Page 1

Acord entre el PSPV de L’Alcúdia i Compromís per L’Alcúdia juny 2011


INTRODUCCIÓ El PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia acorden signar aquest document programàtic per afavorir l’estabilitat en la governabilitat de l’Alcúdia: • L’acord entre les dos formacions es basa en els principis de participació, transparència, austeritat, solidaritat, responsabilitat, progrés, ocupació i servei públic que els dos partits firmants es comprometen a aplicar a l'Alcúdia. • L’acord s’aplicarà en el primer any de legislatura i els dos partits assumeixen el compromís de col•laborar activament al desenvolupament d'aquest acord i de la seua continuïtat. • Hi haurà una comissió de seguiment que es reunirà periòdicament. Passat el primer any es revisarà i ampliarà l'acord a un nou període. • Les relacions entre els dos partits es basaran en l’existència d’un clima de confiança, participació i responsabilitat. • Aquest acord tindrà el seu reflex, de manera equilibrada, en la política de comunicació, representació i protocol, que s'adequarà a la nova realitat política. • L’acord recull aspectes que venien realitzant-se anteriorment i que cal mantenir, com d’altres que s’implantaran de nou en aquesta legislatura.

ACORDS TRANSVERSALS El pacte entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia inclou una sèrie de punts transversals que afecten al funcionament dels diferents punts sectorials, i que són:

En l’àmbit de la PARTICIPACIÓ: 1- L’Ajuntament de l’Alcúdia potenciarà els seus òrgans sectorials de participació ciutadana (Consells Agrari, de Medi Ambient, Fòrum Agenda 21, Esports) i crearà i posarà en funcionament els Consells de la Dona i de Benestar Social. 2- Els Plens de l’Ajuntament es retransmetran en diferit a través de la Televisió de l’Alcúdia (L’ALCÚDIA TV), per Internet: http://www.lalcudiatv.es/ 3- Es potenciarà la plana web de l’Ajuntament de l’Alcúdia on, a més de les Actes del Plens, es penjaran les actes de les Juntes de Govern, en quant als punts d'interès públic i d’acord amb la Llei de Protecció de Dades. 4- El Butlletí d’Informació Municipal, EINA, tindrà com a objectiu principal la informació municipal, prioritzant el contingut escrit sobre la imatge, de manera que el seu format siga més econòmic. La seua confecció estarà regida pels principis

d'objectivitat, austeritat, transparència, pluralisme i participació ciutadana. 5- L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública en tots els seus àmbits, posant en marxa mecanismes que possibiliten la participació real i canalitzar les propostes i suggeriments que s'aporten, com ara la instal•lació de bústies per recollir les opinions i aportacions del veïnat. S’establirà el recurs a la Iniciativa Ciutadana, amb la qual els veïns i veïnes, tant a nivell individual com col•lectiu, podran demanar a l'Ajuntament l'execució d'una determinada activitat de competència i interès públic municipal. 6- En tots els actes públics es convidarà al conjunt de regidors i es comunicarà les diverses invitacions arribades a l'Ajuntament dirigides al conjunt de regidors i regidores o de manera genèrica al consistori.

Acord entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia

1


7- Després la celebració de les Festes Majors de 2011, s’obrirà un període de reflexió i consulta al voltant d’aquest esdeveniment, mitjançant mecanismes de participació, conduint a una possible revisió dels seus continguts. 8- L’Ajuntament regularà i acudirà a la Consulta Municipal en aquells assumptes que siguen d'especial rellevància per als interessos dels veïns i veïnes. 9- L’Ajuntament establirà els mecanismes de participació ciutadana adients per a la confecció

d’uns Pressuposts Participatius. De manera que els distints consells sectorials, les distintes associacions i entitats del poble, a l’igual que la ciutadania en general, puguen participar en l’elaboració i control dels pressuposts, especialment en les partides destinades a inversions. 10- Els grups polítics participaran en els distints òrgans municipals on no està contemplada la seua presència (Consell d'Esports, Comissió de Seguiment, Fiscalització i Control del servei d’aigua potable i Junta de Personal)

En l’àmbit de l’ AUSTERITAT: 11- El nombre total de regidors alliberats i personal de confiança serà de 3 places a temps total i 1 de mitja jornada. 12- Les despeses destinades a informació i publicitat es voran reduïdes en un mínim del 50%. 13- Es reduiran en un 25% les despeses destinades als grans esdeveniments, tals com el COTIF, les Festes Majors o la Fira Gastronòmica.

14- Les comunicacions als regidors i regidores s'efectuaran de manera general per mig del correu electrònic, amb excepció de les que legalment tinguen el requeriment del lliurament personal. 15- Les hores extraordinàries de funcionaris i personal de l'Ajuntament es reduiran al mínim necessari.

En l’àmbit de la TRANSPARÈNCIA: 16- L’Ajuntament constituirà la Junta Municipal de Contractació, en la qual tindran representació tots els grups polítics municipals, així com els representants dels treballadors municipals. La Junta actuarà com a mecanisme de control per a garantir la transparència de les contractacions, per una part relacionades amb l'ocupació de llocs de treball municipal, beques formatives, contractació de professionals, etc., i per altra amb les empreses contractades per part de l'Ajuntament o subministradores de serveis. 17- En les compres de l'Ajuntament continuarà donant-se màxima preferència a les empreses i comerços locals, amb negociació de preus competitius. Els distints contractes i compres s'atorgaran de manera equilibrada entre les distintes empreses i comerços.

2

Acord entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia

18- En la contractació de tot tipus de personal serà prioritària la seua residència a l'Alcúdia. 19- Es mantindran operatives les bosses de treball temporal per a treballadors i professionals i aquestes bosses seran públiques. 20- A l’inici de la legislatura s'efectuarà un informe sobre la situació econòmica de l'Ajuntament. Aquest informe es farà públic a través de la plana web de l’Ajuntament. De la mateixa manera, es publicaran anualment els pressupostos municipals de manera íntegra. 21- En acabar esdeveniments com les Festes Patronals, el COTIF o la Fira Gastronòmica, l’Ajuntament informarà als grups municipals i publicarà en la seua pàgina web les despeses efectuades des de l’erari municipal.


ACORDS SECTORIALS El pacte entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia inclou una sèrie de punts transversals que afecten al funcionament dels diferents punts sectorials, i que són:

Pel que fa a URBANISME: 22- Paralització de noves actuacions urbanístiques i Suspensió de PAI Sector 12. 23- S’estudiarà la realització del PAI Sector 7.2a 24- Es crearà el Patrimoni Municipal del Sòl, d’acord amb la llei vigent, per a destinar-se a la promoció i edificació d’habitatges subjectes a alguns tipus de protecció pública. 25- S’elaboraran estudis periòdics sobre les necessitats de Vivendes de Protecció Pública (en propietat i en lloguer) i es mantindrà actualitzat el cens de sol•licitants d’aquest tipus d’habitatge.

26- Es mantindrà la política d’ajudes a la rehabilitació d’edificis i es complementarà amb un Pla de Rehabilitació d’Edificis. 27- S’elaborarà un Pla de Revitalització i Dinamització del Centre Històric de l’Alcúdia que contemple la peatonalització del casc històric. 28- En matèria d’inversions es proposarà al veïns i veïnes de l’Alcúdia la rehabilitació del pont sobre el riu Magre i la construcció d'un woodpark (parc de fusta per a bicicletes) en el velòdrom, supeditant aquestes inversions a l'elaboració dels pressuposts participatius.

Pel que fa a MEDI AMBIENT I MOBILITAT: 29- Es potenciarà el Fòrum Ciutadà de l’Agenda 21 per analitzar, estudiar i elaborar propostes cap a la sostenibilitat del municipi. 30- Es modificarà l'Ordenança Reguladora de Trànsit, limitant la velocitat en tot el casc urbà a 30 km/hora. 31- Amb la finalitat de reduir les molèsties, es modificarà i adaptarà a la legislació actual l’ordenança contra el soroll i la contaminació acústica. 32- L’Ajuntament de l’Alcúdia instarà a la Generalitat Valenciana al trasllat de l’Ecoparc de l’Alcúdia a una nova ubicació. 33- L’Ajuntament de l’Alcúdia seguirà apostant per un model de residus diferent a l’actualment vigent, en el qual es prime la reducció en origen, la proximitat i autosuficiència, la recollida selectiva de la matèria orgànica, la gestió pública, la sensibilització i la participació social. En aquest

sentit, l’Ajuntament treballarà per canviar la gestió del Consorci de Residus per un altra on es prioritze el consens i la participació social, tot i demanant la constitució d’un Consell de Participació Social. Es demanarà que la taxa del Consorci es modifique amb un sistema més just. 34- Les compres i subministrament de material a l’Ajuntament deuran regir-se per criteris d’austeritat i de respecte mediambiental. 35- L’Ajuntament de l’Alcúdia continuarà exigint a la Generalitat Valenciana la modernització integral de la línia 1 de metro, la millora de la línia d'autobusos cap a València, la creació d’una xarxa de transport públic comarcal, la reforma i modernització dels passos subterranis que travessen les vies del metro, així com la construcció de la variant de la carretera comarcal V-50 Carlet-Guadassuar.

Acord entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia

3


Pel que fa a l’AGRICULTURA: 36- Es potenciarà del Consell Local Agrari com a element de participació dels agricultors a nivell municipal, mantenint reunions periòdiques que permeten abordar les qüestions rellevants, com ara els robatoris de productes agrícoles o de materials de rec, per tal de cercar solucions.

37- S’establiran mesures de suport a l’agricultura ecològica, mitjançant assessorament tècnic i legal i cursos i xerrades formatives per als llauradors interessats.

Pel que fa a l’EDUCACIÓ: 38- L’Ajuntament exigirà a la Generalitat la instal•lació d'ascensors a les escoles Batallar i Heretats. Compromís de la seua instal•lació en cas de que les gestions no donen resultat. 39- Es mantindrà la política de beques per a llibres per a Infantil, Secundària i Batxiller, tot i exigint a la Generalitat que dote d’ajudes per a llibres almenys a tot l’Ensenyament Obligatori. 40- L’Ajuntament dotarà als alumnes de 5é i de 6é de primària d'un ordinador netbook. 41- L’Ajuntament establirà mecanismes de compra parcialment subvencionada d’ordinadors portàtils o netbooks per estudiants universitaris i de cicles formatius.

43- Es mantindrà l’actual model de gestió pública de l’Escola Municipal Infantil de 0 a 3 anys. 44- La línia política de l’Ajuntament serà de defensa del sistema públic de l’ensenyament al servei de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics i en eixe sentit exigirem: (a) la implantació immediata dels Cicles Formatius en l’ Institut d'Ensenyament Secundari; (b) la construcció urgent d’un nou centre d’Educació Primària en el sòl reservat per aquesta finalitat junt a l'Escola Infantil de 0 a 3 anys; (c) l’eliminació dels barracons escolars; (d) la millor dotació de mitjans materials i humans a les escoles; i (e) una xarxa d'Escoles Públiques i Gratuïtes de 0 a 3 anys.

42- Es mantindrà la política de beques de transport per als universitaris i estudiants de cicles formatius i batxillerat d'especialitats que no es poden cursar a l'Alcúdia.

Pel que fa a l’ESPORT: 45- El Consell Municipal d'Esports integrarà en la seua representació a tots els grups municipals, establirà reunions periòdiques i establirà els criteris per a les subvencions esportives. 46- L’Ajuntament donarà una atenció adequada i competent a la gestió diària dels espais esportius municipals de l'Alcúdia.

4

Acord entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia

47- L’Ajuntament afavorirà la diversificació esportiva i promourà, de forma especial, el deport autòcton de la pilota valenciana.


Pel que fa a la CULTURA: 48- En matèria d’inversions, l’Ajuntament proposarà la construcció d’una nova Biblioteca. 49- La Biblioteca serà objecte d’un procés de dinamització amb un programa de foment i animació lectora, l’ampliació dels seus horaris –si hi ha demanda- en èpoques d’exàmens, o la creació d'una pàgina web pròpia i informativa. 50- Des de la Comissió de Patrimoni s’actuarà sobre aquells edificis catalogats que es troben deteriorats o en deficients condicions. 51- Es promourà i recolzarà els creadors, músics i artistes locals i comarcals, així mateix, a les creacions de tota mena en valencià.

52- Es donarà continuïtat al recolzament de l’activitat dels grups folklòrics i entitats culturals locals, com ara el Grup de Danses i el Bolero, la Filharmònica Alcudiana, la Muixeranga dels Negrets, la Colla la Rosca, els Dimonis Enroscats... 53- Es recuperaran els concerts de rock, amb participació de grups locals. 54- Des de l’Oficina Municipal de Promoció del Valencià continuarà incentivant-ne l’ús del valencià en el tots els ordres de la vida econòmica, associativa i cultural. 55- Es fomentarà la creació de bancs de temps i la cultura de l'intercanvi.

Pel que fa a la INTEGRACIÓ SOCIAL: 56- L’Ajuntament constituirà el Consell de Benestar Social, que revisarà el seu reglament i establirà reunions periòdiques per al seu bon funcionament.

57- L’Ajuntament mantindrà l’Autobús Municipal a l'Hospital de la Ribera, de forma gratuïta, exigint a la Generalitat la implantació d'un servei de transport comarcal cap a l'hospital.

Pel que fa a SANITAT I CONSUM: 58- S’elaborarà una ordenança sobre les antenes de telefonia mòbil que contemple la distància mínima a la que han de situar-se respecte a les zones residencials i fixe un termini per a que les instal•lacions actuals s'adapten a la nova ordenança.

59- S'elaborarà l'estudi de contaminació electromagnètica que estava previst, especialment en les zones sensibles del casc urbà.

Pel que fa a DONA: 60- Es constituirà el Consell Municipal de la Dona, tot i revisant el seu actual reglament i establint reunions periòdiques.

61- El Consell Municipal de la Dona revisarà i posarà en marxa el Pla d’Igualtat de Gènere a l’Alcúdia, prenent com a base l'elaborat en 2011.

Pel que fa a MAJORS: 62- Es fomentarà el voluntariat dirigit a la gent gran que tindria com a finalitat bàsica l'acompanyament als majors, així com la realització d'activitats dirigides als majors o la col•laboració amb tasques socials d'interès general. 63- Es mantindrà la política d’eliminació de barreres arquitectòniques i d’instal•lació

d’ascensors en finques, plasmada en assessorament tècnic i mesures fiscals. 64- S’habilitaran noves zones de majors en els parcs de l'Alcúdia. 65- L’Ajuntament treballarà per aconseguir una Residència de les Persones Majors.

Acord entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia

55


Pel que fa a PAU I SOLIDARITAT: 66- En compliment de la Llei de Memòria Històrica, es procedirà a la retirada de les plaques franquistes del "Instituto de la Vivienda". 67- Es fomentarà el comerç just i responsable, entre altres amb la instal•lació en la Fira

Gastronòmica d’un estand amb productes de comerç just. 68- L’Ajuntament posarà en marxa el Fòrum de la Immigració.

Pel que fa als SERVEIS PÚBLICS: 69- S'elaborarà un estudi del rendiment de la xarxa d’aigua potable, a càrrec de l’empresa concessionària del servei, fet per experts independents. 70- S’elaborarà un Pla d’Eficiència amb l’objectiu de situar l’aigua potable de l’Alcúdia en paràmetres corresponents a una bona gestió, donant compliment a les condicions contractuals de l'empresa concessionària.

71- Els diferents grups polítics municipals estaran representats en la Comissió de Seguiment, Fiscalització i Control del servei d’aigua potable, a la qual se li proporcionarà la relació d'inversions efectuades en la xarxa des de 2004. 72- Es proporcionarà la relació d'inversions efectuades en la xarxa potable des de 2004.

Pel que fa als OCUPACIÓ I COMERÇ: 73- L’Ajuntament, com ha vingut fent en els dos últims exercicis, destinarà anualment i mentre la situació d’alta desocupació continue, una partida del pressupost municipal destinada a la lluita contra la desocupació i la crisi econòmica. 74- Es continuarà el foment de l'ocupació a través d'Escoles Taller, Tallers d'Ocupació, Tallers de Formació per a l'Ocupació i altres programes similars.

75- Es fomentaran les iniciatives cooperatives i les empreses d'economia social. 76- Es recolzarà el comerç local i l’Ajuntament s’oposarà a la instal•lació de les grans superfícies que puguen afectar-lo.

ACORDS LOGÍSTICS El pacte entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia inclou una sèrie de punts transversals que afecten al funcionament dels diferents punts sectorials, i que són: 77- Es facilitarà als grups polítics municipals un despatx amb la dotació mínima necessària per a que puguen desenvolupar la seua funció de manera digna.

78- Es garantirà l’accés de tots els grups polítics municipals als mitjans de comunicació municipals. 79- La Junta de Portaveus funcionarà amb regularitat.

Amb el desig de que l’Acord al qual hem arribat contribuisca a millorar la qualitat de vida, els serveis i mecanismes de participació social, cultural i política dels veïns i veïnes de l’Alcúdia 6

Acord entre el PSPV de l’Alcúdia i Compromís per l’Alcúdia

Acord entre el PSPV i Compromís per l'Alcúdia  

Acord íntegre entre el PSPV i Compromís per l'Alcúdia. Juny, 2011.