Page 1

c,ab; sþIBI lkçniþk³TUeTAénsh RKassaFarN³


Cs¼rkm¼0696¼03

RBHraCRkm

eyIg RBH)aTsemþcRBH neratþm sIhnu vr½μn raChirvgS ]PetasuCat visuT§BgS GKÁmhabursrtn_ nikeratþm FmμikmharaCaFiraC brmnaf brmbBiRt RBHecA®kugkm<úCaFibtI 3 - )aneXIjrdæFmμnuBaØénRBHraCaNacRkkm<úCa - )aneXIjRBHraCRkwtü cuHéf¶TI 24 Ex kBaØa qñaM 1993 sþIBIkarEtgtaMgnaykrdæm®nþITI1 nig naykrdæm®nþITI2 - )aneXIjRBHraCRkwtü cuHéf¶TI 01 Ex viciäka qñaM 1993 sþIBIkarEtgtaMgraCrdæaPi)alkm<úCa - )aneXIjRBHraCRkmelx 02¼ns¼94 cuHéf¶TI 20 Ex kkáda qñaM 1994 sþIBIkarerobcM nigkar RbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI - )aneXIjRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼1094¼83 cuHéf¶TI 24 Ex tula qñaM 1994 sþIBIkarEtg sþIBIkarEksMrYlsmasPaBraCrdæaPi)alkm<úCa - )aneXIjRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼1094¼90 cuHéf¶TI 31 Ex tula qñaM 1994 sþIBIkarEk sMrYlsmasPaBraCrdæaPi)alkm<úCa - )aneXIjRBHraCRkmelx ns¼rkm¼0196¼18 cuHéf¶TI 24 Ex mkra qñaM 1996 sþIBIkarbegáIt RksYgesdækic© nighirBaØvtßú - tamesckþIRkabbgÁMTUlesñIsMuGMBI semþcnaykrdæm®nþITaMgBIr nigGMBIeTsrdæm®nþI nigCardæm®nþI RksYgesdækic© nighirBaØvtßú RbkaseGayeRbI c,ab;sþIBIlkçnþik³TUeTAénshRKassaFarN³EdlrdæsPa)anGnum½tkalBIéf¶TI 22 qñaM 1996 nasm½y RbCMuelIkTI 6nItikalTI1EdlmanesckþITaMg®sugdUcteTA ³


CMBUkTI 1 bTbBaØtiþTUeTA maRta 1>c,ab;enHmaneKaledARKb;RKgEpñkshRKassaFarN³ nig kMNt;l½kçx½NÐEdl®tUvGnuvtþcMeBaHlkçnþik³ KtiyutþkarRbRBwtþeTA nigkarRtYtBinitü . maRta 2>shRKasaFarN³ KWCashRKasEdlmanedImTunTaMgGs; b¤PaKeRcInCarbs;rdæ . shRKassaFarN³ manebskmμbgálkçN³dl;karGPivDÆn_esdækic© nigsgÁmkic© CaGaT×kñúgkarbegáIntémøFnFanFmμCati nigkar begáItGaCIB . maRta 3>shRKassaFarN³manTRmg;Ca ³ - RKwHsßansaFarN³EdlmanlkçN³esdækic© - ®kumh‘unrdæ - ®kumh‘uncMruHEdlkñúgenaHrdækan;kab;edaypÞal; b¤edayRbeyalelIsBI 51PaKryénedImTun®kum h‘un b¤siTi§e)aHeqñat . maRta 4>shRKassaFarN³ KWCanItibuKÁlEdlmansV½yPaBhirBaØvtßú . ®kumRbwkSaPi)alshRKassaFarN³EdlteTAenHehAkat;fa ®kumRbwkSaPi)al CaGgÁkardwknaMx<s;bMput enAkñúgshRKassaFarN³ ehIybMeBjmuxgarRbkbedaysV½yPaBbribUN_ cMnYnsmaCikén®kumRbwkSaPi)almin ®tUvelIsBIR)aMBIrrUbeLIy . evorElgEtmanEcgkñúgbTbBaØtiþTaMgLayénc,ab;enH karRKb;RKgelIRKb;Epñkrbs;shRKassaFarN³ ®tUvGnuelamtameKalkarN_ nigEbbbTTaMgLayénnIti®kumh‘unBaNiC¢kmμ . maRta 5>elIkElgEtmanbdibBaØtiþEdlEcgedayc,ab; shRKassaFarN³®tUvsßitenAeRkamrbbnItirYmcMeBaHBn§ nigGakr . maRta 6>shRKassaFarN³ ®tUvsßitenAeRkamGaNaBüa)albec©keTsénRksYg b¤GaCJaFrsaFarN³NamYy GaRs½yelIRbePTénskmμPaBrbs;shRKasenaH .


maRta 7>shRKassaFarN³ ®tUvsßitenAeRkam ³ - kar®tYtBinitürbs;rdædUcmanEcgenAkñúgEpñkTI3 CMBUkTI2 énc,ab;enH - kar®tYtBinitühirBaØvtßú nigGFikarkic©rbs;RksYg b¤sßab½nBak;B½n§ . maRta 8>buKÁlikEdleFVIkarkñúgshRKassaFarN³®tUvsßitenAeRkamlkçnþik³edayELkEdlseRmceday®kum RbwkSaPi)al . CMBUkTI 2 bTb,BaØtiþrYmsRmab;shRKassaFarN³ EpñkTI1 Parkic© nigkarRbRBwtþeTArbs;®kumRbwkSaPi)al maRta 9>kñúgcMeNamsmaCik®kumRbwkSaPi)al®tUvmanGasn³mYykEnøgsRmab;tMNagnieyaCiténshRKassaFar N³Edl®tUv)ane)aHeqñateRCIstaMgecjBInieyaCit nigedaynieyaCitrbs;shRKas . maRta 10>®kumRbwkSaPi)alepÞr[RbFanGKÁnayk b¤GKÁnayknUvGMNaccaM)ac;sRmab;dMeNIrkarshRKasRbcaMéf¶ EtkarepÞrGMNacenHminEmnCakarepÞr karTTYlxus®tUvrbs;®kumRbwkSaPi)aleLIy . muxgarénRbFanGKÁnayk GKÁnayk b¤smaCik®kumRbwkSaPi)alénshRKassaFarN³ manvismitPaB CamYymuxgarénsmaCikrdæsPa b¤smaCikraCrdæaPi)al . maRta 11>®kumRbwkSaPi)alkMnt;TisedA nig®tYtBinitükarRKb;RKgshRKasRBmTaMgFanasniTanPaB nigRbsiT§ PaBénkarerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;shRKas . edImI,bMeBjmuxgaenH®kumRbwkSaPi)almanParkic©CaGaT×dUcteTA ³ - seRmcKeRmagGPivDÆn_shRKas - vaytémøkñúgcenøaHeBlmYyeTogTat;nUvlT§plseRmc)an nig elIkviFankarEkt®mUvsRmab; Gnuvtþ - seRmcKeRmagfvikasRmab;karRbRBwtþeTA nigkarvinieyaKRBmTaMgesmahirBaØb,Tan - Gnum½ttulükar nigKNnIRKb;RKg


- kMNt;rcnasm<½n§rbs;shRKas lkçnþik³buKÁlik nigrbbebovtS - Gnum½tkaredjéføsaFarN³ . maRta 12>®kumRbwkSaPi)al ®tUvRbCMuy:agticmYydgkñúgerogral; 3Ex edImI,BiPakSa nigseRmcnUvbBðaaEdlmancuH kñúgrebobvar³ . rebobvar³enHnwg®tUv)anCUndMNwgCamuny:agtic 10éf¶ dl;®Kb;smaCik®kumRbwkSaPi)al m®nþI ®tYtBinitürdæ nigRksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al. ®kumRbwkSaPi)al ®tUvcat;EcgeFVIkMNt;ehtunana[ehIykñúgry³eBl 10éf¶ bnÞab;BIkarRbCMu . maRta 13>evorElgEtmanEcgkñúgbTb,BaØtiþénlkçnþik³ b¤bTbB¢aaEdlTak;TgeTA nigkarerobcM nigkarRbRBwtþeTA rbs; shRKassaFarN³NamYy ®kumRbwkSaPi)alGacRbCMuedaycat;TukCa)ankar luHRtaEtmansmaCikPaK eRcIncUlrYm . ®kumRbwkSaPi)al®tUvseRmctamsemøgPaKeRcInénsmaCikvtþman . kñúgkrNIEdlmansemøg esμIKñaenaH semøgrbs;RbFan®kumRbwkSaPi)alman]tþmanuPaB . maRta 14>®kumRbwkSaPi)al®tUvseRmcy:agyUrbMputenAéf¶TI 30 Ex kBaØa erogral;qñaMnUvKeRmagfvikasRmab; RbRBwtþeTA nigkarvinieyaK RBmTaMgesmahirBaØb,Tan . ÉksarTaMgenH ®tUv)anTTYlkaryl;RBmBIRksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al bnÞab;BIkarpþl; eyabl;ÉkPaBrbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú kñúgry³eBlGtibrma 2Ex Kitcab;BIéf¶EdlÉksarmkdl;Rk sYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al . maRta 15>®kumRbwkSaPi)al ®tUvseRmcelIr)aykarN_sþIBIskmμPaBRbcaMqñaM tulükar nigKNnIRKb;RKgRBmTaMgÉk sar]bsm<½n§nanay:agyUrbMput 3Ex eRkayeBlbiTbB¢Ia . EpñkTI 2 katBVkic©rbs;shRKassaFarN³ maRta 16>shRKassaFarN³®tUvpþl;CUnTIsþIkarKN³rdæm®nþI RksYgesdækic© nighirBaØvtßú nigRksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)alnUvÉksardUcteTAEdlBak;B½n§eTA nig ³ - kMNt;ehtuRbCMu®kumRbwkSaPi)al - fvika sRmab;karRbRBwtþeTA nigkarvinieyaK


- r)aykarN_sþIBIskmμPaB tulükar nigKNnIRKb;RKg RBmTaMgÉksar]bsm<½n§ - r)aykarN_sþIBIkar®tYtBinitüKNnInana . ÉksarnImYy² EdleFVIehIyeRsctamkalkMNt; ®tUv)anbB¢ÚaneTA[kEnøgTTYlkñúgry³eBlminelIsBI 15éf¶ . RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)almanry³eBl 1Ex sRmab;CMTas;kñúgkrNIcaM)ac; . ®kumRbw kSaPi)al®tUv)anpþl;Bt’manGMBIxøwmsarénkarCMTas; enAeBlRbCMubnÞab;edImI,cat;viFankar . kñúgkrNIEdl®kumRbwkSaPi)alminTTYlkarCMTas;rbs;RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)alenaH ®kumRbwkSaPi)al®tUvbgðajehtupl ehIy®tUvCUndMNwgeTARksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)alvijCa bnÞan; . maRta 17>KNnITaMgLayrbs;shRKassaFarN³ ®tUv)andak;[sßitenAeRkamkar®tYtBinitüBIGñkCMnajKNenyü tamlkçxNÐ nigEbbbTEdlkMNt;edayGnuRkwtü . maRta 18>lT§kmμedayshRKassaFarN³ dac;xat®tUveFVIeLIgedayGnuelamtamkarkMNt;rbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú . maRta 19>viFanénkaredjéfø karGnuvtþ nigkar®tYtBinitükaredjéfø®tUv)ankMNt;edayGnu®kwtü . CMBUkTI 3 kar®tYtBinitüshRKassaFarN³ maRta 20>RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al ®tUveFVIkar®tYtBinitüesdækic©dl;shRKastamry³tMNag rbs;xøÜnEdlenAkñúg®kumRbwkSaPi)al . kar®tYtBinitüesdækic©®tUv)aneFVIeLIgedImI,Fana[esckþIsMercTaMgLay rbs;®kumRbwkSaPi)almanlkçN³GnuelamtamTisedArbs;raCrdæaPi)al b¤tamkarENnaMrbs;RksYgGaNaBüa )al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al . maRta 21>®tUv)andak;eGayenAGmshRKassaFarN³nImYy²nUvm®nþI®tYtBinitürdæEdlTTYlbnÞúkxagkargar®tYt Binitü CaGaT×elI ³


- karbMeBjkatBVkic©rbs;shRKassaFarN³ EdlmanEcgkñúgc,ab; nigbTbB¢aaTaMgLayCaFr man - karGnuvtþesckþIseRmcrbs;®kumRbwkSaPi)al - kartamdankarRbRBwtþeTA nigkarvivDÆn_rbs;shRKas - RbRktIPaBénskmμPaBTaMgLay EdlGacCH\T§iBldl;sßanPaBhirBaØvtßúrbs;shRKas . maRta 22>m®nþI®tYtBinitürdæ ®tUv)anEtgtaMg nigbBaÄb;BItMENgedayGnuRkwtütamsMeNIrbs;RksYgesdækic© nighi rBaØvtßú . m®nþI®tYtBinitü rdæ®tUv)aneRCIserIsBIkñúgcMeNamm®nþICan;x<s;rbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú Edl)an nig kMBugbMeBjkargarsaFarN³y:agtic 5qñaM . m®nþI®tYtBinitürdæ®tUvbMeBjParkic©tamkarENnaMrbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßúehIy®tUvraykarN_CUn RksYg[)aneTogTat;GMBIkarbMeBjParkic©rbs;xøÜn . maRta 23>m®nþI®tYtBinitürdæ®tUvcUlrYmkñúgGgÁRbCMurbs;®kumRbwkSaPi)al mansiTi§pþl;eyabl;BieRKaH nig®tUv)an GeB¢Iaj[cUlrYmkñúgmhasnñi)atCaeTogTat; . m®nþI®tYtBinitürdæ®tUvpþl;eyabl;elIbBðaaEdlmancuHkñúgrebobvar³énGgÁRbCMu®kumRbwkSaPi)alkñúgkarGnu vtþParkic©enH m®nþI®tYtBinitürdæGacesñIsMuBt’man b¤EsVgyl;enAnwgkEnøgGMBIÉksar b¤bB¢IaTaMgGs; EdlmanenA kñúgshRKas . maRta 24>m®nþI®tYtBinitürdæGacCMTas; nigkarcat;viFankarTaMgLayEdlxøÜnyl;eXIjfa pÞúy nigc,ab; nigkarRbti btiþEdlb:HBal;dl;siTi§ nigplRbeyaCn_rbs;shRKas b¤rbs;rdæ b¤BMusmRsb nigeKaledArbs;shRKas . maRta 25>karCMTas;rbs;m®nþI®tYtBinitürdæ ®tUv)anCUndMNwgCalaylkçN_GkSreTA®kumRbwkSaPi)alenAeBlRbCMu b¤ y:agyUrbMputkñúgry³eBl 3éf¶{KitEtéf¶eFVIkar} eRkayBIkarRbCMurbs;®kumRbwkSaPi)al . m®nþI®tYtBinitürdæ ®tUvraykarN_CabnÞan;CUnRksYgesdækic© nighirBaØvtßú b¤RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFr GaNaBüa)albec©keTsénshRKas GMBIkarCMTas;rbs;xøÜnelIkarGnuvtþesckþIseRmcrbs;®kumRbwkSaPi)al . 4éf¶eFVIkar eRkaykarCMTas;rbs;m®nþI®tYtBinitürdæ ebIsinCaRksYgesdækic© nighirBaØvtßú b¤RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)almin)anbB¢aak;GMBIkarCMTas;enH edayecjbB¢aa[lubecal b¤EkERbesckþIseRmceT enaH esckþIseRmcrbs;®kumRbwkSaPi)al®tUvcat;TukCa)ankar .


CMBUkTI 3 bTbBaØtiþedayELk sRmab;RbePTepSg²énshRKassaFarN³ EpñkTI 1 RKwHsßansaFarN³EdlmanlkçN³esdækic© maRta 26>RKwHsßansaFarN³EdlmanlkçN³esdækic©KWCanItibuKÁlénnItisaFarN³EdlmansV½yPaBhirBaØvtßú . RKwH sßanenHplit\v:an; b¤eFVIesvasRmab;TIpSar . maRta 27>RKwHsßansaFarN³EdlmanlkçN³esdækic©®tUv)anbegáIteLIgedayGnuRkwtütamkaresñIrYmKñarbs;RksYg esdækic© nighirBaØvtßú nigRksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al . GnuRkwtüenHkMNt;CaGaT×GMBI Parkic© edImTun RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al smasPaB®kumRbwkSaPi)al karerobcMrdæ)al nighirBaØ vtßú viFanénkarRbRBwtþeTArbs;RKwHsßan . maRta 28>RKwHsßansaFarN³EdlmanlkçN³esdækic© ®tUv)andwknaMedayRbFanGKÁnaykmYyrUb CaRbFan®kum RbwkSaPi)alpg nigCaGKÁnaykpg EdlbMeBjmuxgareRkamkar®tYtBinitürbs;®kumRbwkSaPi)al . tYnaTIrbs;RbFan®kumRbwkSaPi)al nigGKÁnaykGacEjkecjdac;BIKña . kñúgkrNIenHTIcat;karRbtibtiþ énRKwHsßan®tUv)andwknaMedayGKÁnayk . maRta 29>RbFanGKÁnayk b¤GKÁnayk®tUv)anEtgtaMgedayGnuRkwtütamsMeNIrbs;RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJa FrGaNaBüa)alénRKwHsßansaFarN³enaH . smaCikdéTeTotén®kumRbwkSaPi)al ®tUv)anEtgtaMgedayGnu ®kwtütamsMeNIrbs;RksYg b¤GaCJaFrEdlCasmaCikGacCatMNag nig®tUv)aneRCIserIstamlkçxNÐEdl)an kMNt;kñúg maRta 43 énc,ab;enH .

EpñkTI 2 ®kumh‘unrdæ maRta 30>-


®kumh‘unrdæ KWCa®kumh‘unEdlmanedImTunTaMgGs;Carbs;rdæ . maRta 31>®kumh‘unrdæ ®tUv)anbegáIteLIgedayGnu®kwtü tamkaresñIrYmKñarbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú nigRksYg GaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al . GnuRkwtüenHkMNt;CaGaT×GMBIkmμvtßúrbs;®kumh‘un TRmg;Ktiyutiþ Rk sYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)al rbb®tYtBinti üEdl®tUvGnuvtþ smasPaBrbs;®kumRbwkSaPi)al . maRta 32>RksYgGaNaBüa)al b¤GaCJaFrGaNaBüa)albec©keTsTTYlxus®tUvbMeBjTRmg;EbbbTénkarbegáIt ®kumh‘uneday ³ - erobcMlkçnþik³rbs;®kumh‘unedaymankarRBmeRBogCamYy nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú - cat;EcgcuHeQμaHkñúgbB¢IaBaNiC¢kmμ - bMeBjTRmg;EbbbTTaMgGs;tameKalkarN_ nigEbbbTTaMgLayénnIti®kumh‘unBaNiC¢kmμ . maRta 33>evorElgEtmanEcgkñúgbTbBaØtiþTaMgLayénc,ab;enH lkçnþik³rbs;®kumh‘unrdækMNt;CaGaT×GMBIcMnYnTwk R)ak; nigRbePTénPaKTun karrobcMrdæ)al nighirBaØvtßú viFanénkarRbRBwtþeTArbs;®kumh‘un . maRta 34>tambdibBaØtiþelIeKalkarN_ nigEbbbTTaMgLayénnIti®kumh‘unBaNiC¢kmμ GMNacénmhasnñi)atrbs; ®kumh‘unrdæ ®tUv)anRbKl;[®kumRbwkSaPi)al . maRta 35>PaKTundMbUgRBmTaMgkarEkERbCaeRkayénedImTunrbs;®kumh‘unrdæ ®tUv)aneFVI[sMercedayGnuelamtam bTbBaØtiþEdlmanEcgkúñgc,ab;sþIBIRbB½nh§ irBaØvtßú nigc,ab;hirBaØvtßúCaFrman . maRta 36>RbFanGKÁnayk b¤GKÁnayk®kumh‘unrdæ ®tUv)anEtgtaMgedayGnuRkwtütamsMeNIrbs;RksYgGaNaBüa )an b¤GaCJaFrGaNaBüa)al . smaCikdéTeTotén®kumRbwkSaPi)al®tUv)anEtgtaMgedayGnuRkwtütamsMeNI rbs;RksYg b¤GaCJaFrEdlsmaCikenaHCatMNag nig®tUv)aneRCIserIskñúglkçxNÐEdl)ankMnt;kñúgmaRta 43 énc,abe;nH . EpñkTI 3 ®kumh‘uncMruH maRta 37>-


PaKkmμsaFarN³ KWCacMENkénedImTunrbs;®kumh‘uncMruH Edlkan;kab;edayrdæ edayRKwHsßansaFarN³ b¤eday®kumh‘unrdæ. maRta 38>®kumh‘uncMruH KWCa®kumh‘unEdl®tUv)anbegáIteLIgtameKalkarN_ nigtamEbbbTTaMgLayénnIti®kumh‘un BaNiC¢kmμehIyEdledImTun®tUv)ankan;kab;rYmKñaedaynItibuKÁl b¤rUbvnþbuKÁl buKÁlÉkCn nignItibuKÁlrdæ . kalNaPaKkmμsaFarN³elIsBI 51PaKryénedImTun b¤siTi§e)aHeqñat®kumh‘uncMruH®tUv)ancat;TukCash RKassaFarN³ . maRta 39>RksYgesdækic© nighirBaØvtßúr:ab;rgxagEpñkrdæ)alelIPaKkmμsaFarN³ . maRta 40>RbtibtiþkarhirBaØvtßúGMBIPaKkmμsaFarN³ ®tUv)aneFVI[seRmcedayGnuelamtambTbBaØtiþEdlmanEcg kñúgc,ab;sþIBIRbB½n§hirBaØvtßú nigc,ab;hirBaØvtßúCaFrman . maRta 41>tambdibBaØtiþelIeKalkarN_ nigEbbbTTaMgLayénnIti®kumh‘unBaNiC¢kmμ rdæRKwHsßansaFarN³ nig®kum h‘unrdæ ®tUv)anelIkElgkartmál;PaKh‘unFanasRmab;tMNagenAkñúg®kumRbwkSaPi)alshRKasEdlxøÜn)an cUl rYm . maRta 42>tMNagrbs;rdæ b¤tMNagrbs;RKwHsßansaFarN³ enAkñúg®kumRbwkSaPi)alén®kumh‘uncMruH ®tUv)anEtgtaMg edayGnuRkwtütamsMeNIrbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú . tMNagrbs;®kumh‘unrdæenAkñúg®kumRbwkSaPi)alén®kumh‘uncMruH ®tUv)anEtgtaMgedayesckþIsMercrbs;®kum RbwkSaPi)alén®kumh‘unenaH eRkayBImaneyabl;ÉkPaBrbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú . maRta 43>tMNagrbs;rdæ rbs;RKwHsßansaFarN³ b¤rbs;®kumh‘umrdæenAkñúg®kumRbwkSaPi)alén®kumh‘uncMruH®tUv)an eRCIserIsedayEp¥kelIKuNsm,tiþ nigbTBiesaFn_rbs;xøÜn b¤mYyBIkñúgcMeNamm®nþIraCkarbMerIkargary:agtic 5qñaM b¤cUlnivtþn_EtmanGayuminelIsBI 65qñaM b¤mYyBIkñúgcMeNam\sSrCnExμrEdlmansmtßPaBxagesdækic© xagnItisa®sþ b¤xagviTüasa®sþ . tMNagTaMgenaH Gac[rYcputBIkarbg;R)ak;FanasRmab;muxtMENgenAkñúg®kumRbwkSaPi)alEtmin®tUvman PaKh‘unkñúgshRKaseLIy .


maRta 44>karTTYlxus®tUvEpñkrdæb,evNI rbs;tMNagTaMgenaHkñúgkarbMeBjParkic©rbs;xøÜnenAkñúg®kumRbwkSaPi)al én®kumh‘uncMruH®tUvFøak;elIrdæ elIRKwHsßansaFarN³ b¤elI®kumh‘unrdæ EttMNag®tUvTTYlxus®tUvedayxøÜnÉgxag EpñkRBhμTNÐ . maRta 45>hamdac;xatmin[m®nIþsaFarN³EdlFøab;eFVICatMNagrbs;rdæ rbs;RKwHsßansaFarN³ b¤rbs;®kumh‘unrdæ cUleFVIkarenAkñúgmuxtMENgNamYy kñúgshRKasEdlxøÜnFøab;Bak;B½n§enAmunkarputry³eBl 3qñaM Kitcab;BIéf¶ Qb;eFVIkarrbs;tMNagenaH elIkElgEtmankarGnuBaØatBiessBIrdæm®nIþRksYgesdækic© nighirBaØvtßú . maRta 46>®tUvmanGaNtiþKahk³BiessmYyrUb tMNagrdæenAkñúgmhasnñi)at®kumh‘uncMruH . GaNtiþKahk³Biess manvismitPaBCamYytMENgCaGKÁnaykénshRKaenaH . maRta 47>GaNtiþKahk³Biess manParkic©karBarplRbeyaCn_rdæenAkñúgmhasnñi)atsamBaØ nigvisamBaØ ehIy mansiTi§e)aHeqñatkñúgnamPaKIrdæ . maRta 48>GaNtiþKahk³Biess ®tUv)aneRCIserIsBIkñúgcMeNamm®nþIraCkarEdl)an nigkMBugbMerIkargary:agtic 5qñaM . GaNtiþKahk³Biess®tUv)anEtgtaMgedayRbkasrbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú . GaNitþKahk³Biess ®tUvsMumtiENnaMBIrdæm®nþIRksYgesdækic© nighirBaØvtßúmuneBlcUlrYmmhasnñi)at®kumh‘uncMruH .


CMBUkTI 4 Gvsanb,BaØtiþ maRta 49>bTbBaØtiþTaMgLayNaEdlpÞúy nigc,ab;enH ®tUvTukCanirakrN_ . c,ab;enH®tUv)anrdæsPaénRBHraCaNacRkkm<úCa Gnum½tenAéf¶TI 22 Ex ]sPa qñaM 1996 nasm½yRbCMu rdæsPaelIkTI 6 nItikalTI 1 . PñMeBj>éf¶TI 28 Ex ]sPa qñaM 1996 RbFanrdæsPasþITI htßelxanigRta sWn sU‘Ebr_þ

Profile for Comprehensive Understanding

ច្បាប់ ស្តីអំពី លក្ខន្តិកះទូទៅ សហគ្រាសសាធារណះ.pdf  

ច្បាប់ ស្តីអំពី លក្ខន្តិកះទូទៅ សហគ្រាសសាធារណះ.pdf  

Advertisement