Page 1

50.*4-"7;0(3"'4,* 50.*4-"7;0(3"'4,* 720,6/$9=2*5$)6., 720,6/$9=2*5$)6.,

7"3%"3 $*,-64;".&<"/)03 $*,-64;".&<"/)03 ;".&<"/)03 5FLTU"OUF1PQPWTLJ "OUF1PQPWTLJ 0Q 

9$5'$5 9$5'$5 &<&/()25 &<&/()250,;('&+2,5 )250,;('&+2,5 0,;('&+2,5

7H[W$QWH3RSRYVNL 7H[W$QWH3RSRYVNL $QWH3RSRYVNL

2S 2S  

 

    

 ³720,6/$9=2*5$)6.,´)281'$7,21

© Copyright 


  ǰǯǬǨǵǰǭǵǨǨǪǺǶǸǶǺ ǹȐȚȍȗȘȈȊȈȋȐȏȈȌȘȎțȊȈȈȊȚȖȘȖȚ  $872*5$3+ $OOULJKWVUHVHUYHGE\WKHDXWKRU

 

,1)2 ,1)2 ³720,6/$9=2*5$)6.,´)281'$7,21 ³720,6/$9=2*5$)6.,´)281'$7,21 3LWX*XOL6WU9RGQR6NRSMH0DFHGRQLD 3UHVLGHQWRIWKH%RDUG 3DQGD=RJUDIVND%HOLFKDQHF%6F$UFK WI*VP HPDLO]RJUDIVND#WKRPHPN ZZZ]RJUDIVNLFRP KWWSPPFHGXPN]RJUDIVNLKWP  


ÉŹÉ&#x;ɤɍɏ: ȺɧɏÉ&#x; É&#x2030;ɨɊɨÉ&#x153;ɍɤɢ lyrics: Ante Popovski

SOPRANO

1 B G

BASS

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

É&#x153;ɨ vo

-

J ȟɨ - ÉźÉ&#x; Vo - gje

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

É&#x153;ɨ vo

-

J

12

ȟɨ - ÉźÉ&#x; Vo - gje

0

1 G

0

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

É&#x153;ɨ vo

-

G EB : i É&#x153;ɨ vo

-

É&#x153;ɨ vo

-

EEBB ::

23

1 5 5 G 

-

É°ÉŞ tzr

B:

B:

G B:

B:

- ɧɢ ni -

G B i ɧɢ

: -

5 E5 2 B: ni 

-

B: B:

ÉŹÉ&#x; te

!B : ÉŹÉ&#x; te

BB : :

ɧɢ - ÉŹÉ&#x; ni - te

JɤÉ&#x161;Ę kay

B:

5 E 55 55 E B: B:

E B: B:

B: B:

55 5 5

B :

B:

5 5 5

 

-

 É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

É&#x153;ɨ vo

-

É&#x153;ɨ vo

-

55EE55 55 B : B : 

B: B:

ɤÉ&#x161;Ę kay

É°ÉŞ tzr

-

ÉŹÉ&#x; te

ɤÉ&#x161;Ę kay

É°ÉŞ tzr

-

B: B:

É&#x203A;É&#x; be

- ɼɢ - li

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x;

É&#x203A;É&#x;

-

B: B:

ɼɢ

5

ɤÉ&#x161;Ę kay

4

B:

5 4

0

B: B:

55 4 4

00

É°ÉŞ tzr

B:

5 5 5 EB :

B:

5 5 5 EB :

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo -gje

É&#x203A;É&#x; be

- ɼɢ - li

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo -gje

É&#x203A;É&#x; be

- ɼɢ - li

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x;

É&#x203A;É&#x;

-

B: B:

ɼɢ

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation

-

B:

ɧɢ ni

-

 É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo -gje

É&#x203A;É&#x; be

-

 É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo -gje

É&#x203A;É&#x; be

-É&#x203A;É&#x;

-

55 55 55 EB: É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x;

B: É°ÉŞ tzr -

B:

É°ÉŞ tzr -

B :

É°ÉŞ tzr -

: BB :

É°ÉŞ tzr -ɧÉ&#x161; na

55 55 55 B: B:

É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; tzr - naɧÉ&#x161; na

5 5 5 B:

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo -gje

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

B:

B:

- ɼɢ - li

55 55 55

ÉźÉ&#x; gje

B:

5 5 5 B:

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

BB : :

B:

B:

É&#x203A;É&#x; be

55 55 55 B: B:

B:

5 5 B:

B:

: BB :

0

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

5 5 5 5

B:

ɧɢ - ÉŹÉ&#x; ni - te

ÉŹÉ&#x; te

B:

ÉźÉ&#x; gjeB:

B:

- 

BB : :

ÉźÉ&#x; gje

ɧɢ - ÉŹÉ&#x; ni - te

É°ÉŞ tzr

B :

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

B:

5 5

-

É&#x153;ɨ vo

55 5 5 B :

B: B:

-

 É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

JɤÉ&#x161;Ę kay

5 5 5 B:0

B :

5 5 5 B:0

5 5

É°ÉŞ tzr

B:

 É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo -gje

0

B:

J

B:

5 4 4

ÉźÉ&#x; gje

É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; tzr - na

ÉźÉ&#x; gje

ɧɢ - ÉŹÉ&#x; ni - te

B: EEB:

3 É&#x152;ɨɌɢɍɼÉ&#x161;É&#x153; É É¨É?ÉŞÉ&#x161;Ɏɍɤɢ Tomislav Zografski

B:

EB: B:

ÉźÉ&#x; gje

ɤÉ&#x161;Ę kaj

B:

B:

EB: B:

B:

EB : EB : E B:

ÉźÉ&#x; gje

5 5

B:

ÉźÉ&#x; gje

-

EB :

4 E5

B:

ÉźÉ&#x; gje

É&#x153;ɨ vo

-

ÉźÉ&#x; gje

J

G B:

B:

J ȟɨ - ÉźÉ&#x; Vo - gje

B: G B 5 5 5 5 EB: i J ȟɨ - ÉźÉ&#x; É&#x203A;É&#x; - ɼɢ É&#x153;ɨ Vo - gje be - li vo BB 55 55 55 55 EEB: B: 2 

TENOR

2

B:

5 5 5 5

 G B 5 5 5 5 EB :

ALTO

ČźÉ&#x161;ÉŞÉ&#x17E;É&#x161;ÉŞ Vardar

B:

B:

EB :

B:

EB :

B:

ÉŹÉ&#x; te

ɼɢ li

ɼɢ li

EB: ɼɢ

B:


4

I I I E55 55 55 I I I É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; I - raI - teI ba 5 5 5

I I 1 5 5 5 5 5 5 4 E55 55 G 54 4 B 5 5 5 5 4 I I J É&#x2C6;É&#x17E; É&#x153;É&#x161;ÉŤ É&#x17E;ɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; ɨÉ&#x17E; ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; ɧÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x161; - ɤÉ&#x161; JJ ɤɨ -É?ɨ Od vas do me -ne od me -ne na - ta - ka ko I -goI G 5 4 4 B 5 5 5 5 E5 5 5 5 5 5 4 E5 5 J É&#x2C6;É&#x17E; É&#x153;É&#x161;ÉŤ É&#x17E;ɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; ɨÉ&#x17E; ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; ɧÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x161; - ɤÉ&#x161; JJ ɤɨ - É?ɨ I -go Od vas do me -ne od me -ne na - ta - ka ko 5 5 5 5 5 5 4 5 5 G 5 4 4 B 5 5 5 5 E5 5 5 E5 5 5 4 E5 5 i J JJ ɤɨ - É?ɨ É&#x2C6;É&#x17E; É&#x153;É&#x161;ÉŤ É&#x17E;ɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; ɨÉ&#x17E; ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; ɧÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x161; - ɤÉ&#x161; I -go Od vas do me -ne od me -ne na - ta - ka ko 5 5 5 B 5 5 5 5 5 4 4 B 5 5 5 55 E55 55 5 E5 5 5 4 EE55 55 2 4 4 4 alargando

35

J É&#x2C6;É&#x17E; Od

45

1 G B:

B:

ÉŹÉ&#x; te

G EB :

B:

G B : i ÉŹÉ&#x;

B:

B : te

B:

ÉŹÉ&#x; te

56

1 G

0

E5 5 

5 5

B:

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - teɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; ba - ra

5 5

5 5

0

0

ba - ra - te

0

5 5 55 55

B: BB : :

- ÉŹÉ&#x; - te

0

0

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

E55 55 55 55 55 55

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; ba - ra 

 ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; ba - ra -

 ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; ba - ra -

E5 5 5 5 

0E5 5 5 5 ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; ba - ra -

un poco meno mosso

B:

5

0

0

B:

4 4 44 5 55 55 55 55 55 

0

4 4 55 55

B:

5 4 4 4 5 5 5 5 5

0

00

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

55 44 44 44 55 55 55 55 55

BB : :

?

4 4

5 B : ɊɨÉ&#x17E; pod

É&#x17E;ɧɨ dno

B: -

4

B : -

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

 ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ko - go ba - ra - te

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation

ɤɨ - É?ɨ ko - go

4 5 5 4 5 5

ɤɨ - É?ɨ ko - go

B

?: 55 55 55 55 55 ?:

 ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ko - go ba - ra - te

55 55 55  ?:

4 5 5

ɏɨ to

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

5 5 5  ?:

ɤɨ - É?ɨ ko - go

0

ɤɨ - É?ɨ ko - go

4 5 5 4 5 5

5 5

5 5

E5 5 E5 5

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

4 : 4 55 55 55 55 55 ? 4 5 5

0

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

JJ ɤɨ - É?ɨ ko -go

ɧÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x161; - ɤÉ&#x161; na - ta - kaÉ&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

G 5 5 5 i É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x;

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - teɤɨ - É?ɨ ko - go

0

5 5 5 5 5 5

ɨÉ&#x17E; ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; od me -ne

5 5 5 5 B :

G 5 5 5 5 5 5

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

2ɤɨ - É?ɨ ko - go

ÉŹÉ&#x; te

2

É&#x153;É&#x161;ÉŤ É&#x17E;ɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; vas do me -ne

0

4 5 5 5 5 5 ?: 4 55 55 55 55 55 ??:: 

ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ko - go ba - ra - te

5 É&#x153;ɢ vi


5 61

1 B : G

B:

B :

B:

É&#x203A;É&#x;ÉĄ bez

É&#x17E;ɧÉ&#x161; dna

ɧÉ&#x; ne

É&#x203A;ɢÉ&#x17E; bid

G 4 5 5 5 5 5 ?: 5 5 5 5 5

4

ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ko - go ba - ra - te

G 4 5 5 5 5 5 ?: i ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x;

4 5 5 5 5 5 ? : 2

1 crescendo B: G B:

B

5 5 B : 

Ɍɨɍɏ most

É&#x153;ÉŞÉĄ vrz

É&#x153;ɢ Ɍɨɍɏ vi most

G ?:

2

?:

G ?: i

?:

?:

?:

4

 55 55

65

É&#x17E;ɧɨ dno

G ?:

: G B i É&#x17E;ɧɨ ?:

dno

2

-

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

ɨÉ&#x17E;

É&#x153;É&#x161;ÉŤ

É&#x17E;ɨ - ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x;

4 5 5

5 5 5

4 5 5

5 5 5

É&#x153;É&#x161;ÉŤ vas

É&#x17E;ɨ do

B : -

ɤɨ - É?ɨ ko - go

-

ɤɨ - É?ɨ ko - go

ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; me - ne

B

ɏɨ to

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

B : ɏɨ to

B

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

É&#x153;ɢ Ɍɨɍɏ vi most

?:

EB

4

?:

-

5 B : É&#x203A;É&#x;ÉĄ bez

-

É°ÉŞ - ɧɢ - ÉŹÉ&#x; tzr - ni - te

É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; tzr - na

É°ÉŞ - ɧɢ - ÉŹÉ&#x; tzr - ni - te

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

5 5 5

B

ɤɨ - É?ɨ

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x;

5 5 5 ? 5 5 5 ?:

B:

B :

B:

É&#x17E;ɧÉ&#x161; dna

Ę&#x2026;É&#x; kje

É&#x203A;ɢÉ&#x17E; bid

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

4

B:

B :

B:

É&#x17E;ɧÉ&#x161; dna

Ę&#x2026;É&#x; kje

É&#x203A;ɢÉ&#x17E; bid

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation

5 J ɊɨÉ&#x17E; pod

5 J ɊɨÉ&#x17E; pod

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

4 55 55 55 55 55 ?: ɤɨ - É?ɨ ko - go

É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; tzr - na

5 5 5

55 55 55 ?:

4 5 5 5 5 5 ?: 5 5 5 5 5 ɤɨ - É?ɨ ko - go

É°ÉŞ - ɧɢ - ÉŹÉ&#x; tzr - ni - te

ɤɨ - É?ɨ ko - go

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x203A;É&#x;ÉĄ bez

55 55 55

É&#x153;ɢ Ɍɨɍɏ vi most

4 5 5

a

É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; tzr - na

4 5 5

4 E5 5

?:

! 55 55

4 E5 5

4 E5 5 E5 5

?:

pocco

5 5 B: 

É&#x153;ÉŞÉĄ vrz

5 B :

É&#x153;ɢ vi

É&#x153;ÉŞÉĄ vrz

55 55 55 ?:

ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; me - ne

É&#x153;ɢ vi

5 5 B: 

5 5 5 ?:

B:

É&#x17E;ɨ do

4 55 55 55 55 55 ?:

J

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

55 55 55

4 5 5 5 5 5 ?: J 5 5 5 5 5 B:

ɤɨ - É?ɨ ko - go

É&#x153;É&#x161;ÉŤ vas

B: -

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

ɨÉ&#x17E; od

ɨÉ&#x17E; od

1 B: G

ɤɨ - É?ɨ ko - go

4 55 55

ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ko - go ba - ra - te

B

! 55 55 55 55 55

4 5 5

ko - go ba - ra - te

63

B:

4 B

 55 55

ɤɨ - É?ɨ ko - go

4 5 5 5 5

ɤɨ - É?ɨ ko - go


6 67

1 G B:

B:

G 5 5 5 ?: 5 5 5 É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

G B: i

B:

5 5 5 ?: 2 5 5 5

B

5 5 B: 

É&#x153;ÉŞÉĄ vrz

É&#x153;ɢ Ɍɨɍɏ vi most

4 E5 5 5 5

B

70

É&#x153;É&#x; - ɤɨ - É&#x153;ɢ ve - ko - vi

G B 5 5 B

É&#x153;É&#x; - ɤɨ - É&#x153;ɢ ve - ko - vi

G B 5 5 B i É&#x153;É&#x; - ɤɨ - É&#x153;ɢ B 5 5 B ve - ko - vi

2

É&#x153;É&#x; - ɤɨ - É&#x153;ɢ ve - ko - vi

75

1 B G

5 B

a tempo

55 55 55 ?:

É°ÉŞ - ɧɢ - ÉŹÉ&#x; tzr - ni - te

5 5 B: 

É&#x153;ÉŞÉĄ vrz

4 E55 55

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

1 B 5 5 B G

É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; tzr - na

É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; tzr - na

55 55 55 ?:

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo - gje

B

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

É&#x153;ÉŞÉĄ vrz

É&#x153;ɢ Ɍɨɍɏ vi most

J ɤɨ ko

?:

4 5 5 5 5

B:

B

Ɍɨɍɏ most

É&#x153;ÉŞÉĄ vrz

?:

ɨÉ&#x17E; É&#x153;É&#x161;ÉŤ od vas

É&#x153;ɨ vo

-

ÉźÉ&#x; gje

5 B:

-

ÉŠĘ É&#x161; ɢ pya i

-

ÉŠĘ É&#x161; ɢ pya i

-

ÉŠĘ É&#x161; ɢ pya i

-

ÉŠĘ É&#x161; ɢ pya i

5 5 5 B 5 5 5

5 5 5 5

 B

5 5 5 5

É&#x17E;ɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; do me - ne

5 5 B : 

4 55 55

5 5 5 5

J ɤɨ ko

J ɤɨ ko

É&#x153;ɢ Ɍɨɍɏ vi most

55 55 55 B 

J ɤɨ ko

É&#x17E;ɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x; do me - ne

5 5 5 5

!alargando 5 5 !5 !5 5 !5 I5 I5 I5 I5 I5 : ? 4

 

I I I I I 5 !5 5 E5 5 5 4 5 5 E5 5 5 ?:

JJ ɤÉ&#x161;Ę É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; É°ÉŞ -ɧɢ - ÉŹÉ&#x; kay tzr - na tzr - ni - te

ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ko - go ba - ra - te

JJ ɤÉ&#x161;Ę É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; É°ÉŞ -ɧɢ - ÉŹÉ&#x; kay tzr - na tzr - ni - te

ɤɨ - É?ɨ É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ko - go ba - ra - te

 

!5 5 !5 !5 5 !5 I5 I5 I5 I5 I5 : ? B 5 5 5 5 B 5 B : 4 É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; É&#x203A;É&#x; - ɼɢ É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; JJ ɤÉ&#x161;Ę É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; É°ÉŞ -ɧɢ - ÉŹÉ&#x; ɤɨ - É?ɨ I - ÉŞÉ&#x161;I - ÉŹÉ&#x;I I É&#x203A;É&#x161; I vo - gje be li vo gje kay tzr na tzr ni te ko go ba - ra - te B 5 5 5 5 B 5 B : !5 5 5 E 5 5 5 4 5 5 E 5 5 55 ?: 5 5 E5 5 JJ I - É?ɨI É&#x203A;É&#x161;I - ÉŞÉ&#x161;I - ÉŹÉ&#x;I É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; É&#x203A;É&#x; - ɼɢ É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; ɤÉ&#x161;Ę É°ÉŞ - ɧÉ&#x161; É°ÉŞ -ɧɢ - ÉŹÉ&#x; ɤɨ É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; vo - gje

vo - gje

5 B:

É&#x203A;É&#x; - ɼɢ be - li

be - li

B:

É&#x153;ɨ vo

- ÉźÉ&#x; - gje

- ÉźÉ&#x; É&#x203A;É&#x; - ɼɢ - gje be - li

É&#x153;ɨ vo

- ÉźÉ&#x; - gje

5 B 5 B

Ɍɨɍɏ most

ɨÉ&#x17E; É&#x153;É&#x161;ÉŤ od vas

5 5 5 5 !B

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; É&#x203A;É&#x; - ɼɢ vo - gje be - li

5 B

 B 

B 5 5 5 5 B 5 B :

- ÉźÉ&#x; - gje

G B i É&#x153;ɨ vo BB 2 

5 5 B : 

É°ÉŞ - ɧɢ - ÉŹÉ&#x; tzr - ni - te

É&#x153;ɨ vo

5 B

B

B:

É&#x153;ɢ Ɍɨɍɏ vi most

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; É&#x203A;É&#x; - ɼɢ vo - gje be - li

G B

B:

B:

5 B: 5 B: 5 B: 5 B:

É&#x153;ɨ - ÉźÉ&#x; É&#x203A;É&#x; - ɼɢ vo - gje be - li

É&#x153;ɨ vo

B: B: BB : :

- ÉźÉ&#x; - gje

É&#x153;ɨ vo

-

vo

-

ÉźÉ&#x; gje

gje

kay tzr - na tzr - ni - te

Moderato risoluto

EE 5 5 5 5 5 5 5 5 = ? JJ

EE    = ? 55 55 55 55 JJ

ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

EE 5 5 5 5 5 5 5 5 = ? JJEE 55 55 55 55 = ? JJ

JJɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É pa mazh ko -pye

ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

 

ko - go ba - ra - te

 55 55 55 55 = ?

ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

  55 55 55 55 = ?

JJ ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

  55 55 55 55 = ?

JJ ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

5 55 5 5 5 5 5 = ?   JJ

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation

 

 ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É É¤É¨ - ÉŠĘ É&#x; ko -pye pa mazh

 

0

 

0

 

0

 B:5

É&#x203A;ÉŞÉ&#x; - É?ɨ bre - go -


7

1 EE   G 5 5 5 5=? 80ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

 E G E 5 5 5 5 = ? 

E   G E 5 5 5 5=? i ɤɨ -ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ pa mazh ko -pye

  5 5 5 5=?

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

 ' 5: 5 B

EE ' 2 ɜɢ vi

2

  = ? 5 55 5

0

ko -pye pa mazh

86

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

0

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ pa mazh ko -pye

1 EE G ?

  = ? 5 55 5

0

ɨɞ ɛɪɟɝ ɧɚ ɛɪɟɝ od breg na breg

E GE ?

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

ɤɨ -ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

E GE ? i

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ pa mazh ko -pye

ɤɨ -ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ pa mazh ko -pye

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

ɤɨ -ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

  = ?  = 5 55 5 5 55 5 

    5 5 5 5= ? 5 5 5 5=

EE E5 5 B

B:

92

E GE E GE i 2

0 0 0

0

0

0

0

0

0 K

ɢ - ɦɚ - ɦɟ i - ma - me

0 0 0

J ɡɟɦ - ʁɚ zem - yaɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ pa mazh ko -pye

  5 5 5 5=?

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

 ' 5: 5 B

0 0 0

?

ɩɪɟ pre?

 ɛɪɟ -ɝɨ -ɜɢ bre - go - vi

ɩɪɟ - ɝɪ -ɧɚ -ɬɢ pre - gr - na - ti

ɛɪɟ -ɝɨ -ɜɢ bre - go - vi

ɩɪɟ - ɝɪ -ɧɚ -ɬɢ pre - gr - na - ti

  = 5 55 5

  = 5 55 5 ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ pa mazh ko -pyeɛɪɟ -ɝɨ -ɜɢ bre - go - vi

ɩɪɟ - ɝɪ -ɧɚ -ɬɢ pre - gr - na - ti

  5 5 5 5=

ɬɟ - ɱɢ - ɧɢ te - chi - ni

Copyright © Tomislav Zografski Foundation

0 B 4 5

ɨɫ - ɬɚ - ɧɟ os - ta - ne

    5 5 5 =4 = 5 5 5 5 =? 5:

-

0?

-

0

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

 = 4 =  = ? 5 55 5 555 

0 EB E5 E5

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

ɚ - ɤɨ ɧɟ a - ko ne

0

  = ? 5 55 5

    5 5 5 =4 = 5 5 5 5 =?

EE 5 5 5 5 B 5 5 EB E5 E5 ' ɞɥɚɧ -ɤɢ ɤɨ - ɪɢ - ɬɚ dlan - ki ko - ri - ta

0

0

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

 5 = B : 5 5 5 E5 5 E5 5 B

ɝɪ - ɧɚ - ɬɢ - gr - na - ti

1 EE G

0

  = ? 5 55 5

ɨɞ ɧɨʅ ɞɨ ɧɨʅ od nokj do nokj

  = ?  = 5 55 5 5 55 5 

0

ɧɚ na

0

0

0

0

0

0

= 5 E5 5 E5 5 5 B 5 5 ɢ ɧɚɫ i nas

ɚ - ɤɨ ɧɟ ɧɟ ɛɢ a - ko ne ne bi

ɜɨ vo -


8

1 EE G 99

0

E GE

0

0

E GE i

0

0

0

0

0

0

   5 5 B 5 5 5 5 B:

 ɛɪɟ -ɝɨ -ɜɢ bre - go - vi

ɩɪɟ - ɝɪ -ɧɚ -ɬɢ pre - gr - na - ti

ɛɪɟ -ɝɨ -ɜɢ bre - go - vi

ɩɪɟ - ɝɪ -ɧɚ -ɬɢ pre - gr - na - ti

 ɛɪɟ -ɝɨ -ɜɢ bre - go - vi

ɩɪɟ - ɝɪ -ɧɚ -ɬɢ pre - gr - na - ti

   5 5 B 5 5 5 5 B:    5 5 B 5 5 5 5 B:

EE 5 5 5 5 5 5 5 E5 5 4 E5 E5 ' 2 - ɞɚ ɩɪɟ -ɫɬɨ -ɪɢ - da pre - sto - ri

1 EE 5 5 B G 106

ɧɟ ɩɚ ɫɟɤ -ɧɢ ne pa sek - ni

B

ɞɨɛ -ɪɢ -ɧɚ dob - ri na

E GE?E GE5 5 B i ɞɨɛ -ɪɢ -ɧɚ

E 2 E?

ɜɟ - ɤɨ - ɜɢ ɞɚ ve - ko - vi da

4 55 55 BB ɞɨ do -

B

55 55 4 ?

ɛɪɢ - ɧɚ bri - na

?

5 5 B 4 5 5 B

113 1 EE B : G

ɧɟɥ nel

 ɞɨ do -

?

5 5 5 5 4 ?

ɛɪɢ - ɧɚ bri - na

4 5 5 5 B 5 5 5 B ɞɚ da

ɦɟ ɯɪɚ -ɧɟɥ me hra - nel

?

4 55 5 5 B 5 5 B ɞɚ da

ɢ - ɦɚɦ ʁɚɫ i - mam yas

0

ɠɢ - ɥɢ ɢ zhi - li i

0

0

B

4 5 5 J

5 5 5 5 5 5 5 B

ɜɨɥɤ volk

ɫɭɦ ɩɨ - ɟɥ ɜɨɥɤ ɢ ɜɨɥɤ ɦɟ ɯɪɚ sum po - el volk i volk me hra -

5 4 5

?

0

J

 5 =E5 E5 E5 B 

ɜɨɥɤ volk

'

ɭ - ɦɢ -ɪɚ - ɥɚ u - mi - ra - la

4 E5 E5 5 B 5 5 5 B ɩɪɨ -ɥɟɬ ɭ - ɦɢ -ɪɚ - ɥɚ

pro - let u - mi - ra - la ' B 5 =E5 E5 E5 B

4 5 5 5 5 B: 5 5 5 5 B: J ɧɚ ɞɥɚɧ -ɤɢ na dlan - ki

?

ɜɟ - ɤɭ - ɜɚɦ ve - ku -vam

5 5 5 5 5 5 5 55 5 EE B : E5 B G i ɧɟɥ ɧɚ ɞɥɚɧ - ɤɢ - ɜɟ ɩɪɨ -ɥɟɬ ɦɢ ɭ ɦɢ -ɪɚ - ɥɚ nel na dlan - ki - ve pro - let mi u mi - ra - la EE 55 55 55 55 BB ? 0 4 5 5 5 5 B: 2 5 5 5 5 B: J ɦɟ ɯɪɚ -ɧɟɥ me hra - nel

B 5 5 5 5 55

0

ɜɟ - ɤɭ - ɜɚɦ ve - ku -vam

- ɜɚɦ - vam

ɞɥɚɧ - ɤɢ - ɜɟ ɩɪɨ -ɥɟɬ ɦɢ ɭ - ɦɢ -ɪɚ - ɥɚ dlan - ki - ve pro - let mi u - mi - ra - la

E G E 55 55 55 55 BB

J

0

ɫɭɦ ɩɨ - ɟɥ ɜɨɥɤ ɢ ɜɨɥɤ ɦɟ ɯɪɚ sum po - el volk i volk me hra -

5 5 B:

ɜɟ - ɤɭ ve - ku

?

- ɜɚɦ - vam

5 5 5 5 5 5 5 55 5 E5 B ɧɚ na

0

ɠɢ - ɥɢ ɢ zhi - li i

5 5 5 5 5 5 5 B

5 5 B:

ɜɟ - ɤɭ ve - ku

5 5 5 5 B ɜɟ - ɤɨ - ɜɢ ɞɚ ve - ko - vi da

dob - ri na

J ɢ - ɦɚɦ ʁɚɫ i - mam yas

ɩɪɟ -ɫɭ - ɲɢ pre - su - shi

5 5 5 5 B

?

'

B 5 5 5 5 55

ɧɚ ɞɥɚɧ -ɤɢ ɩɪɨ -ɥɟɬ na dlan - ki pro - let

Copyright © Tomislav Zografski Foundation

?

ɭ - ɦɢ -ɪɚ - ɥɚ u - mi - ra - la

?

4 E55 E55 55 BBɭ - ɦɢ -ɪɚ - ɥɚ u - mi - ra - la


9

1 EE 5 4 ? G 120

?

E G E 55 4 ?

4 55 55 55 ? ?

0

J 4 5 5 5 ?? 5 5 5

0

J

?

ɤɚ ka

- ɦɟɧ - men

ɤɚ ka

- ɦɟɧ - men

1 EE G 127

J

ka - men

ɞɨ ɲɬɨ ɟ do shto e

ɤɨ - ɪɟɧ ɢ ko - ren i

ɤɚ - ɦɟɧ ka - men

BB ::

4

ɧɚɥ nal J

E G E BB::

4

ɧɚɥ nal

E : G E BB : i

JJ

E B : 2 E B:

4

1 EE G 134

E GE E GE i 2

4

JJ

0 0 0

4 55 55 55

ɢ ɧɨʅ J i nokj

ɫɭɦ ɢɡ -ɪɚɫ sym iz - ras J

ɢ ɧɨʅ i nokj

ɫɭɦ ɢɡ -ɪɚɫ sym iz - ras -

JJ ɫɚɦ ɨɞ ɜɟ - ɤɚ sam od ve - ka

ɧɨʅ nokj

ɫɭɦ ɢɡ -ɪɚɫ -ɧɚɥ sum iz - ras - nal

ɞɨ ɲɬɨ ɟ do shto e

ɞɚɥ - ɝɚ ɢ dal - ga i

ɧɨʅ nokj

ɫɭɦ ɢɡ -ɪɚɫ -ɧɚɥ sum iz - ras - nal

ɬɚɬ - ɤɨ tat - ko

ɛɢ ɢɥ ɧɟ bi il ne

 5 5 5 5 55 55 55 55 55 4 55 55 55 55 BB JJ ɫɚɦ ɨɞ ɜɟ - ɤɚ sam od ve - ka

ɬɚɬ - ɤɨ tat - ko

ɛɢ ɢɥ ɧɟ bi il ne

 5 5 5 5 5 5 4 5 5 55 55 BB 5 5 5

ɦɚʁ - ɤɚ ɦɢ ɟ may -ka mi e

ɫɚɦ ɨɞ ɜɟ - ɤɚ sam od ve - ka

ɬɚɬ - ɤɨ tat - ko

ɛɢ ɢɥ ɧɟ bi il ne

ɦɚʁ - ɤɚ ɦɢ ɟ may -ka mi e

ɫɚɦ ɨɞ ɜɟ - ɤɚ sam od ve - ka

ɬɚɬ - ɤɨ tat - ko

ɛɢ ɢɥ ɧɟ bi il ne

0 0 0

? ? ?

4 5 5 5 B ɧɟ ne

4EE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 EB ɤɨ - ɥɟ - ɧɨ ɨɞ ɫɜɨ - ɟ - ɬɨ ɧɟ ko - le - no od svo - e - to ne

ɛɢ - ɞɢ ɟ bi - di e

5 5 5 B

ɛɢ - ɞɢ ɟ bi - di e  = ? 5 55 5 

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh 

ɧɟ ne

ɛɢ - ɞɢ ɟ bi - di e

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

  5 5 5 5=?

5 4 E5 E5 ' ɩɨ po

ɦɚɠ mazh

Copyright © Tomislav Zografski Foundation

0

0

0

0

0

0

ɦɢ ɧɟ - ɞɨ -ɫɬɚ - ɫɭ - ɜɚ - ɲɟ mi ne - do - sta - su - va - she

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

ɛɢ - ɞɢ ɟ bi - di e

5 5 5 BB

5 5 5 5 5 5 B

  = ? 5 55 5

ɧɟ ne

4 5 5 5 B 

5 5 5 BB

ɞɚɥ - ɝɚ ɢ dal - ga i

 55 55 55 55 55 4 55 55 55 55 BB

0

4 E55 55 55

ɞɨ ɲɬɨ ɟ do shto e

 55 55 55 55 55 55 55 55 55 BB 4

0

J

4 E55 BB

5 5 5 5 5 5 5 5 B:

EE 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 B 2 ko - ren i

0

4 55 BB

5 5 5 5 5 5 5 5 B:

E 5 5 5 5 5 5 B GE5 5 5 5 i ɞɨ ɲɬɨ ɟ ɤɨ - ɪɟɧ ɢ ɤɚ - ɦɟɧ do shto e

0

J

? ? ? '  = 5 55 5 ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh

  = 5 55 5 

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ pa mazh ko -pye

  5 5 5 5=

ɤɨ - ɩʁɟ ɩɚ ɦɚɠ ko -pye pa mazh


10

1 EE ? G 140  = 5 5 5 5

E GE?

ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

E GE? i

ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É pa mazh ko -pye

EE B 2

  = 5 5 5 5  5 5 5 5 =

ɤɨ - ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

 5 =

4

4 JJ

4 JJ

4 JJ

4

JJ

55 55 55 55 = 4  

55 55 55 55 = 4  

  = 4 55 55 55 55

  55 55 55 55 = 4ɤɨ -ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

ɤɨ -ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

55 55 55 55 = 4   

55 55 55 55 = 4

ɤɨ -ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É pa mazh ko -pye

ɤɨ -ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

Allegro molto

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5: G    143

 ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É É¤É¨ -ÉŠĘ É&#x; ko -pye pa mazh

ɤɨ -ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

55 55 55 55 = 4   

5 5 5 5 = 4 5 5 5 5

ɤɨ -ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

ɤɨ -ÉŠĘ É&#x; ÉŠÉ&#x161; ÉŚÉ&#x161;É ko -pye pa mazh

5 5 5: 

5 5 5: 

 ! 4 5 ! 

J

4 JĘ&#x2026;É&#x; kje

!! 

 5

Ę&#x2026;É&#x; kje

 4 5 !! 

J

Ę&#x2026;É&#x;

 4 5 !!  kje

J

Ę&#x2026;É&#x; kje

5 5 5 5 5 5 

ČžÉ¨Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŹÉ&#x; É&#x153;ɢ - É&#x; ÉŠÉĽÉ&#x; -Ę&#x2026;É&#x; -ɍɏɢ É°ÉŞ - ɧɢ Doy -de - te vi - e ple -kje - sti tzr - ni

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ma - zhi

ɢ i

É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; de - tza

ɢ i

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

ɢ i

Ɋɏɢ - ɰɢ pti - tzi

ɧÉ&#x161; na

ČžÉ¨Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŹÉ&#x; É&#x153;ɢ - É&#x; ÉŠÉĽÉ&#x; -Ę&#x2026;É&#x; -ɍɏɢ É°ÉŞ - ɧɢ Doy -de - te vi - e ple -kje - sti tzr - ni

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ma - zhi

ɢ i

É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; de - tza

ɢ i

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

ɢ i

Ɋɏɢ - ɰɢ pti - tzi

ɧÉ&#x161; na

 5  5  5 5 5 5 5 5 G E 5 5 E5 :  5 5 5 5 G   i ČžÉ¨Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŹÉ&#x; É&#x153;ɢ Doy -de - te vi 5 5 5 E 5 2 

5 5 5 5 5 5 5: 5 5 5 5 5 5 Ema 5:   

5 5 5 : 5 5 E5 :

5 5 5 5 5 5

5 5 5: 

5 5 5 5 5 5 

5 5 5: 5

-5 tzi 5 5i pti 5 na 5  5

- É&#x; ÉŠÉĽÉ&#x; -Ę&#x2026;É&#x; -ɍɏɢ É°ÉŞ - ɧɢ - e ple -kje - sti tzr - ni

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ - zhi

ɢ i

É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; de - tza

ɢ i

 5: 5 5 Ene5 : 5 

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; - ba

ɢ

Ɋɏɢ - ɰɢ

ɧÉ&#x161;

ČžÉ¨Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŹÉ&#x; É&#x153;ɢ - É&#x; ÉŠÉĽÉ&#x; -Ę&#x2026;É&#x; -ɍɏɢ É°ÉŞ - ɧɢ Doy -de - te vi - e ple -kje - sti tzr - ni

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ma - zhi

ɢ i

É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; de - tza

ɢ i

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

ɢ i

Ɋɏɢ - ɰɢ pti - tzi

ɧÉ&#x161; na

146

1 E5 : 5 5 5 5 5 : G 

B:

ɨ - É&#x153;ɢ - É&#x; É&#x203A;ÉŞÉ&#x; - É?ɨ - É&#x153;ɢ o - vi - e bre - go - vi

G E5 :

 5 5 5: 5 5

ɨ - É&#x153;ɢ - É&#x; É&#x203A;ÉŞÉ&#x; - É?ɨ - É&#x153;ɢ o - vi - e bre - go - vi

B:

?: ?:

4:

É&#x17E;É&#x;ɧ den

J

=  5: 5 5

J

: B: ?: G E5 : 5 5 5 5 5 i ɨ - É&#x153;ɢ - É&#x; É&#x203A;ÉŞÉ&#x; - É?ɨ - É&#x153;ɢ o - vi - e bre - go - vi E5 : 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 sub. ɨ - É&#x153;ɢ - É&#x; É&#x203A;ÉŞÉ&#x; - É?ɨ - É&#x153;ɢ o - vi - e bre - go - vi

 = 5 E5 5 :

?:

ɢ ɧɨĘ&#x2026; ɢ É&#x17E;É&#x;ɧ i nokj i den

ɢ ɧɨĘ&#x2026; i nokj

5: J

ÉŹÉŞÉŠ trp

5:

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; da ne ba

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; da ne ba

-

5:

ÉŞÉ&#x161; ra

-

 5 = = = E5 5

- ɤɨ - ko

 5 5 5 5

 5 5

 5 5

J ɢ É&#x17E;É&#x;ɧ i den

ɢ ɧɨĘ&#x2026; i nokj

ɢ É&#x17E;É&#x;ɧ i den

ɢ ɧɨĘ&#x2026; i nokj

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation

-

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; da ne

 5 ɢ i


11 149

1 E5 : G

5:

ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ra - te

G 5: G i

4:

ÉŹÉ&#x; te

5 5 5: 

 = 5 5 5 :

4:

= 5 5: 5 ?:

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; da ne ba

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; da ne ba

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; -ÉŹÉ&#x; ba - ra - te

5 5 5 5 55  2

E5 :

55 

-

ÉŞÉ&#x161; ra

-

ÉŹÉ&#x; te

5:

4:

= E5 5 5

55 

5:

ÉŞÉ&#x161; ra

5 5 

É&#x17E;É&#x;ɧ ɢ ɧɨĘ&#x2026; É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; -ÉŹÉ&#x; den i nokj da ne ba - ra - te

-

5:

-

ÉŹÉ&#x; te

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; -ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te

ɢ ɧɨĘ&#x2026; i nokj

    5 5 5 5 55 5 55

= 5 5 5 4:

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; da ne

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ ba - ra - te nas ma -zhi i de - tza i

= 5  5 5 5 5

 = = 5 5 5

5 5 5 5 5 E5 5 5  

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; da ne

  5 5 55

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ nas ma -zhi i

    5 5 5 5 55 5 55

É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ ba - ra - te nas ma -zhi i de - tza i

5 5: 

5:

ɢ É&#x17E;É&#x;ɧ É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; -ÉŞÉ&#x161; -ÉŹÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; i den da ne ba - ra - te ba - ra - te

ɧÉ&#x161;ÉŤ nas

5 55 5 55   

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ ma -zhi i de - tza i

152   J 5  5 J 5 5 5 5 5 5 5 J 5 5 1 5 5 5 4: 5 4 5 5 4    G 5 5 5 5 5 5 4 

    4  4:    4  4 G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 J J ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ɢ Ɋɏɢ -ɰɢ ɢ ne - ba i pti - tzi i

É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; de - tza

ɢ i

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ɢ Ɋɏɢ -ɰɢ ɢ J É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ne - ba i pti - tzi i de - tza

ɢ

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

i ne - ba    5 4 5 4 G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 i ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ɢ Ɋɏɢ -ɰɢ ɢ J É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; J ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba i pti - tzi i de - tza i ne - ba 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2     ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ɢ Ɋɏɢ -ɰɢ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ne - ba i pti - tzi i J de - tza

1 4 5 5 5 5 5 : G  4 155

molto J ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ - ɰɢ i ne - ba pti - tzi

  G 4 5 5 5 5 5 4 : molto J ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ - ɰɢ i ne - ba pti - tzi

G 4 5 5 5 5 5 4 : imolto J ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ - ɰɢ i ne - ba pti - tzi 4 5 5 5 5 5 4 : 2 molto J ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ - ɰɢ i ne - ba pti - tzi

JJ

ɢ i

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161;

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

J

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ nas ma -zhi i de -tza i

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

ɢ Ɋɏɢ - ɰɢ i pti - tzi

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ nas ma -zhi i de -tza i

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

ɢ Ɋɏɢ - ɰɢ i pti - tzi

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 :      J

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5i pti5 - tzi5 4 :     

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ nas ma -zhi i de -tza i

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ nas ma -zhi i de -tza i

J

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

ɢ Ɋɏɢ - ɰɢ

ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ne - ba

ɢ Ɋɏɢ - ɰɢ i pti - tzi

5: 5 5 5 5 5 5 5: 5 : 5: 5 5 5: 5 : 5 5 5 5  E5 

ČźÉ&#x161;ÉŞ - É&#x17E;É&#x161;ÉŞ ÉŠÉŞÉ&#x; -ɍɏɨ - ÉŞÉ&#x; -ɧɢ Var - dar pre - sto - re - ni

ɢ Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; i most - ye

É°ÉŞ - ɧɨ ɨÉ&#x17E; É?ɪɢ - É É˘ tzr - no od gri - zhi

É&#x17E;É&#x161; - ɼɢ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; da - li kje se

ČźÉ&#x161;ÉŞ - É&#x17E;É&#x161;ÉŞ ÉŠÉŞÉ&#x; -ɍɏɨ - ÉŞÉ&#x; -ɧɢ Var - dar pre - sto - re - ni

ɢ Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; i most - ye

É°ÉŞ - ɧɨ ɨÉ&#x17E; É?ɪɢ - É É˘ tzr - no od gri - zhi

É&#x17E;É&#x161; - ɼɢ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; da - li kje se

5 : 5 5 E5 5 5 5 : 5 : E5 : 5 5 : 5 : E5 5 5 5 5 5 JJ JJ

JJ

5: 5 5 5 5 5 5 5: 5 : 5: 5 5 5: 5 : 5 5 5 5  E5  i most - ye tzr - no od gri - zhi da - li kje se 5: 5 5 E 5 5 5 5 5: 5 : E 5 : 5 5 5: 5 : E 5 5 5 5

ČźÉ&#x161;ÉŞ - É&#x17E;É&#x161;ÉŞ ÉŠÉŞÉ&#x; -ɍɏɨ - ÉŞÉ&#x; -ɧɢ Var - dar pre - sto - re - ni

ɢ Ɍɨɍɏ - Ę É&#x;

É°ÉŞ - ɧɨ ɨÉ&#x17E; É?ɪɢ - É É˘

É&#x17E;É&#x161; - ɼɢ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x;

ČźÉ&#x161;ÉŞ - É&#x17E;É&#x161;ÉŞ ÉŠÉŞÉ&#x; -ɍɏɨ - ÉŞÉ&#x; -ɧɢ Var - dar pre - sto - re - ni

ɢ Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; i most - ye

É°ÉŞ - ɧɨ ɨÉ&#x17E; É?ɪɢ - É É˘ tzr - no od gri - zhi

É&#x17E;É&#x161; - ɼɢ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; da - li kje se

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation


12

1 E55 G 159

55 BB:: 

4:

 5 B:

4:

ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; nay - de - me

G 5

ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; nay - de - me

2

5 G E5 i ɧÉ&#x161;Ę nay 5

55 BB:: 

ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; nay - de - me

5:

J ɧɢ ni

4:

-

4:

 5 5

5:

É&#x; e

ɲɏɨ shto

4:

J

ÉŤÉ&#x; se

ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; nay - de - me

ɢ i

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; dal kje

161

J É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay - de - me

ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; nay - de - me

G 5 : i ɧɢ

 5 5 5 5 5 5 5 :

5

5

B:

-

?:

É&#x; e

J

163

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay - de - me

ɧɢ ni

-

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay - de - me

ɧɢ ni

-

 5 5 5 5 5 5 5 : 

ɧɢ ni

ɨ o

-

5:

É&#x153;É¨Ę voy

5:

Ɍɨɍɏ most

ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; nay - de - me

5:

-

É&#x; e

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay - de - me

É&#x; e

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay - de - me

 5 5 5 5 5 5 

5:

?:

5:

ÉĄÉ&#x161; za

   G 5 5 5 5 5 5 5 5 : i ɧɢ - É&#x; ɲɏɨ É?ɨ ɢɥ - É&#x153;ɢ - ɲɢÉ&#x153; -ÉŚÉ&#x; ni - e shto go iz - vi - shiv -me 5 5 5 5 5 5 5 5:  2 ɧɢ - É&#x; ɲɏɨ É?ɨ ɢɥ - É&#x153;ɢ - ɲɢÉ&#x153; -ÉŚÉ&#x; ni - e shto go iz - vi - shiv -me

5 : ɧɨ no-5 5 5 5 5 :

 5 5 5

É&#x153;ɢ vi

ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ ple - kji

 5 5

4:

É&#x; e

J

G 5 :

ÉŤÉ&#x; se

 5 5 5 5 5 5

5:

0

0

1 G

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; dal kje

5:

ɢɥ - É&#x153;ɢ - ɲɢÉ&#x153; - ÉŚÉ&#x; iz - vi - shiv - me

ni

 5 5 5 5 5 5

J É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay - de - me dal kje se nay - de - me

5 5 5:

5

 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5

G B : É?ɨ go

ÉŤÉ&#x; se5

 5 5 5 5 5 : 5 5 5 

 5 5

1 G 5 5 5 5 5 5 ?:

2

5: J

- É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; - de - me

5 5 

0

B:

5 :

5: ɨ o

5 : É&#x153;ɢ vi

- É&#x153;É¨Ę - voy

-

5: É&#x; e

 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most

ÉĄÉ&#x161; ɧɨ - É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ za no - vi ple - kji

ɢ É&#x153;ɢ - É&#x; ɲɏɨ Ę&#x2026;É&#x; É?ɨ i vi - e shto kje go

ɢɥ -

ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most

ÉĄÉ&#x161; ɧɨ - É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ za no - vi ple - kji

ɢ É&#x153;ɢ - É&#x; ɲɏɨ Ę&#x2026;É&#x; É?ɨ i vi - e shto kje go

ɢɥ iz -

 5 5 5

 5 5

iz  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation


13

166

1 G ' :

':

Ɍɨɍɏ most

Ɍɨɍɏ most

G 5 :5 :

ɲɏɨ shto

5 5 5:

Ę&#x2026;É&#x; kje

 G 5 5 5 5 5 i É&#x153;ɢ - ɲɢ - ÉŹÉ&#x; ÉĄÉ&#x161; ɧɨ vi - shi - te za no 5 5 5 5 5 2 É&#x153;ɢ - ɲɢ - ÉŹÉ&#x; vi - shi - te

: E5 E 5 5 5 5 5 45 5 5:

5:

É?ɨ go

ɢɥ iz -

  5 5 5 5 5 5

É&#x153;ɢ vi

Ɍɨɍɏ ÉĄÉ&#x161; ɧɨ - É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ most za no - vi ple - kji5 5

-

ɲɢ shi

B:

-

5:

ÉŹÉ&#x; te

 5 5 5 5

 5 5 = 4 :

 5 5 5 5

5 5 5 5 5 4 :  5 5 

4:

5: JJ

- É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ - vi ple - kji

ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most

ÉĄÉ&#x161; ɧɨ - É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ Ɍɨɍɏ za no - vi ple - kji most

ÉĄÉ&#x161; ɧɨ - É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ za no - vi ple - kji

ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most

ÉĄÉ&#x161; ɧɨ - É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ Ɍɨɍɏ ÉĄÉ&#x161; ɧɨ - É&#x153;ɢ ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;ɢ za no - vi ple - kji most za no - vi ple - kji

 5 5 5 5 5 5 

4:

Ę&#x2026;É&#x; kje

169 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 : 4 : 4 : G   

J

É&#x17E;É¨Ę - É&#x17E;É&#x; -ÉŹÉ&#x; É&#x153;ɢ - É&#x; É°ÉŞ -ɧɢ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ doy -de - te vi - e tzr - ni ma - zhi

ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ -ɰɢ i de -tza i ne - ba pti - tzi

ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; i de -tza

ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ -ɰɢ i ne - ba pti - tzi

É&#x17E;É¨Ę - É&#x17E;É&#x; -ÉŹÉ&#x; É&#x153;ɢ - É&#x; É°ÉŞ -ɧɢ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ doy -de - te vi - e tzr - ni ma - zhi

ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ -ɰɢ i de -tza i ne - ba pti - tzi

ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; i de -tza

ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ -ɰɢ i ne - ba pti - tzi

    G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 : 4 : 4 : J

G 5 : i É&#x17E;É¨Ę 2

doy

-É&#x17E;É&#x; - ÉŹÉ&#x; de - te

5 5 5 5 ' : 

É&#x;Ę eyÉ&#x153;ɢ vi

-

173

G 4: G i

5 = 5 : 5: 5: JJ

É&#x; e

ÉŠÉĽÉ&#x; - Ę&#x2026;É&#x; - ɍɏɢ ple - kje - sti

55 555 5 5 5 4    4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 : 4 : 4 :

0

J ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ -ɰɢ i de -tza i ne - ba pti - tzi

1 4: G

2

5 5 B :

5: 5:

ɢ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; i de -tza

ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ -ɰɢ i ne - ba pti - tzi

  = 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 = 5 5 5 5 5 5 5 5 4 : É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ - ɰɢ nas ma - zhi de - tza ne - ba pti - tzi

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te ba - ra - te

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; Ɋɏɢ - ɰɢ nas ma - zhi de - tza ne - ba pti - tzi

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; ne ba - ra - te ba - ra - te

  =     4: = 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 : 5: ɰɪ - ɧɢ tzr - ni

5 5 5 : 

ÉŚÉ&#x161; ma

0

-

É É˘ zhi

da  5 5 5 5 B: 

B:

É&#x17E;É&#x; de

-

É°É&#x161; ɢ tza i

-

É É˘ zhi

5 :

5:

5 :

J É°ÉŞ tzr

- ɧɢ - ni

ÉŚÉ&#x161; ma

5:

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation

ɧÉ&#x; ne

5:

-

-

-

 5 5 É&#x203A;É&#x161; ba

= 5 5 5 5 5 5 5 5 4 : É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te ba - ra - te

ɢ i


14 176 1 = 5 5 5 5 5 5 4 : G

= 5 5 5 5 5 4 5 5

5 ?: 

  5 5 5 5 5 5

G = 5 5 5 5 5 5 4 :

= 5 5 5 5 5 4 5 5

 : 5 ?

   5 5 5 5 5 5

G B : i É&#x153;ÉŞÉ&#x;

B:

Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; É°ÉŞ - ɧɨ É?ɪɢ - É É˘ most -ye tzr - no gri - zhi

Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; É°ÉŞ - ɧɨ É?ɪɢ - É É˘ most -ye tzr - no gri - zhi

-

5:

5:

-

Ɍɢ - Ę&#x192;É&#x161; mi - nja

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ nas ma - zhi

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ nas ma - zhi

5:

5 5 5 5 =  5 5 4 5

1 5 5 5 5 5 5 : G 4 

5 5 5 5 5 5 :    ?

Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; É°ÉŞ - ɧɨ É?ɪɢ - É É˘ most -ye tzr - no gri - zhi

É&#x17E;É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x203A;É&#x161; - ÉŞÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; da ne ba - ra - te

179

Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; É°ÉŞ - ɧɨ É?ɪɢ - É É˘ most - ye tzr - no gri - zhi

Ɍɨɍɏ - Ę É&#x; É°ÉŞ - ɧɨ É?ɪɢ - É É˘ most - ye tzr - no gri - zhi

G 5 5 B : i - ɏɨ 2

-

to

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay -de - me

5 5 5 : 

Ɋɨ po

-

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ma -zhi ne - ba

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ma -zhi ne - ba5 5 5:

5:

ÉŹÉ&#x; te -

ɢ i

ÉąÉ&#x; che

5 5 5 5 5 5 ?:  

G 5 : i ÉŤÉ­É&#x17E; sud =5 5 5 5 ?: 2 ÉŚÉ&#x161; - É É˘ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ma -zhi ne - ba

-

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ma - zhi de - tza ne - ba

5 5 5 5 5: 

- -

É&#x153;É&#x161; va

ɲÉ&#x161; sha

-5 5 ÉŹÉ&#x161; ta

5 5 5 5 5 5 4 : ÉŚÉ&#x161; - É É˘ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ma - zhi de - tza ne - ba

55 55 

55 4 

55 55 :: 5: 5 : 55 :: 55 :: 

JJ É&#x153;ɢ - É&#x; ÉŚÉ&#x161; - É É˘ vi - e ma -zhi

ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; i ne - ba

ɢ ÉŚÉ&#x161; -É É˘ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; i ma -zhi ne - ba

ɧÉ&#x161; na

ÉŚÉ&#x; - ɍɨ - ɏɨ me - so - to

ɧÉ&#x161; na

É&#x153;ɢ - É&#x; ÉŚÉ&#x161; - É É˘ vi - e ma -zhi

ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; i ne - ba

ɢ ÉŚÉ&#x161; -É É˘ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; i ma -zhi ne - ba

ɧÉ&#x161; na

ÉŚÉ&#x; - ɍɨ - ɏɨ me - so - to

ɧÉ&#x161; na

5 5 5 5 5 5 B: 

ɏɨ to

 5 5 5 5 5 5 4 :

 = 5 5 5 5 4 5 5 5 4 55 55 JJ

G =5 5 5 5 ?:

0

-

ÉŚÉ&#x161; - É É˘ É&#x17E;É&#x; - É°É&#x161; ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; ma - zhi de - tza ne - ba

55 55 5 5 5 5 5 5 5 = 4  4 

182

ɤɨ - ɪɢ ko - ri

5 5 5 5 5 5 :  4

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay -de - me

1 = 5 5 5 5 : G  ?

Ɋɨ po

5 :

ɧÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x161; - É É˘ nas ma - zhi

  5 5 5 5 5 5 ?:

É&#x17E;É&#x161; da

0

5 

É&#x17E;É&#x161;ÉĽ Ę&#x2026;É&#x; ÉŤÉ&#x; ɧÉ&#x161;Ę - É&#x17E;É&#x; - ÉŚÉ&#x; dal kje se nay -de - me

 G 5 5 5 5 5 5 4 :

ČźÉ&#x161;ÉŞ -É&#x17E;É&#x161;ÉŞ ÉŠÉŞÉ&#x; -ɍɏɨ -ÉŞÉ&#x; - ɧɢ Var - dar pre - sto - re - ni

5 : 5: 5: 5 = =

= 5 5 5 5 5 5 4 : 2   vre

ČźÉ&#x161;ÉŞ -É&#x17E;É&#x161;ÉŞ ÉŠÉŞÉ&#x; -ɍɏɨ -ÉŞÉ&#x; - ɧɢ Var - dar pre - sto - re - ni 55 5 5

 54 5

 5 5 : 55 : 5 : 5 : 5 5: : 5: 5 :

 = = 4 5 5 5 5 5 4 5 55 :: 55 :: 55 :: 55 :: 5: 5  

i ma -zhi ne - ba na me - so - to na 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 : 5: 5 : 5 4 = 4 :  4 5 : 5 : 5 : 5:

É&#x203A;ɢ - ɧÉ&#x161; bi - na

JJ

ɢ

É&#x153;ɢ - É&#x; ÉŚÉ&#x161; - É É˘ vi - e ma -zhi

ɢ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; i ne - ba

ÉŚÉ&#x161; -É É˘ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161;

ɧÉ&#x161;

ÉŚÉ&#x; - ɍɨ - ɏɨ

ɧÉ&#x161;

ɢ ÉŚÉ&#x161; -É É˘ ɧÉ&#x; - É&#x203A;É&#x161; i ma -zhi ne - ba

ɧÉ&#x161; na

ÉŚÉ&#x; - ɍɨ - ɏɨ me - so - to

ɧÉ&#x161; na

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation


1 !55 G 186

55 BB :: 

ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most

 55 B: B: ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most : ! 5 G 5 55 BB: i ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most 5 5 B :: 2 G 55

ɨ - É&#x153;É¨Ę ÉŚÉ¨ÉŤÉŹ o - voy most

189

1 G

55 4  55 4 55 4  5 4 

5:

5 5 5 5 5 = 

É&#x17E;É&#x161; da

ɍɢ si

Ɋɪɨ -ɹɢ - ÉŹÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; pro -chi - ta - te

É&#x17E;É&#x161; da

ɍɢ si

Ɋɪɨ -ɹɢ - ÉŹÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; pro -chi - ta - te

 G 5 : 5 5 E5 5 5 = G i 2

5:

5 5 5 5 5 = 

5 5: 5 5 E 5 5 = É&#x17E;É&#x161; da

ɍɢ si

Ɋɪɨ -ɹɢ - ÉŹÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; pro -chi - ta - te

É&#x17E;É&#x161; da

ɍɢ si

Ɋɪɨ -ɹɢ - ÉŹÉ&#x161; - ÉŹÉ&#x; pro -chi - ta - te

15

5:

5:

5:

5:

É&#x153;ɢ - ɲÉ&#x;ɧ vi - shen

ɧÉ&#x161;É&#x17E; nad

ɢɥ iz

-

ɢɥ iz

5:

-

É&#x153;ɢ - ɲÉ&#x;ɧ vi - shen

ɢɥ iz

5:

-

ɢɥ iz

-

5 :

4: 4: 4: 4:

5

5 5 

5 5 

5 5: 

É&#x153;É&#x161; - ɲÉ&#x; - ɏɨ va - she - to

 5 5

ɧÉ&#x; - É&#x203A;ɢ - É&#x17E;ɢ - É&#x; ne - bi - di - e

5:

ɧÉ&#x161;É&#x17E; nad

5:

É&#x153;É&#x161; - ɲÉ&#x; - ɏɨ va - she - to

5 5 

ɧÉ&#x; - É&#x203A;ɢ - É&#x17E;ɢ - É&#x; ne - bi - di - e

É&#x153;ɢ - ɲÉ&#x;ɧ vi - shen

E5 :

ɧÉ&#x161;É&#x17E; nad

5:

É&#x153;É&#x161; - ɲÉ&#x; - ɏɨ va - she - to

5 5 

ɧÉ&#x; - É&#x203A;ɢ - É&#x17E;ɢ - É&#x; ne - bi - di - e

É&#x153;ɢ - ɲÉ&#x;ɧ vi - shen

ɧÉ&#x161;É&#x17E; nad

É&#x153;É&#x161; - ɲÉ&#x; - ɏɨ va - she - to

ɧÉ&#x; - É&#x203A;ɢ - É&#x17E;ɢ - É&#x; ne - bi - di - e

5 : 5:

5 :

4

JJ

4

JJ

4 4

JJ

JJ

E5 :

5:

5 5 5 5:  É&#x153;É&#x; - ɤɭ - É&#x153;É&#x161;Ę - ÉŹÉ&#x; ve - ku - vay - te

 55 55 55 :: 5  5 55 55 55 :: 

É&#x153;É&#x; - ɤɭ - É&#x153;É&#x161;Ę - ÉŹÉ&#x; ve - ku - vay - te

É&#x153;É&#x; - ɤɭ - É&#x153;É&#x161;Ę - ÉŹÉ&#x; ve - ku - vay - te

 5 5 5 5:

É&#x153;É&#x; - ɤɭ - É&#x153;É&#x161;Ę - ÉŹÉ&#x; ve - ku - vay - te

Copyright Š Tomislav Zografski Foundation

5 5 5

5:

5 =

55 ::

55 ==

55 ::

55 = =

5:

5 =

5 E5 5 5 5 E5 

 5 5: 5 5: 5 5: 

  55 55 55  

ɍɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x;

 me

 - ne so 55 55 55  

ÉŚÉ&#x;

- ɧÉ&#x;

ɍɨ

 me

 - ne so 55 55 55  

ɍɨ ÉŚÉ&#x; - ɧÉ&#x;

 me

 - ne so 55 55 55  ɍɨ

ÉŚÉ&#x;

- ɧÉ&#x;

so me - ne

4: 4: 4: 4:

Vardar for mixed choir  

Vardar for mixed choir

Vardar for mixed choir  

Vardar for mixed choir