Page 1


41 22.03.2018 - 05.04.2018 Организатор: Соjуз на композиторите на Македониjа СОКОМ Уметнички одбор: ана ндрее ка анде а о окро ите и: рет едате на епуб ика Македониjа д р орге ано Мини тер т о за ку тура на Македониjа

Organizer: Composers’ Association of Macedonia SOKOM Artistic Board: ana Andree s a ande S a o nder t e patronage of t e: resident of t e ep ic of Macedonia jorge ano Ministr of C t re of t e ep ic of Macedonia

european composer & songwriter alliance


По ван е на ка а е нос а, еко а од на со нескр ено адово с во осо ена ес а а о нос а да да окров е на една од на е на рено ран к рн ан ес а енов на акедонска а ка, ко а со осо ена осве енос ревнос а ор ан ра о о на ко о ор на акедон а од нава, на кра о на ар о е око на а р , о е р есе рв а во ра к е на енов е на акедонска а ка, на акедонска а авнос е де ре с авен де од о а о о акедонско ав орско ко воре во со давано од с е енера акедонск ко о ор рад она но, акедонска а ка е де с о не а окра до а н од е нен н с ранск вед ва о р во од рана а ро ра а о ес ен с е о од нава е а е ос од А ан а, ер ан а рае верен с дека де а а на акедонск е ко о ор она а а ес ено е да вед ван на до а н е с ен , но надвор од ран е на е ка акедон а а скрено на с е есн осак ва в р о н вед ка а ко а е с ед кон ер н е нас а осак ва да ав ор

на в сок ва со

к дос ре , а на ка а на акедонск е о о д р ор е ванов

дно од на ва н е ра а а во ра к е на о о а а на ка а, ар к рано од о ск о о о о ан н арден, ас аде е ка а а е во ар р ра а, како док ен о ор ен од ав оро ка а е о е во ра ра е о од с рана на ка а, о како е се од а на дово ен ро орак ко о орск а с ор енов е на акедонска ка о аокр ваа со дава е о на едно ново ко де о со на ва на а а ка ан а ано на вед ва е, а оа о од оворо на воведно о ра а е е асен ка а ос о ред с во но на вед а а, са о додека рае аа с е на, во д ва а ос ера на о кр ва е с нер а а се де сведок на ра вед а на еден кон ер о ера е нав с на несеко дневна р ка, а о акв нас ан не се са о од на ко о оро , к на ко ек вн о ан а ан на кр н ко ексн вед ва к анса днакво во д во е о кр ва е о на совре ена а ка на ск да е н к рн сред н ваа од на врвн ар од А ан а, рае ер ан а е о ре с ава сво о ор од на е о ак е но о воре во од е е од ко доа аа П ано д о о од анса о Ар ворк, ак, е нас а во р а ев е а, а оа о една од на ва н е с на ес ва о е о ра ва е о нова ка не се са о сае на акедонско о ко воре во, к в с нск ро о ор на нова а ка е н к од ор на Јана Андреевска, Панде Шахов


в

А

А

А

PROGRAMME 22.03.2018 - 05.04.2018

А


ет рток

Македонска филхармонија

март

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ Kонцерт на Mакедонската филхармонија оде у а е на наградите на СОКОМ иригент: ор ан ане Со и ти: ек андар ано ио ина гор ано к аринет Камерен ор У М

Сони Петровски ТРИ ПСАЛМИ за хор и оркестар (2017) огородичен тропар оан армо ин О рид ки о то но е т оан армо ин О рид ки О а и Сина Мана и оп одоро

Панде Шахов КОНЦЕРТ за кларинет и оркестар (2005) reciso Misterioso iso to

Филип Иванов КОНЦЕРТ за виолина и оркестар (2016) Adagio A egretto sc erzando Adagio amentoso resto ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а

20:00 ч


MACEDONIAN PHILHARMONIC

rsda

Marc

OPENING CONCERT Concert of the Macedonian Philharmonic SOKOM A ards Cond ctor: Borjan Cane So oists: A e sandar ano io in gor ano c arinet C am er C oir C B M

Soni Petrovski THREE PSALMS for choir and orchestra (2017) Bogorodic en ropar o n armosin of O rid ostojno est o n armosin of O rid Otca i Sina Manasij op odoro

Pande Shahov CONCERTO for clarinet and orchestra (2005) reciso Misterioso iso to

Filip Ivanov CONCERTO for violin and orchestra (2016) Adagio A egretto sc erzando Adagio amentoso resto

20:00


еток

Кино КУЛТУРА

март

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН КОНЦЕРТ

Иван Пенов ЕМПРОМПТИЈА (2017)

Дарија Андовска THERANATOS [I - II - III - IV] (2015)

Влатко Георгиев CLOCKWISE (2016)

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а

20:00 ч


KINO KULTURA

rida

MULTIMEDIA CONCERT

Ivan Penov IMPROMPUS (2017)

Darija Andovska THERANATOS [I - II - III - IV] (2015)

Vlatko Georgiev CLOCKWISE (2016)

Marc

20:00


еде а

март

PRIVATE MUSIC

Музеј на град Скопје

Kонцерт на Kокан ДИмушевски Кокан иму е ки е ектрон ки ин трументи уби а Киро ки ио а

PRIVATE MUSIC Бр.1 (2016) празен про тор пра а ни и рт ен тан

PRIVATE MUSIC Бр.2 (2018) не ми ка а збогум ме упро тор ми ети

СКАМА (2018) PRIVATE MUSIC Бр.3 (2018) оа е тоа

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а

20:00 ч


City Museum of Skopje

S nda

Marc

20:00

Concert of Kokan Dimushevski

PRIVATE MUSIC No.1 (2016) empt space estion mar s sacrificia dance

PRIVATE MUSIC No.2 (2018) fare e interspace promise

SKAMA (2018) PRIVATE MUSIC No.3 (2018) is is it

PRIVATE MUSIC

Ko an im s e s i e ectronic instr ments j is a Kiro s i io e


торник

Музеј на град Скопје

март

20:00 ч

Kонцерт на камерно трио (Албанија) Мерита е а ер ана пи ано оне а о еми е та рбен ози ио а

Арбана Фејзо САМРАК за флејта, виола и пијано

Гоце Коларовски ЕЗГИЈА за флејта

Шпетим Кушта МЕТАМОРФОЗА 2 за виола

Дориан Цене ГЛЕДИШТА III за флејта и пијано

Томе Манчев КОНТРАСТИ за виола и пијано

Борис Светиев ФАНТАЗИЈА- ИНТРАДА за пијано

Ендри Сина ИЗГУБЕНАТА РОМАНТИКА за флејта, виола и пијано

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а


City Museum of Skopje

esda

Marc

Concert of the chamber trio (Albania) Merita e a rs ana piano one a o emi f te Ar en ozi io a

Arbana Fejzo DUSK for flute, viola and piano

Goce Kolarovski EZGIJA for flute solo

Shpëtim Kushta METAMORPHOSE 2 for viola solo

Dorian Çene POINTS OF VIEW III for flute and piano

Tome Manchev CONTRASTS for viola and piano

Boris Svetiev FANTASY- INTRADA for piano

Endri Sina THE LOST ROMANTICA for flute, viola and piano

20:00


Среда

Музеј на град Скопје

март

20:00 ч

МОНОХРОМАТИКА - КОНЦЕРТ НА МЛАДИ

Горан Начевски

Александар Пејовски

СЕДУМ ЗВУЦИ НА ОСАМЕНОСТ

GLASSLESS SAKAMOTIONAL

амара Комино

ери а то ка ио а а ам ано ки пи ано

ка пи ано

Дарија Андовска

Маја Јовановска

МОЛИТВА

REFLECTIONS I,II

ана Сто ано ка опран а ам ано ки пи ано

а ам ано

ки пи ано

Ангел Спироски

Андреј Блажевски

PERMAFROST

АКВАРЕЛИ

а ам ано

амара Комино

ки пи ано

ка пи ано

Никола Коларовски

Антоние Весковски

КАКО ШТО СЕЌАВАЊАТА БЛЕДНЕАТ

RAPIDS

ма нание

нтоние е ко

ка пи ано

ки перку ии

Маријана Јаневска

Тодор Скаловски

ЦРВЕНА ВИЗИЈА, ВИОЛЕТОВА ВИЗИЈА

ПРИСПИВНА

а ам ано

ана ордано ка опран а ам ано ки пи ано

ки пи ано

Драгослав Ортаков ТАУРУС

изуе на ин та а и а: ма е ко ка нге а Сте ано ка

нтоние е ко ки перку ии е на нге о а ри то пи ано

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а


City Museum of Skopje

ednesda

Marc

20:00

ONOCHROMATICISM - CONCERT OF THE YOUNG

Goran Nachevski

Aleksandar Pejovski

SEVEN SOUNDS OF LONELINESS

GLASSLESS SAKAMOTIONAL

amara Komino s a piano

Darija Andovska PRAYER ana Stojano s a soprano a amjano s i piano

erica Ajto s a io a a amjano s i piano

Maja Jovanovska REFLECTIONS I,II a amjano s i piano

Angel Spiroski

Andrej Blazhevski

PERMAFROST

AQUARELLES

a amjano s i piano

amara Komino s a piano

Nikola Kolarovski

Antonie Veskovski

AS MEMORIES FADE

RAPIDS

ma Ananie s a piano

Antonie es o s i perc ssion

Marijana Janevska

Todor Skalovski

RED VISION, PURPLE VISION

LULLABY

a amjano s i piano

ana ordano s a soprano a amjano s i piano

Dragoslav Ortakov TAURUS Antonie es o s i perc ssion esna Ange o a risto piano

is a insta ation: ma e o s a and Ange a Stefano s a


еток

Македонска опера и балет Мала сцена

март

Праизведба на операта „ПОМЕЃУ СОНИШТА И ЛЕТОВИ“ на Горан Начевски Диригент: ан мино и Режисер: упка акимо ка Сценограф: оран ико о ки Костимограф: ранки а ордано

ка

Улоги: Ѕвездата ек андра азаре

ка а и е

Таткото е ан Стое Патникот е ен Си ано

ки

Учествува Оркестарот на МОБ Кореогра : Ма а Каре

ки

н пи иенти: упчо о изо раган Ко тадино и Марко а е ки Су

ери: С ет ана еоргие а а ина дра ко а е ена еоргие а

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а

20:00 ч


Macedonian Opera and Ballet Small Scene

rida

Marc

First performance of the opera „BETWEEN DREAMS AND FLIGHTS“ by Goran Nachevski Conductor: an mino i Director: j p a a imo s a Set Designer: oran i o o s i Costume Designer: Bran ica ordano s a Soloist: The Star A e sandra azare s a asi e The Father ejan Stoe The Traveller e en Si jano s i

The Orchestra of the Macedonian Opera and Ballet C oreograp : Maja Kare s i Stage Managers: j pc o o izo ragan Kostadino i Mar o a e s i rompters: S et ana eorgie a a ina dra o a e ena eorgie a

20:00


Сабота

Музеј на град Скопје

март

20:00 ч

Концерт на ансамблот КонТемпора Тодор Бојаџиев МЕЛАНХОЛИЈА И НАДЕЖ за флејта, пијано, виолина и виолончело (2004)

Благој Цанев ФОЛК ЧАКОНА за соло гитара (2008)

Гоце Гавриловски КОНЦЕРТАНТНИ ПИЕСИ за обоа, виолина, виола и виолончело (2016)

Љубомир Бранѓолица ФЛАУТА ЛАМЕНТА за соло флејта (2016)

Стојан Стојков ЧЕТИРИ ПЕСНИ за обоа и пијано (2005)

Бојана Петровиќ Алексова SOMETIMES WE DANCE... A BIT.. за флејта/пиколофлејта, кларинет in B, виолина, виолончело и пијано (2014)

Ана Пандевска ПАЉАЧО за флејта, обоа, вибрафон, пијано, виолина, виола, виолончело и контрабас (2016)

КонТемпора: атка Мите а е та адимир азаре ки обоа гор ано к аринет нтонио е ко ки ибра он адимир адико ки гитара ми и а оте ка опи ода пи ано Кри тина С етие а пи ано Симон опо ки ио ина ми ичако ки ио ина Марко идено и ио а е ан еодо ие ки ио онче о гор Мита е контраба

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а


City Museum of Skopje

Sat rda

Marc

20:00

Concert of the ensemble ConTempora Todor Bojadzhiev MELANCHOLY AND HOPE for flute, piano, violin and cello (2004)

Blagoj Canev FOLK CHACONNE for guitar (2008)

Goce Gavrilovski CONCERT PIECES for oboe, violin, viola and cello (2016)

Ljubomir Brangjolica FLAUTA LAMENTA for flute (2016)

Stojan Stojkov FOUR SONGS for oboe and piano (2005)

Bojana Petrovik Aleksova SOMETIMES WE DANCE... A BIT.. for flute/piccolo, clarinet, violin, cello and piano (2014)

Ana Pandevska PALHACO for flute, oboe, vibraphone, piano, violin, viola, cello and doublebass (2016)

Ensemble ConTempora: at a Mite a f te adimir azare s i o oe gor ano c arinet Antonio es o s i i rap one adimir C adi o s i g itar mi ija ote s a opi oda piano Kristina S etie piano Simon opo s i io in mi Ci ic a o s i io in Mar o ideno ic io a ejan eodosie s i ce o gor Mitas e do e ass


онеде ник

Концертна сала на ФМУ

апри

20:00 ч

КОНЦЕРТ на клавирското дуо од ансамблот ARTWORK (Германија) а ди кг

зе ер пи ано

нтоние е ко

ки

енад ечи

пи ано

ибра он

Ѓерѓ Куртаг ОД JÁTÉKOK (Игри - дело во прогрес) за четирирачно пијано rio s C ora e and in and ommage a m g i Mi a ommage Soproni in memoriam matris carissimae rae di m nd a zer in

Александар Пејовски BLACK RAINDROPS UPON THE FLOWER BLOSSOMS за вибрафон и две пијана (2008) As t e ac raindrops Soaring a o e a fie d of

fa ite roses

pon

t e f o er a ing

ossoms

Јана Андреевска 2. 2. 4. TO 4. 4. 2 за четирирачно пијано (2014)

Петер Етвош КОСМОС за две пијана (1961/1999)

Игор Стравински ПЕТ ЛЕСНИ ПИЕСИ за четирирачно пијано (1917) нданте

па о а

а а а ка

апо итана

а оп

Костадин Делиниколов ЧЕТИРИ СТАВА ОД СТОНОГА за две пијана(2001)

Томислав Зографски СОНАТА за две пијана (1990) A egro moderato

ве ска ре ера

акедонска ре ера

arg eto

о

A egro con moto

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а


Monda Apri

Concert hall of FMU

20:00

CONCERT of the ensemble ARTWORK Piano Duo (Germany) ajdi

zeser piano

Antonie es o s i

enad ec ic piano

i rap one as g est

György Kurtág From JÁTÉKOK (Work in progress) for four-hands piano rio s C ora e and in and ommage Soproni in memoriam matris carissimae rae di m nd a zer in

a m g i Mi a

ommage

Aleksandar Pejovski BLACK RAINDROPS UPON THE FLOWER BLOSSOMS for vibraphone and two pianos (2008) As t e ac raindrops Soaring a o e a fie d of a ing

fa ite roses

pon

t e f o er

ossoms

Јana Andreevska 2. 2. 4. TO 4. 4. 2 for four-hands piano (2014)

Peter Eötvös COSMOS for two pianos (1961/1999)

Igor Stravinsky FIVE EASY PIECES for four-hands piano (1917) Andante

spagno a Ba a ai a

apo itana

a op

Kostadin Delinikolov FOUR MOVEMENTS from CENTIPEDE for two pianos (2001)

Tomislav Zografski SONATA for two pianos (1990) A egro moderato arg eto A egro con moto

ЗДМГПС


торник

Македонска филхармонија Камерна сала

апри

КОНЦЕРТ на ансамблот MЕИТАР (Израел)

мит о берг пи ано Мо е ароно ио ина они от ибо ич ио онче о

Ари Бен-Шабетаи ГО САКАТЕ ЛИ БРАМС? за пијано трио (2005)

Aнгел Спироски ORA IACENTEM за пијано трио (2016)

Михаило Трандафиловски ВЕТЕР - РИДОВИ - БРАНОВИ за соло виолончело (2017)

Ајал Адлер MИСТЕРИОЗО за соло пијано (2014)

Валентина Велковска-Трајановска ОГЛЕДАЛА за пијано трио (2011)

Рубен Серуси ЏЕЗ НА ТЕМА МАТИС за пијано трио (1991)

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а

20:00 ч


MACEDONIAN PHILHARMONIC Chamber hall

esda Apri

20:00

Concert of the ensamble MEITAR (Israel) Amit o erg piano Mos e A arono io in oni ot i o itc ce o

Ari Ben-Shabetai AIMEZ VOUS BRAHMS? for piano trio (2005)

Angel Spiroski ORA IACENTEM for piano trio (2016)

Mihailo Trandafilovski WIND - HILLS - WAVES for cello solo (2017)

Ayal Adler MISTERIOSO for piano solo (2014)

Valentina Velkovska-Trajanovska MIRRORS for trio (2011)

Ruben Seroussi JAZZ A PROPOS DE MATISSE for piano trio (1991)


Среда

Гевгелија Хотел Аполонија

апри

КОНЦЕРТ на клавирското дуо од ансамблот ARTWORK (Германија) а ди

зе ер пи ано

енад ечи

пи ано

Јана Андреевска 2. 2. 4. TO 4. 4. 2 за четирирачно пијано (2014)

Михаило Трандафиловски БРАНУВАЊА - БРАНОВИ - SВОНА за соло пијано (2017)

Клод Дебиси МАЛА CУИТА за четирирачно пијано (1888 - 1889) а бротче о орка Менует а ет

Костадин Делиниколов ОД ЦИКЛУСОТ МЕЃУПРОСТОРИ, бр. 6 за соло пијано (2013 – 2015)

Франц Шуберт ФАНТАЗИЈА во f-moll Д 940 за четирирачно пијано (1828) egro mo to moderato argo Sc erzo A egro i ace ina e A egro mo to moderato

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а

19.30 ч


ednesda Apri

Gevgelija Hotel Apolonia

19.30

CONCERT of the ensemble ARTWORK Piano Duo (Germany) ajdi

zeser piano

enad ec ic piano

Јana Andreevska 2. 2. 4. TO 4. 4. 2 for four-hands piano (2014)

Mihailo Trandafilovski RIPPLES - WAVES - BELLS for solo piano (1828)

Claude Debussy PETITE SUITE for four-hands piano (1888 - 1889) n atea Cort ge Men et Ba et

Kostadin Delinikolov FROM THE CYCLE INTERSPACES, Nr.6 for solo piano (2013 – 2015)

Franz Schubert FANTASY in f-minor D 940 for four-hands piano (1828) egro mo to moderato argo Sc erzo A egro i ace ina e A egro mo to moderato

ЗДМГПС


Струмица НУЦК Антон Панов / мала сцена

ет рток

апри

19.30 ч

КОНЦЕРТ на клавирското дуо од ансамблот ARTWORK (Германија) а ди

зе ер пи ано

енад ечи

пи ано

Јана Андреевска 2. 2. 4. TO 4. 4. 2 за четирирачно пијано (2014)

Михаило Трандафиловски БРАНУВАЊА - БРАНОВИ - SВОНА за соло пијано (2017)

Клод Дебиси МАЛА CУИТА за четирирачно пијано (1888 - 1889) а бротче о орка Менует а ет

Костадин Делиниколов ОД ЦИКЛУСОТ МЕЃУПРОСТОРИ, бр. 6 за соло пијано (2013 – 2015)

Франц Шуберт ФАНТАЗИЈА во f-moll Д 940 за четирирачно пијано (1828) egro mo to moderato argo Sc erzo A egro i ace ina e A egro mo to moderato

ве ска ре ера

акедонска ре ера

о

н к на на рада на конк рс е на н с ерс во о а к ра а новосо даден де а


rsda Apri

Strumica NUCK ANTON PANOV / Small Scene

19.30

CONCERT of the ensemble ARTWORK Piano Duo (Germany) ajdi

zeser piano

enad ec ic piano

Јana Andreevska 2. 2. 4. TO 4. 4. 2 for four-hands piano (2014)

Mihailo Trandafilovski RIPPLES - WAVES - BELLS for solo piano (2017)

Claude Debussy PETITE SUITE for four-hands piano (1888 - 1889) n atea Cort ge Men et Ba et

Kostadin Delinikolov FROM THE CYCLE INTERSPACES, Nr.6 for solo piano (2013 – 2015)

Franz Schubert FANTASY in f-minor D 940 for four-hands piano (1828) egro mo to moderato argo Sc erzo A egro i ace ina e A egro mo to moderato

ЗДМГПС


РАБОТИЛНИЦИ / ПРЕДАВАЊА / ПРЕЗЕНТАЦИИ WORKSHOPS / LECTURES / PRESENTATIONS

онеде ник онеде ник

апри апри

Ма а а а на M Sma a

МУ

C

МОИТЕ ДЕЛА СО БОЈА И ЗВУК

MY WORKS OF COLOR AND SOUND

анализа на понови оркестарски и камерни композиции Д-р Ајал Адлер, е на одде от за компози и а и диригира е на кадеми ата за музика и тан од еру а ем рет едате на зрае ига на композитори

analysis of recent orchestral & chamber compositions Dr. Ayal Adler, C air оf Composition and Cond cting department er sa em Academ of M sic and ance irector of srae i Composers eag e

ката

торник апри esda Apri

Кон ертна а а на M Concert a

МУ

С М

СЕМИНАР ПО ЧЕТИРИРАЧНО ПИЈАНО И КЛАВИРСКО ДУО за тудентите по камерна музика на МУ о

Хајди Елзесер и Ненад Лечиќ од АРТВОРК АНСАМБЛ S M

A

SEMINAR N FOUR-HANDS PIANO AND PIANO DUO for t e st dents of c am er m sic of t e ac t of M sic in S opje it

Hajdi Elzeser and Nenad Lechic of the ARTWORK ENSEMBLE


ено и на македон ка музика ги инан ираат и помагаат: Мини тер т о за ку тура на Македони а Македон ка опера и ба ет Македон ка и армони а аку тет за музичка уметно т Македон ка адио е е изи а ете ин титут а кан ки Музички орум Музе на град Скоп е

e a s of Macedonian M sic are financed and s pported

:

Ministr of C t re of t e ep ic of Macedonia Macedonian Opera and Ba et Macedonian i armonic ac t of M sic Macedonian adio e e ision oet e nstit t Ba an M sic or m Cit M se m of S opje


The Composers' Association of Macedonia - SOKOM is fo nded in as a non go ernmenta and non profita e organization of composers and m sico o gists ts main p rpose is to promote t e ric m sica eritage Macedonian composers and t eir m sic raise t eir position in t e societ instigate artistic creation and de e op interc t ra e c ange SOKOM s main acti ities are: Publishing SOKOM as p is ed o er records C s a dio and ideo tapes it or s Macedonian composers and a so more t an tit es of m sic iterat re scores professiona and ed cationa oo s Macedonian composers and m sico ogists Concert activities SOKOM is a specia ized concert agenc t at organizes concerts of c assica and contemporar m sic SOKOM is a so one of t e greatest promoters of Macedonian m sic in t e co ntr and a road Festivals, conferences and music events SOKOM is organizer of t e ann a internationa festi a “Days of Macedonian Music” ta ing p ace at t e end of Marc eginning of Apri in S opje e festi a offers a ide programme presenting n mero s premieres of or s Macedonian and or d composers SOKOM a so organizes “Struga Music Autumn” an ann a e ent e d in Septem er consisting of a m sico ogica conference and concerts of traditiona Macedonian m sic SOKOM is t e main organizer of “Virtuosi” an ann a a ards ceremon onoring ac ie ements in t e fie d of m sic and a et performance composition and p is ing in Macedonia Ensemble ConTempora SOKOM is fo nder of t e ensem e of contemporar m sic Con empora mem ers and is dedicated to performance and promotion of ne or s composers

e ensem e co nts Macedonian and foreign

International activities SOKOM co a orates and e c anges projects it man foreign organizations SOKOM is an acti e mem er of CSA ropean Composer and Song riter A iance C M ropean Conference of romoters of e M sic

о

на ко

о

ор

е на

Организатор: акедон а

рет едате на СОКОМ: он Пе ровск Уметнички одбор: Јана Андреевска Панде Шахов а ен

Соработник: на е ковска ра ановска е ничка организа и а: а ар о совск о рана Проко ева о е ар ев

ра осе

иза н и печат: аново

Контакт адре а: акс орк , ко е, акедон а е

Organiser: resident of SOKOM: Artistic Board:

Assistant: ec nica organization:

esign

print:

Contact address: , ,

акс е www.sokom.mk

www.sokom.mk


41. Days of Macedonian music (brochure)  

41. Days of Macedonian Music 22.03 - 05.04.2018 Skopje, Macedonia

41. Days of Macedonian music (brochure)  

41. Days of Macedonian Music 22.03 - 05.04.2018 Skopje, Macedonia

Advertisement