Page 1

33-ti DENOVI NA MAKEDONSKA MUZIKA 23 - 31 mart 2010 Organizator: Sojuz na kompozitorite na Makedonija - SOKOM Umetni~ki direktor: Jana Andreevska Pokroviteli: Pretsedatel na Republika Makedonija d-r |orge Ivanov Ministerstvo za kultura na R. Makedonija

33rd DAYS OF MACEDONIAN MUSIC March 23 - 31, 2010 Organiser: COMPOSERS’ ASSOCIATION OF MACEDONIA-SOCOM Artistic Director: Jana Andreevska Under patronage of the: President of the Republic of Macedonia d-r Gjorge Ivanov Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

Ministerstvo za kultuta na Republika Makedonija

1


VOVEDEN ZBOR

Mi pretstavuva osobena ~est i zadovolstvo mo`nosta da bidam pokrovi­ tel na reprezentativnata manifestacija na makedonskoto muzi~ko tvore[tvo – Denovi na Makedonskata Muzika-2010. Godinava vo poslednite denovi na Mart i simboli~no vo prvite de­no­vi na proletta, Denovite na Makedonskata Muzika po 33-ti pat na po[iroka­ta jav­ no­st ]e i pretstavat del od riznicata na makedonskoto sovremeno muzi~ko tvo­re[tvo interpretirana od vrvni muzi~ki ispolniteli. Osobeno raduva faktot [to makedonskata muzika osven od doma[­ni­te is­ polniteli, godinava ]e bide interpretirana i od svetski poznati imiwa kako Big Bendot na {tefan {ulce od Germanija, Noviot Londonski Kameren Hor od Velika Britanija i Ansablot ARCHAEUS od Romanija. Ova e dokaz pove]e deka makedonskata muzi~ka umetnost i kultura odamna gi ima nadminato nacionalnite granici e i na[ dostoen reprezent vo svetot. Dozvolete, naijskreno na u~esnicite da im posakam visoki estet­ski do­s­ tre­­li, a na publikata koja ]e gi sledi koncertnite nastapi da i posakam pri­ jatni i nezaboravni do`ivuvawa.

2

So po~it d-r |orge Ivanov


VOVEDEN ZBOR

Kontekstot vo koj go ozna~uvame startot na 33-to izdanie na Denovite na makedonskata muzika i so najdobra `elba ne mo`eme da go ozna~ime kako blagoprijaten. Poprvo mo`e da se nare~e slo`en, ispolnet so neizvesnosti, ispolnet so predizvici, i, so samoto toa, - ispolnet so potrebi, so nade`i, so streme`i. Kulturata voop[to, a umetnosta – posebno re~isi nikoga[ vo istorijata, kako vpro~em i denes, ne bile i ne se generatori na takvite sostojbi. I, [to e poseben paradoks, re~isi sekoga[ tie bile barem del od re[enieto na tie istoriski rebusi. Tie bile i tie se popri[teto na koe treba da se bara izlezot od levirintite [to ni gi nametnuva svetot so svoite kontradiktornosti i animoziteti, tie bile i tie se prostorot vo koj trebaat da se baraat novite horizonti na utre[ninata. 33-te Denovi na makedonska muzika gi zapo~nuvame so svesta deka pra[awata [to go ma~at ~ovekot vo tekot na celoto negovo postoewe, zna~i, otu\uvaweto, nerazbiraweto, nemaweto me\usebna tolerancija - vo eden golem del se rezultat na nedostig na kultura, umetnost, muzika. No, ne gi zapo~nuvame so iluzija deka tie retrogradni procesi mo`e lesno ili edna[ za sekoga[ da bidat re[eni. Patot po koj denes trgnuvame e samo edna kusa otse~ka vo toj beskraen od kon, ako mo`e taka da se ka`e, o~ove~uvaweto na ~ovekot. Marko Kolovski Predtsedatel na Sojuzot na kompozigtorite na Makedonija

3


33 - ti „Denovi na makedonska muzika“

Dobrodojdovte na „Denovite na makedonska muzika 2010“!

VOVEDEN ZBOR

Na samiot po~etok na ovogodine[noto izdanie na festivalot se navra­]ame na eden `anr za ~ija[to prezentacija, zaradi nedostigot od soodvetni profesionalni ansambli vo na[ava sredina, za `al s¡ pomalku imame uslovi - toa e makedonskata xez muzika sozdadena za big bend. Se nadevame deka izvedbata na ansamblot na {tefan {ulce od Germanija ne samo [to ]e frli nova svetlina vrz makedonskoto tvore[tvo za vakov sostav od ve]e etablirani, no i pomladi doka`ani makedonski avtori vo ovoj `anr, ]e bide privle~en za po[irokata makedonska publika, tuku istovremeno i ]e ja aktuelizira nasu[na­ ta potreba od postoeweto na vakvite ansambli vo zemjava. Pokraj redovnite koncerti, prodol`uvaj]i ja ve]e vospostavenata tradicija na festivalot tvore[tvoto na makedonskite kompozitori da go preispituvame vo po[irok kontekst, godinava istovremeno ]e se zapoznaeme i so romanskata sovremena muzika, kako i so svetskata klasika za me[an hor preku programata na Noviot londonski kameren hor. Koncertot “made in 2009-2010” od druga strana verojatno najto~no ]e ja dopolni slikata za ona [to makedonskite kompozitori go sozdavaa vo tekot na minatata godina. So po~it, Jana Andreevska Umetni~ki rakovoditel na DMM ‘10

4


svetska premiera makedonska premiera



VTORNIK 23 MART 2010 20.00 ~asot Makedonska Opera i Balet

SVE^ENO OTVORAWE

KONCERTNA PROGRAMA

KONCERT NA BIG BENDOT NA {TEFAN {ULCE - Germanija Dirigent: {tefan {ulce Dela od: Kire Kostov, @ivojin Gli[i], Ilija Pejovski, Aleksandar Pejovski, Vladimir Nikolov i {tefan {ulce

5


SREDA 24 MART 2010 20.00 ~asot Muzej na grad Skopje

KONCERT NA ANSAMBLOT „ARCHAEUS“ – Romanija Dirigent: Liviu Dan~eanu KONCERTNA PROGRAMA

Dan Voikulesku  CVE}IWA, za solo udiralki Ulpiu Vlad LEGENDA ZA SONI{TATA



Damjan Temkov MOMI

Liviu Dan~eanu  HAPTAIH Tome Man~ev PISKOTNICI Horia Surianu ISPREKINATI PREKR{UVAWA



6


^ETVRTOK 25 MART 2010 20.00 ~asot Dom na ARM

Dodeluvawe na nagradite na SOKOM KONCERT NA MAKEDONSKATA FILHARMONIJA KONCERTNA PROGRAMA

Dirigent: Berislav {ipu[ - Hrvatska Solist: Darko Bageski – gitara Vlastimir Nikolovski  SYNFONIA STRUMENTALE za simfoniski orkestar (1968) @ivojin Gli[i]  KON^ERTINO za gitara i simfoniski orkestar (1985) Delovi: Preludium , Aria, Finale Tomislav Zografski  DREVNIOT YID, poema za simfoniski orkestar (1998)

7


PETOK 26 MART 2010 11.00 ~asot Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski“ - Centar za konferencii i studii

Nau~na tribina

KONCERTNA PROGRAMA

„ZA{TITA NA MUZI^KOTO KULTURNO NASLEDSTVO VO MAKEDONIJA“ Moderatori: m-r Eleni Novakovska, Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski“ Ivona Opet~eska Tatar~evska, Uprava za za[tita na kulturnoto nasledstvo Aleksandar Jordanoski, Uprava za za[tita na kulturnoto nasledstvo

8


SABOTA 27 MART 2010 20.00 ~asot Muzej na grad Skopje

KAMEREN KONCERT - “Made in 2009/2010” Goce Gavrilovski  TOKATNI VARIJACII za ~etirira~no pijano (2009) Pijano duo „GELEBE{EVI“ KONCERTNA PROGRAMA

Vawa Nikolovski-|umar  OLGOMER, suita za flejta i pijano (2009) Stra[o Temkov – flejta; Marija Vr[kova – pijano Valentina Velkovska  NEBESNI TELA za oboa i klavir (2009) Vladimir Lazareski – oboa; Milica {kari] – pijano Fatos Qumani  SONATA za pijano (2010) {keqzen Baftiari – pijano Mihajlo Trandafilovski  „KRISTALNI NITKI“ za solo violina (2009) Vladimir Kostov – violina Goran Na~evski  TRI PIESI za glas i pijano (2009) Goran Na~evski – bariton; Elena Atanasovska – pijano

9


Stojan Stojkov  KLAVIRSKO TRIO za pijano, violina i violon~elo (2009) (Po povod 200 godini od smrtta na Hajdn) Vladimir Kostov – violina; Paskal Krapovski – violon~elo; Kristina Svetieva – pijano

KONCERTNA PROGRAMA

Pande {ahov  TRIO za klarinet in B, viola i pijano (2009) Delovi: Igra, Monistra, Potok Qup~o ^edomirski – klarinet; Blerim Grubi – viola; Elena Gramatikovska – pijano Darija Andovska  OFF za flejta, oboa, kontrabas i harmonika (2007-09) -Oblivions (Zaborav) („Ispolni gi koskite so bolka. Ostatokot e ti[ina.“ V. {ekspir) -Fade (Izbleduvawe) („Mora da sum surov, samo za da bidam qubezen. Taka lo[oto po~nuva, a polo[oto ostanuva zad mene“ V.{ekspir -Farewell (Zbogum)(„...razdelbata e tolku slatka taga...“ V. {ekspir) Ilija Zimbo – flejta; Tatijana Petru[evska Karaskakovska – oboa; Petru[ Petru[evski – kontrabas; Kosta Todorovski – harmonika Soni Petrovski  AFORIZMI za flejta, klarinet, marimba, pijano, violina i violon~elo (2010) Goce Talevski – flejta; Jane Bakrevski – klarinet; Vladimir |or\iev – marimba; Marija Vr[kova – pijano; Vladimir Krstev – violina; Paskal Krapovski – violon~elo

10


NEDELA 28 MART 2010 19.30 ~asot Muzej na grad Skopje

KONCERT NA GUDA^KIOT KVARTET „EKVILIBRIUM“ KONCERTNA PROGRAMA

Stojan Stojkov GUDA^KI KVARTET (1967) Delovi: Adagio, Andante, Allegro vivace Blagoj Canev GUDA^KI KVARTET in G (1976) Delovi: Largo, Largo, Allegro Guda~ki kvartet „EKVILIBRIUM“ Jane Bakevski – violina, Frosina Bogdanovska – violina, Aleksandar Stoj~evski – viola, Aleksandar Kotevski – violon~elo

11


NEDELA 28 MART 2010 21.00 ~asot Muzej na grad Skopje

KONCERT NA MLADI KOMPOZITORI

KONCERTNA PROGRAMA

Ana Pandevska  MUZIKA za guda~ki kvartet (2007) Milena Kolovska – violina Simon Popovski – violina Ilza Baftiari – viola Marija Mihajlovska – violon~elo Danica Stefanovska  TRIO za truba, ksilofon i pijano (2009) Aleksandar Zlatevski – truba Goce Petrej~in – ksilofon Iva Videnovi] – pijano Simona Simunovska  SONORNI METAMORFOZI za klarinet, violon~elo, pijano i udiralki (2008) Marjan Bakrevski – klarinet Qup~o Milevski – violon~elo Duwa Ivanova – pijano Goran Mitrev – udiralki

12

Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje Fakultet za muzi^ka umetnost, Skopje


Bojana Petrovi] *COESSENTIA – CRUX za solo kontrabas (2009) Petru[ Petru[evski – kontrabas

KONCERTNA PROGRAMA

Vulnet Tairi *SUITA za guda~ki kvartet vo tri stava (2008) Delovi: Allegretto, Andante, Allegro Guda~ki kvartet „SONORIS“ (Aleksandar Markovi] – violina, Igor Todorov – violina, Vladimir Dimovski – viola, Ana Stojanovska – violon~elo Boris Svetiev 3 PIESI za oboa i pijano (2008) Delovi: Dramatico, Lirico, Grotesco Nadica Risti] – oboa Boris Svetiev – pijano Tea Bogatinovska 5 PIESI za pijano Elena Gramatikovska – pijano 

Elizabeta Ilievska – Bete  TANGO MACEDONE za violina, harmonika i pijano Ana Kondratenko – violina Zorica Karakutovska – harmonika Katerina Kostadinovska Gelebe[eva – pijano

13


PONEDELNIK 29 MART 2010 20.00 ~asot Muzej na grad Skopje

KAMEREN KONCERT

KONCERTNA PROGRAMA

Aleksandar Lekovski  MAKEDONSKI TANCI za vokali i pijano (2010) Ispolnuva: Ansambl „Vokali“ (Irena Krstevska, Gonca Bogoromova, Sowa Pendovska, Simona Simunovska, Andrej Naunov, Dejan To[ev, Kristijan Antovski, Aleksandar Nikodinovski) Solist: Irena Krsteska Pijano: Aleksandar Lekovski, Andrej Naunov Qubomir Bran\olica  LATINA za violon~elo i pijano (2009) Ispolnuvaat: Bo`idar Pei] – violon~elo Kristina Svetieva – pijano Risto Avramovski  TI{INA ciklus pesni za glas i pijano (1996) Nekoj yvoni, Yvezda osamena, Poemata, Ti[ina Ispolnuvaat: Slavica Petrovska-Gali] – sopran Jasna Avramovska Kostenarova – pijano

14


KONCERTNA PROGRAMA

Goce Kolarovski SCENI (1987) za pijano ALUZII NA 1906 (Kon godi[ninata na D. {ostakovi~) (2006) Ispolnuvaat: Marija Vr[kova – pijano Elena Atanasovska – pijano Tomislav Zografski TRI LIRSKI NAPEVI, ciklus pesni za visok glas i pijano (1985) Ispolnuva: Vesna |inovska - Ilkova – sopran Kristina Svetieva – pijano Toma Pro[ev MUSANDRA 9 za violina, violon~elo i pijano (1975) Ispolnuvaat: Kliment Todorovski – violina Bo`idar Pei] – violon~elo Kristina Svetieva – pijano

15


VTORNIK 30 MART 2010

KONCERTNA PROGRAMA

20.00 ~asot

Mladinski Kulturen Centar - kino "Frosina"

Kokan Dimu[evski  COLOURS & SOLOURS (BOI i BOI), audio - vizuelen koncert Festivalski guda~ki orkestar Dirigent: Sa[a Nikolovski - |umar Solist: Tamara Savi] – violon~elo, Srbija

16


SREDA 31 MART 2010 20.00 ~asot Muzej na grad Skopje

KONCERT NA NOVIOT LONDONSKI KAMEREN HOR - Velika Britanija Dirigent: Xejms Viks |er\i Ligeti  VE^NA SVETLINA Jana Andreevska KRAJ EZERO (na stihovi od C. Andreevski: „^ovek sedi kraj ezero“)

KONCERTNA PROGRAMA



Miroslav Spasov GLASOVI

Evdokija Danajlovska  TRI PESNI ZA RANETOTO ^OVE^KO BITIE (na stihovi od „Knigata na ~asovi“ od R.M.Rilke) (kompozicijata e nara~ana od Miwa[ @ugi] za Noviot Londonski Kameren Hor) Delovi: Ti, Temnino; Dojde ~asot Helmut Laheman UTEHA II



Janis Ksenakis NO}I



Kaija Saariaho NO}I, ZBOGUVAWA



Risto Avramovski ELEGIJA ( prva kompletna izvedba)

17


PONEDELNIK 29 MART 2010 19.00 ~asot Golema hala na Hart Haus - Toronto, Kanada

KONCERT NA KAMERNIOT GUDA^KI ORKESTAR NA HART HAUS Dirigent: Oliver Balaburski KONCERTNA PROGRAMA

Abigejl Ri~ardson LAVIRINT Robert Fleming {EST VARIJACII NA LITURGISKA TEMA Goce Kolarovski RASPEVI Pande {ahov TRI NARODNI PESNI (1. Pominuvam,zaminuvam; 2. Si zaqubiv edno mome; 3. Zajdi,zajdi;) Soni Petrovski ADA|O

18


PONEDELNIK 22 MART 2010 Sala „Imperijal“- Makedonska opera i balet i Fakultet za muzi~ka umetnost Skopje Rabotilnica za studentite - ~lenovi na Big Bendot na FMU so Stefan Schultze Big Bend

“OFF" PROGRAMA PROMOCII RABOTILNICI, PREDAVAWA

SREDA 24 MART 2010 13.30 Fakultet za muzi~ka umetnost - Skopje Predavawe na kompozitorot - voda~ na ansamblot “ARCHAEUS”, Liviu Dan~eanu na tema: „Romanskata muzika denes“ SABOTA 27 MART 2010 20.00 Muzej na grad Skopje Promocija na knigata na Marko Kolovski „ESEI ZA MAKEDONSKATA MUZIKA“ Promotor d-r Denko Skalovski NEDELA 28 MART 2010 19.30 Muzej na grad Skopje Promocija na avtorskiot kompakt disk na kompozitorot Blagoj Canev PONEDELNIK 29 MART 2010 20.00 Muzej na grad Skopje Promocija na avtorskite kompakt diskovi na kompozitorite Todor Skalovski i Trajko Prokopiev Fragmenti od suitata „Baltepe“ od Todor Skalovski Fragmenti od suitata „Razdelba“ od Trajko Prokopiev Ispolnuva: Ansamblot „Vokali“

19


20


premiere premiere

macedonian

Tuesday, March 23rd, 2010 20.00, Macedonian Opera & Ballet

CEREMONIAL OPENING

CONCERT PROGRAMME

world

CONCERT OF STEFAN SCHULTZE LARGE ORCHESTRA – Germany Conductor: Stefan Schultze Works by: Kire Kostov, Zhivoin Glishik, Ilija Pejovski, Vladimir Nikolov, Aleksandar Pejovski and Stefan Schultze

21


Wednesday, March 24th, 2010 20.00, City Museum of Skopje

CONCERT OF ARCHAEUS ENSEMBLE - Romania Conductor: Liviu Danceanu

CONCERT PROGRAMME

Dan Voiculesku  FLOWERS, for solo percussion Ulpiu Vlad THE LEGEND OF DREAMS



Damjan Temkov GIRLS

Liviu Danceanu  HAPTAIH Tome Manchev SCREAMS

Horia Surianu  DIFFRACTIONS BRISÉES

22


Thursday, March 25th, 2010 20.00 Army Hall

SOCOM AWARDS

CONCERT PROGRAMME

CONCERT OF THE MACEDONIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA Conductor: Berislav Shipush - Croatia Soloist: Darko Bageski – guitar Vlastimir Nikolovski  SYNFONIA STRUMENTALE for orchestra (1968) Zhivojin Glisic  CONCERTINO for guitar and orchestra (1985) Parts: Praeludium, Aria, Finale Soloist: Darko Bageski – guitar Tomislav Zografski THE ANCIENT WALL poem for orchestra (1998)

23


Friday, March 26th, 2010 11.00, National and UniversityLibrary “St. Clement Ohridski” Conference and Stydy Centre

CONCERT PROGRAMME

Scientific debate "The Protection of Music Cultural Heritage in Macedonia" Moderators: Eleni Novakovska, National and University Libarary “St. Clement Ohridski” Ivona Opetcheska Tatarchevska, Cultural Heritage Protection Office Aleksandar Jordanoski, Cultural Heritage Protection Office

24


Saturday, March 27th, 2010 20.00, City Museum of Skopje

CHAMBER CONCERT - "Made in 2009/2010" Goce Gavrilovski  TOCCATA VARIATIONS for four-hands piano (2009) Piano duo “Gelebeshevi” CONCERT PROGRAMME

Vanja Nikolovski - Gjumar  OLGOMER suite for flute and piano (2009) Strasho Temkov – flute; Marija Vrshkova – pijano Valentina Velkovska  CELESTIAL BODIES for oboe and piano (2009) Vladimir Lazaraeski – oboe; Milica Shkaric – piano Fatos Ljumani SONATA for piano (2010) Shkeljzen Baftiari – piano Mihajlo Trandafilovski  CRYSTAL THREADS for sollo violin (2009) Vladimir Kostov – violin Goran Nachevski  THREE PIECES for voice and piano(2009) Goran Nachevski – baritone; Elena Atanasovska – piano

25


Stojan Stojkov  PIANO TRIO for piano, violin & cello (2009) (on the occasion of the 200 anniversary of Haydn) Vladimir Kostov – violin; Paskal Krapovski – cello; Kristina Svetieva – piano Pande Shahov TRIO for clarinet in B, viola & piano (2009) Parts: Play, Beads, Creek Ljupcho Chedomirski – clarinet; Blerim Grubi – viola; Elena Gramatikovska – piano

CONCERT PROGRAMME

Darija Andovska  OFF forr flute, oboe, doublebass and accordion (2007-09) - Oblivions… (“Fill all the bones with aches. The rest is silence”W. Shakespeare) - Fade ("I must be cruel, only to be kind. Thus bad begins and worse remains behind. " W. Shakespeare) - Farewell (“Parting is such sweet sorrow” W. Shakespeare) Ilija Zimbo – flute; Tatjana Petrushevska Karaskakovska – oboe; Petrush Petrushevski – doublebass; Kosta Todorovski – accordion Soni Petrovski  APHORISMS for flute, clarinet, marimba, piano, violin & cello, (2010) Goce Talevski – flute; Jane Bakrevski – clarinet; Vladimir Gjorgjiev – marimba; Marija Vrshkova – piano; Vladimir Krstev – violin; Paskal Krapovski – cello

26


Sunday, March 28th, 2010 19.30, City Museum of Skopje

CONCERT OF THE STRING QUARTET “EQUILIBRIUM” CONCERT PROGRAMME

Stojan Stojkov STRING QUARTET (1967) Adagio, Andante, Allegro vivace Blagoj Canev STRING QUARTET in G (1976) Largo, Largo, Allegro String quartet "EQULIBRIUM" Jane Bakevski – violin, Frosina Bogdanovska – violin, Aleksandar Stojchevski – viola, Aleksandar Kotevski – cello

27


Sunday, March 28th, 2010 21.00, City Museum of Skopje

CONCERT OF YOUNG COMPOSERS

CONCERT PROGRAMME

Ana Pandevska *MUSIC for string quartet (2007) Milena Kolovska – violin Simon Popovski – violin Ilza Baftiari – viola Marija Mihajlovska – cello Danica Stefanovska *TRIO for trumpet, xylophone & piano (2009) Aleksandar Zlateski – trumpet Goce Petrejchin – xylophone Iva Videnovich – piano Simona Simunovska *SONORIC METAMORPHOSES for clarinet, cello, piano & percussion (2008) Marjan Bakrevski – clarinet Ljupcho Milevski – cello Dunja Ivanova – piano Goran Mitrev – percussion

28

Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje Fakultet za muzi^ka umetnost, Skopje


Bojana Petrovich *COESSENTIA – CRUX for solo doublebass (2009) Petrush Petrushevski – doublebass

CONCERT PROGRAMME

Vulnet Tairi *SUITE for string quartet (2008) Parts: Allegretto, Andante, Allegro String Quartet “SONORIS” (Aleksandar Markovic – violin, Igor Todorov – violin, Vladimir Dimovski – viola, Ana Stojanovska – cello) Boris Svetiev 3 PIECES for oboe & piano Parts: Dramatico, Lirico, Grotesco Nadica Ristich – oboe Boris Svetiev – piano Tea Bogatinovska *5 PIECES for piano (2009) Elena Gramatikovska – piano Elizabeta Ilievska – Bete *TANGO MACEDONE for violin, accordion & violin (2009) Ana Kondratenko – violin Zorica Karakutovska – accordion Katerina Kostadinovska Gelebesheva – piano

29


Monday, March 29th, 2010 20.00, City Museum of Skopje

CHAMBER CONCERT

CONCERT PROGRAMME

Aleksandar Lekovski *MACEDONIAN DANCES for vocals and piano (2010) Vocal ensemble "VOCAL" (Irena Krstevska, Gonca Bogoromova, Sonja Pendovska, Simona Simunovska, Andrej Naunov, Dejan Toshev, Kristijan Antovski, Aleksandar Nikodinovski) Soloist: Irena Krsteska Piano: Aleksandar Lekovski, Andrej Naunov Ljubomir Brandjolica *LATINA for chello & piano (2009) Bozhidar Peic – chello Kristina Svetieva – piano Risto Avramovski *SILENCE cycle songs for voice & piano (1996) (Someone is ringing, Lonely star, The poem, Silence) Slavica Petrovska-Galik – soprano Jasna Avramovska Kostenarova – piano

30


Tomislav Zografski THREE LYRICAL MELODIES (1985) Vesna Gjinovska - Ilkova – soprano Kristina Svetieva – piano Toma Proshev MUSANDRA 9 for violin, cello & piano (1975) Kliment Todorovski – violin Bozhidar Peik – chello Kristina Svetieva – piano

31

CONCERT PROGRAMME

Goce Kolarovski SCENES for piano (1987) ALUSIONS TO 1906 (on the occasion of Schostakovich’s anniversary) (2006) Marija Vrshkova – piano Elena Atanasovska – piano


Tuesday, March 30th, 2010

CONCERT PROGRAMME

20.00, Youth Cultural Center, “Frosina” hall

Kokan Dimushevski *COLOURS & COLOURS, audio-visual concert Festival string orchestra Conductor: Sasha Nikolovski - Gjumar Soloist: Tamara Savic – cello, Serbia

32


Wednesday, March 31st, 2010 20.00 City Museum of Skopje

CONCERT OF NEW LONDON CHAMBER CHOIR – Great Britain Conductor: James Weeks György Ligeti ** LUX AETERNA

CONCERT PROGRAMME

Jana Andreevska *BY THE LAKE (after the lyrics of C.Andreevski “Man Sitting by the Lake) Miroslav Spasov *ECHOS Evdokija Danajloska *THREE SONGS FOR A WOUNDED HUMAN BEING (after the lyrics from “The Book of Hours” by R.M.Rilke) (commissioned by Minjas Zugik for NLCC) Parts: You, Darkness; The Hour is striking.... Helmut Lachemann **CONSOLATION II Iannis Xenakis ** NUITS Kaija Saariaho **NUITS, ADIEUX Risto Avramovski *ELEGY (first complete performance)

33


Monday, March 29th, 2010 20.00 Hart House Grand Hall - Toronto, Canada

CONCERT OF THE HART HALL CHAMBER STRINGS Conducted by: Oliver Balaburski CONCERT PROGRAMME

Abigail Richardson Labyrinth Robert Fleming Six Variations on a Liturgical Theme Goce Kolarovski Raspevi Pande Shahov Three folk songs Soni Petrovski Adagio

34


Monday, March 22nd, 2010 Macedonian Opera and Ballet, “Imperial” hall and Faculty of Music - Skopje Stefan Schultze workshop with the students-members of the Big Bend of the Faculty of Music

“OFF” PROGRAMME PRESENTATIONS WORKSHOPS, LECTURES

Wednesday, March 24th, 2010 13.30 Faculty of Music - Skopje Lecture by the composer - leader of the ensemble “ARCHAEUS”, Liviu Danceanu, entitled: “Romanian Music Today” Saturday, March 27th, 2010 20.00 Sity museum of Skopje Presentation of the book Marko Kolovski “Essayes on Macedonian music” Promoter d-r Denko Skalovski Sunday, March 28th, 2010 19.30 Sity museum of Skopje Presentation of compact disc of the composer Blagoj Canev Monday, March 29th, 2010 20.00 Sity museum of Skopje Promotion of compact discs of the composer’s Todor Skalovski and Trajko Prokopiev vocal ensemble “VOCAL”

35


36


TRAJKO PROKOPIEV (1909-1979) graduated in Belgrade in 1934, in the class of Miloje Miloevik. He has been appointed the first director of the High Music school in Skopje. He spends the year 1946 at the Prague Conservatory, where he studies orchestral conducting with prof. Pavel Djedechek. He has worked at the Macedonian Radio, and as conductor of the Macedonian Philharmonic Orchestra, Macedonian Opera and director of Ensemble “Tanec”. He is an author of two operas, one ballet, many compositions for orchestra and choir compositions. He has received many awards and acknowledgments. TODOR SKALOVSKI (1909-2004) svojata muzi~ka edukacija ja zapo~nuva vo 1930 godina vo Belgrad kaj profesorite Kosta Manojlovi], Josip Slavenski, Miloje Milojevi] i dr. Od 1936 godina e nastavnik po muzika i dirigent na pove]e horovi vo Skopje, Belgrad i Sremska Mitrovica. Gi izvr[uval funkciite glaven urednik, pomo[nik na direktorot i [ef na Simfoniskiot orkestar na Radio Skopje. Toj e prv direktor i dirigent na Operata, a od 1954 e direktor i dirigent na Makedonskata Filharmonija. Istovremeno u~estvuva vo osnovaweto na Dru[tvoto na muzi~arite i Dru[tvoto na kompozitorite na Makedonija. Od 1972 e dopisen, a od 1975. redoven ~len na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite. Dobitnik e na mnogu

37

ZA AVTORITE

TRAJKO PROKOPIEV (1909-1979) - Kompozitor i dirigent diplomira vo Belgrad vo 1934 god. vo klasata na prof. Miloje Miloevi]. Toj e prv direktor na Srednoto mu­ zi~ko u~ili[te vo Skopje. Vo 1946 god. prestojuva na ednogodi[na specijalizacija na Pra[kiot konzervatorium, vo klasata po dirigirawe na prof. Pavel Djede~ek. Rabotel vo Radio Skopje, bil dirigent na Makedonskiot simfoniski orkestar, dirigent na Skopskata Opera i direktor na Ansamblot „Tanec“. Avtor e na dve ope­ ri, eden balet, pove]e kompozicii za orkestar i mnogu horski kompozicii, kako i na muzika za igrani i tv filmovi i teatarski pretstavi. Negovite dela se izvedeni vo zemjata i vo stranstvo. Dobitnik e na pove]e nagradi i priznanija.


ZA AVTORITE

nagradi i priznanija vo zemjata i stranstvo. Negoviot tvore~ki opus opfa]a dela od orkestarskata, vokalno-instrumentalnata, solisti~ko-kamernata i horskata muzika. Izveduvan e vo zemjata i vo mnogu zemji vo stranstvo. TODOR SKALOVSKI (1909-2004) commenced his musical education in 1930 in Belgrade with professors Kosta Manojlovich, Josip Slavenski, Miloje Molojevich, and others. Skalovski has taught music and conducted a number of choirs in Skopje, Belgrade and Sremska Mitrovica since 1936. He was editor-in-chief, assistant director and conductor of the newly established Opera, and director and conductor of the Macedonian Symphonic Orchestra since 1954. He also participated in the foundation of the Musicians’ Association and the Composers’ Association of Macedonia. In 1972 Skalovski was admitted to the Macedonian Academy of Sciences and Arts as an associate member, and in 1975 he became its full member. He has been awarded a number of rewards and acknow­ ledgements in the country and abroad. His opus comprises works in the orchestral, vocal-instrumental, solo and chamber, and choir genre. His compositions have been performed in the country, as well as in a number of foreign countries. VLASTIMIR NIKOLOVSKI (1925-2001) akademik, studiral kompozicija na Leningradskiot Konzervatorium na katedrata na {ostakovi~ kaj O. A. Evlahov, i na Muzi~kata akademija vo Belgrad vo klasata na M. @ivkovi]. Od 1955 godina bil direktor na Operata i Baletot na MNT, urednik vo Radio Skopje, profesor na Pedago[kata akademija, a od 1966 godina profesor i prv dekan na novoosnovanata Visoka muzi~ka [kola vo Skopje. Negoviot opus opfa]a nad 130 dela od simfoniskata, koncertantnata, vokalno-instrumentalnata, kamernata muzika i dr. Izveduvan e vo nad 20 zemji vo Evropa, Azija i Amerika. Nositel e na mnogu nagradi, kako konkursni taka i dr`avni.

38


TOMA PRO{EV (1931-1997), diplomiral kompozicija na Muzi~kata akademija vo Qubqana vo klasata na L. M. {kerjanc kade[to i magistriral. Potoa se usovr[uval vo Pariz kaj Nadja Bulan`e. Od 1967 godina e profesor na Visokata muzi~ka [kola (dene[en Fakultet za muzi~ka umetnost) vo Skopje. Bil direktor na Makedonskata opera, i osnova~ i dirigent na kamerniot ansambl „Sveta Sofija“, so koj ima os­ tvareno brojni nastapi i realizirano brojni snimki so dela od makedonski av­to­ ri. Ne­goviot opus e mo[ne golem i opfa]a dela od najrazli~ni formi (simfonis­ ki, kamerni, 4 operi, 3 baleti, 1 mjuzikl i dr.). Bil mo[ne aktiven i na poleto na publicistikata so izdadeni nekolku knigi od oblasta na muzikata. Izveduvan e vo mnogu zemji na svetot. TOMA PROSEV (1931-1997) graduated composition from the Lubljana Academy of music, in the class of Lucijan Marija Scerjanc. Afterwards, he continued his education in Paris, with Nadia Boulanger. In 1967 Prosev became a Professor of the High Music School (now Faculty of Music) in Skopje. He was also director of the Macedonian National Opera and founder and conductor of the chamber

39

ZA AVTORITE

VLASTIMIR NIKOLOVSKI (1925-2001), Academician, commenced his studies in composition at the Leningrad Conservatory, with O.A.Evlahov, and then continu­ ed at the Music Academy in Belgrade, in the class of professor M.Zivkovic. Since 1955, Nikolovski has occupied the following positions in Skopje: director of the Macedonian National Opera & Ballet; editor at Radio Skopje; professor at the Teachers’ College, and in 1966 he was the first Dean and Associate Professor at the newly established High Music School - now the Faculty of Music in Skopje. His opus consists of more than 130 works: symphonic, concert, vocal-instrumental music, cantatas and oratorios, chamber music, etc.. His compositions have been performed in more than 20 countries in Europe, Asia and America. He has been awarded 41 rewards, both competition and state acknowledgements.


ensemble “St. Sofija” with which he has realised numerous recordings of Macedonian contemporary music. His opus is very wide and versatile, and has been performed in many countries. He has also been very active in the field of music publicism.

ZA AVTORITE

QUBOMIR BRAN|OLICA (1932) go zavr[il Voenoto muzi~ko u~ili[te vo Zagreb i Rijeka. Od 1957 godina e korepetitor vo Baletot na MNT, a potoa deluva kako slo­ boden umetnik do 1966 g. koga se vrabotuva vo Makedonskata Radio Televizija, kako producent, muzi~ki urednik i urednik na Muzi~kata programa. Negoviot tvore~ki opus opfa]a tvorbi od najrazli~ni formi i `anrovi (orkestarski, koncertni, muzi~ko-scenski dela, muzika za film i teatar, muzika za reviski i tancov orkestar, kako i kompozicii od oblasta na popularna muzika). LJUBOMIR BRANDJOLICA (1932) graduated from the Military Music School in Zagreb and Rijeka. Since 1957 he worked as a rehearser at the Macedonian National Ballet, and in 1966 he became a producer, editor and editor-in-chief in the Macedonian Radio and Television. His creative opus comprises versatile music forms and genres (orchestral, concert, stage music, theatre and film music, popular music, as well as music for big band, etc.). Tomislav Zografski (1934-2000) diplomiral kompozicija na Muzi~kata Akademija vo Belgrad vo klasata na M. @ivkovi]. Vo periodot od 1963 do 1968 go­dina raboti kako urednik vo Muzi~kata programa na Radio Skopje, a potoa kako profesor na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje. Dobitnik e na mnogu nagradi i priznanija. Negoviot opus opfa]a simfoniski, kamerni, solisti~ki, vokalni dela. Izveduvan e vo zemjata i stranstvo. TOMISLAV ZOGRAFSKI (1934-2000) graduated at the composition department at the Music Academy in Belgrade, in the class of M. Zivkovic. In the period 1963-1968

40


he worked as an editor of the Music programme of Radio Skopje, and afterwards as a professor at the Faculty of Music in Skopje. He has been awarded many prizes and acknowledgements. His opus comprises symphonic, chamber, instrumental and vocal works, which have been performed in the country and abroad.

ALEKSANDAR LEKOVSKI graduated in composition and conducting at the Music Academy in Belgrade in the class of prof. Z. Zdravkovik. He also received his master degree in Belgrade. After that he has been active in the field of conducting, as a full-time conductor of the Macedonian Opera and Macedonian Philharmonic (at a period being also their director) and conductor of several orchestras abroad. He is an author of orchestral, vocal-instrumental, choir and chamber works. He is performed in Macedonia and abroad. He has received numerous awards and recognitions. BLAGOJ CANEV (1937), diplomiral na Fakultetot za muzi~ka umetnost na oddelite Muzi~ka pedagogija i kompozicija kaj akademik Vlastimir Nikolovski. Negoviot tvore~ki opus opfa]a kompozicii od razli~ni `anri (orkestarski, kamerni, horski). Canev e dolgogodi[en profesor na Fakultetot za muzi~ka umetnost, poznat so golemiot broj na u~ebnici za nekolku muzi~ki predmeti. Izveduvan e vo zemjava i stranstvo (Avstrija, Albanija, Bugarija, Italija, Francija, Norve[ka, Rusija, SAD, Turcija, Ukraina, {panija, zemjite na porane[na Jugoslavija). Nositel e na pove]e nagradi i priznanija.

41

ZA AVTORITE

ALEKSANDAR LEKOVSKI, diplomiral na oddelot po dirigirawe na Muzi~kata aka足demija vo Belgrad vo klasata na prof. @. Zdravkovi}. Vo Belgrad gi zavr[uva i postdiplomskite studii. Potoa ostvaruva mo[ne plodna dirigentska dejnost, kako postojan dirigent na Makedonskata opera i Makedonskata Filharmonija (vo eden period e i niven direktor). Dirigiral so pove]e orkestri vo stranstvo. Avtor e na orkestarski, vokalno-instrumentalni, horski i kamerni dela. Izveduvan e vo pove]e zemji vo stranstvo. Dobitnik e na pove]e nagradi i priznanija.


ZA AVTORITE

BLAGOJ CANEV (1937), graduated at the Faculty of Music in Skopje at the Theory Department and later on, at the Composition Department in the class of prof. Vlastimir Nikololovski. His opus consists of works in different genres (orchestral, chamber, choir). He was a professor at the Faculty of Music in Skopje, recognized with numerous textbooks for several music subjects. He is performed in Macedonia and abroad (Austria, Albania, Bulgaria, Italy, France, Norway, Russia, USA, Turkey, Ukraine, Spain, Former Yugoslavia). He has received numerous awards and recognitions. STOJAN STOJKOV (1941) zavr[il kompozicija na Muzi~kata akademija vo Belgrad, vo klasata na M. @ivkovi], a podocna i vo klasata na E. Josif. Negoviot tvore~ki opus opfa]a kamerni, horski, simfoniski dela, kantati, scenska muzika i dr. Negovite dela se izveduvani vo Makedonija, SAD, Rusija, Francija, Germanija, {vedska, Polska, Belgija, Turcija, Albanija. Vo momentov e redoven profesor na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje. STOJAN STOJKOV (1941) graduated at the Composition Department from the Bel足grade Music Academy, in the class of Milenko Zivkovic and Enriko Josif. His creative opus comprises compositions in different genres (chamber, choir, symphonies, cantatas, music for stage, etc.). His compositions have been per足 formed in Macedonia, USA, Russia, France, Germany, Sweden, Poland, Belgium, Turkey, Albania, etc. Currently, he is professor at the Faculty of Music in Skopje. RISTO AVRAMOVSKI (1943-2007), akademik zavr[uva kompozicija na Muzi~kata akademija vo Belgrad, vo klasata na Enriko Josif. So tvore[tvo [to opfa]a pove] e od 100 kompozicii (simfoniski, vokalno-instrumentalni, muzi~ko - scenski, ra足diofoniski, kamerni, horski i drugi dela). Toj e eden od najplodnite tvorci vo sovremenata makedonska muzika. Negovite kompozicii se izveduvani vo Makedo足nija,

42


SAD, Grcija, Germanija, Avstralija, Turcija, {vedska, Avstrija, Meksiko, Bugarija, Italija, Francija, Belgija.

ILIJA PEJOVSKI(1947) muzi~kite studii gi zapo~nuva vo Qubqana, a diplomira vo Skopje. Vo 1997 godina diplomira na Berkli Univerzitetot vo Boston, SAD na ot足sekot za aran`irawe. Od 1968 godina raboti kako pijanist, aran`er i dirigent na Tancoviot orkestar na MRT. Negoviot opus opfa]a kompozicii od oblasta na instrumentalnata i filmskata muzika kako i mnogu aran`mani i obrabotki za big bend i simfoniski orkestar. Vo momentov e profesor na Fakultetot za muzi~ka umetnost pri Univerzitetot vo {tip. ILIJA PEJOVSKI (1947) began his music studies in Ljubljana, and graduated in Sko足 pje. In 1997 he graduated at the Berlkey University in Boston, USA in the depart足 ment of arranging. Since 1968 he works as a pianist, arranger and conductor of the Dance orchestra of the MRTV. His opus consists of instrumental and film music as well as numerous arrangments for big band and symphonic orchestra. Currently, he is professor at the Faculty of Music in Shtip. KIRE KOSTOV (1949) studiral na Muzi~kata Akademija vo Belgrad, a diplomiral na Fakultetot za Muzi~ka umetnost vo Skopje. So kompozicija po~nuva da se zanimava mnogu rano, najnapred komponiraj]i detski pesni, a potoa i kompozicii za xez

43

ZA AVTORITE

RISTO AVRAMOVSKI (1943-2007) academician, graduated in composition from the Music Academy in Belgrade, in the class of Enrico Josif. Having an opus that consists of more than 100 compositions (symphonies, vocal-instrumental pieces, stage music, radiophonic music, chamber and choir music, etc.), he established himself as one of the most prolific composers in the contemporary Macedonian music. His compositions have been performed in Macedonia, USA, Greece, Germany, Australia, Turkey, Sweden, Austria, Mexico, Bulgaria, Italy, France and Belgium.


orkestari, zabavni pesni i muzika za razni piesi i TV serii. Avtor e na golem broj na kompozicii za tancov i xez orkestar, zabavni pesni i aran`mani za koi ima dobieno i golem broj na nagradi. Izveduvan e vo zemjata i stranstvo.

ZA AVTORITE

KIRE KOSTOV (1949) studied at the Music Academy in Belgrade, and graduated at the Faculty of Music in Skopje. He started composing at a very early age, first composing children’s songs and then music for jazz orchestras, popular and applied music. He is an author of a large number of original pieces and arrangements for symphonic and jazz orchestras, for which he has been awarded many times. He has been performed in the coutry and abroad. TOME MAN^EV (1950) diplomiral najprvin na oddelot za muzi~ka pedagogija, a potoa i na oddelot po kompozicija na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje vo kla­ sata na V. Nikolovski. Vo 1988 godina vo Praga zavr[il umetni~ka aspirantura vo klasata na profesorite J. Dvor`a~ek i J. Ceremuga, a vo Sofija vo 1998 go­ di­­na brani doktorat od oblasta na orkestracijata, pod mentorstvo na prof. D. Sa­gaev. Negoviot tvore~ki opus opfa]a pove]e kompozicii od razli~na forma (sim­foniski, vokalno-instrumentalni, kamerni i dr.). Izveduvan e vo Makedonija, Polska, Kina, ^e[ka, Rusija, Ukraina, Albanija, Avstrija, Avstralija, Bugarija, zemjite na biv[a Jugoslavija. Denes raboti kako profesor na Fakultetot za Muzi~ka Umetnost vo Skopje. TOME MANCHEV (1950) graduated at the Theory and Composition Department, at the Faculty of Music in Skopje, in the class of V. Nikolovski. In 1988 he received his Master’s Degree in Prague, in the class of professors J.Dvorzacek and J.Ceremuga. In Sofia, in 1998, Manchev received his Ph.D. in orchestration, under the guidance of prof. D. Sagaev. Manchev has written numerous compositions (symphonies, vocalinstrumental and chamber music, etc.) which have been performed in Macedonia,

44


Poland, Czech Republic, Russia, Ukraine, Albania, Austria, Bulgaria, Australia, former Yugoslavia etc. He is currently a professor at the Faculty of Music in Skopje.

ZHIVOJIN GLISIC (1954) graduated from the Faculty of Music in Skopje, at the Department of music pedagogy and composition in the class of prof. T. Zografski. At the same institution, he currently works as a professor. His opus consists of vocal-instrumental, chamber, solo, choir, and instrumental jazz works. He has done numerous arrangments in all music genres. He is performed in Germany, Switzerland, Austria, Italy, France, USA and has received numerous awards. GOCE KOLAROVSKI (1959-2006) diplomiral na oddelot za kompozicija na FMU, vo klasata na akademik Vlastimir Nikolovski i na oddelot za dirigirawe, kaj prof. Fim~o Muratovski. Vo 1986/87 Kolarovski studiral na konzervatoriumot N. R. Kor足sakov vo Sankt Petersburg, vo klasata na Sergej Slonimski. Avtor e na sim足foniski, vokalno-instrumentalni, kamerni i solisti~ki dela. Izveduvan e vo Makedonija, biv[a Jugoslavija, Rusija, Ukraina, Italija, Polska, Bugarija, Kina, Albanija, [vedska, Holandija i Danska. Rabotel kako profesor na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje. Kolarovski e eden e od inicijatorite i predava~ite na kompozitorskata rabotilnica vo Ohrid. Dr`el majstorski kursevi po kompozicija vo Sankt Petersburg, Drezden i Ni`ni Novgorod.

45

ZA AVTORITE

@IVOJIN GLI{I} (1954) diplomiral na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje na oddelite za muzi~ka pedagogija i kompozicija kaj prof. T. Zografski. Raboti kako profesor na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje. Negoviot tvore~ki opus opfa]a vokalno-instrumentalni, kamerni, solisti~ki, horski i dela od in足 strumentalniot xez. Avtor e i na golem broj aran`mani vo site muzi~ki `anrovi. Iz足veduvan e vo Germanija, {vajcarija, Avstrija, Italija, Francija, SAD. Dobitnik e na golem broj nagradi.


ZA AVTORITE

GOCE KOLAROVSKI (1959-2006) graduated composition at the Faculty of music in the class of prof. Vlastimir Nikolovski and conducting in the class of prof. Fimcho Muratovski. In 1986/87 he studied at the “N. R. Korsakov� Conservatoire in Saint Petersbourg, in the class of prof. Sergei Slonimski. He is an author of symphonic, vocal-instrumental and chamber music works. He has been performed in Macedonia, former Yugoslavia, Russia, Ukraine, Italy, Poland, Bulgaria, China, Albania, Sweden, Netherlands and Denmark. He worked as a professor at the Faculty of Music in Skopje. He was one of the iniciators and teachers at the Composers workshop in Ohrid. He has led composition masterclasses in Saint Petersbourg, Drezden, Nizhni Novgorod. MIROSLAV SPASOV (1965) diplomiral kompozicija, dirigirawe i muzi~ka teorija i pedagogija na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje. Doktoriral kompozicija na Univerzitetot vo Kalgari kade i predaval kompozicija, elekroakusti~na kompozicija. Bil nazna~en za docent i [ef na muzi~kiot oddel na Isto~nomediteranskiot univerzitet vo Famagusta, kade predaval muzi~ka tehnologija, kompozicija, orkestracija, analiza na muzikata na 20. vek i go vodel kamerniot ansambl. Od 2005 predava elektroakusti~na muzika, elektroakusti~na kompozicija i tehniki na kompjuterska muzika na Univerzitetot vo Kil, Velika Britanija. MIROSLAV SPASOV (1965)earned his BMus in Composition, Conducting, and Theory from St.Kiril i Metodij University's Faculty of Music, Skopje, Macedonia between 1984-1992. Gained his Ph.D. in Composition at the University of Calgary where he taught composition, electroacoustic composition, and musicianship during 20022003. He was appointed as Assist.Professor and Acting Chair of the Department of Music at Eastern Mediterranean University, Famagusta, where he taught music technology, composition, orchestration, 20th century music analysis and directed

46


JANA ANDREEVSKA (1967) diplomirala i magistrirala kompozicija vo klasata na prof. Tomislav Zografski na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje. Nejzinoto obrazovanie vklu~uva brojni kompozitorski rabotilnici so Majkl Najman, Erik Godiber, Lui Andrisen, Ton de Leu, Najxel Ozborn, Xon Vulri~, Fransoa Bernar Ma[ i drugi. Nejzinite dela se izveduvani od makedonski i stranski ansambli i solisti vo Makedonija, Avstrija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Slovenija, Moldavi­ ja, Ukraina, Holandija, Germanija, Danska, Rusija, Francija. Raboti kako vonreden profesor na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje. JANA ANDREEVSKA was born in 1967. She earned both her Bachelor’s and Master’s Degrees at the Faculty of Music in Skopje, in the class of prof. Tomislav Zografski. Her education as a composer includes numerous workshops with composers such as Michael Nyman, Louis Andriessen, Ton de Lew, Eric Gaudibert, Nigel Osborne, John Woolrich, Francois Bernard-Mache. Her works have been performed by Macedonian and foreign soloists and ensembles in Macedonia, Austria, Croatia, Srbia and Montenegro, Slovenia, Ukraine, Moldova, Netherlands, Germany, Denmark, Russia, France. She currently works as a professor at the Faculty of Music in Skopje. PANDE {AHOV (1973) u~el kompozicija kaj Risto Avramovski, a potoa se zapi[uva na FMU, kade diplomira 1997 godina, vo klasata na prof. Tomislav Zografski. Kako stipendist na Britanskiot sovet, vo 2000 godina zavr[uva postdiplomski studii na Kralskiot kolex za muzika vo London, vo klasata na Xulijan Anderson. Pi[uva

47

ZA AVTORITE

the chamber music ensemble. He joined the Music Departmentat Keele in 2005 where he teaches Electroacoustic Music, Electroacoustic Composition, and Computer Music Techniques.


ZA AVTORITE

ka­merna i orkestarska muzika, eksperimentirajkji so tembr, modalni harmonii i mini­ma­­listi~ki ritmi. Posledni premierni izvedbi se „Golem crn son“ za sopran i ansambl na festivalite vo London i Birmingam, „Sekstet flejti“ napi[an za Godalming festivalot vo Sari i „Severna zvezda“, izvedena od ansamblot Lontano na festivalot Ohridsko leto 2004. Vo momentov raboti na koncert za pijano i orkestar, kako i na ciklus pesni za bariton i orkestar na stihovi od Britanskiot poet Ri~ard Mejer. @ivee vo Hemp[ir, Anglija i predava kompozicija i analiza na kolexot Sent Vinsent. PANDE SHAHOV (1973) began composing under the guidance of Risto Avramovski, before studying composition with Tomislav Zografski at the Music Academy in Skopje. As a scholar of the British Council, he completed his Postgraduate Diploma in Composition with Julian Anderson at the Royal College of Music in London (2000). In his compositions, which are mainly chamber and orchestral pieces, he explores timbre, modal harmonies and minimalist rhythmic patterns. Recent performances include premieres of Un grand sommeil noir for soprano and ensemble in London and Birmingham, Flute Sextet at the Godalming Festival in Surrey and North Star performed at the Ohrid Summer Festival by the ensemble Lontano. He is currently working on a piano concerto and songs for baritone and orchestra, upon poems by the British poet Richard Meier. He currently lives in Hampshire (England) and teaches composition and analysis at St Vincent College. VAWA NIKOLOVSKI-|UMAR diplomiral dirigirawe kaj prof. F. Muratovski vo 1992 godina, i kompozicija kaj prof. Vlastimir Nikolovski na Fakultetot za mu­zi~ka umetnost vo Skopje, vo 1993 godina. Vo 1995-96 specijaliziral opersko i simfonisko dirigirawe na Konzervatoriumot Nikolaj Rimski Korsakov vo Sankt Petersburg.

48


VANJA NIKOLOVSKI-GJUMAR graduated conducting with prof. F. Muratovski in 1992 and composition with prof. Vlastimir Nikolovski at the Faculty of Music in Skopje, in 1993. In 1995/96 he specialized opera and symphonic conducting at the “N. R. Korsakov” Conservatoire in Saint Petersbourg. He has worked as a conductor at the Macedonian Opera and Ballet, and has cooperated with Macedonian Philharmonic Orchestra and all important ensembles in Macedonia. At the moment he teaches at the Yamaha Music School in Chadler, Arizona. His creative opus consists of chamber and symphonic music. MIHAILO TRANDAFILOVSKI (1974) studiral kako stipendist na Dr`avniot uni­verzitet vo Mi~igen (SAD) i na Kralskiot kolex za muzika vo London, kade za­ vr[il magisterski i doktorski studii. Me\u dobienite nagradi i priznanija se iz­dvojuvaat nagradata za kompozicija na Obedinetite muzi~ki izdava~i (RCM, 2001), stipendijata ^evening na Britanskata Vlada (2002) i nagradata Pan~e Pe[ev za najdobro premierno izvedeno delo (DMM, 2006). Negovata muzika e promovirana od Composers Futures na Kralskiot Kolex i od Zdru`enieto za promocija na nova muzika, a e izveduvana vo Velika Britanija, Makedonija, Amerika i Japonija. Predaval na Kralskiot Kolex, a vo momentov privatno vo London. Kako violinist ima nastapuvano niz Evropa i Amerika i e osobeno aktiven vo izvedbata na sovremena muzika. Od 2006 nastapuva so guda~kiot kvartet Krojcer, so kogo ima realizirano snimki za izdava~ite Naxos i Toccata Classics.

49

ZA AVTORITE

Rabotel kako dirigent vo Makedonskata opera i balet i sorabotuval so Makedonskata filharmonija i site pozna~ajni ansambli vo Makedonija. Vo momentov raboti kako nastavnik vo Muzi~koto u~ili[te na Yamaha vo ^endler, Ari­zona. Negovoto tvore[tvo se sostoi od prete`no kamerno tvore[tvo i nekolku simfoniski dela.


ZA AVTORITE

MIHAILO TRANDAFILOVSKI (1974) studied under scholarships at Michigan State University, USA (BMus) and the Royal College of Music (RCM), London, UK (MMus & DMus). Among prizes/awards are the United Music Publishers Prize for composition at the RCM (2001), a British Government Chevening scholarship (2002) and the Pande Peshev award (2006) for best new piece at the festival Days of Macedonian Music. His music has been promoted by RCM’s Composers futures scheme and the Society for the Promotion of New Music (SPNM), and performed in the UK, Macedonia, America and Japan. He taught at the RCM until 2007, and is currently teaching privately in London. As a violinist, Mihailo has performed throughout Europe and America, and is especially active in the performance of contemporary music; he joined the Kreutzer Quartet in 2006, with whom he has recorded for Naxos and Toccata Classics. EVDOKIJA DANAJLOVSKA diplomirala na Otsekot kompozicija vo klasata na To­mislav Zografski pri Fakultetot za muzicka umetnost vo Skopje. Diplomira vo 1997 god. Istata godina zaminuva za Pariz za da gi prodolzi svoite studii po kompozicija na Visokiot Nacionalen Konzervatorium za Muzika i balet vo Pariz (CNSMDP) so Gerard Grisey i Marco Stroppa. Taa ja kompletira svojata for­macija na seminarot po kompozicija pri Fondacijata Royaumont (Francija), pod vod­stvo na Brian Ferneyhough, Stefano Gervasoni i Brice Pauset i vo ramkite na Internacionalniot Bartok Festival vo Ungarija (Brian Ferneyhough i Marco Stroppa). Nejzinite dela se izveduvaat vo Makedonija, Francija, Holandija, Hr­ vat­ska, Germanija, Anglija. Internacionalnata Fondacija Nadija i Lili Bou­ langer i dodeluva stipendija za 2000-2001 godina. Od 2005 godina ~lenuva vo Internacionalniot sojuz za sovremena muzika vo Francija (ISCM). EVDOKIJA DANAJLOVSKA graduated composition in 1997. in the class of prof. Tomislav Zogarfski at the Faculty of music in Skopje. She then moved to Paris to

50


VALENTINA VELKOVSKA - TRAJANOVSKA (1976) diplomirala na Fakultetot za mu­ zi~­ka umet­nost vo Skopje na oddelot za muzi~ka teorija i pedagogija. Podocna se zapi[uva na oddelot po kompozicija vo klasata na prof. T. Zografski, a diplomira vo klasata na prof. T. Man~ev. Magistrira na oddelot po teorija na orkestracija, vo klasata na prof. T. Man~ev. Raboti kako Docent na Fakultetot za muzi~ka umetnost pri uni­verzitetot „Goce Del~ev“ vo {tip. U~estvuvala na me\unarodni seminari, festi­ vali i konferencii po kompozicija, filmska i elektronska muzika vo Makedonija, Anglija i R. ^e[ka kaj Sarjaho, Andersen, Saunders, Godiber, Radvilovi~, Vajgold, Vulri~ i dr. Avtor e na pove]e solisti~ki, horski, kamerni i orkestarski kom­ pozicii. Za del od niv e dobitnik na brojni me\unarodni i dr`avni nagradii i stipendii. VALENTINA VELKOVSKA-TRAJANOVSKA (1976) graduated theory at the Faculty of Music in Skopje in 2001. Later on, she enrolled in the composition de­partment, working with the prof. Tomislav Zografski. She graduated composi­tion in the class of prof. Tome Manchev. She has obtained a master's degree in Theory of orchestration, in the class of prof. Tome Manchev. She teaches music at the Faculty of Music, at the University “Goce Delcev” of Shtip. Velkovska has

51

ZA AVTORITE

continue her studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) with Gérard Grisey and Marco Stroppa,. Master classes and workshops include those at the Foundation Royaumont (with Brian Ferneyhough, Stefano Gervasoni and Brice Pauset), and at the International Bartok Festival in Szombathely (with Brian Ferneyhough and Marco Stroppa). Her music is perfor­ med in Macedonia, France, Holland, Croatia, Germany, United Kingdom. In 20002001, she was the beneficiary of a fellowship from the Nadia and Lili Boulanger International Foundation.She has been a member of the French section of the International Society for Contemporary Music (ISCM) since 2005.


ZA AVTORITE

participated in international seminars, festivals and conferences for composition, film and electronic music in Macedonia, England and Czech Republic working with Sarijaho, Andriessen, Saunders, Gaudibert, Radvilovich, Wiegold, Woolrich and others. Her composition opus consists of different genres, among them: solo, choral, chamber and orchestral works. She has received numeruos international and state awards and scholarships. SONI PETROVSKI (1977) diplomiral na oddelot po kompozicija na FMU vo Sko­ pje, vo klasata na prof. Goce Kolarovski. Posetuval brojni majstorski [koli kaj B. Fernihau, F. Karaev, K. Mejer, A. Radvilovi~, A. {~etinski i dr. Raboti kako asi­stent na FMU vo Skopje. Od 2005 - 07 be[e Selektor na festivalot „Denovi na Makedonska Muzika“. Negovite dela se izveduvani vo Makedonija, Bugarija, Hr­vatska, Srbija i Crna Gora, Avstrija, Ungarija, Italija, Germanija, Francija, Velika Britanija, Danska, Rusija, Ukraina, Polska. Avtor e na solisti~ka, vokalna, ka­merna, horska, orkestarska i operska muzika. Me\u poslednite pogolemi proek­ ti na Petrovski se vbrojuvaat operata „Leandar i Kosara“ i albumot „Bo`ilak“ na To[e Proeski. SONI PETROVSKI (1977) graduated composition in the class of prof. G.Kolarovski at the Faculty of music arts in Skopje. He has attended composition masterclasses with B.Ferneyhough, F.Karaev, K.Meyer, A.Radwilowitch, A.Shcetnisky. In the period 2005 – 07 he was project manager of the festival “Days of Macedonian Music”. His works have been performed in Macedonia, Bulgaria, Croatia, Serbia, Austria, Hungary, Italy, Germany, France, Great Britain, Denmark, Russia, Ukraine, Poland. He is an author of vocal, chamber, choir, orchestral and opera music. Amongst his latest projects are the opera “Leandar & Kosara” and the album “Rainbow” by the singer Tose Proeski.

52


Goran Na^evski (1978) sredno obrazovanie zavr[i vo MBUC „Ilija Nikolovski -Luj“ vo Skopje - kompozicija kaj prof. d-r. Tome Man~ev. Vo 2000 diplomira na otsekot po kompozicija pri FMU (Fakultet za muzi~ka umetnost) vo Praga, ^e[ka Republika, kaj Prof. d-r Milan Slavicki. Slednata 2001 godina diplomira na ot­sekot po solo peewe vo klasata na Prof. Rene Tu~ek na istiot fakultet. Vo 2006 za­vr[uva Doktorski studii po Teorija na muzika so specijalizacija Teorija na kompozicija, na FMU vo Praga, vo klasata na Prof. D-r Milan Slavicki. Avtor e na orkestarski, kamerni, vokalni i solisti~ki dela izveduvani vo Makedonija i stranstvo. Vo momentot raboti kako asistent po muzi~ka teorija na FMU vo Skopje i kako bariton - solist pri MOB.

ZA AVTORITE

Goran Nachevski (1978) finished Music High School in Skopje – composition with PhD. T.Mancev. In 2000 he graduates composition at the Faculty of music arts in Prague (Czech Republic) with M.Slavicky. In 2001 he graduates singing with R.Tucek. In 2006 he received his doctorat studies specialzing in theory and composition with M.Slavicky. His opus consists of orchestral, chamber and vocal musiv performed in Macedonia and abroad. At the moment he works as an assistant of music theory at the Music faculty in Skopje as well as a baritone – soloist at the Macedonian Opera. GOCE GAVRILOVSKI (1978) diplomiral kompozicija vo 2002 godina vo klasata na prof. Goce Kolarovski, na FMU - Skopje. Vo 2007 zavr[il postdiplomski stu­dii po orkestracija vo klasata na prof. Tome Man~ev. Posetuval seminari i rabotilnici vo Skopje, Ohrid i sl. Avtor e na: solisti~ka, vokalna, kamerna, or­kestarska, i horska muzika. Izveduvan e vo zemjata i stranstvo. Raboti kako docent na FMU na Univerzitetot „Goce Del~ev“ vo {tip. GOCE GAVRILOVSKI (1978) graduated composition in 2002 in the class of prof. Goce Kolarovski at the Faculty of music in Skopje and since 2007 he has a masters

53


ZA AVTORITE

degree in theory of orchestration. He has attended composition masterclasses in Skopje, Ohrid, etc. He is an author of: solo, vocal, chamber and orchestral music. His works have been performed around the country and abroad. He works as an assistant professor at the Faculty of music in Stip. DARIJA ANDOVSKA (1979) diplomirala kompozicija vo 2002 godina, vo klasata na prof. Goce Kolarovski, na FMU - Skopje. Od 2003 e na postdiplomski studii po kompozicija. Posetuvala seminari i rabotilnici vo Skopje, Ohrid, Sankt Petersburg, Drezden, a bila i u~esnik na 3- Berlinale Talent Kampus, vo ramkite na Berlinskiot Filmski Festival. Avtorka e na solisti~ka, vokalna, ka足merna, orkestarska, horska i filmska muzika, kako i na multimedijalni proekti. Delata se izveduvani na festivali vo: Azerbejxan, Hrvatska, Danska, Germanija, Italija, Makedonija, Meksiko, Rusija, Srbija, Crna Gora, Slovenija, {vajcarija, Bosna i Hercegovina, Ukraina i na recitali vo Francija i Velika Britanija. Raboti kako asistent na FMU. DARIJA ANDOVSKA (1979) graduated composition in 2002 in the class of prof. Goce Kolarovski at the Faculty of music in Skopje. She has attended composition masterclasses in Skopje, Ohrid, Saint Petersbourg, Drezden, and was a particpant at the 3rd Berlinale Talent kampus. She is an author of vocal, chamber, orchestral and film music, as well as multimedia projects. Her works have been performed in Azerbaijan, Croatia, Denmark, Germany, Italy, Macedonia, Mexico, Russia, Serbia, Monte Negro, Slovenia, Switzerland, Bosnia and Herzegovina, Ukraine, France, UK. She works as a teaching assitant at the Faculty of music in Skopje. VLADIMIR NIKOLOV (1979), so muzika zapo~nal na 14-godi[na vozrast, kako gitarist. Diplomiral na studiite po klasi~na gitara kaj Vera Ogrizovi] so originalna kompozicija. Vo me\uvreme zapo~nal so kompozicija i aran`irawe

54


pod mentorstvo na Ilija Pejovski. Vo 2002 zapo~nal studii po xez kompozicija i aran`irawe na Jure Haanstra na Amsterdamskiot konzervatorium magistriraj]i so celove~eren Avtorski Big Bend (2005). Kako kompozitor i aran`er i voda~ na grupi sorabotuva so vrvni orkestri i ansambli me\u koi Metropol Orkestar, Kamerniot Orkestar Magogo, Pophorn Big Bend, Belgradska Filharmonija, Xez Orkestar na Sardinija, Xez Orkestarot na Gebau i mnogu drugi. Me\u po­zna­ ~aj­nite imiwa sorabotuval so: Xon Klejton, Rendi Breker, Konrad Hervig, Xino Va­neli, Sertab Erner, Slobodan Trkuqa I mnogu drugi. Dobitnik e na pove]e in­ternacionalni nagradi me\u koi dve prvi nagradi za originalni kompozicii i ~etiri za oma`i na xez kompozicii. ZA AVTORITE

VLADIMIR NIKOLOV was born and raised in Skopje, Macedonia (1979). He started music at the age of 14, beginning with the guitar. Soon after, he enrolled in classical guitar studies with Vera Ogrizović, graduating with an original composition. Meanwhile, he began cross-over composing and arranging, mentored by Ilija Pejovski. After departing for the Netherlands in the autumn of 2002, he started jazz composition and arranging studies with Jurre Haanstra, at the Conservatory of Amsterdam, graduating 2005 with a Big Band performance of his original works. As a composer/arranger and band leader, Vladimir worked with many different orchestras and ensembles, including the Metropole Orkest, Magogo Kamerorkest, Pophorn Big Band, Belgrade Philharmonic, Orchestra Jazz della Sardegna, Jazz Orchestra of the Concertgebouw and many others. Among the collaborative artists, he worked with: John Clayton, Randy Brecker, Conrad Herwig, Gino Vannelli, Sertab Erener, Slobodan Trkulja, to name but a few. He won several international prizes, including two first prizes for original compositions and four hommages to jazz composers.

55


ZA AVTORITE

ALEKSANDAR PEJOVSKI (1979) diplomiral na Fakultetot za muzi~ka umetnost vo Skopje, vo 2004 godina. Harmonski osnovi na xezot i aran`irawe u~i so Ilija Pejovski, a klasi~na kompozicija kaj prof. Tomislav Zografski. Negovoto tvore[tvo vbrojuva: Koncert za violon~elo i orkestar, tri dela za simfoniski i edno za golem duva~ki orkestar, kako i desetina kompozicii i aran`mani za Big bend. Od oblasta na kamernata muzika e avtor na guda~ki kvartet, kvartet trombo­ ne, dueti za violon~elo i pijanoi drugi dela. Izveduvan e vo Italija, Hrvatska, SAD, Japonija. Vo 2004 ja dobiva prvata nagrada za originalna kompozicija na konkursot vo Barga, Italija. Vo 2005 g. go promovira[e svojot prv album vo MC galerijata vo Wujork. Vo 2006 so kompozicijata Hai Cube 575 be[e izbran od 86 kandidati vo finalnite 7 na festivalot za sovremena muzika organiziran od Tokyo Kosei Wind Orkestarot. ALEKSANDAR PEJOVSKI (1979) graduated theory at Faculty of Music Arts 2004. Harmonic basics of jazz and arranging studied with Ilija Pejovski, composition lessons with prof. Tomislav Zogravski. His work includes: Cello concerto, three pieces for symphonic orchestra, one for large wind orchestra and ten original compositions and arrangements for Big Band orchestra as well. His chamber music work includes: string quartet, trombone quartet, duets for violoncello and piano. Most of his works heve been performed in Italy, Croatia, USA, Japan. In 2004 he won the first prize for the original composition “People” in Barga - Italy. In 2005 he promoted his first album in MC Gallery, New York. In 2006 his composition “Haicube 575” was selected in the final 7 of 86 participants, at the Tokyo Kosei Wind Orchestra Inernational composition competition, Japan. DAMJAN TEMKOV (1981) diplomira na otsekot po kompozicija vo 2006 god. Vo klasata na prof. m-r Goce Kolarovski. Vo momentot raboti kako professor vo DMBUC „Ilija Nikolovski-Luj“. Od po~etokot na studiite do sega posetuval golem

56


broj seminari vo zemjata i stranstvo. Ima napi[ano dela za solo instrumenti, kamerna i simfoniska muzika. Istite se izveduvani vo Makedonija, Bugarija, Romanija, Italija, Anglija... Damjan Temkov (1981) graduated at the composition department at 2006, in the class of Prof. Goce Kolarovski. At the moment he works in the State Music High School "Ilija Nikolovski - Luj" as a composition and music theory teacher. Since year 2000 he has visited many workshops and seminars in Macedonia and abroad. He has written compositions for solo instruments, chamber and symphonic music. That have been performed in Macedonia, Bulgaria, Roma足 nia, Italy, England... ZA AVTORITE

BORIS SVETIEV (1980) diplomiral pijano na Fakultetot za Muzi~ka Umetnost vo Skopje vo klasata na prof.Todor Svetiev. Vo momentot e zapi[an na postdiplomski studii vo klasata na prof. Todor Svetiev, a isto taka e apsolvent na oddelot po kompozicija vo klasata na prof. d-r Tome Man~ev. BORIS SVETIEV (1980) graduated piano at FMU -Skopje in the class of prof. T. Svetiev. At the moment he is studying for his masters degree in piano in the class of prof. T. Svetiev and composition in the class of prof. d-r T. Machev. ELIZABETA ILIEVSKA (1982) diplomirala na Fakultetot za Muzi~ka UmetnostSkopje na oddelite Muzi~ka teorija i pedagogija (2005) i Kompozicija (2008). Nejziniot opus opfa]a dela za solo instrumenti, za horovi, kamerna muzika i simfoniski dela. Nejzinite dela se izveduvani na presti`ni manifestacii vo Makedonija i stranstvo: Argentina, Albanija, Bosna i Hercegovina, ^e[ka, Kosovo, Srbija i {vajcarija. Kako kompozitor dobitnik e na pove]e nagradi za svoi dela.

57


ELIZABETA ILIEVSKA (1982) graduated from the Faculty of Music in Skopje, at the Department of music pedagogy(2005) and composition(2008). Her composition opus consists of different genres, among them: solo, choral, chamber and orchestral works. Her compositions have been performed in Argentina, Albania, Bosna and Hercegovina, Czech Republic, Serbia, and Switzerlend. She has won several awards and acknowledgements.

ZA AVTORITE

VULNET TAIRI (1982) diplomiral na Fakultetot za Muzi~ka Umetnost vo Skopje na oddelite Muzi~ka teorija i pedagogija i Kompozicija . Avtor e na kompozicii od oblasta na kamernoto i simfoniskoto tvore[tvo. Osnova~ e na kamerniot ansambl „SONORIS“. Izveduvan e vo zemjata i stranstvo. VULNET TAIRI (1982) graduated from the Faculty of Music in Skopje, at the Department of music pedagogy and composition. His composition opus consists of chamber and orchestral works which have been performed in the country and abroad. He is founder of the chamber ensemble “Sonoris”. FATOS QUMANI (1983), diplomiral kompozicija na Akademijata za umetnost vo Tirana, vo klasata na prof. Toma Gaci. Dobitnik e na vtorata nagrada na konkursot „Cesk Zadaja“, kako i na prvata nagrada na festivalot na mladi kompozitori vo Albanija. Vo momentot raboti kako nadvore[en pedagog na Akademijata za umetnost vo Tirana. Avtor e na orkestarski, kamerni i solisti­~ki dela. FATOS LUMANI (1983) was born in Struga. He graduated composition at the Academy of arts in Tirana, in the class of prof. Toma Gaci. Ha has received the second award from the concours “Cesk Zadaja”, and the first award form the Festival of young composers in Albania. At the moment he is working as a visiting

58


professor at the Academy of Arts in Tirana. He has written orchestral, chamber and solo compositions. ANA PANDEVSKA (1985) e student na ~etvrta godina na Fakultetot za Muzi~ka Umet­nost vo Skopje na oddelot po kompozicija kaj von. prof. m-r Jana Andreevska. U~es­tvuvala na letni kampovi po kompozicija,na perfomans na Bienaleto za mla­di vo 2009. Kako i vo sozdavaweto na muzikata za filmot „Prevrteno“ i isto ta­ka i za pretstavata „Drakula“ na re`iserot Srxan Janakievi]. Dobitnik e na na­ gra­di po pijano na dr`avni natprevari. Izveduvana e vo SAD, Srbija, Slovenija i Makedonija. ZA AVTORITE

ANA PANDEVSKA (1985) studies composition at the Faculty of music arts in Skopje, with prof. Jana Andreevska. She collaborated in making the music for the soundtrack “Prevrteno” and the theatre show “Dracula”. Her works have been performed in the USA, Serbia, Slovenia and Macedonia. BOJANA PETROVI} (1985) student na petta godina na Fakultetot za Muzi~ka Umet­ nost vo Skopje na oddelot po kompozicija vo klsata prof. d-r Tome Man~ev. Vo mo­ mentot raboti na svojata diplomska rabota. Ima u~estvuvano na seminari kaj prof. Goce Kolarovski, muzi~ki rabotilnici kaj Najxel Klark i Piter {epard. Avtor e na solisti~ki i kamerni dela. Delata se izveduvani vo zemjata i vo stran­stvo. BOJANA PETROVIC(1985) studies composition at the Faculty of music arts in Sko­ pje, with prof.Tome Manchev. She has attended master classes with prof. Goce Ko­­larovski, Nigel Clark, Peter Shepard. She has written works for solo instruments and chamber ensembles. Her works have been performed in Macedonia and abroad.

59


SIMONA SIMUNOVSKA (1986) student na petta godina na Fakultetot za Muzi~ka Umetnost vo Skopje na oddelot po kompozicija vo klasata na prof. @ivojin Gli足 [i]. Od nejzinoto tvore[tvo izvedeni se dela vo Makedonija i stranstvo ( Anglija, Germanija, Turcija, Srbija, Bosna, Hrvatska ) vo sklop na eminentinite muzi~ki manifestacii: DMM, Esenski Muzi~ki Sve~enosti, Skopsko leto, Bitolsko leto, TEHO, Saraevska zima, kako i na mnogu drugi kamerni i solisti~ki koncerti vo sklop na koncertnata aktivnost na FMU.

ZA AVTORITE

SIMONA SIMUNOVSKA (1986) studies composition at the Faculty of music arts in Skopje, with prof.Zhivoin Glishik. Her works have been performed in Macedonian and abroad (UK, Germany, Turkey, Serbia, Bosnia, Croatia). DANICA STEFANOVSKA (1988) e student na Fakultetot za Muzi~ka Umetnost vo Skopje na oddelot po kompozicija kaj prof d-r Tome Man~ev. Sekoja godina ak足tivno u~estvuva na DMM. Ima napi[ano dela za solo instrumenti, kamerna i horska muzika. DANICA STEFANOVSKA (1988) studies composition at the Faculty of music arts in Skopje, with prof.Tome Manchev. She has written works for solo instruments, chamber ensembles and choir. TEA BOGATINOVA (1990) e student na prva godina na Fakultetot za Muzi~ka Umet足 nost vo Skopje na oddelot po kompozicija kaj von. prof. m-r Jana Andreevska. Ima napi[ano dela za solo instrumenti i kamerna muzika. TEA BOGATINOVA (1990) studies composition at the Faculty of music arts in Skopje, with prof. Jana Andreevska. She has written works for solo instruments and chamber ensembles.

60


„Denovite na makedonskata muzika“ gi finansiraat i pomagaat: Ministerstvo za kultura na R. Makedonija Gete - Institut Makedonska filharmonija Fakultet za muzi~ka umetnost-Skopje Makedonska Opera i Balet Makedonska Radio Relevizija Gradona~alnik na grad Skopje Muzej na grad Skopje Mladinski Kulturen Centar - Skopje Hotel „Centar“

The „Days of Macedonian Music“ have been sponsored and assisted by: Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Goethe Institut Macedonian Philharmonic Faculty of Music - Skopje Macedonian Opera and Balet Macedonian Radio &Television City Mayor of Skopje Museum of Skopje City Youth Cultural Centre - Skopje Hotel “Centar”

61


62

Organizator:

Organiser:

Sojuz na kompozitorite na Makedonija -SOKOM

Composers’ Association of Macedonia SOCOM

Sorabotnici: Vladimir Nikolov Ivona Opet~eska Tatar~evska Eleni Novakovska

Assistants: Vladimir Nikolov Ivona Opetcheska Tatarchevska Eleni Novakovska

Texni~ka organizacija: Lazar Mojsovski Slobodanka Nikolovska

Tehnical organization: Lazar Mojsovski Slobodanka Nikolovska

Naslovna strana: „ORAN@“ od Alisja Radenovi]

Cover painting: “ORANGE” by Alyse Radenovik

Dizajn: Grafoset DL - Kumanovo

Design: Grafoset DL - Kumanovo

Kompjuterska obrabotka: BIGOSS-Skopje

Computing: BIGOSS-Skopje

Kontakt adresa: Maksim Gorki 18 1000 Skopje, R. Makedonija tel/faks: ++389 (0) 2 31 19 824 e-mail: socom@t-home.mk www.socom.com.mk

Contact address: Maksim Gorki 18 1000 Skopje, R. Macedonia tel/fax: ++389 (0) 2 31 19 824 email: socom@t-home.mk www.socom.com.mk


The Composers Association of Macedonia – SOKOM is founded in 1947 as a non governmental and non profitable organization consisted of composers and musicologist. The main activities of SOKOM are: Publishing – until now SOKOM has published more than 100 records, CDs, audio and video tapes with works by Macedonian composers. There are also more than 1000 titles published: musical literature, scores, professinal and educational books, by Macedonian composers and musicologists. Concert activities – SOKOM is specialized concert agency, organizing concerts of classical and modern music. SOKOM is also one of the biggest promoters of Macedonian music culture in Macedonia and abroad. Festivals – Manifestations – SOKOM is the organizer of the annual international festival “Days of Macedonian Music”, held each March in Skopje. In seven days the festival presents many new works from Macedonian composers and composers from other countres. SOKOM is also organizer of the Music manifestation “Struga Music Autumn” wich is held in Struga in Setember. The manifestaion, mostly concentrated on music science, is consisted from scholarly conference and concerts of traditional spiritual and folk music. International activities – SOKOM communicates and cooperates with many foreign organizations. SOKOM is member of the ECF – European Composers Forum, ECPNM – Europian Conference of Promoters of New Music, and several other Balkan and European organizations and associations.

63

DMM 2010  

celosnoa programa

DMM 2010  

celosnoa programa

Advertisement