Page 1

2011 #3 utgiven av bergendahl & son ab

gott nytt år! 2012 - Bergendahls firar 90 år av entreprenörsskap med framgång!


2012 - 90 år av entreprenörsskap med framgång! Albert Einstein fick Nobelpriset i fysik, världens första kommuniststat Sovjetunionen bildas, Povel Ramel och Judy Garland föddes och Sverige befann sig i lågkonjunktur. NK tvingades lägga ner sin lyxavdelning på grund av konjunkturläget. Året var 1922. OCH mitt i detta startade Mikael Bergendahl sin agentur och sålde margarin, kaffe och ost i Hässleholm med omnejd. Det har snart gått 90 år sen grunden lades till detta nordeuropeiska Handelshus - 90 år av hårt arbete, i både motvind och medvind, som bidragit till stor framgång och där vi nu står idag.

SÅ GICK DET TILL Mikael Bergendahl tar god tid på sig att lägga en stabil grund till företaget med fokus på agenturen för margarinbolaget Svea. På 50-talet tar sonen Sixten över och under 60-talet inleder han samarbeten med detaljistkedjor och förvärvade också ett antal kundföretag under 70-talet. Företaget bedriver både partihandel och detaljhandel. 80-talet präglas av att Bergendahls blir ett ”andningshål” för nya lågprisbutiker. 1983 tar Sixtens dotter Elisabeth över tillsammans med maken Spiros, under en tid då det var tufft att vara en mindre aktör när trenden var att slå samman mindre företag till några få stora ”matjättar”. Elisabeth och Spiros står emot denna trend och hittar nya vägar bl a när de bestämmer sig för att integrera parti- och detaljhandel. I och med detta skapas BergendahlsGruppen AB med säte i Hässleholm. Verksamheten arbetar med såväl egen detaljhandel i AGs, City Gross och Eko, som med fria handlare. Där fanns en dröm att utöka handelshuset inom andra branscher som familjen sen förverkligade när bl.a. Glitter, Granit och Duka tillkom. Nu delar man in verksamheten i 3 affärsområden; Bergendahls Food, Bergendahls Fashion och Bergendahls Home Deco.

Det Mikael Bergendahl startade 1922 ägs idag av Elisabeth Bergendahl-Mylonopoulos i tredje generationen tillsammans med barnen Carl-Mikael och Sophia Bergendahl. Alla är aktiva i företaget och familjen har därmed tydligt markerat att man ser långsiktigt på sitt ägande av handelshuset Bergendahls. Idag är vi stolta över att arbeta i landets femte största handelsgrupp. 2012 är värt att firas – 90 years of family values! DET SKA VI FIRA Under maj månad 2012 blir det firande på Bergendahls, men hela året går i jubileumstecken och kännetecknas av loggan med hjärtat.

Jubileumsåret ”90 years of family values” kommer att uppmärksammas på olika sätt och ni kommer att kunna läsa mer om det på vår hemsida.

historia

• 1922 startade Mikael Bergendahl agentur för margarinbolaget Svea. • I slutet av 50-talet övertog sonen Sixten ledningen. Man går från special- till fullsortimentsgrossist. • Under 60-talet inleddes samarbete med frivilliga detaljistkedjor. Färskvaror tillkom. • I mitten av 70-talet förvärvades ett antal kundföretag. Parti- och detaljhandel i egen regi. • Under 80-talet var Bergendahl ett ”andningshål” för nya lågprisbutiker. • 2001 integrerades parti- och detaljhandel i nya bolaget BergendahlsGruppen AB med säte i Hässleholm.Verksamheten arbetade med egen detaljhandel i AGs, City Gross och Eko samt med fria handlare. • Mellan 2004 och 2008 utökades Bergendahls med Glitter, East Import i Höör, Inspiration samt Bolagret och Granit. • 2008 delade man in koncernens verksamheter i tre affärsområden; Bergendahls Food, Bergendahls Fashion och Bergendahls Home Deco. • 2009 tillkom också rättigheterna till varumärket Duka och 29 Duka butiker i Polen. • Under 2011 renodlades Bergendahl Home Decos verksamhet mot en utveckling av varumärkena/butikskoncepten Duka och Granit.


Bergendahls Food 2.1 De senaste fem åren har verksamheten inom Bergendahls Foods vuxit och förändrats kraftigt utifrån målet att förändra matsverige. Efter två år av förberedelser sjösattes i maj en genomgripande omorganisation som syftar till att Bergendahls Food skall fortsätta ha högst tillväxt inom dagligvaruhandeln och uppfattas som nummer ett. Nu märks resultaten. Ett halvår efter att omorganisationen

faser som planerades våren 2010 och som

vecklingen lett till ökad tydlighet avse-

drogs igång börjar gränssnitten mellan

lanserades internt i samband med stora

ende vem som kravställer vem och hur,

avdelningar, funktioner och tjänster att

personalmöten i september förra året:

samt hur och när utfallet mäts.

klarna. Många medarbetare har fått såväl helt eller delvis nya arbetsuppgifter,

FAS 1: NY MÅLBILD MANIFES-

FAS 4: UTVECKLING AV KUND-

som ny chef. Allt med syftet att anpassa

TERAD AV NAMNBYTE (sep 2010):

GRÄNSSNITT (mar 2011-): inom City

arbetssätt, organisation och kompetens

2010 lanserades internt en ny målbild,

Gross pågår ett intensivt utvecklingsar-

efter dagens och morgondagens behov,

vilken manifesterades med ett namnbyte

bete i syfte att öka kundnyttan utifrån

efter år av stark tillväxt. Den kanske vik-

från BergendahlsGruppen till Bergendahls

en tydligare butikslayout, ett utvecklat

tigaste delen av Bergendahls Food 2.1 har

Food.

erbjudande och en tydligare prisprofil

varit att genomföra en kompetensväxling. Vem ansvarar för vad, vem kravställer vem och hur, samt hur och när mäts utfallet är nyckelfrågor som blivit en del av City Gross tillväxtresa framöver och som avspeglas i affärsplanen. – Vi valde att stanna upp och ömsa skinn för att bli ännu bättre på att skapa kundnytta som stöd för fortsatt högst tillväxt inom svensk dagligvaruhandel. Inga träd växer till himlen och genom att våga tänka nytt och agera därefter har vi försökt lägga rätt grund för nästa framgångskurva, säger Peter Lund, VD för Bergendahls Food. Bergendahls Food 2.1 har påverkat såväl enskilda medarbetare som hur olika delar av Bergendahls Foods verksamheter drivs och fungerar tillsammans. Den har inkluderat nyrekryteringar, varsel och avknoppningar av verksamheter och har i praktiken drivits i en utvecklingsprocess i fyra faser under mer än två år. Stegvis förändring De senaste fem årens starka affärsutveckling för Bergendahls Food har lagt grunden för den förändringsprocess i fyra

(House Brands mm). Det sysselsätter FAS 2: INTERNT VÄRDERINGS-

i dagsläget stora delar av Bergendahls

ARBETE (okt 2010-): arbetet med att

Foods organisation ned på butiksnivå.

säkerställa att alla anställda har rätt förståelse för Bergendahls värderingar

Ljus framtid

och hur de tar sig uttryck i bl a hur man

Bergendahls Food 2.1 tar avstamp i kon-

skapar kundnytta har bl a utgått från en

cernens tillväxttradition, att verksamhe-

roadshow, där företagsledningen nu hun-

ten aldrig redovisat förlust och att ägarna

nit besöka hälften av alla arbetsplatser.

i tredje och fjärde generationen har ett

Under besöken informeras de anställda

mycket långsiktigt perspektiv på koncer-

om vad Bergendahls står för, Bergendahls

nens affärsutveckling.

Foods värderingsbok delas ut tillsam-

– Vi ser en stor potential i Bergendahls

mans med värderingskort att ha i fickan,

Food och räknar med att de åtgärder

en värderingsintroduktion på webben

ledningen nu vidtar får ett starkt genom-

lanseras samt avtäcks värderingsväggar.

slag på marknaden under det kommande

Roadshowen avslutas i mars, då alla

decenniet, säger Spiros Mylonopoulos,

arbetsplatser kommer att ha besökts.

koncernchef för Bergendahls. Ett kvitto på att satsningen på Bergen-

FAS 3: ORGANISATIONSUTVECK-

dahls Food 2.1 gett rätt resultat är GfKs

LING (mar 2011-): organisationen har

undersökning som visar att City Gross

effektiviserats utifrån målet att kund-

kundlojalitet och snittköp steg mest inom

behovet skall styra, d v s att kundernas

svensk dagligvaruhandel under perioden

upplevelse i butikerna sätts i fokus. Som

augusti till oktober. Det tar sig uttryck i

en konsekvens har stora delar av led-

att omsättningen i jämförbara enheter nu

ningsgruppen förändrats, såväl vad gäller

åter stiger inför året då vi på Bergendahls

bemanning som fördelning av ansvar. På

firar 90-årsjubiléum.ost, VD för

övriga stabsnivåer har organisationsut-

Bergendahls Fashion.


Profilen Charlotte basar på Bergendahls bank Treasury är en ny funktion inom moderbolaget Bergendahl & Son AB som arbetar mot alla tre affärsområdena. Det är en funktion som bland annat hanterar, finansiering, likviditet, valutarisker och cash management. En intern bank är enklare beskrivning. - När det gäller finansiering så lånar eller placerar bolagen sina pengar hos Treasury. Istället för att varje enskilt bolag går till ”sin” bank, nettar vi ihop det totala behovet. Därmed vinner vi många fördelar som exempelvis att minska räntekostnaderna, säger Charlotte Södergren, ansvarig för Bergendahls nya bank. Mycket att vinna Cash management handlar om att ha god kontroll på betalningsflödet. Genom att skicka och ta emot pengar på bästa sätt och ha en effektiv kontostruktur finns det mycket att vinna. Samma sak gäller med valutariskhanteringen, genom att centralisera valutahanteringen så får Bergendahls bättre kontroll som då minskar valutarisken. - Likviditet är också något som jag ägnar en del av min tid åt och det handlar om betalningsförmågan i företaget, hur mycket pengar har vi nu, nästa vecka osv. Det gäller att använda de pengar som kostar koncernen minst, säger Charlotte. Låter det enkelt och solklart. Troligtvis inte. Tur då att det finns experter som Charlotte, som ser till så att det fungerar.

Vi har haft väldigt mycket att göra och vi har haft kul på jobbet varje dag sen starten, avslöjar Charlotte. Varit spännande Charlotte har tidigare studerat industriell ekonomi, vilket då inte enbart inneburit finansieringsfrågor. - Innan jag kom till Bergendahls så jobbade jag åtta år på Perstorp AB:s Treasury med liknande arbetsuppgifter. Skillnaden är att jag nu får vara med om att bygga upp en helt ny funktion från start. Det är verkligen spännande, säger Charlotte. Tips om tjänsten fick hon från en tidigare kollega. Jag fick jobbet och trivs fantastiskt bra med allt just nu, avslutar Charlotte.

Tiden sprungit iväg Det blir allt vanligare att koncernen med flera bolag, hjälps åt att hantera risker och minimerar kostnader som följer med hantering av alla former av transaktioner. Beslutet att även Bergendahls skulle satsa på detta, var därför ingen större överraskning. - Det är nu mer än 1 år sedan jag började på Bergendahls. Tiden har verkligen sprungit iväg.

FAKTA Charlotte Södergren Namn: Charlotte Södergren Ålder: 34 år Bor: Vä utanför Kristianstad Familj: Man och två flickor, Tea 6 år, Ebba 4 år Intresse: Springer gärna en runda, Friskis & Svettis, inredning och trädgård. Äter gärna: Regelbundet Läser gärna: Deckare, just nu Camilla Läckberg. Favoritsemester: Gillar och resa. Senaste gick till Grekland Aktuell som: Treasurer på Bergendahls


stipendier

Glitter satsar på Diversity challenge Glitter vill arbeta med mångfald på ett långsiktigt och kul sätt. Att ha medarbetare som kan flera språk och att ha en organisation som speglar hur samhället ser ut generellt är en nyckel till framgång. En ’’nyutexad’’ trainee med glödande energi är en framtida potentiell ledare. Med värdefull input från högskolans värld, blir detta en win-win situation för båda parter. Därför fortsätter vi samarbeta med Diversity Challenge även under 2012. Vi ser många projekt och möjligheter i organisationen framöver som kan passa detta utbyte.

snart dags för bergendahls stipendier

PAMELA FICK CHANSEN Förra årets medverkan i Diversity Challenge gav oss Pamela Persson, som under det senaste halvåret varit trainee på Glitter. Hon har då jobbat i flera olika butiker under denna period och lärt sig mer om butiksarbetet. I grunden har hon en ekonomiutbildning med inriktning på handel och Service Management. Delar av hennes studier i bl.a. Business Ethics

Vid utdelningen av 2010 år Stipendier, fick 12 medarbetare ta emot både pris och applåder för sina insatser. En av dem var Khairi Sulaiman från City Gross i Höganäs. Han var en av tre som belönades för ”Årets Mästerverk”. Khairi kom till Sverige från Tyskland och hade bara varit landet i drygt två år. Vi frågade honom om hur allt detta har påverkat honom.

var förlagda till Australien. Detta har gett henne både ett

– Min bror jobbade här på City Gross i Höganäs så

NYA NYCKELPERSONER

min förhoppning var att få en praktikplats. Det fick

I januari tillträder Thomas Windmar som ny ekonomichef.

Khairi och ett par år senare hade han både ett gesäll-

Han kommer närmast från ONOFF. Thomas har stor inter-

brev och ett ansvar för Frukt och Grönt på samma

nationell erfarenhet av produktion och snabbrörliga konsu-

varuhus. – Personligen vill jag att mina insatser skall

mentvaror. Under februari tillträder Anni Blomster

utveckla mig framåt så jag i min tur kan bidra med

Schjelderup som ny Inköps och Sortimentschef. Anni kom-

framgång för City Gross.

mer närmast från Ur & Penn. Hon har en mångårig erfaren-

Priset Khairi fick vid utdelningen i Stenungsund, gav

het av inköp och försäljning av bijouterier och accessoarer,

honom ett värdefullt självförtroende och motivation.

bland annat från NK, Guldfynd och just Ur & Penn.

– Jag kände mig så stolt. Jag jobbar hårt för att skapa

– Att vi lyckats rekrytera två toppkrafter som Thomas och

den bästa frukt och grön avdelningen av alla City

Anni är en viktig signal både internt och till omvärlden

Gross butiker. Jag försöker alltid vara engagerad och

om att vi bygger för framtiden, säger Annika Rost, VD på

göra mitt bästa. Tror att det är ett bra recept för att

Bergendahls Fashion. Båda kommer att ingå i Bergendahl

lyckas, avslutar Khairi.

Fashions ledningsgrupp.

internationellt perspektiv och ett mångfaldsperspektiv, som passar Glitters Diversity Challenge. – Det roligaste har varit att få träffa alla butikschefer och säljare. Jag har lärt mig mycket och förstått att kontakten med kunderna och sortimentskännedom är av största vikt. Pamela har också fått följa regionchefer i deras arbete. – Det har varit en oerhört lärorik tid som trainee och nu ser jag fram emot nya utmaningar i rollen som vikarierande regionchef för Stockholm, avslutar Pamela. Vi ses i butik!


granit in i wrapp Hört talas om Wrapp? Det är en helt ny tjänst som lanserats under hösten. Wrapp är en plattform för digitala presentkort i mobilen. Välkända varumärken erbjuder gratis och vanliga presentkort via Wrapp. Bland en mängd välkända butiker återfinns Granit.

Digitala presentkort Intresset från företag att ingå i Wrapp har varit stort. – Med Wrapp erbjuder vi en ny plattform för varumärken att bygga relationer med kunder med hjälp av sociala och digitala presentkort, säger Hjalmar Winbladh, vd Wrapp. Ett presentkort som är gratis att ge bort blir ett effektivt och mätbart sätt för butiker att nå ut till nya kunder.  För butikerna uppkommer en kostnad först då kunden står i kassan och är redo att betala för sina varor. Alla med ett Facebookkonto och tillgång till en smartphone kan använda Wrapp för att fira sina vänner. Med Wrapps nya samarbetspartners finns nu fler spännande presentkort att ge bort för att fira en födelsedag, ett tack för senast eller visa sin uppskattning. Granit är numera en av dem.

Vi kan i dagsläget välja vilken målgrupp vi vill rikta oss till när det kommer till ålder och kön. Framåt hoppas Wrapp även på att kunna utveckla en geografiskselektering. Så att vi kan köra lokala kampanjer för t.ex. Helsingborg om något speciellt händer där, säger Jessica Risberg Johnson marknadskoordinator på Granit. En annan fördel mot vanliga fysiska rabattkuponger är även att kunden idag nästan alltid har med sig sin telefon och således även alltid med sig sitt presentkort. Kunden får även en påminnelse när utgångstiden börjar närma sig, vilket är uppskattat. Hur många gånger har man inte glömt sina kuponger eller så har utgångsdatumet gått ut när du äntligen kommer ihåg att ta med dem och utnyttja dem? Med Wrapp slipper kunderna hålla koll.

Bättre snittvärde – På Granit har vi valt att jobba med Wrapp framförallt för att det är ett enkelt sätt att driva in både nya och gamla kunder i våra butiker. Det är även tillskillnad från vanliga DR och kuponger bara en kostnad som uppstår efter att vi har haft kunden i butik och att de har handlat. Wrapp hjälper till att få in kunderna och sen är det upp till oss och våra säljare att förvalta dem.

Om Wrapp Wrapp grundades under våren 2011. Företaget drivs av ett team erfarna entreprenörer med bakgrund inom konsumenttjänster, mobilt internet, online-marknadsföring, reklam, detaljhandel och underhållning. Företaget är baserat i Stockholm och Silicon Valley.

Så funkar det 1. Wrapp påminner om vänners födelsedagar 2. Välj en vän att fira 3. Välj bland tillgängliga kostnadsfria och betalbara presentkort 4. Utöka med mer värde (om du vill) och lägg till en hälsning 5. Presenten levereras via sociala medier och i Wrapp-appen 6. Gemensamma vänner meddelas om din present 7. Dessa vänner kan välja att vara med på presenten och addera ytterligare värde 8. Mottagaren laddar ner appen och löser in presenten i butiken *Wrapp laddar du kostnadsfritt hem via App Store eller Market.

Update 2  

Bergendahls update

Update 2  

Bergendahls update