Issuu on Google+

10

PECASTILLAS

Pirastro Oliv Evah Pirastro Goldflex

Kolstein

Larsen

VL-VLA-VC

VL-VLA-VC

$9.000.-

$14.000.-

Pirastro Tonica

Pirastro Eudoxa

Pirastro Schwarz

VL-VLA-VC

VL-VLA-VC

VL-VLA

VL-VLA-VC

VL-VLA

$8.000.-

$8.000.-

$6.500.-

$8.000.-

$6.500.-

Pirastro Obligato

Pirastro Gold

Pirastro Cello

Pirastro Piranito

VL-VLA-VC

VL-VLA-VC

VC

VL-VLA-VC

VL-VLA-VC

$6.500.-

$8.000.-

$8.000.-

$8.000.-

$8.000.-

Pop´s Bass

Nyman Bass

Thomastik Bass

Pirastro Bass

CBASS

CBASS

CBASS

CBASS

VL-VLA-VC

$8.000.-

$9.000.-

$12.000.-

$10.000.-

$8.500.-


Pecastillas