Page 1

JAARVERSLAG Compassion Nederland 10/11


INHOUDSOPGAVE 1. Dit is Compassion Nederland 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Overzicht van de via Compassion Nederland gesponsorde kinderen 11 1.3 Boekjaar 2010-2011 in beeld 12 1.4 Verwachtingen voor het komende boekjaar 13 1.5 Risicoanalyse 13 2. Informatie over Compassion International 14 2.1 Algemene hoogtepunten 14 2.2 Hoogtepunten in 2010-2011 per programma 14 2.3 FinanciĂŤle indicatoren 16 3. FinanciĂŤle overzichten Compassion Nederland 20 3.1 Balans per 30 juni 2011 22 3.2 Staat van baten en lasten 23 3.3 Kasstroomoverzicht 24 3.4 Algemene toelichting 25 3.5 Toelichting op de balans 27 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 31 4. Overige gegevens 38 4.1 Bestemming resultaat 40 4.2 Analyse van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting 40 4.3 Accountantsverklaring 41 4.4 Verantwoordingsverklaring 43 4.5 Ramingen boekjaar 2011-2012 46 5. Interne organisatie en bestuur 48 5.1 Interne organisatie 48 5.2 Samenstelling, bezoldiging en nevenfuncties bestuur en directie 50 5.3 Bestuursverslag 51


Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

3


1.

DIT IS COMPASSION

1.1 Algemeen

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

1.1.1. Mission Statement Compassion wil gehoor geven aan de Grote Opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.

4

1.1.2. Geschiedenis In 1952 werd de Amerikaanse zendeling Everett Swanson gegrepen door de erbarmelijke omstandigheden van de Koreaanse oorlogswezen. Zij werden grotendeels door de zeer arme kerken opgevangen. Swanson ontwikkelde een hulpprogramma om kinderen in Korea te helpen. Dit initiatief groeide uit tot het huidige Compassion waarbinnen meer dan 1.200.000 kinderen in 26 ontwikkelingslanden worden ondersteund vanuit 11 landen, waaronder Nederland. 1.1.3. Oprichting Stichting Compassion Nederland is een autonome charitatieve organisatie en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Apeldoorn onder nummer 41042387. Op initiatief van de gezamenlijke Compassion-partners werd Compassion Nederland in december 1995 als Nederlandse stichting opgericht. Dit gebeurde onder de voorwaarde dat Compassion Nederland instemde met het internationale Mission Statement. Deze instemming is statutair vastgelegd. 1.1.4. Uitgangspunten Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

VOOR KINDEREN IN ARMOEDE Wij veranderen de wereld één voor één. We geven gehoor aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.

CHRISTUS STAAT CENTRAAL In ons werk staat Christus centraal. Ons werk is gebaseerd op bijbelse principes. Compassion wil graag gehoor geven aan Gods opdracht om voor de armen te zorgen en hen hoop te geven. Vanuit de liefde van Christus willen we kinderen bevrijden van armoede. Ieder kind dat naar een


Compassion-project gaat, krijgt de gelegenheid het Evangelie te horen.

VIA DE PLAATSELIJKE KERK We werken altijd via plaatselijke kerken, omdat we geloven dat de kerk het instrument is dat God heeft gekozen om de wereld te veranderen. Compassion leidt mensen op, traint hen en stelt de lokale kerken middelen beschikbaar zodat zij hun gemeenschap kunnen dienen.

INTEGRITEIT Integriteit staat zeer hoog in ons vaandel. Niet alleen op financieel gebied, maar in onze hele manier van werken. Jaarlijks worden er verschillende audits uitgevoerd op onze sponsorprogramma’s, zowel op financieel als inhoudelijk vlak.

ontplooid. Dit model, het ‘Compassion’s Christian Holistic Child Development Model’, toont de samenhang tussen de vier programma’s die Compassion via partnerkerken uitvoert.

CHILD SURVIVAL PROGRAM (CSP) Elk jaar overlijden vier miljoen kinderen in hun eerste levensjaar. En sinds 1990 zijn er ongeveer tien miljoen vrouwen overleden als gevolg van de zwangerschap of geboorte in erbarmelijke omstandigheden. Door het Child Survival Program (CSP) helpt Compassion de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te overleven. Er zijn inmiddels programma’s in zeventien landen. Ze bieden hulp aan 25.333 kwetsbare kinderen vanaf conceptie tot ongeveer vierjarige leeftijd, maar ook aan hun moeders. We weten dat

Compassion’s Christian Holistic Child Development Model Child Survival Program Prenatal Mother/Child Child Sponsorship Program Interventions Interventions Early Childhood School-Age Adolescent Programming Programming Programming

Completion Age

Leadership Development Program Scholarship and Leadership Training

3

6

9 12 15

1.1.5. C ompassion’s Christian Holistic Child Development Model Compassion heeft een model ontwikkeld voor de verschillende activiteiten die wereldwijd worden

18

21

voorkomen beter is dan genezen. Daarom strekt Compassions zorg zich ook uit tot kinderen nog voordat ze geboren zijn en tijdens de eerste, kwetsbare jaren van hun leven. 5


Elke dag sterven ruim 21.000 kinderen aan de gevolgen van ziekten die eenvoudig behandeld of voorkomen kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat we al vroeg voor kinderen zorgen en voorkomen dat ze overlijden. Via het Child Survival Program geven wij zorg aan huis aan zwangere vrouwen en jonge kinderen. De medewerkers van plaatselijke partnerkerken in ongeveer 553 projecten geven de ouders voedingssupplementen, advies, medische hulp, ouderschapstraining en sociale hulp die hen in staat stelt beter voor hun kinderen te zorgen. Rond het vierde jaar wordt het kind, indien nodig, ingeschreven in het kindsponsorprogramma van Compassion. Een van de resultaten van het CSP is een daling van het sterftecijfer bij kinderen tot vier jaar oud. In het afgelopen jaar lag het sterftecijfer van kinderen binnen alle CSP-projecten (in zeventien landen) gemiddeld op 7,8. Voorbeeld: Het kindsterftecijfer binnen het CSP in Bolivia is 4,8. Dat wil zeggen dat van elke 1.000 kinderen die geboren worden, 4,8 kinderen sterven voordat ze vier jaar oud zijn. In Bolivia is het gemiddelde (landelijke) kindsterftecijfer 51,2 (ter vergelijking: in Nederland ligt dit cijfer op 4,4.). De impact van het Child Survival Program is dus dat het sterftecijfer van kinderen in het programma drastisch daalt. Daarnaast blijkt dat ruim 5.000 moeders Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

KINDSPONSORPROGRAMMA (CDSP)

6

Compassion helpt via het kindsponsorprogramma ruim 1.200.000 kinderen in de leeftijd van vier tot ongeveer achttien jaar. De Compassion-projecten zijn veilige plekken waar kinderen liefde ervaren, ontdekken dat ze waardevol zijn en een kans krijgen het door God in hen gelegde potentieel te ontwikkelen. Alle programma’s worden uitgevoerd door lokale kerken. Compassion en de kerken verzekeren de kinderen van onderwijs, gezondheidszorg, gezonde maaltijden en sociaal-emotionele hulp. Ook krijgen alle kinderen het Evangelie in de projecten te horen en te zien. Wanneer kinderen daarvoor de kwaliteiten, het doorzettingsvermogen en de juiste motivatie hebben, kunnen ze vanaf ongeveer zeventienjarige leeftijd in aanmerking komen voor het Leadership Development Program.

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM (LDP) Dit programma startte in 1996 en biedt een groeiend aantal jongeren de mogelijkheid om een universitaire studie te volgen. Aan het einde van dit boekjaar werden er 2.420 studenten gesponsord. De deelnemers wijden zich toe om hun gaven en talenten ten dienste te stellen van de gemeenschap en de gemeente waar ze deel van uitmaken. Zij krijgen de kans om een universitaire opleiding naar keuze te volgen, krijgen leiderschaps- en discipelschapstraining en worden aangemoedigd om een verantwoordelijke rol op zich te nemen in hun gemeente. Daarnaast krijgt iedere student een christenmentor die hem of haar tijdens de studie bemoedigt en ondersteunt. Door het Leadership Development Program van Compassion zijn inmiddels verschillende jonge professionals als advocaat, dokter, ingenieur, manager of voorganger afgestudeerd.

AANVULLENDE HULPFONDSEN (CIV) Deze activiteiten zijn erop gericht verbetering in de leefomstandigheden van gesponsorde kinderen, hun familie, kerk of gemeenschap aan te brengen. Dit betreft bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van schoon water, de bouw van latrines of speeltuintjes, AIDS-preventie en malariabestrijding. Deze extra activiteiten helpen Compassion-projecten nog effectiever te werken. 1.1.6. Onze principes We willen Jezus eren door alles wat we doen: • We werken samen met plaatselijke kerken; • we zetten ons in om de individuele ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden; • we hanteren een holistische/integrale benadering waarbinnen we zorg dragen voor de lichamelijke, sociale, mentale en geestelijke ontwikkeling van het kind; • we willen onze sponsors informeren over armoede en hen uitdagen om daar samen met ons een bijbels antwoord op te geven; • we gebruiken giften alleen voor het doel waarvoor ze zijn gegeven; • ieder kind krijgt één sponsor; • alle kinderen in onze projecten krijgen de kans het Evangelie van Jezus Christus te horen en daarop te reageren; • we zetten ons in om de ons toevertrouwde fondsen zo professioneel en effectief mogelijk te gebruiken; • we zijn financieel transparant.


1.1.7. Internationaal samenwerkingsverband Compassion werkt in 37 landen. Vanuit elf daarvan worden kinderen in de overige 26 landen ondersteund. De tien andere landen (naast Nederland) waar vanuit kinderen gesponsord worden, zijn: - Australië - Canada - Duitsland - Frankrijk - Italië

- Korea - Nieuw-Zeeland - Verenigd Koninkrijk - Verenigde Staten van Amerika - Zwitserland

Daarnaast werven we sponsors in Ierland (vanuit het Verenigd Koninkrijk), Spanje (vanuit Italië) en België (vanuit Nederland). De elf fondsenwervende partnerorganisaties vormen met elkaar de Global Partner Alliance van Compassion International, maar zijn ook autonome entiteiten. Een aantal functies is gecentraliseerd in het Global Ministry Center van Compassion International in Colorado Springs, VS. Dit betreft vooral het: • A ansturen en evalueren van de nationale kantoren in de projectlanden; • het ontwikkelen van het sponsorprogramma; • de distributie van geworven fondsen over de projecten; • de ontwikkeling en ondersteuning van het mondiale ICT-systeem; • het voeren van de kindadministratie van alle via de Global Partner Alliance gesponsorde kinderen.

Compassion International is uit vergelijkende onderzoeken diverse malen als beste naar voren gekomen waar het gaat om financiële integriteit.

Het jaarverslag van Compassion International is op aanvraag bij Compassion Nederland beschikbaar. Het is ook te downloaden via de website van Compassion International: www.compassion.com. 1.1.8. Belanghebbenden Compassion Nederland streeft naar optimale relaties met zeven hoofdgroepen van externe belanghebbenden: 1. Sponsors; 2. vrijwilligers; 3. ambassadeurs; 4. evenementpartners; 5. kerken; 6. ondernemers en zakenleven; 7. media.

Ook is Compassion Nederland lid van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendings Alliantie, de Micha Campagne en de Stichting Samenwerkende Kinderfondsen (SKF). Het samenwerkingsverband met de EA, de EZA en de Micha Campagne heeft tot doel om elkaar te versterken in de missie die we hebben als christelijke organisaties. De samenwerking met de SKF heeft als doel om aan het Nederlandse Publiek te laten zien wat wij als organisaties voor de kinderrechten in ontwikkelingslanden doen.

Sponsors Compassion Nederland besteedt veel zorg en aandacht aan een goede informatievoorziening en service aan sponsors en donors. De belangrijkste uitdrukkingsvormen hiervan zijn:

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Het Global Leadership Team bestaat uit vertegenwoordigers van alle landen waarin Compassion actief is. Hier vindt overleg, afstemming en gezamenlijke besluitvorming plaats. Het lidmaatschap van de Global Partner Alliance dient elke drie jaar te worden vernieuwd. Compassion Nederland heeft haar lidmaatschap in juni 2009 vernieuwd. Voorafgaand hieraan heeft een self-assessmentprocedure plaatsgevonden, waarvan de resultaten ter beoordeling aan het Internationale Bestuur en alle leden van de Alliance zijn aangeboden.

In 2011 ontving Compassion International voor het tiende achtereenvolgende jaar de viersterrennotering van ‘Charity Navigator’. Slechts één procent van de organisaties die door de Charity Navigator wordt beoordeeld heeft zovaak achter elkaar de maximale (viersterren) notering ontvangen. Eerder heeft Compassion uitzonderlijke beoordelingen gehad van organisaties als ‘The American Institute Of Philantropy’. Compassion International heeft mede aan de basis gestaan van ‘The Evangelical Council for Financial Accountability’.

7


De afdeling Sponsor Donor Services Deze afdeling verzorgt de briefwisseling tussen sponsor en kind en geeft adviezen voor het bezoeken van sponsorkinderen. Daarnaast heeft het tot taak zo goed mogelijk te reageren op behoeften, wensen, klachten en vragen van sponsors en donors. Hier werkt ongeveer een derde van alle medewerkers van Compassion Nederland.

• Het Compassion Magazine Alle sponsors ontvangen twee keer per jaar een magazine. Hierin wordt onder andere verslag gedaan van de impact van de Compassion-programma’s op kinderen en studenten. In het magazine komen ook sponsors aan het woord en wordt aandacht gegeven aan de resultaten van fondsenwervingsacties gerelateerd aan bijvoorbeeld natuurrampen in projectgebieden en hoe de geworven gelden zijn gebruikt. Daarnaast geeft Compassion jaarlijks een Compassion4Kids-magazine uit, voor 6- tot 12-jarige kinderen. • De Compassion Nederland website (www.compassion.nl) Deze site geeft uitgebreid informatie over de activiteiten van Compassion Nederland en biedt bezoekers ook mogelijkheden tot het indienen van vragen, opmerkingen, of eventuele klachten en het online versturen van een brief aan sponsorkinderen. In het afgelopen boekjaar is deze website compleet vernieuwd en geoptimaliseerd.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

• E-mailnieuwsbrieven Maandelijks ontvangen sponsors een e-mailnieuwsbrief met de belangrijkste nieuwsfeiten, campagnes en artikelen.

8

• Sponsortevredenheidsonderzoek We proberen continu onze dienstverlening te verbeteren en daar willen we graag de mening van onze sponsors in betrekken. Daarom houden wij jaarlijks een sponsortevredenheidsonderzoek waarin we onze sponsors vragen hoe ze onze dienstverlening ervaren en hoe wij deze kunnen verbeteren. De antwoorden die hierin teruggekoppeld worden, gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

• Klachtenprocedure Compassion vindt de mening van haar sponsors belangrijk, wij horen graag wat goed gaat, maar ook wat er verbeterd kan worden. Daarom nemen wij klachten serieus en zien dat als een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Wij streven ernaar om klachten binnen één werkdag telefonisch op te volgen en binnen één werkweek te hebben afgehandeld. Wanneer er voor afronding contact met het veldland opgenomen dient te worden, dan streven wij naar een afhandeling binnen zes weken. Dan geven we na drie weken een update over de stand van zaken. Jaarlijks wordt er een analyse gemaakt van alle klachten om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen om structurele verbeteringen te implementeren.

VRIJWILLIGERS Vrijwilligers zijn voor Compassion Nederland bijzonder belangrijk. Zonder het netwerk van ruim vierhonderd vrijwilligers zouden we niet bij zoveel evenementen aanwezig kunnen zijn en niet zoveel brieven van kinderen en sponsors kunnen vertalen. Ter ondersteuning van dit netwerk en de activiteiten die door vrijwilligers ontplooid worden, heeft Compassion Nederland: • Een speciale website ontwikkeld voor dienstverlening en informatieverstrekking aan haar vrijwilligers; • een digitale nieuwsbrief die eens per zes weken aan de vrijwilligers wordt gemaild; • de laatste jaren minimaal één vrijwilligersdag per jaar georganiseerd waarop vrijwilligers training kunnen ontvangen en in de gelegenheid zijn wensen of ideeën kenbaar te maken; • een jaarlijkse enquête waarbij wij vragen naar de beleving van de vrijwilligers waarmee we continue aan verbeteringen kunnen werken. In het afgelopen boekjaar is het vrijwilligersbeleid verder geprofessionaliseerd.

Ambassadeurs Compassion Nederland steekt veel energie in de persoonlijke begeleiding van haar ambassadeurs. Een ambassadeur is meestal een christelijke artiest die tijdens zijn of haar optreden het werk van Compassion promoot. Compassion biedt haar


ambassadeurs soms de mogelijkheid om een door de organisatie gesponsord bezoek te brengen aan projecten in een ontwikkelingsland.

Vrouwennetwerk In het afgelopen jaar heeft Sestra in opdracht van Compassion een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden op het terrein van vrouwen(groepen) om het sponsorwerk van Compassion uit te breiden. Sestra en tien vrouwelijke prominenten uit de doelgroep hebben samen met Compassion een bezoek gebracht aan de Dominicaanse Republiek om deze vrouwen in de praktijk kennis te laten maken met het werk van Compassion en hen te vragen na te denken over de wijze waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan het werk van Compassion. Dit heeft geresulteerd in een strategie die in het komende jaar uitgewerkt wordt.

Evenementenpartners Compassion Nederland hecht grote waarde aan goede netwerkrelaties waarbinnen we streven naar een win-win-situatie voor de organisaties en gemeenten waar ze mee samenwerkt. Meestal vindt deze samenwerking plaats rond evenementen waarop Compassion haar werk kan promoten.

Kerken Compassion werkt in veldlanden via lokale kerken. Ook in Nederland wil Compassion graag op een betekenisvolle manier samenwerken met kerken. Hierbij is een onderscheid te maken in partnerschappen en gemeenteactiviteiten (zoals het organiseren van een Zondag voor Kinderen in Armoede).

Ondernemers en zakenleven

Media Compassion heeft in het afgelopen jaar meer televisie-aandacht gehad dan ooit tevoren. Dit resulteerde in zowel donaties en – in mindere mate – sponsors, als in een grotere naamsbekendheid voor onze organisatie en het werk dat we doen. Met name de serie uitzendingen die EO Metterdaad over het Child Survival Program in Bolivia maakte, heeft nieuwe donateurs opgeleverd. Dat kwam mede doordat de uitzendingen in de lanceringsperiode van het Child Survival Program in Nederland vielen. Eind juni zond KRO’s Spoorloos een item uit over Compassion-ambassadeur Gendro Schijff. Gendro vertelde wat zijn adoptie voor hem heeft betekend, en waarom hij nu zowel een kind in zijn geboorteland Indonesië sponsort, als mensen aanmoedigt om ook een kind te sponsoren. De uitzending trok 1,2 miljoen kijkers. Mede omdat er door de voice-over en op de website naar Compassion werd doorverwezen, hebben we een recordaantal webbezoekers gehad, en een aantal nieuwe sponsors. De grootste impact lag hier niet zozeer in donaties en sponsoring, maar op informatie en naamsbekendheid. Dit publiek had voor het grootste deel nog niet eerder over Compassion gehoord. Ook de twee TV-uitzendingen van Hour of Power hebben bijgedragen aan de bekendheid van Compassion als organisatie die de armen helpt. In de breedte van de christelijke geschreven pers is op verschillende manieren aandacht aan het werk van Compassion besteed. Dit draagt bij aan een betere beeldvorming van het werk dat we doen en stelt ons in staat om belangrijke waarden over te brengen, zoals dat we door lokale kerken werken.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Veel christelijke ondernemers en zakenmensen willen vanuit hun christelijke bedrijfsvoering iets betekenen voor kinderen in armoede. Compassion Nederland biedt hen diverse projecten en fondsen aan waarmee zij deze visie concreet kunnen maken. Door te kiezen voor een netwerkvorm zijn bijeenkomsten van het zakenleven rondom een Compassion-thema ook interessant voor de eigen bedrijfsvoering. In het afgelopen boekjaar hebben ondernemers uit dit netwerk besloten om negentien LDP-studenten en zo’n twintig kinderen te sponsoren. De samenwerking met

het bedrijfsleven is van grote invloed geweest op de groei van het Leadership Development Program. Veel bedrijven vinden de koppeling met een student passen bij hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid en gaan daarom een sponsoring aan. 30% van het totale aantal LDP-studenten wordt gesponsord door het bedrijfsleven.

9


Leer- en verbeterpunten mediabeleid Compassion heeft een uitgebreid medianetwerk in christelijk Nederland. Daarbuiten hebben veel particulieren én mediacontacten geen beeld van wie Compassion is. Daar moet aan gewerkt worden. Dit heeft ook gevolgen voor hoe we als organisatie ons nieuws naar buiten brengen. Vanwege een grote hoeveelheid lopende projecten is er in het afgelopen jaar minder gewerkt aan publicaties in tijdschriften en kranten. Dit terwijl een regelmatige stroom van relevant nieuws juist de relatie met media versterkt. Hierin zal Compassion het komende jaar intensiveren.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

1.1.9 Kantoormedewerkers Compassion Nederland streeft naar een goed HR-beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden die niet onderdoen voor wat gebruikelijk is in de branche. Doordat Compassion Nederland deel uitmaakt van de Global Partner Alliance van Compassion International kan gebruik gemaakt worden van ervaringen die onderling als best practices worden uitgewisseld. Dit stelt ons in staat belangrijke ontwikkelingen die hun weerslag hebben op interne werkprocessen de meest optimale aandacht te geven. Dit geldt ook voor materialen, instrumenten, programma’s en apparatuur die aan medewerkers worden aangeboden, zoals hulp bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

10

1.1.10 M aatschappelijk verantwoord ondernemen Een van de kernwaarden van Compassion is rentmeesterschap. Daarom kiest Compassion waar het kan naast een zo gunstig mogelijke inkoop voor duurzame oplossingen in plaats van goedkope. Zo wordt er op het kantoor uitsluitend gebruik gemaakt van milieuvriendelijk geproduceerd papier, de fietsplanregeling stimuleert het gebruik van fietsen, leaseauto’s worden zoveel mogelijk aangeschaft in gunstige energieklassen en er worden fairtrade inkopen gedaan.


1.2 Overzicht van de via Compassion Nederland gesponsorde kinderen Land Bangladesh

30 juni 2005

30 juni 2006

30 juni 2007

30 juni 2008

30 juni 2009

30 juni 2010

30 juni 2011

15

80

132

228

372

441

520

Bolivia

625

955

1.118

1.228

1.286

1.320

1.393

Brazilië

449

558

679

717

754

737

712

Burkina Faso

53

107

147

172

318

466

588

Colombia

64

176

383

500

581

679

766

Dom. Republiek

621

929

1.101

1.107

1.186

1.396

1.440

Ecuador

611

697

824

918

990

1.017

1.088

El Salvador

50

119

222

311

444

564

618

442

612

708

807

956

1.081

1.168

Ethiopië Filipijnen Ghana Guatemala Haïti Honduras

102

273

401

579

723

856

971

n.v.t.

34

149

244

429

620

704

58

237

465

596

648

697

741

932

1.097

1.158

1.301

1.390

1.501

1.556

92

185

351

496

665

705

737

India

985

1.411

1.748

2.066

2.289

2.396

2.587

Indonesië

876

1.044

1.290

1.646

1.888

2.272

2.335

1.110

1.277

1.518

1.742

2.120

2.270

2.452

Mexico

75

94

212

303

332

328

358

Nicaragua

25

90

245

380

475

609

763

Peru

855

975

1.100

1.358

1.356

1.332

1.291

Rwanda

204

319

378

501

646

833

993

Tanzania

233

427

736

879

1.036

1.202

1.309

Thailand

422

817

894

1.038

1.093

1.128

1.065

Togo

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

44

148

242

Uganda

1.236

1.195

1.344

1.465

1.756

1.751

2.049

Totalen

10.135

13.708

17.303

20.582

23.777

26.349

28.446

Kenia

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Totaal aantal gesponsorde LDP-studenten per 30 juni 2011: 131 Totaal aantal gesponsorde moeders en baby’s in het CSP per 30 juni 2011: 128

11


12000

30000

Gesponsorde kinderen

Groei van de jaarlijkse inkomsten van Compassion Nederland

8000

6000

4000

12

10/11

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

00/01

99/00

98/99

97/98

96/97

10/11

09/10

08/09

07/08

0

95/96

2000

02/03

01/02

00/01

99/00

09/10

09/10

Inkomsten in â‚Ź x 1.000 10000

98/99

08/09

08/09

12000

97/98

07/08

07/08

10/11

06/07

06/07

01/02

05/06

0 04/05

0

03/04

2000

02/03

5000

00/01

4000

99/00

10000

98/99

6000

97/98

15000

96/97

8000

95/96

20000

96/97

Ontwikkeling van het aantal sponsorkinderen via Compassion Nederland

95/96

10000

25000

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

06/07

1.3 Boekjaar 2010/2011 in beeld


1.4 Verwachtingen voor het komende boekjaar

1.5 Risicoanalyse

In het boekjaar 2011/2012 willen we de volgende resultaten behalen:

Globaal ziet Compassion Nederland de volgende kansen en bedreigingen:

• Onze missie, visie en waarden zijn zichtbaar in wie we zijn en wat we doen; • nettogroei van 13% in het CDSP; • nettogroei van 42,9% in het LDP; • groei van het CSP met 316 moeders- en kinderen; • Groei Sponsorplus-programma met 368% aan inkomsten; • groei van 30,5% aan fondswerving; • groei van 13,5% aan totale inkomsten; • stijging van 14,5% voor afdrachten voor project en programma activiteiten t.b.v onze missie; • de doelstellings-en beoordelingsgesprekken en de Organizational Health Survey laat zien dat medewerkers tevreden zijn en goed functioneren; • investeren in operationele optimalisering; • strategische relaties ontwikkelen, onderhouden en verdiepen; • excelleren in de service aan onze donateurs; • een loyaliteitsstrategie ontwikkelen; • internationaal een proactieve en constructieve rol innemen en een belangrijke bijdrage leveren aan de missie en doelen van Compassion Internationaal; • huisvestingsplan voorleggen aan het bestuur.

• Medewerkers Compassion Nederland heeft gemotiveerde, gedreven en vakkundige medewerkers, waardoor het een sterke en stabiele organisatie is. • Kredietcrisis De kredietcrisis raakt iedereen en heeft invloed op het geefgedrag van de mensen. Door een goede band op te bouwen met onze sponsors hopen we zo weinig mogelijk sponsors te verliezen. De achterban van Compassion is hoofdzakelijk christelijk en voelt het als een christelijke opdracht om om te zien naar de armen. Daardoor is er een grote sponsortrouw. • Beeldvorming In het algemeen is er een tendens dat ontwikkelingsorganisaties kritiek te verduren krijgen vanuit de media en overheid. Compassion Nederland streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de resultaten en financiën. • Systemen Het data-pakket met sponsorgegevens van Compassion Nederland is verouderd. Compassion Nederland is daarin afhankelijk van externe consultants. In het verslagjaar is een onderzoek gestart naar de implementatie van een CRM-systeem.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Jaarverslag 2010 - 2011

13

13


2.

INFORMATIE OVER

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

2.1 Algemene hoogtepunten

14

Het jaarthema van Compassion Internationaal is One On Purpose geweest. Door de grote groei van de afgelopen jaren is het belangrijk om in eenheid met elkaar samen te werken om onze missie te realiseren. Compassion wil een outputgerichte organisatie zijn. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe tools ontwikkeld om de output te definiëren en te meten. In het afgelopen jaar heeft Compassion haar advocacyrol gecommuniceerd door: • Te laten zien hoe belangrijk kinderen voor God zijn in het Third Lausanne Congress on World evangelization waar een call to action statement is gemaakt om voor kinderen te zorgen, hen te onderwijzen en te beschermen; • een Alumni Association op te richten waarin voormalige sponsorkinderen en studenten zich verenigen om elkaar te inspireren en een gezamenlijke stem te zijn voor kinderen in armoede; • een film te maken n.a.v. Jesaja 58. Deze film roept de kerk op om een eind te maken aan extreme armoede.

2.2 Hoogtepunten in 2010/2011 per programma CHILD SURVIVAL PROGRAM (CSP) Het CSP is een van onze nieuwste programma’s en wordt nu aangeboden door 10% van onze kerkpartners. Dit betekent dat 25.333 moeders en babies geholpen worden. In het afgelopen jaar is het leerplan verder ontwikkeld. Ook is er een pilot gestart om van het CSP een sponsorprogramma te maken. Ook Nederland heeft hier aan meegedaan. De eerste resultaten uit de pilot wijzen erop dat sponsoring vanaf 1 jaar wenselijk is.

KINDSPONSORPROGRAMMA (CDSP) Wereldwijd groeide het aantal gesponsorde kinderen met 6,4% naar 1.150.500. Het percentage ongesponsorde kinderen daalde van 11,4% naar 9,7%. Ook werd het aantal kinderen dat langer dan twaalf maanden op een sponsor wacht gehalveerd. Een ander hoogtepunt was het verbeteren van de communicatie tussen de sponsor en het kind en de afronding van het ‘Adolescent Curriculum’.


COMPASSION LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM (LDP)

CIV activiteiten in 2010-2011 (besteding van $ 27.616.811)

Een mooi hoogtepunt van het LDP was de aanstelling van voormalig LDP-studente Margret Makoha uit Oeganda als parlementslid in Oeganda. Het aantal gesponsorde LDP-studenten groeide wereldwijd met 27% naar 2.420 studenten. Slechts 3% van de studenten stapte voortijdig uit het programma, wat betekent dat 97% van alle studenten nog deel is van het programma of het inmiddels volledig heeft afgerond. Verder is in het afgelopen jaar het curriculum verder uitgebreid en waar nodig herzien.

AANVULLENDE HULPFONDEN (CIV)

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

De inkomsten voor CIV’s lagen aanmerkelijk lager dan in het FY 2009/2010. Dit kwam onder meer door minder inkomsten voor het noodfonds. De grootste bestedingen van CIV’s zijn voor Haïti en het medicijnen- en Aidsfonds geweest. Er is een handboek voor noodhulp ontwikkeld en er is een CIV Summit geweest waar collega’s met afgevaardigden uit alle landen aanwezig waren. Ook is er een nieuwe giftencatalogus ontwikkeld. Er is in totaal $30 miljoen gegeven voor Haïti. Aan het eind van FY 2010/2011 zijn 17 van de 21 strategieën voor Haïti voltooid.

15


2.3 Financiële indicatoren In het afgelopen boekjaar stegen de inkomsten tot bijna $552 miljoen. Wereldwijd betekende dat een groei aan inkomsten van ruim 8,8%. Van de gemaakte kosten werd 83,3% besteed aan programmakosten. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (82,7%). Aantallen sponsorkinderen per partnerland 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Verenigde Staten

502.771

559.615

616.797

668.612

693.447

733.623

Canada

42.903

53.217

62.818

71.085

77.493

82.625

TEAR fund UK*

8.307

9.924

5.523

-

-

-

Groot Brittannië

27.629

35.906

46.704

61.786

70.677

78.838

Australië

55.635

66.301

76.445

85.632

90.765

93.099

Nieuw-Zeeland

8.783

10.127

11.001

11.704

11.662

11.946

Frankrijk

5.049

5.682

6.158

6.550

6.840

7.316

Nederland

13.218

17.058

20.269

23.219

25.720

28.435

Italië

14.901

15.300

16.547

17.043

16.164

15.874

Zwitserland

2.460

3.248

3.817

4.174

4.790

5.217

Korea

7.430

20.529

35.854

62.887

80.795

88.756

-

-

239

1.408

2.705

4.771

689.086

793.907

902.172

1.014.100

1.081.058

1.150.500

Duitsland Totalen

* T ear fund UK vertegenwoordigde in het verleden Compassion in de UK. Sinds Compassion hier zelf van start is gegaan, zijn de sponsorkinderen overgedragen aan Compassion UK organisatie.

Totale inkomsten Compassion International Bedragen in $ 600.000.000

500.000.000

16

300.000.000

200.000.000

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

05-06

04-05

03-04

02-03

01-02

00-01

99-00

98-99

97-98

0

96-97

100.000.000

95-96

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

400.000.000


Totale uitgaven, in vergelijking tot totale uitgaven in de afgelopen 15 jaar Aantallen in %

100

80

60

Programma Administratie Fondswerving

40

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

05-06

04-05

03-04

02-03

01-02

00-01

99-00

98-99

97-98

96-97

0

95-96

20

Toelichting op de bestedingen aan de doelstelling Alle bedragen in US$ x 1.000 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

1.351

2.795

3.682

4.897

8.032

10.123

125.777

146.697

167.625

177.507

220.457

246.69

Aanvullende hulp

18.322

24.214

36.595

38.901

32.907

29.990

Extra facilitering

5.614

8.003

12.673

14.366

18.191

20.501

Child Survival Program Kindsponsorprogramma’s

2.731

3.830

4.540

5.030

6.211

7.825

Overige hulpvragen

Leadership development

17.062

21.339

26.518

28.291

46.556

55.744

Veldondersteuning

19.399

21.897

25.648

27.539

30.545

32.352

Sponsor/donor ministry

16.528

17.274

19.430

19.815

21.287

1.802

2.274

2.503

2.674

3.287

4.581

Corporate IT-projecten en websupport

1.491

3.025

5.599

4.230

4.008

4.217

9

165

79

437

0

119

206.900

250.767

302.736

323.302

390.009

433.408

Urgente noden Totaal

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

13.342

Advocacy

17


Bijdrage per land ter verwezenlijking van de doelstelling Alle bedragen in US$ x 1.000 Sponsoring

Other

Total

Verenigde Staten

137.779

65.624

203.403

Canada

24.325

9.718

34.043

-

-

-

Groot Brittanië

18.523

8.335

26.858

Australië

27.268

9.184

36.452

Nieuw-Zeeland

2.627

542

3.169

Frankrijk

1.856

547

2.403

TEAR fund UK

Nederland

7.134

2.181

9.315

Italië

3.346

979

4.325

Zwitserland

1.529

1.036

2.565

Korea

21.175

4.900

26.075

Duitsland

1.106

755

1.861

246.668

103.801

350.469

Beknopte financiële gegevens van Compassion International 2010-2011 Alle bedragen in US$ x 1.000 Balans

2010/2011

Activa

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

2010/2011

2009/2010

Inkomsten

Vaste activa

161.118

Uit Verenigde Staten

375.735

359.345

Vlottende activa

61.617

Uit partnerlanden (o.a. Nederland)

171.237

146.698

Vastgelegde investeringen

11.017

Overige inkomsten (interest e.d.)

4.992

1.148

551.964

507.191

404.700

364.842

28.707

25.166

433.407

390.008

233.752

18

Staat van baten en lasten

Totaal inkomsten

Passiva

Besteed aan doelstelling:

Eigen vemogen

Ondersteuning kinderen

- vastgelegd

106.032

Sponsor Donor Ministry

- vrij besteedbaar

66.025

Totaal hulpverlening aan kinderen

Langlopende schulden

10.884

Overheadkosten

Kortlopende schulden

50.811

Fondswerving

49.430

45.932

233.752

Kantoorkosten

37.575

35.827

Totaal overhead

87.005

81.759

Totaal uitgaven

520.412

471.767

31.552

35.424

23,2%

22,8%

Toegevoegd aan reserves Gemaakte overheadkosten ten opzichte van de inkomsten uit de Verenigde Staten:


Groei sponsorkinderen (van 1952 t/m 30 juni, 2011)

Totalen 2011 vergeleken met 1990, 2000 en 2006

2011 1.144.050

2006 686.821

2011

25

1.144.050 19


3. Voorwoord door Jolanda Omvlee:

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

We zijn geraakt dat zoveel mensen Compassion een warm hart (blijven) toedragen, ruimhartig hebben gegeven en bovenal kinderen in armoede in hun hart hebben gesloten. We zijn God en onze sponsors dankbaar dat we het fiscaal jaar 2010/2011 positief konden afsluiten. Ondanks het feit dat we de begrote baten van € 11.507.428 dit jaar niet hebben kunnen realiseren, zijn we dankbaar dat we in een tijd van economische crisis een groei aan inkomsten hebben kunnen bereiken van € 38.729 (€ 10.987.829 dit jaar t.o.v. € 10.949.100 vorig jaar). Van deze inkomsten hebben we 87,7% kunnen besteden aan onze doelstellingen.

20

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze groei een vertekend beeld geeft, doordat in de inkomsten van het jaar 2009/2010 de noodhulpopbrengsten voor Haïti (ad € 900.007) zijn verantwoord. Als we de inkomsten voor Haïti buiten beschouwing laten, betekent het dat we in het boekjaar 2010/2011 een groei hebben kunnen realiseren van bijna € 940.000. Daarbij hebben we het jaar 2010/2011 af kunnen sluiten met een positief resultaat van € 152.246 (begroot € 138.195).

De kernwaarden van Compassion zijn: integriteit, excellentie, rentmeesterschap en waardigheid. In de weergave van onze cijfers in dit jaarverslag is het voor ons belangrijk om te laten zien dat we rentmeesterschap over de aan ons toevertrouwde gelden hoog in het vaandel hebben staan. Om onze integriteit te tonen, zijn we zo transparant mogelijk en geven we onder andere in het jaarverslag inzicht in onze cijfers. Het positieve resultaat hebben we grotendeels aan de continuïteitsreserve en de overige reserves kunnen toevoegen. De continuïteitsreserve is daarmee op het vastgestelde niveau. De overige reserves hebben we bestemd voor ICT-infrastructuur, huisvesting en projecten.


Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Leviticus 22:23

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11 21


3.1 Balans per 30 juni 2011 Alle bedragen in â‚Ź

ref.

30 juni 2011

30 juni 2010

Activa Materiele vaste activa

3.5.1

- bedrijfsmiddelen Voorraden

194.402

204.752

3.5.2

- direct beschikbaar voor doelstelling - bedrijfsvoorraden

9.806

11.421

62.647

49.863 72.453

Vorderingen

61.284

3.5.3

- overige vorderingen

53.593

240.818

- overlopende activa

104.795

18.969

Liquide middelen

3.5.4

158.388

259.787

1.872.929

1.155.603

2.298.172

1.681.426

Passiva Reserves en fondsen

3.5.5

Reserves - ContinuĂŻteitsreserve

289.509

323.083

9.806

11.421

- reserve financiering activa

257.049

254.614

- overige reserves

185.000

0

Bestemmingsreserves - reserve financiering activa t.b.v de doelstelling

741.364 Schulden op korte termijn

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

- crediteuren

22

- belastingen en premies sociale verzekeringen - overige schulden - overlopende passiva

589.118

3.5.6 171.413

40.284

32.728

31.317

1.109.453

882.903

243.214

137.804 1.556.808

1.092.308

2.298.172

1.681.426


3.2 Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. Alle bedragen in â‚Ź

ref.

Werkelijk 2010/2011

Begroting (herzien) 2010/2011

Werkelijk 2009/2010

Baten uit eigen fondsenwerving Contributies, donaties, giften en schenkingen

3.6.1

10.987.829

Ontvangsten uit nalatenschap Rentebaten Overige baten

3.6.2

Som der baten

11.507.428

10.811.100

0

0

138.000

25.372

15.000

29.588

2.658

0

9.004

11.015.859

11.522.428

10.987.692

Lasten Besteed aan doelstelling Structurele hulp - gesponsorde kinderen - gesponsorde LDP studenten - gesponsorde moeders & kinderen - extra hulpfondsen Voorlichting

7.830.478

8.217.795

7.343.875

268.491

290.684

151.526

76.820

25.709

0

642.155

628.907

1.137.333

3.6.3

8.817.944

9.163.095

8.632.733

3.6.3

821.517

907.880

617.033

9.639.461

10.070.975

9.249.766

Totaal besteed aan doelstelling Werving baten Kosten uit eigen fondsenwerving

3.6.3

776.047

Kosten acties derden

3.6.3

1.667

771.190

815.720

0

0

777.714

771.190

815.720

446.438

541.640

659.854

10.863.613

11.383.805

10.725.340

152.246

138.623

262.352

1.426

80.723

297.359

- bestemmingsreserve

150.820

57.900

-35.007

Som der lasten

152.246

138.623

262.352

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten

Bestemming van het saldo: Toevoeging aan: - continuiteitsreserve

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Saldo van baten en lasten

3.6.3

23


3.3 Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht volgens de directe methode over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. Alle bedragen in €

2010/2011

2009/2010

Kasstromen uit operationele activiteiten: Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Ontvangsten uit nalatenschap Ontvangsten uit buitengewone baten

10.987.829

10.811.100

0

138.000

2.658

9.004

Toename schulden

464.500

224.962

Afname vorderingen

101.399

-177.399 11.556.386

Betalingen doelstelling

11.005.667

9.639.461

9.249.766

Betalingen fondsenwerving

777.714

815.720

Betalingen Beheer en Administratie

446.438

659.854

Toename voorraden Afschrijvingen activa boekjaar

11.169

19.497

-88.058

-87.395

Kasstroom uit bedrijfsoperatie Ontvangen interest Kasstromen uit operationele activiteiten

10.786.724

10.657.442

769.662

348.225

25.372

29.588

795.034

377.813

Kasstromen uit investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa

77.708

32.892

0

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Netto kasstroom

24

Liquide middelen per 30-06-2011 (2011)

1.872.929

Liquide middelen per 30-06-2010 (2010)

1.155.603

77.708

32.892

717.326

344.921 1.155.603 810.682

717.326

344.921

De toename van de liquide middelen met € 717.326 wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen toegenomen zijn met € 464.438 en de vorderingen zijn afgenomen met € 101.399. Het restant is toe te schrijven aan het positieve resultaat van € 152.246.


3.4 Algemene toelichting

Liquide middelen

3.4.1 Presentatie

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De jaarrekening 2010/2011 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen die in 2008 door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd en is herzien in 2011. De wijziging in de herziene richtlijn heeft geen invloed op het vermogen en resultaat van Compassion Nederland. De presentatie van de staat van baten en lasten is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De indirecte kosten ten behoeve van de doelstellingen zijn over de betreffende doelstellingen verdeeld. Door deze wijziging is de classificatie van de indirecte kosten gewijzigd om de vergelijkbaarheid te vergroten.

Reserves en fondsen De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. Compassion Nederland heeft een bestemmingsreserve gevormd voor het financieren van de vaste activa en de voorraden. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor toekomstige investeringen.

Voorziening personele beloningen/pensioenen

3.4.3 Grondslagen voor de balanswaardering

In de arbeidsovereenkomsten van Compassion Nederland worden geen toezeggingen gedaan van jubileumuitkeringen, waardoor een voorziening voor personele beloningen niet noodzakelijk is. Stichting Compassion Nederland heeft een toegezegde bijdrageregeling waardoor een actuariële berekening van de pensioenverplichting conform RJ 271 niet verplicht is.

Materiële vaste activa

Kortlopende schulden

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Onder de materiële vaste activa worden opgenomen computerapparatuur, software, printers, kantoorinrichting en promotiemateriaal.

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3.4.2 Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011.

Voorraden

Vorderingen Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Baten uit eigen fondsenwerving Baten waarvoor een speciale bestemming is aangewezen, worden als zodanig geregistreerd en voor verdere distributie afgedragen aan Compassion International. Periodieke donaties worden verantwoord als baten op het moment van ontvangst, waarbij bij betaling van meerdere perioden in één keer, de baten tijdsevenredig worden toegerekend aan de komende perioden.

Nalatenschappen De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, mits de baten ook betrekking hebben op het verslagjaar.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de voorraden. Voor eventuele incourantheid wordt een voorziening gevormd.

3.4.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

25


Acties derden

Kosten Beheer en Administratie

Ontvangen bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als ’baten uit acties van derden‘ verantwoord. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is ontvangen.

De kosten voor beheer en administratie zijn de kosten die Compassion maakt voor de administratie en de interne beheersing voor zover deze niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de fondsenwerving.

Overige baten

Belastingen

De overige baten betreffen de rente opbrengsten en baten die niet onder de overige posten te verantwoorden zijn.

Gegeven haar activiteiten wordt Compassion Nederland in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. Ook is de stichting in het verslagjaar niet BTW-plichtig. Compassion Nederland heeft de kwalificatie ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ die door de fiscus wordt toegekend.

Bestedingen aan de Doelstelling Structurele hulp In de bestedingen voor structurele hulp zijn opgenomen de afdrachten aan Compassion International, alsmede de kosten die betrekking hebben op het onderhouden van de kind-sponsorrelatie. Voorlichting/bewustmaking De bestedingen aan de voorlichtingsdoelstelling betreffen de kosten die gemaakt zijn voor het bekend maken van de armoedeproblematiek en het werk van Compassion.

Kosten Fondsenwerving

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Kosten eigen fondsenwerving Hiermee zijn alle kosten gemoeid die als doel hebben om mensen te bewegen geld te geven voor de doelstellingen van Compassion. Vaak is er sprake van gemengde activiteiten. Het betreffen dan zowel voorlichtingsactiviteiten (doelstelling) alsmede fondsenwervingsactiviteiten. In die gevallen wordt er op basis van de inspanning van de medewerkers bepaald welk deel van de kosten voorlichting cq. fondsenwerving betreft.

26

Kosten Acties Derden De Kosten voor Acties Derden worden op basis van de inspanning van de medewerkers toegerekend.

Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het saldo van de aan het verslagjaar toe te rekenen baten onder aftrek van de kosten betrekking hebbend op het verslagjaar.


3.5 Toelichting op de balans 3.5.1 Materiële vaste activa Alle bedragen in €

Computer hard- en software

Kantoorinrichting

PromotieActiva in materiaal ontwikkeling

Totaal

Aanschafwaarde

109.558

262.123

39.332

0

411.013

Cumulatieve afschrijvingen

-64.078

-115.395

-26.788

0

-206.261

45.480

146.728

12.544

0

204.752

Stand 1 juli 2010

Boekwaarde 1 juli 2010 Mutaties boekjaar Investeringen

24.763

2.054

8.139

42.752

77.708

Afschrijvingen

-37.636

-40.497

-9.924

0

-88.058

Desinvesteringen

-54.815

-4.606

-27.787

0

-87.208

afschrijvingen desinvesteringen

54.815

4.606

27.787

0

87.208

Mutatie boekjaar

-12.873

-38.444

-1.785

42.752

-10.349

Aanschafwaarde 30 juni 2011

79.506

259.571

19.684

42.752

358.761

Cum. Afschrijving 30 juni 2011

-46.899

-151.287

-8.926

0

-207.111

32.607

108.284

10.759

42.752

194.402

Boekwaarde 30 juni 2011

3.5.2 Voorraden De voorraad is gedeeltelijk direct beschikbaar voor de doelstelling. Dit betreft de aanwezige voorraad ten behoeve van de correspondentie tussen de kinderen/studenten en hun sponsors. De waarde van deze voorraad bedraagt € 9.806. De waarde van de bedrijfsvoorraad bedraagt € 62.647 en betreft de ultimo verslagjaar aanwezige voorraad communicatie- en kantoorartikelen. Er is geen voorziening voor incourantheid opgenomen voor de voorraden. De waarde van de voorraden per 30 juni 2011 is met ruim € 11.000 gestegen. Dit betreft enveloppen en LDP-brochures.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

In het verslagjaar is een nieuwe printinstallatie (€ 8.973) aangeschaft en zijn er ontwikkelkosten gemaakt voor een nieuwe website (€ 42.752). De nieuwe website zal bijdragen aan een versterking van de relatie tussen sponsors en kind en nieuwe sponsors genereren. De website is in augustus 2011 in gebruik genomen, daarom is er op de website in het verslagjaar niet afgeschreven. Compassion Duitsland gaat ook gebruik maken van dezelfde nieuwe website en heeft bijgedragen aan de ontwikkelkosten. De investeringen onder het promotiemateriaal betreffen voornamelijk de aanschaf van een opblaasbare olifant welke wordt gebruikt voor de campagne ’Hoe eet je een olifant?’

27


3.5.3 Vorderingen Alle bedragen in €

30 juni 2011

30 juni 2010

12.864

27.805

0

138.000

Overige

40.729

75.013

Totaal

53.593

240.818

13.715

11.490

Uitkering ziekteverzuim Nalatenschap

Overlopende activa Porto depot

7.706

3.407

Verzekeringspremies

Pensioenpremies

24.452

0

Vliegtickets

26.318

0

6.414

0

Huur Sponsoring evenementen Overige Totaal De overige vorderingen zijn gedaald met ruim € 187.000. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een nalatenschap van € 138.000 die in oktober 2010 ontvangen is.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Het saldo van de overlopende activa is per ultimo boekjaar gestegen met € 86.000. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de vooruitbetaalde verzekeringspremies, vliegtickets, sponsoring en pensioenpremies. De vooruitbetaalde verzekeringspremies zijn toegenomen door een stijging in de premies en

28

26.190

0

0

4.072

104.795

18.969

doordat de rechtsbijstandverzekering en een aanvullende ziekteverzuimverzekering vooraf betaald zijn in plaats van periodiek. Ultimo juni 2011 zijn er voor meer reizen na 30 juni 2011 vliegtickets betaald. De bedragen voor sponsoring betreffen betaalde bedragen aan organisaties waarvan het evenement na 30 juni plaatsvindt. De stijging van de vooruitbetaalde pensioen-premies heeft te maken met de toename van het personeel en de leeftijd.

3.5.4 Liquide middelen Alle bedragen in € Kas Deutsche Bank ING Kredietbank België Totaal

30 juni 2011

30 juni 2010

1.929

946

1.499.817

818.681

365.264

334.898

5.919

1.078

1.872.929

1.155.603


Compassion Nederland zet haar gelden weg op rentedragende spaarrekeningen bij de ING en bij de ABN AMRO/Deutsche Bank. De gemiddelde rente opbrengst van Compassion over het verslagjaar is 1,7%. Compassion heeft vrije beschikking over de banksaldi. De reden van de hoge banksaldi per 30 juni is dat Compassion verplichtingen heeft die in juli/augustus 2011 zijn voldaan. Het beleid van Compassion is erop gericht om liquide middelen zoveel als mogelijk aan te houden in euro’s. Op het moment dat Compassion

een verplichting aangaat in dollars worden de dollars aangekocht. Deze maatregel mitigeert de valutarisico’s. Compassion Nederland kiest er bewust voor om tijdelijk overtollige liquide middelen niet te beleggen maar op rentedragende spaarrekeningen te zetten, gezien de huidige onzekere financiële markten.

3.5.5 Reserves Statutair kent Compassion Nederland geen stichtingsvermogen. De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven: Bestemmingsreserve Alle bedragen in €

Stand 1 juli 2010

Continuïteitsreserve

Reserve Reserve financiering financiering vaste activa vaste activa doelstelling bedrijfsvoering

Overige Reserves

Totaal

323.083

11.421

254.614

0

589.118

1.426

-1.615

2.435

150.000

152.246

Dotatie overige reserves

-35.000

0

0

35.000

0

Stand 30 juni 2011

289.509

9.806

257.049

185.000

741.364

Mutaties: saldo van baten en lasten over 2010-2011

De VFI richtlijn ’reserves goede doelen’ schrijft voor dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen voor de dekking van de risico’s. Compassion blijft met 0,65 maal de jaarlijkse kosten ruim onder deze norm.

De bestemmingsreserve is gevormd omdat middelen zijn aangewend om activa te financieren. De reserve financiering vaste activa bedrijfsvoering is vastgelegd voor de materiële vaste activa en de bedrijfsvoorraden. De reserve financiering vaste activa doelstelling is vastgelegd voor de direct beschikbare voorraden voor doelstelling. De overige reserves zijn gevormd ten behoeve van specifieke doelen. De doelen zijn door de directie vastgesteld en betreffen te maken kosten voor het project ’Hartwerk‘ (€ 25.000), de toekomstige huisvesting (€ 80.000) en een investering in de hard- en software van Compassion (€ 80.000).

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

De continuïteitsreserve is door het bestuur vastgesteld op twee maanden van de operationele kosten. Voor het boekjaar 2010/2011 komt dit neer op € 262.000. De basis voor het vaststellen van de norm op twee maanden is gebaseerd op een inschatting van de tijd die nodig is om de bedrijfsactiviteiten te stoppen. Per ultimo 2011 is de continuïteitsreserve € 289.509, wat betekent dat de reserve het vastgestelde gewenste niveau heeft.

29


3.5.6 Kortlopende schulden Alle bedragen in €

30 juni 2011

30 juni 2010

Crediteuren

171.413

40.284

Belastingen en sociale premies

32.728

31.317

982.615

780.296

12.000

12.000

8.217

12.410

21.507

2.438

344

25.403

12.040

8.465

1.785

0

Reservering vakantiedagen

32.220

22.914

Overige

38.725

18.977

1.109.453

882.903

Vooruitontvangen sponsorgelden

195.758

112.778

Sponsor Tour/Advocates trip

47.456

25.026

243.214

137.804

Overige schulden Af te dragen aan Compassion International Accountantskosten Portikosten Evenementen Reiskosten Filmwerk Advertenties

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Overlopende passiva

30

De toename van de crediteuren is veroorzaakt door openstaande facturen van de websiteontwikkelaar en het reisbureau dat de vliegtickets voor Compassion boekt. De portikosten zijn gedaald omdat Compassion een contract met gunstiger tarieven met de dienstverlener heeft kunnen afsluiten. De reserveringen van de vakantiedagen zijn gestegen, omdat collega’s niet in staat zijn geweest in het verslagjaar hun dagen op te maken. Voor deze mensen is een plan opgesteld om hun dagen op te nemen.

De vooruitontvangen sponsorgelden zijn gestegen door een toename van het aantal gesponsorde LDP-studenten. De sponsors van LDP-studenten betalen vaak hun bijdrage een jaar vooruit. Per 30 juni 2011 zijn er drie Sponsortours (Ethiopië, Tanzania, Peru) nog niet financieel afgewikkeld. De bijdragen van de deelnemers aan de Sponortours zijn ontvangen, alleen de kosten van deze tours moeten nog binnenkomen. De inschatting is dat de kosten van deze tours € 47.456 zullen bedragen.


3.5.7

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichting

De totale verplichting uit de gesloten huurovereenkomst betreffende de Oude Apeldoornseweg 41-45 te Apeldoorn bedraagt € 76.843 hetgeen gebaseerd is op de huursom zoals deze geldt per 1 januari 2011 en de looptijd van het huurcontract. De resterende verplichting heeft een looptijd van 18 maanden.

Leaseverplichting

In totaal heeft Compassion Nederland aan het einde van het boekjaar 2010/2011 zeven leaseauto’s in bezit. De totale nog resterende leaseverplichting van de auto’s zijn: Alle bedragen in € merk/type lease auto

Resterende looptijd in maanden

Resterende leaseverplichting:

Skoda Octavia 1.6 75KW Combi Comfort

12

10.616

Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline

35

19.449

Skoda Fabia 1.4 63KW 16V Combi Ambiente

4

3.001

Skoda Fabia 1.4 63KW 16V Combi Ambiente

6

4.217

27

16.236

Renault Grand Modus 1.2 TCE 100pk Dynamique Skoda Fabia 1.2 51KW Combi Tour

14

7.854

Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline

27

15.004

Totale leaseverplichting

76.377

Bankgarantie

Er is een bankgarantie afgegeven van € 17.482 met betrekking tot de afgesloten huurovereenkomst.

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 3.6.1 Baten Alle bedragen in €

Werkelijk 2010/2011

Periodieke contributies

9.574.970

9.997.428

8.681.535

Donaties en giften

1.412.859

1.510.000

2.129.565

0

0

138.000

Nalatenschap

10.987.829

11.507.428

Werkelijk 2009/2010

10.949.100

De groei ten opzichte van vorig verslagjaar is € 38.729. De inkomsten van het vorig verslagjaar geven echter een vertekend beeld omdat in het vorige verslagjaar een noodhulpactie voor Haïti € 900.007 aan inkomsten heeft gegenereerd. In het huidige verslagjaar zijn er geen noodhulpacties geweest. Dit betekent dat de inkomsten over dit verslagjaar met € 938.736 zijn gestegen. De inkomsten zijn in het verslagjaar minder gegroeid dan gebudgetteerd. Daar waar de gevolgen van de economische crisis in het vorig verslagjaar een minder grote impact hadden, merken we dat dit jaar wel. Tegenvallende resultaten op evenementen als ook de lancering van CSP (moeder-kind) zorgden voor minder sponsors dan begroot.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Totaal

Begroting (herzien) 2010/2011

31


De bestemmingen van de baten zijn als volgt gespecificeerd:

Alle bedragen in â‚Ź Voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders

Werkelijk 2010/2011

Begroting (herzien) 2010/2011

Werkelijk 2009/2010

9.574.970

9.997.428

8.681.535

Giften voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders

677.968

450.000

541.514

Kerstgiften

284.735

285.000

264.351

10.537.673

10.732.428

9.487.400

Extra hulpfondsen Gehouden acties: Voedselcrisis (Global Food Crisis Fund) Aanvullende projecten Overstroming Filipijnen

0

0

1.780

119.299

200.000

73.493

0

0

8.906

Aardbeving HaĂŻti

16.602

0

900.007

Overig

12.050

250.000 147.951

2.363 450.000

986.549

Overige fondsen Ongesponsorde kinderen Studiebeurzen Onderwijs Jonge kinderen Gezonde voeding

44.874

125.000

70.406

0

0

24.831

1.811

0

3.422

0

0

5.387

4.047

0

5.969

Bijbels voor kinderen

7.357

0

7.562

Gezondheid

2.066

0

6.177

Medische hulp

3.537

0

4.962

Kwetsbare kinderen "Waar nodig"

17.696

0

3.705

220.818

200.000

204.730

Ontvangen uit nalatenschap

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

32

302.205

325.000

337.151

0

0

138.000

10.987.829

11.507.428

10.949.100

Overige baten Rentebaten

25.372

Overig

2.658

Totaal baten

15.000

29.588

0

9.004

28.030

15.000

38.592

11.015.859

11.522.428

10.987.692


Toelichting De directe inkomsten voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders en de kerstgiften zijn met € 1.050.273 gestegen door een toename van het aantal sponsors. We ervaren dit als een grote zegen van God in een tijd waarin groei niet vanzelfsprekend is. Het aantal kinderen dat per 30 juni 2011 via Compassion Nederland gesponsord wordt, is 28.446 (30 juni 2010: 26.349). Het aantal gesponsorde studenten is 131 (30 juni 2010: 87). In maart 2011 is Compassion gestart met het sponsoren van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. Het aantal gesponsorde moeders is per ultimo boekjaar 128. Tegenvallende opbrengsten op de extra hulpfondsen en overige fondsen hebben ons genoodzaakt kritisch te kijken hoe we deze zeer waardevolle en essentiële projecten voor kinderen beter onder de aandacht kunnen brengen van onze sponsoren. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere sponsors gezamenlijk een project gaan financieren. Een aantal zakenmensen gaat samen een project financieren en maakt zich hard om dit geld binnen te krijgen. Dit wordt gedaan onder de naam ’Business2share’. Overige baten Alle bedragen in € Bonus Vodafone

2010/2011

2009/2010

3.072

0

0

1.000

-414

8.004

2.658

9.004

Contributies Overige Totaal 3.6.2 Toelichting lastenverdeling

In het verslagjaar is kritisch gekeken naar de toerekening van de kosten naar de bestemmingen. In deze herziene toerekening is meer de RJ 650 en de richtlijn Beheer & administratiekosten van de VFI gevolgd. Daarnaast is ook gekeken naar de in het vorig boekjaar vastgestelde internationale kostenallocatie van de elf fondsenwervende partnerorganisaties. Het gevolg is een verschuiving van kosten tussen de verschillende kostencategorieën, waardoor een goede vergelijking met de gepresenteerde cijfers van het vorige verslagjaar niet mogelijk is. Om de vergelijking toch mogelijk te maken is hieronder een overzicht geplaatst waarin de cijfers van 2010 uitgerekend zijn conform de werkwijze die vanaf 2011 wordt gehanteerd: Alle bedragen in €

2010/2011 begroting herzien

2010/2011 begroting oud

2009/2010 werkelijk herzien

2009/2010 werkelijk oud

8.817.944

9.163.095

9.100.663

8.687.177

8.632.733

Voorlichting / bewustmaking

821.517

907.880

640.598

834.392

617.033

Eigen fondsenwerving

776.047

771.190

857.925

708.763

815.720

1.667

0

0

0

0

446.438

541.640

784.619

495.008

659.854

10.863.613

11.383.805

11.383.805

10.725.340

10.725.340

Structurele Hulp

Acties Derden Kosten Beheer & Administratie Totaal

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

2010/2011

33


Tijdens het boekjaar zijn er bezuinigingen doorgevoerd omdat de resultaten achterbleven. Het resultaat van de bezuinigingen is zichtbaar in alle categorieën. We zijn dankbaar dat de ingezette bezuinigingen het gewenste effect op het resultaat hebben gehad. Tegelijk vinden we het jammer dat we niet het aantal kinderen hebben kunnen helpen waar we op gehoopt hadden. Om inzicht te geven in de samenstelling van de kosten van de organisatie, wordt gebruik gemaakt van bijlage 3 van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Er zijn kosten gemaakt voor de categorie Acties Derden. In maart 2011 is er een televisie-uitzending geweest van EO-metterdaad voor CSP projecten in Bolivia. Hiervoor heeft Compassion € 1.667 aan kosten gemaakt. De opbrengsten van deze aktie zullen in het volgende verslagjaar verantwoord worden.

Doelstelling Alle bedragen in €

Afdrachten Directe kosten (marketing & communicatie) Salarissen Sociale lasten

Structurele hulp

Voorlichting

Totaal 10/11

Budget 10/11

Totaal 09/10

8.183.290

0

0

0

0

8.183.290

8.507.441

8.049.671

0

337.739

368.520

1.667

0

707.926

758.750

755.826

294.532

258.969

46.273

37.855

219.549

0

203.449

976.499

1.038.197

879.135

32.943

0

30.110

147.181

148.624

134.439

22.919

23.014

18.293

0

18.910

83.136

84.840

72.441

Oveirge personeelskosten

30.370

43.626

30.057

0

49.953

154.006

159.863

169.086

4.441

48.497

45.078

0

15.431

113.447

136.630

121.133

36.148

21.058

17.890

0

22.294

97.390

94.735

116.025

12.131

3.840

3.992

0

6.080

26.044

49.175

21.898

Huisvestingskosten ICT kosten Kantoorkosten

154.617

16.524

13.844

0

22.908

207.893

237.885

214.255

Afschrijvingen

25.365

24.087

20.461

0

18.145

88.058

86.535

87.395

0

0

0

0

11.097

11.097

12.500

12.595

2.187

1.871

1.617

0

4.879

10.553

11.900

32.251

Accountantskosten Administratie- en advieskosten

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Beheer & Eigen Acties fond- derden Administratie senwerving

Pensioenlasten

Reis- en verblijfkosten

34

Fondsenwerving

Bestuurskosten

791

396

396

0

1.582

3.165

5.000

2.988

Overige kosten

4.880

4.041

3.407

0

41.600

53.928

51.730

56.200

8.817.944

821.517

776.047

1.667

446.438

10.863.613

11.383.805

10.725.338

Totaal


3.6.3 Criteria verdeling indirecte kosten Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, fondsenwerving, akties derden en beheer & administratie. De doelstellingen van Compassion zijn structurele hulp en voorlichting. Zo komt Compassion tot een verdeling van de kosten over de volgende categorieën: • Structurele hulp; • voorlichting; • eigen fondsenwerving; • akties derden; • beheer & administratie. De verdeling van de kosten over de bovengenoemde categorieën wordt zoveel als mogelijk direct toegerekend aan de categorie als ook op basis van de inspanning van de organisatie. De belangrijkste componenten voor de inspanning van de organisatie zijn de inspanningen van het personeel. Onder structurele hulp worden de financiële middelen verantwoord die rechtstreeks naar de kinderen, studenten, moeders en projecten gaan. Evenals de kosten die gemaakt worden om de relatie tussen de sponsor en het kind te onderhouden. Het onderhouden van de relatie met de

Omschrijving

Toerekening aan B&A

kinderen in ontwikkelingslanden vormt een integraal onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en is dan ook een onderdeel van structurele hulp. Onder voorlichting worden de kosten verantwoord die betrekking hebben op de activiteiten in Nederland om het publiek voor te lichten en bewust te maken van de nood onder kinderen in ontwikkelingslanden. Als eigen fondsenwervingskosten worden de kosten aangemerkt die betrekking hebben op activiteiten die (in)direct ten doel hebben mensen te bewegen sponsor te worden of geld te geven. Onder de kosten voor Acties derden worden de kosten gerekend die toegerekend kunnen worden naar de opbrengsten van andere fondsenwervende instellingen. Het aantal FTE per einde boekjaar is gegroeid van 29,0 naar 32,7 FTE. De groei is veroorzaakt door extra medewerkers op de afdelingen Marketing en Algemeen Secretariaat. Voor Beheer & Administratie is de aanbeveling ’Kostentoerekening Beheer en Administratie‘ van het VFI gevolgd. De kosten die uiteindelijk onder Beheer en Administratie worden verantwoord zijn:

Toelichting / opmerking

50%

Bestuur levert directe inspanningen aan structurele hulp (25%), voorlichting (12,5%) en fondsenwerving (12,5%).

Directie

37%

Directie levert directe inspanningen aan structurele hulp (29%), voorlichting (18%) en fondsenwerving (16%).

Algemeen Secretariaat

85%

Directie secretariaat levert directe inspanningen aan structurele hulp (5%) en voorlichting (10%).

Financiën, planning & control

100%

Financiën levert geen directe inspanningen aan doelstelling of fondsenwerving.

ICT

Rato

ICT wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen.

Huisvesting & facilitair

Rato

FAC wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen.

Personeelszaken

Rato

De afdeling Ministry Services Algemeen is verantwoordelijk voor Personeelszaken en is 25% van haar tijd bezig met personeelszaken. Deze 25% wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen.

Donateurs- en ledenadministratie; servicecentrum

35%

De afdeling Customer Services levert voor 65% inspanningen aan de doelstelling structurele hulp, omdat 65% van de werkzaamheden betrekking hebben op de relatie tussen het kind en de sponsor.

Projectadministraties

70%

De afdeling Projecten levert directe inspanningen aan voorlichting (15%) en aan fondsenweving (15%).

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Bestuur

35


Normstelling beheers – en administratiekosten In de bestuursvergadering van juni 2011 is de norm voor de beheers- en administratiekosten vastgesteld op 7%. Afgelopen jaar is er kritisch gekeken naar de inspanningen van het personeel aan de doelstellingen. Hieruit bleek dat meer werknemers direct werken voor de doelstelling, waar we dat in voorgaande jaren aanmerkten als kosten voor beheer & administratie. Dat is de reden dat het percentage met 2% is gedaald t.o.v. het vorig jaarverslag. Bij het hanteren van dezelfde toerekeningswijze van de kosten over het vorig boekjaar komt het percentage beheer en administratie voor fiscaal jaar 2010 uit op 4,6% (€ 495.008/€ 10.725.340). Door de ingezette bezuinigingen zijn de kosten voor Beheer & Administratie gedaald. Het percentage fondsenwerving is 7%. Dit percentage was begroot op 7,5%. In het boekjaar 2009/2010 bedroeg het percentage fondsenwerving 7,4%. Deze daling heeft twee oorzaken. In de loop van het jaar zijn er bezuinigingen doorgevoerd op de fondswervingsuitgaven. Dit heeft een gunstig effect gehad op het percentage fondsenwerving. In het verslagjaar zijn er nog afdrachten gedaan voor de noodhulp in Haïti, terwijl de fondswervingskosten in het voorgaande boekjaar hebben plaatsgevonden. De normstelling zoals deze door de directie en het bestuur is vastgesteld is 10%. Het behaalde resultaat blijft ruim onder de norm.

Bezoldiging bestuur en directie Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook zijn aan bestuurders of directie geen voorschotten, leningen en/of garanties verstrekt. Bezoldiging directie: Naam Functie

J.G.H. Omvlee - Tijhuis Algemeen Directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Uren Parttime percentage Periode Bezoldiging jaarinkomen Brutoloon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Variabel jaarinkomen Totaal

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Sociale lasten

36

Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (werkgeversdeel) Leasekosten auto

onbepaald 40 uur 100% 1/7 - 30/6 € 64.548 5.102 69.650 7.277 10.202 8.568

Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft binnen het maximum van € 98.257 volgens de VFI beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 5 interne organisatie van het jaarverslag.


37


4.

38


39


4.1 Bestemming resultaat Het bestuur heeft besloten om het resultaat (exploitatieoverschot), een bedrag van € 152.246, toe te voegen aan de reserves, zoals staat aangegeven in de staat van baten en lasten.

4.2 Analyse van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting De baten uit eigen fondsenwerving zijn ruim € 519.000 achter gebleven ten opzichte van de begroting. Dit komt met name door een minder grote stijging van het aantal gesponsorde kinderen dan begroot (werkelijk: 2.097, begroot 3.481). De begroting is herzien ten opzichte van de begroting zoals vastgesteld in de bestuursvergadering in verband met gewijzigde toerekening van de verschillende kostencategorieën zoals omschreven in paragraaf 3.6.3.

Alle bedragen in €

2010/2011 werkelijk

2010/2011 begroting - herzien

%

Baten uit eigenfondsenwerving

10.987.829

11.507.428

-4,5%

Rente baten

25.372

15.000

69,1%

Overige baten

2.658

0

Som der baten

11.015.859

11.522.428

-4,4%

Structurele Hulp

8.817.944

9.163.095

-3,8%

Voorlichting / bewustmaking

821.517

907.880

-9,5%

Eigen fondsenwerving

776.047

771.190

0,6%

1.667

0

446.438

541.640

-17,6%

10.863.613

11.383.805

-4,6%

152.246

138.623

9,8%

Akties Derden Kosten Beheer & Administratie Som der lasten Saldo baten en lasten

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Ondanks dat we 4,4% minder aan baten hebben ontvangen dan begroot, hebben we slechts 3,8% minder aan structurele hulp uitgegeven dan begroot. We hadden begroot dat we 87,4% in totaal zouden besteden aan de doelstelling (structurele hulp en voorlichting/bewustmaking) en we zijn in staat geweest om 87,5% van de opbrengsten voor de doelstelling te gebruiken.

40

We hebben minder aan de doelstelling Voorlichting besteed dan begroot. Dit heeft te maken met de bezuinigingen die halverwege het jaar zijn doorgevoerd en effect hebben gehad op de uitgaven aan Voorlichting. Door de doorgevoerde bezuinigingen zijn de werkelijke kosten voor Fondsenwerving en Beheer & Administratie lager dan begroot.

4.3 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op pagina 41 van dit jaarverslag.


Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

41


42

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11


4.3.1. Relatie met de accountant PriceWaterHouseCoopers N.V. Accountants (PWC) is de huisaccountant van Compassion Nederland. Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. De bespreking van de jaarrekening inclusief de aanbevelingen vinden plaats na de accountantscontrole en voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd door het bestuur.

4.4 Verantwoordingsverklaring Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe ‘richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en volgens de Code Goed Bestuur door de commissie Wijffels. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen. Het bestuur van Compassion onderschrijft de volgende drie principes: 1. Binnen Compassion is de functie ‘toezichthouden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’; 2. Compassion werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling; 3. Compassion streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en het in acht nemen van wensen, vragen en klachten.

Adequaat scheiden van de functies: toezicht houden, besturen en uitvoeren

4.4.1 Impact interne en externe ontwikkelingen • In het afgelopen jaar is er bij Compassion veel veranderd, ook als gevolg van de directeurswisseling in 2009. Er waren wijzigingen in de organisatiestructuur, er is met een nieuw HR-beleid gewerkt en de wijze van rapporteren en aansturen is veranderd. Na een periode van veranderingen zal er nu een periode aan-

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

De scheiding van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren, is binnen Compassion Nederland op verschillende manieren geborgd. Het toezicht houden op het leiding geven aan (besturen van) de werkorganisatie ligt bij het bestuur. De taken en bevoegdheden van het bestuur staan verwoord in de statuten van de organisatie. Het bestuur houdt toezicht door: • Behandeling en vaststelling van de door de directeur ingediende meerjarenplannen, jaarplannen, beleidsplannen en gerelateerde begrotingen;

• evaluatie van de door de directeur ingediende rapportages; • behandeling en vaststelling van het jaarverslag en gerelateerde jaarrekening; • evaluatie van de overallresultaten van de werkorganisatie; • evaluatie van het functioneren van de directeur; • het bestuur evalueert haar eigen functioneren met behulp van daarvoor binnen Compassion International speciaal ontwikkelde instrumenten, waaronder: - e en formulier aan de hand waarvan bestuursleden het functioneren van elkaar beoordelen en waarmee tevens het functioneren van bestuursleden die aftreden en herkiesbaar zijn beoordeeld wordt; - e en formulier waarmee een afgetreden bestuurslid terugkoppeling geeft over zijn/ haar bevindingen over de periode waarin hij/ zij deel uitmaakte van het bestuur. • de taken en verantwoordelijkheden van de directeur staan beschreven in het door het bestuur vastgestelde directiestatuut. Dit directiestatuut bepaalt aan de ene kant hoe en wanneer de directeur verantwoording aflegt aan het bestuur en aan de andere kant wat van de directeur verwacht wordt ten aanzien van het leiding geven aan de werkorganisatie; • De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden binnen de werkorganisatie worden via diverse mechanismen aangestuurd en geoptimaliseerd: -V ia de jaarplannen van de verschillende geledingen van de werkorganisatie; -via functiebeschrijvingen van de werknemers; - via gedocumenteerde werkprocessen; - via hard- en softwaresystemen in gebruik bij elk van de leden van de Global Partner Alliance van Compassion International.

43


breken van vasthouden, verdiepen, verankeren en vermenigvuldigen. In het afgelopen jaar heeft Compassion éénop-één-sponsoring via het CSP-programma geïntroduceerd, wat resulteert in meetbare doelstellingen voor dit onderdeel van ons werk. H et huidige huurcontract loopt per 1 januari 2013 af. Compassion werkt aan een huisvestingsplan met als doel ook in de toekomst een goede en betaalbare kantoorplek te kunnen betrekken. P ensioenwijzigingen met betrekking tot de zorgplicht hebben ertoe geleid dat een van de medewerkers hierover een cursus zal volgen, de financiële gevolgen hiervan in kaart zal brengen en de medewerkers indien nodig zal informeren. E r is een vrijwilligersbeleid ontwikkeld waarin we een centraal aanmeldpunt hebben gecreëerd om de talenten en mogelijkheden van de vrijwilligers te matchen met onze activiteiten.

4.4.2 Strategie en beleid In de jaarplancyclus wordt beoordeeld in welke mate organisatiedoelstellingen uit het vorige organisatiejaarplan zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de invloed van (omgevings-)veranderingen op het functioneren van de eigen organisatie.

Concrete leer- en verbeter punten. Verbeterpunten uit de evaluatie van het afgelopen jaar zijn: • H et optimaal benutten van contactmomenten met sponsors, donors en relaties; • d e samenwerking met vrijwilligers optimaliseren; • s ponsors meer ondersteunen om met hun kinderen te schrijven.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Maatregelen om verbeteringen te realiseren

44

Medewerkers op de afdeling SDS hebben een training gevolgd om meer mee te geven in contactmomenten met sponsors, donors en relaties. Bovendien is een kennismatrix gemaakt, waarin aanwezige en nog te ontwikkelen kennis in kaart wordt gebracht. Er is een nieuw vrijwilligersbeleid bepaald en hierop gebaseerd een nieuw vrijwilligershandboek, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan kernwaarden, talenten van de vrijwilliger, het werken als vrijwilliger bij Compassion, een introductie- en een verdiepingsperiode incl. evaluatie, een aantal praktische zaken etc.

Binnen de schrijfstrategie is een aantal middelen ontwikkeld om het voor sponsors laagdrempeliger te maken hun kind te schrijven. 4.4.3. P ermanente gerichtheid op verbetering van zowel interne processen als besteding van middelen De permanente focus op verdere verbetering dient binnen Compassion Nederland te worden onderverdeeld in twee dimensies: 1. Het optimaliseren van interne werkprocessen ten einde betere resultaten te verkrijgen op het vlak van het vinden van nieuwe en het leveren van services aan reeds geworven sponsors; 2. het leveren van een bijdrage aan en het meeprofiteren van de inspanningen van Compassion International die erop gericht zijn de uitkomsten en impact van de Compassion programma’s in de projectlanden verder te verbeteren. De permanente gerichtheid op verbetering van interne processen ligt gewaarborgd binnen de ISO-9001-2000-certificering die Compassion Nederland al enkele jaren heeft. Een belangrijke bijdrage binnen het invoeren van verbeteringen wordt verkregen uit contacten met andere leden van de Global Partner Alliance en door middel van een self-assessment dat uitgevoerd wordt door twee facilitators uit de Global Partner Alliance, een bestuurslid, de managers en directeur. Elk lid van de Global Partner Alliance bevindt zich in een uniek ontwikkelingsstadium. Een aantal van hen is het stadium waarin Compassion Nederland zich bevindt, al gepasseerd. Zij delen graag met ons dat wat hen geholpen heeft hun ontwikkeling een succesvolle invulling te geven. Op onze beurt doen wij dit weer met leden die van ons kunnen leren. Kinderen die gesponsord worden via Compassion Nederland nemen deel aan de door Compassion International ontwikkelde programma’s. Elk van de meer dan vijfduizend kerkpartners die deze programma’s uitvoeren, maken gebruik van gestandaardiseerde concepten en procedures die erop gericht zijn de uitkomsten van deze activiteiten te laten voldoen aan de hiervoor collectief opgestelde normen (zoals verwoord in de Program Field Manual). In aanvulling hierop heeft Compassion International een aantal interne units die permanent resultaten verwerken van een groot aantal terugkoppelingsmechanismen


op mondiaal, continentaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De hierbij verwerkte informatie betreft in principe alle geledingen en aspecten van de projectimplementatie. Uitgebreide financiĂŤle audits door zowel interne als externe partijen maken hier een vast onderdeel van uit.

TevredenheidsenquĂŞte

Compassion vindt het belangrijk wat haar sponsors van Compassion vinden en hoe de ze de relatie met Compassion en hun sponsorkind ervaren.

Om de sponsortevredenheid te meten is in mei 2011 een sponsortevredenheidsenquĂŞte uitgevoerd. Hierbij is ook de Net Promoter Score gemeten. Deze bedraagt voor Compassion 40,4%. De uitkomsten van het sponsortevredenheidsonderzoek worden meegenomen in de loyaliteitsstrategie, een project dat in het volgende fiscale jaar loopt.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11 45


4.5 Ramingen boekjaar 2011/2012 4.5.1 Begroting staat van baten en lasten 2011/2012 Begroting van de staat van baten en lasten voor het volgende boekjaar van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. Begroting boekjaar 2011/2012

Baten uit eigen fondsenwerving Contributies, donaties, giften en schenkingen

12.177.416

Acties Derden

33.333

Rentebaten

15.000

Totaal baten

12.225.749

LASTEN Besteed aan doelstelling Structurele hulp - gesponsorde kinderen

8.792.368

- gesponsorde LDP studenten

450.057

- gesponsorde moeders & kinderen

207.829

- extra hulpfondsen

430.759 9.881.013

Voorlichting

911.118

Totaal besteed aan doelstelling

10.792.131

Werving baten Kosten uit eigen fondsenwerving Kosten acties derden

821.256 1.667 822.923

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Beheer en administratie

46

Kosten beheer en administratie Som der lasten SALDO VAN BATEN EN LASTEN

509.145 12.124.199 101.550


4.5.2 Specificatie uitvoeringskosten begroting van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 Doelstelling Alle bedragen in €

Afdrachten Directe kosten (marketing & communicatie) Salarissen

Structurele hulp

Fondsenwerving

Voorlichting

Eigen fondsenwerving

Acties derden

Beheer & Administratie

Totaal 11/12

9.102.104

0

0

0

0

9.102.104

0

370.808

377.525

1.667

0

750.000

323.043

290.108

229.968

0

240.431

1.083.550

Sociale lasten

46.241

39.617

30.092

0

34.372

150.321

Pensioenlasten

27.467

29.314

21.634

0

25.144

103.559

Oveirge personeelskosten

37.772

31.060

25.885

0

26.582

121.299

24.264

59.230

51.258

0

19.884

154.636

Huisvestingskosten

40.113

24.321

20.126

0

25.162

109.721

ICT kosten

59.734

14.051

11.626

0

22.474

107.885

Kantoorkosten

184.974

18.768

15.351

0

28.836

247.929

Afschrijvingen

25.194

27.130

32.012

0

17.840

102.177

Reis- en verblijfkosten

Accountantskosten

0

0

0

0

11.000

11.000

Administratie- en advieskosten

2.814

2.738

2.359

0

6.713

14.624

Bestuurskosten

1.714

857

857

0

3.428

6.855

Overige kosten

5.580

3.116

2.564

0

47.279

58.539

9.881.013

911.118

821.256

1.667

509.145

12.124.199

Totaal

• • •

Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Deze begroting is door het bestuur van Compassion Nederland vastgesteld en is gebaseerd op de in dit verslag genoemde groei van 28.774 naar 32.524 gesponsorde kinderen. Van 140 naar 200 gesponsorde LDP studenten en van 175 naar 491 moeders & kinderen. De belangrijkste variabelen in de begroting zijn het verwachte aantal gesponsorde kinderen, studenten en moeders. De kosten Beheer & Administratie zijn hoger omdat er consultants zijn begroot voor ICT-projecten. Mocht blijken dat de begrote resultaten niet gehaald worden, dan wordt er gekeken of er in ons vrijwilligersnetwerk mensen zijn die belangeloos hun tijd en expertise aan Compassion willen besteden.

47


5.

INTERNE

5.1 Interne organisatie Vanaf het boekjaar 2010/2011 bestaat Compassion Nederland uit drie afdelingen die geleid werden door de volgende managers:

Marketing & Communications Manager

•M inistry Services Petra Gulink-Kraima / Klaas Jansen • Marketing & Communications Jan Willem Vink

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

• Sponsor Donor Services Klaas Jansen

48

In het boekjaar is de organisatie gegroeid van 29,0 FTE naar 32,7 FTE. De 32,7 FTE is onderverdeeld in 16 mannen en 21 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 34 jaar.

Personal Assistant Events & Relations

Communications

E&R Specialists

Communications Specialists

Fundraising

Church Engagement Advocacy

Church Engagement Specialists

Advocates Specialists

Graphic Designer

Kantoorvrijwilligers

Advocates


Directeur

Organogram per 01-07-2011 Personal Assistant Sponsor & Donor Services Manager

Ministry Services Manager

Tours & Visits

Support Services

Finance & Control

ICT

Projecten/ kwaliteit

Customer Services Assistant

Tours & Visits Assistant

Support Services Assistant

Finance Specialist

ICT Specialist

Projectleider/ Beleidsadviseur

Finance Assistant

Kantoorvrijwilligers

Thuisvertalers

Facilitaire Dienst

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Customer Services

49


5.2 Samenstelling, bezoldiging en nevenfuncties bestuur en directie De samenstelling van het bestuur per 30 juni 2011: • D e heer H.P. Verwijs (Soest) - Voorzitter Directeur Ofir Consultancy • D e heer E.W. Anderson (Colorado Springs, USA) Penningmeester - CFO Compassion International • M evrouw mr. A.E. The-Kouwenhoven (Ermelo) Vice-voorzitter - Rechter • D e heer ir. G. van der Schee (Almere-Stad) – Bestuurslid - Voorganger ABC-gemeente Parousia Almere, eigenaar webshop Bethalfa, voorzitter St. Present Almere • D e heer M. Boontje (Doetinchem) – Bestuurslid - Business Developer Cito International B.V. • De heer J.P. Knauff (Amersfoort) - Bestuurslid Zelfstandig adviseur, Knauff Property Investment Management bv - Penningmeester Baptistengemeente Amersfoort • M evrouw C. van Hoof (St. Nicolaasga) – Eigenaar adviesbureau Van Hoof Training en advies – Bestuurslid De Samenstelling van de directie per 30 juni 2011: • M evrouw J.G.H. Omvlee-Tijhuis (Deventer) Directeur Compassion Nederland

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

In het afgelopen boekjaar heeft Compassion Nederland afscheid genomen van de heer A. Bijl. We zijn hem zeer dankbaar voor de bijdrage en expertise die hij aan de stichting heeft geleverd.

50

De directeur heeft geen nevenfuncties en er is geen bezoldiging voor de toezichthouders. Het bestuur stelt de hoogte van de directiebeloning vast. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning stelt het bestuur vast dat de beloning van de directeur in verhouding staat met de aard van de werkzaamheden en de omvang van de organisatie. Compassion blijft binnen de normen zoals vastgesteld in de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels. (zie www.vfi.nl) De directeur vertegenwoordigt Stichting Compassion Nederland in vier samenwerkingsverbanden, te weten: Evangelische Alliantie (EA),

Evangelische Zendings Alliantie (EZA), Stichting Kinderfondsen (SKF) en de Micha Campagne.

BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN BESTUUR EN DIRECTIE De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn statutair vastgelegd. 5.2.1 Het bestuur: • Ervaart betrokkenheid bij het werk van Compassion en bestuurt het tegelijkertijd op hoofdlijnen; • is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten; • ziet erop toe dat de activiteiten van Compassion gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen en bijdragen aan de gestelde missie; • beoordeelt het strategische meerjarenplan en het daarvan afgeleide Compassion-jaarplan, de jaarlijkse begroting en zij toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar; • beslist over structurele aanpassing van plannen, budgetten en investeringen; • beslist over benoeming, functioneren en ontslag van de directie. Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan de directie. Statutair heeft de directie een beleidsvoorbereidende, -adviserende en -uitvoerende taak. 5.2.2. De directie: • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en beleid; • maakt het strategische meerjarenplan en het daarvan afgeleide Compassion-jaarplan, inclusief de begroting; • evalueert de uitvoering van het Compassionjaarplan en de afdelingsjaarplannen; • door middel van deze jaarplannen en -begrotingen, maandelijkse KRI- rapportages en het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur. Het bestuur geeft - al dan niet na aanpassingen - haar goedkeuring aan plannen en uitvoering; • heeft de dagelijkse leiding over de organisatie; • informeert het bestuur over alle relevante feiten en ontwikkelingen; • bereidt samen met de voorzitter van het bestuur de bestuursvergaderingen voor.


5.2.3 P rocedure voor benoeming en herbenoeming van bestuursleden Het aftreden van bestuursleden is statutair geregeld volgens een vastgesteld rooster. Als er een vacature voor een bestuursfunctie is, dan wordt eerst een functieprofiel door het bestuur vastgesteld. Kandidaten kunnen aangedragen worden vanuit het netwerk van de bestuursleden en door medewerkers. Er vindt een eerste gesprek plaats tussen de kandida(a)t(en) en de voorzitter. Daarna vindt een gesprek met de overige bestuursleden plaats waarna een keuze wordt gemaakt. In de eerstvolgende bestuursvergadering vindt de benoeming plaats conform de statuten. Herbenoeming vindt plaats nadat het herkiesbare bestuurslid verkozen is door de overige bestuursleden. Van het herkiesbare bestuurslid wordt door de overige bestuursleden een functioneringsformulier ingevuld. De uitslag wordt door het HR-committee ingebracht en daarna wordt door het bestuur besloten of het herkiesbare bestuurslid wel of niet herkozen wordt.

5.3 Bestuursverslag In het afgelopen boekjaar kwam het bestuur drie keer bijeen. Namelijk op: 10 november 2010 16 februari 2011 29 juni 2011 De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: • Strategisch meerjarenplan 2011-2015; • het jaarplan voor boekjaar 2011/2012 en bijbehorende begroting werd behandeld en goedgekeurd; de verwezenlijking van de algemene en jaardoelstellingen werd gecontroleerd aan de hand van de door de werkorganisatie uitgebrachte rapportages; • bespreking en goedkeuring van het Compassion-jaarverslag over voorgaand boekjaar, inclusief de jaarrekening; • interne organisatie; • rapportage van het Finance Committee binnen het bestuur; • rapportage van het HR-Comittee; • aftreden van een bestuurslid en aantreden van een nieuw bestuurslid; • door twee bestuursleden een doelstellings- en beoordelingsgesprek met de directeur, van dit gesprek werd verslag gedaan in één van de vergaderingen; • hertoetsing van het CBF certificaat; • verhuisplan; • Global Partner Alliance charter; • beleidsstukken bestuur; • nevenactiviteiten van het bestuur.

Rooster bestuursopvolging: Naam

In functie sinds

Juni 2014

1 maart 1998

Maart 2012

21 december 1995

Juni 2014

23 mei 2001

Menno Boontje, bestuurslid

November 2013

15 november 2007

Carla van Hoof, bestuurslid

Juni 2013

16 juni 2010

Pieter Knauff, bestuurslid

Juni 2014

1 juni 2011

Gerard van der Schee, bestuurslid

Juni 2013

16 juni 2010

Hugo Verwijs, voorzitter Ed Anderson, penningmeester Angela The-Kouwenhoven, bestuurslid

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

Termijn van 3 jaar verstrijkt op

51


52

52

Jaarverslag 2009 - 2010

Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11


Compassion Nederland JAARVERSLAG 10/11

53

Jaarverslag 2010-2011  
Jaarverslag 2010-2011  

Het Jaarverslag 2010-2011 van Stichting Compassion Nederland. Lees ook het Jaarmagazine 2010-2011 (toegankelijke aanvulling op dit Jaarversl...