__MAIN_TEXT__

Page 1

2018 - 2019 Godt på vej mod en spændende verden af

MI N GU I DE NA V N :

KLA S S E:

REGION SJÆLLAND

UNGDOMSUDDANNELSER UU O D SHERRED UU H O L B ÆK UU K A LUNDB O R G UU-R O SK IL DE /L E JRE UU V KØ GE BU G T UU V E S T SJ ÆL L A ND UU SJ ÆL L A ND S Y D UU GUL DB O R G SUND UU LO L L A ND

Hvad er det, der å kan få DIG til at g I EN BE S TEM T RE TNING?


Udgivet af UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktionen Ulla Petersen (ansvarshavende), Ulla Krog (tovholder), Nina Jacobsen, Rikke Gram, Mai-Britt Buur, Annette Møller, Janne Louise Schmidt, Ole Larsen, Thomas Brosøe og Thomas Nygaard Pedersen. Fotos Alle fotos i denne del af hæftet: iStock (by Getty Images) og SkillsDanmark. Grafik/tryk: Jan Haste/Compass Fairs. Oplag 27.000. Løssalgspris: kr. 39,-

TIL ELEVERNE

TIL FORÆLDRENE

Velkommen til ”KarriereGuiden” – et hæfte, der gør dig klogere på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det kan være vanskeligt at skaffe sig et overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse.

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Region Sjælland modtager ”KarriereGuiden”. Hæftet kan også læses på jeres lokale UU centers hjemmeside og på uurs.dk.

KarriereGuiden giver dig overblik over alle ung­ domsuddannelserne i Region Sjælland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der inte resserer dig. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinsti tutioner.

Som forældre spiller I en vigtig rolle, når jeres barn skal træffe sit uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor opfordrer vi jer til at orientere jer i KarriereGuiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv valgte uddannelse, og derfor er Karriere­ Guiden et rigtig godt supplement for samtalerne med jeres barn. Hvis jeres barn er uddannelsesparat, er det jeres ansvar, at ansøgningen til en ungdoms­ uddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. I får information om processen direkte i e-boksen fra Undervisningsministeriet. I kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældre­ guiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

INDHOLD

40

www.uurs.dk

2


MI N E SI DE

R INTROKURSER/BROBYGNING

N AV N :

Uge: Tilmeldingsfrist:

K LA SS E :

UDDANNELSESEVENT

INTROKURSER/BROBYGNING

Hvad:

Uge:

Hvor:

Tilmeldingsfrist:

Dato:

Bemærkninger:

Tidspuntk:

JEG SKAL OGSÅ HUSKE Hvad:

EFTERSKOLERNES DAG

Hvornår:

Hvornår:

Sidste søndag i september!

Bemærkninger:

Tidspunkt:

Kl. 13.00 – 17.00

Se meget mere på efterskoler.dk

ÅBENT HUS – JEG GERNE VIL DELTAGE I Hvor/ hvornår:

Hvor/ hvornår:

Hvor/ hvornår:

3

www.uurs.dk


Scan QR-koden for at hente en ny tom side pĂĽ uurs.dk

EGNE NOTER

www.uurs.dk

4

3tilbage til indhold


K

ære

F

orældre

Undersøgelser viser, at forældrene kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Så hvordan bliver I som forældre gode medspillere? Hvilke spørgsmål er gode at stille? Scan QR-koden og se en lille kort film med inspiration til, hvordan du, som forældre kan være med til at støtte dit barn gennem gode spørgsmål. FOR ÆLDRE

TAL SAMMEN OG VÆR

Å U G .D K UNIV E R S E T P

te di t ba rn i r du sk al st øt nå Så g. si re id e at blive alti d æ nd er de t en go d sy st em et vil så es ls r, ne de an he ig dd U ange m ul sg ui de ug .dk. er rig på de m s ud da nn el se at væ re ny sg et ri te is in m uliger vi sn ings sk rav og jo bm du s m ed U nd dh ol d, adga ng in de r es le rn ej se sv el da nn else rs øg e ud da nn gs m ål til en ud ør er sp H er ka n I un de t e al ill or st iver s – hv in te re ss er og lt fo ræ ldre un he du et he de r, sø ge på n k is da kt or lp til hv n. ug .dk ha r fa se m pe lv is hj æ ek r få i eVejle dn inge u gs D in . dn re ld d og vejle dig so m fo ræ else sp ar at he nn da he nven dt til ud om se et , du ka n læ in de ls e st øt te r i va lg al hu ske i fo rb sk I ad hv se og r te te ls ak ti vi dd an ne e. n til ungd om su ge in gn osø an m ed se en ko rt vi de -kod e ka n du R Q le lil n de Vi a iver se t. af fo ræ ld re un pr æ se nt at io n

FA C E B O O

Husk – det handler ikk e om at hjælpe jer es ba rn me d at væ lge – I skal læ re ha m/ he nd e at væ lge sel v. I ska l væ re me d til at for be red e jer es ba rn go dt på ak tiv ite ter so m int roku rse r, bro by gn ing , erh ver vsp rak tik , åb en t hu s m. m. og føl ge op ba ge fte r ved at spø rge ny sge rrig t til de res ind try k, tan ker og ud by tte.

K

H v is d u e r p å Fa c e book , så få tip s o g kan du og in s p ir ati o så n v ia Fa ce ” Fo ræ ldre b o o k-s id e G uid e n n o m ung e s u d d a n n e ls v alg af e ”.

ÅBEN

I ska l før st og fre mm est væ re op mæ rks om me på , om I sel v ka n have no gle for est illinge r, so m ka n en de me d at stå i vej en for, at jer es ba rn ka n væ lge frit .

eV E J L E

DNING

r ug ter – b ø n /d a t s in at d v r ø s å pr – e ll e jl e d e r, Ha r du e v vejl e s d e e n n e ls a le m t a t d a d u r o f il e n r a ll e i nt ak t t vejl e d e o k e e D . g a n t ge e s s yejl e d n in d a n n e ls d u s e r d e r i eV vo , af ten t il h e le de da g å b r la f o r h o ld rk e s id d e s tem. D ia v d ke n og we e g .dk jle dn in p å eve t .dk a h C • e dn ing @ e ve jl t k a t n ko • M a il : 222 07 on 70 2 • Te le f

D u v il b l. a . få tip s ti l in s p ir ati o n s v æ rk tø je r, in fo rm a ti o n om foræld rekurser, ti dsfrister og optage lsesprodu cerer samt mulig hed for at drøfte emner me d andre fo rældre d ir e k te p å væg gen. D et er o g s å m uli g t s e lv a t s till e spørgsmå l og s en de en privat b e s ke d , d e r b e s v a ­r e s af en uddannels esvejlede r.

5

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


H va d e r d u g o d til i skolen o gi fritiden? Hva d har du svært ve d ? Hvad vil du g erne blive be dre til o g hva d s k a l der til, for at du kan blive det?

E T G O DT

VALG?

Har du overvejet hva d d u e r god til og h ar svæ r t ve d ?

START

1

VI KAN ALLE A LG , T RÆ F F E E T V L DER A K S D A V H N ME E ET F F Æ R T T A R TIL, FO GODT VALG?!

6

Hvordan vil du blive en dn mere sikke u r på dit valg?

Hvad kan/vil du gøre for a t styke dig end nu mere i dit valg?

www.uurs.dk

lpe dig? 6

3tilbage til indhold

2

5

ndersøgt udda Når du har un å så har du ogs nelsen godt, og lse af de krav en fornemme tillet der vil blive s r, e g in tn n e forv til dig. s e? r du op til dis Hvordan leve rlig u b ø r h ave s æ d t, e g o n r e d Er r at rbejde med, fo a t a å p s u k fo anlig klar til udd u m t s e m e v bli nelsen?

H va d h a r d u a llerede g jort for at styrke dig i dit valg af uddannelse?

Hvem kan hjæ

Har du ove r ve j hvo r d a n e t lærer b du edst?

På må af u rea


temte ær nogle bes Vi har hver is rt kan lide at a måder, vi god ed e, sammen m bejde på: alen v… ig, skriftlig os andre, mundtl er metoder pass s jd e rb a e k il Hv r, r det også de e g o ig d å p t god u lærer bedst? a t d u sy n e s d etyde åde kan det b På hvilken m ælge , når du skal v noget for dig uddannelse?

Når du vælge r noget – ja s å vælger du jo noget andet fr også a! Derfor er det vigtigt, at du kender til din ligheder, så d e muu kan vælge d et rigtige for dig. H va d e r d e t s om får dig til at vælge en b stemt uddann eelse? Hvor m e g e t ke n d e r d alle de uddan u til nelser du væ lger fra?

Hvilke uddannelse r overvejer d u og hvo r d a n k a n d e t v æ r e?

å h v i l ke n åde er d it u d d a n n va l g e alistisk lse ?!

Der kan altid ske noget, som gør at ting kan forandre sig.

3

Du udvikler dig, møder nye mennesker, får ny e tanker og idéer. Måske kan du ikke komme ind på det, du håbede på!

Hvad er din

PLAN B?

TA’ TUR EN R U N DT P O G F O R Å BA N E N HOLD D IG TIL SPØRG SMÅLE N E , SÅ G O DT D U KAN!

4

På hvilken måde kan din plan B give god mening for dig?

H vo r m e g e t ve d d u o m de uddannelse r du overveje r?

H va d k a n d u eksempelvis fortælle om: - Indholdet p å uddannelse n? - Fa g e n e o g h vo r m e g e t d e fylder? - Måden man arbejder med fagene? - De krav der bliver stillet ti l dig? H vo r m e g e t h ar du undersø gt på ug.dk o uddannelsess g tedets egen h jemmeside?

FACEBOOK

SMS

HUSK! Du kan også komme i kontakt med en evejleder på ug.dk!

7

Du er derfor nødt til at have over­ vejet en plan B - hvis nu…! Hvordan ville din plan B se ud?

3tilbage til indhold

CHAT

MAIL

www.uurs.dk


UNGDOMMENS UDDAN I løbet af dit uddannelsesforløb er der forskellige muligheder for af få uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning I daglig tale kaldet UU. Sørger for vejledning til alle elever i grundskolens ældste klassetrin og op til man bliver 25 år. Målet med vejledningen er at skabe refleksion, afklaring og motivation, som fører til uddannelse, job eller anden aktivitet. Se mere på uurs.dk

Studievalg

eVejledning

Uddannelsesguiden

Når du er gået ud af grundskolen og er godt i gang med en ungdomsuddannelse, så kan du møde uddannelsesvejledere fra Studievalg.

Undervisningsministeriets digitale uddannelsesvejledning.

Her har du Danmarks største portal med opdateret indhold omkring alt indenfor uddannelse og job.

De vejleder unge videre i forhold til valg af videregående uddannelse og erhverv. Se mere på ug.dk/studievalg

UU VEJLEDER I GRUNDSKOLEN n UU står for kollektiv vejledning til alle elever i 7.-10.klasse og hjælper i forhold til, at du får en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. n I 8., 9. og 10.klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal i samarbejde med UU vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. n UU yder individuel/gruppe vej­ ledning til de elever, som er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparate. n UU formidler og koordinerer introduktions- og brobygningsfor­ løb i 8.-10. klasse n UU vejleder i forhold til erhvervs­ praktik n UU kan hjælpe dig med at få tilknyttet en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse

UU VEJLEDER UNGE UNDER 25 ÅR

UU vejleder også unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungwww.uurs.dk

Her er det muligt for både dig og dine forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelsesvejleder. De vejleder til hele uddannelsessystemet.

Se mere på evejledningen.dk

Portalen er udgivet af undervisningsministeriet.

Se mere på ug.dk

domsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det betyder, at du kan få hjælp af uddannelsesvejlederne i UU, hvis du fx:

ter 9./10.klasse. Herunder kan du se nogle af de aktiviteter, som UU er inde over.

n skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning

De vejledningsaktiviteter, som uddannelsesvejlederen kommer ud og laver i klasserne, kalder vi for den kollektive vejledning.

n står uden arbejde og har brug for en uddannelse n har valgt forkert og ønsker at skifte uddannelse n har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse n har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse n bare gerne vil vide mere om ung­ domsuddannelser

KOLLEKTIV VEJLEDNING

Introkurser, brobygning og er­ hvervspraktik er en del af dette, men i den kollektive vejledning arbejder vi blandt andet også med, at alle elever: n får et kendskab til hele uddannel­ sessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job

n har brug for at høre en andens me­ ning om dine planer

n får en forståelse for de forskellige ungdomsuddannelser, deres ind­ hold, struktur og muligheder

n overvejer at starte på en produk­ tionsskole/FGU, så er det UU der laver målgruppevurderingen, som vurderer, om du tilhører målgruppen.

n kender til mulighederne for at få vejledning via eVejledningen

AKTIVITETER

I skolen deltager du i en række aktiviteter, som sigter mod at forberede dig til valget af uddannelsesvej ef-

8

3tilbage til indhold

n bliver fortrolige med at arbejde med uddannelsesguiden UG.dk

n løbende arbejder med deres reflek­ sioner omkring uddannelse og job bl.a. i deres personlige studievalgs­ portfolio. Se mere om studievalgsportfolio på side 16-17.


NNELSESVEJLEDNING INTRODUKTIONSKURSER OG BROBYGNING Introkurser og brobygning er forløb ude på ungdomsuddannelserne og giver dig mulighed for at opleve miljøet på uddannelserne og blive bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav. Du får også en forståelse af hvilke erhverv, som uddannelsesområdet retter sig mod.

HER HANDLER DET OM AT DU: n bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsessteder

n gør dine egne erfaringer med lek­ tier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m.

n stifter bekendtskab med de prak­ tiske og teoretiske dele i uddannelserne

n får et kendskab til krav og mulig­heder for senere uddannelse

n får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelserne

n får et grundlag til at træffe et valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

n oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø

n bliver motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

I 8. KLASSE

n I 8.klasse begynder du at forberede dig til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. I den forbindelse skal du ud og besøge nogle ungdomsuddannelser. Besøgene kaldes introdukti­ onskurser og varer i alt op til 5 skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage. Intro­ kurserne er obligatoriske for alle elever i 8.klasse. n UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne disse introduktionskurser, og du skal ud og opleve mindst to uddannelser – mindst én erhvervsuddannelse eller er­ hvervsgymnasial uddan­nelse (HHX eller HTX). Dine oplevelser fra introduktionskurserne skal styrke dit kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser og derved hjælpe dig frem mod at kunne træffe et godt uddannelsesvalg.

I 9. KLASSE

n I 9.klasse er der mulighed for at besøge en ungdomsuddannelse gennem et brobygningsforløb, hvis du er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat eller er i tvivl om hvilken uddannelse du vil vælge efter 9./10.klasse. n Brobygningsforløbet er til forskel fra introkurserne i 8.klasse mere intensivt og varer som oftest mellem 2-5 dage samme sted. n Tal med din vejleder i god tid, hvis du overvejer at deltage i brobygning i 9.klasse.

I 10. KLASSE

n I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst én uges bro­ bygningsforløb på en ungdomsuddannelse.

9

3tilbage til indhold

Ansøgningsf

til ungdomsu

rist

ddannelserne

1. M A RT S 20

19

:

ERHVERVSPRAKTIK

I erhvervspraktik kan du prøve kræfter med dig selv og sætte dine styrker og interesser i spil i forhold til et job. I 8.-10.klasse kan UU i samarbejde med din skole tilbyde, at du får mulighed for at komme ud og opleve et job i erhvervspraktik. I erhvervspraktikken kan du blive en del af en arbejdsplads og få lov til at opleve et job indefra. På den måde kan du få en fornemmelse af, hvordan jobbet passer til dine tanker omkring job og uddannelse. Nogle skoler har planlagt faste uger med praktik og andre har løbende mulighed for at aftale praktik. Varigheden af et praktikforløb er typisk en uge, men det kan aftales individuelt. Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, så det kan være en god idé at begynde med at lave en liste over job du gerne vil prøve. Hent eventuelt inspiration ved at bruge ”Jobkompasset” på UG.dk. Måske kender din familie, eller forældre til andre i din klasse, også nogle mulige arbejdsplader, som rummer nogle spændende job for dig? Efter du har været i erhvervspraktik kan du forhåbentlig bruge dine erfaringer i dine videre overvejelser om uddannelse og job www.uurs.dk


UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING UDDANNELSESPARATHED

Alle elever skal fra 8. klasse have vurderet deres uddannelsesparat­ hed i forhold til den uddannelsesret­ ning, man overvejer efter grundsko­ len. Vurderingen skal blandt andet sikre, at skolen og UU kan målrette vejledningsindsatsen til de elever, som har særlig brug for vejledning. Derfor skal du allerede i 8. klasse angive et foreløbigt uddannelsesønske. Dine lærere skal i samarbejde med UU vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. Dette er en løbende proces, der har til formål at støtte alle elever til at blive parat til den uddannelsesretning de ønsker

HVAD SER VURDERINGEN PÅ?

Vurderingen ser på dine faglige, so­ ciale, personlige og praksisfaglige forudsætninger, der alle spiller en stor rolle for, at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. De faglige forudsætninger ser blandt andet på om du har: n opnået 4,0 i gennemsnit for at blive vurderet fagligt uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, EUX og HF. n opnået 5,0 i gennemsnit for at blive vurderet fagligt uddannelsesparat til en af de 3-årige gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX De sociale forudsætninger ser blandt andet på om du er: n god til at samarbejde med de andre i klassen n udviser tolerance og respekt for andre, også dem som er forskellige fra dig n om du bidrager til et positivt miljø i klassen. De personlige forudsætninger ser blandt andet på om du er: n motiveret og har lyst til at lære n mødestabil og ansvarlig omkring din skolegang n god til at arbejde selvstændigt n i stand til at vurdere dine egne evner realistisk www.uurs.dk

De praksisfaglige forudsætninger ser blandt andet på om du har: n praktiske færdigheder og kreativitet n arbejdskendskab, arbejdsplads­ færdigheder og virketrang n værkstedsfærdigheder n færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed n færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis Du kan ikke vurderes ikke uddan­ nelsesparat alene fordi, du er vurde­ ret til ikke at opfylde de praksisfag­ lige forudsætninger. Parathedsvurderingen er foreløbig og justeres løbende, hvis UU i samarbejde med din skole vurderer, at der er sket ændringer i forhold til de ovenstående forudsætninger. Skulle du fortsat være vurderet ikke-uddannelsesparat på det tidspunkt, hvor du skal søge ind på en ungdomsuddannelse, er der mulighed for at få foretaget en revurdering på ungdomsuddannelsen via en opta­ gelsesprøve.

VEJLEDNINGSPLAN

Hvis du er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat, vil din skole i samarbejde med dig, dine forældre og UU udarbejde en individuel vejledningsplan.

10

3tilbage til indhold

Planen vil tage udgangspunkt i de områder, hvor du har brug for en indsats. Det kan eksempelvis være ekstra fokus på bestemte fag for at forbedre dit faglige niveau, aftaler om at forbedre dit fremmøde, hjælp til at være mere deltagende i undervisningen, individuelle vejledningssamtaler, aftaler om erhvervspraktik eller ekstra brobygning på ungdomsuddannelserne. Målet med vejledningsplanen er, at vi ved fælles indsats kan få hjulpet dig godt videre, så du kan blive parat til den ungdomsuddannelse du ønsker efter 9.-10.klasse

ME NT OR I OV ER GA NG EN TIL UN GD OM SUDDANNE LSE

At star te på en ungdomsuddan nel­ se kan være en stor udfordring – og for nogle unge er denne udford ring større end for andre. Der for har nogle unge brug for nog et ekstra hjælp til at få en god star t på den ønskede ungdomsuddan nels e. Hjælpen kun ne være en mentor i overgangen til den ungdomsud dannelse du gerne vil star te på. En men tor er en vok sen , du kan tale med og få støt te fra i overgangen mel lem gru ndskole og ungdomsuddan nelse. Om du er i målgruppen og kan blive tilk nyttet en mentor, er noget der ska l afta les mellem dig, dine foræ ldre, dine lærere og din UU- vejleder.


UDDANNELSESBYERNE REGION SJÆLLAND NYKØBING SJÆLLAND

ASNÆS

HOLBÆK LEJRE KOMMUNE

KALUNDBORG

ROSKILDE

ROSKILDE KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE

HØNG SORØ KOMMUNE

SLAGELSE KOMMUNE

RINGSTED KOMMUNE

CMYK

GREVE SOLRØD

KØGE KOMMUNE

KØGE

RINGSTED

SORØ

GREVE KOMMUNE

Ungdommens STEVNS KOMMUNE Uddannelsesvejledning

FAXE KOMMUNE

SLAGELSE

S J Æ L L A N D

NÆSTVED KOMMUNE

S Y D

HASLEV

KORSØR

FAXE

Ungdommens Uddannelsesvejledning

NÆSTVED

= Uddannelsesby = UU-Center

VORDINGBORG KOMMUNE

VORDINGBORG

GULDBORGSUND KOMMUNE LOLLAND KOMMUNE

NAKSKOV

NYKØBING FALSTER MARIBO

11

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER – og UU-arrangementerne i dit område Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger her. Her kan du også se en oversigt over de forskellige UU-arrangementer, der er i dit område.

UU ODSHERRED – ODSHERRED KOMMUNE

UU ODSHERRED

Odsherred Kommune

EUD, 10. KLASSE: 10. klasse Erhverv, Rådhusvej 75A, 4540 Fårevejle. 1. december 2018, kl. 10-12.

Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Se mere om tid og sted på odsherred.dk

Tlf. 5966 5530 uu@odsherred.dk odsherred.dk UU HOLBÆK – HOLBÆK KOMMUNE EUD, EUX: EUC Nordvestsjælland, Absalonsvej 20. 29. januar 2019, kl. 17-19.

UU HOLBÆK

Holbæk Kommune Seminarieparken 2, 4300 Holbæk Tlf. 7236 8156 uu@holb.dk uuholbæk.dk

HHX, HTX: Slotshaven Gymnasium, Slotshaven 1. 28. januar 2019, kl. 19-21. STX: Stenhus Gymnasium & HF, 21. januar 2019 kl. 19.30 Den 19. november 2018 holdes der fælles orienteringsmøde om STX, HF, HHX og HTX. Den 15. september 2018 afholdes ”Åben virksomhed”, hvor elever fra 7.-10. klasse inviteres til at besøge lokale virksomheder i Holbæk. Se mere om tid og sted på uunvs.dk UU KALUNDBORG – KALUNDBORG KOMMUNE EUD: Processkolen, Rynkevangen 7-9. 16. november 2018, kl. 14-17.

UU KALUNDBORG

Høng Landbrugsskole, Finderupvej 8. Dato foreligger ikke ved redaktionens afslutning – se skolens hjemmeside.

Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

EUD, HHX, HTX, EUX: Allikelund Gymnasium, J. HagemannPetersen Allé 22. 14. januar 2019, kl. 17 - 19.

Tlf. 5953 5504

STX: Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 24. januar 2019, kl. 19 - 21.

uu@kalundborg.dk

Kalundborg Gymnasium, J. Hagemann-Petersens Allé 4, 28. januar 2019, kl. 19 - 21.

Kalundborg Kommune

kalundborg.dk

www.uurs.dk

Se mere om tid og sted på kalundborg.dk

12

3tilbage til indhold


FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER – og UU-arrangementerne i dit område Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger her. Her kan du også se en oversigt over de forskellige UU-arrangementer, der er i dit område.

RINGSTED: 20. og 21. september kl. 8.30 – 14.00 afholdes der Uddannelsesdage i Campus Ringsted, Ahorn Allé for kommunens 9.- og 10. klasse elever. Eleverne vil her kunne møde de spændende uddannelser, som uddannelsesinstitutionerne i Campus udbyder.

UU VESTSJÆLLAND

Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf. 7010 9012 uu@uuvestsjaelland.dk uuvestsjaelland.dk

SLAGELSE: ”SUK –Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival”. For alle unge og deres for­ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdoms- og videregående uddannelser såvel som fra forskellige lokale virksomheder. 13. september 2018, kl. 9-14 v/”Uddannel­ sesfirkanten”, Willemoesvej. Se mere på sukfestival.dk SORØ: 16. januar 2019 afholder Sorø Kommune Job og uddan­ nelsesmesse. Sorø Hallen er denne dag fyldt til randen med bl.a. okale virksomheder, nærliggende uddannelsesinstitutioner og kommunens udskolingselever. På messen vil eleverne kunne møde elever fra lokale virksomheder, snakke med direktører og selvstændige om hvad lige netop de leder efter hos fremtidens arbejdskraft eller hvilken uddannelse de har taget og hvilke overvejelser de har haft undervejs i deres karriere. Uddannelsesinstitutionerne står klar med råd og vejledning i forhold til alt inden for deres uddannelsesområde.

UU-ROSKILDE/LEJRE ”FOKUS PÅ UDDANNELSE” Tirsdag 6. november 2018 afholdes uddannelsesmessen ”Fokus på Uddannelse” på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde.

UU-ROSKILDE/LEJRE

Roskilde og Lejre

Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf. 4631 4390 uur@uu-roskilde.dk

Messen har åbent fra kl. 15.45 - 19.30. Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for 8.-10. klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede.

uu-roskilde.dk Se mere på uu-roskilde.dk

13

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER – og UU-arrangementerne i dit område Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger her. Her kan du også se en oversigt over de forskellige UU-arrangementer, der er i dit område.

CMYK

UUV KØGE BUGT Afholder ”Tjek på fremtiden”, et informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i 8.-10. klasse og forældre:

UUV KØGE BUGT

Greve, Køge, Solrød og Stevns

24. oktober 2018, kl. 17 - 19.30 på Greve Gymnasium

Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Ungdommens

25. oktober 2018, kl. 17 - 19.30 på Køge Handelsskole

uuv@koege.dk S J Æ L L A N D uuv.dk

Se mere på uuv.dk

Tlf. 5667 2652 Uddannelsesvejledning S Y D

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU SJÆLLAND SYD Afholder informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever og forældre:

UU SJÆLLAND SYD

Næstved, Faxe og Vordingborg Søndergade 12, 4690 Haslev Tlf. 5620 2780 post@uuss.dk uuss.dk

Næstved (8.-10. kl): Næstved Gymnasium, 5. november 2018, kl. 18.30-21. ZBC, 8. november 2018, kl. 18.30-21. Faxe (8. kl): Midtsjællands Gymnasium – Haslev, Skolegade 31, 23. oktober 2018, kl. 19. Vordingborg (8. kl): Vordingborg Uddannelsescenter, 25. oktober 20187, kl. 19.

Se mere på uuss.dk

www.uurs.dk

14

3tilbage til indhold


FIND DIN UDDANNELSESVEJLEDER – og UU-arrangementerne i dit område Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger her. Her kan du også se en oversigt over de forskellige UU-arrangementer, der er i dit område.

UU GULDBORGSUND UU Guldborgsund afholder informationsaftener for 8., 9. og 10. klasser om ungdomsuddannelserne og de enkelte studieretningers indhold. 18. september 2018, kl. 19-21, Celf, Merkurs Plads 1, Nykøbing F. 4. oktober 2018, kl. 19-21, Celf, Merkurs Plads 1, Nykøbing F.

UU GULDBORGSUND

Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5482 2403 / 2518 1686 uug@guldborgsund.dk uuguldborgsund.dk

Kontakt Jacob Kamper på jkrk@guldborgsund.dk Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU): 25. oktober 2018, kl. 19-21, Sophieskolen. Se mere på uuguldborgsund.dk

UU LOLLAND UU Lolland afholder informationsaftener for 8., 9. og 10. klasser om ungdomsuddannelserne og de enkelte studieretningers indhold.

UU LOLLAND

Gyvelvej 3, 4900 Nakskov Tlf. 2177 8145 uulolland.dk

25. september 2018, kl. 19-21, Campus Nakskov. Kontaktperson Bent Krøier, bent@uulf.dk 27. september 2018, kl. 19-21, Maribo Gymnasium. Kontaktperson Ole Larsen, ole@uulf.dk Se mere på uulolland.dk

15

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


STUDIEVALGS

PORTFOLIO

KORT FORTALT: Din personlige studievalgsportfolio arbejder du med fra 8.klasse og frem. Den støtter dig i, at du kan vælge en ungdomsuddannelse på baggrund af nogle grundige overvejelser. Det er her du samler dine oplevelser og gode erfaringer fra den kollektive vejledning i klassen, fra praktik, introkurser, brobygning, åbent hus på ungdomsuddannelserne, eventuelle virksomhedsbesøg og andre aktiviteter, som du har deltaget i gennem tiden.

1

Din vejleder og lærere hjælper dig, så du løbende kan få samlet dine overvejelser og erfaringer i din studievalgsportfolio. Når du søger videre på en ungdomsuddannelse, skal du vedhæfte den som bilag til din ansøgning på optagelse.dk.

4

STYRKER

ANDRE OVERVEJELSER

For at finde frem til dine stærke sider, skal du ikke blot fokusere på hvad du synes du er god til, men spørge dig selv: Hvad er det egentlig, der gør mig god til bestemte ting? Hvilke styrker dybt inde i mig trækker jeg på?

Inden du besluttede dig for den ud­ dannelse du nu har valgt, har du sik­kert overvejet andre muligheder. Sæt ord på de tanker du har haft, så du bliver tydelig omkring dine overvejelser.

Bliv klogere på de mange styrker på side 20-21. Prøv også værktøjet ”Mine styrker” på UG.dk (se under Mit UG)

Hvad tror du har tiltalt dig ved de andre uddannelser? Hvad har mon gjort, at du alligevel ikke valgte disse uddannelser?

2

Herunder har vi samlet nogle gode tips, som kan hjælpe dig i gang med langt de fleste af de forskellige felter, som du møder i din studievalgsportfolio.

5

HVOR HAR DU LÆRT MEST?

I dette felt skal du pege på hvorledes du har opbygget din viden omkring erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser. Du kan måske hente noget inspiration via det du gennem tiden har skrevet i felterne ”Hvad var det vigtigste du lærte hvert sted?”, som du finder sidst i din studievalgsportfolio.

SKOLEINDSATS

Her skal du overveje hvordan du har det med at gå i skole. Hvilke fag har du lettest og sværest med og hvordan kan det være? Hvilke fag interesserer dig mest? Hvilke undervisnings- og arbejds­ metoder har du det godt med? Er der områder du gerne vil udvikle dig i og hvad kan du selv gøre for at det kan ske?

3

6

MOTIVATION

Stil skarpt på det som du kan mærke booster dig i din skole og fritid – altså det som giver dig god energi! Hvad gør dig glad i skolen? Hvad prioriterer du højt i din fritid? Hvilke forskelle kan du få øje på hos dig selv i forhold til den måde du er på i skolen og i fritiden?

www.uurs.dk

3tilbage til indhold

AFGØRENDE FOR DIT VALG

Stop op og gør status! Hvad har egentlig haft betydning for dig, da du skulle vælge uddannelse? Hvad har venner + familie haft af betydning? Er det fagene på uddannelsen du har lagt mest vægt på? Er det måden man arbejder på uddannelsen, som har betydning? Er det det, som uddannelsen kan føre videre til bagefter, du lægger 16 vægt på?

7

EFTER DIN UNGDOMSUDDANNELSE

Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til hvad du vil bruge din ungdomsuddannelse til? Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til at få foden indenfor en bestemt branche? Måske drømmer du om et helt bestemt job? Måske har du allerede tanker om at skulle læse videre?


UDDANNELSESAFTEN + ÅBENT HUS

INTROKURSER + BROBYGNING

ERHVERVSPRAKTIK + VIRKSOMHEDSBESØG

Måske har du deltaget i et arrangement med uddannelsesvejledningen, hvor du sammen med dine forældre kunne høre mere om de forskellige muligheder?

Du skal begynde med at fortælle om, hvilke uddannelser du har været ude og opleve! Følte du dig tilpas? På hvilken måde ”ja” og på hvilken måde ”Nej”?

Hvad har været spændende ved arbejdet og arbejdspladsen som du har været ude og opleve? Hvad oplevede du, at man skulle være god til for at lykkedes med dette job?

Det kan også være, at I selv har valgt at tage ud til åbent hus på uddannelsesstederne? Hvordan har disse besøg hjulpet dig videre?

Hvordan oplevede du fx bygningerne, området, klasselokalerne, fælles­ arealerne osv. – hvordan påvirkede stedet dig?

Hvad passede godt til dig og dine interesser, og hvilke af dine egne styrker kunne hjælpe dig i dette job? Hvilke ting ved dette job har overrasket dig positivt/negativt?

DET R A V D H VA RTE Æ L VIGTIGSTE DU ED? T S HVERT

Oplevede du nogle fag som fylder meget på uddannelsen og som du syntes var spændende? Var der også nogle fag, som ikke lige ramte dine interesser? Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag? Var der noget, som overraskede dig positivt/negativt?

Hvis du har arbejdet med siderne 26-28 så kan du måske finde noget inspiration.

UNDERVISNING I UDDANNELSE & JOB + VEJLEDNING MED UUVEJLEDER / EVEJLEDER I undervisningen har du måske ar­ bejdet med emner, som har noget at gøre med job og uddannelse. Gennem din skoletid har du også flere gange haft besøg af din uddan­ nelsesvejleder. Her har du eksempelvis arbejdet med de mange ung­-domsuddannelser, uddannelsesparathed, det at træffe gode valg mv.

VALGFAG + PROJEKTOPGAVE + OSO

På hvilken måde kan de valgfag som du har valgt at fordybe dig i, være med til at styrke dig i forhold til dit uddannelsesvalg?

Endelig har du måske på et tidspunkt valgt at benytte muligheden for at få vejledning hos en uddannelsesvejleder i evejledningen på UG.dk? På hvilken måde har disse ting haft en indflydelse på dig?

Det kan også være, at det emne du arbejdede med i projektopgaven i 9.klasse, eller i din OSO opgave i 10.klasse, har været med til at gøre dig klogere på hvad du gerne arbejde videre med fremover?

UG.DK + VÆRKTØJER

Sammen med din uddannelsesvejleder har du arbejdet med UddannelsesGuiden UG.dk og nogle af de forskellige værktøjer såsom jobkompasset, Adgangskortet, UddannelsesZoom og MitUG. Måske har du også arbejdet videre med disse digitale muligheder på egen hånd? På hvilken måde har disse ting været med til at øge dit kendskab til dine muligheder? 17

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


mig selv..?!

At beskrive

Sommetider er vi nødt til at beskrive os selv – eksempelvis når vi skal lave en ansøgning. Men hvad skal du egentlig skrive?! Det kommer naturligvis an på, hvad du skal bruge beskrivelsen til og hvem du skriver den til. Herunder får du lidt generel inspiration til hvad du kan overveje at komme ind på – så kan du jo selv plukke de ting ud, som giver mening.

Opstart?

Ja, hvordan skal man dog begynde? Det bestemmer du selv, men du kunne jo fortælle, at du er en dreng/pige på XX år som er frisk, smilende, udadvendt, stille, ambitiøs. Find nogle gode nøgleord, som du synes siger noget om dig.

Familien?

Sådan en har de fleste. Bor du i kernefamilie med X antal søskende? Eller med bonusfar/bonusmor? Har du bedsteforældre eller andre i familien, som betyder noget særligt for dig? Hvilken betydning har din familie for dig – eksempelvis i forbindelse med din skolegang og valg af uddannelse?

Fritid?

Dit fritidsliv fortæller en masse om dig! Faktisk mere end man skulle tro. Hvis du dyrker sport, så skriv endelig hvor mange gange om ugen

du gør det og hvor lang tid du har gået til det. Måske dyrker du din sport 3 gange om ugen + stævner i weekenden, så kan det jo sige noget om, at du er stabil – ellers var du nok stoppet!

Hvis din hobby er at samle på noget eller bygge modelfly og lignende, så viser det måske, at du har ordenssans og er omhyggelig og tålmodig. Er du tropsfører hos spejderne eller træner du børn i fodbold, håndbold eller andet, så fortæller det jo lidt om, at du har leder­e vner.

Fritidsjob?

Hvis du ekspederer i en butik eller på anden måde har med penge at gøre, så viser det, at du er pålidelig og ansvarlig. Det er du jo også, hvis du eksempelvis er babysitter? Ellers ville forældrene ikke betro deres kæreste eje til dig! Det kan også være du ikke længere har et fritidsjob, men måske har du haft et gennem længere tid – så er det måske også værd at få med? Hvad har du taget med dig af gode erfaringer fra dit fritidsjob?

Styrkesider?

tet som en blæremås! Hvor er dine styrkesider i skolen? I dit fritidsliv? Hvilke styrkesider har du som menneske? Er du en god ven/veninde, har du let ved at omgås andre, er du hjælpsom, ærlig, modig, handlekraftig, trofast, tolerant, samarbejdsvillig, musikalsk?

Skolen?

Hvilke fag kan du godt lide? Er der fag, du er særlig god til? Er der også fag, du er udfordret i? Hvordan synes du, at du arbejder bedst i skolen? Har du brug for ro? Arbejder du bedst i grupper eller alene? Hvordan vil andre mon beskrive dig som elev? Laver du dine ting til tiden? Er du mødestabil? Er du aktiv i undervisningen?

Særlige forhold?

Er der særlige forhold, som gør sig gældende hos dig og som ville være godt at fortælle om? Det kunne eksempelvis dreje sig om en diagnose eller andet, som har betydning for dig på den ene eller anden måde? Det kunne også være, at du er ordblind og er vant til at bruge IT-værktøjer, for at hjælpe dig med bestemte ting? Eller er der helt andre særlige ting omkring dig, som du gerne vil dele?

Her skal du helt glemme Janteloven og angsten for at blive opfat-

God fornøjelse med at sætte ord på dig selv! www.uurs.dk

18

3tilbage til indhold


Okay, hvis jeg selv skal sige det, SÅ ER JEG...

Hvilke ord synes jeg selv passer på mig?

Hvilke ord ville andre vælge om mig?

Hvilke ord er de VIGTIGSTE for mig?

Jeg er glad for, at dette ord blev valgt:

Hvilke ord ville jeg ønske passede på mig?

Jeg er overrasket over, at dette ord blev valgt:

19

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


DINE

PERSONLIGE

STYRKER Forestil dig, at du sidder i toget. Over for dig sidder en mand i en sort frakke. Pludselig rømmer han sig. Kigger dig lige i øjnene. Og spørger:

Lidt efter ville de måske nå frem til, at de da egentlig er ret gode til at spille FIFA eller bage sprøde ananas-fritter med kokoscremé. Den slags. Okay, lad os gemme den creepy mand i toget væk nu. Han har gjort det, han skulle. Han har nemlig bragt os et vigtigt skridt tættere på, hvad styrker er og ikke er…

at du træner hårdt. At du bliver ved og ved – også når alt går dig imod. Så er en af dine styrker sikkert, at du er vedholdende. Og hvem ved … måske er du både kreativ og vedholdende.

SÅDAN OPDAGER DU DINE EGNE STÆRKE SIDER

1. Tjek oversigten over de 24 grundlæggende styrker

DER ER FORSKEL PÅ STYRKER OG FÆRDIGHEDER

Kloge folk har fundet ud af, at der findes 24 grundlæg­gende styrker. Ingen har dem alle. Men alle har nogle. Lidt

Du bliver sikkert lidt paf. Tænker: ‘Hvor er den nærmeste udgang?’

For at finde frem til dine styrker skal du et spadestik dybere. Spørg dig selv: Hvad er det egentlig, der gør mig god til bestemte ting? Hvilke dybereliggende styrker trækker jeg på?

Se på styrkerne og markér på skalaerne, i hvor høj grad du har dem.

Pyt med det. Lige nu laver vi bare et tankeeksperiment. Så prøv at lege med. Hvad ville du egentlig svare? De fleste ville nok fremstamme et ‘Hmm, det ved jeg ikke rigtigt…’

Der kan fx være mange grunde til, at du er god til at bage. Måske er din styrke, at du er kreativ. At dit hoved bobler med idéer til nye mesterværker. Men forklaringen kan også være,

“Hvad er dine styrker egentlig?”

At spille FIFA og bage er begge smaddergode ting at kunne. Men det er ikke styrker. Det er færdigheder.

KREATIVITET

Ud af de 24 forskellige styrker skal du vælge de 3 styrker, der passer bedst på dig. Skriv dem meget gerne ned. Find nogle eksempler fra din hverdag, hvor de tre styrker viser sig.

VEDHOLDENHED

Du tænker tit ‘Hmm, gad vide, om det kan gøres på en ny eller smartere måde? Du er god til at få idéer.

Du giver ikke op. Når du går i gang med noget, så gør du det færdigt. Også selvom det trækker tænder ud.

NYSGERRIGHED

ÆRLIGHED

Du elsker at stille spørgsmål og fordybe dig. Ligesom Spørge Jørgen, der altid spørger “hvorfor dit og hvorfor dat…”

Du taler sandt. Samtidig gør du sjældent ting, der strider imod dine værdier og principper.

DØMMEKRAFT

ENTUSIASME

Du er god til at se ting fra flere vinkler. Du er grundig og drager sjældent forhastede konklusioner.

Når du bliver optaget af noget, går du 100 % ind i det. Du er fuld af begejstring og engagement.

VIDEBEGÆR

RELATIONER

Du elsker at lære nye ting. Du suger viden til dig både i skolen og i fritiden.

Du er god til at knytte tætte bånd til andre. Det betyder meget for dig at være tæt på folk, du holder af.

VISDOM

OMSORG

Dine venner kommer tit til dig for at få gode råd. Du er nemlig god til at åbne nye perspektiver.

Du står klar, når folk omkring dig har brug for hjælp. Du tænker på andre og spreder varme.

MOD

SOCIAL INTELLIGENS

Du er ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer. Du siger din mening og tør at gå egne veje.

www.uurs.dk

2. Find dine 3 største styrker

Du er god til at leve dig ind i andre. Folk omkring dig føler sig godt tilpas i dit selskab.

20

3tilbage til indhold

Meg et


3. Hiv fat i en ven, og lav øvelsen sammen

Har du svært ved at komme på noget? Bare rolig. Alle har styrker, også dig. Nogle gange kræver det bare lidt ekstra gravearbejde at finde frem til dem. En god idé er derfor at få hjælp af en ven. Sæt jer med listen med de 24 styrker og kryds af, hvilke kvaliteter I ser hos hinanden. Tit er det meget nemmere at få øje på andres styrker end dine egne.

4. Læg mærke til, hvad du har let ved – og hvad der gør dig glad

Læg mærke til, hvornår tingene virkelig kører for dig? Er det, når du har hjulpet en veninde, der er ked af det? Så kan en af dine styrker være omsorg. Eller styrede du for vildt, da du anførte fodboldholdet? Så er du måske en ledertype. Når noget føles let for dig, er det, fordi du bruger dine styrker. Du har det godt og føler dig på hjemmebane. Så hvad er let for dig?

Måske er det at danse, programmere, reparere ting, løbe eller snakke med andre? Stop op, og stil dig selv spørgs­ målet: ‘Hvorfor er jeg egentligt god til at …? Hvad er det for nogle styrker dybt i mig selv, jeg trækker på?’

typisk, når du får mulighed for at folde både dine færdigheder og dine bagvedliggende styrker helt ud.

DERFOR ER DET VIGTIGT AT KENDE DINE STYRKER

Er du fx kreativ, så kan du bruge denne styrke til at komme på løsninger. Kreativiteten kan også være et frirum – altså et sted, hvor du får et afbræk fra modgangen, mens du hækler, pimper din cykel eller opfinder en ny gryderet.

1. Du får bedre selvværd

3. Du bliver gladere

Mange er slemme til kun at fokusere på de steder, hvor de ikke lykkes. Det slider på selvværdet. Øv dig i stedet i at lægge mærke til, hvad dine styrker er. Det, du er god til og godt kan lide. Det booster dit selvværd – og du finder mere ro i dig selv.

2. Du bliver bedre til at håndtere modgang

I hårde tider er det særligt vigtigt at kende dine styrker. ‘Hvorfor?’, tænker du måske. Jo, du kan tænke på dine styrker som dine personlige supervåben. Og dem skal du kalde for flow. Tiden står stille. Og du føler dig 100 % til stede i nuet. Ret fedt. Sådanne øjeblikke opstår

VÆRDSÆTTELSE

Kender du det, at tiden nogle gange flyver afsted, fordi du er totalt opslugt af det, du er i gang med? Hvis du kan finde din tilstand af flow, vil du være gladere og føle at alting bare går meget lettere. Ret fedt.

4. Du får lettere ved at træffe gode valg

At vælge uddannelse bliver sikkert lettere, når du har et klart billede af dine styrker. Jo bedre du kender dig selv, desto større er chancen simpelthen for, at du lander på den rette hylde. Inspiration, tekster og ikoner venligst udlånt af Mindhelper.dk

RETFÆRDIGHED

Du er god til at få øje på det smukke i livet. Om det er et flot landskab eller et perfekt saksespark, så er du helt solgt.

Det er vigtigt for dig, at andre bliver behandlet ordentligt – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med dem.

TAKNEMLIGHED

LEDERSKAB

Du sætter pris på små og store ting i livet. ”Tak” er et af dine yndlingsord. Folk omkring dig ved, at de betyder noget for dig.

Du kan godt lide at gå forrest og tager ofte styringen i en gruppe. Andre lytter til dig og er tit med på dine idéer.

OPTIMISME

TILGIVELSE

Du ser det gode i livet – også selvom tingene ikke altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden. Tænker ‘Det skal nok gå’.

Du bærer ikke nag, når andre sårer dig. Du ved, at alle begår fejl. Hos dig får folk en ny chance.

HUMOR

BESKEDENHED

Du tager ikke ting så tungt. Du er god til at se ting fra en skæv vinkel og skabe smil omkring dig.

Du er ikke typen, der råber “Se mig! Se mig!” Heller ikke når alting bare kører for dig.

SPIRITUALITET

OMTANKE

Du ved, at du er en del af noget større. Du er åben for, at ting kan hænge sammen på mange måder.

Du tænker dig om, inden du gør eller siger noget. Du er en grundig person, der træffer fornuftige valg.

SAMARBEJDE

SELVKONTROL

Andre kan regne med dig. Du er god til at få grupper til at fungere og nyder fællesskaber.

Du har stor selvdisciplin. Følelser og impulser løber sjældent af med dig.

21

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


Hvad har betydning for dig? Har du overvejet hvad der har betydning for dig, i forhold til det drømmejob du måske en skønne dag står i?

Nu skal du/I prøve at tilføje et job på skalaerne – det kunne være et drømmejob, eller måske bare et job du vil prøve at sammenligne dig med.

Prøv først at placere dig selv på disse skalaer med et kryds. Dernæst kan du prøve at sammen­­ligne dine krydser med hvordan en anden person vil placere sig. Hvordan adskiller I jer fra hinanden og på hvilke områder er I ens?

Markér jobbet på skalaerne med en cirkel. Hvordan lan­der dine egne krydser i forhold til cirklerne på de for­ skellige skalaer? I kan evt.hjælpe hinanden med at afgøre, hvor cirklen skal placeres på de enkelte skalaer, for at se om I er enige. Husk at I kan bruge ug.dk til at søge info.

UDE INDE

TEORETISK PRAKTISK

FYSISK HÅRDT

FYSISK LET

MENNESKER TING

RENT BESKIDT

BØRN VOKSNE

FAST ARBEJDSTID

FLEKSIBEL ARBEJDSTID

RUTINE AFVEKSLENDE

HØJ LØN

LAV LØN

LANG UDDANNELSE

KORT UDDANNELSE

LIDT ANSVAR

MEGET ANSVAR

MEGET KREATIVITET

LIDT KREATIVITET

Hvilke 2 af ovenstående værdier er de vigtigste for dig?

1

2

Hvilke andre job kan du nævne, hvor lige netop disse to værdier fylder meget?

www.uurs.dk

22

3tilbage til indhold


ar jeg Hvilke fag h d? det godt me Hvilke

arbejd kan jeg smetoder godt li ’?

Hvad vil jeg gerne blive bedre til i år?

al jeg sk p e t s ndige ål? Nødve mine m å n t a ta’ for

Andr

23

3tilbage til indhold

e st ta’ fo ep jeg og så r at n å min ku n ne e må l?

www.uurs.dk


opleve ! Hey Skal du ud at

Det kan fx være via introkurser i 8. klasse, eller brobygning i 9. eller 10. klasse

en ungdomsuddannelse? Her har du nogle forslag til ting, du kan være nysgerrig på. Vælg de spørgsmål, som du synes giver mening for dig at undersøge.

For at sikre, at du får mest mulig ud af dit besøg, så skal du sørge for at forberede dig godt inden du tager af sted.

1

Indholdet af uddannelsen

Hvad forventer du passer godt til dig og dine interesser på disse uddannelser?

m Hvilke fag er særligt vigtige på uddannelsen? m Hvordan ser en typisk uge ud på uddannelsen? m Hvor lang tid varer uddannelsen?

2

Særligt for besøg på en erhvervsuddannelse

Hvilke fag er gode fag for dig og hvor meget tror du, de fylder på uddannelsen?

m Hvad sker der efter mit grundforløb? m Hvor svært er det at skaffe en praktikplads?

3

m Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få en praktikplads?

Hvad tror du især, at du kunne blive udfordret på, hvis du skulle gå på uddannelsen?

m Hvordan er EUX forskellig fra almindelig EUD?

Særligt for besøg på en gymnasial uddannelse m Hvilke studieretninger har skolen? m Hvilke fag skal man have udover studieretningen? m Hvad nu hvis jeg fortryder mit valg af studieretning?

Krav til mig m Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen? m Hvad skal jeg være god til? m Hvad skal jeg interessere mig for? m Hvor meget tid til lektier skal jeg regne med?

Elev på skolen m Hvad er en god elev her? m Hvilke sociale aktiviteter er der på stedet? m Hvordan oplever eleverne hverdagen?

Hvad kan jeg blive m Hvad kan jeg blive med denne uddannelse? m Hvilke uddannelser kan jeg læse bagefter? m Hvilke jobmuligheder har jeg bagefter?

MIT HELT EGET SPØRGSMÅL, JEG TAGER MED

www.uurs.dk

24

3tilbage til indhold


oplevelser Brug dine

Tjek de spørgsmål, du valgte på side 24, og svar så godt du kan på de spørgsmål, du valgte!

fra dine besøg på ungdomsuddannelser!

Ikke god

LÆRERNE

Helt i top

dine op le ve lse r å p n re tu ra e p m te Ta’ kord og be gru nd med sti

ELEVERNE

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

ARBEJDSMETODER

LEKTIEMÆNGDE

TRANSPORT DERTIL

STIKORD:

FAGENE

STIKORD:

1

Prøv at sætte ord på noget, der har overrasket dig lidt i en positiv retning!

2

Hvor blev du ramt på dine interesser og det du oplever at være god til?

3

Hvad ville du blive udfordret på, hvis du en skønne dag søger ind på uddannelsen?

25

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


LER ..!

SI

G” H

EJ

2 3 REG

EM

DU

3tilbage til indhold

DE R

26

”T IL

4

EF

NYE

6 5 1

AR

VE

D–

UM

IG

L..

!

De t be tyder ba re så m eget , at du gør et go dt førs te da g på indt ry k aller­din pr ak tik pla ds . Sørg for, at af st ed hjemm du komm er ef ra i så go d tid, at du ikke for sent , hv is komm er buss en er fors inket , eller du ikke ka n fin de ba re vej. Hu sk at ha ’ st yr på , hvor du skal møde ind. Hv is alt ba re sp iller og du lan der på adre ss en i vil dt go d tid, så ka n du go dt gå en ek st ra tu r om bygningen ell er ba re hæng e lid t ud ...

STE

IG RD

AT S

KOM TIL TIDE

NYT

… AG E

SK

ra

5

s elv l du Sk a regler fri? r e d du r uEr ar at b e? r h is k ay rnå ntin h v o e n k a m o n o t u r lig v og a det de der jo n usk r E r mø an å h r e e p å? du uk . S e ll e der ?D av l , og kal ed, nh gæ den r s ing i a t k s er e t ide. rnå d m j d u arb ejd g l e r d o p l a g t H vo ve ma l v i d tø re ska st ha h v a m o b il du me ilke e om d , hv sin som ge vide ge om det , n t il! i k ke pør r a s e od s at der er g om Det

D

d g in r di t t te e g æ e og s det m dig ver e er f a rer i l e r b t å god cen te s, s ko n k p l a d u f l e r e u r t i g s du i n t h s i d k d n v a n de g yn t ; H din pr g f å r e æ r e ig . B e d t pel å v o m p i e e d ts a g t il m e r e r ik k y f o r t go ege t v n er s t ill e e r er m er bli v år lov e hø m er li ver s t b du e o u f r D s ub nå t, d Du ig . D g ave i de ver e. ve d o e t op dd p a e o g o p p l. sj er m e en no sk a tem r ing at lø s ø s e de t te ad du l sæ t v t il a u h d d r på me å kan i k ke -s re s e m

te

di lt s å – g n sid b a r e i’ d ste g d od v æ em h å a g s s t il a ret ka nd ts e du l ig e b e n f e e n li d u Må høv d ug geso husk ” Tak e e e f sk m r , da at s or i d k a e h a i k ke k a n a nd r d ! B a d u d u s ig e fa g – jo ta en u jo u ly re du t a g r t e d r vel v i s e st t il sp ee s og e g e d ig . ø r g t il a h u s t a k i mo ke n l i l i d i n t, o tf De e o le ra e å t m g r il r g e n v go en k h ts ”h g , o m d il sik d e ig a g e ve r a ll e lil S o e ll e r u s å ke r t k u n n l e s k e p æ e ll e v s p r p å d v e r d r a m in a r e g n hv v pr g du a d i l v æ e r n e h a’ i f t l i g t t a l i g n e k t i k . de en a du re go m v id l y s t u d t k f o n de H v i k t ik f å r d d s l n r fr pl a e, t il m yr u d d ha idt o a a t l els e e n n e d , e t h a ds i . rt m f slu h a r læ g o m af ilt a lt : H v t n in v æ r e , f o d u h s e n d m e d e g a m e n a r ilk n at di e d g k a e t i p t o g r a r læ e s å – s g . a de vær g? H å d va ele a n du rak t f, pæ r t no an væ e h dh ik f jo ret os da f go dem ar d bb e or t æ s om de ? H u f å t s o ll e ! t il? e va m d h t ud ar

1 2 3

D u b m o li ver m r g s ig e n m å s ke ad e v r m is t Pr hej øv t il e d a r un s a o g s a ll e ll e d d t p å m m e å at , g i ve e a n a r b n l a v n n m ære r de dre a ejds p m na pa e fre ed. hå ns at la ds vn D s m e s e e ne n de t e. D en , de r in f or t er n e r. D d, s ”øh ba p å d og et e ller f r r e m å o … u e m la r k å g t æ en r d a v o s u n e ve d ig t s ke o d l r s sk ig åd du jo der… s t i m d ler, du du la a h g s u a ” b å s n t k sk a vad od i l du e p E da ds t i virk nog ør g f t e r h unn l v æ du h dé, a spis et el n li ’ s v e d o mh i r e t i d t t å n d e e sig r e m e d d t du e ku har il n e n d ed d n eg er. d i d n u i n t s e e e g e o e a h a’ udda rbe n? ”, en a m du m d re s t dit jde ”H f” et n n v H mø j o b? et d ? ”, ” ad k vad ” o s ig t H vo an r v… il at -

www.uurs.dk

BA R…

HU ake r vs p r v h r e i dig snart t glæde d Skal du o g u dt? t kan d forbere t tik? De d o g til, n er du g tricks o t i l ! Me s p i t din nogle x ud af a He r e r m r å n du f hvo r d a tik. vs p r a k e r hve r

GØR DIG SPIL

Farvel...

Liges om en fo db old sp iller sk al gø re sig sp ilb ar ba nen, så sk al på du og så husk e at gø re dig på pr ak tik pla sp ilb ar ds en . Nå r du m angler noge ta ge dig til, så t at fortæl at du er kla r til nye ud fordringer. Vis in iti at iv og intere ss e – jo mer e du sp ør ger, jo m er e får du ud af dit forlø b! Så enkelt er de t.

De

Få mest ud af din

ERHVERVSPRAKTIK NÅR DU SKAL FINDE EN PRAKTIKPLADS Brug Jobkompasset på ug.dk til at finde jobs ud fra dine interesser. På ug.dk under ”Job” kan du møde andre, som fortæller om deres job.

Undersøg om der er nogle i din families eller venners netværk, som er på et sted, som du gerne vil opleve.

4 hvad det er der gør, at du gerne vil i praktik lige netop hos dem? Ring eller besøg virksomheden og præsentér dig selv. Fortæl dem,

Husk, at der kan være mange grunde til, at de ikke kan tage dig i praktik! Så tvivl ikke på dig selv, hvis de takker nej. Så er det bare videre til den næste. Måske får du brug for en ny plan – kunne et andet job være en mulighed?

N

Hej!


FØR du skal i

ERHVERVSPRAKTIK

HVOR SKAL DU I PRAKTIK?

Hvad tænker du, man skal være god til i det job, du skal ud og prøve? Man kan eksempelvis være: åben – selvstændig – pædagogisk – lyttende – impulsiv – god til at træffe beslutninger – opfindsom – tålmodig – udadvendt – rolig – ansvarsfuld – troværdig – organiseret – forsigtig – vedholdende – god til samarbejde – kreativ – omsorgsfuld – hjælpsom – fleksibel – god til koncentration – osv…

Hvad hedder virksomheden/arbejdspladsen?

Hvor mange ansatte tror du der er?

Hvornår møder du – og hvornår har du fri?

Hvad slags tøj skal du møde op i? Hvilke arbejdsopgaver tror du, at DU kommer til at skulle udføre?

Beskriv kort, hvilke typer opgaver du tror, der løses på arbejdspladsen:

Hvad bliver mon mest interessant i din praktik? Hvilke typer medarbejdere tror du, du kommer til at møde? Gamle, unge, mænd, kvinder, sjove, søde, hjælpsomme, tjekkede, reserverede – eller noget helt andet

FIND PÅ 2 GODE SPØRGSMÅL, DU TAGER MED TIL VIRKSOMHEDEN

”Gode spørgsmål”: man må ikke kunne svare ja/nej eller med et enkelt ord

1 2 27

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


Når du har været i

ERHVERVSPRAKTIK

Hvis du har været ude og opleve et job og en arbejdsplads i erhvervspraktik, så skal du bagefter huske at suge alt hvad du kan ud af dine oplevelser! Hvordan kan du bygge videre på de erfaringer du har fået? Inden din erhvervspraktik kunne du udfylde skemaet på side 27. Start med at se det igennem, og læg mærke til, om du ville svare ens på spørgsmålene nu hvor du har været af sted. Nederst på skemaet havde du formuleret to gode spørgsmål. Fik du to gode svar på dem?!

Hvilke dele af jobbet k u n ne du blive UDFORD RE T PÅ?

Hvilke dele af jobbet havde du det især GODT MED? HVOR MEGET FYLDER DETTE AF JOBBET?

Hvad skal du være særligt GOD TIL for at ku nne lykkes med jobbet?

Herunder er der 7 bobler med spørgsmål – svar på dem så godt du kan. Det kan måske være, at I kan få lov til at tale om dem i grupper i din klasse, så kan I på den måde dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Hvis du s kulle G Ø R E Hvad kunne du med NOGE T OM i forhold til praktik fordel FOKUSERE PÅ ken? HV

allerede nu, både i skolen

og i fritiden, hvis du gerne vil ha’ det job en dag?

De gode gruppesnakke I kan have omkring de 7 spørgsmål, kan være en god ”opvarmningsøvelse” til det sidste du også skal huske – nemlig at logge ind på din studievalgsportfolio, og udfylde feltet omkring erhvervspraktik. www.uurs.dk

Hvilke af ER DINE STYK inge ku n ne du br t? i spil i jobbe

28

3tilbage til indhold

O R DA N K

UNNE DU HA’ NDNU BE DRE OPLEVEL S E?

FÅET EN E

På hvilken måde kan DINE ERFARINGER fra praktikken hjælpe dig videre i forhold til valg af uddannelse?


UG.DK

Din online UDDANNELSESGUIDE

Vil du gerne blive klogere på mulige uddannelser og job bagefter? Eller har du brug for inspiration til dit uddannelsesvalg? På UddannelsesGuiden ug.dk finder du information om alle uddannelser i Danmark, samt job og karriereveje. Her kan du på egen hånd finde svar på spørgsmål om fx optagelse og adgangskrav – og FÅ INSPIRATION hente inspiration til valg af uddannelse, ved hjælp Prøv nogle af værktøjerne, som inspi­ration til valg af uddannelse og job. af hjemmesidens digitale værktøjer og videoer. Se fx Jobkompasset, Adgangskortet, Uddannelseszoom, mit ug og andet...

SØGEFELTET Resultater opstillet i kategorier: Grønne sider = uddannelser – bl.a. steder, opbygning, adgangskrav mv.

Lilla sider = jobs – bl.a. opgaver, arbejdsplads, løn, muligheder mv..

Grå sider = artikler – bl.a. interviews med ansatte, lovstof mv.

TIL ALLE Generel info om alle ungdomsuddannelserne. Derudover et forældreunivers med alt om parathedsvurdering, videoer og hjælp...

AKTUELT INDHOLD Indholdet skifter løbende, så aktuelle nyheder altid er på forsiden.

ET JOBKOMPASS de mange re nysgerrig på Her kan du væ kompasPå k. s i Danmar jobs, som finde interesse, n di t rs fø set vælger du mpasset dig og så viser ko er dertil! jobs, der pass klikke Husk også at jobs, de dig ind på lige e ikk du som kender...

Gem ug.dk og evejledning.dk på mob

Så er de altid lige ved hånden!

ilen

eVejledning – altid åben Kom i kontakt med en uddannelsesv ejleder via chat, telefon, mail, facebook. De afholder også digitale møder i løbet af året - åbent for alle – altid.

ADGANGSKORTET Hvilke videregående uddannelser, giver de forskellige kombinationer af fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, adgang til? Få overblikket på adgangskortet!

29

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


UG.DK

Jobsøgning

Jeg undersøger jobbet som Mulige arbejdssteder

Beskæftigelsesmuligheder

Find flere eksempler på, hvor man kan være ansat...

Se på ug.dk (+ evt. arbejdsmarkedsbalancen.dk)

Gode jobmuligheder Mindre gode jobmuligheder HVor i landet er mulighederne bedst?

Hvad tjener man i løn?

For at have dette job skal man være...? Nævn 2 egenskaber du mener, man især skal have, for at trives i dette job…

Man kan eksempelvis være: åben - selvstændig - pædagogisk - lyttende - impulsiv - god til at træffe beslutninger - opfindsom - tålmodig - udadvendt - rolig - ansvarsfuld - troværdig - organiseret - forsigtig - vedholdende - god til samarbejde - kreativ - omsorgsfuld - hjælpsom - fleksibel - god til koncentration - osv…

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

3 eksempler på forskellige arbejdsopgaver Hvad laver man helt konkret, hvis man har dette job? Måske kan du finde nogle opgaver, man ikke lige havde tænkt over…

1 2 3 Uddannelsesveje til jobbet? Hvilke veje gennem uddannelsessystemet kan du tage, for at komme til dette job? Bliver du i tvivl, så prøv evt. at spørge eVejledningen!

Hvad er den samlede længde på uddannelsesvejen efter 9. klasse..? Hvilke adgangskrav møder du undervejs på din uddannelse frem mod jobbet? www.uurs.dk

30

3tilbage til indhold


UDDANNELSESSTEDER REGION SJÆLLAND BY ASNÆS BALLERUP FAXE GREVE HASLEV HOLBÆK HØNG ISHØJ KALUNDBORG KORSØR KØBENHAVN KØGE MARIBO NAKSKOV NYKØBING FALSTER NÆSTVED RINGSTED ROSKILDE SLAGELSE SOLRØD SORØ TAASTRUP VORDINGBORG

UDDANNELSESSTED, ADRESSE HJEMMESIDE EUD EUX STX HHX HTX HF ANDRE Odsherreds Gymnasium – Åstoftevej 34, 4550 Asnæs odsherreds-gym.dk x NEXT, Ballerup – Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup nextkbh.dk x x VUC Storstrøm, Faxe – Præstøvej 5, 4640 Faxe vucstor.dk x EUC Sjælland – Rådhusholmen 10, 2670 Greve eucsj.dk x Greve Gymnasium – Rådhusholmen 12, 2670 Greve greve-gym.dk x x VUC Roskilde, Greve – Rådhusholmen 12A, 2670 Greve vucroskilde.dk x EUC Sjælland – Finlandsgade 18, 4690 Haslev eucsj.dk x Midtsjællands Gymnasium, Haslev – Skolegade 31, 4690 Haslev msg-gym.dk x x ZBC, Haslev – Skolegade 21, 4690 Haslev zbc.dk x EUC Nordvestsjælland – Absalonsvej 20, 4300 Holbæk eucnvs.dk x x Slotshaven Gymnasium – Slotshaven 1, 4300 Holbæk slotshaven.dk x x x ZBC SOSU Sjælland, Holbæk – Slotshaven 3, 4300 Holbæk zbc.dk x x Stenhus Gymnasium – Stenhusvej 20, 4300 Holbæk stenhus-gym.dk x I+T Nordvestsjælland HF og VUC – Slotshaven 5, 4300 Holbæk nordvestvuc.dk x Høng Gymnasium og HF – Hovedgaden 2, 4270 Høng hoeng-gymhf.dk x x x Landbrugsskolen Sjælland – Finderupvej 8, 4270 Høng lssj.dk x x NEXT, Ishøj – Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj nextkbh.dk x x x x x Allikelund Gymnasium – J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg allikelund.dk x x x x EUC Nordvestsjælland – Rynkevangen7-9, 4400 Kalundborg eucnvs.dk x x Kalundborg Gymnasium & HF – J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg kalgym.dk x x A Nordvestsjælland HF og VUC – J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg nordvestvuc.dk x VUC Vestsjælland Syd, Korsør – Skolegade 1, 4220 Korsør vuc-vs.dk x NEXT Uddannelse København – Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby nextkbh.dk x x x x x x Hotel og Restaurant Skolen – Vigerslev Allé 18, 2500 Valby hrs.dk x x TEC – Stæhr Johansens Vej 5- 7, 2000 Frederiksberg tec.dk x x x x EUC Sjælland – Campusbuen 31, 4600 Køge eucsj.dk x x x Køge Gymnasium – Gymnasievej 4, 4600 Køge kggym.dk x x Køge Handelsskole – Lyngvej 19, 4600 Køge khs.dk x x x ZBC SOSU Sjælland, Køge – Campusbuen 40, 4600 Køge zbc.dk x x VUC Roskilde, Køge – Gymnasievej 2, 4600 Køge vucroskilde.dk x CELF Maribo – C.E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo celf.dk x x Maribo Gymnasium – Refshalevej 2, 4930 Maribo maribo-gym.dk x x CELF Nakskov – Søvej 6, 4900 Nakskov celf.dk x x x x Nakskov Gymnasium og HF – Søvej 6, 4900 Nakskov nakskov-gym.dk x x VUC Storstrøm, Nakskov – Søvej 60, 4900 Nakskov vucstor.dk x CELF Nykøbing Falster – Merkurs Plads 1 / Kringelborg Allé 7, 4800 Nyk. F. celf.dk x x x x Nykøbing Katedralskole – Poul martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. nykat-gym.dk x x SOSU Nykøbing Falster – Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. sosunyk.dk x VUC Storstrøm, Nykøbing Falster –Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. vucstor.dk x EUC Sjælland – Jagtvej 2 / Malervænget 4, 4700 Næstved eucsj.dk x x x Herlufsholm Skole – Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved herlufsholm.dk x I Næstved Gymnasium og HF – Nygårdsvej 43, 4700 Næstved naestved-gym.dk x x A + T ZBC SOSU Sjælland, Næstved – Troensevej 2, 4700 Næstved zbc.dk x x VUC Storstrøm, Næstved – Teatergade 23, 4700 Næstved vucstor.dk x ZBC, Næstved – Handelsskolevej 3, 4700 Næstved zbc.dk x x x Midtsjællands Gymnasium, Ringsted – Ahorns Allé 11, 4100 Ringsted msg-gym.dk x ZBC SOSU Sjælland, Ringsted – Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted zbc.dk x x VUC Vestsjælland Syd, Ringsted – Ahorns Allé 1, 4100 Ringsted vuc-vs.dk x ZBC, Ringsted – Ahorns Allé 3-5, 4100 Ringsted zbc.dk x x x x Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet– Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde rhs.dk x x x Himmelev Gymnasium – Herregårdsvej 10, 4000 Roskilde himmelev-gymnasium.dk x x HTX Roskilde – Pulsen 4, 4000 Roskilde htxroskilde.dk x Landbrugsskolen Sjælland – Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde lssj.dk x x Roskilde Gymnasium – Domkirkepladsen, 4000 Roskilde roskilde-gym.dk x x Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde roskildekatedralskole.dk x T Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 10, 4000 Roskilde rts.dk x x ZBC SOSU Sjælland, Roskilde – Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde zbc.dk x x VUC Roskilde – Læderstræde 4, 4000 Roskilde vucroskilde.dk x ZBC, Roskilde – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde zbc.dk x x ZBC Selandia – Bredahlsgade 1B / Willemoesvej 4, 4200 Slagelse sceu.dk x x x x A Slagelse Gymnasium og HF-kursus – Willemoesvej 2A, 4200 Slagelse slagelse-gym.dk x x ZBC SOSU Sjælland, Slagelse – Ingemannsvej 61, 4200 slagelse zbc.dk x x VUC Vestsjælland Syd, Slagelse – Herrestræde 11, 4200 Slagelse vuc-vs.dk x Solrød Gymnasium – Solrød Center 2, 2680 Solrød Str. solgym.dk x x Sorø Akademis Skole – Akademigrunden 8, 4180 Sorø soroe-akademi.dk x NEXT, Taastrup – Skagensgade 3, 2630 Taastrup nextkbh.dk x x EUC Sjælland, Vordingborg – Elmealle 2, 4760 Vordingborg eucsj.dk x SOSU Nykøbing F., Vordingborg – Chr. Richardsvej 43,, 4760 Vordingborg sosunyk.dk x x Vordingborg Gymnasium & HF – Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg vordingborg-gym.dk x x VUC Storstrøm, Vordingborg – Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg vucstor.dk x ZBC, Vordingborg – Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg zbc.dk x x x x

ANDRE - ->

A – Autisme / Aspergers

I – IB, pre-IB

T – Team Danmark Uddannelses Partner

31

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


DE GYMNASIALE

HHX, HTX, STX og HF

De fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF har en hel del til fælles, men de har samtidig også hver deres faglige profil og fokusområder. Formålet for dem alle er, at du tilegner dig faglig viden og kompetencer gennem fagene og samspillet imellem dem. Et andet fællestræk er, at der er fokus på det almendannende. De forbereder dig til at søge ind på en videregående uddannelse. Her ser vi på nogle af de ting, som er fælles for de gymnasiale uddannel­ ser. Du kan på de efterfølgende sider dykke yderligere ned i hver af de forskellige uddannelser – men husk også at gøre brug af værktøjerne på ug.dk samt besøge uddannelsesste­ dernes egen hjemmeside.

Undervisningen du møder på de gymnasiale uddannelser vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbej­ de, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også

regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studie­ kredse og lektiecafé. På alle skoler kan du få vejledning, mens du går på skolen.

OPBYGNING AF HHX, HTX, STX 1. år GF

2. år 3. år STUDIERETNINGSFORLØB OBLIGATORISKE FAG STUDIERETNINGSFAG VALGFAG

De treårige gymnasiale uddannelser består af et grundforløb og et studie­ retningsforløb. Du begynder HHX, HTX og STX med et 3 måneders grundforløb. Dette forløb skal bl.a. give dig forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder samt præsentere dig for studieretninger­ nes fagområder og fag og for de typer af videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod. Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. www.uurs.dk

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Du vil også få vejledning undervejs i processen. Ved grundforløbets afslutning væl­ ger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretnings­ forløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i sam­ spil med hinanden. Valget af studieretningsfag er her hvor du vælger nogle fag, som du gerne vil fordybe dig i og derved giver du din uddan­ nelse et særligt fokus. Valgfag og studieretninger er for­ skellige fra gymnasium til gymna­ sium, så du skal huske at undersøge, hvilke fag der udbydes, der hvor du overvejer at gå.

32

3tilbage til indhold

OPBYGNING AF HF

Den toårige HF er opdelt i fire seme­ stre på hvert ½ år. De første to semestre har du et fastlagt skema sammen med resten af din klasse. De obliga­ toriske fag fylder størstedelen af ti­ den, men du arbejder også med pro­ jekt- og praktikperioder, som skal hjælpe dig med at vælge den fagpak­ ke og valgfag, som du skal have på de to sidste semestre. Valget af fagpakke vil målrette din HF mod særlige vi­ deregående uddannelser.


UDDANNELSER A = 3 år (højniveau)

B = 2 år (mellemniveau) C = 1 år (det laveste niveau)

DE OBLIGATORISKE FAG OG NIVEAUER Fagene i de gymnasiale uddannelser kan læses på A, B og C niveau, hvor A er det højeste niveau. Nogle fag vælger du selv gennem valg af studieret­ ningsfag og valgfag, men størstede­

HHX

varighed: 3 år

len af dine fag er obligatoriske. Når du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan dine fag og fagenes niveauer have betydning for om du opfylder de specifikke adgangskrav, du møder på

HTX

nogle af de videregående uddannelser. Her kan du sammenligne de obligatoriske fag og deres minimums niveauer, som du møder på de forskellige gymnasiale uddannelser.

STX

varighed: 3 år

varighed: 3 år

HF

varighed: 2 år

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Engelsk

A

Engelsk

B

Engelsk

B

Engelsk

B

Matematik*

B

Matematik

B

Matematik*

B

Matematik

C

2. fremmedsprog B A

2. fremmedsprog B A

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Historie

B

Idéhistorie

B

Historie

A

Historie

B

Fysik

B

Fysik

C

Kemi

B

To af følgende fag:

Kemi

B

Biologi

C

Kemi, biologi,

Biologi

C

Geografi

C

C

Informatik, eller naturgeografi

C

Religion C

C

Religion

C

Idræt, eller et

Kommunikation/IT Afsætning

B

eller Informatik

C

Virksomhedsøkonomi

B

Teknologi

B

Idræt C

International økonomi

B

Teknikfag

A

Kunstnerisk fag C

Informatik

C

Erhvervsjura

C

* Elever med mange sprogfag på HHX og STX, vil kunne afslutte matematik på C-niveau.

kunsterisk fag

C

Oldtidskundskab C

33

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


DE GYMNASIALE UDDANNELSER VALGFAG I GYMNASIET

VALGFAG

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretninger­ ne. Det er forskelligt, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside. Ønsker du et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det på C-niveau.

Er du nysgerrig på hvilke fag, der findes som valgfag, så kan du se en oversigt på ug.dk

OPTAGELSE TIL DE GYMNASIALE UDDANNELSER

For at kunne søge ind på de gymnasiale uddannelser, er der en række betingelser som du skal kunne opfylde, for at have retskrav på at blive optaget.

ADGANGEN TIL DE TREÅRIGE GYMNASIALE UDDANNELSER HHX, HTX, STX – FRA SKOLEÅRET 2019/20 I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til enten HHX, HTX eller STX. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

8. klasse

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til de treårige gym­ nasiale ungdomsuddannelser.

+

Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte deres faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på enten HHX, HTX eller STX.

+

9. klasse

afgangseksamen

Elever, som lever op til disse adgangskvalifikationer, kan også vælge EUD, EUX, HF eller en anden uddannelsestype. ALTERNATIVER – for de få, der ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen 5 i UPV 5 i UPV UPV

+ + +

+ + +

5 i UPV 5 i UPV UPV

Prøve Gen.snit: 3,0-5,0 Prøve Gen.snit: 2,0-3,0

Vejledningssamtale

Prøve Gen.snit: min. 6,0

Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Hvis en elev ikke opnår gennemsnit på 5 i sine standpunkts­ karakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse.

Kilde: Ministeriet for børn, under visning og ligestilling

www.uurs.dk

+

34

3tilbage til indhold


DE GYMNASIALE UDDANNELSER

ADGANG FRA 9. KLASSE

ADGANGEN TIL DEN TOÅRIGE HF-UDDANNELSE – FRA SKOLEÅRET 2019/20 I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til HF. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

+

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til HF.

Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på HF.

Gælder for 9. klasse: Hvis en elev ikke er uddannelsesparat men får 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven komme direkte på HF.

+

ADGANG FRA 10. KLASSE

Elever, som lever op til disse adgangskvalifikationer, kan også vælge EUD, EUX, HF eller en anden uddannelsestype. I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til HF. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

+

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til HF.

+

I 10. klasse skal elever have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskaraterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat. Derudover skal eleven have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne for at kunne komme direkte på HF.

Hvis en elev ikke opnår et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en toårig HF-uddannelse.

Gælder for 10. klasse: Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en toårig HF-uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Kilde: Ministeriet for børn, under visning og ligestilling

35

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


DE GYMNASIALE UDDANNELSER

TJEK LI ST E HF

OG ST X TJEK LI ST E HH X, HT X

elsesparat på de Jeg er vurderet uddann udsætninger personlige og sociale for emsnit på mindst 5 Jeg har opnået et genn i standpunk tskarakterer ar e ret tidigt og i umiddelb Jeg søger om optagels /10. kla sse forlængelse af 9. kla sse ing forberedende undervisn Jeg har modtaget prøve og til m k eller fransk) fre i 2. fremmedsprog (fx tys med 9. kla sse riske afgangsprøver Jeg går op i de obligato i 9./10. kla sse s afgangsek samen Jeg består grundskolen e 2,0 i gennemsnit af all (dvs. jeg opnår mindst mine prøvekarak terer)

HVIS DU IKKE OPFYLDER ADGANGSKRAVENE

Er du blevet vurderet ikke-uddan­ nelsesparat, har du ikke opnået de nødvendige karakterer ved afgangseksamen eller opfylder du ikke alle adgangskravene, så har du ikke retskrav på at blive optaget. Du har dog stadig mulighed for at søge om optagelse, men så er det den pågældende ungdomsuddannelse, som foretager en helhedsvurdering af dig. Dette sker via en vejledningssamtale eller optagelses­ prøve på ungdomsuddannelsen.

Jeg er vurderet uddann elsesparat på de personlige og sociale for udsætninger Jeg har opnået et genn emsnit på mindst 4 i standpunk tskarakterer Jeg søger om optagels e ret tidigt og i umiddelb ar forlængelse af 9. kla sse /10. kla sse Jeg har modtaget prøve forberedende undervisn ing i 2. fremmedsprog (fx tys k eller fransk) frem til og med 9. kla sse

Jeg går op i de obligato riske afgangsprøver i 9./10. kla sse

Jeg består grundskolen s afgangsek samen (dvs. jeg opnår mindst 2,0 i gennemsnit af all e mine prøvekarak terer)

ANSØGNING TIL HHX, HTX, STX, HF

Inden 1. marts skal du søge digitalt via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk – dine forældre skal underskrive tilmeldingen via NemID. Din uddannelsesvejleder kommer ud i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Opfylder du ikke optagelseskravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering.

Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du al­ tid til optagelsesprøve. Optagelsesprøver og/eller optagelsessamtale afvikles inden 15. april. Du får svar fra institutionen, om du er optaget senest 1. juni.

HVIS DU FÅR BRUG FOR AT LAVE ET UDDANNELSESSKIFT

Hvis du er optaget på en af uddannelserne HHX, HTX, STX har du senest Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kroved afslutningen af grundforløbet nisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre mulighed for at skifte mellem de nævnen uddannelse. Du kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærte uddannelser uden tab af tid. Du har hjælp, støttetimer og andet. imidlertid ikke krav på at blive opta­ Når du søger din ungdomsuddannelse via optagelse.dk i 9. eller get på en bestemt skole eller 10.klasse, skal du beskrive hvad du tidligere har fået af specialuni en bestemt studieretning. dervisning, støtte og hjælpemidler, så skolen kan se, hvad du har Hvis du er bagud i visse S TØT T E T IL behov for af hjælp på uddannelsen. Er du gået ud af skolen, når fag på den nye uddannelGENNEMF ØRELSE du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om se, må du selv indhente de optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejlemanglende færdigheder. der og gøre opmærksom på, at du vil få brug for specialpædaBemærk: Ved uddangogisk bistand. Du skal desuden sende dokumentation for dit nelsesskift skal du selv behov for støtte. henvende dig på det Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan tilbydes spegymna­sium, du ønsker cialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddanat skifte til. nelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte, du har brug for. Skolen søger støtte på dine vegne.

STØTTE TIL AT GENNEM­FØRE DIN UDDANNELSE

www.uurs.dk

36

3tilbage til indhold


HVILKET GYMNASIUM SKAL JEG VÆLGE?

Overvejer du at gå i gang med en gymnasial uddannelse, så skal du bruge tid på at være nysgerrig på hvilken en af de gymnasiale uddannelser, der matcher dine fremtidsdrømme og styrker dig bedst. Du kan eksempelvis tage udgangspunkt i: n Hvilken gymnasial retning rammer bedst dine faglige interesser? n Hvilke fag er du god til? n Hvilken uddannelse overvejer du at læse bagefter? Dernæst kan du undersøge: n Hvordan er undervisningen på de gymnasiale uddannelser? n Hvordan er studiemiljøet på de forskellige gymnasier?

n Hvordan er de gymnasiale uddannelser opbygget? n Hvad er adgangskravene? Husk at udnytte de mange muligheder du har for at opleve de gymnasiale uddannelser via n Introkurser i 8.klasse n Brobygning i 9.+10.klasse n Uddannelsesarrangementer arrangeret af UU n Åbent hus på de enkelte gymnasier

På ug.dk kan du med værktøjet ”Min gymnasievej” vælge 5 fag fra listen over alle obligatoriske fag på alle gymnasiale uddannelser. Når du klikker på fortsæt, ser du, hvilken gymnasial uddannelse der giver dig flest af de fag, du har valgt. Derefter kan du læse mere om den uddannelse, du er interesseret i. Prøv gerne værktøjet flere gange, hvor du vælger en ny kombination af fag hver gang.

MIN GYMNASIEVEJ

ADGANGSKORTET PÅ UG.DK På ug.dk kan du også prøve kræfter med ”Adgangskortet” – her kan du se alle de videregående uddannelser, som en given kombination af fag på din gymnasiale uddannelse giver adgang til.

n I højre side kan du se, hvor mange videregående uddannelser, som uddannelsen giver adgang til, og hvordan de fordeler sig i interesseområder.

n Du starter med at vælge din gymnasiale uddannelse i boksen til venstre, hvorefter du kan se uddannelsens obligatoriske fag og niveauer.

n Nu kan du begynde at vælge fag til og fra, og du kan ændre i valgte fags niveauer. For hver ændring du foretager, opdateres listen over de videregående uddannelser, som du opfylder adgangskravene til.

nale internatio le ia gymnas er ls e uddann

adgangskrav, der gælder på alle de uddannelsessteder, hvor du kan tage uddannelsen.

n Vælger du en af uddannelserne på listen, kan du se de specifikke

IB – International Baccaulareate

I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning. IB (engelsk), DFB (fransk) og DIAP (tysk). Du kan læse mere om uddannelserne ved at scanne QR-koden.

Video

VALGFAG

37

3tilbage til indhold

Studieretninger

ADGANGSKORTET

www.uurs.dk Ofte stillede spørgsmål


STX

1. år GF

OBLIGATORISKE FAG STUDIERETNINGSFAG VALGFAG

Almen studentereksamen DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Historie A + Engelsk B + Matematik B* + Idræt C + Religion C + Oldtidskundskab C + Fysik C + Samfundsfag C + Kunstnerisk fag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

GRUNDFORLØBET – 3 MDR.

Vælg to af disse: • Biologi C • Kemi C • Naturgeografi C • Informatik C + mindst ét af disse: • Biologi B • Fysik B • Kemi B • Naturgeografi B • Informatik B

To-tre studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – se mulighederne under gymnasierne

STUDIERETNINGSFORLØB VALGFAG

Og fremmedsprog: Fortsætter B/A eller begynder A

Er du nysgerrig på at vide mere om den generelle opbygning og hvad de gymnasiale uddannelser har til fælles, så tag et smut forbi siderne 32-37. Her kan du også sammenlig­ ne de obligatoriske fag i skemaet på side 33.

OM UDDANNELSEN

På det almene gymnasium får du undervisning i en bred og almen fagrække inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. Der lægges vægt på såvel det teoretiske som på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger. STX rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på mindst disse niveauer: A-niveau: dansk og historie. B-niveau: engelsk, matematik, 2. frem­ medsprog (hvis det er et fortsættersprog, ellers på A-niveau).

www.uurs.dk

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + Idræt + 2. fremmedsprog + Naturvidenskabeligt grundforløb + Almen sprogforståelse + Ét kunstnerisk fag

På STX har du en bred vifte af fag in­ den for samfundsvidenskab, naturvi­ denskab og humaniora. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en STX er, at du bagefter kan søge optagelse på en vi­ deregående uddannelse.

F R IS K PÅ AT V ID E MERE?!

2. år 3. år STUDIERETNINGSFORLØB

Du har valgfag på 2. og 3. år. Du har maksimalt tre valgfag – se mulighederne under gymnasierne

C-niveau: fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi. I grundforløbet vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor man bl.a. ser på hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Du deltager også i et naturvidenskabeligt grund­ forløb, hvor du bl.a. kommer til at gennemføre praktiske undersøgelser både i laboratoriet og i naturen. Både almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat. Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for STX. Studie­ retningerne er organiseret inden for hovedområderne: Naturviden­ skab,  samfundsvidenskab, sprog  og kunst Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside, for at finde mere info om deres studieretninger.

STX på ug.dk

Læs mere om studieretninger på STX på ug.dk, hvor du samtidig også via Adgangskortet kan undersøge, hvilke videregående uddannelser de forskel­ lige studieretninger giver adgang til.

STUDIERETNINGSPROJEKT

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt i forhold til det emne, du har valgt. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået den almene studentereksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

STX studieretninger 38

3tilbage til indhold

Video om STX


HHX

1. år GF

DE OBLIGATORISKE FAG

*Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

STUDIERETNINGSFORLØB

Tre fag: 1 A-fag, 1 B- eller A-fag, evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

VALGFAG

På 2. årgang arbejdes der med en erhvervscase.

Er du nysgerrig på at vide mere om den generelle opbygning og hvad de gymnasiale uddannelser har til fælles, så tag et smut forbi siderne 32-37. Her kan du også sammenlig­ ne de obligatoriske fag i skemaet på side 33.

OM UDDANNELSEN

Det merkantile gymnasium er en internationalt orienteret uddannelse, og du arbejder med IT i alle fag. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre. HHX rummer en række obligatoriske fag som alle elever skal have på mindst disse niveauer: A-niveau: dansk og engelsk B-niveau: 2. fremmedsprog, afsætning, international økonomi, historie, virksomhedsøkonomi og matematik

F R IS K PÅ AT V ID E MERE?!

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + 2. fremmedsprog + Almen sprogforståelse + Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Økonomisk grundforløb

Studieområdet: Gennemførelse af syv fastlagte forløb med for­ skellige fagkombinationer, der afsluttes med et studieområdeprojekt.

På HHX undervises du især i fag in­ den for virksomheds- og samfunds­ økonomiske fagområder i kombina­ tion med fremmedsprog og andre almene fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HHX er, at du bag­ efter kan søge optagelse på en vide­ regående uddannelse.

Du har valgfag på 2. og 3. år. Mindst ét af 48 forskellige fag –se mulighederne under gymnasierne

C-niveau: erhvervsjura, samfundsfag og informatik I grundløbet indgår også to under­ visningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Du skal desuden gennemføre et øko­ nomisk grundforløb og et forløb, der omhandler almen sprogforståelse. Både det økonomiske grundforløb og almen sprogforståelse vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat. Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 13 forskellige studieretninger inden for HHX. Studie­ retningerne er organiseret inden for hovedområderne: Økonomi og mar­ ked, økonomi og sprog og sprog. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside, for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIERETNINGSPROJEKT

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt i forhold til det emne, du har valgt. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din HHX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Læs mere om studieretninger på HHX på ug.dk, hvor du samtidig også via Adgangskortet kan undersøge, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretninger giver adgang til.

HHX på ug.dk

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

OBLIGATORISKE FAG STUDIEOMRÅDET VALGFAG

Merkantil studentereksamen Dansk A + Engelsk A + Virksomhedsøkonomi B + Afsætning B + Historie B + International økonomi B + Matematik B* + Erhvervs­ jura C + Informatik C + Samfundsfag C

2. år 3. år STUDIERETNINGSFORLØB

Video om

HHX

HHX studieretninger 39

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


HTX

1. år

2. år 3. år STUDIERETNINGSFORLØB

GF

OBLIGATORISKE FAG STUDIEOMRÅDET VALGFAG

Teknisk studentereksamen DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Teknik A + Engelsk B + Matematik B + Fysik B + Kemi B + Teknologi B + Idéhistorie B + Biologi C + Kommunikation/it C + Samfundsfag C

Er du nysgerrig på at vide mere om den generelle opbygning og hvad de gymnasiale uddannelser har til fælles, så tag et smut forbi siderne 32-37. Her kan du også sammenlig­ ne de obligatoriske fag i skemaet på side 33.

OM UDDANNELSEN

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. HTX rummer en række obligatoriske fag som alle elever skal have på mindst disse niveauer:

H TX studieretninger

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Kommunikation + Samfundsfag + Naturvidenskabeligt grundforløb + Produktudvikling + Nogle studieretningsfag + Evt. 2. fremmedsprog

Ét af fagene: • Byggeri og energi • Udvikling og produktion • Proces, levnedsmiddel og sundhed • Digital design og udvikling Studieområdet: faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, natur­ videnskab, idéhistorie og dansk.

På HTX har du tekniske og natur­ videnskabelige fag kombineret med andre almene fag. Du kan starte ef­ ter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HTX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

STUDIERETNINGSFORLØB

To fag på A-niveau samt evt. et ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

VALGFAG

Du har valgfag på 2. og 3. år. Du har maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

A-niveau: dansk og teknikfag. B-niveau: engelsk, fysik, kemi, matematik, teknologi og idéhistorie. C-niveau: biologi, samfundsfag kommunikation/it eller informatik. I grundløbet indgår også to under­ visningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige ho­ vedområder, din uddannelse byder på. Du skal desuden gennemføre et naturvidenskabeligt grundforløb og et forløb, der omhandler produktud­ vikling. Både det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat. Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for HTX. Studie­ retningerne er organiseret inden for hovedområderne: Anvendt naturvi­ denskab, teknologi og kommunika­ tionsteknik. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside,

F R IS K PÅ AT V ID E MERE?! www.uurs.dk

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HTX på ug.dk 40

3tilbage til indhold

for at finde mere info om deres studieretninger. Læs mere om studieretninger på HTX på ug.dk, hvor du samtidig også via Adgangskortet kan undersøge, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretninger giver adgang til.

STUDIEOMRÅDEPROJEKT

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din htx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Video om HTX


HF

1. år OBLIGATORISKE FAG

OBLIGATORISKE FAG FAGPAKKE VALGFAG

Højere forberedelseseksamen DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk B 1. års obligatorisk: Matematik C + et obligatorisk valgfag + et kreativt fag

To-fire valgfag med 1 af niveaukombinationerne: • B – B eller ét valgfag + • B – C

VALGFAG

Ét af de kreative fag: • Musik • Drama • Billedkunst • Idræt • Mediefag mv.

Kultur- og samfundsfaggruppe: • Historie B • Samfundsfag C • Religion C Naturvidenskabsfaggruppe: • Biologi C • Kemi C • Geografi C

Projekt- og praktikforløb

HF er en 2-årig gymnasial uddannel­ se, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademieller professionsbacheloruddannelse. Med en udvidet fagpakke vil det også være muligt at læse videre på en uni­ versitetsuddannelse.

meget udgangspunkt i, hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job. Du vil gennem din uddannelse få regelmæssig feedback af dine lærere, mens du også løbende vil blive vejledt i forhold til dit valg af retning i din uddannelse.

Er du nysgerrig på at vide mere om den generelle opbygning og hvad de gym­ nasiale uddannelser har til fælles, så tag et smut forbi siderne 32-37. Her kan du også sammenligne de obligatoriske fag i skemaet på side 33.

Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og praktik- og projektforløb. HF er en boglig uddannelse, så du skal være indstillet på at bruge meget tid på forberedelse af fx oplæg og lektier generelt.

OM UDDANNELSEN

HF er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau. HF rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på mindst disse niveauer: A-niveau: dansk B-niveau: engelsk, Kultur- og samfundsfagsgruppe (Historie) C-niveau: matematik, naturvidenskabelig faggruppe (biologi, geografi og kemi, Kultur- og samfundsfagsgruppe (religion, samfundsfag), og enten idræt eller et kunstnerisk fag. Kunstneriske fag er billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik. Hvilke fag du kan vælge imellem afhænger af det enkelte uddannelsessted. Mindst ét valgfag på C- eller evt. B-niveau. Alle fag på hf-uddannelsen vil have en praksisorienteret toning, dvs. at de tager

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

FAGPAKKER

Kultur-Samfund: • Religion • Samfundsfag • Historie

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsorienteret og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker.

2. år OBLIGATORISKE FAG

PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den to-årige HF-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads. Alle projekt- og praktikforløb kobler sig til mindst ét bestemt fag eller faggruppe. Som en del af forløbet skal du løse en form for faglig opgave, og forløbene vil altid skulle vurderes af din faglærer.

VÆLG EN FAGPAKKE

Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser. Der findes to typer af fagpakker: Fagpakker uden overbygning er målrettet erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser inden for områder som eksempelvis sundhed og undervisning / HF på ug.dk

41

3tilbage til indhold

pædagogik, it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi. Fagpakker med overbygning skal du vælge, hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse. Den kaldes også for den udvidet fagpakke, da den udover de fag og niveauer, som den almindelige fagpakke indeholder, også kræver at du gennemfører to eller tre løft af niveau i fag. Der kan være forskellige bindinger mellem hvilke fag du har mulighed for at løfte i niveau. Er du interesseret i at vide mere om valg af fagpakke, så prøv at kontakte det uddannelsessted, hvor du overvejer at påbegynde din HF.

EKSAMEN

Den 2-årige HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået hf-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

ENKELTFAG

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag.

SÆRLIGE FORHOLD

HF-søfart udbydes i Frederikshavn og

Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse.

Grøn HF udbydes i Nørre Nissum/ Herning. Du kan læse mere om grøn HF på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og HF-kursus.

Video om HF

F R IS K PÅ AT V ID E MERE?!

Om HF Søfart www.uurs.dk


ERHVERVSUDDA EUD – over 100 praktiske, erhvervsrettede muligheder

Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og erhvervsskoleforløb. Erhvervsuddannelserne er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF1 følger man en fagretning, hvor man bliver introduceret til flere uddannelser. På GF2 starter en mere faglig specialisering, hvor der er fag, der skal gennemføres for at kunne begynde på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider. EUD – de fire hovedområder:

ggeri Teknologi, by og transport

el og Kontor, hand rvice forretningsse

rdbrug Fødevarer, jo og oplevelser

dhed Omsorg, sun og pædagogik

GRUNDFORLØB GF1 OG GF2

Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra grundskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang. Du kan optages på GF1 op til et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. GF 2 kan du kun påbegynde tre gange – derefter skal du have en uddannelsesaftale for at kunne optages.

OPTAGELSESKRAV TIL GF1 OG GF2

n du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, og n du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, og n du skal være vurderet uddannelsesparat www.uurs.dk

n op til et år efter afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du starte på GF1. Ellers starter du direkte på GF2. n Har du en uddannelsesaftale, vil du altid kunne starte på GF2 Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat. Din kommune har tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

ADGANGSBEGRÆNSNING

På nogle uddannelser kan der være adgangsbegrænsning i forhold til enten at komme i gang med GF1 eller komme videre på GF2. Det betyder, at du enten skal have en uddan­ nelsesaftale med en virksomhed, eller at du skal have en såkaldt kvoteplads, før du kan starte på det andet grundforløb (GF2).

42

3tilbage til indhold

For alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre i hovedforløbet.

OPTAG

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted.

HOVEDFORLØB

Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til afsluttende prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder.

P R A K TI K P LA D S

De t er DIG SE LV , som ha r an sv aret for at sk af fe en prak tik pl ad s !


NNELSER

STØTTE TIL AT GENNEM­FØRE DIN UDDANNELSE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Du kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet. Når du søger din ungdomsuddannelse via optagelse.dk i 9. eller 10.klasse, skal du beskrive hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte og hjælpemidler, så skolen kan se, hvad du har behov for af hjælp på uddannelsen. Er du gået ud af skolen, når du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for specialpædagogisk bistand. Du skal desuden sende dokumentation for dit behov for støtte. Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte, du har brug for. Skolen søger støtte på dine vegne.

ADGANGSKRAV – HOVEDFORLØB

Derudover er der krav om, at du skal gennemføre / bestå bestemte fag, før du kan blive optaget på hoved­forløbet.

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan komme i betragtning. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad de lægger vægt på i forhold til tildeling af en kvoteplads, og hvornår der er frist til at lave en ansøgning. Der er ingen garanti for, du kan få en kvoteplads, selvom du søger.

KVOTEPLADS

SKOLEPRAKTIK

For at kunne starte på hovedforløbet på en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Kvotepladser findes på de uddannelser, hvor der er flere ansøgere til uddannelsen, end der er praktikpladser. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er et begrænset antal pladser. Du skal lave en ansøgning til en kvoteplads, hvis du gerne vil komme i betragtning til sådan en plads.

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddannelse i skolepraktik. Det betyder, at du får din uddannelse på erhvervsskolen. Du kan se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, her i hæftet og på ug.dk

43

3tilbage til indhold

På mere end halvdelen af alle erhvervsuddannelser er der skolepraktik. For at komme i betragtning til skolepraktik, skal du være egnet, geografisk mobil, fagligt mobil og aktiv praktikpladssøgende.

FORDELSUDDANNELSERNE

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Der er gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed. Der er også gode jobmuligheder for færdiguddannede.

LØN OG SU

Når du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. Er du over 18, og går du på GF2, kan du få SU.

A N S Ø G N IN G O G A N S Ø G N IN G S FR IS TE R Du søge

r en erhver vsudda nnelse på optagelse.dk . Når du kom mer direkte fra gr unds kolen, er ansøgningsfriste n normalt 1. mar ts. For unge , der er blevet vurderet ik ke udda nnelse sparate, og for un ge , som ik ke kom mer direkte fra 9. el ler 10 ., er fris ten 15 . mar ts. Ansøgningsfr iste r for øv rige optagelses tidspun kter – kontak t erhver vsskolen , el ler se på dens hjem mes ide. www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD ADGANG FRA GRUNDSKOLEN

hvilken som helst uddannelse – dog kun dem uden ad­ gangsbegrænsning. På GF2 arbejder du med uddan­ nelsesspecifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Du skal til en grundfagseksamen og GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås.

GF1 omfatter introducerende, bred og almen er­ hvervsfaglig undervisning inden for det valgte ho­ vedområde. Du bliver løftet 2 niveauer i dansk og skal afslutte forløbet med en grundfagseksamen. Ved overgangen til GF2 kan du vælge at påbegynde en 1

Grundforløb del 1

Praktisk brobygning forpraktik/ trainee

(alle udd. skole – 20 uger) 2

I virksomhed

3

Grundforløb del 2

Hovedforløb (praktik og skole)

(alle udd. skole – 20 uger)

PRAKTIKADGANGSVEJEN – DU SKAL HAVE EN UDDANNELSESAFTALE MED EN GODKENDT VIRKSOMHED variabelt, ofte 3-6 mdr.

ungarbejde grundskole

SKOLEADGANGSVEJEN – FOR UNGE DIREKTE FRA 9. ELLER 10 KLASSE – ELLER SENEST ET ÅR EFTER

Grundforløb del 2

Hovedforløb (praktik og skole)

(skole – 20 uger)

NY MESTERLÆRE – DU SKAL HAVE EN UDDANNELSESAFTALE MED EN GODKENDT VIRKSOMHED I virksomhed op til 1 år evt. supplerende skoleundervisning

Hovedforløb (praktikKilde: og skole) Under visningsministeriet

Se oversigt over godkendte virksomheder

www.uurs.dk

44

3tilbage til indhold


EUX

Se oversigten

ERHVERVSUDDANNELSERover – deEUD

uddannelser, der kan tages

Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag EUX giver dig mulighed for at kom­ binere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til HF. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekom­ petence, hvilket betyder, at du bagefter kan enten arbejde som faglært eller læse videre på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. En erhvervsuddannelse med EUX består – med undtagelse af grund- og valgfag – af både praktik og den fulde Praktisk brobygning forpraktik/ trainee ungarbejde

skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du vil derfor skul­ le have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddan­ nelse. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse. På de tekniske og de merkantile uddannelser med EUX-forløb, skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere mange opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder. På de

med EUX

merkantile EUX-uddannelser samles mange af de gymnasiale fag på et studieforberedende skoleår, hvorimod de tekniske EUX-uddannelser har de gymnasiale fag fordelt gennem hele uddannelsestiden. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik, og at du er vurderet uddannelsesparat. De uddannelser, der har EUX er markeret med en gul firkant på de efterfølgende sider.

TEKNISK EUX – FOR UNGE DIREKTE FRA 9. ELLER 10 KLASSE – ELLER SENEST ET ÅR EFTER EUX Grundforløb del 1

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole)

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

MERKANTIL EUX – FOR UNGE DIREKTE FRA 9. ELLER 10 KLASSE – ELLER SENEST ET ÅR EFTER EUX Grundforløb del 1

grundskole

(teknisk udd. skole – 20 uger)

en ddannels Finansu isk EUX r Obligato

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Erhvervsskole – 1 år (EUX-studieforløb)

EUD SOM KORT – SÅDAN LÆSES DE

De næste sider viser alle erhvervsuddannelser, alfabetisk. De er hver især udformet som et kort, hvor man hurtigt kan se det meste om uddan­ nelsen, samt en QR-kode, der fører dig lige til pågældende uddannelse på ug.dk

Fitnessinstruktør/ Fitnessuddannelsen

So4ciåral- og er de viden om at omi, jælp dl æ gg en sundhedsh s øk on 2 r en gr un om deårre

Smed

UDDANNELSE – FARVEN MARKERER HOVEDOMRÅDET

D u få ku nd er ar e op , og ve jle de pe ng e, sp be tj en e fo r at lå ne v ho be . s ng er får inds igt i krop pen s ik riDu bl .a . de re ana tom i, kred sløb gn e fo rs e el le r te og fors kell ige ene rgis in ve st er yste mer. Du

QR-KODE – GÅR TIL UG.DK MED ALT OMKRING UDDANNELSEN

lære r tekn ikke r til kon ditio ns­ og styr ketr æni ng. Der udo ver lære r du tekn ikke r til, hvo rda n du ska l inst rueet re. ni ng er :

: ch er EC IA LE R fl g. br an TR IN + SP el se m ed nn da ud pe ns io n, og Fi na ns v Li , 2 år 6 m al kr akit­ pred ligreog dr - 5 år rskonog B an rg og pe ngn i de reTRIN s + SPECIAL ER: ik rite Du yd er om so r en kers adesfo K• Sknn

2 år 2 md r

UDDANNELSENS VARIGHED – DEN SAMLEDE VARIGHED INKL. GRUNDFORLØB

AK TI P å sk æl dr e me Fitn LE PRess inst o le ruk tørn med tis k hjæ lp til læ refysi . IN GE N SK O træ ning r d usko m på et ple jeh jem • er Fitn ell m d e fo rs ke ess m e ta inst hje ruk l, tør eg et o g hmed ll ig e ty p dmi nist v o rdcen rati on a ntera er a de

f k a n fo rm d e l a f a rb e s . E n v ig e jd e t g å r ud på a ti g m e ta l o g t v æ lg e • INGEdNeSKO d n reLEP e t re tt e tt eRAK a rbTIK sk e ll ig e e jd• s te k n o p g a v e r. ik v e d fo D e t k ræ r­ fø lg e r m v er at du ed i de n LE R: s o m sm e y e s te te TR IN + SP EC IA d læ re r d u lpe r k n hjæ ik ds ke he nd og s å at r. S o m sm So cia l- og su li m e o g s ed v e js e i p la s ti c. T R IN + S P EC IA L E R: S m • IK e KT d -b e a rb e OL EP RA jd n in g (t G • ING EN SK EG RÆ NS NIN ri n 1) S v e js e r, • AD GA NG SB K le jn sm ed, Sme Smed m d ru s tf a a ri ti m , S s t, med ene rg it e k n ik

Viser om uddannelsen: • har adgangsbegrænsning • ikke indeholder skolepraktik • er udelukkende skolebaseret

Hovedforløb – 2 år (praktik og skole)

45

GUL FIRKANT – VISER OM UDDANNELSEN KAN TAGES SOM EUX BLÅ FIRKANT – VISER OM UDDANNELSEN ER MED TALENTSPOR PINK FIRKANT – VISER OM UDDANNELSEN ER FORDELSUDDANNELSE TEKSTBESKRIVELSE – KORT OM UDDANNELSENS INDHOLD TRIN + SPECIALER – VISER DE FORSKELLIGE RETNINGER MAN KAN VÆLGE

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Anlægsgartner

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Autolakerer

ingsAnlægsstruktør, bygn struktør og brolægger

4 år 3-9 md r

4 år 6 mdr

4 år 6 md r

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om etablering og vedligeholdelse af haver, parker og kirkegårde. Du lærer om de forskellige planter og deres egenskaber. Og at anlægge og arbejde med græsarealer.

TRIN + SPECIALER: Anlægsgartner – anlægsteknik Anlægsgartner – plejeteknik

Automatik- og procesuddannelsen

2 år 6 md r - 5 år atis ke sys tem er, Du får vid en om aut om Du lær er om tek nik , der sty rer og reg ule rer. ms sys tem er. trø rks stæ ele ktro nik og aut om atis ere de d me å ogs er ejd arb Du t på tryk luft sys tem er, der er bas ere tryk (hy dra ulik ). ske væ og ) atik eum (pn TRI N + SPECIA LER: om atik tek nik er, Aut om atik mo ntø r, aut vat orb ran che n, ele i er nik tek atik om aut ktr obr anc hen ele i er nik aut om atik tek

en om sto re byg ger ier, Udd ann else n give r vid r, , bro er, bol igk var tere som kon tor hus e, veje e i for­ ejd arb at er lær Du r. tor ve og pla dse r pla nte gni nge r og ske llige ma teri ale r efte

En aut ola ker er lake rer bile r. På sko len lær er du de tek nik ker , du ska l bru ge for at få et flot res ulta t. Du får gru ndi g und erv isni ng i farv elæ re og spr øjte tek nik .

ber egn ing er.

TRI N + SPECIA LER: Aut ola ker er

TRI N + SPECIA LER: Anl æg sst ruk tør Bro læg ger Byg nin gss tru ktø r

Bager og konditor

Beklædningshåndværker

2 år 6 mdr - 3 år 10 mdr 3 år - 4 år 6 mdr Du får en grun dlæg gend e viden om råvar ehån dteri ng, bagn ing samt frem ­ stillin g af kage r og dess erter. En bage r/ kond itor kan arbe jde på brød ­ og kage ­ fabri kker eller i bage rier/b ager afdel inger eller kond itorie r. TRIN + SPEC IALER: Deta ilbag er Hånd værk sbag er Kond itor

Du lærer at arbejde med designoplæg og at tage mål og konstruere modeller. Du lærer også forskellige syteknikker. Desuden lærer du at bruge it­værktøjer, så du kan lave arbejdstegninger og produktbeskrivelser.

TRIN + SPECIALER: Beklædningshåndværker Tekstil- og beklædningsassistent • ADGANGSBEGRÆNSNING •

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Beslagsmed

Buschauffør i kollektiv trafik

Boligmonteringsuddannelsen

2 - 5 år

4 år 6 mdr Du skal lære om heste, deres anatomi og forhold omkring deres sundhed. Derudover lærer du at omgås og arbejde med heste.

TRIN + SPECIALER: Beslagsmed

• ADGANGSBEGRÆNSNING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

www.uurs.dk

r 3 år 3 md r - 4 år 6 md de vid en om ma te ­ Du får en gru ndl æg gen er om pro duk tud ­ lær du og , ign des rial er og ude n får du et Des . vice ser og vikl ing , salg er og væ rktø jer, skin ma de god t ken dsk ab til Du får ogs å und erv is­ der ind går i arb ejd et. rlig e for det spe cial e, nin g i de fag , som er sæ t. valg som du har TRI N + SPECIA LER: Aut osa dde lma ger Mø bel pol stre r Gar din dek ora tør

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

46

3tilbage til indhold

Læ r at kør e bus på en hen syn sfu ld og fors var lig må de. Du tag er de nød ven dig e kør eko rt, og lær er des ude n om ved lige ­ hol del se og efte rsy n af kør etø jer – og, hvo rda n ma n om gås kun der. TRI N + SPECIA LER: Bus cha uff ør Bus cha uff ør i kol lek tiv traf ik Kør sels dis pon ent • ING EN SKO LEP RAK TIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Byggemontageteknik

er

1 år 11 md r ere byg nin gs­ Du lær er at ops ætt e lett , lett e loft s­ der spla gip ele me nte r, som e og gla spa rtie r. kon stru ktio ner og dør tem er sam t væ g­ lsys reo og Elle r ska bs­ elle r me tal. og tag ske lett er af træ

TRI N + SPECIA LER: er Byg gem ont age tek nik

Bygningsmaler

Bygningssnedker

3 år 9 md r - 4 år 3 md r

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr Som bygningsmaler har du mulighed for at vælge at specialisere dig i særlige maleteknikker som fx marmorering og forgyldning. Både indendørs og udendørs.

En byg nin gss ned ker arb ejd er typ isk i træ og lave r dør e, vin due r, mø ble r og inve nta r. På sko len lær er du om de ma nge træ sor ter, og du lær er ogs å at arb ejd e me d væ rktø j og ma skin er.

TRI N + SPECIA LER: Byg nin gss ned ker

TRIN + SPECIALER: Bygningsmaler

LEB ASE RET • • UDE LUK KEN DE SKO

Cnc-teknikuddannelsen

Bådmekaniker

4 år 5 mdr - 4 år 6 mdr Bådmekanikeren lærer at arbejde med de forskellige typer af motorer, der ligger i mindre både.

TRIN + SPECIALER: Bådmekaniker

• ADGANGSBEGRÆNSNING •

3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

2 - 3 år Du få r en gr un dl æ gg en de vid en om co m pu te rs ty re t fo ra rb ejd ni ng af m et al Du læ re r at bo . re , fræ se og dr eje , bå de m ed alm in de lig e m as kin er og m ed cn c­ m as kin er.

er På skole n lære r du, hvor dan du brug finde værk tøj og mask iner. Du lære r at du så frem til defe kte og slidte dele, som udsk ifter eller repa rerer.

TRIN + SPEC IALER: Cyke lmek anike r Knal lertm ekan iker Moto rcyke lmek anike r

TR IN + SP EC IA LE R: Cn c- te kn ike r Cn c- as sis te nt • AD GA NG SB EG

munikationsData- og kom uddannelsen

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

RÆ NS NI NG

Digital media

Detailhandelsuddannelsen

3 år 6 mdr

3 - 6 år

er s om it­ sy st em gi ve r di g vid en . en tid le Ud da nn els en he r sig og ien ud vik le fa gl ig t, så te kn ik. Te kn ol t at fø lg e m ed tig vig r rfo de pr od uk­ om De t er ive dg rå n er et vis ka Ge ne re lt r. ge du på kv ali fic in sn lø tid ss va re nd e go de og t ig te r og væ lg e ds in els en te kn isk kr æ ve r ud da nn vn er. sa m ar be jd se LER: TRIN + SPECIA It- su pp or te r i in fra st ru kt ur m ed sp ec ia le in g Da ta te kn ike r i pr og ra m m er m ed sp ec ia le Da ta te kn ike r

3 - 4 år Du får en grundlæggende viden om varer, salg og kundeservice i en butik. Du får des­ uden viden om, hvordan du indkøber varer, styrer lageret, præsenterer varerne og ind­ retter butikken. Du lærer at betjene en kasse­ terminal, ligesom du lærer om butikkens økonomi. TRIN + SPECIALER: Blomsterdekoratør Dekoratør Salgsassistent m/u profil

TRIN + SPEC IALER: Mult imed ie integ rator Mult imed ie anim ator • INGEN SKOL EPRA KTIK •

Digital handel, Convenience

47

Du lære r at behe rske de mang e måde r, man kan arbe jde og udtry kke sig på i billed er og lyd. Man sidde r mege t ved en comp uter, men du lære r også om gode arbe jdsst illing er ved sidde nde arbe jde.

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Dyrepasser

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Elektriker

iker Ejendomsservicetekn

4 år 6 md r - 5 år

3 år 2 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 9 md r

En vigtig del af arbejdet går ud på at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold. TRIN + SPECIALER: Dyr i zoologiske anlæg, Forsøgsdyr Dyrehandel Hestemanager

en om var me ­ og En gru ndl æg gen de vid tion san læg , ant enn e­ van dfo rsy nin g, ven tila e inst alla tion er. nisk tek re anl æg og and se græ splæ ner, pas ere vid end l ska Du . Du lær er ogs å hav ean læg og ryd de sne ne. om at ser vice re beb oer TRI N + SPECIA LER: er Eje ndo ms ser vice tek nik

Du lær er at arb ejd e me d strø m til lys, ma skin er, com put ere , ala rme r m.f l., og hvo rda n ele ktri cite ten virk er, så du kan råd give kun der. Du lær er at fejl find e og rep are re, og inst alle re nye sys tem er. TRI N + SPECIA LER: Ele ktr iker 1 Ele ktr iker 2

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Elektronik- og svagst uddannelsen

røms-

r 4 år 6 md r - 5 år 6 md stil ler og rep are rer du På udd ann else n frem lær er fx om uds tyr til ele ktro nisk uds tyr. Du r hos pita lste kni sk elle ­ tele rad io, tv, pc og isni ng i må lein stru ­ uds tyr. Du får und erv arb ejd et. til ges bru me nte r, som

TRI N + SPECIA LER: (tri n 1) Ele ktr oni kfa gte kni ker er nik tek dico Me tek nik er Ele ktr oni k udv ikli ngs

Elektronikoperatør

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

2 år 6 mdr - 5 år 2 år 6 mdr På skole n lære r du om elekt riske komp onen ter, og hvor dan de frem stille s på mask iner. Du lære r at arbe jde med fejl retni ng og at præc ision slodd e unde r mikr osko p.

Du lærer at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og hydrauliske og elektriske anlæg på land­ brugs­ og entreprenørmaskiner. Du arbejder med motorer og maskiner, der bruges i parker og haver, inden for landbruget eller byggeriet. TRIN + SPECIALER: Materielmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed, kranmekaniker

TRIN + SPEC IALER: Elekt ronik oper atør

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Ernæringsassistent

2 år 5mdr - 4 år 2 mdr Uddannelsen giver en grundlæggende viden om ernæring og tilberedning. Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkken. Nogle bruges til at forarbejde og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarhed. TRIN + SPECIALER: Ernæringsassistent

Eventkoordinator

3 - 5 år 6 md r 3 - 4 år pla nlæ gge r og arra n­ En eve ntk oor din ato r cer ter, fes ter og kon fx r, ete ivit akt ger er ikle nye idé er og at udv at er lær bry llup per. Du øko nom i, boo king om alt å rea lise re dem . Ogs ntk oor din ato r kan og kon trak ter. En eve feri ece ntr e, forl ys­ arb ejd e i pr­ bur eau er, e m.m . ntr rce sto tels esp ark er, TRI N + SPECIA LER: Eve ntk oor din ato r

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

www.uurs.dk

Film- og tv-produktio nsuddannelsen

48

3tilbage til indhold

På sko len lær er du at pla nlæ gge , opt age og fær dig gør e en film ­, vid eo­ elle r tv­ pro duk tion .

TRI N + SPECIA LER: Film - og tv- ass iste nt Film - og tv- pro duk tion

ste kni ker

• ING EN SKO LEP RAK TIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Finansuddannelsen Obligatorisk EUX

Fitnessinstruktør/ Fitnessuddannelsen

Finmekaniker

2 år 4 år

2 - 4 år 6 mdr

de vid en om at Du får en gru ndl æg gen om der es øko nom i, der kun ede bet jen e og vejl at lån e pen ge, spa re op, bl.a . der es beh ov for fors ikri nge r. ne teg r inve ste re elle

TRI N + SPECIA LER: : d flg. bra nch ere tnin ger Fin ans udd ann else me n, sio pen og Liv dit, Ban k og rea lkre Ska des for sikr ing TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Flytekniker

Du lærer at læse og også at konstruere en teknisk tegning til fremstilling af de forskellige dele. Det kan fx være små dele af mekanikken i en kopimaskine, et måleapparat eller et fotoapparat. Tegningerne laves på computer. Du lærer at bruge det specielle værktøj, der indgår i produktionen. TRIN + SPECIALER: Finmekaniker, Våbenmekaniker Låsesmed Finmekanikassistent

Forsyningsop

2 år 6 mdr - 6 år 6 mdr

TRIN + SPECIALER: A-flymekaniker B1-flytekniker – mekanik B2-flytekniker – elektronik

Du læ re r, hv or da n st rø m m en pr od uc er es på fo rs ke llig e m åd er, hv or da n m an ov er vå og st yr er el­ ne ge r tt et . Du læ re r og så , hv or da m an ve dl ige ho n ld er og re pa re re r fe jl på de tra ns fo rm at or st at io ne r og ka bl er m v., so el­ ne tt et be st m år af.

ikken På udda nnels en lære r du om tekn olde og bag billed er, og hvad de kan indeh t bred t. mege er t råde jdsom udtry kke. Arbe og illust ra­ Det kan fx være at lave rekla me­ otos eller tions billed er, portr ætfo tos, luftf idéfo rslag og skits er til kund er.

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

IK •

Gastronom

Gartner

2 - 4 år 9 mdr

5 år 6 m dr 4 år 6 m dr -

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

rt og la ng t et ek ni kk er i ko Du læ re r kli pp fa st gø re at og t rm an en hå r, at lav e pe kli pp e sk æ g, at Du læ re r og så de ek st en sio ns . up . Vi de n om læ gg e m ak e­ fa rv e br yn og e. od de n fo r hå rm ny e tre nd s in

Alt efter speciale lærer du om planteproduktion i væksthuse, gartnerier og på planteskoler. Du får viden om, hvordan man behandler jorden, passer og plejer planterne og sikrer, at de har gode betingelser for at gro. Du lærer fx om vandingsme­ toder, gødningsforhold og beskyttelse af planterne mod skadedyr og sygdomme, ligesom du lærer at betjene maskiner og tekniske installationer.

LE R: TR IN + SP EC IA Fr isø r

EG • AD GA NG SB

Fotograf

TRIN + SPEC IALER: Foto graf

• IN GE N SK OL EP RA KT

Frisør

• ING EN SKO LEP RAK TIK •

5 år

TR IN + SP EC IA LE R: Fo rs yn in gs op er at ør

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

TRI N + SPECIA LER: Fitn ess ins tru ktø r me d fys isk træ nin g Fitn ess ins tru ktø r me d cen tera dm inis trat ion

eratør

2 år 6 m dr

Du får viden om og lærer at vedligeholde og reparere flymotorer, bremser, styre­ systemer, el­ og navigationssystemer, stel, vinge, hale, ror og landingsstel.

Du får ind sigt i kro ppe ns ana tom i, kre dslø b og fors kell ige ene rgis yst em er. Du lær er tek nik ker til kon diti ons ­ og sty rke træ nin g. Der udo ver lær er du tek nik ker til, hvo rda n du ska l inst rue re.

TRIN + SPECIALER: Væksthusgartner Planteskolegartner Havecentergartner RÆ NS NI NG

En gast rono m arbe jder med at lave mad. På skole n lære r du om gode råvar er, at tilbe rede og anre tte made n samt at vælg e drikk evare r derti l. Som gast rono m lære r du også mege t om indkø b og kund eserv ice.

TRIN + SPEC IALER: Gast rono mass isten t Smør rebrø d og cater ing Kok

49

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Glarmester

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Grafisk tekniker

Gourmetslagter

4 år

4 år 8 mdr

2 år 6 md r - 4 år

På skolen lærer du at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Du lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder.

TRIN + SPECIALER: Glarmester Alubygger

Greenkeeper

4 - 4 år 6 md r r, græ s og and re pla nte På sko len lær er du om eep er enk gre Som . læg fan der find es på et gol ms ter, træ er og bus ke ska l du ogs å pas se blo et ser flot og ind ­ råd om så , nen fba ved gol er kan arb ejd e ved eep enk gre En byd end e ud. ons , hvo r der ogs å adi dst bol gol fan læg elle r fod et græ splæ ne. lipp er bru g for en flot og nyk TRI N + SPECIA LER: Gre enk eep er Gro und sm an TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Havne- og terminaluddannelsen

gru ndl æg gen de vid en Udd ann else n give r en teri ng og tilb ere dni ng om slag tnin g sam t par de god kva lite t, så ken at er af kød . Du lær er saf tige og mø re. bøf fern e i køle disk en des erv ice og god kun du er Des ude n lær ford ærv es. tigt hur kød da e, iejn hyg TRI N + SPECIA LER: nt Gou rme tsla gte ras pira spe cial e d me r gte tsla rme Gou

En gra fisk tek nike r stå r for pro duk tion en af tryk te ma teri ale r. Du lær er tek nisk at tilre tte læg ge, kon tro ller e og gen nem føre pro duk tion en af tryk t kom mu nik atio n.

TRI N + SPECIA LER: Gra fisk tek nik er

• ADG ANG SBE GRÆ NSN

Guld- og sølvsmedeuddannelsen

ING •

Handelsuddannelsen

3 - 4 år 2 år 5 mdr - 4 år 6 mdr Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om meta llers egen skab er, og du lære r at brug e de rigtig e værk tøjer og mask iner til arbe jdet. Deru dove r lære r du om form og form givni ng og at lave arbe jdste gning er, så du kan bear bejde og udsm ykke meta llet. TRIN + SPEC IALER: Butik sguld smed , Guld smed Æde lsten sfatt er, Best iksøl vsme d Cisel ør, Korp ussø lvsm ed • ADGA NGSB EGRÆ NSNIN G • INGEN

På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik. Du lærer også at indhente tilbud, sammen­ ligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder. Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed. TRIN + SPECIALER: Handelsassistent (salg) Indkøbsassistent Logistikassistent

SKOL EPRA KTIK •

tent Hospitalsteknisk assis

Industrioperatør

2 år 6 md r - 3 år 2 md r

2 - 3 år

3 - 3 år 9 md r

På uddannelsen gennemgår du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne­ og terminalarbejdsplads: Håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene.

TRIN + SPECIALER: Havne- og terminalarbejder Havnemedhjælper • INGEN SKOLEPRAKTIK •

www.uurs.dk

en gru ndl æg gen de På udd ann else n får du der ne må leu dst yr til mo af gen vid en om bru n og hje rne n. Du lær er at und ers øge fx hør else ge fag udt ryk ind en bru og tå des ude n at fors for me dici n.

TRI N + SPECIA LER: Ind ust riop era tør Ind ust riop era tør -pr odu

TRI N + SPECIA LER: Aud iolo gia ssis ten t nt Neu rof ysio log iass iste TIK • • ING EN SKO LEP RAK

50

Du lær er om de fors kell ige typ er ma skin er og anl æg , der typ isk sty res gen nem com ­ put ere . Du lær er ogs å at beg å dig i frem stil ­ ling spr odu ktio nen , om pak nin g af var er og lag era rbe jde .

3tilbage til indhold

ktiv itet


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Industriteknikeruddannelsen

Karrosseriuddannelsen

4 år

2 år 6 md r - 6 år

4 år 6 mdr - 5 år

fag som fx fræ snin g Udd ann else n dæ kke r å me re tek nol ogi ske ogs n me og sve jsni ng g af com put ers tyre de fag som pro gra mm erin tud vikl ing . duk pro og ) ma skin er (cnc

TRI N + SPECIA LER: ktio n Ind ust rite kni ker -pr odu skin -ma ker Ind ust rite kni Ind ust rias sist ent

En grundlæggende viden om at bygge og reparere karrosserier til personbiler, varevogne, lastvogne og busser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer som stål, letmetal, aluminium og plast.

Kranfører

2 - 4 år 1 mdr

TRIN + SPECIALER: Kosmetikerassistent Hud- og skønshedsplejer Spa- og Wellnessassistent

Du få r en gr un dl æ gg en de vid en om tra ns po rt af go ds . Du læ re r at hå nd te re fra gt e go ds på og fo rs va rli g m åd e. Du læ re r og så at ud fø re kr an ar be jd e af fo rs ke llig ar t.

• IN GE N SK OL EP RA KT

IK •

Lager- og terminaluddannelsen

kr on er m .m . , br oe r og gu ld ld , Ta nd pr ot es er so m gi ps , gu er ial er ed m at isk kn Du ar be jd er m te r ve æ kr et elæ n. Ar be jd ac ry l og po rc m pu te r og så at br ug e co og r re læ Du sn ild e. m as kin er. LE R: TR IN + SP EC IA nd te kn ike r La bo ra to rie ta

Du lærer at holde styr på et lager, bl.a. at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck – og samtidig får du undervisning i forskellige it­systemer.

Udda nnels en til landm and giver en grun d­ lægg ende viden om pasn ing af husd yr og jordd yrkni ng. Mang e store gård e med mode rne bygn inger og anlæ g med mang e prod uktio nsdy r, stille r store krav om viden om tekn ik, styri ng, og vedli geho ldels e. TRIN + SPEC IALER: Land brug sass isten t, Land mand med spec iale, Jordb rugs mask infør er, Prod uktio nsled er, Agra røko nom

TRIN + SPECIALER: Lagermedhjælper Lager og transport Lager og logistik RÆ NS NI NG

Landbrugsuddannelsen

2 år 4 mdr - 5 år 11 mdr

2 - 5 år

4 - 4 år 6 m dr

t til En kølet eknik er kører oftes t rund køle­ kund erne og opst iller og servi cerer ikker, ebut gvar dagli i være anlæ g. Det kan erier. køleb iler, fryse huse eller fx på slagt

TRIN + SPEC IALER: Kølet eknik er Kølea ssist ent

TR IN + SP EC IA LE R: Kr an fø re r (tr in 1) Kø rs el sd isp on en t

ndtekniker/ Laboratorieta Tandtekniker

Køletekniker

2 år 5 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 6 m dr 5 år

På skolen lærer du om de forskellige teknikker og produkter, man bruger ved skønhedspleje. Du lærer også at fjerne uønsket hår og lakere negle – og får også kendskab til plastikkirurgi.

Kon tor udd ann else n give r en gru ndl æg­ gen de vid en om adm inis trat ion og øko nom i. Du lær er ogs å om kon tak t me d kun der, ser vice og hvo rda n du arb ejd er me d tek st­ beh and ling , reg nea rk, dat aba ser og and re it­p rog ram me r. TRI N + SPECIA LER: Adm inis trat ion , Adv oka tse kre tær, Læ ges ekr etæ r, Off ent lig adm inis trat ion , Rev isio n, Spe diti on og shi ppi ng, Øko nom i

TRIN + SPECIALER: Karrosseriopretter Karrosseribygger

Kosmetiker

EG • AD GA NG SB

Kontoruddannelsen Obligatorisk EUX

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

51

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Lastvognsmekaniker

Lu

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

fthavnsuddannelsen

Maritime håndværksf

ag

4 år 6 md r

2 år 6 mdr - 5 år

r 3 år 6 md r - 3 år 8 md

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at finde fejl og reparere eller udskifte dele på biler, der er gået i stykker eller har fået skader. Du lærer om alle typer biler med en totalvægt over 3.500 kg.

last er og tøm me r En luft hav nso per atø r om at tran spo rte re fly. På sko len lær er du t om and re arb ejd s­ sam fly, fra bag age til og Du lær er ogs å at kør e opg ave r i luft hav nen . ved lige hol de flyv e­ at og k bl.a . gaf felt ruc pla dse r.

TRIN + SPECIALER: Lastvognsmekaniker Lastvognsmontør (trin 1)

Udd ann else n give r en gru ndl æg gen de vid en om ma teri ale r og uds tyr til båd e og skib e. Du lær er at bru ge de rigt ige væ rktø jer og ma skin er til arb ejd et. Der udo ver lær er du om form og des ign .

TRI N + SPECIA LER: Båd eby gge r Sej lma ger

TRI N + SPECIA LER: d spe cial e Luf tha vns ope ratø r me

• ING EN SKO LEP RAK TIK •

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Maskinsnedker

r 2 år 6 md r - 4 år 3 md og klar gør e ma skin er Du lær er at pla nlæ gge tion . Du ska l bet jen e og ma teri ale r til pro duk ern e sam t ken de de skin ma de og ved lige hol stil ling af mø ble r, nye ste tek nik ker til frem gul ve og dør e.

TRI N + SPECIA LER: Ma skin sne dke r (dø re og vin due r) Pro duk tion sas sist ent (mø bel ) ent sist Pro duk tion sas

Mejerist

Mediegrafiker

2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr 4 år 5 mdr Udda nnels en giver en viden om de forho ld, der har bety dning for arbe jdet med grafi ske udtry k. Du lære r at planl ægge , genn emfø re og kont rolle re dine opga ver. Du lære r også om billed beha ndlin g, digit al udpr intni ng og kund ekon takt. TRIN + SPEC IALER: Medi egra fiker

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengør de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne. TRIN + SPECIALER: Mejerioperatør Mejerist • INGEN SKOLEPRAKTIK •

• ADGA NGSB EGRÆ NSNI NG •

Murer

Ortopædist

Møbelsnedker og orgelbygger

4 år

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser samt hvordan du bygger et hus nøjagtigt efter en arbejdstegning. Du lærer også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve. TRIN + SPECIALER: Murer

www.uurs.dk

r 3 år 9 md r - 4 år 3 md gru ndl æg gen de vid en Udd ann else n give r en . stil ler pro duk ter i træ frem n ma om , hvo rda n de lge væ og e der vur På sko len lær er du at du lær er at bet jen e og rigt ige ma teri ale r, og og væ rktø j. ved lige hol de ma skin er

På sko len lær er du at lave ban dag er, kry kke r, kun stig e arm e og ben . En vig tig del af arb ejd et går ud på at tilp ass e pro tes en, som er af fx me tal, pla stic , træ elle r læd er til den enk elte bru ger .

TRI N + SPECIA LER: Ort opæ dis t

TRI N + SPECIA LER: Mø bel sne dke r Org elb ygg er

• ING EN SKO LEP RAK TIK •

52

3tilbage til indhold


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Overfladebehandler

Plastmager

Personvognsmekaniker

2 år 6 md r - 5 år 6 md r

r 2 år 6 md r - 3 år 6 md

2 år 6 mdr - 5 år

en om fors egl ing , Udd ann else n give r vid og me tall iser ing , ing iser van lake ring , gal tod er, der bru ges til som er de tek nisk e me tte og give en pæ n sky tbe rus at sty rke og fini sh.

TRI N + SPECIA LER: Ove rfla deb eha ndl er kon stru ktio n Ove rfla deb eha ndl er/ kom pon ent er er/ ndl eha deb rfla Ove

På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeholde de mange dele. Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektriske systemer.

2 år 6 mdr - 5 år

TRI N + SPECIA LER: Pla stm edh jæl per, Pla stm age r (ter mo pla st), Pla stm age r (hæ rde pla st), Spe cial ist i pla stp rod ukt ion

TRIN + SPECIALER: Personvognsmekaniker Personvognsmontør

Procesoperatør

Produktør

TRIN + SPECIALER: Procesarbejder Procesoperatør Procesoperatør med speciale i pharma

På ud da nn els en læ re r du at ar be jd e in de n fo r in du st rip ro du kt io n. Du få r ke nd sk ab til fo rs ke llig e fo rm er fo r pr od uk tio ns m as kin og læ re r at be er i tje ne m as kin er ne sa m t ud m in dr e re pa ra fø re tio ns op ga ve r. Du læ re r at ar be jd e ud fra kv ­ ali te ts pa ra m et re og be st em pr od uk tio ns m te ål . TR IN + SP EC IA LE R: Pr od uk tø r

• AD GA NG SB EG

om, hvor­ Du får en grun dlæg gend e viden , unge og dan man drag er omso rg for børn dan du voks ne. Desu den lære r du om, hvor , gelse bevæ for inden r itete aktiv kan lave ons bety d­ idræ t og i natu ren. Kost og moti med ning for velvæ re, liges om arbe jdet udda nnels en. konf likth åndt ering , er en del af TRIN + SPEC IALER: Pæd agog isk assis tent

• ADGA NGSB EGRÆ NSNIN G • INGEN

RÆ NS NI NG

SKOL EPRA KTIK •

Redderuddannelsen/ Ambulancebehandler

Receptionist

Pædagogisk assistentuddannelse

3 - 4 år

2 år

En procesoperatør arbejder med at fremstille produkter, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevarer og medicin. Du lærer at finde og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen.

Me get af arb ejd et han dle r om at bet jen e og ove rvå ge de sto re pro duk tion sm ask ine r, der stø ber og fora rbe jde r pla ste n. På sko len lær er du at lave alt i pla stic fra sm å dim ser til sto re båd e elle r ving er til vin dm ølle r.

Serviceassistent

2 - 2 år 6 mdr

dr 3 - 3 år 11 m

2 år 5 mdr - 3 år 5 mdr

st gi ve r en til re ce pt io ni g, Ud da nn els en ku nd eb et jen in om en vid de gr un dl æ gg en nå r du sk al fx , ta lu va af gn in g se rv ice , om re m re ce pt io ni st te r at gø re . So du ha ve m ed tu ris le ve rd en , og he en ne sk er fra og sk ty på e be tje ne r du m riv sk t til at ta le og m å væ re pa ra . lsk en ge

En vigtig del af arbejdet går ud på at rykke ud, når der sker ulykker, men arbejdet kan også være at transportere biler til værksted og hjælpe folk ved motorstop. Som redder lærer du også at slukke brande, hjælpe ved oversvømmelser og andre former for red­ ningsarbejde.

LE R: TR IN + SP EC IA Re ce pt io ni st EP RA KT • IN GE N SK OL

TRIN + SPECIALER: Ambulanceassistent Autohjælp IK •

Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om profe ssion el reng øring . Du lære r om ved­ ligeh oldel se og at udfø re mind re repa ratio ner. Desu den får du viden om at tilbe rede og an­ rette mad. Kund ebet jenin g er også en del af udda nnels en. TRIN + SPEC IALER: Hosp itals servi ce Virks omhe dsse rvice Reng øring stekn iker

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

53

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD Sikkerhedsvagt

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Skibsmontør

Skibsmekaniker

3 - 5 år

2 år

3 år 9 md r

På skolen lærer du om det udstyr, man bruger for at forhindre brand, tyveri og hærværk. Som sikkerhedsvagt lærer du også at skrive rapporter om det arbejde, du laver.

TRIN + SPECIALER: Sikkerhedsvagt

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Skiltetekniker

r 3 år 9 md r - 4 år 6 md

gru ndl æg gen de vid en Udd ann else n give r en ign . Du lær er om skil ­ des og om farv er, form , virk em idle r og fun k­ tes fors kell ige udt ryk afie ns skr iftb illed er ogr typ tion . Du lær er om af skil te i fors kell ige og om form og des ign r. ale teri stø rrel ser og ma TRI N + SPECIA LER: Ski ltet ekn iker

ige typ er af ma skin er Du lær er om de fors kell me r til at sve jse, kom Du om bor d på et skib . klip pe rør og pla der. at og ind gev re skæ at ­ de ma skin erie t, hyd rau Du lær er at ved lige hol Du lær er tyr. uds nisk tek et and lisk e anl æg og nisk teg nin g sam t at des ude n at læs e en tek . fejl re are rep TRI N + SPECIA LER: Ski bsm eka nik er

En skib smontør arb ejde r me d mo torer og tek nik på fx store fiskerb åde. På skolen lær er du at rep arere og vedlige holde mo torer, kra ner og andet skib sudsty r. En vigt ig del af arb ejde t går ud på at kunne rep arere skib et, imens det sejler. Som skib smo ntør lær er du ogs å at vedligeholde skib ets køle anlæ g, så fangst en holdes afkølet . TRI N + SPECIA LER: Ind ust rim ont ør Ski bsm ont ør

TIK • • ING EN SKO LEP RAK

Skorstensfejer

Skov- og naturtekniker

3 år 11 mdr - 4 år 3 mdr 2 år / 4 år 6 mdr På skole n lære r du forsk ellige form er for rense tekn ik. Du lære r også at forhi ndre bran d. Du lære r at måle , kont rolle re og godk ende , at varm eanlæ g, fyr og skors tene er i orde n.

Du lærer at plante områder til med de ønskede træer og at passe og pleje dem. De nye træer skal have gødning, og der skal sættes hegn op, så dyrene ikke spiser de nye skud. Skoven er et stort økosystem, og derfor lærer du også om biologi, økologi, miljø samt om naturnær skovdyrkning. TRIN + SPECIALER: Arborist Biotop- og vildtplejer Skovbrugsmaskinfører Skov- og naturplejer

TRIN + SPEC IALER: Skor sten sfeje r Kede lanlæ gste knike r • INGEN SKOL EPRA KTIK •

Slagter

2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og ud­ bening, kød – og kvalitetskontrol. Der er eksport til mange lande, derfor vil du som industrislagter lære at udskære kødet og forarbejde det fx med salt eller røg, så det passer til de forskellige markeder. TRIN + SPECIALER: Slagter, Forædler Svineslagter, Kreaturslagter • INGEN SKOLEPRAKTIK •

www.uurs.dk

Social- og sundhedsassistent

Smed

3 år 10 md r - 4 år 7 md r 2 år 6 md r - 5 år

de fors kell ige typ er af På sko len lær er du om kan form es. En vig tig me tal, og hvo rda n de på at væ lge det ret te ud går del af arb ejd et ejd ste kni k ved for­ me tal og den ret te arb ver at du som sm ed kræ Det r. ske llige opg ave tek nik ker. Som sm ed følg er me d i de nye ste sve jse i pla stic . og e lim at lær er du ogs å TRI N + SPECIA LER: n 1) Sm ed- bea rbe jdn ing (tri rus tfa st, ed Sm d, me Sve jser, Kle jns ene rgit ekn ik ed Sm m, riti ma ed Sm

54

3tilbage til indhold

Du bliv er bl.a . und erv ist i at udf øre syg epl eje­ og om sor gso pga ver. Du lær er ogs å at vejl ede og mo tive re and re me nne ske r til at dra ge om sor g for sig selv.

TRI N + SPECIA LER: Soc ial- og sun dhe dsa ssis

• ADG ANG SBEGRÆ NSN

ten t

ING • ING EN SKO LEP RAK

TIK •


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Social- og sundhedshjælper

Stukkatør

Stenhugger

4 år 3 md r

2 år 2 md r

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

son lig og pra k­ Du yde r om sor g og per ske r ent en i der es nne me re æld tisk hjæ lp til jeh jem . ege t hje m elle r på et ple

TRI N + SPECIA LER: jæl per Soc ial- og sun dhe dsh

• ADG ANG SBEGRÆ NSN

En stenhugger kløver, hugger og tilpasser sten. På skolen lærer du om de forskellige stenarter. Du træner også i at hugge skrift­ tegn og udsmykke fx gravsten.

TRI N + SPECIA LER: Stukkatør

TRIN + SPECIALER: Stenhugger

ING • ING EN SKO LEP RAK

• ING EN SKO LEP RAK TIK •

TIK • • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Støberitekniker

2 år 6 mdr - 4 år

Tagdækker

TRIN + SPECIALER: Støberiassistent Støberitekniker med speciale

Tandklinikassistent

3 år 6 mdr

3 år 9 m dr

På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, skruer til skibe og store kedler. Du kon­ struerer en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles. Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat.

Udd ann else n give r en gru ndl æg gen de vid en om hån dvæ rke ts mu ligh ede r for at uds my k­ ke bl.a . væ gge og loft er. Du lær er at udf øre opg ave r, der pas ser til byg nin gen . Du træ ner tek nik ker me d isæ r ham me r, me jsel og spa r­ tel. Arb ejd et kræ ver byg nin gsh isto risk vid en om fx slot te, god ser og her ska bsle jligh ede r.

Du læ re r, hv or da n du læ gg er fo rs ke llig e ty pe r ta ge , ve dl ige ho ld er og re pa re re r de m Ud da nn els en . gi ve r di g ke nd sk ab til m at er ko ns tru kt io ne ial er, r og by gn in gs re gl er.

og at tage Du lære r at gøre instr umen ter klar får du røntg enbil leder og aftry k. Desu den er og tænd ør reng man dan viden om, hvor foreb ygge r tand sygd omm e m.m.

TRIN + SPEC IALER: Tand klinik assis tent

TR IN + SP EC IA LE R: Tagdækker

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Teater-, event- og av-tekniker

Tarmrenser

Teknisk designer

3 år 6 mdr

2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

2 - 3 år dl æ gg en de gi ve r en gr un al Ud da nn els en ta rm e. Du sk yr sd hu af ng ni vid en om re ns t er m eg et de da l, ro nt te ts ko læ re om kv ali ne , in de n de en e er he lt re og så vig tig t, at ta rm n. ne Du sk al e i pr od uk tio se nd es vid er ns ed e ta rm e re de e dl an eh læ re at ef te rb ed m as kin er. m an ue lt og m LE R: TR IN + SP EC IA re ns er (tr in 1) In du st rit ar m Ta rm re ns er EP RA KT • IN GE N SK OL

På uddannelsen arbejder du med de elementer, der skal bruges til udstillinger og teaterforestillinger. Du lærer fx at opsætte og nedtage udstyr. På skolen lærer du om sceneteknik og forberedelse af en udstilling eller en forestilling. Du skal være god til at samarbejde. TRIN + SPECIALER: Produktionsassistent, Teatertekniker, AV-tekniker, Eventtekniker (illuminationsteknik), Eventtekniker (audioteknik)

IK •

Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om planl ægni ng af bygg e­ eller pro­ dukt proje kter. Du lære r at unde rsøg e, bere g­ ne, desig ne og kons truer e. Du kan udda nnes inden for indus triel prod uktio n eller bygg e og anlæ g. TRIN + SPEC IALER: Industriel produktion Bygge og anlæg

• ADGANGSBEGRÆNSNING •

55

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ERHVERVSUDDANNELSER – EUD

Alle oplysninger er hentet på ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Togklargøringsuddannelsen

Teknisk isolatør

Tjener

Træfagenes byggeuddannelse

2 - 2 år 2 mdr

3 år 9 md r - 4 år 3 md r En tek nis k iso lat ør iso ler er for kul de, var me , lyd og vib rat ion er. På sko len lær er du om for ske llig e ma ter iale r og må der at iso ler e på.

TR IN + SP ECI ALE R: Teknisk isolatør

2 år 2 mdr - 4 år går ud på at tale En vigt ig del af arbe jdet e dem mad og drik ke efal anb og e med gæs tern s sma g. Som tjen er dere og ud fra men uko rtet dæk ning , afre gnin g og lære r du ogs å om bord drin ks. hvo rdan man mik ser

TRIN + SPECIAL ER: stje ner Kon fere nce - og sels kab Tjen er

En vigt ig del af arbe jdet går ud på at kon trol lere brem ser, kob le vog ne og brem ­ ses lang er sam men og at efte rse toge ne. Som togk larg ører lære r du ogs å at uds kift e slid te dele .

TRIN + SPECIAL ER: Klargører til persontog Klargøring til godstog • INGE N SKO LEPR AKT IK •

4 år 6 mdr På uddannelsen lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellige andre bygge­ materialer, fx kork.

TRIN + SPECIALER: Tømrer Gulvlægger Tækkemand

IK • • INGE N SKO LEPR AKT

Turistbuschauff

ør

3 - 4 år 6 md r e de vid en om at kør En gru ndl æg gen rlig syn sfu ld og for sva hen en på bus ist tur er er af kør eko rt som typ de er tag Du må de. ­ n vid en om ved lige ude des får og e nød ven dig jer. etø kør af yn ers hol del se og eft

R: TR IN + SP ECI ALE r Turistbuschauffø t Kør selsdisponen RAK TIK • ING EN SKO LEP

Vejgodstransportuddannelsen

Urmager

Veterinærsygeplejersk

e

3 år 6 mdr - 5 år

4 år 6 mdr

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. Du lærer også om de for­ skellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i Danmark og udlandet.

På skole n lærer du om de forsk ellige urvæ rk, der finde s i små og store ure. Du lærer også at udski fte nedsl idte dele i digita le og meka niske ure, så de bliver som nye.

TRIN + SPECIALER: Godschauffør, Renovationschauffør Tankbilchauffør, Flyttechauffør Kørselsdisponent

TRIN + SPEC IALER: Urmager •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

2 år 7 mdr - 4 år en grun dlæ gge nde På udd ann else n får du and ling og ope rati on vide n om pas ning , beh adfæ rd, ana tom i og af dyr. Du lære r om dyre se om dyre ne er rask e syg dom me, så du kan å at lave mik robi olo­ elle r syg e. Du lære r ogs reng øre de fors kell ige gisk e und ersø gels er og i klin ikke n. er arat app reds kab er og TRIN + SPECIAL ER: Vet erin ærs yge hjæ lper e med spe cial er Vet erin ærs yge plej ersk IK • • INGE N SKO LEPR AKT

Vindmølleoperatør

2 år 6 mdr På sko len lære r du om møl lern es mot orer og tekn ik, så du kan sam le og just ere dem . Du lære r ogs å at tegn e og læs e tekn iske tegn inge r ove r møl lern e.

TRIN + SPECIAL ER: Vingeproduk tion Mekanik og montage

VVSenergiuddannelsen

Værktøjsuddannelsen

4 år 3 mdr - 4 år 9 mdr

Web-integrator/ Webudvikler

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

og indu­ Alt om rørins tallat ioner i beboe lser i. Du lærer om stri, som forsy ner os med energ uddan nelse n de mang e arbejd somr åder, som vandi nstal­ rumm er, og får viden om gas­ og fx om olie­ og lation er, centr alvarm eanlæ g og gasfe lter i Nords øen. TRIN + SPEC IALER: Vvs-installationstekniker ist Vvs-blikkenslager, Vvs-energispecial

En værkt øjstek niker eller værkt øjsma ger laver forme til produ ktion af plasti k eller meta ldele. På skole n lærer du at lave forme til fx dele til mobil telefo ner. Du lærer også at lave stans eværk tøj, der fx kan trykk e øloplu k­ kere eller besla g ud af en stor meta lplade . TRIN + SPEC IALER: Værktøjsmager Værktøjstekniker

Ventilationstekniker

2 år 3 mdr På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindelse med både websider og samlede netløsninger.

TRIN + SPECIALER: Webudvikler

• ADGANGSBEGRÆNSNING • UDELUKKENDE SKOLEBASERET •

www.uurs.dk

56

3tilbage til indhold


Billederne er fra dette års finale. Fotos: Per Daugaard og Søren Schnoor/SkillsDenmark.

SKILLSSTAFETTEN

Et praktisk greb om tingene

Skills-Stafetten er en konkurrence, hvor grundskoleelever dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag. Skills-Stafetten indgår som led i 8. klasse elevernes introduktions­ kurser til ungdomsuddannelsernne. I løbet af dagen introduceres eleverne til erhvervsuddannelsessystemet og fagretningerne. De unge bliver vist rundt på den skole, der besøges. Konkurrencen er en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder af og få nogle billeder på nethinden af den kæmpe variation, der findes inden for de over 100 forskellige erhvervsuddannelser. 8. klasser i hele Danmark deltager i Skills-Stafet i deres lokalområde og kan via den lokale konkurrence kvalificere sig til at deltage i den store Skills-Stafet-finale under DM i Skills.

FOR ALLE 8.KLASSER

Skills-Stafettens lokale konkurrence afvikles i efteråret i 8. klasse på en

af i alt fem dages intro-kurser. Det er en konkurrence på fingerfær­ dighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid med deres klassekammerater. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Opgaverne varierer fra sted til sted. Man oplever hvilke færdigheder, der kræves ved at prøve tingene af i virkeligheden, og samtidig finder man ud af, at samarbejde får alting til at lykkes bedre.

HVEM VINDER?

I den lokale konkurrence findes der en samlet vinder. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills.

57

3tilbage til indhold

Næste gang er det i Arena Næstved, 5. april 2019. Hvert år, siden Skills Stafetten blev introduceret i 2011, har budt på nye rekorder.

FINALEN

Senest, op til DM i Skills 2018, nåede 55.000 elever gennem Skills Stafetten, og til finalen i Messecenter Herning deltog 80 skoleklasser, og hele landet var repræsenteret – der kom klasser helt fra Bornholm. Til finalen sørger en veloplagt vært for at styre løjerne, når klassernes tremands hold dyster mod hinanden på en scene i en stor hal, mens et par tusind hepper på. Der er præmier til de højst placerede hold.

DM I SKILLS ER ÅBEN FOR ALLE INTERESSEREDE, OG DER ER GRATIS ADGANG

www.uurs.dk


VUC – VOKSEN UDDA IKV – FÅ PAPIR PÅ DET DU KAN

VUC tilbyder individuel kompetence vurdering af dine realkompetencer i alle fag på AVU og HF-niveau. Og du kan få et såkaldt Kompetencebevis, svarende til en eksamen i de pågældende fag uden karakterfastsættelse. Realkompetencer er det man har lært at kunne i og udenfor det almin­ delige uddannelsessystem. Realkompetencer kan f.eks. være opnået: n i arbejdslivet, i fritiden eller gennem privat uddannelse n gennem udlandsophold n gennem deltagelse i foreningsliv n som frivillig i en hjælpeorganisation n gennem uafsluttet uddannelse n gennem udenlandsk uddannelse

AVU – ALMEN VOKSENUDDANNELSE

Almen Voksenuddannelse er for dig, der mangler at afslutte et eller flere

VUC REGION SJÆLLAND Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk Slotshaven 5, 4300 Holbæk Tlf. 5948 0348 nordvestvuc.dk

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg Tlf. 5948 0348 nordvestvuc.dk

www.uurs.dk

fag på niveau med folkeskolens af­ gangsprøve. Med AVU kan du få adgang til de forskellige studiefor­ beredende ungdomsuddannelser (fx Hf) samt de erhvervsrettede uddannelser. Du kan tage fagene et ad gangen eller flere fag samtidig. Du kan også kombinere fag fra Almen Voksenuddannelse med fx FVU eller HF-enkeltfag. Optagelsesbetingelserne ændres fra 1. august 2019. Du skal være opmærksom på, at der fra denne dato ikke vil være fri adgang til AVU på VUC. Er du under 25 år kan du hæve dit faglige niveau på FGU´en. Se side 62.

HF-ENKELTFAG

Undervisning på gymnasialt niveau i mange forskellige HF-fag fra C-ni­ veau til A-niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis, som en samlet fagpakke eller som en hel HF-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående

uddannelser. På HF-enkeltfag kan der også kombineres med VUC’s øvrige tilbud, fx HF-fjernundervisning.

VUC Roskilde, Greve afdelingen

VUC Storstrøm, Faxe

vucroskilde.dk

vucstor.dk

VUC Roskilde, Køge afdelingen

VUC Storstrøm, Nakskov

vucroskilde.dk

vucstor.dk

VUC Roskilde, Roskilde afdelingen

VUC Storstrøm, Maribo

vucroskilde.dk

vucstor.dk

Rådhusholmen 12A, 2670 Greve Tlf. 4630 8620

Gymnasievej 2, 4600 Køge Tlf. 4630 8630

Campus Nakskov, Søvej 60, 4900 Nakskov Tlf. 5488 1730

Læderstræde 4, 4000 Roskilde Tlf. 4630 8640

58

Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5488 1790

3tilbage til indhold

C.F. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Tlf. 5488 1730


NNELSES CENTER dannelsen giver dig muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både korte og mellemlange uddannelser og med en udvidet fagpakke også til universitetsuddannelserne. HF-uddannelsen er en gymnasial ungdomsuddannelse på 2 år, som er opdelt i fire semestre, så du gradvist får nogle resultater med dig, og opnår faglige kompetencer, som du skal gelserne OBS! Optagelsesbetin bruge i det videre gust 2019. forløb. til FV U ændre s fra 1. au

om på , Du sk al være opmærks e vil være at der fra denne dato ikk på VUC. U fri adgang til AV U/FV mærks om, Du sk al være særlig op Er du under hv is du er under 25 år. faglige niveau 25 år ka n du hæve dit . på FGU’en. Se side 62

2-ÅRIG HF

Den 2-årige HF er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse i et voksent uddannelsesmiljø. HF-ud-

FVU – FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

Gratis tilbud til alle fra 18 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner pr. semester på små hold.

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

vucstor.dk

vuc4you.dk

VUC Storstrøm, Næstved

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted

vucstor.dk

vuc4you.dk

VUC Storstrøm, Vordingborg

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

vucstor.dk

vuc4you.dk

Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Tlf. 5488 1700

Teatergade 23, 4700 Næstved Tlf. 5488 1770

Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg Tlf. 5488 1750

Skolegade 1, 4220 Korsør Tlf. 5855 5050

FVU-læsning, hvor du kan blive bedre til at læse og skrive. FVU-matematik, hvor du kan blive bedre til at regne

ORDBLINDEUNDERVISNING

VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning. Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte. Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde. Se VUC hjemmesiderne for mere information. Der er mulighed for undervisning både dag og aften.

S e V U C hje m m es iderne for m er e info rm at ion

Find dit lok ale VUC

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted Tlf. 5855 5050

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050

59

FVU -start, hvor du kan blive bedre til at tale dansk.

VUC

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster

FVU består af tre fag:

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


10. KLASSE – en god vej!

PRØVER

s tu d ie

tu r prak tik

te rm in

s e lv v a

s p rø v e

r

te m a- ug er lg te o p

IN T R O

Du kan forsætte på din egen skole, hvis den har en 10. klasse, eller kom­ munernes 10. klasse. Du kan også gå i 10. klasse på en anden skole, fx en efterskole, en ungdomsskole eller en fri fagskole.

VALG AF 10. KLASSE ER EN GOD IDÉ FOR DIG, HVIS:

n Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. n Du ønsker at forbedre dig fagligt, blive bedre til at spørge om hjælp og markere mere i timerne. n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

g a v e r (o

bl.)

s a m ta le

r me d ve

r

e le v p la lin jer og tilb ud sfa

n Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene i (7.) 8. og 9. klasse. n 10. klasse kan også tilbyde andre fag som fx idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætteri, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation

n Der er en obligatorisk del, som du skal have: Dansk, engelsk og ma­ tematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag.

n Du skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) med udgangspunkt i din uddannelsesplan.

www.uurs.dk

a m t a le

Generelt om 10. klasse

ner

g

EUD 10

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

Om OSOopgaven

3tilbage til indhold

te r

EUD 10 er et særligt tilbud til dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse. På EUD 10 foregår mindst en tredjedel af undervisningen på en er­ hvervsskole, og du vil også få tilbudt særlige forløb i de almene fag, der kan hjælpe dig med at opfylde kravene til optagelse. Spørg din vejleder om, hvordan tilbuddet er i din kommune.

Generelt om EUD10 60

p ro je k

jl e d e r

n Du kan som regel vælge mellem mange fag, niveauer og linier. Du får ansvar for din egen læring og for tilrettelæggelse af din skoledag.

F R IS K PÅ AT V ID E MERE?!

h je m s

brobyg ning (obl.)

n Der indgår mindst et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisningen og får indtryk og oplevelser, du kan tage med dig, når du skal vælge ungdomsuddannelse.

FÆLLES FOR ALLE 10. KLASSER

s k o le -


10. KLASSER – REGION SJÆLLAND Der er også 10. klasser på en del privatskoler. For yderligere information, se skolernes hjemmesider. ASNÆS

FÅREVEJLE

10. klasse / Gym10 Odsherreds Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

10. kl / Erhverv, / EUD 10 Mad / EUD 10 Værksted Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Tlf. 5965 0033

Tlf. 5945 5100

ODSHERREDS-GYM.DK

eucnvs.dk/10-klasse

HASLEV

HOLBÆK

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

Tlf.: 5620 6200

Tlf. 7236 4000

ungfaxe.dk

UNGHOLBAEK.DK

CPHWEST.DK/DA/EUD/10_KLASSE

KØGE

10. Klasse Campus Køge Campusbuen 25, 4600 Køge

Tlf. 5957 0555

Tlf. 2054 7020

K10C.SKOLEPORTEN.DK/SP

10KLASSEKOEGE.DK

NAKSKOV

Tlf. 5492 0651 fjordskolen-byskolen.dk

NÆSTVED

ISHØJ

CPH WEST 10. klasse – erhvervsklasse Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Tlf. 3388 0000

Kalundborg 10. klassecenter Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg

Fjordskolen – Byskoleafdelingen Søvej 6, 4900 Nakskov

Tlf. 4390 6766 DAMAGERSKOLEN.DK

Ak10vet Søndergade 12, 4690 Haslev

KALUNDBORG

GREVE

10. klasse, Damagerskolen Blågårdsvej 100, 2670 Greve

MARIBO Maribo Byskole Skimmingen 19A, 4930 Maribo Tlf. 5478 0405 by-skole.skoleintra.dk

NYKØBING FALSTER

Campus 10 – Sophieskolen 10. klasses center Mercurs Plads 4, 4800 Nykøbing F Tlf. 5485 0599

NÆSTVED

ZBC, Næstved Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 zbc.dk

SOPHIESKOLEN.DK

RINGSTED

ROSKILDE

EUD10 – ZBC, Næstved Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Ringsted 10. Klassecenter Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted

KØR 10 – Dåstrup Skole Bueager 2, 4130 Viby Sj.

Tlf. 5578 8888

Tlf. 5762 7393

Tlf. 4631 8400

zbc.dk

10klassecenter.skoleporten.dk

RUSK.NU/

ROSKILDE

ROSKILDE

SLAGELSE

KØR 10 – Gadstrup Skole Ramsømaglevej 17A, 4621 Gadstrup

TCR TiendeklasseCenter Roskilde Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

Tlf. 4631 8730

Tlf. 4631 6171

Tlf. 5857 4140

RUSK.NU/

TCR.ROSKILDE.DK

xclass.dk

SOLRØD

10Solrød Højagervænget 23, 2680 Solrød Str. Tlf. 5618 2856 10SOLROD.DK

VORDINGBORG

10. Klasse Centret Chr. Richardtsvej 43-45, 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3737 tiende.dk

61

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


P R O D U K T IO N S S K O L

FGU

E

kla r til at be dig, der endnu ikke er Produ ktionsskole er for fordi du ha r da nnelse. Det ka n være gy nde på en ungdomsud er ikke er helt re på nogle om råder ell brug for at blive dygtige noget for dig. en udda nnelse, der er afk laret om kring, hv ilk estilbud baseret et pra ktisk udda nnels Produ ktionsskolen er llige værking. På de ma nge forske på værkstedsunderv isn selv af i forskellige steder ka n du prø ve dig du arbejder med pra kfagom råder, lære mens frem til, hvad du er god tiske opgaver og finde e personlige, sociale til. Forløbet sty rker din så du bliver bedog faglige kompetencer, nnem føre en ge re rustet til at vælge og udda nnelse. beredende I august 2019 sta rter for - som erstat ter U grundudda nnelse - FG ole, erhvervsssk on tilbuddet om produ kti ineret ungdomsgrundudda nnelse, komb U, hv is du er udda nnelse og AV U/ FV under 25 år.

Forberedende grunduddannelse er en ny tilrettelagt ud­ dannelse for dig, der mangler de sidste kompetencer for at kunne blive optaget på og gennemføre en ungdoms­ uddannelse eller få mulighed for fremtidige job. Du kan kun optages på uddannelsen, hvis du er vurderet i mål­ gruppen for FGU.

Som du kan se af illustrationen kan man starte med et afsøgningsforløb. Forløbet kan bruges til at afklare, hvor stærk du er fagligt og hvilke personlige og sociale kompetencer du har. Alle får et basisforløb på 20 uger. Basisforløbet omfatter undervisning på grundlæggende niveau i dansk og matematik, samt en introduktion til et af de 3 basisspor. Efter du har gennemført basisforløbet tilpasses dine fag og faglige niveauer til de mål, du har for din fremtidige uddannelse eller job og det du allerede har lært.

FGU er opdelt i tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Som udgangspunkt varer FGU 2 år, ligegyldigt hvilket spor du ønsker, men længden af uddannelsen vil blive tilpasset de kompetencer du allerede har. Det vil sige, at den også kan være kortere.

ALMEN GRUNDUDDANNELSE er for dig, som har brug for at arbejde med almene (boglige) fag, så du efter gen-

ALMEN

PRODUKTIONS-

ERHVERVS-

GRUNDUDDANNELSE

GRUNDUDDANNELSE

GRUNDUDDANNELSE

2/3 teori – 1/3 praksis

2/3 produktion – 1/3 teori

2/3 praktik – 1/3 skole

Kvalifikationsramme,

Kvalifikationsramme,

Kvalifikationsramme,

niveau 1 - 2 &

niveau 1 - 3

niveau 1 - 3

HF-forberedende niveau

BASIS

BASIS

FVU-niveau

Faglig introduktion EVENTUELT AFSØGNINGSFORLØB

www.uurs.dk

62

3tilbage til indhold


Forberedende grunduddannelse ORDBOG

Praksisbaseret underv isning: Undervisningen ka n foregå i en pra ksis, i en virksomhed eller i skolens værksted , hvor du ska l udvik le en færdighed eller en kompetence. • Undervisningen ka n efterligne sit uatione r i pra ksis, fx gennem simulatione r og rol lespil . • Undervisningen ka n dreje sig om ind lærin g af teoretisk viden . Fx et pri ncip eller en regel, hvor du og/el ler læreren inddra ger ek sempler fra pra ksi s, hvor den teoretiske vid en ka n anvendes. • Undervisningen ka n dreje sig om , at du ska l løse en arbejdsopgave eller et problem inden for erhve rvet og i den forbindelse ind drage teoretisk viden fra undervisningen . nemført forløb, har udviklet evner og mulighed for en overgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Du vil kunne afslutte med eksamen som kvalificerer dig til optagelse på en af disse. Som udgangspunkt vil 2/3 af undervisningen være tilrettelagt som teoretisk undervisning og 1/3 som praksisbaseret undervisning.

Teoretisk underv isning Teoretisk undervisning er som du kender de t fra skolen opbygget om kring vid en indenfor et speci fik t faglig t område. På FGU produ kti onsgrunduddan nelse og erhvervsgrundudda nnelse vil de t ofte være kædet sam me n med op gaver i værkstedet.

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE er for dig, der lærer bedst, når læringen kobles sammen med praktiske aktiviteter. Undervisningen vil tage udgangspunkt i praktisk arbejde, værkstedsundervisning og opgaveløsning. Der vil indgå undervisning i almene fag. Formålet for uddannelsen vil være, at du får gode arbejdsvaner, udvikler evner og muligheder for senere at kunne starte på en erhvervsuddannelse eller få ufaglært job.

arbejdsfunktioner, der vil være i virksomhedspraktikken. Praktikken vil så vidt muligt foregå på en arbejdsplads.

HVORNÅR KAN DU STARTE?

Der er løbende optag på basisforløbet. Det betyder, at du kan begynde, når det passer dig og indholdet i din uddannelsesplan. Du kan starte på de efterfølgende undervisningsniveauer 2 gange om året.

Som udgangspunkt er undervisningen 2/3 værkstedsun­ dervisning og 1/3 teoretisk undervisning. Undervisningen vil være tilrettelagt efter nogle faglige temaer, som tager udgangspunkt i de virksomhedstyper og jobmuligheder, der findes i lokalområdet.

HVEM ER I MÅLGRUPPEN TIL EN FGU?

Hvis du ikke er fyldt 25 inden uddannelsens start og

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE er for dig, som har behov for at udvikle praktiske færdigheder og kendskab til arbejdsfunktioner i en virksomhed. Du vil kunne opnå viden, færdigheder og kompetencer som kan forberede dig på job eller en erhvervsuddannelse.

1. du er vurderet i målgruppen af den kommunale ungeindsats og du i øvrigt kan profitere af uddannelsen 2. du ikke er omfattet af undervisningspligten (det vil sige at du har gået i skole til og med 9. klasse eller har modtaget undervisning i samme omfang)

Undervisningen vil som udgangspunkt være tilrettelagt som 2/3 praktik (virksomhedspraktik) og 1/3 skoleun­ dervisning. Skoleundervisningen vil indeholde relevante kundskaber og færdigheder, som er nødvendige for de

3. du ikke er optaget på en ungdomsuddannelse og heller ikke har gennemført en 4. du ikke er i beskæftigelse i mere end 18 timer pr. uge

63

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


EGU - KUU - STU - IGU EGU – ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE KUU – KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik og med elevløn. EGU er for dig, som har mod på at arbejde praktisk, men som ikke har lyst til for meget skole. EGU bliver individuelt tilrettelagt og består af perioder i praktik og U perioder med FG L TI FR A EG U de en red be for r rte skole. sta I august 2019 U – som ergrunduddannelse – FG U. Du kan læse EG statter tilbuddet om -63. 62 mere om FGU på side

KUU er en 2-årig uddannelse, der består af en kombination af værkstedsundervisning, erhvervstræning og undervisning i almene fag. KUU er for dig, som er motiveret til at komme i gang med en uddannelse, men som endnu ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse. Med en KUU bliver du erhvervsassistent inden for et fagområde FR A KU U TIL FG U og uddannelsen giver I august 2019 starter forberedende dig grundlag for at søge grunduddannelse – FG U – som erjob eller søge ind på statter tilbuddet om KU U. Du kan læse en anden ungdomsmere om FGU på side 62 -6 3. uddannelse bagefter.

IGU – INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE

Uddannelsen varer to år, og er pt. en forsøgsordning frem til juni 2019, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Målet med uddannelsen er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering. Uddannelsen foregår i en virksomhed med løn, hvor der er praktisk oplæring på arbejdspladsen og desuden en skoledel i min. 20 uger, som kan være undervisning i dansk.

OM UDDANNELSEN

Er man i alderen 18-40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i maksimalt fem år, kan man starte på uddannelsen. Der er desuden en række specifikke krav til opholdstilladelsen. Der stilles ingen sproglige krav inden IGU-forløbets start. Et IGU-forløb aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed, som udgangspunkt, uden medvirken fra offentlige myndigheder. En aftale om et IGU-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed. I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale om, hvad uddannelsen skal indeholde, og dermed bliver den individuelt tilrettelagt. Der kan tages kontakt til kommunens UU-center eller Jobcenter for mere information om uddannelsen.

STU

– SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling, som skal godkendes af kommunen. Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

www.uurs.dk

64

3tilbage til indhold


ANDRE UDDANNELSER

Er der en fisker gemt i dig? Er du født billedkunstner eller musiker? Dyrker du elitesport – eller noget helt femte? Der er mange muligheder for at uddanne sig individuelt, som ikke lige følger de traditionelle veje – heldigvis! Se mulighederne her...

EFTERSKOLER Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klas­ setrin. Et efterskoleophold varer et helt skoleår, typisk 42 uger, og du bor på skolen sammen med de øvrige elever. På efterskoler kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse i folkeskolen samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Nogle efterskoler tilbyder også et 10. skoleår, som er prøvefrit, eller et 11. skoleår. Alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Din egenbetalings størrelse er afhængig af husstands­ indkomsten. Beregn prisen på efter­ skole.dk/pris. Tag kontakt til den enkelte efterskole.

Der er ”Efterskolernes Dag” med åbent hus over hele landet hvert år sidste søndag i september og ”Efterskolernes Aften” anden onsdag i januar. Du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg på andre tidspunkter.

Efterskoleforeningen Tlf. 331 2 868 0 info@ef terskoleforeningen.dk efterskole.dk

To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på efterskole.dk

FRIE FAGSKOLER

– faglighed i praksis

De 12 Frie Fagskoler er en ny kostskoleform i familie med høj- og efterskoler. De er geografisk fordelt over hele Danmark og åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse.

design, musik, sundhed, pædagogik og friluftsliv - altid gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, så livet udenfor skolen drages ind i undervisningen.

Frie Fagskoler tilbyder tre slags årsforløb med høj faglighed i praksis og fokus på virkelighedsnær undervisning: 10. klasse, Parat til Erhvervsuddannelse og Parat til job.

Frie Fagskoler giver livsduelighed, netværk, venner for livet og forberedende træning i de nødvendige færdigheder til voksenlivet i forpligtende fællesskaber.

Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag og underviser i fag som mad, tekstil, håndværk, turisme, game­

Tlf. 3311 1291 hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk

65

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ANDRE UDDANNELSER – REGION SJÆLLAND

HØJSKOLER

Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 og 19 år.

hvis du har en uddannelsesplan. På ffd.dk kan læses om særlige ordninger, herunder støtteordninger for unge, der har brug for en mentor.

Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, kan være afklarende og uddannelsesforberedende, både til ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor,

Højskolernes Hus Tlf. 3336 4040 kontor@ffd.dk hojskolerne.dk

FGK – Forfattergrundkursus

Du vil blive inspireret og udfordret til at udvikle dig kunstnerisk og holde energien gennem det krævende arbejde, der ligger i at gøre dine tekster færdige.

Elsker du at skrive og er du klar på at arbejde intensivt med dine tekster sammen med andre. FGK er et nyt tiltag for 16-22 årige fra Midt- og Vestsjælland, og er en kunstnerisk forskole til Forfatterskolen. Her får du trænet din sproglige sensibilitet og dit blik for en teksts styrker og svagheder.

FGK – SJÆLLAND Ringsted, Roskilde, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.

TEAM DK

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du: – gøre skolen opmærksom på din status som atlet – skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen få adgang til supplerende undervisning – forlænge din ungdomsuddannelse Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund og du skal være opmærksom på, at ansøningsfristen som regel er i januar og foregår via et særligt skema.

www.uurs.dk

66

3tilbage til indhold

g Ansøgnin ig om sportsl e: ls e d g o d ke n


ANDRE UDDANNELSER – REGION SJÆLLAND

FISKERI

Er du fanget af det frie liv – og er du klar på en fremtid med fuld skrue!? Så er der et HAV af muligheder i fi­ skeriets uddannelser.

Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad.

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset.

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk fiskeriskolen.dk

MARITIME UDDANNELSER De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker.

Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig til en karriere til søs.

FORSVARET

De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på: worldcareers.dk

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 42 uddannelser mange muligheder for unge.

Alle ved, at Forsvaret uddanner soldater. Men vidste du, at du også kan blive uddannet inden for sprog, ledelse, håndværk og meget andet? Og at en uddannelse i Forsvaret udfordrer dig på en anderledes måde med opgaver, hvor du prøver teorien fra klasselokalet af i virkeligheden? Du kan jo prøve at teste dig selv og få forslag til uddannelser i Forsvaret, der måske lige er dig! Prøv testen på Uddannelsestesten. dk Forsvarets Rekruttering • Jonstrupvej 240 • Postbox 145 • 2700 Ballerup • Tlf. 7281 9000 • forsvaretsuddannelser.dk

BGK – Billedkunstnerisk

MGK – Musikalsk grundkursus

grundkursus

Er du mellem 15 og 25 år, og drømmer du om at uddanne dig inden for billedkunst eller andre relaterede kunstarter som arkitektur, design, foto, animation m.v.? Så har du mulighed for at udvikle dit kunstneriske talent på Billedkunstnerisk GrundKursus. På BGK varetages undervisningen af højtuddannede professionelle kunstnere og formidlere, og du får en fantastisk mulighed for at beskæftige dig med billedkunst på et højt niveau sammen med andre unge med samme interesse.

MGK er for unge mellem 14 og 25 år. MGK forbereder dig på optagelsesprøven til musikkonservatorierne og giver dig mulighed for at udvikle dine musikalske evner gennem et intensivt musikalsk undervisningsforløb.

MGK har tre linjer: Klassisk linje, Rytmisk linje og Musikproduktion. Det er et 3-årigt overbygningskursus som foregår på en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

BGK Midt- og Vestsjælland

For at komme på MGK skal man bestå en optagelsesprøve, som finder sted i foråret. Undervisningen, er gratis, men er ikke i sig selv SU-berettiget. Der er  typisk 6-7 ugentlige timer  og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler – samt alt den tid du bruger på at øve udover.

På BGK kan du kvalificere dig til at søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi eller KADK Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - eller andre videregående kunstneriske uddannelser.

67

3tilbage til indhold

www.uurs.dk


ORDBOG A-E Almene fag Almene fag kan fx være: dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Bachelor, BA, BSc En bachelor er en person, der har afsluttet en 3-årig uddannelse ved et universitet. BA er en forkortelse for Bachelor of Arts, mens BSc er en forkortelse for Bachelor of Science. Uddannelsen giver adgang til at fortsætte på en kandidatuddannelse. Se også professionsbachelor. Brobygning Her kommer du ud på en ungdomsuddannelse og får undervisning og får på den måde kendskab til uddannelsens indhold og muligheder og ikke mindst selve uddannelsesmiljøet. Målet med brobygning er at blive klogere på, hvad du har lyst til efter 9. eller 10. klasse. Brobygning finder sted i 9. og 10. klasse. I 9. klasse er brobygning et tilbud, og i 10. klasse er brobygning obligatorisk. Diplomuddannelse En diplomuddannelse er en uddannelsesmulighed for personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium og foregår ofte på deltid.

www.uurs.dk

ECTS ECTS-systemet (European Credit Transfer System) er en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne. 60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. Efteruddannelse Efteruddannelse er faglig ajourføring, fx korterevarende uddannelse eller kursus, som uddyber, genopfrisker og holder ens oprindelige grunduddannelseskvalifikationer vedlige. Elevløn På erhvervsuddannelserne og enkelte andre uddannelser får man løn under hele eller dele af forløbet. Elevlønnen er aftalt i overenskomsterne for det enkelte fagområde. Elevplan Elevplan er et planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Elevplan giver elever og deres praktiksteder mulighed for at se, hvordan skolen har opbygget undervisningen på de forskellige uddannelser, og hvilke fag og mål eleven har krav på at blive undervist i.

68

3tilbage til indhold

E-læring Kaldes også e-Learning. Undervisning som foregår via internet, intranet, cd-rom eller ved hjælp af andre elektroniske medier. Erhvervskompetence En uddannelse giver erhvervskompetence, når den giver adgang til at varetage et eller flere bestemte fag eller erhverv. En erhvervskompetencegivende uddannelse giver ret til arbejdsløshedsdagpenge, når den er på mindst 18 mdr. Erhvervspraktik Her har du mulighed for at komme ud på en arbejdsplads og opleve, hvordan det er at arbejde der. Det kan være i en børnehave eller en privat virksomhed. Erhvervspraktik planlægges i udskolingen i 8. eller 9. klasse Erhvervsskole En erhvervsskole er enten en handelsskole, en teknisk skole eller en kombination. Erhvervsskolerne udbyder blandt andet erhvervsuddannelser EUD og EUX.


Hvad betyder...? Erhvervsuddannelserne (EUD) Erhvervsuddannelserne er uddannelser, hvor man lærer et fag eller et håndværk som fx murer, smed, frisør eller handels- og kontoruddannet. Man går skiftevis i skole og er i praktik. Man slutter af med at få et svendebrev og få status som faglært. Er du over 25 år og har erhvervserfaring, kan du også tage en erhvervsuddannelse - så kalder vi det bare en EUV, som er en erhvervsuddannelse for voksne. EUX EUX er en gymnasial erhvervsuddannelse. Man kan tage EUX i forbindelse med visse erhvervsuddannelser. EUX giver samme adgang til at videreuddanne sig som andre gymnasiale uddannelser. eVejledning eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. eVejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg. Du kan frit vælge, om du vil kontakte eVejledning på mail, chat eller telefon. Se mere på UG.dk

F-J Faglært Man får status som faglært ved få et svendebrev til et fag. Det får man via en erhvervsuddannelse. Faglært betyder i bredere forstand at have en uddannelse som basis for at udføre sit job. Fjernundervisning Undervisning, som foregår uden for uddannelsesinstitutionen, fx over internettet, eller som kombinerer mødedage/seminarier på uddannelsesstedet med selvstudie, studiegrupper og it-baseret undervisning. Grundfag Grundfag på erhvervsuddannelserne er dels almene fag som fx dansk, matematik og engelsk, dels fag som fx IT, sundhed og erhvervsøkonomi, som en række forskellige uddannelser er fælles om. Gymnasial supplering Gymnasial supplering (GS) er et tilbud til dem, som har en gymnasial eksamen, men mangler et eller flere fag på et bestemt niveau for at opfylde adgangskravene til en videregående uddannelse.

69

3tilbage til indhold

Gymnasiale uddannelser De gymnasiale uddannelser er studieforberedende, dvs. de giver adgang til de videregående uddannelser. De omfatter studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf ), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). HHX Højere handelseksamen (HHX) er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, hvor du især har fag indenfor økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag. HHX betegnes også Merkantil studentereksamen. HTX Højere teknisk eksamen (HTX) er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag. HTX betegnes også Teknisk studentereksamen. HF Højere forberedelseseksamen (HF) er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet. HF betegnes også Hf-eksamen.

www.uurs.dk


ORDBOG Introduktionskurser Her kommer du ud på mindst to forskellige slags ungdomsuddannelser og får undervisning her. Introduktionskurserne skal hjælpe dig til at blive klogere på nogle ungdomsuddannelser og hjælpe dig til at vælge en ungdomsuddannelse. Introduktionskurser finder sted i 8. klasse.

K-N Kandidatuddannelse En kandidatuddannelse er en overbygningsuddannelse på en bacheloruddannelse. Efter overstået eksamen har man titlen cand., fx cand.med. (læge), cand. mag. (humanist) eller cand.oecon. (økonom). Kompetence Kompetence bruges i pædagogik bredt om kundskaber og færdigheder. Kompetencegivende En kompetencegivende uddannelse giver grundlag for, at man kan påtage sig en eller flere bestemte funktioner. En elektrikeruddannelse giver fx kompetence til at udføre installationer af el-artikler.

www.uurs.dk

Kvalifikationsramme Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

Merit Voksne, som ønsker at begynde en uddannelse inden for et fagområde, hvor de har en beslægtet uddannelse og/eller kurser, kan i mange tilfælde få merit - dvs. få godskrevet tidligere uddannelse. Merit betyder, at uddannelsestiden forkortes.

Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Læringsudbyttet på de forskellige niveauer fremgår af niveaubeskrivelserne.

Merkantile uddannelser En merkantil uddannelse giver kvalifikationer inden for handel, økonomi og kontor. De merkantile erhvervsuddannelser foregår på handelsskoler.

F.eks. på FGU, hvor hvert uddannelsesspor indeholder et basisniveau og to til tre efterfølgende niveauer svarende til hhv. niveau 1, 2 og 3. Med niveau 2 opnås kompetence til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. For både produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen giver niveau 3 kompetence til at fortsætte i beskæftigelse på kvalificeret grundlag. (du er dagpengeberettiget, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse). Masteruddannelse Masteruddannelse er en uddannelsesmulighed for personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Uddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium og foregår ofte på deltid. Svarer i niveau til en kandidatuddannelse.

70

3tilbage til indhold

Niveau A-B-C-D-E-F-G Alle de almene fag i ungdomsuddannelserne er inddelt efter niveau i 6 trin fra niveau F til niveau A. Folkeskolens afgangsprøve har niveau G. Det højeste niveau på en gymnasial uddannelse er niveau A.

O-Å Praksisbaseret undervisning Undervisningen kan foregå i en praksis, i en virksomhed eller i skolens værksted, hvor du skal udvikle en færdighed eller en kompetence.


Hvad betyder...? Praktikplads På en erhvervsuddannelse veksler du mellem at gå på en erhvervsskole og være i en virksomhed. Virksomheden er din praktikplads, hvor du får mulighed for at arbejde med det du har lært på erhvervsskolen. Få inspiration på GtilP.dk og på praktikpladsen.dk kan du kigge efter ledige pladser rundt om i landet. Professionsbachelor En professionsbacheloruddannelse er betegnelsen for de videregående uddannelser, som retter sig mod et bestemt erhverv. Skolepraktik Skolepraktik er praktik på en erhvervsskole, når eleven ikke kan få en praktikplads i en virksomhed som led i sin erhvervsuddannelse. Skolepraktikken foregår, så dagligdagen og arbejdsopgaverne virker som en rigtig arbejdsplads. SOSU Betegnelse, der samlet anvendes om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt den pædagogiske assistentuddannelse. På UG.dk beskrives de sammen med andre erhvervsuddannelser under området ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.

Specialpædagogisk støtte (SPS) Personer med et fysisk eller psykisk handicap mv. kan få støtte, så de har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre. Det kan fx være særlige hjælpemidler til svagtseende og hørehæmmede, ekstraundervisning til læsehandikappede eller særlige hjælpemidler eller særligt tilrettelagt undervisning til psykisk handicappede. STX STX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora. STX betegnes også Almen studentereksamen Studiekompetence At have studiekompetence vil sige, at man har gennemført en hel eller dele af en gymnasial uddannelse og har mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse. SU Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan søges af personer, der er fyldt 18 år. Man kan få SU til uddannelse i Danmark, til studieophold i udlandet, hvis det er et led i den danske uddannelse, samt til en række uddannelser i udlandet.

71

3tilbage til indhold

Teoretisk undervisning Teoretisk undervisning er som du kender det fra skolen opbygget omkring viden indenfor et specifikt fagligt område. På erhvervsuddannelser vil det ofte være kædet sammen med opgaver i værkstedet. Uddannelsesaftale På erhvervsuddannelserne laver man en såkaldt uddannelsesaftale, når man har fundet en praktikplads. Det er en kontrakt mellem den unge og virksomheden, der skal sikre, at begge parter forpligter sig i forhold til gældende regler. Valgfag Ved siden af obligatoriske fag indeholder mange uddannelser en række fag, som man kan vælge frit imellem og på den måde selv præge sin uddannelse. Videreuddannelse En videreuddannelse bygger oven på kvalifikationerne fra en grunduddannelse og kvalificerer til fx at arbejde som specialist. Finansøkonom er fx en videreuddannelse for kontoruddannede, og en diplomuddannelse i informationsteknologi kan være en videreuddannelse for en datamatiker.

www.uurs.dk

Profile for CompassFairs

KarriereGuiden_UU_2018-19  

KarriereGuiden_UU_2018-19