Page 1


COMPASS 3


4 COMPASS


COMPASS 5


6 COMPASS


COMPASS 7


Editor’s Letter

ON THE COVER พ็ อกเก็ตบุ๊ค GINDEE คลอดออกมาแล้วครับ ในเล่มได้รวบรวมร้านอาหารทุกชาติทุกกระแสล่าสุดของ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นร้านอาหารที่มีมาตรฐานสูงทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้พาตระเวนไปชิมอาหาร street food ที่คัดสรรมาเฉพาะร้านที่เป็นต�ำนานคู่เมืองเชียงใหม่ สรุปคือ มีเล่มนี้เล่มเดียวอร่อยครบรส Location : Munchies Café. ภาพ : พี รพล ค�ำลาพิ ศ

เจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา / Publisher สวาสดิ์ โพโสลี / Sawasdi Posolee ประธานบริหาร / President สุภาพ ปลื้มปรีดี / Supap Pluempreedee บรรณาธิการบริหาร / Editor in Chief แสนเมือง / Saenmuang ผู้จัดการทั่วไป / General Manager พิชชารีย์ วันตา / Pitcharee Wanta ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ / English Consultant คอลิน / Colin McLean หัวหน้ากองบรรณาธิการ / Deputy Editor สามารถ สุวรรณรัตน์ / Samart Suwannarat กองบรรณาธิการ / Editorial Staff อิสราวรรณ โปธิปัน / Israwan Pothipun ขนิษฐา อ้วนเฝือ / Khanidtha Aounfour Xiaojuan Li บรรณาธิการศิลปกรรม / Art Director สังวรณ์ หอชัยศิวะนนท์ / Sangworn Hochaisiwanon ศิลปกรรม / Graphic Designers สุภาภรณ์ หน่อทราย / Supaporn Norsine วิจิตรา ชัยศรี / Vijitra Chaisri หัวหน้าช่างภาพ / Chief Photographer กรินทร์ มงคลพันธ์ / Karin Mongkonphan ช่างภาพ / Photographers พีรพล ค�ำลาพิศ / Peerapol Khamlapis ผู้ช่วยช่างภาพ / Photographers Assistant โอนิล โพโสลี / Onin Posolee ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณา / Advertising Director มณีรัตน์ บอนด์ / Maneerat Bond ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / Advertising Manager วราพงษ์ มาเตียง / Warapong Matiang ฝ่ายโฆษณา / Sales & Advertising สมฤทัย รามสูตร / Somruethai Ramasuth อรวรรณ สุริยา / Orawan Suriya วัชราภรณ์ มะลิปะทิน / Watcharaporn Malipatin ฝ่ายสมาชิก / Subscriptions ยุพเรศ กาสิงห์ / Yuparet Kasing ประสานงานฝ่ายโฆษณา / Traffic Coordinators จิราลักษณ์ ยะมัง / Chiraluck Yamung ศรีนวล เอิ้นทะไชย / Srinuan Aunthachai บัญชี / Accountants ยุพเรศ กาสิงห์ / Yuparet Kasing มยุรี ติ๊บใจ / Mayuree Tipjai

น วั ต ก ร ร ม สํ า คั ญ ไ ฉ น

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ‘การท�ำสิ่งใหม่ขึ้นมา’ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของนวัตกรรมว่า คือ ‘สิ่งใหม่ทเี่ กิดจากการ ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม’ ทุกวันนี้เราๆ ท่านๆ คงได้ยินค�ำว่า ‘นวัตกรรม’ กันบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ startup ซึ่งก�ำลังจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ท่น ี �ำพาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศไทยของเรา โดยการน�ำพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาผสมผสานกับประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า แล้วหล่อหลอมปรุงแต่งจนออกมาเป็น ‘นวัตกรรม’ ที่สามารถต่อยอดแตกแขนงออกไปอย่าง ไม่รู้จบสิ้น อย่างไรก็ดี ความคิดแบบ ‘นวัตกรรม’ ใหม่ถึงจะรู้ว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้มันจะกลายเป็น พระเอกขีม ่ า้ ขาวมาช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ใช่วา่ เราจะไปถึงฝันนัน ้ ได้งา่ ยดาย เพราะแท้จริง แล้ว หนทางยังขรุขระ ยังต้องอาศัยตัวช่วยหลายๆ ด้านประสานมือกัน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทสูงมาก และน่าดีใจที่มีหลายหน่วยงานพยายามยื่นมือเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือพร้อมกับ ให้โอกาสหรือเพิ่มความสะดวกในช่องทางต่างๆ ในขณะที่ทางด้านเอกชนก็ได้รุกคืบไปข้างหน้าอย่าง มีเป้าหมายชัดเจน แม้นว่าปีท่ีผ่านมา startup ในภาพรวมทั้งหมดของไทย ยังไม่ค่อยแจ่มใสนัก แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ได้วิเคราะห์ให้ก�ำลังใจว่า เรามาถูกทางแล้ว ให้เดินหน้ากันต่อไปอย่าหยุด ซึ่งก็ เหมือนว่า จะไม่มีใครยอมแพ้ เสียด้วย...ดีจัง ดังปรากฏการณ์การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ ที่โต แบบก้าวกระโดดพลิกความคาดหมายอย่างน่าตื่นตะลึง COMPASS ขอให้ก�ำลังใจทุกความคิดสร้างสรรค์ท่ีคนรุ่นใหม่ช่วยกันคิดค้นขึ้นมา เพราะคุณ คือความหวังของชาติในอนาคตที่จะไปขึ้นสังเวียนสู้กับสงครามการค้าโลกในรูปแบบใหม่ท่ีก�ำลัง ก่อตัวขึ้นอย่างแท้จริง

และไม่ว่าที่ผ่านมาจะถูกทดสอบอย่างหฤโหดแค่ไหน...จงสู้

เพราะผลลัพธ์จะงดงามครับ

นิตยสาร COMPASS เป็นนิตยสารรายเดือนจัดท�ำโดย บริษัท เอส.พี. พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) 191/22-23 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 Tel: 0-5332-8812-3 Fax: 0-5332-8814 COMPASS MAGAZINE is a monthly magazine published by S. P. Publishing Group Co., Ltd. 191/22-23 Chiang Mai-Hod Rd., T. Maehea, A. Muang, Chiang Mai 50100 Tel. 0-5332-8812 Fax: 0-5332-8814 E-mail: editor@sppublishinggroup.com, www.compasscm.com ภาพและข้อมูลที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร COMPASS เป็นลิขสิทธิ์ตาม กฎหมายของ บริษัท เอส. พี. พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ�ำกัด All texts and images contained within are strictly copyright of S. P. Publishing Group Co., Ltd.

เครดิทภาพ : กรินทร์ มงคลพันธ์ / Karin Mongkonphan

8 COMPASS


COMPASS 9


Spotlight

“GENIUS IS ONE PERCENT INSPIRATION AND NINETY-NINE PERCENT PERSPIRATION.” อัจฉริยะ มีแรงบันดาลใจ 1% อีก 99% คือหยาดเหงื่อ” -โทมัส อัลวา เอดิสัน-

ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการ เดอะโอเอซิสสปา

ในแวดวงธุรกิจ หากจะยกตัวอย่างใครสักคนที่มี เส้นทางชีวิตสู่ความส�ำเร็จจน เป็นที่ยอมรับ หนึ่งในบุคคลตัวอย่าง ต้องมีช่อ ื ของ ‘ภาคิน พลอยภิชา’ อยู่ด้วยหนึ่งคน ค่าที่ว่า เขามีทั้งความฉลาด หลักแหลม ความเข้าใจในธุรกิจที่ ท�ำอย่างเข้าถึง การวางแผนที่ดี ความกล้าที่จะเสี่ยง และความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพั ฒนาอย่างไม่ย่อท้อ จนสามารถน�ำ โอเอซิส สปา ขึ้นแท่นสปาระดับเวิร์ดคลาส ได้อย่างสง่างามในที่สุด

สุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร (ซ้าย)

ธนั ธนัญ ญญา ญา สุ สุธ ธีร ีรชั ชัย ย

ผู้บริหารโรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

บริษัท Butterfly Collection

บริษัท อกา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

Managing Managing Director Director

10 COMPASS

ธนัญ ธีร(ขวา) ชัย พรรวิ สาญา เดวิสุ สัน Managing Director ประธานกรรมการ

ธนัสุญ ญากัสุ มาลี นธจิีรนชัะ ย

Managing ยDirector ที่ปรึกษาโรงแรมเชี งใหม่แกรนด์วิว


BOONYARID JULASAPA

Owner of X2 Chiang Mai Riverside and president of the Thailand Classic Car Association, and his wife

ORMRAMPAI JULASAPA

นรินทร์ - อุไรวรรณ อนุรุทธิ์เนตรศิริ

ประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จ�ำกัด

LIVE SIMPLY, LAUGH OFTEN, LOVE DEEPLY.

PRESIDENT FRANCK MORAND SOPHIDA NAKWIJIT DOS-X2 Chaing Mai Riverside Resort

เพราะโลกสีน�ำ้ เงินใบนีเ้ ต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทุกวัน…

่ นทัง ่ เต้นกับข่าวความส�ำเร็จในการปล่อยจรวด Falcon Heavy ในขณะทีค ้ โลกก�ำลังตืน และการกลับมาส�ำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารอีกครัง ้ หลังจากห่างหายไปนานเกือบ 46 ปี เต็ม ด้วยความหวังที่จะไปพามนุษยชาติไปสู่ทุกดวงดาวทั่วทั้งจักรวาล แต่สถานที่เล็กๆ บน โลกในประเทศไทยก็ได้มก ี ารรวมแสงเข้าด้วยกัน เพื่อเปล่งประกายพลังระยิบระยับให้เป็นสีสัน ของเมืองที่เราเรียกขานกันอย่างรักใคร่ว่า ‘เชียงใหม่’

“THE ROOTS OF EDUCATION ARE BITTER, BUT THE FRUIT IS SWEET.” รากของการศึกษาอาจขม แต่ผลของมันนั้นหวาน -อริสโตเติล-

ธนวัฒน์ ศรีศิลปนันท์ (ซ้าย)

เจ้าของร้าน At ขัวเหล็ก Café & Restaurant

ศุภสิทธิ์ วันรัตน์ (ขวา) ผู้บริหารบางกอกคลินิก

COMPASS 11


ประสบการณ์ทางอาหารไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนวงล้อที่เวียนวนตลอดเวลา ห้องอาหารข้าว (KHAO) ที่โฟร์ซีซ่น ั รีสอร์ท เชียงใหม่ (Four Seasons Resort Chiang Mai) ชู แคมเปญ ‘ไทยแลนด์ คูลินารี่ มาสเตอร์ ซีรีส์ 2018’ โดยเชิญเชฟเซเลบริตี้ หมุนเวียนกันมามอบประสบการณ์จากสุดยอดฝีมือ ในวงการอาหารที่ทีเด็ดไม่เหมือนกันสักคนตลอดทั้งปี 2018 ในภาพเป็นเชฟธนัญญา ไข่แก้ว หรือเชฟไก่ เชฟกระทะเหล็กหน้าหวาน

CHEF MARCO SQUIZZATO

CHEF GAI THANUNYA KAIKAEW

12 COMPASS


Spotlight

EWAN TAYLOR

GM AT X2 CHIANG MAI RIVERSIDE RESORT

CHEF MARCO STABILE

เจ้ำของร้ำน

SUSHI UMAI

เพราะโลกมหัศจรรย์ทุกวัน… โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ภูมิใจนําเสนอ เชฟมาร์โค สตาบิเล่ (Chef Marco Stabile) มิชลินสตาร์ระดับหนึ่งดาวจากห้องอาหาร Ora D’aria เมืองฟลอเร้นซ์ ประเทศอิตาลี การันตีขนาดนี้ ชาวเชียงใหม่ไม่ควรพลาดไปลองชิม COMPASS 13


ITM - International Training Massage School

คุณกิตต์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน ร่วมพิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการ ศึกษาวิชาชีพ และงานฉลองครบรอบ 25 ปี โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ ณ โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณจงกล เศรษฐกร พร้อมด้วย คุณอัจฉรา เศรษฐกร, คุณสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร และคุณจุฬาลักษณ์ เศรษฐกร ให้การต้อนรับ ท่ามกลางแขกบุคคลส�ำคัญทีม่ าร่วมแสดงความยินดีมากมาย

Bangkok Airways to launch the new direct flight between Chiang Mai & Hanoi

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส โดย นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อ�ำนวย การใหญ่ ส� ำ นั ก กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ และนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย จัดงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่ - ฮานอย (เวียดนาม) ณ ห้องประชุม The Meeting Room โรงแรมอนันตรา จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีนางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อำ� นวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน

PAYAP NEWS

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45 และพิธีแต่งตั้ง ศาสนาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ เป็นอนุศาสก มหาวิทยาลัยพายัพ ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Nathan Austin Management Officer ประจ�ำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ หน่วยงานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมงาน

Green Hotel Standard Awards

คุณละเอียด บุง้ ศรีทอง ผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงแรมรติลา้ นนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เข้ารับรางวัล Green Hotel Standard Awards จาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างการประชุม Asean Toursium Forum 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

14 COMPASS


COMPASS 15


Thailand’s Culinary Masters Series 2018 Presents Chef Thanuya Kaikaew โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ภูมิใจน�าเสนอแคมเปญ “ไทยแลนด์ คูลินารี่ มาสเตอร์ ซีรีส์ 2018” ที่ห้อง อาหาร ข้าว (KHAO) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ท�าความรู้จักกับเชฟเซเลบริตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�า อาหารชั้นน�าของเมืองไทยและสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ลิ้มลองเมนูพิเศษจากฝีมือเชฟ ชื่อดังตลอดทั้งปี พ.ศ. 2561 ไม่ว่าจะเป็นไวน์ดินเนอร์ การเรียนท�าอาหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟ หรือแม้แต่ โอกาสที่จะได้กระทบไหล่และลิ้มรสเมนูพิเศษโดยเซเลบริตี้เชฟชื่อดังที่ซันเดย์บลันช์

Butterfly Collection Grand Opening

เปิดตัวผลิตภัณฑ์น�้าหอมแบรนด์ Butterfly Collection สาขา one nimman Chiang mai ณ โครงการวันนิมมาน เชียงใหม่ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิต workshop ท�าน�า้ หอม โดยผูบ้ ริหารและทีมงาน พร้อมเชิญสือ่ มวลชน และแขกผูม้ เี กียรติ ร่วมเยีย่ มชมและทดลองน�า้ หอมกลิน่ ต่างๆ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของ แบรนด์ Butterfly Collection ซึ่งสกัดมาจากดอกไม้พืชพันธุ์ และมีกลิ่นหอมที่เป็น เอกลักษณ์แบบฉบับไทยแท้

16 COMPASS

Classic Car Association in Chiang Mai

สมาคมรถคลาสสิคประเทศไทย น�าโดยนายกสมาคมฯ คุณเปา บุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ และ เหล่าสมาชิกรถคลาสสิคฯ น�ารถคลาสสิคขึ้นเหนือมาสัมผัสลมหนาว ในงาน ‘Classic Car Cocktail Reception’ ซึ่งถือเป็นงานรวมรถคลาสสิครุ่นหายากและทรงคุณค่ามา อวดโฉมเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ X2 Chiang Mai Riverside Resort ใน บรรยากาศของค๊อกเทลปาร์ตี้ริมแม่น�้าปิง


COMPASS 17


Franck Muller

แฟรงค์ มุลเลอร์ (Franck Muller) หนึ่ง ในแบรนด์ชอื่ ดังแห่งโลกการประดิษฐ์นาฬิกา สวิสอันทันสมัย ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้าง ขวางในหมูน่ กั ธุรกิจ บุคคลส�ำคัญในแวดวง สังคม และเหล่าคนดังชั้นน�ำมากมาย และ พวกเขาจะได้มารวมตัวกัน เพื่อถ่ายทอด ความภูมใิ จทีม่ ตี อ่ เรือนเวลา แฟรงค์ มุลเลอร์ ของตน ในงานนิทรรศการภายใต้แคมเปญ ‘มาย แฟรงค์ มุลเลอร์’ (‘My Franck Muller’) ด้วยแนวคิดอันทรงเกียรติที่โอบ ล้อมหัวใจแห่ง เฮาส์ ออฟ แฟรงค์ มุลเลอ ร์ (House of Franck Muller) และถ่ายทอด ผ่านบุคคลผูม้ บี คุ ลิกเฉพาะอันโดดเด่นสูงสุด ทั้ง 13 ท่านของประเทศไทย ณ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

MARCO’S KITCHEN

A UNIQUE JOURNEY THROUGH NORTHERN ITALIAN FLAVORS DIRECTLY FROM MICHELIN STAR AWARDED ‘Ora D’aria RESTAURANT’ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ เชิญคุณมาร่วมเปิดประสบการณ์การทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ กับอาหารมื้อสุดพิเศษโดยเชฟมาร์โค สตาบิเล่ (Chef Marco Stabile) มิชลินสตาร์เชฟระดับ หนึ่งดาว จากห้องอาหาร Ora D’aria เมืองฟลอเร้นซ์ ประเทศอิตาลี ที่จะมารังสรรค์เมนูพิเศษ เพื่อพาคุณเดินทางสู่เมืองทัสคานีผ่านอาหารรสเลิศ ที่ปรุงด้วยการผสมผสานสูตรดั้งเดิมและ เทคนิคเฉพาะตัวของเชฟ ผ่านการปรุงด้วยวัตถุดิบชั้นดีที่ส่งตรงมาจากอิตาลีเพื่อเสริฟให้ชาว เชียงใหม่ได้ลิ้มลอง

Exclusive after – hours ATF 2018 event งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในงาน Exclusive after-hour ATF 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับรองแขก เหรื่อจากต่างแดนที่มาร่วมงานประชุมระดับชาติ ATF 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการรับรองของโรงแรม Movenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai

Road Show Moto GP

โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Road Show Moto GP ณ บริเวณลานน�้ำพุ หน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (เชียงใหม่)

18 COMPASS


COMPASS 19


Celebration Chinese New Year 2018

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ น�ำโดย เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงาน เลี้ยงฉลองเทศตรุษจีน ประจ�ำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก หลากหลายภาคส่วน นักธุรกิจไทยเชื่อสายจีน และชาวจีนที่พ�ำนัก ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานอย่างคับคั่

The Great Chinese New Year 2018 - The Blessed Kingdom

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตอกย�้ำคอนเซ็ปต์ จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ที่เดียว จัด “The Great Chinese New Year 2018 - The Blessed Kingdom วิจิตรแดนสวรรค์ เทศกาลตรุษจีน” เนรมิต แดนสวรรค์ จัดโชว์วัตถุมงคลหายาก อายุกว่า 100 ปี สร้างบรรยากาศแห่งความสิริมงคล, เมนูมงคลเสริมโชคตลอดปีจอ และแฟชั่นคอลเลคชั่นตรุษจีน

20 COMPASS

Celebration Chinese New Year

โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่ น�ำทีมโดยคณะผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ร่วมฉลองเทศกาล ตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล และอวยพรให้แก่แขกผู้เข้าพักทุกท่านในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยภายในงานมีการแสดงมังกรทองปีนเสา และการแสดงเชิดสิงโต ณ บริเวณลานด้านหน้าประตู ทางเข้าและบริเวณโดยรอบของโรงแรมฯ


COMPASS 21


Golf Challenge Press Conference

เยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมชาวเหนือ พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์ ณ ล�ำพูน และ พลอาศเอก สมชาย เธียรอนันท์ จัดงานแถลงข่าวกอล์ฟการกุศล รายการ” มหกรรม กอล์ฟ ชาลเลนจ์ กับ สองสนามระดับห้าดาวของไทย อัลไพน์เชียงใหม่ และ อัลไพน์กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล การแข่งขันกอล์ฟ การกุศลของสมาคมชาวเหนือเป็นกิจกรรมหารายได้เพื่อน�ำรายได้ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้าน สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของสมาคมชาวเหนือ

130th Anniversary McComick Hospital

โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ จัดงานฉลองครบรอบ 130 ปี พร้อมพิธีแต่งตั้งรักษาการผู้อำ� นวย การโรงพยาบาลแมคคอร์มคิ นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง รวมถึงพิธีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าและพิธีวางศิลารากอาคารหอพักแพทย์ โดยมี ประธานสภาคริตจักรแห่งประเทศไทย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ เป็นประธานในพิธี และ แขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องนมัสการ Edwin B.Mcdaniel

OPEN HOUSE The Kannas Serviced Apartment & Mini mall

ร่วมงานฉลองเปิดโครงการ The Kannas Serviced Apartment & Mini mall อย่างเป็น ทางการ เซอร์วิทอพาร์ทและคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ใจกลางย่านเจ็ดยอด [ บนถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ ชม-ล�ำปาง ] ทีพ ่ ร้อมให้บริการห้องพักรายวันและรายเดือน พร้อมพรัง่ ด้วยสิง่ อ�ำนวย ความสะดวกครบครัน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสริมความงาม บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า และอื่นๆ อีกมากมาย

M Sport Complex Grand Opening

โครงการ M Sport Complex จัดพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ ณ โครงการ M Sport Complex สนามไดร์ฟกอล์ฟ ที่ครบครันที่สุดในเชียงใหม่ โดยมี นายทวีวัฒน์ เดชโพธิยานนท์ ผู้บริหาร M Sport Complex นางแสงระวี อนุสรณ์สมชาย และ ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัท สิ ง ห์ คอปเปอร์ ชั น จ� ำ กั ด นายบุ ญ เลิ ศ บู ร ณุ ป กรณ์ กรรมการบริ ก ารกลุ ่ ม อรสิ ริ น พลเอกเจน คีรที วีป อดีตผูบ้ ญ ั ชาการทหารบกมณฑลที่ ๓๓ ร่วมท�ำพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ

22 COMPASS


COMPASS 23


New Function Room at Anantara Chiang Mai Resort

ร่วมงานเปิดตัว ห้อง สันทนาการ ใหม่ และทันสมัยทีส่ ดุ ในภาคเหนือ พร้อมรองรับทุกกิจกรรมด้วยห้องทีม่ อี ปุ กรณ์ ครบครัน บรรยากาศโล่งโปร่งสบายและการบริการระดับ 5 ดาว ณ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

Game Experience by Neo Shop ร่วมงานเปิดร้าน “Game Experience” by Neo Shop การนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เตชพิพัฒนกุล และ นางสาวอารยา อินตา กรรมการฝ่ายบริหาร Neo Shop เป็นประธานในงานพิธเี ปิด ร่วมด้วย นายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริษทั เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน , นายธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เลอ โนโว รวมทั้งตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท ชั้นน�ำ มาร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิด อย่างเป็นทางการร่วมกัน ซึ่งทาง Neo Shop ได้เนรมิตร้าน “Game Experience” ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ที่รวม Model Gaming แบรนด์ดังและยังมีอุปกรณ์เกมมิ่ง เกียร์แบบครบวงจร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Lovely Valentine’s Day

เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักในบรรยากาศที่ตลบอบอวลด้วยกลิ่นอายอันหอมหวานของทุกคู่รัก ที่มา ร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ท่ามกลางความโรแมนติก ณ ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสเลอ ค๊อก ดอร์

Happy Chinese New Year

ส่งต่อความสุขต้อนรับเทศกาลตรุษจีน กับกิจกรรมมอบส้มมงคลขึ้นปีใหม่ แทนความสุข ความ มั่งคั่ง และความร�่ำรวยจากใจโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีให้ กันเสมอมา

24 COMPASS

Chinese Festival

วารุณี ค�ำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ น�ำทีมเข้ามอบกระเช้าส้มมงคลพร้อมทั้งซิ่วท้อมงคล และอวยพรลูกค้า บริษัททัวร์จีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีดีงาม


COMPASS 25


Wedding Ceremony ร่วมพิธฉี ลองมงคลสมรสพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง นางสาวธฤตา วังเสมอ บุตรีนายพงษ์ศักดิ์ – นางวิชดา วังเสมอ และ นายยศวัฒน์ เลิศปยะภูมิชัย บุตรนางราตรี ท้วมประเสริฐ ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี ลา เชียงใหม่ ท่ า มกลางความปิ ติ ยิ น ดี ข องครอบครั ว และมิ ต รรั ก ที่ ม า ร่วมงานในบรรยากาศอบอุ่น

Make Her Valentine’s Day กับกิจกรรมดีๆ ส�ำหรับท่านสุภาพบุรุษในวันวาเลนไทน์ โดย Les Fleurs fac เชิญชวนให้มาร่วมเวิร์คชอปการ จัดดอกไม้แทนใจให้คนที่คุณรัก งานนี้ใครพลาดต้องรอ กันอีกทีปีหน้า ณ ONE SALA at One Nimman

26 COMPASS


COMPASS 27


Street Food Market

พร้อมเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ส�ำหรับโซน Street Food Market ฟู้ดโซนสุดชิคแห่งใหม่ใจกลางเมือง ณ โครงการ one nimman ที่รวบรวมร้านค้าของ อร่อยขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่มารวบรวมไว้ที่เดียว

Lake Love Cocktail Party

ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับค๊อกเทลปาร์ตี้ริมทะเลสาปสุดชิค Lake Love Cocktail Party ณ Vento Bar ชั้น 4 โรงแรม Brique Hotel Chiang Mai

Premium Fruits Export

คุณวิภาวัลย์ วรพุฒพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรม ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมบริหารหอการค้าฯ ร่วมเปิด ตัวแบรนด์สินค้าคุณภาพ ดูใหม่ – Do Buy เพื่อยกระดับผลไม้ ไทยสู่ตลาดต่างประเทศและเพื่อให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของ ผลไม้เกรดพรีเมีย่ มหรือ Premium Fruits Export ณ กาดหลวง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Le Friut De Mer: Buffet Dinner

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กบั เทศกาลอาหารทะเล Le Friut De Mer ทีค่ ดั สรรวัตถุดบิ คุณภาพ สดใหม่มาปรุงเมนูอร่อยอย่างพิถีพิถันในรูปแบบ Buffet Dinner ณ ห้องอาหารนิมมาน บาร์ แอนด์ กริล โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

28 COMPASS


COMPASS 29


The BIGGLES BIG BAND

สมาคมเพื่อนไทยเยอรมัน และ โพโดโลจีเซ็นเตอร์ร่วมบริจาคเงิน จ�ำนวน 30,000 บาท น�ำโดย ดร.เดิร์ก วีเบอร์อารยะธรรมโสภณ และวุฒิพงศ์ อายะธรรมโสภณ แก่ มร.ปีเตอร์ ชนีเดอร์ ผจก.ทั่วไปโรงแรมอิมพีเรียลแม่ ปิง เชียงใหม่ เพื่อร่วมสมทบทุนรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต The BIGGLES BIG BAND มอบทุนการศึกษาให้ เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป ในการนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองโรงแรมครบรอบ 30 ปี พร้อมเป่าเค้กวันเกิด ม.ร.ว. มาลินี จักรพันธุ์ , มร.เอียน แมกคอนชี่ และ ดร.เดิร์ก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เมื่อค�่ำคืน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Wasan Chotikul Live in Chiang Mai FOXY ‘Robot’ Album Release Live at Hard Rock Café Chiang Mai

HIP Magazine ร่วมกับ Hard Rock Cafe Chiang Mai ภูมิใจเสนอ FOXY ‘Robot’ Album Release Live at Hard Rock Cafe Chiang Mai การแสดงสดเปิดอัลบั้ม Robot ผลงานชุดที่สองของ FOXY วงดนตรีแนว Instrumental

30 COMPASS

เริม่ ต้นความสนุกกับคอนเสิรต์ แรก ของปีกบั พีโ่ ต๊ะ วสันต์ โชติกลุ คอนเสิรต์ ทีใ่ ครหลายๆ คนรอคอย ทีม่ าพร้อม กับบทเพลงยอดฮิตตลอดกาล ใน บรรยากาศทีค่ บั คัง่ ไปด้วยแฟนคลับ ทัง้ รุน่ ใหญ่และรุน่ เล็ก ณ The Good View Restaurant ริมแม่น�้ำปิง


COMPASS 31


FLORIDA HAIR DESIGN & 3D EYEBROW

เพราะทรงผมเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ หากอยากเปลี่ ย นลุ ค อย่ า งมี ส ไตล์ ให้ Florida Hair Design & 3D Eyebrow เป็นผู้ช่วย เพราะที่นี่ได้ช่าง ่ วชาญมาเป็นผูด ่ งของการออกแบบทรงผม ผูเ้ ชีย ้ แู ลในเรือ ่ จะคํานึง ไม่วา่ จะตัด ดัด ทําสี โดยใช้ผลิตภัณฑ์คณ ุ ภาพ ซึง ถึ ง ความเหมาะสมของเส้ น ผมและสุ ข ภาพอนามั ย ของ ลู ก ค้ า เป็ น สํ า คั ญ นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารออกแบบคิ้ ว ่ มิติ กึง ่ สไลด์ ทีจ ่ ะช่วยเนรมิต สัก 3 มิติ 6 มิติ คิว้ สไลด์ กึง ่ นลุคได้ในสไตล์ทใ่ี ช่ เพียงมาที่ Florida ความงามและเปลีย Hair Design & 3D Eyebrow 259/2 ถ.ค่ายลูกเสือ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 09-0971-8118, 08-1786-3622

AT CHIANG MAI GATE STAY WITH NIMMAN

โรงแรมน้องใหม่ในย่านถนนนิมมานเหมินทร์ สเตย์ วิท นิมมาน เป็นโรงแรมที่ตกแต่งสไตล์ ลานนาโมเดิร์น ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นล้านนาแต่เข้ามาสู่ในยุคที่ทันสมัย โดยตัวโรงแรมจะเน้นสีทอง ซึ่งบ่งบอกถึงความ เจริญรุ่งเรืองของเชียงใหม่ โรงแรมสเตย์ วิท นิมมานมีห้องพักสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมด 133 ห้อง แยกห้องพักออกเป็น 6 รูปแบบ แต่ละห้องจะถูกตกแต่งออกมาให้แต่งต่างกัน ทั้งขนาดห้อง พื้นที่ใช้สอย บรรยากาศภายในห้อง และทัศนียภาพ ซึ่งจุดเด่นของห้องพั กก็คือสามารถเก็บเสี ยงรบกวนภายนอกได้ อย่างดี มีเครื่องดื่มมินิบาร์ภายในห้องบริการฟรีตลอดการเข้าพัก อินเทอร์เน็ตไวไฟฟรี และที่สําคัญในห้องมี กระจกผนังสุดโปร่งเพื่อเปิดรับชมวิวได้เต็มที่และสวยงาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09-9478-9446

f e i r B in NATIONAL THAI ELEPHANT DAY

“ช้างไทย” เป็นสัตว์คบ ู่ า้ นคูเ่ มืองของไทยมาช้านาน แต่ในปัจจุบน ั ประชากรช้างในประเทศไทยมีจาํ นวน ลดน้อยลงมากหากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสํ านึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสํ าคัญ ของช้างไทยแล้วช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันช้างไทย เพื่อ ระลึ ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของช้ า งไทย และสานต่ อ แนวทางในการอนุ รั ก ษ์ ช้ า งไทยให้ ย่ัง ยื น ในวั น อังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ณ แม่สาช้างเนิสเซอรี่ ปางช้างแม่สา เยี่ยมชมการกินสะโตกอาหารช้างกว่า 80 เชือก พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง ขบวนแห่อันตระการตา และนิทรรศการความรู้ต่างๆ บุคคลภายนอกเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

MR. D.I.Y. @KAD FARANG VILLAGE

่ เปิดเป็นสาขา MR. D.I.Y ร้านค้าจากประเทศมาเลเซีย เปิดให้บริการแล้วที่กาดฝรั่งวิลเลจ ซึง แรกในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นสาขาที่ 73 ของประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 700 ตารางเมตร จําหน่ายสินค้า มากกว่า 20,000ชนิด ในราคาสุดคุ้ม อาทิ เครื่องมือช่าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในครัว, เครื่องเขียน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ประดับยนต์, เครื่องสําอาง, เครื่อง ประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย

ROOM 48 POWDER COATING ปัดฝุ่นและแต่งเติมสีสันได้ทุกชิ้นงาน ทั้งงานเหล็ก เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก เหล็กชุบซิงค์ ชิน ้ งานอะไหล่รถ งานโลหะ หรืออลูมเิ นียมทุก ชนิด กับกระบวนการพ่นและอบสีฝุ่น ที่เปลี่ยนวัสดุให้มีความใหม่ และเพิ่มความคงทน ในการพ่นสีรูปแบบใหม่ Powder Coat ที่นํา ่ี อ ่ คุณสมบัติ เอาสีผง หรือสีฝน ุ่ มาพ่นลงบนวัสดุตามสีทต ้ งการ ซึง ่ วยงาม ติดแน่นทนนาน ไม่ตด เฉพาะตัวอันโดดเด่นก็คอ ื สีสันทีส ิ ไฟ ได้ง่าย ทนทานต่อการกระแทก ขูดขีด การพัน การงอ เหมาะ สําหรับงานโครงสร้างภายนอกที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาพแวดล้อม และทนต่อแสง UV นอกจากนี้ Room 48 Powder Coating ยังรับให้คําปรึกษาเกี่ยวกับชิ้นงานสี เก่าที่ ต้องการทําสีใหม่ให้กลับมาพร้อมกับความสวยงามคงทนพร้อมใช้ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ่ ท้งเฮงและเดอะซัน Room Power Coating 48 ตัง ้ อยูร่ ะหว่างเจีย ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-3862826 www.room48cm.com

32 COMPASS

ROMRAWIN SUN SILKY ครีมกันแดดสู ตรปกป้องผิว เนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยกระจายแสงให้ผิวหน้าดูสว่างใส ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB สาเหตุ สํ า คั ญ ของผิ ว หมองคลํ้า จุ ด ด่ า งดํ า และริ้ ว รอย ก่อนวัย คืนความชุ่มชื้น พร้อมบํารุงและปกป้องผิวจากการเกิด อนุมูลอิสระ ใช้แทนรองพื้นก่อนแต่งหน้าได้ ขนาด 20 ml. ราคา 390 บาท มีจําหน่ายที่รมย์รวินคลีนิคทุกสาขา


THE KANNAS

ITALIAN WINE DINNER AT DUANGTAWAN HOTEL

่ น โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เชิญชวนคอไวน์มาร่วมค้นหาเสน่หข ์ องไวน์อต ิ าเลีย ในค�ำ่ คืน “อิตาเลี่ยนไวน์ดินเนอร์” ในบรรยากาศสุดคลาสสิกที่มาพร้อมรสชาติ อาหารอิตาเลี่ยนสุดพิเศษ 6 รายการ และไวน์เลิศรสที่บรรจงจับคู่กันให้แต่ละ จานให้อร่อยล�ำ้ ยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นมื้อพิเศษ ในราคาท่านละ 990 บาทสุทธิ คลอ เคล้าบทเพลงไพเราะ ณ ห้องอาหารมาร์โค โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ในวัน เสาร์ท่ี 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ส�ำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร 0-5390-5000 ต่อ 3227 หรือสายด่วน 09-5145-0249

พบกับ The Kannas คอมมูนต ิ ้ี เซ็นเตอร์แห่งใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ทีใ่ ห้บริการ ในเชิงพาณิชย์และในด้านที่พักอาศัยส�ำหรับชาวไทบและชาวต่างชาติ โดยพื้ นที่ โครงการทั้งหมด 3 ไร่ ประกอบไปด้วย 4 โซนหลัก: MINI PLAZA: (โซนอาคารที่มีมินิบิ๊กซี) เน้นร้านค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ สามารถให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินตลอดทั้งวันได้ ปัจจุบันมีร้านค้าที่เปิดให้บริการ แล้ว 5 ร้านประกอบด้วย Mini Big C, ร้านอาหารไทย ข้าวตอนข้าวแลง, Artistic Lab คาเฟ่และร้านน�ำ้ หอม, ร้านอาหารฝรั่งเศส Bhakti Brunch & Bistro และ Fitness Studio Surfsweat KANNAS CORNER: เน้นร้านอาหารและร้านค้าที่หลากหลายให้ได้เลือกช้อปและ ชิม STREET FOOD & SOUVENIR: (โซนใหม่ติดข้าวซอยล�ำดวน) มีท้ง ั หมด 8 บูธ ด้วยกันประกอบไปด้วย ร้านขายของฝาก ร้านส้มต�ำ ร้านผลไม้ และร้านขนมไทย SERVICED APARTMENT: อาคาร 7 ชั้น มีทั้งหมด 76 ห้อง ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบด้วยกัน ให้บริการเช่ารายเดือน - รายปี - Studio ค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 13,000 บาทต่อเดือน - One Bedroom ค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 22,000 บาทต่อเดือน - One Bedroom (Executive) ค่าเช่า เริ่มต้นเดือนละ 25,000 บาทต่อเดือน - Two Bedroom Apartment ค่าเช่า เริ่มต้นเดือนละ 32,000 บาทต่อเดือน The Kannas ตัง ่ นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ้ อยูบ (เชียงใหม่ - ล�ำปาง) สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม โทร. 081-884-7531 หรือ www. facebook.com/thekannas

ม่านฟ้าดีไซน์

เนรมิตบ้านให้นา่ อยู่ ด้วยผ้าม่านหลากรูปแบบทัง ้ ม่านจีบ ม่านหลุยส์ ม่านพับ ม่านตอกตาไก่ ม่านปรับแสง มู่ลี่ไม้ และมู่ล่อ ี ลูมิเนียม รวม ไปถึงฉากกั้นห้อง และวอลล์เปเปอร์ ที่ช่วยแต่งเติมความสวยงาม และเพิ่มสไตล์ให้กบ ั ตัวอาคาร ไม่วา่ จะเป็นบ้าน ส�ำนักงาน หอประชุม หรือเวทีการแสดง ม่านฟ้าดีไซน์ยังรับออกแบบ ติดตั้งผ้าม่านทุก ชนิด และประเมินราคาถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ด้วยประสบการณ์ ในการท�ำผ้าม่านกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและการบริการ อย่างมืออาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ช่างเสริม โทร. 08-1885-4339

COMPASS 33


AIRASIA TO LAUNCH UDON THANI - CHIANG MAI

สายการบินแอร์เอเชีย ชวนบินคุม ้ คุณภาพครบ เปิดเส้นทางบินใหม่ ่ งบิน ข้ามภาค “อุดรธานี-เชียงใหม่” พร้อมให้บริการทุกวันด้วยเครือ ลําใหญ่แอร์บัส A320 จํานวน 180ที่น่ง ั 1 เที่ยวบินต่อวัน เดินทางสะดวกสบายพร้อมบริการที่ตรงต่อเวลา เอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง ในราคา ประหยัดสุดคุ้ม โปรโมชั่นพิเศษเริ่มต้นที่ 590 บาท ต่อเที่ยวบิน โดยพร้อมให้บริการเที่ยวบินแรก อุดรธานี-เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ราคาโปรโมชั่นสามารถเดินทางได้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จองได้เลย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560 ทุกช่องทางจําหน่ายทั้ง www.airasia.com เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อิเลฟเว่นคอลเซ็นเตอร์ 02-515- 9999 และตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้าน

ตารางบินเส้นทางอุดรธานี (UTH) – เชียงใหม่ (CNX) เริ่มบิน 15 กุมภาพั นธ์ 2561

MOBY IS BACK!!

พอให้พูดถึงดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ร็อค ยุค 2000 ไม่มี ใครไม่ รู้ จั ก และไม่ ห ลงรั ก ผลงานของ Moby เพราะ เอกลักษณ์ของงานดีไซน์ซาวนด์ลํา้ ๆ และเท่สุดซอยของเข้า แค่อินโทรก็โดดเด้งติดหู มีนาคมนี้ Moby จะนําอัลบั้มใหม่ Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt มาให้ เราได้ฟง ั กันเต็มชุดในช่องทางออนไลน์ แฟนพั นธุ์ไม่ควร รอช้า

MARY MAGDALENE

่ งราวของ Mary Magdalene สาวกหญิงหนึง ่ เดียว แม้เรือ ของพระเยซูคริสต์ จะถูกนํามาตีความนับครั้งไม่ถ้วน แต่ก็ ยังคงมีปริศนาหลายอย่างที่น่าค้นหา และในครั้งนี้ก็ถึง คราวของ Garth Davis ผู้กํากับที่เจ้าของงานคุณภาพ อย่าง Lion ได้นําเรื่องราวของสาวกหญิงมาตีความใหม่ และได้ Rooney Mara และ Joaquin Pheonix ดาราระดับ ออสกาสมานําแสดง ตีตั๋วรอไว้เลยครับ

THAILAND COFFEE FEST 2018 A JOURNEY OF COFFEE ‘จากต้นจนจิบ’

่ ว การ มหกรรมของคนรักกาแฟที่ยิ่งใหญ่ท่ส ี ุดในอาเซียน รวบรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก เก็บเกีย คั่วกาแฟและบรรดาเกษตรกร ผู้ส่งออก บาริสต้า อุปกรณ์เครื่องมือ องค์ความรู้จากทุกภาคส่วนไว้มากที่สุด คนรักกาแฟ นัก ชิม และใครที่มีความฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟ ไม่ควรพลาดงานนี้ จัดวันที่ 8-11 มีนาคม ณ ศูนย์พฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิตติ์ อ.แม่ริม www.thailandcoffeefest.org

THE FRATELLIS

กล่าวกันว่า The Beatle คือวงดนตรีรอ ็ คแอนด์โรล ที่สร้างลายเซ็นของแนวเพลงร็อคสไตล์อังกฤษไว้ ชัดเจนที่สุด และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่น หลังนับไม่ถ้วน The Fratellis คืออีกหนึ่งวงที่สืบ ถอดจิตวิญญาณนั้น และบทเพลงของพวกเขาก็ ฮิตจริงๆในกลุม ่ แฟนๆ เพลงอังกฤษ จากอัลบัม ้ แรก ่ 10 กว่าปีทแ่ี ล้ว มีนาคมนี้ The Fratellis จะกลับ เมือ มาพร้อมกับอัลบัม ้ ใหม่ In Your Own Sweet Time ใครรั ก วงนี้ พ บกั บ เพลงของพวกเขาเต็ ม ๆ 19 มีนาคมนี้ในช่องทางออนไลน์

34 COMPASS

f e i r B in


f

Q&A

ปลูกความสุขด้วยหัวใจอินทรีย์

- Ginger Farm Chiang Mai ใครที่ พ อจะติ ด ตามข่ า วคราวความเป็ น ไปของสั ง คมโลก คงจะทราบดีว่ากระแสวิถีออร์แกนิค หรือการผลิตและบริโภคผลผลิต เกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช้สารเคมี) กําลังเป็นเทรนด์ยอดฮิตของผู้คน ทั่ ว โลก และเป้ า หมายใจความที่ วิ ถี อ อร์ แ กนิ ค พาเราไปถึ ง ก็ คื อ การกลับมาดูแลชีวิต และสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีข้น ึ เหตุผลเรียบง่าย แต่กินใจเช่นนี้แหละที่ทําให้ ธงชัย ปริเตนัง (ธง) นักธุรกิจและ ผู้บริหาร Ginger Fashion และ Ginger Farm Chiang Mai ้ ทีก ่ ว่า 22 ไร่ สู่การทําเกษตรอินทรีย์ ตัดสินใจ ลงมือพลิกฟื้ นผืนนาเนือ อย่างเต็มรูปแบบ ลองไปฟังเรื่องราวและแรงบันดาลใจ กับงานที่ น่าสนใจของ Ginger Farm Chiang Mai ไปพร้อมกันเลยครับ ๋ วนีค ้ นทําเกษตรอินทรียก Q: เดีย ์ น ั เยอะเลย ประสบการณ์การทําเกษตร ่ ๆ อย่างไร อินทรีย์ของคุณเหมือนหรือแตกต่างจากคนอืน A: คือผมเริม ่ จากการเป็นเกษตรกรวันหยุด ฮ่าๆ คือทําด้วยใจรักล้วนๆ ่ าํ งานในเมือง แล้วฝันอยาก จริงๆ จะบอกว่าผมเองอาจไม่ตา่ งจากคนทีท ทําการเกษตร แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ตัดสิ นใจโดดลงมาทําจริงๆ จังๆ ทําเองทุกอย่าง คิดดูสิคนทํางานออฟฟิศ และทําธุรกิจมาก่อนแล้วอยูๆ ่

จะมาทําเกษตร ทําไร่ไถ่สวน แถมฝันว่าจะทําแบบอินทรียด ์ ว้ ยนะ มันก็ตอ ้ ง ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นท่าอยู่แล้ว ฮ่าๆๆ ตอนแรกๆ ก็อยากจะทําข้าว ออร์แกนิค คือมันก็ทําได้นะครับ แต่พอขายแล้วกํารี่กําไรก็ยังเป็นเรื่อง ที่ต้องกลับมาคิด เพราะเราไม่เชี่ยวชาญ ความรู้ยังไม่พอ แต่ก็ยังสู้ต่อ ่ มัน เพราะเราเชือ ั ทุกคน ดีกบ ั สิ่งแวดล้อมด้วย ่ ว่าเราทําได้ และมันจะดีกบ Q: แล้วแก้ปัญหาอย่างไร A: ก็หาตัวช่วยครับ ความรู้เราไม่มี เราก็หาเพิ่มเติม ทดลองทํา และ พั ฒนาตนเอง ในบางเรื่องเราไม่เชี่ยวชาญ เราก็หาผู้เชี่ยวชาญมา ช่วยเรา เดี๋ยวนี้มีเด็กรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์ท่เี ขาจบเกษตรโดยตรง เรา ก็ชวนเขามาช่วยงาน ล่าสุ ดผมก็พา Ginger Farm Chiang Mai ไปเข้าร่วมกับสามพรานโมเดล เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมของเกษตรกร ่ ลิตและจําหน่ายผักอินทรีย์ เป็นเครือข่ายใหญ่ระดับประเทศ แล้วก็ได้ ทีผ ่ องค์ความรู้ เทคนิคใหม่ๆ พร้อมได้รว่ มเป็นเครือข่ายเกษตรกรผูผ ้ ลิต ซึง ตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องการหาวัตถุดิบออร์แกนิคมาเติมให้กับร้านอาหาร ของเราที่นี่ และที่ Ginger Kitchen ที่ One nimman ซึ่งลําพังเรา เองก็ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ

Q: ที่ Ginger Farm Chiang Mai มีผลิตผลออร์แกนิคอะไรบ้าง และ ่ ๆ สําหรับผู้ทส มีกิจกรรมอืน ี่ นใจอย่างไรบ้าง A: ตอนนี้เรามีข้าว และผักที่ใช้ประจําอย่างเช่น ผักคะน้า ผักสลัดโอ๊ค กะหลํา่ ปลี ผักชี ต้นหอม และพวกผักสมุนไพร และเรามีไข่จากไก่ และ ้ งแบบปล่อยให้หาอาหารภายในท้องนา และอาหารจากเศษผัก เป็ด ทีเ่ ลีย ที่เรามีในฟาร์ม ส่วนกิจกรรมพิ เศษก็คือทุกวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เราจะมีกิจกรรมเรียนรู้การเกษตรสําหรับเด็กๆ และครอบครัว มีกิจกรรมสอนการดํานา ปลูกข้าว ให้อาหารเป็ด ไก่ และควาย และ มีคอสทําอาหารออร์แกนิคง่ายๆ ทั้งหมดนี้ก็เพื่ อให้คําว่าออร์แกนิค ได้เดินทางไปสู่คนรุน ่ หลัง ให้เขาได้ซม ึ ซับ เรียนรู้ และเข้าใจวิถก ี ารเกษตร ที่เป็นรากของคนบ้านเราจริงๆ เด็กหลายคนก่อนจะมาที่นี่เขาไม่เคย สัมผัสโคลน ไม่รู้จักต้นข้าว ไม่เคยลงท้องนา และไม่เคยเห็นควายตัว ่ งสกปรก เป็นๆ พ่อแม่บางคนก็มองว่าการลงไปสัมผัสกับโคลนมันเป็นเรือ ่ ท แต่พอมาถึงทีน ี่ ก ุ คนในครอบครัว จะได้เข้าคอสเรียนรูร้ ว่ มกัน มีวท ิ ยากร ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติ และวิถีเกษตร เผลอแผล็บเดียวทุกคนก็ลง ไปลุยโคลนกันสนุก เด็กบางคนมีความสุขมากจนไม่ยอมขึ้นจากแปลง ก็มี สิ่งนี้แหละคือ ใจความสําคัญ ที่ Ginger Farm Chiang Mai อยากนําเสนอ และชวนให้ทก ุ คนมาสัมผัสพร้อมไปกับการชิมเมนูอร่อยๆ จากผลผลิตออร์แกนิคที่เราตั้งใจ และเต็มที่ในทุกกระบวนการครับ

ข้อมูลเพิ่ มเติม :

Ginger Farm Chiang Mai

โทร. 052-004-473, 088-137-0425

Ginger kitchen @ One Nimman โทร. 052-080-928

facebook.com/pg/gingerfarmchiangmai gingerfarmcm@gmail.com

COMPASS 35


BODY AND SOUL

Street Foods with Good Health

อาหารจานเด็ด เสร็จในพริบตา ย่อมเยาด้วยราคา สรรหาได้ง่ายดาย เรื่อง : นายแพทย์จิระ ธนะจักร / Photo by Helena Lopes from Pexels

อย่างที่เราทราบกันแล้วจากทุกสื่อนะครับว่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เว็บไซต์เดอะมิเรอร์ของอังกฤษ ได้รายงานผลการจัดอันดับ ราคาค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวระยะยาวของเมืองต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งส�ำรวจโดย Post Office Travel Money พบว่า กรุงเทพฯ เป็น เมืองที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ระยะเวลานาน แต่คุ้มค่ามากที่สุดอันดับ 1 ของโลก ประจ�ำปี 2017 ตามด้วยส�ำนักข่าว “ซีเอ็นเอ็น” ได้จัดอันดับให้ Bangkok street food หรืออาหารริมทางของประเทศไทย เป็นอาหารริมทางที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก จาก 23 เมืองทั่วโลกเป็นปีที่ 2 เช่นเดียวกับนิตยสารฟอร์บก็จัดอันดับให้อาหารริมทางในกรุงเทพฯเป็นอันดับ 1 ใน World top 10 cities for street food ท�ำให้ร้านอาหารริมทางในกรุงเทพฯและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นที่กล่าวขานในบรรดานักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นอย่างมาก จึงท�ำให้หน่วยราชการทีเ่ กีย ั ให้มแ ี ผนการยกระดับ ่ วข้องเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจท่องเทีย ่ วทีจ ่ ะตามมาในไม่ชา้ และได้จด ร้านอาหารริมทางในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นต้องมี เมืองเชียงใหม่ของเราครับ อย่างที่ทราบกันดีว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสหวัฒนธรรมประเพณี เป็นทรัพยากร การท่องเทีย ่ วอันล�้ำค่า และเป็นทีย ่ อมรับชืน ่ ชมของนักท่องเทีย ่ ว โดยเฉพาะเทศกาลประเพณี ต่างๆ ที่ท�ำให้เมืองของเราสามารถเที่ยวได้ตลอดปี และนอกจากความเป็ นเมืองเก่าที่มี วัดวาอาราม วิถีชีวิต และเทศกาลประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่น่าดึงดูดใจ เรียกว่าตอบโจทย์การท่องเที่ยวแทบจะครบวงจร และ สิง ์ องเมืองเชียงใหม่ คือ ทีน ่ ทีข ่ าดไม่ได้สำ� หรับเสน่หข ่ เี่ ป็นเมืองแห่งอารยะธรรมอาหาร ่ หนึง ทั้งหลากหลาย อร่อย สะอาด และราคาไม่แพง นักท่องเที่ยวส่วนมากจึงชื่นชมว่าอาหาร บ้านเราเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปาก ถูกหลักอนามัยและหาทานง่ายครับ เรามาดูกน ั ว่าจากสถิตข ิ องเว็บไซท์ทส ่ี มาคมท่องเทีย ่ วเขาจัดกันนัน ้ ร้านอาหารริมถนน ทีใ่ ดจะได้รบ ั ความนิยมมากทีส ุ ตามล�ำดับครับ ทีแ ุ่ ช้างเผือก’ ่ ด ่ รกคือ ‘ร้านอาหารตลาดโต้รง แหล่งขายอาหารกลางคืนที่มีช่ือเสียงมานานกว่า 30 ปี และขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อยเกือบ ทุกร้าน อาหารที่นี่มีให้เลือกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวราด ก๋วยเตี๋ยว สุกี้ ผัดไทย หอยทอด ลูกชิ้น อาหารทะเลสด ตลอดจนอาหารหวาน รวมมิตร น�้ำผลไม้ป่ ันและของ หวานไทย Street food ที่ได้รับความนิยมเป็ นอันดับสองคือ ‘ร้านในบริเวณวัดส�ำเภา’ บนถนนคนเดินวันอาทิตย์ ตัววัดตั้งอยู่ตรงทางแยกระหว่างถนนราชด�ำเนินตัดกับถนน ราชภาคิไนย เป็ นเวิ้งขายอาหารเล็กๆ แต่เป็ นฟิวชั่นผสมผสานได้ลงตัว มีทั้งก๋วยเตี๋ยว ผัดไทยโบราณ ซูชิหลากหลายหน้า เครปญี่ปน ุ ่ สไตล์ไทย รวมถึงอาหารพวกปิ้งย่าง อาทิ หมูป้ ิงนมสด ไส้อั่ว ไก่ทอดน�้ำปลาและส้มต�ำ เป็นต้น

อันดับสามได้แก่ย่าน ‘หน้าและหลังมช.’ ถ้าด้านหน้ามช.ก็คือ ตลาดมาลินซึ่งจะมี แผงร้านอาหารมากมายหลากหลายสไตล์ ทัง ุ ่ เกาหลี ฝรัง ้ ไทย จีน ญี่ปน ่ ให้เลือกเพียบ แถมราคาไม่แพงเพราะเน้นขายให้กบ ั นักศึกษา ส่วนร้านด้านหลังมอ ก็จะเป็นแผงลอยอาหาร จานเดียวนานาชนิด เช่น ลูกชิ้นทอด ผัดไทย หมูย่าง ปลาหมึกย่าง น�้ำผลไม้สด เป็นต้น ย่านนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนและญี่ปน ุ ่ จะให้ความสนใจมากครับ อันดับทีส ่ า่ งจากตัวเมืองไปเล็กน้อยไม่ถง ึ 10 ่ ไี่ ด้แก่ ‘ร้านอาหารย่านห้วยตึงเฒ่า’ อยูห กิโลเมตร ย่านนี้เน้น street food แบบไทยๆ และเครื่องดื่ม ในบรรยากาศชิลๆ ร่มรื่น ริมอ่างเก็บน�้ำ เมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยจานเดียวและอาหารเมนูปลา

ส�ำหรับทีส ุ ท้ายในอันดับทีห ่ ด ่ า้ นีเ้ ขายกให้ ‘ร้านอาหารย่านตลาดวโรรสและไนท์บาร์ซา’ ย่านนี้ได้รับความสนใจจากทั้งคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วย อาหารเมนูท้องถิ่นที่ท�ำและเสิร์ฟกันร้อนๆ เช่น หมูทอด ไส้อั่ว แคบหมู น�้ำพริกหนุ่ม หมูยอ แหนม เป็นต้น ส่วนกลางคืนก็จะมีอาหารท�ำส�ำเร็จขายบนทางเท้าและถนนริมตลาด มีอาหาร พร้อมทานอร่อยๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเหนียวหมูป้ ิง สารพัดย�ำ เครื่องในปิ้งย่าง รวมถึงพวกผลไม้สดจากสวนครับ จริงๆ แล้วเชียงใหม่ยังมีอีกหลายที่ที่เป็นแหล่งของ Street food ยอดนิยมที่เรา ควรช่วยกันโปรโมทอีก เช่น ย่านถนนนิมมาน Think Park ซึ่งตอนนี้จะเป็นศูนย์กลางที่ นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินและหาที่พักกันมากขึ้นเรื่อยๆ หรือย่านศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเพิ่งมี ตลาดมณีทเ่ี ปิดใหม่ ก็เป็นแหล่งอาหารกลางคืนทีค ่ นไทยและคนจีนนิยมมานัง ่ ทานกันคึกคัก เพราะมีหลายร้านให้เลือก สถานที่เหมาะสม มีที่จอดรถ อาหารอร่อยและไม่แพง อย่างที่ได้เรียนไว้ตอนต้นแหละครับว่า ร้านอาหารที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้อย่าง ต่อเนื่องไม่จ�ำเป็นต้องมีสถานที่โอ่อ่าใหญ่โตและสวยงามหรูหรา แต่หากมั่นใจว่าสามารถ สร้างสรรค์รสชาติของอาหารให้อร่อยถูกปาก สะอาดสะอ้าน มีอนามัย และราคาไม่แพง เกินไป ผมเชื่อว่ากิจการ Street food แบบนี้จะสามารถเป็นอีกหนึ่ง Landmark ที่นัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเต็มใจจะปักหมุดให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเขาจะ ไม่พลาดมา ชม ช้อป และชิมอย่างแน่นอนครับ

36 COMPASS


COMPASS 37


่ อ ย ใ น ต �า น า ร อ น น ร้ า

Food Chiang Mai’s

Street

คงเป็นการยากที่จะจินตนาการถึงโลกใบนี้ท่ีไร้ซ่ึงรสชาติ ไม่ออก นั้นเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายต่างมุ่งหน้าออกไปเสาะ แสวงหาเมนูโปรดกันทุกวี่ทุกวันไม่เคยเบื่อ โดยเฉพาะถ้าคุณ อยู่อาศั ยในเมืองเชียงใหม่ เมืองที่ใครๆ หลายคนออกปากชม ว่าเป็น ‘สวรรค์ของความอร่อย’ ใครที่อยู่เชียงใหม่ แล้วคิดจะลดน�้าหนัก บอกเลยว่าคุณ ก� า ลั ง ดิ ล กั บ งานหิ น ชั ด ๆ เพราะขนาดเมื อ งของเรานั้น ไม่ เล็ ก หรื อ ไม่ ใหญ่ ขั บ รถชั่ว โมงเดี ย วก็ วนได้ ร อบเมื อ ง และ ในพื้ นที่ก�าลังเหมาะเจาะเช่นนี้ ร้านอาหาร แผงลอย ของ อร่อยข้างทาง (Street Food) ต่างเรียงราย (แบบร้าน ชนร้าน) เสิร์ฟความอร่อยให้ได้ล้ิมลองกันแทบจะ 24/7 เรียกว่า ถ้าตั้งหน้าตั้งตากะว่าจะกินไม่ให้ซ�้าตลอดทั้ง เดือนก็น่าจะท�าได้ไม่ยาก

นี่ แ ห ล ะ คื อ ค ว า ม สุ ข ที่ เ กิ ด จ า ก เ ม นู อ า ห า ร อร่ อ ยๆ และหลากหลาย ท่ า มกลางเมื อ งที่ ผู้ ค น ก็ น่ า รั ก กั บ บรรยากาศโดยรวมที่ เ ป็ น ใจ COMPASS ฉ บั บ นี้ จึ ง คั ด ส ร ร ข้ อ มู ล บ า ง ส่ ว น จ า ก นิ ต ย ส า ร G I N D E E ฉบับปี 2018 : ตะลุยชิมร้านในต�านาน 101 - 7 ย่าน (Street Food) เมืองเชียงใหม่ ม า ใ ห้ ไ ด้ อ่ า น เ ป็ น อ อ เ ดิ ร์ ฟ เ รี ย ก น�้ า ย่ อ ย ก่ อ น จ ะ ไ ป ต า ม ห า ห ยิ บ G I N D E E มาเป็นเจ้าของสั กเล่ม เพื่ อไปตามกิน ตามฟิน และมีความสุ ขในสวรรค์แห่งของอร่อย ที่ชื่อว่า เมืองเชียงใหม่ ด้วยกันครับ

38 COMPASS


ย่านริมแม่น�้าปิง ย่ า นนี้ คื อ ‘ศู น ย์ ร วมความอร่ อ ยแบบเชี ย งใหม่ แ ต๊ ๆ ’ แต๊ทั้งเมนูเมืองๆ แบบดั้งเดิม และรอยยิ้ม เสี ยงหัวเราะ กับศัพท์แสงค�าเมืองที่ท�าเอาใครหลายคนต้องชะงัก เพราะ ไม่ รู้ ค วามหมาย หรื อ เพิ่ งคิ ด ได้ ว่ า ช่ า งนานมาแล้ ว ที่ ไ ม่ ได้ยินค�านี้ คิดได้ดังนี้ก็อยากจะชวนผ้อ่านให้เชื่อตามว่า... ’ไปย่านนี้กินก็อร่อย เที่ยวก็สนุก’ ย่านการค้าริมฝั่งแม่น้�าปิง เป็นย่านค้าเก่าแก่ของคน ่ ครัง ้ การ เชียงใหม่ เติบโตจากการค้าขายและการสัญจรเมือ เดินทางทางน�า้ ยังรุง ่ เรือง ท่าน�า้ ยังคลาคล�า่ ไปด้วยผูค ้ นและ สินค้าจากแดนไกล แม้วันคืนจะผลัดเปลี่ยนวิธีการเดินทาง ้ ย จากทางน�า้ มาเป็นทางรถไฟและถนนคอนกรีต ย่านนีก ็ ง ั คง ความคึกคักกับบรรยากาศการค้าขาย และชีพจรเศรษฐกิจ แบบเชียงใหม่แท้ๆ ยังคงถูกเก็บรักษา ราวกับเข็มนาฬิ กา ในย่านนี้ท�างานในจังหวะ Slow Motion ไม่ว่าจะเป็นฝั่งกาด หลวงที่มีตลาดวโรรส และตลาดต้นล�าไย แหล่งรวมสินค้า ท้องถิ่น สารพั ดชนิดเท่าที่จะนึกถึงและอยากได้ ที่นี่มีให้ เลือกทุกอย่าง แถมของกินล�าๆ (อร่อยๆ) กับของฝากยอด นิยมอีกไม่รู้เท่าไหร่(คือขายซ�้าๆ กัน) มีให้เลือกให้ต่อราคา อย่างจุใจและสนุก ส่ วนใครที่ขาแข้งยังแข็งแรงเดินย่านกาดหลวงแล้ว ยังไม่หน�าใจ ลองข้ามแม่นา้� ปิงทางขัวแขก(สะพานจันทร์สม อนุสรณ์) ไปฝั่งย่านวัดเกต ซึ่งเป็นย่านการค้าและชุมชน เก่าแก่ ที่นอกจากจะมีร้านนั่งกินดื่มบรรยากาศสุ ดแสนโร แมนติกริมน�้าปิงยามค�่าคืนให้เป็นที่จดจ�าแล้ว ย่านนี้ก็มีดี ่ รรยากาศความเป็นชุมชนริมน�า้ เก่าแก่ ทัง ้ อาคารไม้ วัดวา ทีบ อาราม และของกินหลากหลายรสนิยมจากบรรดาร้านและ ภัตตาคารริมทาง จึงท�าให้ยา่ นสองฝั่งริมแม่นา�้ ปิงเป็นได้ทง ั้ ทริปชิมของอร่อยและทริปชมเมืองไปในคราวเดียวกัน

ข้าวต้มแดง 2

มี มุ ข ตลกสไตล์ ค นวั ย ท� า งาน 30 ต้ น ๆ ชาวเชียงใหม่แท้ๆ มักเอ่ยปากยียวนใน หมู่เพื่อนฝูงเป็นประโยคถามตอบถึงพิกัด ข้าวต้มพุ้ยมื้อดึกที่เสิร์ฟกับแกล้มรสชาติ โดนใจ ค� า ถาม-ค� า ตอบจะประมาณนี้ “ไปกินร้านข้าวต้มที่ไหนดี” “ไปร้านแดง ใน” “แต่อย่าไปแดงนอก (ร้านแดงกลอน ประตู) เพราะจะไม่ได้ข้าวต้ม แต่จะได้ประตูรถมาแทน” (ฮา) แท้จริงแล้วค�าว่า ‘ร้านแดงใน’ ทีห่ มายถึงร้านข้าวต้มแดง 2 ข้างวัดแสนฝาง ก็ยงั มีความซับซ้อนซ่อน อยู่เช่นกัน เพราะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะเข้าใจว่าเป็นร้านข้าวต้มแดง 1 ที่อยู่ในซอย ช้างม่อยตัดใหม่ใกล้ประตูเข้าหลังของวัดแสนฝาง ซึง่ ก็ฮติ ในหมูค่ นวัยเกษียณอายุ เล่ามาถึงแค่นี้ก็คงพอจะเดาได้ไม่ยากว่าความคลาสสิคของแบรนด์ ‘ข้าวต้ม แดง’ นั้นศักดิ์สิทธิ์จนต้องมีหมายเลขพ่วงตามหลัง และแบรนด์นี้ก็ถือได้ว่าเป็น สตรีทฟู้ดเจ้าแรกๆ ของเมืองที่อยู่ยงคงกระพัน และเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ในใจคนนอนดึกมาทุกยุคทุกสมัย ส�าหรับข้าวต้มแดง 2 คงไม่ต้องแนะน�าอะไร มากว่า ไม้เด็ดของร้านอยู่ที่ ‘เมนูกับ’ ไปถึงร้านแล้วเลือกจิ้มๆ มาซัก 3-4 จาน ทานกับข้าวต้มร้อนๆ รับรองว่าไม่ผิดหวัง หากคุณไปครั้งแรก ขอบอกเลยว่า ร้านนี้จะสรรหาหาเมนูโปรด ที่คุณจะจดจ�าขึ้นใจเอาไว้ส่งทานในคราวต่อไปได้ ไม่ยาก ตัวท็อปเริ่มจาก ไชโปวผัดไข่ – บอกเลยว่ามีไม่กี่ร้านที่ผัดออกมาแบบ ไม่เยิ้มน�้ามัน ได้รสหวานๆ เค็มก�าลังพอดี คนไม่กินไชโปวยังชอบ ตามมาด้วย ผัดไฟแดง แนะน�าให้ส่งผัดผักกระเฉด นอกจากจะหาทานยากแล้ว รสชาติของ ที่นี่ไม่เป็นรองใคร อีกจานที่ต้องสั่งคือเมนูย�า รสน�้าย�าออกหวานอมเปรี้ยว จี๊ดจ๊าดแซ่บลิ้น ดึกๆ ใครหิวไปร้านข้าวต้มแดง 2 เถอะ รับรองไม่ผิดหวัง ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ข้างวัดแสนฝาง 18.00-04.00 น.

หมูสะเต๊ะช้างม่อย

ร้านนี้อยู่เยื้องกับร้านก๋วยจั๊บช้างม่อยตัดใหม่ เห็นบรรยากาศหน้าร้านกับ เตาถ่านแถวยาวๆ สะเต๊ะเสียบไม้ไซด์ไม่เล็กไม่ใหญ่ กับกลุม่ ควันและกลิน่ หอมอบอวล แค่นี้ก็รู้แล้วว่าร้านนี้มีดี สะเต๊ะของที่นี่หมักเข้าเครื่องจนนุ่มย่างบนเตาถ่าน มีน�้าจิ้ม อาจาดรสเข้มข้นกับแตงกวาและพริกสดกรอบๆ ราคาเริ่มที่ชุดละ 60 บาท ถนนช้างม่อยตัดใหม่ (ซอยข้างสหพานิชย์)

ร้านอร่อยของคนนอนดึก หรือเลิกจากการสังสรรค์ และอยากรองท้องก่อนกลับ บ้านนอน เมนูประจ�าของผม คือ ไชโป๊วผัดไข่ อร่อย อย่าบอกใครเลยครับ - Kittipot -

9.00-15.00 น.

หมูสะเต๊ะในต�านาน เก่าแก่และ ยาวนานอยู่มาหลายสิบปี ถ้านึกถึง หมูสะเต๊ะ ก็เจ้านี้เจ้าแรกเลยค่ะ เนื้อล้วนๆ ไม่เน้นมัน หอมมันกะทิ #ของมันต้องกิน ควันจุ๋นๆ - Preeyachart Pholpai -

COMPASS 39


ตือคาโคช้างม่อย

หลายคนอาจรู ้ จั ก ในนาม ‘ตือคาโคเตาถ่านกาดหลวง’ ที่ร้าน นีม้ หี ลายชือ่ เสียงเรียงนามเพราะเค้า ขายมากว่า 50 ปี ถ้านับแม่ค้าเป็น รุ่น รุ่นนี้เป็นแม่ค้าเจเนอร์เรชั่นที่ 4 ของร้าน ตือคาโคมีหลายสาขา แต่ สาขาดั้งเดิมคือสาขาในย่านช้างม่อย ก่ อ นถึ ง ซุ ้ ม ประตู จี น ทางเข้ า กาด หลวง ซอยนี้มีร้านอาหารเด็ดๆอยู่ หลายร้าน เช่น ข้าวต้มหมูกรอบ, ป.ติ่มซ�า และรังนกเต้าทึง ขาประจ�า ส่วนใหญ่จะแวะมาทานข้าวในซอยนี้ ก่อนกลับบ้านก็แวะซื้อตือคาโคที่ตั้งอยู่ ท้ายซอย ถ้ามาช่วงเย็นตอนทีเ่ ขาตัง้ ร้านอาจต้องรอนานสักหน่อย เพราะการ ทอดตือคาโคอาจต้องใช้เวลาให้ไฟร้อนได้ทพี่ อสมควร แต่การได้มายืนรอเป็น คิวแรกๆ และได้กินตือคาโคร้อนๆ กรอบๆ กับน�้าจิ้มสูตรเด็ดที่หวาน เค็ม และเผ็ดก�าลังดีก็ถือเป็นการรอคอยที่แสนคุ้มค่า ตือคาโคเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว โดยค�าว่า ‘ตือคา’ แปลว่าขาหมู ส่วน ‘โค’ แปลว่าหั่นเป็นชิ้น บางคนจึงเรียก ‘ขนมขาหมู’ ตามลักษณะของ ขนมทีท่ า� จากแป้งผสมเผือกทอดกรอบในแม่พมิ พ์กลมๆ ออกมาดูเหมือนลาย เนือ้ บริเวณขาหมูหนั่ กลม แต่ขนมนีเ้ ป็นอาหารเจ เพราะส่วนผสมหลักเขาท�า จากเผือกและแป้งเท่านัน้ ตือคาโคช้างม่อยมีโต๊ะให้บริการด้วย แต่มแี ค่สองตัว เท่านัน้ หากบ้านคุณอยูไ่ กล แนะน�าให้นงั่ กินทีร่ า้ นเลยดีกว่า เพราะการได้กนิ ตอนที่มันร้อนๆ อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เลอค่าอย่างไม่อาจหาสิ่งใดเปรียบ ถนนช้างม่อยตัดใหม่ (ซอยข้างสหพานิชย์)

ต�าแหน่งร้านเดียวกับร้านหมูสะเต๊ะช้างม่อย 17.00- จนกว่าจะหมด

ก๋วยเตี๋ยวเฮียซ้ง กาดหลวง ถ้ามากาดหลวงแล้วคิดถึงมื้อเที่ยงเป็นก๋วยเตี๋ยว ต้องร้านนี้ คือยังไงๆ ก็ต้องกิน ดูจากปริมาณคนที่รอคิวเล่นเกมส์เก้าอี้ดนตรีและความเบียดเสียด กันในร้าน ก็รู้แล้วว่าต้องไม่พลาด ร้านนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1935 (ปีนี้ ก็ 83 ปีแล้ว) ชามหลักคือก๋วยเตีย๋ วหมูกบั น�า้ ซุปหอมอร่อย แถมทางเลือกเมนู เส้นอีกเพียบ อย่าง บะหมี่ เกี๊ยว เย็นตาโฟ เกี๊ยมอี้ ข้าวซอย ตรอกเล่าโจ๊ว (ซอยข้าง ศาลเจ้ากวนอู) 7.30-16.00 น.

ร้านก๋วยเตี๋ยวในต�านาน เมนูโปรดของผมคือ บะหมี่แห้งย�า 1 เกี้ยมอี๋ 1 (เกี้ยมอี๋อร่อยมาก ไปทีไรต้อง กินมากกว่า 1 ชาม) เสน่ห์อีกอย่างคือ ไปร้านนี้เราจะได้เจอเพื่ อนใหม่ๆ เสมอ (เพราะเป็นร้านเล็กๆ โต๊ะไม่มาก ต้องนั่งรวมกับคนอื่นๆ) - Kenggy Aloha -

40 COMPASS

ก๋วยจั๊บช้างม่อยตัดใหม่

ใ ค ร ช อ บ ก ๋ ว ย จั๊ บ น�้ า ข ้ น แ บ บ เครื่องเคราจัดเต็มขอให้จดชื่อร้านนี้อยู่ใน ลิสเลย เปิดขายมายาวนานร่วมๆ 60 ปี GINDEE ติดใจหมูสบั ยัดไส้ทปี่ รุงมาอย่างดี เครือ่ งในชิน้ โตไม่คาว น�า้ ซุปเข้มข้น และยัง มีเมนูข้าวหมูกรอบ เกาเหลา ปอเปียะสด และข้าวหมูตุ๋น ที่ความอร่อยเกาะกลุ่มมา กับก๋วยจั๊บติดๆ เรียกว่าเลือกกินได้ทุกเมนู ถนนช้างม่อยตัดใหม่

(ซอยข้างสหพานิชย์) 9.00-15.00 น.


ขนมไทยใต้บันได (กาดหลวง)

เมื่อก่อนเชียงใหม่หาร้านขนมไทยกินยาก นะจะบอกให้ มีแต่ร้านนี้แหละที่ท�าขนมไทยให้ รสแบบไท้ไทย และราคาไม่แพงอีกต่างหาก ขนม ของร้านมีตงั้ แต่ขนมวุน้ ชิน้ เล็กๆ ลูกชุบ ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชัน้ ขนมหม้อแกง ขนมต้ม ถ้วยฟู ฯลฯ ซึ่งตัดแบ่งขายเป็นชิ้นๆ หรือจะสั่งไปเลี้ยง ในงานที่บ้านแบบทีละเยอะๆ ก็ได้ ในกาดหลวง ใต้บันไดขึ้นชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก 8.30-17.30 น.

ไหนๆ ก็จะอ้วนละ ใจก็อยากกินแต่ของอร่อย ร้านนี้สาวกขนมไทย ห้ามพลาด อุดหนุนมาตั้งแต่ สมัยยังเอ๊าะๆ เที่ยวเชียงใหม่ ทีไร ต้องจัดตลอด แม่ค้า ก็ใจดี คอนเฟิร์ม!!! - Waan Sugar -

ปาท่องโก๋ โกเหน่ง กาดหลวง ก๋วยเตี๋ยวตรอกเล่าโจ๊ว (เจ้าเก่า)

ก๋วยเตี๋ยวซุปกระดูกรสนุ่นนวล มีน�้าซุป ไม่เหมือนใคร ออกสีน�้าตาลๆ หากเข้มอีกนิดก็ จะเป็นซุปก๋วยจั๊บได้เลย ร้านนี้อยู่ในห้องแถว 1 คูหาขายก๋วยเตี๋ยวคู่ตรอกมานานกว่า 60 ปี ตอนนี้เป็นรุ่นหลานๆ มาช่วยดูแล นอกจาก ความกลมกล่อมของน�้าซุปแล้ว ลูกชิ้นหมูร้าน นี้ก็รสชาติดีมาก ตรอกเล่าโจ๊ว (ซอยข้างศาลเจ้ากวนอู) 8.00-15.00 น.

ล้านผัดไท ท่าแพ (เจ้าเก่า)

ร้านนีค้ อื ทีม่ าของชือ่ ผัดไทยท่าแพ ขาย มานานมากๆ ปจจุบันเป็นลูกหลานรุ่นที่ 4 แล้ว!! ผัดไทยร้านนี้ผัดเส้นกับหมูบะช่อ กุ้ง และน�า้ ปรุงบนเตาถ่าน ได้เส้นหอมๆ รสชาติ กลมกล่อม ราคาธรรมดาไม่ใส่ไข่ 20 บาท ใส่ไข่ 30 บาท และพิเศษ 40 บาท หากซื้อ กลับบ้าน ผัดไทยจะมาในห่อใบตอง แถมผัก สดมาให้เสมอ ถนนสิทธิวงศ์

15.00-21.00 น.

ถาม : ‘จะรีวิวอะไรอี้กกก กับร้านนี้’ ตอบ : รีวิวเจ้าของร้านซิครับ !! ...(ฮา) กล้าพูดได้เลยว่าวันนีไ้ ม่มใี ครไม่รจู้ กั ปาท่องโก๋โกเหน่ง เพราะดังเป็น พลุแตกมาได้ซักระยะ ที่ดังก็เพราะปาท่องโก๋ของร้านนี้ ได้ออกสื่อและถูก แนะน�าบ่อยครัง้ มากทางโทรทัศน์ พ็อกเก็ตบุค๊ นิตยสาร จนกลายเป็นร้านที่ ต้องไม่พลาดเมือ่ อยากจะไปทัวร์กาดหลวง ดังไม่ดงั ปงไม่ปง ดูจากประวัติ ของร้านโกเหน่งได้ จากเดิมที่เคยเป็นร้านรถเข็นเล็ก ใช้ลากๆ ถูๆ กันอยู่ ในซอย กับกระทะและเตาแก็ส จุดปุบทอดปบกันริมถนน เดี๋ยวนี้ร้านโก เหน่งย้ายเข้าไปอยู่ในตึกแถว ไม่ไกลจากต�าแหน่งที่ตั้งรถเข็นเดิม แล้วก็ยัง คงสร้างสรรค์ปาท่องโก๋รูปสรรพสัตว์นานาชนิด เรียกว่าเสก (ปน) ได้ตาม ที่ขอ เริ่มจากมังกร จระเข้ กบ ช้าง และไดโนเสาร์ (อยากได้สายพันธุ์ไหน ระบุชัดๆ แล้วกัน ฮา!) นอกจากความสร้างสรรค์ในรูปลักษณ์ของปาท่องโก๋ทหี่ ลายคนติดใจ ทั้งหน้าตาและรสชาติ อย่างหนึ่งที่เป็นเสน่ห์และท�าให้ร้านนี้เป็นที่ประทับ ใจของหลายคน คือบุคลิกของโกเหน่ง เขาเป็นคนคุยเพลิน เป็นกันเอง และ สัมผัสถึงความจริงใจในน�้าเสียงและรอยยิ้ม กับพลังงานความพร้อมที่จะ สนุกไปลูกค้า และคงไม่มีใครอีกแล้ว ที่พอเราไปขอถ่ายรูปเพื่อลงหนังสือ GINDEE ทีจ่ ะวางตลาดในเดือนนี้ แกก็รบี หันหลังขวับ ขยับมือปน ตัวอักษร เป็นค�าว่า ‘GINDEE’ แล้วจุ่มลงทอดในน�า้ มันทันที พร้อมรอยยิม้ และเสียง หัวเราะรัวๆ อัธยาศัยดี และครีเอทได้สนุกขนาดนี้ ใครเล่าจะไม่แวะไปซือ้ ปาท่องโก๋ร้านแกซ�้าแล้วซ�้าอีก ถนนวิชยานนท์ ซอยข้างธนาคารธนชาติ 6.00 -11.30 น.

COMPASS 41


ข้าวเหนียวสายใจ

ใครมาซื้อของที่ตลาดวโรรส แล้วเกิด อยากกินข้าวเหนียวมูนอร่อยๆ แนะน�าให้ แวะร้านนี้ ยิ่งฤดูมะม่วงสุก ยิ่งไม่ควรพลาด ข้าวเหนียวมะม่วงชุดละ 50 บาท ถ้าเป็นหน้า สังขยา ปลาแห้ง กลอย ซื้อหามาชิมกันได้เริ่ม ต้นที่ห่อละ 20 บาท ตลาดวโรรส

6.00 – จนกว่าจะหมด อร่อย ราคาไม่แพง คนขายเป็นกันเอง คนท�ารุ่นคุณยายน่ารักมีอัธยาศัยดีค่ะ เวลาไปซื้อมากๆ ก็แถมให้ด้วย ร้านสะอาด ร่มรื่นมีต้นไม้หน้าร้าน - Chalisa -

ผัดไทย เชิงสะพานนวรัฐ

ร้านผัดไทยเล็กๆ น่ารัก อยู่เชิงสะพานนวรัฐ ตรงหน้า บจก.ซิ้นเชียง หลี 2491 เปิดขายมากว่า 60 ปีที่ ผัดเส้นกับกระทะเหล็กและเตาถ่าน คุณยายเจ้าของร้านพิถีพิถันและใส่ใจท�าใหม่ให้ทุกจาน แถมมีอุปกรณ์คลุม กันฝุนจากถนนอีกต่างหาก ถนนเจริญเมือง

ลงสะพานนวรัฐมา 50 เมตร 17.00-21.00 น. ร้านนี้ท�าแบบโบราณ ตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว อร่อยด้วย เก่าแก่กินมาตั้งแต่ สมัยเรียน ม.ศ. 5 จ้าว - วิจิตรา ศักดิ์เสรีพงศ์ -

ซาลาเปาวิกุลพานิช

ร้านซาลาเปาชื่อดังของเมือง เชียงใหม่ มาซื้อตอนเช้าๆ คิวจะ ยาวเป็นหางว่าว ซาลาเปาร้านนีแ้ ป้ง จะแน่นแต่นิ่ม อัดไส้หมูมาแบบจัด เต็ม กัดได้เต็มปากเต็มค�าคุณภาพ คุ้มค่าและยังมีไส้ถั่วด�า ไส้ถั่วเหลือง กับขนมจีบหมู บะจ่าง และขนมจีน โบราณจ�าหน่าย ถนนเจริญเมือง

8.00-17.00 น.

ข้าวมันไก่ไหหล�า เจ้าเก่าหนองประทีป

ออกตัวเลยว่า ไม่อยากจะเขียนถึงร้านนีเ้ ยอะเท่าไร จริงๆ แอบจะตัดชือ่ ร้านนีอ้ อกไปด้วยซ�า้ เพราะกลัวคนไปกินเยอะเกิน (เราตั้งใจไว้ว่าจะเก็บไว้กินเอง ฮ่าๆๆ) แต่เอาเถอะ เพราะครั้งล่าสุด ที่ไป คนไม่ค่อยแน่นเหมือนแต่ก่อน เพราะว่าร้านเพิ่งย้ายไปตั้งที่ใหม่คนอาจจะยังไม่รู้ ในฐานะคน ชอบทานของอร่อย และอยากเชียร์คนที่ท�าอาหารได้ถูกใจ ก็ขอเขียนถึงซักหน่อยแล้วกัน สัญญา ว่าจะเขียนสั้นๆ ฮ่าๆๆ ข้าวมันไก่ไหหล�า (เจ้าเก่า) หนองประทีป หรือ ข้าวมันไก่สถานีรถไฟ อีกหนึง่ ข้าวมันไก่ระดับ ต�านานของอร่อยคูเ่ มืองเชียงใหม่ ร้านนีไ้ ม้เด็ดอยูท่ ขี่ า้ วกับไก่ตม้ เอาเรือ่ งข้าวก่อน พนันกันเท่าไหร่ ก็ได้วา่ คุณจะหาร้านทีห่ งุ ข้าวมันได้สวย ขนาดนี้ (อย่าเอาเรือ่ งข้าวมันทีก่ นิ กับสังขยาและมะม่วงมา ปนนะ) ระดับความแข็งและนุ่มก�าลังเหมาะของข้าวที่หุงมาได้ที่ควันฉุย เคี้ยวเพลินมาก กินเปล่าๆ ไม่ตอ้ งใส่อะไรยังได้ บอกเลยว่าหาข้าวมันแบบนีไ้ ด้ยากยิง่ กว่างมจักรยานในคูเมือง ส่วนของไก่ตม้ ก็ดี งามเกินห้ามใจ ไก่ต้มมาได้นิ่มพอดีไม่แฉะ แต่ก็ไม่แห้ง เป็นสมดุลที่พบได้ยากมาก ใครเคยท�าข้าว มันไก่จะรู้ ซึ่งไก่ของร้านนี้ไปถึงจุดนั้น และรักษามาตรฐานได้คงเส้นคงวา จับทั้งหมดใส่ในจาน แล้วราดด้วยน�้าจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเด็ด ตักเองได้เรื่อยๆ ...จานเดียวไม่เคยพอ ขอแนะน�าว่าควรไป ก่อนเที่ยงวัน เพราะถ้ามัวชักช้าของจะหมดอดกินไม่รู้ด้วย ศูนย์รับส่งของ NTC ในซอยติดกับสวนสาธารณะรถไฟ 8.00-จนกว่าจะหมด มาเชียงใหม่ทีไร ต้องมากินร้านนี้แหละ ติดใจข้าวที่หุงด้วยเตาถ่าน หอมและนุ่มไม่แฉะ เนื้อไก่ก็ฉ�่าดีไม่แห้ง - อัลฟาและโรมิโอ -

เป็นอาหารในความทรงจ�า ของมนุษย์กลางคืน หลังจาก การออกท่องราตรีจนใกล้เช้า ก็มานั่งรอ ข้าวสุก อากาศหนาวๆ อยู่ใกล้หม้อ ข้าวอุ่นๆ ที่มีถ่านอยู่ข้างบน พอได้ข้าวมา นั่งกินโต๊ะริมถนน ลมเย็นพั ดมา ข้าวมันไก่ควันกรุ่นๆ ซุปร้อนๆ คือ ปีศาจ สุราสร่างกันเลย ปล.ตอนนั้นร้านยังอยู่ ข้างสถานีรถไฟ ตอนนี้ย้ายมา ในซอยโอวตี่ ดูไฉไล กว่าเดิมมาก - นฤมล ชมดอก -

42 COMPASS


ย่านนิมมานเหมินท์ ถนนสุเทพ เป็นย่านที่ใครๆ ก็ยอมรับถึงดีกรีความ ‘ฮิป’ ระดับสุดซอย ของเชียงใหม่ ทั้งศูนย์การค้า เวิ้งค้าขายมีสไตล์ ร้านอาหารหรู ร้านกาแฟ ในรูปลักษณ์ ราวกั บ หลุ ดมาจากแมกกาซี น หั ว นอก พ่ ว งพลั ง ความสร้างสรรค์ในทุกรายละเอียด เรียกว่าครีเอทกันมาแบบ จัดเต็ม เป็นสีสันอันฉูดฉาดที่ลงตัวกับวิถีความอร่อยแบบง่ายๆ แนว Street Food ที่มีให้เลือกอิ่มเลือกอร่อยในทุกซอกทุกซอย พู ดอย่างนี้แล้วใครบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่า หากจะบอก ว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้วนี่เอง ย่านที่อยู่อาศัยโดยรอบมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ทง ั้ ย่านนิมมานเหมินท์ และย่านถนนสุเทพ เป็นชุมชนที่ ่ ค�า่ มืดสอง มีบา้ นหลังน้อยๆ น่าอยูใ่ นบรรยากาศสงบเงียบร่มรืน ทุ่มชาวบ้านจะปิดไฟเข้านอนกันแล้ว ก่อนจะกลายมาเป็นแหล่ง ่ รวมของธุรกิจการค้าอันอึกทึกและคึกคัก จากเช้าตรูไ่ ปถึงดึกดืน อย่างที่เราเกริ่นมา และเชื่อว่าทุกท่านคงพอจะจินตนาการออก สี สันมีชีวิตชีวาท�าให้หลายคนเปรียบย่านนี้ คือ สี ลมน้อย ของกรุงเทพฯ เพราะบรรดาสินค้าใหม่ๆ อัพเดทเทรนช้อปชิม ของเมืองเชียงใหม่ ต่างต้องมาเริ่มต้นกันที่นี่ แถมยังเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวขวัญใจนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย ของอร่อยๆ ย่านนี้จึงมีให้เลือกกันไม่หวาดไม่ไหว อาจจะ หนักใจว่าจะเลือกกินร้านไหนดี เพราะอะไรๆ ก็ดูน่ากินไปหมด ลองตามไปชิมจากลิสที่หนังสือ GINDEE บรรจงคัดสรรเลือกไว้ ให้แล้วกันดีกว่า รับรองว่าได้อร่อยทุกสไตล์ทง ั้ ร้านหรูและ Street Food สมใจแน่นอน

ไก่ป๊อบสวนดอก

ครองใจคนรักไก่ทอดและของทอดกรุบกรอบมายา วนานกับ “ไก่ปอบสวนดอก” เมนูเด็ดคือไก่ปอปไร้กระ ดุก เอ็นไก่ทอด หนังไก่ทอดกรอบ และอีกสารพันความ กร๊วบให้เลือกชิม ถนนศิริมังคลาจารย์ ปากทางเข้าหอพั กคณะแพทย์ 10.00- 17.00น.

ไส้กรอกคุณยาย

กล่าวได้ว่าไส้กรอกคุณยายถือเป็นเจ้าแม่แห่งสตรีทฟู้ดของย่าน นิมมานเหมินท์ ใช่ เพราะถ้าคุณวนเวียนอยู่บนถนนสายฮิปสายนี้มามาก พอ (ไม่ว่าจะมาเดินเล่น นั่งคาเฟ หรือต้องมาติดไฟแดงแยกรินค�าอันแสน เนิ่นนานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้) คุณจะพบว่าก่อนที่นิมมานฯ จะคลาคล�่า ไปด้วย food truck เช่นปจจุบัน ร้านไส้กรอกคุณยายที่ตั้งอยู่บนรถซา เล้งที่จอดประจ�าการอยู่บริเวณใกล้ๆ กับร้านมนต์นมสด ถือเป็นเจ้าแรกๆ ที่สร้างฐานแฟนคลับอย่างเนืองแน่นบนถนนสายนี้ ไส้กรอกคุณยายจะเริ่มเปิดร้านราวบ่ายสามบริเวณปากซอย นิมมานเหมินท์ 7 ก่อนจะย้ายมาอยู่หน้าร้านมนต์ฯ ตอนหนึ่งทุ่มและขาย ไปจนถึงดึก แม้ได้ชื่อว่าคุณยายแต่คนขายกลับเป็นหนุ่มฉกรรจ์ท่าทาง เป็นมิตรซึ่งตรงกันข้ามกับความเผ็ดร้อนของไส้กรอกอีสานที่เขาเป็นคน ย่าง (แถมยังใจดีให้ลูกค้าตักผักสด ขิง และพริกขี้หนูกลับไปอย่างไม่อั้น) ไส้กรอกขายแบบเสียบไม้ มีให้เลือกหลายเมนู อาทิ ไส้กรอกหมูรสเปรี้ยว ไส้กรอกไก่รสเผ็ด ไส้กรอกวุ้นเส้นรสกลมกล่อม และไส้อั่ว ซึ่งอร่อยกันไป คนละแบบ ราคาขายตกไม้ละ 12-15 บาท (มีสองลูก) แนะน�าให้มาเร็วๆ หน่อยก็ดี เพราะหลังหนึง่ ทุม่ ไปแล้ว ไส้กรอกบางเมนูกอ็ าจขายหมด และ ถ้าคุณอยากเจอคุณยายเจ้าของต้นต�ารับจริงๆ แนะน�าให้ไปชิมทีร่ า้ นสาขา หลักซึง่ เป็นทีท่ คี่ ณ ุ ยายปรุงไส้กรอกด้วย ร้านอยูบ่ ริเวณเชิงสะพานกาดบ้านท่อ ฝงสันผีเสื้อ (ฝงตรงข้ามกาดบ้านท่อ) แต่ร้านสาขานี้เปิดแค่ตอนกลางวัน เท่านั้น

กินมาตั้งแต่สมัยเรียน มช. ผ่านมาทางนี้เมื่อไหร่ก็ขอแวะ ไก่ป๊อบสวนดอกรุ่นคุณแม่สู่รุ่น คุณลูก อร่อยคงเดิม รักเสมอ

ริมถนนนิมมานฯ หน้าธนาคาร TMB 15.00- จนกว่าของจะหมดปิดร้าน

- Siwaporn Iamnump -

กล้วยปิ้งสุเทพ

เป็นไส้กรอกอีสานที่รสชาติกลมกล่อม ย่างไฟจนผิวกรอบ กินแนมกับ ขิงดองหวานๆ เผ็ดๆ และพริกขี้หนู มันคือสวรรค์ของ คนรักไส้กรอกอีสาน - Thiti Nadda -

เป็นหนึง่ เมนูทานเล่นแบบไทยๆ กล้วยน�า้ ว้า สุกก�าลังพอดีปิงบนเตาถ่าน สามารถซื้อมาทาน ได้แบบเดียวๆ หรือจะราดน�้ากะทิหอมหวานจาก น�้าตาลโตนดก็เพิ่มอรรถรสไม่เบา ตรงข้ามคณะทันตะฯ มช.

ราวๆ 10 โมงเช้า- จนกว่าของจะหมด เป็นคนไม่ค่อยชอบกินกล้วยปิ้งค่ะ แต่เจ้านี้ท�าให้รู้สึกว่าการกินกล้วย ปิ้งเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะกล้วยไม่แข็ง แล้วก็ไม่เละ จนเกินไปค่ะ - Preeyachart Pholpai -

COMPASS 43


เย็นตาโฟศรีพิงค์

ตํ า นานเย็ น ตาโฟปากแดง ที่ โดงดังคงกระพั น คู  เ มื อ งเชี ย งใหม ม า ยาวนานคงไมตองบอกกันแลวถึงความ พิเศษของนํ้าซอสเย็นตาโฟ เกรี้ยวทอด กรอบๆ และบรรยากาศทีไ่ มเหมือนใคร มีอยู 2 สาขาแตคาแรกเตอรคลายๆ กัน รสชาติตา งกันนิดหนอย ใครชอบเปย วๆ หวานๆ รสชาติวัยรุนใหไปสาขาหนา คณะทันตะฯ มช. ใครชอบเปรี้ยวแซบ ใหไปสาขาที่อยูใกลตลาดธานินท

ย่านเวียงเก่า

ตรงข้ามคณะทันตะฯ มช. และ

อาคารพาณิชย์ใกล้ตลาดธานินท์ 10.00- 14.30 น. ้ สดๆ บอกเลยว่า มาเป็นขวดโหล อร่อยหวานคัน ดูดปรื้ดจนหมดแก้วอย่างไวค่ะ กินตั้งแต่ เรียนมช. จนตอนนี้ขึ้นเลขสามและมาทางสาย สุขภาพด้วย บอกเลยว่ายังแว๊บไปตลอด - Sara Thawornrungkit -

นํ้าส้มสวนสุขภาพและลูกชิ้น ทอดร้านป้าน้อง

จากความอร อ ยสุ ด คลาสสิ ก ของเด็ ก มช. กลายเปนรานขวัญใจของใครหลายๆ คน ดวยคุณภาพของนํา้ สมคัน่ สดๆ ใสนาํ้ เชือ่ มนิด ตัดเกลือหนอย และเติมนํ้าแข็งจัดเต็มมาใน แกวโถทรงสูง ไดนํ้าสมแลวตองมีลูกชิ้นทอด รวมสั่งมากินดวยกัน ถือวาเปนของวางยาม บายที่ทานไดเพลิน

เวียงเก่า หรือ เมืองเก่าเชียงใหม่ ไม่ได้มีแต่วัดเก่า ่ ม ่ี รี า้ นอาหารแนว Street Food ระดับท็อปลิส กับชุมชน ทีน กลุ่มที่เปิดขายมายาวนานนับจํานวนปีข้ึนระดับเลขสอง ้ ะจะบอกให้ หลักอยูเ่ พียบ ไม่อร่อยจริง อยูไ่ ม่ได้นานขนาดนีน ้ ะเป็นทีร่ บ แม้วา่ ย่านนีจ ั รูก ้ น ั ว่า เป็นย่านประวัตศ ิ าสตร์ ของเมือง และเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเดินไปเดินมากันให้ ควั่ก แต่เสน่ห์เรื่องของกินของขายของย่านนี้มีช่ือเสียง ไม่เป็นรองย่านอื่นๆ โดยเฉพาะย่านการค้าตลาดสดที่ตั้ง อยู่ในทุกทิศของเมือง ทั้งตลาดช้างเผือก ตลาดประตู เชียงใหม่ และตลาดสมเพชร-มิ่งเมือง เป็นตลาดสดเก่า แก่ของเมืองที่มีดีทั้งวัตถุดิบพื ชผักผลไม้สดใหม่ อาหาร เมืองๆ และอาหารจานเดียวในช่วงโต้รุ่งที่เปิดขายตั้งแต่ หัวคํ่ายาวไปถึงหลังเที่ยงคืน นอกจากอาหารเมนูอร่อยๆ จากตลาดสด ร้านรวง เล็กๆ ตามซอกตามซอยของย่านชุมชนเก่าก็มข ี องอร่อยๆ ซุกซ่อนให้เราได้แปลกใจกันอยู่เสมอ ตั้งหมุดไว้ในใจเลย ก็ได้ว่าวันนี้อยากกินเมนูไหน ข้าวเหนียว แกงเหนือ ไก่ ทอดกรอบๆ ก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้น หมูตุ๋นไก่อบนุ่มลิ้น ผัด ไทยแบบคนเมือง ขอแนะนําว่าถ้าจะตระเวนชิมให้ฟน ิ แบบ ดับเบิ้ล แนะนําให้เปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นมอเตอร์ไซด์ หรือจักรยาน เพราะคุณก็จะได้เห็นสิ่งสวยๆ งามๆ ของ เมืองนี้อย่างสุดจะคาดเดา

ถนนสาย 26 ตรงข้ามสวนสุขภาพ มช. 10.00- 17.00 น.

อ๋องทิพย์รส (นครสวรรค์) ก๋วยเตี๋ยวปลา

ร า นนี้ ค ลาสสิ ค ใครมาเชี ย งใหม ก็ ต  อ งแวะ เพราะก ว ยเตี๋ ย วลู ก ชิ้ น ปลา แทๆ จากนครสวรรค มีจุดขายอยูที่ลูกชิ้น ปลาเม็ดเทาบัวลอย หรือที่คนเชียงใหมมัก เรียกวา “ลูกชิ้นปลาหัวนม” เปดใหบริการ มากวา 40 ป และเจาของคิดเลขเร็วมาก จนฟงตามไมทัน เฉาก๊วยหอแพทย์

เฉากวยสูตรโบราณในถวยสังกะสี ลอย นํ้าแข็งเกล็ด เติมนํ้าออยปน ตักกินเปนคําๆ หอมหวานชื่ น ใจ แถมมี ใ ห ชิ ม ทุ ก ฤดู ก าล คงไมมที ไี่ หนอีกแลวนอกจากราน เอออ...ไมมี ชือ่ ราน แตใครๆ ก็เรียก เฉากวยหอแพทยสตู ร ของเฉากวยรานนีม้ ตี น ตําหรับมาจากเมืองจีน ขายมานานกวา 20 ป เพียงชามละ 20 บาท ถนนสาย 26 หอพั กชาย 2 คณะแพทย์ 14.00 -19.00 น. เฉาก๊วยที่เนื้อเนียนนุ่มราวกับจะ ละลายทันทีที่เคี้ยว โรยด้วยนํ้าอ้อยป่น หวานละมุนละไม ไม่แสบคอ คลุกเคล้า กับนํ้าแข็งก้อนเล็กๆ กินแล้วชื่นใจทุก ครั้งไม่ว่าจะฤดูใด - Thiti Nadda -

44 COMPASS

มี 3 สาขา: สาขาประตูช้างเผือก สาขาคันคลองชลประทาน และสาขารวมโชค

17.00 – 4.00 น.


ไก่ทอดหาดใหญ่ ประตูเชียงใหม่

รสชาติ ไ ม เ หมื อ นที่ ห าดใหญ เพราะคน เชียงใหมทอด ฮา ๆ ๆ ประเด็นสําคัญมันอยูที่วาไก ทอดหาดใหญรา น(รถเข็น)นีอ้ รอยไดใจ ไมวา จะเปน ไกทอดสีเขมๆ เค็มหนอยๆ หนังไกกรุบกรอบเคีย้ วมัน แถมหอมแดงทอดโรยมาพูนทัพพี จะแนมขาวเหนียว นํ้าพริกหนุม หรือทานเปลาๆ ก็ฟนไมแพกัน เยื้องประตูเชียงใหม่

(ด้านนอกคูเมือง-ทิศตะวันออก) ราวๆ 8 โมง – จนกว่าจะหมด ต้องบอกว่าไก่ทอดหาดใหญ่ใกล้ดับเพลิงกาดประตู เชียงใหม่ร้านนี้พร้อมสรรพ เพราะนอกจากจะมีชิ้นส่วน ต่างๆ เช่น อก ปีก สะโพก น่อง ขายแล้ว ก็ยังมีเครื่องในไก่ทอดขายด้วย ครบหมดไม่ว่าจะตับ หัวใจ กึ๋น และแถมด้วยหนังไก่ ที่สําคัญทอดได้ดี เนื้อไก่ยังฉํ่า ไม่อมนํ้ามัน ผ่านไปทีไร ทนกลิ่นหอมยั่วยวนไม่ได้ซักที - กนิษฐกา ลิมังกูร -

กล้วยทอดหน้าอําเภอเมืองเชียงใหม่

รานกลวยทอดในตํานาน เพราะกวาจะไดทานตอง รอคิวนานซักหนอย เรียกวาพอกลวยขึ้นจากกระทะไม ถึงนาทีเปนหมดเกลี้ยง แตคนที่ชอบทานกลวยทอดราน นี้ก็เหมือนทําใจกันมากอนแลว เพราะความอรอยของ แปงอันกรอบกรุบหอหุมมาหนาเตอะราวกับเกราะนักรบ เนื้อกลวยดานในสุกนิ่มไมอมนํ้ามัน ใครละจะกลาปฏิเสธ หน้าอําเภอเมืองเชียงใหม่ สายๆ - ช่วงต้นบ่าย ่ กล้วยสุกกําลังดี (เคยเจอร้านอืน ฝาด มียาง) แล้วคนขายก็ไม่สนคนรอ (คือ ทอดขายไม่ทันนั่นแหละ) - Peung Narumol -

รสเลิศ

รานดังคูเมือง เชี ย งใหม ม ากว า 42 ป เดนทีบ่ ะหมี่ เหลื อ งสดทํ า เอง วันตอวัน และนํ้าซุป ใสๆ ทีด่ เู ผิน ๆ เหมือนตม นํ้าเปลาๆ แตใหรสชาติหอมหวานซดคลองคอ นอกจากเมนูเสนแลวทางรานยังมีซุปกระเพาะ ปลา ขาวขาหมู ขาวหมูแดง และหมูกรอบใหเลือก ฟนตามใจ ถนนราชภาคินัย 100 เมตร จากแจ่งศรีภูมิ

ไอศกรีมมะพร้าวนํ้าหอม

ตนตํารับไอศกรีมมะพราวนํ้าหอมกะทิสด จาก มุกดาหาร เจาแรกในจังหวัดเชียงใหม ขายมานานกวา 40 ป แตยังคงเก็บรักษากรรมวิธีการใชเครื่องมือโมแบบ ดั้งเดิมเนื้อสัมผัสของไอศกรีมที่ไดจึงมีลักษณะเปนเกล็ด เล็กละมุนลิน้ และหวานหอม สดชืน่ ราคาแกวละ 40 บาท ย่านของกินใกล้วัดสะดือเมือง 8.00 – 13.00 น. ทุกครั้งที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่ ต้องไม่พลาดไอศกรีมมะพร้าวนํ้าหอม สามกษัตริย์ ทานแล้วสดชื่นมากๆ ค่ะ - Ann Sawitree -

หวานเบา ๆ ความมันบางๆ ความหอมเต็มๆ กินแล้วสดชื่น ต้องตัดใจเวลา อยากต่อถ้วยที่ 2 ทุกที - Charwie Amaraporn -

15.30 - 21.30 น.

COMPASS 45


ร้านไข่กระทะเลิศรส ประตูเชียงใหม่

ค�าตอบที่ยอดเยี่ยม ส�าหรับใครที่เรื่องมากกับมื้ออาหารเช้า (ที่ไม่ถูกปากกับ อเมริกันเบรคฟาสต์ และก็เริ่มเบื่อๆ กับข้าวเหนียวหมูปิงหรือขนมจีนน�้าเงี้ยวสไตล์คน เมืองแล้ว) ร้านไข่กระทะเลิศรส ตัง้ อยูห่ ลังกาดประตูเชียงใหม่ (ย่านทีค่ บั คัง่ ไปด้วยร้าน อาหารเช้าอร่อยๆ แต่ร้านไข่กระทะร้านนี้ก็โดดเด่นเปล่งประกายด้วยเมนูที่ไม่เหมือน ใคร) ร้านเสิร์ฟอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไฮไลท์คือไข่กระทะต�ารับจากเมืองอุดรธานี ทรงเครื่องด้วยหมูสับ หมูยอ กุนเชียงทอดกรอบ เสิร์ฟบนไข่ทอดที่ขอบของมันกรอบ เกรียม หากรสสัมผัสของเนื้อไข่กลับนุ่มลิ้นละมุนละไม ไข่กระทะจะมาพร้อมขนมปง บาแก็ต อาจสั่งเป็นชุดอาหารเช้าที่มีกาแฟด�าร้อน หรือน�้าส้มคั้นเสิร์ฟมาด้วย เข้ากัน ได้ดีเลยล่ะ นอกจากไข่กระทะกับขนมปง ร้านยังมีก๋วยจั๊บญวนที่น�้าซุปหวานกลมกล่อม ข้าวต้มซีโ่ ครงหมู โจ๊กหมูเห็ดหอม แต่ทเี่ ด็ดดวงอย่างไม่นา่ เชือ่ กลับเป็นมาม่าต้มย�า... ใช่ แล้ว เราเขียนไม่ผดิ หรอก มาม่าต้มย�านีแ่ หละ เพียงแต่มาม่าต้มย�าของร้านนีเ้ ขามีนา�้ ซุป ที่แซ่บร้อนในแบบที่ไปกินที่ร้านไหนก็ไม่ถึงใจเท่าร้านนี้ ไม่เชื่อก็ลองไปชิมดู อ่อ, มากิน มื้อเช้าที่นี่ ยังท�าให้คุณมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศจอแจยามเช้าของกาดประตูเชียงใหม่ ด้วยนะ ที่นี่เป็นตลาดเช้าที่มีเสน่ห์น่าเดินเล่นมาก (โดยเฉพาะซอยด้านหลังตลาดที่อยู่ ใกล้ๆ กับร้าน) เสร็จจากไข่กระทะ แนะน�าให้ลองไปเดินหาขนมหวานในตลาดทานต่อ คุณจะพบว่าช่วงเวลานั้นเป็นยามเช้าที่สมบูรณ์แบบ ใกล้ประตูเชียงใหม่ 6.00 -15.00 น.

เย็นตาโฟสอาด

ร้ า นเย็ น ตาโฟเจ้ า ดั ง กลางเวี ย ง เชี ย งใหม่ จุ ด เด่ น ของก๋ ว ยเตี๋ ย วร้ า น นี้ คื อ ลู ก ชิ้ น ปลาทุ ก ชนิ ด จะท� า เอง ไม่คาว เหนียวหนึบ เด้งก�าลังดี เข้ากันกับ เย็นตาโฟน�้าชมพูใสๆ รสอ่อนๆแต่กลม กลอมและจุดเด่นอยู่ที่ผักบุ้งจีนต้นอวบ ใหญ่แถมสะอาดสะอ้านสมชื่อ กลางเวียง-ข้างวัดสะดือเมือง 8.00-17.00 น.

ลาบไก่พันแหวน

จะหาลาบไก่แบบพืน้ บ้านกินไม่ใช่เรือ่ งง่ายนะ จะบอกให้ ค�าตอบทีต่ รงใจ(ในเขตเมือง)ก็มที เี่ ดียวนี่ แหละร้านลาบไก่พนั แหวนชือ่ ก็มาจากพิกดั ร้านทีอ่ ยู่ ในตรอก (บ�ารุงบุรี ซอย 3) ใกล้วัดพันแหวน ร้าน นี้เด็ดที่ลาบไก่ และเมนูลาบเมือง ลาบดิบ ลาบคั่ว แกงอ่อม ส้าหลู้ แหนมหมกไข่ และสารพัดของปิง ย่าง จอดรถยากนิดหน่อย และช่วงเทีย่ งคนล้นหลาม ถนนบ�ารุงบุรี ซอย 3 11.00 – 20.00 น.

46 COMPASS

หมูกรอบ ช โภชนา

ร้านข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูแดง ข้าวไก่ย่าง ที่ยังย่างบนเตาถ่านท�าให้ได้กลิ่นหอมถ่านอ่อนๆ และเนื้อสัมผัสกรอบเกรียมด้านนอก พร้อมความ นุ่มแน่น ราดน�้าซอสสีแดงเข้มๆ ได้รสหวานเค็ม ก�าลังดีเข้ากันดีกับข้าวสวยร้อนๆ และน�้าปลาพริก ใครไม่อมิ่ ตบท้ายด้วยขนมจีบอีกซักสุดรับรองว่าฟิน ถนนศรีภูมิ จากแจ่งศรีภูมิราว 200 เมตร 8.30 -15.00 น. คิดอยากกินหมูแดงหมูกรอบ ขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็คงต้องเป็นร้านนี้ นอกจากอาหารจะอร่อย ในราคาหลักสิบ ยังได้ชมวิวคูเมือง ก�าแพงดินในราคาที่ประเมินค่า ไม่ได้อีกด้วย - ศดา วงศ์โชติวัฒนา -


ก๋วยเตี๋ยวช้างม่อยกาแฟ

ร้านก๋วยเตี๋ยวในบรรยากาศสภากาแฟยุคคุณปู ที่มีน�้าชา กาแฟ โอเลี้ยง ขายคู่กับก๋วยเตี๋ยว ของขึ้นชื่อร้านนี้คือลูกชิ้นเนื้อและหมูที่ท�าเอง เวลาทานจะ มีน�้าจิ้มพริกข่าสีแดงให้เราตักใส่ถ้วยเล็กๆ แยกเป็นน�้าจิ้ม หรือจะเติมเข้าไปใน ซุปก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เรื่อง มี 2 สาขา : หน้าโรงเรียนยุพราชฯ และถนนอารักษ์ 200 เมตร ก่อนถึงประตูสวนดอก 10.00 -14.00 น.

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น รสเสวย

ถ้าเทียบในเมนูประเภทเดียวกัน การเคลมว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นรส เสวยที่ตั้งอยู่ก่อนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด เยื้องแจ่งกู่เฮือง เป็น ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นที่อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ ก็ดูไม่ใช่การกล่าวที่ใหญ่โตเกิน เลยไปนัก ร้านขนาดสองห้องแห่งนีจ้ ะคึกคักเป็นพิเศษในมือ้ กลางวัน ทัง้ ลูกค้าขาประจ�าทีต่ ดิ ใจในน�า้ ซุปไก่ตนุ๋ ยาจีนสูตรเด็ด ลูกค้าขาจรทีเ่ ป็นนัก ท่องเที่ยวที่หลายรายเคยมาชิมแล้ว หากความนุ่มละมุนลิ้น (และเปอย ได้ใจ) ของเนื้อไก่ที่เข้ากันได้ดีกับเส้นเหนียวนุ่มของก๋วยเตี๋ยว ชักน�าให้ พวกเขากลับมาฝากท้องไว้กับที่นี่ครั้งแล้วครั้งเล่าราวต้องมนตร์ กระทั่ง นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ว่ามีสูตรตุ๋นยาจีนเด็ดๆ ยังต้องมาขอร�่าเรียนวิชา กับเจ้าของร้านทีเดียว! ร้านนีถ้ อื เป็นร้านเก่าแก่รา้ นหนึง่ คูเ่ มืองเชียงใหม่ แต่เดิมตัง้ อยูแ่ ถว ร้านหนังสือดวงกมล ใกล้กบั ประตูทา่ แพ ก่อนจะย้ายมาในท�าเลปจจุบนั ซึ่งตั้งแต่เปิดร้านมาจนถึงทุกวันนี้ ร้านไม่เคยเปลี่ยน-เพิ่ม-หรือลดเมนู ใดๆ ลงเลย มีแค่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น และข้าวราดไก่ตุ๋นหรือไก่อบ เท่านั้น ก๋วยเตี๋ยวจะเสิร์ฟมาในหม้อดินร้อนๆ กรุ่นกลิ่นเครื่องยาจีนอวลหม้อ (เอาเข้าจริงพลันเข้ามาในร้าน ความหอมยาจีนก็ได้เริ่มเย้ายวนคุณเข้า ให้แล้ว) คงความคลาสสิคและมาตรฐานของรสชาติไว้ได้อย่างไม่ผดิ เพีย้ น ก๋วยเตี๋ยวและข้าวราคาเมนูละ 50 บาท แนะน�าว่าให้มาก่อนเที่ยงก็จะดี เพราะด้วยความร้านอยูบ่ ริเวณหัวมุมคูเมืองชัน้ ใน หาทีจ่ อดรถยากไปนิด กระนัน้ การขับเลยไปจอดแถวสวนบวกหาด เพือ่ เดินย้อนกลับมา อาจจะ ไกลหน่อย แต่รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง ถนนอารักษ์ ก่อนถึงสวนบวกหาด 8.30-19.30 น.

ขนมจีนป้าป้อม

เพิ่งจะมา 2-3 ปีนี้แหละ ที่ร้านขนมจีนบ้านๆ อย่าง ‘ร้านป้าป้อม’ กลายเป็นร้านดังและ เป็นที่รู้จักของทั้งคนเชียงใหม่ (นอกย่านประตูเชียงใหม่) และนักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวต่าง ชาติ เหตุผล 3 ข้อง่ายๆ ที่ท�าให้ร้านนี้เป็นที่รู้จัก และหลายคนชอบแวะมากินก็คือ 1. มีเมนูสไตล์เหนือๆ เมืองๆ ให้เลือกเยอะ ตั้งแต่ ขนมจีนน�้าเงี้ยว น�้ายา ข้าวซอย (มีทั้งไก่ เนื้อ และลูกชิ้นหมู) ข้าวเงี้ยว ไส้อั่ว น�้าพริก และสารพัดของทอด พูดง่ายๆ ว่าอาหาร ส�าเร็จรูปและอาหารจานเดียวที่ตลาดประตูเชียงใหม่มีอย่างไร ป้าป้อมก็มีแบบนั้นให้คุณ บวก กับเวลาขายที่ยาวไปถึงหลังเที่ยงนิดๆ 2. เรื่องรสชาติเมนูอาหารร้านป้าป้อมถือว่า ได้ใจคนรัก รสมือครัวแบบบ้านๆ เพราะความนัวและเข้มข้นแบบถึงเครื่องในทุกเมนูที่มาพร้อมราคาแสน ย่อมเยานัน้ แหละทีค่ รองใจใครหลายคน ใครไปหนแรก ขอแนะน�าชุดแฮปปีม ลี ขนมจีนน�า้ เงีย้ ว +ข้าวเงี้ยว (โซยขนมจีนให้หมดแล้วเทน�้าเงี้ยวลงไปบนข้าวเงี้ยว แล้วบีบมะนาวตาม) หรือจะ เป็นข้าวซอยเนื้อ+ข้าวเงี้ยว (ท�าตามวิธีการเดียวกับเซ็ตขนมจีน รับรองว่า ‘ล�า’) 3. สีสันและ บรรยากาศบ้านคนเมืองเหนือ สไตล์ชุมชนแบบที่เราพบเห็นได้แถวนอกเมือง ร้านป้าป้อมและ ชุมชนละแวกนี้ยังคงรักษาและด�าเนินชีวิตในวิถีแบบนั้นไว้อย่างน่ารัก แน่นอนว่าไม่ถึงขั้นหาบ น�้า ถือกระบุง กับมีผ้าคาดอก แต่ลองเปิดตา และเงี่ยหูฟงสิ่งที่ พี่ป้าน้าอาคุยกันในร้านเถอะ รับรองว่า ‘ม่วนหู’ สุดๆ ค�าเมือง ค�าอุทาน สบถ และการตะโกนหยอกแซวดังไปจนถึงหน้าร้าน คือสีสันและอรรถรสที่คุณหาจากที่ไหนในเขตเมืองเชียงใหม่ไม่ ได้แล้ว แต่ยังมีที่นี่ อีกบริการน่ารักๆ คือที่ร้านป้าป้อมมีช่อง บริการ Drive Through ส�าหรับคนทีไ่ ม่มเี วลานัง่ ทาน ขอแค่ขบั รถไปจอดหน้าร้านหยิบอาหารใส่ถงุ แล้วจ่ายเงิน ออกรถได้ทนั ที ขอเตือนว่าอย่าเผลอไปช่วงเที่ยงล่ะ เพราะเมนูที่เล็งไว้มักจะ เหลือติดก้นหม้อ ไม่ก็หมดเกลี้ยง หน้าวัดพั นแหวน ถนนพระปกเกล้า ซอย 4 7.00 น.- จนกว่าของหมด มีเงินแค่ 20 บาทก็กินขนมจีนได้ แต่ถ้าเพิ่ มเงินอีก นิดก็ได้กิน side dish ที่หลากหลายสไตล์คนเมือง มาเต็มทั้งข้าวเงี้ยว ไส้อั่ว แคบหมู พ่ วงมากับ ฟิล eat like locals ที่แท้ทรู - Bow Nantawong -

COMPASS 47


ย่านท่าแพ ไนท์บาร์ซา และช้างม่อย นับจากอดีตอันไกลโพ้ น ถนนสามสายที่ขนานพุ ่ ง ออกจากเมืองเชียงใหม่ไปสู่รม ิ น�า้ ปิงอย่าง ถนนช้างม่อย ถนนท่าแพ และลอยเคราะห์ คือ ถนนเศษฐกิจเส้นเลือด ้ งเมือง แม้ยค ใหญ่แห่งการท�ามาค้าขายหล่อเลีย ุ สมัยจะ เปลี่ยนผ่าน และร้านในตึกแถวหลายๆ แห่งจะเริ่มมีร่อง ้ ย รอยของวันเวลาให้ปรากฎ แต่รา้ นริมทางเหล่านีก ็ ง ั คง ไว้ซึ่งบทบาทส�าคัญเช่นในอดีต จากการค้าขายกับคน ของบ้านเรากันเอง เปลี่ยนไปเป็นธุรกิจบริการส�าหรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งน�ารายได้เข้าสู่เมืองเชียงใหม่ ปีละหลายล้านบาท แม้ความเปลี่ยนแปลงจากย่านการค้าขอคนเมือง ทั่ ว ไป สู่ ย่ า นธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นท่ อ งเที่ ย ว แต่ ก ระนั้ น ท่าแพ ไนท์บาร์ซา และช้างม่อย ก็ยง ั คงทิง ้ ร่องรอย และ ต่อยอดบางสิ่งบางอย่างให้เราได้หวนนึกถึงวันคืนเก่า ก่อน เริม ์ ่ จากอาคารบ้านเรือนแบบตึกแถวสไตล์โมเดิรน หากใครคิดจะเดินหรือปั่นจักรยานชมอาคาร เราขอรับ รองว่า คุณจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา และถ้ามาย่าน ท่าแพ ไนท์บาร์ซา และช้างม่อยแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่พลาด ไม่ได้ก็คือ ‘ของกินข้างทาง’ หรือศัพท์ใหม่ท่เี รียกกันว่า ‘Street Food’ ทีไ่ ด้เป็นเสมือนกระจกสะท้อนวัฒนธรรม ความอร่ อ ยแบบเป็ น กั น เอง ทั้ ง อาหารเมนู ค นเมื อ ง ต�ารับจีน แขก ไทใหญ่ ญี่ปุ่น และฝรั่งตะวันตก มีครบ รสสมฐานะการเป็นใจกลาง Street food นานาชาติของ เมืองเชียงใหม่ ที่ยากจะหาย่านใดเปรียบหรือเทียบเท่า

ข้าวต้มปลา ศ ศรีราชา

ข้าวต้มปลากะพง หอมหวานไม่มกี ลิน่ คาว เป็นร้านเก่าแก่อกี ร้านทีค่ นเชียงใหม่ นิยมมาทานเป็นประจ�า (คือทัง้ เมืองหาร้านข้าวต้มปลาทานยากมากกกกก) นอกจาก เมนูข้าวต้มปลาที่เป็นตัวชูโรง ที่นี่ยังมีต้มย�าหัวปลาหม้อไฟและที่ไม่ควรพลาด คือ ปลาลวก จิ้มกับน�้าจิ้มเต้าเจี้ยว โรยขึ้นฉ่ายสดๆ อร่อยเหาะ ถนนก�าแพงดิน (ตรงข้ามเต้ยติ่มซ�า) 17.00-22.00 น.

ร้านข้าวต้มปลาที่ไม่ได้มีแค่ ข้าวต้มปลา แต่เมนูที่ชอบที่สุด ก็คือข้าวต้มปลา ฮ่าๆๆ...กินแล้ว โล่งคอ สบายท้อง เนื้อปลาไม่ คาว และมีดีที่น�้าจิม ้ ...ถ้วยเดียว ก็จะไม่ค่อยอิ่มค่ะ ต้องเบิ้ลตลอด - Maprang-

48 COMPASS

ข้าวแรมฟืน กาดบ้านฮ่อ

ข้ า วแรมฟ น เป็ น อาหารดั้ ง เดิ ม ของชาวไทใหญ่ แ ละไทลื้ อ ทีอ่ พยพมาจากสิบสองปนนา เกิดจากการโม่ขา้ วเจ้าแข็งเพือ่ ท�าแป้ง และน�าแป้งทีต่ กตะกอนมาเคีย่ วกับน�า้ ปูนใสจนสุกก่อนจะทิง้ ไว้ขา้ ม คืน ก็จะได้ขา้ วแรมฟนทีแ่ ข็งตัวพร้อมรับประทาน ความทีต่ อ้ งทิง้ ให้ มันแข็งตัวข้ามคืน เมนูนี้จึงรู้จักอีกชื่อว่า ‘ข้าวแรมคืน’ ข้าวแรมฟน หาทานได้มากทีจ่ งั หวัดเชียงราย แต่มพี อให้ทานได้บา้ งประปรายใน เชียงใหม่ (แถวย่านวัดเกตการาม) แต่ทมี่ ใี ห้ได้ชมิ แน่ๆ พร้อมกับเมนู ไทใหญ่อนื่ ๆ ต้องทีก่ าดนัดอิสลามบ้านฮ่อ ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 กาดนัดอิสลามบ้านฮ่อจะเปิดเฉพาะแค่ชว่ งเช้าตรูข่ องวันศุกร์ เป็นตลาดนัดทีโ่ ดดเด่นไม่ซา�้ ใครทีส่ ดุ ในเชียงใหม่กว็ า่ ได้ เพราะแม่คา้ พ่อค้าแทบทุกรายเป็นชาวจีนมุสลิมทีม่ าจากยูนนาน รวมทัง้ ชาวไท ใหญ่ที่เป็นเกษตรกรจากดอยอ่างขางและผ้าห่มปกที่น�าผลิตผลมา ขายที่นี่ทุกเช้าวันศุกร์ ทั้งนี้ก็มีหลายร้านในตลาดที่ขายข้าวแรมฟน ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวแรมฟนสีขาวที่ท�าจาก แป้งข้าวเจ้า สีเหลืองที่ท�าจากถั่วลันเตา หรือสีม่วงอ่อนที่ท�าจากถั่ว ลิสง และก็มแี บบทีก่ นิ เปล่าๆ เป็นของว่าง และแบบทรงเครือ่ งทีค่ ลุก เคล้าน�้าถั่วเน่า น�้าขิง พริกขี้หนู กระเทียมเจียว ฯลฯ รสชาติเค็มๆ มันๆ กินแกล้มกับผักดอง อาจจะไม่คุ้นลิ้นนักเมื่อทานใหม่ๆ แต่ถ้า ลองได้คุ้นเคยแล้ว มีแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่บอกว่ามันไม่อร่อย ตลาดบ้านฮ่อตั้งบนลานกว้างๆ

ตรงข้ามมัสยิดบ้านฮ่อ เชียงใหม่ (ถนนเจริญประเทศ ซ.1) ทุกวันศุกร์ 5.00-11.00 น.


ร้านไก่ทอดเที่ยงคืน

อย่ า ไปสนใจว่ า กิ น ข้ า วเหนี ย วกั บ ไก่ ทอดตอนเที่ยงคืนแล้วกระเพาะจะย่อยเสร็จ กี่โมง ก็ไม่ได้จะกินแบบนี้ทุกวัน แถมไก่ทอด ข้าวเหนียวร้อน และเมนูอื่นๆ ของร้านนี้ก็มี รสชาติที่บอกว่าอร่อยได้เต็มปากเต็มค�า ร้าน เปิดเทีย่ งคืน ก่อนเทีย่ งคืนไม่ขาย เมนูแนะน�า คือ ไก่ทอด กับซีโ่ ครงทอด จิม้ กับน�า้ พริกหนุม่ และข้าวเหนียวร้อนๆ ถนนก�าแพงดิน 00.00 -05.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

ไก่ทอดใหม่ร้อนๆ หนังกรอบ กินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆ ก็แทบจะ ไม่ต้องเรียกหาอย่างอื่น แต่ถ้าต้องการเติมเต็มความอร่อย ก็ต้อง เรียกหาน�้าพริกหนุ่มเอามาคลุกกับไข่ต้มแล้วปั้นข้าวเหนียมควักลง ไปกินคู่กับไก่ทอด ก็จบมือดึกสุดแสนพิ เศษไปได้ - Chayakrit-

ที่พึ่งของกระเพาะยามดึกดื่นของคนไม่ยอมหลับ ้ เน้นๆ จิม ยอมนอน ไก่ทอดหอมๆ สามชัน ่ ้ น�า้ พริกหนุม พร้อมข้าวนึ่งร้อนๆ อะหืมมมม แฮปปี้ ...แต่ตอนรอคิว ก็จะเหนื่อยๆ หน่อยนะ ^^ - Maprang-

ทับทิมกรอบ เจ๊อ้วน

หากคุ ณ เป็ น คนซี เ รี ย ส กั บ สถานะของความเป็ น ร้ า น คลาสสิ ค ต้ น ต� า รั บ คุ ณ อาจจะ มองว่าร้านทับทิมกรอบเจ๊อ้วน ในยุคปจจุบันได้ละทิ้งเสน่ห์แบบ ร้านดั้งเดิมเพื่อรองรับกับนักท่อง เทีย่ ว (ด้วยการเสิรฟ์ อาหารครอบ จักรวาลไม่วา่ จะเป็นผัดไทยกุง้ สด ก๋วยเตี๋ยวหมู ไปจนถึงข้าวผัดกระ เพราไก่ไข่ดาว และข้าวเหนียว มะม่วง ฯลฯ เอาใจนักท่องเที่ยว ไปหมดแล้ว) แต่ช้าก่อน อย่าเพิ่ง รี บ ตี โ พยตี พ ายไป เพราะทั น ที ที่คุณกลับไปชิมทับทิมกรอบสูตรเด็ดของเจ๊เธออีกครั้ง คุณจะรักเธอ และให้อภัยกับทุกความ เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง ทับทิมกรอบเจ๊อ้วนเป็นอีกหนึ่งในร้านเจ้าเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ และหากเมื่อมองกัน เฉพาะร้านขนมหวานของเมือง ไม่ว่ากี่ปีจะผ่านไป ทับทิมกรอบเจ๊อ้วนยังคงรักษามาตรฐานได้ อย่างดีเยี่ยม และยังคงยึดหัวหาดการเป็นร้านขนมหวานอันดับต้นๆ ของเมืองอย่างเสมอมั่น ให้จินตนาการถึงยามบ่ายที่แดดร้อนๆ หรือยามค�่าคืน ที่อากาศอบอ้าว กับทับทิมกรอบราดน�้ากะทิเข้มข้น ที่คั้นใหม่สดเสิร์ฟมาพร้อมกับขนุน มะพร้าวอ่อนชิ้น พอดีคา� และน�า้ แข็งใสทีแ่ ช่เย็นความหวานกลมกล่อม ให้สุขสดชื่น นอกจากนี้ยังมีเครื่องเชื่อมอีกสารพัน ไม่ ว่าจะเป็นพุทรา ถั่วแดง มัน แห้ว ฟกทอง ลูกตาล เชื่อม ฯลฯ สนนราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท อยากทาน อะไรก็ชี้บอกคนตัก เสร็จแล้วก็แค่ไปนั่งรอ สักพัก สวรรค์ที่ปรากฏตัวในรูปของขนมหวานก็จะเดินทาง มาหาคุณตรงหน้า ถนนศรีดอนไชย เลยแยกแสงตะวันมาราว 50 เมตรอยู่ซ้ายมือ 10.00-22.00 น.

COMPASS 49


มาม่าผัดเรยีนา (นิรันดร์มาม่าผัด)

มาม่าผัดร้านนี้ดังมากอย่างที่เรารู้กัน จากที่ ถ ามหลายต่อหลายคนที่ก ลับ มากิน ร้านนี้ซ�้าๆ จนเป็นแฟนคลับ โดยเฉพาะคน Gen X ทุกคนล้วนมีความทรงจ�าวัยเด็กติด ตรึงในหัวใจคล้ายๆ กัน บ้างก็ว่ามาม่าผัด ที่นี่แหละคือเมนูจานหรู คิดถึงสมัยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เด็กนักเรียนที่มีเงินพอจะไปกิน ร้านนีไ้ ด้ ทีบ่ า้ นต้องรวย ไม่กเ็ ก็บเงินมาหลาย วัน เพราะมาม่าผัดจานละ 25 บาท ถือว่าไม่ ถูกเลยส�าหรับเด็กยุคนั้น ส�าหรับอีกหลายๆ คน บอกตรงกันว่า ไม่มีมาม่าผัดร้านไหนที่ ผัดเส้นมาม่าได้แห้ง เกาะกับไข่และผักเป็นหนึ่งอันเดียวกัน แถมรสชาติของเครื่องปรุง รสก็ซึมแทรกเข้าไปในทุกอณู เมนูแนะน�าคือ ‘มาม่าผัดรสดั้งเดิม’ จานนี้คือลายเซ็นของร้าน รสชาติคล้ายผัด ซีอิ้วผัดแห้ง ไม่เยิ้มน�้ามัน เส้นมาม่านุ่มและหอม แยกตัวกันไม่เกาะเป็นก้อนพะรุงพะรัง มีเอฟเฟคของความเกรียมจากความร้อนของกระทะปรากฏให้เห็น ผักคะน้าที่ใส่มาให้ ด้วยก็สุกก�าลังดี ซอยมาชิ้นเล็กๆ พอค�า ไม่สิ! ต้องบอกว่าขนาดใกล้เคียงกับไข่ที่ตอก ลงมาผัดเข้ากับมาม่า กลายเป็นเนื้อสัมผัสที่กลมกลืนไปด้วยกันทั้งหมด ใครที่ชอบเมนู เส้นผัด รับรองว่าคุณจะหลงรักจานนี้ นอกจากนี้ ร้านยังมีเมนูมาม่าสร้างสรรค์อีกเพียบ รายนามเมนูยาวเหยียดตัง้ แต่เพดานลงมาจรดขอบโต๊ะ ก็คงพอจะบอกได้วา่ ถ้าคุณอยาก จะให้ผัดมาม่ากับอะไร บนบอร์ดมีไว้ให้แล้วแทบทุกอย่าง ปล. หลายคนยังเข้าใจว่ามาม่าหน้ารร.เรยีนาฯ ปิดไปแล้ว เพราะที่ตั้งเดิมหน้า โรงเรียนไม่เห็นจะมีร้าน ...ปดโธ่ๆ เขาย้ายมาตั้งนานแล้วอยู่ในซอยหมู่บ้านเชียงใหม่ แลนด์ อย่าลืมตามมาชิมกันครับ ในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์

สล่ามองโอสถ

8.30-19.30 น. ้ แต่ ม.ต้น ร้านเจ้าประจ�าสมัยเรียนเลยค่ะ กินมาตัง ถึงตอนนี้… ลองหลับตาคิดภาพตามนะ มาม่าผัด ร้อนๆ หอมๆ รสชาติเข้มข้นมีความเฉพาะไม่เหมือน ใคร เครื่องให้มาแบบไม่หวง แต่ขายในราคาเด็ก นักเรียน…. คิดนอกใจไม่ได้เลยจริงๆๆ - Faii -

ร้านจ�าหน่ายสมุนไพรประจ�าถนนท่าแพ จ�าหน่าย ยาแผนโบราณจากประเทศพม่ามาตั้งแต่ปี 2480 หน้าร้านจะเสิร์ฟ ‘น�้ายาธาตุ’ เครื่องดื่มสมุนไพร รสหวานๆ เผ็ดเครื่องเทศ สนนราคาแก้วๆ ละ 5 บาท สรรพคุณบ�ารุงธาตุแก้ร้อนใน แก้ปวดหลัง ปวดเอว นอกจากน�า้ ยาธาตุ ยาแก้ไอสล่ามอง ของ ทางร้านก็มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ ถนนท่าแพ ตรงข้ามธนาคารธนชาติ

เต้ยติ่มซ�า

อิ่มแบบเหลาในราคาสบายกระเปากับติ่มซ�า และเมนูนึ่งกว่า 40 รายการ ไปถึงร้านแล้วเลือกจิม้ เอาเลยว่าจะกินอะไร นอกจากความหลากหลาย และราคา ไม่แพง ร้านนีท้ า� เมนูเบสิคๆ อย่างพวก ขนมจีบ และฮะเก๋า ออกมาได้รสดีทเี ดียว นึกอยากติ่มซ�าขึ้นมาเมื่อใดร้านนี้คือค�าตอบ ถนนก�าแพงดิน

9.00-22.00 น.

6.00-18.00 น. ร้านยาแผนโบราณอยู่คู่กับเมือง เชียงใหม่ มียาแผนโบราณหลาก หลายประเภทให้เลือกกัน แต่ท่ี แนะน�าคือ ยาต้มยามเช้า ขับลม บ�ารุงก�าลัง ราคาเพี ยงแก้วละ 5 บาท ดื่มบ�ารุงร่างกายได้ทุกวัน - Kittipot -

สุธาสินี สาขา 1

ใครอยากกิ น ข้ า วซอยต� า รั บ มุสลิมเชียงใหม่ รสเข้มข้นถึงใจ ให้ไป ‘สุธาสินี สาขา 1’ ร้าน เก่าแก่เสิร์ฟความอร่อยมากว่า 70 ปีแล้ว ข้าวซอยมีให้เลือกทั้ง ไก่ และเนื้อ (อร่อยทั้งคู่) เมนู ข้างเคียงทีไ่ ปด้วยกันได้ดกี ม็ สี ลัด แขก ข้าวหมกไก่ สะเต๊ะเนื้อ/ไก่ ร้านตั้งอยู่ในซอย

เจริญประเทศ ซ.12 8.00-15.00 น. (ปิดวันศุกร์)

50 COMPASS


โรตีป้าเด

โรตีในต�ำนาน ออกสือ่ มาเพียบ มีครบทุกไส้ ทีโ่ ลกนีค้ ดิ กันมาว่าโรตีควรใส่อะไรแล้วอร่อย จุด เด่นทีโ่ ดนใจ Gindee คือร้านป้าเด เข้าใกล้คำ� ว่า Perfect โรตีได้รสชาติและเนือ้ สัมผัสทีไ่ ม่ผดิ หวัง ร้านสะอาดสะอ้าน และเปิดขายจนดึกดื่น ใครที่ กระเพาะไม่อยากจบที่มื้อค�่ำ สาวเท้าไปร้านป้า เดได้ รับรองฟินพุง หน้าวัดมหาวัน ถนนท่าแพ 17.00-23.00 น.

ขนมเบื้องหน้าโรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

เนื้อสะเต๊ะใต้ต้นข่อย

ทีเด็ดอยู่ที่สูตรยาวนานถึง 100 ปี เป็นร้านเล็กๆ ข้างทาง มีโต๊ะ 2 ตัว สะเต๊ะเนื้อนุ่มๆ ย่างบนเตาถ่านหอมไฟ ท�ำเพียงวันละ 1,000 ไม้เท่านั้น (หมายความว่าหมดเร็ว) นั่งทานที่ร้านแบบร้อนๆ ถึงอรรถรส หรือจะหิ้ว กลับบ้านก็ได้นะ

พูดเป็นเล่นไปเห็นว่าขนมเบื้องท�ำกันง่ายๆ พอซีเรียสจริงจังขึ้นมาหาที่อร่อยๆ และใช้ ของดีๆ ยากกว่างมเข็มอีกนะ ไปตามหาร้านนี้กันเถอะ อยู่หน้าโรงแรมแชงกรีลาฯ เปิดมา นานกว่า 15 ปี จุดเด่นคือท�ำชิ้นใหญ่ ให้ไส้และครีมเยอะ ตรมข้ามโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ 10.00 น. ไปจนกว่าจะหมด

เยื้องโรงแรมลานนาพาเลส (ใต้ต้นข่อย)

พู ดถึงขนมเบื้องไส้ทะลัก ครีมนุ่มๆ ขาวๆ เนียนๆ ไม่หวานจัด บวกกับความกรอบและความหอม ของเนื้อแป้ง หืม….ต้องร้านนี้เลย ผ่านทีไรต้อง แวะซื้อทุกครั้งค่ะ

ถนนระแกง (มุ่งหน้าคลองแม่ข่า) 7.00-11.00 น.

- Faii -

เนตรดวงดาว

ถ้าคุณเป็นสาวกลาบเมือง กับเมนูนักเลงคนเหนือ (หลู้, ส้า, แกมอ่อม) เริ่มเบื่อๆ กับ ร้านอาหารค�่ำเจ้าประจ�ำ ร้านเนตรดวงดาว คือค�ำตอบที่ติ๊กช่องถูกได้ไม่ยาก กระนั้นนักเลง ลาบสายแข็งหรือนักกินลาบทีเ่ น้นความเผ็ดร้อนของสมุนไพร และมะแขว่นซาบซ่าชาลิน้ อาจ ไม่ถูกใจร้านนี้เท่าไหร่ แต่ถา้ คุณเป็นพวกชอบความครบครันของเมนูของแนวๆ นี้ ร้านเนตรดวงดาวถือว่าตอบ โจทย์ โดยเฉพาะเมนู(ส่วนต่างๆ) ของหมู น�ำมาทอดวางเรียงรายให้ได้เลือกกันเพลิน ราวกับ เซ็นเตอร์พ้อยต์ของความกรุบกรอบก็ไม่ปาน ตั้งแต่ หมูทอด ซี่โครงทอด ไส้ทอดกรอบ ตับ ทอด ปอดทอด และสารพัดเครื่องในทอด ถ้าคุณเป็นคนทานเครื่องในได้ หรือรักที่จะกัด เครื่องในที่ทอดมาสุกใหม่ๆ แนะน�ำว่าให้สั่งมาหลายๆ จาน เอาแบบคละๆ กันมา เลือกจิ้ม กับน�้ำพริกกะปิสูตรเฉพาะของทางร้าน ที่ให้รสนัวๆ ออกเค็ม และเผ็ดตาม รวบข้าวเหนียว ร้อนๆ ตบท้าย เท่านี้แหละคุณเอ๋ย! ฟินสุดๆ ของแบบนี้ยิ่งดึกยิ่งอร่อย แต่ขอแนะน�ำว่าให้มา ก่อนเที่ยงคืนนะครับ จะได้นั่งกินสบายๆ แต่ถ้าชอบบรรยากาศสังสรรค์แบบหมู่คณะ คึกคัก มีสีสัน หลังเที่ยงคืนมาร้านนี้เลย เพื่อนเพียบ! ถนนก�ำแพงดิน

17.00น. –03.00 น.

เครื่องในหมูทอดดั้งเดิมของนักกินมื้อดึกชาว เชียงใหม่ สารพั ดเครื่องในไม่ว่าจะเป็น ไส้ กรอบ ไส้หวาน ไส้สุด ตับ มะแกว (ตับขาว) มันไส้ ลิ้น ลงทอดก่อนเสิร์ฟร้อนๆ จิ้มด้วยน�้ำ แจ่วสูตรดั้งเดิม พร้อมปั้นข้าวกินเหนียวร้อนๆ จิ้มกับน�้ำพริกกะปิ กินกันแบบลืมอ้วน ตบด้วย เครื่องดื่มเย็นๆ...ว่าแล้วค�่ำนี้ไปกันเลยไหมล่ะ - Chayakrit -

COMPASS 51


C O O K EAT DR I N K

DON'T MISS Fish Jerky with Mango Salad (180 baht) Stir fried Spicy Chicken with Cumin Leaves (190 baht) Cockle Curry Soup in Southern Style with Betel Leaves (250 baht) Banana Ice cream

MAGNOLIA CAFE BY PINN FOODS SOCIETY HOW TO GET THERE

บนถนนรัตนโกสินทร์ ติดกับสนามฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ด หรือตรงข้ามกับ Exclusive Fitness Training

131/70,131/82 Rattanakosin Rd., Chiang Mai Tel. 053-872-395 Open: 9am - 10pm (Closed Sunday)

ได้ยินชื่อเสียงมานานและเป็นร้านที่ใครหลายคนประทับใจ ส�าหรับร้านอาหารนานาชาติ 'Magnolia Cafe' ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่มื้อเช้า มื้อเที่ยง และมื้อเย็น อีกทั้งในช่วงค�่ายังเปิดเป็นไวน์บาร์นั่งสบาย บรรยากาศดี โดยทุกเมนูผ่านการเทรนนิ่งจากเชฟระดับประเทศที่แวะเวียนกันมาให้ค�าแนะน�า ล่าสุดทางร้านได้เปิดตัวชุดเมนูอาหารไทย (แบบบ้านๆ) รสชาติดั้งเดิมแท้ๆ เข้ายุคเข้าสมัยด้วยหน้าตา อาหารทีส่ วยงาม พอๆ กับรสมือทีไ่ ม่เป็นรองทีไ่ หน ด้วยเพราะได้คดั เลือกซือ้ วัตถุดบิ ชัน้ ดีและสดใหม่เท่านัน้ มาปรุงรสนั่นเอง แถมทุกเมนูก็ยังปราศจากผงชูรสอีกด้วย ความโดดเด่นของร้านยังมีในเรื่องสนุกๆ ของ Chef's Table ที่ให้ลูกค้าได้นั่งชมเชฟท�าอาหารกันแบบ ติดเตา คือ ท�าปุบเสิร์ฟปับ ถือเป็นความอร่อยที่ได้อารมณ์แบบสดใหม่จริงๆ ซึ่งลูกค้าที่สนใจอยากมาทาน แบบนีต้ อ้ งโทรส�ารองโต๊ะล่วงหน้าเท่านัน้ ค่ะ ทัง้ นีเ้ พือ่ การันตีความพร้อมด้านวัตถุดบิ และเชฟสามารถดีไซน์ เป็นมื้อที่ลูกค้าพึงพอใจได้มากที่สุด Having served international cuisine for such a long time, Magnolia Café is now offering authentic Thai dishes made with well-selected ingredients and no MSG. The restaurant’s highlight is the Chef’s Table. Your meal is prepared before your eyes and you can request your fantasy foods, but make a reservation for this in advance.

52 COMPASS


DON'T MISS Almond Croissant (65 baht) Croissant (45 baht) Iced Masala Chai (80 baht) Caramel Cube (80 baht)

CHEZ NOUS HOW TO GET THERE

จากสี่แยกปอยหลวง ตรงมาเรื่อยๆ ผานทางเขาโรงแรม ดาราเทวี Chez Nous จะตั้งอยูทางซายมือ ริมถนน สันกําแพงสายเกา ตรงขามปอมตํารวจสันกลาง

18/5 Moo3 T. Sanklang, Sankampaeng, Chiang Mai Open daily: 9am - 5pm (closed on Wednesday)

หากจะกลาววาขนมปงทุกชิ้นที่เรียงรายอยูเต็มชั้นนั้น ทั้งหมดมาจากความโปรดปรานในรสชาติ ขนมหวานของสาวนอยผูเปนเจาของรานก็คงไมผิดนัก เพราะไมใชแคกลิ่นหอมอบอวลของเบเกอรี่ หากบรรยากาศอันอบอุนจากการตกแตงรานในสไตล French Country Cottage ราน Chez Nous จึงเปนมากกวารานเบเกอรี่ทั่วไป ทั้งหมดทั้งมวลตองยกเครดิตใหหญิงสาวผูเปนเจาของรานที่เธอยืนยันอยูหลายครั้งวา แรงบันดาลใจใน การทําขนมมาจากความชอบในการทําเบเกอรี่ ขนมปงโฮมเมดสไตลฝรั่งเศสที่ใชวัตถุดิบนําเขาจากฝรั่งเศส ทุกชิ้นลวนแลวแตมาจากความพิถีพิถันลงมือทําในทุกขั้นตอนจากฝมือของเธอเองและและอดีตเชฟผูสอน Le Cordon Bleu ดังนั้นเมื่อไดมาถึงที่นี่ทั้งทีก็ไมควรพลาดการชิมกับครัวซองตกรอบนอกนุมใน และ ควิน อามาน (Kouign Amann) ขนมปงดั้งเดิมของแควนบริตานีในฝรั่งเศส รสชาติและสวนประกอบดีเยี่ยม ทุกอยาง ทั้งคาราเมล และเนย ทําใหรสสัมผัสครั้งแรกไดความรูสึกประทับใจ นอกจากขนมปงอรอยๆ แลว Chez Nous ยังมีเครื่องดื่มที่ผานการคิดคนในรสชาติใหทานคูกับขนมปง ไดอยางลงตัว ไมวาจะเปนชา Masala หรือ Caramel Cube จริงๆ แลว คนทําขนมก็เปรียบดั่งชางฝมือ ทุกๆ ขั้นตอนตองพรอม เพื่อทําให Chez Nous เต็มเปยม และอบอวลไปดวยความสุข Chez Nous means "Our Home” and this venue surely offers a homely ambience. With a handcrafted heart-made selection of artisan bakery and pastries, this cafe proudly presents natural homegrown yeast with no additives. Set in a country French style, Chez Nous will take your mind wandering back to a 50’s French country patisserie.

COMPASS 53


C O OK EAT DRINK

DON'T MISS Soft Shell with Garlic and Chili Salmon Tartar Mushroom Beetroot Risotto Berry Cheese Cake

DON'T MISS Seasonal Tart Mango Tart Diet Cold Pressed Juice Strawberry Smoothie Pad Thai with Shrimps

FRUITS MANIA HOW TO GET THERE

จากทางสี่แยกสนามบิน (เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต) มุ่งหน้าไปทางสี่แยกหนองหอย ขับตรงมาเรื่อยๆ ผ่านหมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสถานีต�ารวจภูธรภาค 5 แล้ว เลี้ยวขวาตรงสามแยกไปทางลอดใต้สะพาน จากนั้นตรงไปอีก ประมาณ 500 เมตร แล้วเลีย้ วขวาเข้าหมูบ่ า้ นในฝัน ร้าน Fruits Mania จะตั้งอยู่ตรงซอย 6

135/80 Baan Nai Fun 1 Soi 6, Muang, Chiang Mai Open: 9am – 6pm (closed on Wednesday) Tel. 09-8636-5655

ON THE PING RIVERFRONT EATERY AND BAR HOW TO GET THERE

ลงจากสะพานนวรัฐ เลี้ยวซ้ายไปยังถนนเจริญราษฎร์ ตรงไป ตามเส้นทาง โรงแรมศาลาล้านนา เชียงใหม่ จะตั้งอยู่ริมถนน ทางซ้ายมือ

37, 49 Charoenrat Rd., Wat Gate, Muang, Chiang Mai Open Daily 7am – 10.30pm Tel. 0-5324- 2588

สาวกขนมหวานที่รักในการทานผลไม้จะต้องร้องว้าว กับหลากสีสันของชิ้นผลไม้ที่จัดเต็มมากับเบเกอรี่ แสนอร่อย ใช้เติมเต็มความสดใสระหว่างวันได้ดีทีเดียวค่ะ แค่ชื่อร้านก็บอกแล้วว่าคนที่ชอบทานผลไม้ต้องถูกใจ ก็เพราะคอนเซ็ปต์ของ Fruits Mania นั้น แต่ละเมนูจะต้องมีผลไม้ฉ�่าๆ อยู่บนชิ้นขนม แม้จะเป็นร้านขนาดกะทัดรัด แต่ก็เต็มไปด้วยขนมหวานที่เรียงรายกันอย่างละลานตาในตู้ แต่ละชิ้นได้ คัดสรรวัตถุดิบจากผลไม้ชั้นดี มาท�าเป็นขนมหวานอร่อยๆ ให้เราได้ลิ้มลองกัน อย่าง Seasonal Fruits Tart เป็นทาร์ตผลไม้ตามฤดูกาล จัดเต็มด้วยผลไม้สารพัดชนิด เช่น องุ่นด�า กีวี มะม่วงสุก เชอรี่ และแคนตาลูป รสชาติของทาร์ตจะไม่หวานมาก ได้ความมันของเนื้อครีมและความกรุบกรอบของแปงทาร์ต นอกจากเค้กผลไม้ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย Fruits Mania ยังมีเครื่องดื่มผลไม้เย็นๆ ที่ทางร้าน ออกแบบส่วนผสมเพื่อสุขภาพและความงามของผู้ดื่ม เช่น เมนู Diet ที่มีส่วนผสมของน�้าแอปเปิลเขียว บีทรูท แครอท และเซลเลอรี่ หรือเมนู Beauty ที่มีน�้ามะเขือเทศ สับปะรด และแครอท ความอร่อยยังไม่หมดเท่านี้ เรายังสามารถฝากท้องไว้กับเมนูง่ายๆ แต่อิ่มได้นานๆ อย่างเมนูผัดไทย กุ้งสดจานโต ที่มากับกุ้งตัวโตเน้นๆ เจอแบบนี้เป็นใครก็ติดใจ

นอกเหนือจากการเป็นบูทีคโฮเทลอันอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นในพื้นที่สีเขียวติดริมแม่น�้าปิง ศาลาลานนา เชียงใหม่ ยังท�าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี คอยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความหลากหลายเมนูอาหาร ทั้งสไตล์ไทย ตะวันตก และอิตาเลี่ยน อร่อยได้หลากสไตล์ทั้งแซลมอนทาร์ทาร์สไตล์อิตาเลี่ยน ย�ามะม่วงปูนิ่มรสเด็ดทานเพลิน หรือจะเป็น รีซอตโต้เห็ดชิเมจิและบีทรูท ไม่ว่าเมนูไหนก็อิ่มอร่อยทั้งสิ้น เพราะแต่ละจานเชฟสร้างสรรค์อย่างสุดฝีมือ หยิบจับเอาวัตถุดิบที่แปลกใหม่มาผสมรวม จนเกิดเมนูอันเป็นเอกลักษณ์ชวนให้ลิ้มลอง เมนูทีเด็ดซึ่งอยากให้ไปลองกันคือ Poach Snow Fish เนื้อปลาหิมะที่เสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่ เวลา จะรับประทานก็ต้องเทส่วนผสมทุกอย่างในกระบอกไม้ไผ่ลงไปในชาม นาทีนั้นเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของเครื่องแกง อาทิ ผักชีฝรั่ง พริก เห็ดสด ตักทานกับเนื้อปลาหิมะที่ก�าลังนุ่มได้ที่ พร้อมด้วยน�้าซุปที่ต้อง บอกเลยว่ารสชาติคือแกงเหนือบ้านเราโดยแท้ที่เต็มเหนี่ยวด้วยรสเครื่องแกง ไฮไลท์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เชฟยังจัดเตรียมเมนูพิเศษให้เราได้ชิมรสกันเดือนละสามเมนูอย่างไม่ซ�้ากัน ฉะนั้นถ้ามาที่นี่คราวใดก็เต็มอิ่มทั้งเมนูอาหาร ทั้งบรรยากาศริมแม่น�้าปิง และร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่ อย่างเพลิดเพลินเจริญอาหาร

Fruits Mania is a quiet café with a wide selection of sweet bakery items with fresh fruit. It also offers tasty lunches. Premium coffees, teas, fresh smoothies and other refreshing drinks are available to complement your bakery choice.

This venue is an ideal option if you are looking for superb fusion cuisine while dining in an intimate ambience. The restaurant offers you the choice of elegant indoor dining in cool air-conditioning or a fabulous outdoors veranda overlooking the Ping River. The menu features Italian, Thai and Western Cuisines.

54 COMPASS


COMPASS 55


C O OK EAT DRINK DON'T MISS นมร้อน Hot Fresh Milk โกโก้ร้อน Hot Cocoa พุ ดดิ้งนมสด Milk Pudding ขนมปังเนย นํา้ ตาล Sweet Butter Toast

DON'T MISS Organic Kale LeafWrapped Bite-Size Appetizer เมี่ยงคะน้าออร์แกนิค (155 baht) Vietnamese Fresh Spring Rolls ปอเปี๊ ยะสดแหนมเนือง (155 baht) Grilled Long Aubergine Salad with Prawn, Minced Pork and Quail Eggs ยํามะเขือยาวกุ้งสด (185 baht) Northern Style Mango Salad mixed with Dried Fish Floss ตํามะม่วงปลาแห้ง (95 baht)

GINGER FARM KITCHEN HOW TO GET THERE

จากถนนนิมมานเหมินท มุง หนาไปยังสีแ่ ยกรินคํา Ginger Farm Kitchen จะตั้งอยูทางขวามือ ในโครงการ One Nimman

One Nimman 1/4 Room no.C101 C102 Nimmanhaemin Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai Open daily: 11am - 11pm Tel. 0-5208-0928

MONT SINCE 1964 HOW TO GET THERE

จากถนนซุปเปอรไฮเวย ใชถนนโชตนาทางไปแมริม ขับรถไป อีก 13 กิโลเมตร รานมนตนมสดจะตั้งอยูในปมนํ้ามัน ปตท. กอนทางเขาแมริม สะเมิง

PTT (Sukhum Service Company Limited) Mae Rim, T. Rim Tai, Mae Rim, Chiang Mai Open: 11am–8pm (closed on Wednesday) Tel. 0-5386-2890

ถึงแมวาจะไมไดตั้งอยูทามกลางสวนสีเขียว ทวา Ginger Farm Kitchen ก็ไดมอบบรรยากาศอันอบอุน และสนุกสนานแบบอิ่มเอมกับการรับประทานใหกับผูมาเยือนอยางไมขาดตกบกพรอง แตละจานนั้นมากับ รสชาติที่เปนตนตํารับ ผานวัตถุดิบสดใหม ตั้งแตผักปลอดสารพิษ ไปจนถึงเนื้อสัตวที่เลี้ยงแบบปลอย นํามา แปลงโฉมเปนเมนูพเิ ศษใหเราไดลองชิมกันในยานสุดฮิปอยางนิมมานเหมินท ภายใตคอนเซ็ปต "จากฟารมสู เมือง" แบงปนความอรอยที่มาพรอมกับคุณคาอาหารใหเราไดลิ้มลองกันในโครงการวันนิมมาน ภายใต บรรยากาศสไตลฟารมอันสดใส ที่พรั่งพรอมดวยสารพัดเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตั้งแตเมนู ของวางแบบไทยๆ อยางเมี่ยงคะนา หอรับประทานเปนคําๆ ไดกับพริกขี้หนูซอย มะนาวหั่น กุงแหง ถั่วลิสง หอมแดงซอย และขิง แลวราดดวยนํ้าเมี่ยงรสเปรี้ยวตัดเค็มกําลังดี เคี้ยวกรุบเพลินในปาก อรอยไดเต็มคํา กับปอเปยะสดแหนมเนืองที่ไสในอัดแนนหมูยอและผักสดหลากชนิด ยํามะเขือยาวกุงสด และตํามะมวง ปลาแหงเห็นจะเปนเมนูที่สายจัดจานไมควรพลาด ไดเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นกันซักแกวก็เพลินใจไดกับ สีสันนารักแถมดวยคุณประโยชนที่คับแกว

หลังจากทีค่ อยเสิรฟ ความหอมหวานใหกบั ชาวเชียงใหมมายาวนานกวา 18 ป คราวนีม้ นต นมสดไดขยับ ขยายสาขาไปยังแมรมิ กับพืน้ ทีอ่ นั กวางขวาง โปรงสบาย ใหเราไดแวะมานัง่ ผักผอน พลางละเลียดขนมกันได ตลอดทั้งวัน โดยแตละเมนูก็ยังคงไวซึ่งความคลาสสิค เรียบงาย ทวาแฝงไปดวยเรื่องราวและความพิถีพิถัน จนเปนที่ครองใจของหลายตอหลายคน เพราะแตละกาวของมนตนมสดนั้นเต็มไปดวยเรื่องราว ถึงแมวาจะพึ่งเปดสาขาลาสุดในอําเภอแมริม ไปไดไมนาน กับตัวรานกวางขวางที่ตั้งอยูภายในปมนํ้ามัน ปตท. สะดวกสบายดวยที่จอดรถ มีพื้นที่ใหเรา ไดมานั่งผอนคลายกันไดมากขึ้น ทั้งเปนเหมือนที่พักพิงยามตองเดินทางไกล แคแวะเขามาที่นี่ก็ชวยเติมทั้ง พลังกายและพลังใจในระหวางวัน สิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยนไปในตลอดระยะเวลาการเดินทางของมนตนมสด ก็คือรูปแบบของราน ที่ไมวาใครก็ตางเขาถึงได รวมถึงความคลาสสิคของรสชาติ เมนูซิกเนเจอรอยางนมที่ มีความเขมมัน นุมนวล หรือขนมปงนึ่งกลิ่นกรุนที่มากับตัวเลือกหลากรส ก็เปนเมนูทานสนุกไดในทุกคราว เรียบงายทวาแฝงไปดวยความพิถพี ถิ นั ในรายละเอียด ก็เลยไมใชเรือ่ งแปลกทีม่ นตนมสดจะเปนรานยอดนิยม อันดับตนๆ ของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยวมาโดยตลอด

With such wonderful fresh produce and a genuine love of the land, Ginger Farm Kitchen aims to give guests a truly memorable country experience. ‘From Farm to City’ is the slogan at Ginger Farm Garden, a rustic venue that presents signature dishes of local food and seasonal drinks offering quality organic ingredients direct from the farm. It also has a chic shop with home décor and accessories.

After 18 years dedication in Chiang Mai, Mont Nom Sod is now launching a new branch in Mae Rim. The venue is a comfortable space, conducive to a long day of relaxation with a good book. Mont is particularly popular for toast and milk brunches. Thais are known for making simple bread into delicious treats, and with the simplest ingredients comes a variety of delicious fillings.

56 COMPASS


The The Hot Hot List List

COMPASS 57


C O OK E AT DRINK DON'T MISS โฮลวีตฮันนี่ โทส โฮมเมด (Whole Wheat Honey Toast Homemade) กิลล์แซลมอนสเต็ก (Grilled Salmon Steak) กาแฟดํา (Black Coffee)

DON'T MISS Blueberry Cheese Pie (60 baht) Tiramisu (60 baht) Carrot Cake (60 baht)

LE MONT CAFÉ HOW TO GET THERE

จากแยกวัดตนเกวน ตรงไปตามเสนทาง อ.หางดง ราว 50 เมตร เลี้ยงซายเขาไปในซอย ขับเรียบคลองไปราว 300 เมตร Le Mont Caféตั้งอยูซายมือภายในโรงแรม Content Villa Chiang Mai

CAKE CLUB, BAKE BY AIM 59 M.6, NongKwai, Chiang Mai Open daily: 7am-4pm Tel. 053-125-220-1

Le Mont Café คือ คาเฟแนว Bistro เสิรฟกาแฟรสชาติหอมกรุนจากเมล็ดกาแฟคุณภาพ และชา Ronnefeldt ชาคุณภาพยอดเยี่ยมจากเยอรมัน กับขนมปงโฮลวีตและเบเกอรี่โฮมเมดหลายชนิด และเพราะมีครัวทําขนมปงเปนของตัวเอง จึงอบใหมสดทุกวัน โดยสูตรจากเชฟเลอ กอรดอง เบลอ พรอมเมนูอาหารComfort Food อิ่มอรอยสบายๆ ภายใตบรรยากาศที่ลงตัวงดงามของงานออกแบบและ การตกแตงภายในดวยสไตลลานนาโคโลเนียลรวมสมัย ทําใหรานมีบรรยากาศโคซี่เรียบหรูและนั่งสบาย เหมาะกับการใชรับรองแขกผูใหญและเพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือจะมาสังสรรคนํ้าชากาแฟกับครอบครัวใน วันหยุดสุดสัปดาหก็เหมาะมาก สวนทานที่อยากจะมาลองชิมความอรอยสไตล Le Mont Café แนะนําชวงอาหารเชา เพราะขนมปง โฮลวีตและเบเกอรี่ตางๆ เพิ่งออกจากเตาสดๆ ใหมๆ แตหากไมอยากตื่นแตเชา มื้อเที่ยงและของวางยาม บายก็รสชาติดีโดยเฉพาะ โฮลวีตฮันนี่ โทส โฮมเมด ขนมปงโฮลวีตชิ้นหนา หอมเนย และฉํ่านํ้าผึ้ง เขากันดี กับไอศกรีมวานิลา สตรอวเบอรรสี่ ด สมเขียวหวานหั่นมาบางๆ โรยนํา้ ตาลไอซซงิ่ เมนูนี้คือของหวานทีอ่ ยาก ใหไปลองชิมกัน รับรองวาจะชื่นใจที่สุด และเนือ่ งจากรานเปนคาเฟแนว Bistro จึงเนนชวงเชาและกลางวันเปนหลัก เสิรฟ ถึงบายสีโ่ มงก็ปด แลว Le Mont Café is a Bistro café serving quality coffee and Ronnefeldt tea from Germany, a perfect match with whole-wheat breads and homemade bakery items fresh from the oven every day with secret recipes from a Le Cordon Bleu Chef. Set in contemporary Lanna colonial style, Le Mont Coffee offers up a cozy atmosphere, ideal for sitting back and enjoying an aromatic tea or coffee.

58 COMPASS

HOW TO GET THERE

จากแยกวัดตนเกวน ตรงไปตามเสนทาง อ.สะเมิง ประมาณ สองกิโลเมตร ราน Cake Club, Bake by Aim จะตั้งอยูทาง ขวามือ ตรงขามกับวัดบานฟอน

Nong Kwai, Hang Dong, Chiang Mai Open daily: 8am – 6pm Tel. 06-2073-4419

เมื่อความโปรดปรานขนมหวานผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและใจรักในการทําเบเกอรี่ ผลลัพธ ที่ไดจึงกลายเปนขนมแสนอรอยที่อัดแนนดวยคุณภาพของวัตถุดิบ เมื่อถูกเสิรฟมายังโตะอาหาร จะพบวา แตละคํานั้น คุมคาและอรอยลํ้าจริงๆ คะ รานเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมาจากความรักในการทําขนม Cake Club, Bake by Aim จึงเปนคาเฟที่อบอวล ไปดวยความหอมหวานละมุนไมของเบเกอรี่ที่ทุกชิ้นนั้นมาจากฝมือของเจาของรานที่มีความตั้งใจอยาก จะแบงปนความสุขที่มากับขนมหวานสารพัดรสชาติที่เธอทําอยางตั้งใจ พวกเราจึงไดทานเบเกอรี่รสอรอย ไมวาจะเปนทีรามิสุ แครอทเคก เรดเวลเวต บราวนี่เนื้อหนุบหนับ และอีกสารพันรสชาติที่เจาของรานสง มาทักทาย แตละชิ้นแมจะเรียบงายที่หนาตา แตทวาเสิรฟเคียงคูมาบนจานพรอมกับชอนสอมแสนนารักก็ ลงตัวพอดี หากจะทานกับกาแฟถวยโปรดสักแกวก็เพอรเฟค ความอรอยแบบนีม้ เี สิรฟ ทีน่ ที่ กุ วัน จะแวะเวียน มากี่ทีก็อบอุนและอรอยอยางเสมอตนเสมอปลาย When baking meets creativity and passion, the result is a tasty bakery that serves something for everyone. Cake Club, Bake by Aim is a quaint cafe with a selection of sweet bakery items baked fresh every day by an owner who wants to share her happiness with visitors. Cake Club, Bake by Aim is an ideal location for spending a lazy afternoon or re-energizing your soul with a perky cup of coffee. You can just sit back and relax in this tiny cafe and enjoy the rich aromas. They also have some lovely matcha and cocoa, as well as a refreshing choice of coffee.


The Hot List

COMPASS 59


BON APPETITE` เส้นทางนักชิม กับดวงดาวแห่งความอร่อย

MICHELIN STAR

60 COMPASS


เชือ่ ว่าหลายคน เคยสงสัย ว่ายางรถยนต์กบั ร้านอาหาร อร่อยมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร The Michelin Guide คือการจัดอันดับร้านอาหาร โรงแรมโดยการให้ดาว เริ่มตั้งแต่ 1 ดาวจนไปถึง 3 ดาว โดยเน้นร้านอาหารที่คุณภาพดี รสชาติอร่อย เทคนิคการ ท�ำอาหารยอดเยีย่ ม ความคิดสร้างสรรค์ในการปรุง และการ รักษาคุณภาพแบบเสมอต้นแสมอปลาย ร้านที่ได้ 3 ดาว คือร้านที่สุดยอดห้ามพลาดเดินทาง ไปกิน ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ส่วน 2 ดาว เป็นร้านที่ยอม ออกนอกเส้นทางเพื่อแวะไปกิน และร้าน 1 ดาว คือร้านที่ ควรจอดแวะกิน นอกจาก ‘ดาว’ ที่รับประกันคุณภาพและความอร่อย แล้ว ยังมีสามหมวดที่แยกออกมาจากการให้ดาว คือ บิบ กูรม์ องด์ (Bib Gourmands) มีสญ ั ลักษณ์แทนดาวด้วย ตุก๊ ตา ห่วงยางสีขาวที่เราคุ้นเคย แม้เป็นร้านที่ไม่ได้ดาว แต่เป็น ร้านที่ควรแวะกิน ด้วยความอร่อย คุ้มค่า และราคาย่อมเยา หมวดที่สองคือ มิชลินเพลท (Plates) เป็นร้านอาหาร อร่อยปรุงสดใหม่และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และปรุงอย่าง พิถีพิถัน มีสัญลักษณ์แทนดาวด้วยรูปจานกับช้อนส้อม ส่วนหมวดสุดท้ายเป็นร้านอาหารริมทาง (Street Food) หมวดทีค่ นุ้ เคยกันมากทีส่ ดุ และคงผ่านลิน้ เหล่านักชิมกันมา บ้างแล้ว มีสัญลักษณ์แทนดาวด้วยรูปรถเข็น Michelin Star ถือก�ำเนิดครั้งแรก เมื่อปี 1990 โดย บริษทั ยางรถยนต์ ในประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ ใจท�ำขึน้ เพือ่ เป็นการ ส่งเสริมการขาย และต้องการให้คนขับรถออกเดินทางตาม รอยความอร่อยกัน เป็นโปรเจ็กต์ที่ประสบความส�ำเร็จไป ทัว่ โลก จนกลายเป็นอีกหนึง่ ของสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ และ ความอร่อย ทีท่ ุกคนเห็นแล้ว ไม่อยากจะพลาด ต้องหาวิธไี ป ชิมให้ได้สักครั้งหนึ่ง ส�ำหรับประเทศไทย ปีนี้เป็นปีแรก ที่ได้ท�ำสัญญา 5 ปี กับทาง Michelin จัดท�ำ The Michelin Guide Bangkok 2018 โดยส่งนักชิมออกไปเสาะหาร้านอร่อย อย่างไม่เปิดเผย ตัวตน ในกรุงเทพฯ จนสามารถค้นหาร้านอาหารติดดาวเป็น ครัง้ แรกของประเทศไทย ร้านอาหารทัง้ หมด 98 ร้านผ่านการ คัดเลือก แต่มีแค่ 17 ร้านที่ได้ติดดาว และดาวสูงสุด ได้เพียง 2 ดาวเท่านั้น และมีจ�ำนวนแค่ 3 ร้าน ส่วนอีก 14 ร้านได้ 1 ดาว ที่เหลืออีก 81 ร้านกระจายกันอยู่ในอีกสามหมวดหลัก ที่ถูกแบ่งออกมา แต่ความพิเศษที่ท�ำให้ทุกคนต่างพูดถึงกัน ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติก็คือ ในจ�ำนวนร้าน 14 ร้านที่ได้ 1 ดาวมี แค่หนึง่ ร้านทีเ่ ป็นร้านอาหารริมทาง ทีห่ ลุดแรงแซงทางโค้งติด โผเข้ามา ร้านนั้นคือร้าน เจ๊ไฝ ราดหน้า ถนนส�ำราญราษฎร์ ร้านเจ๊ไฝเปิดบริการมานานกว่า 30 ปี เริ่มต้นเคาะ กะทะเมนูแรกก็เป็น ราดหน้า แต่ที่มีความแตกต่างและโดด เด่นจากราดหน้าร้านอื่นๆ ก็คือ วัตถุดิบที่เลือกใช้ในการปรุง และเทคนิคการผัดเส้นที่หอมแห้งและมีกลิ่นไหม้ เวลาเคี้ยว ในปากจะได้กลิ่นอ่อนๆ ที่ปลายจมูก เทคนิคก็ไม่ได้พิเศษ จนเก็บเป็นความลับ แต่เจ๊ไฝก็ท�ำโชว์ให้เห็นกันทุกคืนเวลา ที่ลูกค้าสั่งราดหน้า เตาถ่านกับไฟแรงคือค�ำตอบ ของการ ผัดเส้นแบบจีล่ งทีก่ ะทะตอนร้อน จะท�ำให้เส้นเหลืองน่ากิน โดยไม่ต้องใช้ซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสก็มีกลิ่นหอมพิเศษได้ ส่วนเมนูที่ก�ำลังโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือ ไข่เจียวปู ไข่เจียวปูของเจ๊ไฝ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ราคานี้ ผันแปรสูงขึ้นได้ตามจ�ำนวนคนที่มาร่วมกินบนโต๊ะเดียวกัน

- ควรมาอย่างน้อยสองคน เพื่อเพิ่มทางเลือก ในการชิมอาหารเมนูอ่น ื ด้วย - หิวมากๆ ไม่ควรมาร้านนี้ เพราะอาจต้อง ใช้เวลาในการรออาหารค่อนข้างนาน ขึ้นอยู่ กับจ�ำนวนลูกค้า - ไข่เจียวปู ร้านครัวอัปสร ก็เป็นอีกหนึง ่ ร้าน ทีไ่ ม่ควรพลาด ถึงแม้วา่ ไข่เจียวของร้านนีจ ้ ะ ไม่ใหญ่กลม บิก ็ ร่อยไม่แพ้ ๊ เบิม ้ เท่าเจ๊ใฝ แต่กอ กัน ในราคาที่ย่อมเยาว์กว่า และยังเป็นร้าน ที่อยู่ใน The Michelin Guide Bangkok ในหมวด บิบ กูร์มองด์ ร้านอาหารที่อร่อย คุ้มค่า ในราคาย่อมเยา - เปิด- 15.00 – 02.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ ทีอ ่ ยู-่ 327 มหาไชย ส�ำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพ 10200 โทร.02-223-9384 / 02621-2036 พิ กัด- 13.752477 100.504512

การทอดไข่ของเจ๊ไฝ เป็นทีส่ นใจไปทัว่ โลก หลังจากเจ๊ไฝได้รบั รางวัล 1 ดาวจากทางมิชลิน มีนกั ข่าวจากทัว่ โลกผลัดเปลีย่ น หมุนเวียนมารุมล้อมหน้ากระทะเพื่อรอถ่ายภาพและวิดีโอ จะกินไข่เจียวปูของเจ๊ไฝ ต้องใจเย็นและใช้เวลา น�ำ้ มัน ต้องท่วม และร้อนก�ำลังพอดี แล้วค่อยน�ำเอา เนื้อปูชิ้นโต เนื้อแน่น ที่ผสมกับไข่แล้ว เทลงไปในกะทะ ค่อยๆ ทอด โดยเอาน�ำ้ มันราดสลับไปสลับมา จนข้างนอกสุกเหลืองกรอบ กลายเป็นก้อนไข่เจียวปูชนิ้ โตสีเหลืองทองสวยงาม เอกลักษณ์ อีกหนึง่ อย่างทีโ่ ดดเด่นของเจ๊ไฝคือ เจ๊จะใส่แว่นนักประดาน�ำ้ อันใหญ่ๆ เวลาท�ำกับข้าว ส่วนวัตถุดบิ ของร้านก็เน้นทีค่ ณ ุ ภาพ ทัง้ ไซส์และความ สด เพือ่ ให้ได้รสชาติทอี่ ร่อยแตกต่างจานร้านอืน่ เช่น กุง้ ก็จะ สั่งจากมหาชัย ใช้กุ้งแชบ๊วยขนาดใหญ่ ขอเน้นย�้ำ ว่าใหญ่ มาก เนื้อปูก็คัดเฉพาะก้อนโต กิโลละ 3,000 บาท จากอดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากราดหน้าและไข่เจียวปู แล้ว เจ๊ไฝได้คิดค้น สร้างสรรค์เมนูใหม่ขึ้นมาอีกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นราดหน้า หรือกับข้าวจานอืน่ ๆ ทีเ่ น้นเป็นอาหาร กินกับข้าว หรือเป็นอาหารตามสั่งที่หากินได้ตามร้านทั่วไป อย่างก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ผัดซีอิ้ว และต้มย�ำกุ้ง แต่ราคาไม่ง่าย แบบร้านอาหารทั่วไป โดยอาหารทุกอย่างที่มีกุ้งหรือเป็น ทะเล จะเริ่มต้นที่ 400 หรือ 500 บาท ซึ่งสิ่งที่ได้รับคือความ แตกต่างทั้งรสชาติและคุณภาพจากร้านทั่วไป เมนูแนะน�ำ น่าลอง สองกรอบราดหน้าทะเล เส้นหมี่ ทอดสีเหลืองอร่าม มาเป็นแผ่น กับเกี๊ยวทอด แบบลูกและ แบบแผ่นยัดไส้หมู ราดหน้าด้วยเครื่องปรุง สุดบรรยาย กุ้ง แชบ๊วยยักษ์ เนื้อปูสดแน่นมาเป็นก้อน ปลาหมึกแช่ชิ้นใหญ่ ก้านคะน้าอวบอิ่ม บล็อกโครี่ แครอท น�้ำราดเหนียวก�ำลัง พอดี รสชาติอร่อยตั้งแต่มองเห็น สวยทั้งรูป และรสชาติ เส้นนุ่มเคี้ยวหนึบและกรอบบางส่วนที่ไม่โดนน�้ำราด และ คุณภาพของกุง้ และปูกท็ ำ� ให้อาหารอร่อยได้มากขึน้ ไปอีก แต่ ราคาก็สูงแพงตามไปด้วย ก่อนกินและก่อนปรุง อยากให้ชิม รสชาติแบบเพียวๆ กันก่อน ถ้ามาร้านเจ๊ใฝควรมาอย่างน้อยสองคนขึน้ ไป ถ้ามาคน เดียวถือว่าไม่คุ้ม เพราะกินได้แค่จานนี้แล้วก็ไม่กล้าสั่งจาน สอง ควรมากันเป็นหมู่คณะ จะได้สั่งอาหารได้หลายจาน ส�ำหรับคนทีช่ นื่ ชอบหอยเป๋าฮือ้ ก็สามารถสัง่ ราดหน้า เป๋าฮือ้ ของเจ๊ไฝมาลองชิมกันได้ เจ๊ใช้หอยใหญ่ตวั โต เนือ้ แน่น จากเม็กซิโก หั่นชิ้นหนา เวลากินค่อยๆ เคี้ยวให้รสชาติของ หอยซึมเข้าปาก ส่วนเนือ้ ก็นมุ่ ชุม่ ลิน้ แต่ผมคงไม่มวี าสนาด้วย สนนราคาตามคุณภาพอย่างที่บอกนั่นแหละ อีกเมนูที่ผมเคยสั่งมาชิมคือ ก๋วยเตี๋ยวผัดพริกเผากุ้ง กุ้งตัวใหญ่มาก 3 ตัว กลิ้งอยู่บนเส้นใหญ่ ที่ผัดคลุกเคล้า กับน�้ำพริกเผา ใบโหระพา และพริกสด รสชาติจัดจ้าน เส้นหอมกลิ่นกระทะ ยังมีอีกหลายเมนูให้เลือกอร่อยกัน โดยเฉพาะอาหาร จานเดียวหรือกินกับข้าว ไม่ว่าจะเป็นต้มย�ำกุ้ง ไข่เจียวปู ทอดมันกุ้ง ปูผัดผงกระหรี่และกุ้งอบวุ้นเส้น ขอเน้นย�ำ้ อีกทีวา่ ทีร่ า้ นเลือกสรรแต่วตั ถุดบิ ชัน้ ดีชนั้ เลิศ ให้สมกับราคาและความอร่อย ถ้าใครไม่ชอบกินกุ้ง หรือแพ้ อาหารทะเล ก็สามารถสั่งเป็นหมู หรือไก่ได้ ราคาจะลดลง มาตามวัตถุดิบ หรือใครที่อยากลองผัดไทยชื่อดังร้านข้างๆ (ทิพย์สมัยผัดไทย - ตอนนี้โดนคนจีนยึดแล้ว คิวยาวเป็น งูเลื้อย) ก็สามารถสั่งมานั่งร่วมโต๊ะได้ ไม่ว่ากัน แต่อย่า เผลอไปนั่ง แล้วสั่งผัดไทยอย่างเดียวนะครับ

COMPASS 61


EDITOR’S PICK

TOO FAST TO SLEEP

้ ึน ้ เหนือมาเปิดทีเ่ ชียงใหม่ โดยเลือก โด่งดังมาจากกรุงเทพฯ คราวนีข ท�ำเลทองแถวสวนดอก ใช้ทางเข้าของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวางตัวเองเป็น co-working space ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีบรรยากาศง่ายๆ แอร์เย็นมากขอบอก ใครตั้งใจอยู่นานเกินสองชั่วโมงแนะน�ำให้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วย ธุรกิจนี้ น่าสนับสนุนครับ เพราะคนยุคใหม่อยากหาที่ท�ำงานที่อ่านหนังสือหรือ ท�ำการบ้านในที่ที่ไม่จ�ำเจ ครั้นจะไปนั่งตามร้านกาแฟ นั่งนานไปก็ เอาเปรียบร้านมากไปหน่อย เจ้าของร้านก็ตะขิดตะขวงใจ จะไล่ก็เสีย มรรยาท คราวนี้ล่ะมีทางออกแล้ว จะนั่งจะนอนนานแค่ไหนก็ไม่มีใครว่า แต่ใช้บริการเขาบ้างนะครับ ซื้อน�ำ้ ซื้อของว่างกันบ้าง เริ่มที่ 80 บาท เท่านั้น อ้อ...เขาไม่รับเงินสดนะ ตามเทรนด์ Cashless Society จ่ายเงิน ผ่าน Application, Internet banking, บัตรเครดิต และเดบิต หรือ บัตรเครดิตของ SCB เท่านั้น

AHEAD

OF THE GAME ่ ล่นทับโชคช่วย ไปรษณีย์ไทยปรับตัวครั้งใหญ่ และรับบุญทีห ่ การค้าขายทางออนไลน์ก�ำลังบูม และต้องพึ่งการขนส่ง เมือ ข้ามเขต ที่ว่าปรับตัวคือ ปริมาณการใช้บริการของไปรษณีย์ ไทยนาทีน้ต ี ้องเรียกว่าถล่มทลาย ถ้าบริหารจัดการไม่ดีมีหวัง พัง แต่รัฐวิสาหกิจแห่งนี้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและพัฒนาได้ดี ทีเดียว การได้โบนัสในปีที่แล้วถือว่าสมควรที่พวกเขาจะได้รับ เพราะทีมเวิร์คแข็งแรงมาก รองรับการเติบโตของการขนส่ง พัสดุที่จะกลายเป็นธุรกิจที่เด็กรุ่นใหม่เมื่อเรียนจบแล้วเดี๋ยวนี้ มีค่านิยมไม่ค่อยมีใครอยากท�ำงานออฟฟิศกินเงินเดือน ถ้าเลือกได้ก็อยากเป็นเจ้าของกิจการกันตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว ส่งผลให้ธุรกิจสตาร์ทอัพมาแรงไม่มีตก แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะไม่ ประสบความส�ำเร็จ คือ รอดไปได้ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ แต่มวยไม่ได้มีแค่ยกเดียว และโอกาสก็เป็นของคนสู้ไม่ถอยครับ ซึ่งพลอยท�ำให้ธุรกิจบริการขนส่งพัสดุยังไปได้อีกไกล และนี่มันเพิ่งจะเริม ่ ต้นเท่านั้น คู่แข่งก็มาแล้วด้วย

CHEZ NOUS

เป็นร้านขนมปังที่ลงทุนไปไม่ใช่น้อย และเพิ่งเปิดตัวได้ ไม่นานเรียกว่ายังใหม่แกะกล่องอยู่ครับ กระนั่น ‘เชนู’ ก็เป็นร้านขนมปังที่น่าจับตามองทีเดียว ค่าที่เปิดตัวว่า เป็น ‘Artisan Baking Atelier’ ดังนัน ้ พวกเรานักชิม จึงต้องไปลองของกันหน่อย แล้วพบว่า ‘ครัวซอง’ ท�ำได้ดี และขนมที่เป็นแบบ home-made สไตล์ ฝรั่งเศสอีกหลายอย่างก็อร่อยสมค�ำล�ำ่ ลือ ผลงานดี ขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะเจ้าของลงมือเองและได้เชฟฝีมือ ดีจากสถาบัน le cordon bleu มาช่วย ซึ่งแน่นอนว่า ต้องมีมาตรฐานดีตามไปด้วย วัตถุดิบเช่นแป้งสาลีจึง น�ำเข้ามาจากฝรั่งเศสและที่นี่เขาใช้เนยแท้ พิกัดร้าน: ถนนเชียงใหม่-สันก�ำแพง(สายเก่า) ก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ โทร.094-663-8855

C’EST LA SOUPE QUI FAIT LE SOLDAT.

กองทัพเดินได้ด้วยท้อง - นโปเลียน โบนาปาร์ต กล่าวไว้

SLIM

คู่มือส�ำหรับนักชิม

STRONG SEXY

หลังฟิตเนสเชนใหญ่เจอมรสุม ‘เชียงใหม่เมืองปราบเซียน’ จนต้องปิดตัวไปเมื่อสองปีก่อน แล้วลอยแพสมาชิกที่รัก สุขภาพให้เคว้งคว้างหาที่ลงไม่ได้ เพราะเป็นที่รู้กันดีว่า คนที่ชอบออกก�ำลังกายมักจะเสพติดการออกก�ำลังกาย ถ้าไม่ได้เข้าฟิตเนสไปวิ่งหรือเอาเหงื่อออกติดๆ กันเกิน สามวัน บางคนอาจถึงขั้นไม่สบาย ท�ำให้นักลงทุนมองเห็น ลู่ทางการลงทุนใหม่ๆ ฟิตเนสคลับจึงเกิดขึ้นราวกับ นัดกันไว้ตามย่านต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับ อุปกรณ์และโปรแกรมการเล่นที่หลากหลายกว่าเดิม หลายแห่งเพิ่มเวทีมวยเข้าไปด้วย ซึ่งน่าแปลกที่ลูกค้า มาฝึกวิชามวยเกินครึ่งเป็นผู้หญิง / ในภาพเป็น ฟิตเนสคลับของหมู่บ้านแสนสราญ ค่าสมาชิก รายปีๆ ละ 12,000 บาท ถ้าไม่ใช้บริการ สระว่ายน�ำ้ (เกลือ)เหลือ 10,000 บาท โทร.089-759-3779

เชียงใหม่มีร้านอาหารมากมาย มีเล่มนี้เล่มเดียว หมดปัญหา ไม่รู้จะไปกินที่ไหนดี เพราะ ‘กินดี’ คัดสรรมาให้แล้วทุกหมวดหมู่ ประเภทของอาหาร พร้อมอัพเดทร้านที่ไม่ควรพลาด หยิบฟรี ได้ทั่วเมืองเชียงใหม่และกรุงเทพฯ และขอให้มีความสุขกับการ กินนะครับ - bon appetit

TALK

OF THE TOWN บอร์ดกระดานข่าวของริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต เป็น บริการสาธารณะที่น่าชื่นชมครับ แม้จะเปิดให้บริการ มานานหลายปีแล้ว แต่วันนี้ขอหยิบมาพู ดถึงและ ตบมือให้ เพราะมีประโยชน์ในการเป็นพื้นที่กลางที่ ชาวเชียงใหม่ใช้เป็นสถานที่ติดต่อ แจ้งเหตุ ขอความ ช่วยเหลือผู้คนในสังคม ตั้งแต่ขายหรือให้เช่าบ้าน ไปจนถึงประกาศตามหาแมวหมาที่หายไป ถือเป็นเสน่ห์ อย่างหนึ่งที่ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตได้แสดงให้เห็นถึง ความมี Service Mind ที่เป็นหัวใจของงานบริการ ที่ผู้ที่ท�ำงานบริการจะต้องมอบให้แก่ลูกค้าด้วยจิตใจ ที่รักงานบริการอย่างเต็มร้อย

62 COMPASS


Compass Magazine issue March 2018  

COMPASS ฉบับเดือนมีนาคม 2018 มาแล้ววว!!! ฉบับนี้อยากชวนทุกคน ตามไปลิ้มรสสุดยอด street food ในตำนานของเมืองเชียงใหม่ กับ 40 ร้าน++ ที่ COMPA...

Compass Magazine issue March 2018  

COMPASS ฉบับเดือนมีนาคม 2018 มาแล้ววว!!! ฉบับนี้อยากชวนทุกคน ตามไปลิ้มรสสุดยอด street food ในตำนานของเมืองเชียงใหม่ กับ 40 ร้าน++ ที่ COMPA...

Advertisement