__MAIN_TEXT__

Page 1

D w i n g e lo o Een blik op de toekomst

Dorpsvisie 2015-2035


Colofon Tekst en samenstelling Hannah Ietswaart, Renate Masselink, Egbert Muggen, Bas van Ruth Met medewerking van Erik Boelm, Jan Scholte en de inwoners van Dwingeloo, die hun inbreng hebben gegeven tijdens inspreekavonden en via de vragenlijsten. Fotografie Erik Bethlehem (pag. 7, 32, 33, 34 en 35), Marius Visser (pag. 11, 13, 21 en 50), Alanda de Boer (overige foto’s) Eindredactie Alanda! marketing en communicatie: Alanda de Boer Vormgeving en ontwerp Comm|Vorm - Communicatie en Vormgeving: Sandra Bos-Booij

Datum van productie: 2014


INHOUDSOPGAVE Voorwoord

3

3.

Visie op werken

19

Werkgelegenheid

19

6.

Visie op het landschap

31

Dorpsommetjes

31

Speelnatuur/visplek

32

Samenvatting

5

Ontmoetingsplek voor zzp’ers

19

Nationaal Park Dwingelderveld 32

1.

Dwingeloo in het kort

9

Glasvezel

19

Visie op het landschap

33

Brinkdorp

9

Samenwerking

20

Lokale economie

9

Samengaan natuur

Visie op de Zorg

35

9

Uitbreiding industrieterrein

20

Visie op werken

21

Zorgvoorzieningen en -organisaties

en recreatie

Sport

10

Verenigingsleven

10

Kunst en Cultuur

11

Toeristische trekpleister

11

4.

Nationaal Park

en senioren

35

Huisartsenpost

36

ZZWD

36

Visie op recreatie en toerisme 23

Sociale Marke

36

Samenwerking

23

Visie op de zorg

37

Bosbad De Paasbergen

23 Visie op Welzijn

39

Welzijn MensenWerk

39

Accommodaties

39

24

Jeugdwelzijn

39

24

Veiligheid

40

Visie op welzijn

41

Visie op de samenleving

43

11

Kwaliteit

23

De radiotelescoop

12

Meer variatie

24

De Sint Nicolaaskerk

12

Ontwikkelen slechtweeraccommodatie

voor Dwingeloo

12

Klimpark/speelnatuur

Betrokken Dwingeloo

13

Visie op recreatie en toerisme 25

Visie op wonen

15

Nieuwbouw

5.

Zorg voor volwassenen

20

Dwingelderveld

De GOUDEN prijzen

2.

7.

8.

Visie op de infrastructuur

27

15

Handhaving snelheidsregels

27

Onderwijs en kinderopvang

43

Bestaande bouw

15

Mensen met een beperking

27

Kunst en cultuur

44

Woningen voor senioren

16

Openbaar vervoer

28

Het verenigingsleven

45

Visie op wonen

17

Scholieren

28

Maatschappelijke voorzieningen 46

Glasvezel

28

Visie op de samenleving

Visie op de infrastructuur

29

9.

10. Dwingeloo staat niet stil

Dorpsvisie Dwingeloo

47 49

1


Werkgroep Dorpsvisie Dwingeloo De werkgroep Dorpsvisie Dwingeloo die aan dit document heeft gewerkt bestaat uit leden van: • Dorpsbelangen Dwingeloo • Handelsvereniging Dwingeloo • P  latform Verenigingen en 4 Dorpsvisie Dwingeloo Maatschappelijke organisaties


VOORWOORD Dwingeloo met haar mooie dorpskern en omringende kernen is

verenigingen en instellingen ontvingen een enquêteformulier

een heerlijke plaats om te wonen, werken en recreëren. Tot de

per e-mail of per post. Bijna 50 verenigingen hebben

gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 was Dwingeloo

deelgenomen aan deze enquête. Daarnaast is er met diverse

een zelfstandige gemeente, waartoe ook Westeinde, Eemster,

partijen gesproken over de ontwikkelingen in en om ons dorp

Leggeloo, Lhee en Lheebroek en gedeeltes van Geeuwenbrug

en is er onder de jeugd van 10-18 jaar een enquête uit gegaan

en Dieverbrug behoorden. Wanneer we in dit document spreken

via de scholen en buurtverenigingen. In totaal zijn hiervan 143

over Dwingeloo, bedoelen we het dorp Dwingeloo, mét deze

enquêtes retour gekomen (116x jeugd van 10-13 jaar en 27x

omliggende kernen.

jongeren van 13-18 jaar). Op basis van de alle verkregen input is door de werkgroep een concept dorpsvisie opgesteld, die

In deze dorpsvisie staat beschreven wat de kernwaarden van

vervolgens op een tweetal inwonersavonden is besproken met

Dwingeloo waren, nu zijn en hoe deze zullen worden over

eenieder die hierbij aanwezig wilde zijn. Op deze avonden zijn

15 tot 20 jaar. Hierbij zijn de invloeden van een dalend aantal

vraagstukken gepresenteerd en is in de meeste gevallen een

inwoners en de aspecten die samengaan met deze krimp

eenduidige mening gevormd.

meegewogen. Ook is het effect van een terugtredende overheid en de gevolgen hiervan voor de samenleving in beeld gebracht.

Nadat op deze wijze alle gedachten en meningen zijn gepeild, is een voorstel voor een uiteindelijke versie van de dorpsvisie

Met een dorpsvisie op het dorp Dwingeloo en de bijbehorende

voorgelegd aan de Denktank Dwingeloo en haar vier poten:

omliggende kernen willen wij als inwoners richting geven

Vereniging

aan de ontwikkelingen in ons dorp. Met de visie op ons dorp

Platform voorzieningen en maatschappelijke organisaties

kunnen wij goed anticiperen op de bredere maatschappelijke

en de Horeca- en recreatiesector. Ook zijn op enkele

en economische ontwikkelingen om ons heen. Daarnaast zijn

samenkomstlocaties concepten van de dorpsvisie neergelegd

in de dorpsvisie projecten benoemd die de komende jaren

en is aan belangstellenden via mail de conceptvisie verstuurd.

opgestart zouden moeten worden. De dorpsvisie is echter geen

Na een inspraaktermijn van enkele weken en bespreking van de

uitvoeringsdocument, maar een startpunt voor toekomstige

reacties op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen

ontwikkelingen.

Dwingeloo, zijn we op die manier uiteindelijk gekomen tot de

Dorpsbelangen,

de

Handelsvereniging,

het

definitieve dorpsvisie. Het samenstellen van de dorpsvisie is een langlopend proces geweest, dat in september 2012 is begonnen met een enquête

Wij wensen u veel leesplezier en een mooie blik in het verleden,

onder alle bekende verenigingen en instellingen. Ruim 100

het heden, maar vooral ook de toekomst van Dwingeloo!

Dorpsvisie Dwingeloo

3


6

Dorpsvisie Dwingeloo


SAMENVATTING In deze dorpsvisie staat beschreven wat Dwingeloo en de omliggende kernen te bieden hebben en welke ontwikkelingen de inwoners graag zien gebeuren in de komende 15-20 jaar. Dwingeloo is een dorp dat mensen een warm welkom heet. Waar inwoners en toeristen zich thuis voelen en actief bijdragen aan de gemeenschap. Het dorp en omliggende kernen zijn aantrekkelijk om te wonen, te werken en te verblijven. Het is een gebied waar burgers, boeren, ondernemers, belangengroepen en overheden elkaar kennen, elkaars standpunten respecteren. Een gebied waar landbouw, toerisme, natuur en prettig wonen samengaan.

Visie op wonen Dwingeloo gaat voor vraaggestuurd bouwen, dus alleen bouwen als daar behoefte aan is. Voor de komende 20 jaar verwachten we een behoefte aan 50 - 100 nieuwe woningen. Bij het bouwen is het belangrijk dat de bestaande ruimtelijke kwaliteit behouden blijft of versterkt wordt. Ook in de kleine kernen rondom Dwingeloo moet bouwen op aanvraag mogelijk blijven. De ouderen van nu en de komende decennia zullen langer zelfstandig moeten blijven wonen. De locaties van de voormalige brandweerkazerne en de -in de toekomst vrij te komen- locatie van de Storkschool aan de Bruges lijken zeer geschikt om seniorenwoningen te bouwen. Door flexibel bouwen kunnen woningen aangepast worden aan

de vraag, nu en in de toekomst. De moderne hulpmiddelen als domotica helpen ouderen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Driekwart van de huidige jongeren wil over 20 jaar nog graag in Dwingeloo wonen.

Visie op werken Dwingeloo is geschikt om voldoende werkgelegenheid te genereren voor het merendeel van de inwoners. Er zijn kansen in het ontwikkelen van een kenniswerkplaats op het gebied van technologie, aansluitend op de huidige technische bedrijven zoals ASTRON. Voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) kan een ontmoetingsplek als een bedrijfsverzamelgebouw versterkend werken. De agrarische sector en recreatie & toerisme zijn de grootste werkgevers in Dwingeloo. Het Natura 2000 gebied is voor beide groepen een aandachtspunt. Samen met verantwoordelijke overheden moeten er goede afspraken zijn om in en bij het natuurgebied te kunnen werken en recreÍren.

Dorpsvisie Dwingeloo

5


Visie op recreatie en toerisme Recreatie en toerisme geven Dwingeloo een belangrijke waarde. Dankzij de bezoekers aan ons dorp kan Dwingeloo vele voorzieningen in stand houden. Samenwerking is in de toekomst meer en meer nodig om een gevarieerd aanbod van activiteiten aan te kunnen bieden. Het zwembad is een belangrijke trekker voor toeristen en moet dan ook behouden blijven voor de toekomst. Dwingeloo richt zich op kwalitatief goede evenementen die bezoekers van ver trekken, zoals de Keramiekmarkt, Oogstdag, Sterrenfestival, Kunafestival, Dwingelermarkt en Siepeldagen. Warenmarkten van lage kwaliteit moeten van de Brink worden geweerd. De ontwikkeling van een slecht-weer-accommodatie op het gebied van techniek en bewegen kan een verbinding maken tussen toerisme en het bedrijfsleven zoals ASTRON. Natuur is een belangrijke pijler van Dwingeloo. Hierop aansluitend kan een (overdekt) klimpark en speelnatuur ontwikkeld worden.

Visie op de infrastructuur De Dwingelers zien de kruising van de Valderseweg en de Lheedermade graag verbeterd ten aanzien van de verkeersveiligheid. Een mogelijkheid is het verkeer voor wonen en werken te scheiden met de aanleg van een rotonde bij de toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein.

6

Dorpsvisie Dwingeloo

Door uitbreiding van 60 km zone buiten de bebouwde kom zal de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren. De ouderen in Dwingeloo moeten zich in en buiten het dorp kunnen bewegen met bijvoorbeeld rollatoren en scootmobiels. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet hiermee rekening worden gehouden. Het openbaar vervoer moet beter aansluiten bij de vraag. Steeds meer jongeren gaan naar Beilen naar school. Zowel wat betreft de busverbinding als de veiligheid op de weg is verbetering wenselijk. Wat digitale infrastructuur betreft is glasvezel een must in zowel de kern als het buitengebied.

Visie op het landschap Er is grote behoefte om verdwenen onverharde paden, houtwallen en tussendoor-paadjes terug te brengen in het landschap rondom Dwingeloo. Dat het Waterschap de stuwen in de Dwingelerstroom vispasseerbaar gaat maken geeft kansen voor het laten meanderen van de stroom, het aanleggen van speelnatuur, een kindervisstek en (struin) paden. Ook op andere plekken kunnen vanuit het dorp zogenaamde ‘dorpsommetjes’ worden aangelegd, waarbij het landschap en de cultuurhistorie via een app of tags levendig kunnen worden gemaakt.

Visie op zorg De veranderingen in zorg en welzijn vragen meer vrijwillige inzet van de burgers. Mensen zullen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen, waarbij de behoefte aan hulp


groter wordt. Een systeem van vertrouwenspersonen en een dienstenbank kan deze vrijwillige inzet faciliteren. De Sociale Marke verbindt vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties in Dwingeloo om in te spelen op vragen en zorgen van inwoners. Ook voor zorg in een kleinschalige omgeving zoals zorgboerderijen moet ruimte zijn in de toekomst. Dwingeloo onderschrijft de wens van de huisartsen om met een eigen weekend- en noodhulpvoorziening te blijven werken.

Visie op welzijn Kwaliteit van leven is afhankelijke van vele factoren. Welzijn MensenWerk zet zich op buurt- en dorpsniveau in om de sociale samenhang in de samenleving te vergroten. Dwingeloo vindt dat er voldoende, betaalbare accommodaties moeten blijven waar mensen zich kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Voor kinderen zou er uitbreiding van speelplaatsen moeten zijn in de vorm van speelnatuur.

gebracht met kunst. De cultuurhistorie van het dorp moet levend gehouden en versterkt worden. Veel verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn afhankelijk van contributies en/of subsidies. Samenwerking vergroot de kansen voor het voortbestaan van de grote variatie aan verenigingen die het dorp rijk is. Zwembad De Paasbergen is door verzelfstandiging behouden voor de toekomst. Inzet van vrijwilligers en ondernemers blijven ook in de toekomst noodzakelijk. De bibliotheek zal van de Brink verdwijnen. Er blijft voor Dwingeloo wel een fysieke plek waar inwoners boeken kunnen lenen: De Weyert.

Visie op de samenleving Om in het onderwijs en kinderopvang kwaliteit te blijven bieden bij een krimpende bevolking, is samenwerking noodzakelijk. De brede school bevordert samenwerking tussen verschillende partijen. Met flexibele bouw kan worden ingesprongen op veranderende vraag en aanbod. Er liggen voor Dwingeloo kansen op het gebied van kunst en cultuur. Dwingeloo kan zich meer profileren als kunst en cultuurdorp. Schooljeugd moet meer in aanraking worden

Cultureel Centrum Over Entinghe is in 2013 verzelfstandigd. Door inzet en ondersteuning van vrijwilligers en bedrijven kan de dorpshuisfunctie voor het dorp behouden blijven. Dorpshuis De Gowe in Geeuwenbrug functioneert goed onder een actief bestuur.

Dorpsvisie Dwingeloo

7


10

Dorpsvisie Dwingeloo


1

DWINGELOO IN HET KORT

Het dorp Dwingeloo in Zuidwest-Drenthe is meer dan 830 jaar oud: de eerste vermelding van het dorp dateert van een akte uit 1181. Men sprak toen nog niet over Dwingeloo met een D, maar van Twingelo met een T. Die naam verwijst waarschijnlijk naar het bedwingen van het bos - het loo. Gelukkig is men destijds met het bedwingen van het bos niet te ver gegaan: velen kennen Dwingeloo van het fietsen over de hei en door de bossen. Naast een groot areaal bos, kent Dwingeloo dus óók een enorm heideveld: het grootste natte heidegebied van WestEuropa is in Nationaal Park Dwingelderveld. Dwingeloo bestaat uit een dorpskern met circa 2.400 inwoners en meerdere kleinere kernen: Eemster, Leggeloo, Lhee, Lheebroek, Dieverbrug en Geeuwenbrug. Ooit was het dorp Lhee belangrijker dan de plaats Dwingeloo. Maar door de vestiging van adellijke families in Dwingeloo, werd dit de belangrijkste plaats.

Brinkdorp Dwingeloo is een van de mooiste zogeheten ‘brinkdorpen’. Midden in het dorp is een grote, groene ontmoetingsplek: de brink. Hier werden vroeger de schapen bijeengebracht voordat ze in een grote kudde naar het heideveld werden gedreven. Daarnaast groeiden op de brink eikenbomen voor het bouwen en repareren van boerderijen, schuren en wagens. Tenslotte was de brink van Dwingeloo de plek waar evenementen en markten plaatsvonden, waaronder een paardenmarkt.

Vandaag de dag heeft de brink van Dwingeloo alleen die laatste functie nog: het is een plek waar activiteiten plaatsvinden en waar mensen zich vermaken en elkaar ontmoeten. Op de brink is nu nog één ‘vijver’; De Riete is het enige overgebleven reservoir voor bluswater, van de elf die Dwingeloo vroeger telde.

Lokale economie Dwingeloo en de omliggende kernen zijn vanouds een agrarische gebied, maar zijn tegenwoordig ook zeer bekend als toeristisch zeer aantrekkelijke dorpen. Zowel de verblijfsrecreanten als de dagtoeristen maken een levendige detailhandel in het dorp Dwingeloo mogelijk. Zo zijn in het dorp in ieder geval twee supermarkten, twee bloemenzaken, een warenhuis, een fietsenzaak, een bakker, een slager, een biologische groentezaak, een ijssalon, een drogist en minstens vijf cadeauwinkels. Dat is voor Nederlandse begrippen een groot winkelbestand voor een dorp met circa 2.400 inwoners in de dorpskern. De toeristen maken het verschil. In de overige kernen is alleen in Lhee nog een dorpswinkel.

Zorgvoorzieningen en -organisaties Dwingeloo heeft een medisch centrum met een breed aanbod van diensten. Zo is er een huisartsenpost met apotheek, fysiotherapie, kinderfysiotherapie, logopedie, thuiszorg, diëtist, podotherapie, ergotherapie en verloskunde. Losstaand is er eveneens een tandartspraktijk en meerdere praktijken voor alternatieve geneeswijzen.

Dorpsvisie Dwingeloo

9


ZZWD (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) beheert woonservicecentrum De Weyert. De Weyert heeft 45 appartementen en is verbonden aan 28 aanleunwoningen voorzien van alarmering. Er zijn twee groepswoningen voor 13 mensen met geheugenproblematiek. In 2012 is het woonservicecentrum volledig gerenoveerd tot een modern gebouw met verschillende voorzieningen als een gastvrij restaurant, een winkel, kapsalon, een pedicure, een internetcafé en een collectie van de bibliotheek. Bewoners en ook andere inwoners van Dwingeloo kunnen bij in het woonservicecentrum terecht voor diensten op het gebied van zorg en welzijn. In Dwingeloo zijn verschillende thuiszorgorganisaties actief die ondersteuning bieden bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In Dwingeloo is de professionele organisatie Welzijn MensenWerk actief op het gebied van het welzijn voor alle doelgroepen. Welzijn MensenWerk levert welzijnsdiensten met als doel dat bewoners zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen meedoen in de samenleving en zich actief inzetten in hun omgeving, zodat er sociale samenhang ontstaat. Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners, organiseert activiteiten en komt ook bij mensen thuis.

Sport Dwingeloo beschikt op sportief gebied over maar

10

Dorpsvisie Dwingeloo

liefst een sporthal, een rugbyveld, voetbalvelden, een tennisbaan, een atletiekbaan, twee jeu de boulesbanen, een ijsbaan, een evenemententerrein waarop vooral paardensportevenementen worden gehouden, enkele maneges, een scoutingterrein en een openluchtzwembad. Deze zeer diverse sportaccommodaties herbergen vele verenigingen waar Dwingelers van 0-100 jaar deel kunnen nemen aan een keur van activiteiten. Dit wordt dan ook veelvuldig gedaan. Vrijwel alle jongeren van Dwingeloo zijn actief bij één of meerdere (sport)verenigingen. Verder zijn er nog diverse sportieve verenigingen die in de omgeving van Dwingeloo actief zijn, zoals de wandelvereniging met jaarlijks terugkerende evenementen zoals de krentenbloesemtocht en de avondvierdaagse. De atletiekvereniging organiseert regelmatig crosslopen door de bossen en over de heide. Verder is er de jaarlijkse wielerprofronde voor dames, ook wel ‘De 8 van Dwingeloo’ genoemd.

Verenigingsleven Naast de sportverenigingen zijn er ook veel andere verenigingen en maatschappelijke organisaties in Dwingeloo zeer actief. Denk hierbij aan de handelsvereniging, buurtverenigingen, de boermarken, belangenverenigingen, activiteitenverenigingen, muziekvereniging, diverse koren, vrouwenverenigingen, kerkelijke instellingen en een toneelvereniging. De vele verenigingen zorgen voor een levendig dorp met betrokken mensen.


Kunst en Cultuur Dwingeloo heeft veel te bieden op het gebied van cultuur en staat ook wel bekend als kunstdorp. In en om het dorp zijn veel beeldend kunstenaars actief, zowel amateurs als professionals. Een aantal van hen biedt de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en heeft regelmatig het atelier open. Druk bezochte activiteiten op het gebied van kunst zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse atelierroute Dwingeloo (kunstroute Westeinde), de Keramiekmarkt op Hemelvaartsdag en de kunstmarkt tijdens het Sterrenfestival. En vijf keer per jaar is het evenement ‘Broodje Kunst’, een lunch met een spreker op het gebied van kunst.

Toeristische trekpleister Dwingeloo is aantrekkelijk om te wonen, maar ook een toeristische trekpleister dankzij de mooie natuur, de vele wandel en fietsroutes, het openbare openluchtzwembad of het Blauwe meer, en binnenkort ook een passantenhaven in Dieverbrug.

Nationaal Park Dwingelderveld Ook op het gebied van cultuur in de vorm van muziek en theater is er veel te beleven, zoals het reeds genoemde Sterrenfestival en de zeer regelmatige live optredens van bands in de lokale horecagelegenheden. In 2013 is er voor het eerst een groot Bluesfestival georganiseerd door de gezamenlijke horeca, dat jaarlijks een vervolg gaat krijgen.

Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Het uitgestrekte heideveld diende vroeger als weidegrond voor vee, vooral voor schapen. In de dagelijks te bezoeken schaapskooi Achter ’t Zand worden schapen gehouden om de vergrassing van de heide tegen te gaan.

Op het gebied van cultuurhistorie is er een actieve historische vereniging, Dwingels Eigen, met haar thuisbasis in het Cultureel Centrum Over Entinghe. In dit dorpshuis/cultureel centrum vinden regelmatig activiteiten plaats op het gebied van kunst en cultuur.

Het Dwingelderveld is nu vooral kraamkamer en leefgebied van veel (zeldzame) dier- en plantensoorten. In het gebied zijn bijna driehonderd soorten vogels te zien, tientallen soorten vlinders en voor bijna alle Nederlandse reptielen zijn de omstandigheden in het Dwingelderveld gunstig. Het gebied telt meer dan zestig vennen en veenmoerasjes. In het informatiecentrum van Staatsbosbeheer in Lhee wordt hierover veel informatie gegeven.

In Lhee vind jaarlijks één van de oudste oogstdagen plaats waar de historie van de landbouw in de afgelopen 100 jaar belicht wordt.

Dorpsvisie Dwingeloo

11


De radiotelescoop Een vertrouwd baken voor veel wandelaars en fietsers is de radiotelescoop. Sinds 1956 staat de telescoop met een diameter van 25 meter op de grens van bos en heide. De telescoop was destijds de grootste ter wereld en werd in april 1956 officieel geopend door (toen) Koningin Juliana. ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy is het Nederlandse onderzoeksinstituut dat ontdekkingen in de radiosterrenkunde mogelijk maakt. ASTRON gebruikte de telescoop voor wetenschappelijk onderzoek van het melkwegstelzel, de zon en het heelal. Om de zwakke signalen uit het heelal beter te kunnen opvangen werd de telescoop indertijd gebouwd in een afgelegen natuurgebied. Met de radiotelescoop zijn twee kleine sterrenstelsels in de buurt van de Melkweg ontdekt die de namen Dwingeloo I en Dwingeloo II hebben gekregen.

vormige torenspits is hét herkenningspunt van Dwingeloo en is zeldzaam in Nederland. Rond het ontwerp van deze torenspits is een legende bekend. ‘Ruim 400 jaar geleden was de bouwmeester bezig met het ontwerpen van de spits, maar dat wilde maar niet lukken. Hij werd keer op keer afgeleid door een jonge dame die te paard langsreed en naar hem lachte. Het was de Juffer van Batinghe, de dochter van de landheer van havezate Batinghe. Haar vader zond haar weg, maar voor zij ging, trok zij nog eenmaal rond, en zij zag de maan tussen de bomen schijnen. In de vorm van de maan zag zij de nieuwe torenspits voor zich. De Juffer reed naar de bouwmeester, stapte van haar paard en vertelde wat ze gezien had en hoe mooi het leek. Daarna ging zij op reis. De bouwmeester had die avond zijn ontwerp klaar. De Juffer van Batinghe kijkt nog iedere dag naar het ontwerp waarvan zij de inspiratiebron was’.

De GOUDEN prijzen voor Dwingeloo De radiotelescoop is nu een rijksmonument. Vrijwilligers van CAMRAS beheren en onderhouden de telescoop en gebruiken het om belangstelling voor techniek en sterrenkunde bij de jeugd te stimuleren en mensen kennis te laten maken met radioastronomie. De afgelopen jaren heeft die stichting zich ingezet voor de restauratie van de telescoop met een feestelijke heropening in het voorjaar 2014.

De Sint Nicolaaskerk De Sint Nicolaas kerk is gebouwd omstreeks 1410. De ui-

12

Dorpsvisie Dwingeloo

Met haar beschermd dorpsgezicht is Dwingeloo één van de mooiste brinkdorpen van Drenthe. Het dorp trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. De historische en groene inrichting van de brink had het echter door de hoge bezoekersaantallen zwaar te verduren gehad, met als gevolg een achteruitgang van de kwaliteit. In nauw overleg met de gemeente Westerveld, bewoners en gebruikers is een plan opgesteld waarin het historische karakter en de vroegere structuur van de brink zijn hersteld.


Door de uitvoering van dit herinrichtingsplan is een brink ontstaan, waar met een sobere en stijlvolle inrichting de ruimtelijke harmonie is teruggebracht en gewaarborgd voor komende generaties. Het herinrichtingsplan wordt niet alleen in Dwingeloo maar ook door vakspecialisten gewaardeerd. Deze waardering blijkt uit het winnen van de BNG erfgoedprijs in 2011 en door het winnen van goud in Entente Florale Europe, de internationale groencompetitie voor steden en dorpen. De jury was van mening dat de prachtig gerenoveerde brink het kloppend hart is van het dorp en dat dit juweel de gemeente en haar bewoners ‘kwaliteit van leven’ biedt.

doelen. Dit kan zijn in de vorm van sponsoring, het beschikbaar stellen van materieel of het verrichten van werkzaamheden. De stichting heeft zich onder andere al ingezet voor de voetbalvereniging en het zwembad.

Betrokken Dwingeloo Dwingelers voelen zich betrokken bij hun dorp. Naast individuele betrokkenheid heeft Dwingeloo veel verschillende organisaties die zich inzetten voor de samenleving. Sinds 2012 is Denktank Dwingeloo actief voor structureel overleg tussen de belangenverenigingen van Dwingeloo: inwoners, ondernemers, gebruikers van de collectieve voorzieningen en de toeristensector. De Denktank zet zich in om initiatieven en organisaties te verbinden en behartigt de belangen van de Dwingelers in algemene zin. Melkveehouders in Dwingeloo en omstreken hebben zich verenigd in de stichting Melkveebedrijven Dwingeloo. De stichting zet zich in voor Dwingelse maatschappelijke

Jaarlijks organiseren Fysiotherapie Dwingeloo en Kinderfysiotherapie Dwingeloo de MCD-run waarbij de opbrengsten naar een lokaal doel gaat. Hierbij is een AED-apparaat, een bijdrage voor een beweegtuin bij het woonservicecentrum en een bijdrage voor speeltoestellen in het zwembad gerealiseerd. Sinds eind 2013 is De Sociale Marke ingesteld. De Sociale Marke verbindt diverse vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties in het sociaal domein van zorg en welzijn in en rond Dwingeloo. Het is een netwerk dat ervoor zorgt dat er beter ingespeeld kan worden op vragen en zorgen van inwoners en als doel heeft het bieden van kansen en oplossingen voor het aanwenden en versterken van eigen kracht van inwoners.

Dorpsvisie Dwingeloo

13


16

Dorpsvisie Dwingeloo


2

VISIE OP WONEN

Dwingeloo en de omliggende kernen is een prachtig omgeving om in te wonen. Belangrijk hierbij is het behouden en versterken van bestaande ruimtelijke kwaliteit. Denk hierbij aan de Brink, de Essen, de groene zones tot de kern van het dorp, de lintbebouwing en klinkerwegen met oude eiken. Deze kwaliteit moet bewaakt worden bij nieuwbouw- en herinrichtingsplannen. In het geval van nieuwbouw moet het gaan om vraaggestuurd bouwen, waarmee bedoeld wordt dat er alleen gebouwd gaat worden als er sprake is van een ‘zekere’ bewoning, zonder dat dit anderzijds bovenmatige leegstand in bestaande woningen veroorzaakt.

Nieuwbouw Op het gebied van nieuwbouw betekent dit dat wij vooral kansen zien in een kleine uitbreiding van hoge kwaliteit. Voor de komende 20 jaar verwachten wij dat er in de kern van Dwingeloo 50 tot 100 woningen bijgebouwd moeten worden. Dit aantal is reëel gezien de goede vestigingsvoorwaarden en de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf van Dwingeloo. Een goede start van deze nieuwbouw is de realisatie van de 23 starterswoningen in opdracht van de Vereniging Bouwgroep Dorpskracht Dwingeloo. De locaties van de voormalige brandweerkazerne en toekomstig vrij te komen locatie van de Storkschool (Bruges) zijn zeer geschikt om (senioren)woningen te bouwen. De locaties zijn dichtbij het centrum met

de winkels en op redelijke afstand van het bestaande woonzorgcentrum. Op de Bruges zou een hofjesstructuur goed passen met opening naar de huizen die al langs het grasveldje voor de school staan. Dit behoudt zoveel mogelijk het uitzicht van deze huizen. De binnentuin van het hofje kan gezamenlijk onderhouden worden en levert een beschutte plaats op voor ouderen om buiten te zijn. De kleine kernen rondom Dwingeloo, met voornamelijk lintbebouwing, zijn wat voorzieningen betreft gericht op het grote kerndorp. Dit maakt dat het voornemen van de gemeente om bebouwing te concentreren in de kleine kernen geen effect meer zal hebben op het behouden van voorzieningen. Wel willen wij ook daar bouwen op aanvraag. Dit zal gaan om enkele woningen per kleine kern of lintbebouwing. Zo kunnen de gaten die in de lintbebouwing gevallen zijn weer opgevuld worden.

Bestaande bouw Vrijkomende bestaande gebouwen zouden ons inziens geschikt gemaakt kunnen worden voor speciale doelgroepen zoals ouderen, aangepast wonen of midden- en kleinbedrijf. Hiermee wordt leegstand voorkomen wat voor het aanzien van het dorp belangrijk is. Het gaat hier om maatwerk waarbij wij van de gemeente verwachten dat zij bij initiatieven vanuit de markt vooral kaderstellend en faciliterend optreedt.

Dorpsvisie Dwingeloo

15


Woningen voor senioren De komende decennia ontstaat er een nieuwe groep ouderen. Ook voor deze doelgroep gaat het bij nieuwbouw en verbouw om aansluiten bij de vraag. Deze groep is nieuw in de zin dat zij langer zelfstandig zal blijven wonen met hulp. Door flexibel te bouwen kunnen de woningen na de periode met meer ouderen (de komende 40 jaar) eenvoudig aangepast worden aan de dan geldende vraag. Ouderen willen veelal blijven wonen in de eigen omgeving. Dit betekent dat er ook verspreid over de kleine kernen aangepaste woningen voor ouderen moeten komen. Met de moderne hulpmiddelen – domotica – is de benodigde hulp goed te leveren vanuit het kerndorp.

16

Dorpsvisie Dwingeloo

Wat de jeugd vindt Jeugd (10-13 jaar) en jongeren (13-18 jaar) zijn tevreden over Dwingeloo als woondorp, 85% van hen geeft Dwingeloo een cijfer 8 of hoger. Voor jeugd en jongeren is het belangrijk dat er in de buurt voldoende speelmogelijkheden zijn en dat het een veilige omgeving is, aangezien veel kinderen na schooltijd buiten spelen (49%), vooral op eigen erf of in de directe omgeving. Daarnaast wordt er veel gesport (11%) of gebruik gemaakt van de TV / spelcomputer (21%). Jeugd van 6 tot 13 jaar heeft de wens om in de buurt meer speeltoestellen (34%) en meer sportmogelijkheden zoals baskets en doeltjes te ontwikkelen (33%). Ook jongeren van 13-18 jaar hebben de wens voor meer sportvoorzieningen, maar ook voor ‘hang’plekken. Aangezien de concentratie van de jeugd vooral is in de buurt ‘de Valderse’ is dit een goede locatie voor al deze ontwikkelingen.


Wat de jeugd vindt Van de jongeren spreekt 50% na schooltijd vooral af met vrienden, 14% gaat sporten en 15% gaat TV kijken of met de computer aan de gang. Sociale contacten onderhouden via computer of telefoon is erg belangrijk voor de jongeren, 85% heeft een facebookaccount en ook 85% gebruikt Whatsapp. Twitter is een goede derde met 77% en daarnaast heeft 40% een account op Youtube.

Wat de jeugd vindt De jongeren zien Dwingeloo over 20 jaar vooral als een dorp dat veel te bieden heeft voor de jeugd, zoals uitgaan (56%), maar ook een dorp dat de mouwen opstroopt om elkaar te helpen (44%). Ook het zijn van een toeristische trekpleister zien de jongeren wel (44%), vooral ook met het onderscheidende groene karakter (26%) en het beschermde karakter (22%). Vooral moet Dwingeloo ook blijven zoals het nu is (44%) volgens de jongeren. Een groot deel van de jongeren (76%) wil over 20 jaar nog graag wonen in Dwingeloo. Redenen om te verhuizen is omdat hier onvoldoende werk is.

Visie op wonen Ruimte bieden voor bouwen op aanvraag van 50-100 woningen in de kern Dwingeloo, rekening houdend met specifieke vraag aan woningen zoals seniorenwoningen. Ruimte bieden voor bouwen op aanvraag van enkele woningen per kleine kern of lintbebouwing behorende tot de voormalig gemeente Dwingeloo. Aangepaste woningen realiseren voor ouderen met moderne hulpmiddelen zodat ouderen in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vrijkomende bestaande (overheids) gebouwen geschikt maken voor speciale doelgroepen zoals ouderen, aangepast wonen of midden- en kleinbedrijf.

Dorpsvisie Dwingeloo

kernpunten uit de visie

Jeugd en jongeren zijn tevreden over Dwingeloo als woondorp, 85% van hen geeft Dwingeloo een cijfer 8 of hoger.

17


20

Dorpsvisie Dwingeloo


3

VISIE OP WERKEN

Dwingeloo is met haar huidige vestigingsklimaat geschikt om voldoende werkgelegenheid te genereren voor het merendeel van de inwoners. Naast de agrarische sector en de recreatie- en toerismebranche in het algemeen, zijn er grote werkgevers in Dwingeloo waarvan een aantal op het gebied van techniek.

Werkgelegenheid Kijkend naar de toekomst ziet Dwingeloo kansen voor een ontwikkeling die meer werkgelegenheid oplevert voor hoger gekwalificeerde mensen. Hierbij sluiten wij aan bij ASTRON/LOFAR. Wij denken dan zowel aan een kenniswerkplaats op het gebied van technologie, als ook aan een netwerk van zzp’ers op het gebied van high tech.

verbindingen en voldoende parkeergelegenheid. De toegang moet laagdrempelig zijn.

Ontmoetingsplek voor zzp’ers

Glasvezel

Als faciliteit voor deze zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) zal een ontmoetingsplek belangrijk zijn. Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw voor flexwerken en voor overleg. Als voorbeeld voor deze nieuwe manier van werken hebben wij het concept van seats2meet voor ogen. Deze organisatie faciliteert een dynamische omgeving waarin de gasten kunnen werken, vergaderen en elkaar ontmoeten. De vraag naar flexibele werkplekken en vergaderlocaties is er al en zal met de hierboven genoemde ontwikkeling toenemen. De uitstraling van het bedrijfsverzamelgebouw moet passen bij de doelgroep: professioneel, modern functioneel, faciliterend aan netwerk organisaties met zeer snelle

Een snelle internetverbinding in de vorm van glasvezel is voor de ondernemers in Dwingeloo essentieel om ook in de toekomst het werk goed te blijven doen. Voor de ondernemers in het dorp, maar zeker ook in het buitengebied (denk aan grote melkveebedrijven, vele zelfstandigen die vanuit huis werken) is dit essentieel.

Dorpsvisie Dwingeloo

19


Samenwerking Reeds eerder is genoemd dat de agrarische sector en de recreatie & toerisme de grootste werkgevers zijn in Dwingeloo. Binnen deze branches zijn veel samenwerkingsverbanden, wat versterkend werkt voor de sector als geheel. In beide branches wordt hard gewerkt aan ontwikkelingen die passen bij de markt.

Samengaan natuur en recreatie Het Natura 2000 gebied is voor beide groepen een aandachtspunt. Voor samengaan van beschermde natuur en recreatie zou het goed zijn om samen met de verantwoordelijke overheden nieuwe afspraken te maken over rust en drukte. Het gaat hier om afspraken over toegankelijkheid in de terreinen en een spreiding van de diverse evenementen met een verdeling over de tijd en over het gebied. Doel van deze afspraken over rust en drukte in het gebied is helderheid vooraf zodat bij de start van een initiatief duidelijk is wat wanneer mogelijk is. Hiermee kunnen ondernemers en verenigingen goed gebruik maken van de ruimte die wet en regelgeving biedt.

Uitbreiding industrieterrein De komende uitbreiding van het industrieterrein geeft bedrijven een kans zich te vestigen in Dwingeloo. Concentratie van bedrijven kan bovendien de onderlinge samenhang of samenwerking bevorderen.

20

Dorpsvisie Dwingeloo


Ontwikkelen van een netwerk van zzp’ers en een kenniswerkplaats op het gebied van technologie aansluitend op ASTRON/ LOFAR. Ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw met glasvezelaansluiting als faciliteit voor zzp’ers, flexwerkers en vergaderingen. Realiseren van een glasvezelnetwerk voor zowel het dorp als de buitengebieden. Nieuwe afspraken maken met de verantwoordelijke overheden over rust en drukte in samenhang met de toegankelijkheid van de natuurterreinen.

Dorpsvisie Dwingeloo

KERNPUNTEN UIT DE VISIE

Visie op werken

23


24

Dorpsvisie Dwingeloo


4

VISIE OP RECREATIE EN TOERISME

Dwingeloo moet veel aandacht blijven geven aan het toerisme vanwege de belangrijke toegevoegde waarde voor het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behoud van veel voorzieningen dankzij de toerist. Uiteraard zijn er ook nadelige effecten van de recreanten, maar deze wegen niet op tegen de voordelen.

Samenwerking Eerdergenoemde (sport)evenementen en bezienswaardigheden dragen bij aan een gevarieerd aanbod van activiteiten waarbij dagbezoekers naar Dwingeloo worden getrokken. Ook wordt er in het dorp meer en meer samengewerkt om evenementen te organiseren voor zowel de eigen inwoners als de bezoekers van ons dorp. Zo ontplooien de horeca in Dwingeloo en Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo gezamenlijke initiatieven, of organiseren activiteitenteams van de recreatiebedrijven activiteiten in het dorp of bij het zwembad. Dergelijke samenwerking wordt in het dorp gewaardeerd en nieuwe initiatieven moeten dan ook gestimuleerd worden.

Bosbad De Paasbergen Het zwembad is een belangrijke trekker voor toeristen om hun vakantie in Dwingeloo door te brengen. Deze voorziening willen wij dan ook behouden en in de toekomst willen we kijken wat voor mogelijkheden hier nog ontwikkeld kunnen worden.

Kwaliteit Er worden in Dwingeloo veel activiteiten georganiseerd, die door zowel inwoners als toeristen worden bezocht. Een aantal jaarlijks terugkerende evenementen zijn de Keramiekmarkt, Oogstdag, Sterrenfestival, Taribush Kuna Festival, Dwingelermarkt en de Siepeldagen. Dwingeloo is trots op de evenementen die er zijn en ook op nieuwe initiatieven die op regelmatige basis ontstaan. Er zal scherp gelet moeten worden op de kwaliteit van de evenementen om toekomstbestendig te kunnen zijn. Warenmarkten van lage kwaliteit moeten van de Brink worden geweerd. Deze doen het imago van kwalitatieve evenementen in Dwingeloo schade aan.

Dorpsvisie Dwingeloo

23


Het is goed om bij promotionele activiteiten aan te sluiten bij de gebiedspromotiecampagne Het nationale park van Drenthe. Onder het motto samen sta je sterk kunnen we hiermee de toerist naar Zuidwest-Drenthe halen.

Meer variatie Er is behoefte aan een meer gevarieerd aanbod voor het vermaak van toeristen. Denk hierbij aan wandelroutes door de kernen en de buitengebieden. Ook het historisch erfgoed kan hierin worden meegenomen. Om de diverse doelgroepen te kunnen blijven bedienen is aanbod van laagdrempelige accommodaties noodzakelijk en moeten recreatieondernemers zich blijven ontwikkelen.

Ontwikkelen slechtweeraccommodatie In Dwingeloo zijn er wellicht kansen voor een nieuw te ontwikkelen slechtweeraccommodatie. Omdat Dwingeloo zowel veel technische bedrijven als toerisme heeft, is er een goede basis voor een dagattractie op het gebied van techniek en bewegen. Hierbij ontstaat een verbinding tussen het toerisme en het overige bedrijfsleven. Dit wordt gezien als een aanvulling op het Planetron en zou dan bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij ASTRON. De kwaliteit van deze techniekwerkplaats is vergelijkbaar met NEMO in Amsterdam, de omvang is passend bij het verzorgingsgebied (Noord Nederland). Dit kan mogelijk gecombineerd worden met de bovengenoemde kenniswerkplaats. In de directe nabijheid is ook Speelstad Oranje als slechtweeraccommodatie aanwezig.

24

Dorpsvisie Dwingeloo

Klimpark/speelnatuur Als nieuwe ontwikkeling denken wij bijvoorbeeld aan een nog aan te leggen klimpark in de open lucht of in een oude melkstal. Ook is het idee geopperd van speelnatuur voor eigen inwoners en toeristen. Dit is een plek in of bij het dorp met water en ruigte, vlonders en hout om hutten te bouwen. Mogelijk kan een bestaande vijver hiervoor worden gebruikt. Het streven moet hierbij zijn om waar mogelijk aansluiting te zoeken bij de reeds aanwezige horecabedrijven. Bezoekers van dergelijke attracties zijn toeristen uit de regio en bewoners uit de Noordelijke provincies.


Ontwikkelen van een toeristische slechtweeraccommodatie op het gebied van techniek die het toerisme en technisch bedrijfsleven verbindt. Een toeristische (winter) beweegattractie, zoals een klimpark. Aanleg van een natuurspeelplaats met water en ruigte.

Dorpsvisie Dwingeloo

kernpunten uit de visie

Visie op recreatie en toerisme

27


28

Dorpsvisie Dwingeloo


5

VISIE OP INFRASTRUCTUUR

Op het gebied van de infrastructuur zijn er in Dwingeloo enkele knelpunten waar een inhaalslag gemaakt kan worden betreffende de veiligheid van de verkeersgebruikers. De ontsluiting van het dorp Dwingeloo bestaat uit een rotonde bij de oude kern van het dorp en een kruising van de N855 op de Valderseweg (bij de brandweerkazerne). Deze kruising is niet optimaal. Om dit op te lossen en om aan te sluiten bij toekomstige ontwikkelingen kan het aanleggen van een nieuwe rotonde en ontsluitingsweg op de meest oostelijke rand van de uitbreiding van het bestaande industrieterrein een oplossing bieden. Dit scheidt de twee hoofdstromen naar ons dorp: een stroom voor bewoners en bezoekers via de Entingheweg en Valderseweg en een verkeersstroom naar bedrijven via de nieuwe rotonde bij het industrieterrein. Dit wordt vooral van belang bij de uitbreiding van het industrieterrein.

veiligheid, zorgt voor duidelijkheid en maakt een einde aan het huidige overschot aan zone-borden.

Mensen met een beperking Bij de inrichting van de openbare ruimte moet meer rekening worden gehouden met mensen met een beperking. Denk aan de toegankelijkheid voor rollators en scootmobiels.

Handhaving snelheidsregels Er is behoefte aan een strikter handhavingsbeleid ten aanzien van verkeers- en snelheidsregels. Verder is er veel overlast van landbouwverkeer door vervuiling van het wegdek en de vele jonge chauffeurs die vaak met hoge snelheid door de bebouwde kom gaan. Het uitbreiden van 60 km zone naar de gemeentelijke wegen in het buitengebied verbetert de verkeers-

Dorpsvisie Dwingeloo

27


Wat de jeugd vindt Ook de veiligheid voor spelende jeugd is belangrijk bij inrichting van de openbare ruimte. Dit laatste is grotendeels al ingevuld, want 86% van de kinderen van 10-13 jaar heeft absoluut geen last van verkeer in de buurt. Indien er voor de jeugd wel overlast is van het verkeer, is dit vooral vanwege te hard rijden. Van de jongeren (13-18 jaar) vindt 22% dat er te veel verkeer is dat te hard rijdt.

86% van de kinderen van 10-13 jaar heeft absoluut geen last van verkeer in de buurt.

situatie indien scholieren op elkaar staan te wachten in het donker. Betere verlichting of een apart liggend fietspad moeten de veiligheid vergroten. Ook de veiligheid van fietsers over de Dwingelderdijk dient verbeterd te worden. Dagelijks fietsen daar scholieren vanuit Dwingeloo naar de middelbare school in Diever en andersom, de basisschooljeugd uit Dieverbrug naar Dwingeloo. Met de komst van de nieuwe brede school aan de Heuvelenweg/Westeinde moet de verkeersveiligheid van de Heuvelenweg verbeterd worden. Bij de komst van een alternatieve route voor fietsers moeten de kinderen (en ouders) gestimuleerd worden deze veiligere route te nemen.

Openbaar vervoer Het aanbod aan openbaar vervoer sluit niet altijd aan bij de vraag. Er moeten samenwerkingsvormen ontstaan in bijvoorbeeld gecombineerd vervoer van jeugd en ouderen. Daarbij is er specifiek behoefte aan een verbetering van de busverbinding naar Beilen aangezien steeds meer jongeren daar naar school gaan.

Scholieren Om dezelfde reden moet ook de veiligheid van de fietsers op weg naar Beilen verbeterd worden door het aanleggen van een apart fietspad langs De Mussels. Bij de afslag Holtien van de N855 ontstaat een gevaarlijke

28

Dorpsvisie Dwingeloo

Glasvezel Wat digitale infrastructuur betreft lijkt het zinvol om glasvezel naar alle bebouwing van alle kernen van Dwingeloo aan te leggen. Met het bedrijfsverzamelgebouw is er een aanvullende faciliteit voor de zzp’ers die een hoogwaardige verbinding nodig hebben. Met de beschikbare subsidies lijkt deze ontwikkeling de komende jaren mogelijk.


Onderzoeken of scheiden van verkeerstromen naar het dorp mogelijk is via een nieuwe rotonde en ontsluitingsweg naar het industrieterrein aan de oostelijke zijde. Bij inrichting van openbare ruimte meer rekening houden met mensen met beperkingen. Verkeersveiligheid verbetert door uitbreiden van 60 km zone naar alle gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom, een strikter handhavingsbeleid en op locaties verbeteren van de verlichting. Digitale ontsluiting van het dorp door mogelijkheid van het gebruik van glasvezel in het dorp ĂŠn de buitengebieden.

Dorpsvisie Dwingeloo

kernpunten uit de visie

Visie op de infrastructuur

31


32

Dorpsvisie Dwingeloo


6

VISIE OP HET LANDSCHAP

De voormalige gemeente Dwingeloo ligt tussen het Nationaal Park Dwingelerveld en het beekdal van de Dwingelerstroom. Rondom de kernen liggen landbouwgronden, grasland en akkerbouw. De essen zijn veelal in gebruik voor akkerbouw. Ook het beekdal is maximaal in gebruik door de landbouw, voornamelijk grasland. De meeste onverharde paden, houtwallen en ‘tussendoor-paadjes’ zijn verdwenen.

Dorpsommetjes Verbindingen via (struin)paden zijn belangrijk voor inwoners en toeristen. Vanuit de kernen zullen een aantal van deze paadjes weer in ere worden hersteld en zo ontstaan ‘dorpsommetjes’ voor inwoners en toeristen. We denken aan een verbinding naar Eemster en Leggeloo met Dwingeloo via de stroom. De paden gaan tussen weilanden door en langs de stroom. Langs

de paden kan begroeiing ontstaan waar dit goed samengaat met de landbouw. Langs de stroom kunnen de paden aansluiten op oversteken met handbediende pontjes. Daarnaast mist nog een aantrekkelijke (deels onverhard, niet alleen langs rechte wegen) wandelroute/ dorpsommetje van Dwingeloo naar het bos. Langs de routes zal waar mogelijk begroeiing komen zodat het idee van een kleinschalig landschap ontstaat. Te denken valt aan heggen, houtsingels, bosjes in overhoekjes (stukjes (gemeente)grond die niet functioneel worden gebruikt.) Om het landschap en de cultuurhistorie levend te maken voor de wandelaars, zullen verhalen verzameld worden die via een app of tags langs de route kunnen worden beluisterd. Het gaat om verhalen van ouderen, jongeren, nieuwe inwoners, boeren en natuurkenners.

Dorpsvisie Dwingeloo

31


34

Dorpsvisie Dwingeloo


Het waterschap gaat de stuwen in de Dwingelerstroom vispasseerbaar maken. Dit biedt een kans om te bekijken of het mogelijk is de vispassage als meander aan te leggen en zo het hoogteverschil van de stuw op te vangen. Langs de meander kan een strook met begroeiing komen waar het aantrekkelijk is om te wandelen en te recreĂŤren en waar speelnatuur/kindervisstek kan ontstaan.

Visie op het landschap Dorpsommetjes (wandelroutes van max 5 km) realiseren vanuit kernen naar het bos en naar de Dwingelerstroom. Op enkele plaatsen komen trekpontjes over de stroom. De routes worden voorzien van verhalen die via een app of tag te beluisteren.

Nationaal Park Dwingelderveld De bossen en de heide van het Nationaal Park Dwingelderveld zijn voor vele inwoners en toeristen een meerwaarde van Dwingeloo. De recente ontwikkelingen van het Nationaal Park geven ruimte voor de mens om van het natuurgebied te genieten. Voor samengaan van beschermde natuur en recreatie zou het goed zijn om samen met de verantwoordelijke overheden nieuwe afspraken te maken over rust en drukte (zie ook hoofdstuk 3: Samengaan natuur en recreatie).

Optisch kleinschalig landschap langs de wandelroutes door waar mogelijk kronkelige paden, heggen, houtwallen, bosjes in overhoeken, ed. De vispassages langs de stuwen in de Dwingelerstroom via meanders laten lopen en de passage in de buurt van het dorp uitbreiden met speelnatuur/visstek voor kinderen.

Dorpsvisie Dwingeloo

KERNPUNTEN UIT DE VISIE

Speelnatuur/visplek

35


36

Dorpsvisie Dwingeloo


7

VISIE OP DE ZORG

Zorg voor volwassenen en senioren Zorg voor volwassenen zal de komende jaren veranderen door een aantal wetswijzigingen. In de toekomst zal meer zorg door de omgeving gegeven moeten worden. ‘Naoberschap’ was vanouds een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen. De laatste decennia is het naoberschap afgenomen, maar de verwachting voor de toekomst is dat dit fenomeen juist zal (moeten) toenemen door een terugtredende overheid. Dwingeloo wil een ‘warme’ omgeving zijn voor mensen met een hulpvraag. Wijkgerichte signalering Hierbij is naast de professionele zorg ook een rol weggelegd voor wijken en/of buurten. Een systeem van vertrouwenspersonen en een dienstenbank of buurtzorg zal voor deze zorgvragen gebruikt kunnen worden. Te denken valt aan een systeem van wijkgerichte signalering. In dit systeem zijn er in de wijken en/of buurten enkele vertrouwenspersonen waar men contact mee kan opnemen als er (gezins)situaties voorkomen waarbij hulp geboden moet worden. Ter ondersteuning van deze vertrouwenspersonen is er een adressenbestand met personen vanuit de directe omgeving die de gevraagde hulp dan ook kunnen bieden. Gezien de wijze waarop in Dwingeloo wordt samengeleefd, lijken dit haalbare opties.

Zorg in kleinschalige omgeving Als alternatief voor de bovengenoemde vormen van sociale begeleiding is er rondom Dwingeloo ook aanbod van zorg in een kleinschalige omgeving zoals een zorgboerderij. Op dit moment zijn hiervan in Dwingeloo twee voorbeelden te noemen: zorgboerderij ‘de Agara Hoeve’ en zorgboerderij ‘Het Trekpeerd’. Voor de toekomst is Dwingeloo van mening dat ook voor nieuwe kleinschalige initiatieven ruimte moet zijn. De bebouwing mag echter geen inbreuk maken op het karakter van de omgeving waarin ze staan of komen. Zelfstandig blijven wonen Met de veranderingen in de zorg zullen mensen langer zelfstandig blijven wonen, wat gepaard kan gaan met een grotere zorgbehoefte. Hiermee vergroot de behoefte aan zorg aan huis zoals lichamelijke zorg (bijvoorbeeld hulp bij aankleding / persoonlijke verzorging), maar ook hulp in de huishouding, bij het boodschappen doen en voor andere zorgtaken. Het inzetten van domotica kan een belangrijk hulpmiddel zijn om in zorg te voorzien. Naast deze vorm van zorg voor ouderen blijft een woonservicecentrum als ‘de Weyert’ nodig om ook in de toekomst aan de behoefte aan dergelijke huisvesting te voorzien. In het hoofdstuk De visie op wonen wordt hier verder op ingegaan.

Dorpsvisie Dwingeloo

35


Participatiewet De participatiewet, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, is voor mensen met een arbeidsbeperking die een uitkering krijgen. Hen wordt een bijdrage aan de samenleving opgelegd om zo veel mogelijk aan het maatschappelijk leven te kunnen meedoen. Hierbij kunnen zij een bijdrage leveren binnen bijvoorbeeld het verenigingsleven in Dwingeloo. Ook ondernemend Dwingeloo wil ruimte geven aan participatie van deze Dwingelers. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen kan een dienstenbank worden opgezet.

Huisartsenpost De huisartsenpost heeft een eigen weekend- en noodhulpvoorziening in samenwerking met de huisartsenpraktijk in Diever. Dit geheel zou ook in de toekomst zo moeten blijven omdat de service die nu geboden wordt als afdoende en accuraat wordt beoordeeld. Voor ziekenhuiszorg wenst Dwingeloo dat adequate dienstverlening binnen gestelde normen bereikbaar zal blijven.

ZZWD Het Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe richt zich op de toekomst. Het onlangs vernieuwde woonzorgcentrum De Weyert leent zich als ontmoetingsplek in de buurt. ZZWD zet zich met andere maatschappelijke organisaties in om de inwoners van Dwingeloo zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn. Deze

36

Dorpsvisie Dwingeloo

zogenaamde Sociale Marke verbindt partijen en mensen. Bij het Informatiepunt in de Weyert kunnen inwoners van Dwingeloo terecht met al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Sociale Marke De Sociale Marke krijgt meer draagvlak in Dwingeloo en omgeving. Er is betrokkenheid met mensen vanuit kerken, huisartsen, politie, ouderenvertegenwoordigers, diverse vrijwilligersorganisaties, buurtverenigingen, jongerenclubs. De intenties van de Sociale Marke in Dwingeloo worden bevestigd, er is een duidelijke behoefte aan ondersteunende en dienstverlenende activiteiten vanuit vrijwilligheid voor en door de burger.

Kanttekening bij Dorpskracht in de zorg Het is van belang dat de vrijwilligers met (ambtenaren van) de gemeente op gelijkwaardige manier kunnen overleggen. Dit betekent dat er structurele ondersteuning van de dorpskracht nodig is op kwalitatief goed niveau. Belangrijk is dat er geen mensen tussen wal en schip raken. Er wordt op gerekend dat het recht op zorg / ondersteuning blijft bestaan in situaties waarin geen andere mogelijkheden voorhanden zijn.


Het organiseren van een goede professionele zorgstructuur voor die mensen die daar behoefte aan hebben. Dit zal deels gezamenlijk met één of meerdere professionele zorgaanbieders moeten gebeuren. Het opnieuw opzetten van een netwerk in de vorm van ‘hometeams’ is samenwerking met een wijkverpleegkundige om de zorg goed en dichtbij te organiseren. Ruimte bieden voor de ontwikkeling van meer zorgboerderijen voor kleinschalige zorg op maat.

Dorpsvisie Dwingeloo

KERNPUNTEN UIT DE VISIE

Visie op de zorg

39


40

Dorpsvisie Dwingeloo


8

VISIE OP WELZIJN

Er zijn drie grote decentralisaties die per 1 januari 2015 op ons afkomen: Participatiewet, AWBZ/Wmo en Jeugdbeleid. De uitgangspunten zijn dat de zelfredzaamheid van burgers wordt behouden of vergroot, dat eigen verantwoordelijkheid wordt genomen en dat we toewerken naar een ‘participatiesamenleving’.

Welzijn MensenWerk Welzijn MensenWerk zet zich in Dwingeloo in om de sociale samenhang in de samenleving te vergroten. Zij speelt hierop in door te werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij ze vraaggericht werken op basis van de behoeften van de bewoners en de eigen kracht van de bewoner als uitgangspunt neemt. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van informele netwerken en vrijwilligers. Welzijn MensenWerk blijft de algemene voorzieningen op buurt- en dorpsniveau organiseren. Speerpunt is het samenwerken en afstemmen met partners in het sociale domein. In Dwingeloo is dat de Sociale Marke, besproken in de Visie op de Gezondheidszorg. De vrijwilligersvacaturebank van Welzijn MensenWerk zal in de toekomst meer en meer een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk. Dwingeloo gaat er van uit dat de gemeente de kansen die er zijn faciliteert en ondersteunt door deskundigheidsbevordering, het

vrijwilligersplatform en voorzien in verzekeringen voor vrijwilligers.

Accommodaties Voor de welzijnsactiviteiten zijn in Dwingeloo verschillende locaties beschikbaar, zoals onder andere Cultureel Centrum Over Entinghe, Buurthuis de Gowe, Woonservicecentrum De Weyert, maar ook de sportaccommodaties. Dit zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Dwingeloo zal zich er voor inzetten dat de accommodaties blijven. Mocht dit niet lukken dan zullen deze activiteiten in andere gebouwen zoals de brede school of kerkgebouwen gehouden kunnen worden.

Jeugdwelzijn Voor kinderen zijn er meerdere kleinschalige speelplaatsen verspreid over de verschillende wijken en dorpskernen waarbij ‘Oens Speulplekkie’ in Lhee naast de inwoners en toeristen ook breed gebruikt wordt voor schoolreisjes en kinderfeestjes. Deze voorzieningen willen wij in de toekomst verder uitbreiden bijvoorbeeld met speelnatuur. Initiatieven voor activiteiten voor de jeugd komen veel uit de bevolking. Dwingeloo rekent er op dat de gemeente deze initiatieven faciliteert en samen met de organisatoren zoekt naar mogelijkheden om welzijn te bevorderen en overlast te voorkomen.

Dorpsvisie Dwingeloo

39


Wat de jeugd vindt Jongeren van 13-18 jaar vinden het heel belangrijk dat er in de buurt voldoende mogelijkheden zijn om de sporten en spelen (56%), dat er goed onderwijs is (52%) en dat er veiligheid is in de buurt (52%). Voor het welzijn is ook betaalbare woonruimte belangrijk voor jongeren (37%), voldoende werk (30%) en een schone en duurzame omgeving (4%).

Uit de jeugdenquĂŞte blijkt dat 98% van de kinderen van 10-13 jaar en 100% van de jongeren van 13-18 jaar zich veilig voelt in de buurt.

Wat de jeugd vindt

Een belangrijk punt bij welzijn is ook de veiligheid. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in de eigen omgeving. Over het algemeen is dat in Dwingeloo het geval. Toch moet de wijkagent regelmatig te zien zijn en dat geldt ook voor de buitendorpen. Contact tussen wijkagent en de vertrouwenspersonen in de buurten is wenselijk en nodig.

Uit de jeugdenquĂŞte blijkt dat 98% van de kinderen van 10-13 jaar zich veilig voelt in de buurt. Een gevoel van onveiligheid kan ontstaan door pesten. Volgens de kinderen van 10-13 jaar wordt er niet tot vrijwel niet gepest in Dwingeloo (83%). Als er gepest wordt is dit vooral op school of in de buurt. Kinderen vinden dat er niet altijd voldoende aandacht is voor pesten, 25% vindt dat hier meer aandacht aan besteed mag worden, 30% vindt het nu al voldoende. Ook jongeren van 13-18 jaar voelen zich veilig in Dwingeloo (100% geeft dit aan). Slechts 4% van de jongeren ziet pesterijen, desondanks vindt 26% dat er toch meer aandacht moet komen voor pesten.

Onder veiligheid worden ook de professionele hulpverleners gevat, zoals de politie, de brandweer en de ambulancedienst. De gemeente zal daar in de toekomst wellicht niet alle zeggenschap over houden, maar Dwingeloo gaat er van uit dat alles in het werk wordt gesteld om de aanrijtijden zo kort mogelijk te houden. Hierbij moet men zeker niet uitgaan van uitzonderingssituaties. De gestelde norm is het uiterste!

Onder welzijn is genoemd de zorg om gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Dit gebruik wordt op landelijk niveau geregeld en heeft daarmee geen plaats in deze dorpsvisie. Wel is er op regionaal/ lokaal niveau een gedragscode afgesproken rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen.

Veiligheid

40

Dorpsvisie Dwingeloo


Het opzetten van een dienstenbank voor vraag en aanbod, gericht op Dwingeloo, in samenwerking met Stichting Welzijn MensenWerk. De dienstenbank richt zich op lichte zorg, huishoudelijke hulp, kleine klussen in en om het huis. De diensten worden naast vrijwilligers geleverd door uitkeringsgerechtigden via de participatiewet. Behoud van laagdrempelige accommodaties voor ontmoeting en ontspanning. Aanrijtijden van professionele hulpverleners dienen zo kort mogelijk worden gehouden.

Dorpsvisie Dwingeloo

kernpunten uit de visie

Visie op welzijn

43


44

Dorpsvisie Dwingeloo


9

VISIE OP DE SAMENLEVING

De samenleving is het geheel van de met elkaar verkerende mensen, oftewel de maatschappij. Je woont niet alleen in een dorp, je maakt deel uit van de samenleving. Hieronder vallen bijvoorbeeld de verenigingen, de maatschappelijke organisaties en de voorzieningen. Over het algemeen zijn de inwoners tevreden over de Dwingeler samenleving, met het grote aantal voorzieningen van goede kwaliteit. Wel heerst er bezorgdheid over de toekomst van deze voorzieningen door de vergrijzing en ontgroening van de bevolking (het aandeel ouderen wordt groter en het aandeel jongeren wordt kleiner) en de andere rol van de overheid.

Onderwijs en kinderopvang Voor alle kinderen vinden wij onderwijs en naschoolse opvang in de eigen omgeving van belang. Daarbij staat de kwaliteit voorop, evenals aansluiting bij de behoefte van het kind. Om dit te kunnen blijven bieden in ons dorp, zullen scholen meer gaan samenwerken.

Wat de jeugd vindt In Dwingeloo is geen voortgezet onderwijs. Van de basisschool jeugd denkt 36% na groep 8 naar Stad en Esch in Diever te gaan, 31% naar Stad en Esch in Meppel en 20% naar CSG Beilen. De rest weet het nog niet. Van al deze kinderen zal 53% op de fiets gaan en 34% met de bus, denken ze nu zelf. Van de jongeren van 13-18 jaar gaat 30% naar Stad en Esch Diever, 26% naar Stad en Esch Meppel en 22% naar CSG Beilen. In totaal gaat 63% met de fiets of brommer en 37% met de bus.

Terugloop leerlingenaantallen Het leerlingaantal van de basisscholen zal de komende jaren verder teruglopen. Nu in 2014 zijn dit nog ongeveer 400 leerlingen verspreid over drie scholen. De brede school die wordt gebouwd voor OBS Burg. W.A. Storkschool en CBS de Fontein zal in 2016 in gebruik worden genomen door zo’n 300 leerlingen. De prognose voor 2018 is dat er 250 leerlingen zullen zijn. Hierbij zijn ook de aantallen van de OBS De Eemster meegerekend die tegen die tijd gefuseerd is met de Storkschool. Ouders moeten de keuze hebben om te kiezen voor bijzonder onderwijs. Voor alle kinderen is onderwijs en naschoolse opvang in de eigen omgeving van belang. Daarbij staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Er moet aansluiting zijn op de behoefte van het kind. Om dit ook in tijden van krimp te kunnen blijven bieden in ons dorp zullen scholen nog meer moeten gaan samenwerken. Dwingeloo ziet veel in een ‘samenwerkingsschool’. De ligging naast het sportpark geeft grote kansen voor brede samenwerking met sportverenigingen. Flexibel schoolgebouw Met een flexibele bouw van de brede school zal het gebouw bij veranderingen in aanbod en vraag blijven voldoen. In of direct rondom de school wordt naschoolse opvang aangeboden. Er moet een gevarieerd activiteitenprogramma zijn voor een brede talentontwikkeling. Gezamenlijk gebruik van

Dorpsvisie Dwingeloo

43


Kunst en cultuur

voorzieningen bevordert de saamhorigheid binnen de brede school. Op termijn moet eventueel vrijkomende ruimten benut kunnen worden voor andere doeleinden. De brede school wordt daardoor multifunctioneel. Keuzemogelijkheid kinderopvang Er is in Dwingeloo een zeer veelzijdige palet van kinderopvang, bestaande uit twee peuterspeelzalen, vier kinderopvangorganisaties en vele gastouders. Hiermee is er voldoende keus voor eenieder om indien gewenst kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar te realiseren. Ook hier zal de krimp en ontgroening, maar ook de afnemende behoefte aan opvang onder ouders bij een toenemende werkeloosheid, gevolgen hebben voor de diversiteit aan kinderopvang. Een blijvende grote verscheidenheid aan opvangmogelijkheden, verdeeld over Dwingeloo en de kleinere kernen, is wenselijk zodat er voor ouders keuzevrijheid en -mogelijkheid is.

44

Dorpsvisie Dwingeloo

Voor de toekomst liggen er voldoende kansen voor Dwingeloo als het dorp kan laten zien dat er naast een prachtige natuur en een mooie Brink ook op kunstgebied veel te zien en te doen is. Hierbij is het van belang het kwaliteitsaanbod te verhogen en meer gebruik te maken van kunstenaars die al een landelijke uitstraling hebben. Een beeldententoonstelling met landelijk bekende kunstenaars gehouden op de Brink is een goede mogelijkheid. Daardoor komt Dwingeloo kunstzinnig in de pers en dit trekt bezoekers. Jeugd en kunst en cultuur Bij de toekomstvisie op kunst spelen de scholen een belangrijke rol. Schooljeugd moet in aanraking gebracht worden met kunst. Het is belangrijk voor hun algemene ontwikkeling en stimulering van de creativiteit. Door goed in kaart brengen van wat hiervoor nodig is, kan hier nog een verdere impuls aan gegeven worden. Dan gaan kunstenaars mogelijk workshops geven aan kinderen om hen zo op een hele andere manier te stimuleren in de kunst. Cultuurhistorie In en rondom Dwingeloo is veel cultuurhistorie te vinden. Deze cultuurhistorie moet levend gehouden en waar mogelijk versterkt worden. De historische vereniging Dwingels Eigen kan hierbij een rol spelen, een Dwingels historisch museum zou een mogelijkheid


Wat de jeugd vindt Er wordt door de jeugd (10-13 jaar) veel gesport. De belangrijkste sporten zoals blijkt uit de enquête zijn voetbal (47%), gymnastiek (21%), rugby en volleybal (beide 10%), atletiek (7%), tennis (5%) en badminton (4%). Er is onder de jeugd nog een wens voor basketbal (15%), hockey (12%) en schaatsen (9%). Ook onder jongeren (13-18 jaar) zijn voetbal (56%), volleybal (11%), rugby (7%) en tennis (4%) populair. En schaatsen is ook voor jongeren een gewenste ontwikkeling op sportief gebied (11%).

zijn. In overleg met Stichting Het Drentse Landschap wordt aan belangstellenden ruim gelegenheid geboden om hiervan te genieten. Dwingeloo moet echter geen museumdorp worden.

Het verenigingsleven Uit de enquête onder verenigingen en maatschappelijke organisaties is gebleken dat veel verenigingen en organisaties voor de inkomsten vooral afhankelijk zijn van contributies van leden (60%), deelnemersbijdragen (23%) en/of subsidies (29%). Vrijwilligers en inkomsten Kwesties waar verenigingen reeds mee te maken hebben of verwachten mee te maken te krijgen zijn: een teruglopend ledenaantal (42%), moeite om bestuursleden te vinden (40%), moeite om vrijwilligers te vinden (27%) en/of minder subsidie (27%). Veel verenigingen zijn voornamelijk afhankelijk van contributies. Door het teruglopend ledental kan dit leiden tot financiële problemen. Het is denkbaar dat verenigingen bovendien worden geconfronteerd met minder sponsorinkomsten en lagere of geen subsidiering.

Samenwerking Verder zijn de verenigingen en organisaties op dit moment vooral geïnteresseerd in samenwerken met andere verenigingen (50%), het delen van kennis en informatie (48%), samenwerken met ondernemers (38%) en het vinden van ondersteuning bij het zoeken naar bestuursleden, vrijwilligers, subsidies en donaties (17 tot 35%). Op dit moment is er nog niet veel animo voor het daadwerkelijk samenvoegen van verenigingen en onder één naam verder gaan. Fusie Toch zijn fusies of het uitbreiden van de omnisportvereniging in de toekomst mogelijke ontwikkeling die kunnen zorgen voor behoud van de diversiteit aan voorzieningen. Hierbinnen kan per sportsoort belangenbehartiging van de ‘eigen’ sport plaatsvinden. De reeds aanwezige centralisatie van de sport op het terrein De Hulsebosch aan de Heuvelenweg / het Westeinde werkt positief op de mogelijkheden om de samenwerking te bewerkstelligen. Een mogelijke eerste stap hierbij is een gezamenlijk onderhoud en afvalverwerking, maar ook het gezamenlijk inkopen van (duurzame) energie of voorraden is om die reden eenvoudig te realiseren.

Dorpsvisie Dwingeloo

45


Maatschappelijke voorzieningen Zwembad ‘de Paasbergen’ Door grootse inspanningen van de bevolking zal het zwembad ‘de Paasbergen’ voor Dwingeloo behouden blijven. Met verzelfstandiging vanaf 1 januari 2013 heeft de bevolking zeggenschap over het bad in de vorm van een stichting, waarbij vele vrijwilligers de exploitatie van het bad mogelijk maken, mede door sponsoring van het lokale bedrijfsleven. De inzet van vele vrijwilligers en ondernemers blijven ook in de toekomst belangrijk, of zelfs noodzakelijk. De bibliotheek In september 2013 is er naast de vestiging aan de Brink een dependance van de bibliotheek geopend in woonservicecentrum De Weyert met een collectie voor volwassenen. Per 1 januari 2015 zal de bibliotheek uit het pand aan de Brink verdwijnen. Dwingeloo wil graag een fysieke plek in Dwingeloo behouden waar inwoners terecht kunnen voor het lenen van boeken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verschillende doelgroepen. Met de realisatie van de brede school zal daar een jeugdcollectie van de bibliotheek worden gerealiseerd, evenals in een uitbreiding van de bibliotheek in De Weyert. Het gebouw aan de Brink zal een andere bestemming krijgen. Die bestemming zal gezocht moeten worden in overeenstemming met de cultuurhistorische waarde van de Brink.

46

Dorpsvisie Dwingeloo

Dorpshuizen Cultureel Centrum Over Entinghe is in 2013 overgedragen aan een zelfstandig bestuur. Onder leiding van het bestuur zal naast de dorpshuisfunctie ook ruimte worden geboden aan verenigingsactiviteiten, vergaderingen (film) voorstellingen, cursussen, oefenruimtes en tal van andere activiteiten. Door de inzet van vrijwilligers en de (financiële) ondersteuning van de bevolking en bedrijven blijft de dorpshuisfunctie voor het dorp behouden. In Geeuwenbrug wordt het dorpshuis de Gowe gerund door de buurt. Stichting Welzijn MensenWerk is de eigenaar van het gebouw. De Gowe wordt door diverse organisaties gebruikt zoals buurtvereniging, kaartclub, kinderwerk, biljartvereniging, toneelvereniging, plattelandsvrouwen en de jeugdsoos. Dankzij inzet


Visie op de samenleving

Betrokkenheid Dwingeloo is zich er bewust van dat het behoud van de verenigingen en maatschappelijke organisaties meer vrijwillige inzet vraagt. Mogelijke vormen van een actieve gezamenlijke vrijwilligersbank kan vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.

Wat de jeugd vindt Onder jongeren van 13-18 jaar is de betrokkenheid heel wisselend, 23% geeft via de enquĂŞte aan niets te willen doen voor de buurt. De rest denkt vooral aan klusjes zoals grasmaaien (19%, helpen bij het clubgebouw (7%), training geven aan kinderen (37%) en helpen in de buurt (26%). Voor het meedenken over zaken als een dorpsvisie of beleidsvraagstukken is 78% van de jongeren wel te porren, waarbij vooral een digitale inbreng wordt gegeven (63%). Samenkomsten in werkgroepen wil 22% af en toe wel aan meedoen, maar bijeenkomsten van de gemeente wordt door 0% bezocht.

Het in stand houden van de diversiteit aan voorzieningen zoals basisonderwijs, kinderopvang, dorpshuisfunctie, zwembad, bibliotheek, sportaccommodaties, zorginstelling en huisartsenpost. Dwingeloo als sportdorp in stand houden, waardoor de problematiek van overgewicht bij jongeren in Dwingeloo op het aangetoonde lage niveau blijft. Behouden van een gevarieerd activiteitenprogramma voor een brede talentontwikkeling van de basisschoolkinderen. Het aanbod aan kunst en cultuur vergroten, waarbij zeker ook de jeugd hiervan kan profiteren. Dwingeloo als kunstdorp beter op de kaart zetten. Sterk verbeteren van de kwaliteit van de warenmarkten op de Brink van Dwingeloo. Daarnaast voorkomen dat de markten (en andere activiteiten) onherstelbare schade toebrengen aan de grasmat en het aangezicht van de Brink. Dorpsvisie Dwingeloo

KERNPUNTEN UIT DE VISIE

van vele inwoners van Geeuwenbrug wordt de Gowe goed geĂŤxploiteerd. Het dorpshuis functioneert zonder subsidies en vervult duidelijk een behoefte van dit dorp. Een actief bestuur zorgt voor een levendig dorpshuis voor jong en oud.

De levende cultuurhistorie van Dwingeloo en haar omliggende kernen goed in beeld brengen, zorgen voor behoud en versterken waar mogelijk.

49


foto ???

50

Dorpsvisie Dwingeloo


10 DWINGELOO STAAT NIET STIL De Dwingelers zijn aanpakkers en zitten niet stil. Een dorpsvisie is daarom ook nooit‘af’, nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe aanpak, nieuwe ideeën vragen om uitvoering.

FOTO ???

Met het maken van de dorpsvisie en het bespreken van de inhoud ontstaan ook ideeën die in sommige gevallen ook meteen in uitvoering zijn gebracht. Zo zijn kunstenaars in het dorp de samenwerking aangegaan, hebben op de Brink een galerie geopend en openen iedere maand gezamenlijk hun ateliers. Ook is er een projectgroep bezig met het realiseren van ‘dorpsommetjes’ waarover in deze visie gesproken wordt. Vanuit de overheid zijn er ontwikkelingen die gevolgen hebben voor ons dorp. Zo is ondertussen bekend geworden welke toekomst de bibliotheekfunctie in Dwingeloo zal hebben, zijn de voorbereidingen voor de realisatie van de Brede school vergevorderd. Op gemeentelijk niveau zet een projectgroep zich in voor glasvezel op het platteland, waarbij Dwingeloo vanuit Dorpsbelangen Dwingeloo vertegenwoordigd wordt. Op het gebied van zorg en welzijn staat ons veel te wachten met de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten. Binnen Dwingeloo wordt hier, onder andere in de Sociale Marke, zo goed als mogelijk op ingesprongen.

Met deze dorpsvisie hebben we een richtlijn van de waarde die we hechten aan ons dorp voor de gemeente, maar juist ook voor de inwoners zélf. De gemeente vraagt de inwoners meer en meer zélf oplossingen aan te dragen voor de leefbaarheid in hun omgeving. Die handschoen pakken de Dwingelers vaak ook op! We zijn in de toekomst dan ook meer en meer aangewezen op de vrijwillige inzet van de bevolking om te kunnen behouden wat we hebben. Het is noodzakelijk dat de inwoners zich hiervan bewust zijn. We vragen van de gemeente structurele ondersteuning van de dorpskracht op kwalitatief goed niveau. Wij vragen om zaken te faciliteren en zo mogelijk te vergemakkelijken of te vereenvoudigen.

Dorpsvisie Dwingeloo

49


Dorpsvisie Dwingeloo 52

Dorpsvisie Dwingeloo

2015-2035

Profile for Comm|Vorm

Dorpsvisie Dwingeloo (2015-2035)  

In de Dorpsvisie Dwingeloo staat beschreven wat Dwingeloo en de omliggende kernen te bieden hebben en welke ontwikkelingen de inwoners graag...

Dorpsvisie Dwingeloo (2015-2035)  

In de Dorpsvisie Dwingeloo staat beschreven wat Dwingeloo en de omliggende kernen te bieden hebben en welke ontwikkelingen de inwoners graag...

Profile for commvorm
Advertisement