Page 1

ᎤԌঽ᜕໰

൷ᚂਢ፜୛҆ឹள ՗ࢇ଱ፏҡဍ୽ҕ୊ஶ‫!!!׋‬ᜰЖௌ Өᑪѿᑥ‫੾׍‬ӓӣྱ៖ᆩ


៖ྱ‫ٺ‬Ң‫ݧ‬ཎ‫ٱ‬໶ ȁΙ ȃ !ԃ դ ‫ ڥ‬ு ! џө࿋Ӵᑥ‫੾׍‬ӓӣྱ៖Ϟᚂᕛ଱! ‫ܖܚ‬ӨӴፏҡ‫ܚ‬፜ሴᑥ‫੾׍‬៖ྱȂ! ‫ٮ‬፜ᚂ៖Ρষ‫ڞ‬օ஠ၥਟ༲Σ៖ྱ! Ȅ ȁΠ ȃ ‫ٺ‬ ! ҢПԒ ȁȁȁ2/! ؐ ԩ൷ᚂ‫ᙽܖ‬ຨਢ୛҆ឹளȂ‫!ٮ‬ ፜ᚂ៖Ρষ஠ཱི‫ޟ‬ၥਟȞԃՖᑥ! ȃՖᔆЅ‫ڏ‬тᔮࢥ‫ݽ‬ᕛၥਟ้ȟ! कᓃܻ៖ྱϱȄ ȁȁȁ3/! Ѵ юਢȂ፜଄ுᓍ٘ឹளȂо߯! ੫੆௑! ‫ݷ‬ਢȂ! ᒱᜋ੾௑ҢȄ


ȁѲȃ!‫ڏ‬т‫ݧ‬ཎ‫ٱ‬໶ ȁȁȁ2/! ፜ ۡ෈୤Ճ៖ྱϱৠȂоΟ၌੾! ௑ᡐϽȄ ȁȁȁ3/षԤᅸ୰፜өήӖ൐՝ၚ୰ ȁȁȁȁɚᑥ‫੾׍‬ӓӣྱ៖Ϟᚂᕛ଱‫ܚ‬ ȁȁȁȁȁȁȁ;ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ ȁȁȁȁɚ‫ܚ‬ӵӴፏҡ‫׋‬ȃ‫ܚ‬ ȁȁȁȁȁȁȁ;ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ ȁȁȁȁɚ!଒ ღ‫ݲ‬Ρᑥ‫੾׍‬ᜰᛄஅߜོ! Ⴋၗȋ1911.143434 ȁȁȁ4/‫ڏ‬тᑥ‫੾׍‬Єღᡝ ȁȁȁȁȁȁȁ;ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ

!!!!!!

ȁέ ȃ !඲ ี П Ԓ ! ᑥ‫੾׍‬៖ྱ‫ٺ‬Ң‫ׇ‬ਢȂ፜өᚂ៖Ρ! ষ፜ሴཱི៖ྱȄ

൷ຨकᓃ

៖ྱ‫ٺ‬Ң‫ݧ‬ཎ‫ٱ‬໶

2


൷ຨकᓃ

ᑥ‫੾׍‬௉‫᠌ޟ‬ց

!!!!!!

ȁௌԤ᠌ց፜ᚂ៖ღ໥ඪ‫ټ‬ήӖ݈୛Ȉ!

3 ȁΙȃ! ՍЍؐέএТกΙԩՖᑥȃᑥϽՖ

ՓશЅ҆ौϞՖశҡϽᔮࢥȞԃಁ ऋȃ๫᠚ऋȌ้ȟȂ‫ٮ‬ᄢौ଄ᓃܻ ៖ྱϱȄ


൷ຨकᓃ

ᑥ‫੾׍‬௉‫᠌ޟ‬ց

!!!!!!

ȁΠȃ! ࡾ ᏲௌᇯᜋԤᜰᑥ‫੾׍‬Ϟ‫ޣ‬ᜋ ȁᇯᜋᑥ‫੾׍‬

ȁҡ੾ਢ‫ݧ‬ཎ‫ٱ‬໶

ȁο݈६Ֆᑥ᛾

ȁᇯᜋᄚ‫੿ีځܒ‬

ȁ૎৬શϞ‫ٺ‬Ң

ȁٗഋྱ៫

ȁճՖᑥ೎౩

ȁၼଢ଼

ȁଽՖᑥࡨ੿೎౩

ȁਡ՗

ȁՌ‫ר‬Ֆᑥᅿก

ȁ໽ॵনࠌ

ȁ‫׍‬ᑥᇄ‫׍‬⢯ᔮࢥ

ȁᙏܾ໽ॵф඲

ȁο๨߳୊

ȁ‫ڏ‬Ѻȁȁȁȁȁ!

ᚂ៖ღ໥‫ׇ‬ԙࡾᏲϞ໶Ҭ፜҈ϻ

4


൷ຨकᓃ !!!!!! 5

ᑥ‫੾׍‬௉‫ޟ‬೰ӈ ȁΙȃ! ۡ ෈௥‫ڧ‬к‫ݽ‬ᚂৱຨࢥȂؐԩ൷ຨ! ਢ଄ுឹளҏ៖ྱȄ ȁΠȃ!፜ ᚂ៖ღ໥‫ڞ‬օᐅौ༲ቸԤᜰၥਟ! Ȅ


!!!!!!

ȁέȃ!ᇯ ᜋ‫ٮ‬ጂᄂஈ՗ᑥ‫੾׍‬ԤᜰϞՌ‫!ר‬ ྱ៫ौሴȄ ȁѲȃ!଩ ӫ ᚂ ៖ ღ ໥ Ȃ ֆ Ψ ୈ ԁ ‫ ي‬ԁ ‫ ޟ‬໽ ! ॵ௡‫ڙ‬ȃᎌ࡙ၼଢ଼Ѕ଩ӫᚂᡥࡸਢ ݈᛾Ȃ‫ٺ‬ՖᑥȃՖᔆȃՖ્޺Ѕᡝ १௡‫ڙ‬ӵӫ౩ጒ൜ϱȄ

൷ຨकᓃ

ᑥ‫੾׍‬௉‫ޟ‬೰ӈ

6


൷ຨकᓃ

៖ྱࡻԤΡஅҏၥਟ

!!!!!! 7

ۗӪȈȁȁȁȁȁȁȁȁ!!ȁȁ

юҡР෈Ȉȁ ȁ ԑȁ ȁ Тȁ ȁ Р ٘ϷᜌԅဴȈ

ႫၗȈ)ȁȁ!*ȁȁȁȁȁȁȁȁ!!

Ӵ֭Ȉȁ!ȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ

៖ྱሴҢР෈ȈȁȁԑȁȁТȁȁР


٘ଽȈȁ!ȁȁȁϴϷ

ᡝ१Ȉȁ!ȁȁȁϴО

౩དᡝ१Ȉȁ ! ȁ ʂ ȁ ! ȁ ϴО

െନȈԤġġġġġġġġȁġȁġġ‫ݔ‬ʝЈȂฒ

‫ܪ‬๶ȈԤġġġġġġġġȁġȁġġЛʝЈȂฒ

ႆః᛾‫ސ‬Ȉȁ!ȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁ

!!!!!!

ဖ൜Ȉȁ!ȁȁȁϴϷȞ‫ܖ‬ȁ!ȁȁӧȟ

൷ຨकᓃ

៖ྱࡻԤΡஅҏၥਟ

8


൷ຨकᓃ

ᑥ‫੾੾׍‬Ѭ

!!!!!!

ɓี౪ԑӋȈҕ୽ȁȁȁ!ȁԑ

9

ġġġ

಑ IJ ࠮ ġġġ

಑3࠮

ɓ࢐֏ෆีҡᝒ१ճՖᑥȈ ġġġ

࢐ ġġ

֏ ġġ

ġϚ‫ޣ‬ၾġ ġ ġ ġ

ɓ࢐֏ԤήӖ୊ஶ୰ᚠȈ ġġġ

ଽՖᔆġ ġ ġ ġ ġ

Ж᠚੾ġġġġġ

သϛॳ

ġġġ

ଽՖ્ġ ġ ġ ġ ġ

‫ڏ‬тġȁȁȁȁȁȁȁġġ

ᆧࡨ௑‫ݷ‬ᖒ๜Ρ ۗӪȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ! ȁȁ!ႫၗȈ)!!!*ȁȁȁȁȁȁ! ۗӪȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ! ȁȁ!ႫၗȈ)!!!*ȁȁȁȁȁȁ!


ᚂৱȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ႫၗȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ੾ᐣဴጆȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁ! ᚂ଱Ȉȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ᚂৱȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ႫၗȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ੾ᐣဴጆȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁ! ᚂ଱Ȉȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ᚂৱȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ႫၗȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ! ੾ᐣဴጆȈȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁ!

!!!!!!

ᚂ଱Ȉȁȁȁȁȁȁȁȁȁ!ȁȁȁȁȁ!

൷ຨकᓃ

ྱ៖Ϟᚂҡ‫ڷ‬ᚂ଱

:


൷ຨकᓃ !!!!!! 21

ᑥ‫੾׍‬௡‫ڙ‬኿ྥ Ȟ፜ᚂৱ༲ቸȟ

໻ࠉՖᑥ231ġnh0em ‫ܖ‬ȁȁġġġȁnh0emоή

໻ࡣՖᑥ251ġnh0em ‫ܖ‬ȁȁġġġȁnh0emоή

ᑥϽՖՓશB2d8& ‫ܖ‬ȁȁġġġġġġġġġġġȁ&оή ՖᔆIJĴıİĹınnIh ‫ܖ‬ȁȁġġġġġȁnnIhоή


‫ܖ‬ȁȁġġġġȁnh0emоή

έሖҠ‫ݶ‬⢰261ġnh0em ‫ܖ‬ȁȁġġġġȁnh0emоή

ճ஝્࡙ೖҩᖚ‫ھ‬᎕211ġnh0em ‫ܖ‬ȁȁġġġġȁnh0emоή ଽ஝્࡙ೖҩᖚ‫ھ‬᎕51ġnh0em ‫ܖ‬ȁȁġġġġȁnh0emоΰ

‫׍‬ೖҩ).* ‫׍‬ཌ໔ҩೖҩijınh0m‫ܖ‬ ȁȁȁȁȁġġġġȁnh0mоή

!!!!!!

Ȟ፜ᚂৱ༲ቸȟ

ᖂᖚ‫ھ‬᎕311ġnh0em

൷ຨकᓃ

ᑥ‫੾׍‬௡‫ڙ‬኿ྥ

22


ᑥ ‫ ੾ ׍‬൷ ຨ ᔮ ࢥ ଄ ᓃ Ֆᔆ ȞŮŮʼnŨȟ ൷ຨकᓃ !!!!!! 23

ԑİТİР ᡝ १ İ ဖ ൜

ԝᕻᔆ

๲஻ᔆ

ɴġIJĴı

ɴġĹı

‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ ‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ İ İ İ İ İ İ İ

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


Ѕ к ौ ‫ ݽ‬ᕛ ᛾ ‫ސ‬ Ֆᑥ Ֆᑥ

໻ࡣ

ɷIJijı‫ ܖ‬ɷIJĵı‫ܖ‬

ԑİТİР

೎ȁġП

nh0em

!!!!!!

nh0em

൷ຨकᓃ

໻ࠉ

кौ ‫ݽ‬ᕛ᛾‫ސ‬

24

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


ᑥ ‫ ੾ ׍‬൷ ຨ ᔮ ࢥ ଄ ᓃ Ֆᔆ ȞŮŮʼnŨȟ ൷ຨकᓃ !!!!!! 25

ԑİТİР ᡝ १ İ ဖ ൜

ԝᕻᔆ

๲஻ᔆ

ɴġIJĴı

ɴġĹı

‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ ‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ İ İ İ İ İ İ İ

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


Ѕ к ौ ‫ ݽ‬ᕛ ᛾ ‫ސ‬ Ֆᑥ Ֆᑥ

໻ࡣ

ɷIJijı‫ ܖ‬ɷIJĵı‫ܖ‬

ԑİТİР

೎ȁġП

nh0em

!!!!!!

nh0em

൷ຨकᓃ

໻ࠉ

кौ ‫ݽ‬ᕛ᛾‫ސ‬

26

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


ᑥ ‫ ੾ ׍‬൷ ຨ ᔮ ࢥ ଄ ᓃ Ֆᔆ ȞŮŮʼnŨȟ ൷ຨकᓃ !!!!!! 27

ԑİТİР ᡝ १ İ ဖ ൜

ԝᕻᔆ

๲஻ᔆ

ɴġIJĴı

ɴġĹı

‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ ‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ İ İ İ İ İ İ İ

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


Ѕ к ौ ‫ ݽ‬ᕛ ᛾ ‫ސ‬ Ֆᑥ Ֆᑥ

໻ࡣ

ɷIJijı‫ ܖ‬ɷIJĵı‫ܖ‬ nh0em

ԑİТİР

೎ȁġП

nh0em

൷ຨकᓃ !!!!!!

໻ࠉ

кौ ‫ݽ‬ᕛ᛾‫ސ‬

28

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


ᑥ ‫ ੾ ׍‬൷ ຨ ᔮ ࢥ ଄ ᓃ Ֆᔆ ȞŮŮʼnŨȟ ൷ຨकᓃ !!!!!! 29

ԑİТİР ᡝ १ İ ဖ ൜

ԝᕻᔆ

๲஻ᔆ

ɴġIJĴı

ɴġĹı

‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ ‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ İ İ İ İ İ İ İ

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


Ѕ к ौ ‫ ݽ‬ᕛ ᛾ ‫ސ‬ Ֆᑥ Ֆᑥ

໻ࡣ

ɷIJijı‫ ܖ‬ɷIJĵı‫ܖ‬

ԑİТİР

೎ȁġП

nh0em

!!!!!!

nh0em

൷ຨकᓃ

໻ࠉ

кौ ‫ݽ‬ᕛ᛾‫ސ‬

2:

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


ᑥ ‫ ੾ ׍‬൷ ຨ ᔮ ࢥ ଄ ᓃ Ֆᔆ ȞŮŮʼnŨȟ ൷ຨकᓃ !!!!!! 31

ԑİТİР ᡝ १ İ ဖ ൜

ԝᕻᔆ

๲஻ᔆ

ɴġIJĴı

ɴġĹı

‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ ‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ İ İ İ İ İ İ İ

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


Ѕ к ौ ‫ ݽ‬ᕛ ᛾ ‫ސ‬ Ֆᑥ Ֆᑥ

໻ࡣ

ɷIJijı‫ ܖ‬ɷIJĵı‫ܖ‬

ԑİТİР

೎ȁġП

nh0em

!!!!!!

nh0em

൷ຨकᓃ

໻ࠉ

кौ ‫ݽ‬ᕛ᛾‫ސ‬

32

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


ᑥ ‫ ੾ ׍‬൷ ຨ ᔮ ࢥ ଄ ᓃ Ֆᔆ ȞŮŮʼnŨȟ ൷ຨकᓃ !!!!!! 33

ԑİТİР ᡝ १ İ ဖ ൜

ԝᕻᔆ

๲஻ᔆ

ɴġIJĴı

ɴġĹı

‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ ‫ܖ‬ȁ ġ ġ ġ ȁ İ İ İ İ İ İ İ

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


Ѕ к ौ ‫ ݽ‬ᕛ ᛾ ‫ސ‬ Ֆᑥ Ֆᑥ

໻ࡣ

ɷIJijı‫ ܖ‬ɷIJĵı‫ܖ‬

ԑİТİР

೎ȁġП

nh0em

!!!!!!

nh0em

൷ຨकᓃ

໻ࠉ

кौ ‫ݽ‬ᕛ᛾‫ސ‬

34

Ɏȁ!ϱ࣏኿ྥ঄‫࡚ܖ‬ដ঄


ᑥ‫෈ۡ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Ι*

ᑥϽՖՓશ

ᖂᖚ‫ھ‬᎕

έሖҠ‫ݶ‬⢰

ճ஝્࡙ೖ ҩᖚ‫ھ‬᎕

ԑ0! ɴĸ‫ !ܖ‬ɴijıı‫!ܖ‬ɴIJĶı‫!ܖ‬ɴIJıı‫!ܖ‬ Т0Р

ȁȁ!!Ħ ȁȁ!ŮŨİťŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ

ۡ෈ᔮࢥ !!!!!! 35


ᑥ‫෈ۡ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Π*

ଽ஝્࡙ೖ ҩᖚ‫ھ‬᎕

ɸĵı‫!ܖ‬ ȁȁ!ŮŨİťŭ

‫׍‬ೖҩġ ȞĮȟ

‫׍‬ཌ໔ġ ҩೖҩ

Պሖ℈

‫ڏ‬т

ɷijı‫ !ܖ‬ɷijįı‫!ܖ‬ ȁȁ!ŮŨİŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ

ۡ෈ᔮࢥ !!!!!! 36


ᑥ‫෈ۡ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Ι*

ᑥϽՖՓશ

ᖂᖚ‫ھ‬᎕

έሖҠ‫ݶ‬⢰

ճ஝્࡙ೖ ҩᖚ‫ھ‬᎕

ԑ0! ɴĸ‫ !ܖ‬ɴijıı‫!ܖ‬ɴIJĶı‫!ܖ‬ɴIJıı‫!ܖ‬ Т0Р

ȁȁ!!Ħ ȁȁ!ŮŨİťŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ

ۡ෈ᔮࢥ !!!!!! 37


ᑥ‫෈ۡ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Π*

ଽ஝્࡙ೖ ҩᖚ‫ھ‬᎕

ɸĵı‫!ܖ‬ ȁȁ!ŮŨİťŭ

‫׍‬ೖҩġ ȞĮȟ

‫׍‬ཌ໔ġ ҩೖҩ

Պሖ℈

‫ڏ‬т

ɷijı‫ !ܖ‬ɷijįı‫!ܖ‬ ȁȁ!ŮŨİŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ

ۡ෈ᔮࢥ !!!!!! 38


ᑥ‫෈ۡ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Ι*

ᑥϽՖՓશ

ᖂᖚ‫ھ‬᎕

έሖҠ‫ݶ‬⢰

ճ஝્࡙ೖ ҩᖚ‫ھ‬᎕

ԑ0! ɴĸ‫ !ܖ‬ɴijıı‫!ܖ‬ɴIJĶı‫!ܖ‬ɴIJıı‫!ܖ‬ Т0Р

ȁȁ!!Ħ ȁȁ!ŮŨİťŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ

ۡ෈ᔮࢥ !!!!!! 39


ᑥ‫෈ۡ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Π*

ଽ஝્࡙ೖ ҩᖚ‫ھ‬᎕

ɸĵı‫!ܖ‬ ȁȁ!ŮŨİťŭ

‫׍‬ೖҩġ ȞĮȟ

‫׍‬ཌ໔ġ ҩೖҩ

Պሖ℈

‫ڏ‬т

ɷijı‫ !ܖ‬ɷijįı‫!ܖ‬ ȁȁ!ŮŨİŭ ȁȁ!ŮŨİťŭ

ۡ෈ᔮࢥ !!!!!! 3:


ᑥ‫੿ีځ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Ι* ໶ȁҬ

ᔮࢥġ ԑİТİР

ᔮġࢥġ๖ġ‫ݎ‬ Ѿಁȁȁѡಁ

ຜΨ

ɛຜᆩጰ੾ᡐġ ɛ༁යഋ੾ᡐ

Ѿಁȁȁѡಁ ɛԤ੾ᡐġ ɛԤ੾ᡐġ ɛ‫੾ؠ‬ᡐġ ɛ‫੾ؠ‬ᡐġ രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

б‫੾ں‬ᡐ ‫੿ีځ‬ᔮࢥ !!!! 41

രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

ીՖ‫ܒ‬Ж᠚੾

രຝġȁȁȁȁȁġȁ


ᑥ‫੿ีځ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Π* ໶ȁҬ

ᔮࢥġ ԑİТİР

ᔮġࢥġ๖ġ‫ݎ‬ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

๫᠚੾ᡐ

ٗഋ௑‫ݷ‬

രຝġȁȁȁȁȁġȁ Ѿယȁȁѡယ ɛғலġ ġ ɛғலġ ɛϚғலġ ɛϚғல രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

‫ں‬᜞Ֆᆓ੾ᡐ

രຝġȁȁȁȁȁġȁ

ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ രຝġȁȁȁȁȁġȁ

ήԩ‫੿ีځ‬ᔮࢥਢ໢ȋȁ!!!!ԑȁ!!!!Т

!!!!

ડင੾ᡐ

‫੿ีځ‬ᔮࢥ

ɛԤ౴லġ ġ

42


ᑥ‫੿ีځ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Ι* ໶ȁҬ

ᔮࢥġ ԑİТİР

ᔮġࢥġ๖ġ‫ݎ‬ Ѿಁȁȁѡಁ

ຜΨ

ɛຜᆩጰ੾ᡐġ ɛ༁යഋ੾ᡐ

Ѿಁȁȁѡಁ ɛԤ੾ᡐġ ɛԤ੾ᡐġ ɛ‫੾ؠ‬ᡐġ ɛ‫੾ؠ‬ᡐġ രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

б‫੾ں‬ᡐ ‫੿ีځ‬ᔮࢥ !!!! 43

രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

ીՖ‫ܒ‬Ж᠚੾

രຝġȁȁȁȁȁġȁ


ᑥ‫੿ีځ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Π* ໶ȁҬ

ᔮࢥġ ԑİТİР

ᔮġࢥġ๖ġ‫ݎ‬ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

๫᠚੾ᡐ

ٗഋ௑‫ݷ‬

രຝġȁȁȁȁȁġȁ Ѿယȁȁѡယ ɛғலġ ġ ɛғலġ ɛϚғலġ ɛϚғல രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

‫ں‬᜞Ֆᆓ੾ᡐ

രຝġȁȁȁȁȁġȁ

ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ രຝġȁȁȁȁȁġȁ

ήԩ‫੿ีځ‬ᔮࢥਢ໢ȋȁ!!!!ԑȁ!!!!Т

!!!!

ડင੾ᡐ

‫੿ีځ‬ᔮࢥ

ɛԤ౴லġ ġ

44


ᑥ‫੿ีځ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Ι* ໶ȁҬ

ᔮࢥġ ԑİТİР

ᔮġࢥġ๖ġ‫ݎ‬ Ѿಁȁȁѡಁ

ຜΨ

ɛຜᆩጰ੾ᡐġ ɛ༁යഋ੾ᡐ

Ѿಁȁȁѡಁ ɛԤ੾ᡐġ ɛԤ੾ᡐġ ɛ‫੾ؠ‬ᡐġ ɛ‫੾ؠ‬ᡐġ രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

б‫੾ں‬ᡐ ‫੿ีځ‬ᔮࢥ !!!! 45

രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

ીՖ‫ܒ‬Ж᠚੾

രຝġȁȁȁȁȁġȁ


ᑥ‫੿ีځ੾׍‬ᔮࢥकᓃ)Π* ໶ȁҬ

ᔮࢥġ ԑİТİР

ᔮġࢥġ๖ġ‫ݎ‬ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

๫᠚੾ᡐ

ٗഋ௑‫ݷ‬

രຝġȁȁȁȁȁġȁ Ѿယȁȁѡယ ɛғலġ ġ ɛғலġ ɛϚғலġ ɛϚғல രຝġȁȁȁȁȁġȁ ɛԤ౴லġ ġ ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ

‫ں‬᜞Ֆᆓ੾ᡐ

രຝġȁȁȁȁȁġȁ

ɛ‫ؠ‬౴லġ ġ രຝġȁȁȁȁȁġȁ

ήԩ‫੿ีځ‬ᔮࢥਢ໢ȋȁ!!!!ԑȁ!!!!Т

!!!!

ડင੾ᡐ

‫੿ีځ‬ᔮࢥ

ɛԤ౴லġ ġ

46


៖ճྱՖ‫ٺ‬ᑥҢᆧ‫ࡨݧ‬ཎ೎‫ٱ‬౩໶ IJįġԃ ‫੾ݎ‬Ρཎᜋᗙᆗ఼ཿġ ɓҳ ġ ‫ړ‬ӬĴ Į ĵ ᗻПᑥ‫ܖ‬െј‫ݔ‬ȞIJijıġ ĮIJĹıńńȟ‫ݎ‬Ҙ‫ܖ‬јᡬ‫ء‬ЫȞџዅȟ‫ܖ‬ġ Ι෽ୠြᇙȄ

ɓ ġIJ ı Į IJ Ķ Ϸ ម ࡣ ष ੿ ‫ ۦ ޑ‬Ґ ၌ ଶ Ȃ џ ġ ӔӬΙԩȂषճՖᑥ੿‫ޑ‬Ι‫ؠޢ‬Ԥġ ‫׽‬๡Ȃࠌᔖҳ‫ړ‬ଚᚂ଱Ȅԃ੿‫׽ޑ‬ġ ๡ȂᚔήΙᓡᗙԤΙωਢоΰȂࠌġ ൷ຨकᓃ !!!!!! 47

ۣପ໔െΙ‫ݔ‬ĩijĵıŤŤĪвѸᇄӬјаġ πѧ‫ܖ‬έаሸୁ้Ȅ


៖ճྱՖ‫ٺ‬ᑥҢᆧ‫ࡨݧ‬ཎ೎‫ٱ‬౩໶ ijįġԃ ‫੾ݎ‬ΡϚ૖᠙‫ٺ‬ൔȂࠌ஠੾Ρᓞ୏ ܹȂ‫װ‬೺፴ѽպΨ‫ܖ‬Ι෽ୠ‫ޟ‬ᑥዎᔠ Σ੾ΡбᖁϛȂؐ̈Ϸម๝ΙԩȂ‫ٮ‬ ҳ‫ړ‬ଚᚂȄ

൷ຨकᓃ !!!!!! 48


៖ྱ ௌ‫ٺ‬ ϚҢ ૖‫ݧ‬ Ϛཎ ‫ٱޣ‬ ၾ໶ ȁȁԃ‫ݎ‬ௌᄇᑥ‫੾׍‬Ϛ఼ཿ‫࢐ܖ‬ሯौࣺ ᜰ‫ޟ‬ᑥ‫੾׍‬ፏఀ൐஻ȃЙы้Ȃ፜Ս࿋ Ӵᑥ‫੾׍‬ӓӣྱ៖Ϟᚂᕛ଱‫ܚ‬Ȃ‫ܖ‬፜ࣁ ࿋Ӵፏҡ‫׋‬ȃፏҡ‫ܚ‬൶ؑ‫ڞ‬օȄ ȁȁ࡚ដௌёΣᑥ‫੾׍‬ᜰᛄღᡝ‫੾࢐ܖ‬ Є঍ዅഋȂᙤҥ੾Є໢‫ࣺޟ‬ϣЛࡻᇄᜰ ᛄȂё஼Ռ‫ྱר‬៖‫ޟ‬૖ΨȂоႀᑥ‫੾׍‬ ‫ي‬ԁ௡‫ڙ‬Ȃ‫ڧٴ‬୊ஶҡࣀȄ

൷ຨकᓃ !!!!!! 49


୊ஶ࢐ௌ‫᠌ޟ‬ց ߳୊࢐ௌ‫ޟ‬೰ӈ

97.8.120,000

diabetecare  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you