Page 1

Trin Tai Rhagfyr 2011 Cyhoeddir ‘Trin Tai’ bob mis i roi sylw i waith ardderchog aelodau mewn amrywiaeth eang o ardaloedd gwahanol. Os oes gennych unrhyw straeon yr hoffech eu cynnwys yn y rhifyn nesaf, anfonwch hwy at bethan-samuel@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda. Caiff yr holl straeon a dderbynnir hefyd eu rhoi ar wefan CHC.

Cymry Ifanc yn agor ei ddrysau yn Tai Calon Cafodd prosiect sgiliau cyfryngau blaengar ar gyfer pobl ifanc ei lansio’r mis diwethaf yn Swyddfeydd Tai Calon yn y Blaenau. Mae ‘Cr8’ yn darparu cyfleoedd hyfforddiant yn y sector dylunio graffeg a chyfryngau i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg prif ffrwd. Caiff y prosiect ei reoli gan fenter gymdeithasol Cymry Ifanc. Mae Cre8 yn cyflwyno pobl ifanc i fyd y cyfryngau a bu’n darparu rhaglenni addysg amgen ar gyfer pobl ifanc rhwng 14-16 oed o Flaenau Gwent. Mae Cymry Ifanc yn gweithio gyda Thîm Addysg Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. Dywedodd Nigel Young, Pennaeth Cefnogaeth Ymddygiad a Gwasanaethau Hyfforddiant Disgyblion Unigol yn Awdurdod Addysg Lleol Blaenau Gwent: ‘Ym Mlaenau Gwent rydym bob amser yn anelu i ddiwallu anghenion plant ar sail unigol. Mae rhaglen Cymry Ifanc yn cyflawni rôl fawr mewn darpariaeth addysg. Mae Cre8 yn rhoi cyfle gwirioneddol i bobl ifanc sydd â thalent greadigol i ddatblygu sgiliau mewn ffordd sy’n gweddu iddynt - datblygu talent drwy brofiad masnachol na fedrent ei gael yn yr ysgol.’ Dywedodd Aran Knight sy’n 16 oed ac yn dod o Abertyleri, ‘Rwy’n mwynhau gweithio yn y stiwdio ond mae’n well gen i fod tu ôl i’r camera. Mae gen i ddiddordeb mewn dysgu sut i olygu fideo a dwi’n gobeithio dod yn hyfforddydd yn Cymry Ifanc yn y dyfodol a helpu pobl ifanc eraill.’

Y Prif Weinidog yn agor cynllun gofal ym Mhrestatyn Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, oedd y gŵr gwadd yn agoriad swyddogol Nant y Môr, cynllun tai gofal ychwanegol newydd ym Mhrestatyn. Datblygwyd y cynllun £9.9m gan Gymdeithas Tai Wales & West mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych. Mae gan y datblygiad 59 o fflatiau hunangynhwysol yn ogystal â dewis eang o gyfleusterau cymunol yn cynnig byw annibynnol gyda gofal a chymorth ar gyfer pobl 60 oed a throsodd yn Sir Ddinbych. Dywedodd y Prif Weinidog: ‘Rwy’n falch iawn y cefais fy ngwadd i nodi agoriad swyddogol y datblygiad tai gwych newydd yma. Mae nifer gynyddol o bobl hŷn yng Nghymru ac mae eu gofynion tai yn amrywio’n sylweddol. Mae galluogi pobl i fyw mor annibynnol cyhyd ag sy’n bosibl yn nod allweddol i Lywodraeth Cymru. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno y bydd Nant y Môr yn diwallu’r nod yma ac y bydd yn gysur i breswylwyr wybod fod cymorth ar gael.’ Roedd taith y Prif Weinidog o’r safle yn cynnwys ymweliad i fflat Mrs Pam Barrow. Dywedodd Mrs Barrow: ‘Roeddwn yn byw ar ben fy hun mewn byngalo cyn i mi symud i Nant y Môr. Rwy’n awr yn medru ymuno yn y gwahanol bethau sy’n digwydd yma pan wyf eisiau, ac yn dal i allu dod yn ôl i fy fflat, cau fy nrws fy hunan a gwneud beth rwyf eisiau pan fyddaf eisiau gwneud hynny. Rwyf wrth fy modd gyda fy fflat.’


Trin Tai Rhagfyr 2011

Solas yn ennill £6000 i drin ymddygiad gwrthgymdeithasol Mae Prosiect Ymyrryd Teulu wedi derbyn £6,000 gan gynllun grant Community Force NatWest i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Nod ‘Lasting Solutions’ yw mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ddarparu gweithdai ar gyfer plant 8-12 oed mewn ysgolion. Caiff y prosiect ei redeg gan Solas Cymru a Tai Siarter. Bydd Lasting Solutions yn helpu plant i ddeall sut y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith niweidiol ar fywydau ac fe’i cynlluniwyd i atal pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn ymddygiad o’r fath. Mae cynllun Community Force yn cefnogi elusennau a phrosiectau lleol a dewisir yr enillwyr drwy bleidlais gyhoeddus. Dywedodd Rhian Stone, Cyfarwyddwr Corfforaethol Solas: ‘Rydym yn falch fod Lasting Solutions yn un o’r tri phrosiect yn ne ddwyrain Cymru a gafodd y nifer fwyaf o bleidleisiau ar gyfer cynllun grant Community Force NatWest. Dengys ein gwerthusiad fod y prosiect yn sicrhau canlyniadau ardderchog yn atal ein teuluoedd mwyaf bregus rhag colli eu cartrefi oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ar yr un pryd yn helpu pobl i fynd yn ôl i hyfforddiant a chyflogaeth. Bydd y gronfa o £6,000 yn ein galluogi i ddarparu gweithdai ar gyfer plant mewn ysgolion i godi ymwybyddiaeth o ymddygiad gwrthgymdeithasol a’i ganlyniadau niweidiol.

Hostel yn paratoi pecynnau i’r digartref Mae Hostel Santes Fair i’r digartref ym Mangor, rhan o Tai Gogledd Cymru, wedi dechrau dosbarthu pecynnau gaeaf i rai sy’n cysgu ar y stryd yn yr ardal. Mae’r cynllun yn cefnogi pobl ddigartref gydag offer i’w helpu drwy’r tymor oer. Mae pecyn nodweddiadol yn cynnwys sach gysgu, mat rholio, fflasg boeth, agorwr tuniau, dillad a mwy. Mae hyd at 60 o bobl yn defnyddio’r gwasanaeth gyda nifer o bobl yn casglu pecynnau bob dydd. Mae Santes Fair yn gweithio gyda sefydliadau eraill yn cynnwys cadeirlan Bangor sy’n rhoi talebau bwyd i alluogi rhai sy’n cysgu ar y stryd i gael pryd poeth gan gigyddion lleol. Hefyd mae eglwysi, busnesau ac elusennau lleol yn cyfrannu bwyd a dillad i’w dosbarthu i’r rhai mewn angen. Gyda phrinder cyflenwadau’n bryder cyffredin flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae casglu eitemau a adawyd ar ôl yng ngŵyl Wakestock 2011 wedi helpu i hybu pecynnau gaeaf eleni, sydd bellach yn cynnwys set bron yn llawn o offer gwersylla.

Cartrefi newydd i Omar Gall y gair ‘cartref’ olygu gwahanol bethau i bawb ohonom. I Omar Faraj, mae’n golygu ‘Diogelwch’. Mae Omar, 34 oed, yn ddinesydd Prydeinig llawn ac yn byw yng nghynllun byw â chymorth Preswylfa yn Wrecsam a gaiff ei reoli gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, rhan o Grŵp Tai Pennaf. Mae Omar yn Gwrd a dihangodd o Iraq i geisio lloches ym Mhrydain 8 mlynedd yn ôl. Cafodd statws ffoadur a chaniatâd i aros gan Asiantaeth Ffiniau’r DU ond er mwyn pasio am ddinasyddiaeth Brydeinig, roedd yn rhaid iddo hefyd basio prawf dinasyddiaeth Brydeinig. Ar ôl oriau o waith ac ymarfer gyda’i weithiwr cymorth, Katrina Solomon ac aelodau staff Preswylfa, pasiodd Omar y prawf. Fel canlyniad yn ogystal â chael dinasyddiaeth Brydeinig fydd yn ei alluogi i wneud cais am basbort Prydeinig, mae hefyd wedi mynychu Seremoni lle cyflwynodd Maer Wrecsam fedal dinasyddiaeth iddo. Symudodd Omar i Preswylfa fis Tachwedd diweddaf a chanmolodd Katrina ei lwyddiant: ‘Mae wedi gweithio’n anhygoel o galed a goresgyn llawer o anawsterau’. Nid iaith a gwybodaeth ddiwylliannol oedd yr unig faglau y mae Omar wedi eu goresgyn yn ei flynyddoedd ers gadael Iraq. Bu’n rhaid torri coes Omar i ffwrdd ac mae’n dal i gael ei drafferthu gan glwyfau ffrwydron a gafodd pan oedd yn gweithio i glirio bomiau tir. Roedd gadael Iraq a theithio dros y tir i Brydain yn benderfyniad caled iawn i Omar, ond mae’n teimlo’n sicr na fyddai’n fyw heddiw parhau wedi aros yn y wlad. ‘Rwy’n teimlo’n ddiogel yma’, meddai Omar, ‘ond nawr rwyf eisiau teimlo’n rhydd.’ Mae materion emosiynol ac iechyd Omar yn golygu y gall taith faith fod yn dal o’i flaen, ond tu ôl i’r addfwynder mae penderfyniad i oresgyn yr anawsterau ac mae pawb sydd wedi’i gefnogi yng Nghlwyd Alyn yn dymuno llwyddiant iddo. Mae Preswylfa yn rhan o safle Foyer a reolir gan CT Clwyd Alyn yn Wrecsam. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth arbenigol i fenywod beichiog neu famau plant ifanc ar y llawr daear gyda chwe lle ar wahân ar y llawr cyntaf ar gyfer pobl ddigartref dros 16 oed.


Cefnogi Gwobrau Busnes Powys Mae Tai Canolbarth Cymru yn parhau i gefnogi busnesau ym Mhowys, ac yn ddiweddar noddodd y sefydliad y wobr Menter Gymdeithasol/Elusen. Enillydd y wobr oedd Beacon Creative sy’n rhoi cyfleoedd i bobl dan anfantais i gyfrannu at fusnes llewyrchus. Maent hefyd wedi arallgyfeirio i redeg caffe poblogaidd a llwyddiannus. Bydd y Gymdeithas yn parhau i gefnogi Beacon Creative drwy gyfrannu arian y mae’n ei godi o weithgareddau cymdeithasol a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn.

Gwella gwasanaethau dementia yn Abertawe Bydd cyfraniad o £10,000 i elusen leol yn hybu gwasanaethau dementia yn Abertawe. Derbyniodd Clwb Dydd Dementia Forget Me Not £10,000 gan Ymddiriedolaeth Tai Gwalia. Bydd y cyllid hwn yn darparu mwy o gefnogaeth, cyngor a gweithgareddau ar gyfer y rhai y mae dementia wedi effeithio arnynt a bydd yn rhoi cyfle i’r elusen i ddatblygu a chyflwyno mwy o glybiau dementia ar draws Abertawe. Dywedodd David Moss, ysgrifennydd Forget Me Not, ‘Dim ond ers deuddeg mis yr ydym wedi sefydlu yn Abertawe, ac mae gennym 3 chlwb ar waith yng Nghilai, Gorseinon a’r Mwmbwls, gyda rhai newydd ar y gweill ar gyfer Clydach a Treforys. Bu’r cyllid yma o help sylweddol iawn i wella ein gwasanaethau a’r hyn a ddarparwn i’n cleientiaid er mwyn gwneud eu bywydau mor ddymunol ag sydd modd. Rydym mor ddiolchgar am y cyfraniad yma, bydd yn ein helpu ni a’r bobl a gefnogwn i gael ffordd well o fyw.’ Caiff deunaw cwpl gyda phob math o dementia a’u gofalwyr eu cefnogi gan 70 gwirfoddolydd sy’n gweithio i Forget Me Not. Mae’r clybiau’n rhoi cefnogaeth a chyfle i’r cyplau integreiddio i’w cymuned leol a rhannu eu profiadau gydag eraill gan roi diddordeb cymdeithasol a rhyngweithio grŵp mewn amgylchedd gadarnhaol ac anffurfiol. Mae gan tua 750,000 o bobl yn y Deyrnas Unedig dementia ac erbyn 2021 bydd y salwch wedi effeithio ar dros filiwn o bobl. Mae dementia yn faes agos at werthoedd Ymddiriedolaeth a’i sefydliad rhiant Gwalia; mae Gwalia wedi datblygu gwasanaethau dementia arbenigol yng Nghwm Aur yn Sir Gaerfyrddin ac mae datblygiadau ar y gweill ar gyfer y dyfodol yn Llanelli ac Abertawe.

Trin Tai Rhagfyr 2011 Huw Lewis yn ymweld â Chapel Hanbury Ymwelodd Huw Lewis, Gweinidog Adfywio Tai a Threftadaeth, â chapel Hanbury - yr ychwanegiad diweddaraf i brosiect adfywio Bargoed - i weld canlyniadau cydweithio llwyddiannus sydd nid yn unig wedi achub tirnod eiconig yn y dref ond hefyd wedi rhoi cyfleuster cymunedol newydd. Bu Huw Lewis o amgylch yr adeilad gyda chynrychiolwyr United Welsh a Chyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili a chafodd weld llyfrgell 21ain Ganrif ar waith. Mae adeilad y Capel sydd newydd ei agor yn cynnwys llyfrgell, canolfan adnoddau hanes teulu, ardal i’r arddegau, caffe a man addoli. Daeth y safle newydd yn ‘ganolbwynt dysgu’ i’r holl gymuned i’w ddefnyddio drwy gydol yr wythnos. Mae Capel Hanbury yn brosiect unigryw sy’n adfywio golwg a theimlad canol tref, adfywio cyfleusterau a dod â hen a newydd ynghyd i ysbrydoli cymuned. Pan oedd yn y llyfrgell, gwahoddodd y Gweinidog geisiadau ar gyfer cylch newydd o gyllid CyMAL 201213; ffrwd cyllid a ddefnyddiwyd i ddarparu’r gwasanaethau yng Nghapel Hanbury. Dywedodd y Gweinidog, ‘Mae prosiect Heol Hanbury yn enghraifft ardderchog o adrannau Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau llywodraeth leol a chymdeithas tai i sicrhau dyfodol un o’n hadeiladau hanesyddol. Mae wedi trawsnewid tu mewn yr adeilad yn gyfleuster cymunedol deinamig a modern yng nghalon adfywiad Bargoed. Mae United Welsh eisoes wedi darparu 28 o gartrefi cynaliadwy fforddiadwy newydd yn Upper Wood Street ac wedi ailddatblygu a thrawsnewid Tŷ Oldway, yr hen Ganolfan Gwaith i fod yn ganolfan iechyd newydd fel rhan o’u buddsoddiad parhaus yn y dref.


Lisa’n rhoi gorau i wastraffu ynni Ar ôl gwario miloedd o bunnau dros y blynyddoedd ar filiau nwy a thrydan uchel, mae Lisa o Fryntirion wedi newid ei ffordd o fyw ar ôl mynychu sesiwn hyfforddi gyda Cartrefi RhCT. Ym mis Hydref, cynhaliodd Cartrefi RhCT gyfres o sesiynau hyfforddiant ‘Arbed Ynni, Arbed Arian’ ym Mryntirion fel rhan o’u prosiect yn anelu i fynd i’r afael ag allgauedd ariannol ymysg rhai o gymunedau tlotaf Cymru. Roedd Lisa wedi bod yn talu biliau uchel am flynyddoedd cyn sylweddoli y gallai addasu ei ffordd o fyw. Dywedodd Lisa, ‘Doedd neb yn gwastraffu ynni fel fi - ar ddiwrnod braf, byddwn yn defnyddio’r peiriant sychu. Os oedd yn gynnes, yn hytrach na throi’r gwres i lawr, byddwn yn agor ffenest. Roedd yn beth cyffredin i ni gael pump set deledu ymlaen ar yr un pryd, a byddwn yn gadael llwyth o eitemau trydanol a goleuadau ymlaen wrth i mi fynd o gwmpas y tŷ. Fe fyddwn yn argymell mynd ar un o’r cyrsiau hyn gyda Cartrefi RhCT - fe wnaeth i mi feddwl o ddifrif. Rhoddodd Cartrefi RhCT fonitor ynni am ddim i ddangos faint fydd y biliau ar ddiwedd y mis gyda’r holl drydan roeddwn yn ei ddefnyddio ac rwyf wrth fy modd yn ceisio ei ostwng! Mae’n helpu fod fy nghartref wedi cael gwaith gwella. Gyda’r ffenestri newydd, mae’r tŷ yn aros yn gynhesach drwy’r nos hyd yn oed ar ôl i’r gwres fynd i ffwrdd.’ Mae’r sesiwn hyfforddiant am ddim yn cynnwys cyngor ar newid darparwyr, mesuryddion, grantiau a disgowntiau, insiwleiddio, thermostatau a chyngor ar arbed ynni.

Cynllun Nadolig Hafan Cymru Amcangyfrifir y bydd 25% o bobl yn gwneud mwyafrif eu siopa Nadolig ar-lein. Gyda’r dirwasgiad yn parhau i frathu, mae llawer o elusennau yn ei chael yn anos nag erioed i gael mynediad i gyllid i gyflwyno gwasanaethau cymorth yn ein cymunedau. Mae Hafan Cymru’n apelio at siopwyr ar-lein i gael y mwyaf o’u harian drwy godi arian i gefnogi rhai sydd wedi goroesi trais yn y cartref a’u plant ledled Cymru a helpu i addysgu cenedlaethau’r dyfodol, heb wneud dim ond siopa ar-lein. Mae Hafan Cymru wedi ymuno â easyfundraising - porth ar-lein i dros 2000 o fanwerthwyr. Pan fydd cefnogwyr yn siopa’n defnyddio’r dalenni ar safle easyfundraising, mae Hafan Cymru yn derbyn cyfraniad am ddim o hyd at 15% y pris prynu. I gefnogi Hafan Cymru, ewch i: http://www.easyfundraising.org.uk/causes/ hafancymru

Trin Tai Rhagfyr 2011

Cadarn ac Accelero yn cyhoeddi rhaglen ar y cyd Mae Grŵp Tai Cadarn ac Accelero Digital Solutions wedi cyhoeddi menter ar y cyd yn creu cyfleoedd swyddi newydd yn ne Cymru. Mae Grŵp Tai Cadarn, sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, ac Accelero Digital Solutions ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cyfuno eu harbenigedd i ffurfio A&C Technologies, menter newydd i ddatblygu datrysiad meddalwedd SPriNT ar gyfer sefydliadau cymorth a gofal. Creodd Cadarn feddalwedd SPriNT yn 2005 gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru pan gydnabuwyd bwlch yn y farchnad am feddalwedd i gefnogi gwaith cymorth a gofal. Bu SPriNT yn llwyddiannus tu hwnt, yn arbennig yng Nghymru. Gan fod y galw am dechnoleg symudol yn uchel, cysylltodd Cadarn gyda Accelero Digital Solutions, un o’r ychydig gwmnïau ym Mhrydain sy’n gweithio gyda thechnoleg pen digidol Anoto, i hyrwyddo eu llwyddiant. Mae Accelero wedi creu meddalwedd sy’n galluogi staff o sefydliadau cymorth a gofal i ysgrifennu dogfennau’n defnyddio pen ddigidol. Pan fyddant yn ôl yn y swyddfa, bydd y feddalwedd yn trosglwyddo’r geiriad ysgrifenedig yn syth i gronfa ddata. Mae technoleg Pen a Phapur Digidol yn galluogi sefydliadau i wella effeithiolrwydd drwy ostwng yr amser y mae staff yn ei dreulio’n teipio data. Dywedodd Richard Troote, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Cwsmeriaid A&C Technologies Cyf a Phennaeth TG Grŵp Tai Cadarn: ‘Yn ogystal â phrofi sut y gall sefydliad tai gystadlu yn y sector preifat a rhoi cyfleoedd swyddi newydd, mae’r gyd-fenter yma’n arwydd o ddatblygiad cyffrous iawn ar gyfer meddalwedd yn y sector cymorth a gofal. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Accelero Digital Solutions i sicrhau fod y sector cymorth a gofal yn derbyn datrysiadau meddalwedd safon uchel.’

Trin Tai - Rhagfyr 2011  

Cyhoeddiad misol sy'n cyhoeddi gwaith cymdeithasau tai yng Nghymru

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you