Page 1

Trin Tai Medi 2011 Croeso i ail rifyn ‘Trin Tai’! Cyhoeddir ‘Trin Tai’ bob mis i roi sylw i waith ardderchog aelodau mewn amrywiaeth eang o ardaloedd gwahanol. Os oes gennych unrhyw straeon yr hoffech eu cynnwys yn y rhifyn nesaf, anfonwch hwy os gwelwch yn dda at bethan-samuel@chcymru.org.uk. Caiff yr holl straeon a dderbynnir hefyd eu rhoi ar wefan Cartrefi Cymunedol. Mwy na 50 aelwyd yng Nghymru’n elwa o’r cynllun achub morgeisi Cafodd mwy na 50 o aelwydydd ym mhob rhan o Gymru eu harbed rhag colli eu cartrefi, diolch i Gymdeithas Tai Wales & West, sydd newydd gwblhau ei 50fed cytundeb achub morgeisi, gan fuddsoddi mwy na £2m yn y cynllun hyd yma. Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredydd: ‘Fe wnaethom gymryd rhan yn gyntaf yng nghynllun achub morgeisi Llywodraeth Cymru yn Ionawr 2009. Ers hynny rydym wedi gweithio ar draws Cymru i gynorthwyo llawer o deuluoedd mewn risg o golli eu cartrefi ... Rydym hefyd yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol ac asiantaethau cyngor dyled i sicrhau dyfodol ariannol sefydlog i’n hymgeiswyr.’ Hyd yma mae Cymdeithas Tai Wales & West wedi: • Prynu 28 cartref yn llwyr, gyda’r preswylwyr yn awr wedi dod yn denantiaid. • Cwblhau 24 benthyciad i alluogi’r preswylwyr i aros yn eu cartrefi fel perchnogion.

CCHA y gyntaf yng Nghymru i ennill Marc Ysbrydoli Llundain 2012 Mae Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA) wedi ennill marc Ysbrydoli Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 am eu prosiect celf a chyfryngau yn Sgwâr Loudoun, Butetown, Caerdydd. CCHA yw’r gymdeithas tai gyntaf yng Nghymru i dderbyn y marc Ysbrydoli sy’n cydnabod prosiectau sy’n cynnwys y gymuned leol ac yn dathlu hanes, diwylliant ac amrywiaeth lleol. Mae Butetown yn un o’r cymunedau mwyaf amrywiol a diwylliannol gyfoethog ym Mhrydain ac yn gartref i bobl o dros 46 o wahanol genhedloedd. Mae’r prosiect yn canoli ar ddatblygu Canolfan Ffilm, Cyfryngau a Diwylliant Tiger Bay sydd i agor ym Mawrth 2012 ac sy’n rhan o ailddatblygiad sylweddol £13m o’r ardal. Mae CCHA yn bwriadu gwahodd y gymuned leol i’r Ganolfan i ddathlu agoriad swyddogol Gemau Llundain 2012 gyda pharti a dangos y digwyddiad.


Gwasanaeth arbennig yn golygu cannoedd o filoedd i RhCT Caiff gwasanaeth newydd nad yw ond ar gael i denantiaid Rhondda Cynon Taf ei lansio’r mis hwn ac yn anelu i arbed dros £100,000 y flwyddyn i bobl leol. Caiff ‘Money Savers’ ei redeg gan Meadow Prospect, is-gwmni elusennol Cartrefi RhCT, ac yn cynnwys dau aelod o staff sy’n arbenigwyr ym maes cyllid. Bydd Money Savers yn rhoi gwasanaeth cyfrinachol i unrhyw denant Cartrefi RhCT sy’n dymuno arbed arian yn unrhyw agwedd o’u bywyd. Bydd Money Savers yn ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi i sgwrsio am unrhyw beth o helpu i drefnu cyllideb leol, sicrhau eu bod ar y tariff ynni rhataf a chael mynediad i unrhyw grantiau addas y maent yn gymwys amdanynt. Dywedodd Tracy Tuckwood o Money Saver, ‘Mae pawb eisiau talu llai ar filiau a hanfodion bob dydd, ac mae’n debyg y gall pawb wneud hynny. Gall fod yn anodd canfod yr amser i wneud yr ymchwil i gael y deliau gorau a gwneud i’ch arian fynd ymhellach - mae’n broblem fawr sicrhau fod yr wybodaeth gywir gennych. Mae Money Savers yn siop un stop ar gyfer tenantiaid Cartrefi RhCT. Mae’r gwasanaeth am ddim a fwy neu lai yn sicr o roi arian yn ôl yn eich poced - ni all neb fforddio colli’r cyfle yma pan mae ar garreg eu drws.’

Trip dydd a arweiniodd at bethau eraill... Trefnodd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru drip dydd yn ddiweddar ar gyfer preswylwyr ei gynlluniau llety gwarchod yn y Trallwng a Llanidloes. Trefnodd elusen leol Ymddiriedolaeth Heulwen ddau gwch ac aeth y preswylwyr ar daith hyfryd ar hyd camlas y Trallwng. Roedd y trip yn achlysur cofiadwy i bawb, yn arbennig Mrs Morgan o Lanidloes, nad yw wedi gallu mynd allan lawer dros y ddwy flynedd ddiwethaf oherwydd afiechyd. Dywedodd Mrs Morgan, ‘Roedd yn ddiwrnod hyfryd, gan fynd heibio elyrch a hwyaid a gweld y tyfiant a blodau gwyllt ar lannau’r gamlas. Fe wnes wirioneddol fwynhau cwmni’r bobl eraill ac mae’r trip yma’n awr wedi rhoi hyder i mi drefnu gwyliau bws, rhywbeth na chredwn y byddwn yn medru ei wneud cyn i mi fynd ar y trip dydd gwych yma.’ Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru wrth eu bodd fod y trip mor llwyddiannus a bydd yn osgoi tripiau pellach.

Trin Tai Medi 2011

Prynwyr tro cyntaf – peidiwch rhoi’r gorau i’ch breuddwydion! Dangosodd astudiaeth fod y gyfran o brynwyr tai cyntaf yng Nghymru yn un o’r isaf yn y Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, ni ddylai darpar berchnogion anghofio am eu breuddwyd, yn ôl Stuart Davies, Cyfarwyddydd Gweithredol Gŵyr Homes yn Abertawe. ‘Cafodd Gŵyr Homes ei sefydlu dair blynedd yn ôl yn benodol i ddarparu cartrefi ar gyfer y farchnad ar gyfer rhai na all fforddio prynu neu rentu ar y farchnad agored. Ar ôl siarad gyda llawer o bobl, gwyddom nad yw un dewis yn iawn i bawb felly rydym wedi datblygu Cerrig Camu. Mae hyn yn ddewis o opsiynau prynu a rhent fforddiadwy, gan roi dewisiadau a chyfleoedd i rai sy’n credu na fedrant sicrhau cartref ar y farchnad agored. Mae Gŵyr Homes yn gweithio’n galed i ateb y galw am gynnyrch fforddiadwy, gan arloesi’n barhaus a chanfod ffyrdd newydd o weithio gyda phartneriaid i ddod â mwy o gartrefi i’r farchnad. Bydd gan sefydliadau tai elusennol fel Gŵyr Homes ran gynyddol bwysig wrth lenwi’r bwlch mewn darpariaeth tai rhwng tai cymdeithasol a’r farchnad agored ac edrychwn ymlaen at chwarae rhan wrth wneud i freuddwydion pobl o fod yn berchen eu cartref eu hunain ddod yn wir.’


Llwyddiant Achrediad Amgylcheddol Mae Cymdeithas Tai Hafod wedi ennill Lefel 3 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd am ei hymrwymiad i ostwng effaith ei weithgareddau ar yr amgylchedd. Mae gostwng effaith amgylcheddol ei fusnes yn flaenoriaeth uchel i Hafod ac yn amlwg yn ei hamcanion amgylcheddol. Mae Hafod hefyd wedi datblygu cofrestr o Effeithiau Amgylcheddol sy’n cynnwys amcanion amgylcheddol penodol gostwng y defnydd o ynni a dŵr, cynyddu ailgylchu a gostwng allyriadau o deithiau gwaith. Dywedodd Gwyn Phillips, Cyfawryddydd Gweithrediadau: ‘Rwyf wrth fy modd ein bod wedi llwyddo i sicrhau ardystiad lefel 3 y Ddraig Werdd. Mae materion fel allyriadau carbon, lleihau gwastraff ailgylchu yn cael sylw cyson yn y cyfryngau ac fel sefydliad, rydym yn ymroddedig i wneud popeth a fedrwn i ostwng ein heffaith amgylcheddol ar draws ein holl weithgareddau busnes. Mae’r dyfarniad yma’n sylfaen ardderchog ar gyfer dechrau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.’

Manteision Arbed i denantiaid Bron Afon Mae bron 300 o aelwydydd yn Nhorfaen yn well eu byd a gyda chartrefi mwy cysurus diolch i grant £1.5m gan Lywodraeth Cymru. Cafodd Cartrefi Cymunedol Bron Afon yr arian o raglen Arbed a gwnaeth waith i 279 o gartrefi. Gosodwyd insiwleiddiad wal allanol ar y cartrefi. Dywedodd Dave Sharman, Cyfarwyddydd Eiddo: ‘Pan gyhoeddwyd y grantiau hyn, fe welsom gyfle pwysig i helpu tenantiaid gyda biliau tanwydd uchel. Roedd amseriad y cyllid yn golygu y bu’n rhaid i Bron Afon newid rhaglenni gwaith, ond ddim ond blwyddyn wedyn medrwn weld gwelliannau mawr’. Mae’r manteision yn cynnwys biliau is, datrys problemau llwydni, cartrefi mwy deniadol a diddos a hefyd ostwng ôl-troed carbon Torfaen. Daeth gwaith Arbed â swyddi ychwanegol i Dorfaen gan fod y contractwyr wedi cyflogi pobl leol. Cafodd bron i 50 o bobl swyddi ar gyflog, profiad gwaith a phrentisiaethau. Bu Bron Afon hefyd yn gyflogwr gwadd ar gyfer pedwar o bobl a fu’n ddi-waith am gyfnod hir drwy greu swyddi wardeiniaid ynni.

Trin Tai Medi 2011 Homeless International yn lansio Her Namibia Mae Homeless International yn cynnig cyfle i unigolion i weithio ar un o’i brosiectau tramor wrth iddo lansio Her Gymunedol Namibia. Yn ystod yr ymweliad deg diwrnod ym mis Gorffennaf 2012, bydd yr unigolion yn gweithio ar brosiectau cymunedol a cherdded drwy anialwch Namibia i godi arian i gynorthwyo pobl sy’n byw mewn slymiau yn Affrica ac Asia. Mae’n gyfle unigryw ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y sector tai i ganfod drostynt eu hunain sut mae cymunedau tlawd dramor yn mynd i’r afael â heriau tai. Yn ystod hanner cyntaf yr Her, byddant yn gweithio ar brosiect adeiladu cymunedol ar gyfer y gymuned leol ac yn cael cyfle i gymryd rhan gyda datrysyiadau hirdymor a chynaliadwy i dlodi trefol a gefnogir gan Homeless International. Treulir yr ail hanner yn teithio drwy anialwch Namibia, gan weld afon Ugab a mynydd uchaf Namibia. Dywedodd Larry English, Prif Weithredydd Homeless International: ‘Mae Her Gymunedol Namibia yn gyfle i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol drwy gymryd rhan ymarferol mewn prosiect cymunedol. Bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn gweld newidiadau gwirioneddol gan y gymuned i osgoi problemau am dai, dŵr a glanweithdra. Yn bennaf oll, medrant ddweud y buont yn rhan o’r newid yma.’ Medrir cofrestru yn awr ar gyfer Her Gymunedol Namibia. I gael pecyn gwybodaeth, cysylltwch â Homeless International ar 024 7663 2802, e-bost hannah@homeless-international.org neu edrych ar http://bit.ly/p9pMFk


IN THE MIX – Heriau tebyg, nodau tebyg 14 Hydref, 2-4pm Y Canolbwynt, Cartrefi RhCT Rydym yn wynebu amrywiaeth o heriau a bu newid sylweddol yn yr amgylchedd y gweithiwn ynddo. Mae gan sefydliadau a wahoddwyd i ddigwyddiad cyntaf IN THE MIS ar 13 Mai ddiddordeb mewn gwella ein cymunedau. Mewn llawer o achosion, mae gorgyffwrdd sylweddol rhwng amcanion ein gwahanol sefydliadau a’r heriau yr ydym i gyd yn ceisio eu goresgyn. Mae dynodi’r gorgyffwrdd yma’n bwysig i’n helpu i gydweithio’n nes, dysgu gan ein gilydd a chynnal prosiectau sy’n ategu gwaith pobl eraill. Bydd IN THE MIX yn ein galluogi i drafod yn rheolaidd y themâu allweddol sydd ar yr agenda ar hyn o bryd. Roedd y digwyddiad cyntaf yn canolbwyntio ar Ddiwygio Lles, Cynhwysiant Digidol, Swyddi a Hyfforddiant, yr Agenda Carbon Isel, Adfywio a Chynhwysiant Ariannol. http://bit.ly/nZbLMY

Canlyniadau arolwg gorau erioed i Taf Mae Cymdeithas Tai Taf newydd gyhoeddi canlyniadau gorau erioed ei Arolwg Boddhad Tenantiaid sy’n dangos fod 91% o denantiaid yn gyffredinol fodlon gyda’r gwasanaethau a ddarperir ar eu cyfer. Credai 94% o denantiaid fod y gymdeithas yn dda am roi gwybodaeth iddynt a dywedodd 96% fod staff yn gwrtais. Yn un o’r meysydd anoddaf i sicrhau graddiad boddhad uchel, cafodd y gwasanaeth atgyweirio gymeradwyaeth enfawr o 90%. ‘Mae’r ffigurau hyn yn cymharu’n dda gyda ffigurau cenedlaethol, ac yn amlwg yn ein gwneud yn un o’r Cymdeithasau sy’n perfformio orau ym Mhrydain yn ogystal ag yng Nghymru’, meddai Janet Bochel, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Cwsmeriaid. ‘Rwy’n neilltuol o falch gyda’r gwelliannau mewn atgyweiriadau a rhoi gwybodaeth i denantiaid, gan fod yn rhain yn feysydd yr ydym wedi gweithio’n galed arnynt. Rwy’n wirioneddol falch o fy nhîm! Caiff nifer o’r cwestiynau yn yr arolwg, fel boddhad gydag atgyweiriadau, eu defnyddio ar draws Prydain er mwyn cymharu perfformiad Cymdeithasau.

Trin Tai Medi 2011

Cynon Taf – CCB gyda gwahaniaeth! Roedd gan Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf eleni wahaniaeth. Gan ddefnyddio podiau arddangosfa i ddangos gwaith y flwyddyn, gallodd gwahanol adrannau dynnu sylw at eu prosiectau a’u llwyddiannau i’r holl ymwelwyr. Bu’r arddangosiadau rhyngweithiol yn boblogaidd iawn ac yn destun sgwrs. Rhoddwyd sylw i waith y Grŵp Elusen, Fforwm y Tenantiaid a chanolbwyntiwyd ar Adeiladu Dyfodol Gwell, Gwres Fforddiadwy ac Effeithiolrwydd Ynni, Gwasanaethau Pobl Hŷn, Gofal a Thrwsio Rhondda Cynon Taf, Homestep a’r Bartneriaeth Tai Leol. Roedd Sue Essex yn un o’r rhai a ymwelodd â’r arddangosfa a’r CCB, a dywedodd ‘Roedd yn wych gweld cymaint o frwdfrydedd heddiw. Mae Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf yn sefydliad gwirioneddol fyw.’ Talodd wythnosau o drefnu a chynllunio ar ei ganfed a mwynhaodd pawb y diwrnod. Canmolodd Darshan Matharoo, Pennaeth Rheoleiddio’r gymdeithas ar ei fformat unigryw ac awyrgylch bywiog. ‘Roedd y syniad am arddangosfa yn syniad gwych. Fyddai eistedd wrth fy nesg ddim wedi rhoi gwybod i mi am yr hyn a wnaeth y Gymdeithas. Roedd cyffro ymysg pawb, a dim eiliad ddiflas.’

Trin Tai - Medi 2011  

Cyhoeddiad misol Cartrefi Cymunedol Cymru - Newyddion aelodau!

Advertisement