Page 1

Trin Tai Mai 2012 Cyhoeddir ‘Trin Tai’ bob mis i roi sylw i waith ardderchog aelodau mewn amrywiaeth eang o ardaloedd gwahanol. Os oes gennych unrhyw straeon yr hoffech eu cynnwys yn y rhifyn nesaf, anfonwch hwy at bethan-samuel@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda. Caiff yr holl straeon a dderbynnir hefyd eu rhoi ar wefan CHC.

Rhifyn arbennig swyddi a hyfforddiant!

Cynllun Marchnad Lafur Ganolradd Cafodd cynllun Cynllun Marchnad Lafur Ganolradd (ILM) Cartrefi Melin ei argymell i David Lewis, 24, o Drefynwy, gan y Ganolfan Byd Gwaith. Ar ôl bod yn ddi-waith, ymunodd David â Melin fel cymhorthydd gyda thîm Pobl a Dysgu Melin ar leoliad 12 wythnos. Roedd yn gyfrifol am weinyddu’r prosiect ILM y mae Melin yn ei weinyddu yn Sir Fynwy ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Dywedodd David, ‘Mae pawb yma wedi bod yn wirioneddol gyfeillgar ac mae gweithio yn y tîm Pobl a Dysgu wedi fy helpu i ddod i adnabod y staff yn wirioneddol gyflym. Doeddwn i ddim wedi ystyried gweithio mewn adnoddau dynol mewn gwirionedd, ond rwyf wedi mwynhau fy lleoliad yn fawr iawn a’r cyfle i gael profiad gwaith gwych.’ Diolch i’w wybodaeth o dechnoleg gwybodaeth, roedd David yn ganolog wrth helpu i ddatblygu gwell system adrodd adnoddau dynol. Dywedodd Kate Buckley, Rheolydd Pobl a Dysgu, ‘Bu David yn help mawr yn ystod ei gyfnod ym Melin, a bu’n bleser edrych arno yn cynyddu o ran hyder a datblygu ei sgiliau drwy gymryd rhan yn y cynllun.’ Gwnaeth David argraff mor dda fel y cafodd cynnig swydd barhaol gyda’r tîm Pobl a Dysgu. Bydd yn parhau i roi help a chymorth gyda gweinyddu lleoliadau’r ILM.

Cymryd camau mawr i waith gyda Seren Mae ‘Camau i Waith’ yn gynllun a sefydlwyd i helpu i gael pobl yn ôl i gyflogaeth drwy gynnig addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a chyfleoedd gwirfoddoli. Lansiwyd y rhaglen gan Grŵp Seren yn 2009, gan ddod â gwybodaeth a phrofiad y grŵp ynghyd i hyrwyddo ei ymrwymiad a’i fuddsoddiad mewn pobl. Mae Camau i Waith yn rhoi cyfleoedd i bobl wireddu eu potensial llawn ac mae wedi bod yn sbardun i yrfaoedd dros 150 o brentisiaid, cyfleoedd intern, hyfforddeion a gwirfoddolwyr. Mae Erol yn un o’r straeon llwyddiant. Treuliodd Erol chwe mis yn gwirfoddoli gyda’r prosiect Camau i Waith, gan greu cronfa ddata Access. Bydd yn awr yn symud ymlaen i waith gyda chefnogaeth gan Remploy. Cafodd hefyd ei enwebu am wobr gwirfoddolwr y flwyddyn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 2012. Dywedodd Erol, ‘Roeddwn angen mwy o ddisgyblaeth a threfn yn fy mywyd, ac eisiau cyfle i ddefnyddio fy lefel A mewn technoleg gwybodaeth, sy’n ddiddordeb pennaf i mi. Mae gen i bellach reswm dros godi o’r bore yn y bore.’ Yn ystod 2012 mae Grŵp Seren yn parhau i adeiladu ar lwyddiant Camau i Waith ac yn edrych ymlaen at helpu llawer mwy o bobl fel Erol.


Tai Calon yn darparu cyfleoedd hyfforddiant Mae pedwar dyn ar leoliadau a gwaith ac un arall, sydd newydd ei benodi i swydd barhaol lawn-amser, wedi pasio arholiadau a gydnabyddir yn genedlaethol yn ystod y cyfnod byr y buont gyda Tai Calon. Astudiodd pedwar o’r pump am eu tystysgrif Lantra mewn torri prysgwydd. Bu Ian a Dan ar leoliad 8 wythnos drwy A4e (Action for Employment) ac ymunodd Shaun am ddwy wythnos drwy Busnes yn y Gymuned. Roedd Haydn ar gynllun gwirfoddol drwy’r Ganolfan Byd Gwaith. Cafodd ei gontract dros dro gyda Green Earth @ Tai Calon ei wneud yn barhaol erbyn hyn. Mae Ian a Michael, hefyd o A4e, wedi gorffen cwrs Lantra ar sglodio coed a chafodd y ddau gontract chwe mis. Dywedodd Gwynfor Evans o Green Earth: ‘Dim ond ar gyfer lleoliadau byr y mae rhai o’n pobl ifanc gyda ni. Fodd bynnag, rydym yn benderfynol i roi cynifer o gyfleoedd hyfforddiant ag sydd modd iddynt. Rydym hefyd yn eu hannog i ennill cymwysterau yn eu sgiliau newydd.’ Dywedodd Jen Barfoot, y prif Weithredydd: ‘Rwyf mor falch o bopeth y maent wedi ei gyflawni. Rydym yn benderfynol i greu cynifer o gyfleoedd hyfforddiant a swyddi ag sydd modd i bobl leol.’

Cartrefi NPT yn creu grwpiau newydd i annog pobl ifanc Mae Tîm Grymuso Tenantiaid Cartrefi NPT yn annog aelodau ifanc o’r gymuned i ddysgu sgiliau a helpu i lunio dyfodol Cartrefi NPT. Mae Kathryn Cook, Swyddog Grymuso Tenantiaid, wedi sefydlu tri grŵp i annog pobl i gymryd rhan. Mae’r Tîm Cyfathrebu Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn cyfryngau digidol i gynhyrchu straeon, ffilmiau a ffotograffau digidol ar gyfer y cylchlythyr. Mae’r Fforwm Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc sydd eisiau cael llais yn narpariaeth ieuenctid, gweithgareddau cynllunio a dyddiau allan Cartrefi NPT. Y trydydd grŵp yw’r Prosiect Celf Rhyng-genhedlaeth fydd yn creu darnau artistig cymunedol ar gyfer y safle newydd. Dywedodd Kathryn: ‘Rwy’n gwybod bod llawer o bobl ifanc deallus, creadigol ac ysbrydoledig allan yna ac fe fyddwn yn eu hannog i gyd i gymryd rhan. Rhoddir hyfforddiant i’r holl grwpiau a chynhelir sesiynau dal i fyny rheolaidd fel y gall pawb gwrdd, rhannu syniadau a datblygu sgiliau. Mae cymryd rhan mewn grwpiau fel hyn yn rhoi lle i bobl ifanc fynd a chael cyfle iddynt fynegi eu hunain, ond hefyd i roi sgiliau y medrir eu trosglwyddo y gellir eu defnyddio pan wnânt gais am waith yn nes ymlaen yn eu bywydau.’

Trin Tai Mai 2012 Swyddi a hyfforddiant Prosiect hyfforddiant a recriwtio wedi’i dargedu Mae Integrate yn rhwydwaith cydweithiol o gymdeithasau tai yn hyrwyddo recriwtio a hyfforddiant wedi’i dargedu i gynorthwyo’r economi rhanbarthol. Esboniodd Clare Parry ‘Mae pob cymdeithas tai yn gwasanaethu ei chwsmeriaid ei hun ond gyda budd cronfa fwy o adnoddau, sgiliau, prosesau a phrofiadau. Drwy fabwysiadu pecyn cymorth ‘Gallu Gwneud’ i2i fel sylfaen datblygu gofynion a chymalau safonol, rhoddir ffocws ar les cymdeithasol ar lefel amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys prentisiaethau ar gyfer pobl ifanc ddi-waith, prosiectau ysgol a deunyddiau i gynorthwyo prosiectau adfywio, gan arddangos diddordeb Integrate nid dim ond mewn cyrraedd targedau ond mewn creu cymunedau cynaliadwy. Ers sefydlu’r prosiect yn 2009, mae dros 300 o bobl wedi cymryd rhan drwy brofiad gwaith, prentisiaethau a chyfleoedd cyflogaeth, gan arwain at greu dros 12,850 wythnos recriwtio a hyfforddiant wedi’i dargedu. Gyda ffocws ar gynnig cyfleoedd hirdymor a chynaliadwy, mae Integrate yn annog amrywiaeth a datblygu staff. Bu creu a chynnal cysylltiadau gyda phartneriaid yn hanfodol. Cafodd Jared Williams o Lynebwy ei atgyfeirio i’r prosiect drwy Working Links. Roedd gan Jared uchelgais ers yn ifanc i ymuno â’r diwydiant adeiladu gan wybod nad oedd eisiau dilyn ei ffrindiau ar hyd llwybr economaidd. Gan ei chael yn anodd dod o hyd i swydd, neidiodd Jared ar y cyfle pan gynigiodd Willis Construction swydd iddo fel prentis peintio ac addurno fel canlyniad sicrhau contract gwaith gyda United Welsh. Dywedodd Bob Humphries, Uwch Reolwr Willis Construction, ‘Gwyddem yn gynnar iawn yn y broses recriwtio fod gan Jared yr uchelgais ac ymroddiad oedd eu hangen i lwyddo o fewn y diwydiant adeiladu deinamig. Yn ystod y profiad gwaith, roedd Jared yn disgleirio oherwydd ei agwedd gadarnhaol a’i ffocws ar sicrhau gorffeniad proffesiynol ansawdd uchel.’ Disgrifiodd Jared at ei brofiad yn ystod lansiad maniffesto diweddar CHC fel ‘newid bywyd a ‘ffordd ryfeddol i ennill cyflog wrth ddysgu.’


Trin Tai Mai 2012 Swyddi a hyfforddiant Cwrdd â chyfranogwyr Brentisiaeth

Dau a arferai fod yn ddigartref yn llofnodi gyda llysgenhadon pêl-droed Tra bu Chelsea yn cyhwfan y faner dros Brydain yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr, bydd dau a arferai fod yn ddigartref o’r Rhyl ymysg tîm o lysgenhadon pêl-droed sy’n teithio i Lychlyn diolch i leoliadau gwaith a drefnwyd gan Raglen Pêl-droed yn y Gymuned Clwb Pêl-droed Y Rhyl. Mae Dane a Steve yn byw mewn anheddau annibynnol yn y Rhyl fel rhan o gynllun tai gwarchod Y Dyfodol a drefnir gan CT Clwyd Alyn. Yn dilyn eu llwyddiant ar gynllun hyfforddiant ‘Streicwyr’ Pêl-droed yn y Gymuned y Rhyl, cawsant eu dewis ar gyfer lleoliadau gwaith ar wahân yn ymweld â Norwy a Sweden. ‘Mae’n gyfle gwych. Byddwn yn seiliedig mewn clwb pêl-droed ac yn gweithio gyda hwy yn y gymuned,’ meddai Dane, a ymunodd â phump eraill dan hyfforddiant o Sir Ddinbych. Ymunodd Steve â’r Strikers dros 12 mis yn ôl ac mae wedi cwblhau eu ‘Tystysgrif Cyflogadwyedd’ yn ogystal â’u cwrs ‘Dilyniant Lefel Un’ oedd yn cynnwys ennill tystysgrifau mewn Cymorth Cyntaf, Diogelwch Bwyd ac Iechyd a Glanweithdra. Yn ystod ei leoliad gwaith gallodd ennill tystysgrif hyfforddiant Lefel Un UEFA a hefyd drefnu gêm bêl-droed elusennol. ‘Rydym yn falch tu hwnt o Dane a Steve. Maent wedi gweithio’n wirioneddol galed ar eu lleoliad Strikers ac mae’n wych eu bod wedi cael cynnig cyfle mor wych’, meddai Viv Edwards, Cydlynydd Sgiliau Bywyd yng Nghymdeithas Tai Clwyd Alyn. ‘Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i Pêl-droed yn y Gymuned y Rhyl ac i Ecorys sy’n ariannu rhaglen leoliad Leonardo am wneud hyn yn bosibl. Mae rhaglen sgiliau’r Strikers wedi gwir helpu Dane a Steve i ennill hunanhyder yn ogystal â sgiliau ymarferol.’ Dywedodd Tracey Jones, Rheolydd Pêl-droed yn y Gymuned y Rhyl fod cyllid ar gyfer cyfleoedd profi gwaith Leonardo dramor yn golygu y gallent gynnig profiad newid bywyd go iawn i dimau o bobl ifanc. ‘Mae angen ymrwymiad a gwaith caled i gwblhau cyrsiau’r Strikers ac mae cyllid partneriaeth Ecorys yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gyfleoedd bywyd ein hyfforddeion yn y dyfodol.’

Llwybrau

i

Efallai y cofiwch ddarllen blog diweddar am eco-ddatblygiad newydd ym Mhenarth: http://bit.ly/KvtiAA. Rydym wedi ymweld â’r safle i gwrdd â chyfranogwyr newydd Llwybrau i Brentisiaeth.. Yn astudio NVQ Gwaith Brics yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar hyn o bryd, cafodd James a Liam gyfle i ddatblygu eu set sgiliau adeiladu eco, gan osod briciau’r cartrefi a adeiledir i God 5 yn ystod lleoliad pum wythnos. Mae gan James, 22, amrywiaeth o brofiad ar ei CV yn cynnwys cynnal a chadw eiddo a gosod ceginau; fodd bynnag bu’n awyddus bob amser i gael gyrfa fel briciwr. ‘Roeddwn i wedi bod eisiau gwneud gosod brics am y ddwy flynedd diwethaf ond roeddwn yn poeni y byddai’n anodd i mi gael y profiad y byddwn ei angen am swydd. Cefais lawer o gefnogaeth gan Nicole, Cydlynydd Cyswllt Cymunedol Leadbitter, Vernon y Rheolwr Safle, SJB Bricklaying a phrosiect Integrate. Rwy’n awr yn gobeithio sicrhau prentisiaeth yn dilyn y lleoliad.’ Mae Lewis, 19 hefyd wedi mwynhau’r cyfle. Dywedodd Lewis, ‘Roeddwn eisiau deall mwy am dechnolegau gwyrdd, felly neidiais ar y cyfle i gymryd rhan yn y lleoliad a drefnwyd drwy brosiect Integrate. Mae gennyf ddiddordeb neilltuol gyda system uniadau cartref Cod 5 a gweithio gyda gwahanol frics. Clywais fod prinder crefftwyr gyda phrofiad technoleg wyrdd, felly rwy’n falch y gallaf ychwanegu hyn at fy CV.’ Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi dysgwyr ifanc rhwng 16-24 oed drwy hyfforddiant dwys i’w rhoi ar y llwybr i ddod yn brentis. Mae hyn yn golygu fod grŵp o bobl ifanc a hyfforddwyd ymlaen llaw yn awr yn barod i ddod yn Brentisiaid cynhyrchiol.


Trin Tai Mai 2012

Brand newydd yn adlewyrchu llwyddiant i Wales & West Housing! Mae Wales & West Housing wedi ail-frandio gyda logio egnïol o ddraig las falch mewn tŷ yn lle’r logo blaenorol a ddefnyddiodd am fwy na 40 mlynedd. ‘Mae’r oes wedi newid ac mae Wales & West Housing yn sefydliad gwahanol iawn i’r hyn yr oedd 40 mlynedd yn ôl pan gafodd ein logo cyntaf ei greu. Roeddem eisiau delwedd ffres sy’n adlewyrchu’n well ein busnes a’n huchelgais ar gyfer y dyfodol,’ meddai Anne Hinchey, y Prif Weithredydd. ‘Fel cwmni sydd wedi hen ennill ei blwyf, roedd yn bwysig iawn i ni gadw agweddau cadarnhaol ein hunaniaeth a chyfuno’r rhai gyda chyfeiriad newydd ein hunaniaeth a’u cyfuno gyda’r cyfeiriad newydd a’r diwylliant sy’n bodoli,’ meddai Anne. Aeth brand newydd WWH - a aeth yn cynnwys y wefan www.wwha.co.uk - yn fyw ar 26 Ebrill yn dilyn cyfarfod cyffredinol blynyddol y gymdeithas. ‘Dyddiau cynnar yw hi eto,’ meddai Anne, ‘ond rwy’n falch iawn i ddweud y bu’r adborth hyd yma yn gadarnhaol tu hwnt. Mae Cambria eisoes yn llwyddiant ohono’i hun, gan sicrhau cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd prentisiaeth i 45 o bobl gyda throsiant sydd bron yn £3m. Rydym yn awr yn trafod i ehangu’r busnes ymhellach i gynnwys Cymru gyfan.’

Dosbarthiadau trin arian i ddisgyblion Tonyrefail Mae plant mor ifanc ag wyth oed yn cael cyfle cynnar ar bopeth yn gysylltiedig ag arian fel o ymrwymiad Cartrefi RhCT i fynd i’r afael ag allgauedd ariannol. Mae dosbarth yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn manteisio o sesiynau wythnosol ar drin arian a gwaith. Sefydlwyd y tîm fel rhan o wasanaeth Sound as a Pound sy’n gweithio gyda phobl i helpu i wneud i’w harian fynd ymhellach a chreu cymunedau grymus a chynaliadwy. Gall yr hyfforddiant a gynigir amrywio yn dibynnu ar anghenion a gall fod mor syml â chynghorion ar arbed ynni yn y cartref hyd at lunio cyllideb wythnosol. Hwn yw’r tro cyntaf i Cartrefi RhCT gyflwyno’r sesiynau i blant. Mae’r pynciau hyd yma wedi cynnwys Cynilo a Gwario a Swyddi a Bywyd Gwaith. Mae plant yn dysgu drwy sesiynau rhyngweithiol a dwylo-ymlaen am faterion arian ymarferol y gallant eu defnyddio ar hyd eu plentyndod - a’u paratoi ar gyfer penderfyniadau ariannol wrth iddynt dyfu’n hŷn.

Mynd yr ail filltir dros Felindre Mae staff Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf, sydd â’i phencadlys ym Mhenarth, yn pedalu’n galed i godi arian ar gyfer Ysbyty Felindre, eu helusen ar gyfer y flwyddyn. Ymunodd Sam Warburton, chwaraewr Gleision Caerdydd a chapten Cymru, gyda Dewis Cyntaf i’w helpu i ddechrau’r her. Bydd y tîm yn mynd ar daith feic ‘rhithiol’ ar feiciau ymarfer sefydlog gan deithio’r pellter o amgylch eu cartrefi ledled Cymru. Bydd y tîm yn cwblhau’r pellter o 540 milltir i gynnwys pob ardal awdurdod lleol o fewn 35 awr. Dywedodd Sam: ‘Mae Gleision Caerdydd yn gwneud llawer o waith elusennol a gan mod i’n noddwr i Felindre, rwy’n falch i gefnogi’r elusen. Roeddwn yn falch cael cyfle i helpu’r tîm yn First Choice i ddechrau ar eu her a dymuno lwc dda iddynt dros yr ychydig ddyddiau nesaf. Byddaf yn edrych ar eu gwefan a drwy Twitter i weld sut maent yn dod ymlaen’. Dywedodd, Hilary, Prif Weithredydd ‘Bu ein staff yn codi arian i Felindre drwy’r flwyddyn ac rydym wedi codi dros £1200 drwy wahanol ddigwyddiadau hyd yma. Teimlwn ei bod yn anrhydedd y gallodd Sam ddod atom ac ysbrydoli’r tîm i gymryd yr her yma. Y daith feiciau yw’r digwyddiad mawr olaf y byddwn yn ei wneud i Felindre ac rydym yn benderfynol i godi mwy byth o arian ar gyfer yr achos gwerth chweil iawn yma.’ Dywedodd Andrew Morris, pennaeth Codi Arian Felindre: ‘Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i holl staff Tai Dewis Cyntaf am ddewis Felindre fel eu helusen ar gyfer y flwyddyn. Mae’n anodd iawn codi arian ar hyn o bryd, felly diolch i bawb yn Dewis Cyntaf am eu gwaith caled, ymrwymiad ac ymroddiad. Bydd yr holl arian a godir yn gwneud gwahaniaeth i’n cleifion canser a’u teuluoedd.’ Gellir dilyn cynnydd y tîm dros yr wythnos drwy www.fcha.org.uk, twitter@firstchoiceha neu www.facebook.com/FirstChoiceHA

Trin Tai - Mai 2012  

Cyhoeddiad misol sy'n hysbysebu newyddion ein aelodau.