Page 1

Trin Tai Chwefror 2012 Cyhoeddir ‘Trin Tai’ bob mis i roi sylw i waith ardderchog aelodau mewn amrywiaeth eang o ardaloedd gwahanol. Os oes gennych unrhyw straeon yr hoffech eu cynnwys yn y rhifyn nesaf, anfonwch hwy at bethan-samuel@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda. Caiff yr holl straeon a dderbynnir hefyd eu rhoi ar wefan CHC. Cartrefi ar y glannau yn ennill gwobr sirol

Mae Cei Jackson, datblygiad £9m yn y Barri gan Gymdeithas Tai Newydd, wedi ennill categori Tai Cymdeithasol Fforddiadwy yng Ngwobrau Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol Bro Morgannwg. Canmolwyd Cei Jackson am safon uchel y gwaith a’r lleoliad ar y glannau sy’n ei wneud yn lle dymunol iawn i fyw. Adeiladwyd y datblygiad gan y contractwyr Mi-Space ac mae’n cynnig 51 fflat a 19 tŷ ar rent. Gan weithio mewn partneriaeth gyda’r prif gontractwyr Mi-Space, defnyddiodd Newydd becyn cymorth Hysbysu i Ymrwymo (i2i) a ddatblygwyd mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a’r CIH i sicrhau fod mwyafrif y gweithlu yn dod o ardal y Barri a chafodd pum prentis brofiad o weithio ar brosiect adeiladu sylweddol. Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredydd Newydd, ‘Rydym yn falch iawn o Gei Jackson, sydd bellach wedi ennill gwobr fel datblygiad tirnod. Mae’r cartrefi ansawdd uchel hyn yn dyst o waith caled ein gweithwyr, y contractwr Mi-Space a’r bartneriaeth ardderchog rhwng Newydd, Cyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru. Gobeithiwn y bydd ein tenantiaid yn mwynhau byw yng Nghei Jackson am flynyddoedd lawer i ddod.’

Rhifyn Arbennig Wythnos Genedlaethol Prentisiaeth!

Staff Wales & West yn arwain y ffordd ar gymhwyster newydd risg tân

Mae dau aelod o staff Cymdeithas Tai Wales & West ymysg y cyntaf ym Mhrydain i ennill cymhwyster newydd risg tân diwydiant. Mae Ian Williams a Vaughan Williams, ill dau yn swyddogion Rheoli Asedau gyda Wales & West, wedi ennill Diploma Broffesiynol Lefel 4 BTEC mewn Asesu Risg Tân. Dilynodd y ddau eu hyfforddiant gyda BRE Training dros gyfnod o bum diwrnod. Mae cymhwyster BRE yn cyflawni safonau cenedlaethol ac yn trin adeiladau gyda chynlluniau syml a mwy cymhleth yn cynnwys rhai dros bum llawr, gyda mynediad i’r cyhoedd a defnyddwyr risg uwch. Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredydd CT Wales & West: ‘Mae rhoi cyfleoedd i’n staff ddatblygu eu potensial drwy gyrsiau hyfforddiant safon uchel yn elfen allweddol yn ein llwyddiant fel busnes. Rwy’n falch iawn bod Ian a Vaughan ymysg y cyntaf ym Mhrydain i ennill y cymhwyster newydd pwysig yma. Llongyfarchiadau iddynt.’


Rheolydd tai â chymorth i redeg ym marathon Llundain ar gyfer elusen Gymreig Mae Rheolydd Tai â Chymorth wedi sicrhau lle elusen ym marathon Virgin Llundain ym mis Ebrill. Bydd Louise Webster, sy’n gweithio yn CT Cantref, yn rhedeg marathon Llundain ar 22 Ebrill i gefnogi Tenovus. Mae Tenovus yn buddsoddi tua £3.9m bob blwyddyn mewn ymchwil flaengar ar ganser, addysg a gofal cleifion. Hwn fydd y pedwerydd tro i Louise redeg y marathon. Dywedodd Louise, ‘Dewisais redeg dros elusen canser gan fy mod yn adnabod llawer o bobl y mae canser wedi ac yn effeithio arnynt.’ Bydd Louise yn rhedeg gydag un o’i chyn gydweithwyr, a gyda’i gilydd maent wedi ymrwymo i godi £3,200. Gallwch eu cefnogi yn http://bit.ly/xc2fcP

Llundain i Baris! Tair o aelodau staff CHC yw Tîm Triskele - Philippa Knowles, Rhian Robinson a Claire McDougall. Byddant yn cymryd rhan yn nhaith feiciau Llundain i Baris rhwng 26-30 Medi eleni ar gyfer Homeless International. Mae Homeless International yn cefnogi pobl sy’n byw mewn slymiau yn Affrica ac Asia. Bydd yn cymryd 4 diwrnod ar y beic i gyrraedd Paris - 271 milltir o’r dechrau i’r diwedd! Gyda tharged i gasglu £4,500 rhyngddynt, byddant yn codi ymwybyddiaeth o’u helusen yn y misoedd nesaf. Byddem yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniad y gallwch ei roi: http://bit.ly.w5h6a5 Staff Cymoedd i Arfordir yn dysgu Cymraeg Mewn blynyddoedd diweddar, mae 22 Cymoedd i Arfordir (V2C) wedi mynychu dosbarthiadau Cymraeg o Sylfaenol i Lefel 2. Safodd dau ohonynt, Rania Akel a Stephen Cook, eu harholiad CBAC Mynediad yn ddiweddar ac maent yn disgwyl eu canlyniadau. Mae V2C newydd gynnig cwrs sylfaenol blas ar y Gymraeg 10 wythnos i’w staff, ac aeth y 10 lle mewn dim dro. Ar ôl cwblhau’r cwrs blasu, bydd y staff hynny’n cael cyfle i barhau â’u dysgu mewn cwrs Sylfaenol fydd yn dechrau ym mis Medi.

Trin Tai Chwefror 2012

Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf yn ennill gwobr Roedd aelodau bwrdd, staff a thenantiaid Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf wrth eu bodd i glywed fod eu prosiect mwyaf hyd yma wedi ennill gwobr bwysig. Mae’r tai blaengar i deuluoedd a adeiledir yn Hirwaun wedi ennill Gwobr Datblygu Cynaliadwy Adran Rheoli Adeiladu 2012 Rhondda Cynon Taf. Adeiladwyd y datblygiad o dai teulu dwy, tair a phedair llofft, yn cynnwys byngalo a addaswyd yn arbennig ar gyfer teulu gyda phlentyn gydag anabledd corfforol difrifol, ar safle tyrrau fflatiau a dymchwelwyd yn 2004. Mae’r cartrefi safon uchel yn cynnwys y nodweddion cynaliadwy diweddaraf, megis paneli solar a chasglu dŵr glaw. Mae cynhyrchu cartrefi ar gyfer y dyfodol yn amcan mae’r Grŵp yn ei gadw yn flaenllaw ym mhob datblygiad. Mae ennill y wobr gyntaf wedi sicrhau yr aiff y prosiect ymlaen i’r digwyddiad rhanbarthol a gynhelir ym mis Ebrill. Cafodd un arall o brosiectau’r Grŵp yn Nhrallwn, Pontypridd ‘Gymeradwyaeth Uchel’ yn yr un categori ar gyfer datblygiadau hynod o gynaliadwyedd. Roedd Antonia Forte, Prif Weithredydd, yn falch iawn fod y prosiect lleol wedi derbyn cydnabyddiaeth o’r fath: ‘Nid yn unig y bydd y prosiect yma’n rhoi tai modern deniadol ar gyfer pobl lleol yn lle’r hen flociau tŵr hen ffasiwn, ond bydd defnyddwyr hefyd yn manteisio o nifer o fesurau arbed ynni fydd yn helpu i gadw eu biliau tanwydd yn isel, yn ogystal â helpu i ostwng ôl-troed carbon Cymru.’


Trin Tai Chwefror 2012

Cefnogi prentisiaethau Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn cydweithio gyda Choleg Powys a CITB Sgiliau Adeiladu i gynorthwyo gyda chyfleoedd hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc yn y diwydiant adeiladu. Mae’n gweithio ar hyn o bryd gyda Wates Contractors i ddatblygu 50 o dai newydd yn y Drenewydd ac mae ganddi ymrwymiad i’w rhaglen datblygu fydd yn sicrhau manteision ehangach i’r cymunedau y mae’n gweithredu ynddynt. Dywedodd Aidan Ackerman, Cyfarwyddydd Gweithrediadau: ‘Mae gennym darged bod 15% o weithlu’r contractiwr mewn hyfforddiant a bod 80% o’r gweithlu yn lleol. Trefnwyd dau ddiwrnod agored i fyfyrwyr ymweld â’r safle ar wahanol gamau’r datblygiad a gall myfyrwyr ddysgu sut y cafodd y rhaglen ei pharatoi. Trefnwyd cyfleoedd hyfforddiant drwy CITB Sgiliau Adeiladu fydd yn rhoi lleoliadau ar gyfer tri phrentis, dau fel peintwyr ac un fel briciwr. Yn ychwanegol, mae’n ofynnol i’r isgontractwyr sy’n gweithio ar y datblygiad i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid mewn plymio, gwaith daear a sgaffaldu.’

Grŵp Tai prentisiaid

Pennaf

yn

buddsoddi

mewn

Mae Grŵp Tai Pennaf wedi cyhoeddi ymrwymiad pwysig i fuddsoddi mewn prentisiaethau a chyfleoedd hyfforddiant dros y pum mlynedd nesaf, gan adeiladu’r lefel sgiliau o fewn y sefydliad a helpu pobl ifanc ddi-waith i gael swyddi. Mae Pennaf yn cyflogi mwy na 500 o staff ar draws y Gogledd a’r Canolbarth a bydd eu strategaeth hyfforddiant a chyflogaeth newydd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer mwy o brentisiaethau, profiad gwaith, gwirfoddoli a lleoedd hyfforddi. ‘Mae’r Grŵp eisoes wedi cynnal amrywiaeth o raglenni hyfforddiant a lleoliadau gwaith, sydd wedi’n galluogi i gyflogi pobl safon uchel a all dyfu gyda ni fel busnes. Gwyddom fod hyn yn gweithio ac rydym yn edrych at ymestyn yr ymrwymiad hwn yn sylweddol yn y dyfodol,’ meddai Gill Murgatroyd, Cyfarwyddydd Adnoddau Dynol. Yn y cyfamser, cafodd dau o hyfforddeion presennol Clwyd Alyn fonws annisgwyl yr wythnos hon wrth i Ganolfan Plumb yn y Rhyl gyflwyno pecyn offer £600 i’r ddau ohonynt i’w helpu gyda’u crefft newydd.

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau Cartrefi Dinas Casnewydd yn dathlu’r Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol gyda chyfleoedd recriwtio Dathlodd Cartrefi Dinas Casnewydd (NCH) yr Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol drwy gyhoeddi recriwtio wyth o brentisiaid ychwanegol mewn amrywiaeth o grefftau yn cynnwys gwaith coed, plymio, trydanol a phlastro. Mae NCH eisoes wedi cyflogi 42 prentis, yn bennaf o ardal Casnewydd, ers ei greu ym mis Mawrth 2009. Mae gan NCH ymrwymiad i ddarparu mwy na dim ond cartrefi ansawdd da, ac mae ei raglen prentisiaeth yn dangos ei uchelgais i wneud gwahaniaeth i’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu drwy fuddsoddi mewn pobl leol. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i unigolion ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol gyda phrofiad gwaith yn eu dewis faes. Mae gan NCH ymrwymiad i sicrhau fod prentisiaid yn cyrraedd eu potensial llawn ac yn cefnogi prentisiaid gyda Chydlynydd Prentisiaid, mentora unigol, hyfforddiant ar draws sylfaen eang o gontractwyr, yn ogystal â hyfforddiant mewn sgiliau cyflogaeth. Mae Matt, sy’n byw yn agos at Gaerllion, yn nhrydedd flwyddyn ei brentisiaeth drydanol a chafodd gynnig swydd gyda chontractwr lleol yn ddiweddar. ‘Roeddwn i bob amser wedi bod eisiau bod yn drydanwr ond yn ei chael yn anodd cael prentisiaeth. Fe wnes benderfynu dilyn cwrs trydanol yn fy ngholeg lleol a gobeithio y byddai’n helpu fy nghyfle o ennill prentisiaeth. Yn 2009 fe sylwais fod NCH yn recriwtio prentisiaid ac roeddwn yn ddigon lwcus i fod yn llwyddiannus ... Y brentisiaeth yma ydi’r peth gorau i mi wneud erioed! Rwyf wedi gallu gweithio i ennill cymhwyster yn y grefft rwy’n angerddol amdani ac yn cael profiad gwaith realistig a pherthnasol ar yr un pryd.’


Hwb gyrfa ar gyfer prentisiaid newydd NWH Mae Tai Gogledd Cymru (NWH) wedi cyflogi dau brentis newydd fel rhan o’i ymrwymiad i gefnogi pobl ifanc i swyddi. Penodwyd Ryan, 19, yn brentis Personél a Jordan, 18, yn Brentis Saer Coed. Bydd Ryan yn gweithio yn y pencadlys yng Nghyffordd Llandudno a Jordan yn hyfforddi gyda’r adran cynnal a chadw, sy’n gwneud atgyweiriadau i holl bortffolio eiddo NWH. Dywedodd Lynne Williams, Rheolydd Personél NWH: ‘Rydym wedi dewis dilyn llwybr cyflogi prentisiaid gan ein bod yn deall pa mor anodd yw hi i bobl ifanc ganfod swyddi yn yr hinsawdd bresennol. Mae Tai Canolbarth Cymru wedi ennill ei blwyf fel cyflogydd yn yr ardal ac mae gennym staff profiadol yn ogystal â pherthynas hir-sefydlog gyda cholegau lleol, sy’n golygu y gallwn gefnogi datblygiad pobl ifanc ymroddedig.’

Cartrefi NPT yn gweld mantais gweithio gyda phrentisiaid Yn unol gydag addewid Cartrefi NPT i gynnig mwy o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer pobl leol, mae’r sefydliad wedi rhoi profiad ymarferol i bedwar prentis ifanc mewn gwneud atgyweiriadau a gwelliannau i’w cartrefi. Roedd Elliot Jones, o Faglan, wedi rhan-gwblhau ei brentisiaeth mewn plastro gyda chwmni lleol cyn iddo golli ei swydd oherwydd y dirywiad economaidd. Roedd Michael Hopkins o Sandfields hefyd wedi rhan gwblhau ei brentisiaeth mewn plastro gyda chwmni adeiladu lleol bach ond collodd yntau ei swydd oherwydd anawsterau ariannol. Camodd Cartrefi NPT i mewn i gynnig contractau tymor sefydlog 12 mis i’r ddau ohonynt, fydd yn eu galluogi i gwblhau eu prentisiaethau tra’n cael hyfforddiant ar y swydd hollbwysig gyda’r sefydliad. Mae’r sefydliad hefyd wedi cadw dau o gyn brentisiaid tai Cyngor Castell-nedd Port Talbot oedd wedi cwblhau cymwysterau NVQ 3 mewn gwaith coed y llynedd ac sydd bellach yn eu trydedd flwyddyn yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot.

Trin Tai Chwefror 2012

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Tai Calon yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaeth Gwahoddwyd 15 prentis ar gyfer te prynhawn ym mhencadlys Cartrefi Cymunedol Tai Calon ym Mlaenau Gwent i ddathlu’r Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol. Mae chwech yn gweithio i Tai Calon a hwy yw’r cyntaf i ymuno â’i gynllun prentisiaeth. Dywedodd Simon Carter, Cyfarwyddydd Asedau Tai Calon: ‘Ni yw’r sefydliad tai cymdeithasol mwyaf ym Mlaenau Gwent. Mae’n bwysig iawn i ni ddarparu swyddi ar gyfer pobl leol yn awr yn ogystal ag yn y dyfodol. Mae ein rhaglen prentisiaeth yn un o’r ffyrdd y gallwn wneud yn union hynny. Fe wnaethom ei sefydlu gyda’r bwriad o gyflogi cynifer o bobl ifanc ag sydd modd, ac rydym wedi gweithio gyda’n contractwyr i’w cael i wneud yr un fath.’ Bu Joshua Price o Abertyleri yn hyfforddi fel trydanwr am ychydig dros fis. Dywedodd: ‘Rydych chi’n cael profiad gwych fel prentis. Dysgu gan rywun arall ar y swydd yw un o agweddau pwysicaf prentisiaeth.’ Daniel yn ennill yn Wythnos Genedlaethol Prentisiaeth Derbyniodd Daniel Jarvis wobr ‘Cyflawnwyr Eithriadol 2011’ yng ngwobrau Diwydiant Adeiladu Casnewydd. Cwblhaodd Daniel brentisiaeth dri mis o brofiad gwaith yng Nghei Mariner, datblygiad tai cynaliadwy Grŵp Seren, yn ddiweddar. Aeth ymlaen i ddod yn ail ym mhrosiect ‘Prentis Real’ Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu cyn cael cynnig lleoliad Cronfa Swyddi’r Dyfodol ar raglen Camau i Waith Seren. Gymaint yw ymroddiad Daniel fel iddo gael cynnig prentisiaeth tair blynedd mewn gwaith coed gyda thîm cynnal a chadw Tai Siarter. Dywedodd Rob Bale, Rheolydd Gwasanaethau Uniongyrchol Siarter, ‘Pan welwch y math yna o egni ac ymrwymiad, ynghyd â lefel dda o allu a sgiliau mewn person ifanc, dydych chi ddim yn ei droi i ffwrdd!’

Trin Tai - Chwefror 2012  

Cyhoeddiad misol Cartrefi Cymunedol Cymru sy'n trafod newyddion ein aelodau.

Trin Tai - Chwefror 2012  

Cyhoeddiad misol Cartrefi Cymunedol Cymru sy'n trafod newyddion ein aelodau.

Advertisement