Page 1

CoLLEgE hAgELSTEIN INFobRoChURE

Natuurlijke klasse


2

3

welkom

5

studieaanbod

6

wij Zoeken ... en wij bieden ...

8

wie is wie?

10

daGindelinG

12

elkaar leren kennen

13

Praktisch

16

oPvoedinGsProject

17

motiveren van leerlinGen

18

studietiPs

19

dynamisch en innovatieF

20

betrokken

21

samenwerken

22

je toekomst beGint hier

25

bereikbaarheid

26

inFo en inschrijvinGen


beste nieuwkomer

beste ouders

Binnenkort is het zover! Je verlaat je vertrouwde school voor een nieuwe. Waarschijnlijk ben je nieuwsgierig en natuurlijk heb je ook een aantal vragen. In deze brochure vind je informatie over ons studieaanbod en het lessenrooster, over de start van het nieuwe schooljaar en de ontmoetingsdagen voor de 1ste jaars in Merkenveld. Onze leerlingen doen meer dan alleen maar studeren en dus stellen we allerlei activiteiten, werkgroepen en projecten aan je voor. Heb je nog vragen? Kom dan even langs of kom naar onze infomomenten. We heten je alvast van harte welkom in College Hagelstein en hopen dat je hier een fijne tijd zal beleven.

Binnenkort zet uw zoon of dochter een belangrijke stap naar een nieuwe school. Kiezen is altijd een beetje wikken en wegen, de waaier van mogelijkheden onderzoeken, knopen doorhakken en verantwoordelijkheid nemen. In deze informatiebrochure stellen we onze school- en leefgemeenschap aan u voor: onze studiemogelijkheden, ons opvoedingsproject, onze pedagogische en didactische methodes, u vindt het hier allemaal. Onze sterke troeven en onze meerwaarde zijn onze persoonlijke, hartelijke en individuele aanpak van de leerlingen, onze betrokkenheid, onze aandacht voor waarden en normen, onze leerlingenbegeleiding ĂŠn vooral ons kwaliteitsvol onderwijs. We hopen dan ook de school te zijn die u voor uw zoon of dochter zoekt: een school met een hart, waarin verstandelijke en menselijke vorming hand in hand gaan.

WELKom

WELKom

je bent van harte welkom in college hagelstein! de directie en het lerarenteam

Bea Verreet pedagogisch directeur 1-2-3

Joke Donceel pedagogisch directeur 4-5-6 en campusdirecteur

3


waarden en normen dynamisch natuurlijke klasse kwaliteitsvol betrokken

NATUURLIJKE KLASSE

4


ASO

TSO

1ste graad

2de graad

3de graad

Latijn Moderne wetenschappen

Economie Latijn Wetenschappen Wetenschappen - sport

Economie - moderne talen Economie - wiskunde Latijn - moderne talen Latijn - wetenschappen Latijn - wiskunde Moderne talen - wetenschappen Wetenschappen - wiskunde

Business economics (Handel)

Accountancy & IT (Boekhouden - informatica)

STUDIEAANboD

STUDIEAANboD

5


WIJ zoEKEN ... EN WIJ bIEDEN ...

WIJ zoEKEN ... Enthousiaste jongens en meisjes met een ruime belangstelling, bereid om zich ten volle in te zetten, individueel en in groepsverband, die samen werken aan een ernstige studiesfeer en -houding, waarbij zin voor humor zeker niet mag ontbreken, met eigenschappen zoals orde, stiptheid, doorzettingsvermogen en hulpvaardigheid, die bereid zijn dit voortdurend te verbeteren.

6

WIJ bIEDEN ... Alles om je zo snel mogelijk thuis te voelen op school, de nodige begeleiding om in je studies te slagen, vaklokalen en aangepaste leermethoden, inhaallessen en/of individuele begeleiding wanneer je om een of andere reden achterop geraakt, de kans om je sportief, creatief en cultureel uit te leven.


moDERNE WETENSChAPPEN deze vakken dragen bij tot je algemene vorming. je verdiept je in wiskunde en je oefent je vaardigheid in moderne talen. in het 2de jaar ervaar je wat wetenschappelijk werk is en maak je kennis met economie in sociaal-economische initiatie.

LATIJN je leert de wereld van de romeinen kennen door latijnse teksten te lezen. je traint je geheugen. je ervaart dat latijn de basis vormt voor vele moderne talen.

VAKKEN

1ste JAAR

2de JAAR

Godsdienst

2

2

VAKKEN

Nederlands

6

5

Latijn

Frans

5

4

Godsdienst

Engels

_

2

Geschiedenis

1

2

Wiskunde

5

5

Engels

Aardrijkskunde

2

1

Geschiedenis

1

2

Natuurwetenschappen

2

1

Wiskunde

4

5

Techniek

2

2

Aardrijkskunde

2

1

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

2

1

Plastische opvoeding

2

_

Techniek

2

2

Lichamelijke opvoeding

3

2

Muzikale opvoeding

1

1

Informatica

1

_

Plastische opvoeding

2

_

Wetenschappelijk werk

_

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Sociaal-economische initiatie

_

2

Informatica

0,5

0

1ste JAAR

WIJ zoEKEN ... EN WIJ bIEDEN ...

WIJ bIEDEN ...

2de JAAR

4,5

5

2

2

Nederlands

5

5

Frans

4

4

-

2

7


wie is wie?

WIE IS WIE? DIRECTIE Het directieteam bestaat uit mevr. J. Donceel (campusdirecteur en pedagogisch directeur 4-5-6) en mevr. B. Verreet (pedagogisch directeur 1-2-3). Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het schoolgebeuren. In nauw overleg met de graadcoördinatoren, de leraren en het CLB begeleiden zij leerlingen, volgen zij hen op en zorgen voor hun algemeen welzijn.

SECRETARIAAT Hier kan je terecht voor duizend en één zaken. Het leerlingensecretariaat is een toevluchtsoord voor leerlingen die een ongelukje hebben, die zich niet goed voelen, die zich niet correct gedragen, die geplaagd worden. De verantwoordelijke doet de eerste opvang en dient de ‘eerste hulp’ toe. Deze persoon belt je ouder(s) op wanneer je niet op school bent of wanneer je je niet goed voelt. We registreren er de telaatkomers en de strafstudies. Iedereen heeft er zijn eigen taak: leerlingenbegeleiding, algemene administratie, personeelsbeheer, leerlingenrekeningen …

KLASSENLERAAR De klassenleraar is een vakleraar die speciale aandacht heeft voor de klasgroep én voor elke leerling afzonderlijk. Hij of zij is de persoon bij wie je in de eerste plaats terecht kan wanneer je vragen of problemen hebt, die je steunt en aanmoedigt. Hij of zij vervult een belangrijke rol in het contact naar je ouders toe.

8


WIE IS WIE?

VAKLERAREN De vakleraren zijn gespecialiseerd in hun vak. Naast de vakkennis willen ze ook inzichten, vaardigheden, waarden en normen bijbrengen. Ze brengen de ‘zin’ voor hun vak bij en leggen uit hoe je hun vak beter onder de knie kan krijgen.

VERTRoUWENSLERAREN Bij de vertrouwensleraren kan je terecht voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.

gRAADCoÖRDINAToREN De graadcoördinatoren zijn de schakel tussen leraren en leerlingen. Zij zorgen mee voor de planning en organisatie van het schoolgebeuren en volgen de individuele begeleiding van leerlingen op.

9


DAgINDELINg

DAgINDELINg

De school is open vanaf 08.00 uur 08.15 - 08.40 uur

-

Toezicht op de speelplaats

08.40 - 09.30 uur

-

1ste lesuur

09.30 - 10.20 uur

-

2de lesuur

10.20 - 10.35 uur

-

Voormiddagpauze

10.35 - 11.25 uur

-

3de lesuur

11.25 - 12.15 uur

-

4de lesuur

12.15 - 13.05 uur

-

Etenstijd + middagactiviteiten

13.05 - 13.55 uur

-

5de lesuur

13.55 - 14.45 uur

-

6de lesuur

14.45 - 14.55 uur

-

Namiddagpauze

14.55 - 15.45 uur

-

7de lesuur

15.50 - 17.30 uur

-

Gelegenheid tot avondstudie

Op woensdag eindigen de lessen om 12.15 uur. Tijdens de middagpauze blijf je op school tenzij je ouders een schriftelijke toestemming geven om de school te verlaten en thuis te gaan eten.

10


DAgINDELINg

bELANgRIJK We verwachten de leerlingen van het 1ste jaar met hun ouders op maandag 3 september 2012, van 10.00 tot 12.00 uur. Andere jaren: • 2de jaars: van 8.40 tot 12.15 uur • 3de en 4de jaars: van 13.05 tot 15.40 uur • 5de jaars: 8.40 - 12.15 uur • 6de jaars: 9.30 - 12.15 uur Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 september 2012 verblijven de 1ste jaars in Merkenveld (zie pagina 12).

goED om TE WETEN Op de eerste schooldag maak je kennis met de klassenleraar en de nieuwe klasgroep en neem je het boekenpakket en je agenda mee naar huis. Vergeet daarom je schooltas niet en breng alvast een oefenschrift en schrijfgerief mee om hier en daar al iets te noteren.

11


ELKAAR LEREN KENNEN

ELKAAR LEREN KENNEN KLASSENLERAAR

PETERS & mETERS

EĂŠn van de leraren vervult de taak van klassenleraar. Op de eerste schooldag verwelkomt hij of zij de nieuwe leerlingen van de klas en maakt hij of zij voldoende tijd vrij om met de nieuwe klasgroep kennis te maken. Bij die leraar kan je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. De klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij of zij bekommert zich om de goede sfeer en de groepsgeest in de klas.

Alle 1ste jaars krijgen een meter of peter uit het 5de jaar. Deze enthousiaste leerling maakt je wegwijs op school. Er zijn een aantal gezamenlijke activiteiten zoals samen sporten, samen eten, samen naar huis fietsen, enz.

Elkaar leren kennen!

oNThAALDAgEN IN mERKENVELD Van woensdag 5 tot vrijdag 7 september 2012 zijn er onze onthaaldagen in het jeugdcentrum Merkenveld (nabij Brugge). Via spel en sport maak je in een andere omgeving kennis met elkaar en met de leraren. Deze succesvolle formule passen we reeds jaren toe en werkt ook effectief. De leerlingen ontvangen in de tweede helft van augustus nog een persoonlijke uitnodiging met de praktische afspraken rond de eerste schooldagen en de kennismakingsdagen in Merkenveld.

12


SChooLmATERIAAL

PRAKTISCh

PRAKTISCh Tijdens de eerste lesweek deelt elke vakleraar mee welk materiaal je nodig hebt. Voor muzikale opvoeding (M.O.) is er een blokfluit nodig (via de school te verkrijgen). Voor lichamelijke opvoeding (L.O.) zijn turnpantoffels, witte sokken en een zwarte broek vereist. Op school kan je een T-shirt met logo aankopen. In de loop van het schooljaar voorzien we voor de 1ste jaars ook 15 zwemlessen. Je krijgt hierover concrete informatie via de sportleraar.

mIDDAgPAUzE In onze eetzaal kunnen leerlingen soep en (fris)drank bij hun boterhammen krijgen. Je kan ook een broodje bestellen vóór het begin van de lessen. Op 1 september 2012 is onze nieuwe refter klaar: het wordt een gezellige en moderne ontmoetingsplaats. Je kan er warme maaltijden verkrijgen aan een democratische prijs.

mIDDAgACTIVITEITEN Tijdens de middag zitten onze leerlingen niet stil in College Hagelstein. We organiseren allerlei sportactiviteiten en klassencompetities; een knutselatelier, expressie en toneel, schaken, hockey, schoolradio maken, E.H.B.O., zang of even vertoeven in de stille ruimte … Kortom, voor elk wat wils.

13


boEKENFoNDS Sommige schoolboeken huur je via het boekenfonds en zijn dus eigendom van de school. Zij worden op het einde van het schooljaar terug ingeleverd. We vragen dan ook om er zorg voor te dragen. Werkboekjes koop je aan kostprijs. Deze onkosten (huur en aankoop van boeken) verrekenen we via een aparte boekenrekening.

SChooLREKENINg Alle kosten (voor kopieÍn, activiteiten buiten de school ‌) betaal je via de schoolrekening. In oktober komt de boekenfondsrekening, in december gebeurt de afrekening van de onkosten van het 1ste trimester, in maart/april van het 2de trimester en in juni van het 3de trimester.

14


LoCKERKASTJES

CommUNICATIE

Leerlingen kunnen een lockerkastje huren waarin ze hun persoonlijke zaken kunnen opbergen (gymkledij, schoolboeken, helmen …). De huur bedraagt 14,00 euro per schooljaar en je betaalt 5 euro waarborg voor de sleutel. Als je een lockerkastje wil huren, dan deel je dit mee bij de inschrijving.

Een goede samenwerking tussen ouders en school is één van de pijlers van het opvoedingsproject van College Hagelstein. Een vlotte communicatie- en informatiestroom is zeer belangrijk. Via de nieuwsbrieven houden we je ouders op de hoogte van het schoolleven. Op de website verschijnen foto’s en teksten van projecten en activiteiten. Je vindt er ook de kalender en de nieuwsbrieven.

TAKEN-/ToETSENbLADEN Taken- en toetsenbladen geven we op de eerste schooldag mee met het boekenpakket. Bijkomende taken- en toetsenbladen kan je kopen op het secretariaat: 1 euro voor kleine toetsenbladen, 2 euro voor grote takenbladen.

AVoNDSTUDIE Van maandag tot vrijdag (niet op woensdag) kan je naar de avondstudie gaan van 15.50 tot 17.30 uur waar je je lessen en taken voor de volgende dag kan maken. De avondstudie is gratis.

15


oPVoEDINgSPRoJECT

oPVoEDINgSPRoJECT mISSIE & VISIE College Hagelstein maakt deel uit van de vzw Verenigde Scholen URSULINEN Mechelen en College HAGELSTEIN. Onze scholen bieden kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs. Onze leeromgeving is dynamisch en innovatief. We kiezen voor een open communicatie. Vanuit onze christelijke inspiratie en sterke betrokkenheid begeleiden we kinderen en jongeren in hun groei naar zelfstandigheid.

De paters Passionisten, de stichters van College Hagelstein, legden de nadruk op waarden als liefde, geloof, hoop, kracht, betrokkenheid, kansen geven, inzet en opkomen voor zwakkeren. Wij willen deze PASSIE VooR ANDEREN gestalte geven in de zorg voor elkaar en in onze aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming van elke jongere die ons wordt toevertrouwd. Liefde en zorg voor elke leerling staan centraal, zodat iedereen zich goed kan voelen op onze school. Sterke begeleiding op menselijk en pedagogisch vlak gaat geleidelijk aan over in een groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit proces is gebaseerd op een positieve en persoonlijke aanpak en duidelijke grenzen. We brengen onze leerlingen zelfkennis bij en het inzicht dat je leert uit successen ĂŠn uit fouten. We ontdekken en ontwikkelen ieders talenten zodat het zelfvertrouwen kan groeien. Van iedereen, zowel leerlingen, ouders, leraren als directie, verwachten we dat ze overleg plegen met elkaar, samenwerken en anderen respecteren in hun denken en handelen. Het diploma dat College Hagelstein aflevert is dus een sterk paspoort voor de toekomst. De resultaten van onze oud-leerlingen zijn hiervan het bewijs (zie p. 23).

16


vanuit ons opvoedingsproject opteren we voor een sterke en persoonlijke begeleiding. natuurlijk moet je eerst zelf ernstige inspanningen leveren om de leerstof te begrijpen en te verwerken. lukt het je toch niet, spreek dan je vakleraar aan en vraag eventueel om een leerstofonderdeel te herhalen. is dit toch niet voldoende, dan proberen we de leerlingenbegeleiding zo gestructureerd mogelijk aan te pakken:

moTIVEREN VAN LEERLINgEN

moTIVEREN VAN LEERLINgEN

• Onze persoonlijke aanpak: onze leerlingenbegeleiding richt zich niet alleen op leerlingen met leerproblemen, we proberen elk talent in elke leerling te ontdekken en te stimuleren. Differentiatie, ook voor meerbegaafden, is een onderdeel van onze didactische aanpak. • Het begeleidingsproces in de school wordt gestuurd door het ‘overlegorgaan leerlingenbegeleiding’ bestaande uit de graadcoördinator, de CLB-medewerker, de verantwoordelijke leerlingenbegeleider van het secretariaat en de pedagogisch directeur, zodat we kort op de bal kunnen spelen.

besproken worden met de pedagogisch directeur of met de CLBmedewerker.

• In de klas zorgt de klassenleraar voor de dagelijkse opvolging en studiebegeleiding.

• Inhaallessen zijn bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met een bepaald onderdeel van de leerstof, afwezig of ziek zijn geweest en zich willen bijwerken. Voor de leerlingen van het 1ste tot het 4de jaar voorzien we voor de hoofdvakken vaste inhaallessen van 15.45 tot 16.30 uur. In het 1ste jaar is er ook een huiswerkklas.

• Voor socio-emotionele hulp (zich niet goed voelen, geplaagd worden, iets vergeten …) kunnen de leerlingen terecht bij de klassenleraar, de coördinator, de vertrouwensleraar of bij de leerlingenbegeleider van het secretariaat. Ernstige problemen kunnen ook

• Remediale hulp schakelen we in wanneer er structurele problemen zijn die een grondigere aanpak vereisen (vb. voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.) In samenspraak met de ouders stelt de pedagogisch directeur dan een begeleidingsplan op.

17


STUDIETIPS

STUDIETIPS ATTITUDES

STUDIETIPS

Je leert hier niet alleen kennis, waardoor je veel zal ‘weten’, maar je leert ook de juiste attitudes, leer- en leefhoudingen die later heel belangrijk zijn.

Studeren vraagt heel wat persoonlijke inzet. Iedereen heeft wel zijn eigen studiemethode, maar de volgende tips kunnen je er zeker bij helpen.

Attitudes waarrond we werken zijn: • 1ste graad: respect en verantwoordelijkheidszin, planning en werkorganisatie en zelfreflectie. • 2de graad: functioneren in groep, leergierigheid en interesse en zelfreflectie. • 3de graad: zelfredzaamheid, zelfstandig werken en zelfreflectie

• •

18

In elke graad werken we aan een attitudeportfolio en in de 3de graad is er ook de ‘LEmo-test’. In het attitudeportfolio kies je zelf 2 attitudes uit, je verantwoordt deze keuze en je schrijft voor jezelf een stappenplan uit. Je beoordeelt jezelf over deze attitudes. De klasleraar is je coach en stuurt bij waar nodig: je zorgt er samen voor dat je werkt aan de attitudes. Ook je ouders krijgen hierin inspraak. De LEMO-test peilt in de 3de graad naar je leercompetenties en motivatiekenmerken. Hierdoor kunnen we je beter begeleiden en voorbereiden op het hoger onderwijs.

Je agenda is een eerste belangrijk document. In onze gepersonaliseerde planningsagenda vind je ook een heleboel studietips. Schrijf voor elk vak goed in wat je moet kennen of doen zodat je niet voor verrassingen komt te staan! Probeer je notities en taken goed te organiseren. Een vervoersmap is daarvoor een goed hulpmiddel. Een verzorgd handschrift, duidelijke notities, een ordelijke boekentas, een rustige studeerruimte dragen zeker hun steentje bij om goed te kunnen studeren. Plan je werk volgens je lessenrooster. Schat zware dagen vooraf in en maak een studieschema op. Gebruik de planningskalender in je agenda. Bij elk vak geven je leraren je tips om te “leren leren”. Gebruik hun raad en aarzel niet om bijkomende uitleg te vragen wanneer je iets niet begrijpt. Ben je thuis niet in de gelegenheid om in een rustige omgeving te studeren, dan ben je van harte welkom in de avondstudie.


naast studeren valt er uiteraard heel wat te beleven in college hagelstein. we zijn immers een actieve school: we organiseren vele culturele, sportieve en sociale activiteiten.

hAgELSTEIN VERKENT DE WERELD

hAgELSTEIN SPoRTIEF

Onze 2de jaars verkennen de Voerstreek. Onze 3de jaars nemen een Frans taalbad in Wallonië. Onze 4de jaars ontdekken veel op meerdaagse uitstap naar Antwerpen, Gent en de kust. In de 3de graad zijn er verschillende taal- en cultuurprojecten: o.a. reizen naar Parijs, Griekenland, Londen en Barcelona. In het 4de jaar loopt er een project rond media en in het 6de jaar is er een wetenschappelijk uitwisselingsproject met het Liceo Scientifico Magrini in Italië.

Klassencompetities, middagsporten (voetbal, basket, dans, zaalhockey), sportdagen, superklas en interscholentornooien maken van onze school een sportieve school. Onze voetbal-, volleybal- en basketploeg halen regelmatig het podium in de SVS-competities (Stichting Vlaamse Schoolsport).

DYNAmISCh EN INNoVATIEF

DYNAmISCh EN INNoVATIEF

SoCIAAL ENgAgEmENT

hAgELSTEIN CULTUREEL Met film en toneel, dictie-expressie, theater, knutselatelier, schoolradio, atelier français, een stille leeshoek, museumbezoeken, een poëzieproject met kunstinstallaties doorheen de school … dompelen we je onder in de wereld van kunst en cultuur.

Leren ‘leven’ vinden we even belangrijk als kennis. We proberen onze leerlingen ook waarden bij te brengen. Binnen de klas neemt iedereen een bepaald engagement op: er is een taakverdeling voor het bijhouden van notities voor zieke of afwezige leerlingen. We noemen dit ‘Eerste hulp bij Afwezigheid’ (E.H.B.A). Via de vastenacties komen alle leerlingen in contact met sociale projecten. Sinds enkele jaren organiseren leerlingen van het 4de jaar steunacties om het leven van kankerpatiëntjes in de ziekenhuisschool van Leuven draaglijker te maken. Vanaf 2010 hebben alle 4de jaars op uitdrukkelijke vraag van de leerlingen zélf een ‘sociaal engagement’. Tijdens twee namiddagen zetten zij zich belangeloos in voor sociale organisaties zoals bv. Natuurpunt, Wereldmissiehulp, rusthuizen, basisscholen, dierenasielen …

19


bETRoKKEN

bETRoKKEN college hagelstein betrekt alle partners bij het schoolleven en samen voelen we ons bekommerd om mens en milieu.

aan de gevel, het meter-peterfiets-project, enz. Wil je hierover meer informatie, kom dan zeker eens naar onze infomomenten.

FIT EN gEzoND IN hAgELSTEIN

20

eid

Wij zijn bekommerd om de veiligheid van onze leerlingen. Alle 1ste jaars krijgen een fluohoesje, en we organiseren regelmatig ludieke sensibiliseringsacties, zoals bijvoorbeeld de wapperende versierde fluohesjes

dh

Dat proberen we duidelijk te maken via lessen, infoavonden en activiteiten als milieu- en projectdagen. Een Dikke-truiendag wordt bij ons een Dikke-truienweek met daarin gezonde en sportieve opwarmers.

on ez

• • • •

G ag

• •

Waarom gezond eten en meer bewegen? Waarom iedereen aanvaarden zoals hij is? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen ‘blij is op school’ en zich gerespecteerd voelt? Hoe ga je om met groepsdruk? Hoe werk je aan een fijn klasklimaat en hoe bouw je gezonde relaties op? Hoe voorkom je verslaving (roken, alcohol, drugs en internet)? Hoe kan je veilig surfen op het net? Waarom is een goede hygiëne belangrijk? Hoe voorkomen we afval en hoe zorgen we voor het milieu?

td

• • •

c oje Pr

De projectdag voor het 2de jaar heeft zijn uitlopers in alle andere jaren:


DE WERKgRoEP SChooLPASToRAAL Ons samenleven en ons ‘schoolmaken’ worden gedragen door christelijke waarden zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, dankbaarheid en aandacht voor onze naaste. Dit benadrukken we tijdens vieringen en acties, o.a. de startviering bij het begin van het schooljaar, de herdenkingsviering voor onze overleden familieleden rond Allerheiligen en de adventsen kerstbezinning. Jaarlijks nemen we deel aan de acties van Welzijnszorg en Broederlijk Delen. Zo is er de inzamelactie van speelgoed voor minderbedeelde kinderen uit de vierde wereld. Een sponsortocht en verschillende andere solidariteitsacties, de multiculturele dag en een gezamenlijke sobere maaltijd kleuren dan weer de campagne van Broederlijk Delen. De Wereldwinkel krijgt rond Kerstmis ook een plaatsje in de school.

droom-je-school-project

oUDERRAAD

wereldwinkel op school

LEERLINgENRAAD Directie, leraren en leerlingen sleutelen samen aan een aangenaam schoolklimaat. College Hagelstein

heeft een actieve leerlingenraad die zijn steentje bijdraagt tot heel wat realisaties binnen de school: zitbanken en basketbalringen op beide speelplaatsen, de jaarlijkse organisatie van carnaval en het bezoek van de Sint, lockerkastjes, sportstudie, klokken in de klas … Samen werkten ze een droom-je-school-project uit voor onze vijver en bospaviljoen. De leerlingen kunnen nu genieten van hun eigen dromen en realisaties.

SAmENWERKEN

SAmENWERKEN

De ouderraad bestaat uit een kern ouders die zich engageren om diverse projecten in de school te ondersteunen. Samen werken ze aan thema’s die ouders, leerlingen en de school aanbelangen. Kwamen o.a. aan bod: ‘Hoe omgaan met sociale media?’ en ‘Normen en waarden bij jongeren’. Dit jaar staat ‘Positief en waarderend opvoeden, thuis en op school’ centraal. De ouderraad organiseert hierover regelmatig een infoavond of een ‘world café’, waarbij de stem van ouders en jongeren belangrijk is. Via de schoolraad heeft de ouderraad inspraak in de concrete werking en organisatie van de school.

aangenaam schoolklimaat

21


22


Michaël Ceulemans - Farmaceutische Wetenschappen Wetenschappen-wiskunde in College Hagelstein “Als ik aan College Hagelstein terugdenk, denk ik steeds terug aan een gemoedelijke en warme leeromgeving in het groen waar er met iedereen op een open en joviale manier omgegaan werd. De perfecte voorbereiding op een geslaagde en succesvolle toekomst!” Nele Van den Broeck - Toegepaste Talkunde Latijn - moderne talen in College Hagelstein “Na bijna 3 jaar zonder Hagelstein mis ik het daar toch wel erg vaak ... Bijna iedere week komt Hagelstein hier thuis nog wel eens ter sprake, als in een fijne herinnering. Hagelstein kan je gewoonweg niet vergeten, het is een plek vol warmte waar je je thuisvoelt. Een plek met leuke, lieve mensen, een gezellig gebouw, superleraren en kwaliteitsvol onderwijs. Met betrekking tot mijn verdere studies merk ik echt dat ik dankzij Hagelstein al dingen weet die anderen niet weten. Hagelstein beschrijven met 3 adjectieven .... dan kies ik voor: warm, kwaliteitsvol en plezierig!” Nele Uytterhoeven - Farmacie + Industrie-Apotheker Latijn in College Hagelstein “Hoewel mijn jeugd op Hagelstein reeds meer dan 10 jaar achter de rug is, denk ik nog steeds met veel plezier hieraan terug. Experimenten in het chemielabo, Frans in het taallabo, fratsen uithalen in de dreef, op uitwisselingsproject in Italië .... een toffe tijd. Vooral ook het kleinschalige draagt bij aan deze leuke herinneringen, ‘coole’ leraren en toffe projecten. Kortom een tijd om nooit te vergeten.”

je toekomst begint hier

Je toekomst begint hier Inneke Goyvaerts - Lager onderwijs Moderne talen-wetenschappen in College Hagelstein “College Hagelstein zit er voor mij al even op, maar de geborgen sfeer is nooit ver weg. Het is jaarlijks fijn om tijdens de restaurantdag te ervaren dat de school zich jaar na jaar inzet om deze gezellige sfeer levendig te houden. Voor mij staat Hagelstein voor veel groen, fijne nevenactiviteiten, leerkrachten die zich inzetten en een beleid waar ze geen nummers maar namen voorop zetten. De open visie die ze ons met de paplepel ingaven, speelt tot op vandaag nog steeds een grote rol in mijn huidige werksituatie: ik ben deeltijds zelfstandig juweelontwerpster en deeltijds projectmedewerker bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Geen evidente keuze, maar zeker wel de moeite waard.” Kristel Ceulemans - T.E.W. + Maîtrise spéciale en gestion fiscale Natuurwetenschappen in College Hagelstein “In ieder geval wil ik de leraars en opvoeders van Hagelstein complimenteren. De leerlingen zijn geen nummers, er wordt samen gezocht welk talent ze hebben, om dat zo goed mogelijk verder te ontwikkelen. We hopen dat jullie dat werk verder zetten, met onze kinderen.” Nico De Graef - Senior Project Manager Ortec Boekhouden-informatica in College Hagelstein “Hagelstein heeft me enorm goed voorbereid op het bedrijfsleven, zowel qua talen, pc-kennis, wiskunde, nauwkeurigheid en discipline in alles wat ik doe. Een school kort bij de deur die me heeft toegelaten de juiste keuzes te maken in mijn leven. Degelijke en professionele leraren die weten waar ze mee bezig zijn, een echte aanrader voor elke student!”

23


Gebruik één van onze handige fietsroutes om naar College Hagelstein te fietsen. Je kan ze aanvragen via: • info@collegehagelstein.be of • surf even naar onze website!

24


• Via fietspaden vanuit alle richtingen: vraag de veilige fietsroutes aan via info@collegehagelstein.be. • Via het centrum Sint-Katelijne-Waver: via het nieuwe fietspad Patersweg. • Via het openbaar vervoer tot aan de schoolpoort.

bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Buslijnen: 510 Mechelen - Heist-op-den-Berg - Westerlo 518 Mechelen - Waver Scholen 519 Herenthout - Heist-op-den-Berg - Waver Scholen 528 Mechelen – Peulis - Waver Scholen 529 Tremelo – Schriek - Putte-Waver Scholen 538 Mechelen – Bonheiden - Waver Scholen 539 Tremelo – Bonheiden – Waver Scholen 561 Mechelen-Sint-Katelijne-Waver-Berlaarbaan-Lier 569 Sint-Katelijne-Waver Hagelstein - Lier 558 Mechelen-Waver Scholen De uurtabellen van de bussen kan je verkrijgen op school. • Aan de school geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. • We hebben een veilige schoolomgeving met gemachtigde opzichters. • Aan de school is een ‘Kiss and ride’-parking voorzien.

25


Activiteiten

26


Infomomenten en inschrijvingen • infoavond 1ste jaars met zoektocht: vrijdagavond 2 maart 2012 van 19.00 tot 21.00 uur • algemene infodag met start inschrijvingen en proeflessen: zaterdag 21 april 2012 van 13.00 tot 17.00 uur Programma infodag zaterdag 21 april 2012: • Rondleiding • Proeflesjes: 14.00 - 15.00 uur (reeks 1 of 2) 15.00 - 16.00 uur (reeks 1 of 2) Reeks 1: Latijn, wetenschappen, Engels Reeks 2: Frans, wiskunde, sociaal - economische initiatie

Bijkomende inschrijvingsmomenten • steeds na telefonische afspraak vanaf 23 april 2012

Inschrijvingen zomervakantie • van zaterdag 30 juni tot en met dinsdag 10 juli 2012 • van donderdag 16 tot en met donderdag 30 augustus 2012 op weekdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 en tot 19.00 uur op zaterdag na afspraak van 10.00 tot 12.00 uur

info en inschrijvingen

info en inschrijvingen

Voor de proeflesjes graag op voorhand inschrijven via de website! Meebrengen? Voor 1ste jaars: • Kopie van het rapport van vorig schooljaar • Het origineel getuigschrift basisonderwijs (gehandtekend) • Een kopie van de voor- en achterzijde identiteitskaart of een uittreksel uit de geboorteakte + rijksregisternummer Voor leerlingen van andere jaren: • Het laatste rapport van de vorige klas • Een kopie van de voor- en achterzijde van identiteitskaart • Het attest van het gevolgde leerjaar • Het advies van klassenraad of CLB

27


COLLEGE HAGELSTEIN

Berlaarbaan 229 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Tel. 015 55 19 79 Fax. 015 55 66 16

V.U.: Joke Donceel, Berlaarbaan 229, 2860 Sint-Katelijne-Waver Lay-out: Natalie De Cock Foto’s: Ingeborg De Cooman, Mathijs Gregoir

info@collegehagelstein.be www.collegehagelstein.be

vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en hagelstein Op zoek naar een secundaire school in Mechelen? Vraag de brochure van Ursulinen Mechelen aan via info@ursulinenmechelen.be

Brochure College Hagelstein  
Brochure College Hagelstein  

Hierin vind je alle informatie over College Hagelstein.

Advertisement