Page 1

iedereen telt mee, iedereen doet mee Visie, kernwaarden en beleidsdoelen ContourdeTwern 2014 –2015


Inhoud

2

Voorwoord

3

Visie

4

Kernwaarden | wie wij zijn?

5

Beleidsdoelen 2014 - 2015 | wat doen wij?

8

Organisatie en processen

8

Medewerkers

10

Maatschappelijke dienstverlening

11


Voorwoord ContourdeTwern is begin 2013 ontstaan uit de fusie van

Het is aan ContourdeTwern om die trends op een goede

de Twern, organisatie voor maatschappelijke diensten,

manier te vertalen in beleid en acties. Enthousiast zijn

en Contour, organisatie voor vrijwilligerswerk. De nieu-

voor kansen, inspelen op vragen van deze tijd, mede-

we organisatie bouwt voort op de tradities van haar

werkers ruimte geven en vrijwilligers optimaal stimule-

voorgangers: de Twern als de organisatie die van wijken

ren en ondersteunen. Maar ook oog blijven houden voor

weet, en Contour als de organisatie met hart voor vrij-

wat kwetsbaar is, investeren in netwerken en program-

willigers. Het samengaan is een logische stap in een tijd

ma’s voor degenen die het op eigen houtje niet redden.

waarin steeds vaker een beroep wordt gedaan op men-

Alledaagse solidariteit vormgeven, zonder betutteling

sen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun

maar met daadkracht. Present zijn en eropaf gaan. Los-

leven en voor hun omgeving.

laten waar dat kan, vanuit een bescheiden houding: we kunnen wel bijdragen aan een vitale samenleving maar

De samenleving verandert. De verzorgingsstaat wordt

we zijn er niet de drager van. Dat zijn de mensen zelf!

omgebouwd naar een participatiesamenleving. Als die omslag te snel en te drastisch gaat, is dat voor veel men-

Het belangrijkste instrument dat we inzetten, is een

sen een flink risico. Immers als je in de hoek zit waar de

goed getrainde en gemotiveerde sociaal werker. De be-

klappen vallen, bijvoorbeeld door een opeenstapeling

langrijkste randvoorwaarde is een flexibele en stevige

van problemen of vanwege fysieke of psychische beper-

netwerkorganisatie. Dit document is bedoeld om onze

kingen, dan kun je niet ‘zomaar meedoen’.

visie en de daarbij horende kernwaarden te formuleren

Tegelijkertijd biedt dit tijdperk kansen. Er komt meer na-

en deze vervolgens te vertalen naar concrete stappen

druk op wat mensen kunnen op eigen talent en kracht.

die we de komende twee jaar zetten.

3

Het belang van een stevige civil society zet de betekenis van een welzijnsorganisatie als ContourdeTwern plots in de schijnwerpers. Drs. G.H.E. Mevis We signaleren drie trends: yourself’, met een coöperatieve insteek en wars van bureaucratie. 2. Het barst van de vrijwilligers die zich inzetten voor andere mensen, individueel of in georganiseerd verband. 3. Er is een zorgwekkende groep achterblijvers. Mensen die niet meedoen, vanwege beperkingen, armoede, langdurige werkloosheid, uitzichtloosheid.

visie ContourdeTwern 2014 –2015

1.  Het barst van de initiatieven: kleinschalig, ‘do-it-

Directeur | bestuurder ContourdeTwern


Visie Dit is wat wij vinden:

iedereenteltmee, iedereendoetmee Kernwaarden Dit is wat wij zijn: een organisatie die hart heeft voor vrijwilligers, die expert is in samenredzaamheid, die weet

idsdoelen 2014 bele

van wijken en die sterk is in netwerken.

organisatie/ processen

nwaarden ker

Dit is wat wij doen: we bemiddelen duizenden mensen naar vrijwilligerswerk, we zetten mensen in hun kracht (naast anderen), we hebben een actueel beeld van de wijken, dorpen en buurten, we kennen de mensen ach-

hart voor vrijwilligers

4

medewerkers

ter de cijfers en brengen samenhang in de sociale infra-

visie

sterk in netwerken

iedereenteltmee, iedereendoetmee

structuur. Beleidsdoelen 2014 En dit is hoe wij dat doen: we zijn present in de leefwereld van mensen en werken aan hun kracht en talent;

samenredzaamheid weten van wijken

we richten onze organisatie, onze medewerkers en onze dienstverlening optimaal in op het uitvoeren van deze opdracht.

maatschappelijke dienstverlening

Visie ContourdeTwern streeft naar vitale wijken en dorpen, bevordert de eigen kracht van mensen en de inzet van vrijwilligers. Ons uitgangspunt is: Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Wij staan dichtbij de mensen. Zij komen bij ons, wij gaan naar hen. Wij zitten in de haarvaten van de wijk, weten wat er speelt in de buurt, achter de voordeuren, in het hoofd en het hart van mensen. We weten waar de energie zit en kansen liggen. We kennen ook de hangplekken en hebben oog voor de problemen van de wijk.


Kernwaarden | wie zijn wij? 1. Hart voor Vrijwilligers We hebben vier kernwaarden. Dit zijn de pijlers van ons

We zijn op weg naar een samenleving waarvan het hart

beleid, ze zijn de essentie van onze organisatie en geven

bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles

richting aan ons doen en laten.

wat we doen, doen we samen met vrijwilligers. En we ondersteunen andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken: we bieden informatie, advies en scholing; en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties. We houden hierbij rekening met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers en initiatieven van actieve burgers. 2. Samenredzaamheid Mensen zijn van nature sociale wezens. Ze komen het best tot hun recht als ze hun kracht en talenten kunnen aanboren in contact met anderen. ContourdeTwern is er voor mensen die, tijdelijk of struc-

5

tureel, een steuntje kunnen gebruiken. We zoeken de mensen op die in een sociaal-economisch kwetsbare positie zitten of die een fysieke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Vanuit de basishouding Iedereen telt mee, iedereen doet mee. In onze benadering gaan we uit van wat mensen wĂŠl te onderzoeken en die in te zetten ten behoeve van zichzelf en anderen. Onze inzet krijgt vorm in een grote diversiteit aan diensten. De leefwereld van kinderen, jongeren, gezinnen, mensen in armoede, ouderen, mensen met beperkingen, is zeer uiteenlopend. Wij gaan steeds uit van de unieke behoefte van elk mens. Door een vraag aan te pakken in samenhang met de sociale omgeving (vrienden, buren, familie), werken we aan duurzame oplossingen. Dit noemen we samenkracht. Binnen sociale verbanden versterken we individuen en hun omgeving.

kernwaarden ContourdeTwern 2014 –2015

kunnen. We motiveren hen om hun talenten en passies


Samenkracht krijgt ook vorm in het samenkomen van

ContourdeTwern kent de wijken door en door. Die ken-

mensen in wijk- en dorpsaccommodaties. We stimu-

nis wordt verdiept, toegankelijk gemaakt en gedeeld.

leren beheer van wijkaccommodaties door bewoners.

Deze kennis koppelen we aan kennis van anderen.

Centra zijn bovendien ideale broedplaatsen voor sociale

Om daarmee wijkanalyses te maken die haarscherp de

activering, leerwerk, activiteiten en stages.

ontwikkelingen schetsen. Analyses waarmee onze opdrachtgevers goed beleid kunnen maken.

contourdetwern

Integrale teams

• Werkt voor en door mensen, vanuit de leefwereld

Teams van ContourdeTwern zijn gefundeerd op de leef-

van mensen. • Ondersteunt mensen om te participeren naar vermogen.

6

wereld van dorp, wijk of stadsdeel. Alle teams werken integraal, dat wil zeggen: samen met anderen vanuit één gedeelde opgave. Onze medewerkers pakken de maat-

• Kan het verschil maken, door er te zijn en zo:

schappelijke opgaven aan die het betreffende werkge-

- de weg te wijzen, talenten aan te boren

bied kenmerken. Dit omvat het hele sociale domein en

- verbindingen te maken tussen initiatieven, mensen

gebeurt in samenwerking met bewoners en alle part-

en organisaties

ners die ook in dat domein actief zijn.

- soms hulp te verlenen. 4. Sterk in Netwerken Samenleven kun je niet in je eentje. Daarom verbindt

3. Weten van Wijken

ContourdeTwern mensen met organisaties, wijknetwer-

ContourdeTwern is kenner van wijken, de mensen die

ken en ondernemers. We bouwen aan stevige samenle-

er wonen en de organisaties die er actief zijn. We weten

vingsverbanden ofwel aan een sterke civil society. We

wat er leeft en speelt. We weten waar de energie zit en

richten ons op individuen en groepen. Onze focus reikt

waar er kansen liggen. We kennen ook de hangplekken

verder dan alleen kwetsbare burgers, we zoeken bij alles

en hebben oog voor de problemen van de wijk. In ons

wat we doen de kracht op van mensen.

handelen nemen we de leefwereld als uitgangspunt. We zijn zichtbaar aanwezig en gaan eropaf.

ContourdeTwern richt zich ook op mensen die wel hun

Onze kracht zit ‘m erin dat we in alle werkgebieden de

eigen boontjes kunnen doppen, op bedrijven en maat-

couleur local kunnen vertalen in onze aanpak, en deze

schappelijke organisaties

kunnen combineren met organisatiebrede nieuwe in-

• we activeren hen

zichten en innovaties op een efficiënte schaalgrootte.

• we doen een appèl op hun solidariteit.

Maar we weten ook wanneer we moeten wijken in de betekenis van: loslaten, overdragen aan bewoners of doorverwijzen naar de frontlinie of eerste lijn.


Vanuit de neutrale positie die ContourdeTwern inneemt

is, of als participatie onmogelijk is zonder extra zorg. Dit

en de nabijheid in de leefwereld, zijn wij de aangewezen

wordt vaak ketensamenwerking genoemd, maar onze

verbinder van verschillende partijen in wijk, dorp, stad

ambitie gaat verder. Liever ontwikkelen we een geza-

en regio. Deze rol pakken wij nadrukkelijk op in net-

menlijke aanpak, met de burger/cliënt in een regierol,

werken rond informele zorg, welzijn, participatie (werk,

en de noodzakelijke ondersteuning en (specialistische)

armoede, beperking), cultuur/sport/vrije tijd, en kind &

zorg in goede samenwerking daar omheen.

ontwikkeling. ContourdeTwern werkt op het scharnierpunt van welzijn Netwerksamenwerking

en zorg/hulp. We denken graag mee over het ontwikke-

Ondersteuning aan jongeren, wijkbewoners of andere

len van arrangementen waarin de eigen kracht, informe-

doelgroepen wordt steeds vaker geboden in samen-

le zorg en het sociaal netwerk optimaal worden benut.

werking met partners. De organisatie van ContourdeTwern is daarom flexibel. Belangrijk daarin zijn: de lo-

Samen bouwen we aan een vitale samenleving

kale verbindingen, de kwaliteit van de samenwerking

• met sterke wijken

met bewoners, de (wijk)coalities, de competenties van

• waarin zoveel mogelijk mensen meedoen

de professionals, de inventiviteit van medewerkers, de

• waarin mensen eerst voor elkaar klaarstaan

inzet van (vrijwillige) betrokkenen. Opereren als team,

• en pas in tweede instantie een beroep doen op pro-

co-creëren met partners en faciliteren van vernieuwing

7

fessionele hulpverleners.

staan hoog in het vaandel. De aansturing van het proces is, naast resultaatgericht, ook procesgericht. De sociaal werkers van ContourdeTwern zullen steeds vaker werken in organisatie-overstijgende teams onder venden van ContourdeTwern soms leiding geven aan deze teams. De netwerkbenadering betekent kennis delen, elkaar stimuleren en aanmoedigen. We gaan langdurige en tijdelijke allianties aan vanuit gedeelde waarden, om samen maatschappelijke meerwaarde te hebben. Zorgen dat Wanneer het nodig is, brengen we mensen in contact met (professionele) zorgpartners. Die koppeling is nodig als het bevorderen van participatie alléén niet afdoende

kernwaarden ContourdeTwern 2014 –2015

aansturing van een andere organisatie, zoals leidingge-


Beleidsdoelen 2014 – 2015

| wat doen wij? Organisatie en processen

Voor de komende twee jaren hebben we een aantal con-

Innovatie en doorontwikkeling op regionaal niveau

crete beleidsdoelen. Die zijn te ordenen in drie onderde-

ContourdeTwern werkt in meerdere regio’s. Hart van

len: organisatie/processen, medewerkers en maatschap-

Brabant (incl. Heusden), Meierij, Brabantse Kleine Ker-

pelijke dienstverlening.

nen, Zuid-Holland Zuid, Stadsregio Rotterdam. De regionale gemeentelijke samenwerking rond de drie transities vergroot de noodzaak om de kwaliteit en inzet breed uit te dragen, en strategische allianties aan te gaan. Onze kracht is dat we in elk van onze werkgebieden de couleur local kunnen toepassen in onze aanpak, en deze kunnen

combineren met organisatiebrede

nieuwe inzichten en innovaties, op een efficiĂŤnte schaalgrootte. We nemen overal een pro-actieve houding aan,

8

met als beoogd effect een nog sterkere verankering op regionaal niveau. Koerszoekend leiderschap Kwaliteit en competenties van de leidinggevenden zijn cruciaal voor het succes van de organisatie. Directie en management van ContourdeTwern kunnen in een snel veranderende omgeving, koers-zoekend leiding geven. Ze geven richting en ruimte aan sociaal werkers om via concrete acties en projecten alle in deze notitie genoemde managementvraagstukken op te pakken. Werken op stads-, wijk- en dorpsniveau De organisatie beweegt op het ritme van het dorp, de wijk of de stad en is ingedeeld in teams. Deze hebben een grote mate van zelfstandigheid. De lokale context staat voorop, er wordt teambreed integraal gewerkt. Over het aanpassen van de omvang, schaal of aansturing van een team doen we niet moeilijk: als de omgeving c.q. de inhoud van het werk daar om vraagt,


verandert ook de vorm. Medewerkers van het ene team

aan vrijwilligers en vrijwillige burgerinitiatieven. In het

vinden het volstrekt normaal intensief samen te werken

verlengde wordt, samen met andere organisaties, een

met collega’s uit andere teams. Crossovers zijn nood-

uitgebreid cursusaanbod aangeboden, onder de vlag

zakelijk om de organisatiedoelen te kunnen realiseren.

van de Vrijwilligersacademie.

Deze vanzelfsprekende team-overstijgende samenwerking en het delen van kennis, gebeurt ook met de twee

Ondernemen met kennis en expertise

teams met een stedelijke opdracht in Tilburg: R-Newt en

De kwaliteit van ContourdeTwern blijft niet onopge-

Vrijwillige Inzet | Informele Zorg.

merkt en biedt een keur aan mogelijkheden om diensten ‘op de markt te zetten’. De Vrijwilligersacademie is

Effectieve interventies

slechts één voorbeeld waarin samen met andere maat-

In het sociaal werk wordt soms vergeten onderscheid

schappelijke partners de kennis en expertise in het wer-

aan te brengen tussen ‘leuk geprobeerd’ en ‘weten-

ken met vrijwilligers gebundeld wordt, ten behoeve van

schappelijk beproefd’. Van ContourdeTwern mag ver-

scholing, opleiding en begeleiding van derde partijen.

wacht worden dat we professionals hebben die weten

Ook de expertise van R-Newt in het methodisch werken

wat effectieve interventies zijn en deze ook toepassen.

met risicojeugd, talentontwikkeling en bestrijding van

Omdat de wereld van praktijk en wetenschap nooit stil

overlast, zal breder worden weggezet. Expertise op het

staat, vraagt dit om voortdurend methoden beproeven

domein van Wrap Around Care, Buurtbemiddeling of

en op effectiviteit meten. Eind 2014 worden de eind-

huiskamerprojecten als alternatief voor dagbesteding

resultaten van het Raak-PRO onderzoeksproject naar

in AWBZ-verband, zijn andere voor de hand liggende

motivatiestrategieën voor risicojongeren verwacht. We

diensten die breder weggezet gaan worden. ‘Winst’ is

zullen deze en andere beproefde methoden blijven ge-

daarbij niet het oogmerk, wel vergroting van de maat-

bruiken (Home-Start, Wrap Around Care) en interventies

schappelijke relevantie van onze organisatie.

Dit in samenwerking met kennisinstituten. ContourdeTwern neemt aan tenminste een Academische Werkplaats deel. Vrijwilligersbeleid | Vrijwilligersacademie Een samenleving die gedragen wordt door vrijwillige inzet, heeft behoefte aan kennis en kunde over het omgaan met vrijwilligers, en soms (beleids)richtlijnen. ContourdeTwern ontwikkelt voor externe partners, maar ook voor de eigen organisatie, een modern vrijwilligersbeleid. Dit is gebaseerd op de grote verscheidenheid

beleidsdoelen ContourdeTwern 2014 –2015

op wetenschappelijke bewijsvoering blijven beproeven.

9


Medewerkers

wijs, integrale kindcentra, werk, inkomen, sport, cultuur. We gaan expliciet de stakeholders in ons werk-

Individueel:

gebied bevragen.

a. Elke werksoort, of het nu voor ouderen, jongeren, kinderen of volwassenen is, stelt het versterken van

Ambitieuze plannen?

eigen kracht van mensen centraal. Voor elke werk-

Zeker! Maar wie kan dit beter dan wij?

soort is een nieuw profiel vastgesteld, in kwaliteits-

Onze medewerkers hebben:

documenten vastgelegd en in trainingsprogramma’s

• de kennis

vertaald.

• de tools

b. Alle medewerkers zijn, op het hun passende niveau, geschoold in de nieuwe manier van werken. c.  Het functioneren van medewerkers wordt beoordeeld volgens de vastgelegde maatstaven uit het kwaliteitsdocument.

10

Op teamniveau: a. De teams van ContourdeTwern zijn in staat integraal te werken, maatschappelijke opdrachten te realiseren en in open verbinding te staan met burgers, vrijwilligers en professionals van andere organisaties. b. Alle teams kennen een vorm van actieve betrokkenheid van de mensen uit het werkgebied. In de lichte vorm van inspraak, maar bij voorkeur in een steviger vorm van partnerschap, mede-eigenaarschap of volledig eigenaarschap. c. Er bestaat een vernieuwd model van verantwoording van resultaten, passend bij de (proces) rol van de organisatie. Elk team kan een dorps-/wijkanalyse maken. d. In elk werkgebied wordt ContourdeTwern erkend en gewaardeerd voor haar bijdragen aan een sterke civil society. Er is een vruchtbare samenwerking met alle organisaties en burgerinitiatieven die op aanpalende domeinen actief zijn zoals zorg, jeugdzorg, onder-

• en de Passie!


Maatschappelijke dienstverlening

staat is dit op te pakken, de inzet die vrijwilligers zouden kunnen leveren, de ondersteuning die ContourdeTwern

Maatschappelijke opdracht staat centraal

levert en het beoogde doel van deze interventie.

ContourdeTwern werkt in opdracht van externe organisaties, en zorgt voor het realiseren van de doelen die de

Onze stakeholders zijn de mensen voor wie en met wie

opdrachtgever beoogt. We sturen op maatschappelijk

wij werken. Dit zijn:

resultaat. Bij de totstandkoming van die opdracht is een

• (Actieve) burgers, vrijwilligers.

dialoog met belanghebbenden echter een basisvoor-

• Bewonersgroepen, jongeren.

waarde.

• Organisaties actief op het gebied van wonen, welzijn,

De bewoners in een wijk, de jongeren wier talent we

• Maatschappelijk betrokken ondernemers.

aanboren, de partners in het maatschappelijk midden-

• Gemeenten als partner en opdrachtgever.

veld, ze spelen een belangrijke rol bij het formuleren

• Andere opdrachtgevers zoals woningcorporaties en

zorg, educatie, veiligheid, arbeid.

van de opdracht en onze specifieke rol.

specialistische zorginstellingen.

Daartoe is ContourdeTwern in staat: 1. Een beleidsdialoog voeren met alle belanghebbenden.

De gemeenten zijn onze grootste opdrachtgevers en

11

nemen in dit geheel een bijzondere positie in.

2. Een analyse maken van het vraagstuk: de situatie van de wijk, leefsituatie van jongeren, problematiek van een specifieke doelgroep. ContourdeTwern ontwikkelt een eenvoudige analysemethode waar ook de betrokken belanghebbenden een rol in vervullen. Risico’s en talenten in beeld

wereld van elke doelgroep. Dit vereist een actieve re-

Onze medewerkers weten veel van wijken en zijn be-

latie met de stakeholders in elk werkgebied. De Raad

woners. Over de sterke kanten en de talenten die er

van Advies van betrokken bedrijven en instellingen

floreren; maar ook over de zorgen en de risico’s die zich

fungeert als een klankbord op organisatie-breed ni-

openbaren. Om preventief te kunnen handelen, is het

veau.

belangrijk om de risico’s - al dan niet geconcentreerd in hotspots - in beeld te hebben. In 2014 gaan we deze

De analyse wordt afgerond met het invullen van een so-

kennis vastleggen. O.a. in het registratieprogramma

ciale zelfredzaamheidmatrix. Deze beschrijft het vraag-

‘Jongeren in beeld’. We willen op elk moment een actu-

stuk dat speelt, het beoogde maatschappelijke doel,

eel beeld kunnen schetsen van de zelfredzaamheid van

de mate waarin de gemeenschap of doelgroep zelf ver-

de wijk. Daarin nemen we zowel de leefbaarheid mee

antwoordelijk is voor oplossing van het probleem en in

als de risico’s.

beleidsdoelen ContourdeTwern 2014 –2015

3. Ankeren in de lokale gemeenschap of binnen de leef-


Dienstverlening op maat

Onze insteek is flexibel. Soms zal er sprake zijn van af-

Waar nodig ondersteunen we onze doelgroepen op

bouw van professionele inzet, een andere keer juist

maat om zichzelf te organiseren, met als doel de eigen

van versterking van een ondernemende aanpak door

positie en te versterken en zelf de regie te kunnen ne-

betaalde krachten met creatieve nieuwe verbindingen.

men. We zijn graag bereid particuliere stichtingen, co-

Maatwerk, gebaseerd op draagkracht van de wijk, be-

öperaties en zelforganisaties met raad en daad bij te

schikbaarheid van vrijwilligers in combinatie met de

staan. Of om mee te denken met bedrijven en instellin-

maatschappelijke vraag, is het credo.

gen die ondersteuning zoeken bij het vormgeven van

12

een maatschappelijke rol, in de vorm van vrijwilligers-

Innovatie & Beleidsondersteuning (I&B) borgen

werk door medewerkers, of het leveren van goederen of

De agogische professionals zijn de dragers van ver-

diensten aan ngo’s. Kortom, het bouwen aan een civil

nieuwing en innovatie in de praktijk. Ze krijgen daar-

society gebeurt in veel verschijningsvormen en met

toe richting en ruimte van de managers. De staf Beleid

een veelheid van diensten. Met een eenvoudige check

& Innovatie vervult de rol van aanjager en borger van

toetsen we of we de juiste rol oppakken.

kennisontwikkeling en –implementatie. De bij die rol behorende uiteenlopende competenties worden goed

Digitale dienstverlening

onderhouden en in teamverband doorontwikkeld.

De dienstverlening van ContourdeTwern moet eind

Daarnaast levert de afdeling ondersteunende dien-

2015 een stevige digitale poot hebben. Die is zichtbaar

sten in de vorm van (subsidie)aanvragen, rapportages

in: ontmoeting van communities, initiatieven van men-

en procesbegeleiding. De stafleden ondersteunen en

sen voor en door de wijk, matching van vraag en aanbod

onderzoeken mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering,

van vrijwilligers en hulp, cursusaanbod, een wegwijzer

methodegebruik, resultaatgericht werken en effectieve

in hulpverleningsland, de beschikbaarheid van (verga-

interventies.

der)locaties. We maken gebruik van strategische lokale en landelijke samenwerkingspartners.

Ondersteunende afdelingen P&O en F&I Personeel & Organisatie heeft de belangrijke opdracht

Beheer wijkcentra

om het HRM instrumentarium te vernieuwen. Hierbij

Ruimte bieden voor ontmoeting, participatie en onder-

moet rekening worden gehouden met een toenemende

steuning, vraagt ook letterlijk om locaties en faciliteiten.

uitwisseling tussen teams (en organisaties), verminde-

ContourdeTwern heeft een rijke expertise ontwikkeld in

ring van de administratieve last, en de eisen van welzijn

het beheer van accommodaties. Die willen we behou-

nieuwe stijl.

den, met dien verstande dat ze wordt aangepast aan de kenmerken van welzijn nieuwe stijl. Inzet van vrijwilli-

Financiën zal naast registrerend, ook initiërend zijn om

gers, participatie, mede-eigenaarschap of volledig eige-

nieuwe arrangementen van contractering en finan-

naarschap door bewoners passen in die aanpak.

ciering te ontwikkelen. Interne samenwerking tussen


teams en ondersteunende afdelingen is vanzelfspre-

Inspiratie

kend. Inspelen op de ontwikkelingen die in deze be-

Om tot deze beleidsvisie te komen, is gebruik gemaakt

leidsvisie staan vermeld eveneens, zoals uitbreiding van

van verschillende bronnen en kanalen. In zes bouw-

de dienstverlening ten behoeve van andere organisa-

stenengroepen zijn in de eerste helft van 2013 diverse

ties. Een eenvoudiger verantwoordingssysteem zonder

thema’s breed verkend: 1. versterken eigen kracht, 2.

de controlfunctie te verwaarlozen, is onderdeel van de

welzijn en zorg, 3. jeugdwerk en jeugdzorg, 4. dienstver-

opgave. Zo ook bewaking van de gezonde financiële ba-

lening (groot en klein), 5. identificeren maatschappelijke

sis van ContourdeTwern. Om gelijke tred te houden met

opgave en 6. integrale teams, zowel binnen Contourde-

de in deze visie genoemde opgaven, moet de Informati-

Twern als in samenwerking met anderen.

seringspoot de innovatiecapaciteit vergroten.

In dialoog met stakeholders en wijkbewoners hebben we de uitdagingen en ontwikkelingen van nu en straks

Financiën

geïnventariseerd en gekeken welke rol ContourdeTwern

ContourdeTwern gaat een ongewisse tijd tegemoet, met

daarin past.

grote financiële risico’s én kansen. De degelijke bedrijfs-

Alle teams hebben een sterkte-zwakte analyse gemaakt.

voering in het afgelopen decennium biedt de mogelijk-

De uitkomsten hiervan worden ingezet in het imple-

heid gericht te investeren om die kansen te verzilveren.

mentatietraject behorend bij dit beleidsstuk.

De begroting voor de jaren 2014 en 2015 zal voorstellen

Literatuur, praktijkervaringen en brede collegiale con-

bevatten die een vertaling zijn van de uitgangspunten

sultaties hebben als inspiratie gediend. Een inspiratie-

en accenten in deze beleidsvisie.

lijst is te vinden op www.contourdetwern.nl

beleidsdoelen ContourdeTwern 2014 –2015

Uitgave januari 2014

13


adres Spoorlaan 444 5038 CH Tilburg post Postbus 3078 5003 DB Tilburg tel 0 13 583 99 99 mail info@contourdetwern.nl internet www.contourdetwern.nl

Cdet beleidsplan in opmaak def 140116  
Cdet beleidsplan in opmaak def 140116  
Advertisement