Page 1

Groen, open en sociaal in 2013

V.l.n.r. Rinda den Besten, Victor Everhardt, Mirjam de Rijk, burgemeester Aleid Wolfsen, Jeroen Kreijkamp, Frits Lintmeijer, Gilbert Isabella

Meer informatie over de programmabegroting vindt u in het bollenschema op de volgende pagina. Voor de digitale versie van dit schema en de volledige tekst van de begroting kunt u terecht op www.utrecht.nl/begroting

Begroting 2013

Kas op orde, lasten stijgen niet Gezondere en gerenoveerde scholen, de oplevering van het Muziekpaleis, het European Youth Olympic Festival en de Vrede van Utrecht, vergroening van wijken en meer zonne-energie en isolatie van woningen. De nieuwe fietsenstalling Stationsplein West en de opening P+R Uithof, de aanpak van verkeersonveilige situaties, de oplevering van 1700 woningen en 1200 studentenwoningen en het verder terugdringen van criminaliteit en overlast. Het zijn enkele onderwerpen uit de gemeentebegroting 2013.   De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen van het Rijk raken ook Utrecht. We bezuinigen op een manier die niet ten koste gaat van de kracht van de stad. We vangen de financiële klappen op zonder de lasten voor inwoners van de stad te verhogen; alleen de inflatie is doorberekend. En we blijven investeren in een sociale en groene stad, waarbij we ruimte geven aan de initiatieven en de kracht van de samenleving. Samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties in de stad is daarvoor onontbeerlijk. We presenteren voor 2013 een financieel gezonde begroting. We vernieuwen onze eigen organisatie, zodat we klantgerichter en doelmatiger gaan werken.

Burgemeester en wethouders van Utrecht

De gemeenteraad vraagt uw mening De gemeenteraad nodigt u uit om op dinsdag 9 oktober 2012 uw mening te geven over de Programmabegroting 2013. De uitnodiging geldt voor inwoners en vertegenwoordigers van instellingen in Utrecht. Elk jaar doet het college in de programmabegroting voorstellen voor het daaropvolgende jaar. De gemeenteraad bespreekt deze begrotingsvoorstellen, brengt wijzigen aan en stelt uiteindelijk de begroting vast. Voorafgaand aan definitieve besluitvorming wil de raad graag de mening van inwoners van Utrecht horen. De raad houdt tijdens de raadsinformatieavond van dinsdag 9 oktober om 19.30 uur een hoor- en wederhoorbijeenkomst in het stadhuis. Meer informatie over raadsinformatieavonden en over hoe u kunt reageren op de programmabegroting kunt u vinden op de raadspagina in deze krant. Of kijk op www.utrecht.nl/gemeenteraad


Groen, open en sociaal in 2013 uitgebouwd. Bijzondere aandacht gaat uit naar plekken waar kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen verblijven. De consultatiebureaus en schoolartsen blijven belangrijke basisvoorzieningen.

Sterke, economische basis € 2.991

Onze economische basis is sterk maar vergt alert­heid en samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid, zeker in deze tijd van financiële crisis en snelle economische veranderingen. We investeren in de bestaande kantorenlocaties en bedrijventerreinen. We maken afspraken met de buurgemeenten over de ontwikkeling van kantoren en winkelgebieden. In woonwijken faciliteren we het werken-aan-huis waarbij we rekening houden met de leefbaarheid. We stimuleren de wijkeconomie. Met het werk­ gelegenheidsoffensief dagen we werkgevers uit om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een kans te bieden.

Utrecht zet in op openbaar vervoer, fiets, schoon vervoer en aantrekkelijke straten en buurten. Daarmee willen we de stad schoner, gezonder en aantrekkelijker maken en goed bereikbaar houden. We werken in 2013 verder aan de Top 5 fietsroutes en fietsparkeervoorzieningen, zoals de fietsenstalling op het Stationsplein West. Een goed openbaar vervoer, vrije busbanen en de tram De Uithoflijn staan centraal. In 2013 gaat station Leidsche Rijn Centrum open samen met een P+R-voorziening. Ook krijgen de verbouwing van treinstation Lunetten en het nieuwe station  Vaartsche Rijn steeds meer vorm. We streven in Utrecht naar een betere luchtkwaliteit door ons te richten op schoner personenvervoer, bestelvervoer, taxi’s en goederenvervoer. We stimuleren het gebruik van elektrisch vervoer.

€ 6.738

Bereikbaarheid

Energie besparing en duurzame energie opwekking

€ 107.728

€ 6.883

Duurzaamheid

Zorg voor gezonde, rustige en veilige leefomgeving

€ 44.267

Programmabegroting 2013

€ 98.180

€ 14.675 Vrije en laagdrempelige toegang tot bronnen van kennis en cultuur

€ 47.896

€ 44.967

(t.o.v begroting 2012)

€ 142.572

Kosten per programma

€ 65.839 Kosten per doelstelling

Voldoende, kwalitatief goede (basis)sport voorzieningen

Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

€ 76.733

Schone energie Utrecht zet hoog in op energie. We investeren in vier jaar 26 miljoen euro in de uitvoering van het programma Utrechtse Energie.

Afname criminaliteit en onveiligheids gevoelens

€ 2.047 Stimuleren sporten, bewegen en (sport) talentontwikkeling

(kosten overhead)

€ 112.927

Programmabegroting: Inkomsten 2013 €1.254.166 (+5.9% t.o.v. 2012) Gemeentefonds ( €419.053) Specifieke uitkeringen ( €377.419) Belastingen, heffingen en rechten ( €199.999) Overige eigen middelen ( €55.254 )

( Alle bedragen x 1000)

Vastgoed € 21.399

4% 16% 34% 16%

€ 17.763

€ 3.636 Kwalitatief goede multifunctionele accomodaties overeenkomstig wensen gebruikers

30%

Voldoende functionele en optimaal gebruikte gemeentelijk gebouwen

Daarbij werken we nauw samen met Utrechtse inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We gaan door met woningisolatie en stimuleren het gebruik van duurzame energie en energiezuinige maatregelen bij bedrijven en in de eigen gemeentelijke organisatie. Dit creëert werkgelegenheid, verlaagt woonlasten en maakt de Utrechtse economie toekomstbestendig.

Cultuur ontzien In 2013 vieren we 300 jaar Vrede van Utrecht met het internationale cultuurevenement ‘The art of making peace’. Dit feest van stad en provincie is een eerste mijlpaal in een gezamenlijk traject van investeringen in culturele voorzieningen, lokale netwerken, participatie, cultuureducatie en internationalisering. Het komend jaar is een bijzonder jaar voor de cultuursector. Het is de start van de nieuwe cultuur­

nota periode 2013-2016. Ondanks bezuinigingen bij Rijk, provincie en landelijke fondsen hebben wij er vertrouwen in dat wij onze culturele infrastructuur op een kwalitatief hoog peil kunnen houden. Utrecht stelt zich kandidaat om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Het is de volgende mijlpaal in onze ambitie om Utrecht te profileren als stad van Kennis en Cultuur. Welke Nederlandse stad deze titel mag dragen is eind 2013 bekend.

Samen voor een veilige stad We zijn de afgelopen jaren met grote stappen vooruitgegaan en blijven ambitieus. Elk slachtoffer van een misdrijf en ieder incident is er één teveel. In de afgelopen zes jaar is de totale criminaliteit met ruim 20% afgenomen, in 2011 daalde de criminaliteit opnieuw. Ook volgend jaar blijven we inzetten op de aanpak van jeugdoverlast, mensenhandel, woning- en

Het afgelopen jaar zijn 2035 woningen opgeleverd en in 2013 zijn dat er naar verwachting 1700. Als gevolg van de crisis staat de verkoop van woningen en kantoren en de groei van bedrijven en de detailhandel onder druk.Toch blijft de vraag naar woonruimte in Utrecht toenemen, vooral voor studenten, starters en ouderen. Oude, leegstaande kantoren krijgen een nieuwe bestemming. Met de ombouw van een kantoor aan de Archimedeslaan is Utrecht een toonaangevend voorbeeld voor andere studentensteden. In 2013 ont­wikkelen we volgens hetzelfde concept het voormalig provinciehuis en het oude belastingkantoor. Alleen al deze drie projecten leveren ruim 1200 nieuwe studentenwoningen op, waarmee we inlopen op het tekort aan studentenkamers. De nieuwe duurzame wijk op het Veemarktterrein wordt nu ontwikkeld. Op de plaats van de Veemarkthallen komen zo’n 550 woningen waarbij zelfbouw centraal staat. De voorbereidingen voor Leidsche Rijn Centrum zijn in volle gang. Voor winkelcentrum Terwijde gaat dit jaar de eerste paal de grond in. De positieve ontwikkelingen in de vier Utrechtse krachtwijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost zetten zich voort. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt in ‘Bouwen aan de stad’ voor de komende jaren om te blijven investeren in de naoorlogse woningvoorraad.

Dichtbij mensen

Inkomsten grondexploitaties ( €202.441)

€ 1.546 Een aantrekkelijke stad voor topsport(ers) en topsporttalenten

Alle bedragen x 1000

Het bollenschema laat zien hoe de kosten zijn ver­deeld over de verschillende beleidsterreinen. De totale kosten vallen in het begrotingsjaar 2013 hoger uit dan in 2012. Dit komt omdat de gemeente al in 2013 start met verschillende projecten, die eerder voor latere jaren gepland waren. Daarnaast heeft Utrecht extra geld van het rijk ontvangen voor bijvoorbeeld voor- en vroegschools onderwijs. Uit het schema valt op te maken dat het totaal aan kosten hoger is dan het totaal aan inkomsten. In de begroting 2013 wordt het verschil gefinancierd via de gemeentelijke reserves en uit algemene middelen.

Algemene ondersteuning

Sport € 34.346

€30.752 Openbare ruimte is veilig, functioneel

Voorkomen en bestrijden incidenten en verstoringen van openbare orde

€ 25.003

€ 74.545

Totale kosten

€ 14.230

( bv. rentelasten)

Openbare ruimte en groen

Welzijn: alle (ook kwetsbare) bewoners doen mee aan de samenleving

€ 30.737

Algemene middelen

€128.279

Inwoners zijn,blijven en voelen zich gezond

€ 3.088 Zorg voor monumentale en cultuurhistorische waarden

€ 1.779 Een evenwichtig ruimtelijk programma voor de verschillende (onder)delen van de stad

(Inter)nationale cultuurstad voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

Duurzame verbetering van Kanaleneiland Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven

Veiligheid

+5.1%

Jeugd, welzijn en volksgezondheid

€ 17.846

Toelichting

Cultuur

Totale kosten €1.344.775 €1.314.775

€ 39.238

Jeugd groeit op tot gezonde, betrokken,actieve en zelfstandige burgers

€ 47.896

Zorg voor veilige en leefbare bebouwde omgeving

€ 18.673

€ 13.059

Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs

Stedelijke ontwikkeling € 283.360

Goede en gevarieerde onderwijshuisvesting

Duurzaam bouwen aan de stad

€ 50.427

€ 13.622

€ 216.625

Een economisch vitale stad € 7.735

€ 65.333

Versterken vitaliteit en leefbaarheid van de bestaande stad

€ 131.002

Bewoners en bestuur

Werk & inkomen

Ontwikkeling Stationsgebied tot nieuw centrumgebied

Ontwikkeling Leidsche Rijn tot nieuw stedelijk gebied

€ 2.508 Een (inter)nationaal aantrekkelijke stad van kennis en cultuur

€ 37.871

€ 63.270

Dienstverlening steeds meer digitaal

Kiezen voor fiets en openbaar vervoer

€ 32.373

€ 107.728

Bewoners werken/ participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

€ 35.889

De gemeente Utrecht vernieuwt zich tot een slanke en slagvaardige organisatie met minder ambtenaren en een klantgerichte organisatie­ structuur. Zo verzelfstandigen na de Stads­ schouwburg ook de Bibliotheek en het Centraal Museum per 1 januari 2013. We investeren flink in ICT en het verder uitbreiden van de digitale dienstverlening. Utrechters zijn nog meer en beter betrokken bij nieuw beleid en projecten in hun wijk, onder meer via het nieuwe Participatieportal op www.utrecht.nl en door de versterking van het wijkgericht werken.

Een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

€ 145.684

Investeren in onderwijs In 2013 hebben steeds meer kinderen les in gerenoveerde of nieuwe scholen met een gezond binnenklimaat. We werken aan de laatste twee nieuwbouwprojecten voor het Voortgezet Onder­ wijs, de bouw van het Gerrit Rietveld College en de oplevering van De Kranenburg. In 2013 vordert ook de bouw van scholen voor het Primair Onderwijs. In Leidsche Rijn gaan we de Oase, de Jazzsingel en een nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs bouwen. We starten in Overvecht met de bouw van een Kindercluster, het eerste in een reeks van zes. We besteden aandacht aan de taal- en rekenpres­ taties van kinderen. Een groot aantal basisscholen gaat experimenteren met Verlengde Leertijd. Verder investeren we in de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie o.a. door aanvullende taalscholing voor de leidsters en het aanstellen van meer leidsters met een HBO-diploma. Samen met de regio voeren we afspraken uit om de aansluiting van VMBO naar MBO te verbeteren en schooluitval te voorkomen.

OV en fiets als alternatief voor de groei van de automobiliteit

Geen financiële belemmeringen voor deelname aan maatschappelijk leven

Goede belangenbehartiging op regionaal, (inter)nationaal niveau

autoinbraken, gewapende overvallen in winkels en de aanpak van de georganiseerde (drugs-)criminaliteit. Daar zullen we onze inwoners en ondernemers actief bij betrekken. Iedere Utrechter kan komend jaar via burgernet, buurtbemiddeling en/of Waaks! meehelpen de stad veiliger te maken.

Gezondheid voorop Utrecht wil een gezonde stad zijn. We stimuleren inwoners om gezonder te leven en voldoende te bewegen. We willen voorkomen dat jongeren vroeg starten met drinken, want elk jaar later is aantoonbare gezondheidswinst. In Oost werken we daarvoor samen met scholen, sportverenigingen, supermarkten en politie. Bij besluiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling krijgt de GG&GD een sterkere rol. Gezondheidsaspecten worden expliciet meegewogen, afwegingen worden zichtbaar in de besluitvorming en de deskundigheid op dit vlak wordt verder

Utrecht is als grote stad in een tijd van bezuinigingen uniek in de zorg voor de meest kwetsbare inwoners. We willen dat mensen zelf sterker in het leven komen te staan. Onder de noemer ‘Meedoen naar Vermogen’ werken we aan een innovatieve manier van onder­ steuning, dichtbij mensen. Als proef zijn twee buurtteams aan de slag in Ondiep en Overvecht. In 2013 kijken we of de proef is geslaagd. Buurthuizen willen wij beter benutten. We besparen op gebouwen zodat we de welzijns-activiteiten overeind houden. Ook nemen we drempels weg. Zo wordt www.toegankelijkutrecht.nl beschikbaar voor mensen met een beperking. En vindt in 2013 het homoculturele evenement Roze Zaterdag plaats.

Jouw talent staat centraal 2013 is voor de Utrechtse sport een bijzonder jaar. 2700 atleten uit 49 Europese landen staan van 14 tot 19 juli centraal tijdens het European Youth Olympic Festival. Het EYOF zet Utrecht internationaal op de kaart en vormt een basis voor samenwerking met tal van partners in de stad. Utrecht blijft ook in de race voor een start van de Tour de France in 2014, 2015 of 2016. We faciliteren verder verschillende talentcentra als NTC Waterpolo, Regionaal Talent Centrum Basketbal en de vestiging van een Nationaal Hockey Centrum. Talentontwikkeling is mogelijk als er voor iedereen een goede basis is voor sport en bewegen. Daarom investeren we in 2013 onder meer in de herontwik­ keling van sportparken en zalen, zoals Fletiomare Oost in Leidsche Rijn, Sportpark Aziëlaan, De Marezaal en de nieuwbouw van Zwembad Krommerijn. Buurten en wijken krijgen in 2013 extra inzet van buurtsportcoaches en een optimale samenwerking tussen de verschillende sportprofessionals. In de ‘Harten voor Sport’ organiseren we in de wijken een laagdrempelig sport- en beweegaanbod.


Groen, open en sociaal in 2013 Oplevering Muziekpaleis We bouwen in het Stationsgebied, samen met onze partners, aan de toekomst van de stad. 2013 is het jaar van de oplevering van het Muziekpaleis, aanleg van nieuwe bruggen over de Catharijnesingel, sloop van een gedeelte van Hoog Catharijne en aanleg van tijdelijke bus- en tramstations. De bouw van de OV-terminal Utrecht Centraal en het Stadskantoor vorderen goed. Al dit werk wordt uitgevoerd op basis van integrale planningen. Hierdoor kunnen we nog strakker sturen op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Verder bereiden we maatregelen voor om de overlast voor bewoners te beperken of te verzachten met compensatie.

Jeugdzorg onder regie gemeente Vanaf 2015 zal de Jeugdzorg onder regie van de gemeente vallen. Eind 2013 heeft Utrecht een ‘masterplan’ klaar voor deze immense operatie. Doel is: goede zorg in de buurt. We doen al nieuwe ervaringen op in proeftuinen en bij positief resultaat voeren we die door voor jeugdigen en hun ouders. De aanpak van jeugdgroepen is sterk verbeterd, waardoor bewoners zich veiliger

voelen. Belangrijke winst zit onder meer in de nieuw ingevoerde ‘kopstukkenbenadering’. We pakken leiders van een jeugdgroep afzonderlijk aan en bieden zorg aan de andere groepsleden. Daarnaast is het jongerenwerk deze collegeperiode stedelijk georganiseerd, wat ook heeft bijgedragen aan de aanpak van jeugdgroepen. Utrecht heeft veel aandacht besteed aan speel­ruimtes in de stad. Het aantal speeltuinen en de uren dat deze open zijn, blijft met slimme vormen van beheer ook in economisch moeilijke tijden gehandhaafd.

2700 DEELNEMERS 13 t/m 18 JAAR 600 OFFICIALS 49 LANDEN 9 SPORTEN 7 SPORTLOCATIES 2 OLYMPISCHE DORPEN 1 OLYMPISCHE VLAM

In 2013 viert Utrecht 300 jaar vrede. Bewoners maken nu al vaantjes voor de slingers waarmee Utrecht in het feestjaar wordt versierd.

Onderhoud stad afstemmen op wensen van bewoners Een schone en veilige openbare ruimte waar mensen zich op hun gemak voelen, dat is waar we aan werken. Door het beheer en onderhoud beter op elkaar èn op de wensen van bewoners af te stemmen, zijn we kostenefficiënt, vermin­ deren we overlast en maken we de openbare ruimte aantrekkelijker. Op die manier pakken we in 2013 de Domstraat en Korte Jansstraat aan. De stad vergroent verder, ook in 2013. We moedigen mensen aan om zelf dichtbij huis groen aan te leggen en te beheren, zoals boomspiegels. Bewoners van de wijken West en Binnenstad gaan met hun Wijkgroenplan aan de slag. De groene hoofdstructuur krijgt verder vorm, met onder meer de groene (her) inrichting van de Voorveldsepolder, de zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal, het IJsselbos en Haarzuilens.

Extra impuls aan arbeidsmarkt Ook in 2013 geven we een extra impuls aan de arbeidsmarkt via het Werkgelegenheids-offensief. Klanten gaan zo snel mogelijk aan het werk en we bieden binnen een werksetting ondersteuning aan. Ook gaan meer mensen via Social Return aan het werk bij een werkgever. De nieuwe wet rondom re-integratie en sociale werkvoorziening komt er (voorlopig) niet, maar de bijbehorende bezuinigingen van het Rijk gaan wel door. Met een bijstandsuitkering bieden we mensen een vangnet voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. We zorgen ervoor dat mensen zonder belemmeringen deel kunnen nemen aan het maat­schappelijk leven. En dat kinderen in armoede gratis kunnen blijven sporten. Door een vernieuwde werkwijze helpen we mensen sneller en beter met schuldhulpverlening

Begrotingskrant 2013  
Begrotingskrant 2013  

Begrotingskrant 2013

Advertisement