Page 1

Wanter am Park ThĂŠophile Kirsch

Meng Gemeng

Dezember 2010 Januar 2011


Péiteng – Meng Gemeng

2

Inhalt

3 4-5 6 7 8 9 10 11-13 14-19 20 21 22-23 23 24

Editorial Modern, frëndlech a funktionell / Concours Die Augen eines Kindes / Wa Schnéi an Äis ... L'Office Social fait peau neuve «Night Card», un service pour tous! / Harry Potter-Owend fir d'Jugend Quand la comunication fontionne

Focus Tous les dix ans le Statec procède à un recensement général de la population. Le 1er février 2011 aura lieu le recensement à Luxembourg. C’est un moyen important pour mieux connaître la composition de la population vivant au Grand-Duché. Les questionnaires distribués par des agentsrecenseurs recrutés par les administrations communales seront collectés à partir du 15 février 2011. Les données indiquées par les habitants sont confidentielles et ne servent qu’à des fins statistiques.

Plaisirs aquatiques «à chaud» Agenda / Expositions Wat war lass? Planzaktioun zu Rodange Nouvelles adresses Nei Mataarbwechter Etat civil La commune informe Mär gratuléieren Fête interculturelle Home St Hubert

Éditeur:

Administration Communale de Pétange B.P. 23 – L-4701 Pétange Tél.: 50 12 51-1 Fax 50 43 96 www.petange.lu commune@petange.lu

Réalisation:

Polygraphic Communication

Comité de rédaction:

Pia Hansel Jean-Paul Oms Christian Simon

Photos:

Service ‘Publications et Communication’ de la commune de Pétange Manon Mentgen Serge Breyer

Imprimeur:

Imprimerie Heintz, Pétange

‘Meng Gemeng’, imprimé sur du papier 100% recyclé, paraît 6 fois par an. La revue est distribuée gratuitement à tous les ménages de la commune de Pétange. Édition: décembre 2010 / janvier 2011 – ISSN 1993-0070


Péiteng – Meng Gemeng

3

Editorial

Une population en constante augmentation Au cours des dernières années, la population de notre commune n’a cessé de croître. En août, la commune comptait, en effet, 16.049 habitants – 2.475 à Lamadelaine, 7.940 à Pétange et 5.634 à Rodange. Par rapport à il y a dix ans, cela représente une augmentation d’environ 15%. Cette croissance est particulièrement forte parmi la population étrangère qui est passée de 5.265 unités en 2001 à 7.134 unités en 2010, soit une progression de 35%. Si ces quelques statistiques confirment que notre commune est en plein essor, il n’en demeure pas moins qu’une telle augmentation du nombre de résidents entraîne des défis considérables pour l’administration. Ainsi, quelque 2.000 enfants fréquentent une des écoles de la commune. Si pour le moment, les capacités sont suffisantes pour les accueillir tous, il ne faut pas perdre de vue que, pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire, les procédures peuvent durer plus de cinq ans ou même plus. Par conséquent, le Collège échevinal n’entend pas se reposer sur ses lauriers. L’agrandissement de l’Ecole «An Éigent», par exemple, en est la preuve. Au niveau des infrastructures d’accueil, la situation est plus complexe encore puisque quelque 200 enfants figurent d’ores et déjà sur les listes d’attente. Ceci est d’autant plus regrettable que de nombreuses familles sont mono-

parentales et que dans d’autres, les parents doivent travailler à deux. Dans ce contexte, une nouvelle crèche vient d’ouvrir ses portes à Pétange et une maison relais est en cours de réalisation. En ce qui concerne les logements, plusieurs grands projets de construction sont en cours de planification ou de réalisation. Deux méritent d’être mentionnés plus particulièrement pour leur ampleur: celui à la Croix Saint Pierre à Rodange et celui sur l’actuel site d’Eucosider à Pétange. Pour ce qui est de l’intégration de nos concitoyens étrangers, soulignons le succès que rencontrent les cours de langues proposés par les syndicats d’initiative de Pétange et de Rodange et qui comptent quelque 400 inscrits. Ces cours continueront à jouer un rôle important à l’avenir. Il est évident que l’augmentation de la population qui attend la commune dans les années à venir, placera l’administration devant des défis importants. Cependant, les efforts produits actuellement et au cours de ces dernières années pour développer les écoles et les infrastructures d’accueil ainsi que pour construire des résidences modernes font que Pétange est prête à les relever. Le Collège échevinal


Péiteng – Meng Gemeng

4

Modern, frëndlech Nodeems den Ëmbau vum Gemengenhaus fäerdeg war, gouf dat moderniséiert Gebai viru kuer­zem a Präsenz vum Innenminister Jean-Marie Halsdorf agweit. De Buergermeeschter huet an senger Usprooch e Réck- an en Ausbléck vun der Gemeng gemaach an och d’Hoffnung zum Ausdrock br uecht, datt d’Mat­a arbechter sech elo wuel géife fillen an hiren neie Raimlechkeeten. 24 Méint laang hunn sech d’Architekten an d’Aarbechter d’Klënsch an de Grapp gedréckt, et gouf gehummert, geneelt a gepinselt. Mat engem weiseswäerte Resultat. Den Ëmbau vum Rez-deChaussée esou wéi vun deenen zwee ieweschte Stäck huet ronn 1,855 Milliounen Euro kascht. D’Sécherheetsbestëmmunge respektéieren Nodeems 2006 schonn d’Annexe ageweit gouf, louch et op der

Vill lokal Prominenz am Gemengenhaus

Hand fir och d’Raimlechkeete vum ale Gemengenhaus a Stand ze setzen, esou datt si och deene leschte Sécherheetsbestëmmun-

gen entspriechen. Eng Aufgab, déi vill Zäit an och net wéineg finanziell Mëttele verschlongen huet.

De Rez-de-Chaussée gouf fir d’éischt erneiert an ufanks 2009 ageweit (Meng Gemeng, Abrëll 2009). An och um 1. an 2. Stack ass alles dru gesat gi fir d’Gebai op dee leschte Stand ze setzen. Dat huet dozou gefouert, datt iwwerall Brandschutzdiren agesat goufen, eng vun de Mooss­nahmen, déi vum ministère de la Fonction Publique an allen ëffentleche Gebaier verlaangt gëtt. Grouss Changementer

E Rondgang huet en Abléck an d'Büroe ginn

Wee vu baussen erakënnt an dat aalt Stadhaus kannt huet, dee kann sech liicht virstellen, datt et net just mat e puer Ëmännerunge gedoe war bei der Renovatioun vun deenen zwee ieweschte Stäck am Stadhaus. Do wou et fréier nawell zimlech däischter war am Gank, do hunn d’Usträich­aarbechten – déi iwwregens integral vun deem zoustännege Gemengeservice gemaach goufen - an eng nei Be-


Péiteng – Meng Gemeng

funktionell Technik um leschte Stand Um Niveau vun der Technik dierften d’Killplafongen an Zukunft dofir suergen, datt och bei héiche Baussentemperaturen d’Klima an de Büroen agreabel bleift. Elektresch Storen, déi baussen – ausser un der Nord-Fassad – ugemaach goufen, suergen dofir datt net zevill Hëtzt duerch d’Sonne­ strahlen an d’Gebai gelaange fir datt d’Killplafongen optimal kënne funktionéieren. Déi direkt an indirekt Beliichtung ass an deenen neie Plafongen integréiert, an dat esou wuel an de Büroen ewéi och um Gank. A fir déi modern Ariichtung ofzeronne goufen d’Toiletten op béi-

den ieweschte Stäck komplett erneiert an och behënnertegerecht ageriicht. Wou sinn d’Büroen elo? Um Rez-de-Chaussée: Ëmweltbüro, Recette. Um Rez-de-Chaussée, Annexe: Accueil, Front Office (Populatioun), Back Office (Etat civil, Indigénat). Um 1. Stack : Sekretariat, Schoulservice, Finanzservice. Um 2. Stack: Service fir Ëffentlechkeetsaarbecht, Service Coordination des fêtes, Service Informatique et Associations locales, Personalservice.

liichtung dofir gesuergt, datt elo alles vill méi hell wierkt. Um éischte Stack suergt des Weideren eng gliesen Dir am Sekretariat dofir, datt nach méi Luucht erafällt. Wat d’Hellegkeet ugeet, esou ass déi net nëmmen um Gank mee och an de Büroe verbessert ginn. Duerch den Ustrach – am ganze Gebai goufen hell Fuerwe gebraucht - esou wéi d’Ariichtung mat helle Miwwelen op alle Stäck gouf esou an engems eng Eenheet am Gebai selwer geschaf. Zu deene ganz groussen Aarbechten, déi och deementspriechend vill Zäit an Usproch geholl hunn, zielt wuel d’Erneierung vun der Schapp um éischten an um zweete Stack. Op de Buedem koumen Natursteng leien, esou wéi dat och schonn um Rez-de-Chaussée de Fall ass. Verschiddentlech hunn Diren a Mauere musse versat gi fir d’Büroen ze vergréisseren.

Den 25. Juli 1909 gouf ech zu Péiteng gebueren an hu spéider als Schmatt bei der Eisebunn geschafft. Bestued hunn ech d’Josepha Thuminger am Joer 1935. Politesch war ech op der Säit vun der sozialistescher Partei an der Péitenger Gemeng aktiv a gouf am Joer 1962 Buergermeeschter. Dëse Posten hunn ech dunn och 16 Joer laang besat iert den Armand Kayser mech am Januar 1979 ofge­ léist huet. Den 11. Juli 1982 hunn ech fir ëmmer meng An zougemaach. An dach, d’Erënnerung un d’Leit bleift jo bestoen, esou och u mech. Do, wou ech jorelaang Gemengepapp war, gouf och e Park no mär benannt. Grouss a kräfteg Beem grad esou wéi Hecken op de Säiten an e Gedenkstee fir d’Affer vum Nazismus stinn op dësem Fleck vu menger Heemechtsgemeng. Elo misst der mech awer erkannt hunn, oder net?

Wee sinn ech?

a

5

Wee sinn ech? den Joseph Philippart den Théophile Kirsch de François Thill Wann Dir wësst, ween ech sinn, da schéckt déi richteg Äntwert op dës Adress: Gemeng Péiteng Concours ‘Meng Gemeng’ Postkëscht 23 L-4701 Péiteng D'Gewënner dierfen sech iwwer Entréesbilljeeë fir an déi Rodanger Schwämm PiKo freeën. Opléisung vum Concours aus dem „Meng Gemeng” vum Wäimount 2010: Claus Cito!

Fotoen a Pläng vu fréier an haut sinn op vill Interesse gestouss

Gewonnen hunn: Jeanne BLEY (Rolleng); Pir GINDT (Diddeleng); Lorna LOPEZ (Rolleng); Ch. MULLER-RODENBOURG; (Péiteng); Sylvie PAULY (Rolleng); Gonni VAN WELL (Péiteng).


Péiteng – Meng Gemeng

6 …sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte. So könnte man die Freude der togolesischen Kinder in Agoe und Sogobossito beschreiben, als die Schulmöbel und Fahrräder aus der Petinger Gemeinde nach einer langer Seereise ihr Ziel in Westafrika erreichten. Am 26. Juli 2010 (Meng Gemeng berichtete) beluden Gemeindearbeiter sowie Mitarbeiter der „Solidarité Togolux-Hëllef asbl“ einen 40-Fuß Container. Der Inhalt des mit Hilfsgüter vollgestopften Containers wurde im Ankunftshafen umgeladen um anschließend die letzte Strecke ins Landesinnere im LKW zurückzulegen. Dass die Spende der Gemeinde Petingen heiß ersehnt war konnte jeder in den Gesichtern der Schulkinder sehen. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen

Augen eines Kindes …

Die

Reges Treiben herrschte bei den Kindern

Wa

und voller Begeisterung nahmen sie ihre neue Schuleinrichtung in Empfang. Großen Anklang fanden auch die Fahrräder, welche eine große Hilfe – und natürlich ein Zeitvertreib für die Kinder und Jugendlichen - auf den doch recht langen Strecken in Togo sein werden. Spenden sind notwendig, da sie das Leben von Mitmenschen verbessern. Doch ebenso notwendig ist es, zu sehen, was mit den Spenden geschieht, wohin sie gelangen, wem sie von Nutzen sein werden. Die Verantwortlichen der Vereinigung „Solidarité Togolux-Hëllef asbl“ betrachteten die Freude in Agoe und Sogobossito als große Erfolgsaktion und drückten den Wunsch aus, den Bürgern der Gemeinde Petingen zu zeigen, dass diese Hilfsgüter ein wahres Geschenk sind.

Der Transport der Stühle stellte kein Problem dar

Schnéi an Äis…

… eis Gemeng fest am Grëff hunn, dann heescht et oppassen op de Stroossen an den Trottoiren. Och wann de Service Voirie Dag fir Dag am Asaz ass fir ­Stroossen an Trottoire fräi ze halen, esou muss de Bierger och ­säin Deel leeschte wann d’Wie­der­konditioune méi schlecht sinn. Jidderee muss dofir suergen, ­Schnéi a Glatäis verschwannen ze doen, esou datt keng Akzidenter geschéien. (Artikel 62 vum Polizeireglement – cf. www.petange.lu ) D’Autoe mussen och esou geparkt ginn,

datt de Schnéiplou an de Streewon laanscht kommen! Ass dat net de Fall, da kann och d’Schnéischëppen oder d’Streeën net garantéiert ginn. Si la neige et le verglas… ...ont pris le contrôle dans la commune, il faut doubler de vigilance sur les routes et les trottoirs. Même si le Service Voirie intervient jour après jour afin de dégager les voies publiques

et les trottoirs, le citoyen est également tenu de remplir ses obligations en cas de mauvais temps. Chacun est obligé de faire disparaître la neige et le verglas afin d’éviter les accidents. (article 62 du règlement de police – cf. www.petange.lu ). Les voitures devront être garées de façon à permettre au chasse-neige ainsi qu’au camion de salage de passer! Dans le cas contraire, le déneigement ainsi que le salage ne peuvent être assurés.


Péiteng – Meng Gemeng A partir du 3 janvier 2011, l’Office social de la commune de Pétange fonctionnera avec trois assistantes sociales; Mmes Claudine Hornick, Géraldine Pallage et Jessica Schmitz, ainsi qu’avec une collaboratrice, Mme Gitta Schlesser-Wagener, qui s’occupera du secrétariat. Les missions de l’Office social ne changeront pas et consistent en: • l'octroi d'une aide financière suivant les besoins • la gestion des demandes et le suivi social des bénéficiaires du RMG • les conseils en cas de problèmes familiaux, relationnels • les conseils sociaux et psychologiques • le soutien psychologique (divorce, maladie) • l'aide administrative et l'orientation et la guidance vers d'autres services compétents • la gestion des demandes de logement • la gestion des demandes d'avocat gratuit • la gestion des demandes d'assurance dépendance • la gestion des demandes d'admission à une maison de retraite ou une maison de soins • le suivi social des familles en crise. Les personnes désirant contacter l’Office social de la commune de Pétange pourront le faire en se référant aux informations ci-dessous: 1. Les ménages dont la personne de référence est née entre le 1er

Claudine HORNICK

7

Office Social fait peau neuve

L’

Les bureaux de l'Office social dans la rue Gillardin janvier et le 20 avril s’adresseront à Mme Jessica SCHMITZ, tél.: 26 50 83 24. Consultations: les lundis et mercredis de 13.30 à 16.30 heures, les mardis et vendredis de 8.30 à 11.30 heures. 2. Les ménages dont la personne de référence est née entre le 21 avril et le 8 août s’adresseront à Mme Claudine HORNICK, tél.: 26 50 83 21.

Consultations: les lundis et mercredis de 13.30 à 16.30 heures, les mardis et jeudis de 8.30 à 11.30 heures. 3. Les ménages dont la personne de référence est née entre le 9 août et le 31 décembre s’adresseront à Mme Géraldine PALLAGE, tél.: 26 50 83 20. Consultations: les lundis et mercredis de 13.30 à 16.30 heures, les mardis, jeudis et vendredis de 8.30 à 11.30 heures.

4. Au secrétariat, s’adresser à Mme Gitta SCHLESSER-WAGENER, tél.: 26 50 83 25. Consultations: les lundis et mercredis de 13.30 à 16.30 heures, les mardis, jeudis et vendredis de 8.30 à 11.30 heures

Géraldine PALLAGE

Gitta SCHLESSER

Jessica SCHMITZ

Adresse de l’Office social 35, rue J.B. Gillardin L-4735 Pétange Fax: 26 50 83 26


Péiteng – Meng Gemeng

8 Depuis 2008, la commune de Pétange participe au projet «Night Rider dans la Région Sud» qui regroupe 12 communes membres du syndicat intercommunal ProSud. C’est un service moderne de transport en commun pratique pour tous ceux qui veulent faire la fête sans devoir prendre la route. Chaque utilisateur a le droit de se laisser conduire – sur demande – à une destination quelconque sur le territoire luxembourgeois, et ce à partir de toutes les communes membres du ProSud. Le même principe vaut également pour le retour. La «Night Card» ne peut être obtenue que par les habitants des communes de la Région Sud et permet l’utilisation gratuite du service «Night Rider». Où trouver la «Night Card»? Les résidents de la commune de Pétange peuvent se procurer la carte auprès de la recette communale au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville à Pétange. Elle est proposée aux prix suivants aux personnes âgées d’au moins 16 ans:

Night Card»,

«

un service pour tous! 1) Personnes âgées entre 16 et 26 ans: 40 € pour une saison annuelle 20 € pour une demi-saison (1.7-31.12) 2) Pesonnes âgées de plus de 27 ans: 80 € pour une saison annuelle 40 € pour une demi-saison (1.7-31.12) Une demande d’obtention de la «Night Card» faite avant la ferme-

ture des bureaux les mardis peut déjà être opérationnelle le weekend qui suit. Lors de l’achat de la carte, un contrat est établi avec le demandeur qui doit, à cet effet, être en possession de sa carte d’identité. Si la carte n’est plus utilisée, l’acquéreur ne sera pas remboursé ! Le bus «Night Rider» est à la disposition des clients les vendredis et samedis de 18h00 à 5h00. Des

Harry Potter-Owend fir d’Jugend D’Jugendkommissioun vun der Péitenger Gemeng hat nees e KinoOwend am Kulturhaus ‘A Rousen’ organiséiert wou dës Kéier en Harry Potter-Film gewise gouf. Dat huet natierlech eng ganz Rei vu méi jonke Frënn vun dëse Geschichten ugelackelt, déi och zesummen e spannenden Owend virum groussen Ecran verbruecht hunn. (Bemierkung vun der Redaktioun: Op der Foto sinn déi Jugendlech net all, well nach e gudden Deel nokomm ass).

renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site internet www.nightrider.lu Noël et la Saint Sylvestre Attention! Le «Night Rider» ne sera pas disponible les 24 et 25 décembre 2010. Cependant, il assurera le transport le 31 décembre 2010 ainsi que le 1er janvier 2011!


Péiteng – Meng Gemeng Un succès se traduit – en général – par un afflux d’intérêts, d’idées, d’échanges. Alors à en juger de la participation des professionnels ainsi que des classes de l’en­ seignement secondaire, les organisateurs – l’asbl Péitenger Jugendhaus, la commune de Pétange et le Service national de la Jeunesse – responsables du bon déroulement du 4e Forum de prévention des toxicomanies, de la violence et des conduites à risques ont effectivement réussi leur coup à 100%!

9

Quand la

communication fonctionne

Un travail de longue haleine Pour les participants venant des établissements scolaires, le Forum est un agréable distraction loin des salles de classe. Et pourtant ou même à cause de cette expérience en dehors du traintrain journalier, les jeunes ont démontré leur engagement dans des domaines intéressants selon eux. Mais pour en arriver à un tel stade, les organisateurs ont bien du pain sur la planche. Pendant dix mois, l’équipe éducative ainsi que les partenaires travaillent main dans la main afin de mettre en place une plateforme de communication pour les adolescents pendant quatre jours. Aborder des thèmes d’actualité Cette année encore, les partenaires du Forum, c'est-à-dire la Police Grand-ducale, le responsable de l’Action locale pour jeunes, l’«Aidsberodung» de la Croix Rouge, l’ASBL la Main Tendue, le Responsable de «Young Drivers», le Lycée Technique Mathias Adam de Pétange, le Lycée Technique de Lallange, le Lycée Athénée d’Athus et la Maison des jeunes d’Athus ont abordé des thèmes sensibles. Ainsi, le passage dans les atéliers prévus pour les 5 journées du Forum à la Maison de la Culture à Pétange devenait parfoir très révélateur. Le simulateur d’accident, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou/et des stupéfiants,

la violence physique et psychique, les moyens de contraception et les maladies sexuellement transmissibles, l’orientation professionnelle et la prévention des

toxicomanies, partout le dialogue entre adultes et jeunes, mais également entre les jeunes passait. C’est un peu par un jeu de questions et de réponses que les

craintes ou encore les besoins d’information des adolescents étaient pris en compte. Rigolades incluses naturellement. Et l’anglicisme «cool» ne s’est pas fait attendre non plus dans l’atelier d’aérographie où les élèves ont laissé libre court à leur imagination suite aux rencontres et échanges de la journée. Autant dire que le résultat surprend et par son originalité, et son caractère sérieux. Alors à 2011, car le projet est bien lancé et déjà ancré dans l’agenda des manifestations annuelles de la commune de Pétange. Noël arrive à grands pas Une année passe tellement vite et il faut déjà penser à la fête de Noël. L'après-midi du 18 décembre, des pensionnaires avec leurs accompagnateurs de la Seniorie St Joseph seront en visite pour un café de Noël à la Maison des jeunes à Pétange. Et en soirée, c’est ensemble que la Maison des jeunes de Pétange ainsi que l’Antenne de Rodange vont faire la fête pour clôturer 2010.


Péiteng – Meng Gemeng

10 Eh oui, le temps de la fermeture annuelle de la piscine PiKo à Rodange arrive à grands pas. Du 13 décembre 2010 au 3 janvier 2011 inclus, des travaux d’entretien seront à l’ordre du jour afin de garantir un maximum de sécurité aux visiteurs. Cette année-ci, l’accent sera surtout mis sur tout le carrelage glissant. Ce dernier sera remplacé où il le faudra. Un autre travail non négligeable consiste dans le remplacement des galets de roulement de la toiture mobile. A côté de ces tâches d’envergure, des travaux d’entretien généraux – e.a. le nettoyage des bassins, l’entretien des installations techniques ou encore la réfection des

Les températures de l’eau dans les piscines communales: Au PiKo: bassin nageur bassin non-nageur pataugeoire Whirlpool

27°C 29°C 32°C 37°C

A Pétange : bassin nageur  bassin non-nageur

27°C 29°C

Plaisirs aquatiques

«à chaud»

Travaux d’entretien au PiKo joints en silicone – seront également réalisés. Les heures d’ouverture de la piscine de Pétange La piscine de Pétange est généralement ouverte au public les lundis de 17.00 à 21.00 heures. Dû à la fermeture annuelle de la piscine PiKo a Rodange, la piscine de Pétange ouvrira ses portes ex-

Jeudi 23 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures; Lundi 27 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures; Mardi 28 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures; Mercredi 29 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures; Jeudi 30 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures. Attention! La piscine de Pétange restera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2010 ainsi que les 1er et 2 janvier 2011.

ceptionnellement aux dates et heures suivantes: Lundi 20 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures: Mardi 21 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures; Mercredi 22 décembre 2010 de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures;

Envie de bouger ? Rien de plus facile! Au PiKo, les cours d’aquagym et de natation vous offrent la possibilité de bouger tout en restant bien au chaud. Les inscriptions aux cours commencent à la mi-janvier 2011. Des renseignements seront disponibles à la piscine PiKo par téléphone au numéro 26 50 87-1 ou sur www.piko.lu. Les cours d’aquagym auront lieu: mardi de 10h15 à 11h15: mercredi et jeudi de 19h30 à 20h30. Les cours de natation auront lieu: lundi de 16h30 à 17h30 (pour enfants); lundi de 18h00 à 19h00 (pour adultes).


Agenda

J eudi 9

11

décembre

De Kleesche kënnt Rodange – Kulturzenter Vun 15.00 bis 18.00 Auer Schéin Tombola Org.: Union des Femmes Luxembourgeoises asbl

V endredi 10

décembre

Marché de Noël Rodange – Ecole ‘Am Päsch’ De 15h00 à 19h00 Org.: Ecole ‘Am Päsch’

S amedi 11

décembre

Adventsfeier Rodange – Kulturzenter Vun 14.30 bis 18.00 Auer Org.: Coin de Terre et du Foyer Sektioun Rodange Chrëschtdaagsgeschichte fir Kanner Péiteng – Kulturhaus ‘A Rousen’ Vun 15.00 bis 16.30 Auer Fräien Entrée Org.: CSF Péiteng Assemblée générale Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 18h00 à 22h00 Org.: Cercle nautique Pétange (Plongée)

Vum 13. bis den 16. Dezember Ausstellung zum Thema

Eist Liewen, verbonne mat der Biodiversitéit

encadréiert vun enger Fotosausstellung vum Guy Conrardy. Lamadelaine – Fräizäitzenter. D’Ausstellung ass all Dag op vun 8.00 bis 16.00 Auer. Donneschdeg, den 16. Dezember 2010, um 18.00 Auer ass eng Konferenz vun der Fondatioun «Natur&Emwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur» zum Thema «Nos vies sont liées à la biodiversité». Org. : Gemeng Péiteng, zesumme mat hirer Ëmweltkommissioun.

J eudi 13

décembre

De Bicherbus Zu Péiteng beim Schoulgebai ‘An Éigent’ Vun 13.50 bis 14.20 Auer Zu Rodange um Parking bei der Sportshal Vun 14.30 bis 14.45 Auer Org.: Kulturministère Chrëschtmaart Lamadelaine – LTMA De 12h00 à 16h00 Org.: LTMA

M ercredi 15

décembre

Chrëschtfeier fir Rentner vu Rodange a Lamadelaine Zu Péiteng an der Sportshal Ufank um 15.00 Auer Eng gratis Navette fiert vun 14.00 Auer un vu Rodange (rue Fontaine d’Olière, Fonderie, route de Longwy, chemin de Brouck, rue du Clopp, Kulturzenter, Rodange Gare) a vu Rolleng (avenue de la Gare, Kierch, Fräizäitzenter, rue des Prés) op Péiteng a bréngt d’Leit och nees dohinner zeréck Org.: Gemeng Péiteng an Zesummenaarbecht mat der Kommissioun vum 3. Alter

J eudi 16

décembre

Chrëschtfeier fir Rentner vu Péiteng Zu Péiteng an der Sportshal Ufank um 15.00 Auer Eng gratis Navette fiert vun 14 Auer un vu Péiteng (Porte Lamadelaine, all Busarrêten op der route de Longwy, rue des Romains, rue J. Chauvin, rue de Niederkorn, rue de l’Hôtel de ville, rue de Luxembourg, rue de la Piscine, rue de la Résistance, rue de la Chiers, rue d’Athus, Porte Lamadelaine, Cactus) bis an d’Sportshal an och nees zeréck Org.: Commune de Pétange en collaboration avec la commission du 3e âge

Vum 21. bis den 23. Dezember 2010

Stage iwwer d’Selbstwäertgefill D imanche 12

décembre

Fête de Noël pour Seniors Lamadelaine – Centre de loisirs De 15h00 à 19h00 Org.: Eglise néoapostolique Fête de Noël Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 15h00 à 18h00 Tombola de salle Org.: Coin de Terre et du Foyer Section Pétange

Zu Péiteng op der Maartplaz Nummer 1. Fir Kanner tëscht 9 an 12 Joer. Vun 9.00 bis 16.00 Auer. Eng Surveillance ass garantéiert vun 8 bis 9 Auer an och vun 16 bis 17 Auer. Umeldung duerch d’Iwwerweise vun 40 Euro op de Kont LU82 0019 2155 4419 6000 (BCEE) mam Vermierk „Stage en langue luxembourgeoise“. Informatioune gëtt et um Tel. 691 309 127 oder 26 50 23 86.

Du 5 au 7 janvier 2011

Stage sur la confiance en soi

A la place du Marché no 1 à Pétange. Pour enfants de 9 à 12 ans. De 9h00 à 16h00. Une garderie est garantie de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00. Réservation par virement de 40 euros sur le compte LU82 0019 2155 4419 6000 (BCEE) avec la mention «stage en langue française». Informations par tél. au numéro 691 309 127 ou 26 50 23 86. Org.: La Main Tendue asbl Angela.


Agenda

12

V endredi 17

décembre

D imanche 19

décembre

Réunion mensuelle Rodange – Centre culturel Début: 19h30 Org.: Cercle Philatélique Rodange

Chrëschtfeier vum Vinzenzveräin Rodange – Home St Remy Fir eeler an eleng stoend Leit Ufank: 15.00 Auer Org.: Vinzenzveräin Rodange/Lamadelaine

S amedi 18

Café Concert de Noël Lamadelaine – Centre de loisirs 15h30: Harmonie Stockemoise 16h30: Société de Musique Lamadelaine Org.: Société de Musique Lamadelaine

décembre

Concert de Gala Pétange – Centre sportif De 20h00 à 23h00 Entrée: 8 euros, étudiants: 5 euros Org.: Harmonie municipale de Pétange Pabeiersammlung zu Rodange an zu Rolleng Pabeier a Kartonskëschte fëllen oder mat enger Fissell zesummestrécken (kee Plastikcontainer) Vu moies fréi u bis nomëttes fueren d’Guiden an d’Scouten duerch béid Uertschaften Org.: Guiden a Scoute vu Rodange a Rolleng Bal Disco Lamadelaine – Centre de loisirs De 21h00 à 3h00 Droit d’entrée: 5 euros (prévente), 7 euros (caisse du soir) Org.: DT Kordall 95

Matinée de Noël Rodange – Centre culturel De 15h00 à 19h00 Tombola de salle Org.: Lëtzebuerger Rentner- an Invalideverband Sektioun Rodange

D imanche 26

décembre

Futsal tournoi de football pour ‘Jeunes’ Rodange – Sportshal (rue Jos. Moscardo) Début: 9h00 Org.: FC Rodange 91

Mäer wënschen Iech schéi Feierdeeg an e glécklecht Neit Joer

V endredi 31

décembre

Sylvester Party Lamadelaine - Fräizäitzenter Vun 20.00 Auer bis an d’neit Joer eran Org.: Millenium Bikers Péiteng

D imanche 2

janvier

Futsal tournoi de football pour ‘Jeunes’ Rodange – Sportshal (rue Jos. Moscardo) Début: 9h00 Org.: FC Rodange 91

M ardi 4

janvier

Neijoerspatt Péiteng – Home St. Hubert Vun 19.30 bis 21.00 Auer Org.: CSV Gemeng Péiteng


Agenda

13

M ercredi 5

janvier

Neijoerspatt Lamadelaine - Fräizäitzenter Vun 19.30 bis 21.00 Auer Org.: LSAP Gemeng Péiteng

Expositions Maison de la Culture ‘A Rousen’ (place du Marché à Pétange)

Du 11 au 20 décembre 2010: Lex Gillen Du 14 au 24 janvier 2011: Nicolas Goetzinger

S amedi 8

janvier

Fête de l‘épiphanie pour les enfants Lamadelaine – Centre de loisirs De 16h00 à 18h30 Réservation des billets par tél.: 580180 Org.: ACLI Pétange et Differdange Fête de l‘épiphanie – Soirée dansante Lamadelaine – Centre de loisirs De 20h00 à 3h00 Réservation des billets par tél.: 580180 Org.: ACLI Pétange et Differdange

D imanche 9

Galerie rectoverso (9c, avenue Dr. Gaasch à Rodange)

Du 10 au 19 décembre 2010: Yves Blin L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche, de 15h00à 19h30

M ercredi 12

Assemblée générale Lamadelaine – Centre de loisirs De 15h00 à 18h00 Org.: Foyer de la Femme Lamadelaine

janvier

Réunion mensuelle Rodange – Centre culturel De 14h30 à 18h30 Org.: Foi et Lumière Minette Course de Natation Pétange – Piscine communale De 8h00 à 20h00 Org.: Cercle Nautique Pétange

V endredi 14

janvier

Pot de Nouvel An Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 19h30 à 22h30 Org.: DP Gemeng Péiteng

J eudi 20

janvier

Assemblée générale Pétange – Maison de la culture ‘ A Rousen’ De 19h30 à 22h00 Org.: Amis de l’histoire de la commune de Pétange

janvier

Réunion mensuelle Rodange – Centre culturel Début: 19h30 Org.: Cercle Philatélique Rodange

S amedi 15 M ardi 11

janvier

S amedi 29

janvier

26. Penalty Fuesbal Lamadelaine – Fräizäitzenter Ufank 20.00 Auer Org.: CS Pétange - Veteranen

janvier

Assemblée générale Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ A partir de 16h30 Org.: Kanner- a Jugendchouer Léiweckercher aus dem Kordall asbl

D imanche 16

janvier

Generalversammlung Rodange – Kulturzenter Vun 16.30 bis 18.30 Auer Org.: Harmonie municipale Rodange

M ardi 1 er

février

Assemblée générale Rodange – Centre culturel De 15h00 à 18h00 Org.: Foyer de la Femme Rodange

Wéini kënnt den ‚Meng Gemeng‘ am Joer 2011 eraus? 1. Februar 5. Abrëll 7. Juni 2. August 4. Oktober 6. Dezember


14

Péiteng – Meng Gemeng

Wat war lass? 3.10.2010 – Préserver le souvenir des victimes de la guerre, voilà l’aspiration première de la Journée de la Commémoration Nationale au Grand-Duché. Comme dans toutes les communes du pays, la commune de Pétange avait également invité la population à participer à la cérémonie. Un appel qui fut suivi par de nombreux membres d’associations locales ainsi que des citoyens de la commune. L’encadrement musical fut garanti par les musiciens des harmonies de Pétange, Rodange et Lamadelaine ainsi qu'un ensemble de l'École de Musique de Pétange. Après le dépôt de fleurs auprès du Monument aux Morts situé dans le parc Théophile Kirsch à Pétange, le cortège a pris le chemin de l’église paroissiale afin d’y assister à une messe à la mémoire de tous ceux qui ont souffert pendant les années de guerre.

4.10.2010 – Zënter dräi Jorzingte kréien déi eeler an/oder krank Leit aus der Péitenger Gemeng wiertes grad ewéi samschdes, sonndes a feierdaags hiren „repas sur roues“ an d’Haus geliwwert. Fir datt dat och ouni Problemer iwwer d’Bühn geet an deenen nächste Joren huet d’Gemeng Péiteng zwou nei Camionnette kritt, an dat nodeems déi al Modeller 16 Joer am Dingscht waren. Am Abléck sinn 5 Persounen mat dem Ausféiere vun de Molzechte beschäftegt. Den Investissement vun der Gemeng beleeft sech hei op 22000 Euro fir béid Gefierer. Dobäi kommen nach 10000 Euro fir d’Etagèren. D‘Mataarbechter aus dem Service „Hygiène et Eaux“ vun der Gemeng hunn hiren Deel bäige­ steiert andeems si eng Hand beim Upassen an Abaue vun den Etagère mat ugepak hunn.


Péiteng – Meng Gemeng

15

5.10.2010 – In Anwesenheit von Romain Schneider, Minister für Sport, Vertretern des Petinger Schöffen- und Gemeinderates sowie zahlreicher Gäste wurde das vollständig renovierte Schwimmbad in Petingen offiziell seiner Bestimmung übergeben. Dabei hob der zuständige Ressortminister die gelungenen Umbauarbeiten sowie die hohen Investitionen der Petinger Gemeinde im Bereich des Sports hervor. Allein dieses Projekt schlug mit 6,2 Millionen Euro zu Buche, wobei das Sportministerium etwas mehr als ein Drittel der Kosten trägt. Ein Rundgang durch die moderne Schwimmhalle sowie den technischen Bereich im Untergeschoss verdeutlichte den ganzen Umfang der Modernisierung. Das Petinger Schwimmbad ist montags für das Publikum geöffnet und wird an den Wochentagen größtenteils von Schulklassen genutzt.

9.10.2010 – Et war virun 70 Joer, wéi d‘Pilote vun der Royal Air Force iwwer Lëtzebuerger Gebitt an éischt Kämpf verwéckelt goufen, an dat no der Invasioun vun deenen Däitschen. Siwe Jorzengte méi spéit gouf hinnen an enger feierlecher Zeremonie um Rollenger Kierfecht esou wéi zu Péiteng op der Gemengeplaz geduecht. Eng englesch Delegatioun esou wéi Zaldoten aus der Royal Air Force an der Lëtzebuerger Arméi haten sech bei dëser Geleeënheet an eiser Gemeng afonnt. Den englesche Botschafter Peter Bateman, héichrangeg Offizéier aus der Royal Air Force esou wéi Membere vum Péitenger Schäffen- a Gemengerot, de Generol Reinig vun der Lëtzebuerger Arméi esou wéi Memberen aus der Royal Air Forces Association (Luxembourg Branch) a Bierger hunn un dëser Zeremonie deel geholl. Bei dëser Geleeënheet huet sech den englesche Botschafter och an dat gëllent Buch vun der Péitenger Gemeng agedroen.


16

Péiteng – Meng Gemeng

16.10.2010 – Depuis son ouverture il y a 10 ans déjà, le Centre de recyclage à Rodange a connu un grand succès auprès de la population de la commune de Pétange. Le passage de 426.774 utilisateurs au centre a permis de recueillir 27.564 tonnes de matières recyclables, un chiffre impressionnant et qui montre bien que la sensibilisation des citoyens porte désormais ses fruits. Pour fêter les 10 ans, les citoyens eurent également la possibilité de profiter d’un tour guidé avec de nombreuses explications par les collaborateurs du centre de recyclage. Alors espérons que la prochaine décennie verra autant d’intérêt de la part des consommateurs.

21.10.2010 – Eh oui, la commune de Pétange ne cesse de s’agrandir. Il y a quelques mois de cela, nous avons présenté le 15000e citoyen et voilà que le 16000e habitant vient d’élire son domicile dans la commune. En vue de donner un accueil chaleureux à la famille de Madame Anes de Pina, l’administration communale avait organisé une réception sympathique pendant laquelle les nouveaux citoyens se sont présentés aux membres du collège échevinal. Le bourgmestre Pierre Mellina a profité de l’occasion pour donner un petit aperçu sur la commune de Pétange et de souhaiter bonne chance à la famille entière. Et en guise de bienvenue les nouveaux Rodangeois ont reçu des cadeaux qui ont surtout fait la joie des enfants.

21.10.2010 – Et ass schonn eng Traditioun an der Péitenger Gemeng fir all Joer de Sport- an de Kulturpräis u Bierger ze verginn, déi aussergewéinlech Leeschtunge vollbruecht hunn. Nodeems Membere vu Veräiner fir hir laangjähreg Aktivitéiten an och eng ganz Rei Sportler fir hir gutt Resultater geéiert goufen, hunn de Buergermeeschter Pierre Mellina an de Schäffe Roland Breyer d’Laudatio op de Karatemeeschter Mario Garofoli respektiv de Kënschtler Moritz Ney gehalen. Hei sief gesot, datt de Mario Garofoli sechs Mol Lëtzebuerger Meeschter war an esou guer eng Broncemedaille op der WM 1982 zu Taipeh gewonnen huet. De Moritz Ney gouf zu Péiteng gebuer an huet sech der Konscht verschriwwen. 1988 huet hie Lëtzebuerg op der Biennale zu Venedeg vertrueden an huet och den Altoer an der Péitenger Parkierch realiséiert.


Péiteng – Meng Gemeng

17

22.10.2010 – Depuis quelques mois déjà, les événements se suivent au CS Pétange, et ceci dans le cadre du centenaire du club. Lors d’une séance académique en présence des ministres Jean-Marie Halsdorf et Romain Schneider, du président de la FLF Paul Philipp, des membres du collège échevinal et du conseil communal de la commune de Pétange, du CS Pétange ainsi que de nombreux invités, ce fut surtout le travail avec et pour les jeunes que les orateurs ont souligné. Après la présentation du livre d’or du centenaire retraçant l’histoire du club de football pétangeois, une exposition afférente dans les locaux de la Maison de la culture à Pétange fut officiellement ouverte.

26.10.2010 – Niemand kann wohl die schrecklichen Bilder der verheerenden Überschwemmungen in Pakistan vergessen, welche große Teile des Landes ver­ wüsteten. Millionen Pakistaner litten – und leiden immer noch – an den Folgen der Flutkatastrophe. Die Gemeinde Petingen wollte nicht untätig bleiben und entschied, die Organisation „Médecins sans Frontières“ finanziell zu unterstützen. Dr. Bechara Ziade, Präsident von MSF Luxemburg, war erfreut über die 2500 Euro-Spende, welche in den arg getroffenen Gebieten eingesetzt wird. Er erläuterte den Vertretern aus dem Schöffen- und Gemeinderat das Ausmaß der Katastrophe und gab außerdem Auskunft über die Hilfsaktionen von MSF.

14.11.2010 – Et muss wuel dat schlecht Wieder gewiescht sinn, wat Schold dru war, datt net iwwerméisseg vill Athleten un de Start vum CrossCountry-Laf goungen, dee jo den Optakt mécht vun der Cross-Saison a vun den CA Red Boys/UA Péiteng organiséiert gouf. Lass goung et an deene verschiddene Kategorien um Fussballsterrain Doihl. Bei de Senioren huet den David Karonei, bei de Seniorinnen d’Anne Logelin gewonnen. An och wann net esou vill Leefer bei deenen „eelere“ Semester un de Start goungen, esou war et erfreelech ze gesinn, datt bei de Scolairen d’Begeeschterung an och den Asaz grouss waren. Do huet een an de Gesiichter gesinn, datt dee méi jonken Nowuess vill Spaass hat. Dat versprécht jo fir d’Zukunft!


18

Péiteng – Meng Gemeng

19.11.2010 – Cette année-ci, le service scolaire a reçu 690 demandes d’élèves et d’étudiants désirant recevoir une prime d’encouragement pour leurs efforts à l’école. Ces demandes furent accordées et pour 270 jeunes, la commune de Pétange a attribué une prime de mérite vu les bons – voire excellents – résultats qu’ils ont obtenus lors de leurs études. Parmi les élèves méritants on comptait 177 filles (65,56%) et 93 garçons (34,57%). La répartition des élèves par niveau scolaire était la suivante : 124 au cycle inférieur ou moyen de l’enseignement secondaire, 69 au cycle supérieur de l’enseignement secondaire et 77 au niveau postsecondaire. A noter également qu’un élève s’est présenté la 12e fois et que 80 élèves ont reçu la prime de mérite pour la 1ere fois. Six étudiants ont réalisé des notes au-dessus de 90% respectivement avec grande distinction.

22.11.2010 – Eis Uertschafte wuessen, an et kommen och ëmmer méi Kanner derbäi, esou datt d’Gemeng der Demande fir Opfangstrukturen nokomm ass an am Gemengerot be­ schloss huet, och zu Péiteng eng Maison Relais ze bauen, an dat op dem Site „An Éigent“. Géintiwwer vun der Péitenger Sportshal gouf viru kuerzem de Grondstee geluecht fir dëse Projet. A Präsenz vu Memberen aus dem Gemengerot, Gemengemataarbechter esou wéi Vertrieder vun deene verschiddene Betriber, déi um Bau schaffen huet de Buergermeeschter, ëmgi vun de Schäffen, eng ënnerschriwwen Urkund agemauert. Op dem Péitenger Site sollen 300 Kanner tëscht 4 an 12 Joer betreit ginn. Viraussichtlech soll d’Maison Relais zu Péiteng am Joer 2012 opgoen.


Péiteng – Meng Gemeng

19

26.11.2010 – Auch in Petingen wurde mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz die festliche Saison eingeläutet. Das ganze Wochenende des 1. Advents erleuchteten die zahlreichen Buden den Vorplatz des Gemeindegebäudes. Hier wurde um Ker­zen, Tücher, Adventskränze sowie weitere weihnachtliche Schmuckstücke gefeilscht derweil die etwas niedrigen Temperaturen den Nachschub an Glühwein und warmen Leckereien förderten. Musikalische Darbietungen sorgten für festliche Stimmung. Die Her­zen der Kleinen ließ der Besuch des Heiligen Nikolaus höher schlagen der, wie jedes Jahr, mit gut gefülltem Rucksack unterwegs war. Etwa 700 Kinder erhielten aus den Händen des Heiligen Nikolaus eine Tüte Leckereien…„fir ze kucken, fir ze schmaachen…“. Für das musikalische Rahmenprogramm war ebenfalls bestens gesorgt.

27.11.2010 – Ewéi si dat all Joer maachen, hate Vertrieder vun der Amicale St Eloi sech och dëst Joer nees op der Fonderie zu Rodange afonnt fir den Aarbechter an Employéeë vun der Rodanger Schmelz ze gedenken, déi net méi ënner eis sinn. A Präsenz vu Memberen aus dem Schäffen- a Gemengrot gouf eng kleng Zeremonie mat Néierleeung vu Blumme beim Monument ofgehalen. No der Gedenkfeier op der Fonderie huet den Här Paschtouer Gillen eng Mass an der Rodanger Parkierch gehalen.


Péiteng – Meng Gemeng

20

Dat war emol eng ganz aner Unterrechtsstonn

Planzaktioun zu Rodange

Kleng a Grouss ...

... hu mat vill Äifer matgemaach

Fir déi 19. Editioun vum Nationalen Dag vum Bam 2010, eng Aktioun, déi op d’Stëftung „Hëllef fir d‘Natur“ zeréckgeet, hat sech och d’Gemeng Péiteng nees zum Ziel gesat fir zu Éiere vun deene Kanner, déi tëscht dem 1. November 2009 an dem 31. Oktober 2010 gebuere goufen, e Bam ze planzen. Et sief derbäi gesot, datt an deene leschten 12 Méint 186 Kanner an der Gemeng Péiteng op d’Welt koumen. Beim Parking vun der Rodanger Schwämm PiKo gouf dann och e Vullekiischtebam (Prunus avium) den 13. November geplanzt. De Vullekiischtebam – e gëtt och Wëllkiischtebam genannt – ass e Bam, deen 20-25 Meter héich an ongeféier 100 Joer al ka ginn. En Dag méi fréi, den 12. November, waren d’Schüler aus dem 4. Zyklus (6. Schouljoer) vu Rodange a Lamadelaine un der Rei fir hiren Deel zur Ëmwelt am Kader vum Nationalen Dag vum Bam 2010 ze leeschten. Zesumme mat dem Fierschter, dem Christian Berg, senge Mataarbechter esou wéi Gemengenaarbechter hunn si beim Fussballsterrain am Vullesang ronn 300 Hecke gesat. An dat bei ganz schlechtem Wieder. Mee Spaass huet et awer gemaach, trotz Reen. Als Belounung an och als kleng Stäerkung gouf et fir jiddereen e Croissant mat engem waarme Schoki.


Péiteng – Meng Gemeng

21

Nouvelles adresses Pharmacie de Pétange (Stoffel Jeannine) 10, avenue de la Gare L-4734 Pétange Tél.: 50 70 41 Heures d'ouverture: Lundi à vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 Samedi de 8h30 à 12h00

Pharmacie de Rodange (Neiens Thierry) 40, route de Longwy L-4830 Rodange Tél.: 50 73 80 Heures d'ouverture: Lundi à vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 Samedi de 8h00 à 12h00

Pharmacie de Lamadelaine (Rath-Olinger Monique) 18, rue de la Providence L-4885 Lamadelaine Tél.: 26 65 85-1 Heures d'ouverture: Lundi à vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 Samedi de 9h00 à 12h30

Nei Mataarbechter Vum 1. November u schafft d’Patricia Majoie am Service de l’aménagement communal, wou hatt d’Myriam De Felice-Muller ersetzt.


Péiteng – Meng Gemeng

22

Etat civil

La commu sms2 citizen

Naissances 16/09/2010 17/09/2010 18/09/2010 21/09/2010 22/09/2010 26/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 04/10/2010 05/10/2010 08/10/2010 09/10/2010 13/10/2010 18/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 21/10/2010 22/10/2010 26/10/2010 29/10/2010 05/11/2010 05/11/2010 05/11/2010 06/11/2010 12/11/2010 14/11/2010

DA SILVA BORGES Inaya JACOB Julia CORREIA Tyen THILGEN Mélanie DOUDKANI Ben CHAMBEL PEREIRINHA Mickael REIS GONÇALVES Yann VENTURA Noa FREITAS GASPAR Kiara GIL GOMES Christophe SILVA MENDES Brayane HORNUNG Paul LIMA MARTINS Liandro ALVES CARVALHO Lenny MARTINS DA SILVA Philippe PEIFFER Jason CORREIA Bryan GANG Melissa BESCH Lena CARVALHO DE JESUS William GOEDERT Lucien MÜNCH Paul SCHÜTZ Lilou KAWSKI Jayden ODORICO Destiny NUNES BARBOSA Juliana

L-4807 Rodange, 86, rue Nicolas Biever L-4831 Rodange, 400, route de Longwy L-4760 Pétange, 74-A, route de Luxembourg L-4877 Lamadelaine, 19, rue de la Maragole L-4881 Lamadelaine, 139, rue des Prés L-4830 Rodange, 42, route de Longwy L-4711 Pétange, 137, rue d'Athus L-4761 Pétange, 63, route de Luxembourg L-4733 Pétange, 40, rue du Chemin de Fer L-4775 Pétange, 26, rue de la Résistance L-4874 Lamadelaine, 6, Grand-Rue L-4873 Lamadelaine, 106, avenue de la Gare L-4777 Pétange, 25, rue des Romains L-4804 Rodange, 4, rue du Lavoir L-4876 Lamadelaine, 1, route de Luxembourg L-4742 Pétange, 67, rue des Jardins L-4713 Pétange, 1, rue Belair L-4732 Pétange, 8, rue de l'Eglise L-4873 Lamadelaine, 47, avenue de la Gare L-4833 Rodange, 9-A, route de Luxembourg L-4762 Pétange, 109, route de Niederkorn L-4810 Rodange, 9, rue du Clopp L-4751 Pétange, 216, route de Longwy L-4825 Rodange, 8, rue Prince Jean L-4772 Pétange, 41-A, rue de la Piscine L-4770 Pétange, 19, rue de la Paix

Mariages 17/09/2010 18/09/2010 23/09/2010 24/09/2010 24/09/2010 01/10/2010 15/10/2010 16/10/2010 22/10/2010 28/10/2010 29/10/2010 04/11/2010 05/11/2010 12/11/2010 12/11/2010

ROMAS Christos, Rodange - MONTEIRO MEIRELES Anabela, Rodange MESQUITA FERREIRA Carlos, Luxembourg - CAGNA Aurélie, Pétange KLEIN Christian Emile, Rodange - ALVES NEVES Dina Paula, Rodange JENTGES Olivier Fernand Ghislain, Rodange - WIRTZ Nadine, Rodange GINDT Luc, Rodange - BALTES Christiane, Rodange DA SILVA Joaquim Fernando, Rodange - SOUSA CORDEIRO Sandra, Rodange ROOS Norbert Louis Paul, Rodange - DERMAGNE Chantal Léonie, Rodange WANDERSCHEID Daniel Marcel Jean, Rodange - BARTHEL Michèle Josée, Rodange ZONDACQ Martial Fernand, Lamadelaine - MARTIN Gabrielle Lucie Armande, Lamadelaine ROLLES Jean Robert Armand, Lamadelaine - KOCZOROWSKI Patricia, Bertrange MÜNCH Stefan, Rodange - BONERT Patricia Marie-Christine, Rodange SCHILTZ Jean Paul Alain, Pétange - GROMMESCH Nadine Diane Marie-Paule, Pétange CEMAN Mirnes, Rodange - BETTENDORFF Jessica, Rodange BETTINGER Paul Simon, Lamadelaine - KIPCHEN Sandra Marie-Paule, Hautcharage FORTES Celestino Pedro, Pétange - ANDRADE DELGADO Neida Maria, Pétange

Décès 120/09/2010 23/09/2010 05/10/2010 18/10/2010

FONCK Pierre Nicolas SCHIRTZ-WEBER Madeleine Alice BÜRGEN Karin Agnès Marcelle FLESCH-STORCK Catherine

L-4807 Rodange, 130, rue Nicolas Biever L-4730 Pétange, 9, rue Dicks L-4771 Pétange, 8, rue du Parc L-4843 Rodange, 42, rue Fontaine d'Olière

Afin de mieux communiquer les nouvelles importantes affectant directement ses citoyens, la commune de Pétange s’est doté d’un service d’information et d’alerte rapide. Le service sms2citizen est un service gratuit pour les citoyens de la commune de Pétange qui ont le choix de souscrire aux thèmes suivants: • Perturbations au niveau de l'alimentation en eau potable, gaz, électricité, antenne collective, poste (téléphone) • Perturbations au niveau local (circulation, chantier, ...) • Informations communales diverses (fermeture des bureaux, avis, ...) • Enseignement scolaire (p.ex. transports scolaires, classe de neige, ...) • Piscines communales (p.ex. cours offerts, changements des heures d'ouverture, ....) • Alerte en cas de catastrophes naturelles (tempêtes, inondations, ...) • Alerte en cas de danger (évacuation locale, incident centrale nucléaire, ...) Les bénéficiaires du service peuvent à tout moment résilier leur abonnement, et cela sans frais. Comment se souscrire? Le citoyen désirant s’inscrire a la possibilité de s’informer auprès de l’Administration communale (tél. : 501251-233/333) ou sur le site internet www.petange.lu D’Gemengerotssëtzung um Internet Fir de Bierger no enger Gemengerotssëtzung iwwer d’Entscheedungen, déi vun de Konselljeeë getraff goufen, um lafenden ze hale bitt d’Gemeng Péiteng hire Bierger elo eng Zesummefaassung vun de Sëtzunge vum Gemengerot op hirer Internetsäit un. Dozou kënnen och nach d’Artikelen aus der geschriwwener Press gelies ginn, esou datt d’Bierger en objektiven Abléck kréien.


Péiteng – Meng Gemeng

ne informe

23

Etat civil Décès 25/10/2010 29/10/2010 29/10/2010 30/10/2010 08/11/2010 12/11/2010

(suite) HANSEN-AREND Marie-Catherine ERPELDING-WAGNER Martha Mathilde MACKEL-TINTINGER Berthe Charlotte RASTODER Tufo THILL-HERTERT Suzanne MICHAUX-FLAMMANG Marie

L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise L-4754 Pétange, 35, rue de la Liberté L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise L-4886 Pétange, 1, rue Jean Thill

Mär gratuléieren! Freedefeier op Sylvester An der Sylvesternuecht 2010/ 2011 tëscht Mëtternuecht an 1.00 Auer ass et an der Péitenger Gemeng erlaabt, e Freedefeier op der Strooss oder op Privatpropriétéiten ze schéissen. De Schäfferot weist awer och drop hin, datt d’Bierger verantwortlech si fir d’Freedefeier, dat si schéissen. Doriwwer eraus mussen all Sécherheetsmoossnahme garantéiert sinn.

Bei beschter Laun huet viru kuerzer Zäit d‘Maria Clees-Schuster hiren 90. Gebuertsdag an der Seniorie zu Péiteng gefeiert. D’Jubilarin, déi eng geléiert Schnëddesch ass, bitzt a stréckt och nach haut ganz gären. Ëmgi vun hirem Meedchen huet si aus den Hänn vum Buergermeeschter Pierre Mellina, deen a Begleedung vun deenen dräi Schäffe war, eng gut gefëllte Corbeille entgéint geholl. De Wënsch vun de Politiker hunn sech d’Membere vun der Direktioun, dem Personal, der Amicale vun der Seniorie esou wéi d’Pensionären aus der Seniorie ugeschloss. An de Patt huet och jidderengem gutt geschmaacht.

Feux d’artifice de la Saint-Sylvestre Le tir de feux d’artifice sur le territoire de la commune de Pétange est permis entre minuit et une heure du matin dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2010 au 1er janvier 2011. Le collège échevinal informe les citoyens que le lancement d’un feu d’artifice se fait sous leur propre responsabilité civile. En outre, toutes les mesures de sécurité doivent être respectées.

Op e laangt Liewen huet de René Perleau, deen 1920 zu Libin an der Belsch gebuer gouf, zeréckgekuckt. Nodeems hie 40 Joer zu Rolleng gewunnt hat, koum hien an d’Seniorie op Péiteng. Hien hat zwee Jongen an ee Meedchen. Ewell zielen och scho fënnef Enkelen an dräi Urenkelen zur Famill. Fir säin 90. Gebuertsdag huet de Schäfferot hie mat enger schéiner Corbeille iwwerrascht an dem Gebuertsdagskand eng gutt Gesondheet fir déi nächst Jore gewënscht. De Wënsch hunn sech och Vertrieder vun der Direktioun, dem Personal an der Amicale vun der Seniorie grad ewéi d’Matbewunner ugeschloss.


24

e l l e r u t cul r e t n i FĂŞte e St Huber t Hom

Meng Gemeng - Editioun 'Dezember 2010 / Januar 2011'  

Bulletin communal Meng Gemeng - édition décembre 2010 / janvier 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you