Page 1

Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 1

Halleffaaschte bléist de Péitenger Wand nees!

Meng Gemeng

Februar Mäerz 2009


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 2

Péiteng – Meng Gemeng

2

Inhalt

3 4-6 6 7 8 9 10-12 13 14 15 16-17 18 18-19 19 20

Focus Nodeems de Biergerzenter schonn zënter enger Zäitche fir d’Leit op ass, ginn d’Aarbechten am alen Deel vum Stadhaus och virun. Et war an et bleift och nach vill ze doe bis de Rez-deChaussée esou wéi den 1. an 2. Stack fäerdeg ass. E puer Detailer konnten d’Passanten emol duerch déi zwou grouss Fënsteren erblécken. Um Schantjen huet sech an deene leschte Wochen a Méint ganz vill gedoen, an et kann ee schonn déi éischt Ëmrëss erkennen, wéi et emol wäert bannenan ausgesinn.

Des finances en bonne santé

Budget 2009: d’Zukunft am Viséier

LTMA – deen neie Lycée gouf ageweit

Toujours en action nos Jeunes!

Combattre ensemble la faim en Haïti Mär gratuléieren Primmen am Energieberäich

Agenda Kavalkad Expositions Concours PiKo – travaux accomplis! Éditeur:

Administration Communale de Pétange B.P. 23 – L-4701 Pétange Tél.: 50 12 51-1 Fax 50 43 96 www.petange.lu commune@petange.lu

Réalisation:

Polygraphic Communication

Comité de rédaction:

Pia Hansel Jean-Paul Oms Mirko Mengoni Christian Simon

Photos:

Service ‘Publications et Communication’ de la commune de Pétange

Imprimeur:

Imprimerie Heintz, Pétange

Environnement scolaire optimal Pédibus, une caravane d’écoliers

Wat war lass?

Das Bürgeramt informiert

État civil

Allocation de vie chère

‘Meng Gemeng’, imprimé sur du papier 100% recyclé, paraît 6 fois par an. La revue est distribuée gratuitement à tous les ménages de la commune de Pétange.

Rentnerfeier Édition: février / mars 2009 – ISSN 1993-0070


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 3

Péiteng – Meng Gemeng

3

Editorial Budget 2009: Des finances en bonne santé Comme tous les ans, le Conseil communal de Pétange s’est livré, le 12 décembre dernier, à un de ses exercices les plus importants: le vote du budget 2009. Le budget 2009 souligne la volonté du Collège échevinal d’arriver à un bon équilibre des comptes tout en poursuivant les investissements nécessaires au développement de la commune. Tous les détails figurent à l’intérieur de ce magazine. A notre sens, quatre grandes remarques s’imposent. Premièrement, il convient d’insister sur le fait que pour la deuxième fois consécutive, le budget a été approuvé sans voix contre. Cela démontre, si besoin en est, que nous sommes en face d’un budget équilibré mettant l’accent sur les bonnes priorités. En deuxième lieu, il faut signaler un boni ordinaire de 8 millions d’euros. Après les excellents résultats atteints en 2008, la Commune de Pétange prouve qu’elle est capable de maintenir le cap. A quelques rares exceptions près, elle est d’ailleurs la seule à pouvoir vanter un tel excédent budgétaire dans la région. Troisième remarque très importante, le budget 2009 prévoit plus de 18 millions d’euros d’investissements. Il s’agit d’un des chiffres les plus élevés de ces 15 dernières années. A nos yeux, ces investissements sont absolument nécessaires. Le monde fait actuellement face à une crise économique qui a des répercussions sur notre pays et sur notre commune. C’est dans ce cadre que nos mesures d’investissement

prennent tout leur sens. Bien entendu, une Commune ne peut avoir qu’une influence limitée sur une crise de cette ampleur. Cependant, nous tenons à faire tout notre possible pour soutenir les PME locales et régionales – par exemple en entreprenant la rénovation des façades et des fenêtres des infrastructures publiques, mais aussi en entamant de grands chantiers comme le réaménagement de la piscine à Pétange. Quatrième point: Ces investissements pour un montant de plus de 18 millions d’euros seront réalisés sans qu’il ne soit nécessaire de contracter un emprunt supplémentaire pour la sixième année consécutive. La dette communale recule d’ailleurs de deux millions d’euros par rapport à 2008. Elle passera de 38 millions en 2003 à 27 millions d’euros. C’est le signe incontestable que le Collège échevinal a la situation bien en main. Les investissements seront financés à 44% par l’excédent du budget ordinaire de l’année en cours, à 28% par des subsides étatiques et à 28% par les réserves accumulées à la fin de l’année 2008. Le budget 2009 souligne que la politique rigoureuse que le Collège échevinal pratique depuis des années continue à porter ses fruits. Un excédent budgétaire en hausse, des investissements pour un montant de plus de 18 millions d’euros sans emprunt et une dette communale en net recul montrent que les finances de la Commune sont en bonne santé. Le Collège échevinal


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 4

Péiteng – Meng Gemeng

4 Et ass scho bal nees en aalt Joer, wat mer eréischt viru kuerzer Zäit ugefaangen hunn. A mat dësen neien 12 Méint fänken och nees eng Kéier nei Aarbechten un an eiser Gemeng. An de Gemengerotssëtzunge vum Mount Dezember 2008 hunn d’Conseilleren iwwer de rektifizéierte Budget 2008 an iwwer de Budget 2009 diskutéiert a iwwer béid Budgeten ofgestëmmt.

Gemengeschold an Investitiounen De Buergermeeschter huet a senger Budgetspresentatioun drop higewisen, datt d’Gemengeschold Enn 2009 op 27,09 Milliounen Euro wäert erofgoen an deemno ronn zwou Millioune manner héich ass ewéi d’lescht Joer. Och wat d’Emprunten ugeet gouf duergeluecht, datt d’Gemeng keng Sue léine wäert fir déi ausseruerdentlech Ausgaben, déi ustinn. Doriwwer eraus gouf de Gemengerot och iwwer déi Projeten informéiert, déi am Joer 2009 ufänken oder fäerdeg gemaach ginn, respektiv fir déi en Devis wäert virgeluecht ginn. Fir dëst Joer huet d’Gemeng Péiteng wëlles, 18,272 Milliounen Euro ze investéieren, an dat a Projeten, déi a siwe verschidde Beräicher falen: 1. Sport, Kultur, Jugend a Fräizäit 2. Infrastrukturaarbechten a Stroossen, op Plazen a Parkplazen, un den Netzer 3. Schoulinfrastrukturen 4. Maison Relais, Crèche, Psychogeriatreschen Center 5. Verbesserungsaarbechten un de Verwaltungsgebaier an an de Regiebetriber 6. Participatioun un den Investissementer vun de Gemengesyndikater 7. Verschidde Beräicher (Akaf vun Terrainen, Gemengesubsiden, asw.) An zu deene grousse Projeten, déi nach am nächste Joer – och eventuell oder sécher doriwwer eraus – um Programm stinn zielen:

D’Zukunft ëmmer am Viséier Péitenger Schwämm an aner Gebaier Ufanks September 2008 goungen d’Aarbechte vun der kompletter Renovatioun vun der Péitenger Schwämm un. Si sollen déi éischt Phas duerstellen op deem Site a fir Ufank 2010 dem Schoulsport grad esou wéi de Bierger aus der Gemeng zur Verfügung stoen. Fir eng Zomm vun 3,2 Milliounen Euro sollen an deenen nächste Méint nach esou muench gréisser Aarbechte gemaach ginn. Nei ass, datt elo och en Inox-Baseng soll agesat gi well d’Plättercher net méi gutt sinn, eppes wat net virgesi war, mä wat awer soll op d’laang Siicht vu Virdeel sinn. Am Laf vun der zweeter Phas vun den Aarbechte wäert de Sportcenter dernieft renovéiert ginn, well do eng „mise en conformité“

vun de Raimlechkeeten usteet. Dëst wäert nach eng Kéier 3-4 Milliounen Euro kaschten. 2012 dierft dann dee ganze Projet komplett ofgeschloss sinn. De Keelenzentrum mat integréierter Tennishal gëtt och Realitéit, an d’Aarbechte fir dëst Gebai, dat 2011 fäerdeg soll sinn, lafen 2009 un. Heifir steet eng Millioun Euro zur Verfügung am Budget. Och de Subsid vum Stat ass bestätegt ginn, an dee beleeft sech – bei engem Total vun 7,4 Milliounen Euro - op 3,2 Milliounen Euro vun deenen déi éischt Tranche schonn dëst Joer fälleg dierft ginn. Modern Schoulen an Opfangstrukturen Ee grousse Projet ass och d’Crèche zu Péiteng, wou 54 Pla-

ze fir Kanner sollen entstoen. D’Autorisatioun huet d’Gemeng scho kritt fir dëse Bau vun 2,350 Milliounen Euro. Dëst soll eng „Crèche transfrontalière“ ginn, wou och Kanner vu Frontaliere sollen opgeholl ginn. Hei sollen d’Aarbechten am éischten Trimester 2009 ulafen. Och am Sënn vun eise jéngste Matbierger steet den Neibau vun enger Maison Relais op dem Site vun der Éigent-Schoul, e Bau, deem der Ufro vun den Eltere gerecht soll gi well jo d’Waardelëscht mat der Zäit net méi kleng gëtt. Fir éischt Etude stinn hei 150.000 Euro zur Verfügung. E provisoresche Plang vun dësem Projet, wou 200 Plaze fir Kanner entstoe sollen, wäert dem Gemengerot och ufanks 2009 virgeluecht ginn. Zu Rodange ginn d’Aarbechten an


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 5

Péiteng – Meng Gemeng

der Neiwiss-Schoul an eng zweet Phas, wou 1,3 Milliounen Euro investéiert ginn. Am Keller gëtt och nach zousätzlech e grousse polyvalente Sall ageriicht. Och nei Miwwele sollen hei de Kanner optimal Bedingunge fir ze léiere ginn. Dës Schoulgebai soll fir d’Rentrée am September 2009 fäerdeg sinn. Et bleift dann nach just de Schoulhaff ze moderniséieren, an dat zesumme mam Léierpersonal. Mä dat geschitt eréischt 2010. Just dernieft hunn d’Aarbechten och fir eng „Zone récréative“ ugefaangen. Hei soll eng Spillplaz entstoen, esou datt d’Kanner vum Summer un d’Méiglechkeet hunn, vun der Maison Relais a vun der Crèche aus dohinner spillen ze goen. 500.000 Euro ginn hei insgesamt investéiert. Wat dee synthetesche Fussballsterrain esou wéi e Parking donieft ugeet, esou sollen och hei déi éischt Aarbechten am Fréijoer vun dësem Joer ufänken. Fir dëse Projet huet d’Gemeng Ausgabe vu ronn 1,1 Millioun Euro agerechent. Och zu Rolleng gëtt nach um Areal bei der Schoul geschafft. De Schoulhaff gouf erneiert an och vergréissert a grenzt un d’Spillplaz, wou d’Kanner sech an de Pausen an an hirer Fräizäit be-

schäftege kënnen. Mä besonnesch d’Plaz niewendrun – de Square François Ney – kritt ee ganzt neit Gesiicht. Hei entsteet en Amphitheater, wou d’Schoulklassen esou wéi och d’Veräiner Aktiviéiten organiséiere kënnen. D’Gemeng hat fir dësen Areal 535.000 Euro bereet gestallt. Aarbechten an de Stroossen Vill Sue stiechen a Projeten, déi de Leit net onbedéngt an d’A stiechen. Ënner anerem och déi Aarbechten, déi an Zesummenhang mam Stroossen- a Réseausberäich stinn. Wat d’Stroossen zu Péiteng ubelaangt, do läit dëst Joer den Devis fir d’Avenue de la Gare zu Péiteng vir. D’Aarbechten – och an der rue du chemin de Fer – kéinten hei an der zweeter Halschent vum Joer ulafen. Dofir stinn 600.000 Euro am Budget. Och d’rue du Bois an d’rue Neuve gi komplett erneiert, esou wéi dat no dem Plang vum Zoustand vum Stroossennetz virgesinn ass. Ganz nei gemaach ginn zu Rodange d’rue Terre Noire esou wéi d’rue Philippart, déi awer ee besonnesch groussen a schwierege Projet dierft ginn. Am Laf vun dësem Joer soll en Devis virleien, well de Moment nach Emprisen a

5

Cessioune regulariséiert ginn. Praktesch sollen d’Aarbechten dann 2010 um Terrain ufänken. E Reprofilage ass och an der rue de la Fontaine an an der rue de la Montagne zu Rolleng virgesinn. Dobäi sief gesot, datt e Reprofilage do gemaach gëtt, wou déi ënnerierdesch Infrastrukturen nach an engem gudden Zoustand sinn a wou net geplangt ass, e gréissere Schantje bannent kuerzer Zäit unzefänken. Vu Waasser a Kanalwiesen Wat d’Waasser ugeet, esou ass d’Gemeng Péiteng verflicht, sech den europäeschen Direktiven unzepassen. An dat am Kader vun deem neie Wasserrahmengesetz, op dat mer an enger vun deenen nächsten Editioune vum ‘Meng Gemeng’ zeréckkomme wäerten. Zum Ofwaasser ass ze soen, datt am Budget 2009 ronn 696.000 Euro als Bedeelegung um SIACH virgesi goufen. Dës Erhéijung am Verglach zum Joer 2008 ass domat ze erklären, datt d’Kläranlag zu Péiteng ausgebaut gëtt well de Volume vum Ofwaassertraitement ëm méi wéi 50% eropgeet. Beim Kanalwiesen ass et esou, datt mer e puer Haiser um Ufank vun der Athuser Strooss zu Péi-

teng un d’Haaptkanalisatioun uschléissen. Dorënner fällt och déi al Millen. E geneeën Devis soll nach am éischten Trimester 2009 virleien. Och um Uschloss muss zu Rodange op der Fonderie geschafft ginn, fir datt mer do nach Subside vum Stat kréien. Hei sinn 300.000 Euro fir d’Aarbechte virgesinn, déi ufänken, esou bal déi entspriechend Etüd ofgeschloss ass. Iwwerdeems de Reeniwwerlafbecken um Rond-Point Porte Lamadelaine praktesch fäerdeg ass – hei soll d’Aweiung mat der Besichtegung am éischten Trimester stattfannen – geet d’Renaturéierung vun der Eechelsbaach eréischt lass. Dëse Schantjen ass mat 1,4 Milliounen Euro ugeschloen, mä dofir soll et och e Subsid vum Stat ginn an der Héicht vun 50%. De Verkéier an der Gemeng Dat neit Verkéiersreglement gëtt ufanks des Jores dem Gemengerot vu Péiteng virgeluecht. Besonnesch ervirzehiewen ass hei d’Erweiderung vum Parking résidentiel, de Verbuet vum Stationéiere vu Camionen a Camionetten an den Uertschaften – an zwar owes, iwwer Nuecht, d’Wochenenn an d’Feierdeeg. Doriwwer eraus soll am Kader vun de Léisungsméiglechkeeten um Contournement vu Péiteng weider geschafft ginn. D’Etudë fir en Opfankparking fir 650 Plazen um PED sinn ofgeschloss – housch et vun offizieller Säit –, mä et muss hei nach eng definitiv Entscheedung falen. Attraktivitéit vun der Gemeng Et ass jo eng al Kamell, déi vun eisen zwou Millen. Mä elo soll de Projet ‘Rollenger Millen‘ Rea-


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 6

Péiteng – Meng Gemeng

6 litéit ginn. Zesumme mam Stat a Proaktif entsteet op dësem Site en didaktesche Fräizäitraum. Esou wäerten am Laf vun 2009 ronn 50.000 Euro investéiert gi fir déi baussegt Aarbechten ze maachen. Bannenan iwwerhëlt de Stat d’Aarbechten. D’Gesamtinvestissementer belafen sech op 266.754 Euro fir dëse Projet. Wat déi Péitenger Millen ugeet, do bleift d’Gemeng um Ball, mä am Abléck heescht et nach ëmmer op eng Entscheedung vum zoustännege Ministère waarden. Doriwwer eraus lafen awer och – wat jo am Alldag wichteg ass – Gespréicher fir eventuell e Geméismoart oder e Moart mat Bio-Produkten eemol an der Woch hei an der Gemeng kënnen unzebidden. An a Saachen Ëmwelt … ...do wäert sech d’Gemeng och nees a verschidde Beräicher engagéieren. Esou bleiwen d’Ausgabe fir d’Diagnostik vun der Loftqualitéit bestoe fir Miessungen an Analysen am Laf vum Joer ze maachen an duerno e Bilan opzestellen iwwer déi lescht Jore fir ze gesinn, ob d’Strategie vun der Gemeng op dësem Gebitt richteg war. Ganz positiv ass och ze er-

An der Rollenger Mille soll nees Liewen akéieren

nimmen, datt den Dossier SLR 2009 keng Ausgabe mat sech bréngt well d’Geriicht sech zu Gonschte vun der Gemeng entscheet huet. Wat de Finanzement vun all deene Projeten hei an der Péitenger

Gemeng ugeet, esou gëtt dat zu 44% aus dem „excédent ordinaire“ 2009 an zu jee 28% aus Subside vum Stat esou wéi aus dem Report 2008 gemaach. Och wann hei nëmmen e Brochdeel vun de Projeten an Aarbech-

te kann ernimmt ginn, esou zeechent sech of, datt nach vill ze maache bleift. Elo heescht et nach just d’Äerm eropstrëppen a lassleeën, well d’Aarbecht mécht sech net vum selwen!

LTMA – deen neie Lycée gouf ageweit A Präsenz vun de Ministere Mady Delvaux-Stehres a Claude Wiseler esou wéi ganz ville Gäscht gouf de Lycée Technique Mathias Adam zu Péiteng den 16. Januar 2009 ageweit. Symbolesch krut den Direkter Edgar Muller de Schlëssel vun dësem moderne Schoulgebai iwwerreecht. Am Laf vun der Besichtegung vun deenen neien, moderne Raimlechkeete konnten sech d’Gäscht e Bild maache vun den Aarbechten, déi hei an deene leschte Méint a Joer geleescht goufen. Den LTMA ka maximal tëscht 1500 an 1800 Schülerinnen a Schüler ophuelen. Den Abléck sinn 1300 jonk Leit a 76 Klassen hei ageschriwwen. Si gi vun 190 Léierpersounen encadréiert. Am Gebai sinn am ganzen 114 Klassesäll op 4 Stäck verdeelt. Dorënner sinn 14 Atelieren, déi alleguer am Sous-sol ënnerbruecht sinn. Zousätzlech kommen och nach eng ganz Rëtsch Raim derbäi, déi vun de Mataarbechter respektiv dem Léierpersonal genotzt ginn oder déi fir déi technesch Installatioune virgesi goufen. Dee ganze Projet huet 110 Milliounen Euro kascht.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 7

Péiteng – Meng Gemeng Euro <26, was ist das ? Die Euro <26-Karte ist eine Mobilitäts- und Erlebniskarte für alle jungen Leute – ob aus Europa oder nicht, ob Student oder nicht – im Alter zwischen 14 und 26 Jahren. Inhaber der Karten erhalten Vergünstigungen in unterschiedlichen Bereichen wie Kultur, Reisen, Freizeit, Kommunikation, Bildung, usw. Die Euro <26-Karte ist in 41 europäischen Ländern erhältlich und gültig! Beim Erwerb der Karte sind folgende Unterlagen vorzuzeigen: ein Passfoto, ein Ausweis. Die Karte kostet 10 Euro und kann gekauft werden im: Youth Information Center 2, rue du Fort Olisy L-2261 Luxembourg Tel. +352 26 29 32 00 Email: euro26@info.jeunes.lu N.B. Die Euro <26-Karte wird auch im Schwimmbad PiKo in Rodange angenommen.

7

Toujours en action

nos Jeunes!

Un moment de convivialité entre jeunes et moins jeunes de café, un morceau de gâteau et – pour digérer – une petite séance de karaoke avec des anciennes chansons luxembourgeoises, voilà de quoi réjouir le coeur des personnes âgées qui ont savouré ces moments en cette agréable compagnie. A Rodange, les adolescents s’étaient également retrouvés un peu plus tard le soir pour fêter Noël ensemble, pour chanter, danser et s’amuser en cette période festive de fin d’année.

Wat ass lass am Jugendhaus? Que de sourires, que de bonheur, voilà les sentiments que l’on a eus lors de la fête de Noël très personnelle que les jeunes du «Jugendhaus» avaient organisée ensemble avec leurs voisins seniors de la Maison de soins St Joseph à Pétange. Une bonne tasse

Zu Péiteng: - D’Virbereedung vun der Kavalkad (22. Mäerz 2009) leeft op Héichtouren; - Den 18. Februar sinn déi Jonk op de Fuesbal an d’Fleegeheem vu Péiteng invitéiert;

Les seniors ont pu interpréter leurs tubes luxembourgeois préférés

- An der Fuesvakanz hu mer interessant Aktivitéiten a Sortieë geplangt; - En europäesche Projet un deem d’Jugendhaiser vu Péiteng a Rodange matschaffen, gëtt an Zesummenaarbecht mat der Associatioun ‚La Main Tendue‘ preparéiert. Zu Rodange: - An der Fuesvakanz gi mär nees lass a plange schonn elo vill Aktivitéiten;

- Zesumme mat der CFL dréine mer e Video iwwer de Beruff vum Schaffner (agent d’accompagnement des trains). Komm virwëtzen, et lount sech fir bei eis matzemaachen an e puer Stonne Fräizäit mat jonke Leit an dengem Alter ze verbréngen. Schnuppere kommen ass erlaabt. A wann s du Froen hues, da ruff eis un iwwer Tel. 26 50 10 17 (Péiteng) oder 26 50 25 05 (Rodange).

Ënnerwee mat der ‘Night Card’ Fir all Nuetseil dierft de Begrëff ‘Night Rider’ jo net méi onbekannt sinn. Et ass dëst dee séchere Wee fir no enger Feier nees heem ze kommen. A mat der ‚Night Card’, déi exklusiv fir d’Awunner aus zwielef Südgemengen (Membergemenge vum Pro-Sud) geschaf gouf, fiert een esou guer zu engem bessere Präis! D’Awunner aus der Péitenger Gemeng kënnen dës Kaart an der Recette vun der Gemeng kafen. Si gëlt bis den 31. Dezember 2009, an dat onofhängeg vum Datum, op deem een se kaf huet. Wat kascht meng Kaart? Persounen tëscht 16 an 26 Joer bezuelen 40 Euro fir e ganzt Joer oder 20 Euro fir en halleft Joer (vum 1.7. bis den 31.12.). Persounen, déi 27 Joer oder méi al sinn, bezuelen 80 Euro fir e ganzt Joer oder 40 Euro fir en halleft Joer (vum 1.7. bis den 31.12.). Jiddereen, deen esou eng Kaart kafe kënnt, muss seng Identitéitskaart oder säi Pass derbäi hunn. Ween seng Demande fir eng ‘Night Card’ dënschdes viru Bürosschluss erareecht, dee ka schonn de Weekend duerno vun den Avantagë profitéieren. Mä opgepasst: d’Gemeng ass net responsabel fir eventuell Problemer ewéi en Akzident, eng Verspéidung, d’Behuele vun anere Passagéier, asw., also fir de Service, dee vun enger privater Firma ugebuede gëtt.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 8

Péiteng – Meng Gemeng

8

Combattre ensemble

la faim en Haïti

Il y a tant de bouches à remplir … La République d’Haïti se partage l’île Hispaniola avec la République Dominicaine dans les Caraïbes. Tandis que la Dominicanie est relativement prospère, les Haïtiens vivotent dans la misère. Suite aux manifestations contre la vie chère en 2008, l’ONG luxembourgeoise ‘Objectif Tiers Monde’ (OTM), que la Commune de Pétange soutient dans ses efforts, est préoccupée par l’accélération de la crise alimentaire et la situation dramatique dans le pays. Depuis plus de 20 ans, la production agricole en Haïti a fortement reculé. C’est aujourd’hui un pays très dépendant des importations pour son alimentation et extrêmement vulnérable à l’augmentation des prix sur les marchés internationaux. Description du projet Suite aux expériences positives des années précédentes, l’aide alimentaire va être destinée à la production alimentaire sur place. Afin de relancer la production agricole des familles les plus démunies, un budget total d’environ 70 euros par famille est prévu pour la fourniture de semences, d’outils agricoles de première nécessité, formation en techniques agricoles durables et pour les transports de matériel. La majeure partie de l’aide sera investie de façon conséquente

dans la production agricole afin de pouvoir lutter de manière efficace et durable contre la situation alimentaire précaire en Haïti. L’autre partie dans la distribution de nourriture. L’aide alimentaire ne sera pas pour autant gratuite. Une contribution en faveur de la communauté sera demandée à chaque famille bénéficiaire. Ainsi, par exemple, une partie de la récolte pourra être donnée pour les cantines scolaires. Une autre possibilité est de réaliser des travaux de réfection de sentiers ruraux ou des plantations d’arbres contre l’érosion. Afin que les familles les plus touchées puissent subvenir aux besoins alimentaires jusqu’à la prochaine récolte, il importe de prévoir un montant de 1 dollar haïtien par jour et par personne, ce qui donne par famille de 7 personnes en moyenne 43.9 euros. Le but de cette demande consiste à assurer l’alimentation d’une partie de la population pauvre d’Haïti, étant donné que les régions concernées n’ont pas encore su atteindre l’autosuffisance alimentaire. Pour pouvoir diminuer la dépendance alimentaire, la production agricole par la distribution des semences agricoles sera soutenue notamment par une formation de base en techniques agricoles durables et la fourniture d’outils agricoles de

première nécessité, tels que houes ou arrosoirs. Des rampes vivantes pour la stabilisation des parcelles agricoles ou des infrastructures renforçant la réussite des cultures et la durabilité de la production agricole là où cela s’avère nécessaire pourront se faire lors des formations prévues. L’OTM est présent en Haïti depuis 1986 et ceci avec des projets dans les secteurs suivants: éducation et formation; cantines scolaires, aide alimentaire et aide d’urgence; micro-crédit, agriculture et reboisement; artisanat et petit commerce; approvisionnement en eau potable et hygiène. Si l’association fait appel aux pays développés, l’objectif premier est et restera toujours l’aide aux nombreuses familles démunies afin de diminuer leur souffrance

… avec le peu qu’on a et permettre leur autonomie économique et leur dignité. Informations: www.otm.cercle.lu


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 9

Péiteng – Meng Gemeng

Mär gratuléieren

9

Primmen am Energieberäich Esou wéi de Gemengerot an senger Sëtzung vum 12.12.2008 beschloss huet, kënnen d’Bierger Primme vun der Gemeng ausbezuelt kréie wann se thermesch Sonnecapteuren installéieren, eng Photovolatikanlag installéieren, manner Energie a Gebaier, déi schonn existéieren, verbrauchen duerch Sanéierungsmoossnamen oder Haushaltsapparater kafen, déi manner Energie verbrauchen. Wat steet de Bierger zou?

19.12.2008 Op 50 Joer Bestiednes hunn den Här Joseph Leus an d’Madame Josette Aquilar am Dezember zeréckgekuckt. All Freed a Leed hunn si en halleft Jorhonnert matenee gedeelt, an dofir hunn si virun der Famill hiert Jo-Wuert och erneiert an déi bescht Wënsch fir déi hoffentlech vill Joren, déi nach kommen, vum Schäfferot entgéint geholl.

Sonnecapteure fir waarmt Waasser

25% vum Statssubsid

Maximal 750 €

Sonnecapteure fir waarmt Waasser mat Heizung

50% vum Statssubsid

Maximal 1250 €

Photovoltaikanlag

30% vum Statssubsid

Maximal 1250 €

Isolatioun vun der Fassad

4,5 € pro Quadratmeter

Maximal 1200 €

Isolatioun bannen

4,5 € pro Quadratmeter

Maximal 1200 €

Isolatioun Kellerplafong (wann de Keller ongehëtzt ass)

4€ pro Quadratmeter

Maximal 400 €

Duebel Verglasung bei Fënsterupassung

12 € pro Quadratmeter

Maximal 400 €

Dräifach Verglasung bei Fënsterupassung

30 € pro Quadratmeter

Maximal 900 €

Frigo Klass A++

50 €

Gefréierschaf Klass A++

60 €

Fir méi genee Informatiounen ze kréie stinn d’Mataarbechter am Ëmweltdepartement (Tel. 501251-223/227) vun der Péitenger Gemeng gäre Ried an Äntwert.

16.1.2009 Ganz houfreg waren den Här Ferdinand Wagner an d’Madame Yvonne Theisen, wéi si viru kuerzem hir Diamanten Hochzäit gefeiert hunn. 60 Joer duerch Déck an Dënn, dat ass eng Leeschtung, wéi se net méi all Dag virkënnt, a fir déi si vum Schäfferot felicitéiert goufen. An och si hu gesot, datt se och nach weider zesummen d’Liewe wéilte meeschteren.

Vente de bois La Commune de Pétange met en vente du bois de chauffage au prix de 78 euros (TVA comprise) par double stère (quartiers et rondins). Les personnes intéressées sont priées de s’adresser personnellement jusqu’au 31 mars 2009 au Département Ecologie de la Commune de Pétange.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 10

Agenda

10

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES Foyer de la Femme Rodange Mercredi 4 février Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 15h00 à 18h00 Chorale Ste Cécile Rodange Vendredi 6 février Rodange – Centre culturel De 19h30 à 21h30 Coin de Terre et du Foyer Rodange Samedi 7 février Rodange – Centre culturel De 15h00 à 18h30 Foyer de la Femme Pétange Mercredi 11 février Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’. De 14h30 à 18h30 Société Chorale Lamadelaine Vendredi 13 février Lamadelaine – Centre de loisirs De 20h00 à 22h00 AEV Rodange Samedi 14 février Rodange – Centre culturel De 15h00 à 18h00 Société Avicole Rodange Dimanche 15 février Rodange – Centre culturel De 16h00 à 19h00 Coin de Terre et du Foyer Pétange Dimanche 15 février Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 15h30 à 18h00 LCGB Sektioun Péiteng Samedi 7 mars Péiteng – Kulturhaus ‘A Rousen’ Ufank: 15.30 Auer

Amis des Jumelages de la commune de Pétange Mercredi 11 mars Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 20h00 à 22h00 Syndicat d’initiative Pétange Mardi 24 mars Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ Début: 20h00 Enfants de l’Espoir asbl Mercredi 25 mars Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 19h00 à 22h00 Cercle Philatélique Rodange Vendredi 27 mars Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) FNCTTFEL – Association de Pétange Samedi 28 mars Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ Foi et Lumière ‘Minette’ Dimanche 29 mars Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 14h30 à 18h30 Syndicat d’initiative de Rodange Lundi 30 mars Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 19h30 à 22h00

S AMEDI 7

FÉVRIER

Futsal – Tournéier fir Dammen Rodange – Sportshal Vun 13.30 bis 17.30 Auer Org.: FC Rodange 91

M ERCREDI 11

FÉVRIER

Cours de premiers secours portés aux enfants Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 19h30 à 21h30 Information et réservation par tél. au numéro 621291393 (Giovanna Beretta-Carone) Org.: Association des parents d’élèves de l’enseignement primaire de la commune de Pétange

J EUDI 12

FÉVRIER

Konferenz mam Claude Meisch Thema vum Owend: „Nei Weeër wielen“ Péiteng – Kulturhaus ‘A Rousen‘ Vun 19 bis 22 Auer Org.: DP Gemeng Péiteng

V ENDREDI 13

FÉVRIER

Assemblée mensuelle Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 18h00 à 22h00 Org.: Cercle philatélique Rodange

S AMEDI 14

FÉVRIER

Bal masqué pour enfants Lamadelaine – Centre de loisirs (rue Grousswiss) De 14h00 à 18h00 Prix d’entrée: 3.- € (enfant) et 5.- € (adulte) Org.: FC Rodange 91

Stages de vacances Pendant les vacances, bon nombre de jeunes passent leur temps libre à la maison. En collaboration avec l’administration communale de Pétange, la société BDK offre des stages de vacances pour les jeunes entre 3 et 12 ans - pendant la période du 23 au 27 février 2009 ainsi que du 6 au 10 et du 14 au 17 avril 2009. Les différents thèmes proposés sont adaptés à l’âge des enfants. Informations supplémentaires et réservations par téléphone au numéro 20 20 21 27 ou sur le site internet www.bdk.lu . Le prix d’un stage/semaine pour les habitants de la commune de Pétange s’élève à 60 €.

D IMANCHE 15

FÉVRIER

Kannerfuesbal Lamadelaine – Fräizäitcenter (rue Grousswiss) Vun 14.01 bis 18.03 Auer Fräien Entrée fir d’Kanner Org.: LCGB Lamadelaine


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 11

Agenda

11

Kannerfuesbal Péiteng – Home St Hubert (Kierchestrooss) Vun 15 bis 18 Auer Entrée: 2.- € fir Kanner, 4.- € fir Erwuessener Org.: Léiweckercher aus dem Kordall asbl

M ERCREDI 18

FÉVRIER

Cours de premiers secours portés aux enfants Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ De 19h30 à 21h30 Information et réservation par tél. au numéro 621291393 (Giovanna Beretta-Carone) Org.: Association des parents d’élèves de l’enseignement primaire de la commune de Pétange

J EUDI 19

FÉVRIER

Altweiberbal Lamadelaine – Café Côté Jardin (Groussgaass) Vun 20 bis 3 Auer (fräi Nuecht) Entrée: 3.- € (Virverkaf), 5.- € (Oweskeess) Org.: Avant-Garde Rodange

s

D IMANCHE 1

FÉVRIER

Bal de Carnaval Lamadelaine – Centre de loisirs Vun 21 bis 3 Auer Entrée: 3.- € (prévente), 6.- € Org.: Société de Musique Lamadelaine

M ARDI 24

FÉVRIER

Fuesbal Lamadelaine – Fräizäitcenter Vun 21.30 bis 3 Auer Entrée: 3.- € Org.: FC Titus Lamedlaine

MARS

Buergbrenne mat Freedefeier Rodange – Op der Denneknippchen Vu 14 bis 22 Auer Ufank vum Freedefeier: 20 Auer Org.: Amicale Nidderréideng Rodange Buergbrennen Lamadelaine – Fräizäitcenter (rue Grousswiss) Vun 14 bis 21 Auer Fräien Entrée Fir Animatioun, e gudde Maufel an e Patt ass gesuergt Org.: Pompjeeën aus der Péitenger Gemeng

J EUDI 5

MARS

Conférence sur le thème de l’adolescence Conférencier: Thérèse Michaelis, psychologue et directrice du Centre de Prévention des Toxicomanies Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ Org.: Commission de la Jeunesse de la commune de Pétange

S AMEDI 7

MARS

‘Aus dem Schneider’ Theaterstéck Lamadelaine – Fräizäitcenter Ufank: genee 20 Auer Entrée: 15.- € Reservatiounen um 504 112 oder 621 195 100. www.rappdeckelen. lu

V ENDREDI 6 S AMEDI 21

ER

MARS

D IMANCHE 8

‘Aus dem Schneider’ Theaterstéck vum Allen Lewis Rickman a Karl Tiedemann Lamadelaine – Fräizäitcenter Ufank: genee 19.30 Auer Reservatiounen um 50 41 12 oder 621 195 100. www.rappdeckelen.lu

MARS

Bazar – Fraendag Rodange – Kulturcenter (avenue Dr Gaasch) Vun 10 bis 19 Auer Org.: Union des Femmes Luxembourgeoises asbl

26. F EBRUAR 2009

ACTION-BUS –

Schlittschunglafen op der Kockelscheier

De Gratis-Bus fiert fort: Um 14 Auer – Rodange/Kierch; 14.05 Auer – Rolleng /Schoul; 14.10 Auer – Péiteng/Maartplaz. De Retour ass fir 18 Auer geplangt. Umeldunge ginn ugeholl um Tel. 501251-228 (Serge Breyer) Org. : Gemeng Péiteng an d’Jugendkommissioun vun der Gemeng Péiteng


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 12

Agenda

12

V ENDREDI 13

MARS

Second-Hand-Shop pour enfants Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 16h00 à 20h00 Entrée libre Org.: Foyer de la Femme Rodange Kapesëtzung Lamadelaine – Fräizäitcenter (rue Grousswiss) Aus Ufank: punkt 20 Auer ver kaf Entrée: 10.- € ! Org.: KaGePe

S AMEDI 14

Samedi 13 mars de 14h00 à 18h00 Dimanche 14 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Informations par téléphone au numéro 506 492 (Roger Klein)

Inscription dans l’agenda Les sociétés locales voulant faire publier une manifestation qui se déroule dans un des locaux non communaux peuvent faire parvenir les informations afférentes jusqu’au 13 mars 2009 à l’administration communale de Pétange, qui se chargera de la publication dans le „Meng Gemeng“, sur le site Internet ou sur l’Info-Canal.

S AMEDI 28

MARS

Exposition artisanale Lamadelaine – Centre de loisirs (rue Grousswiss) De 15h00 à 18h00 Org. : Hobby 81 Lamadelaine

D IMANCHE 29

MARS

Exposition artisanale Lamadelaine – Centre de loisirs (rue Grousswiss) De 10h00 à 18h00 Org. : Hobby 81 Lamadelaine

MARS

Kapesëtzung Lamadelaine – Fräizäitcenter (rue Grousswiss) Aus Ufank: punkt 20 Auer ver Entrée: 10.- € kaf ! Org.: KaGePe

D IMANCHE 15

MARS

M ERCREDI 1

ER

AVRIL

Matinée gymnique Pétange – Centre sportif 15h00 - 18h30. Entrée: 5.- € Org.: La Courageuse Pétange

Marché de Pâques Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 15h45 Org.: Education précoce de Rodange

S AMEDI 14 ET D IMANCHE 15 MARS

V ENDREDI 20

D IMANCHE 5

Congrès national et exposition philatélique Pétange – Maison de la culture ‘A Rousen’ Entrée libre Org.: Cercle philatélique Pétange

Kapesëtzung Lamadelaine – Fräizäitcenter (rue Grousswiss) Aus Ufank: punkt 20 Auer ver Entrée: 10.- € kaf ! Org.: KaGePe

MARS

AVRIL

Bazar Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 14h00 à 19h00 Org.: Foyer de la Femme Rodange

Grubenbetriebe und Hüttenwerke der Gemeinde Petingen Vom 21. bis zum 23. Februar 2009 Grubenbetriebe förderten seit 1862 im Tagebau und in unterirdischen Stollen der Gemeinde Petingen Eisenerz . Die Rodanger Eisenhütte der Gebrüder Collart entstand 1872. Weitere Hüttenwerke und Betriebe, welche in direktem Zusammenhang mit der Eisenproduktion sowie deren Nebenprodukte standen, wurden in der Folge errichtet. Diese Ausstellung blickt auf die Vergangenheit der Schwerindustrie in unserer Gemeinde zurück. Die Ausstellung hat wie folgt geöffnet: Freitag (20. Februar) von 15 bis 20 Uhr Samstag (21. Februar) von 15 bis 18 Uhr Sonntag (22. Februar) von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Montag (23. Februar) von 15 bis 18 Uhr Organisatoren: Geschichtsfreunde der Gemeinde Petingen, „Archéologie Histoire Industrielle “ Asbl sowie Cockerill Asbl Esch/Alzette.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 13

Péiteng – Meng Gemeng

13

Kavalkad Expositions zu Péiteng!

Maison de la culture ‘A Rousen’ (place du Marché à Pétange)

Jusqu’au 8 février 2009

- Jean HILTGEN L’exposition sera ouverte au public de 15 à 18.30 heures. Du 13 au 15 février 2009

- Exposition «Libre Pensée Luxembourgeoise»

De Péitenger Wand bléist nees! Op Halleffaaschten, den 22. Mäerz 2009 um genee 15.11 Auer, geet déi 54. Editioun vun der Péitenger Kavalkad duerch d’Stroosse vu Péiteng. Et ass dëst déi eelst Kavalkad hei am Land! Eng Traditioun, déi sech net nëmmen an dem groussen Ëmzuch weist, mä och an deene sëlleche Baler fir Kleng a Grouss uechter d’Gemeng Péiteng. A wéi all Joer hoffen d’Organisatoren och 2009 op e richtege „Cru“, mat ganz vill Zuschauer, vill gutt Laun a flott Masken ënner deene ronn 60 Gruppen. Vun 14 Auer un: Animatioun op der Maartplaz. Fir de klenge Maufel an de groussen Duuscht ass och gesuergt. Dëst Joer fir d’éischt am Land: Fräien Entrée! Eng gratis Bus-Navette fiert vum Parking vum Cactus Nidderkäerjeng bis an den Zentrum vu Péiteng. Organisator: KaGePe Samschdeg, den 7. Februar Princess‘ Night am Fräizäitcenter zu Rolleng. Wahl vun der Karne-

valssprinzessin 2009 a Virstellung vum Prënz 2009! Zougang nëmmen no der Reservatioun iwwer 621 227 315. Soiréeskleedung ass erwënscht. Fir gutt Stëmmung suergt den Orchester ‚The Heartbreakers‘ . Entrée: 35 Euro (inklusiv e Glas Schampes, e ‚Menu gastronomique‘ an eng Stëmm pro Persoun. Org.: KaGePe

Les différentes étapes du combat de la Libre Pensée Luxembourgeoise seront illustrées à l’aide de tableaux documentaires, notamment: la loi scolaire de 1912, la loi muselière de 1937, la liberté d’expression 1960-1970, la campagne anti-guerre Vietnam, la libéralisation de l’avortement, l’abolition du serment religieux, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’introduction d’un cours de valeurs laïques, la crise constitutionnelle 2008. L’exposition sera ouverte au public de 14 à 18.30 heures. A partir du 23 mars

- Odette Wengler-Weirich L’exposition sera ouverte au public les après-midi.

Sonndeg, den 8. Februar Wal vum Kannerprënzepuer. Lamadelaine – Fräizäitcenter. Vun 15 Auer un. All Kand (tëscht 8 an 12 Joer al), dat an der Gemeng Péiteng an d’Schoul geet, ka sech aschreiwen. Entrée: Kanner gratis; Iwwer 14 Joer: 5 Euro. Org.: Handball Club a KaGePe. Méindeg, den 23. Mäerz Ofschloss vun der Fuessessioun 2009. Zeremonie op der Maartplaz zu Péiteng. Wéini? Um 18 Auer. Org.: FECC

Jean Hiltgen

Galerie rectoverso 9c, avenue Dr Gaasch, L-4818 Rodange Jusqu’au 8 février 2009

- Carlos Puente Du 14 février au 15 mars 2009

- Alba Simoês (peintures) - Marc Bourlier (sculptures en bois) Du 21 mars au 19 avril 2009

- Danielle Le Bricquir (peintures et sculptures) - Marc Bourlier (sculptures en bois) L’exposition est ouverte au public du mercredi au dimanche de 14 à 19.30 heures. Entrée libre.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 14

Péiteng – Meng Gemeng

14

Wat sinn ech?

Meng Geschicht geet ganz wäit zeréck, bis op d’Saturnalie vun de Réimer. Déi hunn hirem Gott Saturn zu Éieren e Fest gefeiert, bei deem bei Fakelliicht gedanzt, g’iess a gedronk gouf. Op deem Dag gouf jiddereen agelueden, egal zu wat fir enger sozialer Schicht e gehéiert huet. An och Verkleedunge sinn et deemools scho ginn. Ënner dem Afloss vun de Grichen hunn sech d’Feierlechkeeten nach méi entwéckelt an et goufen Ëmzich organiséiert fir de Gott Dionysos. E ganze Koup Gebräicher gouf, wéi d’Chrëschtentum Statsreligioun war, an de chrëschtleche Kontext iwwerholl oder deem ugepasst. Besonnesch d’Verdreiwung vun de Wanterdämone just virun der Faaschtenzäit. Mee och wann am Laf vun deene lëschtegen Deeg vill gefeiert gouf, no Äschermëttwoch huet d’Kierch deemools all Feierlechkeete streng verbueden. Dës zäitlech Begrenzung gëtt och nach haut a verschidde Regiounen, z. B. am Rheinland, agehalen. Gemenkerhand nennt ee mech och nach déi fënneft Saison vum Joer! Kennt Dir d’Äntwert? Hutt Dir erkannt, wat sech hanner dësen Zeile verstoppt? Wa jo, da schéckt eis déi richteg Äntwert op dës Adress: Gemeng Péiteng Concours ‘Meng Gemeng’ Postkëscht 23 L-4701 Péiteng D'Gewënner dierfen sech iwwer Entréesbilljeeë fir an déi nei Rodanger Schwämm PiKo freeën. Opléisung vum Concours aus dem „Meng Gemeng” vum Mount Dezember/Januar 2008/ 2009: den hellegen Eloi! Gewonnen hunn: John Biewers (Péiteng) Claude Fabeck (Esch/Alzette) Pierre Lucas (Rodange) Maisy Reichert (Lamadelaine) Régine Stiefer (Lamadelaine) Sylvie Weis (Rodange)

PiKo Travaux accomplis! Pendant trois semaines, la piscine PiKo à Rodange avait fermé ses portes pour que des travaux d’entretien puissent être entrepris au profit de la sécurité des visiteurs. Ainsi, un traitement anti-glissant autour des vestiaires et des douches fut appliqué et les installations sanitaires dans les douches réparées. Des barres en inox supplémentaires furent installées au niveau des garde-corps près des escaliers dans les bassins pour que personne n’y reste plus coincé avec le pied. Au niveau de l’entretien des installations, il faut relever le nettoyage des bassins, rigoles, bâches tampon ainsi que des fenêtres. Différents travaux de remise en peinture avaient été programmés et ont aussi été exécutés. De plus, dans toute l’enceinte de la piscine, les luminaires ont été remplacés et l’éclairage modifié afin de permettre l’utilisation de lampes à basse consommation. En ce qui concerne le contrôle des installations techniques hors de portée des visiteurs, les tâches afférentes ont également été accomplies dans les délais.

Wellness-Dag am PiKo Hutt Dir Loscht op d’Näischtmaachen? Wëllt Dir Iech emol esou richteg verwinne loossen an an enger roueger Atmosphär entspanen? Da proftiéiert vum Wellness-Dag an der Rodanger Schwämm den 21. Mäerz 2009 vu 15 bis 21 Auer. Dës puer Stonne si fir déi Erwuesse reservéiert, déi iwwer 18 Joer al sinn. D‘Entrée kascht 11 Euro. An dësem Präis enthale sinn den Zougang zur Schwämm, zum Whirlpool an zum Saunaberäich, d’Aquabike- an Aquagym-Coursen, e Glas Schampes, Relaxéierungsübungen an Informatiounen iwwer déi verschidde Schwammstiler. D’Massage ginn op der Plaz bezuelt. Opgepasst: „Freikörperkultur“ ass erlaabt! Déi relax Atmosphär gëtt duerch duuss Musek ënnerstrach. Plazen, wou een sech ausroue kann, sinn och virgesinn am Beräich vum Planschbecken a bei der Buvette. De PiKo ass och tëscht 9 a 14 Auer fir Grouss a Kleng op a mécht d’Dieren dann nees um 15 Auer op, esou datt d’Mataarbechter de Wellness-Dag kënne virbereeden!

Avis aux amateurs! Il y a encore quelques places disponibles dans les cours offerts à la piscine Kordall à Rodange. Les cours d'Aquagym et de Power Aquagym commenceront les jours suivants: Aquagym pour débutants: mardi 3 février 2009 à 10.15 heures mercredi 4 février 2009 à 20.00 heures Power Aquagym: vendredi 6 février 2009 à 20.00 heures Les cours de natation commenceront comme suit: Pour enfants: lundi 16 février 2009 suivant le nombre des inscriptions. Pour adultes: mardi 17 février 2009 suivant le nombre des inscriptions. Pour tout renseignement, veuillez contacter le PiKo par téléphone au numéro 26 50 871.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 15

Péiteng – Meng Gemeng

Un environnement

scolaire optimal pour les enfants

Depuis quelque temps déjà, l’administration communale de Pétange avait prévu l’agrandissement ainsi que la mise en conformité de l’ancien bâtiment de l’école ‘Am Paesch’ à Rodange afin de garantir un environnement moderne aux écoliers. Après quatre années de travaux, l’inauguration officielle a eu lieu le 1er décembre 2008 en présence du ministre de l’Intérieur, de l’inspectrice de l’enseignement primaire Jeanne Letsch, du bourgmestre Pierre Mellina ainsi que de nombreux invités. L’encadrement musical fut assuré par les écoliers et leurs enseignants. Le nouveau bâtiment L’extension de l’école à Rodange est le premier bâtiment public construit avec un système de maçonnerie préfabriqué en Styropor, répondant ainsi aux critères thermiques de construction du type passif et permettant une économie de 29,8 tonnes de CO2. L’isolation du bâtiment a été renforcée et le vitrage est de qualité supérieure, contribuant à une très grande étanchéité à l’air. Une ventialtion mécanique a été installée. Elle permet la récupération d’énergie thermique de l’air vicié. De plus, un échangeur terrestre préchauffe l’air aspiré en hiver. En été par contre, il permet également un rafraîchissement. Les larges baies vitrées ga-

rantissent un maximum d’éclairage naturel dans les salles et sont équipées de stores qui s’abaissent automatiquement en fonction du rayonnement solaire. Les luminaires placés dans les salles à forte occupation sont dimmables et rendent possible une économie électrique annuelle importante pouvant aller jusqu’à 90%. Intérieur et extérieur optimisés Au sein de l’extension se trouvent six nouvelles salles de classe ainsi que deux salles de bricolage – dont une est équipée d’une petite cuisine – au sous-sol. Des installations sanitaires ont été intégrées à chaque étage. En mars 2008, les travaux de la mise en conformité de l’ancien bâtiment ont commencé. Parmi les tâches à accomplir figuraient le compartimentage par des portes coupe-feu sur trois niveaux, la mise en place de stores extérieurs, l’isolation thermique (plafond dernier étage), l’adaptation du revêtement du terrain de football, etc. En ce qui concerne le réaménagement de la cour de récréation, il importe de souligner qu’il s’agit d’un «Naturschoulhaff» dont le concept a été élaboré en collaboration avec les enseignants de l’école. On y retrouve des aires de jeux différentes mais surtout un goût de l’aventure.

15

Pédibus, une caravane d’écoliers s’annonce Aller à pied à l’école, voilà qui est à la fois sain et bon pour notre environnement. Trop de jeunes ne voient le chemin de l’école qu’à travers les vitres de la voiture ou du bus. Voilà pourquoi la commune de Pétange lance le projet Pédibus. Cette initiative a pour but d’inciter les écoliers – mais également certains des parents bénévoles – à faire le trajet vers l’école à pied et à renoncer à un moyen de transport. Les atouts de Pédibus? D’une certaine façon, Pédibus est un moyen de transport en commun agréable, sans moteur ni émissions qui se compose d’un groupe d’enfants accompagné d’un ou de plusieurs adultes qui parcourent le chemin de la maison vers l’école à pied, tout en empruntant un chemin précis et défini à l’avance. En cours de route, le groupe s’arrête à des endroits précis afin de donner la possibilité à d’autres enfants de s’y joindre. Ensemble, les jeunes vont alors poursuivre leur route jusqu’à l’école. Cette manière de se rendre en classe a beaucoup d’avantages. Non seulement des amitiés (entre écoliers ou parents) peuvent se former en cours de route, mais les enfants apprennent dès le plus jeune âge le code des piétons et deviennent ainsi des citoyens responsables, autonomes et sensibilisés aux nombreux dangers de la route. Et en classe, ils sont plus concentrés pendant les premières heures de cours. En outre, tout le monde se plaint des problèmes d’obésité des jeunes. N’est-ce donc pas le bon moment d’y remédier en les encourageant à aller à pied chaque jour et à profiter de ce petit parcours fitness gratuit? Qui sont les accompagnateurs? Pédibus, c’est un groupe de parents qui s’engagent et pour leurs enfants et pour l’environnement. Car en renonçant à leurs voitures, les adultes volontaires tentent de réduire non seulement les nuisances sonores mais aussi les dangers autour des bâtiments scolaires. Au début de l’année scolaire, la commune de Pétange a lancé un appel aux parents afin qu’ils se joignent à cette initiative ensemble avec leurs enfants. 65 enfants attendent désormais le premier passage de Pédibus. Et bientôt, cette initiative, dont les préparatifs sont désormais presque achevés, débutera. L’administration communale de son côté analysera ensemble avec les parents tout nouveau tracé, les arrêts mais également la sécurité du chemin afin de pouvoir entreprendre d’éventuelles modifications. De plus, elle couvrira le volet assurance des bénévoles. On ne peut donc que souhaiter ‘Bonne route’ à tous les volontaires!

Vous voulez participer en tant que bénévole au projet Pédibus? Pour toute information supplémentaire, contactez le département scolaire de la Comme de Pétange (tél. 50 12 51-222)

Et voilà! Le nouveau bâtiment est officiellement inauguré


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 16

Péiteng – Meng Gemeng

16

Wat war lass? 25.11.2008: Och am Joer 2008 hat den Ëmweltdiplom nees groussen Uklang bei de Kanner aus der Primärschoul fonnt. 34 Kanner – tëscht dem 4. an dem 6. Schouljoer – haten sech fir déi 10 Aktivitéiten ageschriwwen. Esou hunn si geléiert, wéi aus Som Geméis gëtt, aus wat de Liewensraum Weier besteet oder wéi d’Beie liewen a schaffen. 31 Kanner haten un op d’mannst dräi vun den Aktivitéiten deelgeholl a kruten am Laf vun enger klenger Feier am Kulturhaus ‘A Rousen’ als Kaddo eng Spektiv aus den Hänn vu Memberen aus dem Schäffen- a Gemengerot iwwerreecht.

3. a 4.12.2008: Barbelendag zu Rolleng an zu Rodange, dat gëtt all Joer gefeiert, esou datt all déi Biergleit, déi an de Minièrë geschafft hunn – a vun deenen der och eng etlech d’Dagesliicht net méi gesouchen – um Dag vun hirer Patréinesch zu Éiere kommen. Och ufanks Dezember ass dës Traditioun respektéiert ginn an et gouf nees alle verstuerwenen a liewege Biergleit an enger Mass geduecht. Bei de Monumenter fir d’Bierg- a Schmelzaarbechter goufe Blummenarrangementer a béiden Uertschaften néiergeluecht. E Fest, dat, esou d’Hoffnung vun den Organisateuren, nach ganz laang weiderliewe soll.

12.12.2008: 20 Joer ass eng laang Zäit. Dovunner konnten och d’Mataarbechter vun der Péitenger Gemeng e Liddche sangen, wéi si no där leschter Gemengerotssëtzung vum Joer 2008 geéiert goufen. Op dës kleng Feier an den Hotel Threeland hat d’Gemeng Péiteng agelueden. Jidderee vun deene laangjährege Mataarbechter aus verschiddenen Servicer krut e Kaddo aus den Hänn vun de Memberen aus dem Schäfferot iwwerreecht. Des Weidere koumen och nach e puer Mataarbechter zu Éieren, déi hir wuel verdéngte Pensioun am Laf vum leschte Joer ugetrueden hunn.

19.12.2008: D’Musekschoul hat, wéi dat zënter Jore scho gemaach gëtt, op hir Chrëschtauditioun agelueden. Um Programm vum Owend stounge gréisstendeels Stécker aus der Chrëschtzäit. Am Virfeld vu Chrëschtdag hunn déi jonk Museker gewisen, wat si schonn alles kënnen, an dat virun engem Publikum, dat dës Beméiunge mat vill Applaus belount huet. Bei där selwechter Geleeënheet kruten 115 Schüler a Schülerinnen hiren Diplom fir hir Leeschtungen am Laf vum Joer iwwerreecht.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:48

Page 17

Péiteng – Meng Gemeng

17

8.1.2009: No de Wahle vun den Delegatioune goufen d’Vertrieder vun de Gemengemataarbechter am Laf vun enger Receptioun am klenge Krees Memberen aus dem Schäffen- a Gemengerot virgestallt. Dobäi gouf vu Säite vun de Politiker, awer och vun den Delegatiounsvertrieder ervirgehoff, datt op béid Säite vum Dësch grousse Wäert op konstruktiv Diskussiounen esou wéi op eng gutt Zesummenaarbecht geluecht géif ginn. Well et wier nëmmen am Dialog, wou, wann emol Problemer opdauchen, se och kënne geléist ginn.

9.1.2009: D’Gemengeverwaltung vu Péiteng hat d’Mataarbechter aus der Administratioun, de Regiebetriber, de Schoulen, dem Précoce an de Maison Relaisen op Rolleng an de Fräizäitcenter invitéiert fir op dat neit Joer unzestoussen. Bei dëser Geleeënheet hunn de Schäffen- a Gemengerot mat dem Buergermeeschter un der Spëtz de Gäscht e Joer mat vill Erfolleg gewënscht, besonnesch an enger Zäit, wou et net nëmmen zu Lëtzebuerg, mä iwwerall an der Welt wirtschaftlech net méi esou gutt geet.

10.1.2009: Et ass schonn eng Traditioun an der Péitenger Gemeng, datt um Ufank vun engem neie Joer de Schäfferot an d’Fleegeheem op Péiteng geet fir de Pensionären esou wéi dem Personal déi bescht Wënsch ze iwwerbréngen. Bei dëser Geleeënheet haten de Buergermeeschter Pierre Mellina an d’Schäffen och dëst Joer nees fir déi eeler Leit e schéine Kaddo als Iwwerraschung derbäi. A fir datt 2009 och sollt gutt ufänken, hat d’Direktioun sech et net huele gelooss an och e Patt ugebuede fir mateneen unzestoussen.

19.1.2009: No laange Méint voll haarder Aarbecht hat d’Direktioun vum Fleegeheem viru kuerzem op eng kleng Feier ageluede fir d’Strauss ze feieren. A Präsenz vun der Familljeministesch Marie-Josée Jacobs konnten d’Gäscht sech an engem gehëtzte Raum um Schantjen dovunner iwwerzeegen, datt de Bau gutt virugeet an datt an net allze laanger Zäit hei wäert neie Wunnraum fir Pensionären entstoen.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:49

Page 18

Péiteng – Meng Gemeng

18

Etat civil

Das Bürgeramt Wie erlangt man die Luxemburger Staatsangehörigkeit ?

Naissances 05.11.08 05.11.08 06.11.08 10.11.08 10.11.08 11.11.08 11.11.08 13.11.08 20.11.08 23.11.08 25.11.08 25.11.08 26.11.08 01.12.08 01.12.08 04.12.08 06.12.08 08.12.08 11.12.08 12.12.08 13.12.08 13.12.08 14.12.08 16.12.08 24.12.08 25.12.08 29.12.08

MELO CÓ Hillary – L-4882 Lamadelaine, 7, rue du Moulin PEREIRA MADEIRA Gregory – L-4734 Pétange, 31, avenue de la Gare AVDIC Naida – L-4750 Pétange, 54, route de Longwy HENSEN Bryan – L-4876 Lamadelaine, 13, route de Luxembourg STRACKS Noah – L-4831 Rodange, 104, route de Longwy DIEDENHOFEN Pol – L-4808 Rodange, 17, chemin de Brouck HODZIC Daris – L-4720 Pétange, 73, rue de la Chiers BÜSSER Lena – L-4755 Pétange, 15, rue de Linger FREIRE ROBALO Ronilson – L-4844 Rodange, 4, rue des Vieilles Parts MENDES ESPOSTO Lya – L-4876 Lamadelaine, 13, route de Luxembourg GOMES FERREIRA Kevin – L-4815 Rodange, 59, rue de la Fontaine PAOLUCCI Alyssa – L-4761 Pétange, 81, route de Luxembourg MURATOVIC Ajman – L-4779 Pétange, 28, rue Robert Schuman GOMES SOUSA Lisa – L-4760 Pétange, 68, route de Luxembourg SILVA CUNHA Daniel – L-4751 Pétange, 188, route de Longwy LOPES DOS SANTOS Jelson – L-4709 Pétange 39, rue Adolphe MORGADO DE SOUSA Jessica – L-4825 Rodange, 6, rue Prince Jean RAMA Alessandro – L-4831 Rodange, 322, route de Longwy DA SILVA CAMPOS Anaïs – L-4744 Lamadelaine, 2, rue Jean-Pierre Kirchen IBRAHIMI Lorena – L-4777 Pétange, 11, rue des Romains FEYEREISEN Renato – L-4845 Rodange, 22, rue Joseph Philippart FRANZEN Esther – L-4743 Pétange, 39, rue Aloyse Kayser USHKALOV Alexandre – L-4831 Rodange, 74, route de Longwy TKACENKO WIES Jamie – L-4837 Rodange, 12, rue Marie-Adélaïde MARQUES PEREIRA Diana – L-4818 Rodange, 70, avenue Dr Gaasch RIZZO Maika – L-4815 Rodange, 34-B, rue de la Fontaine ROCHA RODRIGUES Laura – L-4741 Pétange, 39, rue des Jardins

Déi nei Pensionären!

Bevor jemand die hiesige Staatsbürgerschaft erlangen kann, muss er / sie mündliche Tests in der luxemburgischen Sprache bestanden sowie verschiedene Kurse über die Grundlagen des Luxemburger Staats besucht haben. Der Sprachtest Von den Anwärtern wird verlangt, dass sie in der Lage sind, jemanden zu verstehen, der ein Thema aus dem Alltag auf Luxemburgisch anspricht. Darüber hinaus muss die luxemburgische Sprache insoweit beherrscht werden, dass man zum Beispiel die Leute in der einheimischen Sprache begrüßen, sich über Neuigkeiten erkundigen, einfache Botschaften verstehen, nach dem Weg fragen oder ihn angeben kann. Der Test wird im Beisein von zwei Prüfern abgelegt. Wer mindestens 50% der Punkte erzielt, hat den Test bestanden. Vom Sprachtest entbunden sind Bürger, die während 7 Jahren eine Luxemburger Schule besucht haben, die das Diplom „Lëtzebuergesch als Friemsprooch“ ausgestellt bekommen haben oder seit dem 31. Dezember 1984 in Luxemburg wohnen. Bürgerkunde

Francine Gaspar

René Schaul

Léon Schanen

No laange Joren am Déngscht vun der Péitenger Gemengeverwaltung an esoumat och am Déngscht vun de Bierger, huet si e Stréch ënner hir Carrière gezunn an de Wee a déi wuelverdéngte Pensioun ugetrueden!

Am Laf vum leschte Joer huet de René Schaul, dee laang Joren am technesche Service vun der Péitenger Gemeng geschafft huet, de Wee an d’Liewe vun engem Pensionär ugefaangen.

Knapp en halleft Jorhonnert huet hien d’Gemengerotssëtzunge vu Péiteng zu Pabeier bruecht iert en, um Enn vum Joer, de Bläistëft un den Nol gehaangen huet an sech elo e bësse méi op seng Fräizäit konzentréiere kann.

Die Abteilung für Erwachsenenbildung des Erziehungsministeriums veranstaltet insgesamt zehn Kurse in Bürgerkunde, in der die Teilnehmer Näheres über den Luxemburger Staat, die Grundrechte der Bürger sowie die Prinzipien des Zusammenlebens hier zu Lande erfahren. Die Anwärter auf die Staatsangehörigkeit müssen drei Kurse besuchen. Diese Kurse werden in verschiedenen Sprachen angeboten. Von den Bürgerkunde-Kursen entbunden sind Bürger, die während 7 Jahren eine Luxemburger Schule besucht haben, oder seit dem 31. Dezember 1984 in Luxemburg wohnen. Weitere Informationen unter: www.men.public.lu, www.lifelonglearning.lu www.mj.public.lu/nationalite www.cll.lu


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:49

Page 19

Péiteng – Meng Gemeng

eramt informiert Comment acquérir la nationalité luxembourgeoise? Avant d’introduire une demande d’obtention de la nationalité luxembourgeoise, un aspirant doit avoir passé des tests en langue luxembourgeoise parlée avec succès et avoir suivi différents cours d’instruction civique. Le test linguistique Tout aspirant doit être capable de comprendre son interlocuteur qui aborde un thème sur un sujet de la vie quotidienne. L’aspirant est également tenu de maîtriser la langue luxembourgeoise afin de pouvoir saluer une personne indigène en sa langue maternelle, de s’informer sur l’actualité, de comprendre des renseignements simples, de demander le chemin ou de l’indiquer à une personne. Le test linguistique se fait en présence de deux examinateurs. Quiconque obtient 50% des points a réussi le test. Sont dispensées: les personnes ayant fréquenté une école luxembourgeoise pendant 7 ans au moins, ayant obtenu le diplôme «Lëtzebuergesch als Friemsprooch» ou ayant vécu au Luxembourg depuis le 31 décembre 1984. Instruction civique Le service de la Formation des Adultes du ministère de l’Education nationale organise dix cours d’instruction civique pendant lesquels les participants découvrent le fonctionnement de l’Etat luxembourgeois, les libertés fondamentales des citoyens et les principes régissant la vie en société luxembourgeoise. Trois des cours doivent être suivis par les demandeurs de la nationalité luxembourgeoise. Les cours sont tenus en différentes langues – selon les besoins. Sont dispensées: les personnes ayant fréquenté une école luxembourgeoise pendant 7 ans au moins ou ayant vécu au Luxembourg depuis le 31 décembre 1984. Des informations sont disponibles sur les sites internet www.menpublic.lu www.lifelonglearning.lu www.mj.public.lu/nationalité www.cll.lu

19

Etat civil Mariages 14.11.2008 14.11.2008 05.12.2008 11.12.2008 19.12.2008 31.12.2008

VALERIO ROSA Marco Paulo, Pétange – MIHALACHE Elena, Brasov (Roumanie) HEIM Alain Raymond, Pétange – MULLER Sandy Charlotte, Pétange RISCH Roland Emile Henri, Rodange – GIANNESSI Tania, Rodange GOFFIN Axel, Pétange – CHAO Wangiu, Bruxelles (Belgique) OLIVEIRA Serge, Rodange – GOBERT Véronique Jeannine, Rodange FREIRE MONTEIRO José Alberto, Pétange – GOMES PINA BRITO PONTES Nilda, Nossa Senhora da Graça (Cap Vert) 31.12.2008 NARDELLA Luigi, Pétange – ALBANESE Natascha, Pétange

Décès 04.11.08 06.11.08 07.11.08 07.11.08 08.11.08 12.11.08 19.11.08 21.11.08 21.11.08 23.11.08 27.11.08 28.11.08 29.11.08 11.12.08 12.12.08 17.12.08 24.12.08 29.12.08 31.12.08

GRETHEN-CLEMENS Lucie – L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise MARCON Egidio Pietro – L-4751 Pétange, 144, route de Longwy CONSTHUM-UGEN Germaine – L-4713 Pétange, 104, rue Belair MOCZYNSKI Joseph René – L-4831 Rodange, 314, route de Longwy HILGERT Jean-Pierre – L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise GANGOLF-STORTI Carine Georgette Marie – L-4759 Pétange, 46, rue Neuve DAX-NEU Catherine – L-4739 Pétange, 37, rue de l'Indépendance KOSTKA Jacques – L-4743 Pétange, 3, rue Aloyse Kayser METZDORF Constant Emile – L-4880 Lamadelaine, 19, rue des Prés DECKER Alexis Lucien Emile – L-4754 Pétange, 19, rue de la Liberté DE TEMMERMANN-MERGES Marguerite – L-4742 Pétange, 172, rue des Jardins ZIMMER Raymond – L-4846 Rodange, 3, rue de la Piscine WEIDERT-HILGER Charlotte Marie Elisabeth – L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise LALLEMANG Marie Suzanne Françoise – L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise DEMUTH-STRENG Josephine – L-4876 Lamadelaine, 14, route de Luxembourg POMANTE Eugénio Salvatore – L-4760 Pétange, 116, route de Luxembourg BISSEN-ERNSTER Germaine Elise – L-4713 Pétange, 6, rue Belair LAMESCH-SCHMIT Bertha Elisabeth – L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise NANGERONI Alphonsine – L-4779 Pétange, 2, rue Robert Schuman

Allocation de vie chère de la part de l’État 2009 précédemment appelée allocation de chauffage – aux ménages ayant un revenu mensuel total brut (allocations familiales comprises) inférieur à: ménage à 1 personne: ménage à 2 personnes: ménage à 3 personnes: ménage à 4 personnes: ménage à 5 personnes: ménage à 6 personnes: ménage à 7 personnes: ménage à 8 personnes: ménage à 9 personnes: ménage à 10 personnes:

1.754,40 € 2.604,10 € 3.124,92 € 3.645,75 € 4.166,57 € 4.659,89 € 5.153,21 € 5.646,54 € 6.139,86 € 6.633,18 €

Les demandes-types sont disponibles à l’Hôtel de Ville, Office des citoyens.


Meng_Gemeng_0209_chs

30/01/09

10:49

Page 20

Meng Gemeng - Editioun 'Februar / Mäerz 2009'  

Bulletin communal Meng Gemeng - édition février / mars 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you