Page 1

Den neie Gemengerot

Meng Gemeng MG_0212.indd 1

Februar M채erz 2012

02.02.2012 16:12:34


Péiteng – Meng Gemeng

2

Inhalt

3 4-6 7 7 8 9 10 11-13 14-17 18-19 18-19 19 20

Focus

Editorial

De Gemengebudget

De Bësch am Wanter

Concours

Goûtez aux plaisirs de l'eau au PiKo

La Fête à la Maison des Jeunes

Seit längerer Zeit steht die Rundumerneuerung der Jos. Philippart-Straße in Rodange auf dem Programm der Arbeiten, welche unbedingt erledigt werden müssen. Nach mühseligen Verhandlungen mit Anrainern sowie der Koordinierung der anstehenden Arbeiten startet das Großprojekt dieses Jahr in die entscheidende Runde. Vorab müssen aber noch Parkplätze für die Autos der Einwohner geschaffen werden. Dies erfolgt im hinteren Teil der Schulstraße, dort, wo sich derzeit Garagen befinden.

Kënschtler aus eiser Gemeng

Agenda et Expositions

Wat war lass?

Etat civil

La Commune informe

Zum Thema Asylbewerber

Rentnerfeier 2012

Éditeur:

Administration communale de Pétange B.P. 23 – L-4701 Pétange Tél.: 50 12 51-1 Fax 50 43 96 www.petange.lu commune@petange.lu

Réalisation:

Espace Médias S.A.

Comité de rédaction:

Pia Hansel Jean-Paul Oms Christian Simon

Photos:

Service Publications et Communication de la commune de Pétange Bâtiment scolaire 'Am Paesch'

Imprimeur:

Imprimerie Heintz, Pétange

‘Meng Gemeng’, imprimé sur du papier 100% recyclé, paraît 6 fois par an. La revue est distribuée gratuitement à tous les ménages de la commune de Pétange. Édition: février / mars 2012 – ISSN 1993-0070

MG_0212.indd 2

02.02.2012 16:12:36


Péiteng – Meng Gemeng

3

Editorial

Notre commune se prépare pour 2020 Récemment, nous avons présenté le budget pour l’année 2012. Il s’agit d’un budget ambitieux, prévoyant des investissements pour quelque 26 millions d’euros. Ces investissements sont destinés à moderniser la commune de Pétange notamment au niveau des écoles et des maisons relais, des infrastructures sportives et culturelles et des infrastructures routières. Mais pour faire face aux défis qui nous attendent, nous estimons important de doter notre commune d’un instrument supplémentaire, d’ailleurs demandé aussi par le ministère de l’Intérieur: un budget pluriannuel, reprenant les investissements prévus de 2012 à 2017 ainsi que leur financement. Nous comptons présenter ce document au Conseil communal et aux citoyens vers la mi-2012. Il s’agit d’une tâche complexe, et ce, pour différentes raisons. D’un côté, si la tendance actuelle se maintient, nous pouvons partir du principe que la population de notre commune continuera à croître. En 2017, elle devrait atteindre les 18.000 habitants au lieu de 16.500 actuellement. Il faudra donc prévoir les infrastructures et les services nécessaires à un tel développement. De l’autre, il est toujours difficile d’estimer à l’avance l’évolution des revenus nonaffectés, notamment l’impôt commercial communal et le Fonds communal de dotation financière. Heureusement, la situation financière de notre commune est bonne et nous permet de regarder l’avenir avec une certaine sérénité. En effet, notre commune disposait à la fin de l’année 2011 de réserves substantielles (de l’ordre de 13 millions

MG_0212.indd 3

d’euros) qu’elle a reportées à l’année 2012. De plus, l’excédent budgétaire pour 2012 s’élève à 11,4 millions d’euros, un record. Finalement, la dette communale a, quant à elle, baissé constamment au cours des dernières années, ce qui permettrait à la Commune de contracter un emprunt si le besoin s’en présentait. Entre 2012 et 2017, des investissements de quelque 80 millions d’euros peuvent être envisagés. Cette somme servira, en bonne partie, à régler des projets déjà entamés ou planifiés mais aussi à financer des projets entièrement neufs. Dans le cadre du budget pluriannuel, le Conseil communal fixera les priorités des six prochaines années. Les investissements devront, en effet, être répartis de manière équitable entre les différents domaines, que ce soit l’éducation, les structures d’accueil, la culture, le sport, les infrastructures routières, les réseaux, l’environnement, etc. Il s’agira aussi de définir quels projets sont absolument nécessaires, lesquels sont importants et lesquels peuvent, en revanche, être repoussés le cas échéant. Enfin, nous devons continuer à nous montrer prudents pour maintenir une situation financière saine. Il faudra contrôler l’évolution des frais de personnel et maîtriser les dépenses courantes. Toutes ces réflexions sont en train d’être intégrées dans ce budget pluriannuel en voie d’élaboration. Ce document constituera la base sur laquelle reposera le développement de notre commune jusqu’en 2020. Le Collège échevinal

02.02.2012 16:12:36


BudGet

4

De

Péiteng – Meng Gemeng

Gemengebudget, bei le

Den 9., 12. a 16. Dezember 2011 stoung nees eng Kéier dat wichtegst Dokument vum Joer op der Dagesuerdnung vun der Gemengerotssetzung: de Budget. Fir ganz genee ze sinn, muss ee soen, datt deen neie Budget vum Joer 2012 virgestallt an de rektifizéierte Budget 2011 vun de Gemengeréit gestëmmt gëtt.

Ausbléck op 2012 A senger Presentatioun huet de Buergermeeschter drop opmierksam gemaach, datt d’Finanzkris net viru Lëtzebuerg halt gemaach huet an et e schwéiert finanziellt Emfeld ass, an deem sech d’Gemengen hei am Land bewegen. Wat déi Péitenger Gemeng ugeet, esou housch et trotzdem, datt de Budget 2012

• e Rekordiwwerschoss vun 11,4 Milliounen Euro am ordinären Deel opweist • 25,8 Milliounen Euro fir extraordinär Projeten zur Verfügung stinn • d’Gemengeschold nees zréckgeet.

Déi ordinär Recetten (gouf an der Editioun Februar/Mäerz 2011 erklärt) klammen am Verglach mat den ordinären Ausgaben an enger gréisserer Proportioun. Dës Tatsaach ass wichteg, well domat den ordinären Iwwerschoss och an d’Luucht geet an de Spillraum fir Investissementer an der Péitenger Gemeng sech och erhéicht. Am Joer 2006 louch deen Iwwerschoss bei 3,43 Milliounen Euro, also kënnt een dëst Joer op eng Verdräifachung vun där Zomm. Doriwwer eraus wier nach ervirzehiewen, datt nees eng Kéier – déi 8. Kéier hannereneen – keen Emprunt muss gemaach gi fir d’Projeten, déi ustinn. Och d’Gemengeschold geet, dem Buergermeeschter sengen Aussoen no, nees eng Kéier erof. Am Joer 2012 wäert se nach eng Kéier ëm 2,057 Milliounen Euro erofgoen a schlussendlech bei 20,236 Milliounen Euro leien. Dat bréngt mat sech, datt d’ProKapp-Verschëldung Enn 2012 bei 1.238,53 Euro wäert leien – e

Administration communale de Pétange

Endettement communal 1998 - 2012 45,00 38,14 37,59 40,00 34,71 30,50 35,00 27,06 30,00 22,39 25,00 20,00 15,00 20,20 20,24 10,00 5,00 0,00 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12

gudde Stand am Verglach mat anere Gemengen. Dat heescht och, datt, wann et an Zukunft noutwenneg wier, en Emprunt opzehuele fir e grousse Projet am Interessi vun de Bierger vun der Gemeng ze realiséiren, da kéint een dat eben duerch déi niddereg Verschëldung och maachen. Wouran investéiert d’Gemeng Am Schoulberäich, wou jo nach Projeten amgaange sinn, wäert sech esou Munches am Joer 2012 doen. Um Site An Éigent zu Péiteng wäerten d’Vergréisserungsaarbechten am Hierscht 2012 fäerdeg sinn, esou datt fir d’Rentrée 2012/2013 am ganzen 11 Säll fir d’Kanner zur Verfügung stinn. Och d’Erneierung vum Schoulhaff steet nach um Programm fir dëse Site. Während zu Rodange fir d’Rentrée och 4 nei Säll fir deen neie Précoce am Blobierg zur Verfügung wäerte stoen, ginn d’Aarbechten am Schoulgebai Beim Tëtelbierg zu Rolleng weider. Dës Aarbechte zéien sech viraussichtlech nach iwwer déi nächst 3 Joer hin. Dat heescht, datt d’Gemeng Péiteng 7,8 Milliounen Euro vun den extraordinären Investissementer an d‘Schoulgebaier an 3,7 Milliunen Euro an déi sougenannten „Établissements sociaux“ (Crèchen, Maison relaisen) stécht. Och déi jonk Chômeuren, Studenten, Léierbouwen, Persoune mat enger reduzéierter Aarbechtskapazitéit esou wéi Leit, déi an enger Réinsertiounsmoossnahm sinn, kréien eng Chance fir sech weider ze bilden, respektiv eng Formatioun ze maachen andeems se eng Zäit fir d’Gemeng schaffen. Dofir sti ronn 695.000 Euro am Budget. Des Weidere kënnt de Projet Waxweiler Millen a seng Endphas an d’Gebai soll am Laf vum 1. Semester 2012 a Betrib goen. Et soll eng soziokulturell Plaz sinn, wou d’Leit sech begéinen,

présentation par Pierre Mellina

MG_0212.indd 4

02.02.2012 16:12:36


BudGet

Péiteng – Meng Gemeng

ei leiwe

5

kee Spuerbudget

wou Konscht gefuerdert gëtt, wou Coursen ugebuede ginn an nach villes méi. Och gëtt un enger Verbindung mat dem rouden Haus op dem Site grad esou wéi un engem ökologesche Parking mat 25 Plazen op der Lenger Strooss geschafft. Fir dëse Projet sinn 1,915 Milliounen Euro am Budget virgesinn. E wichtege Projet um soziale Plang ass d’Ënnerstëtzung vun engem Projet, bei deem Jugendlech an Nout gehollef gëtt. Dofir gi Sozialwunnenge vun der Gemeng zu Rolleng zur Verfügung gestallt. Eng Asbl huet sech bereet erkläert fir dës jonk Leit ze betreien, an dat mat Psychologen an Educateuren. D’Gemeng freet och der Asbl dofir just de symboleschen Euro fir de Loyer vun deene Wunnengen. Och déi normal Käschten ewéi de Waasserverbrauch, d’Elektresch an d’Heizung gi vun der Asbl un d’Gemeng weidergeleet. Dëse Service soll ufanks 2012 ulafen. Och am Sënn vun deene Jugendlech si sécherlech d’Moderniséierung vun der SkateboardPist déi hanner der Liberatiounsplaz zu Péiteng ass. Op deeselwechte Site soll dann och eng

Administration communale de Pétange

Enseignement fondamental • Budget 2012: € 7.847.000,• • • • • •

Ecole ‚an Eigent‘ Schoul ,am Blobierg‘ Schoul ,beim Tëtelbierg‘ Miwwelen Façade ,an Eigent‘ Ecole ,Fonderie,

€ 3.000.000,-€ 1.500.000,-€ 2.500.000,-€ 625.000,-€ 100.000,-€ 72.000,--

E groussen Deel vum Budget fir den Enseignement gëtt a gréisser Projete gestach

présentation par Pierre Mellina Spraywand opgestallt ginn, wou déi Jonk sech op eng kënschtleresch Aart a Weis kënnen ausliewen. Wat de Sport ugeet, esou stinn extensiv Aarbechten an der Péitenger Sportshal um Programm.

Hei soll de Mëtteldeel ëmgebaut ginn. Dozou gehéiert D’Haaptentrée, d’Buvette an och déi laang Gäng. Esouwuel an der Sporthal ewéi och an der Annexe gëtt d’Technik op dee leschte Stand bruecht. Och um Daach ginn

nach vereenzelt Reparature gemaach. Dofir stinn am Budget 2012 nach 2,5 Milliounen Euro. Am Beräich Ëmwelt fiert d’Gemeng och am neie Joer weider mat de Miessunge vun der Loftqualitéit a vun den Nidderschléi. Eng Aarbecht, déi och weiderhi Bio-Monitor am Optrag vun der Gemeng maache wäert. Doriwwer eraus ginn och d’Aktioune fir d’Ëmwelt, déi an de Schoulen aus der Gemeng op d’Bee gestallt ginn, ënnerstëtzt. D’Budgetspresentatioun esou wéi d’Diskussioune ginn am Detail am nächste Péiteng Aktuell N° 97 publizéiert. Dëse Magazine wäert Enn Februar un all Stod verdeelt ginn. E puer Erklärungen: De rektifizéierten an de previsionelle Budget

D’Aarbechten un der neier Maison relais zu Péiteng komme gutt virun

MG_0212.indd 5

Am Dezember vun all Joer steet de Budget am Mëttelpunkt vun de Gemengerotssëtzungen uerchter d‘Land. Et ass dat wichtegst Dokument, well ouni e Budget

02.02.2012 16:12:39


Budget

6 kann eng ­Gemeng net funktionéi­ eren. Et muss een awer ënnerscheeden tëscht dem rektifizéierte Budget an dem previsionelle Budget. Schwätzt ee vum rektifizéierte Budget, da kuckt een op dat Joer zeréck, wat eriwwer ass. Beim

previsionelle Budget kuckt een no vir. Wann am Laf vun engem Joer Ännerungen optrieden, déi sech direkt op dee Budget auswierken, deen aktuell ass, da kënnen d'Zommen an deem Budget eemol méi eemol manner changéieren. Dofir gëtt um Enn vum Joer

Péiteng – Meng Gemeng nach eng Kéier op de Budget vum ofgelafene Joer zréckgekuckt an da ginn d’Ännerungen am Gemengerot virgeluecht an zur Ofstëmmung bruecht. An deem neie Budget, deen de Schäfferot virstellt, ginn d’Recetten an d’Ausgabe presen-

téiert, déi erwaart ginn. Doriwwer eraus stellen déi jeeweileg Ressortschäffen déi Projete vir, déi an hire Beräich falen an un deene geschafft gëtt oder fir déi déi éischt Virbereedungen ulafen. Dofir schwätze mer an dësem Fall vum previsionelle Budget.

D’Aarbechten zu Rolleng an der Schoul wäerten nach eng Zäitchen undaueren

Erneierung vum Info-Kanal An der zweeter Halschent vum Mount Februar leeft eng moderniséiert Versioun vum Info-Kanal vun der Péitenger Gemeng un. Duerch den neien Opbau, deen elo engem 16:9 Schierm ugepasst gouf an esou deem aktuellen technesche Stand gerecht gëtt, ass d’Bild méi däitlech ze gesinn an och den Text net méi esou gedrongen. Doriwwer eraus wäert et an nächster Zukunft méiglech sinn, den Info-Kanal och iwwer Internet ze gesinn. De geneeën Datum wäert d’Gemeng dann och publizéieren.

Un nouvel Info-Canal

Au cours de la seconde moitié du mois de février, une version modernisée d’Info-Canal de la commune de Pétange sera diffusée. Grâce à la nouvelle structure adaptée aux écrans 16:9, le programme satisfera à l’actuel niveau technique, l’image sera plus nette et l’écriture moins compacte. De plus, il sera bientôt possible de voir Info-Canal sur internet. La date exacte sera publiée par la commune.

MG_0212.indd 6

02.02.2012 16:12:42


Péiteng – Meng Gemeng

Bësch am Wanter

Et ass méi roueg ginn op de Bësch­weeër, méi däischter an och e bësse méi glëtscheg mat all de Blieder, déi um Buedem leien. Just de Fierschter a seng Leit schéngen nach um Dill ze sinn, wann déi kal Saison ufänkt. D’Aarbechte gi weider Fir d’Verwaltung vun de Bëscher vun de Gemenge Péiteng an Déifferdeng an dem Staatsbësch ass de Christian Berg zoustänneg, an dat vun 2009 un.

Mat der Motorsee ass d’Schneide kee Problem Zu sengem Revéier gehéieren an eiser Gemeng: d’Maus, de Klopp, den Tëtelbierg mam Sentier des Poètes, de Prënzebierg, den Hierschbierg an nach verschidde Standuerten, déi e Flouer­ numm droen. Am ganze kënnt een do op eng Gesamtfläch vun 121 Hektar. Wat fir Zorte Beem sti bei eis? D’Bëscher aus der Gemeng Péiteng si virun allem Mëschbëscher, et stinn also verschidden Zorte Beem do. Haaptsächlech kommen dës Beem bei eis vir:

MG_0212.indd 7

Och am Wanter ass de Fierschter mat senge Leit um Wierk • Bichen; • Ahorn; • Eschen; • Lannen; • wëll Kiischten. Dës Zorte sti virun allem op dem Rodanger a Rollenger Terrain, wou de Minettsbuedem ass. Op der Péitenger Säit an a Richtung Athem stinn: • Eechen; • Hobichen; • Bichen.

Bësch selwer gëtt och verschiddentlech Brennholz u Leit ver­ kaaft, déi et selwer schneiden an och transportéieren. Déi kleng Äscht, d. h. mat engem Duerchmiesser ënner 10 cm, bleiwen als Biomass leien an déngen deene klengen Déieren ewéi dem Däreldéier grad esou wéi den Insekten als Ënnerdaach.

Um Ufank vum Wanter, esou erkläert de Fierschter Christian Berg, gëtt d’Lafholz geschnidden. Dofir stinn him véier Staatsaar­ bechter zur Verfügung, déi hiert eegent Geschier benotzen, fir all déi Aarbechten, déi ustinn, ze maachen. Si gi pro Stonn vum Stat entschiedegt.

Ganz dacks ass et nach esou, datt d’Parkplaze bei de Bëscher mëssbraucht ginn als Mülldeponie. D’Onverantwortlechkeet an d’Res­pektlosegkeet huele leider zou, an net selte leien al Matrassen, Fernsehapparater esou wéi aner Dreckstuten an der Natur. Et sinn och Leit, déi hiren Ueleg op de Parkinge wiesselen oder mengen, d’Natur wier gutt fir den Äschebecher eidel ze maachen. Wann de Fierschter dat gesäit, da gëtt hien dat un d’Servicer vun der Gemeng (Péiteng oder Déifferdeng) weider, déi da fir d’Botzen zoustänneg sinn. Wien awer erwëscht gëtt, sief dat vun der Ëmweltpolizei oder der Douane, dee muss sech op eng zimlech gepeffert Rechnung gefaasst maachen, well si all kënnen an esou engem Fall e Protokoll schreiwen. An d’Kontrolle ginn nach weider verschäerft...

Wat geschitt mam Holz? D’Holz vun deene Beem, déi gehae ginn, gëtt dann och un d’Bierger aus der Gemeng ver­ kaaft. Eng Bestellung fir esou Brennholz ze kréien, hëlt den Ëmweltservice (Tel.: 50 12 51223/224/227) entgéint. Eng Kouert Holz (1,5 m3 – well jo d’Holz net riicht wiisst an och en Huelraum tëscht de Stécker bleift) kascht 85,68 Euro, den Transport 25 Euro an d’Schneiden och 25 Euro. D’Quantitéit pro Stot ass och begrenzt op 2 Kouerten. Am

Parkplazen an Dreck, zwee Suergekanner

Wou sinn ech?

De

7

Ech sinn e bësse verstoppt, ma zënter e puer Jorhonnerte stinn ech schonn hei op menger Plaz zu Rodange, wou all Dag Grouss a Kleng laanscht ginn ouni mech ze beuechten. Mäin Numm hunn ech dem Henri Clément vu Rolleng ze verdanken, un deen duerch dëst Kräiz soll geduecht gi well hie ganz onerwaart am Joer 1755 gestuerwen ass. Laang Joren huet keen no mär gekuckt, an esou hunn ech och zimlech gelidden. 1805 huet d’Madame Lafontaine-Hugré, eng ganz fromm Frau, mech nees schéi maache gelooss. Bei der zweeter Restauréierung am Joer 1988 huet sech déi Péitenger Gemengeverwaltung ëm mech gekëmmert. Schued, datt de Kader, an deem ech stinn, net zu mengem Aussi passt. Wësst Dir, wou ech stinn? Wa jo, da schéckt eis Är Äntwert op dës Adress: Gemeng Péiteng Concours Meng Gemeng Postkëscht 23 L-4701 Péiteng D’Gewënner dierfen sech iwwer dat neit Buch Kanner, Fässer, Ëmweltsënner vum Viviane Daman freeën. Opléisung vum Concours aus der Editioun Dezember 2011/Januar 2012: Ronn 10 Stonnen huet den Nuno Mafra un der Jousefsfigur geschafft. Iwwer d’Buch Schengen, En europäescht Wënzerduerf dierfen sech dës Kéier freeën: Irène CLAREN (Péiteng) Josée GRAF (Péiteng) Sandra SORAGNA (Péiteng) Laurette THEKES (Péiteng) Nico THEKES (Péiteng) Sylvie WEIS (Rodange)

02.02.2012 16:12:47


Péiteng – Meng Gemeng

8

Goûtez aux

plaisirs de l’eau au PiKo

tous les ans, juste avant les fêtes de fin d’année, PiKo ferme ses portes pour une quinzaine de jours pour permettre aux différents corps de métiers de réaliser les travaux d’entretien nécessaires pour garantir un environnement sûr aux visiteurs. en décembre 2011, la liste des interventions a compris entre autres: • la vidange des bassins; • le marquage des couloirs de natation dans le grand bassin; • la remise en état des joints de silicone autour des bassins; • la remise en peinture de toute l’installation de sauna; • le remplacement des armatures de douches. C’est donc à neuf que les visiteurs ont pu redémarrer la nouUne remise en peinture donne tout de suite un air de fraîcheur à la zone sauna velle année à la piscine de Rodange. Pendant les

vacances de carnaval,

Du nouveau carrelage ….

PiKo sera ouvert comme suit: Samedi 18 février de 9h00 à 19h00 dimanche 19 février de 9h00 à 18h00 du lundi 20 février au vendredi 24 février de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 21h00 Samedi 25 février de 9h00 à 19h00 dimanche 26 février de 9h00 à 18h00 La piscine de Pétange restera fermée pendant cette semaine!

et pour rester en forme, rien de mieux que de participer aux différents cours offerts à partir du mois de février 2012. Les inscriptions se feront à la piscine de Rodange. Cours d’aquagym Les mardis à partir du 14 février de 10h15 à 11h15 Les mercredis à partir du 15 février de 19h30 à 20h30 Les jeudis à partir du 9 février de 19h30 à 20h30 Cours de natation enfants les lundis à partir du 13 février de 16h30 à 17h30 Adultes les lundis à partir du 13 février de 18h00 à 19h00

MG_0212.indd 8

…et des armatures nouvelles au service des visiteurs

Baby-Schwammen Vum 9. Februar u ginn donneschdes tëscht 14.30 an 15.30 Auer Baby-Schwammstonnen ugebueden. d’Aschreiwunge sinn den dag selwer an der Péitenger Schwämm. de Cours, dee vun de Schwammmeeschteren aus dem PiKo gehale gëtt, dauert all Kéier 45 Minutten. temperatur vumWaasser: 32 Grad.

02.02.2012 16:12:54


Péiteng – Meng Gemeng

Fête à la Maison des Jeunes

Bon nombre de jeunes s’étaient réunis à la Maison des Jeunes à Pétange pour encadrer leurs invités et voisins de la Seniorie St Joseph de Pétange. Avant de se régaler, seniors et juniors ont activement participé à la préparation des gâteaux. Une activité qui a fait renaître des souvenirs chez les invités qui ont adoré travailler la pâte avant de découper les gâteaux et de les enfourner. Surtout les dames se sont souvenues des fêtes de Noël d’antan et elles ont pris plaisir de parler du bon vieux temps. Un délice aussi bien pour l’oreille que pour le palais!

9

La

Après la matinée de Noël, ce sont les jeunes des deux maisons qui ont voulu passer la soirée ensemble avant le début des vacances de fin d’année. Auprès d’un bon repas et dans une ambiance joyeuse, tous se sont donné rendez-vous pour début janvier, et donc pour une nouvelle année pleine d’activités.

Couper les gâteaux…

Du 20 au 22 février

Stage: «La confiance en soi, ça se cultive» Bon appétit à tout le monde

Op lëtzebuergesch Stage fir Kanner tëscht 9 an 12 Joer. Wou? Op der Maartplaz 1 zu Péiteng. Wéini? Vun 9.00 bis 16.00 Auer. Eng Garderie ass garantéiert tëscht 8.00 an 9.00 Auer esou wéi tëscht 16.00 a 17.00 Auer. Reservatioun duerch d’Iwwerweisung vu 40 Euro op de Kont LU82 0019 2155 4419 6000 (BCEE) mat dem Hiwäis „Stage vum 20. bis den 22. Februar“. Informatioune ginn et iwwer Tel. 691 309 127 oder 26 50 23 86. (du 2 au 4 avril le stage aura lieu en langue française). Org.: La Main Tendue asbl Angela

…et les goûter, c’est un vrai plaisir

Nach 47 Deeg … … bis d’Kavalkad zu Péiteng nees duerch d’Stroossen zitt. An do mécht d’Jugendhaus no dem groussen Erfolleg vum leschte Joer och nees mat. Bass du gär dobäi? Méchs du och gär bei aneren Aktivitéiten am Laf vum Joer mat? Da komm laanscht, zu Péiteng oder zu Rodange, oder ruff eis einfach un um Tel.: 26 50 10 17 / 26 50 25 05. Weider Informatiounen ënner www.jugendhaus-peiteng.lu

MG_0212.indd 9

…les emballer

02.02.2012 16:13:02


PÊiteng – Meng Gemeng

10

KĂŤnschtler aus eiser Gemeng

ZÍnter mÊi wÊi engem JorzÊngt ass d’Viviane Daman am Beräich vun der Kannerliteratur hei am Land bekannt.

Philou Kanner, Fässer, ËmweltsÍnner

D’Aarbecht vun der SchrÍftstellerin

Éditions Phi

.DQQHUB*HIWPHVFKHUB&RXYB&6LQGG

che gedauert ier d’Viviane Daman sech fir d’Publikatioun vun engem Buch entscheet huet. Eng Entscheedung, dÊi hatt awer bis haut net bereit huet. Themewelt fir Schßler D’Themen, dÊi d’SchrÍftstellerin an hire Bicher uschwätzt, drÊine sech Ímmer Ím Experienzen, dÊi d’Schßler schonn an hirem Liewe gemaach hunn oder Ím Saachen, deene si begÊint sinn. Mä net nÍmmen d’Kanner, och d’Viviane Daman selwer gräift ganz gär Saachen op, dÊi si och selwer erlieft huet. Dozou gehÊieren zum Beispill e geklautene VÍlo, den Dreck, deen an enger Baach schwÍmmt, d’Boken an der Fueszäit. Interessant ze wÍssen ass awer och, datt et d’Haaptfiguren – dÊi 4 Kanner an de Mupp (de Blacky) – a Wierklechkeet gouf. Haut sinn et Erwuessener, ma d’Autorin huet si esou gutt kannt, datt si wousst, wÊi si a bestÍmmte Situatioune gÊife reagÊieren. Dofir spillen d’Geschichten aus de Bicher och Ímmer an der PÊitenger Gemeng. A wann och net do steet, wou et ass, am Kapp vun der SchrÍftstellerin spillt sech alles ganz genee of.

30

KannerRaiber_Couv.indd 1

MG_0212.indd 10

Beruff: GÊrante vun enger Librairie a Buchautorin Lieblingsautoren: Erich Kästner, Emil Angel Inspiratioun: Leit, dÊi Erausfuerderungen unhuelen ouni grouss op d’Tromm ze schloen Bicher vun der Autorin: - Wann en Hond eng Kaz kritt – 2001 - Am Dezember Ím Niklosdag – 2003 - De PÊitenger Wand – 2005 (fir Erwuessener) - Kanner, Raiber, Polizisten – 2007 - Kanner, DÊif an e VÍlo – 2009 - Kanner, Gecken an zwee Abriecher – 2011 - Kanner, Fässer, ËmweltsÍnner – 2012 Philou

Präis: 16 E

Vun der Iddi bis zum fäerdege Buch an der Librairie, dat dauert nawell eng Zäitchen. An et fänkt gewÊinlech esou un, datt sech d’Viviane Daman an enger bestÍmmter Situatioun freet, wÊi seng eege Kanner eigentlech gÊife reagÊieren. Duerno leeft alles no engem bestÍmmte Programm of. D’Autorin schreift fir d’Êischt alles an en Heft ier uschlÊissend d’Noten op de Computer iwwerdroe ginn. No der Verbesserung, a wann d’Kanner dann Interessi weisen, da gÍtt och eng definitiv Versioun gemaach. Mä erÊischt wann et och deene verantwortleche Leit aus dem Verlag gefält, kÍnnt et op de Bichermaart. D’Viviane Daman geet och aus senge Bicher virliesen. Dat si Momenter, dÊi him besonnesch Freed maachen, well hatt dann nees Ímginn ass vu Kanner a si alleguer op enger Wellelängt sinn. DÊi vill Aarbecht gouf dann och mat engem 1. an engem 2. Präis Kanner, am Concours TOPRaiber, 5 vu Freed um Polizien Liesen an de Joren 2010 an 2011 belount. Doriwwer eraus De Steve kritt fir säi Gebuertsdag e VÍlo geschenkt. gouf Mä schonn den Dag drop kritt en en aus d’Autorin am Joer 2006 mam dem gespaarte Schoulkeller eraus geklaut ! Hien a sengvun FrÍnn maache op d’Sich ... Kulturpräis der sech PÊitenger Gemeng ausgezeechent. Dat nächst Buch ass och schonn an der Maach – mÊi gÍtt awer op dÍser Plaz nach net verroden. DÊi kleng a manner kleng Lieser dierfte gespaant sinn!

Viviane Daman

Kanner, Raiber, Polizisten

Et war och am Kontakt mat de Schoulkanner, wou si op de Wee vum Schreiwe koum. An deene mÊi hÊije Klassen huet si zesumme mat de Schßler Geschichten erschafft, fir hinnen ze weisen, wÊi e gudden Aufsatz ausgesi soll. Dat huet ganz gutt geklappt, an et gouf esouguer eng vun de Geschichten an der KannerzäitschrÍft Zack publizÊiert. Fir dÊi mÊi kleng Schßler huet d’Viviane Daman sech selwer dru ginn an huet Geschichten op lÍtzebuergesch op d’Blat bruecht, an dat, well et deemools jo nach net esou vill LÍtzebuerger Literatur gouf wÊi dat haut de Fall ass. Dat goung iwwer Joren esou weider bis den Emil Angel gemengt huet, hatt soll dach e Buch doraus maachen. Et huet awer nach eng Zäit-

E ganz speziellt Thema huet d’Autorin an dem Buch Mir vergiessen net ugeschwat, wou si op Entdeckungsrees an der PÊitenger Gemeng geet an an engem Dialog tÍscht Grousspapp an Enkel iwwer den zweete Weltkrich schwätzt a gläichzäiteg d’Monumenter an der PÊitenger Gemeng entdeckt. Eng Zäitrees, net just fir dÊi Kleng.

Viviane Daman

Aus de Kannerschong erausgewuess

Viviane Daman

Viviane Daman

D’SchrÍftstellerin war, iert si sech selbstänneg gemaach huet, ChargÊe de cours an de PrimärKanner, Fässer, schoulen an der PÊitenger GeËmweltsÍnner meng. An dunn, am Joer 2003, 'pLYpLHU.DQQHUVLEHLGH*URXVVHOWHUHQXP'XHUIDQGHU esou kuerz virun dem 50. Ge9DNDQ]$QGHU%DDFKIDQQHVLGRXGHJ)sVFKDQHH)DDVVZRX buertsdag, verrÊit d’Autorin, wollt *sIWGUDQDVV6ROOGpLQHL)LUPDHSSHVGHUPDW]HGLQQKXQQ si onbedÊngt nach eng KÊier eppes Neies ufänken, huet sech kuerzerhand selbstänneg gemaach a fÊiert zÍnterhier d’Librairie ABC zu Esch/Uelzecht.

Präis: 16%

Éditions Phi

Éditions Phi

Éditions Phi

E Krimi fir Kanner

02.12.2009 10:37:29

02.02.2012 16:13:08


Agenda

A ssemblées

11

générales

Vendredi 10 février Union cycliste Rodange Rodange – Kulturzenter Ufank: 19.00 Auer

Vendredi 16 mars Cercle philatélique Rodange Rodange – Centre culturel Début: 19h30 Samedi 25 mars Réunion mensuelle Foi et Lumière Minette Rodange – Centre culturel De 14h30 à 18h30

Samedi 11 février Aarbechterënnerstëtzungsveräin Rodange Rodange – Kulturzenter Ufank: 15.00 Auer

Jeudi 29 mars Croix Rouge, section Pétange Pétange – Home St Hubert (1er étage) Début: 19h30

Dimanche 12 février Société avicole Rodange Rodange – Centre culturel Début: 16h00

V endredi 10

Réunion mensuelle Foi et Lumière Minette Rodange – Centre culturel De 14h30 à 18h30 Lundi 13 février Société Chorale Lamadelaine Lamadelaine – Centre de loisirs Début: 19h30 Mercredi 15 février Foyer de la Femme Pétange Pétange – Maison de la culture A Rousen Début: 15h00 Samedi 18 février Coin de Terre et du Foyer Rodange Rodange – Centre culturel De 15h00 à 19h00 Dimanche 19 février LRIV Rodange Rodange – Centre culturel Début: 14h00 Mercredi 29 février LSAP Sektioun Gemeng Péiteng Pétange – Maison de la culture A Rousen Début: 19h30

février

Stiermung vun der Gemeng an Intronisatioun vum Prënzepuer Péiteng „Randonnée joyeuse“ an de Caféen, déi de Fuesfändel aushänken hunn Ab 18.30 Auer Informatiounen iwwer Tel.: 661 505 838 Org.: Amicale des Anciens Princes et Princesses de la Cavalcade de Pétange

S amedi 11

février

Pabeiersammlung Péiteng – an der ganzer Uertschaft Vu moies fréi un D’Päck an d’Kartonge däerfen net méi schwéier wéi 10 kg sinn Org.: Guiden a Scoute vu Péiteng Bal masqué pour enfants Lamadelaine – Centre de loisirs (rue Grousswiss) Début: 15h00 Prix du billet d’entrée: 3 € (enfants), 5 € (adultes) Animation avec DJ Maritus, cadeaux et tombola Danse et jeux avec l’équipe Dames Org.: FC Rodange 91

Samedi 3 mars La Courageuse Pétange Pétange – Maison de la culture A Rousen Début: 19h00

D imanche 12

Dimanche 4 mars Foyer de la Femme / Foyer des Jeunes Pétange – Maison de la culture A Rousen Début: 14h00

Kannerfuesbal Péiteng – Home St Hubert Entrée: gratis fir d’Kanner, 5 € fir Erwuessener Informatiounen iwwer Tel. 59 56 08 Org.: La Courageuse Péiteng

MG_0212.indd 11

février

Les mardis après-midi de 14h00 à 19h00

Marché des Saveurs Sur la place J.F. Kennedy à Pétange Spécialités de différents pays (Luxembourg, Italie, Autriche, etc.) Organisé par l'Association des professionnels des foires et marchés asbl, en collaboration avec la Commune de Pétange

V endredi 17

février

Chicken Fiesta Péiteng – Café am Home Ufank: 21.00 Auer Org.: Zackeg Hinger

S amedi 18

février

Kannerfuesbal Lamadelaine – Fräizäitzenter (rue Grousswiss) Ufank: 14.00 Auer Org.: Société de Musique Lamadelaine Fueskichelcher vun der Musek Rodange – an der ganzer Uertschaft D'Musek verkeeft nees hir Kichelcher a fiert vu moies un duerch d’Stroossen Org.: Harmonie Municipale de Rodange

D imanche 19

février

Kannerfuesbal Lamadelaine – Fräizäitzenter Ufank: 14.30 Auer Entrée: 3 € (Kanner), 5 € (Erwuessener) Org.: Gaart an Heem Lamadelaine

V endredi 2

mars

Fuesparty Péiteng – Brasserie Dagobert Animatioun mam DJ Dan Klein Gratis Entrée Org.: Millenium Bikers

02.02.2012 16:13:08


Agenda

12

Mardi 6 et 26 mars

Bicherbus Zu Péiteng beim Schoulgebai An Éigent Vun 13.15 bis 13.45 Auer zu Rodange um Parking bei der Sportshal vun 13.50 bis 14.05 Auer Org.: Kulturministère

m ercredi 7

mArs

Marché mensuel Pétange – Place J.F. Kennedy De 8h00 à 13h00 org.: Association des professionnels des foires et marchés asbl proudly presents

s Amedi 10

REMMI DEMMI

mArs

Pabeiersammlung Rodange a lamadelaine – an der ganzer Uertschaft Vu moies fréi un. D’Päck an d’Kartonge däerfen net méi schwéier wéi 10 kg sinn. org.: Guiden a Scoute vu Rodange/ lamadelaine

PRE CAVALCADE PARTY 17. Mäerz 2012 - 20.11 h Home St Hubert, Péiteng mat der

Bregenzer Guggamusik Pipeline-Hülar (A) Schalmeienzug Vorderland Mondheuler (A) an der

d imAnche 11

DE FRUENDE

mArs

Bazar – Internationale Fraendag Rodange – Kulturzenter Ufank: 10.00 Auer org.: Union des Femmes luxembourgeoises asbl

l Undi 19

mArs

Clôture de la session carnavalesque 2012 Pétange – place du marché Cérémonie avec mise en bière des drapeaux du carnaval Début: 18h00 org.: Fédération européenne des Cités Carnavalesques (FeCC)

MG_0212.indd 12

Virverkaaf: nëmme 5 Euro!

d imAnche 25

mArs

Concert de Gala Pétange – Home St Hubert Concert à l’occasion du 90e anniversaire de la chorale Prix du billet d’entrée: 8 € org.: Chorale municipale ons Heemecht Pétange asbl

d imAnche 1 er

i·m·p·r·i·m·e·r·i·e HEINTZ, Pétange

N°1 Kölner Karneval Party Rock Band

AVril

Bazar Rodange – Centre culturel (avenue Dr Gaasch) De 14h00 à 18h00 informations par tél.: 26 50 27 67 (mme Schreiner) org.: Foyer de la Femme Rodange

02.02.2012 16:13:15


Agenda

13

E Sonndeg, den 26. Februar

Buergbrennen Zu Rolleng um Roudreis Animatioun vun 14.00 Auer u beim Fräizäitzenter. Fakelzuch an Ufänke vun der Buerg: 18.30 Auer Org.: Corps des Sapeurs Pompiers volontaires de la commune de Pétange

An Nidderréideng op der Denneknippchen Animatioun vun 14.00 Auer un Freedefeier géint 20.00 Auer Duerno gëtt d’Buerg ugefaangen Org.: Amicale Nidderréideng Rodange

Eng Familliepensioun, matten an engem klengen Duerf zu Lëtzebuerg. Rou an Erhuelung sinn um Rendez-vous. Aus engem aneren Eck vum Land kënnt d'Colette, eng iwwerkomesch Bauereknupp. D'Colette, den zackege Blëtz, ass erëm do! Vun naiver Natur, iwwerrascht a beonrouegt dëst aussergewéinlecht Hausmeedchen, dat schwätzt wéi de Mond him gewuess ass, een nom aneren, deen an dëser Pensioun wunnt. Duebel Personalitéiten, Heemlechkeeten an Onverhofftes stierzen eis vun enger Iwwerraschung an déi aner. Eddi Trauregkeet!

Les souverains de Pétange, Rodange et Lamadelaine de Charlemagne au Grand-Duc Henri Esou heescht dee 4. Band vum Geschichtsfuerscher, deen d’Péitenger Geschichtsfrënn erausginn. De Präis ass 15 Euro. Dozou kommen nach 2,5 Euro Porto fir d’Verschécken hei am Land. Bestelle kann een de Geschichtsfuerscher iwwer E-mail (histpeta@pt. lu) oder duerch d’Iwwerweise vun 17 Euro op de Postscheckkonto CCPL (LU38 1111 2325 2718 0000). Fir weider Informatioune kënnt Dir Eech un d’Geschichtsfrënn wenden, an dat iwwer Tel. 26 65 22 22 oder freides mëttes am Kulturhaus 'A Rousen' zu Péiteng tëscht 15.00 an 18.00 Auer um 2. Stack.

De Riddo ass den:

16. a 17. Mäerz um 20 Auer

zu Lamadelaine am Fräizäitzenter

20. Abrëll um 20 Auer

zu Péiteng am Home St Hubert (fir d’Rout Kräiz) Reservatiounen an Informatiounen iwwer Tel. : 50 41 12 oder ënner info@rappdeckelen.lu

Expositions Maison de la culture A Rousen (9, place du Marché, Pétange)

Services utiles Nouvelle adresse pour les analyses de sang:

Laboratoires réunis 33, avenue Dr Gaasch L-4841 Rodange Tél.: 621 376 750

MG_0212.indd 13

Club Art Libre

Exposition de peinture, poterie, peinture sur soie et sculptures Du 12 au 19 février L’exposition est ouverte tous les jours entre 14h00 et 18h00

Françoise Scholtes-Olinger – Nico Gaffiné Exposition de peintures Du 17 au 25 mars L’exposition est ouverte les après-midis

02.02.2012 16:13:17


Péiteng – Meng Gemeng

14

Wat war lass? November 2011 – Gutt geschwomme sinn d’Schüler aus dem Päsch-Gebai vu Rodange, déi de Schoulsportdag dozou genotzt hunn, e puer Spende fir Kanner an der drëtter Welt zesummen ze kréien. Déi sougenannte Giedelen a Pätteren hunn hiert Versprieche wouer gemaach, an esou ass eng schéin Zomm zesummekomm. Ganz houfreg hunn d'Schüler de Scheck iwwer 1.200 ­Euro un d’ONG Eng Bréck mat Latäinamerika iwwerreecht a krute vun deene Verantwortlech erkläert, datt dës Suen a Museksinstrumenter investéiert ginn an esou en Anti-Gewaltprojet mat Kanner a Jugendlech a ­Kolumbien ënnerstëtzt gëtt.

28.11.2011 – Depuis quelques années déjà, la Commune de Pétange offre aux écoliers la possibilité de participer à des activités leur permettant de faire de nouvelles expériences en matière d’environnement et d’accroître leur connaissances dans ce domaine. Ainsi, le contact avec la nature les éduque tout en les amusant pendant les après-midis libres de la semaine. Après avoir participé à au moins 5 différentes activités, les jeunes ont reçu leur diplôme en présence de membres du Collège échevinal et du Conseil communal. Le bourgmestre les a remerciés pour leur engagement et les a encouragés à continuer à s’intéresser à la nature ainsi qu’à sa protection.

6.12.2011 – Fast kein Tag geht vorbei, ohne dass sich die Hiobsbotschaften in den Nachrichtensendungen häufen. Am 23. Oktober 2011 traf ein schweres Erdbeben die Menschen in der osttürkischen Provinz Van und forderte Hunderte von Toten. Die Gemeinde Petingen wollte ihren Teil dazu beitragen, dass den Opfern mit Decken, Zelten sowie Lebensmitteln geholfen werden konnte und überreichte einen Scheck über 2500 Euro an Marc Crochet vom Luxemburger Roten Kreuz. Bürgermeister Pierre Mellina, umgeben von den Schöffen sowie Mitgliedern des Gemeinderates erhielten anschließend Erklärungen zur Verwendung der Spendengelder.

MG_0212.indd 14

02.02.2012 16:13:22


Péiteng – Meng Gemeng

15

3.12.2011 – Eng al Traditioun héichhalen, esou housch et ewéi zanter Jorzéngte schonn zu Rodange an zu Rolleng, wou d’Barbel, d’Patréinin vun de Biergleit an de Schmelzaarbechter, gefeiert gouf. Obwuel d’Wieder eng Grëtz méi frëndlech hätt kéinte sinn, hu sech d’Pompjeeën zu Rolleng an den Aarbechterënnerstëtzungsveräin zu Rodange et net huele gelooss fir dem Bärbelendag e wierdege Kader ze bidden. No der Blummennéierleeung an der Mass goufen an deenen zwou Uertschafte Bierger geéiert, ier duerno op den obligate Patt invitéiert gouf.

13.12.2011 – Fir hir Chrëschtauditioun hat d’Musekschoul nees eng Kéier déi Rollenger Kierch erausgesicht. E wierdege Kader fir déi musikalesch Fortschrëtter vun deene jonke Leit ze héieren, déi hiert Kënne virgedroen hunn. Vill Elteren a Frënn haten de Wee op Rolleng fonnt, esou datt si hiren Nowuess och konnten duerch hir Presenz ënnerstëtzen. Vun der Gittar bis d’Harf an iwwer de Gesang wossten d’Museker ze iwwerzeegen an deementspriechend goufe si och mat vill Applaus fir hir Leeschtunge belount. Et sief awer och nach gesot, datt d’Organisatioun vum Owend an den Hänn vun de Verantwortlech vun der Musekschoul louch. Begleet goufen déi Jonk vun de Chargé de Coursen.

MG_0212.indd 15

02.02.2012 16:13:33


16

Péiteng – Meng Gemeng 16.12.2011 – Just virun de Chrëschtdeeg huet de Schäffen- a Gemengerot 21 Membere vum Gemengen- a Léierpersonal esou wéi e puer Politiker fir hire laangjäregen Engagement an de Kommissioune geéiert. Si all hunn 20 Joer am Déngscht vun der Gemeng an de Bierger geschafft a kruten e Scheck mat engem Zertifikat respektiv e Kaddo iwwerreecht. E grousse Merci fir hiren Asaz iwwer Joren a Jorzéngten eraus huet de Buergermeeschter dräi Politiker – Lily Gansen, Roger Klein an Albert Muller – gesot, an dat, nodeems si sech aus dem politesche Liewen zeréckgezunn hunn.

1.1.2012 – C’est bien la première grande compétition de la nouvelle année qui s’est déroulée à Pétange le 1er janvier: le Cyclocross International. Avec plus de 70 coureurs au départ des différentes catégories, le parcours s’est révélé très exigent et les efforts fournis par les sportifs ont été considérables. C’est un trio français avec John Gadret, Francis Mourey et Nicolas Bazin qui a triomphé lors de cette édition. Le meilleur luxembourgeois, Christian Helmig, s’est classé 11 e. Chez les dames, c’est la néerlandaise Marianne Vos qui a atteint la plus haute marche du podium tandis que Marco König (Allemagne) a gagné dans la catégorie Juniors et Sébastien Hayot (France) dans la catégorie ­Débutants.

6.1.2012 – Wéi d’Traditioun et wëll, waren d’Membere vum Gemengepersonal grad esou wéi d’Leit aus dem Enseignement ufanks Januar op den Neijoerspatt vun der Gemeng invitéiert, deen am Fräizäitzentrum zu Rolleng war. Dëser Invitatioun ware méi wéi 300 Leit nokomm. De Schäffen- a Gemengerot hunn de Mataarbechter fir dat neit Joer gewënscht an de Buergermeeschter huet a senger Usproch d’Hoffnung ausge­ dréckt, datt nees eng Kéier esou gutt Aarbecht geleescht géif ginn ewéi an de Jore virdrun. Fir de musikaleschen Encadrement vun dem Owend hunn d' Luxembourg Swingers gesuergt.

MG_0212.indd 16

02.02.2012 16:13:40


Péiteng – Meng Gemeng

17

7.1.2012 – Bürgermeister Pierre Mellina hat in Begleitung der Schöffen Roland Breyer und Jeannot Linden den Bewohnern der Seniorie St. Josef in Petingen einen Besuch abgestattet und Neujahrswünsche überbracht. Als kleine Überraschung erhielten die Senioren eine Decke. Diese kleine Aufmerksamkeit der Gemeindevertreter wurde gerne angenommen, da die kalte Jahreszeit sich bekanntlich noch nicht abgemeldet hat.

10.1.2012 – Afin de mieux se retrouver dans le zoning artisanal et commercial à Pétange, la commune a fait élaborer un projet y afférent par la société locale Aguila. Une nouvelle structure de 3 panneaux extensibles et échangeables a été érigée près du parking du hall sportif à Pétange. Les emplacements publicitaires ont été achetés par les annonceurs. L’administration communale a également loué des emplacements afin de mieux signaliser les bâtiments lui appartenant. Différentes couleurs servent à regrouper les bâtiments respectivement les sociétés dans un certain périmètre. Ce projet a coûté 35.000 euros, le montage ainsi que la pose des panneaux ont été exécutés par les services communaux.

11.1.2012 – Eine Delegation aus dem russischen Mytischi (in der Nähe der Hauptstadt Moskau gelegen) in Begleitung des ersten Sekretärs der russischen Botschaft in Luxemburg weilten zwei Tage in der Gemeinde Petingen, wo sie auch vom Schöffenrat mit Bürgermeister Pierre Mellina an der Spitze empfangen wurden. Die Gäste zeigten großes Interesse bei ihrem Besuch in der Seniorie St. Josef sowie einigen Sporteinrichtungen auf dem Gemeindegebiet. Auch die Jugendhäuser sowie die wichtigsten Kriegsdenkmäler standen auf dem gut gefüllten Besuchsprogramm.

MG_0212.indd 17

02.02.2012 16:13:46


Péiteng – Meng Gemeng

18

Etat civil

La Commune Entsorgung von Bioabfall

Naissances 14/11/2011 17/11/2011 19/11/2011 19/11/2011 21/11/2011 25/11/2011 25/11/2011 26/11/2011 26/11/2011 28/11/2011 28/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 11/12/2011 13/12/2011 14/12/2011 14/12/2011 25/12/2011 27/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 03/01/2012 03/01/2012 06/01/2012 06/01/2012 07/01/2012 08/01/2012 10/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 13/01/2012 15/01/2012

VIEIRA ALMEIDA Diego CAMPAGNA ANDRES Luca MACIEJEWSKI Maximilien SILVESTRE FONSECA Ruben NOTHAR Jayden BIRCA Leonardo MORAIS FERREIRA Lilya JUSIC Minela KARKI Navin CARVALHO Athénaïs GOMES Wyatt LATINO Alessia TEIXEIRA BASTOS Samuel BROSIUS Leonie HADZA Anisa PARALTA Giovanna MCHIRI Rayaine NOLL Jordan RIBEIRO AZEVEDO Yara MAILLIET Alex FERREIRA FIGUEIREDO Hugo DE SOUSA SEMEDO Sara MILLIM Sam SEIXAS OLIVEIRA Juliane FIKRI Baraa NEIS Jayden LOUVOUEZO DOOH Fabiola SANTOS OLIVEIRA Afonso ORLANDO Alessio STRAINCHAMPS Chloé GREDIC Edis DE JESUS MENDES Rafaela MONTEIRO DA COSTA Maria BARBOSA GOMES Guilherme GOMES ANUNCIAÇÃO Davide TEIXEIRA MACEDO Bruno MACHADO DA CUNHA ALEGRE Miguel

L-4722 Pétange, 39, Cité CFL L-4880 Lamadelaine, 91, rue des Prés L-4830 Rodange, 40, route de Longwy L-4709 Pétange, 56, rue Adolphe L-4720 Pétange, 115, rue de la Chiers L-4887 Lamadelaine, 68, rue du Titelberg L-4831 Rodange, 136, route de Longwy L-4771 Pétange, 41, rue du Parc L-4732 Pétange, 10, rue de l'Eglise L-4778 Pétange, 42, rue Léonard Schroeder L-4741 Pétange, 1-A, rue des Jardins L-4751 Pétange, 208, route de Longwy L-4776 Pétange, 21, rue Michel Rodange L-4819 Rodange, 63, rue de la Gendarmerie L-4740 Pétange, 2, rue Prince Jean L-4734 Pétange, 32, avenue de la Gare L-4782 Pétange, 6, rue de l'Hôtel de Ville L-4760 Pétange, 72-A, route de Luxembourg L-4782 Pétange, 13, rue de l'Hôtel de Ville L-4888 Lamadelaine, 8, rue Op den Gehren L-4757 Pétange, 21, rue Marie-Adélaïde L-4750 Pétange, 74, route de Longwy L-4772 Pétange, 41-B, rue de la Piscine L-4755 Pétange, 1, rue de Linger L-4761 Pétange, 25, route de Luxembourg L-4736 Pétange, 35, rue Guillaume L-4876 Lamadelaine, 13, route de Luxembourg L-4750 Pétange, 16-A, route de Longwy L-4751 Pétange, 208, route de Longwy L-4731 Pétange, 8, rue des Ecoles L-4814 Rodange, 21, rue de la Fonderie L-4734 Pétange, 21, avenue de la Gare L-4831 Rodange, 296, route de Longwy L-4831 Rodange, 278, route de Longwy L-4762 Pétange, 60, route de Niederkorn L-4808 Rodange, 18, chemin de Brouck L-4824 Rodange, 17, rue des Jardins

Mariages 18/11/2011 META Fisnik, Rodange - JUPI Sebastjana, Wallerfangen (Allemagne) 02/12/2011 DOS SANTOS FIALHO Francisco Paulo, Rodange - DI DOMENICO Marisa, Rodange 02/12/2011 DOS SANTOS GONÇALVES Simão Pedro, Rodange - MARTINS Sara, Rodange 15/12/2011 CACADOR TEIXEIRA Elder, Pétange - MIRANDA RIBEIRO Carmen Dolores, Pétange 22/12/.2011 USHKALOV Oleg, Rodange - CRETU Domnica, Rodange 22/12/2011 GILBERTZ Jean Mathias Pierre, Pétange - ZENNER Elvire Thérèse Catherine, Pétange 05/01/2012 HOT Armin, Rozaje (République du Monténégro) - GUSINJAC Rafeta, Pétange 06/01/2012 AUVRAY Briant Angelo Fernand, Lamadelaine - NEVES Viviane Ailine, Lamadelaine 06/01/2012 PIETRELLI Gaston Yvon, Rodange - LI Jianghui, Aubange (Belgique)

MG_0212.indd 18

Die Biotonnen auf dem Gemeindegebiet werden das ganze Jahr über wöchentlich geleert. Am Tag der Leerung muss jede „grüne“ Tonne mit einem Aufkleber und einer Nummer gekennzeichnet sein. Ist dies nicht der Fall, so kann die Biotonne nicht geleert werden.

Den entsprechenden Aufkleber erhält der Bürger im Umweltamt der Gemeinde Petingen. Die Benutzung der ersten Biotonne ist kostenlos, derweil für die zweite eine einmalige Benutzergebühr erhoben wird. Letztere ist in der geltenden Gebührenordnung festgelegt. Entsorgung von Hausmüll Die grauen Mülltonnen, welche ausschließlich für Restmüll verwendet werden sollen, werden ebenfalls wöchentlich geleert (zusätzliche Informationen sind dem Kalender „Wat ass lass“, welcher an alle Haushalte verteilt wurde, zu entnehmen). Diese Behälter sind mit einem elektronischen Chip sowie einem Strichcode (7 Ziffern) ausgestattet. Falls ein Problem mit dem Chip auftreten sollte, so können die Gemeindemitarbeiter der Abfallwirtschaft die Mülltonne anhand des Strichcodes identifizieren und leeren. Andernfalls ist dies nicht möglich. ! Um zu vermeiden, dass einer ihrer Müllbehälter nicht geleert wird, rät das Umweltamt, die Aufkleber regelmäßig zu überprüfen. Falls ein Aufkleber fehlt oder nicht mehr lesbar ist, so sollten Sie das Umweltamt umgehend darüber in Kenntnis setzen. Tel.: 50 12 51-223/224/227

02.02.2012 16:13:47


Péiteng – Meng Gemeng

mune informe Collecte des déchets organiques Les poubelles vertes sont vidées une fois par semaine tout au long de l’année sur le territoire de la commune. Le jour de l’enlèvement public, chaque poubelle verte doit être munie d’un autocollant numéroté. Si cela n’est pas le cas, le récipient ne peut être vidé. L’autocollant en question est disponi­ ble auprès du département Ecologie de la Commune de Pétange. L’utilisation du premier récipient est gratuite alors que l’utilisation d'un deuxième récipient engendre une taxe d’utilisation unique fixée par le règlement-taxe en vigueur. Collecte des déchets ménagers Les poubelles grises qui sont uniquement destinées aux déchets ménagers sont également vidées une fois par semaine (des informations y afférentes se trouvent sur le calendrier «Wat ass lass?» qui a été distribué à tous les ménages).

Ces récipients sont munis d’une puce électronique ainsi que d’un code barre (7 chiffres). Dans le cas où un problème survient avec la puce, les collaborateurs du service Hygiène de la Commune peuvent identifier la poubelle grise grâce au code barre et la vider. Dans le cas contraire, le vidage n’est pas possible. ! Afin d’éviter qu’un de vos récipients ne soit pas vidé, le département Ecologie conseille aux citoyens de vérifier régulièrement les autocollants. Si un autocollant manque ou n’est plus lisible, veuillez contacter le service Environnement. Tél.: 50 12 51/223/224/227

MG_0212.indd 19

19

Décès 11/11/2011 11/11/2011 12/11/2011 15/11/2011 22/11/2011 23/11/2011 25/11/2011 25/11/2011 01/12/2011 01/12/2011 03/12/2011 05/12/2011 13/12/2011 14/12/2011 16/12/2011 17/12/2011 22/12/2011 28/12/2011 28/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 01/01/2012 02/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 04/01/2012 09/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 11/01/2012

ESCH Michel L-4732 Pétange, 22, rue de l'Eglise PETER-LEDERLE Virginie Marie dite Hélène L-4760 Pétange, 48, route de Luxembourg KREMER-BAUSCH Catherine Justine L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise KIESCH René Camille Jean-Pierre L-4751 Pétange, 184, route de Longwy LAMBOTTE-DELMOTTE Gabrielle Marie Valérie Odile L-4831 Rodange, 89, route de Longwy LEGRAND-KEMP Louise L-4885 Lamadelaine, 14, rue de la Providence BACKES Gustave Nicolas Eugène L-4777 Pétange, 30, rue des Romains RASTODER Ragib L-4843 Rodange, 2, rue Fontaine d'Olière BROSIUS Jean Alphonse L-4775 Pétange, 17, rue de la Résistance MENIGER-THIEL Liliane Suzanne L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise LENERS-SCHMITZ Marguerite L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise GOERGEN Norbert Henri L-4753 Pétange, 7, Place de la Libération SCHEIDWEILER-WILTGEN Justine Marie L-4752 Pétange, 42, rue Lentz SCHLINK Albert L-4710 Pétange, 40, rue d'Athus DE SOUSA OLIVEIRA José L-4743 Pétange, 1, rue Aloyse Kayser ODEM François Georges L-4780 Pétange, 7, rue C-M Spoo KNAUS Raymond Michel Alphonse L-4713 Pétange, 100, rue Belair KINN Michel L-4825 Rodange, 8, rue Prince Jean LEMOS VIEIRA BASTOS-PINTO RIBEIRO Lucinda Da Conceiçao L-4780 Pétange, 12, rue C-M Spoo DEL MASTRO Giovannantonio L-4879 Lamadelaine, 21, rue de la Montagne GRAF-SCHMIT Suzanne L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise SARTI Raymond Jean L-4882 Lamadelaine, 39, rue du Moulin SADLER-VIVANI Assunta L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise KRANTZ-KRIER Marguerite Claire L-4809 Rodange, 5, rue Ronnwies MULLER-RAUSCH Madeleine Marie L-4807 Rodange, 91, rue Nicolas Biever DAUPHIN-BACKES Marie Christine L-4810 Rodange, 9, rue du Clopp LINDEN-ZIMMER Catherine L-4881 Lamadelaine, 124, rue des Prés REISDORFF André Louis L-4818 Rodange, 72, avenue Dr Gaasch PAGE Martin Wittich L-4733 Pétange, 11, rue du Chemin de Fer GREMLING-KRIER Marie Bertha L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise NÜRENBERG-REUTER Madeleine Anne L-4732 Pétange, 28, rue de l'Eglise MANCIN-STEFFENMÜNSBERG Germaine L-4887 Lamadelaine, 45, rue du Titelberg WISELER-FRIES Eva Hélène L-4810 Rodange, 91, rue du Clopp

Zum Thema Vill gouf an de leschte Wochen a Méint zum Thema Asylanten an eiser Gemeng an um nationale Plang diskutéiert. Dofir ass et och wichteg, e puer Gedanken zu der aktueller Situatioun ze verléieren. Redaktioun: Wéi gesäit d’Zesum­ meliewe mat den Asylanten zu Péiteng aus? Roland Breyer: Zënter d’Fa­millen an engem Pavillon vum alen LTMA ënnerbruecht goufen, huet et guer keng Problemer an deem Quartier ginn, esou datt d’Awunner berouegt sinn. Wat d’Kanner ugeet, esou ginn déi, wéi ugekënnegt, all Dag an d’Schoul. Hiren Unterrecht ass an

Asylbewerber

der aler Spillschoul zu Péiteng an der Kierchestrooss. Redaktioun: Wéi ass d’Soli­ daritéitsaktioun ukomm? Bei der Bevölkerung an och bei den Asylanten. Roland Breyer: Op béid Säiten ass se ganz gutt ukomm. Eis Bevölkerung huet immens gutt reagéiert an och ganz vill gespent. An dat esou wuel fir d’Asylanten ewéi fir déi manner bemëttelt Bierger aus eiser Gemeng. Dofir nach eemol e grousse Merci un all déi Leit, déi matgemaach hunn. Redaktioun: Bis wéini bleiwen déi Asylanten hei?

Roland Breyer: Wéi d’Gemeng Péiteng vum Familljeministère schrëftlech matgedeelt krut, bleiwen d’Asylante bis spéitestens Enn Juni 2012 hei zu Péiteng. Redaktioun: Kommen och an Zukunft nach Asylanten? Wou ginn déi ënnerbruecht? Roland Breyer: All Gemeng am Land ass jo dozou opgeruff ginn, Asylanten en Daach iwwer dem Kapp ze ginn. Wann d’Gebaier vum alen LTMA hei zu Péiteng ofgerappt ginn (dat misst am Hierscht 2012 ufänken), da musse mer eng Auswäichméiglechkeet fannen. Wou dat ass steet awer bis elo nach net fest.

02.02.2012 16:13:49


MG_0212.indd 20

02.02.2012 16:13:52

Meng Gemeng - Editioun Februar / Mäerz 2012  

Blletin communal 'Meng Gemeng' - édition février / mars 2012

Meng Gemeng - Editioun Februar / Mäerz 2012  

Blletin communal 'Meng Gemeng' - édition février / mars 2012

Advertisement