Page 1

Commotie

DĂŠ studievereniging voor alle communicatiestudenten in Groningen

? n e r e d u t gaat s j i j s u D W

e! i t o m m o c r o o v n e ij zorg


e i t o m m o C n a Het Bestuur v Beste aankomende eerstejaars CIW-student, Gefeliciteerd! Ervoor kiezen om Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) te gaan studeren is al de eerste goede keuze die je hebt gemaakt! En dat dan ook nog in de gezelligste studentenstad die Nederland kent. Twee goede keuzes in één klap. Zelf ben ik inmiddels derdejaars student en bereid ik me voor om na de zomervakantie mijn bachelorscriptie te gaan schrijven. Terugkijkend op de afgelopen drie jaar kan ik wel zeggen dat ik erg veel geleerd heb, van het schrijven van wetenschappelijk onderbouwde teksten tot het communiceren binnen organisaties. Door de vele communicatiegebieden die binnen CIW worden aangeboord, heb ik bovendien ontdekt waar mijn echte interesses liggen. En dat is dan weer heel handig met het oog op mijn keuze voor een masteropleiding. Maargoed, dat is voor jou nog een ‘ver van je bed show’. Lid worden van Commotie ligt daarentegen binnen handbereik! Er zijn verschillende redenen waarom; allereerst om mensen te leren kennen, met korting naar het introductiekamp te kunnen en leuke feesten en borrels mee te maken. Maar naast al de sociale activiteiten, hebben mijn bestuursgenootjes en ik, samen met alle actieve leden in commissies geprobeerd om ook wat praktijk en verdieping aan de studie toe te voegen. Zo zijn we bijvoorbeeld een keertje naar NOS geweest om daar te kijken op de redactie en de communicatieafdeling! Vanaf september geven wij het stokje vol vertrouwen door aan het kandidaatsbestuur. Zij zullen dan weer nieuwe, leuke en leerzame activiteiten gaan organiseren. Veel plezier en succes de komende jaren en ik hoop jou een keer tegen te komen op een van onze activiteiten! Liefs, Kim Visser Voorzitter Commotie-bestuur ’12-‘13

Bestuur ‘12 - ‘13 van links naar rechts

Floor, Kim, Mariss

a & Sara


Het Kandidaatsb estuur van Commotie Beste aankomende CIW-student, Spannend! Nog even en jullie gaan beginnen aan een avontuur vol met communicatieve uitdagingen. Niet alleen colleges, ook buiten CIW zal je merken dat je ontzettend veel hebt aan je studie. Je gaat met een andere blik kijken naar bijvoorbeeld websites en je let steeds beter op hoe mensen eigenlijk met elkaar praten. Tenminste, dat is mijn eigen ervaring. Ik ben nu tweedejaars CIW-student en heb de afgelopen twee jaar met veel plezier CIW gestudeerd.

ie

n o é L , m e h c Jo

a

May & a d n i l r A , Anne,

Bestuur ‘13 - ‘14

van links naar rechts

Deze twee jaar waren nóg leuker omdat ik lid was van Commotie, de studievereniging van CIW. Commotie organiseert ontzettend veel activiteiten naast de studie, van praktijkdagen en workshops tot aan gezellige borrels en feesten. Je krijgt als je lid bent ook korting op je studieboeken! Ook wordt er ieder jaar een buitenlandse reis georganiseerd, zo zijn we afgelopen jaar naar München geweest. Een absolute aanrader is het door Commotie georganiseerde introductiekamp: een leuk weekend op Ameland waarin je je medestudenten gemakkelijk leert kennen. Eigenlijk kan ik nog wel een paar a4’tjes schrijven over Commotie, maar dat zal ik jullie besparen. Ik hoop jullie in ieder geval komend jaar te mogen verwelkomen bij de activiteiten van Commotie, dé studievereniging voor alle communicatiestudenten in Groningen. Tot dan! Anne Venema Kandidaatsvoorzitter Commotie-bestuur ’13-‘14


e d j i b f e i t c a Word vereniging! Het is niet voor niets dat ongeveer 80% van de nieuwe studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen zich direct inschrijft bij studievereniging Commotie. Velen daarvan beleefden al daarvoor al een fantastisch introductieweekend op zonnig Ameland en leerden meteen veel medestudenten kennen. Een goede basis voor het allereerste college, de week erop! Al je studiegenoten kom je tegen bij Commotie. Tijdens onze activiteiten leer je gemakkelijk en snel veel nieuwe vrienden kennen. Je komt ze tegen op een van onze congressen of praktijkdagen, de jaarlijkse buitenlandse reis, al liftend tijdens de liftwedstrijd, het running dinner of tijdens de maandelijkse borrel of grote feesten. We organiseren dus zowel studiegerelateerde als gezellige sociale activiteiten. Mede mogelijkgemaakt door jou! Al deze activiteiten worden namelijk georganiseerd, bedacht en uitgevoerd door een 65-tal actieve leden. Binnen verschillende commissies en later misschien zelfs het bestuur kun je veel ervaring opdoen op het gebied van organiseren. En het is nog gezellig ook! Actief lid zijn is dan ook de beste manier om je studiegenoten nog beter te leren kennen. Het is niet voor niets dat actieve leden dat vaak meerdere jaren volhouden! In dit boekje vind je een korte impressie van alle commissies die zich inzetten voor de vereniging! Wie weet zit er voor jou ook iets bij!

Als lid van Commotie kun je ervo te worden. or kiezen a Niet alleen ctief doe je unie naast je stu ke ervaring die en staat op het goed op je leuke me je cv, ook le nsen kenne er n! Tot slot op het Ac ben je welk tieve Lede om nweekend e n d e Actieve Ledendage n.


AlmanakCie

n arboek voor alle lede ja ig ht ac pr n ee or sie zorgt elk jaar vo thema krijgt, staan r de an n ee r De Almanakcommis ee w ar almanak, die ieder ja iews, verhalen over rv te in , ar ja ie ot van Commotie. In de m m Co kun je je en uit het afgelopen k. In de AlmanakCie oe allerlei gebeurteniss nb le oe sm n ee t bestuur en ken met bedrijven er w en m sa k oo r ke alle commissies en he je ze oten lent kwijt, maar leer ta ijf hr sc en met je commissiegen it en ite m tiv sa je t crea da is e si is e aan deze comm benaderen. Het leuk culair eindresultaat! ta ec sp n éé ar na kt toewer

SpeCie

De Special E vents-comm issie organis maandelijks eert alle fee e (thema)bo stjes! En dat rrels, het Pr meer. Verde zijn er geno o m r v in e ent in de Te rzorgt deze eg: tien ledenweeke n c t-feest, Alfa ommissie tw nd. Afgelop b etfeest en ee actieve le en jaar orga en een Kara dendagen e niseerde de oke Night. D n het actieve SpeCie bijvo e meeste va fijne stamkr orbeeld een n onze moo oeg ‘t Golde J ungle-borre ie feestjes v n Fust. Hou l inden plaats jij wel van e in onze altijd en feestje? D an is de Spe Cie misschie n iets voor jou !

AkCie

De AkCie is een ge zellige commissie d ie elke maand een activiteit organisee niet-studiegerelate rt. Dit kunnen kleine erde activiteiten zijn zoal of running dinner, s een spelletjesavo maar ook grotere ac nd tiviteiten zoals een buitenland. Afgelo pen jaar ging de lif lif tw ed st rijd naar het twedstrijd naar Leuv lang konden feeste en, waar we een w n. Ook de sportfana eekend ten kunnen hun ha sportactiviteiten w rt ophalen, want o orden door de AkC ok de ie georganiseerd. A dus al je sportivitei ls lid van de AkCie t, creativiteit en en kun je thousiasme kwijt b ij het organiseren va n veel gezellige activiteiten !

RedakCie

list of re als schrijver, journa ie rr ca n ee n va en udenten drom worden! Waar kun nu st te ie n at ze ic le un ge m m om co ed el Ve elt go redactiecommissie we eerlijk zijn, het vo e n D te ? la ie ot En . m er m ev Co n gg la va vers akCie er rriere dan in de Red ca je et m n de Comment. Vier ke te d, ar la st sb r ng gi ni je bete re ve s on de en vormgeving van Commotieleden. In le al n va at m ur verzorgt de inhoud de de cs, htige stukje proza op oek uit naar hot topi rz de on op k oo per jaar valt dit prac at , je ga art je niet alleen schrijven s du je er le kt als team samen. St e Ci er w ak ed en R en m na ie at grote communic interviewt kleine en ons! berucht schrijver bij en d em ro be s al re carrie


PrakCie

ze mmotie. Als lid van de Co n va ie ss is m m co st praktische organisatie van de de or vo De PrakCie is de mee ijk el rd oo w rgader n jaar lang verant mmissiegenoten ve co p oe gr commissie ben je ee ge lli ze ge mmotie. Met een bezoeken. Afgelopen te om en ijv praktijkdagen van Co dr be te r leuke en interessan Fryslan, DUO, Theate ep ro m O ar na en brainstorm je over st ee w dere praktijkdagen ge jaar zijn er onder an Elsevier. Odeon de Spiegel en

IntrodukC

De Introduk Cie is een va n de vele leu collegejaar ke commiss ben je druk ies van Com bezig met d voor de aan motie. Gedu e voorbereid komende ee rende het ingen voor h rstejaars. Hie een accomo e t introductiek rbij moet je datie, het m amp gezelligheid d a e k n e k n e v n a a n a een draaibo n het regele . Met z’n ac ek, maar vo n van hten poten te ze oral aan een tten. Dit kam probeer je een zo succ heleboel esvol en leu p is natuurli k mogelijk k jk dé ontmo studievriend amp op etingsplek o en te maken m voor de c . Misschien olleges al zelfs wel vrie nden voor h et leven!

ie

StuCie

Als lid van de StuC ie zorg je voor stud workshops. Je gaat ie-gerelateerde acti samen met je com viteiten, namelijk le m zingen en is sie op zoek naar in deze om een leuke te re ss an te le sprekers en benad zing of workshop te hierbij zelf onderw ert geven voor de leden erpen bedenken d va n C o m m otie. Je kunt ie aansluiten bij CIW dat leerzaam en in en wat jullie als com teressant is. Naast missie denken lezingen en worksh boekverkoop van C ops zorgt de StuCie ommotie. Twee ke ook voor de er per jaar verzorg boeken kloppen, je je de boekverkoop bestelt de ze en na . Je zorgt dat alle de bestellingen ben de boeken. Ben je je aanwezig bij de geïnteresseerd in ee uitgifte van n serieuzere comm issie? Dan is de StuC ie zeker een aanrader!

CongresCie

s. Dit congres vindt re ng co ie at ic un m m t co . t Commotie een groo thema te bedenken n er se ee ni om ga or ag sl ar ja de r n de aa Ie je en jaren waren jaar. Als commissie ga op or el vo fg t A he n. in re ts so aa on pl sp d altij rs en en de verschillen ar een locatie, spreke g na in en am ek fr , zo ie t at he ic is un a m com Daarn e hard s onder andere crisis re ng co t he zellige commissie di n ge va n s a’ ee n va je de them ou H . ie ed! vrouwencommunicat bij de CongresCie go je t zi an D ? en tt tussen mannen- en ze er te een leerzame dag ne aan de slag gaat om


ComMa

r! Dit congres spitst be to ok in s re ng co e een n de ComMa-commissi t er se ni missie zitten leden va ga m or co ar ja de k In El g. tin ke ar nten. mmunicatie en m voor marketingstude ng gi ni re zich toe op zowel co ve ie ud st van de Marug, de ctieve workshops ra te in en en zowel Commotie als ng zi le worden verschillende entmarketing. De nm ai rt te En a Tijdens het congres em th t he ema. Vorig jaar was ees erbij in oktober! W s! re ng co t he gegeven over één th et m r oment druk in de wee m t di op is e si is m m co

LustrumCi

Commotie is bijna jarig e wordt de vij n dat kan nie fentwintigs t zomaar vo t e v e orbij gaan! In rjaardag van een lustrum december 2 de verenigin week. Een w 013 g dan ook g activiteiten. eek vol fees r o De Lustrum t o e t li s jk g e e , vierd met sociale maa Cie is al sind een topfees r ook studie s maart 2013 t te maken. g e relateerde druk in de w Thema van eer om van de week is R deze week uis! Want co mmunicatie kan even verwarrend als verhelde rend zijn!

e

ReisCie

De Reiscom missie is ver antwoordeli commissieg jk voor de s enoten ga je tudiereis va o p z o de reis. Je re ek naar een n Commotie gelt alles, va geschikte lo . Samen me n de slaappla catie en de voor een afw t je g a e isselend dag tsen tot het hele invullin p g v ervoer. Ter p rogramma’s van aan een univ met zowel r laatse zorge ersiteit en b u n imte voor cu jullie edrijven. Afg ltuur als een Zagreb en B e lo p e n r e be udapest. Be izen voeren n jij een reis ons al naar M zoek leider? Dan ünchen, is de ReisCie iets voor jou .


p m a k e i t c u d Intro Ook dit jaar organiseert studievereniging Commotie weer het introductiekamp voor de nieuwe studenten Communicatieen Informatiewetenschappen. Dit jaar is het thema ‘Film’. We hebben een aantal van de mooiste genres als inspiratie gebruikt voor onze activiteiten tijdens dit weekend. Denk bijvoorbeeld aan een horrortochtje, een RomCom feestje en een spectaculaire duik. Dit alles en nog veel meer zal plaatsvinden op het prachtige Ameland! Datum: vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september Locatie: vakantiehuis Kienstra op Ameland Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan? En wil je alvast nieuwe studiegenoten leren kennen? Geef je dan op voor dit fantastische kamp! Ook zul je nog meer informatie ontvangen als je je aangemeld hebt voor de studie CIW. De kosten bedragen 50 euro voor leden van Commotie en 55 euro voor niet-leden van Commotie. Aanmelden kan vanaf nu! Let op: Deelnemers zorgen zelf voor een geldig vervoersbewijs van Groningen naar Holwerd (het vertrekpunt van de boot). Deze kosten zijn dus niet bij de prijs inbegrepen. We hopen je te zien eind augustus! IntrodukCie 2012-2013

Meld je aan op l/intro! .n e ti o m m o c v .s w ww

Korting op je boeken! Commotie organiseert jaarlijks tweemaal een boekenverkoop waar je als lid profiteert van flinke kortingen op je studieboeken. De verkoop voor de eerste studieperiode vindt plaats in de eerste week van september. Bachelorstudenten kunnen hun boeken vooraf bestellen en betalen in de webshop van Commotie en de boeken vervolgens ophalen tijdens het ophaalmoment. Studieboeken van Commotie kosten doorgaans zo’n 10% minder dan nieuwe boeken uit de reguliere boekhandel. Korting op Engelstalige boeken kan zelfs oplopen tot 15%. Onze leverancier zorgt er sowieso voor dat je boeken gegarandeerd goedkoper zijn dan op bol.com. Vind jij de boeken ergens anders goedkoper? Wij zorgen ervoor dat het bij ons nog goedkoper wordt. De StuCie stelt gedurende het collegejaar vast welke boeken nodig zijn voor welke vakken. Informatie is geworven bij de docenten en dus altijd het meest recent. Je koopt dus nooit de verkeerde boeken!

Bestel in de zome rvakantie je boeken via www.s vcommotie.nl!


Bereik ons!

Like ons, volg ons en vind ons en je bent altijd op de hoogte!

facebook.com/svcommotie @CommotieRuG www.svcommotie.nl

Van 16 t/m 20 december 2013 is het feest! Commotie viert haar vijfde lustrum. Het wordt een week vol activiteiten. Feestjes, lezingen, spellen en veel meer! Communicatie staat bol van de ruis en Commotie in december ook! De LustrumCie zal jullie verwennen met verwarrende feestjes, activiteiten vol miscommunicatie en veel meer onduidelijke zaken. Like & volg ons en blijf op de hoogte!

facebook.com/commotielustrum @commotielustrum

Eerstejaarsboekje  
Eerstejaarsboekje  
Advertisement