Page 1

Werkprogramma 2013-’14

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland Brussel, maart 2014


Inhoudsopgave

Inleiding ............................................................................................................................................ 2 De adviespraktijk per project ............................................................................................................. 3 1.

Beleidsadvies (gevraagd): Viering 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015 ......................................................................................................................................... 3

2.

Beleidsadvies (gevraagd): Vlaams-Nederlandse herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog .. 3

3.

Plan van Aanpak i.v.m. totstandkoming FotoPLUS .................................................................. 4 3a. Vervolgtraject FotoPLUS .................................................................................................... 4

4.

Voltooiing adviestraject rond Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen ..................................................................................................................................... 5 4a. Subadvies Derde Landen: Cultureel Ambassadeur (of: Vaandeldrager, werktitel) ........... 5 4b. Subadvies Derde Landen: Paradepaardjes ........................................................................ 5 4d. Subadvies Derde Landen: Regelgeving .............................................................................. 6

5.

Digitaal platform ...................................................................................................................... 7

6.

Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kunstonderwijs ..... 9

7.

Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten .... 10

8.

Adviestraject (ongevraagd): Fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking ............... 10

9.

Adviestraject: De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs in de context van internationalisering (NTU) ..................................................................................................... 11

10.

Briefadvies n.a.v. actuele ontwikkelingen: Gezamenlijke reactie Raad voor Cultuur, Strategische AdviesRaad Cultuur en CVN op beleidsnota van Minister van OCW Cultuur in beweging en vernieuwd Vlaams Kunstendecreet. ................................................................ 11

Planning in één oogopslag ............................................................................................................... 12 Colofon ........................................................................................................................................... 13

Pagina 1 van 13


Inleiding De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland is de belichaming van de politieke wil in Vlaanderen en Nederland om samen te werken. Dit heeft culturele, maatschappelijke, educatieve en economische dimensies, zowel nationaal als internationaal. Met name op dat laatste punt kan CVN een meerwaarde vervullen en kan die gezamenlijke politieke wil tot aansprekende resultaten leiden. Missie CVN evalueert en ziet toe op de uitvoering van het Cultureel Verdrag waarin deze politieke wil is uitgedrukt, en doet dat door, zowel gevraagd als op eigen initiatief, te adviseren over de bilaterale Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van Cultuur, Onderwijs, Wetenschappen en Welzijn. Door deze brede oriÍntatie komen deze vier thema's van het Cultureel Verdrag optimaal, en onderling verbonden tot hun recht. Werkwijze Waar mogelijk formuleert CVN praktische aanbevelingen voor de uitvoering van het vigerend beleid in zogenaamde praktijkadviezen. Daarnaast geeft CVN, waar dit opportuun is, aanvullende aanbevelingen omtrent optimalisatie van bilateraal of unilateraal beleid. Om de gewenste samenwerking verder te entameren fungeert CVN als contactpunt door de VlaamsNederlandse samenwerking te ondersteunen en stimuleren. Adviespraktijk In de praktijk produceert CVN drie typen adviezen: praktijkadviezen, beleidsadviezen, en flits-of briefadviezen. Een volledig gevraagd advies wordt voorafgegaan door een zogenaamd intern preadvies. Deze voorfase biedt aan CVN en de overheden de gelegenheid om de inhoudelijke wensen en ambities onderling af te stemmen. Een flitsadvies is een bondig geformuleerd ad-hoc advies dat CVN geeft als reactie op een actuele ontwikkeling. Een beleidsadvies kan nog worden opgevolgd door subadviezen. Een subadvies is de verdere uitwerking van een bepaald thema in een beleidsadvies en wordt daar ook al als dusdanig in aangekondigd. Werkprogramma Tijdens haar vergadering op 12 juni 2013 heeft de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland het werkprogramma 2013-’14 vastgesteld, waarin de geplande adviezen thematisch zijn gegroepeerd. In de najaarsvergadering is de planning vastgesteld, die in dit document tevens wordt gepresenteerd.

Pagina 2 van 13


De adviespraktijk per project 1.

Beleidsadvies (gevraagd): Viering 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015 Adviesaanvraag dd. 12 juni 2012 De Vlaamse en Nederlandse regering verzoeken CVN om advies uit te brengen over de mogelijke opzet en invulling van deze viering, en daarbij het bovenstaande en volgende mee te wegen: 

De viering versterkt de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, op cultureel gebied en anderszins;

De viering verenigt eigen initiatieven van burgers en instellingen onder een gezamenlijke noemer en beeldmerk;

De viering weet ruime belangstelling te wekken van het bredere publiek, onder meer via social media en de pers.

Op 4 september 2013 presenteerde CVN te Brussel Tot hier. En nu verder! Beleidsadvies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015 . 2.

Beleidsadvies (gevraagd): Vlaams-Nederlandse herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog Adviesaanvraag dd. 2 februari 2013. Het preadvies Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. (pre)Advies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland is inmiddels opgeleverd. Op dit moment onderzoeken Vlaanderen en Nederland de mogelijkheid om gezamenlijk initiatieven rond de herdenking van WOI te ondersteunen. Beide overheden verzoeken de CVN hierover advies uit te brengen. Dit advies dient in elk geval in te gaan op het verbinden van lokale activiteiten aan weerszijden van de grens, bijvoorbeeld via een digitaal platform, op het vergroten van kennis bij een geïnteresseerd publiek over wat WOI voor Vlaanderen en Nederland heeft betekend, en op de actuele draagwijdte van WOI voor met name een jongere generatie. Op 21 september 2013 presenteerde CVN te Doorn (Utrecht) Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. Beleidsadvies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland. Hieronder volgt een overzicht van de bijbehorende subadviezen die CVN in het kader van het adviestraject publiceert.

Pagina 3 van 13


3.

Plan van Aanpak i.v.m. totstandkoming FotoPLUS In het verlengde van het beleidsadvies inzake de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag, vragen de overheden CVN om een overzicht van de stand van zaken van de Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling en samenwerking. Adviesaanvraag dd. 19 maart 2013 Een scherp beeld van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking sinds 1995 tot nu, met overzichten, voorbeelden en aantallen per sector, met trends en aard van de activiteiten. Koppeling met de viering in 2015 (20J): de viering is een etalage voor de samenwerkingsverbanden die goed verlopen, en geeft een impuls aan de samenwerkingsverbanden die minder succesvol zijn.

De Foto De Foto is gepubliceerd als onderdeel van Tot hier. En nu verder! Beleidsadvies over de viering van 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015 (CVN, 4 september 2013). Het is een inventaris die CVN in samenwerking met fondsen en steunpunten gemaakt heeft, op basis van de in het voorjaar van 2014 direct beschikbare documentatie. FotoPLUS CVN beveelt in Tot hier. En nu verder! aan om de Foto nog scherper te maken. Een completer beeld met overzichten, voorbeelden en aantallen per sector, en met trends en aard van de activiteiten: de FotoPLUS van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, CVN een plan van aanpak voor deze FotoPLUS. dat tot stand komt in samenwerking met de prominente Vlaamse en Nederlandse kennispartners.

Planning Najaar 2013: expertmeeting in verband met totstandkoming Plan van Aanpak voor FotoPLUS. 3a. Vervolgtraject FotoPLUS Totstandkoming FotoPLUS op basis van werkmethodiek als voorgesteld in preadvies. Exacte planning nader te bepalen. Planning Totstandkoming FotoPLUS: derde kwartaal van 2014. CVN organiseert in het kader van FotoPLUS een expertmeeting met de prominenten uit de Vlaamse en Nederlandse creatieve industrie. Deze expertmeeting werd voorheen gepland in het kader van het subadvies WO1 waarbij het als aanbevolen in Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu (CVN, 21 september 2013), de online portal als aanbevolen in Tot hier. En nu verder! (CVN, 4 september 2013) en het digitaal platform zoals door CVN aanbevolen in Sleutels tot Verzilveren. Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen (CVN, 10 april 2013) geagendeerd werd. CVN wenst nu het onderwerp van deze expertmeeting uit te breiden en op te nemen in het adviestraject FotoPLUS waarbij culturele samenwerkingen binnen de creatieve industrie in beeld worden gebracht.

Pagina 4 van 13


4.

Voltooiing adviestraject rond Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen Op 10 april 2013 publiceerde CVN Sleutels tot verzilveren. Beleidsadvies over VlaamsNederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen. In dit advies kondigt CVN de verdere uitwerking aan op enkele van de aangehaalde thema’s in de vorm van subadviezen. Hieronder volgt hiervan het overzicht. 4a. Subadvies Derde Landen: Cultureel Ambassadeur (of: Vaandeldrager, werktitel) Om de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking op een positieve manier, richting een breed publiek op internationaal toneel herkenbaar te maken en publiciteit te bezorgen, beveelt CVN vertegenwoordiging aan door een Cultureel Vaandeldrager.

Hij of zij is de verpersoonlijking van het beste dat Vlaanderen en Nederland te bieden hebben, zowel lokaal als richting Derde Landen. De Vaandeldrager brengt de Vlaams-Nederlandse samenwerking dichtbij een breed en internationaal publiek. Daarmee haalt hij of zij aandacht en publiciteit naar de culturele troeven die Vlaanderen en Nederland gezamenlijk te bieden hebben. CVN brengt een afzonderlijk subadvies uit met aanbevelingen voor uitvoering van dit concept. Planning Sinds publicatie, heeft het begrip Cultureel Ambassadeur tot discussie geleid. CVN heeft daarop besloten de term als zodanig niet verder te hanteren. Tegelijkertijd heeft CVN meerdere voorbeelden kunnen noteren van een "ambassadeursfunctie” waarmee succesvol publiekelijk wordt geacteerd. CVN onderkent de verwarring die het begrip Cultureel Ambassadeur mogelijk kan veroorzaken. Tegelijkertijd worden nut en noodzaak van de inhoud van de aanbeveling nog altijd waargenomen. Zeker gezien het feit dat deze werkwijze een manier is om tegen uiterst geringe kosten veel publiciteit te genereren voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. CVN houdt zich aanbevolen om hieraan op een later moment, naar wens van de overheden, alsnog opvolging te geven. 4b. Subadvies Derde Landen: Paradepaardjes Met de term paradepaardjes doelt CVN op het erfgoed dat het artistieke product is van de gedeelde Vlaams-Nederlandse culturele ruimte. Dit zijn met name: •

het erfgoed van de Oude Meesters

de kunstvormen op basis van de Nederlandse taal

Naast deze twee erkende paradepaardjes, verdient ook het identificeren van paradepaardjes van hedendaagse cultuur aandacht. Naar voorbeeld van onder meer het Nederlandse topsectorenbeleid, zou ook in Vlaams-Nederlands verband de nieuwe generatie van wereldburgers aansprekende sectoren moeten worden aangeduid. Dit versterkt de mogelijkheden om te verzilveren door samen te werken. CVN brengt over dit aspect een afzonderlijk subadvies uit. Planning Publicatie van het subadvies: voorjaar 2014. Uitwerking samen met NTU.

Pagina 5 van 13


4d. Subadvies Derde Landen: Regelgeving Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om ten aanzien van Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking de verschillen in regelgeving of organisatiestructuren geheel weg te nemen. CVN beveelt daarom aan om te inventariseren waar de verschillen leiden tot belemmering van Vlaams-Nederlandse samenwerking. Als vervolgstap kan voor elk problematisch verschil een oplossing gezocht worden, in de vorm van een bilaterale werkafspraak die het mogelijk maakt het verschil te omzeilen. CVN brengt een afzonderlijk subadvies uit met aanbevelingen voor beleid en bilaterale werkafspraken die de nadelige effecten van verschillen in regelgeving tussen Vlaanderen en Nederland helpen oplossen. CVN doet deze aanbevelingen mede op basis van een inventarisatie van belemmeringen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking, in kaart gebracht door de bilaterale culturele organisaties, fondsen en sectorinstellingen. Planning CVN behandelt dit thema als onderdeel van het geplande adviestraject over VlaamsNederlandse samenwerking in de podiumkunsten. De podiumkunstensector geldt als case study, als startpunt voor het onderzoek van CVN naar regelgevingsproblematiek. Afhankelijk van de uitkomst, ontwikkelt CVN een onderzoek naar meerdere of alle takken van de kunst- en cultuursector. Oplevering preadvies Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten: voorjaar 2014.

Pagina 6 van 13


5.

Digitaal platform CVN pakt de volgende eerder geformuleerde subadviezen en vervolgtrajecten op tijdens de verkenning voor de totstandkoming van een digitaal platform. Doel is het genereren van optimaal publieksbereik voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, zowel binnen de Lage Landen als richting derde landen. 2a. Subadvies Voorbij de mythen: Vlaams-Nederlandse samenwerking creatieve industrie i.v.m. digitaal platform 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland Voortkomend uit het (pre)Advies Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu. (pre)Advies over 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland. Het zichtbaar en vindbaar maken van de bestaande kwaliteitsvolle informatie op een duurzaam digitaal platform over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de herdenking, is de aangewezen manier om de aandacht van jongere generaties (van 8 tot 80 jaar oud) te trekken. Vanuit het digitaal platform wordt gemakkelijke de koppeling gemaakt met de verschillende digitale (sociale) media; precies de kanalen waarin het platform verankering moet vinden doordat jonge mensen er links van het platform op sociale media plaatsen. CVN beveelt de totstandkoming aan van een digitaal platform dat verankering vindt in de communicatiekanalen van met name jongere generaties, zoals sociale media. Voorts is het van essentieel belang dat het platform aansluit op heersende interesse in informatie, om uit te kunnen groeien tot een bekend en veelvuldig geraadpleegd medium. Hierover brengt CVN een sub-advies uit. 4c. Subadvies Sleutels tot Verzilveren: Digitaal Platform CVN beveelt online culturele presentatie aan, die de offline acties en evenementen complementeert. Om Vlaanderen en Nederland binnen de EU en daarbuiten, met name in verre Derde Landen, van een sterk gezamenlijk profiel te voorzien, is dit vruchtbaar en noodzakelijk. CVN brengt een afzonderlijk subadvies uit met aanbevelingen voor de creatie van een VlaamsNederlands platform naar voorbeeld van ARTtube, Lukas Art in Flanders en Google Art Project. De precieze totstandkoming van het platform verdient nader onderzoek: zelfstandig of in samenwerking met een bestaand initiatief. Planning CVN behandelt dit thema in combinatie met Digitaal Platform als aanbevolen in Voorbij de mythen. De Groote Oorlog toen en nu (CVN, 21 september 2013), en de online portal als aanbevolen in Tot hier. En nu verder! (CVN, 4 september 2013). Behandeling tijdens Expertmeeting Creatieve Industrie in het kader van het adviestraject FotoPLUS. 4e. Subadvies Sleutels tot Verzilveren: Fondsen voor grensoverschrijdende culturele samenwerking CVN beveelt aan om de actuele informatie over de omvang en beschikbaarheid van budgetten voor culturele projectsubsidies, inclusief weergave van de richtlijnen en voorwaarden voor aanvraag, op transparante en toegankelijke wijze inzichtelijk te maken op de website van het departement dat de middelen verstrekt. CVN levert een subadvies op met aanbevelingen voor uitvoering. Planning CVN behandelt dit thema als onderdeel van het geplande adviestraject over VlaamsNederlandse samenwerking in de podiumkunsten. De podiumkunstensector geldt als case study, als startpunt voor het onderzoek van CVN naar beschikbare fondsen. Afhankelijk van de uitkomst, ontwikkelt CVN een onderzoek naar meerdere of alle takken van de kunst- en cultuursector. Pagina 7 van 13


Oplevering preadvies Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten: voorjaar 2014. Sleutels tot Verzilveren. Aanbeveling 1a: De vertegenwoordigingen in het buitenland als experts in hét netwerken CVN beveelt aan dat de vertegenwoordigingen in het buitenland zich focussen op hun kerntaak, zijnde hét netwerken en matchmaking, en deze opgebouwde kennis en contacten duurzaam vastleggen in een database die raadpleegbaar is voor externen uit de sector. Een database die meer is dan alleen een droge opsomming van enkele organisaties. (De toegang tot) deze database vormt een essentiële voorwaarde voor feitelijke waardecreatie door de sector. Het bestaande kapitaal van netwerk en contacten wordt hierdoor verzilverd. Matchmaking kan zo resulteren in kansen voor de realisatie van zowel eenmalige gezamenlijke projecten, als voor de opbouw van een langdurige samenwerkingsverbanden. Zonder de sector top down grensoverschrijdende samenwerking op te leggen, of zelf te diep inhoudelijk op de materie in te gaan. De verankering van hét netwerken en matchmaking bij de vertegenwoordigingen is zo tevens het antwoord op de kwetsbaarheid van samenwerking die momenteel nog te veel steunt op individuele competenties en persoonlijke verhoudingen. De database ondervangt het risico op het verlies van contact tussen instellingen, bedrijven en organisaties aan weerszijden van de grens, wanneer medewerkers een andere functie aannemen en bijgevolg de persoonlijke contacten ‘meenemen’. Hierdoor wordt het netwerk duurzaam en robuust vastgelegd. Tot hier. En nu verder! Aanbevolen pakket marketing – onderdeel 1 De portaalwebsite is het centrale presentatiemedium voor de Viering. Zwaartepunt van de website is een online culturele agenda. Het online portaal bevat hieromtrent alle meest actuele informatie, waarnaar op de reguliere communicatiekanalen voor kunst en cultuur verwezen kan worden. Dit draagt bij aan optimaal bereik voor de Viering. De lancering van het online portaal vindt plaats in september 2014 en is een feestelijk moment. Tot hier. En nu verder! Openbaar inzichtelijk maken Foto+ in online database Grensopener+ CVN beveelt aan om de bestaande online database ‘Grensopener’ (www.grensopener.eu) met kleine aanpassingen om te bouwen tot de online portal voor Foto+: Grensopener+. Dit project is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse hiertoe toegeruste partners. Beoogd resultaat is Grensopener + als uitgebalanceerd en inclusief overzicht van alle VlaamsNederlandse culturele activiteiten, zowel uit het verleden, als in het heden en structurele plannen voor de toekomst.

Planning Oplevering preadvies aan Vlaamse en Nederlandse overheden: derde kwartaal 2014.

Pagina 8 van 13


6.

Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kunstonderwijs CVN bereidt de oplevering voor van een preadvies over Vlaams-Nederlandse samenwerking in het kunstvakonderwijs aan de hogeschool en het beroepssecundair onderwijs of wel middelbaar beroepsonderwijs gericht op de maakindustrie rond de kunstensector (zoals technische en ambachtelijke opleidingen). Hierna te noemen: het kunstonderwijs. Zonder in te breken in nationale plan- of beleidsvorming, zet het advies ten eerste in op het leggen van de Vlaams-Nederlandse verbinding voor uitwisseling van kennis en goede praktijken ten aanzien van de aansluiting die opleidingen bieden op de arbeidsmarkt. Ten tweede is het advies gericht op samenwerking als visitekaartje voor het onderwijs van de Lage Landen richting Derde Landen.

Doel van het beleidsadvies Het aangrijpen van de actuele noodzaak tot optimalisering van het kunstonderwijs, om tot uitwisseling van kennis en goede praktijken in Vlaanderen en Nederland te komen. Thematiek van het beleidsadvies 1.

De aansluiting van het kunstonderwijs op de arbeidsmarkt

2.

Uitstraling richting Derde Landen

Planning Oplevering preadvies aan Vlaamse en Nederlandse overheden: voorjaar 2014.

Pagina 9 van 13


7.

Adviestraject (ongevraagd): Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten CVN bereidt de oplevering voor van een ongevraagd preadvies over Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling in de podiumkunstensector. Doel van het beleidsadvies Het wegnemen van belemmeringen in regelgeving (fiscaal, sociaal etc.) en het vinden van optimale facilitering in het beleid van de samenwerking en uitwisseling binnen de podiumkunstensector. Met speciale aandacht voor het inventariseren van de noodzaak voor de harmonisering van regelgeving en financieringsmethodiek ter bevordering van de arbeidsmobiliteit van kunstprofessionals, in eerste instantie binnen de Lage Landen en in tweede instantie ook richting Derde Landen. Thematiek van het beleidsadvies 1.

Arbeidsmobiliteit van kunstprofessionals

2.

Financieringssystematiek van podia

3.

Het publiek (bereikbaarheid en ontsluiting aanbod)

4.

Subsidieverstrekking op verschillende niveaus Nb.: CVN maakt onderscheid tussen loketten en andersoortige subsidietoekenning. Enerzijds werken de overheden met subsidieverstrekking via fondsen en (lokale)overheidsdepartementen: de loketten. Anderzijds zijn er bijkomende middelen beschikbaar bij ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen. Dit zijn twee stromen met eigen kenmerken, die CVN als zodanig onderscheidt en onderzoekt.

5.

Aanwezigheid centraal aanspreekpunt podiumkunstensector

Planning Oplevering preadvies aan Vlaamse en Nederlandse overheden: voorjaar 2014. 8.

Adviestraject (ongevraagd): Fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking CVN brengt de Vlaamse, Nederlandse en internationale fondsen in kaart voor zover die opening bieden aan projecten ter ondersteuning of effectuering van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking binnen de Lage Landen en richting derde landen. CVN formuleert aanbevelingen om de financiĂŤle mogelijkheden voor eenieder vindbaar en inzichtelijk te maken. Planning

CVN behandelt dit thema als onderdeel van het geplande adviestraject over VlaamsNederlandse samenwerking in de podiumkunsten. Ook in het adviestraject FotoPLUS zal de bekostiging van internationale producties beschreven worden. De podiumkunstensector geldt als case study, als startpunt voor het onderzoek van CVN naar beschikbare fondsen. Afhankelijk van de uitkomst, ontwikkelt CVN een onderzoek naar meerdere of alle takken van de kunst- en cultuursector. Oplevering preadvies Vlaams-Nederlandse samenwerking in de podiumkunsten: voorjaar 2014.

Pagina 10 van 13


9.

Adviestraject: De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs in de context van internationalisering (NTU) CVN levert een inhoudelijke bijdrage aan het advies van de Raad van de Nederlandse Taal en Letteren over de positie van het Nederlands als instructietaal in het hoger onderwijs. Als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan wil de Nederlandse Taalunie (NTU) een onderzoek doen naar het gebruik van de Nederlandse taal in het Hoger Onderwijs in het Nederlandse taalgebied. Tegelijkertijd signaleert CVN aanleiding om de studie ‘Het Engels in het Hoger Onderwijs’ (2002) te actualiseren, waarbij ditmaal de Nederlandse taal centraal staat. Afstemming en samenwerking ligt hier voor de hand: CVN neemt plaats in de commissie die zich buigt over de formulering van het advies van de NTU over de positie van het Nederlands in hoger onderwijs. Planning Nederlandse Taalunie voert regie.

10.

Briefadvies n.a.v. actuele ontwikkelingen: Gezamenlijke reactie Raad voor Cultuur, Strategische AdviesRaad Cultuur en CVN op beleidsnota van Minister van OCW Cultuur in beweging en vernieuwd Vlaams Kunstendecreet. De collega-adviesraden publiceren een gezamenlijke reactie op de meest recente beleidsstukken. Het is een bilaterale visie, met bilaterale aanbevelingen in verband met het beleid dat op unilaterale basis tot stand komt. Planning Nader te bepalen.

Pagina 11 van 13


Planning in één oogopslag # in werkprogramma 1.

Adviestraject

Eventueel sub-traject

Planning

Beleidsadvies (gevraagd): Viering 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015 Beleidsadvies (gevraagd): VlaamsNederlandse herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog Plan van Aanpak (gevraagd): FotoPLUS Expertmeeting Creatieve Industrie

Voltooid

6.

Adviestraject (ongevraagd): VlaamsNederlandse samenwerking in het kunstonderwijs

Voorjaar 2014: publicatie preadvies

7.

Adviestraject (ongevraagd): VlaamsNederlandse samenwerking in de podiumkunsten

Voorjaar 2014: publicatie preadvies

8.

Adviestraject (ongevraagd): Fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking

4.

Voltooiing adviestraject n.a.v. Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over VlaamsNederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen.

4d. Subadvies Derde Landen: regelgeving

Voorjaar ’14. Onderdeel van adviestraject podiumkunsten en FotoPLUS Voorjaar ’14. Onderdeel van adviestraject podiumkunsten

4.

Voltooiing adviestraject n.a.v. Sleutels tot Verzilveren. Beleidsadvies over VlaamsNederlandse culturele samenwerking richting Derde Landen. Digitaal platform

4b. Subadvies Derde Landen: Paradepaardjes

2.

3.

5.

9.

 2a. Subadvies WO1: VlaamsNederlandse samenwerking creatieve industrie i.v.m. digitaal platform 100 jaar Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Nederland  4c. Subadvies Derde Landen: Digitaal Platform voor presentatie Paradepaardjes  4e. Subadvies Derde Landen: Fondsen voor grensoverschrijdende culturele samenwerking op online portal  Subadvies Tot hier. En nu verder!  Portaalwebsite voor erkende programmering van de viering in 2015  Subadvies Tot hier. En nu verder!  Openbaar inzichtelijk maken Foto+ in online database Grensopener+

De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs Bijdrage CVN aan beleidsadvies NTU.

Voltooid

Najaar 2013. Expertmeeting; erop volgend meeting met overheden.

Voorjaar 2014 publicatie subadvies

3e kwartaal 2014

Planning in handen van de NTU.

Pagina 12 van 13


Colofon Werkprogramma

2013-‘14

Dit is een uitgave van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN).

Bekostigd door: Leopoldstraat 6 BE-1000 Brussel E: commissie@cvn.be W: www.cvn.be Het is toegestaan (delen van) de inhoud van deze publicatie te citeren of te verspreiden, mits daarbij CVN en deze publicatie als bronnen vermeld worden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken

het Departement internationaal Vlaanderen.

Brussel, maart 2014

Pagina 13 van 13


CVN evalueert en ziet toe op de uitvoering van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland dat in 1995 werd ondertekend. CVN is onafhankelijk en adviseert de Vlaamse en Nederlandse regeringen gevraagd en ongevraagd over actueel bilateraal beleid inzake de vier verdragsthema's cultuur, onderwijs, wetenschap en welzijn.

Pagina 15 van 13

Werkprogramma cvn 2013 2014  

Tijdens haar vergadering in juni 2013 heeft de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland het Werkprogramma 2013-’14 vastgesteld, wa...

Advertisement