Page 1

¥¥

¥ Praktische aanbeveling:  inrichting  Vlaams-­‐ Nederlands   Coördinatiepunt   V iering  2015   Praktische   aanbeveling:   inrichting   Vlaams-­‐ ¥¥ Praktische   aanbeveling:   inrichting   Vlaams-­‐ Nederlands   Viering   015   Nederlands   Coördinatiepunt   Viering   2e015   CVN  Caoördinatiepunt   dviseert   de   oprichting   v2 an   en   kleinschalig   CVN   adviseert   de  dVlaams-­‐Nederlands   o van   een   kleinschalig   CVN   acentraal   dviseert   e  prichting   oprichting   van   een   kcoördinatiepunt,   leinschalig   belast   met   het   opzetten   van   de   door   CVN   centraal   centraal  Vlaams-­‐Nederlands   Vlaams-­‐Nederlands  coördinatiepunt,   coördinatiepunt,   faciliteiten   (marketing   belast   met   van   belast  aanbevolen   met  het   het  opzetten   opzetten   van  de  de  door   door  CVN   CVN   en   matchingsmiddelen).   aanbevolen   faciliteiten   aanbevolen   faciliteiten     (marketing   (marketing   en  en   matchingsmiddelen).       matchingsmiddelen).  

Het kader  van  de  Viering   Het   kader   van   de   Het   kIn   ader   van   dV e  iering   Viering   het  kader  van  de   viering  ontwikkelen  de  spelers  in   de  

inmiddels vele   CVN   geeft   inzicht   In  In   het   ksector   ader   van   de  dve  iering   ontwikkelen   de  dse  pelers   in  idn  e  de  in   de   het   kader   van   viering   oplannen.   ntwikkelen   spelers   plannen   om   een   beeld   te   scheppen   van   sector   inmiddels   vele   plannen.   CVN   geeft   inzicht   in   de  de   de   sector   inmiddels   vele   plannen.   CVN   geeft   inzicht  hetgeen   in   overheden   met   bovenstaande   aanbevelingen   kunnen   ¥ ¥ plannen   om   een   beeld   te  te   scheppen   van   hetgeen   de  de   plannen   om   een   beeld   scheppen   van   hetgeen   faciliteren.   overheden   met   bovenstaande   aanbevelingen   kunnen   overheden   met   bovenstaande   aanbevelingen   kunnen   faciliteren.   faciliteren.   ¥ Voorstel  voor  ‘erkende’  programmering   ¥¥ Voorstel   voor   ‘erkende’   programmering   Voorstel   vbasis   oor   ‘erkende’   programmering   Op   van   de   plannen   die   de   sectoren   ontwikkeld   hebben,   heeft   CVN   een   voorstel   Op   van   plannen   die   Op  basis   basis   van  de  de   plannen   die  de   de  sectoren   sectoren   gemaakt   voor  heeft   ‘erkende   programmering’.   ontwikkeld   hebben,   een   ontwikkeld   hebben,   heeft  CVN   CVN   een  voorstel   voorstel   CVN   beveelt   aan   dat   het   marketing-­‐pakket   gemaakt   voor   programmering’.   CVN   gemaakt   voor  ‘erkende   ‘erkende   programmering’.   CVN  wordt   inzet   op   de  het   brede   promotie   van   deze   ‘erkende’   ¥ ¥ beveelt   aan   dat   wordt   beveelt   aan   dat   het  marketing-­‐pakket   marketing-­‐pakket   wordt   programmering.   inzet   op   de  de   brede   promotie   van   deze   ‘erkende’   inzet   op   brede   promotie   van   deze   ‘erkende’   programmering.   programmering.  

Aanbevelingen voor  de  Foto   Aanbevelingen   oor   de   Foto   Aanbevelingen   voor   de   Foto   CVN   heeft   veen   'Foto'   gemaakt   van   de   Vlaams-­‐

Nederlandse culturele   samenwerking.   Deze   biedt   de   CVN   van   CVN  heeft   heeft  een   een  'Foto'   'Foto'  gemaakt   gemaakt   van  de  de  Vlaams-­‐ Vlaams-­‐ context   aculturele   an   de   Vsamenwerking.   iering   in   2015.   DDeze   e  Deze   Viering   is   dde   e  de   etalage   Nederlandse   culturele   biedt   Nederlandse   samenwerking.   biedt   voor   de   Vlaams-­‐ N ederlandse   culturele   context   a an   d e   V iering   i n   2 015.   D e   V iering   i s   d e   e talage   context   aan   de   Viering   in   2015.   De   Viering   is   de   etalage   die,  zoals   de  culturele   Foto   weergeeft,   voor   de  de   Vlaams-­‐ Nederlandse   voor   samenwerkingsverbanden   Vlaams-­‐ Nederlandse   culturele   een   succes   zijn.   Tegelijkertijd   geeft   de   Viering   een   samenwerkingsverbanden   die,   zoals   de  dFe   oto   weergeeft,   samenwerkingsverbanden   die,   zoals   Foto   w eergeeft,   impuls   aan   die   onderdelen   de   Foto   die   als   een   zijn.   Tegelijkertijd   geeft   de  de  Viering   een   een  succes   succes   zijn.   Tegelijkertijd   geeft  van   Viering   een   onderbelicht  naar  voren  komen:  potentieel  succesvolle   impuls   aan   impuls   aan  die   die  onderdelen   onderdelen  van   van  de  de  Foto   Foto  die   die  als   als   samenwerkingsverbanden   die   minder   soepel   verlopen,   onderbelicht  naar  voren  komen:  potentieel  succesvolle   onderbelicht  naar  voren  komen:  potentieel  succesvolle   dan  wel  nog  niet  bestaan.     samenwerkingsverbanden   die   minder   soepel   verlopen,   samenwerkingsverbanden   die   minder   soepel   verlopen,   dan   w el   n og   n iet   b estaan.     dan  wel  nog  niet  bestaan.                

¥ Foto+ Foto+   Foto+  CVN   beveelt   aan   om   de   Foto   nog   scherper   te   maken.   Een   completer   beeld   met   overzichten,   CVN   beveelt   aan   om   de  de   Foto   nog   scherper   te  te   CVN   beveelt   aan   om   Foto   nog   scherper   voorbeelden   en   aantallen   per   sector,   en   met   maken.   Een   completer   beeld   met   overzichten,   maken.   Een   completer   beeld   met   overzichten,   trends  en   en   aard  van   dper   e  per   activiteiten:   e   Fmet   oto+   van   voorbeelden   aantallen   sector,   en  d met   voorbeelden   en   aantallen   sector,   en   Vlaams-­‐Nederlandse   trends   ede   n  ean  ard  van   de  dae  ctiviteiten:   de  dFe  oto+   van   trends   aard  van   activiteiten:   Foto+   vculturele   an   CVN   levert   in   culturele   het   najaar   van   de  de   samenwerking.   Vlaams-­‐Nederlandse   Vlaams-­‐Nederlandse   culturele   2013   het  plan   van   aanpak  voor   deze  Foto+,   samenwerking.   CVN   in  in  het   van   samenwerking.   CVN  levert   levert   het  najaar   najaar   van   die   tot   stand   komt   in   samenwerking   met   de   2013   het  plan   van   aanpak  voor   deze  Foto+,   die   2013   het  plan   van   aanpak  voor   deze  Foto+,   die   prominente   kennispartners.     met   tot   komt   tot  stand   stand   komt  in   in  samenwerking   samenwerking   met  de  de   prominente   k ennispartners.     prominente  kennispartners.     ¥ Hantering  Foto+  voor  beleidsevaluatie   Hantering   Foto+   voor   beleidsevaluatie   Hantering   Fbeveelt   oto+   voor   beleidsevaluatie   CVN   aan   dat   de   overheden   de   Foto+  

Tot hier.  En  nu  verder! Tot   Tot  hhier.   ier.  EEn  n  nnu  u  vverder! erder!

Beleidsadvies over  de  viering  van  20  jaar  Cultureel  

hanteren als  controle-­‐  en  meetinstrument  in  de   CVN   beveelt   aan   dat   de  de   overheden   de  de   Foto+   CVN   beveelt   aan   dat   overheden   Foto+   Beleidsadvies   over   de   van   20   jaar   Cultureel   Beleidsadvies   oVerdrag   ver   dve  iering   vViering   van   2–0   jaar   Cultureel   laanderen    N ederland   in  2015   beleidscyclus   en   beleidsevaluatie.     Een   scherpe   hanteren  als  controle-­‐  en  meetinstrument  in  de   hanteren  als  controle-­‐  en  meetinstrument  in  de   Verdrag   Vlaanderen   –  –N  ederland   in  in   2015   Verdrag   Vlaanderen   Nederland   2015   Commissie  Cultureel  Verdrag     Foto+   en   vormt   de   onderbouwing     voor   het   beleidscyclus   beleidsevaluatie.     Een   scherpe   beleidscyclus   en   beleidsevaluatie.     Een   scherpe    Nederland   Commissie   CVlaanderen   ultureel   Verdrag       Commissie   Cultureel   V–erdrag   beleid   voor   bloeiende   Vlaams-­‐ Foto+   vormt     voor   Foto+  toekomstige   vormt  de  de  onderbouwing   onderbouwing     voor  het   het   Vlaanderen   –   N ederland   Vlaanderen   –   N ederland   Nederlandse   culturele   sbloeiende   amenwerking.   toekomstige   beleid   voor   Vlaams-­‐ toekomstige   beleid   voor  bloeiende   Vlaams-­‐ Brussel,  4  september  2013   Nederlandse   culturele   samenwerking.   Nederlandse   culturele   samenwerking.   ¥ Openbaar  inzichtelijk  maken  Foto+  in  online   Brussel,   4  s4eptember   2013   Brussel,    september   2013   database   Grensopener+   Openbaar   inzichtelijk   mm aken   Foto+   in  io Openbaar   inzichtelijk   aken   Foto+   n  nline   online   Voorjaar  2012:  de  Vlaamse  en  Nederlandse   database   Grensopener+   database   Grensopener+   CVN   beveelt   aan   om   de   bestaande   online   regeringen   even   e  V olaamse   pdracht   un  topinstituten   Voorjaar   2g012:   dde  d ean  ean   N Voorjaar   2012:   e   Vlaamse   n  ederlandse   Nhederlandse   database   ‘Grensopener’   (www.grensopener.eu)   CVN   om   online   CVN  beveelt   beveelt  aan   aan   om  de  de  bestaande   bestaande   online   innovatie   om  aean   en   te  ontwikkelen   regeringen   gvoor   even   de  doe  pdracht   hstrategie   un   topinstituten   regeringen   geven   opdracht   aan   hun   topinstituten   om    te  bouwen  tot  de  online  portal  voor  Foto+:   database   ‘Grensopener’   (www.grensopener.eu)   database   ‘Grensopener’   (www.grensopener.eu)   waarmee   doe  m   eltaregio   internationaal   op  de  kaart   voor   innovatie   een   strategie   te  toe  ntwikkelen   voor   innovatie   oDm   een   strategie   ontwikkelen   Grensopener+.   Dit   project   is   een   waarmee   om    te  bouwen  tot  de  online  portal  voor  Foto+:   om    te  bouwen  tot  de  online  portal  voor  Foto+:   gezet   w ordt   a ls   k nooppunt   v an   andel  en   d e   D eltaregio   i nternationaal   o p   d e   k waarmee  de  Deltaregio  internationaal  op  de  aart   khaart   samenwerkingsverband   tussen   Grensopener+.   Dit   is  is  verschillende   een   Grensopener+.   Dit   project   project   een   bedrijvigheid.   Even   ater,   zomer   2 013:   de  M inisters-­‐ gezet   wordt   als   klnooppunt   van   handel   en   gezet   wordt   als   knooppunt   van   handel   en   Vlaamse   en   Nederlandse   hiertoe   toegeruste   bedrijvigheid.   samenwerkingsverband   tussen   samenwerkingsverband   tussen  verschillende   verschillende   leiden   de  dee   erste   gezamenlijke   Even   later,   zomer   2013:   inisters-­‐ bedrijvigheid.   Epresidenten   ven   later,   zomer   2013:   dM e  M inisters-­‐ partners.   Vlaamse   en  en  Nederlandse   Vlaamse   Nederlandse  hiertoe   hiertoe  toegeruste   toegeruste   handelsmissie   om  deze   oodschap   uit  te  dragen.   presidenten   leiden   e  dee  erste   gezamenlijke   presidenten   leiden   eberste   gezamenlijke   partners.   partners.   handelsmissie   om   deze   boodschap   uit   te  tde  ragen.   Beoogd   resultaat   is   Grensopener   +   als   handelsmissie   om   deze   boodschap   uit   dragen.   2015:  de  jarenlange  en  levendige  culturele   uitgebalanceerd   en   inclusief   overzicht   van   alle   Beoogd   Beoogd   resultaat   resultaat   is  is   Grensopener   Grensopener   +   +   als   als   samenwerking   wcordt   Verzilverd.   2015:   de  dje   arenlange   en  eln   evendige   ulturele   2015:   jarenlange   levendige   culturele   Vlaams-­‐Nederlandse   culturele   activiteiten,   uitgebalanceerd   en  en   inclusief   overzicht   van   alle   uitgebalanceerd   inclusief   overzicht   van   alle   samenwerking   w ordt   V erzilverd.   samenwerking   w ordt   V erzilverd.   zowel   uit   het   verleden,   als  activiteiten,   in   het   heden,   en   Vlaams-­‐Nederlandse   culturele   Vlaams-­‐Nederlandse   culturele   activiteiten,   structurele   plannen   voor   de   toekomst .   zowel   uit   het   verleden,   als   in  in   het   heden,   en  en   zowel   uit   het   verleden,   als   het   heden,     structurele   plannen   .   .   structurele   plannen   voor   voor   de  de   toekomst toekomst          


In vieren   2015   vieren   Vlaanderen   en   Nederland   het   20-­‐jarig   2015   vieren   Vlaanderen   Nederland   het   20-­‐jarig   In   In   2015   Vlaanderen   en  en   Nederland   het   20-­‐jarig   bestaan   van   het   Cultureel   Verdrag   Vlaanderen-­‐ bestaan  van   van  het   het  Cultureel   Cultureel  Verdrag   Verdrag  Vlaanderen-­‐ Vlaanderen-­‐ bestaan   Nederland.   De   overheden   hebben   CVN   gevraagd   Nederland.   overheden   hebben   CVN   gevraagd   Nederland.   De  De   overheden   hebben   CVN   gevraagd   beleidsaanbevelingen   te   formuleren   ten   aanzien   beleidsaanbevelingen   formuleren   ten   aanzien   van   van   beleidsaanbevelingen   te  te   formuleren   ten   aanzien   van   de  vormgeving   an   e  V  iering.     vormgeving   van   Vdiering.     de  de   vormgeving   van   de  dvVe   iering.   De  Viering  is  een  ijkpunt  in  de  verdere  ontwikkeling  en   De  Viering  is  een  ijkpunt  in  de  verdere  ontwikkeling  en   De  Viering  is  een  ijkpunt  in  de  verdere  ontwikkeling  en   stimulering   van   de   Vlaams-­‐ Nederlandse   culturele   stimulering   van  de   de  Vlaams-­‐ Vlaams-­‐ Nederlandse   culturele   stimulering   van   Nederlandse   culturele   samenwerking:   een   enthousiasmerende   campagne   samenwerking:   een   enthousiasmerende   campagne   samenwerking:   een   enthousiasmerende   campagne   die  die   die   kwaliteit   en   herkenbaarheid   weerspiegelt   kwaliteit   herkenbaarheid   weerspiegelt   met  met   kwaliteit   en  en  herkenbaarheid   weerspiegelt   met   uitstraling   naar   alle   bewoners   van   Vlaanderen   uitstraling   naar   alle   bewoners   van   Vlaanderen   uitstraling   naar   alle   bewoners   van   Vlaanderen   en  en   en   Nederland,   en  het   met   het   op   marktverruiming   Nederland,   met   het   oog   op   marktverruiming   Nederland,   en  en   met   oog   op  oog   marktverruiming   als  als   als   visitekaartje   richting   erde   Landen   visitekaartje   richting   Derde   Landen   visitekaartje   richting   Derde   LDanden  

§ §

§ §

De Viering   is   voornamelijk   een   initiatief   dat   en   bloeit   Viering   is   voornamelijk   een   initiatief   dat   bloeit   en   en   De  De   Viering   is   voornamelijk   een   initiatief   dat   bloeit   groeit   in   het   brede   culturele   veld.   De   verschillende     groeit   het   brede   culturele   veld.   De   verschillende   groeit   in   in   het   brede   culturele   veld.   De   verschillende       initiatieven  en  activiteiten  geven  de  Viering  haar  kleur.   initiatieven  en  activiteiten  geven  de  Viering  haar  kleur.   initiatieven  en  activiteiten  geven  de  Viering  haar  kleur.   Het  speelt  zich  af  op  de  plaatsen  waar  het  publiek  zich   Het  speelt  zich  af  op  de  plaatsen  waar  het  publiek  zich   Het  speelt  zich  af  op  de  plaatsen  waar  het  publiek  zich   reeds   bevindt,   gebruikmakend   van   de   bestaande   reeds   bevindt,   gebruikmakend   van  de   de  bestaande   bestaande   reeds   bevindt,   gebruikmakend   van   § § stroom   van   aandacht.   De   rol   die   de   overheid   speelt   stroom   van   aandacht.   overheid   speelt   is   is   stroom   van   aandacht.   De  De   rol  rol   die  die   de  de   overheid   speelt   is   faciliterend,   ten   aanzien   waarvan   CVN   onderstaande   faciliterend,   ten   aanzien   waarvan   CVN   onderstaande   faciliterend,   ten   aanzien   waarvan   CVN   onderstaande   aanbevelingen   formuleert.     aanbevelingen   formuleert.   aanbevelingen   formuleert.      

¥ ¥

¥ Het verleiden   en  faciliteren   an  culturele   vHet   erleiden   faciliteren   van   cvulturele   Het   verleiden   en  efn   aciliteren   van   culturele   instellingen   i n   h et   k ader   v an   d e  viering   instellingen   hket   kader   van   viering   instellingen   in  hin   et   ader   van   de  dve   iering   CVN   beveelt   aan   om   het   voor   de   Viering   CVN   beveelt   aan   om   het   voor   de   Viering   CVN   beveelt   aan   om   het   voor   de   Viering   beschikbare   publieke   budget   tweeledig   in   te   beschikbare   publieke   budget   tweeledig   beschikbare   publieke   budget   tweeledig   in   in   te  te   zetten.   Enerzijds   voor   marketingdoeleinden.   zetten.   Enerzijds   voor  marketingdoeleinden.   marketingdoeleinden.   zetten.   Enerzijds   voor   Anderzijds   matchingsmiddelen   Anderzijds   aan   aan   matchingsmiddelen   Anderzijds   aan   matchingsmiddelen   op  op   op   projectbasis   die   een   aanvulling   vormen   op   de   projectbasis   een   aanvulling   vormen   projectbasis   die  die   een   aanvulling   vormen   op  op   de  de   reguliere  middelen  die  bij  de  fondsen  en  andere   reguliere  middelen  die  bij  de  fondsen  en  andere   reguliere  middelen  die  bij  de  fondsen  en  andere   reguliere   kanalen   van   subsidieverstrekking   reguliere   kanalen   van   subsidieverstrekking   voor  voor   reguliere   kanalen   van   subsidieverstrekking   voor   cultuur   beschikbaar     cultuur   beschikbaar   zijn.    zijn.     cultuur   beschikbaar   zijn.  

     

 

¥ ¥

CVN beveelt   aan   dat   de   overheden   CVN  beveelt   beveelt   aan  dat   dat  de   de  overheden   overheden   een   een   CVN   aan   een   marketingpakket   voorzien   dat   bestaat   uit   een   marketingpakket   voorzien   dat   bestaat   een   marketingpakket   voorzien   dat   bestaat   uit  uit   een   portaalwebsite,   een   beeldmerk   met   daarop   portaalwebsite,   een   beeldmerk   met   daarop   portaalwebsite,   een   beeldmerk   met   daarop   gebaseerde   heuisstijl   enn   een   of   svlogan   gebaseerde   huisstijl   een   n aam   oslogan   f   slogan   voor  voor   gebaseerde   huisstijl   n  een   en   aam   onf  aam   oor   de   Viering.   CVN   beveelt   aan   om   Viering.   CVN  beveelt   beveelt   aan  om   om  bij   bij  de  bij   de   de   de  de  Viering.   CVN   aan   uitwerking   van   de   marketing   samenwerking   uitwerking   van   marketing   samenwerking   uitwerking   van   de  de   marketing   samenwerking   te  te   te   zoeken   m et  gespecialiseerde   sectoren   (experts).     zoeken   mget   gespecialiseerde   sectoren   (experts).   zoeken   met   especialiseerde   sectoren   (experts).      

Aanbevelingen oor   e  Viering   Aanbevelingen   voor   dVe  iering   Vdiering   Aanbevelingen   voor   dve  

ol e  overheden   ol   vran   e  verheden   odverheden   De  De   rol  rDe   van   de  vdoan  

§ Aanbevolen Aanbevolen   pmakket   marketing   pakket   marketing   Aanbevolen   pakket   arketing  

§ Aanbevolen Aanbevolen   financiële   uitwerking   financiële   uitwerking   Aanbevolen   financiële   uitwerking   Naast   de  van   inzet   van   reguliere   middelen,   beveelt   Naast   de   inzet   van   reguliere   middelen,   beveelt   Naast   de   inzet   reguliere   middelen,   beveelt   CVN   aan   de   volgende   randvoorwaarden   CVN   aan   de   volgende   randvoorwaarden   CVN   aan   de   volgende   randvoorwaarden   te  te   te   ¥ ¥ hanteren   verstrekking   hanteren   verstrekking   van   van   hanteren   bij  bij   bij   de  de   de   verstrekking   van   matchingsmiddelen  door   de   fondsen  en  andere   matchingsmiddelen  door   fondsen  en  andere   matchingsmiddelen  door   de  de   fondsen  en  andere   loketten   an  culturele   instellingen:     loketten   aan   caulturele   instellingen:   loketten   aan   culturele   instellingen:       • • • •

• versterking an   de  betrekkingen     •versterking   versterking   van   betrekkingen   van   de  dvbe   etrekkingen       • participatie     •participatie   participatie       • herkenbaarheid   •herkenbaarheid   herkenbaarheid   • talentontwikkeling   •talentontwikkeling   talentontwikkeling  

§ Aanbevolen Aanbevolen   budgetneutrale   cties   budgetneutrale   acties   die   die   Aanbevolen   budgetneutrale   acties   daie   publieke,   g esubsidieerde   e n   p rivate   partners   publieke,   gesubsidieerde   private   partners   publieke,   gesubsidieerde   en  epn   rivate   partners   mobiliseren   mobiliseren   mobiliseren   De   overheden   genieten   de   positie   dat   zij   door   overheden   genieten   positie   dat   door   De  De   overheden   genieten   de  de   positie   dat   zij  zij   door   middel   van   budgetneutrale   maar   opvallende   middel   van   budgetneutrale   maar   opvallende   middel   van   budgetneutrale   maar   opvallende   acties   vele   gesubsidieerde   en   private   partners   acties   vele   gesubsidieerde   private   partners   acties   vele   gesubsidieerde   en  en   private   partners   kunnen   mobiliseren.   CVN   beveelt   aan   kunnen   mobiliseren.   CVN   beveelt   aan   deze  deze   kunnen   mobiliseren.   CVN   beveelt   aan   deze   positie   te   verzilveren   bij  organisatie   de   organisatie   positie   verzilveren   van   de   de   positie   te  te   verzilveren   bij  bij   de  de   organisatie   van   de  van   Viering,   en  enkele   heeft   enkele   krachtige   aangereikte   Viering,   heeft   enkele   krachtige   aangereikte   Viering,   en  en   heeft   krachtige   aangereikte   suggesties   bijeengebracht   in   de  matrix,   CVN-­‐ matrix,   suggesties   bijeengebracht   CVN-­‐ matrix,   suggesties   bijeengebracht   in   in   de  de   CVN-­‐ zoals   weergegeven   in   het   volledig   advies.   zoals   weergegeven   het   volledig   advies.     Een     Een   zoals   weergegeven   in   in   het   volledig   advies.     Een   Lage-­‐Landen   NCultuurprijs,   l   Cultuurprijs,   Lage-­‐Landen   Dag,  Dag,   een   een   Lage-­‐Landen   Dag,   Vl-­‐Vl-­‐ Nl  Nl  Vl-­‐ Cultuurprijs,   een   bilateraal   Cultuurparticipatiefonds   en   diverse   bilateraal   Cultuurparticipatiefonds   diverse   bilateraal   Cultuurparticipatiefonds   en  en   diverse   zichtbare   Vl-­‐Nl-­‐uitwisselingen   breed   zichtbare   Vl-­‐Nl-­‐uitwisselingen   met  met   breed   zichtbare   Vl-­‐Nl-­‐uitwisselingen   met   breed   publieksbereik   maken   daar   onderdeel   van   publieksbereik   maken   daar   onderdeel   van   publieksbereik   maken   daar   onderdeel   van   uit.  uit.   uit.                    

¥ ¥

¥ Betrokkenheid Betrokkenheid   in   de  vvan   orm   P iekmomenten   vorm   van   Pvan   iekmomenten   Betrokkenheid   in  din   e  dve   orm   P iekmomenten   CVN  beveelt  aan  de  duur  van  de  betrokkenheid   CVN  beveelt  aan  de  duur  van  de  betrokkenheid   CVN  beveelt  aan  de  duur  van  de  betrokkenheid   de   overheden   bij   de   Viering   in   van   de   overheden   Viering   tijd   te   te   van   de  van   overheden   bij  bij   de  de   Viering   in   in   tijd   te  tijd   beperken.   Enkele   piekmomenten   vormen   beperken.   Enkele   piekmomenten   vormen   beperken.   Enkele   piekmomenten   vormen   de  de   de   markeringspunten,   zoals   een   openings-­‐   en   een   markeringspunten,   zoals   een   openings-­‐   een   markeringspunten,   zoals   een   openings-­‐   en  en   een   afsluitingsevenement,   in   samenwerking   afsluitingsevenement,   samenwerking   met   de   de   afsluitingsevenement,   in   in   samenwerking   met   de  met   culturele   topinstellingen   uit   Vlaanderen   culturele   topinstellingen   Vlaanderen   culturele   topinstellingen   uit  uit  Vlaanderen   en  en   en   Nederland.   Deze   Paradepaardjes   Nederland.   Deze  Deze   Paradepaardjes   Paradepaardjes   Nederland.   vertegenwoordigen  de  cultuur  van  wereldklasse   vertegenwoordigen  de  cultuur  van  wereldklasse   vertegenwoordigen  de  cultuur  van  wereldklasse   Vlaanderen   n  Nederland   te  bhieden   hebben.   Vdie   laanderen   Neederland   te   bieden   hebben.   die  die   Vlaanderen   en  eNn  ederland   te  b ieden   ebben.   ¥ Piekmomenten   Piekmomenten   ls  visitekaartje   richting   Derde   vaisitekaartje   richting   Derde   Piekmomenten   als  avls   isitekaartje   richting   Derde   Landen   Landen   Landen   CVN  beveelt  aan   om   de   Piekmomenten   met  de   CVN  beveelt  aan   Piekmomenten   met  de   CVN  beveelt  aan   om  om   de  de   Piekmomenten   met  de   programmering   de   Paradepaardjes   programmering   van   de   Paradepaardjes   aan   te   te   programmering   van   de  van   Paradepaardjes   aan   te  aan   grijpen  voor  het  creëren  van  uitstraling  voor  de   grijpen  voor  het  creëren  van  uitstraling  voor  de   grijpen  voor  het  creëren  van  uitstraling  voor  de   Viering   richting   erde   Landen.   Viering   richting   Derde   Landen.   Viering   richting   Derde   LDanden.   ¥ Inclusieve   Inclusieve   benadering   e  Viering   benadering   van   e  iering   Vdiering   Inclusieve   benadering   van   de  dvVan   De   Viering   zou   niet   alleen   de   culturele   Viering   zou  niet   niet  alleen   alleen   culturele   De  De  Viering   zou   de  de  culturele   verworvenheden   de   afgelopen   twintig   verworvenheden   van   de   afgelopen   twintig   jaar   jaar   verworvenheden   van   de  van   afgelopen   twintig   jaar   centraal   moeten   stellen.   Het   is   ook   een   middel   centraal   moeten   stellen.   Het   is   ook   een   middel   centraal   moeten   stellen.   Het   is   ook   een   middel   om   richting   een   breed   publiek   in   binnen-­‐ om   richting   een   breed   publiek   in   binnen-­‐   en   om   richting   een   breed   publiek   in   binnen-­‐   en     en   buitenland   onze   regio   op   een   positieve   manier   buitenland   onze   regio   op   een   positieve   manier   buitenland   onze   regio   op   een   positieve   manier   voor   het   voetlicht  te  brengen.  CVN  beveelt  aan   voor   het   voetlicht  te  brengen.  CVN  beveelt  aan   voor   het   voetlicht  te  brengen.  CVN  beveelt  aan   deze  inclusieve   benadering     een  plaats   te  geven   deze  inclusieve   benadering     een  plaats   te  geven   deze  inclusieve   benadering     een  plaats   te  geven   in  de  programmering  van  de  Viering.  Een  breed   in  de  programmering  van  de  Viering.  Een  breed   in  de  programmering  van  de  Viering.  Een  breed   cultureel   programma   als   stimulans   voor   cultureel   programma   stimulans   voor   de   de   cultureel   programma   als  als   stimulans   voor   de   profilering   de   Vlaams-­‐   Nederlandse   regio.   profilering   van   de   Vlaams-­‐   Nederlandse   regio.   profilering   van   de  van   Vlaams-­‐   Nederlandse   regio.   Met   naast   de   Verdragsthema’s   Cultuur,   Met  naast   naast   Verdragsthema’s   Cultuur,   Met   de  de  Verdragsthema’s   Cultuur,   Onderwijs,   Wetenschap   en   Welzijn,   ook   ruimte   Onderwijs,   Wetenschap   Welzijn,   ook   ruimte   Onderwijs,   Wetenschap   en  en   Welzijn,   ook   ruimte   voor   de   andere   domeinen   van   samenwerking,   voor   de   andere   domeinen   van   samenwerking,   voor   de   andere   domeinen   van   samenwerking,   waarin   optimaler   gebruik   gemaakt   kan   worden   waarin   optimaler   gebruik   gemaakt   kan   worden   waarin   optimaler   gebruik   gemaakt   kan   worden   de   kracht   van   culturele   diplomatie   van   de   kracht   van   culturele   diplomatie   (Soft  (Soft   van   de  van   kracht   van   culturele   diplomatie   (Soft   Power)   en   de   zichtbaarheid   die  culturele   deze   culturele   Power)   zichtbaarheid   deze   culturele   Power)   en  en   de  de   zichtbaarheid   die  die   deze   activiteiten   b ieden.   activiteiten   bieden.   activiteiten   bieden.  

Folder Tot hier. En nu verder!  
Folder Tot hier. En nu verder!  

In 2015 vieren Vlaanderen en Nederland het 20-jarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. De overheden hebben CVN gevraagd...

Advertisement