Page 1

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT BELEIDSPLAN 01 december 2010

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

Stadsregio Turnhout Campus Blairon 442 2300 TURNHOUT

Louizastraat 40b 2800 MECHELEN


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

COLOFON OPDRACHT Opdrachtgever

Stadsregio Turnhout Campus Blairon 442 – 2300 Turnhout Tel. 014 88 92 55

Opdrachtnemer

TRITEL nv Louizastraat 40b – 2800 Mechelen Tel. 015 44 61 10 – Fax. 015 44 61 19

Projectleider opdrachtgever

Dhr. Wout Baert

Projectnummer

P1013

PROJECTMEDEWERKERS VERHEYDE Michaël

Projectleider

CASSAN Cathérine

Projectmedewerker

VANDE GUCHT Dirk

Ontwerper/Tekenaar

PROJECTVERLOOP 09/2008 - 03/2009

Verkenningsfase

03/2009 -

Uitwerkingsfase

DOCUMENTEN 19 maart 2009

Verkenningsnota

25 februari 2010

Uitwerkingsnota – Deelrapport parkeren

25 februari 2010

Uitwerkingsnota – Deelrapport zwaar verkeer

28 mei 2010

Uitwerkingsnota – Deelrapport fiets- en voetgangersnetwerk

28 mei 2010

Uitwerkingsnota – Deelrapport openbaar vervoer

28 mei 2010

Uitwerkingsnota – Deelrapport verkeerscirculatie binnenstad

Oktober 2010

Beleidsnota

December 2010

2


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

INHOUD COLOFON ___________________________________________________________________ 2 INHOUD ____________________________________________________________________ 3 INFORMATIEF DEEL ___________________________________________________________ 6 1. INLEIDING________________________________________________________________ 7 1.1.

Aanleiding tot de studie ________________________________________________ 7

1.2.

Plaats van het beleidsplan in het mobiliteitsplan _____________________________ 8

1.3.

Inhoudelijke kenmerken fase 3: Beleidsplan ________________________________ 9

2. PARTICIPATIETRAJECT _____________________________________________________ 10 2.1.

Inleiding ___________________________________________________________ 10

2.2.

GECORO ___________________________________________________________ 10 2.2.1. Samenstelling __________________________________________________ 10 2.2.2. Bemerkingen ___________________________________________________ 10

2.3.

Verkeerscommissie Oud-Turnhout _______________________________________ 11 2.3.1. Bemerkingen ___________________________________________________ 11

2.4.

Bewonersoverleg Turnhout _____________________________________________ 12 2.4.1. Samenstelling __________________________________________________ 13 2.4.2. Opzet ________________________________________________________ 13 2.4.3. Bemerkingen ___________________________________________________ 14

3. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN____________________________________________ 19 3.1.

Algemeen __________________________________________________________ 19

3.2.

Taakstellingen _______________________________________________________ 19 3.2.1. Thema Parkeren ________________________________________________ 20 3.2.2. Thema Zwaar verkeer____________________________________________ 22 3.2.3. Thema Fiets- en voetgangersnetwerken _____________________________ 24 3.2.4. Thema Openbaar vervoer _________________________________________ 27 3.2.5. Thema Circulatie binnenstad ______________________________________ 29

4. SYNTHESE VAN VOORGAANDE FASEN _________________________________________ 31 4.1.

Samenvatting fase 1: Verkenningsnota ___________________________________ 31

4.2.

Samenvatting fase 2: Uitwerkingsnota ____________________________________ 31 4.2.1. Thema Parkeren ________________________________________________ 31 4.2.2. Thema Zwaar verkeer____________________________________________ 33 4.2.3. Thema Fiets- en voetgangersnetwerken _____________________________ 34 4.2.4. Thema Openbaar vervoer _________________________________________ 35 4.2.5. Thema Circulatie binnenstad ______________________________________ 37

5. TOELICHTING VAN HET BELEIDSSCENARIO ____________________________________ 39 5.1.

Keuze van het beleidscenario ___________________________________________ 39

December 2010

3


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

5.1.1. Beerse ________________________________________________________ 39 5.1.2. Turnhout – Vosselaar – Oud-Turnhout _______________________________ 40 5.1.3. Gezamenlijke visie ______________________________________________ 41 5.2.

Relatie met de beleidsplannen van de hogere overheden _____________________ 42 5.2.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen_________________________________ 42 5.2.2. Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen (2001) __________________ 43 5.2.3. Afbakening Regionaalstedelijk gebied Turnhout (4 juni 2004)_____________ 46

RICHTINGGEVEND DEEL ______________________________________________________ 47 6. UITWERKING VAN HET BELEIDSSCENARIO _____________________________________ 48 6.1.

Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen ________________________________ 48 6.1.1. Werkdomein A1: Ruimtelijke planning _______________________________ 49 6.1.2. Werkdomein A2: Strategische ruimtelijke projecten ____________________ 54 6.1.3. Werkdomein A3: Categorisering van de wegen ________________________ 64

6.2.

Werkdomein B: netwerken per modus ____________________________________ 67 6.2.1. Werkdomein B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen__________ 67 6.2.2. Werkdomein B2: Fietsroutenetwerk _________________________________ 77 6.2.3. Werkdomein B3: Openbaar vervoernetwerk __________________________ 83 6.2.4. Werkdomein B4: Autonetwerk _____________________________________ 88 6.2.5. Werkdomein B5: Routes zwaar vervoer ______________________________ 93 6.2.6. Werkdomein B6: Parkeerbeleid ____________________________________ 97 6.2.7. Werkdomein B7: Overstapvoorzieningen _____________________________ 99 6.2.8. Werkdomein B8: Vervoer over water en spoor _______________________ 100

6.3.

Werkdomein C: flankerende maatregelen_________________________________ 101 6.3.1. Werkdomein C1: Vervoersmanagment met bedrijven, scholen, … ________ 101 6.3.2. Werkdomein C2: Tarifering openbaar vervoer ________________________ 103 6.3.3. Werkdomein C3: Campagnes _____________________________________ 104 6.3.4. Werkdomein C4: Handhaving _____________________________________ 105 6.3.5. Werkdomein C5: Bewegwijzeringsplan ______________________________ 106 6.3.6. Werkdomein C6: Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie ______ 107 6.3.7. Werkdomein C7: Monitoring en evaluatie____________________________ 109

7. UITWERKING ACTIEPROGRAMMA ___________________________________________ 111 7.1.

Voorstelling actieprogramma met fasering en kostprijsraming ________________ 113

7.2.

Implementatie wensstructuur Turnhout __________________________________ 114

8. VOORSTEL VOOR ORGANISATIE EN EVALUATIE ________________________________ 116 8.1.

Organisatie ________________________________________________________ 116

8.2.

Evaluatie __________________________________________________________ 116 8.2.1. Voortgang van het mobiliteitsbeleid ________________________________ 116 8.2.2. Effecten van het mobiliteitsbeleid__________________________________ 117

9. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN GEMEENTELIJKE BELEIDSPLANNEN OF BELEIDSDOCUMENTEN ____________________________________________________ 118

December 2010

4


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

9.1.

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ________________________________ 118

9.2.

Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen _____________________________ 118

10.BIJLAGE ________________________________________________________________ 119 10.1. Bijlage 1: Voorstelling actieprogramma __________________________________ 119 10.2. Bijlage 2: Figuren ___________________________________________________ 120 10.3. Bijlage 3: Sneltoets __________________________________________________ 121 10.4. Bijlage 4: Verslagen GBC Verkenningsfase ________________________________ 122 10.5. Bijlage 5: Verslag PAC Verkenningsfase __________________________________ 123 10.6. Bijlage 6: Verslag GBC Uitwerkingsnota’s parkeren en zwaar vervoer ___________ 124 10.7. Bijlage 7: Verslag GBC Uitwerkingsnota’s openbaar vervoer, fietsers & voetgangers en binnenstad_________________________________________________________ 125 10.8. Bijlage 8: Verslag PAC uitwerkingsnota __________________________________ 126 10.9. Bijlage 9: Verslag GBC Beleidsnota ______________________________________ 127 10.10.Bijlage 10: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Turnhout 128 10.11.Bijlage 11: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Beerse __ 129 10.12.Bijlage 12: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Oud-Turnhout ____________________________________________________________ 130 10.13.Bijlage 13: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Vosselaar 131 10.14.Bijlage 14: Verslag GECORO uitwerkingsfase ______________________________ 132 10.15.Bijlage 15: Verslag verkeerscommissie Oud-Turnhout _______________________ 133 10.16.Bijlage 16: Verslag bewonersoverleg Turnhout ____________________________ 134

December 2010

5


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

INFORMATIEF DEEL

December 2010

6


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

1. 1.1.

INLEIDING Aanleiding tot de studie Bijlage 3: Sneltoets Bijlage 4: Verslag GBC verkenningsnota Bijlage 5: Verslag PAC verkenningsnota Bijlage 6: Verslag GBC uitwerkingsnota’s parkeren en zwaar vervoer Bijlage 7: Verslag GBC uitwerkingsnota’s OV, fietsers & voetgangers en binnenstad Bijlage 8: Verslag PAC uitwerkingsnota Bijlage 9: Verslag GBC beleidsnota Bijlage 10: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Turnhout Bijlage 11: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Beerse Bijlage 12: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Oud-Turnhout Bijlage 13: Gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling beleidsplan Vosselaar Met het uitvoeren van de sneltoets op 14 januari 2008, kwam de GBC tot het besluit dat alle actoren nog achter het huidige beleidsscenario van zowel het bovengemeentelijke mobiliteitsplan Turnhoutse (Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar) als het gemeentelijk mobiliteitsplan Beerse staan maar dat het plan zelf toe is aan een verbreding en verdieping van een aantal welbepaalde thema’s (spoor 2). Hierbij zijn de volgende thema’s geselecteerd: -

Fiets en voetgangersnetwerken Openbaar vervoer Parkeren Circulatie binnenstad Zwaar vervoer.

De PAC heeft in de vergadering van 19 maart 2009 de verkenningsnota, zijnde de eerste fase van de bijsturing van het mobiliteitsplan, conform verklaard. Op 17 juni 2010 werd ook de uitwerkingsnota (2de fase) goedgekeurd door de PAC. Voorliggend document vormt de beleidsnota. Dit is het eindrapport van de derde fase van de bijsturing van het mobiliteitsplan volgens de methodiek van het “Verbreden-verdiepen” Dit beleidsplan werd reeds voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraden van de verschillende gemeenten. De gemeenteraadsbeslissingen hieromtrent werden opgenomen in bijlage.

December 2010

7


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

1.2.

Plaats van het beleidsplan in het mobiliteitsplan Teneinde een integraal beeld te krijgen over het planproces dat bij de opmaak van het mobiliteitsplan van toepassing is, worden in de onderstaande tabel de inhoudelijke aandachtspunten per planfase aangegeven voor dit verbrede/verdiepte beleidsplan. Dit beleidsplan geeft de toekomstvisie op de stadsregio Turnhout weer en kan op zichzelf gelezen worden.

Fase

Inhoud

Verkenningsfase

Socio-economische karakteristieken Planningscontext Thema’s Onderzoeksopzet

Uitwerkingsnota

Uitwerkingsnota – Deelrapport fiets- en voetgangersnetwerk Uitwerkingsnota – Deelrapport openbaar vervoer Uitwerkingsnota – Deelrapport parkeren Uitwerkingsnota – Deelrapport verkeerscirculatie binnenstad Uitwerkingsnota – Deelrapport zwaar verkeer

Aangepast beleidsplan

Operationele doelstellingen

Informatief deel

Synthese van de voorgaande fasen Toelichting van het beleidsscenario

Richtinggevend deel

Uitwerking van de werkdomeinen A-B-C Actieplan Voorstel voor organisatie en evaluatie Voorstel tot wijziging van gemeentelijke beleidsplannen of beleidsdocumenten

Tabel 1: Structuur nota’s mobiliteitsplan

December 2010

8


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

1.3.

Inhoudelijke kenmerken fase 3: Beleidsplan Het beleidsplan is erop gericht om het gekozen beleidsscenario om te vormen naar een echt beleidsplan met concrete maatregelen, afspraken, timing en financiële raming. In kader van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan zijn de conform verklaarde beleidsplannen aangepast. Hierbij worden de mobiliteitsplannen van Beerse en Turnhout – Oud-Turnhout – Vosselaar samengevoegd tot één beleidsplan voor de volledige Stadsregio Turnhout. Het beleidsplan vormt de basis voor het verkeers- en mobiliteitsbeleid in de gemeenten voor de komende jaren. Het beleidsplan is dus geen "eindplan", doch slechts het begin van een proces. Het dient op regelmatige tijdstippen te worden besproken, geactualiseerd en verfijnd. Deze nota is opgedeeld in een informatief en een richtinggevend deel. In het informatief deel worden de doelstellingen en taakstellingen herhaald. Het beleidsscenario uit de eerste generatie mobiliteitsplannen, dat nog steeds gedragen wordt binnen de stadsregio, komt ook aan bod met het recapituleren van het scenario ‘Duurzame mobiliteit’. Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan zal bepaalde elementen wijzigen en toevoegen. De samenvattingen van fase 1 en 2 van het verbreden en verdiepen staan eveneens in het informatief gedeelte. In het richtinggevend deel wordt het beleidsplan verder uitgewerkt volgens de verschillende werkdomeinen. Vervolgens wordt het actieprogramma beschreven vanuit de 5 beleidsdomeinen.

December 2010

9


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

2. 2.1.

PARTICIPATIETRAJECT Inleiding Het mobiliteitsplan is een sterke basis voor de uitbouw van een consequent en duurzaam mobiliteitsbeleid. Het vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking. Het is wenselijk dat de gemeente een participatietraject vastlegt voor zowel de opmaak als de latere aanpassingen van het mobiliteitsplan. In het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 werd het vastleggen van een participatietraject opgenomen als stap bij de opmaak van een mobiliteitsplan. Dit participatietraject wordt best zo vroeg mogelijk in het proces opgestart zodat de bewoners en andere belangengroepen voldoende betrokken kunnen worden in het proces. Het participatietraject moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad voor de goedkeuring van het beleidsplan door de PAC. Indien geen participatietraject wordt vastgelegd wordt het ontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek. Voor het mobiliteitsplan van de stadsregio Turnhout werd nog geen participatietraject vastgelegd bij de aanvang. Desondanks werden wel reeds verschillende initiatieven genomen om de verschillende belangengroepen bij het proces te betrekken. Deze worden hieronder opgelijst.

2.2.

GECORO Bijlage 14: verslag GECORO Op 26 april 2010 werd voor de vier gemeenten gezamenlijk een GECORO georganiseerd waarop de uitwerkingsnota’s werden besproken.

2.2.1.

Samenstelling Op deze vergadering waren de leden van de Gecoro van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar aanwezig evenals de ambtenaren mobiliteit en ruimtelijke ordening van Beerse, OudTurnhout, Turnhout en Vosselaar en de schepenen van mobiliteit. Daarnaast was er ook een vertegenwoordiging van de Stadsregio. De toelichting over het mobiliteitsplan werd gegeven door Michaël Verheyde.

2.2.2.

Bemerkingen Er waren een aantal vragen in verband met het systeem van de bereikbaarheidsassen en het openbaar vervoer. Hierover werd toelichting gegeven. Men was het eens met de gemaakte keuzes. Verder waren er geen fundamentele bemerkingen. Enkele tekstuele aanpassingen werden opgenomen.

December 2010

10


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

2.3.

Verkeerscommissie Oud-Turnhout Bijlage 15: Aanwezigheidslijst en agenda verkeerscommissie Oud-Turnhout

2.3.1.

Bemerkingen -

-

-

-

-

De heer Jef Willems stelt zich na afloop van de toelichting de vraag of de fietsroutes gaan voorzien worden via een nieuwe route waarbij nieuwe wegenis zal moeten voorzien worden of dat het de bedoeling is dat er bij het vastleggen van de alternatieve functionele fietsroutes gebruik zal worden gemaakt van bestaande infrastructuur. De alternatieve functionele fietsroutes parallel worden uitgezet tov de functionele routes maar dan langsheen rustigere trajecten. Dit type is bij uitstek geschikt voor woonschoolverkeer. Het aanbieden van beide types is noodzakelijk om de gebruiker steeds een keuzemogelijkheid te bieden tussen een korter maar drukker of een iets langer maar aangenamer traject. Voor het realiseren van de alternatieve functionele fietsroutes zal men maximaal inzetten op bestaande infrastructuren. De heer Guy Stappaerts stelt zich de vraag voor welk scenario het studiebureau Tritel kiest binnen het resultaat van het uitgevoerde parkeeronderzoek binnen de gemeente OudTurnhout. De visie van de gemeente het behoud is van het huidige parkeerregime (blauwe zone en vrij parkeren) aangevuld met parkeercapaciteit parking Neerstraat en parking Tramwissel. De heer Guy Stappaerts stelt de houdbaarheidsdatum van 5 jaar van het gezamenlijke mobiliteitsplan dat bekomen is na het doorlopen van de procedure verbreden en verdiepen in vraag. Dit is een beslissing vanuit de Vlaamse overheid, hiervan kan niet afgeweken worden. De heer Guy Stappaerts stelt de vraag in hoeverre resultaten van bovenlokale initiatieven worden opgenomen en verwerkt in dit gezamenlijke mobiliteitsplan. Er is namelijk geen feedback terug te vinden is in het voorliggende mobiliteitsplan met betrekking tot de mobiliteitsstudie Noorderkempen. De Stadsregio Turnhout als volwaardige partner betrokken wordt in bovenlokale mobiliteitsstudies of geconsulteerd wordt over dergelijke studies met impact op de bovenlokale mobiliteit, waarvoor overheidsniveaus (Vlaanderen, provincie, gemeenten) of andere samenwerkingsverbanden het initiatief nemen. De mobiliteitsstudie Noorderkempen bevindt zich nog in een opstartfase bevindt en dat de resultaten van deze 3 jaar durende studie zeker opgenomen zullen worden in de volgende herziening van het mobiliteitsplan binnen 5 jaar. De heer Frank Van Gorp vraagt zich of het spoorwegverkeer in deze herziening van het mobiliteitsplan wel is herbekeken. Het onderzoek binnen het thema openbaar vervoer richt zich inderdaad voornamelijk op de organisatie van het busverkeer. Er is een akkoord tussen NMBS-Holding, Infrabel, EIS, De Lijn, AWV en de Stad Turnhout voor de uitvoering van een studie die verschillende opties voor het treinverkeer in het Turnhoutse onderzoekt. Eén van de te onderzoeken pistes is de haalbaarheid van het Station Turnhout-Zuid. Het onderzoek bevindt zich momenteel in een nog in de opstartfase en biedt bijgevolg nog geen inzichten omtrent het station TurnhoutZuid. Niettegenstaande het onderwerp “Turnhout-Zuid” het tijdshorizon van het Mobiliteitsplan overstijgt, worden toch al een aantal aandachtspunten vanuit de gemeente Turnhout en De Lijn aangehaald. Men wenst een versterking van de verbinding richting Leuven (bij voorkeur met een treinverbinding) en met de Nederlandse steden Breda en Eindhoven.

December 2010

11


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

-

-

-

-

2.4.

De heer Frank Van Gorp vraagt hoe de verkeerscirculatie in de binnenstad Turnhout zal aangepakt worden. Hij stelt vast dat dit heden dikwijls voor problemen zorgt. Dit onderdeel werd niet opgenomen in de presentatie voor Oud-Turnhout omdat dit natuurlijk minder betrekking heeft op de gemeente Oud-Turnhout. De binnenstad is in eerste instantie een belevingsruimte voor fietsers en voetgangers. Men wil werken aan een uitgebreid verkeersluw stadshart en de relatie met het omliggende open gebied versterken door de inbreng van groene assen. Deze groene assen krijgen ook een belangrijke functie in de ontsluiting van de stad voor fietsers. Om dit te bereiken, was het noodzakelijk de parkeerroutes te herdenken. Uitgangspunten hierbij waren het verkeersluw maken van de Grote Markt en de stationsomgeving, het vrijwaren van de woonwijken en de doorstroming voor busverkeer. Daarnaast wilde men de centrumparkings vlot blijven ontsluiten. Volgens deze principes werden een aantal concepten uitgewerkt. Er wordt gekozen voor een concept met een minimaal aantal bereikbaarheidsassen. Er werd ook geconcludeerd dat de Noordboulevard binnen dit concept een aanzienlijke rol kan spelen in de ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingen rond het station en de Warande. Tenslotte werd in detail de ontsluiting van een aantal parkings bekeken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gewenste voetgangerszones en fietsroutes. De heer Frank van Gorp vraagt zich af hoe de sneltoets is verlopen en wat er met de visie van het huidige mobiliteitsplan zal gebeuren. Met het uitvoeren van de sneltoets op 14 januari 2008, kwam de GBC tot het besluit dat alle actoren nog achter het huidige beleidsscenario van zowel het bovengemeentelijke mobiliteitsplan Turnhoutse (Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar) als het gemeentelijk mobiliteitsplan Beerse staan maar dat het plan zelf toe is aan een verbreding en verdieping van een aantal welbepaalde thema’s (spoor 2). Hierbij zijn de volgende thema’s geselecteerd: Fiets en voetgangersnetwerken Openbaar vervoer Parkeren Circulatie binnenstad Zwaar vervoer. Tevens kunnen we duidelijk stellen dat visie in het huidige mobiliteitsplan mee doorgenomen zal worden in de opmaak van de nieuwe visie. De heer Jos Van Troy vestigt er de aandacht op dat de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in het algemeen dikwijls de wensen overlaat. Hij vraagt dan ook om hier de nodige aandacht aan te besteden. Voor het heraanleggen van de fietspaden werd een meerjarenplanning opgemaakt. Hier wordt reeds enkele jaren aan gewerkt. De heer Jos Van Troy voegt hieraan toe dat de circulatie van de binnenstad Turnhout een zeer belangrijk aandachtspunt is en hij vraagt zich af in welke mate dat de verschillende visies van mensen welke hierover hebben nagedacht mee opgenomen worden in dit document. Al de gekende visies zijn door het studiebureau Tritel bekeken en de bruikbare zaken zijn mee opgenomen in de uiteindelijke visie

Bewonersoverleg Turnhout Bijlage 16: verslag bewonersoverleg

December 2010

12


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

2.4.1.

Samenstelling De vergaderingen konden steeds op groot enthousiasme rekenen bij de bewoners, met van 60 tot 100 aanwezigen per avond. Er waren steeds medewerkers van de dienst mobiliteit en van het studiebureau aanwezig om toelichting te geven.

2.4.2.

Opzet Naast de GECORO, waarop alle thema’s in de verschillende gemeenten aan bod kwamen werd er specifiek over de circulatie in het centrum van Turnhout een bewonersoverleg georganiseerd.

2.4.2.1.

1e stadsdebat: De burger aan het woord Op dit eerste stadsdebat werd de burger gevraagd naar opmerkingen en suggesties omtrent de manier waarop de verschillende vervoerswijzen met elkaar gecombineerd worden/kunnen worden in de toekomst. Er werd gewerkt rond vijf thema’s. -

-

-

-

2.4.2.2.

Leefbaarheid Leefbaarheid en veiligheid zijn van belang Vraag naar duidelijkheid Autovrij stadshart zo groot mogelijk Korte autoverplaatsingen nog mogelijk? Stappers Onveiligheidsgevoel voetgangers t.g.v. verkeersdrukte Trappers Veiligheid oversteken R13 Fietsers in verdrukking op drukke invalsassen Openbaar vervoer Nut streeklijnen in binnenstad? Waardering voor nabijheid en bereikbaarheid openbaar vervoer Privaat autoverkeer Sluiten ring in het noorden? Uiteenlopende visies. Veiligheid en doorstroming R13 Circulatie binnenstad d.m.v. fuiken?

2e stadsdebat: Bestaande visie Op deze bijeenkomst werd de visie uit het huidige mobiliteitsplan toegelicht en werden de gemaakte keuzes onderbouwd: -

2.4.2.3.

Vanuit welke ideeën is het huidige mobiliteitsbeleid ontstaan Welke visie op stadsontwikkeling zit hier achter Welke keuzes maakte het beleid tot nu toe? Wat is er al gebeurd, wat kan/moet er nog gebeuren.

3e stadsdebat: Conclusies Deze avond werden de conclusies die getrokken werden uit de tellingen enerzijds en uit de verzamelde opmerkingen tijdens de vorige twee bijeenkomsten anderzijds voorgelegd.

December 2010

13


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

-

-

-

-

-

-

2.4.2.4.

Voetpaden en fietspaden/routes Kwaliteit en onderhoud als aandachtspunten Uitbouw comfortabel en samenhangend netwerk Fietsers overal in beide richtingen (mét aandacht voor veiligheid) Extra kwalitatieve fietsenstallingen Een duidelijke plaats voor iedereen Twijfel leidt tot gevaarlijke situaties Duidelijke scheiding op hoofdwegen (~parkeerroutes) Gemengd verkeer in woonerven Autoluw voor meer verkeersleefbaarheid/veiligheid Duidelijke afbakening woonlobben Verkeersluwer stadshart (Grote Markt!) Bereikbaarheid centrum Wat met de bussen en het spoor Combinatie park&ride, fietsen, cambio, grote en kleine bussen enige optie om te voldoen aan behoeften Station Turnhout Zuid opportuniteit voor verkeersluwer centrum Centraal station blijft van belang voor inwoners en bezoekers Zijn het aantal bussen noodzakelijk? Over het parkeren Nieuwe ondergrondse parkings bieden opportuniteiten Voldoende geleiding en informatie op parkeerroutes Inzetten op randparkings + OV Onze ring als … Uiteenlopende meningen: doortrekken/Kanaalboulevard/open laten Gedetailleerd (provinciaal) onderzoek nodig Conflictvrije oversteken voor fietsers

4e stadsdebat: Uiteenzetting wensconcept binnenstad Op deze bijeenkomst werd de uiteindelijke uitwerkingsnota binnenstad toegelicht aan de bevolking.

2.4.3.

Bemerkingen -

-

Er zijn veel klachten over de slechte staat van voetpaden. Er zijn bijna overal stoepen waar ze moeten zijn, maar niet altijd breed genoeg. De Apostoliekenstraat is een veel aangehaald voorbeeld. Voor het heraanleggen van de voetpaden werd een meerjarenplanning opgemaakt. Hier wordt reeds enkele jaren aan gewerkt. Voetgangers voelen zich onveilig als ze straten met druk of snel verkeer willen oversteken. Dan zijn zebrapaden of soms zelfs verkeerslichten nodig. Op deze plaatsen is duidelijke afbakening van de stoep gewenst. In de verblijfsgebieden van het stadscentrum kunnen een aantal mensen toch ook het gemengd karakter met voorrang voor langzaam verkeer waarderen. De automobilist moet er voelen dat hij er te gast is door geen specifieke ruimte voor hem af te lijnen. Voorbeelden zoals de Lindekensstraat werken goed Met de opmaak van voetgangerszones wordt duidelijk aangegeven in welke zones een scheiding van het verkeer gewenst is en in welke zones de auto als ‘te gast’ beschouwd wordt. Bij de (her)inrichting zal hier steeds rekening mee gehouden worden zodat er een

December 2010

14


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

-

-

-

-

-

-

-

duidelijke structuur ontstaat waarbij het zowel voor de voetganger als voor de automobilist duidelijk is welke regels er gelden Er is een tekort aan goede fietspaden. Zeker op de drukke straten en wegen is er veel vraag naar een duidelijk eigen fietspad. Fietssuggestiestroken worden niet als veilig en comfortabel ervaren. In de stad is het samengaan van fiets- en autoverkeer op dezelfde rijweg niet vanzelfsprekend. De Warandestraat wordt genoemd als slecht voorbeeld. De te smalle straat met te veel auto’s drukt de fietsers op de stoep. Zeker als er een file staat. De gewenste fietsinfrastructuur hangt samen met het gewenste inrichting voor voetgangers. Op deze manier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen locaties waar gescheiden fietspaden nodig zijn en locaties waar het verkeer gemengd wordt. Door verschillende ingrepen wordt ook het autoverkeer in de binnenstad beperkt, waardoor meer ruimte ontstaat voor fietsers. Vele fietspaden zijn in zeer slechte staat. Steenweg op Oosthoven en Steenweg op Mol worden regelmatig vernoemd. Voor het heraanleggen van de fietspaden werd een meerjarenplanning opgemaakt. Hier wordt reeds enkele jaren aan gewerkt. De veiligheid van oversteken van de ring wordt in vraag gesteld. Op verschillende plaatsen worden ongelijkgrondse kruisingen voorzien, gekoppeld aan de belangrijke fietsroutes. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het scheiden van de invalswegen voor auto’s en die voor fietsers (zachte assen). Vele (bijna) lege bussen storen de andere weggebruikers. Zowel de grootte van de bussen, als het lawaai en de geurhinder vormen een probleem. Er wordt gepleit voor meer kleine busjes, en haltes rondom het centrum. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan een afstemming tussen de grootte van de ingezette bussen en hun bezetting. Aangezien Turnhout voor verschillende lijnen het eindpunt is blijft het echter onvermijdelijk dat een aantal grotere bussen tot het centrum doorrijden. Wel wordt er gewerkt aan het terugbrengen van het aantal bussen in de Gasthuisstraat en wordt de terminus op de Grote Markt verschoven naar de Warande en het Boomgaardplein. Er wordt sterk getwijfeld aan het nut van de streeklijnen in het stadshart. Een autovrij centrum met zoveel bussen als nu is niet rustig genoeg. Als station en busterminus uit het centrum zouden verdwijnen zou er heel wat minder hinder zijn. Anderen vinden een station in het volle centrum belangrijk: enkel dan ga je te voet of met de fiets naar de trein. De nabijheid en de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer wordt ook gewaardeerd. Zowel de stad Turnhout als De Lijn blijven pleiten voor een station en daaraan gekoppeld busstation in het centrum. Men wil zowel bezoekers als bewoners immers aanmoedigen de auto thuis te laten en zich met het openbaar vervoer te verplaatsen. De centrale openbaar vervoerknoop wegnemen zou enerzijds de aantrekkelijkheid van het centrum van Turnhout als bestemming verlagen en anderzijds de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor de bewoners verminderen. Wel wordt gestreefd naar een vermindering van de druk op het verkeersluw stadshart. Ook op alternatieve plaatsen voor het station Turnhout-Zuid vrezen omwonenden overlast door parkeren en bussen. Dit aspect wordt in de haalbaarheidsstudie nog verder onderzocht. Er kan hier dan ook nog geen definitief antwoord op geformuleerd worden. De roep om de ring in het noorden te sluiten is zeer luid en ruim. Sommigen uit principe omdat een ring rond moet zijn. Anderen om sluikverkeer in het noordelijk deel van de stad te voorkomen. De discussie rond Noordboulevard en Kanaalboulevard wordt hier

December 2010

15


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

-

-

-

-

-

-

-

-

aangehaald. Anderen vragen om zorgzaam te zijn met de rust en het groen in de nieuwe woonbuurt boven het kanaal: liever geen ring daar. De stad wenst het noorden zoveel mogelijk open te houden naar de open ruimte. Er zullen maatregelen genomen worden om het sluipverkeer tussen N119 en N124 te ontmoedigen. Ook zullen twee bereikbaarheidsassen (Guldensporenlei en Noordboulevard) toegang geven tot de Warande-centrumparking zodat het centrum langs beide zijden vlot bereikbaar is. De veiligheid en de doorstroming op de huidige ring worden als probleem ervaren. Er zijn verschillende projecten lopende om dit probleem aan te pakken. Zo worden een aantal aansluitingen weggenomen en worden op een aantal segmenten ventwegen voorzien. Voor fietsers en voetgangers worden op een aantal plaatsen ongelijkgrondse kruisingen voorzien. Langs de andere kant is er een stevige tendens om het aantal auto’s in het centrum te verminderen. De hinder door het autoverkeer is blijkbaar toch groot op een aantal plaatsen. Er zal verder gezocht worden naar mogelijke randparkings zodat bezoekers hun wagen aan de rand van de stad kunnen achterlaten. Ook wordt er ingezet op het versterken van het openbaar vervoer en het fietsroutenetwerk om het aantal wagens te doen afnemen. De nieuwe bereikbaarheidsassen zullen het overblijvende verkeer naar het centrum beter kanaliseren naar de centrumparkings. In de wijken zullen waar nodig circulatiemaatregelen genomen worden. Verschillende aanwezigen roepen op om de huidige parkeerroutes om te vormen naar zogenaamde “fuiken”. In plaats van aan de andere kant van het centrum uit te komen, moet je terug via de weg die je genomen hebt. Dit principe werd gehanteerd bij het uitwerken van de bereikbaarheidsassen. Wie via één poort binnenrijdt rijdt ook via deze poort weer de stad uit. Verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk. De emoties laaien soms hoog op als het hierover gaat. Door het verhogen van de duidelijkheid over het geldende regime (aanduiden voetgangerszones), het verminderen van de auto-intensiteiten en aantal gerichte campagnes (oa mobiliteitsonderricht in scholen) wordt op verschillende vlakken aan verkeersveiligheid en –leefbaarheid gewerkt. Uit het gesprek bleek een grote vraag naar duidelijkheid. Zebrapaden en andere veiligheidsvoorzieningen op drukke straten en snelle wegen. Meer rustige woonstraten waar het kan. De duidelijke selectie van voetgangerszones, bereikbaarheidsassen, trage assen (invalswegen voor fietsers) moet zorgen voor een verhoging van de duidelijkheid voor alle weggebruikers. Een autovrij stadshart dat zo groot mogelijk is, ruimer dan nu in ieder geval. Er is veel bijval voor een verkeersvrije markt. Het verkeersluw stadshart wordt uitgebreid tot het gedeelte tussen station en Grote Markt. Door het inzetten van uitdovende bereikbaarheidsassen zal ook hier de verkeersintensiteit dalen. Toch wordt ook een aantal keer gevraagd hoe het dan zit met korte autoverplaatsingen in het stadshart. Moet je dan altijd zo ver rond rijden? In eerste instantie dienen korte verplaatsingen zoveel mogelijk te voet of met de fiets te gebeuren. Gezien het beperkt aantal korte verplaatsingen waarvoor de wagen noodzakelijk is weegt de omrijfactor hier niet op tegen de voordelen van een verkeersluw stadshart. Regelmatig komt ook het verwijt naar boven dat het stadsbestuur geen samenhangend mobiliteitsbeleid heeft.

December 2010

16


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

-

-

-

-

-

-

-

-

De opmaak van het mobiliteitsplan komt hieraan tegemoet, het is echter niet zo dat er voorheen geen samenhangend beleid was. Hier is vooral de communicatie naar de burger van belang zodat men de lokale maatregelen kan plaatsen binnen het groter geheel. Kan de schoolgaande fietsende jeugd wat meer verkeersbeleid aangeleerd worden, zoals rijden in en buiten de bebouwde kom, het opeisen van de rijbaan in colonne en gebruik maken van de ganse breedte. De zwakke weggebruiker maakt zichzelf zwakker door lak aan respect en arrogantie. Kan er geen toezicht gedaan worden tijdens de aanvang en einde schooluren??? Opleiding in de scholen voor verkeersveiligheid die dan ook erbuiten gecontroleerd worden en indien nodig bijgestuurd worden. Kan er echt niets worden gedaan aan het arrogante weggedrag van de schoolgaande "zwakke weggebruiker" waar sowieso niet tegen wordt opgetreden?Geldende verkeersregels zijn blijkbaar enkel en alleen van toepassing voor de automobilist. Het debat gaf – terecht – veel ruimte aan de problemen van voetgangers en fietsers maar men mag niet vergeten dat er automobilisten zijn die zich MOETEN verplaatsen met de wagen. Voetgangers en fietsers moeten zich – evengoed als de automobilisten – houden aan de verkeersregels. Verhoogd plateau is niet altijd een zebrapad, rood is rood vooral aan spoorwegslagbomen, ... . Meer controle hierop zou dus ook wel mogen! Door het aanbieden van mobiliteitsonderricht in scholen wil men de leerlingen bewust maken van correct gedrag in het verkeer. Een beter stadsbussennet,met enkele lijnen die ook Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout beter met elkaar verbinden,een mooi voorbeeld is Kortrijk Samen met De Lijn wordt gewerkt aan een nieuw plan voor het openbaar vervoer met een sterkere link tussen de verschillende gemeenten. Wat zou het fijn zijn mochten de bewoners van de Heizijde kunnen klagen over de slechte staat van het fietspad. Maar dat kunnen ze niet bij gebrek aan een fietspad. Duizende auto's sluipverkeer per dag, waar je letterlijk mag tussen wandelen of fietsen. Als de stad graag wil dat er gefietst wordt, moet dit in drukke straten op een veilige manier en dus op een fietspad kunnen Er zal gewerkt worden aan het terugdringen van sluipverkeer via Heizijde. Eventuele aanleg van fietspaden of andere maatregelen zal bekeken worden in het kader van het RUP Heizijde Kan er echt niets worden gedaan aan het arrogante weggedrag van "buschauffeurs en automobilisten die de weg en de fietssuggestiestroken blokkeren" waar sowieso niet tegen wordt opgetreden? Geldende verkeersregels zijn blijkbaar niet op hen van toepassing Als de automobilist dan toch persé uit de stad moet worden geweerd en verplicht wordt de ring te nemen, wat is er dan mis met die ring eens eindelijk door te trekken, en eens te zorgen voor een groene golf en een vlotte doorstroming zoals al jaren in vele steden het geval is (Brugge, Aken, Keulen). Op verschillende punten op de ring zijn doorstromingsmaatregelen gepland. Het doortrekken van de ring blijft echter ongewenst, aangezien men de link met de open ruimte in het noorden wil behouden. Ik parkeer mijn auto aan de rand van de stad en ga dan gewoonlijk via de watertoren de stad in. Kan iemand mij vertellen waarom er aan de watertoren geen zebrapaden liggen? Het gebied rond de watertoren behoort tot het stadshart, deze zone is ook aangeduid als voetgangersgebied type II. Dit houdt in dat de voetganger sowieso voorrang heeft in dit gebied en de vrijheid heeft overal over te steken. Een zebrapad zou deze vrijheid inperken.

December 2010

17


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

-

-

-

-

-

Nogal wat chauffeurs tonen weinig respect voor voetgangers of fietsers en parkeren/stationeren op voet- of fiestpad. Als respect ontbreekt, moet repressie in de plaats komen en moet de politie zeer streng optreden Er wordt een handhavingsplan parkeren opgesteld. Dergelijke aspecten zullen hierin mee opgenomen worden. Of de ring al dan niet moet worden doorgetrokken, zorgt in Turnhout al lang voor discussie en beroering. Ik pleit voor een objectief onderzoek waarbij de voor- en nadelen v/h dichtmaken v/d ring worden bekeken. Zowel naar het aspect 'verkeersafwikkeling' als naar het aspect 'leefbaarheid' In het kader van het mobiliteitsplan werden reeds een aantal modeldoorrekeningen gedaan om de effecten van Noordboulevard en Kanaalboulevard te bepalen. Hieruit bleek het beperkte effect van de Kanaalboulevard (die nauw aansluit bij het doortrekken van de ring) op de rest van de ring. Autoluw door niet te ontmoedigen maar net andere mogelijkheden aan te moedigen bv een ring waar men vlot kan rijden. De stad plant initiatieven op beide vlakken – dus zowel ontmoedigen in het centrum als aanmoedigen door een optimalisatie van de ring. Autoluwe stad en toch grote parkings in het genre van Warande of Turnova. Als ik het goed begrijp is het voor velen niet met elkaar te rijmen. Volgens mij net wel. Voorzien één dwingende toegangsroute naar en van de parking en je vermijdt autoverkeer in de rest van de stad. Autoluw dus. Dit is inderdaad het principe. Bovendien zorgen deze parkings aan de rand van het echte stadshart voor een vlotte toegankelijkheid van dit stadsdeel, terwijl de wagen er geweerd kan worden. In de meeste woonerven is er te veel doorgaand verkeer. Echte woonerven afbakenen, waarin kinderen kunnen spelen op straat (zoals afgebeeld op het woonerf verkeersbord) is niet moeilijk. Woonerven zijn trouwens zo aangelegd dat een auto die 30/u rijdt al onveilig aanvoelt. Dat kan worden vermeden door doorgaand verkeer onmogelijk te maken. Met een woonerf op zich is niets mis. Afzonderlijke stoepen en zebrapaden zijn niet nodig in een woonerf, op voorwaarde dat er geen auto's door razen. Het invoeren van woonerven is iets dat straat per straat moet bekeken worden. Waar mogelijk wordt geleidelijk aan overgestapt op een zone 30 of woonerf. We gaan naar autoluwe/autovrije gebieden op aan. Gaan winkelen in zulke gebieden biedt zeker een meerwaarde. Veel boodschappen meesleuren is echter niet interessant als je ver van je auto bent. Daarom vroeg ik me af of er geen pakjesdienst, pakjesservice of iets dergelijks kon georganiseerd worden op een centrale plaats. Na het winkelen kan je gemakkelijk daar terecht om de gedane boodschappen op te halen. Best kan je je auto ook in de buurt van het centrale punt kwijt om niet te ver met de boodschappen te moeten lopen. De parkings in Turnhout liggen zeer dicht bij het winkelcentrum. In het geval van de parkings Turnova en Lebon zijn deze geïntegreerd in hetzelfde gebouw als een belangrijke winkelconcentratie. Daarom lijkt het niet nodig hier nog bijkomende maatregelen – zoals een pakjesdienst – te treffen.

December 2010

18


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

3. 3.1.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Algemeen Vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) worden algemeen een aantal doelstellingen naar voor geschoven die moeten leiden tot een “duurzame mobiliteit”. Geïntegreerde benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur. Het mobiliteitsbeleid waarvoor hier geopteerd wordt, staat voor het vrijwaren van de verplaatsingsbehoeften binnen de samenleving. Een selectieve verbetering en uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden met openbaar, collectief en niet gemotoriseerd vervoer is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Versterking van alternatieven voor het autoverkeer. Voor het personenverkeer zijn deze alternatieven voor kortere afstand het te voet gaan en het fietsen; voor langere afstanden zijn de alternatieven het openbaar vervoer en het collectief vervoer. Het spoor en het vervoer over water zijn de alternatieven voor het goederenvervoer over de weg. Optimalisering door categorisering van het wegennet. De optimalisering houdt een categorisering van het wegennet in. Deze categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel aan de leefbaarheid. De ruimtelijke consequenties van de prioriteiten worden uitgedrukt in een ruimtelijk beleid voor aanleg en inrichting van wegen. Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie van toegang geven (erfontsluiting). De categorisering zal de optimale invulling en uitbouw van deze drie functies mede bewerkstelligen. Mobiliteitsbeleid gericht op het beheer van het verkeer. Aanvullend op de voorgaande doelstellingen die een ruimtelijk beleid impliceren, is er nood aan een mobiliteitsbeleid dat, steunend op een doelgroepenbeleid, in toenemende mate beheer van het verkeer mogelijk maakt.

3.2.

Taakstellingen In onderstaande tabellen worden per thema de vooropgestelde taakstellingen weergegeven zoals deze in de verkenningsnota zijn gespecificeerd. Met het formuleren van het beleidsplan (zie het richtinggevend gedeelte) is een aftoetsing mogelijk of de vooropgestelde taakstellingen zijnis behaald. Om dit aan te geven, is er aan de tabellen een derde kolom toegevoegd die verduidelijkt of een taakstelling al dan niet is gehaald. Wanneer deze niet gehaald is, is dit gemotiveerd.

December 2010

19


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

3.2.1.

Thema Parkeren Uit te werken thema: parkeren en circulatie Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Wegencategorisering

Een globaal nieuwe, gemeentegrensoverschrijdende wegencategorisering, rekening houdend met de recente ruimtelijke/verkeerskundige visies en projecten, en vertrekkend van het STOP-principe

Aangezien geen belangrijke knelpunten in de wegencategorisering naar boven zijn gekomen werd hier verder geen aandacht aan besteed.

Heraanleg schoolomgevingen

Het uitwerken van een visie rond het beveiligen van schoolomgevingen –

Aangezien hiervoor al een kader bestaat werd dit element niet opnieuw bestudeerd binnen het mobiliteitsplan.

Uitvoeren van acties uit schoolvervoerplannen Nieuwe, grote ontwikkelingen

Aanpassen circulatie aan bereikbaarheid van nieuwe ontwikkelingen Keuze in verband met het wel/niet aanleggen van parkeerplaatsen in de directe omgeving.

De projecten moeten zich immers eerder aanpassen aan de visie op de binnenstad dan omgekeerd

Sluiting Boulevardweg

Evalueren van het effect sluiting Noordboulevard op het verkeer in de binnenstad

Dit werd opgenomen.

Stedelijk plateau

Evalueren van het effect van de aanleg van het Stedelijk plateau op het verkeer in de binnenstad

Dit werd opgenomen.

December 2010

20


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

Uit te werken thema: parkeren en circulatie Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Leefbaarheid doortochten

Maatregelen om het zwaar (doorgaand) verkeer in de kernen te verminderen

Maatregelen tegen doorgaand zwaar verkeer werden onder het thema zwaar vervoer beschreven.

Bewegwijzering Poortwerking Controles Snelheidsremmende maatregelen in de kernen

Over snelheidsremmende maatregelen werd niet in detail gesproken. Wel werden de zones aangeduid waar maatregelen genomen moeten worden (voetgangerszones)

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid voor vrachtwagens werd niet mee opgenomen. Dit dient nog verder onderzocht te worden.

Beperken lawaaihinder en luchtvervuiling in de centra

Verminderen doorgaand verkeer

Dit werd opgenomen

Dynamische signalisatie

Opmaken plan voor dynamische signalisatie op de parkeerroutes met vermelding van het aantal vrije plaatsen

Hiervoor wordt een concept ontworpen.

Ontwikkeling verkeersluwe woonstraten

Selecteren van straten die hiervoor in aanmerking komen

Dit werd behandeld onder het thema fietsersen voetgangersnetwerken.

Oplossing vrachtwagenparkeren

Opmaak van instrumentarium voor de inrichting van dergelijke woonstraten Creatie van de snelheidszones

Opmaak van een eenduidig snelheidsplan dat er mede voor zorgt dat de snelste routes BUITEN de kernen vallen

Dit werd behandeld onder het thema fietsersen voetgangersnetwerken.

Tabel 2: Relatietabel thema parkeren December 2010

21


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

3.2.2.

Thema Zwaar verkeer Uit te werken thema: routes zwaar verkeer Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Nieuw station TurnhoutLogistiek

Ondersteunen van het haalbaarheidsonderzoek van de NMBS

Er is enkel een verkennend gesprek geweest tussen de gemeente en de NMBS over dit onderwerp. Ondersteuning van het haalbaarheidsonderzoek was dus nog niet aan de orde. Wel werd de visie vanuit de gemeenten en De Lijn opgenomen.

Noordboulevard

Evalueren van de effecten van de Noordelijke Boulevardweg

Dit werd behandeld onder het thema circulatie binnenstad.

Snelheidszonering

Opmaak van een eenduidig snelheidsplan dat er mede voor zorgt dat de snelste routes BUITEN de kernen vallen

Dit werd behandeld onder het voetgangers- en fietsersnetwerken

Uitbreiding industriezones Beerse Zuid, ROC

-

Dit werd opgenomen

-

Inschatten van bijkomende verkeersstromen Uitwerken maatregelen om alternatieve vervoersmethoden te stimuleren Ruimtelijke inschatting conflict met natuurwaarden

Wegencategorisering

Aanpassen routes zwaar verkeer wegencategorisering of omgekeerd

Kanaalstudie Dessel-Schoten

Opnemen kanaalstudie Dessel-Schoten in besluitvorming omtrent de routes voor zwaar verkeer

Campagnes ter bevordering water- en spoor transport

aan

thema

De wegencategorisering diende niet aangepast te worden. Dit werd opgenomen

Dit is vervat in de huidige ontwikkeling van Beerse Kanaalzone December 2010

22


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

Uit te werken thema: routes zwaar verkeer Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Bewegwijzering

Opmaak van een bewegwijzeringsplan

Dit werd niet specifiek opgenomen maar volgt uit de voorgestelde routes

Parkeerbeleid

Oplossing vrachtwagenparkeren

Deze problematiek werd niet specifiek opgenomen bij het verbreden en verdiepen. Hier dient verder onderzoek te gebeuren.

Tabel 3: Relatietabel thema zwaar verkeer

December 2010

23


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

3.2.3.

Thema Fiets- en voetgangersnetwerken Uit te werken thema: Fiets en voetgangersnetwerken Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Opwaardering informele doorsteken en trage wegen

-

Ontwikkelen van een globale visie inzake informele doorsteken/trage wegen, die de basis moet vormen voor een actieplan

-

-

Bijkomende verbindingen realiseren aansluitend op functioneel en recreatief fietsroutenetwerk

Dit werd opgevat als het aanduiden voetgangersgebieden. Zo komt men een samenhangend geheel i.p.v. verschillende doorsteken los van elkaar te pakken

-

Een wensbeeld voor het fietsroutenetwerk werd opgemaakt

-

Aangezien geen belangrijke knelpunten in de wegencategorisering naar boven zijn gekomen werd dit niet verder opgenomen

-

De fietsvoorzieningen werden afgestemd op het snelheidsregime. Men vond dit criterium beter gepast.

-

Bij het ontwerp van de nieuwe parkeercirculatie werd steeds rekening gehouden met fietsers en voetgangers

-

Een wensbeeld voor het fietsroutenetwerk werd opgemaakt met aandacht voor het gebruik van verkeersluwe routes

Wegencategorisering

Verkeerscirculatie

-

Een globaal nieuwe, gemeentegrensoverschrijdende wegencategorisering, rekening houdend met de recente ruimtelijke/verkeerskundige visies en projecten, en vertrekkend van het STOP-principe

-

Type fietsvoorziening eenduidig afstemmen op wegcategorie

-

Het uitwerken van een nieuwe verkeerscirculatie voor de binnenstad van Turnhout, rekening houdend met alle ruimtelijke/verkeerskundige visies en projecten, maar vooral vertrekkend van het STOP-principe.

-

Bijkomende verbindingen realiseren aansluitend op functioneel en recreatief fietsroutenetwerk

December 2010

24

van tot de aan


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

Uit te werken thema: Fiets en voetgangersnetwerken Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Trage wegen

Aansluitend op functioneel en recreatief fietsroutenetwerk bijkomende verbindingen realiseren

Schoolomgevingen

-

Het uitwerken van een visie rond het beveiligen van schoolomgevingen – uitwerken van een contract inzake het beleid rond scholen en mobiliteit tussen de gemeentebesturen, de scholen en de politie.

-

Uitvoeren van acties uit schoolvervoerplannen

Ruimtelijke/verkeersbarrières

Fietsnetwerk

-

Hier werd niet verder op ingegaan aangezien men dit een te gedetailleerde materie vond om volledig uit te werken in het mobiliteitsplan

Aangezien hier geen belangrijke knelpunten werden gezien werd hier niet verder op ingegaan. De ligging van de scholen was wel van belang bij het aanduiden van voetgangerszones en fietsroutes

-

In kaart brengen gevaarlijke punten Verbeteren gevaarlijke kruispunten Eventueel aanleg van fietstunnels/bruggen

De knelpunten werden in kaart gebracht en locaties voor fietstunnels/bruggen werden aangeduid. De effectieve uitwerking valt buiten het kader van het mobiliteitsplan

-

Verder detailleren van het functioneel fietsroutenetwerk Aanpassen routes aan nieuwe bestemmingen Types fietsvoorziening afstemmen op wegcategorie

Werd volledig uitgevoerd, fietsvoorzieningen worden afgestemd op snelheidszones.

Bepalen belangrijke assen/plekken voor voetgangers/fietsers Onderzoek naar het veilig samengaan van voetgangers en (grote) fietsstromen

Belangrijke fietsroutes en voetgangerszones werden aangeduid. Het samengaan van fietsers en voetgangers werd niet als een probleem gezien, er werd hier dan ook niet dieper op ingegaan.

-

Uitbreiding verkeersvrije zone

Opgenomen in uitwerkingsnota?

-

December 2010

25


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

Uit te werken thema: Fiets en voetgangersnetwerken Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Uitbreiding zone 30

Het verder uitwerken van een globale visie over de zone 30, met daaraan gekoppeld een actieprogramma voor de komende jaren

De zones 30 werden ruimer opgevat als voetgangersgebied type II

Bewegwijzering

Specifieke bewegwijzering voor fietsers

Hier werd in dit stadium nog geen aandacht aan besteed. Dit wordt gezien als een taakstelling vanuit het mobiliteitsplan

Fietsstallingen

Voorzien van kwalitatieve fietsstallingen in de onmiddellijke nabijheid van belangrijke attractiepolen

Er werden hiervoor richtlijnen neergeschreven

Campagnes

Uitvoeren acties uit schoolvervoerplannen

Hier werd verder geen specifieke aandacht aan besteed

Toetsingskader type fietsvoorziening

Een uniform toetsingskader creëren voor de aanleg van verschillende soorten fietsvoorzieningen. Hierbij wordt het vademecum fietsvoorzieningen als uitgangspunt gebruikt.

Is gebeurd

Tabel 4: Relatietabel thema fiets- en voetgangersnetwerken

December 2010

26


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

3.2.4.

Thema Openbaar vervoer Uit te werken thema: openbaar vervoer Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Wegencategorisering

Een gemeentegrensoverschrijdende wegencategorisering, rekening houdend met de recente visies en projecten, en vertrekkend van het STOPprincipe

Aangezien geen belangrijke knelpunten in de wegencategorisering naar boven zijn gekomen werd hier verder geen aandacht aan besteed

Verkeerscirculatie

Afstemmen circulatie op een vlotte bereikbaarheid van belangrijke attractiepolen met de bus

Bij de opbouw van de nieuwe parkeerroutes was de routing van het openbaar vervoer in de binnenstad een belangrijke randvoorwaarde.

Nieuw station

Onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw station (ondersteuning NMBS)

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de Euro Immostar en werd dus niet opgenomen in het mobiliteitsplan. Aangezien hier momenteel nog niet aan begonnen is, konden geen conclusies opgenomen worden

Nieuwe busterminus

Zorgen voor een optimale uitbouw van de busterminus(sen) zonder de leefbaarheid//stedenbouwkundige kwaliteiten van de binnenstad te schaden

Werd uitgevoerd

Doorstroming

-

Verbeteren van de doorstroming op invalswegen buiten de binnenstad en in de binnenstad in het algemeen

Hier wordt de visie uit het streefbeeld R13 overgenomen

-

Onderzoek naar noodzaak/wenselijkheid van vrije busstroken/banen

Parkeerbeleid

Verdere uitbouw B&R en P&R systeem

December 2010

De huidige P&R parkings worden beter bediend met het openbaar vervoer 27


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

Uit te werken thema: openbaar vervoer Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Afstemming andere gemeenten

Opgenomen in uitwerkingsnota? Aspecten op niveau van de stadsregio werden steeds besproken in werkgroepen waarbij alle gemeenten vertegenwoordigd waren.

Routes openbaar vervoer

Evalueren en indien nodig bijsturen van de huidige routes in overleg met De Lijn

Werd uitgevoerd

Haltevoorzieningen

-

Inventariseren van de hoofdhaltes

-

Verbeteren voorzieningen aan de hoofdhaltes

-

Afwegingscriteria opstellen voor het plaatsen van voorzieningen, afhankelijk van het type halte

Men vond dat deze opzet te gedetailleerd was voor een mobiliteitsplan. Er werd een algemeen kader opgesteld voor de accommodatie bij bushaltes

Tabel 5: Relatietabel thema openbaar vervoer

December 2010

28


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

3.2.5.

Thema Circulatie binnenstad Uit te werken thema: Parkeren Relatie met andere thema’ s

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Wegencategorisering

Een globaal nieuwe, gemeentegrensoverschrijdende wegencategorisering, rekening houdend met de recente ruimtelijke/verkeerskundige visies en projecten, en vertrekkend van het STOP-principe

Aangezien geen belangrijke knelpunten in de wegencategorisering naar boven zijn gekomen, werd hier verder geen aandacht aan besteed

Heraanleg schoolomgevingen

-

Het uitwerken van een visie rond het beveiligen van schoolomgevingen Uitvoeren van acties uit schoolvervoerplannen

Aangezien hiervoor al een kader bestaat werd dit element niet opnieuw bestudeerd binnen het mobiliteitsplan

Aanpassen circulatie aan nieuwe ontwikkelingen Keuze in verband met het wel/niet aanleggen van parkeerplaatsen in de directe omgeving.

Dit werd behandeld onder het thema verkeerscirculatie binnenstad. Voor de andere kernen was dit niet relevant.

Nieuwe, grote ontwikkelingen

-

Sluiting Boulevardweg

Evalueren van het effect aanleg Noordboulevard op het verkeer in de binnenstad

Dit werd behandeld onder verkeerscirculatie binnenstad.

het

thema

Stedelijk plateau

Evalueren van het effect van de aanleg van het Stedelijk plateau op het verkeer in de binnenstad

Dit werd behandeld onder verkeerscirculatie binnenstad.

het

thema

December 2010

29


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - Beleidsplan

Uit te werken thema: Parkeren Relatie met andere thema’ s Leefbaarheid doortochten

Taakstellingen

Opgenomen in uitwerkingsnota?

Maatregelen om het zwaar (doorgaand) verkeer in de kernen te verminderen :

Maatregelen tegen doorgaand zwaar verkeer werden onder het thema zwaar vervoer beschreven.

-

bewegwijzering poortwerking controles Snelheidsremmende maatregelen in de kernen Parkeerbeleid

Over snelheidsremmende maatregelen werd niet in detail gesproken. Wel werden de zones aangeduid waar maatregelen genomen moeten worden (voetgangerszones) Parkeerbeleid voor vrachtwagens werd niet mee opgenomen. Hier dient nog verder onderzoek te gebeuren.

Beperken lawaaihinder en luchtvervuiling in de centra

-

Dynamische signalisatie

Opmaken plan voor dynamische signalisatie op de parkeerroutes met vermelding van het aantal vrije plaatsen

Hieromtrent werd een voorstel geformuleerd onder het thema circulatie binnenstad

Ontwikkeling verkeersluwe woonstraten

-

Selecteren van straten die hiervoor in aanmerking komen Opmaak van instrumentarium voor de inrichting van dergelijke woonstraten

Dit werd behandeld onder het thema fietsers- en voetgangersnetwerken

Opmaak van een eenduidig snelheidsplan dat er mede voor zorgt dat de snelste routes BUITEN de kernen vallen

De aanduiding van de voetgangerszones in het thema voetgangers en fietsers valt steeds samen met een zekere streefsnelheid.

-

Creatie van de snelheidszones

Verminderen doorgaand verkeer Oplossing vrachtwagenparkeren

Tabel 6: Relatietabel thema openbaar vervoer December 2010

30


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

4. 4.1.

SYNTHESE VAN VOORGAANDE FASEN Samenvatting fase 1: Verkenningsnota De verkenningsnota bevat een inventarisatie van bestaande plannen en studies op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hierbij werd er extra nadruk gelegd op de gewijzigde planningscontext. Verschillende plannen (bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, …) zijn namelijk van een latere datum dan het bestaande mobiliteitsplan. Daarnaast zijn er nieuwe plannen of ontwikkelingen ontstaan (bv. Innovatiepark, Stadsbos, …). Vanuit de sneltoets zijn er verschillende te verbreden of te verdiepen thema’s naar voor geschoven. Het betreft de thema’s voetgangers- en fietsersnetwerken, openbaar vervoer, parkeerbeleid, zwaar verkeer en verkeerscirculatie Turnhout binnenstad. Voor elk van de thema’s wordt aan de hand van een verbreden en verdiepingsmatrix de interactie met de 3 werkdomeinen (ruimtelijke ontwikkeling, verkeersnetwerken, flankerende maatregelen) en de 5 doelstellingen (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, toegankelijkheid, milieu) naar boven gebracht. Inzicht in deze gelaagdheid en onderlinge verwevenheid zijn cruciaal om tot een integrale duurzame mobiliteitsvisie te komen van waaruit men adequate, concrete taakstellingen naar voor kan schuiven. Die taakstellingen zijn geconcretiseerd in een relatietabel. Tenslotte wordt per thema bekeken welke knelpunten vandaag gekend zijn en wat de doelstellingen zijn binnen dit thema. Er wordt bekeken welke informatie reeds voorhanden is en welk onderzoek nog moet uitgevoerd worden.

4.2.

Samenvatting fase 2: Uitwerkingsnota De uitwerkingsnota omvat de eigenlijke uitvoering van het onderzoek waarbij de uitkomsten een antwoord dienen te bieden op de geformuleerde probleem- en doelstellingen uit de verkenningsnota.

4.2.1. 4.2.1.1.

Thema Parkeren Beerse Beerse beschikt over een heldere parkeerstructuur met een blauwe zone in het centrum en vrij parkeren in de woonstraten. De parkeervakken in het centrum zijn echter niet steeds duidelijk aangeduid waardoor foutparkeren in de hand gewerkt wordt. De parkeerdruk in het centrumgebied bedraagt 70%, op het Kerkplein loopt dit op tot 84%. Deze cijfers wijzen op een goede afstemming tussen het aanbod en de vraag. Lokaal zijn er wel enkele knelpunten. Deze zijn vooral te wijten aan een gebrek aan handhaving, aangezien er op loopafstand steeds nog voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

December 2010

31


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

4.2.1.2.

Turnhout Voor Turnhout werd het thema parkeren opgenomen in de onderzoeksnota ‘verkeerscirculatie binnenstad’. Dit komt dus verder nog aan bod.

4.2.1.3.

Oud-Turnhout In Oud-Turnhout kan men overal gratis parkeren, in de kern werd een blauwe zone ingevoerd aan één zijde van de Steenweg op Turnhout (N18). Door de combinatie van twee parkeerregimes in een straatsegment kan een zekere verwarring ontstaan. Er bestaat een duidelijk spanningsveld tussen de blauwe zone en de zone vrij parkeren aan de overkant van de straat, waarbij een overbezetting in de zone vrij parkeren gecombineerd wordt met een duidelijk lagere bezetting in de blauwe zone. Om dit knelpunt aan te pakken, werden drie mogelijke scenario’s uitgewerkt: -

Wegnemen van de blauwe zone Uitbreiding van de blauwe zone naar de overkant van de straat Uitbreiding van de blauwe zone met invoering bewonerskaarten.

Uit het onderzoek bleek dat het afschaffen van de blauwe zone de parkeerdruk wellicht nog verder zal doen stijgen. De uitbreiding van de blauwe zone, gecombineerd met het faciliteren van de randparkings, biedt duidelijke voordelen. Het al dan niet invoeren van bewonerskaarten heeft slechts een beperkte invloed. Het onderzoek resulteerde in een visie van de gemeente Oud-Turnhout waarbij het parkeerbeleid uitgaat van een behoud van de blauwe zone, afgestemd op de verdere uitbreiding van het randparkeren op o.m. parking Neerstraat en parking Wissel. 4.2.1.4.

Vosselaar In Vosselaar kan men bijna overal vrij parkeren, op een aantal plaatsen zijn specifieke blauwe zones ingericht in functie van de daar gevestigde winkels. Vosselaar beschikt over een groot aandeel parkeerplaatsen op (semi-)openbare parkings zodat het straatparkeren beperkt kan worden. Enige knelpunt is het parkeren langs de Antwerpsesteenweg (N12). Hier bestaat een relatief hoge parkeerdruk die voornamelijk veroorzaakt wordt door een groot aantal foutparkeerders die een gedeelte van het voetpad innemen. Uit onderzoek bleek dat het invoeren van een blauwe zone zonder bewonerskaarten hier weinig zin heeft, aangezien er dan een onderbezetting ontstaat terwijl de langparkeerders niet opgevangen kunnen worden op andere locaties. Een blauwe zone met bewonerskaart kan wel een mogelijke oplossing bieden. Belangrijkste is echter een herinrichting waarbij de kwaliteit van de ruimte verbeterd wordt en het parkeren op het voetpad onmogelijk gemaakt wordt.

December 2010

32


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

4.2.2.

Thema Zwaar verkeer Binnen de onderzoeksnota werd de ontsluiting van de industriezones Beerse Zuid en Beerse Kanaalzone (oost, Den Busselen en west) onder de loop genomen. Een bijkomende ontsluiting van de Kanaalzone Oost naar de R13 is – volgens het hier gevoerde onderzoek – niet nodig. De verschuiving van de verkeersstromen naar de nieuwe ontsluitingsweg en de R13 is eerder beperkt. Bovendien zou deze nieuwe verbinding door biologisch waardevol gebied snijden. De impact op de route langsheen N132, N12 en Nieuwe Dreef als ontsluitingsroute voor de Kanaalzone Beerse blijft vanuit verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar. Met behulp van het stadsmodel van de Stadsregio Turnhout kunnen bijkomende analyses gedaan worden na afronding van het mobiliteitsplan die tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Ook voor de ontsluiting van Beerse Zuid wordt de huidige ontsluitingsstructuur best behouden. Wel is een optimalisatie van het kruispunt Antwerpseweg/Turnhoutseweg (N12) – Gierleseweg/Bisschopslaan (N132) nodig, waarbij een voldoende lange linksafstrook moet voorzien worden op de Gierleseweg (N132). Ook de lichtenregeling hier moet geoptimaliseerd worden. Momenteel worden de werken hier opgestart. Na uitvoering dient de afwikkeling op dit kruispunt zorgvuldig gemonitord te worden om knelpunten tijdig te kunnen signaleren. De reservatiestrook voor een nieuwe verbinding tussen de Gierlebaan (N132) en de Lilsedijk wordt behouden, om eventueel toekomstige ontwikkelingen op te vangen. Hiervoor dient op dat moment een nieuwe studie te gebeuren. Bijkomend dient hier aandacht besteed te worden aan de huidige sluiproute tussen het complex 22 van de E34 en het industrieterrein Beerse Zuid via Beerseheide. Afslaande bewegingen vanaf de Beersebaan (N132) richting Beerseheide veroorzaken op spitsmomenten soms een file tot op de afrit van de E34. Ook deze situatie dient gemonitord te worden in relatie tot de afwikkeling op het nieuwe kruispunt Antwerpseweg/Turnhoutseweg (N12) – Gierleseweg/Bisschopslaan (N132). Eventueel dienen hier maatregelen getroffen te worden. Om het centrum van Oud-Turnhout te ontlasten, wordt een rotonde voorzien op het kruispunt Steenweg op Mol/Donk (N18) – Nieuwe Staatsbaan (N139) om een keerbeweging voor vrachtverkeer mogelijk te maken. Ter controle werd een camera systeem geïnstalleerd waarmee doorgaand vrachtverkeer geïdentificeerd wordt.

December 2010

33


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

4.2.3.

Thema Fiets- en voetgangersnetwerken

Figuur 1: Wensbeeld voetgangerszones per gemeente

Figuur 2: Wensbeeld fietsnetwerk

December 2010

34


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Voor voetgangers werd een opdeling gemaakt in verschillende voetgangerszones. Binnen deze zones wordt een specifieke aanpak vooropgesteld. Zo wordt een samenhangend geheel van voetgangersruimtes opgebouwd. Het fietsnetwerk werd opgebouwd aan de hand van het bestaande provinciaal netwerk. Naast de ontsluitende lokale routes die de verschillende attratiepolen bedienen, werd ook gewerkt met een gemeentelijke hoofdstructuur opgebouwd die de belangrijkste woon- en werkpolen met elkaar verbindt. Het is de bedoeling dat deze routes een rustig en kwalitatief alternatief bieden voor functionele verplaatsingen, maar ook als recreatieve route gebruikt kunnen worden.

4.2.4.

Thema Openbaar vervoer Het onderzoek binnen het thema openbaar vervoer spitste zich voornamelijk toe op de organisatie van het busverkeer. Er is een akkoord tussen NMBS-Holding, Infrabel, EIS, De Lijn, MOW en de Stad Turnhout voor de uitvoering van een studie die verschillende opties voor het treinverkeer in het Turnhoutse onderzoekt. Eén van de te onderzoeken pistes is de haalbaarheid van het Station Turnhout-Zuid. Het onderzoek bevindt zich momenteel in een nog in de opstartfase en biedt bijgevolg nog geen inzichten omtrent het station Turnhout-Zuid. Niettegenstaande het onderwerp “Turnhout-Zuid” het tijdshorizon van het Mobiliteitsplan overstijgt, worden toch al een aantal aandachtspunten vanuit de gemeente Turnhout en De Lijn aangehaald. Men wenst een versterking van de verbinding richting Leuven (bij voorkeur met een treinverbinding) en met de Nederlandse steden Breda en Eindhoven. Op niveau van de stadsregio wordt bekeken op welke manier een betere bediening van de regio kan gebeuren binnen de huidige lijnvoering. Hiertoe wordt voorgesteld te werken met een aantal doorkoppelingen tussen streeklijnen onderling of tussen streek- en stadslijnen. Op die manier worden verschillende relaties versterkt en daalt het totaal aantal bussen in het centrum van Turnhout. Om een verder daling van het aantal bussen in het autovrij centrum van Turnhout te bekomen, wordt ook een aanpassing van de routing in de binnenstad zelf uitgewerkt. Door de combinatie van deze rerouting met ingrepen op regionaal niveau kan het aantal bussen in de Gasthuisstraat gehalveerd worden.

December 2010

35


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Figuur 3: Mogelijke invulling wensbeeld routing buslijnen De voorstellen geformuleerd m.b.t. doorkoppelen van buslijnen en het rerouten van de lijnen in de binnenstad van Turnhout vormen de basis voor aanvullend onderzoek door De Lijn om de haalbaarheid na te gaan. Het voorgestelde wensbeeld biedt dus geen eindbeeld maar dient gezien te worden als suggestie om te komen tot een herziening van de lijnvoering binnen de Stadsregio Turnhout.

December 2010

36


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

4.2.5. 4.2.5.1.

Thema Circulatie binnenstad Parkeercirculatie

Figuur 4: Parkeercirculatieplan De binnenstad is in eerste instantie een belevingsruimte voor fietsers en voetgangers. Men wil werken aan een uitgebreid verkeersluw stadshart en de relatie met het omliggende open gebied versterken door de inbreng van groene assen. Deze groene assen krijgen ook een belangrijke functie in de ontsluiting van de stad voor fietsers. Om dit te bereiken, was het noodzakelijk de parkeerroutes te herdenken. Uitgangspunten hierbij waren het verkeersluw maken van de Grote Markt en de stationsomgeving, het vrijwaren van de woonwijken en de doorstroming voor busverkeer. Daarnaast wilde men de centrumparkings vlot blijven ontsluiten. Volgens deze principes werden een aantal concepten uitgewerkt. Hierbij werd het regionaal verkeersmodel van de stadsregio Turnhout ingezet om een realistische inschatting te kunnen maken van de toekomstige verkeersstromen Uit deze modeldoorrekeningen bleek dat een concept met een minimaal aantal bereikbaarheidsassen het aantal auto-kilometers in de binnenstad het sterkst deed dalen. Er werd dan ook voor gekozen met dit concept verder te gaan. Er werd ook geconcludeerd dat de Noordboulevard binnen dit concept een aanzienlijke rol kan spelen in de ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingen rond het station en de Warande. Hierbij wordt niet alleen de wijk tussen het spoor en de K. Elisabethlei ontlast, maar ontstaat ook de mogelijkheid de Warandestraat en een gedeelte van de Begijnenstraat en de Paterstraat autoluw te maken. Tenslotte werd in detail de ontsluiting van een aantal parkings bekeken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gewenste voetgangerszones en fietsroutes. Uiteindelijk kwam men tot de ontsluiting zoals op bovenstaande figuur weergegeven. Deze oplossing werd uitvoerig onderzocht met het verkeersmodel met onder ander aandacht voor oversteekbaarheid, de noodzaak (en mogelijkheid) van fietspaden en het risico op sluipverkeer.

December 2010

37


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

In een volgend stadium moet de wijkcirculatie bekeken worden om de ontsluiting van de wijken af te stemmen op de parkeercirculatie. 4.2.5.2.

Parkeerstructuur

Figuur 5: parkeerstructuur Men wenst de druk van het parkeren op de ruimte in de binnenstad te doen afnemen, zodat de belevingsruimte kan uitgebreid worden. Aan de ene kant wenst men hiertoe het systeem van randparkings – eventueel gekoppeld aan een pendeldienst – uit te breiden, aan de andere kant wenst men het parkeren binnen de stad te concentreren in parkeergebouwen, zodat op straat ruimte vrij komt. De parkeerstructuur in Turnhout bestaat uit drie gordels. De buitenste gordel wordt gevormd door de 2 P&R parkings net binnen de ring (groen). Een uitbreiding van het aanbod aan randpakrings is wenselijk. Er wordt gezocht naar parkeerlocaties aan het westen en noorden van de stad. Een volgende gordel bestaat uit een aantal kleinere parkings in een ring rondom het centrum. Tenslotte zijn er de drie grote centrumparkings rond de Grote Markt. Deze vormen tevens het eindpunt van de bereikbaarheidsassen. Deze parkeerstructuur zal ondersteund worden door een dynamisch parkeergeleidsingssysteem waarbij per poort kan aangegeven worden hoeveel parkeerplaatsen nog beschikbaar zijn via deze bereikbaarheidsas. Op deze manier wordt overbodig zoekverkeer zoveel mogelijk vermeden. Het straatparkeren is momenteel opgedeeld in drie zones: -

In het stadshart mag men maximaal 2 uur parkeren voor 1,80€/uur. Rondom het stadshart mag men maximaal 5 uur parkeren voor 0,90€/uur. In de buitenste gordel, tegen de ring, mag gratis en onbeperkt in tijd geparkeerd worden.

December 2010

38


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

5. 5.1.

TOELICHTING VAN HET BELEIDSSCENARIO Keuze van het beleidscenario Aangezien bij de opmaak van dit verbrede en verdiepte mobiliteitsplan uitgegaan werd van twee afzonderlijke mobiliteitsplannen van de eerste generatie waren er ook twee afzonderlijke beleidsscenario’s uitgewerkt. Hieronder worden deze twee scenario’s besproken, waarna ingegaan wordt op de gezamenlijke visie.

5.1.1.

Beerse In Beerse worden volgende elementen als kernprincipes in het beleidsplan beschouwd: -

Het verbeteren van de noodzakelijke leef- en omgevingskwaliteit voor de bewoners van Beerse. Het in stand houden van de bereikbaarheid van Beerse. Het bevorderen van de verkeersveiligheid. Het stimuleren van het fietsverkeer. Het optimaliseren van het openbaar vervoer. Het afremmen van de groei van de automobiliteit door het verbeteren van de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtelijke condities voor de alternatieve vervoerswijzen.

Het verkeersveiligheids- en leefbaarheidsaspect in de gemeente speelt een belangrijke rol in de keuzes die op mobiliteitsvlak genomen worden. Zo dient er veel aandacht te gaan naar de uitbouw van de verblijfsgebieden en de schoolomgevingen. Ook de uitbouw van de Antwerpseweg/Turnhoutseweg (N12) met de nodige aandacht voor de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers is een belangrijk element. Complementariteit van vervoerswijzen en een beheersing van het autoverkeer, zowel in volume, ruimtelijke spreiding als concentratie zijn de kerncomponenten van het mobiliteitsbeleid van Beerse. De krachtlijnen hierin zijn een doorgedreven hiërarchie van het autowegennet, waarbij ongewenst doorgaand verkeer in de woonwijken wordt gemeden, een optimalisatie en verbetering van het openbaar vervoer en de uitbouw van een fietsroutenetwerk in Beerse. Door kerninbreiding en concentratie van het wonen in het stedelijk gebied bevinden de mensen zich dicht bij de verschillende diensten en voorzieningen in de gemeente. Op die manier zijn ze te voet of met de fiets praktisch even snel ter plaatse als met de wagen. De uitbreiding van de industrie in Beerse sluit onmiddellijk aan op de bestaande industriegebieden. Op die manier blijft dit op een loop- en/of fietsafstand van de woongebieden. Naast aandacht voor de fiets is er ook een speciale rol weggelegd voor het openbaar vervoer. Vanuit Beerse speelt het behoud en eventueel de versterking van de lijn Antwerpen-Turnhout hierbij een speciale rol. Daarnaast is de invoering van de voorstadslijn tussen Beerse en Turnhout een belangrijk element om veel verplaatsingen in het woon-werk, woon-school en woon-winkelverkeer op te vangen ter vervanging van de wagen.

December 2010

39


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Belangrijk aspect in de leefbaarheid van de kernen is het weren van vrachtverkeer in woonstraten. Om dit te bereiken, werd voorgesteld de volledige ontsluiting van de industriegebieden Beerse via de E34 (complex 22) – Gierleseweg (N132) te laten verlopen. Voor de ontsluiting van industriezone Beerse-Zuid wenst Beerse de beleidsoptie open te houden om het gebied te ontsluiten via een nieuwe verbinding tussen Lilsedijk en N132 Gierleseweg. De ontsluiting van de Kanaalzone zal via een nieuwe oeververbinding ter hoogte van de Nieuwe Dreef verlopen. Beerse wenst de mogelijkheid voor een verbinding van Kanaalzone Oost naar de R13 verder te onderzoeken. De ondersteunende en flankerende maatregelen vervullen een belangrijke taak om de mensen te informeren en aan te zetten om effectief een alternatief vervoermiddel te kiezen voor hun verplaatsen. Via campagnes, informatiefolders, controle, ... moeten de mensen attent gemaakt worden op de verschillende mogelijkheden die hen aangeboden worden.

5.1.2. 5.1.2.1.

Turnhout – Vosselaar – Oud-Turnhout Ruimtelijke ontwikkeling De ruimtelijke ontwikkeling vormt de basis voor een goed mobiliteitsbeleid. De nadruk licht op kernversterkende en verdichtende projecten. Woonontwikkelingen met een lage dichtheid en lintbebouwing wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Hierdoor wil men verplaatsingen te voet, per fiets en met het openbaar vervoer aanmoedigen. De nabijheid en bereikbaarheid van handel en diensten met openbaar vervoer, fiets en te voet zijn belangrijke elementen bij de inplanting van nieuwe activiteiten. Ook voor bedrijven spelen mobiliteitseffecten een grote rol bij de lokalisatie. Er wordt gestreefd naar terreinen met een hoge dichtheid.

5.1.2.2.

Openbaar vervoer In eerste instantie wenst men de positie van Turnhout in het spoorwegennet te versterken. Hierin spelen verschillende elementen een rol, zoals reistijd, frequentie en aanbod aan bestemmingen. Ook de versterking van de stationsomgeving is hierin van belang. Hierin speelt ook de eventuele ontwikkeling van een station Turnhout Zuid een belangrijke rol. Men wil de buslijnen naar verschillende belangrijke polen in de omgeving versterken, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Deze busdiensten vullen de leemten waar spoorwegen ontbreken. Het gaat dan in de eerste plaats om de verbinding met de knopen Mol, Geel, Tilburg, Breda en Eindhoven. In het stadscentrum wil men een goede bereikbaarheid combineren met een zo beperkt mogelijke hinder door busverkeer. Belangrijk aspect hierin is het terugbrengen van de druk op de Gasthuisstraat en het stilstaan van bussen op de Grote Markt zoveel mogelijk te vermijden.

5.1.2.3.

Duurzaam fietsroutenetwerk Er wordt gewerkt aan een gefaseerde opbouw van een geïntegreerd fietsroutenetwerk. Functionele en recreatieve fietsroutes worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, met aandacht voor die routes die in aanmerking komen voor complementair gebruik. Het gewenste fietsroutenetwerk wordt afgestemd op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

December 2010

40


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

5.1.2.4.

Voetgangersnetwerk In alle centrum- en woonstraten wordt bij heraanleg een voldoende brede en comfortabele voetgangersruimte voorzien, waarbij ook rekening wordt gehouden met minder mobiele mensen. Er wordt gestreefd naar een samenhangend netwerk waarbij aandacht wordt geschonken aan oversteekbaarheid en veilige looproutes in relatie tot openbaar vervoer en belangrijke functies.

5.1.2.5.

Wegennetwerk Belangrijk is de uitwerking van een samenhangende verkeersstructuur in functie van veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. Ingrepen worden niet geïsoleerd uitgewerkt maar passen in een ruimer concept. Hierbij wordt uitgegaan van de streefbeeldstudie die opgemaakt werd voor de R13 en de daarop aansluitende steenwegen.

5.1.2.6.

Ondersteunende en flankerende maatregelen Er wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten: -

5.1.3.

Vervoersmanagement woon-werkverkeer en evenementen Vervoersmanagement woon-winkelverkeer Vervoersmanagement woon-schoolverkeer Tarifering openbaar vervoer en parkeren Handhavingsbeleid Beleidsondersteuning.

Gezamenlijke visie Uit voorgaande blijkt duidelijk dat de visies en intenties uit beide bestaande mobiliteitsplannen grotendeels gelijklopend zijn en elkaar aanvullen. De nadruk ligt op het versterken van de kernen, het verhogen van de bereikbaarheid per fiets, te voet en met het openbaar vervoer en het beperken van de hinder door gemotoriseerd verkeer. Een heldere ontsluitingsstructuur en aandacht voor verkeersleefbaarheid en –veiligheid zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. De leden van de GBC gaven bij de uitvoering van de sneltoets dan ook aan dat men nog onverdeeld achter het gekozen beleidsscenario staat. Het is echter zo dat bepaalde aspecten nog onvoldoende werden uitgediept in de huidige mobiliteitsplannen. Er is daarom gekozen om het bestaande beleidsplan te verbreden en te verdiepen. In de uitwerkingsfase is vervolgens bijkomend onderzoek uitgevoerd en zijn de te verbreden en verdiepen thema’s verder bestudeerd. Hiernaast zijn er de afgelopen jaren verschillende planprocessen en studies afgerond, waardoor het noodzakelijk is het opgenomen beleidsscenario verder te actualiseren.

December 2010

41


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

5.2. 5.2.1.

Relatie met de beleidsplannen van de hogere overheden Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Autostructuur Het regionaal stedelijk gebied Turnhout wordt aangeduid en omvat (delen van) Turnhout, OudTurnhout, Vosselaar en Beerse. De volgende wegen worden als primaire wegen gecategoriseerd: -

Steenweg op Zevendonk (N19) van aansluiting 24 op de E34 tot R13 Ring rond Turnhout (R13) van N12 tot N12 Beersebaan – Gierlesebaan – Gierleseweg (N132) van aansluiting 22 tot N12.

Spoorstructuur De lijn Brussel- Mechelen – Lier Turnhout wordt aangeduid als (inter)nationale verbinding of verbinding op Vlaams niveau. Het station van Turnhout wordt aangeduid als een structuurbepalend hoofdstation. Dit station werd door de NMBS niet als hoofdstation beschouwd. Het bevindt zich op het einde van een lijn en voldoet daarmee niet aan het door de NMBS gestelde gebruikscriterium. Omwille van zijn belang wordt het station van Turnhout wel geselecteerd in het RSV. Het traject Turnhout – Tilburg wordt vrijgehouden van bebouwing voor een mogelijke spoorverbinding. Er wordt geopteerd voor het traject Turnhout-Tilburg en niet voor Turnhout-Breda, omdat het bestaande traject op Vlaams grondgebied vanuit Turnhout naar de Noordbrabantse stedenrij (Nederland) reeds over Tilburg loopt.

December 2010

42


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

5.2.2.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen (2001)

Figuur 6: Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen, richtinggevend deel Turnhout behoort tot de deelruimte ‘het Turnhoutse’, de ruimtelijk-agrarische structuur ‘Noorderkempen, land van Turnhout-Poppel’ en de toeristisch-recreatieve structuur ‘Groene Kempen’. Het is van belang de Noorderkempen te behouden als gedifferentieerde open ruimte tussen de Vlaamse Ruit en de Randstad. Het Turnhoutse is een gebied van primair toeristisch belang en behoort tot dezelfde toeristisch-recreatieve structuur als Herentals, Geel en Mol. Turnhout wordt aangeduid als stedelijk gebied en regionaal centrum voor de Noorderkempen. Deze functie dient versterkt te worden. Er wordt één locatie voor kleinhandelsconcentratie aangeduid, langs de Steenweg op Gierle (N140). Over de verkeersstructuur zegt het RSPA dat Turnhout behoort tot een verdicht gebied met dicht verkeersnet en een knoop op nationaal niveau vormt. Meer in detail maakt Turnhout onderdeel uit van drie systemen: ‘het Turnhoutse’, de ‘Open Kempen’ en het ‘Rustig Grensgebied’.

December 2010

43


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Figuur 7: Turnhout als onderdeel van de vervoersstructuur 8: Turnhoutse: voorstedelijk vervoersnet en lokaal middelpunt van regionale verbindingen 9: Open Kempen: doorgaande regionale verbindingen en compacte kernen op multimodale knooppunten 10: rustig grensgebied: doorgaande regionale verbindingen en compacte kernen op multimodale knooppunten De wegverbinding Turnhout-Tilburg maakt onderdeel uit van de Kempische noord-zuid verbinding.

December 2010

44


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Voor de categorisering van de wegen stelt het RSPA het volgende voor:

Figuur 8: Voorstel wegencategorisering RSPA N132: Primaire weg type II N19: Primaire weg type II N119: Secundaire weg type II N18: Secundaire weg type III N12: Secundaire weg type III De wegverbinding Turnhout-Tilburg maakt onderdeel uit van de Kempische noord-zuid verbinding.

December 2010

45


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

5.2.3.

Afbakening Regionaalstedelijk gebied Turnhout (4 juni 2004)

Figuur 9: Juridische afbakening van het regionaalstedelijk gebied In het GRUP voor de afbakening van het stedelijk gebied Turnhout wordt uitgegaan van een ‘hypothese gewenste ruimtelijke structuur Turnhout’. Deze omvat de ontwikkeling van twee clusters (Turnhout – Oud-Turnhout en Vosselaar – Beerse) met daartussen een groene ruimte verbinding. De binnenstad van Turnhout vormt het commerciële en cultureel hart van dit gebied. Bijkomende woningen moeten binnen deze clusters gelegen zijn principes zijn kernversterking en inbreiding. Er wordt over gewaakt dat de groene vingers tot tegen de verschillende kernen behouden blijven. Activiteiten worden geconcentreerd rond de drie oost-west lijnen met een eigen karakter, het kanaal, de as N12-N18 en de E34(industrie). Het kanaal is voornamelijk gericht op watergebonden bedrijven en bewoning en is een belangrijke as voor zachte weggebruikers. De as N12-N18 verbindt het wonen en de stedelijke activiteiten en diensten, het is een as gericht op fietsers en openbaar vervoer. De E34 ten slotte is een autogeoriënteerde as die de grote bedrijvenzones ontsluit. De N132 en de N19 vormen de belangrijkste ontsluitingsassen voor het gebied. De noordelijke sluiting van de R13 wordt geschrapt. Het merendeel van de bedrijvigheid wordt geconcentreerd rond de E34. Het lokaal bedrijventerrein Bentel wordt op de R13 geënt. Aan het kanaal is enkel nog watergebonden bedrijvigheid toegestaan. Op de kruising tussen de R13 en de N12 wordt een kantoorzone ontwikkeld. Verder werd er naar gestreefd dat de grens van het stedelijk gebied geen ruimtelijke gehelen zou opdelen en, waar mogelijk, herkenbaar is in het landschap. Er werd dan ook per deelgebied onderzocht waar de afbakeningslijn moest komen te liggen. Daarbij werd telkens een overzicht gemaakt van de bijkomende en opgeheven/vervangen stedenbouwkundige voorschriften.

December 2010

46


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

RICHTINGGEVEND DEEL

December 2010

47


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6. 6.1.

UITWERKING VAN HET BELEIDSSCENARIO Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen De krijtlijnen voor het toekomstige ruimtelijk beleid in het projectgebied werden uitgewerkt in het afbakeningsproces van het stedelijke gebied Turnhout, en vertaald in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Op lokaal vlak zijn de ruimtelijke structuurplannen van de betrokken gemeenten bepalend. Kenmerkend voor de ruimtelijk-functionele structuur van het stedelijke gebied is de sterke oostwest gerichtheid, tussen het kanaal aan de noordzijde (oude industriële ontwikkeling) en de E34 aan de zuidzijde (moderne industriële ontwikkeling). De versterking van de historische as N12 - N18 vormt dan ook een belangrijk thema, niet enkel als structurerende ruimtelijkfunctionele drager, maar ook en vooral als corridor voor het bovengemeentelijk openbaar vervoer. Deze oost-west band vormt de binding tussen de kernen van de 4 gemeenten. Daarnaast is er in Turnhout ook een sterke noord-zuid gerichte as die zich voornamelijk op zachte weggebruikers richt. De spoorweg, met de toekomstige fietsersbrug over het kanaal ter hoogte van Bels lijntje en de ongelijkvloerse kruisingen met de ring (R13) en de E34, vormt hierin een belangrijke drager. Ook de omgeving van het stedelijk plateau, waar de ring (R13) in een tunnel wordt gelegd zodat op het maaiveld ruimte komt voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, speelt hierin een belangrijke rol. Hierdoor ontstaat een link tussen het stadscentrum het stadspark. De nog aanwezige open ruimte rond de stad vormt een troef voor de leefbaarheid. Het beleid wordt dan ook gericht op een maximaal behoud en versterking van aaneengesloten groene verbindingen, b.v. ten noorden van het kanaal of tussen Turnhout en Vosselaar. Voor de kanaalzone werd in opdracht van de provincie een ruimtelijk streefbeeld ‘kaderplan: multifunctioneel ontwikkelingsperspectief en strategisch beleidsplan voor het kanaal Dessel – Turnhout – Schoten’ opgemaakt waarbij werd gezocht naar een nieuw evenwicht tussen economische belangen, natuurontwikkeling en recreatie. Voor de R13 ring wordt gezocht naar een evenwicht tussen noodzakelijke doorstroming en een verzorgde ruimtelijk-landschappelijke inpassing. Veel aandacht gaat naar het minimaliseren van de barrièrewerking. De ruimtelijke concepten voor de binnenstad, uitgewerkt in het Mercuriusproject, worden gehanteerd met het oog op de concentratie van winkels in de binnenstad, de uitbouw van specifieke complementaire zones voor cultuur, toerisme en horeca, in het historisch centrum rondom de Grote Markt.

December 2010

48


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.1. 6.1.1.1.

Werkdomein A1: Ruimtelijke planning Visie ruimtelijke structuur Turnhout

Figuur 10: Gewenste Ruimtelijke Structuur Turnhout De stad streeft naar een versterking van de stedelijke oost-west band met de as Antwerpseweg – Turnhoutseweg – Antwerpsesteenweg – Steenweg op Antwerpen (N12) – Steenweg op Turnhout – Dorp – Steenweg op Mol - Donk (N18) als ruggengraat. De binnenstad van Turnhout vormt hierin een meerpolig knooppunt van handel en diensten. De omgeving van de ring wordt een vestigingsplaats voor stedelijke functies die complementair zijn aan de functies in het centrum. Belangrijke concentratiepunten worden gevormd door het nieuwe stedelijk plateau aan de zuidkant en de kruispunten met de Steenweg op Antwerpen (N12) en Steenweg op Mol (N18). De E34 functioneert als drager van de economie. Het kruispunt met de Steenweg op Zevendonk (N19) wordt een economische poort tot de stad, met een verbeterde toegang tot de bedrijventerreinen en een concentratie van bebouwing op die plaats. Binnen het huisvestingsbeleid wordt gestreefd naar een grote diversiteit aan woningen en woongebieden. Vooral de opwaardering van wonen in de kern vormt een aandachtspunt. De kanaalomgeving vormt een grote sterkte van de stad Turnhout. Deze ruimte wordt geselecteerd als attractiepool, met inplanting van stedelijke functies en een lineaire parkstructuur. Bovendien vormt het kanaal een as voor langzaam verkeer.

December 2010

49


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Tenslotte wil Turnhout haar ligging te midden van de open ruimte maximaal benutten door deze ruimte duidelijk voelbaar, leesbaar en beleefbaar te maken. 6.1.1.2.

Visie ruimtelijke structuur Beerse

Figuur 11: Gewenste Ruimtelijke Structuur Beerse Beerse bestaat uit twee kernen: de landelijke kern van Vlimmeren en de eerder stedelijke kern van Beerse, die tot het stedelijk gebied Turnhout behoort. Beide kernen blijven afzonderlijk leesbare gehelen met een eigen plaatselijke voorzieningenstructuur. Nieuwe woonuitbreidingen worden geconcentreerd in of vlak naast de bestaande kernen. Drie oost-west lijnen structureren de gemeente. Het noordelijkst ligt het kanaal Dessel-Schoten. Deze dient omgevormd te worden van een industriële ‘achterkant’ tot een recreatieve hoofdas met ‘stadsterras’ ter hoogte van de kern van Beerse. Centraal door het grondgebied loopt de Antwerpseweg/Turnhoutseweg (N12). Er wordt gestreefd naar een groene boulevard met veel aandacht voor openbaar vervoer en fietsers. Ter hoogte van de kern van Beerse krijgt de Antwerpseweg/Turnhoutseweg (N12) een stedelijke wand. Op deze wijze wordt een toegangspoort tot Turnhout gecreëerd. In het zuiden vormt de E34 een belangrijke economische as. De bedrijvigheid concentreert zich rond het knooppunt Antwerpseweg (N12) / Gierlebaan (N132). Over het grondgebied lopen van noord naar zuid twee open ruimte corridors: de ‘passieve’ corridor Diepteloop-Laakvallei en de ‘actieve’ corridor stadsbos. Deze scheiden de kernen van Vlimmeren, Beerse en Turnhout van elkaar en moeten als zodanig leesbaar blijven en versterkt worden.

December 2010

50


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Als gewenste verkeersstructuur verwijst het structuurplan naar het volgende: -

-

6.1.1.3.

Antwerpseweg/Turnhoutseweg (N12) als ‘groene boulevard’ voor openbaar vervoer, langzaam verkeer en regionale ontsluiting. De Antwerpseweg (N12) en de Gierlebaan (N132) als dragende infrastructuren voor de ontsluiting Een nieuwe ontsluitingsweg voor de kanaalzone langsheen de Nieuwe Dreef en een nieuwe brug over het kanaal. Parallelle infrastructuren bepalen de verkeersstructuur: de E34, het kanaal en de N12 Antwerpseweg – Turnhoutseweg. Deze kennen een oost-west oriëntatie tussen Turnhout en Antwerpen. De Rijkevorselseweg en de Merkplasseweg (N132) zijn van belang als intergemeentelijke verbindingen.

Visie ruimtelijke structuur Oud-Turnhout

Figuur 12: Gewenste Ruimtelijke Structuur Oud-Turnhout De twee kernen van Oud-Turnhout, Oosthoven en Oud-Turnhout met inbegrip van Zwaneven, kennen een duidelijke hiërarchie. Waar Oud-Turnhout de voorzieningen voor de gehele gemeente concentreert, primeert in Oosthoven de residentiële functie. De open ruimte corridor tussen beide kernen verhindert het samensmelten. De N18 vormt de ruggengraat van de gemeente en verbindt de kern van Oud-Turnhout met die van Turnhout. Langsheen de route kan het lokale voorzieningenniveau versterkt worden.

December 2010

51


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Gelegen op de rand tussen Turnhout en de open ruimte vormt Oud-Turnhout een belangrijk steunpunt voor de beleving van dit natuurgebied. In het oostelijke gedeelte van de gemeente wordt een ecologische macrostructuur uitgebouwd die de verschillende natuurconcentratiegebieden met elkaar verbindt. In de overgangszone tussen ‘systeem stad’ en ‘systeem open ruimte’ kan landbouw zich optimaal ontwikkelen. Landbouwgebieden nabij belangrijke natuurgebieden moeten de natuurfunctie optimaal ondersteunen. Als gewenste verkeersstructuur verwijst het structuurplan naar het volgende: -

-

-

6.1.1.4.

Elementen op niveau van de Provincie N18: secundaire weg type III Provinciaal fietsroutenetwerk Elementen uit de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout de ring rond Turnhout als activiteitenboulevard N12 en N18 als openbaar vervoersas Elementen op niveau van de gemeente Oud-Turnhout N18 als hoofdweg en ruggengraat N12 als hoofdweg voor Oosthoven Doortochten door kernen met duidelijk gemarkeerd begin- en eindpunt Recreatieve routes naar de open ruimte met de fietsbrug over het kanaal naar de Gewestbossen van Ravels.

Visie ruimtelijke structuur Vosselaar

Figuur 13: Gewenste Ruimtelijke Structuur Vosselaar

December 2010

52


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

De gemeente Vosselaar streeft ernaar de huidige open ruimtegebieden en bosstructuren rond haar kern te vrijwaren en te versterken. Zo wordt de morfologische vergroeiing met Turnhout en Beerse verhinderd. Het kerngebied wordt versterkt, met bijzondere aandacht voor de openbare voorzieningen rond het plein, de Antwerpsesteenweg (N12) als woonboulevard en Bolk en Tramstraat als dragers van kleinhandel. De woonlobben rondom het centrum krijgen een gedifferentieerd residentieel karakter van hoge kwaliteit. Er wordt zorg gedragen voor een betere perceptie en toegankelijkheid van de open ruimte met eventueel enkele stedelijke voorzieningen gericht op de open ruimte langs de rand. Als gewenste verkeersstructuur verwijst het structuurplan naar het volgende: -

Antwerpsesteenweg (N12) als hoofdweg, ruggengraat van de gemeente, as voor openbaar vervoer. Doortocht door de kern met duidelijk gemarkeerd begin- en eindpunt. Gierlebaan (N132) als ontsluiting van de gemeente naar de E34. Recreatieve routes naar de open ruimte.

December 2010

53


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.

Werkdomein A2: Strategische ruimtelijke projecten Figuur B 1: Overzicht strategische ruimtelijke projecten In onderstaand paragraaf worden de verschillende strategische ruimtelijke projecten besproken. Deze worden ook weergegeven op de figuur in bijlage. De nummering op de figuur komt overeen met de nummering in de overzichtstabel hieronder. Nr

Project

Gemeente

1

Turnova

Turnhout

2

Herontwikkeling innovatiepool Zorg

3

Stedelijk Plateau

Turnhout

4

Grootschalige kleinhandel Steenweg op Gierle

Turnhout

5

Splichal

Turnhout

6

Le Bon

Turnhout

7

Omgeving Muylenberg

Turnhout

8

Kasteelloop

Turnhout

9

Heizijdse Velden

Turnhout

10

Begijnenveldekens

Turnhout

11

Melkhoek

Turnhout

12

Eigen

Oud-Turnhout

13

Woonproject Zandakkers

Oud-Turnhout

14

Woonproject Veldbraek

Oud-Turnhout

15

Verkaveling Hueven

Oud-Turnhout

16

Woonproject Goen

Oud-Turnhout

17

Woonproject Cuypers – Van Bruggen

Oud-Turnhout

18

Woonproject Novus

Oud-Turnhout

19

Woonproject Driedostraat

Oud-Turnhout

stationsomgeving

December 2010

stedelijke

Turnhout

54


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Nr

Project

Gemeente

20

Molenakkers

Beerse

21

Knoop van vier gebieden omgeving Laakvallei

Beerse

22

Geheel van binnengebieden ‘deelkern Den Hout’

Beerse

23

Krommenhof

Beerse

24

Binnengebied Ijzerstraat

Beerse

25

Binnengebied Kerkstraat

Beerse

26

ROC

Beerse

27

Woonproject Heilanders fase 2

Vosselaar

28

Stedelijk woongebied Beersebaan – Osseven

Vosselaar

29

Berkenmei

Vosselaar

30

Zwartgoorheide

Vosselaar

31

Sint-Barbaraplein

Vosselaar

32

RUP De Breem

Vosselaar

33

RUP Diepvenneke

Vosselaar

Tabel 7: overzicht ruimtelijke projecten 6.1.2.1.

Turnova (Turnhout) De ontwikkeling van dit stadsdeel vormt de schakel naar omliggende, verouderde winkelstraten en de oostelijke buurten van de stad. De ondergrondse parking bij het complex beperkt de bijkomende parkeerdruk in de omgeving ten gevolge van de nieuwe activiteit en kan zelfs de huidige parkeerdruk verlichten. De ligging van de parking op het einde van een toegankelijkheidsas past binnen de visie die gevormd werd voor de ontsluiting van de binnenstad. Door de installatie van de stedelijke kunstacademies in dit industriële erfgoed wordt eveneens het cultuurhistorische patrimonium van de stad opgewaardeerd. Het project Turnova zal verschillende functies herbergen. De ontwikkelbare vloeroppervlakte is 55.000m² waarvan de 1/2 door woonfuncties, 1/4 voor handelsfuncties, 1/6 voor de academies zal ingevuld worden. Momenteel is men bezig met de opmaak van een MER voor dit project. Men wacht op de visie vanuit het mobiliteitsplan om deze studie af te ronden.

December 2010

55


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.2.

Herontwikkeling stationsomgeving – stedelijke innovatiepool Zorg (Turnhout) De bedrijven Foresco NV en Atelfond NV zullen op korte termijn hun activiteiten aan de stationsomgeving staken. De stad wil deze omgeving snel een nieuwe invulling geven. De stationssite moet uitgroeien tot een creatieve belevingspool in het stadshart. Naast wonen wordt het voorzien van ruimte voor kenniseconomie één van de speerpunten van het project. De ligging naast het station is hiervoor een belangrijke troef. Op dit ogenblik wordt onderzocht welke mogelijkheden het thema ‘Zorg’ biedt voor het aantrekken van kennis- en ontwikkelingsbedrijven. Half 2011 moet het ruimtelijk masterplan voor de stedelijke innovatiepool klaar zijn. Mobiliteitsthema’s als parkeren (bewoners, buurt, bezoekers, werknemers), de creatie van de zachte as Diskmuidestraat, het voorzien van een ongelijkgrondse spoorovergang voor fietsers en voetgangers, bushaltes, … worden binnen dit project bekeken. Het project is bovendien nauw verbonden met de opmaak van het ‘masterplan stationsomgeving’, die in het najaar 2010 zal starten o.l.v. EIS. Hierin wordt in eerste fase een haalbaarheidsstudie gevoerd naar een nieuwe treinhalte Turnhout-Zuid, de ontdubbeling van het spoor Turnhout-Tielen, de herinrichting van het stationsplein, reizigersaccomodatie en – infrastructuur (fietsenstallingen, perrons, …), mogelijk ondergronds brengen van de sporen, …

6.1.2.3.

Stedelijk Plateau (Turnhout) Het stedelijk plateau is een strategisch project omdat het een cruciale rol speelt in tal van beleidsdoelstellingen. Het project is een resultante van een structuurplan, een mobiliteitsplan en een ruimtelijk streefbeeld voor de ring van Turnhout (R13). In het kader van deze studie werd vastgesteld dat er verschillende zwarte punten in elkaars nabijheid lagen. Naast het oplossen van dit veiligheidsprobleem waren er ook de stedenbouwkundige doelstellingen voor het wegwerken van de barrièrewerking van de ring tussen de binnenstad en het stadspark met tal van stedelijke functies (zwembad, stadion, stadspark…) én de verkeerskundige doelstelling, afgeleid van de vooropgestelde wegencategorisering (primair II). Door een tunnel onder het kruispunt ring (R13) – Steenweg op Zevendonk (N19) kan zowel de oversteekbaarheid gegarandeerd worden, als een verruiming van de capaciteit van dit cruciaal kruispunt (aansluiting op de ring (R13)). Bovengronds wordt een groene dijk aangelegd waarop kan gewandeld en gefietst worden. Op die manier wordt het park doorgetrokken over de Ring.

December 2010

56


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.4.

Grootschalige kleinhandel Steenweg op Gierle (Turnhout)

Figuur 14: Bestemmingsplan grootschalige kleinhandel Steenweg op Gierle Deze zone is bestemd voor kleinhandelsbedrijven van regionaal belang met volgende kenmerken: -

kleinhandelsbedrijven die een behoefte hebben aan grote verkoopsoppervlakte omwille van de volumineuze aard van producten. kleinhandelsbedrijven die ruimtelijk en logistiek moeilijk verweefbaar zijn met het binnenstedelijke winkelapparaat. kleinhandelsbedrijven die economisch complementair zijn met het binnenstedelijke kleinhandelsapparaat.

Er moeten telkens een vooraf bepaald aantal parkeerplaatsen voorzien worden, namelijk 2 parkeerplaatsen per 100 m² netto verkoopsoppervlakte en 1 fietsenstalplaats per 200 m² verkoopsoppervlakte. Binnen de zone worden twee zones voor openbare wegenis voorzien van de Parklaan en de Slachthuislaan richting de Steenweg op Gierle (N140). Deze weg heeft minstens een 6 meter brede verharding, door voldoende groene buffer en/of voetpaden afgescheiden van de naastliggende gebouwen. De aanleg van parkeerplaatsen op deze weg is niet toegelaten evenmin als aansluitingen op naastliggende parkeererven en/of gebouwen. Steenweg op Gierle (N140) vervult verschillende functies: erftoegangsfunctie, ontsluitingsfunctie en verbindingsfunctie. Los van de effectieve categorisering kan men stellen dat deze twee laatste functies primeren. Opdat deze weg haar taken goed zou vervullen, is het

December 2010

57


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

dus noodzakelijk voldoende capaciteit te bieden voor het verkeer dat van de snelweg naar de ring rijdt (en omgekeerd) én voor het verkeer dat in de aanpalende gebieden een herkomst of bestemming heeft. Behalve capaciteit is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Uit verkeersonveiligheidsgegevens blijken twee kruispunten (ter hoogte van Visbeekstraat noord en Visbeebeekstraat zuid/ Zierenbosstraat) zogenaamde zwarte punten te zijn. Het uiteindelijke ontwerp moet hierop antwoord bieden. De uitbouw en intensivering van de kleinhandelszone zal meer klanten tot gevolg hebben. Het aandeel hiervan dat met het openbaar vervoer komt, hangt grotendeels af van het openbaar vervoersaanbod. Momenteel is dit aanbod zeer beperkt. Vooral de verbinding met de kern van Turnhout moet vlot verlopen, zodat de kleinhandelszone zich niet als een apart centrum gaat ontwikkelen, maar goed aansluit bij het kernwinkelgebied. Recent zijn nieuwe grote kleinhandelszaken vergund: Tuin- en vijvercentrum Pelckmans en Gamma. Op korte termijn is het mogelijk om ongeveer 25.000m² winkelruimte te ontwikkelen. 6.1.2.5.

Splichal (Turnhout) Bedrijfssite in de binnenstad waar activiteiten zijn stopgezet. Gelegen aan de Smiskensstraat en Apostoliekenstraat. Herontwikkeling terrein met 80-tal woningen en lokale dienstenfuncties. Parkeren voor eigen behoefte project gebeurt ondergronds. Bij de herontwikkeling is de schoolomgeving Smiskens een belangrijk aandachtspunt. Bij een goed ontwerp kan het project een nieuwe centrale plek in de wijk worden.

6.1.2.6.

Le Bon (Turnhout) Winkel- en woonproject op en rond parking Le bon. Creatie van een nieuw winkelwandelcircuit. De bestaande parking gaat ondergronds en breidt uit. Het evenwicht tussen winkeloppervlakte en wonen is belangrijk. Het project zit op bereikbaarheidsas Steenweg op Antwerpen, de De Merodelei

6.1.2.7.

Omgeving Muylenberg (Turnhout) Stadseigendom, momenteel in gebruik als publieke parking in open lucht. Parking wordt ondergronds gebracht en bovengrond wordt bebouwd. Functies wonen en stedelijke functies (kindercrèche, school?). Aanleg van een ‘museumplein’. Deze parking zit op het einde van de bereikbaarheidsas Graatakker, Herentalsstraat.

6.1.2.8.

Kasteelloop (Turnhout) Inbreidingsproject in het bouwblok tussen de Rubens-, Patriotten- en Kruisbergstraat, ten noorden van de Sint-Elisabethziekenhuissite. Het gaat om de bouw van ongeveer 250 eengezinswoningen of appartementen. In een eerste fase zouden ca. 120 woningen gerealiseerd worden. Volgens een eerste schetsontwerp zouden voor dit project 542 parkeerplaatsen voorzien worden, waarvan 75 op het openbaar domein. De ontsluiting voor autoverkeer is voorzien langs de Patriottenstraat. De kasteelloop zelf wordt in dit project geherwaardeerd, gekoppeld aan een buurtparkje. Dit zou ook de aanleiding kunnen zijn om naast deze beek een wandel-fietspad aan te leggen tussen de F. Joosten- en Korte Vianenstraat.

December 2010

58


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.9.

Heizijdse Velden (Turnhout)

Figuur 15: Gewenste ruimtelijke structuur Heizijdse Velden De Stad Turnhout is bezig met de opmaak van een gemeentelijk RUP voor Heizijdse Velden. Het gaat om een strategisch woonproject ten noorden van het kanaal met behoud van openruimtevingers. Er gaat veel aandacht naar een duurzame ontwikkeling. Er wordt ook onderzocht in de plan-MER procedure hoe het gehele strategische woonproject best wordt ontsloten. Aandachtspunt hierbij is het kruispunt Fonteinstraat, Steenweg op Merksplas, Brug 2 en Plamaten. De wijk zal ontsloten worden naar de Steenweg op Merksplas (N124)en de Kastelein (N119), waarbij doorgaand verkeer tussen beide assen verhinderd/bemoeilijkt wordt. Het woonproject wordt opgedeeld in 3 woonclusters, Bruyne Strijd, Heizijde en Kastelein. De cluster Kastelein en Heizijde zijn ontwikkelingen op lange termijn. In cluster Bruyne Strijd is in 2009 een verkaveling vergund voor ongeveer 200 wooneenheden. Op korte termijn wordt bijkomend aan de noordkant van de cluster een ontwikkeling voorzien: Bruyne Strijd fase 2 met ongeveer 150 wooneenheden. 6.1.2.10.

Begijnenveldekens (Turnhout) Woonproject (ca. 200 tot 300 woningen) tussen het rangeerterrein en de Wouwerstraat. Ontsluiting via nieuwe groene promenadeweg vanaf Koningin Elisabethlei. Deze kan worden doorgetrokken naar de overzijde van de spoorlijn (Hollandsestraat), om aan te sluiten op de Guldensporenlei.

December 2010

59


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.11.

Melkhoek (Turnhout) Woonproject (ca. 500 woningen) in een gebied van 25 ha, gekneld tussen de Koningin Elisabethlei, de Steenweg op Oosthoven, de Ring en het kanaal Dessel-Schoten. Gevarieerde stedelijke woontypologieën, met veel aandacht voor waterhuishouding (netwerk van grachten, geënt op samenhangende groenstructuur). Auto-ontsluiting via nieuwe aansluiting op de Ring tussen N119 en N12 (enkel rechtsaf in en uit, geen oversteek op Ring). Indien dit deel van de Ring effectief als secundaire weg zou ingericht worden, dan is een volwaardige aansluiting wellicht ook denkbaar. Dit wordt onderzocht in het kader van de opmaak van het streefbeeld voor de R13. Een tweede ontsluitingsmogelijkheid is voorzien via de Oude Kaai. Het gebied wordt doorkruist door fiets- en wandelroutes. In augustus 2010 is er een verkavelingsvergunning afgeleverd voor 107 eengezinswoningen in het zuidoostelijk deel van het gebied Melkhoek. De auto-ontsluiting vanaf de ring R13 wordt binnen deze verkaveling gerealiseerd. Over de ontsluiting van andere fases in de ontwikkeling van Melkhoek moeten nog definitieve plannen keuzes worden gemaakt. Aandachtspunten zijn vlotte trage wegverbindingen naar de binnenstad.

6.1.2.12.

Eigen (Oud-Turnhout) Woonproject ‘Eigen’ aan de zuidwestzijde van centrumgebied (tussen de Aa, Eigen en steenweg op Sevendonk): 143 half aaneengesloten woningen. Volgens het ingediende plan wordt auto-ontsluiting voorzien via de steenweg op Sevendonk en Eigen. Daarnaast worden wandel-/fietsdoorsteken voorzien naar het Bergske en Eigen. Aanvullend op dit project worden tussen de Aa en Dijkzijde nog een tweetal verkavelingen gepland van 8 en 10 woningen, te ontsluiten op respectievelijk Eigen en Dijkzijde (doodlopende pijpenkoppen). Dit project is momenteel in ontwikkeling.

6.1.2.13.

Woonproject Zandakkers (Oud-Turnhout) Dit project bestaat uit ongeveer 80 wooneenheden. De ontsluiting gebeurt via de Neerstraat en Steenweg op Mol. Dit project stelt geen specifieke ontsluitingsproblemen.

6.1.2.14.

Woonproject Veldbraek (Oud-Turnhout) Uitbreiding van de woningbouw en sociale huisvesting (ca 134 wooneenheden) aansluitend op de kern van Oosthoven, gelegen in binnengebied tussen Poldersstraat, Heerestraat en de geplande KMO-zone Bentel. Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer enkel via Heerestraat (Opstal en tegenover Wezelakkers). De mogelijkheid tot het realiseren van een fiets- en voetgangersdoorsteek naar de Poldersstraat wordt nog onderzocht.

6.1.2.15.

Verkaveling Hueven (Oud-Turnhout) Dit project behelst het opvullen van het laatste woongebied aan de Sint-Antoniusstraat met circa 93 woningen.

December 2010

60


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.16.

Woonproject Goen (Oud-Turnhout) Het woonproject Goen bestaat uit een woonontwikkeling van 23 wooneenheden. Het woonproject situeert zich in het binnengebied gevormd door de Kuiltjesstraat, Werkendam en Verbindingsweg. De ontsluiting is voorzien langsheen de Kuiltjesstraat.

6.1.2.17.

Woonproject Cuypers – Van Bruggen (Oud-Turnhout) Het woonproject Cuypers – Van Bruggen bestaat uit een woonontwikkeling van 30 wooneenheden. Het project is gesitueerd in het gebied gevormd tussen de Kuiltjesstraat en Dode Dreef. De ontsluiting is voorzien langsheen de Kuiltjesstraat.

6.1.2.18.

Woonproject Novus (Oud-Turnhout) Het woonproject Novus bestaat uit een woonontwikkeling van 10 wooneenheden en is gesitueerd langsheen de Augustijnenstraat. De ontsluiting is voorzien langsheen de Augustijnenstraat en via de Driedostraat naar de N18 Steenweg op Mol.

6.1.2.19.

Woonproject Driedostraat (Oud-Turnhout) Het woonproject bestaat uit een woonontwikkeling van 30 woningen en zal gerealiseerd worden langsheen nog een aan te leggen weg aantakkend op de Driedostraat, met vervolgens een ontsluiting op de N18 Steenweg op Mol.

6.1.2.20.

Molenakkers (Beerse) Het binnengebied van de Molenakkers sluit nauw aan bij de ‘compacte kern’ van Beerse. Dit gebied is 5,88 ha groot en kan verder als woongebied worden ontwikkeld. Het gebied ligt tussen het centrumgebied van Beerse en de deelkern van Heilaar langsheen het kanaal. Het gebied sluit aan bij de noordelijke voorzieningencluster van het OCMW – Rusthuis – school in de kern. Het optimaliseren van de binding naar de kanaalrand, de deelkern Heilaar, en het centrum van Beerse zijn belangrijke doelstellingen.

6.1.2.21.

Knoop van vier gebieden omgeving Laakvallei (Beerse) Het gaat om de volgende gebieden: -

woonzone Heibergstraat 2.15 ha woonzone Heibergstraat-Eikenstraat 1.6ha woonzone Kattespoel-zuid (zuidelijk gebied ten oosten van de Kattespoelstraat) 4.85 ha Brugstraat (uitloper park Echelpoel).

De Laakvallei is een belangrijke groenstructuur doorheen het zuidelijk deel van de kern van Beerse. Dit deel van de kern is echter ook het sterkst verkaveld en vrij dicht bebouwd, een verdere bebouwingsdruk wordt vermeden. Bij de ontwikkeling van deze woongebieden is het belangrijk dat er steeds een watertoets wordt uitgevoerd. De Laakvallei als groene vinger in de kern kan hier een duidelijke betekenis krijgen. Het woongebied lang de Laak, tussen de Heibergstraat gelegen in ROG en kan een belangrijke rol vervullen als binnen de kern van Beerse. Het komt niet volledig in woongebied. (cfr. hydrologische en hydraulische studie

December 2010

en de Eikenstraat, is grotendeels gecontroleerd overstromingsgebied aanmerking voor ontwikkeling als van de Laak in opdracht van de

61


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

provincie Antwerpen). Ook de woonzone tussen Heibergstraat en Beukenlaan is van belang als overstromingszone en wordt herbestemd naar gecontroleerd overstromingsgebied. Beide locaties zijn stroomopwaarts gelegen, waardoor ze geschikt zijn om zo efficiënt mogelijk te bufferen. Binnen deze gecontroleerde overstromingsgebieden moet zeker ruimte voorzien worden voor de aanleg van een bufferbekken. De gemeente vraagt de Provincie echter om de overstromingsgebieden te beperken tot het strikt noodzakelijke en het hele gebied niet bij voorbaat te herbestemmen tot overstromingsgebied. Hoe en waar deze moeten ingericht worden, wordt overgelaten aan deskundigen. Het meest afwaarts gelegen bekken komt nu reeds onder water en bebouwing is zeker hier niet aangewezen gezien de grote kans op wateroverlast. De capaciteit van dit bekken is enkel voldoende groot voor waterbuffering in het geval van kleinere stormen, bij de echt grote stormen zal ook het meer opwaarts gelegen bekken nodig zijn. De woonzone van Kattespoel-zuid ligt buiten het overstromingsgebied en sluit onmiddellijk aan bij het woongebied Kattespoel. Het kan ontwikkeld worden als woongebied met zicht op de open ruimte langsheen de Laakvallei. 6.1.2.22.

Geheel van binnengebieden ‘Deelkern Den Hout’ (Beerse) Omgeving school (6 ha), Heilig Hartstraat (3,59ha) – Pastoor Carpentierstraat (2.3ha), rand open ruimte (1,95ha). In de omgeving van de deelkern van ‘Den Hout’ zijn er nog een viertal grotere onbebouwde ruimten in woongebied. Niet elk van deze gebieden is geschikt voor wonen. De twee gebieden (Heilig Hartstraat en Carpentierstraat) zijn open ruimten binnen bestaande verkavelingen die verder ingevuld kunnen worden binnen de bestaande structuur van verkavelingen. Een watertoets moet uitwijzen of deze gronden geschikt zijn voor bebouwing. Bij de ontwikkeling ervan dient steeds rekening gehouden te worden met een voetgangersverbinding naar de deelkern Den Hout, relatie met de jeugdlokalen, groene ruimte….

6.1.2.23.

Krommenhof (Beerse) Het binnengebied Krommenhof biedt potenties als een gemengd project. Een stedelijke woondichtheid van gemiddeld 20 wo/ha wordt nagestreefd. De voorzieningencluster van jeugd en sport kan verder uitgebouwd worden met behoud van het bos als groenstructuur in de kern.

6.1.2.24.

Binnengebied Ijzerstraat (Beerse)

6.1.2.25.

Binnengebied Kerkstraat (Beerse)

6.1.2.26.

ROC (Beerse) Aan het industrieterrein van Beerse-kanaal is in samenwerking met vier bedrijven begonnen met de realisatie van een regionaal overslagcentrum (ROC; containerterminal) langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Hierdoor wordt een noodzakelijke multimodale ontsluiting van deze bedrijven langs het kanaal mogelijk. De huidige aan- en afvoer van de bedrijven gebeurt momenteel immers integraal langs de weg, waarvan een groot deel door het centrum van Beerse. Belangrijk voor de ontwikkeling is de ontsluiting van het ROC op de lokale en regionale weginfrastructuur en de aansluiting op het hoofdwegennet (N12 en E34).

December 2010

62


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.27.

Woonproject Heilanders – fase 2 (Vosselaar) Deze ontwikkeling sluit aan op het reeds uitgevoerde project Heilanders – fase 1. Mogelijke verdere ontwikkeling van het binnengebied tussen Heilanders – Grootheidestraat – R.Sniederspad. Deze ontwikkeling is gelegen in een woonzone. Er zijn nog geen specifieke details bekend.

6.1.2.28.

Stedelijk woongebied Beersebaan – Osseven (Vosselaar) Hier worden 149 woningen voorzien, waarvan er 20 ontsloten worden via Osseven, de rest sluit aan op de Beersebaan.

6.1.2.29.

Berkenmei (Vosselaar) Voor dit project werd onlangs de verkavelingsvergunning afgeleverd. Het omvat 46 kavels die ontsloten worden via de Biekensstraat.

6.1.2.30.

Zwartgoorheide (Vosselaar) De ontwikkeling van deze verkaveling is momenteel bezig. Het omvat 41 woningen en wordt ontsloten via de Heidestraat.

6.1.2.31.

Sint-Barbaraplein(tussen Kerstraat en Molenpad) (Vosselaar) Hier wordt de uitbreiding en renovatie voorzien van het bestaande sociale huisvestingsproject met de nadruk op gemengde huisvesting (senioren , eenoudergezinnen,…). Initiatiefnemer is De Ark.

6.1.2.32.

RUP De Breem (Vosselaar) Het toekomstig ruimtegebruik komt grotendeels overeen met het huidig ruimtegebruik, vermits het RUP voor het grootste deel een aantal zonevreemde functies binnen de geëigende zone brengt. Enkel de historische hoeve ten zuiden krijgt iets meer mogelijkheden: door de rol van waardevol historisch monument en in functie van de vooropgestelde reconversie ter ondersteuning van het Grotenhoutbos worden naast wonen ook de bestemmingen restaurant/drankgelegenheid (reca), en zachte recreatie met agrarische inslag mogelijk. Een eventuele toename van de bebouwde oppervlakte blijft echter beperkt ten opzichte van de bestaande toestand, en de grenzen die de omgeving stelt worden gerespecteerd (vallei van de Visbeek, Grotenhoutbos, groene karakter). Er zijn 2 toegangen tot het plangebied. Enerzijds is er de ‘hoofdtoegang’ vanop de Steenweg op Gierle en via De Breem. Aan het kruispunt De Breem en Steenweg op Gierle ligt een bushalte (aan weerszijde van de weg), op de lijn Turnhout-Herentals. Er is dus een potentiële goede bereikbaarheid met de bus. Langs de Steenweg op Gierle loopt een functionele fietsroute van het provinciaal fietsroutenetwerk. Via Veedijk en De Breem loopt een route van het provinciaal recreatief fietsrouteknooppuntennetwerk. Er is dus een potentiële goede bereikbaarheid met de fiets.

December 2010

63


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.1.2.33.

RUP Diepvenneke (Vosselaar) Een driedelig beleid ten aanzien van verschillende functies is mogelijk in het gebied. -

-

-

6.1.3.

De zuidelijke strook tussen de E34 en Boskant wordt bouwvrij gehouden ten behoeve van de versterking van de agrarische functie ten behoeve van de landschappelijke en bufferende waarde. Bosuitbreiding is er mogelijk, evenals passieve recreatie. Aan de straatzijde blijft de inplanting van recreatieve accommodatie mogelijk. Het gebied tussen Rijdstraat, Diepvenneke, Regenboom en Boskant is sterk versnipperd. Dit gebied komt in aanmerking voor hardere vormen van recreatie zoals sportvelden, gebouwen enz. Het trapeziumvormig gebied tussen Regenboom en Breemsedijk komt in aanmerking voor de agrarische functie alsmede voor bosuitbreiding en passieve recreatie Bebouwing is mogelijk in functie van agrarisch verwante activiteiten (manèges, kinderboerderij e.d.).

Werkdomein A3: Categorisering van de wegen Figuur B 2: Overzicht wegencategorisering Bij de uitwerking van de wensstructuur voor het autoverkeer is het categoriseren van de wegen van groot belang. De categorisering van de wegen is in eerste instantie gebaseerd op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (hoofdwegen, primaire) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen (secundaire wegen). De lokale wegen werden geselecteerd in de eerste generatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan en werden bevestigd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Elke wegencategorie heeft een eigen functie, met daarbij horende bepalingen voor de inrichting ervan. Volgende types wegen worden aangeduid: -

-

-

-

Hoofdwegen: deze wegen verbinden zowel op internationaal als Vlaams niveau. Het gaat om snelwegen naar Europese normen; Primaire wegen I: de hoofdfunctie van deze wegen is het verbinden op Vlaams niveau terwijl de aanvullende functie het verzamelen van het verkeer op Vlaams niveau is; Primaire wegen II: de hoofdfunctie van deze wegen is het verzamelen op Vlaams niveau en de aanvullende functie is het verbinden op Vlaams niveau. Meestal worden deze ingericht als autowegen en wegen met gescheiden verkeersafwikkeling; Secundaire wegen type I: de hoofdfunctie van deze wegen is het verbinden op bovenlokaal niveau op basis van mobiliteitsgenerende activiteiten op provinciaal niveau. Indien de weg een maas verkleint, moeten filters of weerstanden worden ingebouwd zodat kortsluiting tussen twee hoofd- of primaire wegen, waardoor de weg als primaire as gaat functioneren, vermeden worden; Secundaire wegen type II: de hoofdfunctie van deze wegen is het verzamelen op bovenlokaal niveau. Dit type heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. Het toegang geven neemt hier een belangrijkere plaats in dan in de categorie secundair type I; Secundaire wegen type III: de hoofdfunctie van deze wegen is het verbinden en/of verzamelen op (boven)lokaal niveau. De toeganggevende functie is echter dermate bepalend dat de verkeersfunctie van de weg niet gerealiseerd kan worden zonder de leefbaarheid van de omgeving in het gedrang te brengen. De weg zal als drager van

December 2010

64


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

belangrijke fiets- en openbaar-vervoerverbindingen, zowel lokaal als bovenlokaal, uitgebouwd worden. Dit type weg is gewoonlijk ruimtelijk structurerend op bovenlokaal niveau. Het is echter niet zo dat enkel secundaire wegen type III mogelijkheden bieden voor het openbaar vervoer en dat de andere secundaire wegen voor het autoverkeer bestemd zijn. Alle wegen kunnen eisen vervullen voor het openbaar vervoer, maar secundaire wegen type III worden bijkomend geselecteerd omdat ze van groot belang zijn voor het openbaar vervoer en/of voor het fietsverkeer, en omdat ze voor het autoverkeer van mindere betekenis zijn. De eisen vanuit het openbaar vervoer zullen worden beschouwd als ‘mogelijke (algemene) eisen’. Ze kunnen worden aangevuld met eisen vanuit het type lijn. -

-

-

Lokale wegen type 1: (inter)lokale verbindingswegen. Hoofdfunctie van de weg is het verbinden op lokaal of interlokaal niveau. Ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende functies. (Inter)lokale verbindingswegen verbinden kernen onderling, met een centrum of (klein)stedelijk gebied of met het hoofdwegennet. Ze vormen tevens de verbinding van de hoofddorpen met het (klein)stedelijk gebied. De kwaliteit van de doorstroming moet in evenwicht zijn met de verkeersleefbaarheid. Lokale wegen type 2: (inter)lokale ontsluitingsweg. Hoofdfunctie van de weg is het verzamelen c.q. ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. De weg heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. De ontsluitingsfunctie primeert op deze weg. Het toegang geven neemt ook een belangrijke plaats in. Lokale wegen type 3: straten met verblijfsfunctie. Hoofdfunctie van de weg is het verblijven en toegang verlenen tot de aanpalende percelen (erffunctie). De verblijfsfunctie primeert op deze weg. Woonstraten: in deze straten primeert de verblijfsfunctie en deze straten hebben geen enkele verkeersfunctie Straten voor industriële vestiging: deze straten zorgen voor de ontsluiting van bepaalde bedrijven naar de industriële verzamelwegen

Categorie Hoofdweg

Weg E34

Primair II

N132 tussen E34 en N12: Beersebaan – Gierlebaan – Gierleseweg N19 vanaf R13: Steenweg op Zevendonk R13 tussen N12 en N12: Ring rond Turnhout

Secundair II

N140 tussen E34 en N12 – Steenweg op Gierle* R13 tussen N12 en N119: Ring rond Turnhout N119 vanaf R13: Kastelein – Klein Engeland – Steenweg op BaarleHertog**

Secundair III

N12 vanaf R13: Antwerpsesteenweg – Turnhoutseweg – Antwerpseweg N18 vanaf R13: Steenweg op Turnhout – Dorp – Steenweg op Mol – Donk

December 2010

65


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Categorie

Weg N139: Nieuwe Staatsbaan

Lokaal I

Lokaal II

N104: Zilvereind – Kerkstraat – Statiestraat – Heieinde Vlimmersebaan R13 tussen N12 en N124: Ring rond Turnhout N124: Steenweg op Merksplas N12: Steenweg op Turnhout – Steenweg op Ravels – Grote Baan Sint-Corneliusstraat - Schransdriesstraat - Rijkevorselseweg N132 tussen N12 en Merksplas: Bisschopslaan – Heilaarstraat/Vrijwilligersstraat – Peerdekensstraat – Merksplasseweg Steenweg op Oosthoven – Heerestraat Noordboulevard Steenweg op Tielen – Leiseinde Steenweg op Merksplas – Guldensporenlei Steenweg op Antwerpen – Merodelei Graatakker – Herentalsstraat Steenweg op Mol – Otterstraat Steenweg op Oosthoven Kastelein – Koningin Elisabethlei Steenweg op Gierle – Spoorwegstraat Nieuwe Dreef Polendam-Steenbakkersdam Lilse Dijk Oostmalseweg – Kapelstraat – Lindestraat – Schoolstraat – Beukenlaan – Beersebaan Houtseweg Veldstraat – Opstal – Oosteneinde Vosselaarseweg – Grotenhoutlaan – Heieinde – Bolk Steenweg op Sevendonk – Slagmolenstraat

Tabel 8: Overzicht wegencategorisering Op korte termijn wordt de aanleg van twee nieuwe wegen voorzien: -

Noordboulevard (Turnhout): Lokale weg type II Nieuwe parallelweg aan de Nieuwe Dreef: Lokale weg typeII

*De N140 wordt in het mobiliteitsplan Vlaanderen niet langer aangeduid als primaire weg. Er wordt echter geen uitspraak gedaan over de nieuwe categorisering. De gemeente vraagt de provincie deze weg als secundaire weg type II op te nemen in de herziening van het RSPA. **De stad Turnhout vraagt om het bovenlokale noord-zuid verkeer met Nederland niet door de dichtbewoonde Stadsregio en het open groene natuurgebied tussen Turnhout en Nederland te leiden. Ze vraagt dit verkeer rond te leiden en zowel een oostelijke als een westelijke parallelle route te (her)onderzoeken. De stad Turnhout is bijgevolg vragende partij om de N119 te downgraden van een secundaire weg type II naar een lokale weg type I

December 2010

66


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2. 6.2.1. 6.2.1.1.

Werkdomein B: netwerken per modus Werkdomein B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen Attractiepolen binnen het studiegebied: Figuur B 3: Attractiepolen Beerse Figuur B 4: Attractiepolen Turnhout Figuur B 5: Attractiepolen Oud-Turnhout Figuur B 6: Attractiepolen Vosselaar. De ontsluiting van de attractiepolen in het gebied vormt een belangrijke insteek voor de organisatie en categorisering van de routes voor de verschillende modi in de regio. Het is dus van belang een duidelijk beeld te hebben van de te ontsluiten polen en hun belang voor de regio goed in te schatten. Om dit te bereiken, werd een overzicht van de attractiepolen gemaakt waarbij een zekere categorisering aangehouden werd. Primaire bestemmingen Hieronder vallen bestemmingen die voor elke inwoner bereikbaar moeten zijn om aan zijn/haar basisbehoeften te voldoen. Binnen deze categorie vinden we onder andere het gemeentehuis, het postkantoor, het politiekantoor, scholen en openbaar-vervoerknooppunten. Deze bestemmingen moeten door zoveel mogelijk inwoners op een zelfstandige manier bereikbaar zijn, hier gelden dus ook sterke toegankelijkheidseisen. Deze sluiten bij voorkeur aan op een functionele fietsroute of hoofdfietsroute of liggen in een goed bereikbare voetgangerszones type I of II. Secundaire bestemmingen Deze bestemmingen zijn niet levensnoodzakelijk, maar vervullen wel een belangrijke functie in de uitbouw van een sociaal netwerk. Deze locaties zouden nog steeds bereikbaar moeten zijn voor elke inwoner maar het comfort of de directheid van de verbinding kunnen iets lager liggen. Het gaat om bijvoorbeeld sport- en cultuurcentra, winkelconcentraties voor nietdagelijkse aankopen en kunstacademies. Deze bevinden zich bij voorkeur op of nabij knooppunten in het functionele netwerk en liggen best in een voetgangerszone I tot III. Tertiaire bestemmingen Het gaat hier om bestemmingen die bij voorkeur goed bereikbaar zijn maar geen cruciale schakel vormen in het dagelijkse leven. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld musea en monumenten. Deze worden bij voorkeur opgenomen in het recreatieve netwerk en zijn dus niet noodzakelijk gelegen op een knooppunt of functionele route. Lokale bestemmingen Hieronder verstaan we bestemmingen die slechts van belang zijn voor de directe omgeving, zoals kleinere parken, buurtwinkels en lokale haltes van het openbaar vervoer. Deze dienen uiteraard vlot bereikbaar te zijn vanuit de omliggende straten (voorzien van voetpad, zebrapad, …) maar zijn niet noodzakelijk direct gelinkt aan het hoger netwerk.

December 2010

67


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Gezien het lokaal karakter zijn deze bestemmingen van minder belang voor de uitbouw van fiets- en voetgangersnetwerken. Deze worden dan ook in dit document nog niet aangeduid. Deze bestemmingen zullen wel hun belang hebben als men later eventueel meer gedetailleerde circulatieplannen wil opmaken. Selectie attractiepolen per gemeente Het grootste deel van de attractiepolen bevinden zich in de centra van de verschillende gemeenten. In deze centra wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een meer verkeersluw karakter waarbij de fietser en voetganger voorrang krijgen op het autoverkeer. Binnen deze zones zijn specifieke fietsroutes meestal niet nodig. Wanneer hoofdfietsroutes door de centra geselecteerd worden zal wel zoveel mogelijk rekening gehouden worden met hun ligging ten opzichte van de belangrijkste attractiepolen. We merken op dat de meeste attractiepolen reeds ontsloten zijn via lokale of bovenlokale fietsroutes. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde attractiepolen per gemeente. De letters/cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de aanduidingen op de kaarten in bijlage Attractiepolen Beerse Primaire attractiepolen S School G gemeente-administratie P Politie O OCMW 1 Post Secundaire attractiepolen 1 Bibliotheek 2 Jan Vaertacademie 3 GC 't Heilaar 4 Sportcluster Letereind 5 Sportpark Beerse 6 KFC Lentezon Tertiaire attractiepolen 1 Museum Jan Vaerten 2 Heemkundig museum 3 Ecologisch huis Tabel 9: overzicht attractiepolen Beerse – zie figuur in bijlage

December 2010

68


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Attractiepolen Turnhout Primaire attractiepolen S School G Gemeente-administratie P Politie O OCMW B Station Secundaire attractiepolen 1 Warande 2 Sporthal Stadspark/park 3 Sporthal KTA De Merodelei 4 Sporthal Technico 5 Turnova (academie) 6 Stedelijk plateau 7 Stadsbos 8 Sporttereinen FRAC 9 Skateterrein 10 Kempisch Ijsstadion Tertiaire attractiepolen 1 Tram 41 2 Speelkaartenmuseum 3 Begijnhofmuseum/begijnhof 4 Taxandriamuseum 5 Natuurpuntmuseum 6 Kasteel 7 Kunstforum Würth 8 Utopolis 9 Recreatiegebied De Melle Tabel 10: overzicht attractiepolen Turnhout – zie figuur in bijlage Attractiepolen Oud-Turnhout Primaire attractiepolen S School O OCMW 1 Gemeente-administratie & politie Secundaire attractiepolen 1 CC De Djoelen 2 Bibliotheek 3 Sportpark De Hoogt Tertiaire attractiepolen 1 Bezoekerscentrum landschap De Liereman 2 Hofke Van Chantraine 3 Gemeenschapscentrum De Heischuur Tabel 11: overzicht attractiepolen Oud-Turnhout – zie figuur in bijlage

December 2010

69


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Attractiepolen Vosselaar Primaire attractiepolen S

School

G

Gemeente-administratie & OCMW

P

Politie

Secundaire attractiepolen 1

CC Reynaert

2

Bibliotheek

3

Sport Diepvenneke

4

Sport Windekind

5

Sport het Laar

6

Hoofdtoegang stadsbos

Tertiaire attractiepolen 1

Konijnenberg

2

Grotenhoutbos

Tabel 12: overzicht attractiepolen Vosselaar – zie figuur in bijlage Zones Naast specifieke locaties werden ook een aantal belangrijke woon-, werk en activiteitenzones aangeduid. Deze zones worden in hun geheel als activiteitenzone beschouwd. Zones 1

Centrum Turnhout

2

Centrum Oud-Turnhout

3

Centrum Zwaneven

4

Centrum Oosthoven

5

Centrum Vosselaar

6

Centrum Beerse

7

Centrum Vlimmeren

8

Industrie Beerse Zuid

9

Industrie Turnhout (tussen E34 en R13)

10

Industrie Turnhout Veedijk

11

Industrie Beerse Kanaalzone

12

Industrie Janssen Pharmaceutica

Tabel 13: overzicht activiteitenzones stadsregio Turnhout

December 2010

70


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.1.2.

Samenhangende voetgangersgebieden Figuur B 7: Wensbeeld voetgangerszones Beerse Figuur B 8: Wensbeeld voetgangerszones Turnhout Figuur B 9: Wensbeeld voetgangerszones Oud-Turnhout Figuur B 10: Wensbeeld voetgangerszones Vosselaar Men wil komen tot een overzichtelijke structuur van voetgangersruimten, waarbij continuïteit en uniforme vormgeving een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken, werd een systeem uitgewerkt waarbij voor het volledige woongebied werd bepaald om welk type voetgangersgebied het ging. Voor elk type gelden bepaalde normen qua inrichting en snelheidsregime. Deze opdeling vormt een leidraad bij de herinrichting van straten. Belangrijk is dat de aanduiding van straten/wijken als een bepaald type voetgangersgebied niet enkel resulteert in het invoeren van een bepaald snelheidsregime maar in een volledige inrichting. Het spreekt vanzelf dat dit niet in een keer zal kunnen gebeuren. De categorisering geldt dan ook als een leidraad bij de herinrichting, niet als een dwingend kader. Hierbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wegen met een zuivere bestemmingsfunctie en wegen met een zekere verkeersfunctie. De consequente inrichting van de verblijfsgebieden als zones waar voetgangers voorrang hebben op het autoverkeer, zorgt voor een ontmoediging van het doorgaand verkeer in deze zone. De overgangen tussen verschillende zones worden aangegeven door middel van ‘poorten’. Een poort heeft als doel de automobilist attent te maken op het feit dat hij een bepaald gebied binnenkomt, waar andere gedragsregels gelden. Eén van deze gedragsregels is een ander snelheidsregime, zoals bijvoorbeeld binnen een zone 30. De uitgangspunten van een poorteffect zijn gericht op een verandering van het ruimtelijk beeld en aansluitend, het invoeren van fysieke maatregelen voor snelheidsbeheersing. In Turnhout wenst men het volledige centrum in te richten als gebied waar fietsers en voetgangers voorrang krijgen op het autoverkeer. Buiten de bereikbaarheidsassen is een snelheidsregime van 30km/u het kader bij de uitwerking van wijkcirculatieplannen en het kader qua ontwerpsnelheid voor (her)inrichting van wegen. Hiermee wenst men bijkomend het doorgaand verkeer door de woonwijken te ontmoedigen. De uiteindelijke keuze of (wijk)ontsluitingswegen een 30 of 50 km/u regime krijgen, wordt telkens afzonderlijk bekeken. De wenselijkheid van woonerven in deze zone wordt per straat bekeken. Onderstaande tabel biedt inzicht in de typologie van de voetgangersgebieden.

December 2010

71


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

type I

Referentieruimten

Ruimtelijk streefbeeld Streefsnelheid

type II-activiteitenzone

type II - woonzone

Voetgangerszones (Stedelijk – trage wegen)

Dorpskern

Woonwijken

Winkelwandelgebieden

Winkelstraten

Woonstraten

Pleinen

Pleinen

Hoogwaardige inrichting als voetgangers-zone

Voetgangerszone krijgt prioriteit boven verkeersruimte

Voetgangerszone krijgt prioriteit boven verkeersruimte

type III

type IV

Voetpaden langs ontsluitingsstraten en hoofdstraten

Oversteekplaatsen van ontsluitingsstraten, hoofdstraten, verkeerswegen, zijstraten van verkeerswegen

Voetgangerszone vormt een afgescheiden ruimte

Voetgangerswegen zijn best niet gekoppeld aan verkeerswegen Sterk beveiligde oversteekplaatsen

Stapvoets verkeer

<30km/u

<30km/u

<50km/u

>50km/u

Trage wegen

Erfontsluitingsweg

Erfontsluitingsweg

Lokale ontsluitingsweg

Lokale en interlokale verbindingsweg

Lokale ontsluitingsweg

Lokale ontsluitingsweg

Lokale verbindingsweg

Type weg

Doortochten

Type oversteekvoorziening

Globaal genomen niet van toepassing

Hele weg leent zich voor oversteken

Hele weg leent zich voor oversteken

Speciale voorzieningen

Geconcentreerd in geval van kruising met verkeersweg

Geconcentreerde toegankelijkheidsvoorzieningen op looproutes (afschuiningen,…)

Geconcentreerde toegankelijkheidsvoorzieningen op looproutes (afschuiningen, …)

Afhankelijk van type weg

Afhankelijk van type weg

Tabel 14: overzicht types voetgangerszones

December 2010

72


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.1.3.

Voorzieningen In alle centrum- en woonstraten wordt bij heraanleg een voldoende brede en comfortabele voetgangersruimte voorzien. Voor de maatvoering wordt uitgegaan van de aanwijzingen in het vademecum voetgangersvoorzieningen.

Omschrijving

Totale breedte (m)

Netto breedte (m)

Praktische maximum capaciteit (vtg/min)

Beperkt profiel

2,0m

1,4m

50 tot 70

Ruimer profiel, zonder straatmeubilair

2,8m

1,8m

65 tot 90

Optimaal ruim profiel, met plaatselijk straatmeubilair

>4,5m

2,2m

75 tot 110

Optimaal ruim profiel, zonder straatmeubilair

3,5m

2,4m

85 tot 120

Tabel 15: maatvoering voetpaden Bij alle herinrichtingsprojecten wordt rekening gehouden met een toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten, kinderwagens, slechtszienden, … (b.v. beperking hoogteverschillen aan oversteekplaatsen, geen storende obstakels op voetpaden…) 6.2.1.4.

Oversteekbaarheid De oversteekvoorzieningen worden afgestemd op het type voetgangersgebied. Binnen voetgangersgebieden type I en II worden standaard geen oversteekvoorzieningen aangelegd. Door de hoge concentratie aan functies in dergelijke gebieden is het immers wenselijk dat voetgangers steeds overal kunnen oversteken. Bovendien is het autoverkeer hier sowieso ondergeschikt aan de voetganger. Ook in een voetgangersgebied type III wordt standaard geen oversteekvoorziening aangelegd tenzij de maximale intensiteit hoger is dan 500 voertuigen/uur (kerngebied), 700 voertuigen/uur (bibeko) of 900 voertuigen/uur (bubeko). In volgende specifieke gevallen kan men toch beslissen een oversteekvoorziening aan te leggen: -

Bij scholen, ziekenhuizen, haltes van openbaar vervoer, … Op plaatsen waar er minstens 40 overstekende voetgangers zijn op een spitsuur.

Bij hogere intensiteiten worden bij voorkeur wel oversteekvoorzieningen aangelegd. Deze liggen bij voorkeur in – of zo dicht mogelijk bij – de logische looplijn van de voetgangers. De gemiddelde wachttijd voor men kan oversteken is een belangrijke kwaliteitsnorm voor de beleving van de voetganger. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de normen voor invalswegen en voor wijkstraten. Op een invalsas wordt logischerwijze meer verkeer verwacht, waardoor de wachttijd voor overstekende voetgangers ook langer zal worden. Hier gaan we uit van een maximale wachttijd van 15 seconden. In de wijken tussen deze invalswegen, en zeker in het stadshart, moeten voetgangers quasi direct kunnen oversteken. De maximale wachttijd wordt hier vastgelegd op 5 seconden.

December 2010

73


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Bij secundaire wegen in het buitengebied en bij primaire wegen kan een voetgangersoversteek – buiten de bestaande kruispunten van wegen – enkel verantwoord worden waar men een behoorlijk aantal overstekende voetgangers heeft. Deze oversteekplaatsen moeten steeds goed uitgerust worden om de veiligheid van de voetgangers te garanderen, eventueel kan men opteren voor een ongelijkgrondse kruising (voetgangersbrug of -tunnel). In het geval van gelijkvloerse kruisingen moeten deze voldoende zichtbaar zijn voor de automobilist. Over het algemeen moeten voetgangersoversteken zo geplaatst worden dat zij een logisch netwerk van voetgangersverbindingen vervolledigen. De verschillende wegbeheerders hebben bijzondere aandacht voor een goede en veilige oversteekbaarheid van verkeerswegen (b.v. Ring, N12, N19, N140, N18, …) en beperkte wachttijden voor voetgangers aan verkeerslichten (b.v. kruispunten Ring). Tussen de kruispunten bieden de voorziene fietstunnels of –bruggen (zie 3.1.B6) onder de Ring een aangename verbinding ook voor voetgangers. Na ondertunneling van het zuidelijk deel van de Ring tussen de Steenweg op Tielen en de N19 wordt hierboven een stedelijk plateau aangelegd. Zo ontstaat ook voor voetgangers een aangenaam wandelgebied in een parksfeer tussen stadspark en ziekenhuis, of tussen de Parkwijk en de binnenstad. Maatregelen vanuit de streefbeeldstudie Ring van Turnhout en omgeving De inrichting van de steenwegen is een regionale problematiek. Er werd in de studie ‘Ruimtelijk streefbeeld R13 - N12 - N19 - N132 - N140: Ring van Turnhout en omgeving’ een concept ontwikkeld om tot een eenvormig beeld te komen over de verschillende gemeentegrenzen heen. In de meeste gevallen worden er geen specifieke opmerkingen gemaakt wat betreft oversteekbaarheid voor voetgangers. Er wordt wel gesteld dat deze wegen in principe overal oversteekbaar zijn, met beveiligde oversteken aan de kruispunten. De kruisingen die aangeduid zijn als voetgangerszone type 4 (zie punt 5.2.1.1) dienen extra aandacht te krijgen. Op een aantal locaties werden specifieke voorstellen voor voetgangers gedaan: Ring rond Turnhout (R13) In eerste instantie worden de bestaande kruispunten – voor zover dit nog niet gebeurd is – beveiligd voor overstekende fietsers en voetgangers. Daarnaast worden een aantal ongelijkgrondse kruisingen voor fiets- en voetgangersverkeer voorgesteld tussen de kruispunten, waardoor veilige en rustige alternatieve fietsroutes naar de binnen stad gecreëerd worden langs groene vingers die de stad binnendringen. Ter hoogte van het Stedelijk plateau wordt een verkeersluwe relatie tussen het stadspark en de binnenstad gecreëerd. Steenweg op Zevendonk (N19) De bestaande voetgangers- en fietserstunnel aan Schorvoort moet geoptimaliseerd worden om de relatie tussen de wijk en het stadspark te versterken.

December 2010

74


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Bij de ontwikkeling van het industrieterrein Waterheide zal het knooppunt E34-N19 aangepast worden. Hierbij wordt een volledige scheiding tussen het autoverkeer en de fietsers en voetgangers gerealiseerd. Antwerpseweg/Turnhoutseweg – Antwerpsesteenweg – Steenweg op Antwerpen (N12) Ter hoogte van Janssen Pharmaceutica wordt op initiatief van het bedrijf een voetgangers- en fietserstunnel aangelegd van het parkeerterrein aan de noordzijde naar het bedrijf aan de zuidzijde. Onderzocht wordt of een fietsdoorsteek mogelijk is langs de rand van de parking naar de Eikenstraat. Ter hoogte van het stadsbos zal specifieke aandacht nodig zijn voor een veilige oversteek in relatie met de aanwezige bushalte ter hoogte van de Beukendreef. Beersebaan – Gierlebaan - Gierleseweg (N132) In het zuidelijk deel, waar de verkeersintensiteiten hoger liggen ten gevolge van het verkeer van en naar Janssen Pharmaceutica, wordt een middenberm voorzien. Hierdoor kunnen voetgangers in twee keer oversteken. In het noordelijk deel ligt de verkeersintensiteit lager, hier wordt geen middenberm voorzien. Op termijn wordt er aan de Beerseheide een ongelijkvloers kruising voorzien. Momenteel is deze oversteek gelijkvloers ingericht met een middeneiland. Bijkomende aandachtspunten uit het streefbeeld voetgangers De volgende kruispunten werden aangeduid als voetgangersgebied type IV: kruising van belangrijke voetgangersstroom met verkeersweg. Hier dient extra aandacht besteed te worden aan de oversteekbaarheid. -

Antwerpseweg (N12) – Statiestraat/Hei-einde (N104) (Beerse) Antwerpseweg (N12) – Sint-Corneliuslaan/Lilsedijk (Beerse) Antwerpseweg (N12) – Bisschopslaan/Gierleseweg (N132) (Beerse) Antwerpsesteenweg (N12) – beukendreef, toegang stadsbos (Turnhout) Antwerpsesteenweg (N12) – Ring rond Turnhout (R13) (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Speelkaartenstraat/Gierledreef (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Steenweg op Gierle (N140) (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Steenweg op Tielen (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Steenweg op Zevendonk (N19) (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Oude Dijk/Kwakkelstraat (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Steenweg op Mol (N18) (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Bentel (Turnhout) Ring rond Turnhout (R13) – Steenweg op Oosthoven (N12) (Turnhout) Steenweg op Gierle (N140) – Slachthuisstraat (Turnhout) Steenweg op Gierle (N140) – Visbeekstraat (Turnhout) Steenweg op Zevendonk (N19) – Everdongenlaan (Turnhout) Steenweg op Diest (N19) – Tielendijk (Turnhout) Steenweg op Diest (N19) – Kleine Reesdijk (Turnhout) Steenweg op Oosthoven (N12) – Polderstraat (Oud-Turnhout) Hier worden verkeerslichten voorzien om de oversteekbeweging te beveiligen

December 2010

75


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

-

6.2.1.5.

Steenweg op Ravels (N12) – De Hueven (Oud-Turnhout) Antwerpsesteenweg (N12) – Dennedreef (Vosselaar) Hier wordt een uitgeruste oversteek gepland Antwerpsesteenweg (N12) – Beersebaan (Vosselaar) Antwerpsesteenweg (N12) – Bergeneindsepad/Molenstraat (Vosselaar) Antwerpsesteenweg (N12) – Weigang/Jagerspad (Vosselaar) Op dit kruispunt is politietoezicht ifv het woon-school verkeer

Algemene aandachtspunten -

-

Aantrekkelijke, korte en veilige looproute naar het station en de overige openbaarvervoerknooppunten (en later naar het nieuwe randstedelijke station). Ook de toegankelijkheid van de stationperrons voor hoger genoemde groepen vormt een bijzonder aandachtspunt parkeervrije voetpadverbredingen aan bushalten, toegangen tot publieke gebouwen, kruispunten, …; streven naar looptijdverkorting door het creëren van voetgangersdoorsteken door binnengebieden en door parken; aantrekkelijke en sociaal-veilige looproutes tussen de randparkeerplaatsen en de kernen.

December 2010

76


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.2.

Werkdomein B2: Fietsroutenetwerk Figuur B 11: Wensbeeld fietsroutenetwerk Om meer mensen op de fiets te krijgen, wordt een fietsroutenetwerk opgebouwd. Deze zal bestaan uit vlotte, comfortabele en veilige verbindingen naar de buurgemeenten en de activiteiten in de gemeente zelf. In het kader van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan werd hiervoor een wensbeeld opgemaakt dat als basis dient voor de verdere ontwikkelingen op dit vlak. Voor een aantal routes zijn belangrijke infrastructurele aanpassingen nodig, dit kan uiteraard niet van vandaag op morgen gebeuren. Om de mensen aan te moedigen om effectief van deze routes gebruik te maken, dienen deze uitgerust te worden met de nodige comfortabele en veilige voorzieningen. Men wil streven naar een uniform beeld voor de volledige stadsregio. Daarmee wordt de leesbaarheid zowel voor de fietser als voor de automobilist verhoogd. Als basis voor de voorgestelde inrichtingsprincipes werd uitgegaan van het vademecum fietsvoorzieningen, waarbij enkele aspecten verder gespecificeerd of aangevuld werden afgestemd op de specifieke situatie in de stadsregio.

6.2.2.1.

Fietsroutes Fiets-o-strades Fiets-o-strades worden in het vademecum omschreven als intensief gebruikte doorgaande fietsroutes met een kwalitatief hoogwaardig karakter. Zij vormen op zich geen gesloten systeem maar de ruggengraat van het fietsnetwerk. Zij zijn meestal gescheiden van de infrastructuur voor autoverkeer. Deze non stop hoofdroute lopen meestal langs een spoor- of waterweg en hebben een voornamelijk verbindende functie Lange afstandsfietsroutes De lange afstandsfietsroutes zijn toeristische routes die diverse regio’s, en zelfs landen doorkruisen. Zij worden ontwikkeld voor de recreatieve fietsers die er een fietsvakantie, een weekend- of dagtrip kunnen op doorbrengen. Voor de trajecten wordt gezocht naar veilige wegen en naar mogelijke overnachtingsplaatsen. Bovenlokale routes Deze routes vormen een gebiedsdekkend en gesloten netwerk en zijn vooral gericht op dagelijkse functionele verplaatsingen. Ook hier onderscheiden weg twee types: -

-

Functionele fietsroutes: Deze fietsroutes zijn vooral gericht verbinding tussen twee punten en volgen daardoor vaak autoverkeer Alternatieve functionele fietsroutes: Deze worden parallel uitgezet langs rustiger trajecten. Dit type is bij uitstek geschikt

op een zo direct mogelijke de verbindingswegen voor met de functionele routes voor woon-schoolverkeer.

Het aanbieden van beide types is noodzakelijk om de gebruiker steeds een keuzemogelijkheid te bieden tussen een korter maar drukker of een iets langer maar aangenamer traject.

December 2010

77


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Lokale hoofdroutes Het versterken van de fietsrelatie tussen de verschillende woonkernen en tewerkstellingspolen is een belangrijk aspect binnen het fietsroutenetwerk. Om hieraan tegemoet te komen, werd het idee van een gemeentelijke hoofdstructuur ontwikkeld. Deze kan de band tussen de verschillende gemeenten verder versterken. De infrastructuur op deze routes heeft best minstens de kwaliteiten van een functionele route maar er wordt bij voorkeur gekozen voor iets rustigere routes. Ze bieden een hoogwaardige aanvulling op de bestaande hoofd- en functionele routes. Lokale, functionele routes Op lokaal niveau verbinden deze routes attractiepolen met elkaar en met het bovenlokaal netwerk. Deze structuur is meer fijnmazig en gericht op de behoefte van de gemeente. Recreatieve routes Recreatieve fietsroutes hebben geen direct verbindende functie maar bieden de mogelijkheid de omgeving en eventuele toeristische attracties te bezoeken. Deze routes zorgen – vooral in het buitengebied – voor een verfijning van de mazen in het fietsnetwerk waardoor de fietser gemakkelijk een persoonlijke route kan uitstippelen. Autoluwe fietsroutes in Turnhout centrum In het centrum van Turnhout wordt het concept van autoluwe fietsroutes gehanteerd (zie kaart B15: Wensstructuur verkeerscirculatie binnenstad). Deze fietsroutes zijn radiale routes, los van de auto-bereikbaarheidsassen. Zij vallen veelal samen met bovenlokale en lokale hoofdroutes in het centrum van Turnhout en lopen bij voorkeur via losse fietspaden, fietsdoorsteken of door zo autoluw mogelijke straten. Zij kruisen de ring ongelijkvloers. Essentieel is dat zij leesbaar zijn als route. Zij fungeren als Groene as naar de groene recreatieve buitengebieden (cfr. Structuurplan Stad Turnhout) en als schoolfietsroute vanuit de buurgemeenten. 6.2.2.2.

Fietsvoorzieningen Fietsvoorzieningen in verkeersgebieden (70 - 90 km/u) Het gaat hier voornamelijk om fietsvoorzieningen die de route van belangrijke primaire en secundaire wegen volgen. Deze gebieden komen overeen met de voetgangersgebieden type IV. Bij primaire wegen zijn parallelvoorzieningen aan weerszijden van de weg het meest aangewezen. Best wordt hier ook dubbelrichtingsverkeer toegelaten om gevaarlijke oversteekbewegingen te minimaliseren. Indien mogelijk worden fietsers best via een alternatief tracé geleid. Bij wegen met een snelheidsregime van 90 tot 70 km/u dienen steeds vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg aangelegd te worden. Bij moeilijke oversteekbaarheid en wanneer er geen parallelstraten zijn die een alternatief kunnen bieden voor fietsers in tegenrichting kan ook hier de aanleg van dubbelrichtingsfietspaden overwogen worden.

December 2010

78


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

De aanwezigheid van dubbelrichtingsfietspaden dient steeds duidelijk gesignaleerd te worden naar de automobilist om ongevallen met fietsers in tegenrichting zoveel mogelijk te beperken. Ook de fietsers moeten voldoende gewezen worden op de gevaarlijke situatie. De ruimte tussen rijweg en fietspad bedraagt best meer dan 1 meter, bij kortere afstand dient de wegbeheerder een verticale scheiding (bv heg, paaltjes, …) ingebracht te worden. Op plaatsen waar onvoldoende ruimte is voor een dergelijk vrijliggend fietspad dient een keuze gemaakt te worden: ofwel meer ruimte creëren, ofwel de snelheid van de wagens terugbrengen te worden tot 50km/u. Fietsvoorzieningen in verblijfsgebieden (Max. 50km/uur) Deze zones komen overeen met de voetgangersgebieden type III. Binnen deze gebieden dient het fietsverkeer duidelijk zichtbaar gemaakt te worden in het straatbeeld gezien de vele potentiële conflictpunten (kruispunten, erftoegangen, …). Hier zijn in normale omstandigheden aanliggende verhoogde fietspaden aangewezen, tenzij de auto-intensiteit voldoende laag is. Tussen fietspad en rijbaan of parkeerstrook wordt best een veiligheidsstrook van 50 cm voorzien. Deze fietspaden worden meestal in het rood aangelegd om de leesbaarheid te verhogen. Diffuus oversteken moet overal mogelijk blijven. In straten met een laan- of boulevardkarakter kan omwille van de ruimtelijke context een vrijliggend fietspad aangelegd worden. Dit vermindert echter de zichtbaarheid van de fietser. Aangezien oversteken in dit type straten meestal overal toegelaten en mogelijk is en er een hoog aantal conflictpunten zijn, is het hier eerder af te raden dubbelrichtingsfietspaden aan te leggen. Fietsen in tegenrichting brengt immers duidelijke risico’s met zich mee. Aan de overgang tussen een afzonderlijk fietspad en een systeem van gemengd verkeer kan een korte fietssuggestiestrook voorzien worden. Ook waar fietsen in tegenrichting toegestaan is, kan zo’n strook nut hebben. Zo worden automobilisten gewezen op de aanwezigheid van de fietsers uit de tegenovergestelde richting en zullen deze fietsers meer geneigd zijn om rechts te houden. Het is echter niet de bedoeling deze stroken overal aan te leggen. Zij zorgen immers voor een gevoel van schijnveiligheid bij de fietser waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Suggestiestroken worden bij voorkeur aangelegd in een andere materiaal of andere kleur dan de rest van de rijweg. Fietsvoorzieningen in verblijfsgebieden ( Max 30 km/u) In deze gebieden wordt uitgegaan van het principe van gemengd verkeer waarbij auto’s en fietsers van hetzelfde weggedeelte gebruik maken. Dit vraagt een aangepaste maatvoering en inrichting van de weg waarbij de snelheid van de wagens wordt afgeremd terwijl er voldoende ruimte blijft voor de fietser. Waar belangrijke fietsroutes een dergelijk gebied doorsnijden kan geopteerd worden voor het doortrekken van het fietspad. Dit om de leesbaarheid van de routes te verhogen. Ook wordt zo het comfort en de snelheid van de fietser gewaarborgd. In verblijfsgebieden die vallen binnen een voetgangersgebied type I kan het bij hoge concentraties fiets- en voetgangersverkeer aangewezen zijn een afgebakende strook voor fietsverkeer te voorzien om conflicten tussen fietsers en voetgangers te beperken en vlot fietsverkeer mogelijk te maken.

December 2010

79


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Fietsvoorzieningen in industriegebieden Om woon-werkverkeer met de fiets te stimuleren dienen bedrijventerreinen goed ontsloten te worden voor fietsers. In industriegebeiden, waar veel zwaar verkeer rijdt, is het niet wenselijk om fietsers met het vracxhtverkeer te mengen op de rijbaan. Ofwel kunnen bedrijven ontsloten worden met fietsroutes die los van de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer liggen, ofwel met fietspaden langs de wegen voor gemotoriseerd verkeer. De hoofdroutes binnen de industriegebieden worden m.a.w best van een fietspad voorzien. Tussen het fietspad en de rijweg moet een tussenruimte van 1 meter voorzien worden. op kortere zijtakken, waar de snelheden laag genoeg zijn en de intensiteiten dermate laag zijn dat er zelden tot nooit conflictsituaties ontstaan, kan het fietsen gemengd gebeuren. Fietsvoorzieningen in buitengebied In buitengebieden langsheen de lokale wegen zijn verkeersintensiteiten vaak dermate laag dat een gescheiden fietsvoorziening niet noodzakelijk is. Op wegsegmenten met een hoge intensiteit aan fietsers en/of gemotoriseerd verkeer kan de afbakening van een fietspad wel nuttig zijn. Ook ter hoogte van kruispunten kan het nuttig zijn de aanwezigheid van fietsers te accentueren door het aanbrengen van een fietspad of een fietssuggestiestrook. 6.2.2.3.

Trage wegen Onder de noemer trage wegen worden een reeks verschillende type wegen verstaan die alle gemeen hebben dat zij voornamelijk door niet-gemotoriseerd (en landbouw-) verkeer gebruikt worden. Onder andere buurtwegen (opgenomen in de atlas der buurtwegen), ‘erfdienstbaarheden van doorgang’, ‘servitudewegen’ en wandelwegen in bossen en andere natuurgebieden vallen hieronder. Trage wegen vormen geen netwerk op zich – zij zijn vaak eerder toevallig ontstaan – maar kunnen wel opgenomen worden in het ene of het andere netwerk of gebruikt worden als doorsteken binnen het weefsel. Op deze manier bieden zij een veilig en snel alternatief voor trage weggebruikers. Deze trage wegen dreigen echter te verdwijnen. Om het behoud en de opwaardering ervan mogelijk te maken dienen de nog bestaande trage wegen in kaart gebracht te worden. Aangezien deze zones niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer kunnen we ze beschouwen als een soort type I gebied in het buitengebied. Hun aantrekkingskracht ligt vooral in de landschappelijke kwaliteit van de omgeving. De uit te bouwen trage wegen die eveneens een zeker functioneel gebruik kennen dienen voorzien te zijn van een degelijke verharding zodat zij ook bij regenweer vlot toegankelijk zijn. Daarnaast worden best op regelmatige afstanden – aan kruisingen van routes – bankjes voorzien. Ook informatieborden met een korte toelichting bij het landschap, de plantengroei, de geschiedenis, … kunnen het netwerk verder versterken.

December 2010

80


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.2.4.

Kruispunten Voor het kruisen van de belangrijke verkeerswegen worden een aantal ongelijkgrondse oversteken voorzien: R13 -

ter hoogte van Bentel Oude Dijk – Kwakkelstraat Stadspark (geïntegreerd in stedelijk plateau) Speelkaartenstraat / Gierledreef langs kanaal west en oost (bestaand) langs spoorlijn (bestaand) Oude Beersebaan (bestaand).

N19 -

Ter hoogte van het stadspark (bestaand, op te waarderen).

N132 -

Ter hoogte van de Beersebaan.

N12 -

Ter hoogte van Janssen Pharmaceutica.

Algemeen geldt dat fietsers op een kruispunt altijd duidelijk zichtbaar moeten zijn. Vrijliggende fietspaden worden dan ook best uitgebogen tot tegen de rijbaan bij nadering van een kruispunt. Zo wordt de conflictsituatie beter gepresenteerd. De oversteeklengte dient steeds minimaal te zijn en de oversteekvoorziening wordt best zo aangelegd dat omwegen zoveel mogelijk vermeden worden. De voorrangsregeling voor fietsers op kruispunten volgt bij voorkeur deze van de auto’s. Bij een kruising van een voorrangsweg met een zijweg krijgt de fietser dus voorrang op deze zijweg. Dit kan uitgewerkt worden door een verhoogd fietspad bijvoorbeeld door te trekken over deze zijweg. Bij een kruising met voorrang van rechts geldt deze ook voor de fietsers, hier is gemengd verkeer op het kruispunt zelf aan te raden. Bij kruisingen met verkeerslichten worden deze best zo opgesteld dat fietsers die een rechtsafslaande beweging maken niet moeten wachten. Een opstelvak voor fietsers vlak voor het licht verhoogt het comfort voor de fietser en vergemakkelijkt de linksafbeweging.

December 2010

81


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Voor rotondes kan men uitgaan van de volgende typologieën:

Verblijfsgebieden

Minirotonde

Compacte rotonde

Grote rotonde

Gemengd verkeer

Gemengd verkeer

/ Vrijliggend fietspad in de voorrang

Overgangsgebieden

Gemengd verkeer

Gemengd verkeer Vrijliggend fietspad

Vrijliggend fietspad uit de voorrang Apart ongelijkvloers fietsnetwerk

Verkeersgebieden

Vrijliggend fietspad uit de voorrang

/

Vrijliggend fietspad uit de voorrang Apart ongelijkvloers fietsnetwerk

Tabel 16: positie van de fietser op een rotonde 6.2.2.5.

Stallingen Nabij instellingen die veel fietsverkeer aantrekken, dienen stallingen voor fietsen te worden voorzien. Afhankelijk van de functie moeten de stallingen op eigen terrein worden gerealiseerd (onderwijs, kantoren, ziekenhuizen) of bij meer publiek gerichte functies (postkantoor, winkels, station) op publiek toegankelijke terreinen. Bij het sportcentrum, de scholen zal er voorrang gegeven worden aan het realiseren of het eventueel uitbreiden van de bestaande fietsenstalling. Hetzelfde geldt ook voor o.a. het gemeentehuis, de bibliotheek, … Ook bij de bushaltes moeten fietsstallingen voorzien worden. De fiets vormt immers een belangrijk voor- en natransportmiddel voor het openbaar vervoer. Op regelmatige tijdstippen dient gecontroleerd te worden of de aanwezige fietsstalling nog voldoet aan de behoefte (of er geen bijkomende stallingsmogelijkheden nodig zullen zijn). Wie zich met de fiets verplaatst, moet zijn fiets ook op een veilige en comfortabele manier kunnen stallen bij zijn bestemming. Fietsstallingen moeten steeds de mogelijkheid bieden op twee plaatsen het frame aan de stalling te bevestigen. Wielklemmen zijn bijgevolg af te raden, ook bij gewoon gebruik wordt de fiets in dergelijke stallingen gemakkelijk beschadigd. Fietsstallingen worden bij voorkeur in de onmiddellijke omgeving van de ingang geplaatst, duidelijk zichtbaar (of aangegeven) van op de aanrij route van de fietser. Waar fietsen over een langere periode gestald moeten worden (bv aan openbaar vervoer halte, bedrijf, …), wordt best een overdekte stalling voorzien. Bij grote concentraties kan men een bewaakte fietsenparking overwegen.

December 2010

82


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Waar de fiets slechts voor kortere periodes gestald wordt (bv aan postkantoor, winkel, …), hoeven de stallingen niet overdekt te worden. Ter hoogte van functieconcentraties kunnen centrale, publieke stallingen ingericht worden. 6.2.2.6.

Knelpunten fietsroutes Figuur B 12: Overzicht knelpunten fietsroutes Op een aantal locaties op de aangeduide fietsroutes zijn nog duidelijke knelpunten aanwezig. Deze zijn aangegeven op de kaart in bijlage. De aangeduide knelpunten vormen een prioriteit binnen het beleid op vlak van fietsinfrastructuur.

6.2.3. 6.2.3.1.

Werkdomein B3: Openbaar vervoernetwerk Te versterken bovenlokale linken De gemeenten wensen de link met Leuven verder te versterken. De gewenste frequentie bedraagt 2 verbindingen per uur, eventueel met speciale diensten voor studenten op vrijdagen zondagavond. Deze verbinding wordt bij voorkeur gerealiseerd door een treinverbinding zodat de reistijd – die momenteel 107 minuten bedraagt – ingekort kan worden. Hiervoor kan gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande spoorbedding tussen Herentals en Aarschot. Op deze manier wordt het openbaar vervoer op deze lijn een aantrekkelijk alternatief voor de wagen (huidige reistijd per wagen: 68 minuten). Aangezien het autoverkeer regelmatig hinder ondervindt van de structurele files richting Antwerpen heeft een frequente en betrouwbare lijnvoering van het openbaar vervoer hier zeker kans op slagen. Voor het woon-werk en woon-winkelverkeer is er vraag naar een verdere versterking van de lijnen Turnhout – Antwerpen en Turnhout – Brussel per trein. Daarnaast zou men ook graag de verbinding met Nederland – Eindhoven en Breda – als een rechtstreekse verbinding uitgewerkt zien. Met Tilburg bestaat momenteel reeds een directe verbinding die elk uur gereden wordt. Deze verbindingen kunnen enkel tot stand komen mits een overeenkomst met de openbaar vervoersdienst in Nederland. De Lijn voert hieromtrent momenteel reeds gespreken met de provincie Noord-Brabant.

6.2.3.2.

Streefbeeld treinverkeer De NMBS-Holding, Infrabel, EIS, De Lijn, MOW en de Stad Turnhout sloten een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving van Turnhout. Hierin wordt in eerste fase een haalbaarheidsstudie gevoerd naar een nieuwe treinhalte Turnhout-Zuid, de ontdubbeling van het spoor Turnhout-Tielen, de herinrichting van het stationsplein, reizigersaccomodatie en –infrastructuur (fietsenstallingen, perrons, …), mogelijk ondergronds brengen van de sporen, … Fase 2 van de overeenkomst omvat de opmaak van een definitief voorontwerp dat door PAC wordt goedgekeurd. Fase 3, de uitvoeringsfase, wordt opnieuw onderhandeld na beëindiging van fase 2. In de stationsomgeving zijn reeds enkele ingrepen gepland. Zo wordt de Stationsstraat (Turnhout) verkeersluw gemaakt. Door de herorganisatie van de parkeerroutes in het centrum wordt het immers mogelijk doorgaand verkeer in de Stationsstraat te reduceren. Zodoende ontstaat een verkeersluwe omgeving met ruimte voor fietser, voetgangers en bussen.

December 2010

83


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Voor de spoorlijn zelf is een opwaardering tot IC niveau gewenst. Hierbij wenst men ook de regelmaat van de dienst te verbeteren, deze is nu problematisch gezien de grote kans op cumulatieve vertragingen en de suboptimale dienstregeling ten gevolge van het enkelspoor en de stilstaande kruising te Tielen. De baanvaksnelheid wordt bijvoorkeur verhoogd tot 140 km/u. Deze maatregelen moeten het ook mogelijk maken om de snelheid op de IC Turnhout Antwerpen op de norm van 80 km/uur te brengen (39 minuten reisduur). Naast het bestaande station wil men de mogelijkheid van een station Turnhout-Zuid onderzoeken. Dit station zou een complementaire rol spelen tegenover het huidige station dat zijn huidige functie zou behouden. De nieuwe locatie moet geschikt gemaakt worden voor bikeand-ride in relatie tot het omliggende industrieterrein en ook voor park-and-ride, gezien het aansluitende wegennet vlotte relaties mogelijk maakt met het randstedelijke gebied (Merksplas, Vosselaar, Oud-Turnhout, Ravels.). Ook voor verkeer vanuit de richting van Eindhoven (E34) kan dit station beschouwd worden als park&ride, zowel in de richting van Antwerpen als in de richting van Brussel. Ook voor fietsers en voetgangers vanuit de zuidelijke wijken en ZuidVosselaar zou dit nieuwe station uitstekend gelegen zijn. Het station ligt ook dicht bij de bedrijventerreinen. In samenspraak met de bedrijven kunnen bedrijfsfietsprojecten opgezet worden om het natransport tussen station en bedrijf af te wikkelen. Om een beslissing terzake beter te kunnen onderbouwen, is bijkomend onderzoek nodig in verband met: -

-

karakteristieken van markt en aanbod (ontwikkelingsperspectieven, rekening houdend met die van concurrerende vervoerswijzen) b.v. herkomst/bestemming van werknemers industrie-zuid, aantal inwoners binnen invloedssfeer station (straal van 1, 3 en 5 km) inzicht in geplande of mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving (b.v. Frac) mogelijk substitutie-effect op stations van Turnhout en Tielen effect van bijkomende rittijd (2 minuten extra per richting) kosten-batenanalyse.

De treinverbinding Brecht – Antwerpen wordt op een halfuurdienst gebracht. Doorkoppeling op andere lijnen voorbij Antwerpen (richting Brussel en Gent) behoort tot de mogelijkheden. De IC’s zullen in noordelijke richting doorrijden naar Amsterdam over Utrecht en een verbinding met Oost-Nederland (Nijmegen - Arnhem) kan tot stand worden gebracht. Ten slotte is er ook de vraag naar een mogelijke spoorverbinding met Leuven als vervanging van de huidige buslijn. 6.2.3.3.

Bediening van de Stadsregio Turnhout Figuur B 13: Mogelijke uitwerking wensbeeld openbaar vervoer voor de Stadsregio Voor kortere afstanden en op trajecten waar geen spoorverbinding mogelijk is, wordt het openbaar-vervoernet verder aangevuld met behulp van buslijnen. Hieronder worden de aandachtspunten voor het busverkeer besproken. Binnen de stadsregio worden de kernen van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout momenteel onvoldoende verbonden met het centrum van Turnhout.

December 2010

84


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Binnen de stadregio wordt ernaar gestreefd te voldoen aan de eisen deze regels zal echter eerder pragmatisch omgegaan worden. herkenbare busroutes primeert boven het strikt toepassen van eerdere testen door De Lijn bleek immers dat deze strategie toenemen.

van de basismobiliteit. Met Het creëren van sterke, het afstandscriterium. Bij het aantal reizigers doet

De maatregelen die in dit kader worden genomen, dragen zoveel mogelijk bij aan het verminderen van de huidige druk door busverkeer in het (verkeersvrije) centrum van Turnhout. Uit de stadsmonitor is gebleken dat in de oostelijke stadshelft beduidend minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de afwezigheid van een sterke openbaar-vervoeras zoals die in het westelijke gedeelte wel aanwezig is (N12 richting Antwerpen). Het openbaar vervoeraanbod in dit stadsdeel wordt dus best versterkt. Verder dient bij de ontwikkeling van een nieuwe lijnvoering rekening gehouden te worden met de volgende aandachtspunten: -

Het aantal gereden kilometers per uur mag niet stijgen De randparkings moeten voldoende bediend worden Bediening van de industriegebieden rond het begin en einde van de shiften De Turnhoutse ziekenhuizen vragen een rechtstreekse verbinding tussen beide campussen De KHK vraagt een grotere bereikbaarheid vanuit het oosten.

Het uiteindelijke wensbeeld zoals uitgewerkt in de uitwerkingsnota openbaar vervoer, werd opgebouwd uit een aantal doorkoppelingen van streeklijnen, gecombineerd met twee herdachte stadsbuslijnen. De bedieningsfrequentie in de verschillende centra werd verhoogd om zo de relatie met het centrum van Turnhout te versterken. Ook de relaties met de industriegebieden werden versterkt. Enkele sneldiensten richting Antwerpen werden verlengd tot aan het Boomgaardplein om het gebruik van de bus in de oostelijke stadshelft te versterken. Het uitgewerkte scenario moet beschouwd worden als een uitgangspunt dat door De Lijn verder zal uitgewerkt worden in samenspraak met de gemeenten. Hiervoor is reeds een eerste voorstel gedaan, dat evenwel nog besproken dient te worden met de gemeenten. 6.2.3.4.

Routing binnenstad Figuur B 14: Circulatie bussen Turnhout-centrum Figuur B 15: Circulatie bussen Turnhout-centrum (marktdagen & evenementen) Naast een herstructurering van het regionaal verkeer is ook een andere routing voor de binnenstad van Turnhout gewenst. Hier werden twee belangrijke knelpunten gedetecteerd: -

De hoge intensiteit van het busverkeer in de Gasthuisstraat verstoort de beleving van deze winkelstraat Momenteel is de Grote Markt de eindhalte voor een deel van de bussen. De wachtende bussen zorgen naast de visuele hinder op het plein tevens voor een zekere geluidsoverlast en geurhinder.

Er wordt geopteerd voor één centraal knooppunt voor openbaar vervoer in de binnenstad, namelijk het Station. Daarnaast worden ook de haltes Warande en Boomgaardplein versterkt als centrumhaltes.

December 2010

85


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Het aantal bussen in de Gasthuisstraat werd via een combinatie van maatregelen op regionaal niveau en een herorganisatie van de routing in de binnenstad omlaag gebracht. De invoering van het doorkoppelsysteem is een realistische oplossing op korte termijn. Op lange termijn blijft de stad vragende partij om kleinere en milieuvriendelijker bussen in te leggen in het stadscentrum. De eindhalte op de Grote Markt werd gedeeltelijk verlegd naar het Boomgaardplein en gedeeltelijk naar de uit te breiden halte in de Warandestraat. 6.2.3.5.

Halte-infrastructuur bus Haltevorm In zones 30 kan de voorrang voor de bus zeer goed geuit worden door uitstulpende haltes aan te brengen. De bus stopt dan gewoon op de rijbaan en hoeft geen oncomfortabele zwenkbewegingen te maken. Ook bij een snelheidsregime van 50 km/u zijn bushalten met trottoiruitstulping dikwijls beter dan het traditionele haltehaventype. De intensiteit van het autoverkeer vormt het belangrijkste criterium bij de keuze van het type. Ook het belang van de bushalte zelf vormt een doorslaggevend criterium. Bij overstaphaltes is een uitwijkzone wenselijk. Bij snelheden van 70 km/u of 90 km/u worden de bushaltes steeds in havenvorm aangelegd omwille van het belang van een vlotte verkeersafwikkeling. Halte-inrichting In de eerste plaats dient aan alle haltes voldaan te worden aan de wettelijke inrichtingseisen. De haltes van de belangrijke stamlijnen op de steenwegen hebben een grotere potentiële actieradius dan de maximale halteafstand van 500 meter. Het voorzien van goed uitgeruste fietsenstallingen aan deze haltes kan de effectieve actieradius van deze halte vergroten en daarmee het aantal potentiële reizigers op deze lijn. Belangrijk hierbij is dat deze stallingen voldoende ruim zijn en dat fietsen er veilig (2 aanhechtingspunten) en droog kunnen achtergelaten worden. Belangrijk is ook een regelmatig onderhoud van deze stallingen en het eventueel verwijderen van achtergelaten fietsen. Zo blijven de stallingen er aangenaam en veilig uitzien. In bepaalde gebieden wordt niet voldaan aan de afstandseis uit basismobiliteit waarbij de halteafstand kleiner dient te zijn dan 500 meter (750 meter voor buitengebied). Aan de haltes in de omgeving van een dergelijke zone kunnen bijkomend enkele fietsenrekken geplaatst worden. Zo worden mensen aangemoedigd de fiets als voortransport te gebruiken zodat de iets grotere halte-afstand minder een hinderpaal vormt in het gebruik van het openbaar vervoer.

December 2010

86


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.3.6.

Doorstroming Uit het overleg met de gemeenten en De Lijn kwamen volgende knelpunten naar boven: Gemeente

Wegvak

Lijn(en)

Geschatte lengte

Beerse

N132 centrum tot N12 Centrum algemeen

31, 32 31, 32

1,5 km doortocht

Turnhout

N12 grens Vosselaar Centrum N12 centrum – Oosthoven N18 centrum – ring N140 E34 – ring

5,6,12,31,32,41,45 4,31,32 7,10,48

Vosselaar-Turnhout 4km 1,8 km 1,5 km

Oud-Turnhout

N18 centrum – ring N12 Oosthoven – ring

7,10,48 4,31,32

1,3 km 1,2 km

Vosselaar

N12

5,6,12,31,32,41,45

Vosselaar-Turnhout 4km

Tabel 17: overzicht knelpunten doorstroming Men kan zich over het algemeen aansluiten bij de suggesties die gedaan werden in het “ruimtelijk streefbeeld R13-N12-N19-N132-N140-ring van Turnhout en omgeving”. Het leek niet noodzakelijk hetzelfde onderzoek te herhalen in het kader van het mobiliteitsplan. Over het algemeen wordt er gestreefd naar het verminderen van de rechtstreekse erfaansluitingen en het optimaliseren van de kruispunten. Op de N12 (secundaire weg type III) wordt bovendien geopteerd voor een centrale vrije busbaan over de gehele lengte, die eventueel in een later stadium kan uitgebouwd worden tot lightrail- of sneltramlijn.

December 2010

87


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.4. 6.2.4.1.

Werkdomein B4: Autonetwerk Wensstructuur Beerse De aansluiting van Beerse naar het hoger wegennet verloopt via de N12 en de N132 naar de E34. In het centrum wordt de belangrijkste as gevormd door de Bisschoppenhoflaan – Vrijwilligersstraat/Gasthuisstraat – Heilaarstraat – Peerdekensstraat. De N12 vormt een belangrijke as in de verkeersstructuur van Beerse. De gewenste functie van de N12 groeit vanuit de huidige structuur en sluit aan bij zijn functie op provinciaal niveau. Deze weg wordt geselecteerd in het RSPA als een secundaire weg type III met een belangrijke functie voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Het historische karakter als groene boulevard is een extra aangrijpingspunt om de gewenste structuur te realiseren. De N132 vormt de belangrijkste verbinding van Beerse met het hoger wegennet. Deze as is zowel van belang voor de ontsluiting van de woonkernen als voor de ontsluiting van de industrie. Een goede afwikkeling is hier dus prioritair. De N12 kent een onderscheid in een stedelijke sequentie en een landelijke sequentie. Een eerste sequentie ligt binnen de grens van het stedelijk gebied en grenst aan de kern van Beerse en Beerse-Zuid. De N12 heeft hier een specifiek karakter en stedelijke verdichting van de randen wordt er nagestreefd. N12 sequentie ‘stedelijk hoefijzer’ Waar de N12 de grens vormt tussen de kern van Beerse en het bedrijventerrein Beerse-Zuid ontstaat een heel stedelijke ruimte langsheen een hoogwaardige openbaar-vervoersas. Er kan een ontwerp gemaakt worden voor deze ruimte waarbij rekening gehouden wordt met verschillende aspecten. De N12 heeft hier een meervoudige functie: ontsluiting industrie Beerse-Zuid, langzaam verkeer, openbaar vervoersas en uithangbord van Beerse. Basisdoelstellingen zijn: -

optimaliseren van de binding met de kern en Beerse-Zuid door fiets- en voetwegen realisatie van een groene bedrijfwand Beerse-Zuid / N12 fiets- en voetwegen en openbaar vervoer op elkaar afstemmen groen en publiek karakter als groene parkboulevard.

N12 sequentie ‘landelijk buitengebied’ De N12 kan hier op een landschappelijke manier ingepast worden binnen de open ruimte corridor om er zo een deel van gaan uit te maken. Een andere vormgeving met open bermen, bomenrijen en landschappelijke structuren, afwatering via open grachten enz. zijn mogelijkheden. Een inpassing in en een kruispunt met de recreatieve as verdient voldoende aandacht binnen het ontwerp van de weg. In plaats van een barrière kan de weg een geïntegreerde structuur worden. Een goede aansluiting en ruimtelijk accent naar de kern van Vlimmeren zijn van belang. Het verder open houden van deze ruimte en het tegengaan van verdere verlinting staan centraal.

December 2010

88


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.4.2.

Wensstructuur Turnhout Figuur B 16: Verkeercirculatie binnenstad De N19 vormt de belangrijkste as naar het centrum van Turnhout. Voor het primaire gedeelte van de Ring wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de doorstromingsfunctie en een vermindering van de barrièrewerking. De Ring fungeert als draaischijf voor het regionaal verkeer en als stedelijke verdeelweg (ontsluiting binnenstad en omliggende woongebieden). Tegelijk wordt aandacht gevraagd voor een betere oversteekbaarheid, met het oog op een sterkere relatie tussen binnenstad en omliggende woongebieden. Daartoe worden volgende maatregelen genomen: -

-

Het beperken van het aantal rechtstreekse aansluitingen op de R13 Voorzien van ventwegen om de huidige rechtstreekse erftoegangen op te vangen. Deze ventwegen sluiten steeds aan tussen twee knooppunten in, zodat ze niet als sluipweg gebruikt kunnen worden. Gefaseerde aanleg van ongelijkgrondse kruisingen voor fiets- en voetgangersverkeer (fietstunnels of –bruggen) De aanleg van het Stedelijk plateau ter hoogte van het stadspark. Doorgaand verkeer wordt ondergronds gebracht. Sluipverkeer tussen de N124 en N119 wordt zoveel mogelijk beperkt. Heizijde en Dennenstraat blijven het karakter behouden van landelijke weg voor plaatselijk verkeer, fietsers en voetgangers.

Het huidige lussensysteem in het centrum laat nog steeds de mogelijkheid de stad in verschillende richtingen te doorkruisen, hoewel dit wel bemoeilijkt wordt. Uit onderzoek is gebleken dat veel semi-doorgaand verkeer voor hoge drukte zorgt in het hart van de stad. Daarom wordt in dit vernieuwde mobiliteitsplan uitgegaan van een systeem van bereikbaarheidsassen die eindigen in verschillende centrumparkings. Het hart van de stad wordt zo autoluw gemaakt. Dit systeem van bereikbaarheidsassen biedt ruimte aan radiale autoluwe fietsassen, die fungeren als Groene as naar de groene recreatieve buitengebieden (cfr. Structuurplan Stad Turnhout) en als schoolfietsroute vanuit de buurgemeenten. In de woonwijken worden wijkcirculatiemaatregelen uitgevoerd om sluipverkeer door de wijken te ontmoedigen en, waar nodig, onmogelijk te maken. Om een vlotte ontsluiting van het centrum mogelijk te maken wordt besloten een nieuwe invalsweg naar het centrum aan te leggen. Deze sluit in het noorden aan op de Koningin Elisabethlei en volgt de spoorbedding tot de Guldensporenlei. Deze weg zal een belangrijke rol vervullen bij de ontsluiting van het project ‘Innovatiepark’ (stationsomgeving) en het noordelijke stadsdeel ontlasten van niet-wijkgebonden verkeer. 6.2.4.3.

Wensstructuur Oud-Turnhout Afrit 25 (E34/N18 in Oud-Turnhout) is de meest rechtstreekse toegang van het hoger wegennet naar Oud-Turnhout. Hier wordt een reeks maatregelen voorgesteld om de verkeersdruk op de doortocht van de N18 in Oud-Turnhout te verlichten, met behoud van het huidige knooppunt. -

Door een aanpassing van de bewegwijzering op de E34 wordt doorgaand verkeer tussen E34 en Turnhout niet meer gestuurd langs de N18 (afrit 25) maar via de N19 (afrit 24).

December 2010

89


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

-

-

-

Op de doortocht van de N18 in Oud-Turnhout wordt een tonnenmaatbeperking (ten westen van de N139) en aangepaste snelheidsbeperking ingevoerd. Deze maatregelen worden gecontroleerd met behulp van een intelligent camerasysteem. Na de reeds gerealiseerde heraanleg in het centrum (tussen Ring en Driedostraat) wordt de oversteekbaarheid nu ook op andere knelpunten aangepakt, o.m. de herinrichting van het kruispunt van de N18 met de N139 tot rotonde met aandacht voor veilige fietsvoorzieningen. Ter hoogte van het kruispunt N139-N18 wordt een rond punt aangelegd om keerbewegingen voor vrachtverkeer mogelijk te maken voor de kern van Oud-Turnhout.

Hierdoor wordt doorgaand verkeer ontmoedigd en krijgt deze doortocht meer het karakter van wijkverdeelstraat. De aanwezigheid van het intelligent camerasysteem om zwaar verkeer te weren langsheen de doortocht van de N18, heeft als gevolg dat er ongewenst sluipverkeer ontstaat. Doorgaand vrachtverkeer tussen E34 en R13 tracht de bewaakte zone te mijden door gebruik te maken van de eerder lokale parallelle wegstructuur (o.m. Driedostraat, Neerstraat). Mogelijke oplossing is om een strikte handhaving te voeren omtrent tonnenmaatbeperking en/of het (ver)plaatsen van een camera nabij de te realiseren rotonde van de N18 met de N139. In het zuidelijke deel van het centrumgebied – in het binnengebied tussen de N18, Dijkzijde, Eigen en de Steenweg op Sevendonk – staan verschillende nieuwe woonprojecten op stapel. De ontsluiting hiervan vraagt de nodige aandacht. Daarbij wordt vermeden dat ongewenste sluiproutes ontstaan langs woonstraten (b.v. Eigen). Voor fietsers en voetgangers worden verschillende rechtstreekse doorsteken voorzien naar de hoofdstraat en het gemeenteplein. De beekvallei van de Aa, die tussen de nieuwe woonprojecten loopt, wordt landschappelijk versterkt en voorzien van een wandelfietspad. De aansluiting van de Blekerijstraat op de N18 – vlak bij het knooppunt met de Ring (R13) – vormt t.g.v. de ontsluiting van 3 handelsactiviteiten momenteel een moeilijk op te lossen knelpunt. Een geclusterde ontsluiting van de handelsactiviteiten kan een oplossing bieden. Verder onderzoek is wenselijk waarbij de nodige aandacht dient te gaan naar een goede verkeersafwikkeling van de Steenweg op Turnhout (N18) en ring (R13). De Steenweg op Turnhout – Dorp – Steenweg op Mol (N18) in het centrum van Oud-Turnhout werd reeds enkele jaren geleden heringericht als ‘leefbare doortocht’. Op deze weg is nog nood aan een remmend en ruimtelijk accent ter hoogte van Zwaneven. Dit zal o.m. gerealiseerd worden in de vorm van een rond punt ter hoogte van de kruising met de N139. De doortocht van de Steenweg op Ravels (N12) in Oosthoven wordt uitgerust met een lichtenregeling. Dit ondersteunt de wens om een remmend accent ter hoogte van het kruispunt Polderstraat te realiseren, met accentuering van het verblijfskarakter en pleinvorming, en een verzorgde samenhangende groenstructuur. Ten noorden en ten zuiden van het centrumgebied wordt sluipverkeer op de landelijke wegen ontmoedigd. Deze wegen behouden zoveel mogelijk hun landelijk karakter en smal profiel. Op enkele strategische plaatsen wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer onmogelijk gemaakt, waardoor aantrekkelijke fietsroutes worden gevrijwaard van sluipverkeer:

December 2010

90


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

-

-

6.2.4.4.

As Draaiboom - Bergstraat (sluipverkeer Arendonk - Oud-Turnhout: in de omgeving Schuurhovenberg blijven het containerpark, het bezoekerscentrum Liereman en de psychiatrische instelling wel bereikbaar voor autoverkeer. Ten zuiden van de E34 wordt de abdij van Corsendonk voor bezoekers ontsloten (en bewegwijzerd) via de N18, waardoor de Hoge en Lage Darisdonk een landelijke weg blijft voor beperkt plaatselijk verkeer en fietsverkeer.

Wensstructuur Vosselaar Voor het wegennet van de gemeente Vosselaar werd een samenhangende globale wensstructuur opgesteld, gebaseerd op het reeds bestaande verkeersleefbaarheidsplan. Door een aanpassing van de bewegwijzering op de Antwerpsesteenweg N12 wordt het doorgaande verkeer naar de industriegebieden ten zuiden van Turnhout zoveel mogelijk via de Beersebaan – Gierlebaan - Gierleseweg (N132) en de E34 naar de Steenweg op Gierle (N140) gestuurd. Daardoor krijgt de doortocht van de Antwerpsesteenweg (N12) tussen de Beersebaan – Gierlebaan - Gierleseweg N132 en de Ring (R13) op grondgebied van Vosselaar meer het karakter van gemeentelijke verdeelstraat. Op deze secundaire weg type III ligt het accent vooral op de functie als sterke openbaar-vervoeras (vrije busbaan - op termijn mogelijk trambaan - en verzorgde halteaccommodatie ter hoogte van de Schoolstraat – O.L.Vrouwstraat), en brede vrijliggende fietspaden achter de bomenrijen. Tussen de Beersebaan en de Molenstraat wordt de doortocht van het centrumgebied geaccentueerd. Hier wordt veel aandacht besteed aan de verblijfskwaliteit (b.v. groenstructuur, pleinvorming, materiaalgebruik, verlichting, …) en de oversteekbaarheid. In het centrum van Vosselaar functioneren de Schoolstraat en Kerkstraat als toegangsstraten tussen de N12 en het centrum. De verschillende woonwijken in de gemeente worden op termijn ingericht als verblijfsgebieden waar een snelheidsregime van 30 km/u wordt nagestreefd. De omgeving van de drie basisscholen en het centrum van Vosselaar werden reeds afgebakend als zone 30. Nieuwe verkavelingen (Heilanders, Lindenhoeve, Osseven) worden geconcipieerd als verblijfsgebied 30 km/u. In de woonwijken ten noorden van de N12 wordt doorgaand verkeer ontmoedigd. Hier wordt ook, in overleg met Beerse, een tonnagebeperking ingevoerd. Dit om zwaar verkeer richting de industriezone Beerse Kanaalzone via deze weg te verhinderen. Ten zuiden van het centrumgebied geldt dit ook voor de Visbeekstraat (ongewenst sluipverkeer van en naar het industrieterrein, o.m. Philips). Dit kan b.v. door het stukje Kievitstraat tussen Visbeekstraat en de gemeentegrens (industrieterrein) door te knippen voor gemotoriseerd verkeer (enkel fiets en voetganger). Momenteel wordt de route via De Breem als sluiproute gebruikt tussen het centrum van Vosselaar en het industriegebied ten zuiden van Turnhout. Aangezien het hier gaat om een belangrijke fietsroute, is het gewenst verkeer via deze route te ontmoedigen.

December 2010

91


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.4.5.

Snelheidszones Figuur B 17: Snelheidszones De gewenste snelheden hangen sterk samen met de functie die het gebied heeft voor voetgangers. De indeling van de voetgangerszones wordt dan ook als basis gebruikt voor de uitwerking van het snelheidsplan. Daarnaast hebben de volgende factoren echter ook een invloed op het snelheidsregime: de wegcategorisering, de functie van de weg (spelen, verblijfsfunctie, erfontsluiting, verkeersfunctie…), de omgeving (binnen bebouwde kom, buiten bebouwde kom, korrelgrootte bebouwing), het gebruik van de weg (door voetgangers, fietsers, auto’s, vrachtwagens en hun intensiteiten), de weginrichting (perspectief, wegprofiel, …). Daarom moet de kaart met snelheidszones beschouwd worden als een theoretisch wensbeeld. Ze vormt een kader voor het bepalen van snelheidszones bij de uitwerking van wijkcirculatieplannen en voor de ontwerpsnelheid bij de (her)inrichting van wegen. Snelheidsregime van (wijk)ontsluitingswegen wordt per sequens bekeken. Wenselijkheid van woonerven wordt per straat bekeken. Er wordt gestreefd naar duidelijk afgebakende zones, waarbij de snelheid gradueel wordt afgebouwd van het hoofdwegennet naar de verblijfszones. Hierbij is het wenselijk tot een samenhangend geheel van snelheidszones te komen voor de volledige stadsregio.

December 2010

92


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.5.

Werkdomein B5: Routes zwaar vervoer Figuur B 18: Routes zwaar vervoer In onderstaande tabel wordt van de verschillende wegen met een categorie hoger dan lokale weg type III weergegeven wat hun functie is voor vrachtverkeer. Deze aanduiding wordt ook weergegeven op de kaart in bijlage. Categorie

Weg

Hoofdweg

E34

Functie binnen vrachtnetwerk Doorgaand nationaal en internationaal vrachtverkeer; hoofdontsluiting voor extern vrachtverkeer; verbinding met Nederland

N132 tussen E34 en N12: Beersebaan – Gierlebaan – Gierleseweg Primair II

N19 vanaf R13: Steenweg op Zevendonk R13 tussen N12 en N12: Ring rond Turnhout

Hoofdverbinding tussen E34 en Kanaalzone, Beerse Zuid, Janssen Pharmaceutica Ontsluiting bedrijventerreinen tussen E34 en Everdongenlaan; zwaar verkeer richting centrum Verdeling vrachtverkeer met bestemming in het centrum, ontsluiting Bentel (ventweg)

Secundair II

N140 tussen E34 en N12 – Steenweg op Gierle R13 tussen N12 en N119: Ring rond Turnhout N119 vanaf R13: Kastelein – Klein Engeland – Steenweg op Baarle-Hertog*

Ontsluiting bedrijventerreinen rond E34 (tot Kempenlaan) Verdeling stedelijk verkeer (enkel laden en lossen) Lokale verbinding richting Baarle-Hertog

Secundair III

N12 vanaf R13: Antwerpsesteenweg – Turnhoutseweg – Antwerpseweg N18 vanaf R13: Steenweg op Turnhout – Dorp – Steenweg op Mol – Donk

Vrachtverkeer richting Beerse Kanaalzone tussen N132 en Sint-Corneliusstraat; belangrijke route voor fietsers en OV Ontsluiting verspreide bedrijven tussen E34 en OudTurnhout; GEEN doorgaand verkeer richting Turnhout.

December 2010

93


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Categorie

Lokaal I

Lokaal II

Weg N139: Nieuwe Staatsbaan N104: Zilvereind – Kerkstraat – Statiestraat – Heieinde Vlimmersebaan R13 tussen N12 en N124: Ring rond Turnhout N124: Steenweg op Merksplas N12: Steenweg op Turnhout – Steenweg op Ravels – Grote Baan Sint-Corneliusstraat Schransdriesstraat Rijkevorselseweg N132 tussen N12 en Merksplas: Bisschopslaan – Heilaarstraat/Vrijwilligersstraat – Peerdekensstraat – Merksplasseweg

Functie binnen vrachtnetwerk Lokale verbinding tussen Oud-Turnhout en Arendonk Lokale ontsluiting

Noordboulevard Steenweg op Tielen – Leiseinde Steenweg op Merksplas – Guldensporenlei Steenweg op Antwerpen – Merodelei Graatakker – Herentalsstraat Steenweg op Mol – Otterstraat Steenweg op Oosthoven Kastelein – Koningin Elisabethlei Steenweg op Gierle – Spoorwegstraat Nieuwe Dreef/parallelweg Polendam-Steenbakkersdam Lilse Dijk Oostmalseweg - Kapelstraat - Lindestraat - Schoolstraat Beukenlaan - Beersebaan Houtseweg

Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting centrum Turnhout (enkel laden en lossen) Ontsluiting Kanaalzone (lange termijn) Ontsluiting bedrijven ten noorden van het Kanaal Ontsluiting bedrijventerrein Beerse Zuid Lokale ontsluiting Beerse (enkel laden en lossen)

December 2010

Verdeling stedelijk verkeer (enkel laden en lossen) Lokale verbinding richting Merksplas Lokale verbinding richting Ravels Ontsluiting Kanaalzone (korte termijn) Ontsluiting centrum Beerse – lokale verbinding richting Merksplas (enkel laden en lossen)

Lokale ontsluiting Beerse (enkel laden en lossen)

94


P1013 â&#x20AC;&#x201C; MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT â&#x20AC;&#x201C; Beleidsplan

Categorie

Lokaal II

Weg Veldstraat - Opstal - Oosteneinde Vosselaarseweg - Grotenhoutlaan - Heieinde - Bolk Steenweg op Sevendonk - Slagmolenstraat

Functie binnen vrachtnetwerk Lokale ontsluiting Beerse (enkel laden en lossen) Lokale ontsluiting Vosselaar richting E34 (enkel laden en lossen) Lokale ontsluiting Oud-Turnhout richting E34(enkel laden en lossen)

Tabel 18: functie van de wegen voor de ontsluiting zwaar verkeer * De stad Turnhout vraagt om het bovenlokale noord-zuid verkeer met Nederland niet door de dichtbewoonde Stadsregio en het open groene natuurgebied tussen Turnhout en Nederland te leiden. Ze vraagt dit verkeer rond te leiden en zowel een oostelijke als een westelijke parallelle route te (her)onderzoeken. De stad Turnhout is bijgevolg vragende partij om de N119 te downgraden van een secundaire weg type II naar een lokale weg type I

December 2010

95


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Kanaalzone Momenteel is slechts een beperkt aandeel van de bestaande bedrijven langs het kanaal watergebonden. Het vrachttransport over water neemt wel toe. Aan de andere kant neemt ook het voor- en natransport over de weg toe. Concreet wordt daarbij verwezen naar de geplande ontwikkeling van het ROC (regionaal overslag centrum), waardoor bij betrokkenen de vrees bestaat voor bijkomende verkeersoverlast. De activiteiten in de kanaalzone genereren vandaag veel vrachtverkeer. Het grootste deel van dit vrachtverkeer volgt een route via de E34-N132N12 waarbij men door het centrum of de woonwijken van Beerse moet rijden om de kanaalzone te bereiken. Wil men de bestaande watergebonden bedrijvigheid toekomstperspectieven bieden, moet, naast het stimuleren van watertransport, ook gezorgd worden voor een nieuwe ontsluiting die de woonwijken ontziet. In dit kader wordt er in Beerse, gelet op de huidige belasting van de kernen en de beperkte capaciteit van de bestaande ophaalbruggen, geopteerd voor een nieuwe brug ter hoogte van geknikte weg gekoppeld aan een parallelweg aan de Nieuwe Dreef die aansluit op de N12. Na aanleg van deze verbinding zal het hele binnengebied tussen N12, Kanaal, Nieuwe Dreef en Vosselaar verboden worden voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton, laden en lossen uitgezonderd. Voor de Kanaalzone-Oost wordt de mogelijkheid open gehouden een nieuwe ontsluitingsweg te voorzien richting de ring rond Turnhout (R13), indien de noodzakelijkheid hiervan aangetoond kan worden. Om conflictsituaties kadegebonden activiteiten – fietsverkeer te vermijden, dient onderzocht te worden als een parallelle route, achter de bedrijvigheid, mogelijk is (ruimtelijk, verkeerskundig, juridisch). Momenteel wordt er een menging voorgesteld waar de veiligheidsaspecten primeren. Dit aspect wordt verder onderzocht in een tracéstudie van de provincie Antwerpen. Beerse Zuid Beerse Zuid wordt momenteel ontsloten via de N132 – N12 – Lilsedijk. Een uitbreiding van de capaciteit op het kruispunt N132 – N12 moet ervoor zorgen dat de afwikkeling hier vlot blijft gebeuren. Indien echter blijkt dat deze optimalisatie onvoldoende is om de nieuwe ontwikkelingen in het industrieterrein vlot te ontsluiten, dient een nieuw onderzoek gevoerd te worden om te bepalen hoe het industrieterrein Beerse Zuid optimaal ontsloten kan worden. Industrie Turnhout zuid Het op- en afrittencomplex nr. 24 (N19/E34) wordt volledig aangepast bij ontwikkeling van Waterheide en wordt aan de noordzijde direct gekoppeld aan de Everdongenlaan. Deze lokale industrieweg wordt daarvoor zuidwaarts omgebogen en losgekoppeld van de Rozenlaan (enkel woonverkeer parkwijk). Na (beperkte) uitbreiding van industriezone Veedijk in oostelijke richting wordt deze zone ontsloten naar de N140 via Veedijk, en naar het knooppunt N19 via de Steenweg op Tielen Everdongenlaan. De Steenweg op Tielen krijgt tussen de Everdongenlaan en Veedijk het karakter van industrieweg. Ten noorden van de Everdongenlaan wordt gemotoriseerd verkeer sterk ontmoedigd, met een verbod voor zwaar verkeer.

December 2010

96


P1013 â&#x20AC;&#x201C; MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT â&#x20AC;&#x201C; Beleidsplan

Door een afbuiging van de Steenweg op Tielen sluit deze meer zuidwaarts aan op Leiseinde, waardoor de wijk Zevendonk ontweken wordt. Zevendonk zelf wordt ontsloten via Tielendijk en de Kapelweg. Tussen beide woonwijken en de industriezones wordt een voldoende brede groene buffer aangelegd. Ten westen van Zevendonk kan deze de vorm krijgen van een volwaardig park met recreatieve activiteiten ten behoeve van buurtbewoners en gebruikers van de industriezone. Bentel De KMO-zone Bentel tussen de Ring en de Heerestraat wordt volledig en uitsluitend ontsloten via een ventweg langs de Ring (cf. Ambachtstraat - Neringstraat). De zone zal bereikbaar gemaakt worden voor fietsers door middel van een nieuwe fietsweg tussen de Heerestraat en de binnenstad, met ongelijkgrondse kruising van de Ring ter hoogte van de groene vinger aan Bentelloop. De ontsluiting van de KMO-zone Bentel is gericht op de R13. In relatie tot de E34 wordt ter ontlasting van de N18 doortocht van Oud-Turnhout de N19 Steenweg op Zevendonk als route geselecteerd. 6.2.5.1.

Bewegwijzering zwaar verkeer In overleg met de bedrijfswereld wordt een duidelijk bewegwijzeringsplan opgesteld in verband met de bereikbaarheid der verschillende industrieterreinen, gebaseerd op hoger beschreven uitgangspunten. Een dergelijk plan werd reeds opgemaakt voor Turnhout en Oud-Turnhout. Dit plan moet geupdate worden na de ontwikkeling van Veedijk. Voor Beerse dient een dergelijk plan nog opgemaakt te worden. Voor Vosselaar is hier geen specifieke vraag aangezien er geen industrieterreinen op het grondgebied gelegen zijn.

6.2.6. 6.2.6.1.

Werkdomein B6: Parkeerbeleid Beerse In het centrum van Beerse werd een blauwe zone ingevoerd. Deze bestaat uit het gebied rond de Gasthuisstraat, de Lindenlaan, de Vredestraat, de Schoolstraat, het Gemeenteplein en het noordelijk gedeelte van het Kerkplein. Uit het gevoerde onderzoek is gebleken dat het aantal parkeerplaatsen in het centrum goed afgestemd is op de vraag. Wel moet er strikter toegezien worden op foutparkeren en te lang parkeren in de blauwe zone. Hierbij is het echter ook van belang dat de parkeervakken en het parkeerregime duidelijk aangegeven wordt, zodat misverstanden vermeden kunnen worden. Vrachtwagens zijn in de kern enkel toegelaten in functie van het laden en lossen, parkeren voor vrachtwagens is dan ook verboden in het centrum. Op het industrieterrein Beerse Zuid zal ruimte voorzien worden voor vrachtwagenparkeren.

December 2010

97


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.2.6.2.

Turnhout Het sturende parkeerbeleid is gebaseerd op de resultaten van een parkeeronderzoek dat opgenomen wordt in het onderzoeksrapport. Voor de binnenstad is dit beleid gebaseerd op volgende principes. Het parkeersysteem is gekoppeld aan de invoering van een parkeergeleidingssysteem voor de binnenstad. De historische invalsstraten worden bewegwijzerde bereikbaarheidsassen waarbij het bezoekende verkeer geleid wordt naar een reeks bestaande of nieuwe parkings aan de rand van het stadshart. De parkeerbewegwijzering dient zo georganiseerd te worden dat het bestemmingsverkeer zoveel mogelijk vanaf de juiste stadspoort gestuurd wordt naar de gewenste parking. Het doorsteken tussen twee parkeerroutes wordt zoveel mogelijk verhinderd om verkeersoverlast in de wijken te verhinderen. De juiste uitvoering hiervan dient nader te worden bestudeerd door middel van wijkcirculatieplannen. In het stadscentrum worden bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen ontwikkeld om zodoende de druk op de straten te kunnen verminderen. Bovengronds komt dan meer ruimte voor een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. Dit streven wordt ondersteund door het gevoerde parkeerbeleid. Hoe dichter men bij het centrum wenst te parkeren hoe hoger het tarief wordt en hoe meer het parkeren in tijd beperkt wordt. Op de parkings kan men steeds langer parkeren dan in de omliggende straten, waardoor deze – zeker voor (middel)langparkeerders – interessanter worden. De plaatsen op straat worden zo vrij gehouden voor kortparkeerders die minder impact hebben op de parkeerdruk. In de omgeving van de Blaironkazerne zal een regime van betalend parkeren ingevoerd worden tijdens de week. Hiermee wil men de parkeerdruk door werknemers en studenten in deze omgeving in de hand houden zodat bewoners nog steeds een plaats vinden. In het weekend en ’s avonds blijft parkeren gratis. Er dient nog verder onderzocht te worden welk parkeerregime er zal gelden in de omgeving van het Sint-Elisabethziekenhuis. Aan de rand van de stad worden gratis randparkings voorzien. Momenteel functioneren de parkings Papenbrugge en Boomgaardplein als dusdanig. Er wordt verder gezocht naar andere mogelijk locaties. Het is van belang dat het totaal aantal parkeerplaatsen in de binnenstad in de hand wordt gehouden. Het voorzien van meer parkeerplaatsen werkt immers ook het gebruik van de auto voor verplaatsingen in het centrum van de stad in de hand. Er wordt onderzocht op welke delen van de R13 en de gewestwegen ruimte kan voorzien worden voor vrachtwagenparkeren en op welke segmenten dit verboden zal worden. Op Veedijk wordt een parking voor vrachtwagens voorzien.

6.2.6.3.

Oud-Turnhout De uitbreiding van de blauwe zone in de kern van Oud-Turnhout zou – in combinatie met gefaciliteerde randparkings – een oplossing kunnen bieden voor het huidige parkeerprobleem. De parkings Neerstraat en Tramwissel (eventueel uitgebreid) komen hiervoor in aanmerking. Dit zou niet enkel het comfort van de bezoekers per wagen maar ook van de wandelaars sterk verhogen. Ook de leesbaarheid van de parkeerstructuur verbetert op deze manier.

December 2010

98


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Los van de zuiver kwantitatieve overwegingen moeten ook nog enkele kwalitatieve aandachtspunten meegenomen worden. Zo moet er gezorgd worden voor een aangename wandelroute tussen de parkings en de kern. Ook de inrichting en het onderhoud van de parkings is van belang, evenals de sociale veiligheid. Daarnaast moet er binnen de kern een voldoende aanbod aan parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien worden. Het onderzoek resulteerde in een visie van de gemeente Oud-Turnhout waarbij het parkeerbeleid uitgaat van een behoud van de blauwe zone, afgestemd op de verdere uitbreiding van het randparkeren op o.m. parking Neerstraat en parking Wissel. 6.2.6.4.

Vosselaar In het centrum van Vosselaar werden geen parkeerproblemen waargenomen. De huidige parkeerstructuur, bestaande uit vrij parkeren in het volledige gebied uitgezonderd de Cingel, waar een blauwe zone werd ingevoerd en enkele aan specifieke functies gekoppelde kortparkeerplaatsen op Bolk. Langs de Antwerpsesteenweg werd wel een parkeerprobleem gesignaliseerd. Naast een hoge bezettingsgraad werden hier ook veel foutief geparkeerde voertuigen waargenomen. Een blauwe zone met bewonerskaart is een mogelijke optie. De bezettingsgraad wordt dan ongeveer 60%, terwijl de bijkomende parkeervraag voor langparkeerders eerder beperkt is en opgevangen zou kunnen worden op de parking van de parochiezaal. In het ruimtelijk structuurplan van de gemeente wordt gesproken over de versterking van de Antwerpsesteenweg als woonboulevard, geïntegreerd in de kernstructuur. De gemeente haalt de herinrichting van deze weg aan als van essentieel belang voor de leefbaarheid van de kern. Ook in het streefbeeld R13-N12-N19-N132-N140 wordt voorgesteld dit wegsegment te herwerken zodat het centrumgebied geaccentueerd wordt. Het invoeren van een blauwe zone met bewonerskaart zou een mogelijke optie zijn om het aantal parkeerplaatsen na herinrichting te beperken. Bij deze heraanleg kan extra aandacht besteed worden aan een duidelijke scheiding tussen voetgangersgebied en parkeerzone om het aandeel foutparkeerders te beperken

6.2.7. 6.2.7.1.

Werkdomein B7: Overstapvoorzieningen Station(s) Turnhout Binnen de SWO stationsomgeving werken de partners Infrabel, NMBS-Holding, De Lijn, MOW, de stad Turnhout en EIS aan een masterplan dat ingrepen plant aan het (centraal) station van Turnhout, alsook de mogelijkheden bekijkt voor een bijkomende treinhalte Turnhout-Zuid. Aan het huidige station zal in de toekomst wellicht voornamelijk gemikt worden op reizigers die de fiets of de bus als voortransport gebruiken of te voet naar het station komen. Het verder autoluw maken van de stationsomgeving maakt het mogelijk deze omgeving verder uit te bouwen als openbaar vervoer knoop. Het station Turnhout-Zuid zou dan voornamelijk bedoeld zijn voor pendelaars richting Brussel of Antwerpen en zal zich voornamelijk richten tot reizigers met de auto of de fiets als

December 2010

99


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

voortransport. Dit station sluit immers dicht aan op de E34, op de fiets-o-strade langs de spoorlijn en op de gemeentelijk hoofdfietsroute. 6.2.7.2.

Park & ride/bike/walk Om de parkeerdruk in het centrum van Turnhout af te laten nemen, is men op zoek naar geschikte locaties voor randparkings. Momenteel zijn deze er enkel in het noord-westen (Nieuwe Kaai), het oosten (Boomgaardplein) en het zuiden (Stadspark). Men wenst hier nog een locatie in het westen en in het noord-oosten aan toe te voegen. In Oud-Turnhout worden in de Neerstraat en aan de Tramwissel randparkings voorzien. Deze liggen op wandelafstand van het centrum.

6.2.7.3.

Haltes sneldiensten Antwerpen Langs de haltes van de sneldiensten naar Antwerpen dient steeds een overdekte en veilige fietsenstalling voorzien te worden voor pendelaars. Deze stalling moet regelmatig onderhouden worden en achtergelaten fietsen moeten verwijderd worden. Waar hiervoor ruimte is kunnen ook enkele parkeerplaatsen voorzien worden, bestemd voor pendelaars.

6.2.8. 6.2.8.1.

Werkdomein B8: Vervoer over water en spoor Het kanaal Dessel-Schoten Het kanaal Dessel-Schoten vervult momenteel verschillende functies. Naar de toekomst toe moet het multifunctionele karakter van het kanaal behouden blijven. Het transport van goederen via het kanaal moet gepromoot worden, zeker bij de bedrijven die langs het kanaal gelegen zijn. Ondanks de beperking van de tonnenmaat van 450 ton voor een geladen schip, houdt een volgeladen schip toch zo’n 20 à 30 vrachtwagens van de weg. Daarom moet het transport over het kanaal zeker mogelijk blijven en kan het in de toekomst eventueel aan belang gaan winnen. De toenemende verkeerscongestie op de wegen kan er toe leiden dat bedrijven die langs of in de onmiddellijke omgeving van het kanaal gevestigd zijn, de overstap naar de binnenvaart zullen overwegen. Daarnaast voorziet men eveneens dat binnen afzienbare tijd bepaalde transporten in de regio mogelijk via de waterweg zullen aan- en afgevoerd worden (bv. afvaltransport, …). Op dit ogenblik lopen er ook initiatieven rond het mogelijk gebruik van het kanaal al transportmiddel vanuit de industriezone Kanaal-Oost. De huidige ontwikkeling toont trouwens aan dat een schip vanaf Beerse op 6u30min Schoten kan bereiken. Naast de transportfunctie heeft het kanaal ook een recreatieve functie. Beide functies kunnen verder ontwikkeld worden zonder dat de ene de andere verdringt. De provincie voert momenteel een studie uit die moet uitwijzen op welke manier de fiets-o-strade zal gecombineerd worden met de economische functie van het kanaal.

6.2.8.2.

Spoorverbinding Turnhout Logistiek Er bestaan plannen om de bedrijven van de industriegebieden ten zuiden van Turnhout rechtstreeks te laten aantakken op het spoorwegennet. Hiermee zou onder andere vervoer over

December 2010

100


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

spoor naar de haven van Antwerpen mogelijk worden. Gezien de stijgende congestie op de wegen rondom zowel Antwerpen als Brussel moet immers ook voor goederenvervoer uitgekeken worden naar alternatieve transportmiddelen. Deze mogelijkheid impliceert uiteraard wel een upgrade van de huidige spoorverbinding Turnhout – Tielen.

6.3. 6.3.1. 6.3.1.1.

Werkdomein C: flankerende maatregelen Werkdomein C1: Vervoersmanagment met bedrijven, scholen, … Woon-werkverkeer Om het woon-werkverkeer van een bedrijf of bedrijvenzone efficiënter te organiseren en zo het niet noodzakelijke autogebruik te verminderen, zullen de gemeenten alle grote werkgevers op hun grondgebied aansporen een bedrijfsvervoersplan op te maken en dit ook regelmatig te updaten. De gemeente zal hier een voorbeeldfunctie vervullen. Op korte termijn wordt een project opgezet waarbij per bedrijvenzone een bedrijvenbereikbaarheidskaart uitgewerkt wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven en het Parkmanagement. Op langere termijn worden de bedrijven aangespoord voor de verschillende bedrijven(clusters) een bedrijfsvervoerplan op te maken. Hierbij kunnen volgende aspecten een rol spelen: -

6.3.1.2.

Overdekte en beveiligde fietsenstallingen – omkleedruimte – douchemogelijkheid Dienstfietsen voor kortere verplaatsingen Bedrijfsbussen naar station (samenwerking tussen verschillende bedrijven, gemeente en De Lijn) Bedrijfskaart openbaar vervoer of gratis abonnement; Aparte carpoolparking dichter bij de ingang Regels voor dienstverplaatsingen met het oog op duurzame mobiliteit; Vergoedingen voor gebruik fiets of openbaar vervoer in plaats van huidige autokilometervergoeding …

Gemeentepersoneel De gemeentediensten zullen ook voor het eigen personeel een bedrijfsvervoerplan opmaken. Op basis van de eigen ervaring kunnen zij dan verder de bedrijven adviseren over de mogelijkheden en keuzes. De gemeente geeft onder andere een fietsvergoeding aan zijn personeel. Op die manier wordt het fietsgebruik gestimuleerd bij het personeel dat op een kleine afstand van het werk woont en nu nog met de wagen komt werken.

December 2010

101


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.1.3.

Scholen Schoolvervoerplan De verschillende scholen zullen gestimuleerd worden een schoolvervoerplan op te maken. Schoolroutekaart Er werd reeds een schoolrourtekaart opgemaakt voor de volledige stadsregio. Indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen in het fietsroutenetwerk, zoals de aanleg van een doorsteek of een ongelijkvloerse kruising, dient deze kaart aangepast te worden. Dit gebeurt door de Stadsregio. Gemachtigde opzichters Gemachtigde opzichters begeleiden de kinderen bij het oversteken op bepaalde punten op de schoolroutes. Gemachtigde opzichters worden door de gemeente aangesteld (bv. PWA’ers). Er is een bijkomende sensibiliseringsactie, waarbij de ouders ingelicht worden en gevraagd worden om de kinderen langs deze routes te voet of met de fiets naar school te sturen. De ouders kunnen steeds beroep doen op de gemeentepolitie om voor hun kind een veilige route naar school uit te stippelen. Op de volgende plaatsen wordt door de politie 's morgens het verkeer geregeld om schoolgaande fietsers over te laten steken: -

in Oud-Turnhout kruispunt Steenweg op Ravels (N12) – Kuiltjesstraat in Vosselaar kruispunt Antwerpsesteenweg - Jagerslaan in Turnhout kruispunt Steenweg op Diest - Tielendijk).

Fietspool Fietspolen houdt in dat de leerlingen met de fiets naar school begeleid worden door een volwassene. De oudervereniging kan hier bv. het initiatief nemen om dit met enkele ouders verspreid over de gemeente te organiseren. Ook de leerkrachten van de school kunnen daaraan meewerken. De gemeente zal de ouderverenigingen van de verschillende scholen aansporen om een fietspool te organiseren. Verkeers- en mobiliteitseducatie De politie zal in het begin van het schooljaar in alle scholen gaan spreken over verkeersveiligheid en hoe de leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen gedragen. Dit kan dan in de praktijk eens toegepast worden in bv. een verkeerspark. Door het creëren van zo’n verkeerspark zullen de scholieren met hulp van de politie wegwijs gemaakt worden in de verkeersregels. Op die manier kunnen ze op een speelse manier leren hoe ze zich op de openbare weg veilig kunnen verplaatsen. Daarnaast kan men de leerlingen al op school bewust maken van de mobiliteitsproblematiek. Ze moeten aangemoedigd worden om gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Ze moeten erop gewezen worden dat er nog andere vervoersmiddelen bestaan dan de wagen.

December 2010

102


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

In Beerse en Oud-Turnhout loopt momenteel het project ‘duurzaam naar school’. Daarnaast wordt in Turnhout, Beerse en Oud-Turnhout ook wordt gewerkt binnen het 10op10 project van de provincie Antwerpen. Vosselaar kan hier mee instappen. 6.3.1.4.

Attractiepolen en evenementen Nieuwe, grote attractiepolen in de regio zorgen voor bijkomende verkeersstromen en kunnen daardoor nieuwe knelpunten veroorzaken. Het is dan ook van belang steeds een aangepast vervoersplan te voorzien. Dit kan gaan van gratis openbaar vervoer gekoppeld aan de aankoop van een ticket tot het plaatsen van goede fietsenstallingen en het benadrukken van de alternatieve bereikbaarheid in de communicatie. Niet enkel permanente attractiepolen kunnen voor extra druk zorgen. Ook tijdelijke evenementen veroorzaken dikwijls heel wat overlast. Het is dan ook belangrijk tijdig na te denken over op welke wijze men zal omgaan met de verkeerssituatie.

6.3.2. 6.3.2.1.

Werkdomein C2: Tarifering openbaar vervoer 10-ritten kaart Inwoners van de stadsregio kunnen bij gebruik van een 10-rittenkaart zich naar elke halte binnen de regio verplaatsen tegen de kostprijs van 0,50€. Het verschil tussen deze prijs en de normale tarieven van De Lijn wordt bijgepast door de gemeenten. Dit systeem is onder tussen al enige tijd in voegen en de evaluatie is erg positief. Er wordt over gedacht de buurgemeenten aan te spreken om mee in dit systeem te stappen. Wanneer het nieuwe vervoerbewijs “chipkaart” wordt ingevoerd zal met De Lijn bekeken worden op welke manier dit invloed heeft op de derde betalers regeling.

6.3.2.2.

Heen&weer biljet Een heen&weer biljet biedt de mogelijkheid van een randparking naar het centrum en terug te pendelen voor slechts 0,50€. Het verschil met de normale tarieven van De Lijn wordt bijgepast door de stad Turnhout. Momenteel kent deze formule weinig succes, mogelijk door de relatief korte wandelafstand tussen het centrum en de randparkings.

6.3.2.3.

Zaterdagpendel Op zaterdag is er een specifieke pendeldienst van en naar de randparkings. Een heen-enterugticket kost net als in de week 0,50€. Bij invoering van de nieuwe lijnvoering zal deze pendeldienst mogelijk overbodig worden. Deze heeft momenteel ook slechts een beperkt succes.

December 2010

103


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.3. 6.3.3.1.

Werkdomein C3: Campagnes Sensibilisering bevolking Als onderdeel van het mobiliteitsplan wordt een sensibiliseringscampagne opgezet. Bij het opstarten van een sensibiliseringscampagne moet rekening worden gehouden met volgende uitgangspunten : -

-

-

Sensibilisering is een langdurig proces dat slechts op langere termijn vruchten afwerpt. Het uiteindelijk doel van de sensibiliseringscampagne is immers een gedragsverandering teweeg te brengen. Eenmalige initiatieven hebben dan ook doorgaans weinig effect. De kans op succes vergroot wanneer de campagne is ingebed in een mix van andere beleidsinitiatieven. Bij een sensibiliseringscampagne moet een plan op langere termijn uitgewerkt worden waarbij rekening wordt gehouden met timing en financiële middelen. Een goed uitgewerkte en doorgevoerde sensibiliseringscampagne kost geld: ontwikkeling, coördinatie, multimedia, ... De boodschap die wordt overgedragen, moet duidelijk en consequent zijn en de ontvanger moet werkelijk wijzigingen kunnen vaststellen in het beleid en in de feitelijke situatie. Zo niet zal de ontvanger van de boodschap deze als ongeloofwaardig ervaren en zijn gedrag niet aanpassen.

Voor de sensibiliseringscampagne wordt een eigen stijl ontworpen, die de herkenbaarheid van de boodschap zal schragen. Een campagnestijl is een vormgevingsconcept dat wordt toegepast op alle producten die gedurende de campagne zullen worden gebruikt. De campagnestijl zal ook toekomstgericht zijn. Telkens er nieuwe realisaties worden bekend gemaakt wordt dezelfde stijl gehanteerd, met een korte, krachtige en steeds opnieuw terugkerende slogan. 6.3.3.2.

Communicatie over het mobiliteitsplan Na de goedkeuring van het mobiliteitsplan zal de gemeente haar inwoners inlichten over de belangrijkste conclusies en maatregelen die in het mobiliteitsplan vermeld worden. De stadsregio stelde hiertoe een communicatieplan op. De belangrijkste doelstelling is de verschillende doelgroepen positief en actief te benaderen om de beleidskeuzes, die opgenomen zijn in het mobiliteitsplan, bekend te maken. Dit zal gebeuren via verschillende kanalen zoals een specifieke brochure, informatie op de website en uitzendingen van de regionale televisie. Daarnaast wordt er specifiek voor de verschillende modi acties opgezet: -

Red de stoep (stappers) Bike to work (trappers) Promotie derdebetalers systeem (openbaar vervoer) Parkeerbeleid en parkeerkaart (personenwagens) Autoluwe zondag.

December 2010

104


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.3.3.

Campagnes ter bevordering van alternatieve modi Het is van belang de bevolking blijvend te stimuleren de wagen aan de kant te laten staan. Voor woon-school, woon-werk en woon-winkelverplaatsingen dienen specifieke campagnes op maat van de doelgroep uitgewerkt te worden. Deze campagnes worden best regelmatig vernieuwd. Zo blijft de attractiviteit hoog en treedt er geen gewenning op. Er kunnen ook specifieke acties georganiseerd worden gekoppeld aan belangrijke veranderingen op het terrein.

6.3.4. 6.3.4.1.

Werkdomein C4: Handhaving Parkeren In het centrum van Beerse en langs de N12 in Vosselaar werden tijdens het parkeeronderzoek een groot aantal foutparkeerders opgemerkt. Deze namen vaak de ruimte in die voor voetgangers voorzien werd. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties voor de zwakke weggebruikers. De effectiviteit van het gemeentelijk parkeerbeleid is sterk afhankelijk van de mate waarin de maatregelen die tot doel hebben het parkeren te reguleren, worden nageleefd. Handhaving en controle zijn dan ook te beschouwen als sluitstuk van het gemeentelijk parkeerbeleid. Het is dan ook van belang dat het handhavingsbeleid hier verstrengt wordt. In Beerse dient bijkomend aandacht gegeven te worden aan de duidelijke afbakening van de parkeervakken. In Vosselaar is op termijn een volledige herinrichting van de N12 binnen de bebouwde kom aangewezen. Er dient een handhavingsplan uitgewerkt te worden in samenwerking met de politie.

6.3.4.2.

Controle doorgaand zwaar verkeer Op de verschillende snelwegen wordt door middel van trajectcontrole gecontroleerd op doorgaand zwaar verkeer. Met dit systeem kunnen ook andere aspecten gecontroleerd worden zoals snelheid, aantal voertuigen en de detectie van gesignaleerde nummerplaten.

6.3.4.3.

Snelheidscontroles Hiervoor werd een stuurbord ontworpen dat de bemande controles (anonieme flitswagens) aanstuurt. Deze flitswagens worden ingezet op de plaatsen waar 'veel' ongevallen geteld worden. Dit is zodanig opgevat dat plaatsen waar zich veel verkeersongevallen voordoen, vaker worden gecontroleerd dan plaatsen waar minder ongevallen worden geteld. Voor de ganse politiezone spreken wij hier over een 30-tal locaties, voornamelijk op de gewestwegen. De onbemande controles (flitscamera's langs de gewestwegen) worden 24/24 uur uitgevoerd. De locaties zijn de verkeerswegen waar veel ongevallen gebeur(d)en. In de politiezone zijn er 33 flitspalen, hiervoor heeft men beschikking over 11 camera’s die beurtelings worden ingezet.

December 2010

105


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.4.4.

Fietscontrole In het begin van het schooljaar zal de politie controleren of de fietsen en bromfietsen van de leerlingen in orde zijn. Deze actie kunnen ze ook uitbreiden tot alle fietsers. Op die manier zal een bijdrage geleverd worden aan de veiligheid van deze weggebruikers.

6.3.5. 6.3.5.1.

Werkdomein C5: Bewegwijzeringsplan Fietsroutenetwerk Nu de belangrijkste functionele routes binnen de stadsregio vastgelegd zijn, is het ook van belang deze duidelijk te communiceren naar potentiële gebruikers. Dit gebeurt ondermeer door een duidelijke bewegwijzering voor fietsverkeer.

6.3.5.2.

Voetgangers In het centrum van Turnhout wordt gewerkt aan een voetgangersbewegwijzering naar de belangrijkste toeristische polen. In Oud-Turnhout wordt bewegwijzering voor voetgangers voorzien van op de randparkings.

6.3.5.3.

Parkeerbewegwijzering Voor de kern van Turnhout werd in de uitwerkingsfase een nieuw concept voor de parkeerroutes uitgewerkt. Het spreekt vanzelf dat hierbij ook een bewegwijzeringsplan hoort. Chauffeurs moeten immers van op de ring naar de juiste poort, de juiste bereikbaarheidsas en tot slot naar de juiste parking geleid worden. In Oud-Turnhout worden de randparkings Turnhout/Steenweg op Mol (N18).

6.3.5.4.

aangeduid

van

op

de

Steenweg

op

Zwaar verkeer Een goede bewegwijzering is belangrijk om het verkeer via een goede route naar een bepaalde plaats te leiden. Door een goede signalisatie zal het doorgaand autoverkeer uit het centrum geweerd worden. Met een aangepaste signalisatie wordt het verkeer naar de gewenste wegen gestuurd. In Beerse wordt de bewegwijzering naar de verschillende bedrijventerrein in de nabije toekomst herzien. Door een consequente bewegwijzering moet de druk van zwaar verkeer op de centra verminderen.

December 2010

106


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.6.

Werkdomein C6: Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie De Stadsregio Turnhout speelt een belangrijke rol in mobiliteitsbeleid dat in de regio tot stand komt. De keuze van de Stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar om via hun samenwerkingsverband het mobiliteitsbeleid onderling af te stemmen, versterkt ook de mogelijkheden om vanuit een geïntegreerde benadering de ruimtelijke ontwikkelingen in het regionaalstedelijk gebied duurzaam te ontsluiten. De basis hiervoor ligt uiteraard in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout.

6.3.6.1.

Werkgroep Mobiliteit Stadsregio Turnhout brengt maandelijks de mobiliteitsschepenen en mobiliteitsambtenaren samen voor informatie-uitwisseling, afspraken en overleg over gezamenlijke projecten of grensoverschrijdende dossiers (ook qua impact). Alle partners kunnen agendapunten aanbrengen. Indien nodig worden bij dit overleg externe partners betrokken (De Lijn, politie, andere gemeentelijke diensten, provincie, mobiliteitsbegeleider, …). Het overleg zal niet in de plaats treden van bestaande project- of coördinatievergaderingen.

6.3.6.2.

Secretariaat GBC Stadsregio Turnhout voert momenteel het secretariaat voor de GBC (gemeentelijke begeleidingscommissie) en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Op die manier behoudt de stadsregio niet alleen het overzicht over de dossiers die lopen in de verschillende gemeenten, maar betrekt zij eventueel gemeenten bij grensoverschrijdende dossiers of dossiers met een grensoverschrijdende impact. Voor de GBC wordt gestreefd naar een vast vergadermoment, in relatie tot de vergaderingen van de PAC.

6.3.6.3.

Intergemeentelijke mobiliteitsdienst De intergemeentelijke mobiliteitsdienst, een idee dat door de stadsregio ontwikkeld werd, biedt een grote meerwaarde voor het mobiliteitsbeleid. Door op het niveau van de stadsregio te investeren in mobiliteitsambtenaren, ontstaat de mogelijkheid voor specialisatie. Dit is op gemeentelijk niveau niet mogelijk. De dienst, die als back-office werkt, heeft wel nood aan een lokaal aanspreekpunt (front-office), dat uiteraard ook in de gemeentelijke/stedelijke organisatie ingebed blijft. De dienst werkt momenteel voor Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Stadsregio Turnhout stelt zich tot doel om uiteindelijk al haar partners te overtuigen van de dienst gebruik te maken. Een aandachtspunt is zeker de opvolging van de capaciteit van de dienst, de verdeling van de specialisaties over de mobiliteitsambtenaren, de opvolging van het engagement van de deelnemende gemeenten en een evaluatie van het (financiële) risico voor de beherende gemeente.

December 2010

107


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.6.4.

Gezamenlijk flankerend beleid Stadsregio Turnhout neemt belangrijke onderdelen van het flankerend mobiliteitsbeleid op zich. (zie actietabel en opsomming C-maatregelen). Deze opdracht wordt in dit nieuwe mobiliteitsplan nog uitgebreid. Het digitaal platform “Samen Mobiel” (www.samenmobiel.be) dat Stadsregio Turnhout in 2006 opzette, zal in samenwerking met de mobiliteitsdiensten verder worden uitgebouwd als herkenbaar communicatieplatform voor het mobiliteitsbeleid. Het budget voor de flankerende maatregelen moet afgestemd worden op de engagementen die de Stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar aan de stadsregio toevertouwen. Stadsregio Turnhout neemt de engagementen systematisch op in haar jaarprogramma.

6.3.6.5.

Betrokkenheid in bovenlokale mobiliteitstudies Stadsregio Turnhout zal als volwaardige partner betrokken worden in bovenlokale mobiliteitsstudies of geconsulteerd worden over dergelijke studies met impact op de bovenlokale mobiliteit, waarvoor overheidsniveaus (Vlaanderen, provincie, gemeenten) of andere samenwerkingsverbanden het initiatief nemen.

6.3.6.6.

Europese netwerken Stadsregio Turnhout is sinds 2007 “forum member” in het Europese CIVITAS-netwerk. Duurzame mobiliteit is een thema waarop de Europese Commissie sterk inzet om de beoogde klimaatsdoelstellingen te kunnen bereiken. Door participatie in CIVITAS en andere gelijkaardige netwerken kan Stadsregio Turnhout ook Europese ontwikkelingen en subsidieprogramma’s op de voet volgen.

6.3.6.7.

Toekomst Stadsregio Turnhout zal samen met de Stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar bekijken welke de randvoorwaarden zijn om te kunnen evolueren in de richting van een “vervoersregio”. De samenwerking in een “vervoersregio” gaat verder dan een vrijwillige samenwerking en betrekt ook andere overheidsniveaus (federaal, Vlaanderen, provincie) en externe, verzelfstandigde partners (De Lijn). In deze formele stadrandsamenwerking ligt immers de knoop voor een duurzame mobiliteitsaanpak. Dit veronderstelt ook dat het verplaatsingspatroon van bewoners en bezoekers (als recreant, als werknemer, ….) van de stadsregio in kaart wordt gebracht en dat hierin mogelijk bijkomende gemeenten worden betrokken. Stadsregio Turnhout gaat in een eerste stap na of (een deel van) de budgetten die de gemeenten vandaag inzetten voor flankerend beleid op het stadsregionale niveau kunnen worden samengebracht en vervolgens ingezet. Randvoorwaarde is een sterke betrokkenheid van de vakschepenen (colleges) en de intergemeentelijke mobiliteitsdienst (werkgroep mobiliteit).

December 2010

108


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.7. 6.3.7.1.

Werkdomein C7: Monitoring en evaluatie Verkeersintensiteiten Het accuraat verzamelen van telgegevens geeft de mogelijkheid de effectiviteit van bepaalde maatregelen te verifiëren. Daarnaast kunnen deze gegevens ook gebruikt worden om het verkeersmodel up-to-date te houden. Dit is van belang voor de accuraatheid van de doorrekeningen. In Oud-Turnhout werd recent een intelligent camerasysteem geïnstalleerd om doorgaand zwaar verkeer te registreren. Dit systeem kan uiteraard ook gebruikt worden om de totale verkeersintensiteit op te volgen. Mogelijk kunnen hiervoor de camera’s voor trajectcontrole van de politie ingezet worden. Hierover moet onderhandeld worden met de politiezone. Heel specifiek is de opvolging van de afwikkeling op het kruispunt Gierleseweg/Bisschopslaan (N132) – Antwerpseweg/Turnhoutseweg (N12) van belang in het kader van de verdere ontwikkeling van Beerse Zuid.

6.3.7.2.

Parkeerdruk In de centra wordt best jaarlijks een parkeertelling uitgevoerd. Op deze manier kan het effect van het beleid opgevolgd worden en kunnen eventuele nieuwe knelpunten tijdig opgemerkt worden.

6.3.7.3.

Vrachtverkeer In de centra van Beerse en Oud-Turnhout bestaat momenteel een zekere druk ten gevolge van vrachtverkeer. Ook hier is het nuttig de evolutie in kaart te brengen. Ook op de gewestwegen in de regio wil men dit opvolgen, dit kan mogelijk met gebruik van het intelligente camera systeem dat door de politie beheerd wordt. Hier dient nog overleg te gebeuren met de politiezone.

6.3.7.4.

Openbaar vervoer De Lijn voert regelmatig tellingen uit op de verschillende buslijnen. Deze gegevens zijn van belang voor de evaluatie en eventuele bijsturing van de lijnvoering.

6.3.7.5.

Ongevallen Er dient overleg met de politiezone te gebeuren in verband met het registreren en communiceren van ongevallengegevens. Aan de hand van deze cijfers kan men immers bekijken welke punten prioritair aangepakt moeten worden en of bepaalde aanpassingen ook effectief effect hebben gehad.

December 2010

109


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

6.3.7.6.

Snelheid Klachten betreffende overdreven snelheid kunnen steeds geobjectiveerd worden aan de hand van snelheidsmetingen. Indien deze metingen aangeven dat er inderdaad sprake is van overdreven snelheid, kan men dan gepaste maatregelen nemen. Indien het gaat over geïsoleerde gevallen, zal een flitscontrole wellicht het effectiefst zijn, gaat het om een structureel probleem dient de weginrichting aangepast te worden aan de gewenste snelheid.

December 2010

110


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

7.

UITWERKING ACTIEPROGRAMMA Het actieprogramma wordt vanuit 5 verschillende invalshoeken opgesteld. Zo bekomen we 5 verschillende actietabellen, die op zich inhoudelijk hetzelfde zijn maar met elk hun eigen functie en doel. -

Het actieprogramma A-B-C: uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen ABC Het werkprogramma per locatie. Een concreet werkprogramma: wat moet op welke plek gebeuren? Te gebruiken door bijv. de technische diensten, en als communicatieinstrument naar de betrokkenen. Een investeringsprogramma. Investeringsprogramma KT, MLT, LT. Wanneer wordt het uitgevoerd, op korte, middellange of lange termijn? En hebben we hiervoor genoeg middelen? Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting en als controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte. Een beleidsprogramma Hoe maak ik de beleidsvisie concreet? Hoe bereik ik mijn beleidsdoelstellingen? Te gebruiken door de beleidsmakers. Een takenprogramma per initiatiefnemer: Wat zijn de concrete taken, bevoegdheden en onderlinge afspraken? Te gebruiken door de diverse partners van de GBC voor de onderlinge werkverdeling. De partners zelf krijgen elk een overzicht van hun eigen verplichtingen.

-

-

Hieronder worden de verschillende werkdomeinen kort toegelicht.

Nr

A1

Ruimtelijke ontwikkelingen

Ruimtelijke planning

Aandachtspunten Op basis van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, afbakening stedelijk gebied, Ruimtelijke uitvoerings-plannen … Mobiliteitseffecten van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, RUP, BPA, bouwprojecten … Locatiebeleid.

A2

A3

Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit.

Categorisering van wegen en hun ruimtelijke gevolgen.

Specifieke strategische projecten (herinrichting van kerngebieden, autoluwe centra, weginfrastructuren, masterplan toegankelijk openbaar domein, …) Strategische intermodale knooppunten (stationsherwaardering, hoofdhaltes, randparkings, goederenterminal …) Op basis van het RSV, PRS, en vorig mobiliteitsplan. Afstemming aanpalende gemeenten

Tabel 19: Overzicht werkdomeinen ruimtelijke ontwikkelingen

December 2010

111


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Nr

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Netwerken en voorzieningen

Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Fietsroutenetwerk

Openbaarvervoernetwerk

Autonetwerk

Routes zwaar vervoer

Parkeerbeleid

B7

Overstapvoorzieningen

B8

Vervoer over water en spoor

Aandachtspunten Autoluwe kernen en autovrije gebieden Aantrekkelijke looproutes Zone 30, trage wegen, toegankelijk openbaar domein Trage wegenbeleid, inventarisatie en beheer Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Lokale fietsroutes en recreatieve fietsroutes Oversteekpunten of fietsroutes Actualiseren aanbod Doorstromingsmaatregelen Uitwerken hoofdhaltes Herwaardering stations en haltevoorzieningen Overstappunten Toegankelijkheid haltevoorzieningen, informatie en voertuigen Sluipverkeer Autoluwe kernen Snelheidsplan Aanpassingen infrastructuur Specifieke parkeervoorzieningen Servicepunten Gedifferentieerd en multimodaal aanbod aan parkeermogelijkheden (fiets-auto) Tariefstructuur Bewonersparkeren Parkeren gehandicapten Park&Ride Park&Bike Carpool Overslag …

Tabel 20: Overzicht werkdomeinen netwerken en voorzieningen

December 2010

112


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Nr

Flankerende maatregelen

C1

Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen.

C2

Tarifering

C3

Campagnes

C4

Handhaving

C5

Bewegwijzering

C6

Beleidsondersteuning

C7

Monitoring en evaluatie

Aandachtspunten Welke partners? Doelgroep en beoogde effecten? Te gebruiken instrumenten? (bijv. MOBER..) Mogelijkheden voor tariefbeleid . Openbaar vervoer . Parkeren . … Mogelijke communicatiestrategieën Module 15 Taakstelling voor de politiezone. Snelheid, parkeerbeleid, parkeren op trottoirs, gehandicaptenparkeerplaatsen, haltes OV, zwaar vervoer… Opmaak bewegwijzeringsplan Interne gemeentelijke organisatie aanstelling mobiliteitsambtenaar, toegankelijkheidambtenaar, interne vorming ... Acties om effect mobiliteitsplan op te volgen

Tabel 21: Overzicht werkdomeinen flankerende maatregelen

7.1.

Voorstelling actieprogramma met fasering en kostprijsraming De voorstelling van actieprogramma gebeurt aan de hand van de in bijlage opgenomen tabellen waarin per werkdomein de belangrijkste actiepunten/maatregelen zijn opgenomen. Bij het actieprogramma is een kostprijsraming opgenomen. Op de eerste plaats is dit zo voor de acties op korte termijn (KT); indien mogelijk, wordt ook voor andere projecten (MT/LT) een indicatief bedrag naar voor geschoven. Soms kunnen acties naar kostprijs een onderdeel vormen van andere grotere projecten; dit wordt aangegeven met een verwijzing in de tabel. Vooral m.b.t. de kostprijsraming dient ook gewezen op een reeks uitgangspunten die bij de raming zijn gehanteerd. Hoe dan ook, de ramingen moeten zeer indicatief gehanteerd worden, en dienen voorwerp uit te maken van een specifiekere benadering bij de opstart van de verschillende acties. Volgende punten zijn van belang (tenzij in de tabel anders vermeld): -

De voorgestelde ramingen zijn in Euro, excl. BTW. De maatregelen houden enkel rekening met de infrastructurele werken; d.w.z. dat geen kosten worden opgenomen met eventuele werken inzake nutsvoorzieningen of riolering. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde werken onderdeel vormen van grotere werken die uitgevoerd worden door derden; het meest sprekend voorbeeld hiervan zijn werken die op

December 2010

113


P1013 â&#x20AC;&#x201C; MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT â&#x20AC;&#x201C; Beleidsplan

-

-

7.2.

een of andere manier gelinkt zijn met (riolerings)projecten (bv. VMM, Aquafin). Ook in dergelijk verband zijn geen nuanceringen in de raming opgenomen. De mogelijkheid bestaat tevens dat bepaalde werken onderhevig zijn aan subsidieregelingen, onder welke vorm dan ook. Bij de raming kan op dit ogenblik geen inschatting gebeuren over deze subsidiemodaliteiten en de onderlinge verdeelsleutels van financiering die voor bepaalde projecten van toepassing zijn. De kostprijsraming van de infrastructuurprojecten gaat uit van de naakte kosten rond de realisatie van de projecten. Dit betekent dat eventuele kosten op het vlak van de studies rond het project (erelonen en/of andere voorbereidende acties) niet zijn meegenomen. Voor die projecten waar het enkel gaat om planologisch studiewerk, is dit uiteraard wel het geval.

Implementatie wensstructuur Turnhout Het wensscenario is een geleidingsplan voor het autoverkeer dat van buiten de ring naar de parkings wordt geleid. Om (onderdelen van) het wensscenario te implementeren dienen eerst een aantal zaken gerealiseerd te zijn, waaronder de noodzakelijke parkings op de eindpunten van de fuiken, de aanpassing van de in- en uitvalswegen van de fuiken die naar deze parkings leiden en de nodige signalisatie voor en op de ring om het verkeer naar de parkings te leiden. Zodra de fuiken, de parkings, de toegangswegen en de signalisatie volwaardig functioneren, wordt het intern verkeer tussen de parkings op de eindpunten van de fuiken niet meer geleid via signalisatie. Pas zodra een logisch geheel van parking(s), invalsweg(en) en signalisatie kan functioneren zoals voorzien in het wensscenario, kan tot implementatie worden overgegaan en op dat moment kunnen ook de bestaande lussen worden opgeheven en het autoluwe stadshart uitgebreid. De in het wensscenario voorgestelde autoluwe stadskern dient te worden getoetst aan de leefbaarheid in de betrokken straten van zowel de bewoners als de handelaars/dienstverleners/ondernemers. Bij de implementatie geniet een positieve benadering principieel de voorkeur en wordt deze in eerste instantie beperkt tot geleiding en signalisatie, pas wanneer de veiligheid of leefbaarheid ernstig in het gedrang komen worden andere circulatiemaatregelen uitgewerkt. Hoewel de Steenweg op Oosthoven en de Patersstraat vanuit louter mobiliteitsstandpunt geen invalsweg moet worden, zal er bij de implementatie rekening gehouden worden met het economisch belang en het karakter van de Patersstraat. Er dient verder onderzocht te worden of louter de Turnova-Parking hiervoor kan volstaan, of er nog bijkomende (parkeer)infrastructuur aan de Paterstraat gekoppeld moet worden en of de Steenweg op Oosthoven en Patersstraat toch een extra fuik moet worden, alvorens de fuik Otterstraat volledig uitgevoerd kan worden. Als bijkomende ingrepen nodig zijn ten behoeve van de Paterstraat, vormen die uiteraard een logisch geheel qua timing met de ingrepen voor de Otterstraat. De bereikbaarheid van het stadshart via de fuiken en de capaciteit van de parkings, aangeduid vanop de ring, moeten ervoor zorgen dat sluipverkeer via woonstraten geen voordelen meer biedt tegenover de gesignaliseerde routes.

December 2010

114


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

De implementatie van het wensscenario dient op geregelde tijdstippen te worden geëvalueerd. Indien hieruit blijkt dat zich in deze implementatieperiode nieuwe ontwikkelingen voordoen of er noodzakelijke parkings niet worden gerealiseerd dient het wensscenario bijgesteld. Bij de implementatie van het wensscenario en het al dan niet invoeren van knips, wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van interne circulatie voor bestemmingsverkeer, de draagkracht van straten in functie van het wonen, het beleven en het ondernemen in de binnenstad. In het model dient nog verder bepaald en uitgewerkt welke snelheidszones in welke straten worden toegepast in de binnenstad (woonerven, 30 km/u, 50 km/u), in functie van de leefbaarheid in de stad, de veiligheid voor de zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers), maar ook de vlotte doorstroming onder meer op de bereikbaarheidsassen vanaf de ring. Als noodzakelijk onderdeel van de implementatie van het wensscenario, waarin meer verkeer via de ring in en uit de binnenstad wordt geleid, dienen de kruispunten van de ring met de inen uitvalswegen, voldoende vlot te functioneren om de bijkomende verkeersdruk vlot aan te kunnen om files en ongewenst sluipverkeer te vermijden of ontmoedigen. In het wensscenario is voorzien dat in een aantal straten in de binnenstad vrijliggende fietspaden worden voorzien. Dit dient afgetoetst aan de ruimtelijke haalbaarheid in functie van het profiel van de straat en het parkeren.

December 2010

115


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

8. 8.1.

VOORSTEL VOOR ORGANISATIE EN EVALUATIE Organisatie Uit de actietabel is duidelijk af te leiden dat voor vele projecten er sprake is van meerdere betrokken actoren. Om de uitvoering van het actieprogramma tot een goed te laten verlopen, is samenwerking tussen de verschillende beleidsactoren noodzakelijk. Regelmatig overleg is aangewezen om de stand van zaken en de vorderingen op de verschillende beleidsdomeinen te bespreken. De continuïteit van het mobiliteitsplan moet dan ook verzekerd worden door regelmatig overleg tussen de betrokken actoren. Hiervoor wordt voorgesteld dat: -

-

8.2. 8.2.1.

een halfjaarlijks overleg plaats vindt inzake de vorderingen van het mobiliteitsplan en de afstemming van de verschillende domeinen op elkaar via een ambtelijke werkgroep voor de stadsregio; minimaal jaarlijks overleg plaats vindt tussen de verschillende actoren in een voortzetting van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).

Evaluatie Voortgang van het mobiliteitsbeleid De vijfjaarlijkse bijsturing en de jaarlijkse evaluatie zoals opgenomen in het eerste generatie mobiliteitsplan zijn ondertussen afgeschaft. Deze zijn vervangen door de sneltoets. In essentie staat de sneltoets voor een korte, relatief eenvoudige evaluatie van het conform verklaarde mobiliteitsplan. Die evaluatie gebeurt aan de hand van een vragenlijst, waarbij drie vragen worden overlopen: -

-

Hoe is de planningscontext veranderd sinds de conformverklaring van het mobiliteitsplan? Zijn er andere beleidsdomeinen/-plannen (van de lokale én hogere overheden) waarop er moet worden afgestemd? Kunnen de actoren zich nog vinden in de doelstellingen van het beleidsplan? Staan ze nog nadrukkelijk en onverdeeld achter de realisatie van dat plan? Zo ja, zijn er dan thema’s, deelaspecten die in het bestaande mobiliteitsplan onbehandeld gebleven zijn en/of onvoldoende zijn uitgewerkt? Welke?

De conformiteit van een gemeentelijk mobiliteitsplan verstrijkt vijf jaar na datum van de conformverklaring. Een mobiliteitsplan moet immers van tijd tot tijd bijgestuurd worden, onder impuls van nieuwe uitdagingen, doelstellingen en verwachtingen. De sneltoets komt in de plaats van de vroeger bepaalde vijfjaarlijkse bijsturing. Daarom wordt aan de lokale besturen gevraagd om de sneltoets en haar uitkomst voor advies voor te leggen aan de PAC, ten laatste vijf jaar na de conformverklaring van het gemeentelijke mobiliteitsplan.

December 2010

116


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

Het is de bedoeling om het gemeentelijk mobiliteitsbeleid nauwer te laten aansluiten bij de andere sectorale beleidsplannen die de Vlaamse Overheid van de lokale besturen verwacht Deze plannen zijn legislatuurgebonden. De sneltoets wordt dus best legislatuurgebonden uitgevoerd. Zo neemt het nieuwe bestuur kennis van het mobiliteitsbeleid en kan zij aangeven of ze al of niet achter het omschreven beleid staat. Naast het uitvoeren van de sneltoets bij aanvang van een nieuwe legislatuur, is het aangewezen halverwege de legislatuur een voortgangsverslag op te maken van het actieprogramma. Hierin kan aangegeven worden: -

8.2.2.

welke acties reeds zijn uitgevoerd welke acties op de planning stonden maar nog niet zijn welke acties nog op planning staan en of deze al dan niet op korte termijn in uitvoering zullen gaan.

Effecten van het mobiliteitsbeleid Naast de evaluatie van de effectieve uitvoering van het mobiliteitsbeleid, is het ook aangewezen om de effecten van het gevoerde beleid te evalueren. Doel van de evaluatie is uiteraard het toetsen van de voortgang van het mobiliteitsplan aan de doelstellingen, een controle op het probleemoplossend vermogen van één of meerdere maatregelen, als ook het bepalen van de effecten van één of meerdere maatregelen.

December 2010

117


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

9.

9.1.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN GEMEENTELIJKE BELEIDSPLANNEN OF BELEIDSDOCUMENTEN Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk In het BFFN werd de Luikstraat – Dalhiastraat geselecteerd als functionele route die aansluiting maakt op de hoofdroute langs het Kanaal. In de praktijk wordt de route Otterstraat – Koningin Elisabethlaan als veel natuurlijker ervaren. De gemeenten vragen dan ook een bijsturing van het BFFN voor deze route, waarbij de Lukerstraat – Dalhiastraat een lokale route wordt een de route Otterstraat – Koningin Elisabethlaan een functionele. Ten noorden van het centrum van Turnhout werd een verknoping getekend tussen de hoofdroute langs het kanaal, de Kastelein en de functionele route komende van op Heizijde. Voor deze laatste route werd een nieuw aan te leggen verbinding aangeduid. Deze is – doordat zij bestaande bebouwing doorsnijdt – echter niet mogelijk. Er wordt voorgesteld de bewuste route te verleggen naar Bels Lijntje. Voor de fiets-o-strade langs het kanaal Dessel-Schoten loopt momenteel een tracé-studie. Met de resultaten van deze studie zal uiteraard rekening gehouden worden in het gemeentelijk beleid. Voor de route langs het spoor werd de tracéstudie recentelijk afgerond.

9.2.

Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen De N140 wordt in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen niet langer aangeduid als primaire weg. Er wordt echter geen uitspraak gedaan over de nieuwe categorisering. De gemeente vraagt de provincie deze weg als secundaire weg type II op te nemen in de herziening van het RSPA. Voor de N119 is de stad Turnhout voorstander van het downgraden tot lokale weg type I, in plaats van de huidige categorisering secundaire weg type II.

December 2010

118


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10. 10.1.

BIJLAGE Bijlage 1: Voorstelling actieprogramma De voorstelling van actieprogramma gebeurt aan de hand van de bijgevoegde tabellen waarin per werkdomein de belangrijkste actiepunten/maatregelen zijn opgenomen. Hieronder worden eerst de gebruikte afkortingen opgesomd. Kolomnaam

Afkorting

Betekenis

Timing

G

Gerealiseerd

IU

In uitvoering

PER

Permanent op te volgen

KT

Korte termijn – maximum 3 jaar

MLT

Middellange termijn – 3 tot 6 jaar

LT

Lange termijn - meer dan 6 jaar

BA

Bestaande actie (deze actie komt uit het bestaande mobiliteitsplan)

NA

Nieuwe actie (deze actie is toegevoegd ikv verbreden/verdiepen)

A

Ruimtelijke Structuur

B

Verkeersstructuur

C

Ondersteunende en Flankerende maatregelen

BA/NA

Werkdomein

Tabel 22: Gebruikte afkortingen actietabel

December 2010

119


Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

A.1-1

Herinrichting Warandestraat - uitbreiding bushaltes

Turnhout Centraal: Centrum Warandestraat

Bereikbaarheid

A.1-2

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

A.1-3

Leefbare schoolomgeving Reuzenpas

Oud-Turnhout Oosthoven: Schoolomgeving Reuzenpas

Verkeersveiligheid

A.1-4

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Apostoliekenstraat Smisken

Verkeersleefbaarheid

A.1-5

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Tramstraat KTA en Middelares

Verkeersveiligheid

A.1-6

Aanleg leefbare schoolomgeving

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Zandstraat

A.1-7

Aanleg leefbare schoolomgevingen

A.1-8

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Stadsregio Turnhout

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

G

NA

350.000,00 €

Hoog

Beerse

MOW - AWV

LT

BA

10.000,00 €

Middel

Oud-Turnhout

MOW - AWV

MLT

BA

Middel

Turnhout

Privé

MLT

BA

5.000,00 €

Middel

Turnhout

MLT

BA

Verkeersveiligheid

5.000,00 €

Middel

Turnhout

MLT

BA

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Boomgaardstraat Atheneum

Verkeersveiligheid

5.000,00 €

Middel

Turnhout

MLT

BA

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Kasteeldreef SintVictor

Verkeersveiligheid

5.000,00 €

Middel

Turnhout

MLT

BA

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Pagina 1 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

A.1-9

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving P. De Nefstraat College

Verkeersveiligheid

192.500,00 €

Hoog

A.1-10

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Baron Du Fourstraat Heilig Graf

Verkeersveiligheid

250.000,00 €

A.1-11

Opmaak totaalplan openbaar domein Oud-Turnhout + meerjarenprogrammatie

Oud-Turnhout: Centrum

A.1-12

Aanleg leefbare schoolomgevingen (gekoppeld aan totale heraanleg straat)

A.1-13

Partners

Timing

BA/NA

Turnhout

MLT

BA

Middel

Turnhout

MLT

BA

Verkeersleefbaarheid

Middel

Oud-Turnhout

PER

BA

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie

MLT

BA

Melkhoek - woonontwikkeling

Turnhout Centraal: Wijk

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

Privé

MLT

NA

A.1-14

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Zuid: Schoolomgeving Hoogstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

LT

NA

A.1-15

Uitvoering meerjarenplan openbaar domein Turnhout

Turnhout: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

PER

BA

A.1-16

Heizijdse Velden: Bruyne Strijd 1 - woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Bruyne Strijd 1

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

IU

NA

A.1-17

Heizijdse Velden: Bruyne Strijd 2 - woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Bruyne Strijd 2

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

KT

NA

A.1-18

Heizijdse Velden: Kastelein woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Kastelein

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

MLT

NA

A.1-19

Opmaak totaalplan openbaar domein Vosselaar + meerjarenprogrammatie

Vosselaar: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Vosselaar

PER

BA

A.1-20

Aandacht voor schoolomgevingen

Stadsregio: Schoolomgeving

Verkeersveiligheid

Hoog

Gemeenten

PER

BA

Stadsregio Turnhout

500.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Pagina 2 van 32


WD nr

Actie

A.1-21

Herinrichting doortocht Antwerpsesteenweg (N12) Vosselaar Centrum

A.1-22

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Vosselaar: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

Verkeersveiligheid

300.000,00 €

Hoog

MOW - AWV

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Koningin Astridlaan

Verkeersleefbaarheid

585.600,00 €

Middel

Turnhout

A.1-23

Aanleg leefbare schoolomgevingen (gekoppeld aan totale heraanleg straat)

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Albertstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

A.1-24

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Kanaal-N12: Karel Van Nyenlaan

Verkeersveiligheid

Hoog

A.1-25

Update afbakeningsplan bebouwde kom

Beerse: Centrum

Verkeersleefbaarheid

A.1-26

Opmaak Mober/Mobiliteitstoets bij belangrijke ruimtelijke projecten

Stadsregio: Gebiedsdekkend

A.2-1

ROC (Regionaal Overslagcentrum voor Containertransport)

A.2-2

Partners

Timing

BA/NA

MLT

NA

MLT

BA

MOW - AWV

LT

NA

MOW - AWV

Beerse

LT

NA

Middel

Beerse

MOW - AWV

MLT

BA

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Gemeenten

PER

NA

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Industrie Beerse Kanaalzone

Milieu

Hoog

Bedrijven

KT

BA

Uitbreiding industriezone Beerse Zuid

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Industrie Beerse Zuid omgeving Lilse Dijk

Verkeersleefbaarheid

Hoog

IOK

Beerse

IU

NA

A.2-3

Innovatiepark

Turnhout Centraal: Stationsomgeving

Verkeersleefbaarheid

Laag

Privé

Turnhout

LT

NA

A.2-4

Innovatiepool Zorg

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

LT

NA

Stadsregio Turnhout

600.000,00 €

500.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Vosselaar

nv De Scheepvaart Beerse

VVM - De Lijn NMBS MOW - AWV

Pagina 3 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

A.2-5

Herinrichting Grote Markt

Turnhout Centraal: Centrum Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

3.360.000,00 €

A.2-6

Lebon

Turnhout Centraal: Centrum

Bereikbaarheid

A.2-7

Uitvoering SWO stationsomgeving (herinrichting omgeving station Turnhout-Centraal en reizigersinfrastructuur, haalbaarheidsstudie Turnhout-Zuid, ontdubbeling spoor Turnhout-Tielen, inplanting haltes De Lijn)

Turnhout Centraal: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

A.2-8

Turnova

Turnhout Centraal: Centrum Grote Markt

A.2-9

Heizijdse Velden: Heizijde woonontwikkeling

Prioriteit Initiatiefnemer Hoog

Turnhout

Laag

Privé

Hoog

Turnhout

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Privé

Turnhout Noord: Wijk Heizijde

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

200.000,00 €

Partners

Timing

BA/NA

IU

NA

MLT

NA

VVM - De Lijn NMBS EIS

KT

NA

Turnhout

KT

NA

VVM - De Lijn Privé

LT

NA

Timing

BA/NA

Turnhout

Werkdomein Verkeersnetwerken WD nr

Actie

B.1-1

Beveiliging kruispunt Antwerspesteenweg (N12) Jagerslaan/Weigang voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Middel

Vosselaar

MOW - AWV

MLT

NA

B.1-2

Beveiliging kruispunt Kuiltjesstraat - Steenweg op Ravels (N12) voor voetgangers (en fietsers)

Oud-Turnhout Oosthoven: Kruispunt Steenweg op Ravels N12

Verkeersveiligheid

200.000,00 €

Middel

Oud-Turnhout

MOW - AWV

KT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Pagina 4 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.1-3

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg/Turnhou tseweg (N12) Bisschopslaan/Gierleseweg (N132) voor voetgangers (en fietsers) (gekoppeld aan totale herinrichting N132)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg/Turnhou tseweg N12

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

B.1-4

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) - SintCorneliusstraat/Lilsedijk voor voetgangers (en fietsers)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Middel

B.1-5

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) Visbeekstraat voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

B.1-6

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) Slachthuisstraat voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

B.1-7

Beveiliging kruispunt Steenweg op Antwerpen (N12) - doorsteek Galgbeekweg voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Centraal: Kruispunt Steenweg op Antwerpen N12

B.1-8

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Everdongenlaan voor voetgangers (en fietsers)

B.1-9

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Tielendijk voor voetgangers (en fietsers)

Stadsregio Turnhout

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Beerse

KT

NA

Beerse

MOW - AWV

MLT

NA

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

KT

NA

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

MLT

NA

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

MLT

NA

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

MLT

NA

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

MLT

NA

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Pagina 5 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.1-10

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Kleine Reesdijk voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

B.1-11

Beveiliging kruispunt Polderstraat - Steenweg op Oosthoven (N12) voor voetgangers (en fietsers)

Oud-Turnhout Oosthoven: Kruispunt Steenweg op Oosthoven N12

Verkeersveiligheid

350.000,00 €

Middel

B.1-12

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg Bergeneindsepad/Molenstraat voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

Verkeersveiligheid

10.000,00 €

B.1-13

Beveiliging oversteek Grotenhoutlaan aan Zwartgoorheide (Giels Bos)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Grotenhoutlaan ter hoogte van Zwartgoorheide (Giels Bos)

Verkeersveiligheid

B.1-14

Voorzien van poortconstructies aan de komgrens

Beerse: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

B.1-15

Ruimer autoluw winkelwandelgebied in het centrum van Turnhout

Turnhout Centraal: Centrum Gebied tussen Grote Markt & station en het begin van daarop uitkomende straten

Verkeersleefbaarheid

B.1-16

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Guldensporenlei en De Merodelei

Turnhout Centraal: Wijk tussen Guldensporenlei en De Merodelei

Verkeersleefbaarheid

Stadsregio Turnhout

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

MOW - AWV

MLT

NA

Oud-Turnhout

MOW - AWV

KT

NA

Hoog

Vosselaar

MOW - AWV

KT

NA

30.000,00 €

Middel

Vosselaar

Privé

KT

NA

150.000,00 €

Middel

Beerse

MOW - AWV

MLT

BA

Middel

Turnhout

KT

BA

Hoog

Turnhout

KT

NA

30.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Pagina 6 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.1-17

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Spoorwegstraat en Korte Vianestraat

Turnhout Centraal: Wijk tussen Spoorwegstraat en Korte Vianestraat

Verkeersleefbaarheid

30.000,00 €

Middel

B.1-18

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Korte Vianestraat en Herentalsstraat

Turnhout Centraal: Wijk

Verkeersleefbaarheid

30.000,00 €

B.1-19

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Herentalsstraat en Otterstraat - na uitvoering Muylenberg

Turnhout Centraal: Wijk

Verkeersleefbaarheid

B.1-20

Opmaak implementatieplan wensbeeld voetgangerszones

Turnhout: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

B.1-21

Aandacht voor categorisering voetgangersgebied bij heraanleg straten

Stadsregio: Gebiedsdekkend

B.1-22

Versterking voetgangersnetwerk op buurtniveau

B.1-23

Aanleg doorsteken woonproject Eigen

B.1-24

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg (N12) Beersebaan / Hofeinde voor voetgangers (en fietsers)

B.1-25

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg (N12) Dennedreef/Sparrenhof voor voetgangers (en fietsers)

B.2-1

Inventarisatie trage wegen

Stadsregio Turnhout

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Turnhout

KT

NA

Middel

Turnhout

KT

NA

30.000,00 €

Hoog

Turnhout

MLT

NA

0,00 €

Hoog

Turnhout

KT

NA

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Gemeenten

PER

NA

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Gemeenten

PER

BA

Oud-Turnhout Centrum: Wijk Eigen

Toegankelijkheid

50.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

Privé

IU

BA

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

Verkeersveiligheid

10.000,00 €

Hoog

Vosselaar

MOW - AWV

KT

NA

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerspesteenweg N12

Verkeersveiligheid

150.000,00 €

Hoog

Vosselaar

MOW - AWV

KT

NA

Verkeersleefbaarheid

30.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

KT

NA

Oud-Turnhout: Gebiedsdekkend

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Regionale Landschap

Pagina 7 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.2-2

Aanleg vrijliggende fietspaden in industriezone fase 2

Turnhout: Bedrijventerrein Industrie Turnhout Zuid

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

B.2-3

Ongelijkvloerse fietskruising ring (R13) - Oude Dijk/Kwakkelstraat (alternatieve route)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

B.2-4

Ongelijkvloerse fietskruising ring (R13) - Gierledreef (lokale route)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

B.2-5

Aanpassen categorisering fietsroute Lukerstraat/Dahliastraat en Steenweg op Oosthoven/Koningin Elisabethlei

Turnhout Centraal: Wegsegment

Bereikbaarheid

0,00 €

B.2-6

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (lokale hoofdroute)

Turnhout Centraal: Wegsegment Oude Beersebaan/Kongostraa t/Diksmuidestraat

Bereikbaarheid

30.000,00 €

B.2-7

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (Lokale hoofdroute functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Hoveniersstraat/Baron du Fourstraat

B.2-8

Brug 6 - Schransdriesstraat over kanaal Dessel-Schoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade functionele route)

B.2-9

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (lokale route)

Stadsregio Turnhout

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

MLT

BA

MOW - AWV

KT

BA

Turnhout

MOW - AWV

MLT

BA

Laag

Turnhout

Provincie

KT

NA

Middel

Turnhout

MLT

NA

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

MLT

NA

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Rijkevorselseweg Brug 6

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

KT

BA

Turnhout Centraal: Wegsegment Gierledreef/Zandstraat

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

MLT

NA

600.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Provincie nv De Scheepvaart MOW AWV

Pagina 8 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Partners

Timing

BA/NA

B.2-10

Realisatie non-stop hoofdroute langs het spoor (fiets-o-strade)

Turnhout: Bovenlokaal langs spoorlijn

Bereikbaarheid

1.562.846,00 €

Laag

Turnhout

Provincie MOW AWV

LT

BA

B.2-11

Aanleggen vrijliggende fietspaden langs Leiseinde (functionele route)

Turnhout Zuid: Wegsegment Leiseinde Zevendonk tot grens Tielen

Verkeersveiligheid

608.000,00 €

Hoog

Turnhout

Provincie MOW AWV

KT

BA

B.2-12

Onderzoek haalbaarhied fietsweg tussen Speelkaartenstraat en wijk Vogelzanglaan (lokale route)

Stadsregio: Buitengebied tussen Speelkaartenstraat en wijk Vogelzanglaan

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

LT

BA

B.2-13

Aanleg Kleine en Grote Reesdijk als fietsroute richting Kasterlee (alternatieve route)

Turnhout Zuid: Wegsegment Kleine Reesdijk/Grote Reesdijk

Bereikbaarheid

Laag

Kasterlee

Turnhout Provincie MOW AWV

LT

BA

B.2-14

Aanleggen bovenlokaal functionele fietsroute ten noorden van E34 (functionele route)

Turnhout R13-E34: Buitengebied langs noordzijde E34 tussen Steenweg op Zevendonk en Steenweg op Gierle

Bereikbaarheid

Laag

Turnhout

Provincie MOW AWV

LT

BA

B.2-15

Ongelijkvloerse kruising Steenweg op Gierle (N140) ter hoogte van de Horzelenstraat (kruising functionele routes)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

Provincie MOW AWV

G

NA

B.2-16

Inventarisatie trage wegen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Middel

Gemeenten

MLT

NA

B.2-17

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Rubensstraat/Korte Gasthuisstraat

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

MLT

NA

Stadsregio Turnhout

1.078.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Vosselaar

Pagina 9 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.2-18

Aanleg fietsverbinding Bergstraat - Lage Mierdse Weg

Oud-Turnhout: Wegsegment Tussen Bergstraat en Lage Mierdse Weg

Toegankelijkheid

160.000,00 €

B.2-19

Zoeken naar fietsdoorsteek tussen Wetschot en Beerseheide (lokale hoofdroute)

Beerse Zuid: Buitengebied

Bereikbaarheid

B.2-20

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Nieuwe Dreef (of parallelweg) voor fietsers

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

B.2-21

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Schrieken voor fietsers (kruising functionele route lokale route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerspeweg N12

B.2-22

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Bareelstraat/Beemdenstraat voor fietsers (gekoppeld aan aanleg leefbare schoolomgeving) (kruising lange afstandsfietsroute functionele route)

B.2-23

B.2-24

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

KT

NA

LT

NA

Hoog

Oud-Turnhout

Laag

Beerse

Hoog

Beerse

MOW - AWV

MLT

BA

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

MOW - AWV

LT

BA

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

MOW - AWV

LT

BA

Beveiligen kruispunt Antwerspeweg (N12) Egelspoelstraat (kruising functionele route - lokale route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

Provincie MOW AWV

LT

BA

Beveiligen kruispunt Turnhoutseweg (N12) Pastoriestraat/Kempenlaan voor fietsers (kruising functionele route - lokale route)

Beerse: Kruispunt Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

MOW - AWV

LT

BA

Stadsregio Turnhout

150.000,00 €

0,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Privé

Timing

Pagina 10 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.2-25

Ongelijkvloers fietskruising ring (R13) - Bentelloop (lokale hoofdroute)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

B.2-26

Aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Oosthoven/Heerestraat (functionele route)

Oud-Turnhout: Wegsegment Steenweg op Oosthoven/Heerestraat tussen De Hoogt en centrum Oud-Turnhout

Verkeersveiligheid

B.2-27

Bouw nieuwe fietsbrug over kanaal Dessel-Schoten in kader van lange afstands fietsroute (fiets-o-strade)

Turnhout Centraal: Bovenlokaal Bels Lijntje

B.2-28

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad Steenweg op Oosthoven (functionele fietsroute)

B.2-29

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

MLT

BA

2.000.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

Provincie

KT

BA

Bereikbaarheid

1.155.000,00 €

Hoog

Turnhout

Provincie

KT

BA

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Oosthoven

Verkeersveiligheid

116.100,00 €

Hoog

Turnhout

KT

BA

Beveiliging schoolfietsroutes: verhoogd aanliggend/vrijliggend fietspad op Steenweg op Mol (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Mol

Verkeersveiligheid

150.000,00 €

Middel

Turnhout

MLT

BA

B.2-30

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad Kastelein (N119) tussen ring (R13) en kanaal (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Kastelein N119

Verkeersveiligheid

182.400,00 €

Hoog

Turnhout

KT

BA

B.2-31

Beveiliging schoolfietsroutes: Rubensstraat/Korte Vianestraat/Victoriestraat (functionele route)

Verkeersveiligheid

15.000,00 €

Middel

Turnhout

MLT

BA

Stadsregio Turnhout

Turnhout Centraal: Wegsegment Rubensstraat/Korte Vianestraat/Victoriestra at

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Provincie MOW AWV

Provincie

Pagina 11 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.2-32

Realisatie van fietsdoorsteek tussen Oude Beersebaan en Steenweg op Antwerpen (N12) (in kader stadsbos)

Turnhout Centraal: Recreatiezone Stadsbos

Bereikbaarheid

144.000,00 €

B.2-33

Brug 5 - Heilaarstraat (N132) - over kanaal DesselSchoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade - kruising functionele fietsroute)

Beerse: Kruispunt Merksplasseweg Brug 5

B.2-34

Beveiligen kruispunt Turnhoutseweg (N12) Heibergstraat (kruising met functionele route)

B.2-35

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Laag

Turnhout

Provincie MOW AWV

LT

BA

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW AWV

KT

BA

Beerse Noord: Kruispunt Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

MOW - AWV

LT

BA

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) - SintCorneliusstraat/Lilsedijk voor fietsers (kruising functionele route - alternatieve route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

MOW - AWV

MLT

NA

B.2-36

Aanleg aanliggende fietspaden (lokale route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Veldstraat van Kattespoelstraat tot grens Vosselaar

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Vosselaar Provincie

G

NA

B.2-37

Beveiliging fietsoversteek Steenweg op Zevendonk (N19) ter hoogte van Zevendonk (kruising met functionele route)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

KT

NA

B.2-38

Opmaak fasering voor de uitvoering van de gemeentelijke hoofdfietsroutes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Middel

Gemeenten

Stadsregio

KT

NA

Stadsregio Turnhout

230.000,00 €

2.500,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Pagina 12 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.2-39

Aanleg fietsweg langs de Aa in Oud-Turnhout en Turnhout

Stadsregio: Buitengebied Route langs de Aa

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

B.2-40

Voorzien van comfortabele en diefstalveilige fietsenstallingen bij attractiepolen, overdekt aan het station en de belangrijke OV-haltes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

Gemeenten

B.2-41

Screening fietsinfrastructuur ifv normen fietsvademecum en comfort

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

Stadsregio

B.2-42

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad steenweg op Oosthoven (aan te passen naar functionele route)

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Steenweg op Oosthoven N12

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

B.2-43

Aanleg vrijliggende fietspaden Gierleseweg/Gierlebaan (N132) (functionele fietsroute)

Stadsregio: Wegsegment Gierleseweg / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

B.2-44

Realisatie van fietsdoorsteken vanaf de fiets-o-strade Kanaal DesselSchoten in kader van project stadsbos

Stadsregio: Recreatiezone Stadsbos

Bereikbaarheid

Laag

Beerse

B.2-45

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Beukenlaan

Verkeersveiligheid

150.000,00 €

Laag

Beerse

B.2-46

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Houtseweg

Verkeersveiligheid

400.000,00 €

Laag

Beerse

Stadsregio Turnhout

Raming

2.500,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Provincie OudTurnhout

IU

BA

VVM - De Lijn NMBS

KT

BA

PER

NA

Provincie OudTurnhout MOW AWV

IU

BA

Vosselaar Provincie MOW AWV

KT

BA

LT

BA

Provincie MOW AWV

LT

NA

Provincie MOW AWV

LT

NA

Vosselaar Provincie

Pagina 13 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.2-47

Aanleg vrijliggende fietspaden (alternatieve route)

Beerse Zuid: Wegsegment Lilsedijk

Verkeersveiligheid

B.2-48

Aanleg aanliggende fietspaden vanaf einde zone 30 (functionele route)

Beerse Zuid: Wegsegment Kerkstraat N104

Verkeersveiligheid

B.2-49

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) De Breem/Veedijk voor fietsers (kruispunt functionele route - lokale hoofdroute)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

B.2-50

Aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Sevendonk (functionele route)

Oud-Turnhout: Wegsegment Steenweg op Sevendonk

B.2-51

Beveiligen kruispunt Nieuwe Dreef (of parallelweg) Oostmalseweg voor fietsers (gekoppeld aan totale herinrichting)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Nieuwe Dreef / Oostmalseweg

B.2-52

Aanleg bufferpark tussen Veedijk en Zevendonk met fietsroute

B.2-53

B.2-54

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

KT

NA

IOK

350.000,00 €

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

KT

BA

200.000,00 €

Hoog

Vosselaar

Provincie MOW AWV

LT

NA

Verkeersveiligheid

Laag

Oud-Turnhout

Provincie MOW AWV

LT

BA

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

KT

BA

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Veedijk

Verkeersleefbaarheid

Laag

Turnhout

IU

BA

Brug 4 - Opstal - over kanaal Dessel-Schoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade - kruising lokale fietsroute)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Oosteneinde Brug 4

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW AWV

KT

BA

Aanleg fiets-o-strade langs kanaal Dessel-Schoten (zuidzijde)

Beerse Kanaal-N12: Buitengebied Kanaal Dessel-Schoten fietsroute aan zuidzijde

Bereikbaarheid

Hoog

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW AWV

KT

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Beerse

BA/NA

Hoog

800.000,00 €

Provincie

Timing

Pagina 14 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.2-55

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele fietsroute)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Hei-einde

Verkeersveiligheid

3.000.000,00 €

B.2-56

Aanleg aanliggende fietspaden (gekoppeld aan totale herinrichting) (lokale hoofdroute)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Kapelstraat

B.2-57

Aanleg aanliggende fietspaden (gekoppeld aan herinrichting) (functionele route)

B.2-58

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Provincie MOW AWV

MLT

BA

KT

BA

Middel

Beerse

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Bisschopslaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

Provincie MOW AWV

LT

BA

Beveiligen kruispunt Gierlesebaan (N132) Kempenlaan/Taxandrialaan voor fietsers (kruising functionele route - lokale route)

Beerse Zuid: Kruispunt Gierlesebaan N132

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

Provincie MOW AWV

LT

BA

B.2-59

Beveiligen fietsoversteek Heieinde - Beersedijk (gekoppeld aan fietspadenproject) (kruising met functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Hei-einde / Beersedijk

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

MLT

BA

B.2-60

Aanleg vrijliggende fietspaden Zilvereind (N104) (functionele route)

Beerse Zuid: Wegsegment Zilvereind N104

Verkeersveiligheid

3.500.000,00 €

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

KT

BA

B.2-61

Aanleg vrijliggend fietspad Merksplasseweg (N132) (functionele route)

Beerse Noord: Wegsegment Merksplasseweg N132

Verkeersveiligheid

700.000,00 €

Hoog

Beerse

MOW - AWV Infrax

KT

BA

B.2-62

Aanleg vrijliggende fietspaden Oosteneinde (lokale route)

Verkeersveiligheid

1.500.000,00 €

Laag

Beerse

Provincie

LT

BA

Stadsregio Turnhout

Beerse Noord: Wegsegment Oosteneinde

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Provincie

Pagina 15 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Partners

Timing

BA/NA

B.2-63

Aanleg aanliggende en vrijliggende fietspaden Rijkevorselseweg (gekoppeld aan totale herinrichting) (functionele route)

Beerse Noord: Wegsegment Rijkevorselseweg

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

KT

BA

B.2-64

Beveiligen kruispunt De Abt - Hei-einde voor fietsers (gekoppeld aan fietspadenproject) (kruising met functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Den Abt / Hei-einde

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

Provincie MOW AWV

MLT

BA

B.2-65

Aanleggen aanliggende fietspaden (+totale herinrichting)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Nieuwe Dreef (of parallelweg) ontsluitingsroute Kanaalzone voor zwaar verkeer

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

MOW - AWV

KT

BA

B.2-66

Beveiliging kruispunt Gierlebaan (N132) Beerseheide / R Sniederpad (kruispunt functionele route - lokale hoofdroute)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Beersebaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

Vosselaar

MOW - AWV

LT

NA

B.2-67

Bekijken noodzaak fietspaden op bereikbaarheidsassen

Turnhout Centraal: Centrum Bereikbaarheidsassen

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

KT

NA

B.3-1

Opmaak haalbaarheidsstudie doortrekking tram MalleTurnhout

Stadsregio: Wegsegment N12

Bereikbaarheid

Hoog

VVM - De Lijn

LT

BA

B.3-2

Screening halteinfrastructuur naar inrichtingseisen - aanpassen waar nodig

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

Stadsregio

VVM - De Lijn Gemeenten

PER

NA

B.3-3

Uitwerking nieuwe lijnvoering op basis van wensscenario

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

VVM - De Lijn

Stadsregio Gemeenten

IU

NA

Stadsregio Turnhout

Raming

2.500,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Gemeenten

Pagina 16 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

B.3-4

Uitwerking sneldienst Turnhout - Eindhoven

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

Stadsregio

B.3-5

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140

Bereikbaarheid

Middel

B.3-6

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Antwerpen / De Merodelei N12 tussen grens Vosselaar en centrum Turnhout

Bereikbaarheid

B.3-7

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Stadsregio: Wegsegment Otterstraat / Stw op Mol / Stwop Turnhout N18 tussen centrum van Turnhout en OudTurnhout

B.3-8

Doorstromingsmaatregelen voor OV

B.3-9

B.3-10

Partners

Timing

BA/NA

VVM - De Lijn Provincie Gemeenten

MLT

BA

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

MLT

NA

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

MLT

NA

Bereikbaarheid

Middel

Oud-Turnhout

VVM - De Lijn Turnhout MOW AWV

MLT

NA

Beerse: Wegsegment N132 Bisschopslaan / Kerkplein / Gemeenteplein / Gasthuisstraat / Vrijwilligersstraat / Peerdekensstraat / Heilaarstraat

Bereikbaarheid

Middel

MOW - AWV

VVM - De Lijn

MLT

NA

Voorzien vrije busbaan ruimte reserveren voor doortrekking tram

Stadsregio: Bovenlokaal N12 tussen Malle en Turnhout

Bereikbaarheid

Hoog

MOW - AWV

MLT

BA

Upgraden lijndienst tussen Turnhout en centrumsteden tot IC-niveau (80km/u)

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Middel

NMBS

MLT

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:55:36

VVM - De Lijn Vosselaar Turnhout

Stadsregio Gemeenten

Pagina 17 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.3-11

Uitwerken verbindende streeklijn Turnhout - Breda

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Hoog

Stadsregio

B.3-12

Afstemmen capaciteit bussen op exploitatievereisten en leefbaarheid verblijfsgebieden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

VVM - De Lijn

B.3-13

Ontdubbeling spoorlijn 15 tussen Herentals en Turnhout

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Hoog

NMBS

B.3-14

Aanpassing bushaltes Boomgaardplein

Turnhout Centraal: Centrum

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

B.3-15

Haalbaarheidsstudie heringebruikname spoorverbinding TurnhoutLeuven

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Middel

VVM - De Lijn

B.3-16

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Stadsregio: Wegsegment Steenweg op Oosthoven N18 tussen centrum Turnhout en centrum Oosthoven

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

B.4-1

Heraanleggen ring (R13) tussen N119 en N12-oost 2X1 rijstroken

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Laag

MOW - AWV

B.4-2

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Merksplas

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Merksplas

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

B.4-3

Invoering bereikbaarheidsas Graatakker

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Stadsregio Turnhout

Turnhout Centraal: Wegsegment Graatakker

Raming

20.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

MLT

BA

KT

BA

MLT

BA

KT

NA

Stadsregio NMBS Gemeenten

MLT

NA

VVM - De Lijn OudTurnhout MOW AWV

MLT

NA

Turnhout

LT

BA

Turnhout

VVM - De Lijn

KT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

MLT

NA

VVM - De Lijn Provincie Gemeenten Gemeenten

Stadsregio Gemeenten VVM - De Lijn

Pagina 18 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.4-4

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Merksplas

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Merksplas

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

B.4-5

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Mol herinrichting Otterstraat

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Mol

Verkeersleefbaarheid

349.000,00 €

Hoog

Turnhout

B.4-6

Heraanleg Steenweg op Zevendonk (N19)

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Zevendonk N19 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

B.4-7

Invoering bereikbaarheidsas De Merodelei

Turnhout Centraal: Wegsegment De Merodelei

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

B.4-8

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Stnwg op Mol (N18) incl. ontsluiting Colruyt en 2Wheels / Blekerijstraat met aandacht voor fietsers

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-9

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N140 en N12west

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

B.4-10

Heraanleggen ring (R13) tussen N12-oost en N18 met inbegrip van ontsluiting Bentel (ventweg)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

B.4-11

Heraanleggen ring (R13) tussen N18 en N19 met inbegrip van ontsluiting Carrefour en Brico (ventwegen)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

B.4-12

Heraanleggen ring (R13) tussen N140 en N12-west (ventwegen)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Stadsregio Turnhout

0,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

VVM - De Lijn

KT

NA

VVM - De Lijn

LT

NA

LT

BA

KT

NA

MLT

BA

Turnhout

LT

NA

MOW - AWV

Turnhout

MLT

BA

Middel

MOW - AWV

Turnhout

LT

BA

Middel

MOW - AWV

Turnhout

LT

BA

VVM - De Lijn Turnhout

VVM - De Lijn

Pagina 19 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.4-13

Invoering bereikbaarheidsas De Merodelei

Turnhout Centraal: Wegsegment De Merodelei

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

B.4-14

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Gierle

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Gierle

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

B.4-15

Onderzoek naar mogelijk sluipverkeer

Vosselaar Zuid: Wegsegment Visbeekstraat / Breemsedijk

Verkeersleefbaarheid

2.000,00 €

Middel

Vosselaar

B.4-16

Heraanleg Steenweg op Gierle (N140) - stedelijke ontsluiting

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

B.4-17

Maatregelen doorgaand verkeer

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Leeuwerkstraat

Verkeersleefbaarheid

10.000,00 €

Middel

B.4-18

Doorsteek Visbeekstraat Industrieterrein Visbeek knippen voor autoverkeer

Vosselaar Zuid: Bedrijventerrein Visbeekstraat

Verkeersleefbaarheid

2.000,00 €

Middel

B.4-19

Herinrichting handelskern Kerkstraat (N104) Vlimmeren

Beerse Zuid: Centrum Kerkstraat N104 binnen zone 30 gebied

Verkeersveiligheid

350.000,00 €

B.4-20

Weren van sluipverkeer Vosselaar Noord - in samenspraak met Beerse

Vosselaar Noord: Wijk

Verkeersleefbaarheid

5.000,00 €

B.4-21

Beveiliging kruising Gierlebaan (N132) Beerseheide

Vosselaar Zuid: Kruispunt Beersebaan / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

B.4-22

Onderzoek sluipverkeer Rijdtstraat en de Breem ifv fietsroute

Vosselaar Zuid: Wegsegment Rijdtstraat / de Breem

Verkeersleefbaarheid

Stadsregio Turnhout

2.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

VVM - De Lijn

KT

NA

VVM - De Lijn

MLT

NA

MLT

BA

MLT

BA

Oud-Turnhout

MLT

BA

Vosselaar

MLT

BA

LT

NA

MLT

BA

Beerse

VVM - De Lijn Turnhout

Provincie

Vosselaar

Infrax

Middel

Beerse

Middel

MOW - AWV

IU

BA

Middel

Vosselaar

MLT

BA

Pagina 20 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.4-23

Uitbouw N12 als laanstructuur

Stadsregio: Wegsegment N12 Antwerseweg/Turnhout seweg/Antwerpsesteen weg/ Steenweg op Antwerpen

Verkeersleefbaarheid

Middel

MOW - AWV

B.4-24

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Steenweg op Antwerpen (N12)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

B.4-25

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Gierle

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Gierle

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-26

Herinrichting doortocht Oosthoven

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Steenweg op Oosthoven / Steenweg op Ravels N18

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-27

Aanleg Noodboulevard

Turnhout Centraal: Wegsegment Noordboulevard

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

B.4-28

Heraanleg kruispunt ring (R13) Steenweg op Mol (N18) incl. ontsluiting Colruyt en 2-Wheels / Blekerijstraat met aandacht voor fietsers

Turnhout: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

B.4-29

Terugbrengen ring (R13) tussen N119 en N12-oost tot 2X1

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N119 en N12oost

Verkeersveiligheid

B.4-30

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N12-oost en N18 met inbegrip van ontsluiting Bentel

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N12-oost en N18

Verkeersveiligheid

Stadsregio Turnhout

Raming

0,00 €

1.428.274,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Stadsregio Gemeenten

LT

BA

VVM - De Lijn Turnhout

LT

BA

MLT

NA

KT

BA

MOW - AWV Europa

KT

BA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

MLT

BA

Laag

MOW - AWV

Turnhout

LT

BA

Middel

MOW - AWV

Turnhout

MLT

BA

Oud-

Pagina 21 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

B.4-31

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N18 en N19 met inbegrip van ontsluiting Carrefour en Brico

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N18 en N19

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

B.4-32

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N19 en N140 (Stedelijk plateau)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

B.4-33

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Kastelein (N12)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

B.4-34

Herinrichting Boudewijnstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Bouwdewijnstraat

Verkeersveiligheid

B.4-35

Invoering bereikbaarheidsas Graatakker

Turnhout Centraal: Wegsegment Graatakker

B.4-36

Herinrichting Nieuwe Dreef of aanleg parallelweg

B.4-37

Herinrichting Schransdriesstraat

B.4-38

Partners

Timing

BA/NA

Turnhout

LT

BA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

LT

BA

Middel

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

KT

BA

1.000.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

MLT

NA

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

MLT

NA

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Nieuwe Dreef

Bereikbaarheid

1.300.000,00 €

Hoog

Beerse

MOW - AWV

KT

NA

Beerse Noord: Wegsegment Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

0,00 €

Hoog

Provincie

MLT

NA

Herinrichting Pastoriestraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Pastoriestraat

Verkeersveiligheid

1.100.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

KT

NA

B.4-39

Herinrichting Abdijstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Abdijstraat

Verkeersveiligheid

400.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

KT

NA

B.4-40

Herinrichting Kapelstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Kapelstraat

Verkeersveiligheid

1.400.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

KT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Pagina 22 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.4-41

Herinrichting Gierleseweg/Gierlebaan (N132) als primaire weg

Beerse Zuid: Wegsegment Gierleseweg / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

B.4-42

Herinrichting Toekomstlaan

Beerse Zuid: Wegsegment Toekomstlaan

Verkeersveiligheid

B.4-43

Herinrichting Bisschopslaan (N132)

Beerse Noord: Wegsegment Bisschopslaan N132

Verkeersveiligheid

B.4-44

Herinrichting Molenberg

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Molenberg

Verkeersveiligheid

B.4-45

Herinrichting Molenstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Molenstraat

B.4-46

Herinrichting Albertstraat

B.4-47

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

IU

BA

MOW - AWV

Middel

Beerse

Infrax

MLT

NA

Middel

MOW - AWV

Beerse

LT

BA

650.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

MLT

NA

Verkeersveiligheid

100.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

MLT

NA

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Albertstraat

Verkeersveiligheid

350.000,00 €

Middel

Beerse

LT

NA

Herinrichting wijk Beekakkerstraat

Beerse Kanaal-N12: Wijk Beekakkerstraat

Verkeersveiligheid

950.000,00 €

Laag

Beerse

LT

NA

B.4-48

Herinrichting en beveiliging van kruipunten N12

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg / Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

LT

BA

B.4-49

Herinrichting Tempelstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Tempelstraat

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

MLT

NA

B.4-50

Heraanleg knooppunt 24 (E34/N19) inculsief rechtstreekse ontsluiting industrie

Turnhout R13-E34: Kruispunt E34

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

LT

BA

Stadsregio Turnhout

650.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Beerse

BA/NA

Hoog

1.000.000,00 €

Vosselaar

Timing

MOW - AWV Infrax Infrax Vosselaar MOW AWV

Infrax

VVM - De Lijn Turnhout

Pagina 23 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.4-51

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Stationsstraat

Verkeersleefbaarheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

B.4-52

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Wezenstraat tussen uitrit parking Warande en Kasteeldreef

Verkeersleefbaarheid

500,00 €

Middel

Turnhout

B.4-53

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Noord: Centrum Otterstraat tussen inrit parking Turnova en Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

B.4-54

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Herentalsstraat tussen route naar parking Muylenberg en Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

B.4-55

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Begijnenstraat tussen Korte Begijnenstraat en Kasteeldreef

Verkeersleefbaarheid

B.4-56

Opmaak implementatieplan circulatie binnenstad

Turnhout Centraal: Centrum

B.4-57

Herinrichting kruispunt Gierleseweg (N132) Kempenlaan/Taxandrialaan (gekoppeld aan totale herinrichting)

B.4-58

Herinrichting Schransdriesstraat

Stadsregio Turnhout

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

KT

NA

KT

NA

VVM - De Lijn

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

MLT

NA

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

MLT

NA

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

KT

NA

Beerse Zuid: Kruispunt Gierleseweg N132

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

Beerse

KT

BA

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

MLT

NA

1.300.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:36

VVM - De Lijn

Provincie

Infrax

Pagina 24 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.4-59

Heraanleg Steenweg op Gierle (N140) - stedelijke ontsluiting

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

B.4-60

Herinrichting kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - Schorvoortstraat

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Zevendonk / Schorvoortstraat N19

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

B.4-61

Geleidelijke invoering zone 30 en/of woonerven in verblijfsgebieden

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

B.4-62

Aandacht voor inrichting kruispunten voorrangswegen ifv benadrukken voorrangsregels en waarborgen veiligheid zwakke weggebruiker

Beerse: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

B.4-63

Realisatie Stedelijk Plateau

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

B.4-64

Knippen Bleukenlaan voor autoverkeer

Turnhout Noord: Bleukenlaan

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

B.5-1

Invoering doorritverbod voor vrachtwagens tussen Antwerpseweg (N12) en Oostmalseweg (N153)

B.5-2

Invoering doorritverbod vrachtwagens in de zone Kanaal-N12-VosselaarNieuwe Dreef (of parallelweg)

Stadsregio Turnhout

Raming

15.000,00 €

31.600.000,00 €

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

VVM - De Lijn Turnhout

MLT

BA

VVM - De Lijn MOW - AWV

MLT

BA

PER

BA

PER

NA

MLT

BA

KT

NA

MOW - AWV

VVM - De Lijn MOW - AWV

Beerse Zuid: Gebiedsdekkend Omgeving Vlimmeren

Verkeersleefbaarheid

5.000,00 €

Hoog

Beerse

Lille

KT

BA

Beerse Kanaal-N12: Centrum

Verkeersleefbaarheid

5.000,00 €

Hoog

Beerse

Vosselaar

KT

BA

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Pagina 25 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.5-3

Monitoring afwikkeling kruispunt N12-N132 ifv ontwikkeling industrie Beerse Zuid

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg/Turnhou tseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

B.5-4

Aanleg rotonde kruising Nieuwe Staatsbaan (N139) Steenweg op Mol (N18)

Oud-Turnhout Zwaneven: Kruispunt Steenweg op Mol N18

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MOW - AWV

B.5-5

Invoering systeem intelligente camera's voor controle op (oa) doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend op de steenwegen

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Politiezone

B.5-6

Uitwerking ontsluiting uitbreiding industriezone Veedijk

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Veedijk

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

B.5-7

Parkeerstrategie vrachtwagens langs ring (R13) en steenwegen uitwerken

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Gemeenten

B.5-8

Indien nodig: bijkomend onderzoek naar het nut van een omleidingsweg tussen Kanaalzone Oost en de ring (R13) of de Steenweg op Merksplas (N124)

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Industriezone Beerse Kanaalzone Oost

Bereikbaarheid

Laag

Beerse

B.5-9

Aanleg nieuwe omleidingsweg terrein La Mettallo Chimique (vanaf Nieuwe Dreef of parallelweg tot nieuwe brug)

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Industrie Beerse Kanaalzone

Bereikbaarheid

800.000,00 €

Hoog

Beerse

B.5-10

Aanleg nieuwe omleidingsweg vanaf terrein Terca Wienerberger (vanaf nieuwe brug tot Rijkevorselseweg)

Beerse Noord: Bedrijventerrein Industriezone Beerse Kanaalzone

Bereikbaarheid

800.000,00 €

Hoog

Beerse

Stadsregio Turnhout

Raming

Datum: 30/11/2010 13:55:36

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

PER

BA

Oud-Turnhout

KT

NA

Gemeenten

G

NA

VVM - De Lijn Privé

IU

BA

MOW - AWV

KT

BA

Turnhout Provincie MOW AWV

LT

NA

KT

NA

KT

NA

La Mettallo Chimique

Terca Wienerberger

Pagina 26 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

B.5-11

Herinrichting Rijkevorselseweg (aanpassen aan zwaar vervoer ifv omleidingstracé)

Beerse: Wegsegment Rijkevorselseweg

Verkeersveiligheid

2.000.000,00 €

Hoog

Beerse

B.5-12

Herinrichting Polendam Steenbakkersdam (aanpassen aan zwaar vervoer ifv omleidingsweg)

Beerse Noord: Bedrijventerrein Polendam / Steenbakkersdam Industrie Beerse Kanaalzone

Verkeersveiligheid

80.000,00 €

Hoog

MOW - AWV

B.5-13

Indien nodig: bijkomend onderzoek naar een alternatieve ontsluiting voor industriegebied Beerse Zuid

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Gierlebaan N132

Bereikbaarheid

Laag

Beerse

B.5-14

Realiseren nieuwe brug over Kanaal Dessel-Schoten thv Nieuwe Dreef of parallelweg

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Nieuwe Dreef

Bereikbaarheid

Hoog

nv De Scheepvaart

B.6-1

Reorganisatie parking Boomgaardplein ifv uitbreiding bushaltes

Turnhout Centraal: Centrum Boomgaardplein

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

B.6-2

Uitbouw parking Lebon

Bereikbaarheid

Middel

Privé

B.6-3

Uitbouw parking Turnova

Turnhout Centraal: Centrum parking Turnova

Bereikbaarheid

Hoog

Privé

B.6-4

Verduidelijken parkeervakken kern Beerse

Beerse Kanaal-N12: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

B.6-5

Verhoogde controle op parkeerduur en foutparkeren

Beerse Kanaal-N12: Centrum

Verkeersleefbaarheid

B.6-6

Uitbouw parking Muylenberg

Turnhout Centraal: Centrum Druivenstraat Parking Muylenberg

Verkeersleefbaarheid

Stadsregio Turnhout

Turnhout Centraal: Centrum Parking Lebon

1.300.000,00 €

10.000,00 €

2.160.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:37

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

KT

NA

KT

BA

LT

NA

KT

BA

KT

NA

Turnhout

MLT

NA

Turnhout

KT

NA

Beerse

KT

NA

Middel

Politiezone

PER

NA

Middel

Turnhout

MLT

NA

Provincie

Vosselaar MOW AWV

Beerse

Privé

Pagina 27 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

B.6-7

Opvolging parkeerbeleidsplan Turnhout

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

B.6-8

Uitbouwen parking Wissel

Oud-Turnhout Centrum: Centrum Steenweg op Turnhout N18 Parking Wissel

Verkeersleefbaarheid

B.6-9

Bijkomende plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap (omgeving primaire attractiepolen)

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

B.6-11

Invoering blauwe zone met bewonerskaart

Vosselaar Noord: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

Verkeersleefbaarheid

B.6-11

Controle op foutparkeren ter hoogte van VosselaarCentrum

Vosselaar Noord: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

B.7-1

Onderhoud fietsenstallingen en haltevoorzieningen aan belangrijke haltes langs N12

Stadsregio: Wegsegment N12 Antwerpseweg / Turnhoutseweg / Antwerpsesteenweg / Steenweg op Antwerpen

Stadsregio Turnhout

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Middel

Turnhout

PER

NA

Hoog

Oud-Turnhout

MLT

NA

Hoog

Gemeenten

PER

NA

Middel

Vosselaar

MLT

NA

Verkeersveiligheid

Hoog

Politiezone

PER

NA

Verkeersleefbaarheid

Middel

Beerse

PER

NA

200.000,00 â&#x201A;Ź

2.000,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:55:37

VVM - De Lijn Vosselaar

Pagina 28 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

B.7-2

Stationsomgeving: uitvoering samenwerkingsovereenkomst stationsomgeving: haalbaarheidsstudie Turnhout-Zuid en herinrichting stationsomgeving TurnhoutCentraal

Turnhout: Stationsomgeving

Bereikbaarheid

Middel

NMBS

B.7-3

Onderzoek naar mogelijke bijkomende randparkings ten westen en ten noorden van Turnhout

Turnhout Centraal: Omgeving R13

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

B.8-1

Haalbaarheid spoorontwikkeling 'Turnhout Logistiek'

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Turnhout Logistiek

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

B.8-2

Uitbouw ROC met aandacht voor effect toekomend wegtransport op omliggende woon- en groengebieden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Milieu

Hoog

Gemeenten

Partners VVM - De Lijn Turnhout

Stadsregio NMBS Bedrijven nv De Scheepvaart

Timing

BA/NA

MLT

NA

MLT

NA

LT

NA

PER

BA

Timing

BA/NA

Werkdomein Flankerende maatregelen WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

C.1-1

Campagne: met de fiets naar het werk

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

20.000,00 €

Hoog

Stadsregio

Bedrijven

PER

BA

C.1-2

Project duurzaam naar school

Beerse: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

15.000,00 €

Hoog

Beerse

Scholen

PER

NA

C.1-3

Project duurzaam naar school

Oud-Turnhout: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

15.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

Scholen

IU

NA

C.1-4

Opmaak schoolvervoerplannen Reuzepas

Oud-Turnhout Oosthoven: Schoolomgeving

Verkeersveiligheid

Hoog

Stadsregio

Scholen OudTurnhout

KT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:55:37

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Pagina 29 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

C.1-5

Opmaak bedrijvenbereikbaarheidskaar t

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

10.000,00 €

Middel

Stadsregio

C.1-6

Opmaak bedrijfsvervoerplannen per bedrijvenzone

Stadsregio: Bedrijventerrein

Bereikbaarheid

30.000,00 €

Middel

Stadsregio

C.1-7

Opmaak en update schoolvervoerplannen per (cluster van) scholen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

50.000,00 €

Hoog

Stadsregio

C.1-8

Opmaak vervoersplannen voor grote publiekstrekkers en evenementen stimuleren

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

Middel

Gemeenten

C.1-9

Opmaak vervoersplan voor gemeentelijke administraties

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

Hoog

C.2-1

Evaluatie derde betalerssysteem openbaar vervoer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

C.3-1

Informatiecampange ivm beleidskeuzes mobiliteitsplan

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

C.3-2

Communicatie omtrent nieuwe circulatie binnenstad

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

C.3-3

Informatie op bus en aan haltes over nieuwe lijnvoering

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

C.3-4

Promoten gemeentelijke hoofdfietsroutes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Milieu

C.3-5

Mobiliteitscampagnes voor bedrijven

Stadsregio: Niet relevant

C.3-6

Mobiliteitscampagnes in scholen

Stadsregio: Niet relevant

Stadsregio Turnhout

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Gemeenten Bedrijven

KT

BA

Gemeenten Bedrijven

KT

BA

PER

BA

Stadsregio

PER

NA

Stadsregio

Gemeenten

KT

NA

Middel

Gemeenten

VVM - De Lijn Stadsregio

PER

NA

Hoog

Stadsregio

KT

NA

Hoog

Turnhout

KT

NA

Middel

VVM - De Lijn

Gemeenten

KT

NA

10.000,00 €

Middel

Stadsregio

Gemeenten

KT

NA

Bereikbaarheid

15.000,00 €

Middel

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

MLT

BA

Bereikbaarheid

15.000,00 €

Middel

Stadsregio

Scholen

PER

BA

8.000,00 €

8.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:55:37

Pagina 30 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

C.4-1

Controle op uitrusting fietsen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

C.4-2

Controles op doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

C.4-3

Opmaak handhavingsplan snelheid

Stadsregio: Gebiedsdekkend

C.4-4

Opmaak handhavingsplan parkeren

C.5-1

Partners

Timing

BA/NA

Politiezone

PER

NA

Hoog

Politiezone

PER

NA

Verkeersveiligheid

Middel

Politiezone

KT

NA

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Politiezone

KT

NA

Uitwerking (toeristische) voetgangersbewegwijzering waar wenselijk (uniform voor de stadsregio)

Stadsregio: Centrum

Toegankelijkheid

Middel

Turnhout

KT

NA

C.5-2

Bewegwijzering industriezones (uniform systeem cfr Turnhout & OudTurnhout)

Beerse: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

30.000,00 €

Hoog

Beerse

KT

NA

C.5-3

Aangeven randparkings met bewegwijzering (voor automobilisten én voetgangers)

Oud-Turnhout Centrum: Centrum

Bereikbaarheid

3.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

MOW - AWV

KT

NA

C.5-4

Aanvullen bewegwijzeringsplan industrie Turnhout ifv uitbreiding Veedijk

Turnhout: Bedrijventerrein Veedijk

Bereikbaarheid

10.000,00 €

Middel

Turnhout

Parkmanagment

KT

BA

C.5-5

Opmaak van doelengerichte fietsbewegwijzering

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

800.000,00 €

Hoog

Stadsregio

Gemeenten

KT

NA

C.5-6

Mobiliteitscampanges voor winkels

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

15.000,00 €

Middel

Stadsregio

PER

BA

C.5-7

Invoering parkeerbewegwijzering

Turnhout Centraal: Centrum

Bereikbaarheid

480.000,00 €

Hoog

Turnhout

KT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:55:37

Gemeenten

WIB

VOKA

Gemeenten Bedrijven

AWV

Pagina 31 van 32


WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

C.6-1

Intergemeentelijk mobiliteitsoverleg

Stadsregio: Niet relevant

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Stadsregio

C.6-2

Verdere uitbouw intergemeentelijke mobiliteitsdienst

Stadsregio: Niet relevant

Verkeersleefbaarheid

Middel

Stadsregio

C.7-1

Uitbouw en opvolging tellussen op belangrijkste fietsassen

Stadsregio: Gebiedsdekkend op belangrijke fietsassen

Verkeersleefbaarheid

Laag

Stadsregio

C.7-2

Opvolging aantal reizigers en op/afstappers bus

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Middel

VVM - De Lijn

C.7-3

Opvolging hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

C.7-4

Opvolging gereden snelheden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

C.7-5

Uitbouw van netwerk met vaste telpunten op de gewestwegen

Stadsregio: Gebiedsdekkend op alle gewestwegen

C.7-6

Registreren, opvolgen en analyseren van ongevallen in de stadsregio

C.7-7

Monitoring gebruik parkeerareaal

Stadsregio Turnhout

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Timing

BA/NA

Gemeenten

PER

BA

Gemeenten

PER

NA

MLT

NA

Gemeenten

PER

NA

Politiezone

Stadsregio

PER

NA

Middel

Politiezone

Stadsregio

PER

NA

Verkeersleefbaarheid

Middel

MOW - AWV

Stadsregio Gemeenten

PER

NA

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Hoog

Politiezone

Stadsregio Provincie Gemeenten

PER

NA

Stadsregio: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Gemeenten

PER

NA

10.000,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:55:37

Provincie Gemeenten

Pagina 32 van 32


Takenprogramma per initiatiefnemer Initiatiefnemer Bedrijven

Partners nv De Scheepvaart Beerse

Beerse

Provincie

Beerse

WD nr

Actie

Locatie

A.2-1

ROC (Regionaal Overslagcentrum voor Containertransport)

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Industrie Beerse Kanaalzone

Milieu

Hoog

KT

BA

A.1-12

Aanleg leefbare schoolomgevingen (gekoppeld aan totale heraanleg straat)

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

A.1-14

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Zuid: Schoolomgeving Hoogstraat

500.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

LT

NA

350.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

LT

BA

Verkeersveiligheid

Hoog

LT

NA

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

Beerse

MOW - AWV

A.1-2

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Antwerpseweg N12

Beerse

MOW - AWV

A.1-23

Aanleg leefbare schoolomgevingen (gekoppeld aan totale heraanleg straat)

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Albertstraat

Beerse

MOW - AWV

A.1-25

Update afbakeningsplan bebouwde kom

Beerse: Centrum

Beerse

MOW - AWV

B.1-14

Voorzien van poortconstructies aan de komgrens

Beerse: Gebiedsdekkend

Beerse

MOW - AWV

B.1-4

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) - SintCorneliusstraat/Lilsedijk voor voetgangers (en fietsers)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg N12

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Raming

150.000,00 €

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Pagina 1 van 32


Initiatiefnemer

Partners

Beerse

WD nr

Actie

Locatie

B.2-19

Zoeken naar fietsdoorsteek tussen Wetschot en Beerseheide (lokale hoofdroute)

Beerse Zuid: Buitengebied

Raming

BA/NA

Bereikbaarheid

Laag

LT

NA

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

Beerse

MOW - AWV

B.2-20

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Nieuwe Dreef (of parallelweg) voor fietsers

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Beerse

MOW - AWV

B.2-21

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Schrieken voor fietsers (kruising functionele route lokale route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerspeweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Beerse

MOW - AWV

B.2-22

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Bareelstraat/Beemdenstraat voor fietsers (gekoppeld aan aanleg leefbare schoolomgeving) (kruising lange afstandsfietsroute functionele route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-23

Beveiligen kruispunt Antwerspeweg (N12) Egelspoelstraat (kruising functionele route - lokale route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Beerse

MOW - AWV

B.2-24

Beveiligen kruispunt Turnhoutseweg (N12) Pastoriestraat/Kempenlaan voor fietsers (kruising functionele route - lokale route)

Beerse: Kruispunt Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

150.000,00 â&#x201A;Ź

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

0,00 â&#x201A;Ź

Pagina 2 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

B.2-33

Brug 5 - Heilaarstraat (N132) - over kanaal DesselSchoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade - kruising functionele fietsroute)

Beerse: Kruispunt Merksplasseweg Brug 5

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

Beerse

MOW - AWV

B.2-34

Beveiligen kruispunt Turnhoutseweg (N12) Heibergstraat (kruising met functionele route)

Beerse Noord: Kruispunt Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Beerse

MOW - AWV

B.2-35

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) - SintCorneliusstraat/Lilsedijk voor fietsers (kruising functionele route alternatieve route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

Beerse

Vosselaar Provincie

B.2-36

Aanleg aanliggende fietspaden (lokale route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Veldstraat van Kattespoelstraat tot grens Vosselaar

Verkeersveiligheid

Hoog

G

NA

B.2-43

Aanleg vrijliggende fietspaden Gierleseweg/Gierlebaan (N132) (functionele fietsroute)

Stadsregio: Wegsegment Gierleseweg / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

B.2-44

Realisatie van fietsdoorsteken vanaf de fiets-o-strade Kanaal DesselSchoten in kader van project stadsbos

Stadsregio: Recreatiezone Stadsbos

Bereikbaarheid

Laag

LT

BA

B.2-45

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Beukenlaan

Verkeersveiligheid

Laag

LT

NA

Beerse

Vosselaar Provincie MOW AWV

Beerse

Beerse

Vosselaar Provincie

Provincie MOW AWV

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Raming

230.000,00 â&#x201A;Ź

150.000,00 â&#x201A;Ź

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Pagina 3 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-46

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele route)

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-48

Aanleg aanliggende fietspaden vanaf einde zone 30 (functionele route)

Beerse Zuid: Wegsegment Kerkstraat N104

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-51

Beveiligen kruispunt Nieuwe Dreef (of parallelweg) Oostmalseweg voor fietsers (gekoppeld aan totale herinrichting)

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

B.2-53

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

Beerse

Provincie MOW AWV

Beerse

Beerse

Provincie

Provincie MOW AWV

Stadsregio Turnhout

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

400.000,00 €

Verkeersveiligheid

Laag

LT

NA

350.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Nieuwe Dreef / Oostmalseweg

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

Brug 4 - Opstal - over kanaal Dessel-Schoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade kruising lokale fietsroute)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Oosteneinde Brug 4

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

B.2-54

Aanleg fiets-o-strade langs kanaal Dessel-Schoten (zuidzijde)

Beerse Kanaal-N12: Buitengebied Kanaal Dessel-Schoten fietsroute aan zuidzijde

800.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

BA

B.2-55

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele fietsroute)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Heieinde

3.000.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

B.2-56

Aanleg aanliggende fietspaden (gekoppeld aan totale herinrichting) (lokale hoofdroute)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Kapelstraat

Verkeersveiligheid

Middel

KT

BA

B.2-57

Aanleg aanliggende fietspaden (gekoppeld aan herinrichting) (functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Bisschopslaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Houtseweg

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 4 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-58

Beveiligen kruispunt Gierlesebaan (N132) Kempenlaan/Taxandrialaan voor fietsers (kruising functionele route - lokale route)

Beerse Zuid: Kruispunt Gierlesebaan N132

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-59

Beveiligen fietsoversteek Hei-einde - Beersedijk (gekoppeld aan fietspadenproject) (kruising met functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Hei-einde / Beersedijk

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-60

Aanleg vrijliggende fietspaden Zilvereind (N104) (functionele route)

Beerse Zuid: Wegsegment Zilvereind N104

3.500.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

BA/NA

Beerse

MOW - AWV Infrax

B.2-61

Aanleg vrijliggend fietspad Merksplasseweg (N132) (functionele route)

Beerse Noord: Wegsegment Merksplasseweg N132

700.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

Beerse

Provincie

B.2-62

Aanleg vrijliggende fietspaden Oosteneinde (lokale route)

Beerse Noord: Wegsegment Oosteneinde

1.500.000,00 €

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-63

Aanleg aanliggende en vrijliggende fietspaden Rijkevorselseweg (gekoppeld aan totale herinrichting) (functionele route)

Beerse Noord: Wegsegment Rijkevorselseweg

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

Beerse

Provincie MOW AWV

B.2-64

Beveiligen kruispunt De Abt - Hei-einde voor fietsers (gekoppeld aan fietspadenproject) (kruising met functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Den Abt / Hei-einde

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 5 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Beerse

MOW - AWV

B.2-65

Aanleggen aanliggende fietspaden (+totale herinrichting)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Nieuwe Dreef (of parallelweg) ontsluitingsroute Kanaalzone voor zwaar verkeer

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

B.2-8

Brug 6 Schransdriesstraat - over kanaal Dessel-Schoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Rijkevorselseweg Brug 6

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

B.4-19

Herinrichting handelskern Kerkstraat (N104) Vlimmeren

Beerse Zuid: Centrum Kerkstraat N104 binnen zone 30 gebied

350.000,00 €

Verkeersveiligheid

LT

NA

Vosselaar Noord: Wijk

5.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Beerse

Provincie

Infrax

Beerse

Vosselaar

B.4-20

Weren van sluipverkeer Vosselaar Noord - in samenspraak met Beerse

Beerse

Infrax

B.4-34

Herinrichting Boudewijnstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Bouwdewijnstraat

1.000.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

Beerse

MOW - AWV

B.4-36

Herinrichting Nieuwe Dreef of aanleg parallelweg

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Nieuwe Dreef

1.300.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Beerse

Infrax

B.4-38

Herinrichting Pastoriestraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Pastoriestraat

1.100.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

KT

NA

Beerse

Infrax

B.4-39

Herinrichting Abdijstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Abdijstraat

400.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

KT

NA

Beerse

Infrax

B.4-40

Herinrichting Kapelstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Kapelstraat

1.400.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

KT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 6 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Beerse

Infrax

B.4-42

Herinrichting Toekomstlaan

Beerse Zuid: Wegsegment Toekomstlaan

1.000.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

Beerse

Infrax

B.4-44

Herinrichting Molenberg

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Molenberg

650.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

Beerse

Infrax

B.4-45

Herinrichting Molenstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Molenstraat

100.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

B.4-46

Herinrichting Albertstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Albertstraat

350.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

LT

NA

B.4-47

Herinrichting wijk Beekakkerstraat

Beerse Kanaal-N12: Wijk Beekakkerstraat

950.000,00 €

Verkeersveiligheid

Laag

LT

NA

B.4-48

Herinrichting en beveiliging van kruipunten N12

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg / Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

B.4-49

Herinrichting Tempelstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Tempelstraat

650.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

B.4-58

Herinrichting Schransdriesstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Schransdriesstraat

1.300.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

B.4-62

Aandacht voor inrichting kruispunten voorrangswegen ifv benadrukken voorrangsregels en waarborgen veiligheid zwakke weggebruiker

Beerse: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

PER

NA

Beerse

MOW - AWV Infrax

Beerse Beerse

Infrax Vosselaar MOW AWV

Beerse

Beerse

Beerse

Infrax

Provincie

Infrax

MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 7 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Beerse

Lille

B.5-1

Invoering doorritverbod voor vrachtwagens tussen Antwerpseweg (N12) en Oostmalseweg (N153)

Beerse Zuid: Gebiedsdekkend Omgeving Vlimmeren

5.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

BA

Beerse

Terca Wienerberger

B.5-10

Aanleg nieuwe omleidingsweg vanaf terrein Terca Wienerberger (vanaf nieuwe brug tot Rijkevorselseweg)

Beerse Noord: Bedrijventerrein Industriezone Beerse Kanaalzone

800.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Beerse

Provincie

B.5-11

Herinrichting Rijkevorselseweg (aanpassen aan zwaar vervoer ifv omleidingstracé)

Beerse: Wegsegment Rijkevorselseweg

2.000.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

B.5-13

Indien nodig: bijkomend onderzoek naar een alternatieve ontsluiting voor industriegebied Beerse Zuid

Bereikbaarheid

Laag

LT

NA

B.5-2

Invoering doorritverbod vrachtwagens in de zone Kanaal-N12-VosselaarNieuwe Dreef (of parallelweg)

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

BA

B.5-3

Monitoring afwikkeling kruispunt N12-N132 ifv ontwikkeling industrie Beerse Zuid

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg/Turnho utseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

PER

BA

B.5-8

Indien nodig: bijkomend onderzoek naar het nut van een omleidingsweg tussen Kanaalzone Oost en de ring (R13) of de Steenweg op Merksplas (N124)

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Industriezone Beerse Kanaalzone Oost

Bereikbaarheid

Laag

LT

NA

Beerse

Vosselaar MOW AWV

Beerse

Vosselaar

Beerse

Beerse

Turnhout Provincie MOW AWV

Stadsregio Turnhout

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Gierlebaan N132 Beerse Kanaal-N12: Centrum

Datum: 30/11/2010 13:56:37

5.000,00 €

Pagina 8 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

B.5-9

Aanleg nieuwe omleidingsweg terrein La Mettallo Chimique (vanaf Nieuwe Dreef of parallelweg tot nieuwe brug)

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Industrie Beerse Kanaalzone

800.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

B.6-4

Verduidelijken parkeervakken kern Beerse

Beerse Kanaal-N12: Centrum

10.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

NA

B.7-1

Onderhoud fietsenstallingen en haltevoorzieningen aan belangrijke haltes langs N12

Stadsregio: Wegsegment N12 Antwerpseweg / Turnhoutseweg / Antwerpsesteenweg / Steenweg op Antwerpen

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

NA

C.1-2

Project duurzaam naar school

Beerse: Gebiedsdekkend

15.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

PER

NA

C.5-2

Bewegwijzering industriezones (uniform systeem cfr Turnhout & OudTurnhout)

Beerse: Gebiedsdekkend

30.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Gemeenten

A.1-20

Aandacht voor schoolomgevingen

Stadsregio: Schoolomgeving

Verkeersveiligheid

Hoog

PER

BA

Gemeenten

A.1-26

Opmaak Mober/Mobiliteitstoets bij belangrijke ruimtelijke projecten

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

PER

NA

Gemeenten

B.1-21

Aandacht voor categorisering voetgangersgebied bij heraanleg straten

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

PER

NA

Gemeenten

B.1-22

Versterking voetgangersnetwerk op buurtniveau

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

BA

Beerse

La Mettallo Chimique

Beerse Beerse

VVM - De Lijn Vosselaar

Beerse Beerse

Scholen WIB

Stadsregio Turnhout

VOKA

AWV

Locatie

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Pagina 9 van 32


Initiatiefnemer

Partners

Gemeenten

WD nr

Actie

Locatie

B.2-16

Inventarisatie trage wegen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Raming

BA/NA

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Bereikbaarheid

Middel

KT

NA

Gemeenten

Stadsregio

B.2-38

Opmaak fasering voor de uitvoering van de gemeentelijke hoofdfietsroutes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Gemeenten

VVM - De Lijn NMBS

B.2-40

Voorzien van comfortabele en diefstalveilige fietsenstallingen bij attractiepolen, overdekt aan het station en de belangrijke OV-haltes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

KT

BA

B.5-7

Parkeerstrategie vrachtwagens langs ring (R13) en steenwegen uitwerken

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

BA

B.6-9

Bijkomende plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap (omgeving primaire attractiepolen)

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Hoog

PER

NA

Gemeenten

MOW - AWV

Gemeenten

2.500,00 â&#x201A;Ź

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

Gemeenten

nv De Scheepvaart

B.8-2

Uitbouw ROC met aandacht voor effect toekomend wegtransport op omliggende woon- en groengebieden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Milieu

Hoog

PER

BA

Gemeenten

Stadsregio

C.1-8

Opmaak vervoersplannen voor grote publiekstrekkers en evenementen stimuleren

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

Middel

PER

NA

Gemeenten

VVM - De Lijn Stadsregio

C.2-1

Evaluatie derde betalerssysteem openbaar vervoer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

PER

NA

C.7-7

Monitoring gebruik parkeerareaal

Stadsregio: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Hoog

PER

NA

Gemeenten

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 10 van 32


Initiatiefnemer

Partners

IOK

IOK

Kasterlee

Beerse

Provincie

Beerse

Turnhout Provincie MOW AWV

WD nr

Actie

Locatie

A.2-2

Uitbreiding industriezone Beerse Zuid

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Industrie Beerse Zuid omgeving Lilse Dijk

B.2-47

Aanleg vrijliggende fietspaden (alternatieve route)

B.2-13

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Verkeersleefbaarheid

Hoog

IU

NA

Beerse Zuid: Wegsegment Lilsedijk

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

Aanleg Kleine en Grote Reesdijk als fietsroute richting Kasterlee (alternatieve route)

Turnhout Zuid: Wegsegment Kleine Reesdijk/Grote Reesdijk

Bereikbaarheid

Laag

LT

BA

MOW - AWV

Vosselaar

A.1-21

Herinrichting doortocht Antwerpsesteenweg (N12) Vosselaar Centrum

Vosselaar: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

300.000,00 â&#x201A;Ź

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

MOW - AWV

Beerse

A.1-24

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Kanaal-N12: Karel Van Nyenlaan

600.000,00 â&#x201A;Ź

Verkeersveiligheid

Hoog

LT

NA

MOW - AWV

Beerse

B.1-3

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg/Turnho utseweg (N12) Bisschopslaan/Gierleseweg (N132) voor voetgangers (en fietsers) (gekoppeld aan totale herinrichting N132)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg/Turnho utseweg N12

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

MOW - AWV

VVM - De Lijn

B.3-8

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Beerse: Wegsegment N132 Bisschopslaan / Kerkplein / Gemeenteplein / Gasthuisstraat / Vrijwilligersstraat / Peerdekensstraat / Heilaarstraat

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 11 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

MOW - AWV

VVM - De Lijn Vosselaar Turnhout

B.3-9

Voorzien vrije busbaan ruimte reserveren voor doortrekking tram

Stadsregio: Bovenlokaal N12 tussen Malle en Turnhout

Bereikbaarheid

Hoog

MLT

BA

BA/NA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-1

Heraanleggen ring (R13) tussen N119 en N12-oost 2X1 rijstroken

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-10

Heraanleggen ring (R13) tussen N12-oost en N18 met inbegrip van ontsluiting Bentel (ventweg)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-11

Heraanleggen ring (R13) tussen N18 en N19 met inbegrip van ontsluiting Carrefour en Brico (ventwegen)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-12

Heraanleggen ring (R13) tussen N140 en N12-west (ventwegen)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-16

Heraanleg Steenweg op Gierle (N140) - stedelijke ontsluiting

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

B.4-21

Beveiliging kruising Gierlebaan (N132) Beerseheide

Vosselaar Zuid: Kruispunt Beersebaan / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

IU

BA

B.4-23

Uitbouw N12 als laanstructuur

Stadsregio: Wegsegment N12 Antwerseweg/Turnhout seweg/Antwerpsesteen weg/ Steenweg op Antwerpen

Verkeersleefbaarheid

Middel

LT

BA

MOW - AWV

MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

Stadsregio Gemeenten

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 12 van 32


Initiatiefnemer

Partners

MOW - AWV

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout VVM - De Lijn Turnhout

Oud-

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

B.4-24

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Steenweg op Antwerpen (N12)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

B.4-26

Herinrichting doortocht Oosthoven

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Steenweg op Oosthoven / Steenweg op Ravels N18

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

BA

BA/NA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-28

Heraanleg kruispunt ring (R13) Steenweg op Mol (N18) incl. ontsluiting Colruyt en 2-Wheels / Blekerijstraat met aandacht voor fietsers

Turnhout: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-29

Terugbrengen ring (R13) tussen N119 en N12-oost tot 2X1

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N119 en N12oost

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-30

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N12-oost en N18 met inbegrip van ontsluiting Bentel

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N12-oost en N18

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-31

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N18 en N19 met inbegrip van ontsluiting Carrefour en Brico

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N18 en N19

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-32

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N19 en N140 (Stedelijk plateau)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-33

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Kastelein (N12)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

KT

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 13 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

MOW - AWV

Vosselaar Beerse

B.4-41

Herinrichting Gierleseweg/Gierlebaan (N132) als primaire weg

Beerse Zuid: Wegsegment Gierleseweg / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

Hoog

IU

BA

MOW - AWV

Beerse

B.4-43

Herinrichting Bisschopslaan (N132)

Beerse Noord: Wegsegment Bisschopslaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

B.4-50

Heraanleg knooppunt 24 (E34/N19) inculsief rechtstreekse ontsluiting industrie

Turnhout R13-E34: Kruispunt E34

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

B.4-57

Herinrichting kruispunt Gierleseweg (N132) Kempenlaan/Taxandrialaan (gekoppeld aan totale herinrichting)

Beerse Zuid: Kruispunt Gierleseweg N132

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

MOW - AWV

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

Beerse

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-59

Heraanleg Steenweg op Gierle (N140) - stedelijke ontsluiting

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-6

Heraanleg Steenweg op Zevendonk (N19)

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Zevendonk N19 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Middel

LT

BA

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-8

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Stnwg op Mol (N18) incl. ontsluiting Colruyt en 2Wheels / Blekerijstraat met aandacht voor fietsers

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

MOW - AWV

Turnhout

B.4-9

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N140 en N12west

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

LT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 14 van 32


Initiatiefnemer

Partners

MOW - AWV

WD nr

Actie

Locatie

B.5-12

Herinrichting Polendam Steenbakkersdam (aanpassen aan zwaar vervoer ifv omleidingsweg)

Beerse Noord: Bedrijventerrein Polendam / Steenbakkersdam Industrie Beerse Kanaalzone

Raming 80.000,00 â&#x201A;Ź

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

MOW - AWV

Oud-Turnhout

B.5-4

Aanleg rotonde kruising Nieuwe Staatsbaan (N139) Steenweg op Mol (N18)

Oud-Turnhout Zwaneven: Kruispunt Steenweg op Mol N18

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

MOW - AWV

Stadsregio Gemeenten

C.7-5

Uitbouw van netwerk met vaste telpunten op de gewestwegen

Stadsregio: Gebiedsdekkend op alle gewestwegen

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

NA

NMBS

Stadsregio Gemeenten

B.3-10

Upgraden lijndienst tussen Turnhout en centrumsteden tot IC-niveau (80km/u)

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Middel

MLT

BA

NMBS

Stadsregio Gemeenten

B.3-13

Ontdubbeling spoorlijn 15 tussen Herentals en Turnhout

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Hoog

MLT

BA

NMBS

VVM - De Lijn Turnhout

B.7-2

Stationsomgeving: uitvoering samenwerkingsovereenkoms t stationsomgeving: haalbaarheidsstudie Turnhout-Zuid en herinrichting stationsomgeving TurnhoutCentraal

Turnhout: Stationsomgeving

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

B.5-14

Realiseren nieuwe brug over Kanaal Dessel-Schoten thv Nieuwe Dreef of parallelweg

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Nieuwe Dreef

Bereikbaarheid

Hoog

KT

BA

A.1-11

Opmaak totaalplan openbaar domein OudTurnhout + meerjarenprogrammatie

Oud-Turnhout: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

BA

nv De Scheepvaart

Oud-Turnhout

Stadsregio Turnhout

Beerse

Datum: 30/11/2010 13:56:37

1.300.000,00 â&#x201A;Ź

Pagina 15 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Oud-Turnhout

MOW - AWV

A.1-3

Leefbare schoolomgeving Reuzenpas

Oud-Turnhout Oosthoven: Schoolomgeving Reuzenpas

10.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

Oud-Turnhout

MOW - AWV

B.1-11

Beveiliging kruispunt Polderstraat - Steenweg op Oosthoven (N12) voor voetgangers (en fietsers)

Oud-Turnhout Oosthoven: Kruispunt Steenweg op Oosthoven N12

350.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

KT

NA

Oud-Turnhout

MOW - AWV

B.1-2

Beveiliging kruispunt Kuiltjesstraat - Steenweg op Ravels (N12) voor voetgangers (en fietsers)

Oud-Turnhout Oosthoven: Kruispunt Steenweg op Ravels N12

200.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

KT

NA

Oud-Turnhout

Privé

B.1-23

Aanleg doorsteken woonproject Eigen

Oud-Turnhout Centrum: Wijk Eigen

50.000,00 €

Toegankelijkheid

Hoog

IU

BA

B.2-1

Inventarisatie trage wegen

Oud-Turnhout: Gebiedsdekkend

30.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

Oud-Turnhout

Regionale Landschap

Oud-Turnhout

Privé

B.2-18

Aanleg fietsverbinding Bergstraat - Lage Mierdse Weg

Oud-Turnhout: Wegsegment Tussen Bergstraat en Lage Mierdse Weg

160.000,00 €

Toegankelijkheid

Hoog

KT

NA

Oud-Turnhout

Provincie

B.2-26

Aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Oosthoven/Heerestraat (functionele route)

Oud-Turnhout: Wegsegment Steenweg op Oosthoven/Heerestraat tussen De Hoogt en centrum Oud-Turnhout

2.000.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

B.2-50

Aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Sevendonk (functionele route)

Verkeersveiligheid

Laag

LT

BA

Oud-Turnhout

Provincie MOW AWV

Stadsregio Turnhout

Oud-Turnhout: Wegsegment Steenweg op Sevendonk

Datum: 30/11/2010 13:56:37

Pagina 16 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Oud-Turnhout

VVM - De Lijn Turnhout MOW AWV

B.3-7

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Stadsregio: Wegsegment Otterstraat / Stw op Mol / Stwop Turnhout N18 tussen centrum van Turnhout en OudTurnhout

Oud-Turnhout

B.4-17

Maatregelen doorgaand verkeer

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Leeuwerkstraat

Oud-Turnhout

B.6-8

Uitbouwen parking Wissel

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

10.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Oud-Turnhout Centrum: Centrum Steenweg op Turnhout N18 Parking Wissel

200.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Oud-Turnhout

Scholen

C.1-3

Project duurzaam naar school

Oud-Turnhout: Gebiedsdekkend

15.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

IU

NA

Oud-Turnhout

MOW - AWV

C.5-3

Aangeven randparkings met bewegwijzering (voor automobilisten én voetgangers)

Oud-Turnhout Centrum: Centrum

3.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Politiezone

Gemeenten

B.5-5

Invoering systeem intelligente camera's voor controle op (oa) doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend op de steenwegen

Verkeersleefbaarheid

Hoog

G

NA

Politiezone

B.6-11

Controle op foutparkeren ter hoogte van VosselaarCentrum

Vosselaar Noord: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

PER

NA

Politiezone

B.6-5

Verhoogde controle op parkeerduur en foutparkeren

Beerse Kanaal-N12: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

Pagina 17 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

Politiezone

C.4-1

Controle op uitrusting fietsen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

PER

NA

Politiezone

C.4-2

Controles op doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

PER

NA

Politiezone

C.4-3

Opmaak handhavingsplan snelheid

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

KT

NA

Politiezone

C.4-4

Opmaak handhavingsplan parkeren

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

NA

BA/NA

Politiezone

Stadsregio

C.7-3

Opvolging hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

NA

Politiezone

Stadsregio

C.7-4

Opvolging gereden snelheden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

PER

NA

C.7-6

Registreren, opvolgen en analyseren van ongevallen in de stadsregio

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Hoog

PER

NA

Politiezone

Stadsregio Provincie Gemeenten

Privé

Turnhout

A.2-3

Innovatiepark

Turnhout Centraal: Stationsomgeving

Verkeersleefbaarheid

Laag

LT

NA

Privé

Turnhout

A.2-6

Lebon

Turnhout Centraal: Centrum

Bereikbaarheid

Laag

MLT

NA

Privé

Turnhout

A.2-8

Turnova

Turnhout Centraal: Centrum Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

Privé

Turnhout

B.6-2

Uitbouw parking Lebon

Turnhout Centraal: Centrum Parking Lebon

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Privé

Turnhout

B.6-3

Uitbouw parking Turnova

Turnhout Centraal: Centrum parking Turnova

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

B.4-37

Herinrichting Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

Provincie

Stadsregio Turnhout

Beerse Noord: Wegsegment Schransdriesstraat

Datum: 30/11/2010 13:56:38

0,00 €

Pagina 18 van 32


Initiatiefnemer

Partners

Stadsregio

WD nr

Actie

Locatie

Raming

B.2-41

Screening fietsinfrastructuur ifv normen fietsvademecum en comfort

Stadsregio: Gebiedsdekkend

2.500,00 €

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Verkeersveiligheid

Middel

PER

NA

Bereikbaarheid

Hoog

MLT

BA

Toegankelijkheid

Middel

PER

NA

Bereikbaarheid

Hoog

MLT

BA

Bereikbaarheid

Hoog

PER

BA

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

Stadsregio

VVM - De Lijn Provincie Gemeenten

B.3-11

Uitwerken verbindende streeklijn Turnhout - Breda

Stadsregio: Bovenlokaal

Stadsregio

VVM - De Lijn Gemeenten

B.3-2

Screening halteinfrastructuur naar inrichtingseisen - aanpassen waar nodig

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Stadsregio

VVM - De Lijn Provincie Gemeenten

B.3-4

Uitwerking sneldienst Turnhout - Eindhoven

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Stadsregio

Bedrijven

C.1-1

Campagne: met de fiets naar het werk

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Stadsregio

Scholen OudTurnhout

C.1-4

Opmaak schoolvervoerplannen Reuzepas

Oud-Turnhout Oosthoven: Schoolomgeving

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

C.1-5

Opmaak bedrijvenbereikbaarheidskaa rt

Stadsregio: Gebiedsdekkend

10.000,00 €

Bereikbaarheid

Middel

KT

BA

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

C.1-6

Opmaak bedrijfsvervoerplannen per bedrijvenzone

Stadsregio: Bedrijventerrein

30.000,00 €

Bereikbaarheid

Middel

KT

BA

C.1-7

Opmaak en update schoolvervoerplannen per (cluster van) scholen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

50.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

PER

BA

C.1-9

Opmaak vervoersplan voor gemeentelijke administraties

Stadsregio: Niet relevant

8.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

C.3-1

Informatiecampange ivm beleidskeuzes mobiliteitsplan

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

Stadsregio

Stadsregio

Gemeenten

Stadsregio

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

2.500,00 €

20.000,00 €

Pagina 19 van 32


Initiatiefnemer Stadsregio

Partners Gemeenten

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

C.3-4

Promoten gemeentelijke hoofdfietsroutes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

10.000,00 €

Milieu

Middel

KT

NA

BA/NA

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

C.3-5

Mobiliteitscampagnes voor bedrijven

Stadsregio: Niet relevant

15.000,00 €

Bereikbaarheid

Middel

MLT

BA

Stadsregio

Scholen

C.3-6

Mobiliteitscampagnes in scholen

Stadsregio: Niet relevant

15.000,00 €

Bereikbaarheid

Middel

PER

BA

Stadsregio

Gemeenten

C.5-5

Opmaak van doelengerichte fietsbewegwijzering

Stadsregio: Gebiedsdekkend

800.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

C.5-6

Mobiliteitscampanges voor winkels

Stadsregio: Niet relevant

15.000,00 €

Bereikbaarheid

Middel

PER

BA

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

Stadsregio

Gemeenten

C.6-1

Intergemeentelijk mobiliteitsoverleg

Stadsregio: Niet relevant

Verkeersleefbaarheid

Hoog

PER

BA

Stadsregio

Gemeenten

C.6-2

Verdere uitbouw intergemeentelijke mobiliteitsdienst

Stadsregio: Niet relevant

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

NA

C.7-1

Uitbouw en opvolging tellussen op belangrijkste fietsassen

Stadsregio: Gebiedsdekkend op belangrijke fietsassen

Verkeersleefbaarheid

Laag

MLT

NA

A.1-1

Herinrichting Warandestraat - uitbreiding bushaltes

Turnhout Centraal: Centrum Warandestraat

Bereikbaarheid

Hoog

G

NA

A.1-10

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Baron Du Fourstraat Heilig Graf

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

A.1-13

Melkhoek woonontwikkeling

Turnhout Centraal: Wijk

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

NA

A.1-15

Uitvoering meerjarenplan openbaar domein Turnhout

Turnhout: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

PER

BA

Stadsregio

Turnhout

Provincie Gemeenten VVM - De Lijn

Turnhout

Turnhout Turnhout

Stadsregio Turnhout

Privé

Datum: 30/11/2010 13:56:38

10.000,00 €

250.000,00 €

Pagina 20 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

A.1-16

Heizijdse Velden: Bruyne Strijd 1 - woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Bruyne Strijd 1

Verkeersleefbaarheid

Middel

IU

NA

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

A.1-17

Heizijdse Velden: Bruyne Strijd 2 - woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Bruyne Strijd 2

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

A.1-18

Heizijdse Velden: Kastelein woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Kastelein

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

NA

A.1-22

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Koningin Astridlaan

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

A.1-4

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Apostoliekenstraat Smisken

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Turnhout

A.1-5

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Tramstraat KTA en Middelares

5.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

Turnhout

A.1-6

Aanleg leefbare schoolomgeving

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Zandstraat

5.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

Turnhout

A.1-7

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Boomgaardstraat Atheneum

5.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

Turnhout

A.1-8

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Kasteeldreef SintVictor

5.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

Turnhout

A.1-9

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving P. De Nefstraat College

192.500,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

A.2-4

Innovatiepool Zorg

Turnhout Centraal: Centrum

500.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

LT

NA

Turnhout

Turnhout

Turnhout

Privé

VVM - De Lijn NMBS MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

585.600,00 €

Pagina 21 van 32


Initiatiefnemer

Partners

Turnhout

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

A.2-5

Herinrichting Grote Markt

Turnhout Centraal: Centrum Grote Markt

3.360.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

IU

NA

200.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Verkeersleefbaarheid

Middel

LT

NA

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

BA

BA/NA

Turnhout

VVM - De Lijn NMBS EIS

A.2-7

Uitvoering SWO stationsomgeving (herinrichting omgeving station Turnhout-Centraal en reizigersinfrastructuur, haalbaarheidsstudie Turnhout-Zuid, ontdubbeling spoor Turnhout-Tielen, inplanting haltes De Lijn)

Turnhout Centraal: Gebiedsdekkend

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

A.2-9

Heizijdse Velden: Heizijde woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Heizijde

B.1-10

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Kleine Reesdijk voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Turnhout

B.1-15

Ruimer autoluw winkelwandelgebied in het centrum van Turnhout

Turnhout Centraal: Centrum Gebied tussen Grote Markt & station en het begin van daarop uitkomende straten

Turnhout

B.1-16

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Guldensporenlei en De Merodelei

Turnhout Centraal: Wijk tussen Guldensporenlei en De Merodelei

30.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

Turnhout

B.1-17

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Spoorwegstraat en Korte Vianestraat

Turnhout Centraal: Wijk tussen Spoorwegstraat en Korte Vianestraat

30.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

NA

Turnhout

MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

50.000,00 €

Pagina 22 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

Turnhout

B.1-18

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Korte Vianestraat en Herentalsstraat

Turnhout Centraal: Wijk

30.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

NA

Turnhout

B.1-19

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Herentalsstraat en Otterstraat - na uitvoering Muylenberg

Turnhout Centraal: Wijk

30.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

B.1-20

Opmaak implementatieplan wensbeeld voetgangerszones

Turnhout: Gebiedsdekkend

0,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

BA/NA

Turnhout

MOW - AWV

B.1-5

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) - Visbeekstraat voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

50.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

Turnhout

MOW - AWV

B.1-6

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) - Slachthuisstraat voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

50.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

MOW - AWV

B.1-7

Beveiliging kruispunt Steenweg op Antwerpen (N12) - doorsteek Galgbeekweg voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Centraal: Kruispunt Steenweg op Antwerpen N12

50.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

MOW - AWV

B.1-8

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Everdongenlaan voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

50.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

MOW - AWV

B.1-9

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Tielendijk voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

50.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

Pagina 23 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Turnhout

Provincie MOW AWV

B.2-10

Realisatie non-stop hoofdroute langs het spoor (fiets-o-strade)

Turnhout: Bovenlokaal langs spoorlijn

1.562.846,00 €

Bereikbaarheid

Laag

LT

BA

Turnhout

Provincie MOW AWV

B.2-11

Aanleggen vrijliggende fietspaden langs Leiseinde (functionele route)

Turnhout Zuid: Wegsegment Leiseinde Zevendonk tot grens Tielen

608.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

B.2-12

Onderzoek haalbaarhied fietsweg tussen Speelkaartenstraat en wijk Vogelzanglaan (lokale route)

Stadsregio: Buitengebied tussen Speelkaartenstraat en wijk Vogelzanglaan

Bereikbaarheid

Middel

LT

BA

Turnhout

Vosselaar

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Turnhout

Provincie MOW AWV

B.2-14

Aanleggen bovenlokaal functionele fietsroute ten noorden van E34 (functionele route)

Turnhout R13-E34: Buitengebied langs noordzijde E34 tussen Steenweg op Zevendonk en Steenweg op Gierle

Bereikbaarheid

Laag

LT

BA

Turnhout

Provincie MOW AWV

B.2-15

Ongelijkvloerse kruising Steenweg op Gierle (N140) ter hoogte van de Horzelenstraat (kruising functionele routes)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

Hoog

G

NA

Turnhout

B.2-17

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Rubensstraat/Korte Gasthuisstraat

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Turnhout

B.2-2

Aanleg vrijliggende fietspaden in industriezone fase 2

Turnhout: Bedrijventerrein Industrie Turnhout Zuid

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

B.2-25

Ongelijkvloers fietskruising ring (R13) - Bentelloop (lokale hoofdroute)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

Turnhout

MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

1.078.000,00 €

Pagina 24 van 32


Initiatiefnemer

Partners

Turnhout

Provincie

Turnhout

WD nr

Actie

Locatie

B.2-27

Bouw nieuwe fietsbrug over kanaal Dessel-Schoten in kader van lange afstands fietsroute (fiets-o-strade)

Turnhout Centraal: Bovenlokaal Bels Lijntje

1.155.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

BA

B.2-28

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad Steenweg op Oosthoven (functionele fietsroute)

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Oosthoven

116.100,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

150.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

182.400,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

BA

15.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

BA

144.000,00 €

Bereikbaarheid

Laag

LT

BA

Turnhout

Provincie MOW AWV

B.2-29

Beveiliging schoolfietsroutes: verhoogd aanliggend/vrijliggend fietspad op Steenweg op Mol (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Mol

Turnhout

MOW - AWV

B.2-3

Ongelijkvloerse fietskruising ring (R13) - Oude Dijk/Kwakkelstraat (alternatieve route)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Turnhout

Provincie

B.2-30

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad Kastelein (N119) tussen ring (R13) en kanaal (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Kastelein N119

B.2-31

Beveiliging schoolfietsroutes: Rubensstraat/Korte Vianestraat/Victoriestraat (functionele route)

B.2-32

Realisatie van fietsdoorsteek tussen Oude Beersebaan en Steenweg op Antwerpen (N12) (in kader stadsbos)

Turnhout

Turnhout

Provincie MOW AWV

Stadsregio Turnhout

Turnhout Centraal: Wegsegment Rubensstraat/Korte Vianestraat/Victoriestra at Turnhout Centraal: Recreatiezone Stadsbos

Datum: 30/11/2010 13:56:38

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Pagina 25 van 32


Initiatiefnemer Turnhout

Partners MOW - AWV

Turnhout

Provincie OudTurnhout

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

B.2-37

Beveiliging fietsoversteek Steenweg op Zevendonk (N19) ter hoogte van Zevendonk (kruising met functionele route)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

B.2-39

Aanleg fietsweg langs de Aa in Oud-Turnhout en Turnhout

Stadsregio: Buitengebied Route langs de Aa

Bereikbaarheid

Hoog

IU

BA

BA/NA

Turnhout

MOW - AWV

B.2-4

Ongelijkvloerse fietskruising ring (R13) - Gierledreef (lokale route)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

Turnhout

Provincie OudTurnhout MOW AWV

B.2-42

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad steenweg op Oosthoven (aan te passen naar functionele route)

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Steenweg op Oosthoven N12

Verkeersveiligheid

Hoog

IU

BA

B.2-5

Aanpassen categorisering fietsroute Lukerstraat/Dahliastraat en Steenweg op Oosthoven/Koningin Elisabethlei

Turnhout Centraal: Wegsegment

Bereikbaarheid

Laag

KT

NA

Turnhout

B.2-52

Aanleg bufferpark tussen Veedijk en Zevendonk met fietsroute

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Veedijk

Verkeersleefbaarheid

Laag

IU

BA

Turnhout

B.2-6

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (lokale hoofdroute)

Turnhout Centraal: Wegsegment Oude Beersebaan/Kongostra at/Diksmuidestraat

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Turnhout

B.2-67

Bekijken noodzaak fietspaden op bereikbaarheidsassen

Turnhout Centraal: Centrum Bereikbaarheidsassen

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

Turnhout

Stadsregio Turnhout

Provincie

Datum: 30/11/2010 13:56:38

0,00 â&#x201A;Ź

30.000,00 â&#x201A;Ź

Pagina 26 van 32


Initiatiefnemer

WD nr

Actie

Locatie

Turnhout

B.2-7

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (Lokale hoofdroute functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Hoveniersstraat/Baron du Fourstraat

Turnhout

B.2-9

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (lokale route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Gierledreef/Zandstraat

B.3-14

Aanpassing bushaltes Boomgaardplein

Turnhout Centraal: Centrum

B.3-16

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Turnhout Turnhout

Partners

VVM - De Lijn VVM - De Lijn OudTurnhout MOW AWV

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

600.000,00 €

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

20.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Stadsregio: Wegsegment Steenweg op Oosthoven N18 tussen centrum Turnhout en centrum Oosthoven

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

B.3-5

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

B.3-6

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Antwerpen / De Merodelei N12 tussen grens Vosselaar en centrum Turnhout

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-13

Invoering bereikbaarheidsas De Merodelei

Turnhout Centraal: Wegsegment De Merodelei

0,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-14

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Gierle

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Gierle

0,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

Pagina 27 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-2

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Merksplas

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Merksplas

0,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-25

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Gierle

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Gierle

0,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

B.4-27

Aanleg Noodboulevard

Turnhout Centraal: Wegsegment Noordboulevard

1.428.274,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

BA

Turnhout

MOW - AWV Europa

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-3

Invoering bereikbaarheidsas Graatakker

Turnhout Centraal: Wegsegment Graatakker

0,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-35

Invoering bereikbaarheidsas Graatakker

Turnhout Centraal: Wegsegment Graatakker

0,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-4

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Merksplas

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Merksplas

0,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-5

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Mol herinrichting Otterstraat

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Mol

349.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

LT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-51

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Stationsstraat

50.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

B.4-52

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Wezenstraat tussen uitrit parking Warande en Kasteeldreef

500,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

NA

B.4-53

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Noord: Centrum Otterstraat tussen inrit parking Turnova en Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

Turnhout

VVM - De Lijn

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

Pagina 28 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-54

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Herentalsstraat tussen route naar parking Muylenberg en Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-55

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Begijnenstraat tussen Korte Begijnenstraat en Kasteeldreef

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MLT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn

B.4-56

Opmaak implementatieplan circulatie binnenstad

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

B.4-60

Herinrichting kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - Schorvoortstraat

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Zevendonk / Schorvoortstraat N19

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

B.4-61

Geleidelijke invoering zone 30 en/of woonerven in verblijfsgebieden

Turnhout Centraal: Centrum

15.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Hoog

PER

BA

B.4-63

Realisatie Stedelijk Plateau

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

31.600.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

MLT

BA

B.4-64

Knippen Bleukenlaan voor autoverkeer

Turnhout Noord: Bleukenlaan

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

B.4-7

Invoering bereikbaarheidsas De Merodelei

Turnhout Centraal: Wegsegment De Merodelei

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

NA

B.5-6

Uitwerking ontsluiting uitbreiding industriezone Veedijk

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Veedijk

Bereikbaarheid

Middel

IU

BA

B.6-1

Reorganisatie parking Boomgaardplein ifv uitbreiding bushaltes

Turnhout Centraal: Centrum Boomgaardplein

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

Turnhout

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

Turnhout Turnhout

VVM - De Lijn

Turnhout

Turnhout

Stadsregio Turnhout

VVM - De Lijn Privé

Datum: 30/11/2010 13:56:38

0,00 €

Pagina 29 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

B.6-6

Uitbouw parking Muylenberg

Turnhout Centraal: Centrum Druivenstraat Parking Muylenberg

2.160.000,00 €

Turnhout

B.6-7

Opvolging parkeerbeleidsplan Turnhout

Turnhout

B.7-3

Onderzoek naar mogelijke bijkomende randparkings ten westen en ten noorden van Turnhout

B.8-1

Turnhout

Turnhout

Privé

Stadsregio NMBS Bedrijven

Turnhout

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

NA

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

NA

Turnhout Centraal: Omgeving R13

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

Haalbaarheid spoorontwikkeling 'Turnhout Logistiek'

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Turnhout Logistiek

Bereikbaarheid

Middel

LT

NA

C.3-2

Communicatie omtrent nieuwe circulatie binnenstad

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Toegankelijkheid

Middel

KT

NA

8.000,00 €

Turnhout

Gemeenten

C.5-1

Uitwerking (toeristische) voetgangersbewegwijzering waar wenselijk (uniform voor de stadsregio)

Stadsregio: Centrum

Turnhout

Parkmanagment

C.5-4

Aanvullen bewegwijzeringsplan industrie Turnhout ifv uitbreiding Veedijk

Turnhout: Bedrijventerrein Veedijk

10.000,00 €

Bereikbaarheid

Middel

KT

BA

Turnhout

C.5-7

Invoering parkeerbewegwijzering

Turnhout Centraal: Centrum

480.000,00 €

Bereikbaarheid

Hoog

KT

NA

Vosselaar

A.1-19

Opmaak totaalplan openbaar domein Vosselaar + meerjarenprogrammatie

Vosselaar: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

PER

BA

B.1-1

Beveiliging kruispunt Antwerspesteenweg (N12) Jagerslaan/Weigang voor voetgangers (en fietsers)

Verkeersveiligheid

Middel

MLT

NA

Vosselaar

MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

Datum: 30/11/2010 13:56:38

50.000,00 €

Pagina 30 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

BA/NA

Vosselaar

MOW - AWV

B.1-12

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg Bergeneindsepad/Molenstraa t voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

10.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

Vosselaar

Privé

B.1-13

Beveiliging oversteek Grotenhoutlaan aan Zwartgoorheide (Giels Bos)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Grotenhoutlaan ter hoogte van Zwartgoorheide (Giels Bos)

30.000,00 €

Verkeersveiligheid

Middel

KT

NA

Vosselaar

MOW - AWV

B.1-24

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg (N12) Beersebaan / Hofeinde voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

10.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

Vosselaar

MOW - AWV

B.1-25

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg (N12) Dennedreef/Sparrenhof voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerspesteenweg N12

150.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

NA

Vosselaar

Provincie MOW AWV

B.2-49

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) - De Breem/Veedijk voor fietsers (kruispunt functionele route - lokale hoofdroute)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

200.000,00 €

Verkeersveiligheid

Hoog

LT

NA

Vosselaar

MOW - AWV

B.2-66

Beveiliging kruispunt Gierlebaan (N132) Beerseheide / R Sniederpad (kruispunt functionele route - lokale hoofdroute)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Beersebaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

LT

NA

B.4-15

Onderzoek naar mogelijk sluipverkeer

Vosselaar Zuid: Wegsegment Visbeekstraat / Breemsedijk

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Vosselaar

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

2.000,00 €

Pagina 31 van 32


Initiatiefnemer

Partners

WD nr

Actie

Locatie

Raming

Hoofddoelstelling Prioriteit Timing

Vosselaar

B.4-18

Doorsteek Visbeekstraat Industrieterrein Visbeek knippen voor autoverkeer

Vosselaar Zuid: Bedrijventerrein Visbeekstraat

2.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Vosselaar

B.4-22

Onderzoek sluipverkeer Rijdtstraat en de Breem ifv fietsroute

Vosselaar Zuid: Wegsegment Rijdtstraat / de Breem

2.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

BA

Vosselaar

B.6-11

Invoering blauwe zone met bewonerskaart

Vosselaar Noord: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

2.000,00 €

Verkeersleefbaarheid

Middel

MLT

NA

BA/NA

VVM - De Lijn

Gemeenten

B.3-1

Opmaak haalbaarheidsstudie doortrekking tram MalleTurnhout

Stadsregio: Wegsegment N12

Bereikbaarheid

Hoog

LT

BA

VVM - De Lijn

Gemeenten

B.3-12

Afstemmen capaciteit bussen op exploitatievereisten en leefbaarheid verblijfsgebieden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

KT

BA

B.3-15

Haalbaarheidsstudie heringebruikname spoorverbinding TurnhoutLeuven

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Middel

MLT

NA

B.3-3

Uitwerking nieuwe lijnvoering op basis van wensscenario

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

IU

NA

VVM - De Lijn

Stadsregio NMBS Gemeenten

VVM - De Lijn

Stadsregio Gemeenten

VVM - De Lijn

Gemeenten

C.3-3

Informatie op bus en aan haltes over nieuwe lijnvoering

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

KT

NA

VVM - De Lijn

Gemeenten

C.7-2

Opvolging aantal reizigers en op/afstappers bus

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Middel

PER

NA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:38

Pagina 32 van 32


Beleidsprogramma naar timing Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

G

A.1-1

Herinrichting Warandestraat - uitbreiding bushaltes

Turnhout Centraal: Centrum Warandestraat

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

G

B.2-15

Ongelijkvloerse kruising Steenweg op Gierle (N140) ter hoogte van de Horzelenstraat (kruising functionele routes)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

Provincie MOW AWV

NA

G

B.2-36

Aanleg aanliggende fietspaden (lokale route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Veldstraat van Kattespoelstraat tot grens Vosselaar

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

G

B.5-5

Invoering systeem intelligente camera's voor controle op (oa) doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend op de steenwegen

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Politiezone

IU

A.1-16

Heizijdse Velden: Bruyne Strijd 1 - woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Bruyne Strijd 1

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

IU

A.2-2

Uitbreiding industriezone Beerse Zuid

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Industrie Beerse Zuid omgeving Lilse Dijk

Verkeersleefbaarheid

Hoog

IOK

IU

A.2-5

Herinrichting Grote Markt

Turnhout Centraal: Centrum Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

3.360.000,00 €

Hoog

Turnhout

IU

B.1-23

Aanleg doorsteken woonproject Eigen

Oud-Turnhout Centrum: Wijk Eigen

Toegankelijkheid

50.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

IU

B.2-39

Aanleg fietsweg langs de Aa in Oud-Turnhout en Turnhout

Stadsregio: Buitengebied Route langs de Aa

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

Stadsregio Turnhout

230.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Vosselaar Provincie

NA

Gemeenten

NA

VVM - De Lijn Privé

NA

Beerse

NA

NA Privé

BA

Provincie OudTurnhout

BA

Pagina 1 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Provincie OudTurnhout MOW AWV

BA

IU

B.2-42

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad steenweg op Oosthoven (aan te passen naar functionele route)

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Steenweg op Oosthoven N12

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

IU

B.2-52

Aanleg bufferpark tussen Veedijk en Zevendonk met fietsroute

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Veedijk

Verkeersleefbaarheid

Laag

Turnhout

IU

B.3-3

Uitwerking nieuwe lijnvoering op basis van wensscenario

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

VVM - De Lijn

IU

B.4-21

Beveiliging kruising Gierlebaan (N132) Beerseheide

Vosselaar Zuid: Kruispunt Beersebaan / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

IU

B.4-41

Herinrichting Gierleseweg/Gierlebaan (N132) als primaire weg

Beerse Zuid: Wegsegment Gierleseweg / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

Vosselaar Beerse

BA

IU

B.5-6

Uitwerking ontsluiting uitbreiding industriezone Veedijk

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Veedijk

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn PrivĂŠ

BA

IU

C.1-3

Project duurzaam naar school

Oud-Turnhout: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

Oud-Turnhout

PER

A.1-11

Opmaak totaalplan openbaar domein OudTurnhout + meerjarenprogrammatie

Oud-Turnhout: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

Oud-Turnhout

BA

PER

A.1-15

Uitvoering meerjarenplan openbaar domein Turnhout

Turnhout: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

BA

PER

A.1-19

Opmaak totaalplan openbaar domein Vosselaar + meerjarenprogrammatie

Vosselaar: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Vosselaar

BA

Stadsregio Turnhout

15.000,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:56:17

BA

Stadsregio Gemeenten

NA

BA

Scholen

NA

Pagina 2 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

PER

A.1-20

Aandacht voor schoolomgevingen

Stadsregio: Schoolomgeving

Verkeersveiligheid

Hoog

Gemeenten

BA

PER

A.1-26

Opmaak Mober/Mobiliteitstoets bij belangrijke ruimtelijke projecten

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Gemeenten

NA

PER

B.1-21

Aandacht voor categorisering voetgangersgebied bij heraanleg straten

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Gemeenten

NA

PER

B.1-22

Versterking voetgangersnetwerk op buurtniveau

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Gemeenten

BA

PER

B.2-41

Screening fietsinfrastructuur ifv normen fietsvademecum en comfort

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

2.500,00 €

Middel

Stadsregio

NA

PER

B.3-2

Screening halteinfrastructuur naar inrichtingseisen - aanpassen waar nodig

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

2.500,00 €

Middel

Stadsregio

PER

B.4-61

Geleidelijke invoering zone 30 en/of woonerven in verblijfsgebieden

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

15.000,00 €

Hoog

Turnhout

PER

B.4-62

Aandacht voor inrichting kruispunten voorrangswegen ifv benadrukken voorrangsregels en waarborgen veiligheid zwakke weggebruiker

Beerse: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

PER

B.5-3

Monitoring afwikkeling kruispunt N12-N132 ifv ontwikkeling industrie Beerse Zuid

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg/Turnho utseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

VVM - De Lijn Gemeenten

NA

BA

MOW - AWV

NA

BA

Pagina 3 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

PER

B.6-11

Controle op foutparkeren ter hoogte van VosselaarCentrum

Vosselaar Noord: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Politiezone

NA

PER

B.6-5

Verhoogde controle op parkeerduur en foutparkeren

Beerse Kanaal-N12: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

Politiezone

NA

PER

B.6-7

Opvolging parkeerbeleidsplan Turnhout

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

NA

PER

B.6-9

Bijkomende plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap (omgeving primaire attractiepolen)

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Hoog

Gemeenten

NA

PER

B.7-1

Onderhoud fietsenstallingen en haltevoorzieningen aan belangrijke haltes langs N12

Stadsregio: Wegsegment N12 Antwerpseweg / Turnhoutseweg / Antwerpsesteenweg / Steenweg op Antwerpen

Verkeersleefbaarheid

Middel

Beerse

PER

B.8-2

Uitbouw ROC met aandacht voor effect toekomend wegtransport op omliggende woon- en groengebieden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Milieu

Hoog

Gemeenten

nv De Scheepvaart

BA

PER

C.1-1

Campagne: met de fiets naar het werk

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

20.000,00 €

Hoog

Stadsregio

Bedrijven

BA

PER

C.1-2

Project duurzaam naar school

Beerse: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

15.000,00 €

Hoog

Beerse

Scholen

NA

PER

C.1-7

Opmaak en update schoolvervoerplannen per (cluster van) scholen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

50.000,00 €

Hoog

Stadsregio

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

VVM - De Lijn Vosselaar

NA

BA

Pagina 4 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

PER

C.1-8

Opmaak vervoersplannen voor grote publiekstrekkers en evenementen stimuleren

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

Middel

Gemeenten

Stadsregio

NA

PER

C.2-1

Evaluatie derde betalerssysteem openbaar vervoer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

Gemeenten

VVM - De Lijn Stadsregio

NA

PER

C.3-6

Mobiliteitscampagnes in scholen

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

Middel

Stadsregio

PER

C.4-1

Controle op uitrusting fietsen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

Politiezone

NA

PER

C.4-2

Controles op doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Politiezone

NA

PER

C.5-6

Mobiliteitscampanges voor winkels

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

Middel

Stadsregio

PER

C.6-1

Intergemeentelijk mobiliteitsoverleg

Stadsregio: Niet relevant

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Stadsregio

Gemeenten

BA

PER

C.6-2

Verdere uitbouw intergemeentelijke mobiliteitsdienst

Stadsregio: Niet relevant

Verkeersleefbaarheid

Middel

Stadsregio

Gemeenten

NA

PER

C.7-2

Opvolging aantal reizigers en op/afstappers bus

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Middel

VVM - De Lijn

Gemeenten

NA

PER

C.7-3

Opvolging hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Politiezone

Stadsregio

NA

PER

C.7-4

Opvolging gereden snelheden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Middel

Politiezone

Stadsregio

NA

PER

C.7-5

Uitbouw van netwerk met vaste telpunten op de gewestwegen

Stadsregio: Gebiedsdekkend op alle gewestwegen

Verkeersleefbaarheid

Middel

MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

15.000,00 â&#x201A;Ź

15.000,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Scholen

Gemeenten Bedrijven

Stadsregio Gemeenten

BA

BA

NA

Pagina 5 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

PER

C.7-6

Registreren, opvolgen en analyseren van ongevallen in de stadsregio

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

Hoog

Politiezone

PER

C.7-7

Monitoring gebruik parkeerareaal

Stadsregio: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Gemeenten

KT

A.1-17

Heizijdse Velden: Bruyne Strijd 2 - woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Bruyne Strijd 2

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn Privé

NA

KT

A.2-1

ROC (Regionaal Overslagcentrum voor Containertransport)

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Industrie Beerse Kanaalzone

Milieu

Hoog

Bedrijven

nv De Scheepvaart Beerse

BA

KT

A.2-7

Uitvoering SWO stationsomgeving (herinrichting omgeving station Turnhout-Centraal en reizigersinfrastructuur, haalbaarheidsstudie Turnhout-Zuid, ontdubbeling spoor Turnhout-Tielen, inplanting haltes De Lijn)

Turnhout Centraal: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

KT

A.2-8

Turnova

Turnhout Centraal: Centrum Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

KT

B.1-11

Beveiliging kruispunt Polderstraat - Steenweg op Oosthoven (N12) voor voetgangers (en fietsers)

Oud-Turnhout Oosthoven: Kruispunt Steenweg op Oosthoven N12

Verkeersveiligheid

350.000,00 €

KT

B.1-12

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg Bergeneindsepad/Molenstraa t voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

Verkeersveiligheid

10.000,00 €

Stadsregio Turnhout

200.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Stadsregio Provincie Gemeenten

NA

NA

VVM - De Lijn NMBS EIS

NA

Privé

Turnhout

NA

Middel

Oud-Turnhout

MOW - AWV

NA

Hoog

Vosselaar

MOW - AWV

NA

Pagina 6 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 30.000,00 €

KT

B.1-13

Beveiliging oversteek Grotenhoutlaan aan Zwartgoorheide (Giels Bos)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Grotenhoutlaan ter hoogte van Zwartgoorheide (Giels Bos)

Verkeersveiligheid

KT

B.1-15

Ruimer autoluw winkelwandelgebied in het centrum van Turnhout

Turnhout Centraal: Centrum Gebied tussen Grote Markt & station en het begin van daarop uitkomende straten

Verkeersleefbaarheid

KT

B.1-16

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Guldensporenlei en De Merodelei

Turnhout Centraal: Wijk tussen Guldensporenlei en De Merodelei

Verkeersleefbaarheid

KT

B.1-17

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Spoorwegstraat en Korte Vianestraat

Turnhout Centraal: Wijk tussen Spoorwegstraat en Korte Vianestraat

KT

B.1-18

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Korte Vianestraat en Herentalsstraat

KT

B.1-2

KT

KT

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Middel

Vosselaar

Middel

Turnhout

BA

30.000,00 €

Hoog

Turnhout

NA

Verkeersleefbaarheid

30.000,00 €

Middel

Turnhout

NA

Turnhout Centraal: Wijk

Verkeersleefbaarheid

30.000,00 €

Middel

Turnhout

NA

Beveiliging kruispunt Kuiltjesstraat - Steenweg op Ravels (N12) voor voetgangers (en fietsers)

Oud-Turnhout Oosthoven: Kruispunt Steenweg op Ravels N12

Verkeersveiligheid

200.000,00 €

Middel

Oud-Turnhout

B.1-20

Opmaak implementatieplan wensbeeld voetgangerszones

Turnhout: Gebiedsdekkend

Verkeersveiligheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

B.1-24

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg (N12) Beersebaan / Hofeinde voor voetgangers (en fietsers)

Verkeersveiligheid

10.000,00 €

Hoog

Vosselaar

Stadsregio Turnhout

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Privé

BA/NA

MOW - AWV

NA

NA

NA

MOW - AWV

NA

Pagina 7 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 150.000,00 €

KT

B.1-25

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg (N12) Dennedreef/Sparrenhof voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerspesteenweg N12

Verkeersveiligheid

KT

B.1-3

Beveiliging kruispunt Antwerpsesteenweg/Turnho utseweg (N12) Bisschopslaan/Gierleseweg (N132) voor voetgangers (en fietsers) (gekoppeld aan totale herinrichting N132)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg/Turnho utseweg N12

Verkeersveiligheid

KT

B.1-5

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) - Visbeekstraat voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

KT

B.2-1

Inventarisatie trage wegen

Oud-Turnhout: Gebiedsdekkend

KT

B.2-11

Aanleggen vrijliggende fietspaden langs Leiseinde (functionele route)

KT

B.2-18

KT

B.2-26

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Hoog

Vosselaar

MOW - AWV

NA

Hoog

MOW - AWV

Beerse

NA

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

NA

Verkeersleefbaarheid

30.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

Turnhout Zuid: Wegsegment Leiseinde Zevendonk tot grens Tielen

Verkeersveiligheid

608.000,00 €

Hoog

Turnhout

Aanleg fietsverbinding Bergstraat - Lage Mierdse Weg

Oud-Turnhout: Wegsegment Tussen Bergstraat en Lage Mierdse Weg

Toegankelijkheid

160.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

Privé

NA

Aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Oosthoven/Heerestraat (functionele route)

Oud-Turnhout: Wegsegment Steenweg op Oosthoven/Heerestraat tussen De Hoogt en centrum Oud-Turnhout

Verkeersveiligheid

2.000.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

Provincie

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Regionale Landschap

NA

Provincie MOW AWV

BA

Pagina 8 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

KT

B.2-27

Bouw nieuwe fietsbrug over kanaal Dessel-Schoten in kader van lange afstands fietsroute (fiets-o-strade)

Turnhout Centraal: Bovenlokaal Bels Lijntje

Bereikbaarheid

1.155.000,00 €

Hoog

Turnhout

KT

B.2-28

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad Steenweg op Oosthoven (functionele fietsroute)

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Oosthoven

Verkeersveiligheid

116.100,00 €

Hoog

Turnhout

KT

B.2-3

Ongelijkvloerse fietskruising ring (R13) - Oude Dijk/Kwakkelstraat (alternatieve route)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

BA

KT

B.2-30

Beveiliging schoolfietsroutes: ontdubbelen fietspad Kastelein (N119) tussen ring (R13) en kanaal (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Kastelein N119

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

Provincie

BA

KT

B.2-33

Brug 5 - Heilaarstraat (N132) - over kanaal DesselSchoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade - kruising functionele fietsroute)

Beerse: Kruispunt Merksplasseweg Brug 5

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

KT

B.2-37

Beveiliging fietsoversteek Steenweg op Zevendonk (N19) ter hoogte van Zevendonk (kruising met functionele route)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

Hoog

KT

B.2-38

Opmaak fasering voor de uitvoering van de gemeentelijke hoofdfietsroutes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Middel

Stadsregio Turnhout

182.400,00 €

2.500,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Provincie

BA/NA BA

BA

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

BA

Turnhout

MOW - AWV

NA

Gemeenten

Stadsregio

NA

Pagina 9 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

KT

B.2-40

Voorzien van comfortabele en diefstalveilige fietsenstallingen bij attractiepolen, overdekt aan het station en de belangrijke OV-haltes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

Gemeenten

KT

B.2-43

Aanleg vrijliggende fietspaden Gierleseweg/Gierlebaan (N132) (functionele fietsroute)

Stadsregio: Wegsegment Gierleseweg / Gierlebaan N132

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

KT

B.2-47

Aanleg vrijliggende fietspaden (alternatieve route)

Beerse Zuid: Wegsegment Lilsedijk

Verkeersveiligheid

Hoog

IOK

KT

B.2-48

Aanleg aanliggende fietspaden vanaf einde zone 30 (functionele route)

Beerse Zuid: Wegsegment Kerkstraat N104

Verkeersveiligheid

350.000,00 â&#x201A;Ź

Hoog

Beerse

KT

B.2-5

Aanpassen categorisering fietsroute Lukerstraat/Dahliastraat en Steenweg op Oosthoven/Koningin Elisabethlei

Turnhout Centraal: Wegsegment

Bereikbaarheid

0,00 â&#x201A;Ź

Laag

Turnhout

KT

B.2-51

Beveiligen kruispunt Nieuwe Dreef (of parallelweg) Oostmalseweg voor fietsers (gekoppeld aan totale herinrichting)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Nieuwe Dreef / Oostmalseweg

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

BA

KT

B.2-53

Brug 4 - Opstal - over kanaal Dessel-Schoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade kruising lokale fietsroute)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Oosteneinde Brug 4

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

VVM - De Lijn NMBS

BA/NA

Vosselaar Provincie MOW AWV

Provincie

Beerse

Provincie MOW AWV Provincie

BA

BA

NA

BA

NA

Pagina 10 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Beerse Kanaal-N12: Buitengebied Kanaal Dessel-Schoten fietsroute aan zuidzijde

Bereikbaarheid

800.000,00 €

KT

B.2-54

Aanleg fiets-o-strade langs kanaal Dessel-Schoten (zuidzijde)

KT

B.2-56

Aanleg aanliggende fietspaden (gekoppeld aan totale herinrichting) (lokale hoofdroute)

KT

B.2-60

Aanleg vrijliggende fietspaden Zilvereind (N104) (functionele route)

Beerse Zuid: Wegsegment Zilvereind N104

Verkeersveiligheid

KT

B.2-61

Aanleg vrijliggend fietspad Merksplasseweg (N132) (functionele route)

Beerse Noord: Wegsegment Merksplasseweg N132

Verkeersveiligheid

KT

B.2-63

Aanleg aanliggende en vrijliggende fietspaden Rijkevorselseweg (gekoppeld aan totale herinrichting) (functionele route)

Beerse Noord: Wegsegment Rijkevorselseweg

KT

B.2-65

Aanleggen aanliggende fietspaden (+totale herinrichting)

KT

B.2-67

Bekijken noodzaak fietspaden op bereikbaarheidsassen

Stadsregio Turnhout

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

BA

Hoog

Beerse

Middel

Beerse

3.500.000,00 €

Hoog

Beerse

700.000,00 €

Hoog

Beerse

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

BA

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Nieuwe Dreef (of parallelweg) ontsluitingsroute Kanaalzone voor zwaar verkeer

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

MOW - AWV

BA

Turnhout Centraal: Centrum Bereikbaarheidsassen

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Kapelstraat

Verkeersveiligheid

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Provincie

BA

Provincie MOW AWV MOW - AWV Infrax

BA

BA

NA

Pagina 11 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

KT

B.2-8

Brug 6 Schransdriesstraat - over kanaal Dessel-Schoten: aandacht voor kruising fietsroute (gekoppeld aan uitwerking fiets-o-strade functionele route)

KT

B.3-12

Afstemmen capaciteit bussen op exploitatievereisten en leefbaarheid verblijfsgebieden

Stadsregio: Gebiedsdekkend

KT

B.3-14

Aanpassing bushaltes Boomgaardplein

Turnhout Centraal: Centrum

Bereikbaarheid

KT

B.4-13

Invoering bereikbaarheidsas De Merodelei

Turnhout Centraal: Wegsegment De Merodelei

KT

B.4-2

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Merksplas

KT

B.4-26

KT

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Provincie nv De Scheepvaart MOW - AWV

BA

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Verkeersleefbaarheid

Middel

VVM - De Lijn

Gemeenten

BA

20.000,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Merksplas

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

Herinrichting doortocht Oosthoven

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Steenweg op Oosthoven / Steenweg op Ravels N18

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

B.4-27

Aanleg Noodboulevard

Turnhout Centraal: Wegsegment Noordboulevard

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

MOW - AWV Europa

BA

KT

B.4-33

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Kastelein (N12)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

BA

KT

B.4-36

Herinrichting Nieuwe Dreef of aanleg parallelweg

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Nieuwe Dreef

Bereikbaarheid

Hoog

Beerse

Stadsregio Turnhout

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Rijkevorselseweg Brug 6

1.428.274,00 €

1.300.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

MOW - AWV

Oud-

BA

NA

Pagina 12 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

KT

B.4-38

Herinrichting Pastoriestraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Pastoriestraat

Verkeersveiligheid

1.100.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

KT

B.4-39

Herinrichting Abdijstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Abdijstraat

Verkeersveiligheid

400.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

KT

B.4-4

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Merksplas

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Merksplas

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

KT

B.4-40

Herinrichting Kapelstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Kapelstraat

Verkeersveiligheid

1.400.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

KT

B.4-51

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Stationsstraat

Verkeersleefbaarheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

KT

B.4-52

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Wezenstraat tussen uitrit parking Warande en Kasteeldreef

Verkeersleefbaarheid

500,00 €

Middel

Turnhout

KT

B.4-56

Opmaak implementatieplan circulatie binnenstad

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

KT

B.4-57

Herinrichting kruispunt Gierleseweg (N132) Kempenlaan/Taxandrialaan (gekoppeld aan totale herinrichting)

Beerse Zuid: Kruispunt Gierleseweg N132

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

Beerse

BA

KT

B.4-64

Knippen Bleukenlaan voor autoverkeer

Turnhout Noord: Bleukenlaan

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

KT

B.4-7

Invoering bereikbaarheidsas De Merodelei

Turnhout Centraal: Wegsegment De Merodelei

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

Stadsregio Turnhout

0,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

NA

NA VVM - De Lijn

NA

Pagina 13 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

KT

B.5-1

Invoering doorritverbod voor vrachtwagens tussen Antwerpseweg (N12) en Oostmalseweg (N153)

Beerse Zuid: Gebiedsdekkend Omgeving Vlimmeren

Verkeersleefbaarheid

5.000,00 €

Hoog

Beerse

Lille

BA

KT

B.5-10

Aanleg nieuwe omleidingsweg vanaf terrein Terca Wienerberger (vanaf nieuwe brug tot Rijkevorselseweg)

Beerse Noord: Bedrijventerrein Industriezone Beerse Kanaalzone

Bereikbaarheid

800.000,00 €

Hoog

Beerse

Terca Wienerberger

NA

KT

B.5-11

Herinrichting Rijkevorselseweg (aanpassen aan zwaar vervoer ifv omleidingstracé)

Beerse: Wegsegment Rijkevorselseweg

Verkeersveiligheid

2.000.000,00 €

Hoog

Beerse

Provincie

NA

KT

B.5-12

Herinrichting Polendam Steenbakkersdam (aanpassen aan zwaar vervoer ifv omleidingsweg)

Beerse Noord: Bedrijventerrein Polendam / Steenbakkersdam Industrie Beerse Kanaalzone

Verkeersveiligheid

80.000,00 €

Hoog

MOW - AWV

KT

B.5-14

Realiseren nieuwe brug over Kanaal Dessel-Schoten thv Nieuwe Dreef of parallelweg

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Nieuwe Dreef

Bereikbaarheid

1.300.000,00 €

Hoog

nv De Scheepvaart

Beerse

BA

KT

B.5-2

Invoering doorritverbod vrachtwagens in de zone Kanaal-N12-VosselaarNieuwe Dreef (of parallelweg)

Beerse Kanaal-N12: Centrum

Verkeersleefbaarheid

5.000,00 €

Hoog

Beerse

Vosselaar

BA

KT

B.5-4

Aanleg rotonde kruising Nieuwe Staatsbaan (N139) Steenweg op Mol (N18)

Oud-Turnhout Zwaneven: Kruispunt Steenweg op Mol N18

Verkeersleefbaarheid

Hoog

MOW - AWV

Oud-Turnhout

NA

KT

B.5-7

Parkeerstrategie vrachtwagens langs ring (R13) en steenwegen uitwerken

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Gemeenten

MOW - AWV

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

BA

Pagina 14 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 800.000,00 €

KT

B.5-9

Aanleg nieuwe omleidingsweg terrein La Mettallo Chimique (vanaf Nieuwe Dreef of parallelweg tot nieuwe brug)

Beerse Kanaal-N12: Bedrijventerrein Industrie Beerse Kanaalzone

Bereikbaarheid

KT

B.6-1

Reorganisatie parking Boomgaardplein ifv uitbreiding bushaltes

Turnhout Centraal: Centrum Boomgaardplein

KT

B.6-3

Uitbouw parking Turnova

KT

B.6-4

Verduidelijken parkeervakken kern Beerse

KT

C.1-4

Opmaak schoolvervoerplannen Reuzepas

Oud-Turnhout Oosthoven: Schoolomgeving

Verkeersveiligheid

KT

C.1-5

Opmaak bedrijvenbereikbaarheidskaa rt

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

KT

C.1-6

Opmaak bedrijfsvervoerplannen per bedrijvenzone

Stadsregio: Bedrijventerrein

KT

C.1-9

Opmaak vervoersplan voor gemeentelijke administraties

KT

C.3-1

KT KT

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Hoog

Beerse

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

Turnhout Centraal: Centrum parking Turnova

Bereikbaarheid

Hoog

Privé

Beerse Kanaal-N12: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

Beerse

Hoog

Stadsregio

Scholen OudTurnhout

NA

10.000,00 €

Middel

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

BA

Bereikbaarheid

30.000,00 €

Middel

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

BA

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

8.000,00 €

Hoog

Stadsregio

Informatiecampange ivm beleidskeuzes mobiliteitsplan

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Stadsregio

NA

C.3-2

Communicatie omtrent nieuwe circulatie binnenstad

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

Turnhout

NA

C.3-3

Informatie op bus en aan haltes over nieuwe lijnvoering

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Toegankelijkheid

Middel

VVM - De Lijn

Stadsregio Turnhout

10.000,00 €

8.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

La Mettallo Chimique

BA/NA NA

NA

Turnhout

NA

NA

Gemeenten

Gemeenten

NA

NA

Pagina 15 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 10.000,00 €

KT

C.3-4

Promoten gemeentelijke hoofdfietsroutes

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Milieu

KT

C.4-3

Opmaak handhavingsplan snelheid

Stadsregio: Gebiedsdekkend

KT

C.4-4

Opmaak handhavingsplan parkeren

KT

C.5-1

KT

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Middel

Stadsregio

Verkeersveiligheid

Middel

Politiezone

NA

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

Middel

Politiezone

NA

Uitwerking (toeristische) voetgangersbewegwijzering waar wenselijk (uniform voor de stadsregio)

Stadsregio: Centrum

Toegankelijkheid

Middel

Turnhout

C.5-2

Bewegwijzering industriezones (uniform systeem cfr Turnhout & OudTurnhout)

Beerse: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

30.000,00 €

Hoog

Beerse

KT

C.5-3

Aangeven randparkings met bewegwijzering (voor automobilisten én voetgangers)

Oud-Turnhout Centrum: Centrum

Bereikbaarheid

3.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

MOW - AWV

NA

KT

C.5-4

Aanvullen bewegwijzeringsplan industrie Turnhout ifv uitbreiding Veedijk

Turnhout: Bedrijventerrein Veedijk

Bereikbaarheid

10.000,00 €

Middel

Turnhout

Parkmanagment

BA

KT

C.5-5

Opmaak van doelengerichte fietsbewegwijzering

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

800.000,00 €

Hoog

Stadsregio

Gemeenten

NA

KT

C.5-7

Invoering parkeerbewegwijzering

Turnhout Centraal: Centrum

Bereikbaarheid

480.000,00 €

Hoog

Turnhout

NA

MLT

A.1-10

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Baron Du Fourstraat Heilig Graf

Verkeersveiligheid

250.000,00 €

Middel

Turnhout

BA

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Gemeenten

NA

Gemeenten

WIB

NA

VOKA

AWV

NA

Pagina 16 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

MLT

A.1-12

Aanleg leefbare schoolomgevingen (gekoppeld aan totale heraanleg straat)

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie

BA

MLT

A.1-13

Melkhoek woonontwikkeling

Turnhout Centraal: Wijk

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

Privé

NA

MLT

A.1-18

Heizijdse Velden: Kastelein woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Kastelein

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

MLT

A.1-21

Herinrichting doortocht Antwerpsesteenweg (N12) Vosselaar Centrum

Vosselaar: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

Verkeersveiligheid

300.000,00 €

Hoog

MOW - AWV

MLT

A.1-22

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Koningin Astridlaan

Verkeersleefbaarheid

585.600,00 €

Middel

Turnhout

MLT

A.1-25

Update afbakeningsplan bebouwde kom

Beerse: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

Beerse

MOW - AWV

BA

MLT

A.1-3

Leefbare schoolomgeving Reuzenpas

Oud-Turnhout Oosthoven: Schoolomgeving Reuzenpas

Verkeersveiligheid

Middel

Oud-Turnhout

MOW - AWV

BA

MLT

A.1-4

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Apostoliekenstraat Smisken

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

Privé

BA

MLT

A.1-5

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Tramstraat KTA en Middelares

Verkeersveiligheid

Middel

Turnhout

Stadsregio Turnhout

10.000,00 €

5.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

VVM - De Lijn Privé

NA

Vosselaar

NA

BA

BA

Pagina 17 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

MLT

A.1-6

Aanleg leefbare schoolomgeving

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Zandstraat

Verkeersveiligheid

5.000,00 €

Middel

Turnhout

BA

MLT

A.1-7

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Boomgaardstraat Atheneum

Verkeersveiligheid

5.000,00 €

Middel

Turnhout

BA

MLT

A.1-8

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving Kasteeldreef SintVictor

Verkeersveiligheid

5.000,00 €

Middel

Turnhout

BA

MLT

A.1-9

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Turnhout Centraal: Schoolomgeving P. De Nefstraat College

Verkeersveiligheid

192.500,00 €

Hoog

Turnhout

BA

MLT

A.2-6

Lebon

Turnhout Centraal: Centrum

Bereikbaarheid

Laag

Privé

Turnhout

NA

MLT

B.1-1

Beveiliging kruispunt Antwerspesteenweg (N12) Jagerslaan/Weigang voor voetgangers (en fietsers)

Vosselaar Noord: Kruispunt Antwerpsesteenweg N12

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Middel

Vosselaar

MOW - AWV

NA

MLT

B.1-10

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Kleine Reesdijk voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

NA

MLT

B.1-14

Voorzien van poortconstructies aan de komgrens

Beerse: Gebiedsdekkend

Verkeersleefbaarheid

150.000,00 €

Middel

Beerse

MOW - AWV

BA

MLT

B.1-19

Wijkcirculatiemaatregelen tussen Herentalsstraat en Otterstraat - na uitvoering Muylenberg

Turnhout Centraal: Wijk

Verkeersleefbaarheid

30.000,00 €

Hoog

Turnhout

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

NA

Pagina 18 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

MLT

B.1-4

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) - SintCorneliusstraat/Lilsedijk voor voetgangers (en fietsers)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

MLT

B.1-6

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) - Slachthuisstraat voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

MLT

B.1-7

Beveiliging kruispunt Steenweg op Antwerpen (N12) - doorsteek Galgbeekweg voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Centraal: Kruispunt Steenweg op Antwerpen N12

MLT

B.1-8

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Everdongenlaan voor voetgangers (en fietsers)

MLT

B.1-9

MLT

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Middel

Beerse

MOW - AWV

NA

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

NA

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

NA

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

NA

Beveiliging kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - doorsteek Tielendijk voor voetgangers (en fietsers)

Turnhout Zuid: Kruispunt Steenweg op Zevendonk N19

Verkeersveiligheid

50.000,00 €

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

NA

B.2-16

Inventarisatie trage wegen

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Middel

Gemeenten

NA

MLT

B.2-17

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Rubensstraat/Korte Gasthuisstraat

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

NA

MLT

B.2-2

Aanleg vrijliggende fietspaden in industriezone fase 2

Turnhout: Bedrijventerrein Industrie Turnhout Zuid

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

BA

Stadsregio Turnhout

1.078.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Pagina 19 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 150.000,00 €

MLT

B.2-20

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Nieuwe Dreef (of parallelweg) voor fietsers

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

MLT

B.2-25

Ongelijkvloers fietskruising ring (R13) - Bentelloop (lokale hoofdroute)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

MLT

B.2-29

Beveiliging schoolfietsroutes: verhoogd aanliggend/vrijliggend fietspad op Steenweg op Mol (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Mol

Verkeersveiligheid

MLT

B.2-31

Beveiliging schoolfietsroutes: Rubensstraat/Korte Vianestraat/Victoriestraat (functionele route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Rubensstraat/Korte Vianestraat/Victoriestra at

Verkeersveiligheid

MLT

B.2-35

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) - SintCorneliusstraat/Lilsedijk voor fietsers (kruising functionele route alternatieve route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg N12

MLT

B.2-4

Ongelijkvloerse fietskruising ring (R13) - Gierledreef (lokale route)

MLT

B.2-55

MLT

B.2-59

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Hoog

Beerse

MOW - AWV

BA

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

BA

150.000,00 €

Middel

Turnhout

Provincie MOW AWV

BA

15.000,00 €

Middel

Turnhout

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

MOW - AWV

NA

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

MOW - AWV

BA

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele fietsroute)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Heieinde

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

Provincie MOW AWV

BA

Beveiligen fietsoversteek Hei-einde - Beersedijk (gekoppeld aan fietspadenproject) (kruising met functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Hei-einde / Beersedijk

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie MOW AWV

BA

Stadsregio Turnhout

3.000.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

BA

Pagina 20 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 30.000,00 â&#x201A;Ź

MLT

B.2-6

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (lokale hoofdroute)

Turnhout Centraal: Wegsegment Oude Beersebaan/Kongostra at/Diksmuidestraat

Bereikbaarheid

MLT

B.2-64

Beveiligen kruispunt De Abt - Hei-einde voor fietsers (gekoppeld aan fietspadenproject) (kruising met functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Den Abt / Hei-einde

MLT

B.2-7

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (Lokale hoofdroute functionele route)

MLT

B.2-9

MLT

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Middel

Turnhout

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

Turnhout Centraal: Wegsegment Hoveniersstraat/Baron du Fourstraat

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

NA

Inrichting as als zachte as met prioriteit voor fietsers (lokale route)

Turnhout Centraal: Wegsegment Gierledreef/Zandstraat

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

NA

B.3-10

Upgraden lijndienst tussen Turnhout en centrumsteden tot IC-niveau (80km/u)

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Middel

NMBS

Stadsregio Gemeenten

BA

MLT

B.3-11

Uitwerken verbindende streeklijn Turnhout - Breda

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Hoog

Stadsregio

VVM - De Lijn Provincie Gemeenten

BA

MLT

B.3-13

Ontdubbeling spoorlijn 15 tussen Herentals en Turnhout

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Hoog

NMBS

Stadsregio Gemeenten

BA

MLT

B.3-15

Haalbaarheidsstudie heringebruikname spoorverbinding TurnhoutLeuven

Stadsregio: Bovenlokaal

Bereikbaarheid

Middel

VVM - De Lijn

Stadsregio Turnhout

600.000,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:56:17

NA

Provincie MOW AWV

Stadsregio NMBS Gemeenten

BA

NA

Pagina 21 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

VVM - De Lijn OudTurnhout MOW AWV

NA

MLT

B.3-16

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Stadsregio: Wegsegment Steenweg op Oosthoven N18 tussen centrum Turnhout en centrum Oosthoven

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

MLT

B.3-4

Uitwerking sneldienst Turnhout - Eindhoven

Stadsregio: Gebiedsdekkend

Bereikbaarheid

Hoog

Stadsregio

VVM - De Lijn Provincie Gemeenten

BA

MLT

B.3-5

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

NA

MLT

B.3-6

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Antwerpen / De Merodelei N12 tussen grens Vosselaar en centrum Turnhout

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

NA

MLT

B.3-7

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Stadsregio: Wegsegment Otterstraat / Stw op Mol / Stwop Turnhout N18 tussen centrum van Turnhout en OudTurnhout

Bereikbaarheid

Middel

Oud-Turnhout

MLT

B.3-8

Doorstromingsmaatregelen voor OV

Beerse: Wegsegment N132 Bisschopslaan / Kerkplein / Gemeenteplein / Gasthuisstraat / Vrijwilligersstraat / Peerdekensstraat / Heilaarstraat

Bereikbaarheid

Middel

MOW - AWV

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

VVM - De Lijn Turnhout MOW AWV

NA

VVM - De Lijn

NA

Pagina 22 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

VVM - De Lijn Vosselaar Turnhout

BA

MLT

B.3-9

Voorzien vrije busbaan ruimte reserveren voor doortrekking tram

Stadsregio: Bovenlokaal N12 tussen Malle en Turnhout

Bereikbaarheid

Hoog

MOW - AWV

MLT

B.4-10

Heraanleggen ring (R13) tussen N12-oost en N18 met inbegrip van ontsluiting Bentel (ventweg)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

Turnhout

BA

MLT

B.4-14

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Gierle

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Gierle

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

MLT

B.4-15

Onderzoek naar mogelijk sluipverkeer

Vosselaar Zuid: Wegsegment Visbeekstraat / Breemsedijk

Verkeersleefbaarheid

2.000,00 €

Middel

Vosselaar

MLT

B.4-16

Heraanleg Steenweg op Gierle (N140) - stedelijke ontsluiting

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

MLT

B.4-17

Maatregelen doorgaand verkeer

Oud-Turnhout Oosthoven: Wegsegment Leeuwerkstraat

Verkeersleefbaarheid

10.000,00 €

Middel

Oud-Turnhout

BA

MLT

B.4-18

Doorsteek Visbeekstraat Industrieterrein Visbeek knippen voor autoverkeer

Vosselaar Zuid: Bedrijventerrein Visbeekstraat

Verkeersleefbaarheid

2.000,00 €

Middel

Vosselaar

BA

MLT

B.4-20

Weren van sluipverkeer Vosselaar Noord - in samenspraak met Beerse

Vosselaar Noord: Wijk

Verkeersleefbaarheid

5.000,00 €

Middel

Beerse

MLT

B.4-22

Onderzoek sluipverkeer Rijdtstraat en de Breem ifv fietsroute

Vosselaar Zuid: Wegsegment Rijdtstraat / de Breem

Verkeersleefbaarheid

2.000,00 €

Middel

Vosselaar

Stadsregio Turnhout

Datum: 30/11/2010 13:56:17

BA

VVM - De Lijn Turnhout

Vosselaar

BA

BA

BA

Pagina 23 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 0,00 €

MLT

B.4-25

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Gierle

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Gierle

Verkeersleefbaarheid

MLT

B.4-28

Heraanleg kruispunt ring (R13) Steenweg op Mol (N18) incl. ontsluiting Colruyt en 2-Wheels / Blekerijstraat met aandacht voor fietsers

Turnhout: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

MLT

B.4-3

Invoering bereikbaarheidsas Graatakker

Turnhout Centraal: Wegsegment Graatakker

Verkeersleefbaarheid

MLT

B.4-30

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N12-oost en N18 met inbegrip van ontsluiting Bentel

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N12-oost en N18

Verkeersveiligheid

MLT

B.4-34

Herinrichting Boudewijnstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Bouwdewijnstraat

Verkeersveiligheid

MLT

B.4-35

Invoering bereikbaarheidsas Graatakker

Turnhout Centraal: Wegsegment Graatakker

MLT

B.4-37

Herinrichting Schransdriesstraat

MLT

B.4-42

Herinrichting Toekomstlaan

MLT

B.4-44

Herinrichting Molenberg

Stadsregio Turnhout

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

Hoog

Turnhout

Hoog

MOW - AWV

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

Middel

MOW - AWV

Turnhout

BA

1.000.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

Verkeersleefbaarheid

0,00 €

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

Beerse Noord: Wegsegment Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

0,00 €

Hoog

Provincie

Beerse Zuid: Wegsegment Toekomstlaan

Verkeersveiligheid

1.000.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

Verkeersveiligheid

650.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Molenberg

0,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

VVM - De Lijn

BA/NA NA

VVM - De Lijn Turnhout

BA

NA

Pagina 24 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

MLT

B.4-45

Herinrichting Molenstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Molenstraat

Verkeersveiligheid

100.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

MLT

B.4-49

Herinrichting Tempelstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Tempelstraat

Verkeersveiligheid

650.000,00 €

Middel

Beerse

Infrax

NA

MLT

B.4-53

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Noord: Centrum Otterstraat tussen inrit parking Turnova en Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

MLT

B.4-54

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Herentalsstraat tussen route naar parking Muylenberg en Grote Markt

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

MLT

B.4-55

Invoering filter voor autoverkeer

Turnhout Centraal: Centrum Begijnenstraat tussen Korte Begijnenstraat en Kasteeldreef

Verkeersleefbaarheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn

NA

MLT

B.4-58

Herinrichting Schransdriesstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Schransdriesstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

Provincie

NA

MLT

B.4-59

Heraanleg Steenweg op Gierle (N140) - stedelijke ontsluiting

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Gierle N140 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

BA

MLT

B.4-60

Herinrichting kruispunt Steenweg op Zevendonk (N19) - Schorvoortstraat

Turnhout R13-E34: Kruispunt Steenweg op Zevendonk / Schorvoortstraat N19

Verkeersveiligheid

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

BA

Stadsregio Turnhout

1.300.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Infrax

Pagina 25 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 31.600.000,00 €

MLT

B.4-63

Realisatie Stedelijk Plateau

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

MLT

B.4-8

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Stnwg op Mol (N18) incl. ontsluiting Colruyt en 2Wheels / Blekerijstraat met aandacht voor fietsers

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

MLT

B.6-11

Invoering blauwe zone met bewonerskaart

Vosselaar Noord: Wegsegment Antwerpsesteenweg N12 tussen Schoolstraat en Molenstraat

Verkeersleefbaarheid

MLT

B.6-2

Uitbouw parking Lebon

Turnhout Centraal: Centrum Parking Lebon

Bereikbaarheid

MLT

B.6-6

Uitbouw parking Muylenberg

Turnhout Centraal: Centrum Druivenstraat Parking Muylenberg

Verkeersleefbaarheid

MLT

B.6-8

Uitbouwen parking Wissel

Oud-Turnhout Centrum: Centrum Steenweg op Turnhout N18 Parking Wissel

Verkeersleefbaarheid

MLT

B.7-2

Stationsomgeving: uitvoering samenwerkingsovereenkoms t stationsomgeving: haalbaarheidsstudie Turnhout-Zuid en herinrichting stationsomgeving TurnhoutCentraal

Stadsregio Turnhout

Turnhout: Stationsomgeving

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Hoog

Turnhout

VVM - De Lijn MOW - AWV

BA

Hoog

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

BA

Middel

Vosselaar

Middel

Privé

Turnhout

NA

2.160.000,00 €

Middel

Turnhout

Privé

NA

200.000,00 €

Hoog

Oud-Turnhout

Middel

NMBS

2.000,00 €

Bereikbaarheid

Datum: 30/11/2010 13:56:17

NA

NA

VVM - De Lijn Turnhout

NA

Pagina 26 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

MLT

B.7-3

Onderzoek naar mogelijke bijkomende randparkings ten westen en ten noorden van Turnhout

Turnhout Centraal: Omgeving R13

Bereikbaarheid

MLT

C.3-5

Mobiliteitscampagnes voor bedrijven

Stadsregio: Niet relevant

Bereikbaarheid

MLT

C.7-1

Uitbouw en opvolging tellussen op belangrijkste fietsassen

Stadsregio: Gebiedsdekkend op belangrijke fietsassen

LT

A.1-14

Aanleg leefbare schoolomgevingen

LT

A.1-2

LT

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Middel

Turnhout

15.000,00 €

Middel

Stadsregio

Gemeenten Bedrijven

BA

Verkeersleefbaarheid

10.000,00 €

Laag

Stadsregio

Provincie Gemeenten

NA

Beerse Zuid: Schoolomgeving Hoogstraat

Verkeersveiligheid

500.000,00 €

Hoog

Beerse

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

350.000,00 €

Hoog

Beerse

MOW - AWV

BA

A.1-23

Aanleg leefbare schoolomgevingen (gekoppeld aan totale heraanleg straat)

Beerse Kanaal-N12: Schoolomgeving Albertstraat

Verkeersveiligheid

Hoog

Beerse

MOW - AWV

NA

LT

A.1-24

Aanleg leefbare schoolomgevingen

Beerse Kanaal-N12: Karel Van Nyenlaan

Verkeersveiligheid

Hoog

MOW - AWV

Beerse

NA

LT

A.2-3

Innovatiepark

Turnhout Centraal: Stationsomgeving

Verkeersleefbaarheid

Laag

Privé

Turnhout

NA

LT

A.2-4

Innovatiepool Zorg

Turnhout Centraal: Centrum

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

LT

A.2-9

Heizijdse Velden: Heizijde woonontwikkeling

Turnhout Noord: Wijk Heizijde

Verkeersleefbaarheid

Middel

Turnhout

LT

B.2-10

Realisatie non-stop hoofdroute langs het spoor (fiets-o-strade)

Turnhout: Bovenlokaal langs spoorlijn

Bereikbaarheid

Laag

Turnhout

Stadsregio Turnhout

600.000,00 €

500.000,00 €

1.562.846,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

NA

NA

VVM - De Lijn NMBS MOW - AWV VVM - De Lijn Privé Provincie MOW AWV

NA NA BA

Pagina 27 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

LT

B.2-12

Onderzoek haalbaarhied fietsweg tussen Speelkaartenstraat en wijk Vogelzanglaan (lokale route)

Stadsregio: Buitengebied tussen Speelkaartenstraat en wijk Vogelzanglaan

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

LT

B.2-13

Aanleg Kleine en Grote Reesdijk als fietsroute richting Kasterlee (alternatieve route)

Turnhout Zuid: Wegsegment Kleine Reesdijk/Grote Reesdijk

Bereikbaarheid

Laag

Kasterlee

Turnhout Provincie MOW AWV

BA

LT

B.2-14

Aanleggen bovenlokaal functionele fietsroute ten noorden van E34 (functionele route)

Turnhout R13-E34: Buitengebied langs noordzijde E34 tussen Steenweg op Zevendonk en Steenweg op Gierle

Bereikbaarheid

Laag

Turnhout

Provincie MOW AWV

BA

LT

B.2-19

Zoeken naar fietsdoorsteek tussen Wetschot en Beerseheide (lokale hoofdroute)

Beerse Zuid: Buitengebied

Bereikbaarheid

Laag

Beerse

LT

B.2-21

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Schrieken voor fietsers (kruising functionele route lokale route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerspeweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

MOW - AWV

BA

LT

B.2-22

Beveiliging kruispunt Antwerpseweg (N12) Bareelstraat/Beemdenstraat voor fietsers (gekoppeld aan aanleg leefbare schoolomgeving) (kruising lange afstandsfietsroute functionele route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

MOW - AWV

BA

LT

B.2-23

Beveiligen kruispunt Antwerspeweg (N12) Egelspoelstraat (kruising functionele route - lokale route)

Beerse Noord: Kruispunt Antwerpseweg N12

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

Provincie MOW AWV

BA

Stadsregio Turnhout

0,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Vosselaar

BA/NA BA

NA

Pagina 28 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

LT

B.2-24

Beveiligen kruispunt Turnhoutseweg (N12) Pastoriestraat/Kempenlaan voor fietsers (kruising functionele route - lokale route)

Beerse: Kruispunt Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

LT

B.2-32

Realisatie van fietsdoorsteek tussen Oude Beersebaan en Steenweg op Antwerpen (N12) (in kader stadsbos)

Turnhout Centraal: Recreatiezone Stadsbos

Bereikbaarheid

LT

B.2-34

Beveiligen kruispunt Turnhoutseweg (N12) Heibergstraat (kruising met functionele route)

Beerse Noord: Kruispunt Turnhoutseweg N12

LT

B.2-44

Realisatie van fietsdoorsteken vanaf de fiets-o-strade Kanaal DesselSchoten in kader van project stadsbos

LT

B.2-45

LT

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer Laag

Beerse

Laag

Turnhout

Verkeersveiligheid

Laag

Stadsregio: Recreatiezone Stadsbos

Bereikbaarheid

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Beukenlaan

Verkeersveiligheid

B.2-46

Aanleg aanliggende fietspaden (functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Houtseweg

LT

B.2-49

Beveiliging kruispunt Steenweg op Gierle (N140) - De Breem/Veedijk voor fietsers (kruispunt functionele route - lokale hoofdroute)

LT

B.2-50

Aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Sevendonk (functionele route)

Stadsregio Turnhout

Partners

BA/NA

MOW - AWV

BA

Provincie MOW AWV

BA

Beerse

MOW - AWV

BA

Laag

Beerse

Vosselaar Provincie

BA

150.000,00 €

Laag

Beerse

Provincie MOW AWV

NA

Verkeersveiligheid

400.000,00 €

Laag

Beerse

Provincie MOW AWV

NA

Vosselaar Zuid: Kruispunt Steenweg op Gierle N140

Verkeersveiligheid

200.000,00 €

Hoog

Vosselaar

Provincie MOW AWV

NA

Oud-Turnhout: Wegsegment Steenweg op Sevendonk

Verkeersveiligheid

Laag

Oud-Turnhout

Provincie MOW AWV

BA

144.000,00 €

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Pagina 29 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

LT

B.2-57

Aanleg aanliggende fietspaden (gekoppeld aan herinrichting) (functionele route)

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Bisschopslaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

Beerse

Provincie MOW AWV

BA

LT

B.2-58

Beveiligen kruispunt Gierlesebaan (N132) Kempenlaan/Taxandrialaan voor fietsers (kruising functionele route - lokale route)

Beerse Zuid: Kruispunt Gierlesebaan N132

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

Provincie MOW AWV

BA

LT

B.2-62

Aanleg vrijliggende fietspaden Oosteneinde (lokale route)

Beerse Noord: Wegsegment Oosteneinde

Verkeersveiligheid

Laag

Beerse

Provincie

BA

LT

B.2-66

Beveiliging kruispunt Gierlebaan (N132) Beerseheide / R Sniederpad (kruispunt functionele route - lokale hoofdroute)

Vosselaar Zuid: Kruispunt Beersebaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

Vosselaar

MOW - AWV

NA

LT

B.3-1

Opmaak haalbaarheidsstudie doortrekking tram MalleTurnhout

Stadsregio: Wegsegment N12

Bereikbaarheid

Hoog

VVM - De Lijn

Gemeenten

BA

LT

B.4-1

Heraanleggen ring (R13) tussen N119 en N12-oost 2X1 rijstroken

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Laag

MOW - AWV

Turnhout

BA

LT

B.4-11

Heraanleggen ring (R13) tussen N18 en N19 met inbegrip van ontsluiting Carrefour en Brico (ventwegen)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

Turnhout

BA

LT

B.4-12

Heraanleggen ring (R13) tussen N140 en N12-west (ventwegen)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

Turnhout

BA

Stadsregio Turnhout

1.500.000,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Pagina 30 van 32


Actie

Timing WD nr

Locatie

Hoofddoelstelling

Raming 350.000,00 €

Prioriteit Initiatiefnemer

B.4-19

Herinrichting handelskern Kerkstraat (N104) Vlimmeren

Beerse Zuid: Centrum Kerkstraat N104 binnen zone 30 gebied

Verkeersveiligheid

LT

B.4-23

Uitbouw N12 als laanstructuur

Stadsregio: Wegsegment N12 Antwerseweg/Turnhout seweg/Antwerpsesteen weg/ Steenweg op Antwerpen

Verkeersleefbaarheid

Middel

MOW - AWV

Stadsregio Gemeenten

BA

LT

B.4-24

Heraanleg kruispunt ring (R13) - Steenweg op Antwerpen (N12)

Turnhout Centraal: Kruispunt Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

BA

LT

B.4-29

Terugbrengen ring (R13) tussen N119 en N12-oost tot 2X1

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N119 en N12oost

Verkeersveiligheid

Laag

MOW - AWV

Turnhout

BA

LT

B.4-31

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N18 en N19 met inbegrip van ontsluiting Carrefour en Brico

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13 tussen N18 en N19

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

Turnhout

BA

LT

B.4-32

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N19 en N140 (Stedelijk plateau)

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

BA

LT

B.4-43

Herinrichting Bisschopslaan (N132)

Beerse Noord: Wegsegment Bisschopslaan N132

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

LT

B.4-46

Herinrichting Albertstraat

Beerse Kanaal-N12: Wegsegment Albertstraat

Verkeersveiligheid

350.000,00 €

Middel

Beerse

LT

B.4-47

Herinrichting wijk Beekakkerstraat

Beerse Kanaal-N12: Wijk Beekakkerstraat

Verkeersveiligheid

950.000,00 €

Laag

Beerse

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Provincie

Infrax

BA/NA

LT

Stadsregio Turnhout

Beerse

Partners

Beerse

BA

MOW - AWV Infrax Infrax

NA

NA

NA

Pagina 31 van 32


Timing WD nr

Actie

Locatie

Hoofddoelstelling

LT

B.4-48

Herinrichting en beveiliging van kruipunten N12

Beerse Kanaal-N12: Kruispunt Antwerpseweg / Turnhoutseweg N12

Verkeersveiligheid

LT

B.4-5

Invoering bereikbaarheidsas Steenweg op Mol herinrichting Otterstraat

Turnhout Centraal: Wegsegment Steenweg op Mol

Verkeersleefbaarheid

LT

B.4-50

Heraanleg knooppunt 24 (E34/N19) inculsief rechtstreekse ontsluiting industrie

Turnhout R13-E34: Kruispunt E34

LT

B.4-6

Heraanleg Steenweg op Zevendonk (N19)

LT

B.4-9

LT

Raming

Prioriteit Initiatiefnemer

Partners

BA/NA

Vosselaar MOW AWV

BA

VVM - De Lijn

NA

Middel

Beerse

Hoog

Turnhout

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

BA

Turnhout R13-E34: Wegsegment Steenweg op Zevendonk N19 tussen ring (R13) en E34

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

VVM - De Lijn Turnhout

BA

Heraanleg baanvak ring (R13) tussen N140 en N12west

Turnhout Centraal: Wegsegment Ring rond Turnhout R13

Verkeersveiligheid

Middel

MOW - AWV

Turnhout

NA

B.5-13

Indien nodig: bijkomend onderzoek naar een alternatieve ontsluiting voor industriegebied Beerse Zuid

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Gierlebaan N132

Bereikbaarheid

Laag

Beerse

Vosselaar MOW AWV

NA

LT

B.5-8

Indien nodig: bijkomend onderzoek naar het nut van een omleidingsweg tussen Kanaalzone Oost en de ring (R13) of de Steenweg op Merksplas (N124)

Beerse Zuid: Bedrijventerrein Industriezone Beerse Kanaalzone Oost

Bereikbaarheid

Laag

Beerse

Turnhout Provincie MOW AWV

NA

LT

B.8-1

Haalbaarheid spoorontwikkeling 'Turnhout Logistiek'

Turnhout Zuid: Bedrijventerrein Turnhout Logistiek

Bereikbaarheid

Middel

Turnhout

Stadsregio NMBS Bedrijven

NA

Stadsregio Turnhout

349.000,00 â&#x201A;Ź

Datum: 30/11/2010 13:56:17

Pagina 32 van 32


P1013 â&#x20AC;&#x201C; MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT â&#x20AC;&#x201C; Beleidsplan

10.2.

Bijlage 2: Figuren Figuur B 1: Overzicht strategische ruimtelijke projecten ..................................................... 54 Figuur B 2: Overzicht wegencategorisering ....................................................................... 64 Figuur B 3: Attractiepolen Beerse .................................................................................... 67 Figuur B 4: Attractiepolen Turnhout ................................................................................. 67 Figuur B 5: Attractiepolen Oud-Turnhout .......................................................................... 67 Figuur B 6: Attractiepolen Vosselaar................................................................................. 67 Figuur B 7: Wensbeeld voetgangerszones Beerse .............................................................. 71 Figuur B 8: Wensbeeld voetgangerszones Turnhout........................................................... 71 Figuur B 9: Wensbeeld voetgangerszones Oud-Turnhout .................................................... 71 Figuur B 10: Wensbeeld voetgangerszones Vosselaar ........................................................ 71 Figuur B 11: Wensbeeld fietsroutenetwerk........................................................................ 77 Figuur B 12: Overzicht knelpunten fietsroutes ................................................................... 83 Figuur B 13: Mogelijke uitwerking wensbeeld openbaar vervoer voor de Stadsregio .............. 84 Figuur B 14: Circulatie bussen Turnhout-centrum .............................................................. 85 Figuur B 15: Circulatie bussen Turnhout-centrum (marktdagen & evenementen) .................. 85 Figuur B 16: Verkeercirculatie binnenstad ......................................................................... 89 Figuur B 17: Snelheidszones ........................................................................................... 92 Figuur B 18: Routes zwaar vervoer .................................................................................. 93

December 2010

120


Legende

Baarle-Hertog Hoogstraten

Ravels

x

wonen

x

commercieel

x

industrie

x

kantoor + wonen

x

recreatie

Merksplas

Rijkevorsel 16 19

15

11

14

9

Turnhout 10 20 26

1

2 24 23

6 21

29

Oud-Turnhout

7

22 8

5

12

28

Beerse

31

3

13

4

19 18

Vosselaar

27 30

33 32 25

Malle

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Lille

Figuur B1: Kasterlee

Overzicht strategische projecten

Zoersel 0

1

2

3

4

5 km

1011-041M P1013 26-11-2010


Legende Hoofdweg Primaire weg II Secundaire weg II Secundaire weg III Lokale weg I Lokale weg II Lokale weg III

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Figuur B2:

Wegencategorisering 0

1

2

3

4

5 km

1010-009M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

11

3

1 1 3 O S 2 P

S

6 S S1 2

S

G 6 5 S

12

8

7 S

4

Legende:

x x x x

Primair Secundair Tertiair Zones

Figuur B3:

N

Attractiepolen Beerse 0

400

800

1200

1600

2000 m

0912-849M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

Z S 3 S 4 16 S S 1 1 5 S 2 S 5

S 3

7

B

S

S

S S S 4

S

S

S

9 S 10

S 8 0 4 Z 6 S 2

8

9

7

9

10

Legende:

x x x x

Primair Secundair Tertiair Zones

Figuur B4:

N

Attractiepolen Turnhout 0

400

800

1200

1600

2000 m

0912-849M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

4

S 3

1 3 2 2 S S 2 1 1 S

S 3

Legende:

x x x x

Primair Secundair Tertiair Zones

Figuur B5:

N

Attractiepolen Oud-Turnhout 0

400

800

1200

1600

2000 m

0912-849M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

6

4 1 S G1 P 2 S 5 5

S 3

2

Legende:

x x x x

Primair Secundair Tertiair Zones

Figuur B6:

N

Attractiepolen Vosselaar 0

400

800

1200

1600

2000 m

0912-849M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

Legende:

type I type II - attractiezone type II - woonzone type III type III + extra kwaliteitseisen type IV Figuur B7:

N

Wensbeeld voetgangerszones Beerse 0

400

800

1200

1600

2000 m

1001-022M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

Legende:

type I type II - attractiezone type II - woonzone type III type III + extra kwaliteitseisen type IV samenhangend autoluw/vrij gebied stadshart (winkelen cultuur - erfgoed - wonen) Figuur B8:

N

Wensbeeld voetgangerszones Turnhout 0

400

800

1200

1600

2000 m

1001-022M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

Legende:

type I type II - attractiezone type II - woonzone type III type III + extra kwaliteitseisen type IV Figuur B9:

N

Wensbeeld voetgangerszones Oud-Turnhout 0

400

800

1200

1600

2000 m

1001-022M P1013 26-11-2010


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT

Legende:

type I type II - attractiezone type II - woonzone type III type III + extra kwaliteitseisen type IV Figuur B10:

N

Wensbeeld voetgangerszones Vosselaar 0

400

800

1200

1600

2000 m

1001-022M P1013 26-11-2010


Baarle- Hertog

Baarle-Hertog

Legende

Hoogstraten

non-stop hoofdroute bovenlokale route alternatieve bovenlokale route fietsroute lange afstand

Ravels

lokale hoofdfietsroute lokale route fietsroute lange afstand op alternatieve route/fiets-o-strade

Merksplas

Rijkevorsel

Tu rnhout

Oud-Turnhout

Beerse

Vosselaar

Malle

Retie

Lille

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Figuur B11:

Kasterlee

Wensbeeld fietsnetwerk 0

1

2

3

4

5 km

1002-194M P1013 26-11-2010


Legende gevaarlijk kruispunt ongelijkvloerse kruising gepland kwaliteit fietspad missing link 1

kwaliteit fietstunnel

1

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Figuur B12:

Knelpunten fietsnetwerk 0

1

2

3

4

5 km

1002-200M P1013 26-11-2010


Baarle-Hertog

Baarle-Hertog

Legende 460

Hoogstraten

Frequentie (dal)

Ravels

1

Beerse - Vosselaar Station

2/u

2

Lijn 2: Markt - Parkwijk Zevendonk

3/u

210 Turnhout - Gierle - Lille -

0,5/u

Poederlee - Herentals 305 Turnhout - Herentals -

1

Herselt - Leuven

Merksplas

400 Oostmalle - Hoogstraten

1

410 Antwerpen - Turnhout

2

416 Antwerpen - Wechelder-

1

zande -Turnhout 450

Rijkevorsel

417 Antwerpen - Zoersel -

1

Turnhout 430 Turnhout - Hoogstraten -

1

Meersel 431 Oostmalle - Rijkevorsel -

431 430

432

432 Brecht - Rijkevorsel 470 480

431

450 416 417 470 480

1 1

494 Geel - Westerlo - Ramsel -

210

1

Aarschot 480

431 410 416 417

400 410 417

1

470 Turnhout - Retie - Dessel -

Reusel

432

Beerse

1

460 Turnhout - Weelde - Baarle

480 Turnhout - Arendonk -

Oud-Turnhout

432

400

450 Tilburg - Poppel - Turnhout

Mol

430

S1

1

Merksplas - Beerse Turnhout

460

Tu rnhout

1

Beerse - Den Hout Turnhout

460 Vosselaar

305 430 494

S1

460

210

S2

470

416 305 494 430

Malle

Lille

Retie

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Figuur B13:

Kasterlee

Mogelijke uitwerking wensbeeld regiocirculatie openbaar vervoer 0

1

2

3

4

5 km

1003-086M P1013 02-06-2010


Legende 460

Frequentie (dal)

431 450

1

Beerse - Vosselaar Station

2/u

2

Lijn 2: Markt - Parkwijk Zevendonk

3/u

430 210 Turnhout - Gierle - Lille -

0,5/u

Poederlee - Herentals 470 480

305 Turnhout - Herentals -

1

Herselt - Leuven 400 Oostmalle - Hoogstraten

1

410 Antwerpen - Turnhout

2

416 Antwerpen - Wechelder-

1

zande -Turnhout 417 Antwerpen - Zoersel -

1

Turnhout 430 Turnhout - Hoogstraten -

1

Meersel 431 Oostmalle - Rijkevorsel -

1

Beerse - Den Hout Turnhout 432 Brecht - Rijkevorsel -

1

Merksplas - Beerse Turnhout S1 450 200-460

431 450 200-460

416 417 432 470 480

450 Tilburg - Poppel - Turnhout

1

460 Turnhout - Weelde - Baarle

1

470 Turnhout - Retie - Dessel -

1

Mol 480 Turnhout - Arendonk -

1

Reusel 494 Geel - Westerlo - Ramsel -

431 210 410

1

Aarschot

432 470 480 410 416 417 431 432 460

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Figuur B14: S1 210

0

200

400

600

800

S2 1000 m

S2 305 430 494

Mogelijke uitwerking buscirculatie binnenstad 1004-002M P1013 26-11-2010


Legende 200-460

Frequentie (dal)

431 450

430-490

1

Beerse - Vosselaar Station

2/u

2

Lijn 2: Markt - Parkwijk Zevendonk

3/u

200 Turnhout - Vosselaar -

1

Tielen - Kasterlee - Retie (gekoppeld aan lijn 460)

470 480

210 Turnhout - Gierle - Lille -

0,5/u

Poederlee - Herentals 305 Turnhout - Herentals -

1

Herselt - Leuven 200-460 431 432 450 470 480

431 450

S2 200-460 305 430-490 431 432 450 470 480 494

1

410 Antwerpen - Turnhout

2

416 Antwerpen - Wechelder-

1

zande -Turnhout 417 Antwerpen - Zoersel -

1

Turnhout

432 470 480 200-460 431 432 450 470 480

400 Oostmalle - Hoogstraten

430 Turnhout - Hoogstraten -

1

Meerse (gekoppeld aan lijn 490)l 431 Oostmalle - Rijkevorsel -

S2 305 430-490 432 470 480 494

1

Beerse - Den Hout Turnhout

432 470 480

432 Brecht - Rijkevorsel -

1

Merksplas - Beerse Turnhout 450 Tilburg - Poppel - Turnhout

1

460 Turnhout - Weelde - Baarle

1

(gekoppeld aan lijn 200) 470 Turnhout - Retie - Dessel -

1

Mol 480 Turnhout - Arendonk -

432 470 480

490 Turnhout - Geel - Westerlo 432 470 480

410 416 417 431 432 200-460

1

Reusel 1

- Aarschot (gekoppeld aan liin 430) 494 Geel - Westerlo - Ramsel -

1

Aarschot

S2 305 430-490 494

S1 210 S2 305 430-490 494 S2 305 430-490 494

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Figuur B15:

S1 210

0

200

400

600

800

S2 1000 m

S2 305 430-490 494

Mogelijke uitwerking buscirculatie binnenstad marktdagen en evenementen 1004-002M P1013 26-11-2010


Legende

Fase B

Ring Bereikbaarheidsas Auto-ontsluitingsas Autoluwe fietsroute - groene as (exacte ligging nog te bepalen) P P

P

primaire centrumparkings

P

secundaire centrumparkings

P

tertiaire centrumparkings wijkcirculatiemaatregelen

P

autoluw stadshart station zwembad schaatsbaan P

sporthal

P

cinema

W

Fase A

Warande Kasteel van Turnhout

P

P P

P P

P

P

WP P

P

P

P

P

P

P P

P

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Figuur B16:

Wensbeeld verkeerscirculatie Turnhout Centrum 0

100

200

300

400

500 m

1005 - 001C P1013 26-11-2010


Hoogstraten

Legende 30 km/u

Ravels

50 km/u 70 km/u 90 km/u 120 km/u te onderzoeken op straatniveau woonerf / 30 km/u / 50 km/u

Merksplas

Rijkevorsel

Arendonk Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar

Malle

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Retie

Beleidsplan

Lille

Figuur B17:

Theoretisch wensbeeld snelheid

Kasterlee 0

1

2

3

4

5 km

1010-008M P1013 26-11-2010


Legende

Baarle-Hertog Hoogstraten

voorkeursroutes in relatie tot E34 Ravels

routes voor verdere lokale ontsluiting open te houden alternatieven filter vrachtverkeer

Merksplas

Rijkevorsel

Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar

Malle

MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT Beleidsplan Lille

Figuur B18: Kasterlee

Routes zwaar vervoer

Zoersel 0

1

2

3

4

5 km

1010-001C P1013 26-11-2010


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.3.

Bijlage 3: Sneltoets

December 2010

121


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Naam van de Gemeente : Stad Turnhout, Gemeenten Beerse, Oud-Turnhout & Vosselaar Datum van de GBC: 12 oktober 2007 Aanwezigheidslijst: Naam Dimitri Gevers Leo Van Miert Medard Van der Steen Tom Hens Natalie Craeghs Hugo Meeus Kurt De Veughele Nico Gillis Gert Van Echelpoel Wout Baert André Arnauw Yves De Beleyr Dirk Moelans Marcel Verbruggen Stefan Van den Abbeele Pierre Rijckaert Rudy Hertsens

Dienst Schepen Stad Turnhout Schepen Oud-Turnhout Schepen Beerse Schepen Vosselaar Mobiliteitsambtenaar – Turnhout Diensthoofd Stad Turnhout Mobiliteitsambtenaar – Beerse Deskundige leefomgeving - Vosselaar Duurzaamheidsambtenaar – Oud-Turnhout Stadsregio Turnhout Provincie Antwerpen Vlaamse overheid – MOW Politiepost Turnhout Dienst Scheepvaart De Lijn – Antwerpen De Lijn – Antwerpen De Lijn – Antwerpen

Verontschuldigd: Naam Luc Buelens Marc Vanhee

Sneltoets 2007

Dienst NMBS Provincie Antwerpen

p. 1/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Inleiding

De sneltoets heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Volgens het nieuwe gemeentedecreet zal het gemeentelijk beleidsplan sturing geven aan het lokale beleid van een komende beleidsperiode. Er wordt in dit verband geopteerd om het gemeentelijk mobiliteitsplan legislatuurgebonden te benaderen. Het doorlopen van de sneltoets en het bijsturen van het mobiliteitsplan wordt zoals bij het opstellen van het mobiliteitsplan in de schoot van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) gelegd. Het is bijgevolg van groot belang dat alle actoren aanwezig zijn op de sneltoetsvergadering. Aan de partners van het mobiliteitsconvenant wordt gevraagd een inhoudelijk standpunt in te nemen over het gemeentelijk mobiliteitsplan zoals het op dat moment gekend is. Het einddoel van het instrument is niet de herziening op zich, die volgt nadien, maar een eenvoudige toetsing van het bestaande mobiliteitsplan op zijn actualiteitswaarde. Hieruit volgt dan een plan van aanpak die aangeeft hoe en wanneer de bijsturing wordt aangepakt en wat de engagementen van elkeen zijn. De herziening geeft de kans om het bestaande mobiliteitsplan bij te sturen (we spreken van 'verbreden' = aandacht voor nieuwe thema's of 'verdiepen' = verfijnen van behandelde elementen). Eventueel kan een actualisering van het actieprogramma volstaan, in een zeldzaam geval is een totale vernieuwing van het mobiliteitsplan aan de orde. Nieuwe thema's kunnen zijn: autoluwe kernen, sluikverkeer, bovengemeentelijke vrachtroutes, gemeentelijk parkeerbeleid, gemeentegrens-overschrijdende problematiek, verkeersveiligheid, ... Een duurzaam mobiliteitsbeleid blijft de kerngedachte. Een ge誰ntegreerde aanpak is dan ook noodzakelijk. De linken met andere beleidsdomeinen zoals o.a. Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn niet ver te zoeken. Er wordt dan ook aangedrongen om naast de gemeentelijke ruimtelijke planner de GBC uit te breiden met de milieuambtenaar en/of duurzaamheidambtenaar.

Sneltoets 2007

p. 2/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

De sneltoets '07 gebeurt in drie stappen

STAP 1 :

Informatief gedeelte

In het informatief deel wordt de actuele situatie van de planningscontext geĂŤvalueerd. Hieruit kunnen al een aantal conclusies worden getrokken wat de verdere aanpak betreft. Deze louter informatieve tabel kan deels worden voorbereid door de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Verder is het nodig om het beleidscenario uit het mobiliteitsplan terug onder de aandacht te brengen. De gemeentelijke ambtenaar die de sneltoets '07 voorbereidt, kan dit kort toelichten tijdens de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). Best wordt een kopij van het beleidsscenario en een kaartje met een aanduiding van de strategische projecten aan de sneltoets '07 toegevoegd. Het is louter een presentatie van het huidige beleidsscenario, het is niet de bedoeling nu reeds een inhoudelijke discussie te starten. Tot slot wordt in het informatieve deel getoetst of alle werkdomeinen in het mobiliteitsplan behandeld en actueel zijn.

Sneltoets 2007

p. 3/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

1.1 Toetsing aan de planningscontext Het gemeentelijk mobiliteitsplan van uw gemeente is geen autonoom document. Het werd op een bepaald moment conform verklaard, rekening houdend met een gekende of bestaande ruimtelijke, planologische en juridische toestand. Onderstaand overzicht bevat informatie met betrekking tot de actualiteit van deze planningscontext. Conform verklaring mobiliteitsplan: datum : 23 november 2000 (Beerse) / 19 juli 2004 (Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar) Opmerking: de tabellen hieronder werden licht aangepast. Voor elke keuzemogelijkheid wordt opgesplitst per mobiliteitsplan. B staat voor Beerse, OTV staat voor Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Tabel 1: Planningscontext van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Belangrijke elementen in de context van mobiliteitsplanning - Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen - Afbakening stedelijk gebied - Provinciaal ruimtelijk structuurplan Aâ&#x20AC;&#x2122;pen - Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Turnhout Beerse Oud-Turnhout Vosselaar - Streefbeeldstudie R13-N12-N19-N132-N140 - Mobiliteitsstudie N124 - Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (herzien in mei 2005) * *

Datum

23/09/97 04/06/04 10/07/01 jun/07 dec/06 10/05/2007 nov/06 08/12/05 mei/05 16/02/01

Voor mobiliteitsplan OTV X X X

B X

*

Na mobiliteitsplan OTV

*

B X X

X (ontwerp) X X X X X X

X X X

Aankruisen indien voor het mobiliteitsplan. Aankruisen indien na het mobiliteitsplan.

Sneltoets 2007

p. 4/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN - Decreet basismobiliteit - Netmanagement - Milieuovereenkomst met cluster mobiliteit Turnhout Beerse Oud-Turnhout Vosselaar - Benelux-overeenkomst - Commercieel strategisch plan Turnhout â&#x20AC;&#x2DC;Mercurius' - Gemeentelijk milieubeleidsplan Turnhout Beerse Oud-Turnhout Vosselaar - Actiefiches mobiliteit Turnhout - Herinrichting zone voor grootschalige kleinhandel Steenweg op Gierle - Kanaalstudie Schoten â&#x20AC;&#x201C; Dessel - Inrichtingsstudie Stadsbos (eindrapport)

sneltoets 07 20/04/01 13/12/02

X X

X X

2006 2002 tot heden 2002 tot heden 1997-2000 1997

X

X X

X nvt

2005 2000-04, 05-09 2005-09

X

2006 apr/07

X X

Nvt

X

X

17/10/2005 13/06/2003

X

X

Ook de datum van conformverklaring van de mobiliteitsplannen van de buurgemeenten is een interessant gegeven. Naam van de buurgemeente Kasterlee Retie Ravels Baarle-Hertog Merksplas Arendonk

Sneltoets 2007

Datum 27/02/2001 11/10/2000 22/11/2000 Niet gestart 07/05/2002 22/11/2000

Voor mobiliteitsplan OTV X X X X X

B

Na mobiliteitsplan OTV

B Nvt

Nvt Nvt X Nvt

p. 5/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN Lille Malle Rijkevorsel

sneltoets 07 24/04/2001 22/11/2000 22/11/2001

X Nvt Nvt

X X X

1.2 Informatieve toetsing van de werkdomeinen Het beleidsscenario werd verder uitgewerkt in 3 werkdomeinen: de ruimtelijke ordening, de verkeersnetwerken en de flankerende maatregelen. Tabel 2 hieronder vermeldt een aantal thema’s die in deze werkdomeinen aan bod komen1. Van de leden van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie wordt verwacht dat zij voor elk van deze thema’s de volgende informatieve vragen beantwoorden: 1. 2.

Komt dit thema voor in ons mobiliteitsplan? Is het mobiliteitsplan voor dit thema nog voldoende actueel. Onder voldoende actueel wordt verstaan dat gedurende de komende 6 jaren een voldoende operationeel beleid kan worden gevoerd.

Tabel 2: Actualiteitswaarde van het gemeentelijk mobiliteitsplan / de werkdomeinen.

Aanwezig Werkdomein A: ruimtelijk beleid An. gemeentelijk ruimtelijk structuurplan An. ruimtelijke uitvoeringsplannen An. Strategische woonprojecten An. Strategische projecten kernversterking, handel en diensten An. Strategische projecten industrie, KMO, leegstaande bedrijfspanden An. Strategische projecten natuurontwikkeling, sport en recreatie

OTV OTV OTV OTV OTV

*

Actueel

*

OTV OTV OTV OT OTV

1

Bron: Het mobiliteitshandboek – afl. 5, maart ’98 / 91. (De categorisering van de wegen werd in de netwerken opgenomen) Aankruisen indien aanwezig. * Aankruisen indien actueel. *

Sneltoets 2007

p. 6/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN … Werkdomein B: verkeersnetwerken Bn. verkeersgebieden en verblijfsgebieden (incl. autoluwe woonstraten) Bn. fietsnetwerk Bn. voetgangersnetwerk Bn. openbaar vervoer Bn. categorisering van de wegen Bn. Systeem ring: opmaak streefbeeldstudie Bn. Bereikbaarheid industrie Bn. Ontsluiting centrumgebieden Bn. sturend parkeerbeleid Bn. Overstapvoorzieningen, terminus, halteaccomodatie Bn. personen- en goederenvervoer over water Werkdomein C: flankerende maatregelen Cn. vervoersmanagement met bedrijven, scholen, woon-winkel, evenementen Cn. tarifering openbaar vervoer Cn. campagnes Cn. marketing, informatie, promotie naar doelgroepen Cn. handhaving Cn. milieumaatregelen (geluidshinder, licht- & luchthinder,…) Cn. versterken alternatieve vervoersmodi Cn. Intergemeentelijk overleg

sneltoets 07

BOTV BOTV OTV BOTV BOTV BOTV BOTV BOTV BOTV BOTV BOTV

OTV

BOTV

BOTV BOTV BOTV OTV – niet in B BOTV OTV – niet in B BOTV

OTV BOTV OTV BOTV

OT

OTV OTV BOV

OTV – niet in B

Het kader van de milieuovereenkomst. Is er in het kader van de milieuovereenkomst reeds een milieutoetsing gebeurd van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid? Op welke datum werd deze afgesloten en welke thema’s (fiches) kwamen aan bod?

Sneltoets 2007

p. 7/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Zowel de Stad Turnhout als de gemeenten Beerse en Oud-Turnhout hebben de cluster mobiliteit ondertekend. Een samenvatting van hun evaluatie staat hieronder. Turnhout, datum: - in de loop van 2006 Thema’s: - negatieve effecten: versnippering van groen, lichthinder, parkings, fietspaden - positieve effecten: doortochten, bewegwijzeringsplan, circulatieplan, autovrije gebieden, sluipverkeer verhinderen, zone 30, bereikbaarheidskaarten, lespakketten, sensibilisering, fiets stimuleren, derdebetalerssystemen, basismobiliteit, campagnes, versnippering van groen tegengaan, behoud open ruimte, ontwikkeling groen in het wooncentrum, buffers tussen industrie & wonen stimuleren van fietsgebruik, OV en ontmoedigen van het autogebruik. Deze maatregelen dragen bij tot een milieuvriendelijke omgeving - conclusie: voldoende aandacht voor het milieu in het mobiliteitsplan Beerse, datum: - in de loop van 2004, 2005, 2006,2007 Thema’s: - negatieve effecten: impact op milieu nieuwe ontsluitingsweg Beerse-Zuid - positieve effecten: er is veel aandacht voor het milieu. Uit de acties in het mobiliteitsplan kan worden afgeleid dat vooral door het fietsgebruik te promoten door fietspaden aan te leggen en trage wegen open te stellen, het openbaar vervoer te promoten, het transport via het water te bevorderen door het aanleggen van laad- en loskades, de snelheid te beperken en de uitstoot van auto’s en vrachtwagens kan verminderen. Het fietsgebruik wordt sterk gestimuleerd. Dit alles komt zeker het milieu ten goede Oud-Turnhout, datum: n de loop van 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Thema’s: negatieve effecten: toenemende verkeersdrukte met dichtgeslibde wegen als gevolg en een toenemende impact op het milieu positieve effecten: Oud-Turnhout is in de eerste plaats een woongemeente en de opdracht van het gemeentebestuur is dan ook de kwaliteit van die woonfunctie te bewaken en te bevorderen. Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de woonwijken zijn dan van essentieel belang en verdienen prioritaire aandacht.

Sneltoets 2007

p. 8/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

De verbondenheid met openbare werken inzake wegenonderhoud is bepalend maar ook de link met de groendienst inzake voorzien en onderhoud van groenvoorzieningen in wijken en langs wegen is belangrijk. Doelstellingen: - woonkwaliteit en verkeersleefbaarheid in de woonwijken bewaken en bevorderen. - veilige schoolomgevingen creëren - een verkeersluw dorpscentrum op maat van de zachte weggebruiker - voorrang aan de fietsers in Oud-Turnhout Bij het mobiliteitsbeleid wordt zeker rekening gehouden met het milieubeleid. Tal van acties hieronder verder uitgewerkt zijn hier het bewijs van. - Met belgerinkel naar de Winkel - realisatie woonprojecten – onsluitingswegen voorzien zodat hinder naar de omwoners vermeden kan worden - doorgaand verkeer zonder hierbij de leefbaarheid aan te tasten - Landelijke wegen waar sluipverkeer wordt geweerd en waar rustig fietsen mogelijk wordt (Bergstraat – Heirbaan) Het weren van doorgaand verkeer draagt ook bij tot de verdere ontwikkeling van het stiltegebied “Landschap De Liereman”. - Afsluiten van wegen om zo veilige fietsdoorsteken te realiseren (Het Bergske – Kruispad – Bergstraat) - uitbreiding openbaar vervoer - beheer van bermen en zandwegen

Indien er essentiële problemen zijn met de actualiteitswaarde en de inhoudelijke samenhang van het conform verklaard mobiliteitsplan, bespreek ze kort in de Gemeentelijke Begeleidingcommissie en formuleer ze kort in de onderstaande invulzone. Actualiteitswaarde: Voor Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar heeft de algemene beleidsvisie sinds 2004 weinig wijzigingen ondergaan. Er zijn wel nieuwe visies ontstaan maar deze hebben geen ingrijpende gevolgen op het mobiliteitsplan. Vb – kleinhandelszone N140 (Turnhout) Vb – een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met andere accenten (Vosselaar) Vb – opmaak van een schoolvervoerplan voor Basisschool Zwaneven (provinciebaan N18 te Oud-Turnhout)

Sneltoets 2007

p. 9/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

De visie rond het openbaar vervoer in de Turnhoutse binnenstad heeft ook een nieuwe wending gekregen. Zo wordt er gedacht aan een nieuwe terminus ter hoogte van het P stadspark in plaats van ter hoogte van P Boomgaardplein. De ligging van de terminus heeft gevolgen voor de circulatie in de binnenstad en (mogelijk) de bereikbaarheid vanuit de omliggende gemeenten. De doelstellingen van het circulatieplan zijn onvoldoende gehaald. Het fietsklimaat is niet voldoende verbeterd en er is nog te veel sluipverkeer in bepaalde buurten. Samenhang met het bussensysteem geeft problemen in bepaalde buurten en slechte bediening in andere. Bijsturing is noodzakelijk. De algemene concepten uit het mobiliteitsplan van Beerse kunnen grotendeels behouden blijven, al is de actualiteitswaarde overschreden. Vooral de streefbeeldstudie en de studie voor een Regionaal Overslagcentrum aan het kanaal zijn nieuwe elementen die de uitgetekende scenario’s uit het mobiliteitsplan Beerse beïnvloeden. De realisatie van het GRUP “afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout” vraagt ook om afstemming met het mobiliteitsplan van Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar. Inhoudelijke samenhang: - is wel een samenhang tussen de verschillende beleidsdomeinen in het mobiliteitsplan. Voor uitvoering zijn verschillende projecten afhankelijk van anderen: vb. autoluw centrum uitbreiden => eerst noordelijke boulevardweg aanleggen. - alhoewel het beleidsplan rekening wilde houden met afstemming op het hogere planningskader, zijn er toch enkele tegenstrijdigheden Vb: wegencategorisering N132 en N119 verschilt tussen RSV / RPSA en gemeentelijk mobiliteitsplan - hoge frequentie bussen staat in conflict met autovrije Gasthuisstraat - bij het opstellen van het mobiliteitsplan werd rekening gehouden met de afbakening van het stedelijk gebied, zoals bepaald in de ruimtelijke structuurplannen - aanpak zwarte punten TV3V gebeurt niet altijd conform het mobiliteitsplan of de streefbeeldstudie, maar ook worden verschillende oplossingen voorgesteld voor gelijkaardige kruispunten op dezelfde as (vb: langs N12) Gemeenten of autonome administraties (vervoersbedrijven of beheerders van gewestwegen, kanaal, spoorinfrastructuur,…) gebruiken de GBC onvoldoende voor de de bespreking en overleg in het kader van de realisatie van hun projecten. Er is een algemene visie, nu is vooral overleg nodig rond de uitwerking. Dat zou het best op de GBC gebeuren.

Sneltoets 2007

p. 10/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN Stap 2 :

sneltoets 07

Toetsing van het beleidsplan

Op basis van het informatieve luik (stap 1) en vervolgens 2 vragen die in de GBC worden besproken, wordt de eigenlijke toetsing doorlopen. Het gesprek in GBC geeft aanleiding tot één van de drie conclusies, sporen die richting geven aan de planning van het toekomstige lokale mobiliteitsbeleid:

De toetsing van het huidige mobiliteitsplan gebeurt a.d.h.v. 2 vragen en geeft drie sporen aan. Spoor 1: één of meerdere van de partners staat niet meer achter het beleidsscenario of een aantal strategische keuzes worden in vraag gesteld en het hele beleidsplan is aan vernieuwing toe, Spoor 2: er wordt gekozen om één of meerdere thema’s uit te werken en toe te voegen aan het mobiliteitsplan (verbreding) of verder te detailleren (verdiepen), Spoor 3: het beleidsplan is nog voldoende actueel en gedragen waardoor een uitvoering kan verder gezet worden. Het beleidsplan wordt bevestigd. Het actieprogramma wordt geactualiseerd.

Sneltoets 2007

p. 11/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

De 1ste vraag polst of de gemeentelijke begeleidingscommissie nog achter de geest van het beleidsscenario en het conform verklaard mobiliteitsplan staat. Belangrijk hierbij is na te gaan of er in de gemeentelijke begeleidingscommissie nog voldoende draagvlak is om verder te werken op basis van het conform verklaard mobiliteitsplan. Indien “ja”, betekent het dat volgens de globale inhoudelijke samenhang kan worden verder gegaan, indien “neen” werden in het voorgaande mobiliteitsplan “niet meer gedragen” keuzes gemaakt. Het is dus in het bijzonder een ideologische vraag die toetst of de gemeentelijke begeleidingscommissie verder wil werken of duidelijk een andere richting wil uitgaan, weliswaar binnen het toetsingskader van duurzame mobiliteit.

Vraag 1: Staan de actoren van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie nog uitdrukkelijk en onverdeeld achter het beleidsscenario? JA

NEEN *

Is het antwoord op deze vraag neen, dan wordt de basis van uw mobiliteitsbeleid in vraag gesteld en wordt spoor 1, de vernieuwing gevolgd voor de verdere planning van het lokaal mobiliteitsbeleid. Uw mobiliteitsplan is aan een grondige herziening toe. U hoeft de rest van deze vragenlijst van stap 2 niet verder af te werken. Maak binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie concrete afspraken over de precieze aanpak. Noteer deze afspraken onder stap 3 'plan van aanpak'.

*

Schrappen wat niet past.

Sneltoets 2007

p. 12/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Indien het antwoord op vraag 1 “ja” is, wordt van de GBC een inhoudelijke overlegronde gevraagd omtrent de opsomming van alle mogelijkheden tot bijsturing van het mobiliteitsplan. Hanteer in GBC de ingevulde tabel 2 om te detecteren welke de ontbrekende thema’s zijn die zouden kunnen worden opgenomen of welke mogelijke thema’s best verder zouden worden uitgewerkt. Het invullen gebeurt adhv. tabel 3, de kolom “mogelijk aan te passen / op te nemen”. In deze fase van de sneltoets is het de bedoeling meer mogelijkheden te formuleren, dan later wellicht geselecteerd zullen worden. Er werden een aantal nieuwe thema’s toegevoegd (cursief gedrukt) die als inspiratiebron kunnen dienen. Hoewel de tabellen 2 en 3 de verschillende deelaspecten uit elkaar halen, is het van belang bij de evaluatie de onderlinge samenhang ervan in het oog te houden. Een beslissing om één werkdomein of aspect verder uit te werken kan gevolgen hebben op andere domeinen. Opmerking: Ook in de tabel hieronder gebruiken we de letters BOTV, elke letter geeft aan voor welk bestuur ‘aanpassen’ of ‘opnemen’ relevant is (B = Beerse; O = Oud-Turnhout; T = Turnhout; V = Vosselaar. Tabel 3: Mogelijk aan te passen of op te nemen thema’s van het gemeentelijk mobiliteitsplan / de werkdomeinen.

1. Missie en strategische keuzen 2. Werkdomein A: ruimtelijk beleid gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2.1 strategische woonprojecten Beerse Molenakkers, Beukenlaan, Den Hout, Krommenhof, binnengebied Ijzerstraat, binnengebied Kerkstraat

Mogelijk aan te passen of op te nemen * B BOTV B

Turnhout 2.1.1 Nieuwe Erven 2.1.2 Kasteelloop

*

Aankruisen indien mogelijk aan te passen of op te nemen thema.

Sneltoets 2007

p. 13/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

2.1.3 Heizijdse Velden 2.1.4 Begijnenveldekens 2.1.5 Melkhoek 2.1.6 KTA 2.1.7 Loechtenberg Oud-Turnhout 2.1.8 Eigen 2.1.9 Zandakkers 2.1.10 Veldbraek 2.1.11 Hueven Vosselaar 2.1.12 Lindenhoeve 2.1.13 Heilanders 2.1.14 N12 - Osseven 2.2 kernversterking, handel, diensten Turnhout 2.2.1 Fusie Turnhoutse ziekenhuizen 2.2.2 Brepolsproject (Masterplan PPS) 2.2.3 Blaironkazerne 2.2.4 Warande 2.2.5 Utopolis 2.2.6 Kruispunt ring & N12: stationsomgeving

T

T

Vosselaar 2.2.7 Heraanleg centrumplein Oud-Turnhout

Sneltoets 2007

p. 14/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

2.2.8 Vestiging Lidl Beerse herinrichting doortocht Vlimmeren 2.3 Industrie en KMO Turnhout 2.3.1 Veedijk 2: visie ‘voetbalstadion’ wijzigen, spoorontsluiting (goederen) opnemen 2.3.2 FRAC 2.3.3 Waterheide – 2.3.4 KMO-Bentel 2.3.5 N140 Steenweg op Gierle

B

T

T T

Oud-Turnhout 2.3.6 KMO-gebied Bentel Beerse 2.3.7 Uitbreiding Beerse-Zuid 2.3.8 Kanaalzone Beerse 2.4 strategische projecten natuurontwikkeling, sport en recreatie Turnhout 2.4.1. BPA FRAC 2.4.2 zwembad stadspark 2.4.3 KFC-Turnhout 2.4.4 Mellebos

B B

T T T

Oud-Turnhout 2.4.5 Bezoekerscentrum De Liereman Beerse

Sneltoets 2007

p. 15/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

2.4.6 Polyvalente hal Vlimmeren 2.4.7 Ecologisch Huis (groen huis -> combinatie ROC)

B B

Vosselaar 2.4.8 RUP Diepvenneke

V

Turnhout/Vosselaar/Beerse 2.4.9 Stadsbos 2.5 Andere projecten met (stedelijke) impact op mobiliteit 2.5.1 streefbeeld R13-N12-N19-N132-N140 â&#x20AC;&#x201C; stedelijk plateau 2.5.2 streefbeeld kanaalzone 2.5.3 Turnhout-Zuid 2.5.4 RUP De Breem Vosselaar 2.5.5 ROC

Sneltoets 2007

BTV

BT BOTV V B

p. 16/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

3. Werkdomein B: verkeersnetwerken 3.1 Wegennetwerk 3.1.1 Gewenste regionale verkeersstructuur Noord-zuidverbinding Turnhout-Tilburg 3.1.2 Gewenste verkeersstructuur voor het Turnhoutse 3.1.3 Categorisering van wegen N124 als lokale weg N140 Steenweg op Gierle N119 N132 Gierlebaan - Beersebaan Nieuwe Dreef Zwarte punten

BOTV

BT T T BV B BOTV

3.1.4 Systeem Ring Barrièrewerking – stedelijk plateau Doorstroming

T

3.1.5 Bereikbaarheid industrieterreinen Spoorontsluiting Veedijk Kanaalzone / ROC Relatie N12 – N132 ifv Beerse-Zuid Routes zwaar verkeer

T T B BV BOTV

3.1.6 Verblijfsgebieden 30 km/u -> zie verder 3.1.7 3.1.7 Selectieve ontsluiting van de centrumgebieden Wensstructuur circulatie binnenstad Turnhout (verkeerscirculatie) Sector Noord: noordelijke boulevardweg inpassen in het circulatieverhaal Parkeerroutes Autoluwe/-vrije zone Verkeersluwe woonstraten Schoolomgevingen Ontsluiting Brepols

Sneltoets 2007

T T T B BOTV T

p. 17/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN 3.1.8 Sturend parkeerbeleid Parkeerbeleid (aantal, tarifering, blauwe zone,…) Bewonersparkeren Park&Ride / Carpool voorzieningen

sneltoets 07

BOTV T BTV

3.1.9 Totaalplan openbaar domein 3.2 Beleidsplan openbaar vervoer 3.2.1 Streefbeeld LT netwerk openbaar vervoer 3.2.1.1 Regionaal kader 3.2.1.2 Provinciaal Netwerk Openbaar vervoer 3.2.1.3 Streefbeeld treinverkeer Haalbaarheidsstudie Turnhout-Zuid Ontdubbeling Turnhout-Herentals 3.2.1.4 Streefbeeld busverkeer (De Lijn) Verbindende snelbus- en streeklijnen Lijnvoering van streeklijnen in de binnenstad Ontsluitend net en stadsnet Functionele lijnen Basismobiliteit Doorstroming

BOTV BOTV

T T B BOTV

3.2.2 Acties KT – invoering basismobiliteit – aanpassen aan GRUP

BOTV

3.2.3 Beoordeling kortetermijnmaatregelen

BOTV

3.2.4 Verwachtingen op middenlange termijn tav de netwerkstructuur Terminusfunctie in Turnhout

3.3 Duurzaam fietsroutenetwerk 3.3.1 Functioneel fietsroutenetwerk Fietsroutenetwerk op gemeentelijk niveau

Sneltoets 2007

T

BOTV

p. 18/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

3.3.2 Toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk 3.4. Duurzaam scenario voetgangersnetwerk Trage wegen

BOTV

4. Werkdomein C: Ondersteunende of flankerende maatregelen 4.1. Vervoersmanagement woon-werkverkeer en evenementen Doelpubliek Informatie Sensibilisatie Vervoersorganisatie bedrijven Vervoersorganisatie diensten Financiële tegemoetkomingen

B

4.2. Vervoersmanagement woon-schoolverkeer Informatie Sensibilisatie Vervoersorganisatie

B

4.3. Vervoersmanagement woon-winkelverkeer Informatie Sensibilisatie Vervoersorganisatie Financiële tegemoetkomingen

B

4.4. Tarifering openbaar vervoer en parkeren Derdebetalersystemen openbaar vervoer Participatie in Belbussysteem Parkeertarieven

BOTV T

4.5. Handhaving Controle snelheidsregimes Controle parkeerreglementering …

Sneltoets 2007

p. 19/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN 4.6. Beleidsondersteuning Organisatie, coördinatie en opvolging mobilititeitsplan Plan bestuurlijke organisatie Onderzoek ongevalcijfers m.b.t. verkeersveiligheid

sneltoets 07

BOTV BOTV BOTV

Tabel 3 leert u welke aspecten van uw gemeentelijk mobiliteitsplan aan een bijsturing toe zijn. Op de andere aspecten blijft dit mobiliteitsplan nog bruikbaar. Het is aangewezen voor deze items op korte termijn een deelstudie op te starten. Deze studie moet opgemaakt worden met respect voor het bestaande kader van het mobiliteitsplan. De Gemeentelijke Begeleidingscommissie en de Provinciale Auditcommissie zullen waken over de inhoudelijk consistentie met het bestaande en het op te stellen plan. Besteed in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie voldoende tijd om deze tabel te bespreken. Op basis daarvan komt u immers tot duidelijke afspraken in verband met de thema’s die verder uitgediept moeten worden, de reden hiervoor en de draagwijdte van het bijkomend studiewerk. Tijdens het uitvoeren van de deelstudies “verbreden en verdiepen” zal de Gemeentelijke Begeleidingscommissie worden gevraagd over de samenhang van het plan te waken door een toetsing aan de basisbeginselen van duurzaam mobiliteit en het mobiliteitsplan Vlaanderen. De 2de vraag heeft tot doel een selectie te maken uit de “mogelijk aan te passen of op te nemen inhouden” die in een voorgaande fase (tabel 3) werden naar voor geschoven. Specifiek de samenhang tussen de weerhouden thema’s en het conform verklaard beleidsplan moet bij beantwoording van de vraag worden in het oog gehouden.

Vraag 2: Welke thema’s (zie tabel 3) wenst de Gemeentelijke Begeleidingscommissie toe te voegen aan het beleidsplan (verbreding) dan wel verder uit te werken (verdieping)?

Sneltoets 2007

p. 20/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Indien de GBC het conform verklaarde mobiliteitsplan wenst te verbreden en te verdiepen, selecteer de thema’s. Bespreek ook specifiek de samenhang tussen de verschillende thema’s. Vul de thema’s en de samenhang aan in onderstaande invulzone.

De GBC wenst het bestaande mobiliteitsplan ten eerste geografisch uit te breiden met de gemeente Beerse. Dit past volledig in de filosofie van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout, de intense samenwerking tussen de gemeenten en de uitbouw van een echte ‘stadsregio’. Omdat het mobiliteitsplan van Beerse toe is aan een volledige herziening (dateert van 2000), kiezen we ervoor om het mobiliteitsplan van het Turnhoutse af te toetsen op alle thema’s en – waar relevant – uit te breiden richting Beerse. Alvorens enkele geselecteerde thema’s te behandelen, maken we de opmerking dat het mobiliteitsplan voor het Turnhoutse een ‘actualisatie’ verdient’. Immers, een aantal keuzes die in het plan werden open gelaten, werden intussen effectief ingevuld (bijvoorbeeld door bijkomende studies). Zo werd er een studie gerealiseerd voor de gewestwegen rond Turnhout, voor de kanaalzone, voor het stadsbos en de kleinhandelszone N140 en een masterplan voor Brepols, evaluatie van het betalend parkeren. Ook de opties uit de verschillende gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen dienen in het mobiliteitsplan te worden verwerkt. Geselecteerde thema’s Het volledige hoofdstuk over het ‘duurzaam fietsroutenetwerk’ moet uitvoeriger worden uitgewerkt. Het is een van de thema’s die we wensen te verdiepen. Volgende elementen moeten aan bod komen: verbindende fietsroutes enerzijds tussen woonkernen onderling en anderzijds tussen woonkernen en industrieterreinen, alternatieve verbindende fietsroutes tussen de gemeenten van de stadsregio, signalisatie van fietsroutes, fietsroutes in de binnenstad, schoolfietsroutes, de ruimtelijke integratie van fietsroutes (suggestiestroken, gemengd verkeer, fietspad,…). Ook het thema openbaar vervoer moeten we opnieuw tegen het licht houden. Nieuwe evoluties (netmanagement, doorstroming, evaluatie basismobiliteit en DBS…) of gewijzigde visies (stedelijk plateau, nieuwe terminus, bijkomende stadslijnen, spoorontsluiting industrieterrein Veedijk, ontdubbeling Turnhout-Herentals, park&ride binnenstad…) vragen om een verdieping van het hoofdstuk. De lijnvoering in de binnenstad moet eveneens onder de loep genomen worden. Een aantal acties uit het vorige mobiliteitsplan dienen in synergie hiermee te worden uitgevoerd (studie Turnhout-Zuid).

Sneltoets 2007

p. 21/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Parkeren staat ook met stip genoteerd om op te nemen in het traject verbreden/verdiepen. Vooral in de binnenstad is dit een ‘hot issue’, dat ten dele zijn beslag reeds heeft gekregen in een verdere uitbreiding van de zone voor betalend parkeren, de aanpassing van de tariefstructuur en een aanpassing in het systeem van parkeerkaarten. Ook verder uit te diepen: - het aspect ‘snelheidszonering’, te verdiepen op het niveau van de stadsregio; - bereikbaarheid van de verschillende projectzones en onderzoek naar het voorkomen van sluipverkeer; - de gevolgen voor de binnenstad na aanleg van de noordelijke boulevardweg. We moeten nagaan welke maatregelen op het bestaande wegnet noodzakelijk zijn om sluipverkeer te beperken en de autoluwe kern te vergroten. Samenhang De samenhang tussen deze thema’s vindt hoofdzakelijk haar oorsprong in het bestaande mobiliteitsplan en de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Het afbakeningsproces heeft immers grote delen van de gemeente Beerse mee als ‘stedelijk’ ingekleurd, zodat ook op mobiliteitsvlak de stadsregio best als een geheel bestudeerd wordt. In het bestaande mobiliteitsplan werden reeds essentiële (en duurzame!) keuzes gemaakt en op elkaar afgestemd. Uit de selectie voor verbreden/verdiepen blijkt duidelijk dat de stadsregio verder wil werken aan een ‘duurzame mobiliteit’. De keuze voor openbaar vervoer, fiets- en parkeerbeleid toont aan dat we geloven in een multimodale aanpak van het mobiliteitsbeleid en een gelijkwaardig ‘management’ van verschillende vervoerswijzen. De samenhang tussen het busvervoer, de circulatie in de binnenstad en het parkeerverhaal is groot. Het openbaarvervoer en het parkeerverhaal moeten op elkaar afgestemd worden. De circulatie hangt af van de routes van het openbaar vervoer in de binnenstad. De intergemeentelijke aanpak vraagt ook om een intergemeentelijke ondersteuning. Daarvoor willen we het secretariaat van de GBC laten voeren door de Projectvereniging Regionaalstedelijk Gebied Turnhout. Op vraag van de stad/gemeente of andere partner binnen het mobiliteitsbeleid, kan samen, op basis van de concrete agenda, nagegaan worden in welke samenstelling (intergemeentelijk of niet) de GBC wordt samengeroepen. Op die manier ontstaat een heldere situatie, niet alleen over de opvolging van grensoverschrijdende aspecten maar voor de opvolging van het volledige mobiliteitsplan. Daarnaast is het belangrijk dat het politiek en ambtelijke overleg geïntensifieerd wordt; ook hier zal de projectvereniging haar rol spelen.

Sneltoets 2007

p. 22/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Spoor 2: De Gemeentelijke Begeleidingscommissie wenst het huidige mobiliteitsplan op een aantal thema’s te verbreden of te verdiepen. Maak binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie concrete afspraken over de precieze aanpak. Noteer deze afspraken onder stap 3 : 'plan van aanpak'.

Indien de Gemeentelijke Begeleidingscommissie in tabel 3 weinig aspecten kan invullen, worden het huidige mobiliteitsplan en de werkdomeinen nog actueel en goed bevonden en wenst de GBC geen nieuwe thema’s op te nemen of uit te werken waardoor de GBC naar spoor 3 overgaat. Spoor 3: De Gemeentelijke Begeleidingscommissie vindt het huidige mobiliteitsplan nog actueel en goed en ook de werkdomeinen zijn nog actueel en goed bevonden. Het beleidsplan wordt bevestigd. Enkel de actietabel dient dan geactualiseerd.

De actietabel is het sluitstuk van het mobiliteitsplan. Deze bevat een lijst van concrete maatregelen, met aanduiding van timing, betrokken actor(en), raming van de kostprijs, … Is het mobiliteitsplan van uw gemeente intussen al wat ouder, dan zijn wellicht al een aantal kortetermijnmaatregelen uitgevoerd. Tijd dus om met de Gemeentelijke Begeleidingscommissie nieuwe strategische afspraken te maken en de actietabel te verfijnen, aan te vullen, te verbeteren,… Voeg deze actietabel als bijlage aan dit evaluatiedocument toe en maak deze ook elektronisch over aan de leden van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie.

Sneltoets 2007

p. 23/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN Stap 3 :

sneltoets 07

Beschrijving van het plan van aanpak / opzet van de studie

Spoor 1: Indien de GBC besliste het mobiliteitsplan te herzien, noteer hier de belangrijkste aspecten die bepalen dat het mobiliteitsplan grondig moet herbekeken worden. Noteer eveneens de nodige afspraken. (omschrijving, initiatiefnemer en timing) -

Spoor 2: Indien de GBC besliste het mobiliteitsplan te verbreden of te verdiepen, noteer hier dan de thema’s die worden aangepakt en de samenhang met andere onderwerpen (de onderlinge samenhang). Noteer eveneens de nodige afspraken. (omschrijving, initiatiefnemer en timing) De GBC onderscheidt verschillende aspecten bij het verbreden/verdiepen van het bovenlokaal mobiliteitsplan voor het Turnhoutse. Enerzijds zijn een aantal deelaspecten in het verleden onvoldoende uitgewerkt. Deze deelaspecten dienen verder verdiept te worden. Anderzijds dringen een aantal tekstuele aanpassingen zich op. Het gaat om het verwerken van resultaten van later uitgevoerde deelstudies, afgeronde planningsprocessen e.d.m. Bespreking van de geselecteerde thema’s De gemeenten van de Stadsregio Turnhout wensen volgende thema’s te verdiepen binnen hun bovenlokaal mobiliteitsplan: Parkeren & circulatie Voor de binnenstad van Turnhout dient een wensbeeld voor circulatie verder onderzocht te worden. De gevolgen voor het wegennet in de binnenstad bij realisatie van de noordelijke Boulevardweg moeten onderzocht worden. Verder dient er ook onderzoek gevoerd te worden naar circulatiemaatregelen in kader van enkele grote ontwikkelingen. ( Brepols, Melkhoek, …) Aanpassingen aan de huidige parkeerroutes en mogelijkheden voor dynamische signalisatie moeten mee in overweging genomen worden. Het wensbeeld houdt ook rekening met de situering en ontwikkeling van verkeersluwe woonstraten en de evaluatie van het parkeerbeleid. Daarbij hoort eveneens het uitwerken van een visie rond ontsluiting en ontwikkeling van de stationsomgeving, waar de stad momenteel de mogelijkheden voor een innovatiepark bekijkt. Ook in de andere gemeenten wenst men met flankerende maatregelen een duurzaam parkeerbeleid uit te werken en de automobiliteit te beheersen. Algemeen wenst men de woonkwaliteit van de centrumgebieden te verhogen door consequenties van

Sneltoets 2007

p. 24/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

andere maatregelen in kaart te brengen (specifiek voor Beerse: ROC, nieuwe ontsluitingsweg, bewegwijzering). De creatie van snelheidszones dient hierop afgestemd en moet de verkeersleefbaarheid verhogen. Het snelheidsbeleid dient ook voor het grensoverschrijdende wegennet te worden afgestemd. Openbaar vervoer De gemeenten wensen dat de NMBS in het kader van de sneltoets een haalbaarheidstudie uitvoert voor Turnhout-Zuid als nieuw station voor personenvervoer. Ook moeten de mogelijkheden voor goederenvervoer vanuit de industriezone rond de E34 onderzocht worden. De stadsregio wenst een evaluatie van de stilstaande kruising te Tielen en verder onderzoek naar het ontdubbelen van het spoor Turnhout-Herentals. Met De Lijn wil de stad de lijnvoering van streek- en stadslijnen in de binnenstad en een mogelijke alternatieve situering van de terminus bekijken. De lijnvoering dient ook afgestemd te worden op grote projecten (Brepols, KHK-campus,…) en evenementen. De stadsregio wenst ook de doorstroming zowel in de centra als op de invalswegen te bestuderen (incl. invalswegen aansluitend op ring) en een frequentieverhoging van de stadslijnen (conform het GRUP). Binnen het verdiepte hoofdstuk worden ook korte termijnmaatregelen in verband met de doorstroming van het openbaar vervoer (knip Grote Markt, Zeshoek) geëvalueerd en beoordeeld. Ook het voorzien van comfortelementen (overdekte fietsstallingen en schuilhuisjes) dienen te worden opgenomen. Fiets- en voetgangersnetwerken De verdieping van dit hoofdstuk moet een wensbeeld voor de fietsstructuur in de binnenstad en verbindende fietsroutes (op niveau stadsregio, met aandacht voor verbindingsmogelijkheden met stadspark en ontwikkelingen ter hoogte van het Mellebos en de kanaalzone te Beerse) opleveren, zowel voor het functionele als het recreatieve netwerk. We wensen eveneens het opstellen van toetsingskader voor keuze van type fietsvoorziening (fietspad, suggestiestrook, gemengd verkeer). Voor voetgangers wordt een visie uitgewerkt die stimulerend is voor het creëren van informele voetgangersdoorsteken in de binnenstad/woonblokken en trage wegen en die afgestemd is op de uitbreiding van de voetgangerszones en het uitbreiden van een zone 30 in de binnenstad (zie ook woonstraten en autoluwe zones in hoofdstuk parkeren & circulatie).

Bijkomend wensen we de huidige routes voor zwaar verkeer te inventariseren en een nieuw, (gemeente-) grensoverschrijdend plan op te maken dat deze routes eenduidig vastlegt, met oog voor het behoud van de woonkwaliteit in kernen. We willen ook een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de zwarte punten binnen de stadsregio die momenteel niet zijn opgelost of waarvoor geen goedgekeurde plannen bestaan. Indien wegen onmiddellijk aansluiten op het wegennet van een naburige gemeente, wordt ook deze gemeente betrokken in het overleg.

Sneltoets 2007

p. 25/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Tekstuele aanpassingen - Opnemen van Beerse in werkdomein A. Vermits Beerse betrokken was bij de opmaak van het GRUP, gaat dit hoofdzakelijk om tekstuele aanpassingen; - Voor alle gemeenten dienen de opties uit het GRS verwerkt te worden; - Strategische woonprojecten (Beerse) - Gewijzigde visie rond “kernversterking, handel, diensten: aanpassen visie rond ontsluiting Brepols en aantal parkeerplaatsen, invoegen resultaten MER - Gewijzigde visies rond “Industrie én KMO”: Veedijk (onderzoek spoorontsluiting voor goederenvervoer I.O.K. en voetbalstadion), Bentel (streefbeeld ring), Steenweg op Gierle (kleinhandelszone, BPA), Beerse-Zuid, ROC & kanaalzone Oost/West (incl. huidige Mober en Mer) - Gewijzigde visie “Strategische projecten natuurontwikkeling, sport en recreatie”: inrichtingsplan en BPA FRAC, inplanting zwembad, inplanting sportstadion stadspark, ontsluiting stadsbos, BPA polyvalente hal Vlimmeren en “groen huis” (combunatie met ROC) - Gewijzigde visie “Andere projecten met impact op mobiliteit”: streefbeeldstudie (bevindingen + stappenplan realisatie), herinrichting van kruispunten moeten afgestemd op streefbeeld (!), ROC (uitgangspunten studie naar omleidingsweg verwerken), streefbeeld kanaalzone (visie verwerken), - Categorisering van wegen: N119 Turnhout-Tilburg (categorisering volgens principe Beneluxnota), N124 (lokale weg), N140 Steenweg op Gierle, onderlinge afstemming categorisering Beerse en bovenlokaal plan voor het Turnhoutse, visie uit streefbeeldstudie - Bereikbaarheid industrieterreinen: bewegwijzering Turnhout opnemen; bewegwijzering Beerse uitwerken - Stedelijk plateau: stadscontract afgesloten, opmaak masterplan opnemen - Evaluatie van het parkeerbeleid en de gewijzigde visie rond betalend parkeren en bewonersparkeren in de binnenstad opnemen - Visie rond park & ride in de Turnhoutse binnenstad opnemen - Reeds opgemaakte circulatieplannen van buurten en wijken en visies rond circulatiemaatregelen ter verbetering van de woonkwaliteit opnemen (buurtcirculatieplan ‘t Stokt, Tuinwijk, doorbreken binnenring Apostoliekenstraat, ontsluiting oude Brepolssite, ….) - Meerjarenplanning openbaar domein opnemen (Turnhout) - Opnemen stilstaande kruising te Tielen - Aanpassingen aan tarifering openbaar vervoer (DBS) en parkeren opnemen

Sneltoets 2007

p. 26/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

Timing en initiatief Na goedkeuring van de sneltoets door de PAC zullen de gemeenten samen de volgende stappen van de sneltoets doorlopen. De aanstelling van een bureau is voorzien voor het voorjaar 2008. Met de opmaak van een gecoördineerd, verdiept en verbreed mobiliteitsplan kan gestart worden in de zomer van 2008. De procedure voor de aanstelling wordt gevoerd op het niveau van de stadsregio, in overleg met de gemeenten en na akkoord van de colleges. De samenwerking wordt ingepast in het lopende project ‘samen mobiel’. Inhoudelijk zullen de mobiliteitsdiensten het proces van verdieping en verdieping bewaken; de coördinatie gebeurt op het niveau van de Stadsregio Turnhout. De budgetten en subsidies worden eveneens op het niveau van de stadsregio aangevraagd en verrekend. De resterende kost (voor de gemeenten) wordt verrekend op basis van een gecombineerde verdeelsleutel (oppervlakte en inwonersaantal). Tegen de zomer van 2009 wordt een gecoördineerd, verdiept en verbreed mobiliteitsplan voorgelegd aan de PAC.

Spoor 3: Indien de GBC besliste het mobiliteitsplan te bevestigen, noteer hier de krachtlijnen voor de aanpassing van de actietabel. -

Sneltoets 2007

p. 27/28


GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

sneltoets 07

verder procesverloop spoor 1 'herzien': dit wordt gemeld aan de vaste leden van de provinciale auditcommissie (door het opsturen van dit document) en de procedure van herziening kan worden opgestart. Een nieuwe module 1 wordt afgesloten ifv. de 3 ledige herziening van het mobiliteitsplan. spoor 2 'verbreden/verdiepen': de sneltoets met het plan van aanpak wordt in aanwezigheid van de actoren voorgelegd en besproken door de provinciale auditcommissie. Na behandeling wordt een nieuwe module 1 afgesloten ifv. het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. spoor 3 'bevestigen': deze documenten samen met de geactualiseerde actietabel worden overgemaakt aan de vaste leden van de PAC.

Bijlage: het beleidsscenario en/of de bijgestelde actietabel.

Sneltoets 2007

p. 28/28


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.4.

Bijlage 4: Verslagen GBC Verkenningsfase

December 2010

122


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT - VERKENNINGSNOTA GBC 18-12-2008 VERGADERVERSLAG AANWEZIGEN

FUNCTIE

TELEFOON

E-MAIL

Meeusen

Anne

Anne.meeusen@turnhout.be

Cuninckx

Nitha

Konings

Jef

Verhaert

Wouter

Moelans

Dirk

Remijsen

Rudy

Commisaris Turnhout

Rudy.remijsen@turnhout.be

Van Echelpoel

Gert

Duurzaamheidsambtenaar Oud-Turnhout

Gert.vanechelpoel@oud-turnhout.be

Van Miert

Leo

Schepen mobiliteit Oud-Turnhout

Leo.van.miert@oud-turnhout.be

Gillis

Nico

Deskundige leefomgeving Vosselaar

Nico.gillis@vosselaar.be

De Veughele

Kurt

Mobiliteitsambtenaar Beerse

mobiliteit@beerse.be

De Jong

Dick

De Lijn provincie Antwerpen

Dick.dejong@delijn.be

Van den Abbeele

Stefan

De Lijn provincie Antwerpen

Stefan.vandenabbeele@delijn.be

Hertsens

Rudy

De Lijn Turnhout

Rudy.hertsens@delijn.be

Hens

Tom

Schepen mobiliteit Vosselaar

Tom.hens@vosselaar.be

Meeus

Hugo

Diensthoofd mobiliteit

Hugo.meeus@turnhout.be

Baert

Wout

Coördinator stadsregio Turnhout

Wout.baert@turnhout.be

Mow Vlaanderen

Nitha.cuninckx@mow.vlaanderen.be Jef.konings@turnhout.be

mobiliteitsambtenaar

Wouter.Verhaert@turnhout.be Dirk.moelans@turnhout.be

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout – Verkenningsnota – P1013

verslag opgesteld door TRITEL

p. 1


Gheldof

Jan

TRITEL

Jan.gheldof@tritel.be

Cassan

Catherine

TRITEL

catherine@tritel.be

AGENDAPUNT

ACTIES

WIE

TIMING

Bepreking voorstel van verkenningsnota Opmerkingen ivm de uitkomst van de sneltoets -

PAC vond plaats in maart 2008 GBC vond plaats op 14 januari

-

Turnhout werkt aan een nieuw milieubeleidsplan tegen 2010 De milieubeleidsplannen van de andere gemeentes moeten opgenomen worden Documenten ivm de herinrichting van de zone voor grootschalige kleinhandel langs de steenweg op Gierle worden bezorgt

Opmerkingen ivm het concretiseren van de thema’s -

Het parkeerbeleid in Oud-Turnhout wordt binnenkort door de gemeente zelf geëvalueerd, eventueel in samenwerking met TRITEL. Dit naar aanleiding van de vraag van de middenstand de huidige blauwe zone uit te breiden naar de gehele dorpskern. Het parkeren op de markt van Turnhout zal volledig verdwijnen na de opening van de uitgebreide parking Warande, op termijn wordt het verdwijnen van deze plaatsen opgevangen door de parking Turnova Voor fietsers en voetgangers moet de klemtoon gelegd worden op barières en oversteekbaarheid. Vanuit Oud-Turnhout komt de vraag ook het kruispunt N139/N18 en het profiel van beide wegen in kaart te brengen in het kader van de problematiek van teveel zwaar verkeer door de kern. In het kader van het thema zwaar verkeer moet overlegd worden met de buurgemeentes. Er wordt momenteel een studie voorbereid ivm mobiliteit in de Noorderkempen, met speciale aandacht voor de zwaar verkeer problematiek. Men moet ervoor zorgen dat de conclusies uit het mobiliteitsplan Turnhout voldoende gedragen worden zodat zij niet in tegenspraak komen met de bevindingen uit deze studie.

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout – Verkenningsnota – P1013

verslag opgesteld door TRITEL

p. 2


Opmerkingen ivm de relatiematrices MATRIX FIETSERS EN VOETGANGERS - barièrewerking en oversteekbaarheid - toetsingskader - bereikbaarheid nieuwe bestemmingen OPENBAAR VERVOER - 3e betalerssysteem (toegankelijkheid – domein C) - Schoolverplaatsingen voor hoger onderwijs en specifieke richtingen secundair (regionale bereikbaarheid) (bereikbaarheid – domein A) - Nieuwe stedelijke ontwikkelingen (domein A) - Informatiecampagnes (toegankelijkheid – domein C) - P&R parkings - Netwerk openbaar vervoer op grotere schaal => voorstellen en vragen vanuit de stad opnemen en doorspelen naar hoger niveau PARKEREN & CIRCULATIE - specifieke benoeming van verschillende ruimtelijke projecten is niet nodig ZWAAR VERKEER - het nieuwe goederenstation wordt Turnhout Logistiek genoemd - bestaande natuurwaarden (milieu – domein A) - industriezones (bereikbaarheid – domein A) Opmerkingen ivm de onderzoeksopzet INLEIDING - verwijzen naar het belang van de samenhang tussen de verschillende domeinen - verwijzen naar het STOP principe FIETSERS EN VOETGANGERS - opnemen oversteekbaarheid en barièrewerking OPENBAAR VERVOER

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout – Verkenningsnota – P1013

verslag opgesteld door TRITEL

p. 3


-

verwijzen naar regionale component

CIRCULATIE BINNENSTAD - op welke basis kan de samenhang tussen fietsverkeer en autoverkeer weergegeven worden? Enkel op basis van ongevallenstatistieken lijkt onvoldoende - opmaak verschillende wensbeelden voor de verschillende modi. Deze worden achteraf met elkaar vergeleken via een conflictmatrix waarna compromissen gesloten kunnen worden ZWAAR VERKEER - beschouwen als insteek voor de mobiliteitsstudie Noorderkempen - provincie uitnodigen op werkgroepen rond vrachtverkeer, zo kan vanin het begin een grotere overeenkomst tussen de mobiliteitsstudie Noorderkempen en het mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout nagestreefd worden. - op- en afritten nr 22 zijn ook economisch een belangrijk knooppunt PARKEREN / Varia - PAC is gepland voor 22 januari - Laatste opmerkingen moeten doorgestuurd worden op 6 januari - Voor het stedelijk plateau wordt volgende week officieel een ontwerper aangesteld (Office) - Het eerste technisch overleg ivm het station Turnhout – zuid wordt gehouden in januari - De startnota voor de Noordelijke Boulevard komt op de GBC van februari

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout – Verkenningsnota – P1013

verslag opgesteld door TRITEL

p. 4


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.5.

Bijlage 5: Verslag PAC Verkenningsfase

December 2010

123


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.6.

Bijlage 6: Verslag GBC Uitwerkingsnota’s parkeren en zwaar vervoer

December 2010

124


MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Uitwerkingsnota’s Parkeren en Zwaar vervoer GBC 27-11-2009 VERGADERVERSLAG AANWEZIGEN

FUNCTIE

TELEFOON

Huet

Kathleen

Mobiliteitsbegeleider MOW-aBMV

Verhaert

Wouter

Mobiliteitsambtenaar stad Turnhout

Van den Broeck

Karolien

Mobiliteitsambtenaar stad Turnhout

014/44 33 75

Karolien.Vandenbroeck@turnhout.be

De Beucker

Mathias

Mobiliteitsambtenaar stad Turnhout

014/44 33 75

Mathias.DeBeucker@turnhout.be

Moelans

Dirk

Hoofdinspecteur politiepost Turnhout

014 44 33 64

Dirk.moelans@turnhout.be

Remijsen

Rudy

Commissaris Turnhout

014 40 80 40

Rudy.remijsen@turnhout.be

Van Echelpoel

Gert

Verantwoordelijke mobiliteit Oud-Turnhout

0472 08 64 72

Gert.vanechelpoel@oud-turnhout.be

Van Miert

Leo

Schepen mobiliteit Oud-Turnhout

0473 157 98 52

Leo.van.miert@oud-turnhout.be

Craane

Bart

Schepen mobiliteit Beerse

Bart.Craane@beerse.be

De Veughele

Kurt

Mobiliteitsambtenaar Beerse

mobiliteit@beerse.be

Larosse

Joris

De Lijn Turnhout

joris.Larosse@delijn.be

Hertsens

Rudy

De Lijn Turnhout

014 63 92 32

Rudy.hertsens@delijn.be

De Jong

Dick

De Lijn Antwerpen

03/218 13 40

Dick.DeJong@delijn.be

Baert

Wout

Coördinator stadsregio Turnhout

Wout.baert@turnhout.be

Vanballenberghe

Eline

Medewerker stadsregio Turnhout

Eline.Vanballenberghe@turnhout.be

Van Asperen

Kathy

Dienst mobiliteit, provincie Antwerpen

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout – Verkenningsnota – P1013

03/224 94 26

E-MAIL

Kathleen.Huet@mow.vlaanderen.be Wouter.Verhaert@turnhout.be

03 240 66 20

verslag opgesteld door TRITEL

Kathy.Vanasperen@admin.provant.be

p. 1


Hens

Tom

Schepen mobiliteit Vosselaar

Gillis

Nico

Mobiliteitsambtenaar Vosselaar

Gevers

Dimitri

Schepen mobiliteit Turnhout

Verheyde

Michaël

TRITEL

015 44 61 17

michael@tritel.be

Cassan

Catherine

TRITEL

014 44 61 18

catherine@tritel.be

AGENDAPUNT

Voorstelling nieuwe medewerkers De Lijn: - Joris Larosse (De Lijn Turnhout) Turnhout: - Mathias De Beucker - Karolien Van den Broeck Uitwerkingsnota parkeren - Presentatie door Michaël Verheyde (TRITEL) - Er wordt nagekeken of er bij het Vlaams gewest plannen zijn voor de heraanleg van de doortocht N12 te Vosselaar. - Oud-Turnhout plant eerst de randparkings verder te optimaliseren (en eventueel te zoeken naar een bijkomende locatie dichter bij het centrum) en de effecten hiervan af te wachten alvorens het parkeerregime te wijzigen. - Er wordt op gewezen dat de leesbaarheid van de blauwe zone van groot belang is bij de navolging ervan.

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout – Verkenningsnota – P1013

Tom.hens@skynet.be 014/60 08 33

Nico.Gillis@vosselaar.be Dimitri.gevers@turnhout.be

ACTIES

WIE

Doorsturen informatie

Mobiliteitsdienst Turnhout

verslag opgesteld door TRITEL

TIMING

p. 2


Uitwerkingsnota zwaar vervoer - Presentatie door Michaël Verheyde (TRITEL) - De provincie wijst erop dat een maasverkleining (tgv de nieuwe oeververbinding) niet gewenst is. Dit onderzoek wordt gevoerd door Arcadis en valt buiten de voorliggende nota. - Evoluties in omliggende gemeenten werden niet mee opgenomen in de nota - Bij de conclusie over het kruispunt N132-N12 werd niet bestudeerd of de huidige bouwplannen voldoen aan de voorwaarden gesteld in deze nota. Het ontwerp voorziet in een linksafslagstrook van 75 meter en een semi-conflictvrije lichtenregeling. - De categorisering van de N140 en de N132 werd onlangs aangepast in het provinciaal structuurplan. Dit moet geactualiseerd worden. Verdere timing - Er wordt naar gestreefd de verkenningsnota op GBC te brengen in februari 2010 en op PAC in maart 2010 - De uitwerking van de nota’s ivm openbaar vervoer en fiets- & voetgangersnetwerken wordt voorzien voor januari - Het stedelijk model stadsregio Turnhout zal in de loop van januari afgewerkt worden, waarna doorrekeningen voor de circulatie binnenstad kunnen gebeuren.

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout – Verkenningsnota – P1013

verslag opgesteld door TRITEL

p. 3


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.7.

Bijlage 7: Verslag GBC Uitwerkingsnota’s openbaar vervoer, fietsers & voetgangers en binnenstad

December 2010

125


Begeleidingscommissie Mobiliteit 28 mei 2010, 9u00, Turnhout VERSLAG AANWEZIG

Gert Van Echelpoel (Oud-Turnhout), Leo Van Miert (Oud-Turnhout) Dick De Jong (De Lijn), Erwin Fierens (De Lijn) Joris Larosse (De Lijn), Dimitri Gevers (Turnhout), Wouter Verhaert (Turnhout), Matthias De Beucker (Turnhout), Lieve Dauginet (Turnhout), Karolien Van den Broeck, Hugo Meeus (Turnhout), Marc Machielsen (Turnhout), Dirk Moelans (politie Turnhout), Nico Gillis (Vosselaar), Tom Hens (Vosselaar), Kurt Deveughele (Beerse), Kathleen Huet (MOW), Marc Machielsen (Turnhout), Ive Van Bouwel (Turnhout), Marc Smans (Beerse), Kathy Van Aperen (provincie), Eline Vanballenberghe (Stadsregio Turnhout) Tompy Hoedelmans (Omgeving), Michaël Verheyde (Tritel), Wout Baert (Stadsregio Turnhout)

VERONTSCHULDIGD

Rudy Remijsen (politie Turnhout), Marc Vanhee (provincie), Roger Leys (politie Turnhout), Marcel Verbruggen (Scheepvaart), Liesbeth Willemsens (Beerse)

AGENDA

1

1. 2. 3. 4.

Projectnota Noordboulevard (Stad Turnhout) Uitwerkingsnota’s mobiliteitsplan Projectnota Fietsbrug (Stad Turnhout) Varia

Projectnota Noordboulevard – Module 14 Doel van het agendapunt Met het oog op het voorleggen van een projectnota aan de PAC wenst Stad Turnhout een ontwerpdossier te bespreken. Tompy Hoedelmans van Omgeving stelt de bundel voor. Opmerkingen: Er werd een aanvullende nota toegevoegd naar aanleiding van de bespreking van de startnota ‘Noordboulevard’ op de PAC van 20 mei 2010. De startnota werd dan ook voorwaardelijk conform verklaard. De projectnota geeft een overzicht van de verschillende kruispuntoplossingen. Omgeving zal de verschillende draaicirkels op de kruispunten toevoegen. Ook De Lijn onderstreept het belang dat de verschillende bochtcirkels groot genoeg dienen te zijn. Hugo Meeus bevestigt dat de avondspitsbewegingen ook worden meegenomen in het circulatieplan. Er wordt gekozen voor visuele en functionele oplossingen bij de (her)inrichting van de kruispunten. Bij de aansluiting Wouwerstraat – Noordboulevard zal de aansluiting visueel zichtbaar worden gemaakt, want de Wouwerstraat blijft een woonstraat. Op dit kruispunt zijn er weinig opties voor verschillende varianten. Bij het kruispunt Jachthoornstraat – Noordboulevard kwamen ook verschillende opmerkingen. Het afslaand verkeer dat van de Noordboulevard naar de Jachthoornstraat draait, dient afgeremd worden door een niveauverschil. Op dit kruispunt is het heel belangrijk dat de wagens een goede zichtbaarheid hebben op het fietsverkeer. Er is een dubbel richtingsfietspad en dat moet duidelijk zijn voor de autobestuurders.

www.samenmobiel.be

is een project van Stadsregio Turnhout, Campus Blairon 442, 2300 Turnhout Tel: 014 88 92 56 Fax: 014 88 92 59 E-mail: wout.baert@turnhout.be


Op het kruispunt Guldensporenlei – Noordboulevard zijn de afslaande bewegingen complex voor de fietsers. Bij de herinrichting van dit kruispunt dient rekening worden gehouden met deze afslaande bewegingen. Er worden fietsopstelstroken voorzien en de parkeerinfrastructuur wordt ook herbekeken. Er is meer toelichting in de projectnota nodig over de fietsbewegingen op dit kruispunt. De aansluiting met de fiets-o-strade Turnhout-Herentals en veranderingen op lange termijn moeten ook worden opgenomen. Tot slot worden nog enkele algemene opmerkingen gemaakt over dit agendapunt : In de startnota wordt de ontsluiting van het innovatiepark uitgebreid omschreven. In de projectnota moet deze relatie met de Noordboulevard ook vermeld worden. De wegcategorisering en gedetaileerde afmetingen zijn noodzakelijk. De uitbreiding van het parkeren moet ook uitvoerig beschreven worden. De Lijn wil een dwarsprofiel van 6,0m voor de Noordboulevard. Nu is dit 5,80m. Dit wordt aangepast. Mits gevolg gegeven wordt aan de geformuleerde opmerkingen keuren de leden van de GBC de startnota goed en gaan zij akkoord met het voorleggen ervan aan de PAC.

2 Uitwerkingsnota’s mobiliteitsplan Tritel stelt de synthesenota voor en de uitwerkingsnota’s. De gemeenten hebben alle input gegeven tijdens de verschillende werkgroepen. Op de PAC worden de conclusies van het onderzoek voorgesteld door middel van een presentatie. Opmerkingen: In de uitwerkingsnota’s moet duidelijk omschreven worden wat de doelstellingen zijn. In de deelnota ‘fietsers-voetgangers’ moet vermeld worden dat de provincie Antwerpen bezig is met een tracéonderzoek van de fiets-o-strade kanaal-spoorweg. De categorisering van de fietspaden moet éénduidig omschreven worden. In de deelnota ‘openbaar vervoer’ moet het plan (figuur b23) aangepast worden. De Lijn vraagt nog niet te vermelden welke buslijnen expliciet zullen veranderen. Op die manier kan er nog flexibel ingespeeld worden op de doorkoppelingen. De plannen mogen niet vastgezet worden in details. In de deelnota ‘Binnenstad’ mogen nog geen gedetailleerde conclusies vermeld staan. De omschrijving van verschillende acties moet suggestief omschreven worden. De Discussie Noordboulevard/kanaalboulevard moet duidelijke gekaderd worden in relatie tot de verschillende voorliggende scenario’s en de uiteindelijke keuze. De GBC besluit dat het dossier klaar is om aan de PAC voor te leggen, mits aanpassing op basis van de geformuleerde opmerkingen. Tritel zal de rapporten versturen op donderdag 03 juni naar de leden van de PAC. Nadat de uitwerkingsnota’s op de PAC bekrachtigd zijn, kan er gestart worden met de uitwerking van het beleidsplan.

3 Projectnota Fietsbrug (Stad Turnhout) De Stad Turnhout wenst de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug te realiseren, als knooppunt voor de verbinding van de fiets-o-strade Kanaal Dessel-Schoten en fiets-o-strade HerentalsTurnhout (met aansluiting op Bels Lijntje). Ive Van Bouwel (Stad Turnhout) licht de projectnota toe. In deze nota is scenario 3 van de startnota verder uitgewerkt. Opmerkingen:

www.samenmobiel.be

Verslag GBC 2010 05 28.doc

2


Kathy Van Aperen (provincie) en Kathleen Huet (MOW) zullen hun opmerkingen begin volgende week bezorgen aan Stad Turnhout. Jan Pelckmans wordt gecontacteerd door Stad Turnhout om meer duidelijkheid te krijgen ivm subsdies. Mits gevolg gegeven wordt aan de geformuleerde opmerkingen keuren de leden van de GBC de projectnota goed en gaan zij akkoord met het voorleggen ervan aan de PAC.

4 Varia Er zijn geen variapunten.

E.V 28.05.2010

www.samenmobiel.be

Verslag GBC 2010 05 28.doc

3


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.8.

Bijlage 8: Verslag PAC uitwerkingsnota

December 2010

126


PROVINCIALE AUDITCOMMISSIE Antwerpen BIJEENKOMST van 17 juni 2010

ADVIES VAN DE AUDITOR Stadsregio Turnhout Uitwerkingsnota 1. Situering ! &

"

"

#

$#

! % #"

'( " & &(

"

) ) #

"

*(

"

#

"

&

"

)

&

"

2.

Bespreking Uitwerkingsnota " "$ %

" (

" // 0

"

'+, - .$ $ " (

(

! +,

" " 12

1" " # "" 3 " ( # !!

"

"

3 78 5

!

9 # 4 5 " : % % ; " = # +# 1 $# " 3 > % "# # ! " =

( " # , 34 36 " " (, % .

# -.$ 5 #-

$

(

1 ! 3" < ( # -1>

.

%

%

!

" ?9 # ( % " . ! % " . #( (: #" @ % A . $ 3 $@ % (, A (

"" 1 3 # 3 % ! # # -1 # .$ # ! (>

# ; , 38 !!

%" $ # !!

!! " 5

+

3 "

1 "

#

"

" 6 $

"

# !#

#

" 1

"

3 ( #

"$ %% #

"

(

(

( (

"

$ # " .

#

" !

B 3 #

# (

"

$


> "

# !! %

" (; ! !

!!

# #

. " % ! # " . # ( #" $ $

8

# . #

#

" #5 # % %! " ! ! # # # % # " ! " (; ! ! $ (; " $ "

(

"" " % %! " # "!

5 5 5

5

" (;

3" !

#

"

#

( 3 "$ "# (; "

#(

" #

#

;

"

# ( (

8

#

5

.! (9 "

# .(4

(

% ! ( = # >% 1 # ( C$1 # (> " # ( C$ " "" ! ( " ! 1; . % % % (; # " (> " " (; " "# ( " ( 8" . " 8 5 "! " % # ! .$(; $ # " " # " " , . . ( > "! " D # (; ! & 3 " ! # ! .$ " $ . "! " E % # "! ( 1> % ## % (> " (

#

! # "

( %(

Advies van de auditor De uitwerkingsnota wordt gunstig geadviseerd. De conformiteit van het mobiliteitsplan wordt verlengd volgens de bepalingen van de meest recente omzendbrief. Voor advies, te Antwerpen,

de interne auditor mobiliteitsplannen, Valère DonnÊ


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.9.

Bijlage 9: Verslag GBC Beleidsnota

December 2010

127


Begeleidingscommissie Mobiliteit 29 oktober 2010, 10u, Turnhout VERSLAG AANWEZIG

Mathias De Beucker (Turnhout), Dimitri Gevers (schepen mobiliteit Turnhout), Wouter Verhaert (Turnhout), Lieve Dauginet (Turnhout), Karolien Van den Broeck (Turnhout), Wout Baert (Stadsregio Turnhout), Kathy Van Aperen (provincie), Dick De Jong ( De Lijn), Marcel Torfs (De Lijn), Joris Larosse (De Lijn), Dirk Moelans (politie Turnhout), Rudy Remijsen (lokale politie regio Turnhout), Tom Hens (schepen mobiliteit Vosselaar), Miraise Peeters (Oud-Turnhout), Gert Van Echelpoel (Oud-Turnhout), Leo Van Miert (schepen mobiliteit Oud-Turnhout), Liesbeth Willemsens (Beerse), Marc Smans (schepen mobiliteit Beerse), Michael Verheyde (Tritel), CathĂŠrine Cassan (Tritel), Eline Vanballenberghe (Stadsregio Turnhout)

VERONTSCHULDIGD

Kurt Deveughele (Beerse)

AFWEZIG

Kathleen Huet (MOW Vlaanderen)

AGENDA

1

1. 2. 3. 4.

Welkom Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout Evaluatie en aanvraag module 15 Europese dossiers a. Eco Mobility shift b. Life + 5. Varia

Welkom

Stadsregio Turnhout heeft voor de tweede maal de Aardig-op-weg-week gewonnen. Dit is niet enkel een bekroning voor de gemeenten, maar ook voor de buurten en scholen die hieraan meewerken. De Stad Turnhout heeft al een lange traditie van Openstraatdag, Oud-Turnhout organiseerde ook haar autoluwe zondag voor de derde keer en Vosselaar nam voor het eerst haar centrum autovrij tijdens de Aardig-Op-Weg-Week. Voor de gemeenten van Stadsregio Turnhout is de trofee vooral een stimulans om verder te werken aan een gezamenlijk, duurzaam mobiliteitsbeleid in de regio.

2 Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout Doel van het agendapunt Het mobiliteitsplan met de actietabel wordt voorgesteld door het studiebureau Tritel. - Informatief deel - Richtinggevend deel - Actietabel Opmerkingen Informatief deel

www.samenmobiel.be

is een project van Stadsregio Turnhout, Campus Blairon 442, 2300 Turnhout Tel: 014 88 92 56 Fax: 014 88 92 59 E-mail: wout.baert@turnhout.be


-

Wat is de stand van zaken betreffende het patricipatietraject ? De regels zijn hierover gewijzigd pas na de start van de opmaak van het mobiliteitsplan. Tijdens de Gecoro en de mobiliteitsdebatten was er mogelijkheid tot inspraak. Er waren in de verschillende gemeenten voldoende gelegenheden tot inspraak van alle raadsleden. De Gecoro moet mee vermeld worden. Offerte van Tritel voorziet niet in participatie. Desalniettemin hebben we dat toch gedaan. Expliciet in verslag opnemen.

-

p 39 : nieuw kaartje toevoegen

Richtinggevend deel

-

Werkdomein A.1 : Ruimtelijke planning Ruimtelijke planning : RS Vosselaar : Gierlebaan !! Actieplan : Boomgaardplein : geen ruimtelijke herinrichting, niet op korte termijn P42 : ruimtelijk streefbeeld opmaken = kanaalplan reeds goedgekeurd in 2005 P48 : leefbaarheid kaartje met alle projecten op Wensbeeld vanuit regio : De Ring : Categorisering aanpassen Categorisering uit de bindende bepalingen halen. GRS. Provincie :Suggestie mag blijven staan. Bij de definitieve herziening wordt suggestie meegenomen.

-

B2 : fietsroutenetwerk : Vosselaar = Gierlebaan Provincie : 7.2.2.1 tekst vademecum : geen fietscorridors in provincie Antwerpen Bovenlokaal of lokaal vermelden Bouw nieuwe fietsbrug, financiële bijdrage van de Provincie, dus zeker als partner vemelden.

-

B3 : OV-netwerk Nooit concurreren met spoorverbinding naar Leuven. Een vervanging wordt wel door De Lijn voorzien. Wat wordt verwacht van Provincie, want wordt vermeld als partner ? Evaluatie van zaterdagpendel en 10 rittenkaart nog vermelden in actietabel.

-

B4 : Autonetwerk Hoe wordt snelheidsplan geïnterpreteerd ? Turnhout is geen voorstander van lokale snelheden. In het wensbeeld staat dat de stadskern van Turnhout naar 30 km/uur kan worden gebracht. Er wordt benadrukt dat dit geen korte termijndoelstelling is. Politie vraagt argumenten voor deze snelheidsbeperking. Er gebeuren nauwelijks ongevallen in de stadskern. Verder heeft de politie nog vragen over snelheidsplan. De mobiliteitsdienst van Turnhout bevestigt dat het plan gebaseerd is op conflictsituaties met zwakke weggebruiker. Extra controle is nodig bij een snelheidshandhaving van 30 km/uur. Niet ongevallen gerelateerd. Wouter Verhaert bevestigt dat dit eerder een richtkader is. De politie is geen voorstander om zone 30 te controleren. Het is een streefbeeld als opportuniteit zich voordoen. Dit wordt zeker in de tekst vermeld. 70 km/uur in de industriegebieden wordt opgenomen in wensbeeld voor ontwerpsnelheid.

-

Zwaar vervoer . Kaartje routes ‘Zwaar vervoer’: Hoe wordt gewestwegen gezien ? Specifieke routes aanduiden naar hogere routenetwerk. Naar waar wensen we het zwaar vervoer te sturen? Hoger wegennet ook aanduiden in andere kleur. Ontsluiting van industrie van de E34. N19 is ook hoofdroute. Alle knippen aanduiden, aan Miko en richting Arendonk.

www.samenmobiel.be

VS_20101029_GBC.docx

2


In Vosselaar: aan Janssen Pharmaceutica is er enkel personenvervoer. Er wordt op een andere locatie gelost.. -

B6 : parkeerbeleid : behoud huidige visie. Actie toevoegen : locatie zoeken van randparkings in westen en noorden van Turnhout

-

C : flankerende maatregelen C1 : ‘Duurzaam naar school’ Vermelden dat gemeenten eigen middelen voorzien om project verder te zetten.

-

Voorlaatste pagina : mobiliteitsplan provincie Antwerpen bestaat niet .

-

Provincie : Nota mits aanpassingen voldoet. Eerst naar gemeenteraden, voorlopig vaststellen van de verschillende gemeenten. Gemeenteraadsverslagen toevoegen. Dan naar auditor. Met aangepaste teksten naar gemeenteraad. Pas naar auditor (PAC) in januari 2011. OT : 16 december B : 23 december T : 06 december V : 02 december, stukken aanleveren 15 november 10 januari teksten PAC : 20 januari 2011 De opmerkingen van Kathleen Huet (MOW Vlaanderen) worden nog opgevraagd. De GBC besluit dat het dossier klaar is om aan de PAC op 20 januari 2011 voor te leggen, mits aanpassing op basis van de geformuleerde opmerkingen en goedkeuring door de verschillende gemeenteraden.

3 Evaluatie en aanvraag module 15 Wout Baert overloopt de evaluatie en de aanvraag van de module 15. Bij de nieuwe aanvraag staat ook de autoluwe zondag vermeld. Kathy Van Aperen vraagt na of de tolwagen van de Provincie beschikbaar is in het weekend van de autoluwe zondag. De leden van de GBC keuren de evaluatie en aanvraag van de module 15 goed. Beide dossiers worden voorgelegd op de PAC met het mobiliteitsplan op 20 januari 2011.

4 Europese dossiers a. ECO Mobility shift : start project We willen als demonstratiestad instappen. Doel project : kwaliteitssysteem om mobiliteitsmanagement in steden te checken. Steden kunnen dan label krijgen. Test kwaliteitssysteem zal ten vroegste in 2012 zijn. b. Life + : We hebben een ontvangstbevestiging van ons dossier gekregen.

5 Varia - Er zit nog geld in de subsidiepot van de Provincie voor 10op10 voor scholen Infrastructuurwerken : 5000 € OF Overkoepelend project : 1000 € per deelnemende school www.10op10.be ten laatste 15 november Scholen met 10op10-label : OT : 4 scholen B : 6 scholen

www.samenmobiel.be

VS_20101029_GBC.docx

3


T : 8 scholen V : geen scholen (Provincie wil 10op10 daar komen voorstellen) Oud-Turnhout wil dit indienen voor basisschool Reuzepas. 19 november : technische vergadering voor stuurgroep Noorderkempen, alle ambtenaren zijn uitgenodigd.

E.V 29.10.10

www.samenmobiel.be

VS_20101029_GBC.docx

4


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.10.

Bijlage 10: Gemeenteraadsbeslissing beleidsplan Turnhout

voorlopige

vaststelling

Deze tekst zal toegevoegd worden alvorens het beleidsplan naar de PAC wordt gestuurd.

December 2010

128


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.11.

Bijlage 11: Gemeenteraadsbeslissing beleidsplan Beerse

voorlopige

vaststelling

Deze tekst zal toegevoegd worden alvorens het beleidsplan naar de PAC wordt gestuurd.

December 2010

129


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.12.

Bijlage 12: Gemeenteraadsbeslissing beleidsplan Oud-Turnhout

voorlopige

vaststelling

Deze tekst zal toegevoegd worden alvorens het beleidsplan naar de PAC wordt gestuurd.

December 2010

130


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.13.

Bijlage 13: Gemeenteraadsbeslissing beleidsplan Vosselaar

voorlopige

vaststelling

Deze tekst zal toegevoegd worden alvorens het beleidsplan naar de PAC wordt gestuurd.

December 2010

131


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.14.

Bijlage 14: Verslag GECORO uitwerkingsfase

December 2010

132


Gecoro 26 april 2010, 19u30, Turnhout VERSLAG AANWEZIG

AGENDA

Leden van de Gecoro van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Ambtenaren mobiliteit en ruimtelijke ordening van Beerse, OudTurnhout, Turnhout en Vosselaar. Mobiliteitsschepenen van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Luc Vanhout (mobiliteitsvisie Turnhout Parkstad) Michaël Verheyde (Tritel) Joris Larosse (De Lijn) Wout Baert en Eline Vanballenberghe (Stadsregio Turnhout) 1. Presentatie mobiliteitsvisie Luc Vanhout 2. Toelichting mobiliteitsplan door studiebureau Tritel

1 Presentatie mobiliteitsvisie Luc Vanhout Luc Vanhout geeft een korte presentatie over zijn mobiliteitsvisie ‘Parkstad Turnhout’. Hij is architect en leidt het bedrijf ‘Architects in motion’. Zijn visie is geen kritiek op het huidige mobiliteitsbeleid, maar wil hij laten dienen als aanvulling en inspiratie. Hij overloopt volgende punten : -

Motivatie : Hij wil inspireren en ‘out of the box’ denken. Geschiedenis : Zijn interesse voor mobiliteit in en rond Turnhout is gegroeid vanuit een familietraditie. Hij pleit voor structuur en visie. Meten is weten : openbaar vervoer, industrie, lussenplan, betalend parkeren Een leefbare stadsregio : doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer wordt best gescheiden. Aanbevelingen : Stadsboulevards, geen regionale bussen in centrum, herprofilering van de Ring, bereikbaarheidsassen met voldoende draagkracht.

Luc Vanhout is altijd bereid zijn visie verder toe te lichten tijdens de individuele Gecoro-commissies.

2 Toelichting mobiliteitsplan

-

-

-

Tritel overloopt eerst het proces voor de opmaak van het mobiliteitsplan. Er werden technische werkgroepen opgericht met AWV, De Lijn, MOW Vlaanderen en de betrokken ambtenaren. Vandaag wil Tritel de verschillende uitwerkingsnota’s voorstellen. Volgende categorieën komen aan bod : Parkeren Wat is de huidige situatie ? Dit werd gecheckt via een parkeerduuronderzoek en het meten van de bezettingsgraad. Per gemeente doet Tritel enkele suggesties. Zwaar verkeer Hier gaat het vooral om de afwikkeling van zwaar vervoer van Beerse-Zuid , de kanaalzone in Beerse en het zwaar vervoer op de N18 in Oud-Turnhout. Fietsers en voetgangers

www.samenmobiel.be

is een project van Stadsregio Turnhout, Campus Blairon 442, 2300 Turnhout Tel: 014 88 92 56 Fax: 014 88 92 59 E-mail: wout.baert@turnhout.be


-

-

Hierbij is er nood aan verfijning en actualisatie van het netwerk (overzicht attractiepolen) en een uniform beeld voor de volledige stadsregio. De ‘missing links’ in het netwerk worden vermeld en de verschillende attractiepolen. Openbaar Vervoer. Het openbaar vervoer is vooral in de stadskern een probleem omdat ook alle regionale bussen langs de winkelstraat passeren. Er passeren nu 28 bussen /uur door de Gasthuisstraat. Dit kan naar 15 bussen/uur worden gebracht. Om het aantal bussen te verminderen worden er drie scenario’s voorgesteld. De voorkeur wordt gegeven aan streeklijnen die worden doorgekoppeld naar stadslijnen. Circulatie binnenstad Turnhout. Tritel stelt hier de fuiksystemen voor. Er worden dan een zestal bereikbaarheidsassen ontworpen, die elk naar een parking leiden. Het verkeer gaat dan in dezelfde richting de stad uit waarvan het afkomstig is. Een aantal éénrichtingsstraten zullen dan terug dubbele richtingsstraten worden. De overige straten worden dan woonstraten ‘groene assen’ waar in principe enkel bestemmingsverkeer nog zal komen.

Over 6 maanden wil Tritel de opmaak van het beleidsplan klaar hebben (oktober 2010) De leden van de Gecoro hebben vooral nog vragen over de bereikbaarheidsassen in de binnenstad en over het openbaar vervoer. E.V 26.04.10

www.samenmobiel.be

2010_04_26_Gecoro.docx

2


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.15.

Bijlage 15: Verslag verkeerscommissie Oud-Turnhout

December 2010

133


dienst noodplanning en mobiliteit

uw brief van uw referentie

datum

behandeld door

11 mei 2010

Van Echelpoel Gert T 014 46 22 60 gert.vanechelpoel@oud-turnhout.be

onze referentie

xxx xxx xxx

1/1

Werkgroep Openbare Werken & Mobiliteit - 11 mei 2010 - Gemeenschapscentrum De Heischuur

Aanwezig: Gert Van Echelpoel, Geert Drooghmans, Jan Sels, Leo Van Miert, Frank Van Gorp, Dirk Van Tilborg, Bart Hermans, Jos Van Troy, Jef Willems, Jos Vinckx, Paul Van Miert, Leo Nys, Ronald Leysen, Herman Bax, Guy Stappaerts, Nelly van de Sande-van den Hout, Greet Oris, Jé Van Laer-Peeters, Mieke van Laarhoven. Verontschuldigd: Sus Sannen, Jef Kersemans, Jan Van Gorp, Lilian Jansen. Verslag:

Toelichting door het studiebureau Tritel van de uitwerkingsnota’s welke zijn opgesteld in het kader van het proces verbreden/verdiepen van het mobiliteitsplan. Er werd een toelichting gegeven door de heer Michaël Verheyde van het studiebureau Tritel bij de opgemaakte uitwerkingsnota’s in het kader van het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. De volgende agenda werd hierin aangehouden: * Inleiding: procesverloop * Uitwerkingsnota parkeren * Uitwerkingsnota zwaar vervoer * Uitwerkingsnota fietsers & voetgangers * Uitwerkingsnota openbaar vervoer Zie presentatie in bijlage. De heer Jef Willems stelt zich na afloop van de toelichting de vraag of de fietsroutes gaan voorzien worden via een nieuwe route waarbij nieuwe wegenis zal moeten voorzien worden of dat het de bedoeling is dat er bij het vastleggen van de alternatieve functionele fietsroutes gebruik zal worden gemaakt van bestaande infrastructuur. De heer Michaël Verheyde antwoord dat de alternatieve functionele fietsroutes parallel worden uitgezet tov de functionele routes maar dan langsheen rustigere trajecten. Dit type is bij uitstek geschikt voor woon-schoolverkeer. Het aanbieden van beide types is noodzakelijk om de gebruiker steeds een keuzemogelijkheid te bieden tussen een korter maar drukker of een iets langer maar aangenamer traject. Voor het realiseren van de alternatieve functionele fietsroutes zal men maximaal inzetten op bestaande infrastructuren. De heer Guy Stappaerts stelt zich de vraag voor welk scenario het studiebureau Tritel kiest binnen het resultaat van het uitgevoerde parkeeronderzoek binnen de gemeente Oud-Turnhout. De heer Michaël Verheyde stelt dat de beste keuze volgens het studiebureau scenario 3 is waarbij de huidige blauwe zone wordt uitgebreid met/zonder bewonerskaart. De heer Leo Van Miert stelt


2/3

hierbij dat de visie van de gemeente het behoud is van het huidige parkeerregime (blauwe zone en vrij parkeren) aangevuld met parkeercapaciteit parking Neerstraat en parking Tramwissel. De heer Guy Stappaerts stelt de houdbaarheidsdatum van 5 jaar van het gezamenlijke mobiliteitsplan dat bekomen is na het doorlopen van de procedure verbreden en verdiepen in vraag. De heer Michaël Verheyde stelt dat de inhoud van het voorliggende document gebaseerd is op een beslist beleid waardoor de inhoud van het document een grote betrouwbaarheid heeft. De heer Guy Stappaerts stelt de vraag in hoeverre resultaten van bovenlokale initiatieven worden opgenomen en verwerkt in dit gezamenlijke mobiliteitsplan. De heer Michaël Verheyde antwoordt dat de Stadsregio Turnhout als volwaardige partner betrokken wordt in bovenlokale mobiliteitsstudies of geconsulteerd wordt over dergelijke studies met impact op de bovenlokale mobiliteit, waarvoor overheidsniveaus (Vlaanderen, provincie, gemeenten) of andere samenwerkingsverbanden het initiatief nemen. De heer Guy Stappaerts reageert hierop en zegt dat er geen feedback terug te vinden is in het voorliggende mobiliteitsplan met betrekking tot de mobiliteitsstudie Noorderkempen. De heer Michaël Verheyde stelt dat deze studie zich nog in een opstartfase bevindt en dat de resultaten van deze 3 jaar durende studie zeker opgenomen zullen worden in de volgende herziening van het mobiliteitsplan binnen 5 jaar. De heer Frank Van Gorp vraagt zich of het spoorwegverkeer in deze herziening van het mobiliteitsplan wel is herbekeken. De heer Michaël Verheyde antwoordt hierop dat het onderzoek binnen het thema openbaar vervoer zich inderdaad voornamelijk toespitst op de organisatie van het busverkeer. Er is een akkoord tussen NMBS-Holding, Infrabel, EIS, De Lijn, AWV en de Stad Turnhout voor de uitvoering van een studie die verschillende opties voor het treinverkeer in het Turnhoutse onderzoekt. Eén van de te onderzoeken pistes is de haalbaarheid van het Station Turnhout-Zuid. Het onderzoek bevindt zich momenteel in een nog in de opstartfase en biedt bijgevolg nog geen inzichten omtrent het station Turnhout-Zuid. Niettegenstaande het onderwerp “Turnhout-Zuid” het tijdshorizon van het Mobiliteitsplan overstijgt, worden toch al een aantal aandachtspunten vanuit de gemeente Turnhout en De Lijn aangehaald. Men wenst een versterking van de verbinding richting Leuven (bij voorkeur met een treinverbinding) en met de Nederlandse steden Breda en Eindhoven. De heer Frank Van Gorp vraagt hoe de verkeerscirculatie in de binnenstad Turnhout zal aangepakt worden. Hij stelt vast dat dit heden dikwijls voor problemen zorgt. De heer Michaël Verheyde stelt dat dit onderdeel niet is opgenomen in deze presentatie omdat dit natuurlijk minder betrekking heeft op de gemeente Oud-Turnhout. Vervolgens licht de heer Michaël Verheyde toe dat de binnenstad in eerste instantie een belevingsruimte is voor fietsers en voetgangers. Men wil werken aan een uitgebreid verkeersluw stadshart en de relatie met het omliggende open gebied versterken door de inbreng van groene assen. Deze groene assen krijgen ook een belangrijke functie in de ontsluiting van de stad voor fietsers. Om dit te bereiken, was het noodzakelijk de parkeerroutes te herdenken. Uitgangspunten hierbij waren het verkeersluw maken van de Grote Markt en de stationsomgeving, het vrijwaren van de woonwijken en de doorstroming voor busverkeer. Daarnaast wilde men de centrumparkings vlot blijven ontsluiten. Volgens deze principes werden een aantal concepten uitgewerkt. Hierbij werd het regionaal verkeersmodel van de stadsregio Turnhout ingezet om een realistische inschatting te kunnen maken van de toekomstige verkeersstromen. Uit deze modeldoorrekeningen bleek dat een concept met een minimaal aantal bereikbaarheidsassen het aantal auto-kilometers in de binnenstad het sterkst deed dalen. Er werd dan ook voor gekozen met dit concept verder te gaan. Er werd ook geconcludeerd dat de Noordboulevard binnen dit concept een aanzienlijke rol kan spelen in de ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingen rond het station en de Warande. Hierbij wordt niet alleen de wijk tussen het spoor en de K. Elisabethlei ontlast, maar ontstaat ook de mogelijkheid de

DIENST NOODPLANNING EN MOBILITEIT

xxx xxx xxx


3/3

Warandestraat en een gedeelte van de Begijnenstraat en de Paterstraat autoluw te maken. Tenslotte werd in detail de ontsluiting van een aantal parkings bekeken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gewenste voetgangerszones en fietsroutes. De heer Frank van Gorp vraagt zich af hoe de sneltoets is verlopen en wat er met de visie van het huidige mobiliteitsplan zal gebeuren. De heer Michaël Verheyde licht toe dat met het uitvoeren van de sneltoets op 14 januari 2008, de GBC tot het besluit kwam dat alle actoren nog achter het huidige beleidsscenario van zowel het bovengemeentelijke mobiliteitsplan Turnhoutse (Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar) als het gemeentelijk mobiliteitsplan Beerse staan maar dat het plan zelf toe is aan een verbreding en verdieping van een aantal welbepaalde thema’s (spoor 2). Hierbij zijn de volgende thema’s geselecteerd: - Fiets en voetgangersnetwerken - Openbaar vervoer - Parkeren - Circulatie binnenstad - Zwaar vervoer. volgens de methodiek van het “Verbreden-verdiepen”. Tevens kunnen we duidelijk stellen dat visie in het huidige mobiliteitsplan mee doorgenomen zal worden in de opmaak van de nieuwe visie. De heer Jos Van Troy vestigt er de aandacht op dat de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in het algemeen dikwijls de wensen overlaat. Hij vraagt dan ook om hier de nodige aandacht aan te besteden. Hij voegt hieraan toe dat de circulatie van de binnenstad Turnhout een zeer belangrijk aandachtspunt is en hij vraagt zich af in welke mate dat de verschillende visies van mensen welke hierover hebben nagedacht mee opgenomen worden in dit document. De heer Michaël Verheyde repliceert hierop zeggende dat al de gekende visies door het studiebureau Tritel zijn bekeken en dat bruikbare zaken zeker mee doorgenomen zullen worden.

GVE 11.05.2010

DIENST NOODPLANNING EN MOBILITEIT

xxx xxx xxx


P1013 – MOBILITEITSPLAN STADSREGIO TURNHOUT – Beleidsplan

10.16.

Bijlage 16: Verslag bewonersoverleg Turnhout

December 2010

134


Verslagboek

1ste avond

De aanleiding In 2004 werden een aantal grote planningsprocessen voor Turnhout en de stadsregio afgerond. Er werd door Vlaanderen afgetoetst of het gewestplan nog voldoende ontwikkelingskansen bood de Turnhoutse opdracht in ruimtelijk structuurplan Vlaanderen uit te voeren. Vooral voor wonen en werken is bijkomende ruimte gemaakt met het â&#x20AC;&#x153;RUP Afbakening van het regionaa-lstedelijk Gebied Turnhoutâ&#x20AC;?. Tegelijk is de ruimte voor stedelijk groen en de behoefte aan hoofdwegen onderzocht. Ondertussen hebben Vosselaar, OudTurnhout en Turnhout een gezamenlijk mobiliteitsplan afgewerkt. Dat is in 2004 goedgekeurd door de gehele gemeenteraad. In 2007 volgde ook het ruimtelijk structuurplan Turnhout. Tezamen geven deze drie plannen een samenhangende toekomstvisie op de gewenste ontwikkeling van stad en de regio.

In 2009 is de behoefte om een ruim gesprek aan te gaan over mobiliteit en verkeer weer groot. De evaluatie en de uitvoering van matregelen uit het mobiliteitsplan plaatsen dit terug vooraan in de actualiteit. Vandaar dit stadsdebat.


Het debat is een organisatie van de communicatiedienst en de dienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

De werkwijze

Er is voor gekozen om vooral de burgers het woord te geven. Hiervoor werden verschillende kanalen ingezet: Een mobiliteitsforum op de website www.turnhout.be Dagelijks kwamen andere stellingen uit het openingsdebat aan bod. Een CD-rom met de bestaande plannen werd verspreid onder de deelnemers Drie publieksavonden met een specifiek programma. De uitnodiging om voorstellen en suggesties uit te werken en op alle mogelijke manieren in te dienen. Tijdens het debat werden twee uitzendingen van stadsTV hieraan gewijd. Je kan ze terugzien op www.turnhout.tv

Van de debatavonden is voor het eerste ook een video-verslag gemaakt. Op de website

Het STOP-principe

De Turnhoutse gemeenteraad schaarde zich ondertussen ook het achter STOP-principe. Beleidsmatig wordt er voorrang gegeven aan de zachte en milieuvriendelijke vervoersvormen. Stappen, Trappen en Openbaar vervoer bevorderen. En pas daarna de Private Personenwagen.

In het stadsdebat wordt er voor gezorgd dat al deze vervoerswijzen aan bod komen. Door het werken met themaâ&#x20AC;&#x2122;s en bijhorende stellingen wordt het debat verbreed en gericht op de belangrijke punten.


Programma stadsdebat Dinsdag 12 mei om 19 uur in de Warande het eerste stadsgesprek zoekt een inventaris van meningen In werkgroepen kan u mee praten of luisteren, en een mening vormen. Leg uw gewicht in de schaal. En daarna bekijken we de resultaten onder leiding van een externe deskundige. De belangrijkste bestaande plannen staan ter beschikking op de website: als informatie, meteen stof tot verder nadenken in groepen, scholen, buurten, raden, verenigingen … "Verkeer heeft een grote invloed op het leven in de stad. Er zijn verschillende knelpunten, en hoe die oplossen hangt af van een aantal keuzes die we moeten maken. Om te voorkomen dat heel het debat enkel rond auto’s draait is de eerste avond van de stadsdebatten toegespitst op een aantal thema’s. Om de andere manieren van zich verplaatsen niet te vergeten werken we rond stellingen die vasthangen aan de verschillende vervoerswijzen" Tussen 12 mei en 26 mei creatief in eigen kring en op de website Tijd voor burgergroepen en verenigingen, scholen, raden… om zich in eigen kring over mobiliteit te beraden. Ze kunnen hun bevindingen tegen 26 mei binnenbrengen onder welke vorm dan ook: een schets, een kindertekening, een nota … die liefst kernachtig weergeeft wat uw groep er van vindt. Binnen te brengen bij Communicatie, Campus Blairon 200 te 2300 Turnhout of via annemie.geentjens@turnhout.be. Tijd ook voor een forum op de website met dezelfde stellingen als op de debatten. Om alle vervoerswijzen kansen te geven wisselen de thema's regelmatig. Dinsdag 19 mei om 19 uur in infopuntxBrepols (vroegere kantoorgebouw drukkerij Brepols, Baron du Fourstraat 8) Hoe komt uw mening aan bod in de bestaande plannen? We toetsen systematisch het bestaande mobiliteits- en structuurplan aan de resultaten van het eerste stadsdebat. Komen de keuzes in de plannen overeen met de meningen in de werkgroepen en op het forum? Waar zitten de verschillen en de discussies? Welke oplossingen zijn duidelijk, waar blijven de vragen open? Ondertussen: algemene informatie Op maandag 8 juni geeft StadsTV een eerste deel uit de debatten. Op maandag 15 juni geeft StadsTV het tweede deel. Dinsdag 2 juni om 19 uur in infopuntxBrepols * eerste conclusies Wat leert het stadsbestuur? Waar zijn er twijfels en vragen? Verwerking van de tussenkomsten in een kleine tentoonstelling, presentatie en korte discussie over de overeenkomsten en verschillen. Voor welke keuzes staat het stadsbestuur? Of zijn we het allemaal eens? Met afsluitende receptie als bedankje voor de inspanning van de vele Turnhoutenaren. Inschrijven: Toegang vrij, maar inschrijven gewenst.


Eerste Publieksavond

Werkwijze: stellingen per thema, 15 minuten per thema belangrijkste tussenkomsten noteren op de flappen, iedereens groene bol daarna

Het is vooral de bedoeling om burgers aan het woord te laten. Bedoeling is om ambtenaren en politice vooral te laten luisteren.

Of je nu komt om mee te debatteren, of om te luisteren, iedereen kan zijn rol spelen. Tijdens de werkgroepen worden de belangrijkste tussenkomsten genoteerd op de grote papieren. Na de sessie kan iedereen een groene bol plakken bij het belangrijkste waar hij of zij achter staat. Zo geven we een gewicht aan de tussenkomsten.

Verkeer heeft een grote invloed op het leven in de stad. Er zijn verschillende knelpunten, en hoe die oplossen hangt af van een aantal keuzes die we moeten maken. Om te voorkomen dat heel het debat enkel rond auto’s draait is de eerste avond van de stadsdebatten toegespitst op een aantal thema’s. Om de andere manieren van zich verplaatsen niet te vergeten werken we rond stellingen die vasthangen aan de verschillende vervoerswijzen. Per thema trekken we 15 minuten uit. Dan gaan we naar het volgende.Achteraf wordt de verslaggeving in grote groep doorgenomen. Er is een professioneel ervaren externe communicatiespecialist aangeduid om dit in goede banen te leiden.

http:: …..URL eerste avond vragen à Ben Je kan het plenair debat achteraf nog terugzien. Het videoverslag staat op de website

Een honderdtal mensen waren ingeschreven. In 4 groepen werd de discussie aangegaan. Na halfacht kwamen nog enkel tientallen mensen meewerken. De tuinzaal zat propvol.


Eerste Publieksavond Thema 1

Stappen Vaststelling: 60% van de Turnhoutenaars gaat te voet of met de fiets winkelen. Belangrijkste punten (Enquête van de dienst Lokale Economie bij 497 personen, 2002) vanuit de burger: Inleiding: Er zijn veel klachten over de In de stad en de buurt zijn de afstanden zo kort dat we veel te voet kunnen doen. slechte staat van voetpaden. Er Iedereen is voetganger, minstens af en toe. Al is het maar om van de parking naar zijn bijna overal stoepen waar ze de winkel te lopen. Terwijl we wandelen zien we ook de andere aspecten van de moeten zijn, maar niet altijd breed stad. De sterkte van een winkelstraat wordt gemeten aan het aantal passanten dat genoeg. De Apostoliekenstraat is er per dag door loopt. En terwijl we wandelen ontmoeten we andere mensen, een veel aangehaald voorbeeld. kunnen we eens stoppen om de plezante gebeurtenissen beter te bekijken. Voor Voetgangers voelen zich onveilig veel mensen is stappen de voor de hand liggende verplaatsingswijze: kinderen, als ze straten met druk of snel ouderen, … Daarom twee stellingen over stappen. Met heimwee naar de tijd dat verkeer willen oversteken. Dan zijn zebrapaden of soms zelfs ook de kleinste kinderen zonder begeleiding naar de buurtschool om de hoek verkeerslichten nodig. Op deze wandelden …. Stellingen Ik wens grote autoluwe gebieden opdat mijn (klein)kinderen zelfstandig van huis naar de school kunnen wandelen. Ik verkies de duidelijkheid van een stoep en oversteken op zebrapaden boven het gemak van woonerven en verblijfsgebieden waar ik overal kan lopen en oversteken.

plaatsen is duidelijke afbakening van de stoep gewenst. In de verblijfsgebieden van het stadscentrum kunnen een aantal mensen toch ook het gemengd karakter met voorrang voor langzaam verkeer waarderen. De automobilisist moet er voelen dat hij er te gast is door geen specifieke ruimte voor hem af te lijnen. Voorbeelden zal de Lindekensstraat werken goed.


Eerste Publieksavond Thema 2

Trappen Vaststelling: In de ochtendspits rijden er ongeveer evenveel auto’s als fietsers rond in de stad. Belangrijkste punten (verwerking van allerlei tellingen door de dienst RO-M) vanuit de burger: Inleiding: Er is een tekort aan goede Turnhout is een scholenstad, en daardoor samen met Brugge de sterkste fietsstad fietspaden. Zeker op de drukke van Vlaanderen. De woonwijken liggen allemaal op fietsafstand van het centrum. straten en wegen is er veel vraag Fietsers hebben dikwijls aparte fietspaden langs de invalswegen, maar in het naar een duidelijk eigen fietspad. stadshart gebruiken ze de straatruimte samen met de auto’s. Terwijl voor het Fietssuggestiestroken worden auto’s dikwijls onmogelijk is om de kortste weg te nemen, kunnen fietsers in de niet als veilig en comfortabel meeste straten tegen de enkelrichting in fietsen. Ze mogen ook door de ervaren. Gasthuisstraat, zij het maar in één richting. Vele fietspaden zijn in zeer Stellingen Ik wil dat de fietser zich houdt aan de rijrichtingen en beperkingen van het autoverkeer, bijvoorbeeld ook in voetgangersgebied! Ik vind voldoende mogelijkheid om mijn fiets te stallen op de plaats waar ik moet zijn. Er rijden in de spits evenveel auto’s als fietsers. Dus moeten we ze allebei evenveel ruimte geven.

slechte staat. Steenweg op Oosthoven en Steenweg op Mol worden regelmatig vernoemd. De veiligheid van oversteken van de ring wordt in vraag gesteld. In de stad is het samengaan van fiets- en autoverkeer op dezelfde rijweg niet vanzelfsprekend. De Warandestraat wordt genoemd als slecht voorbeeld. De te smalle straat met te veel auto’s drukt de fietsers op de stoep. Zeker als er een file staat. Alhoewel er in de binnenstad zeer veel fietsers rondrijden wordt dit niet als comfortabel ervaren.


Eerste Publieksavond Thema 3

Openbaar vervoer Vaststelling: Sinds de invoering van de basismobiliteit, met meer stadsbussen op extra stadslijnen, gebruiken 4 keer meer mensen de stadsbus. Inleiding: De markt is de draaischijf van alle buslijnen in de regio. Dagelijks nemen duizenden mensen de bus, meestal studenten en mensen die de stad bezoeken. Langs de ene kant worden zo veel autoritten vermeden en zijn er meer parkeerplaatsen over voor de mensen die met de auto komen. Maar langs de andere kant rijden er nu veel meer bussen door het stadshart dan eigenlijk draaglijk is. Vooral in de Gasthuisstraat valt het op: die is autovrij, maar vol met bussen. Gelukkig niet meer op zaterdag: dan stoppen de bussen aan de Warande. Met de trein gaat het de laatste tijd beter. Op het uur een trein naar Brussel, op het halve uur een trein naar Antwerpen. Er zijn heel wat meer reizigers, maar de parkeerdruk rond het station neemt ook toe daardoor. Stellingen Voor een busvrije Gasthuisstraat wil ik best 10 minuten langer stappen van de bushalte naar mijn doel. Een Station Turnhout Zuid met parkeerruimte voor pendelaars naar Brussel of Antwerpen is meteen goed voor minder verkeersdrukte in de stad.

Belangrijkste punten vanuit de burger: Vele (bijna) lege bussen storen de andere weggebruikers. Er wordt sterk getwijfeld aan het nut van de streeklijnen in het stadshart. Een autovrij centrum met zoveel bussen als nu is niet rustig genoeg. Zowel de grootte van de bussen, als het lawaai en de geurhinder vormen een probleem. Toch wordt de nabijheid en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer ook gewaardeerd. Als station en busterminus uit het centrum zouden verdwijnen zou er heel wat minder hinder zijn. Anderen vinden een station in het volle centrum belangrijk: enkel dan ga je te voet of met de fiets naar de trein. Ook op alternatieve plaatsen voor het station Turnhout-Zuid vrezen omwonenden overlast door parkeren en bussen. Er wordt gepleit voor meer kleine busjes, en haltes rondom het centrum.


Eerste Publieksavond Thema 4

Belangrijkste punten vanuit de burger: De roep om de ring in het Vaststelling: noorden te sluiten is zeer luid en Het aantal wagens in een spitsuur op de ring varieert van 3055 ter hoogte van ruim. Sommigen uit principe omdat een ring rond moet zijn. Carrefour tot 900 per uur aan de Kastelein en 1000 aan de Steenweg op Anderen om sluikverkeer in het Merksplas. noordelijk deel van de stad te (tellingen studiebureau Tritel voorjaar 2009) voorkomen. De discussie rond Inleiding: Noordboulevard en De auto is een onmisbaar onderdeel van het leven voor veel mensen. Af en toe hebben kanaalboulevard wordt hier we hem nodig om grotere afstanden af te leggen, om zwaarder materiaal te vervoeren, of aangehaald. gewoon om samen een trip te maken. Maar de bereikbaarheid per auto is ook niet meer Anderen vragen om zorgzaam te zo eenvoudig. In de meeste steden zijn er autovrije winkelwandelstraten, moet je zijn met de rust en het groen in rondrijden in enkelrichtingsystemen, en zijn verkeerslichten nodig om de grote drukte op de nieuwe woonbuurt boven het kruispunten van de invalswegen te verwerken. En zelfs dan nog staan we dikwijls in file. kanaal: liever geen ring daar. Als we dan aangekomen zijn begint het zoeken naar een parkeerplaats. De tijd van “mijn De veiligheid en de doorstroming auto, mijn vrijheid” lijkt al lang voorbij. Of zijn er gewoon te veel auto’s op hetzelfde op de huidige ring worden als moment op dezelfde wegen ? probleem ervaren. Langs de andere kant is er een Stellingen stevige tendens om het aantal auto’s in het centrum te Ik vind concentratie van parkeren in enkele grote ondergrondse parkings verminderen. De hinder door het die langs een beperkt aantal parkeerroutes bereikbaar zijn goed voor de autoverkeer is blijkbaar toch groot verkeersleefbaarheid. op een aantal plaatsen. Verschillende aanwezigen roepen Als we het autoverkeer terug langs alle kanten over de markt laten rijden zijn op om de huidige parkeerroutes de files opgelost. om te vormen naar zogenaamde “fuiken”. In plaats van aan de andere kant van het centrum uit Ik ben ervan overtuigd dat de leefbaarheid en doorstroming in de binnenstad te komen, moet je terug via de verhoogt met het doortrekken van de ring. weg die je genomen hebt.

Personenwagens


Eerste Publieksavond Thema 5

Leefbaarheid Vaststelling: Zoâ&#x20AC;&#x2122;n 79% van deTurnhoutenaars is tevreden over de eigen buurt. Dat is even veel als in St-Niklaas, Kortrijk, Roeselare, Oostende, maar minder dan in Hasselt en Brugge. De tevredenheid over de stad als geheel ligt iets lager: 72,2 % is tevreden Belangrijkste punten of zeer tevreden over de leefbaarheid in de stad Turnhout. vanuit de burger: (uit de stadsmonitor, Verkeersveiligheid en Vlaamse enquĂŞte bij 8000 bewoners van de 13 centrumsteden, 2008) Inleiding: Een stad is meer dan verkeer alleen. Goede bereikbaarheid is een must. Maar ook de leefbaarheid is belangrijk. Steden en dorpen zijn bij uitstek plaatsen om mensen te ontmoeten, om te wonen in een aangename woonbuurt, om mooie dingen te beleven. Een centrum met plaats voor terrassen zonder uitlaatgassen, ruimte om te wandelen zonder verkeerslawaai, en een veilig gevoel zijn ook belangrijk. Leefbare staten en pleinen geven ruimte voor sociaal contact. Zijn onze woonstraten verkeerswegen, of zijn het plaatsen waar je een babbeltje kan slaan? Of waar je veilig samen met vrienden naar school kan fietsen ? Stellingen Een moderne stad heeft een autovrij stadshart Ik wil best een stuk rondrijden op de ring om het groene noorden van Turnhout te sparen. Ik verkies sneller maar gescheiden verkeer in de stad, eerder dan trager gemengd verkeer!

leefbaarheid zijn belangrijk. De emoties laaien soms hoog op als het hierover gaat. Uit het gesprek bleek een grote vraag naar duidelijkheid. Zebrapaden en andere veiligheidsvoorzieningen op drukke straten en snelle wegen. Meer rustige woonstraten waar het kan. Een autovrij stadshart dat zo groot mogelijk is, ruimer dan nu in ieder geval. Er is veel bijval voor een verkeersvrije markt. Toch wordt ook een aantal keer gevraagd hoe het dan zit met korte autoverplaatsingen in het stadshart. Moet je dan altijd zo ver rond rijden ? Regelmatig komt ook het verwijt naar boven dat het stadsbestuur geen samenhangend mobiliteitsbeleid heeft.


Forum MOBILITEIT Op de stedelijke website

In de periode van het stadsdebat liep er een forum op de stedelijke website. Dagelijks werd één van de vijf thema’s van het openingsdebat ter discussie gelegd.

Respect Kan de schoolgaande fietsende jeugd wat meer verkeersbeleid aangeleerd worden, zoals rijden in en buiten de bebouwde kom, het opeisen van de rijbaan in kolome en gebruik maken van de ganse breedte. De zwakke weggebruiker maakt zichzelf zwakker door lak aan respect en arrogantie. Kan er geen toezicht gedaan worden tijdens de aanvang en einde schooluren ??? Opleiding in de scholen voor verkeersveiligheid die dan ook erbuiten gecontroleerd worden en indien nodig bijgestuurd worden. Idee van Noortman geschreven op zondag 17 mei 2009 bus Een beter stadsbussennet,met enkele lijnen die ook beerse vosselaar en oud turnhout beter met elkaar verbinden,een mooi voorbeeld is kortrijk Idee van bink geschreven op zaterdag 16 mei 2009 fietspad wat zou het fijn zijn mochten de bewoners van de Heizijde kunnen klagen over de slechte staat van het fietspad. Maar dat kunnen ze niet bij gebrek aan een fietspad. Duizende auto's sluipverkeer per dag, waar je letterlijk mag tussen wandelen of fietsen. Als de stad graag wil dat er gefietst wordt, moet dit in drukke straten op een veilige manier en dus op een fietspad kunnen. Idee van bart porters geschreven op vrijdag 15 mei 2009 Verkeersregels auto's en bussen Kan er echt niets worden gedaan aan het arrogante weggedrag van "buschauffeurs en automobilisten die de weg en de fietssuggestiestroken blokkeren" waar sowieso niet tegen wordt opgetreden? Geldende verkeersregels zijn blijkbaar niet op hen van toepassing. Idee van Thomas Peeters geschreven op vrijdag 15 mei 2009 Verkeersregels Zwakke Weggebruiker


Kan er echt niets worden gedaan aan het arrogante weggedrag van de schoolgaande "zwakke weggebruiker" waar sowieso niet tegen wordt opgetreden?Geldende verkeersregels zijn blijkbaar enkel en alleen van toepassing voor de automobilist. Idee van Jef Geukens geschreven op vrijdag 15 mei 2009 Groene golf Als de automobilist dan toch persé uit de stad moet worden geweerd en verplicht wordt de ring te nemen, wat is er dan mis met die ring eens eindelijk door te trekken, en eens te zorgen voor een groene golf en een vlotte doorstroming zoals al jaren in vele steden het geval is (Brugge, Aken, Keulen). Idee van Jef Geukens geschreven op vrijdag 15 mei 2009 zebrapaden ik parkeer mijn auto aan de rand van de stad en ga dan gewoonlijk via de watertoren de stad in. kan iemand mij vertellen waarom er aan de watertoren geen zebrapaden liggen? Idee van willems jef geschreven op vrijdag 15 mei 2009 Respect of repressie?! Nogal wat chauffeurs tonen weinig respect voor voetgangers of fietsers en parkeren/stationeren op voet- of fiestpad. Als respect ontbreekt moet repressie in de plaats komen en moet de politie zeer streng optreden Idee van Dré Wolput geschreven op vrijdag 15 mei 2009 De ring, niets anders dan de ring ??!! Of de ring al dan niet moet worden doorgetrokken, zorgt in Turnhout al lang voor discussie en beroering. Ik pleit voor een objectief onderzoek waarbij de voor- en nadelen v/h dichtmaken v/d ring worden bekeken. Zowel naar het aspect 'verkeersafwikkeling' als naar het aspect 'leefbaarheid' Idee van Dré Wolput geschreven op donderdag 14 mei 2009


duidelijkheid Het debat gaf -terecht- veel ruimte aan de problemen van voetgangers en fietsers maar men mag niet vergeten dat er automobilisten zijn die zich MOETEN verplaatsen met de wagen. Voetgangers en fietsers moeten zich -evengoed als de automobilisten- houden aan de verkeersregels. Verhoogd plateau is niet altijd een zebrapad, rood is rood vooral aan spoorwegslagbomen ... Meer controle hierop zou dus ook wel mogen! Idee van Raymond Hoste geschreven op donderdag 14 mei 2009 hondentoilet De hele buurt komt voor onze deur hun honden uitlaten op een braakliggend stuk. Kunnen er van de stad uit geen hondentoiletten geplaatst worden of meer controle met echte boetes. De boodschappen blijven er gewoon liggen dus hebben wij en de kindjes dikwijls de hele boodschap aan onze schoenen hangen. Idee van joke verheyen geschreven op donderdag 14 mei 2009 speelterrein voor kinderen Voor onze huizen ligt een heel stuk braakliggend terrein waar enkel honden hun behoefte op komen doen. Kan daar geen afgebakend terrein komen met een speeltuig voor de kinderen hier uit de buurt? Idee van Joke Verheyen geschreven op donderdag 14 mei 2009 autoluw autoluw door niet te ontmoedigen maar net andere mogelijkheden aan te moedigen bv een ring waar men vlot kan rijden. Idee van Harry Bartels geschreven op woensdag 13 mei 2009 Autoluw Autoluwe stad en toch grote parkings in het genre van Warande of Turnova. Als ik het goed begrijp is het voor velen niet met elkaar te rijmen. Volgens mij net wel. Voorzien ĂŠĂŠn dwingende toegangsroute naar en van de parking en je vermijdt autoverkeer in de rest van de stad. Autoluw dus.


Idee van Toon Verheijen geschreven op woensdag 13 mei 2009 echte woonerven In de meeste woonerven is er te veel doorgaand verkeer. Echte woonerven afbakenen, waarin kinderen kunnen spelen op straat (zoals afgebeeld op het woonerf verkeersbord) is niet moeilijk. Woonerven zijn trouwens zo aangelegd dat een auto die 30/u rijdt al onveilig aanvoelt. Dat kan worden vermeden door doorgaand verkeer onmogelijk te maken. Met een woonerf op zich is niets mis. Afzonderlijke stoepen en zebrapaden zijn niet nodig in een woonerf, op voorwaarde dat er geen auto's door razen. Idee van Rudy Seuntjens geschreven op woensdag 13 mei 2009 pakjesdienst We gaan naar autoluwe/autovrije gebieden op aan. Gaan winkelen in zulke gebieden biedt zeker een meerwaarde. Veel boodschappen meesleuren is echter niet interessant als je ver van je auto bent. Daarom vroeg ik me af of er geen pakjesdienst, pakjesservice of iets dergelijks kon georganiseerd worden op een centrale plaats. Na het winkelen kan je gemakkelijk daar terecht om de gedane boodschappen op te halen. Best kan je je auto ook in de buurt van het centrale punt kwijt om niet te ver met de boodschappen te moeten lopen. Idee van Brenda Meeuwes geschreven op dinsdag

1.


4de stadsdebat mobiliteit â&#x20AC;&#x201C; 16 juni 2010 â&#x20AC;&#x201C; verslag Inleiding door Danny Claeys. Presentaties door Hugo Meeus en Dimitri Gevers. Er wordt de mogelijkheid geboden tot vraagstelling over de verschillende onderdelen: voetgangers, fietsers, Openbaar vervoer, parkeren, autoverkeer, de Ring.

VOETGANGERS Wordt er ruimte voorzien voor voetgangers in de Apostoliekenstraat, voornamelijk in de omgeving van de school? De hoofdas Steenweg op Gierle volstaat niet voor voetgangers. De ruimte wordt op verschillende plaatsen ingenomen door groen, nl. gedeelte tussen Lokerenstraat en ring. Worden er voorzieningen getroffen aan de zebrapaden voor visueel gehandicapten? Is er mee bekeken waar er eventueel rateltikkers kunnen komen? Het is niet de bedoeling dat we nu al de maatregelen per straat/locatie bekijken. In deze fase moet er gefocust worden op de grote lijnen en de belangrijkste principes, niet op de details per straat. Er moet op de bereikbaarheidsassen voldoende aandacht zijn voor voetgangersinfrastructuur. Het algemene kwaliteitsniveau, nl. 1m50 vrije ruimte voor voetgangers wordt nagestreefd. Dit geldt trouwens in het algemeen. De bomen moeten hiervoor niet per definitief weg. Mogelijks is op sommige locaties de rijbaan te breed, waardoor hier ruimte van kan ingenomen worden. het is nog niet duidelijk waar er specifieke voorzieningen komen voor visueel gehandicapten. De vraag werd ook tijdens een vorig debat gesteld en zal alleszins meegenomen worden in de uitwerkingen. Afhankelijk van de locatie kunnen eventueel maatregelen genomen worden.

FIETSERS Zal er op de drukke invalswegen nog plaats zijn voor fietsers? (bijvoorbeeld Herentalsstraat) Wat als men op een invalsas als de Otterstraat woont? Dan kan men vaak niet kiezen voor een groene as. Is er nog plaats voor de fietsende bewoners naast het 2-richting autoverkeer? De grote invalsassen beginnen breed aan de Ring en eindigen smal in het centrum. Worden hier snelheidsmaatregelen genomen of fietspaden aangelegd, zodat de fietsers plaats hebben op de smalle delen? De groene invalsassen zijn een goed idee, maar wat als men van buiten de ring komt? Hoe worden de fietsers naar deze assen geleid? Zijn er fietsparkings in het centrum en fietskruispunten op de Ring voorzien? Een suggestie om vanaf de binnenring een zone 30 in te voeren, want vanaf de Ring zijn er vaak geen fietspaden. Een suggestie om het dubbelrichtingsfietspad op de Steenweg op Oosthoven te ontdubbelen. Er zal gepoogd worden om de fietsers zoveel als mogelijk te steunen, en dit volgens de principes van het Fietsvademecum.


De zachte assen zullen comfortabeler zijn voor de fietsers. Dit neemt niet weg dat er op de grote autoinvalsassen niet de nodige fietsmaatregelen kunnen genomen worden. De fietspaden of ruimte voor fietsers zal op deze assen aan de noodzaak voldoen. De zachte assen moeten inderdaad vanaf de ring duidelijk zijn en de oversteken moeten veilig ingericht worden. Dit moet per locatie bekeken worden. De keuze voor de fuiken mag maar 1 keer gemaakt worden. Het is niet de bedoeling dat er binnen 5 jaar wijzigingen gebeuren in de keuze van de invalsassen of het fuikensysteem. Er zijn 6 assen voor auto’s geselecteerd, waar fietsen mogelijk moet blijven. Het verkeersmodel toont alleszins aan dat er met het fuikensysteem tot ruwweg 1/3de minder autoverkeer op de invalsassen zal rijden, omdat dit hoofdzakelijk verkeer naar een Parking is, en geen circulatieverkeer. De vraag naar fietsparkings is interessant. Er zijn alleszins al een aantal fietsenstallingen gerealiseerd: ondergrondse stalling in de Warande, het Fietspunt in de Gasthuisstraat,… met de realisatie van Turnova en de Grote Markt kan hiermee ook in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden. Hier wordt goed over nagedacht. Invoeren van zone 30 binnen de ring: wordt overwogen. Synthese fietsers: 1. 2. 3. 4.

Bereikbaarheidsas = ideaal voor de auto, maar hoe hier met de fietser? Aandacht voor fietsenstallingen. Langzame assen vanaf ring veilig. Zone 30

OPENBAAR VERVOER Het systeem van de doorkoppelingen is onduidelijk. Het komt er op neer dat de verschillende buslijnen minder lusjes moeten maken in de binnenstad. Dit kan door een binnenrijdende lijn niet te laten terugkeren, maar door haar te laten veranderen in een andere lijn die vanaf de binnenstad doorrijdt naar een andere locatie. Fietsers voelen zich achtervolgd door de bussen, of worden op het voetpad geduwd; Kleine busjes maken minder lawaai en zijn niet zo bombastisch/storend. Er moet een samenhangend verhaal zijn voor fietsers, voetgangers en Openbaar vervoer, de planning moet globaal zijn om een efficiënt openbaar vervoer te organiseren. Een station achter de brandweer is cruciaal om alles in mekaar te laten passen. Zijn er geen goede voorbeelden in andere steden? Chauffeurs van de Lijn rijden te snel, ook bij “buiten dienst”. Er zijn te veel bussen met “geen dienst”, rijden overal rond in de stad. De Stad was vragende partij om het Station Zuid te voorzien, naast het bestaande station, Turnhout centrum. De stad is nog steeds met dit dossier bezig en heeft het nog niet losgelaten. De vraag blijft echter: wat is de beste oplossing? Meer duidelijkheid is alleszins prioriteit. Het systeem voor doorkoppelingen is afgekeken van Sint-Niklaas. De Lijn wordt vaak vanalles verweten, maar probeert effectief in de mate van het mogelijke met de bezwaren rekening te houden.


PARKEREN Het idee van de fuiken is oké, maar hoeveel vissen zullen er effectief gevangen worden in de fuik? Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen aan het einde van zo’n fuik? Wat is er al effectief gebudgetteerd voor de uitvoering? Zullen er onteigeningen aan te pas moeten komen? De werkgroep binnenstad heeft de nodige tellingen, berekeningen en prognoses gemaakt. Hierin werden zowel de parking Turnova als LeBon voorzien. Een van de basisuitgangspunten bij het parkeren is om de bewoners opnieuw te laten parkeren in hun directe woonomgeving. De bezoekers worden naar (ondergrondse) bezoekersparkings geleid. De voorziene parkings volstaan om de verwachte bezoekers een parkeerplaats te geven. Hiervoor zijn volgens de eerste verwachtingen geen onteigeningen nodig. Wanneer wordt het systeem van de fuiken ingevoerd? De parkings zullen toch eerst afgewerkt worden? Alle maatregelen die volgen uit de voorgaande fases in het mobiliteitsplan kunnen in mindere of meerdere mate in een pakket worden samengenomen. Samen met de verdere uitwerking van de verschillende nota’s zal er een logica moeten uitgedacht worden voor de volgorde van de uitvoering van de verschillende maatregelenpakketten. De invoering van het fuikensysteem is een grote verandering die doorgevoerd wordt. Zowel voor bezoekers als voor bewoners en ondernemers,… De mogelijke schade zal alleszins tot een minimum beperkt worden. Het systeem zal pas ingevoerd worden wanneer het klaar is om te gebruiken. Wat is er voorzien voor september, wanneer de nieuwe campus van KHK opent? Nu is er reeds een hoge parkeerdruk in de omliggende straten door Blairon. De bezoekers parkeren vaak langs de rand van de betaalzone. De bewoners zijn hiervan de dupe. Suggestie om de parkings niet IN het centrum te realiseren, maar op wandelafstand van het centrum. KHK heeft zelf een parking voorzien, zij het een bescheiden. De school heeft samen met studiebureau Mobiel 21 een mobiliteitsstudie uitgewerkt waarin de verschillende gewenste maatregelen in de omgeving opgesomd zijn. De mogelijkheid bestaat dat er betalend parkeren ingevoerd wordt. Het college maakt nog de afweging tussen een blauwe zone en een betaalzone. Campus Blairon heeft een parking en willen deze nog uitbreiden. Het Park & Ride-systeem is al in voege. Het idee hierbij is ook om buiten het centrum te parkeren en dan te voet of met de bus verder te gaan. Maar veel mensen willen toch met de auto naar het centrum rijden. De ondergrondse parkings zullen dan dit publiek aantrekken. Er zijn 3 grote parkings: Warande, LeBon, Turnova? Maar wat gebeurt er in tussentijd? De Grote Markt wordt al heraangelegd voor de parking Turnova klaar is. Hierbij is niet het idee gevolgd om 1st de parking te voorzien en dan pas de heraanleg. De omgeving van de Theobalduskapel zal een verlies van cliënteel voelen, want de klanten uit het zuiden komen niet meer naar de Patersstraat als ze moeten rondrijden langs de Ring. Een suggestie om met busjes van zone 1 naar zone 2 te rijden. Met andere woorden: de verplaatsingsmogelijkheden met het openbaar vervoer zijn groter dan die met de auto. Wat is de haalbaarheid van de toekomstige instroom van parkings Muylenberg en Turnova? Wordt een voetpad van 1m50 gerespecteerd bij 2-richtingverkeer? De bewoners en handelaars krijgen enkel de lasten van de doorgangsassen.


De handelszaken op de Grote Markt hebben ’s avonds klanten, en niet echt tijdens de drukke parkeermomenten overdag. Deze mensen konden vroeger gratis vanaf 18.00 uur parkeren op de Grote Markt. Nu moeten ze verderop parkeren én betalen (parking de Warande). Bestaat er geen mogelijkheid om parkings te voorzien die enkel ’s nachts gebruikt mogen worden ofwel om een voordelig tarief te hanteren in de privaat parkings? Aan de Park & Ride- halte aan het stadspark zijn er 2 bushaltes (1 in Graatakker, 1 in Rubensstraat). Busgebruikers moeten gokken naar welke halte ze moeten. Een suggestie om 1 bushalte te voorzien voor alle gebruikers van P & R. Aan de Nieuwe Kaai komt maar 1 bus per uur. Het P&R-systeem kan inderdaad duidelijker. Hier wordt momenteel aan gewerkt. de voorgestelde effecten van het fuikensysteem zijn globaal gezien goed. Aan elk systeem zijn er nadelen voor 1 of meerdere betrokkenen, maar het is van belang dat het totaalplaatje goed zit. Als men voor iedereen goed wil doen, dan kan men niks meer doen. De Patersstraat een invalsas via het zuiden geven is moeilijk. Via het openbaar vervoer kan dit wel mogelijk blijven. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat er nog nooit zoveel parkeerplaatsen geweest zijn in Turnhout als nu.

AUTO Het verkeersmodel detecteert wel sluipverkeer, maar voorziet het ook oplossingen? Blijft de kleine parking in de Patersstraat bruikbaar? Wat is de status van Patersstraat en Rubensstraat? Zijn het groene assen, en zo ja, hoe zien die er dan uit? Er wordt gesuggereerd om sluipverkeer uit de woonbuurten te mijden, maar hoe gaat men effectief het verkeer uit de woonbuurten houden? Momenteel worden zelfs woonerven gebruikt als route tussen de Ring en het centrum. Wat gebeurt er in tussentijd? het verkeersmodel detecteert sluipverkeer. Het is aan het beleid om te beslissen hoe we er mee omgaan. We mogen niet overal Berlijnse muren bouwen, maar wel een vorm van geleiding creëren. Dit kan op verschillende manieren: wegversmalling, knip,… Wat er op welke locatie moet gebeuren, zal per locatie worden vastgesteld: wat is hier het (on)gewenste verkeer? Er zal telkens stapsgewijs naar de beste oplossing worden gewerkt. Soms zal dit drastisch zijn, maar vaak volstaat een kleine ingreep om het ongewenste verkeer te ontmoedigen. We komen de bewoners zeker ten goede, maar we wonen in een bereikbare stad waar veel te zien , te doen en te beleven is. De Rubensstraat is een zachte as, maar de bewoners moeten ook met de auto thuis geraken. De groene assen mogen dus niet geïnterpreteerd worden als assen voor uitsluitend voetgangers en fietsers, maar de voorzieningen voor de fiets zullen hier moeten voldoen aan de normen van het vademecum. De Patersstraat is van het genre ‘Braderiestraat’. In het mobiliteitsverhaal is deze alleszins opgenomen om ‘leefbaar’ te houden, maar niet per definitie toegankelijk te houden voor autoverkeer. In het verleden waren er ook luide stemmen tegen de omvorming van de Gasthuisstraat naar winkelwandelstraat. Dit is uiteindelijke ook een groot succes gebleken. We moeten op lange termijn durven denken en het economisch belang verzoenen met het mobiliteitsbeleid. Suzy Maes voegt toe dat het wensbeeld opportuniteiten biedt voor de lokale economie te laten leven. Toch zal de vinger aan de pols gehouden worden bij de uitvoering ervan.


RING Waarom heeft men de keuzes voor Kanaalboulevard en Noordboulevard onderzocht en niet het doortrekken van de Ring? De Ring heeft 2 functies: als lokale voorsorteerder (is gemeten in Kanaalboulevard) en als regionale weg/gewestweg (het al of niet doortrekken van de ring past in hogere studies zoals de provinciale studie van de Noorderkempen). De Kanaalboulevard aanleggen is eigenlijk hetzelfde als de Ring rondmaken, maar dit zou veel regionaal verkeer aantrekken. (zie SLA-analyse) het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zijn niet gewonnen voor de huidige tracékeuze van de Noord-Zuid verbinding: er werd opnieuw gevraagd aan de provincie om dit verder te onderzoeken (studie van de Noorderkempen) Er zijn plannen voor een Noord-Zuidverbinding tussen Baarle-Hertog en Geel, over Turnhout. De provincie onderzoekt of dit tracé het meest geschikte is, maar dan komt er alleszins veel meer verkeer over de Ring. Luc Vanhoudt bevestigt dit in zijn verhaal ‘parkstad Turnhout’ en stelt een transitvork voor, dat het verkeer vanaf de E34 omleidt via Rijkevorsel – Brecht – E313 in het westen en via Arendonk - Tilburg in het oosten. De ring zit nu al dikwijls vast: fuiken zorgen voor een betere doorstroming. Er wordt gesproken van een afname van ruim 1/3de van het verkeer binnen de Ring. Waar gaat dit verkeer naartoe? Het doorgaand verkeer toelaten langs het noorden zou soms een korte en betere variant zijn. 500 wagens per uur komen vanaf de voorgestelde Noordboulevard uit op 1 punt: dit betekent dus een grote overlast op 1 punt. Een straat knippen heeft als gevolg dat het probleem van het sluipverkeer verplaatst wordt naar andere straten. De ring heeft de vorm van een hoefijzer: hierdoor sluipverkeer. De ring rond maken kan dit toch oplossen? De vermindering van het verkeer binnen de Ring wordt opgevangen door de Ring zelf. Er zal meer verkeer op de Ring rijden, maar dit zal hier niet per definitie voor meer congestie zorgen: het systeem van de fuiken zorgt er immers voor dat er veel minder linksaf- of terugkeerbewegingen zullen gemaakt worden. Deze bewegingen zijn momenteel de belangrijkste oorzaak van de vertragingen op de Ring. Het verkeersmodel heeft een zeer betrouwbare voorspelling gemaakt van wat het sluipverkeer zal doen wanneer de Kanaalboulevard of Noordboulevard wordt aangelegd. Het is de 1ste keer dat er voor een Mobiliteitsplan dergelijke berekening werd opgesteld. Als er van hogeraf beslist wordt dat de Ring van Turnhout rond moet zijn, dan wordt dat eerlijk bekeken. De woonkwaliteit zal dan alleszins verminderen bij de groene vinger.


conclusie van het stadsdebat door Danny Claeys

STAPPERS:

evenveel aandacht voor de stappers

TRAPPERS:

plaats van de fietser op de bereikbaarheidsassen aansluitbaarheid van de fietsassen op de ring fietsstallingen

OPENBAAR VERVOER: bussen blijven lastige gevallen PARKEREN:

eerst parkeerplaatsen realiseren alvorens je mensen naar de binnenstad brengt aantal randparkings verhogen

RING

gevoelige materie

Beleidsplan mobiliteit 2011  

Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout - Beleidsplan - 1 december 2010