Page 1

Zasiłek chorobowy i powypadkowy Jeśli choroba rozpocznie się podczas Państwa pobytu w Belgii, należy dokonać jej zgłoszenia w belgijskim funduszu zdrowia w ciągu 48 godzin. Zgłoszenia tego dokonuje się, korzystając z tzw. zaświadczenia „poufnego”. Dokument ten otrzymują Państwo w chwili podpisania formularza wstąpienia do funduszu w oddziale CM Sint-Michielsbond. Zaświadczenie wypełnia lekarz. Muszą Państwo jedynie nakleić żółtą naklejke i przesłać zaświadczenie pocztą do funduszu zdrowia. Po kilku dniach otrzymają Państwo od Chrześcijańskiej Kasy Chorych ankietę, którą należy wypełnić, podpisać i odesłać. Jeśli choroba rozpocznie się podczas Państwa pobytu w oficjalnym kraju zamieszkania, zobowiązani są Państwo do dokonania jej zgłoszenia w funduszu zdrowia we własnym kraju. Fundusz ten przekaże formularze E115 i E116 do funduszu zdrowia w kraju zatrudnienia. Następnie otrzymają Państwo wymienioną wyżej ankietę. Jakich kosztów nie obejmuje ustawowe ubezpieczenie zdrowotne? Są to na przykład: • dodatkowe koszty sali jedno- lub dwuosobowej podczas pobytu w szpitalu, • transportu karetką, • ….

www.cm.be

Każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca Od godziny 16.00 do 18.30 Adres: Pletinckxstraat 19 – 1000 Bruksela Tel. 0473 52 05 55

Kazou

Niektóre z tych kosztów mogą zostać pokryte w ramach dodatkowych usług i świadczeń funduszu CM Sint-Michielsbond.

Usługi I świadczenia.

CM Hospitalizacja

Praktycznie oznacza to: • Finansowy udzial w wysokośći do 50 euro przy zakupie okularów, soczewek oraz przy refrakcyjnej chirurgii oczu. • Darmowe wypożyczanie sprzętu medycznego, pomocniczego i materiałów rewalidacyjnych takich jak kule, wózki inwalidzkie i wiele innych.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W BELGII

Adrianna Prószyńska CM Sint-MichielsbondChrześcijańska kasa chorych

Są Państwa dzieci zarejestrowane w Chrześcijanskiej Kasie Chorych ? To proszę się nie wahać i zapisać swoje dzieci na piekne z organizowane wakacje. Członkowie CM dostają wielkie zniszki.

Członkowie rodziny będący na utrzymaniu są wliczeni w cene tejze skladki i nie placą extra.

4

• Darmowe ubezpieczenie zdrowotne w przypadku urlopu za granicą obejmujące wszystkie kraje swiata. • Finansowy udzial przy składkach członkowskich w klubach sportowych. • Premia urodzeniowa (becikowe) do 175 euro dla każdego rodzica członka CM Sint Michielsbond oraz wiele innych korzyśći dla nowych rodziców, np. Do 350 euro prezentów CM dla dzieci. • Darmowy kalendarz macierzynski, Wyporzyczenie wagi dla dzieci, 3 dni darmowa opiekunka dla dzieci wartośći 75 euro.

Jako członkowie CM mogą Państwo również wykupić ubezpieczenie CM-Hospitaalplan, dodatkowo pokrywające koszty pobytu i leczenia w szpitalu, lub CM-Hospitaalplus, ubezpieczenie, które wyplaca z góry określoną sume za każdy dżień spędzony w szpitalu. Przy problemach z ubezpieczeniem zdrowotnym mogą Państwo jako nasi członkowie zwrócić się o pomoc do konsulentów w miejscowych placówkach CM.


Ubezpieczenie zdrowotne W Belgii W Belgii mają Państwo możliwość korzystania z opieki zdrowotnej wysokiej jakości, należącej do jednej z najlepszych w Europie. Każda osoba pracująca i/lub mieszkająca w Belgii ma obowiązek ubezpieczenia się na wypadek choroby. Płacąc składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczamy się na ewentualność choroby, wypadku, pobytu w szpitalu,... (składki na ubezpieczenie społeczne pracowników odliczane są bezpośrednio od ich wynagrodzenia). Aby korzystać z tego rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego należy zarejestrować się w jednym z funduszy zdrowia. Jeśli członkowie rodziny (dzieci, małżonkowie) przybywają do Belgii razem z pracownikiem, mogą zostać objęci ubezpieczeniem, o ile spełnione zostaną warunki dotyczące dochodów.

Co dzieje się, jeśli pracują Państwo dla Belgijskiego pracodawcy? W oparciu o zaświadczenie od pracodawcy, z którego wynika, że zawarli z nim Państwo umowę o pracę, mogą zostać Państwo członkami Christelijke Mutualiteit (Kasa Chorych Chrześcijańska).

Członkowie Państwa rodzin również przebywający w Belgii, ale nie mający dochodów, są ubezpieczeni razem z Państwem. Poza dostarczeniem wyżej wymienionego zaświadczenia od pracodawcy, podpisują Państwo również „wniosek o włączenie do funduszu”. Wniosek ten otrzymają Państwo w chwili przekazania zaświadczenia pracodawcy. Po kilku dniach prześlemy Państwu żółte naklejki i w zależności od Państwa oficjalnego miejsca zamieszkania – formularz E106. Pracują Państwo w Belgii, ale Państwa oficjalne miejsce zamieszkania to nadal kraj pochodzenia. Po kilku dniach od Chrześcijańskiej Kasy Chorych otrzymują Państwo formularz E106. Formularz ten należy dostarczyć do funduszu zdrowia w kraju pochodzenia. Następnie fundusz ten odsyła formularz bezpośrednio do Chrześcijańskiej Kasy Chorych. Istotne jest, by formularz E106 został jak najszybciej przekazany do funduszu zdrowia w Państwa kraju pochodzenia. Na formularzu wymienieni są członkowie Państwa rodziny, którzy są automatycznie objęci ubezpieczeniem w Belgii, niezależnie od tego, czy przebywają w Państwa kraju pochodzenia, czy w Belgii. Ich włączenie do funduszu jest bezpłatne. Pracują Państwo w Belgii, a także Państwa oficjalne miejsce zamieszkania zostaje przeniesione do Belgii, jednak członkowie Państwa rodziny pozostają w kraju pochodzenia. Stają się Państwo osobą objętą pełnym ubezpieczeniem belgijskim, a dla członków rodziny, będących na Państwa utrzymaniu, otrzymają Państwo od Christelijke Mutualiteit formularz E109. Wniosek o formularz E109 składa się za pośrednictwem funduszu zdrowia w kraju pochodzenia. Formularz ten należy jak najszybciej przekazać do funduszu zdrowia,

2

do którego należą członkowie Państwa rodziny. Członkowie rodziny nie są objęci ubezpieczeniem w Belgii. W przypadku przyjazdu do Belgii na krótki czas powinni w funduszu zdrowia złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.Takie włączenie do funduszu kosztuje 5,25 euro miesięcznie. Dzięki niemu są Państwo również automatycznie ubezpieczeni na ewentualność dodatkowych świadczeń i usług. Pracują Państwo w Belgii, a także Państwa oficjalne miejsce zamieszkania zostaje przeniesione do Belgii, a członkowie Państwa rodziny przenoszą się razem z Państwem. Od chwili zarejestrowania Państwa oficjalnego miejsca zamieszkania w Belgii są Państwo objęci pełnym ubezpieczeniem belgijskim. Dotyczy to również ewentualnych członków Państwa rodziny. Takie włączenie do funduszu kosztuje 5,25 euro miesięcznie. Dzięki niemu są Państwo również automatycznie ubezpieczeni na dodatkowe świadczenia i usługi.

Zwrot poniesionych kosztów leczenia Po wpisie do Kasy Chorych Chrześcijańskiej Państwo oraz członkowie Państwa rodziny otrzymują nalepki żółte identyfikacyjne. Dokumenty te należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Opłacają Państwo jednostkę świadczącą opiekę medyczną i otrzymują od niej zaświadczenie o udzielonej pomocy. Zaświadczenie to przekazują Państwo do funduszu zdrowia. Następnie otrzymują Państwo zwrot części poniesionych kosztów. Co znajduje się na zaświadczeniu o udzieleniu pomocy? • nazwisko i imię pacjenta, • numer kodu i data udzielenia pomocy, • nazwisko, adres, numer uznania oraz podpis lekarza, • poświadczenie odbioru: pasek ten jest dowodem na to, że opłaciliście Państwo lekarza; Lekarstwa Koszt określonych lekarstw podlega zwrotowi w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowych informacji udzieli Państwu lekarz. Do wykupienia tych leków oraz do zwrotu ich kosztów niezbędna jest recepta wypisana przez lekarza. W zależności od rodzaju leku pacjent pokrywa część jego kosztów. Fundusz zdrowia płaci za pozostałą część. W zależności od rodzaju leku aptekarz rozlicza pozostałą kwotę z funduszem zdrowia.

Żółte naklejki identyfikacyjne powinni Państwo naklejać na wszystkie dokumenty przeznaczone dla funduszu zdrowia. Jakie koszty obejmuje ustawowe ubezpieczenie zdrowotne? Lista kosztów medycznych, które podlegają zwrotowi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jest bardzo rozbudowana i szczegółowa. Podsumowując, można wyróżnić następujące grupy kosztów: Opieka ambulatoryjna lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów, stomatologów, ... 3

CMDV-brochure  
CMDV-brochure  
Advertisement