Page 1

พัฒนาถนนเลียบชายฝั่ง หวังกระตุน ้ การท่องเที่ยว

ทางหลวงชนบททุ่มงบเชื่อมระยอง-จันทบุรี-ตราด ชีช้ อ่ งให้ทอ้ งถิน่ มีสว่ นร่วมเผยแพร่วฒ ั นธรรมสูส่ ากล

​​​พร้อมตกแต่งภูมทิ ศั น์ขา้ งทาง เส้นทางจักรยาน จุดชมวิว สอดคล้อง วิถชี วี ติ เพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชนและท้องถิน่ อ่านต่อหน้า 2

กบขาดแคลน ตลาดต่างชาติ ยังต้องการสูง ถวายพระพร...อธิการบดีพร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ และ

สิงหามาศแม่ท้าว เถลิงทั่วฉลองลือนาม เกียรติพระแซ่ซ้องงาม สถิตอยู่ประดับหล้า ทรงพระเจริญคู่ไท้ เกษมแผ่ราษฎร์สุขสันต์ พระชนม์ยั่งยืนมั่น ผองเหล่าราษฎร์ปวงข้า

แดนสยาม บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา กับบริษัท เคเบิ้ลทีวี จำ�กัด ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เด่นฟ้า ปกแผ่ไพศาล ไพร่ฟ้า สรรเสริญ ราชันย์ ทั่วหน้า เทศบาลตำ�บลมะขามเมืองใหม่ จ.จันทบุรี ร่วมกับ เคียงคู่ไทยเฮย กรมชลประทานขุ ด ลอกคลองหนองตะพองที่ มี แซ่ซ้อง บูชา ้ อ่านต่อหน้า 15 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รำ�ไพโพสต์ ลักษณะตื้นเขินเพื่อระบายนำ�

ปรับหนองตะพอง รับมือนำ�้ ท่วมจันท์

เกษตรกรมุ่งขยายพันธ์ุ ตอบสนองความต้องการ นำ � รายได้ เ ข้ า ประเทศ ทางเลื อ กใหม่ เ ร่ ง สร้ า ง เศรษฐกิจ อ่านต่อหน้า 12

​​​ ภาพจำ�ลอง...ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ เส้นทางใหม่เลียบชายฝัง่ ภาคตะวันออก

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์

แหล่งเก็บน้ำ�...สภาพแวดลอมโดยรอบอางเก็ ้ ่ บนำ�้ หนองตะพอง RAMBHAI POST NEWS ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ประจำ�วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2553 อ.มะขาม ซึ่งเทศบาลตำ�บลมะขามเมืองใหม่ เตรียมพร้อมรับมือน้ำ�ท่วม

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจัดตัง้

คณะพยาบาลศาสตร์

ม.รำ�ไพฯพร้อมรับนักศึกษาใหม่

ระบาดหนัก... ผลแก้วมังกรในอำ�เภอท่าใหม่ ติดเชือ้ รา ตัวใหม่ โดไทโอเรลล่า ซึ่งกำ�ลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้

ญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย เตรียมยกร่างหลักสูตร รศ.บั ราชภัฏรำ�ไพพรรณี ร่วมกับ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ พยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดหาผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการ อ่านต่อหน้า 14

ราแก้วมังกรตัวใหม่ เกษตรเตือนภัยรับมือ

จันทบุรี FC โฉมใหม่... ที ม ฟุ ต บอลจั น ท์ ก ลั บ มาคึ ก คั ก อีกครัง้ ภายใต้ชื่อ “CASH TODAY Chanthaburi Fc.” ได้มกี ารพัฒนา ชาวบ้าน อ.ท่าใหม่ พากันเดือดร้อนเจอมรสุมเชื้อรา ปรับปรุงรูปแบบการฝึกซ้อม การ เล่ น ทั้ง เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ มากขึ้น ตัวใหม่ขาดรายได้มากกว่าแสนบาท อ่านต่อหน้า 15 พร้อมแล้วสำ�หรับการแข่งทุกนัด

จันทบุรFี Cยุคใหม่ ฟอร์ ม ที ม แกร่ ง สู้ ไทยพรีเมียร์ลีก นิเทศฯระดมนักวิชาการ

สกู๊ป

นักเตะคืนชีวิตชีวาอีกครั้งกลับมาพร้อม ลงสนาม มีการปรับแผนและผู้เล่นเตรียม อ่านต่อหน้า 13 รับมือทุกการแข่งขัน

ทางออก หรือ ส่งเสริม? พ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธ์ุ อ่านต่อหน้า 3

ธรรมชาติสมบูรณ์

พะยูนกลับมา

เที่ย

ผืนป่า 5 จังหวัด

.........หน้า 8.........

.........หน้า 11.........

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรใหม่

พัฒนาหลักสูตร... คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำ�ไพพรรณี จัดวิพากษ์ หลักสูตรตามกรอบ TQF เพือ่ เข้า สูม่ าตรฐานสากล พร้อมคุณภาพ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ของผูเ้ รียน อ่านต่อหน้า 13

สกู๊ป.. แกนนำ�เยาวชนคนเก่ง น.7/ .. หน้าหนังน่าดู อ่านหนังก่อนดูหนัง น.10/ .. เจาะลึก Apple iPhone 4 น.6...


หน้ า ที ่ 2

รํ า ไพโพสต์

ในช่วงนี้คงจะไม่มีข่าวใดที่น่าจับตา มองและน่าสนใจเท่ากับ ร่างพ.ร.บ.อนามัย เจริญพันธ์ุ ซึ่งในขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการ ปรับปรุงเนื้อหาและทำ�การประชาพิจารณ์ใ ห้ ประชาชนทั ้ ง ประเทศร่ ว มตั ด สิ น ใจ โดย ในเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธ์ุมี สาระสำ�คัญที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองคนไทย จากปั ญ หาอนามั ย เจริ ญพันธุ์ เช่น ปัญหา มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การล่วงละเมิด ทางเพศ การตั ้ ง ครรภ์ ท ี ่ ไ ม่ พ ร้ อ ม รวมถึ ง ปั ญ หาสุ ข ภาพในวั ย สู ง อายุ แต่ ป ระเด็ น ที่ เ ป็ น ที่ ถ กเถี ย งเกิ ด ขึ้ น เป็ น ว ง ก ว้ า ง แ ล ะ เ กิ ด ก ร ะ แ ส วิ พากวิจารณ์ในสังคมขณะนี้ คื อ มาตรา 12 การอนุ ญ าต ให้ ห ญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ มี โ อกาส เข้าเรียนได้ระหว่างตั้งครรภ์ มาตราดั ง กล่ า วทำ � ให้ เ กิ ด กระแสวิ จ ารณ์ ว่ า อาจจะเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ผู้ ห ญิ ง มี ก าร ตั ้ ง ครรภ์ ์ ใ นวั ย เรี ย นก็ เ ป็ น ได้ ใ น แ ต่ ล ะ ปี พ บ ห ญิ ง วั ย รุ ่ น ตั ้ ง ครรภ์ ถ ึ ง 16% หรื อ ประมาณ 10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 13 - 22 ปี สาเหตุ จากการถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ และ มีเพศ สั ม พั น ธ์ ก ่ อ นวั ย อั น ควร โดยทางกระทรวง สาธารณสุขได้จัดทำ�ร่างพ.ร.บ.อนามัยเจริญ พันธ์ุ โดยเฉพาะในประเด็นที่ีระบุให้หญิงตั้ง ครรภ์ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษา ขณะตั้งครรภ์ได้ เรื่องนี้ไม่ใช่การสนับสนุน ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่จะ เป็นการช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็ก เยาวชน ที่เกิดการผิดพลาดในชีวิตได้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นกว่าการที่ต้องให้เด็กออกจากโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทาง ชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออกของประเทศไทย โดยพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลจั น ทบุ รี ทั้ ง หมดติ ด กั บ อ่ า วไทย ส่ ว นภายในจั งหวัดมีสภาพพื้นที่ เป็ น ป่ า ไม้ ภู เ ขา ที ่ ร าบสูง ที่ราบลุ่มแม่น้ำ� และที ่ ร าบชายฝั ่ ง ทะเล จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี จ ึ ง มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น อย่ า งมาก ประชาชน ภายในจั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ มี อ า ชี พ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม และสวนผลไม้ ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น แหล่ ง ผลไม้ ที่ ขึ้ น ชื่ อ อี ก จั ง หวั ด หนึ่ ง ของ ประเทศไทยเลยที เ ดี ย ว ปั จ จุ บัน สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วชายฝั่ ง ทะเล ของจั น ทบุ ร ี ได้ ร ั บ ก า ร พั ฒ นาไปในทิ ศ ทาง ที่ดีขึ้น เห็นได้จากการ ล ง ทุ น จ า ก ภ า ค ธุ ร กิ จ เอกชนที่ หั น มาจั บ ธุ ร กิ จ โรงแรม ที่พักตากอากาศ ในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้เศรษฐกิจ ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี เ ม็ ด เงิ น เดิ น สะพั ด และ หมุ น เวี ย นสื บ เนื ่ อ งมาจากกรมทางหลวง ชนบทดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งถนนเลี ย บชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก โดยมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นา ให้เป็นถนนสำ�หรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิ ง หาคม - 15 กั น ยายน พ.ศ.2553

ร่างพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์ มาตรา 12 ระบุให้สถานศึกษาต้องอนุญาต ให้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน สามารถศึกษาต่อ และกลับมาศึกษาต่อได้หลังคลอดบุตรแล้ว

อย่างแน่นอน ร่างพ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธ์ุ กำ�ลัง เป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น อย่ า งมากในสั ง คมถึ ง ความเหมาะสมหรื อ ไม่ ในการจั ด ทำ� ร่ า งนี้ ขึ้นมา ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ มี ท่ า ที แ สดงออก มาด้วยความเป็นห่วงว่า ร่ า ง พ.ร.บ.อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ มาตรา 12 ที ่ ใ ห้ น ั ก เรี ย นที ่ ตั ้ ง ครรภ์สามารถเรียนต่อได้ นี้ จ ะเป็ น การเปิ ด ช่ อ งทางให้ เกิดการเอาอย่างหรือส่งเสริม ยุุ ย งให้ ท้ อ งระหว่ า ง เรียนมากขึ้น จึงอยาก ให้ ม ีการทำ�การศึกษา ให้ ร อบคอบและรอบ ด้านอีกครั้ง ทางด้าน นพ.อุทัย ตันสุวรรณ นายแพทย์ ส าธาณสุ ข จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี แสดงความคิดเห็นในเรื่องร่างพ.ร.บ.อนามัย เ จ ริ ญ พั น ธุ์ ว่ า เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ก า ร ร่ า ง พ.ร.บ.อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ เนื ่ อ งจากเด็ ก ที ่ ต ั ้ ง ครรภ์ ใ นช่ ว งวั ย เรี ย นนี ้ บางคนเกิ ด จากความผิดพลาด บางคนเกิดจากรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ ดังนั้นไม่ควรตัดโอกาสเด็ก ถ้าเด็ก ตั้งครรภ์แล้วต้องออกจากโรงเรียน คุณภาพ

ชีวิตทั้งตัวเด็กเองและลูกของเด็กก็มีคุณภาพ ชีวิตที่ไม่ดีและเป็นปัญหากับสังคมต่อไป แต่ ถ้ า เราให้ เ ด็ ก ที ่ ต ั ้ ง ครรภ์ ไ ด้ ศึ ก ษาต่ อ ทั้ ง ที่ ตั้งครรภ์อยู่ก็จะทำ�ให้เด็กมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนอยากให้เกิดเรื่องแบบ นี้กับตนอย่างแน่นอน นพ.อุทัย ตันสุวรรณ ยังกล่าวถึง สถานการณ์ ก ารตั้ ง ครรภ์ ใ นเด็ ก ที่ อ ายุ น้ อ ย กว่า 20 ปี ของจังหวัดจันทบุรีว่า ในจังหวัด จันทบุรีมีการตั้งครรภ์สูงถึง 19% ซึ่งในภาพ รวมของประเทศไม่ควรเกินร้อยละ 10 ถือว่า ในจั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี ม ี ก ารตั ้ ง ครรภ์ที ่สูงมาก

ระดับสากลอย่ า งยั ่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม แหล่ ง ท่ อ ง เที ่ ย วชายฝั ่ ง ทะเลแห่ ง ใหม่ โดยทางหลวง ชนบทได้ อ อกแบบและก่ อ สร้ า งถนนเลี ย บ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี และตราด ให้มีความต่อเนื่อง สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม นอกจากนี ้ ย ั ง สร้ า งจุ ด พั ก รถ

ปากน้ำ�ประแสร์ พังราด เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี ไปหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน และปากน้ำ� จันทบุรี โดยจุดสิ้นสุดของโครงการอยู่ที่ปาก แม่น้ำ�เวฬุ อ.แหลมงอบ จ.ตราด แต่ ร ะยะ ทางในส่ ว นของจั ง หวั ด ตราดนั้ น ติ ด ปั ญ หา ที่ ก ระทบกั บ สิ่งแวดล้อมจึงทำ�ให้มีการชะลอ

?

“เด็กที่ตั้งครรภ์ในช่วงวัยเรียนนี้ บางคนเกิดจากความผิดพลาด บางคนเกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการ ดังนั้นไม่ควรตัดโอกาสเด็ก” เลยทีเดียว ตนคิ ด ว่ า ควรมี ก ารจัดการเรียน การสอน หาผู ้ เ ชี ่ ย วชาญหรือนักวิชาการ เรื่องเพศศึกษามาสอน และเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจและรู้จักป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยเรียนเกิดขึ้นเป็นดีที่สุด อภิญญา ทางสี แ ดงเอาไว้ สำ � หรั บ ขี่จักรยานเพื่อชื่นชม ธรรมชาติ ข องชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออกที่ สวยงาม จึงสามารถสังเกตได้อย่างง่าย เมื่อ ขับขี่ผ่านถนนดังกล่าวในเขต 3 จังหวัดให้เป็น ที่เข้าใจได้เลยว่า นั่นคือ ถนนเฉลิมบรูพาชลทิต

เฉลิมบูรพาชลทิต เส้นทางสายใหม่ เลียบชายฝั่ง

เส้นทางจัก รยานและจุ ด ชมวิ ว อี ก ด้ ว ย การ ก่อสร้างทั้งโครงการนั้นเป็นระยะทางประมาณ 111 กิ โ ลเมตร โดยเริ ่ ม ต้ น จาก ทางหลวง หมายเลข 3161 บริ เ วณอนุ ส าวรี ย ์ ส ุ น ทร ภู่ อ.แกลง จ.ระยอง แนวถนนเลียบ ชายฝั ่ ง ทะเลด้ า นตะวั น ออกของระยองข้ า ม

กรมทางหลวงชนบท เผยว่ า โครงการก่ อ สร้ า ง ถ น น เ ลี ย บ ช า ย ฝั ่ ง ท ะ เ ล ภาคตะวันออก ระยอง จั น ทบุ ร ี ตราด หรื อ ถนน บู ร พาชลทิ ต นี ้ จะมี ก าร ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ ตลอดเส้ น ทางในปี พ.ศ. 2555 และเส้ น ทางในส่ ว น ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ค าดว่ า จะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้า โดยใช้ ง บประมาณทั้ ง สิ้ น 1,414 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า เมื่อมีการก่อสร้างถนนเฉลิม บู ร พาชลทิ ต เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย แล้ ว การท่ อ งเที ่ ย วภายใน ภาคตะวั น ออกและจั ง หวั ด การก่อสร้างถนน ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ คือ จั น ทบุ รี จ ะมี ค วามคึ ก คั ก ขึ้ น อย่ า งแน่ น อน ชื่ออย่างเป็ น ทางการหรือที่เราเรียกกันว่าถนน เลี ย บชายฝั ่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก ได้มาจาก การประกวดตั้งชื่อที่กรมทางหลวงชนบทเป็น คนจัดขึ้นถนนสายนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตั ว ไม่ สุนิสา เหมื อ นถนนทางหลวงสายอื ่ นๆ คือ มีไ หล่


หน้ า ที ่ 3

รํ า ไพโพสต์

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ.2553

นิเทศฯ วิพากษ์หลักสูตร

ข่าวต่อหน้า 1

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ โรงแรม พระนครแกรนด์ววิ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คณะ นิ เ ทศศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ รำ�ไพรรณี ได้ จัดการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะ นิเทศศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน TQF ขึ้น โดย มี อ.กรรณิการ์ โห้ยสิ้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานช่วงพิธีการ และ ผศ.จำ�เริญ คังคะศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ในช่วงเช้าได้มีการเสวนา แนวทางพัฒนา หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับปริญญาตรี TQF โดย รศ.ดร.สมควร กวียะ และ รศ.สุกญ ั ญา บูรณเดชาชัย เป็นวิทยากรรับเชิญ และ ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการวิพากษ์หลักสูตร ทัง้ 3 สาขาวิชา โดย แบ่งเป็น 1.หลักสูตรสือ่ สารมวลชน ซึง่ ประกอบไปด้วย รศ.ดร.อุ บ ลรั ต น์ ศิ ร ิ ย ุ ว ศั ก ดิ ์ จากจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย รศ.ดร.สมสุ ข หิ น วิ ม าน จาก ค ณ ะ วารสารศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ รศ.สุกัญญา บูรณเดชาชัย จากมหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้า รศ.ดร.วิษณุ สุวรรณเพิ่ม และ อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง จากนิตยสารอีคอนนิวส์ 2.หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี ประกอบ ด้วย รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ รศ.ดร.สุรชัย สิขาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร ดร.สุทิติ ขัตติยะ และดร.พัน นิลพันธ์

กลับ

มาพบกันอีกครั้งนะคะกับหนังสือพิมพ์ ฝึกปฏิบัติรำ�ไพโพสต์ ซึ่งเดินทางมาถึงฉบับที่ 12 แล้ว เรายังคงได้รวบรวมข่าวสาร ความรู้ที่น่าสนใจ และมี ประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเอาไว้มากมาย พร้อมอัดแน่น ด้วยความบันเทิง สาระความรู้จากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเด็ก เยาวชน และ สิ่งแวดล้อม ฉบับนี้เราได้เอาใจแฟนบอลที่รักทีมฟุตบอล CASH TODAY CHANTHABURI FC รับรองได้ว ่ า ท่านจะได้รู้จักกับพวกเขาเพิ่มมากขึ้น แล้วไปรูจ้ กั กับ เยาวชนคนเก่ ง เมื อ งจั น ท์ ท่ีเ ป็ น ทั้ง ประธานยุ ว เกษตร โยธิน ประธานโครงการเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันออก ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลเกาะขวาง ตลอดจน ที่ปรึกษาของโครงการเยาวชนต้นกล้าชมรมคนพอเพียง และควบตำ�แหน่งอื่นๆอีกมาก เพื่อสร้างสรรค์สังคม ส่วนรวม ด้านของสกู๊ปพิเศษ เราได้นำ�เรื่องราวต่างๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า งพระราช บัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์ ของกระทรวงสาธารณสุข และสถานที ่ ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ส วยงามน่ า ประทับใจมาถ่ายทอดสู่กันฟัง นอกจากนี้เรายังมี ข่าวสารที่น่าสนใจอีกมากนำ�มาฝาก ท่านผู้อ่าน สามารถติดตามข่าวสาร ดี ๆ ได้ในฉบับนี้ สำ�หรับวันแม่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา อยาก ฝากถึงลูกๆทุกคน อย่าลืมรักและดูแลคุณแม่ให้มากๆ ให้เหมือนกับที่ท่านรักและดูแลเรานะคะ

จากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง 3.หลักสูตรสื่อสารบูรณาการ ประกอบด้วย ดร.สุชาดา พงษ์กิตติวิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.กำ�จร หลุยยะพงศ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี และคุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล (ททท.) การจัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ในครั้งนี้ เพื่อ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TQF ของสำ�นักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ซึ่งจะนำ�มาใช้ในปี 2555 ทั้งนี้ทางคณะนิเทศศาสตร์ ได้เปิดทำ�การสอน 9 ภาษา และเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตในปี 2553 ด้วยเล็ง เห็นความสำ�คัญโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก จึงต้องทำ�การ พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธ กิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้สโลแกนที่ว่า มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

“พระคุณใครยิ่งใหญ่เล่าเท่าคุณแม่ สุดแน่แท้พระคุณแม่ นั้นมากหลาย ส่งลูกเรียนทำ�งานเหงื่อท่วมกาย ให้ลูกสุขสบายทุกวันเท่านั้นพอ เพียงแต่ลูกตั้งใจเรียนเพียรศึกษา หาวิชาช่วยตนจงอย่าท้อ แม่รักเจ้าเท่ามหาสมุทรยังไม่พอ แม่แค่ขอให้ลูกเป็นคนดี”

กองบรรณาธิการ

สุดท้ายท่านผู้อ่านที่มีข่าวสาร หรือเรื่องราวที่ ต้องการจะประชาสัมพันธ์ รวมถึงข้อเสนอแนะ สามารถ ส่งข้อมูลมาได้ที่ rbru_news@yahoo.com และถ้าหาก ต้องการซื้อพื้นที่โฆษณา เพื่อสนับสนุนสามารถติดต่อ ได้ที่กองบรรณาธิการรำ�ไพโพสต์ จักขอบพระคุณเป็น อย่างยิ่งค่ะ

บ.ก.ขอเล่า

บรรณาธิการ

รํา ไพโพสต์ (RAMBHAIPOST) รํ า ไพโพสต์ เ ป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ข อง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพือ่ ทําหน้าทีใ่ ห้ความรู้ ข่าวสารและสือ่ ความคิดเห็น ต่างๆ ภายใต้การทำ�งานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพือ่ เป็นการแสวงหาความรู้ความสามารถและเผยแพร่กิจกรรม ของนักศึกษา คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ทรงคุณค่าแก่สถาบันการศึกษาและสังคม

ที่ปรึกษาพิเศษ ผศ.จําเริญ คังคะศรี ที่ปรึกษากฏหมาย

ทนายอุลิต ดิษฐประณีต นบ.นบ.ท.

บรรณาธิการกอง อ.ภูรินัทธ์ดา อิศรกุล คุณสมพงษ์ เส็งมณีย์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์

บวรลักษณ์ แตงจุ้ย

อภิญญา อยู่คงดี

บรรณาธิการข่าว

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว ศิริมาส บุญถนอม คอลัมน์นิสต์ คุณรณภพ บุญเรือง กองบรรณาธิการ สุภาวดี ศิริตันหยง โสภิต พุทธสอน

สุนิสา ทองคำ�เปลว สุกัญญา รวมฤทธิ์

ฝ่ายศิลป์ ยุวันดา สีสวรรค์ ชไมพร ชูชัยวรากิจ พิสูจน์อักษร รัชนียา เทพแก้ว ศิริรัตน์ อินสุข

สำ�นักงาน : รำ�ไพโพสต์ ห้องวารสารศาสตร์ อาคารเกื้อการุณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ติดต่อกองบรรณาธิการ : 08-1351-4749, 08-1-3035-5374, 08-6700-1094, 08-9099-0022 E-mail : rbru_news@yahoo.com


หน้ า ที ่ 4

รํ า ไพโพสต์

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิ ง หาคม - 15 กั น ยายน พ.ศ.2553

ริมกรีนโฉมใหม่ ทุม่ งบกว่า 6 ล้านบาท

ถวายพระพร.... รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำ�ไพพรรณี นำ�คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรเข้าร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร ๑๒ สิงหา กับบริษัท เคเบิ้ลทีวี (จันทบุร)ี จำ�กัด ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี โรงแรมริ ม กรี น ปรั บ ปรุ ง ครั้งใหญ่ เน้นคุณภาพและบริการ เพื่อขยาย ฐานลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงเน้นสร้าง รายได้ทางการตลาด โดยทุม่ งบกว่า 6 ล้านบาท เตรียมเผยโฉมสิงหาคม 2553 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ ผู้อำ�นวยการโรงแรมริมกรีน เผยว่า เนื่องจาก โรงแรมริมกรีนเปิดให้บริการมากว่า 20 ปี มี สภาพค่อนข้างเก่า จึงจำ�เป็นต้องปรับปรุงใหม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับลูกค้า โดย มุง่ หวังการสร้างรายได้ให้กบั มหาวิทยาลัย และ เพื่อให้ได้การเรียนการสอนที่ทันสมัย สมจริง เพราะนอกจากโรงแรมริมกรีนจะมีไว้เพือ่ บริการ ลูกค้าแล้ว ยังเป็นสถานทีฝ่ กึ ประสบการณ์ของ นักศึกษาเอกการท่องเที่ยว และการโรงแรม อีกด้วย สำ�หรับครัง้ นี้ ได้ท�ำ การปรับปรุงโรงแรม ทัง้ ภายในและภายนอก โดยแบ่งออกเป็นส่วน ของห้องพัก ได้แก่ ชั้นสอง ห้องวีไอพี จำ�นวน 5 ห้อง ชั้นสี่ ห้องธรรมดา จำ�นวน 20 ห้อง ห้องประชุมชัน้ สอง ชัน้ สาม และบริเวณชัน้ ล่าง ปรับเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ส่วนที่ใช้ ต้อนรับลูกค้า ปรับให้มลี กั ษณะเป็นโรงแรมเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดนีไ้ ด้มกี ารปรับปรุงด้วยการ ทาสีใหม่ เปลีย่ นอุปกรณ์ เฟอร์นเิ จอร์ เพิม่ สิง่

อำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ เพิม่ การบริการ เพือ่ เผยโฉมใหม่พร้อมรองรับลูกค้า อาจารย์เทียมจันทร์ ศรีฐาน ผู้จัดการ โรงแรมริมกรีน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี ้ ใ ช้งบ ประมาณไปแล้วกว่า 5 ล้านบาท ในการปรับปรุง ภาพรวมทั้งหมด หากรวมตกแต่งด้วยน่าจะ ประมาณกว่า 6 ล้านบาท ด้านอัตราค่าบริการ โรงแรมริมกรีนโฉมใหม่น้ี ในส่วนของห้องพัก มี 2 อัตรา คือ ห้องธรรมดา 400 บาท/ห้อง (ไม่รวมอาหารเช้า) และ 500 บาท/ห้อง (รวมอาหาร เช้า) ส่วนห้องวีไอพีราคาอยู่ที่ 600 - 700 บาท พร้อมเครือ่ งดืม่ สำ�หรับกลยุทธ์ของทางโรงแรมจะใช้การ ประชาสัมพันธ์ และการมอบสิทธิพเิ ศษส่วนลด ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามารับบริการ แต่ทง้ั หมดนีต้ อ้ ง รอการอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยก่อน ส่วนลูกค้าทีส่ นใจต้องการเข้าพัก ทาง โรงแรมริมกรีนยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ สามารถติ ด ต่ อ จองที่พัก ได้ ท่ีโ รงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-471-067 พร้อมความสะดวก สบายครบครัน การบริการสุดประทับใจ ใน ราคาประหยัด

พิธไี หว้ครูและพิธวี ง่ิ โป่งลาน นักศึกษาภาคพิเศษ

ฉลองสมณศักดิ์........... ผศ.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝา่ ย กิจการนักศึกษา นำ�คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำ�ไพพรรณี จ.จันทบุรี เข้าร่วมงาน เจริญอายุ ๘๐ ปี ฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศพระครูชน้ั พิเศษ และฉลองปริญญามหาบัณฑิต ๓ สถาบัน แด่ทา่ นพระครูธรรมสรคุณ ณ วัดกระทิง จังหวัดจันทบุรี พิธีฉลองเทียนพรรษา.... รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี เป็นประธาน พิธฉี ลองเทียนพรรษา ประจำ�ปี ๒๕๕๓ โดย มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ทำ�บุญฉลองเทียนพรรษาเป็นจำ�นวนมาก หลัง เสร็จพิธีคณะและสถาบันต่าง ๆ จัดตั้งขบวน แห่เทียนพรรษาถวายยังวัดทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ณ หอประชุ ม รำ� ไพพรรณี เรื่อง “กิจกรรม เคลื่อนไหวและพลศึกษาสำ�หรับเด็กปฐมวัย” ของภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ การอบรมดังกล่าวเพือ่ พัฒนาผูด้ แู ลเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดย อบรมให้มีความรู้ความสามารถ จัดการเรียน รู้ผา่ นกิจกรรมเคลือ่ นไหวและพลศึกษาสำ�หรับ เด็กได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

วันภาษาไทยแห่งชาติ........ รศ.บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์ คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมสวัสดิวตั น์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษา ไทยและการแข่งขันโต้วาที

ประชาสั ม พั นธ์ รำ � ไพพรรณี

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี เป็ น ประธานในพิ ธ ี ไ หว้ ค รู แ ละวิ ่ ง โป่ ง ลาน ของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำ�ปี 2553 ณ หอประชุ ม รำ�ไพพรรณี พิธีไหว้ครูจัดเพื่อ ความเป็นสิริมงคลแด่คณาจารย์และนักศึกษา หลังจากพิธีสงฆ์ ตัวแทนนักศึกษาได้เข้ามอบ พานดอกไม้ธูปเทียนที่ประดับตกแต่งอย่าง สวยงามให้กบั คณาจารย์ เพือ่ ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ จากนั้นนายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษาภาคพิเศษ เป็น ตัวแทนนักศึกษาเชิญหนังสือให้ประธานในพิธี เจิมหนังสือ พร้อมทั้งนำ�กล่าวคำ�ปฏิญาณตน

ถัดมาประธานในพิธีให้โอวาท และนักศึกษา ภาคพิเศษร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณทีส่ าม ในช่วงบ่าย นักศึกษาร่วมกันสักการะ พ่อปู่โป่งลาน แล้วออกวิ่งตามเส้นทางรอบ มหาวิทยาลัยสิ้นสุดที่บริเวณหน้าหอพักหญิง และมี ก ารแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลนั ด กระชั บ มิ ต ร ระหว่างทีมองค์การนักศึกษาภาคพิเศษและ ภาคปกติ จากนั้น ผศ.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาได้ให้เกียรติ มอบรางวัลให้กบั ผู้ชนะการประกวดพาน และ วิ่งโป่งลานตามลำ�ดับ

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการ ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำ�ไพพรรณี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำ � ไพพรรณี ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้อง ประชุมของมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ผทู้ ต่ี อ้ งการเข้า ใช้หอ้ งประชุมได้ทราบ และเข้าใจในกฏระเบียบ ของมหาวิทยาลัย สำ�หรับเกณฑ์การให้บริการ มี 2 กรณี คือ 1.กรณีที่ต้องชำ�ระค่าใช้จ่าย ได้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย บุคคลากรหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ ได้รบั เงินทุนสนับสนุนในการประชุมหรืออบรม ในลักษณะอื่นๆ 2.กรณีที่ไม่ต้องชำ�ระค่าใช้ จ่าย ได้แก่ การประชุม อบรม สัมมนา วิจยั หรือ กิจกรรมอื ่ น ๆ ทีเ่ ป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้อง ประชุมนัน้ ได้รวมอุปกรณ์ทง้ั หมดทีม่ อี ยูภ่ ายใน ห้องประชุม กรณีขอใช้ห้องประชุมนอกเวลา ราชการผู้ขอใช้บริการต้องชำ�ระเงินค่าทำ�งาน ล่ ว งเวาลาแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจำ � ห้ อ งประชุ ม ต่าง ๆ ในอั ต ราคนละ 300/คน/วัน สำ�หรับ

อัตราค่าบริการการใช้หอประชุมใหญ่ (หอ ประชุมรำ�ไพพรรณี) ราคา 12,000 บาท/วัน สามารถจุได้ 300 คน หอประชุมสาธิต (หอ ประชุมสวัสดิวัฒน์) ราคา 10,000 บาท/วัน สามารถจุได้ 150 คน ห้องบ้านแก้ว (อาคาร สำ�นักงานอธิการบดี) ราคา 3,000 บาท/วัน สามารถจุได้ 35 คน ห้องประชุม 35201 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) ราคา 12,000 บาท/วัน สามารถจุได้ 300 คน นอกจากนีย้ งั มีอตั ราค่าบริการสำ�หรับ ห้องประชุมอื่น ๆ ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกัน ไปตามความสามารถการรองรับผู้ร่วมประชุม สำ � หรั บ ผู ้ ท ี ่ ส นใจจองหอประชุ ม ใหญ่ หอ ประชุมสาธิต ห้องบ้านแก้ว ห้องท่าช้าง ห้อง ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (35412) และ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (35210) สามารถติดต่อได้ท่ีกองกลางของสำ�นักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถติดต่อจองห้อง ประชุมได้ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศออก มาแล้ว


ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ.2553

รํ า ไพโพสต์

จั น ทบุ รี ชุ ม ชนริ ม นำ้ � จั น ทบู ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง องค์ ก รภาคเอกชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น เจ้ า ภาพใน การจั ด งานมหั ศ จรรย์ เ มื อ ง จันท์360องศา กำ�หนดจัดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราชเทศบาลเมื อ ง จันทบุรีถนนเทศบาลสาย3 และบริเวณริมทะเลสาบทุ่ง นาเชย อำ�เภอเมืองจังหวัด จันทบุรี ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 22 สิงหาคม 2553 รวม 9 วัน 9 คืน โดยมีกจิ กรรม แ ห่ ง ค ว า ม ม หั ศ จ ร ร ย์ 9 กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี จั ด ง า น มหั ศ จรรย์ เ มื อ งจั น ท์ 360 องศา มม หัหั ศศ จจรรรรย์ย์จแาห่ก งฟ้ศรัา สูท่ ดิธาน นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผูว้ า่ ราชการ ประตู ม หั ศ จรรย์ แ ฟนตาซี ม หั ศ จรรย์ แ ห่ ง จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ขุนเขา มหั ศ จรรย์ แ ห่ ง สายน้ ำ� และท้ อ ง 2553 จังหวัดจันทบุรไี ด้รบั การสนับสนุน ทะเล มหัศจรรย์แห่งตำ�นานและวัฒนธรรม งบประมาณภายใต้ โ ครงการไทยเข้ ม แข็ ง มหัศจรรย์ต�ำ รับจันท์ มหัศจรรย์อญ ั มณีสยาม ในการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ศิ ล ป และมหัศจรรย์ของดีพน้ื บ้าน นอกเหนือจาก วัฒนธรรมและของดีเมืองจันท์ ภายใต้ชอ่ื งาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมการนำ�เสนอของดี มหัศจรรย์เมืองจันท์ 360 องศา โดยจังหวัด ประจำ � ถิ่ น ซึ่ ง มี อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ท่ี จันทบุรไี ด้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด โดดเด่ น ของชาวจั น ทบุ รี ภ ายในงานแล้ ว จั น ทบุ รี ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า ว ในส่วนของเวทีกลางทุกคืนจะจัดให้มกี ารแสดง คุ้งกระเบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช และการประกวด เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชน ดำ�ริฯ เทศบาลเมืองจันทบุรี สมาคมส่งเสริม และประชาชนได้ แ สดงความสามารถทาง การท่องเทีย่ ว สมาคมอัญมณีและเครือ่ งประดับ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและของดี เ มื อ งจั น ท์์ อาสนวิ ห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นิ ร มล

จั นท บุ รี ติ ด ตั ้ ง ธ ง เตื อ น ภั ย แ ส ด ง ร ะ ดั บ น้ ำ � ใน แม่ น้ ำ �

น า ย พู ล ศั ก ดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ ว่าราชการจังหวัด จันทบุรี เปิดเผย ว่า จังหวัดจันทบุรี โ ด ย สำ � นั ก ง า น ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด จันทบุรี ได้จดั ทำ�ธงแสดงสัญลักษณ์ระดับนำ�้ ในแม่น�ำ้ จันทบุรี ซึง่ ติดตัง้ ณ จุดวัดระดับนำ้� สะพานวัดจันทนาราม และสะพานตรีรตั น์ เพือ่ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี และเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตได้รับทราบถึง

จั น ทบุ รี กำ � หนดฝึ ก ซ้ อ มแผนฯ รองรับคลื่นพายุซัดฝั่ง Storm Surge โดย ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี กำ�หนดจัดฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากคลืน่ พายุ

สถานการณ์ระดับในแม่น�ำ้ จันทบุรี และ เพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มในการป้องกันความเสีย หายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนโดยได้กำ�หนดสัญลักษณ์และความ หมาย คือ ธงสีเขียว หมายถึง นำ้ �ในแม่น�ำ้ จันทบุรี อยูใ่ นระดับปกติ ระดับนำ้�ไม่เกิน 2.50 เมตร ธงสีเหลือง หมายถึง นำ�้ ในแม่น้�ำ จันทบุรี อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ระดับนำ้� ตัง้ แต่ 2.50 ถึง 3.00 เมตร ธงสีแดง หมายถึง นำ้ �ใน แม่น�ำ ้ จันทบุรี อยูใ่ นระดับวิกฤติ ระดับนำ�้ เกิน 3 เมตรขึน้ ไป เพือ่ เตรียมความพร้อมทางด้าน ชีวติ และทรัพย์สนิ ซัดฝัง่ Storm Surge ระดับกลุม่ จังหวัด ประจำ�ปี 2553 ณ บริเวณ หาดเจ้ า หลาว อำ� เภอท่ า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิด เผยว่า ทีบ่ ริเวณชายหาดเจ้าหลาว ตำ�บล คลองขุด อำ�เภอท่าใหม่ สำ�นักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี จะ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณภัยจากคลืน่ พายุซ ั ด ฝั ่ ง Storm Surge ระดับกลุม่ จังหวัด ประจำ�ปี 2553 ซึง่ ครัง้ นีก้ �ำ หนดฝึกซ้อมแผน ความรุนแรง ระดับ 3 เป็นการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ จริง และมีจังหวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด เข้า ร่วมซ้อมแผนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ครัง้ นีเ้ ป็นการจำ�ลองสถานการณ์ในการฝึก

สภา มช. กำ�หนดซักซ้อม แผนวิกฤตการณ์แห่งชาติ ที่จันทบุรีและตราด... สภาความมัน่ คงแห่งชาติรว่ มกับกรม ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กำ � หนด ซั ก ซ้ อ มแผนบริ ห ารวิ ก ฤติการณ์ระดับชาติ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า สภาความมั่นคงแห่ง ชาติร่วมกับ กองทัพไทย และกรมป้องกันและ กำ�หนดฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับ ชาติ เพือ่ เตรียมความพร้อม หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุภัย พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง โดยเมื่อวัน ที่ 29 และ 30 กรกฎาคม 2553 ทีผ่ า่ นมา ได้ มีการฝึกซ้อม การฝึกอำ�นวยการ Staff Exercies และฝึกภาคสนามจำ�ลองเหตุการณ์วกิ ฤติ สาธารณภัยร้ายแรงระดับ 4 ในพืน้ ที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ประกอบด้วยบริเวณหาดบานชืน่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กำ�หนดจำ�ลองเหตุการณ์ คลื่นทะเลซัดฝั่งรุนแรง ชายหาดแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จำ�ลองเหตุการณ์ เรื อ ประมงอั บ ปางเนื่อ งจากพายุคลื่นซัดฝั่ง เกิดอุทกภัยร้ายแรงในเขตพื้นที่อำ�เภอเมือง จันทบุรี และดินโคลนถล่มทีเ่ ขาคิชฌกูฏ อ.เขา คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ซึง่ ทัง้ 4 แห่งได้รบั ความ เสียหาย มีประชาชนได้รบั ผลกระทบ บาดเจ็บ เสียชีวติ และสูญหาย จำ�นวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการกำ�หนดพืน้ ทีซ่ อ้ ม การบัญชาการเหตุการณ์สว่ นหน้า การรองรับ การอพยพ การอพยพขนส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ ทางอากาศ การคัดแยกผู้ป่วยบาดเจ็บหนัก การบัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์อำ�นวยการ เฉพาะกิจ และฝึกซ้อมการดับเพลิง โดยจะ บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าให้การช่วยเหลือ เสมื อ นจริ ง ทั ้ ง ส่ ง กำ � ลั ง บุ ค ลากรทางบก ทางอากาศ และทางน้ ำ � เข้ า ซั ก ซ้ อ ม ซึ ่ ง อาจสร้ า งความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั่วไป ได้ ฉะนั้นจังหวัดจันทบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนจงอย่าได้ตื่นตกใจ และ หากสนใจทีจ่ ะร่วมชมการฝึกฯขอให้อยูใ่ นพืน้ ที่ ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกใน การซ้อมแผนของเจ้าหน้าทีท่ ร่ี ว่ มฝึกซ้อม

หน้ า ที ่ 5 พลอากาศเอกชูชาติ ชวนชม นายกสมาคม ชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จ พระนางเจ้ารำ�ไพพรรณณีพระบรมราชินีใน รัชกาลที่ 7 กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสมา คมฯ ได้เจรจาเพื่อร่วมมือกับสมาคมส่งเสริม รพ.พระปกเกล้าจันทบุรเี ปิดจุดให้ บริการคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่.... เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งทำ � บัตร ตรวจรักษา และจ่ายยา ณ บริเวณอาคาร สุขภาพ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวัน หยุดราชการจะให้บริการในเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวนี้ ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการคล้ า ยไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ามารถ ตรวจรักษาได้ทอ่ี าคารเทพรัตน์ ภายหลังจาก เวลา 20.00 น. ในวันธรรมดา และในวันหยุด หลังเวลา 12.00 น. โปรโมทของดีเมืองจันท์ดนั สถาน ทีท่ อ่ งเทีย่ วให้เป็นทีร่ จู้ กั .... สมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ จับมือกับสมาคมส่งเสริมการท่อง เทีย่ วและจังหวัดจันทบุรี เปิดแผนโปรโมทของดี เมืองจันท์และดันสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่ รู้จักและอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั่วโลก หวังสร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนและ เศรษฐกิจจังหวัดให้เข้มแข็ง เนื่องจากจังหวัด จันทบุรีมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมทั้ง ประเพณี วัฒนธรรมที่โดดเด่น และสถาน ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ทะเล และชายหาดที่สวยงาม น้ำ�ตก วัด รวมทั้ง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และการท่อง เทีย่ วเชิงนิเวศน์ปา่ ชายเลน ฯลฯ นอกจากนีแ้ ล้ว จังหวัดจันทบุรียังมีของดีขึ้นชื่ออีกมากมาย ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของนั ก ท่ อ ง เที่ยวได้ทั่วโลก จันทบุรีจัดโครงการบำ�บัดฟื้นฟู การท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ในการส่งเสริม สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด.... และเผยแพร่เกียรติคุณ และการท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ จ.จันทบุรี จัด ในจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง ฝึกอบรมโครงการบำ�บัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ขวางและอยู่ ใ นความสนใจของประชาชน เสพยาเสพติดแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 3 ส.ค. รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 53 ที่วิทยาลัยลูกผู้ชาย ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีประวัติศาสตร์ที่น่า กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ 1 จ.จันทบุรี สนใจ รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยมีนายมานพ วีระอาชากุลรองผู้ว่าราชการ และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจหลายแห่ ง จั ง หวั ด เป็ น ประธานเปิ ด การอบรมหวั ง ลด เช่น ทะเลและชายหาดที่สวยงาม น้ำ�ตก วัด จำ�นวนผู้เสพสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และ ประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง ประชาชนทราบถึ ง การ ฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ซึง่ เป็นการซ้อมเสมือน จริง และอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชนได้ ฉะนัน้ จึงอย่าได้ตน่ื ตกใจ และหากประชาชน

ซ้อม กำ�หนดให้เกิดพายุโซนร้อนในอ่าวไทย และทำ�ให้เกิดคลืน่ พายุซดั ฝัง่ ในเขตพืน้ ทีภ่ าค ตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และ ตราด โดยจังหวัดจันทบุรี ในพืน้ ทีช่ ายทะเล หาดเจ้าหลาว ตำ�บลคลองขุด อำ�เภอท่าใหม่ เป็นพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจำ�เป็น ต้องอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย และระดมทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ในพืน้ ทีภ่ าค ตะวันออก รวมทัง้ ส่วนกลาง เข้ามา แก้ไข ปัญหาทีเ่ กิด มีการอพยพผูค้ น รวมทัง้ ผูบ้ าด เจ็บ โดยใช้รถของหน่วยกูภ้ ยั และรถของ โรงพยาบาลต่าง ๆ ทัง้ นี้ จังหวัดจันทบุรขี อ

สนใจที่จะร่วมชมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ ได้แต่ขอให้อยู่ในพื้นที่ท่ีเจ้าหน้าที่จัดเตรียม ไว้เพื่อความสะดวกในการซ้อมแผนของเจ้า หน้าทีท่ ร่ี ว่ มฝึกซ้อม


หน้ า ที ่ 6

รํ า ไพโพสต์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร สังกัดสำ�นักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี เขตที่ 6 ได้น้อมนำ�แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผย แพร่ผลงานด้ า นวิ ช าการเกษตรสู่เกษตรกร ตามมอบหมายของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) ศูนย์การเรียนรู้ แห่งนี้ตั้งที่ 35 ม.7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภายใต้ การกำ�กับและควบคุมดูแล ของนายสุวิทย์ กลัดอินทร์ ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จันทบุรี ซึ่งนับเป็น 1 ใน 31 แห่งของประเทศ ที่ ดำ � เนิ น งานตามแนวพระราชดำ� ริ ไ ด้ อ ย่ า ง สมบูรณ์แบบ นั บ เป็ น ความโชคดี ข องคนจั น ทบุ รี นอกจากจะมี ส ภาพพื้ น ที่ ที่ เ อื้ อ อำ � นวยด้ า น เกษตรกรรม มีปริมาณแหล่งน้ำ�และน้ำ�ฝน ที่เพียงพอในการใช้สอยแล้ว ยังมีศูนย์การ เรี ย นรู้ ต ามแนวพระราชดำ � ริ เ กษตรทฤษฎี ใหม่ เ ป็ น แหล่ ง ศึ ก ษา เพื่อให้เกษตรกรได้ เห็นแนวทางจริงในการน้อมนำ�แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ

สุขในการดำ�เนินชีวิต การดำ�เนินงานของศูนย์การเรียนรู ้ ม ี วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1.เพื่อเป็นตัวอย่าง การน้อมนำ�แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ ใ นการประกอบอาชี พ ด้ า นเกษตรกรรม 2.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยี การผลิตพืชตามหลักปฏิ บ ั ต ิ ท างการเกษตร ที่ดีสำ�หรับพืช และ 3.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

จั ด ทำ � แปลงเกษตร ทฤษฎีใหม่ อาศัยหลัก ของการบริหารจัดการ ทรั พ ยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน โดยแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 4 ส่วน ประกอบ ไปด้วย สระน้ำ� : นาข้าว : พืชผั ก ไม้ ย ื น ต้ น ไม้ผล : ที่อยู่อาศัย หลักความมีเหตุผล ได้มกี ารวางแผน การใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยได้คำ�นึงถึงสภาพภูมิประเทศ ภูมิสังคม ซึง่ ทำ�ให้แบ่งพืน้ ที่ 4 ส่วน ได้ในอัตราส่วน 10 : 20 : 60 : 10 คือ ส่วนที่หนึ่ง 10% สระน้ำ� (2 ไร่) เพื่อกักเก็บน้ำ�ฝนในฤดูฝน ส่งเสริม การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง เนื่องจากบริเวณ นี้มีฝนตกชุกตลอดปี มีแหล่งน้ำ�ดิบเดิมจาก โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ ำ � คลองทุ่งเพล จึง ปรับลดพื้นที่ขุดสระให้เล็กลง เพื่อสงวนพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่นต่อไป และไว้ส�ำ หรับเลีย้ ง สัตว์น้ำ� ส่วนทีส่ อง 20% นาข้าว (4 ไร่) สำ�หรับ ปลูกข้าวให้พอเพียงแก่การบริโภคตลอดปี และ ปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ ส่วนที่สาม 60% ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น (12 ไร่) ใช้เป็น อาหาร หากเหลือจำ�หน่ายเป็นรายได้ และ

ศูนย์เรียนรูก ้ ารเกษตรตามแนวพระราชดำ�ริ น้อมนำ�วิถีคนจันท์สู่ความพอเพียง เชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร สำ�หรับด้านของการจัดสรรพืน้ ทีใ่ นศูนย์ การเรียนรู้นั้น ทางศูนย์ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยน้อมนำ�แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่หลักปฏิบัติ 3 ประการ ภายใต้ 2 เงื่อนไข ได้แก่ หลั ก ความพอประมาณ ได้ ม ี ก าร พิจารณานำ�พื้นที่ 20 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,500 ไร่ (การทำ�จริงสามารถลดหลั่นพื้นที่ ได้ ต ามความเหมาะสมในการจั ด สรรพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ลมกลื น กั บ ปั จ จั ย การผลิ ต และวิ ถี ชีวติ ของเกษตรกร) บนพืน้ ที่ลอนลาดเชิงเขามา

เตือนเกษตรกรเมื อ งจั น ท์ อากาศเปลี่ยนพืชพันธุ์เปลี่ยน ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และเศรษฐกิ จ ของประเทศขึ้ น กั บ ผลผลิ ต พืช สภาพ ดินฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จึ ง มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสภาพ ความเปนอยูของประชากรและประเทศ จากผลการวิจัยทางการเกษตรพบว่า การวิจัยเปนหนทางหนึ่งที่สามารถชวยหาคํา ตอบเกี่ยวกับกลไกการปรับตัวของพืช หรือ ผลกระทบตอพืชภายใตสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไดดวยการจําลองสถานการณจาก ขอมูลลักษณะภูมิอากาศที่ไดจากคาดการณ ดวยขอสมมติฐาน เชน การศึกษาผลกระทบ จากภาวะโลกรอนตอการผลิตพืชไรทง้ั 3 ชนิด

พบวา มันสําปะหลังเปนพืชทีไ่ ดรบั ผลกระทบเปน อยางมากจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ รองลงมา คือ ขาวโพด และออย ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิ อากาศนอยที่สุด (สมชายและคณะ, 2552) นอกจากผลกระทบตอการใหผลผลิต โดยตรงแลวการระบาดของศัตรูพืชก็เปนสิ่ง ทีท่ าํ ใหผลผลิตพืชลดลง ในชวงทีผ่ า นมามีการ ระบาดของศัตรูพืชใหมๆ ที่ไมเคยระบาดมา กอนหลายชนิด เชน แมลงดําหนามในมะพราว ในป 2547 (เฉลิมและคณะ,2551) summer (Feb - April) การเปลีย่ นแปลงลักษณะอากาศ ในรอบ 39 ป ปริมาณฝนมีแนวโนมสูงขึ้นใน ชวง 10 ปหลัง โดยฝนตกในชวงปลาย ฤดูฝนจะสูงกวาตนฤดูฝน อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่าเดิม และ อุณหภูมติ าํ่ สุดเฉลีย่ สูงขึน้ ในทุกพืน้ ที่ ยอมมีผลกระทบตอระบบการผลิต พืชทั้งในดานการเจริญเติบโต หาก ได้พจิ ารณาในสถานการณทเ่ี ลวราย การเปลี่ยนแปลงนี้จะทําใหพืชผล ออกดอกเร็วขึ้น สุกแกเร็วขึ้น และ คุ ณ ภาพผลผลิ ต ลดลง เนื ่ อ งจาก อุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีการกระตุน วงจรชีวติ ศัตรูพชื ใหสน้ั ลง การระบาด ศัตรูพืชจะรุนแรงขึ้นอีกด้วย

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิ ง หาคม - 15 กั น ยายน พ.ศ.2553

ส่วนที่สี่ 10% ที่อยู่อาศัย (2 ไร่) ปลูกบ้าน ทำ� ยุ้งฉาง โรงเพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ เตาเผาถ่าน ถนน อื่น ๆ หลักความมีภมู ิคุ้มกัน การดำ�เนินงาน ภายในศูนย์นั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ หลากหลาย โดยให้แต่ละกิจกรรมเกื้อกูลซึ่ง กันและกัน ทำ�ให้ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น ภัยธรรมชาติ ความผันแปร ของราคาสินค้า และราคาของปัจจัยการผลิต มีการนำ�วัสดุเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต ทำ�ให้ ลดภาวะการพึง่ พาปัจจัยภายนอกเป็นแนวทาง ลดค่าใช้จา่ ย เพิม่ รายได้และขยายโอกาส ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรจันทบุรี เปิ ด ให้ บ ริ ก ารสอบถามข้ อ มู ล ความรู้ เ ป็ น ประจำ�ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดย มีการจัดฝึกอบรม ฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร นอกจากนี้มีโฮมสเตย์ไว้ สำ�หรับรองรับผู้มาเยือนที่ต้องการจะให้สถาน ที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้าน การเกษตรอีกด้วย (ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-327-006) บวรลักษณ์

ทำ�ลายตัวอ่อนไข่แมลงศัตรูพชื ควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของ เชื้อรา แบคทีเรีย และ จุลินทรีย์ที่เป็นโทษ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด นอกจากนี้สามารถใช้ฉีดพ่นให้พืชสมบูรณ์ ี ณ ุ ภาพ แข็งแรง ต้านทานโรคได้ โดยผสมในอัตรา 50 ซีซี การปรับสภาพดินให้มค ดินดี มีคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องยากอีก ต่อนำ�้ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5 - 7 วัน สำ�หรับ ต่อไป ซึง่ ทางศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตร การทำ � น้ำ � ส้ ม ควั น ไม้ นั้ น ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก จันทบุรไี ด้แนะนำ�การปรับสภาพดินอย่างง่าย ด้วยการปลูกพืชคลุมดินโดยใช้ตน้ ปอเทือง ซึ่ง สามารถนำ�เมล็ดจากฝักแก่ของต้นไปปลูก ในพืน้ ทีด่ นิ ทีเ่ สือ่ มคุณภาพประมาณ 1-2 เดือน แล้วตัดไถกลบ พรวนด้วยรถพรวนให้เป็นปุย๋ พืชสด เพื่อปรับสภาพดินให้มีอินทรีย์สูงขึ้น โดยอาจเพิม่ ปุย๋ อินทรียท์ ท่ี �ำ มาจากขีไ้ ก่ แกลบขาว แกลบดำ� กาบมะพร้าว กากน้ำ�ตาล และ เพียงแค่น�ำ น้ำ �ส้มควันไม้ที่ได้ใส่ขวดพลาสติก ตัวย่อยสลายเข้าไป เพื่อช่วยให้วัตถุกลาย ทิ้งไว้ 3 เดือนในที่ร่ม ไม่ให้สั่นสะเทือน เพื่อ เป็นอินทรียวัตถุเร็วขึน้ เพียงเท่านีด้ นิ ทีเ่ สือ่ ม ให้เกิดการตกตะกอน แยกตัวเป็น 3 ชั้น คือ คุณภาพก็สามารถกลายเป็นดินดีได้ในไม่ช้า น้ำ�มันเบา (ลอยผิวน้ำ�) น้ำ�ส้มควันไม้ และ ประโยชน์ จากน้ำ�ส้มควันไม้ น้ำ�มันทาร์ (ตกตะกอนด้านล่าง) แล้วแยกนำ� น้ำ �ส้มควันไม้มาใช้ เพียงเท่านีเ้ ราจะได้น้ำ�ส้ม น้ ำ � ส้มควันไม้เป็นสารสกัดธรรมชาติ ควันไม้ที่มากด้วยประโยชน์ ซึ่งปลอดภัยต่อ จากควันที่เกิดจากการเผาถ่าน แล้วกลั่นตัว ผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นหยดน้�ำ มีกลิน่ ไหม้ ส่วนประกอบส่วนใหญ่ เป็นกรดอะชิตริก มีความเป็นกรดต่ำ� มีสี ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ น้ ำ � ตาลแกมแดง สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ เกษตรจันทบุรี เขต 6 ในการกำ�จัดและขับไล่มด ปลวก แมลงรำ�คาญ


ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิพฤศจิ งหาคม กายน - 15- 15 กันยายน ธันวาคม พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

รํ า ไพโพสต์

งเมืองจันท์ แกนนำน้อ�มนำเยาวชนคนเก่ �แนวพระราชดำ�ริ

นายอรุณ เกิดมงคล (ม

ะเหม่ง)

ารศึกษาถือเป็นสิ่งจำ�เป็นและ มีความสำ�คัญยิ่งสำ�หรับเยาวชนไทย แต่ ถ้าหากไม่สามารถนำ�ความรู้นั้นไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจำ�วันได้แล้วคงหนี ไม่พ้นสำ�นวนไทยที่ว่า “มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” นายอรุณ เกิดมงคล (มะเหม่ง) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขา บริหารธุรกิจ แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 4 อายุ 23 ปี ตำ�แหน่งประธานยุวเกษตรโยธิน ปี 52 ทำ�หน้าที่แกนนำ�เยาวชนใน การขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเยาวชน ของศู น ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ เพื่อสร้าง เครือข่ า ยเยาวชนรักความพอเพียง นับเป็นยาวชนไทยคนแรกที่ ได้รบั ตำ�แหน่งประธานยุวเกษตรโยธินจาก

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึง่ เป็นศูนย์ทด่ี �ำ เนินงานบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาสังคมและชุมชนสู่ความสุขที่ยั่งยืน พี่มะเหม่งเล่าว่า “การได้รับตำ�แหน่ง ประธานยุวเกษตรโยธินนี้ นับเป็นตำ�แหน่ง แห่งความภาคภูมิใจ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก ความอยากรู้อยากลองและอยากทำ� พอได้ทำ� กิจกรรมต่าง ๆ แล้วเกิดความสุข ความสนุก ทำ� ให้เกิดเป็นจิตอาสา ต้องการทำ�ต่อ ระหว่างนัน้ มีทั้งท้อแท้ ถูกแม่ว่า ไม่มีเงิน เพื่อนไม่เข้าใจ และไม่มีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่ทำ� เป็นแบบนี้ มากว่า 3 ปี แต่กย็ งั คงทำ�อยู่ประจำ� มีกิจกรรม สร้างสรรค์ที่ไหนก็ไปร่วมตลอด บางครัง้ ก็หา กิจกรรมทำ�เองบ้าง ทำ�ค่ายอาสาบ้าง กระทั่งวันหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการ ต้นกล้าอาชีพ ทีศ่ นู ย์กสิกรรมธรรมชาติ โป่งแรด จังหวัดจันทบุรี อยูเ่ ป็นอาสาสมัครเรียนรู้ เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง จนได้รบั การเชิญชวนให้เป็น วิทยากรบรรยาย โดยนำ�ความรูจ้ ากที่เรียนมา ประยุกต์ใช้ และเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ เยาวชนงดเหล้าภาคตะวันออก ส่วนกิจกรรมทีเ่ ป็นประสบการณ์สงู สุด คือ การได้เข้าค่ายที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอือ้ ง จังหวัดชลบุรี ด้วยความพยายาม และ แรงกดดันจากคนรอบข้างจึงทำ�ให้ประสบความ สำ�เร็จได้รับตำ�แหน่งประธานยุวเกษตรโยธิน แต่ส่วนสำ�คัญนั้นมาจากการถอดรหัส ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 47 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ก าร สร้างคน สร้างเครือข่าย สร้างชาติ แล้วนำ�มา เสนอยุทธศาสตร์การสร้างเยาวชนจนเข้าตา กรรมการ และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เยาวชนในตำ�แหน่ง “ประธานยุวเกษตรโยธิน” คอย ขับเคลื่อนงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ มี อ.วิวฒ ั น์ ศัลยกำ�ธร และ อ.วีระ วงศ์เจริญ เป็นแกนนำ�หลักค่อยกระตุ้นการดำ�เนินงาน หลังจากได้ตำ�แหน่งกลับมาเริ่มต้น ดำ�เนินงานโดยการจัดตัง้ โครงการต้นกล้าชมรม คนพอเพียง มีการออกค่ายอาสาต่าง ๆ โดยมี ที ม งานนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นศรี ย านุ ส รณ์

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และโรงเรียนนาฏศิลป์ ประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รียนรูอ้ ย่างถูกต้อง จันทบุรี ประมาณ 50 คน เครือข่ายทำ�งานประจำ� แม่นยำ� ได้อีกด้วย อีกประมาณ 300 คน และเครือข่ายรอบนอกอีก รวมแล้วกว่าพันคนเป็นพลังหลักในการขับเคลือ่ น จากนัน้ ก็มกี จิ กรรมในจังหวัดมอบหมายเข้ามา อีกทัง้ ได้รบั เชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากร สันทนาการร่วมกับชุมนุม และอบรมโครงการต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนงานทางด้านยุวเกษตรโยธิน ตอนนี้ ได้มกี ารเตรียมการแจ้งศูนย์เครือข่ายต่างๆ ถึง กระบวนการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ โดยใช้ จังหวัดจันทบุรเี ป็นต้นแบบในการสร้างต้นแบบ ความสำ�เร็จเยาวชนด้านการใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง พี่มะเหม่งยังกล่าวต่ออีกว่า การทำ� กิจกรรมที่มากมายระหว่างการเรียนนั้น อาจ ส่งผลเสียต่อการเรียนบ้าง แต่ถา้ รูจ้ กั แบ่งเวลา ให้ถูกต้องและใช้เวลาคุ้มค่า การทำ�กิจกรรม ก็จะก่อให้เกิดประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งนับเป็น ความได้เปรียบที่หามิได้จากในห้องเรียน โดย กิจกรรมเหล่านีจ้ ะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ด�ำ เนิน ชีวติ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ในสังคมได้อย่างปกติสขุ ไม่เพียงเท่านี้ การทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆ ยังทำ�ให้ผนู้ �ำ เยาวชนหนุม่ เมืองจันท์คนนี้ ประสบความสำ�เร็จอีกหลายด้านซึง่ เป็นทีย่ อมรับ ของคนโดยทัว่ นำ�มาซึ่งตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงาน มากมายทั้งประธานยุวเกษตรโยธิน ประธาน โครงการเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันออก ประธาน สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลเกาะขวาง ทีป่ รึกษา โครงการเยาวชนต้นกล้าชมรมคนพอเพียง และ สมาชิกทำ�งานสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ถือเป็นความสำ�เร็จอันน่าภาคภูมใิ จของ เยาวชนไทยอีกคนหนึง่ ทีค่ วรยกย่องเป็นแบบอย่าง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่ง จำ�เป็นและมีความสำ�คัญ แต่ส�ำ หรับการดำ�เนิน ชีวิตในความเป็นจริงแล้ว การศึกษาทั้งในและ นอกชั้ น เรี ย นล้ ว นแล้ ว แต่ ใ ห้ คุ ณ ประโยชน์ ถ้าเรารูจ้ กั นำ�มาประยุกต์ใช้ สิง่ สำ�คัญ หลักการ และเหตุผลเหล่านัน้ สามารถนำ�มาซึง่ การพัฒนา บวรลั บวรลักกษณ์ ษณ์ ทีย่ ง่ั ยืนได้ เพิม่ องค์ความรู้ และทักษะใหม่ ๆ จาก

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตรง นั ก ศึ ก ษาคณะนิ เ ทศศาสตร์ แ ละ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำ�ไพพรรณี จ.จันทบุรี ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 6 คน รวมถ่ า ยทำ � ภาพยนตร์ โ ฆษณาเนสกาแฟ ตัวใหม่ลา่ สุดกับดาราอาวุโสพระเอกตลอดกาล คุณหนิง-นิรตุ ติ์ ศิรจิ รรยา ในการถ่ายทำ�ครั้งนี้ ถ่ายทำ�ที่สวนผลไม้ของคุณหนิง - นิรุตติ์ ที่ อำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน ท่ามกลางบรรยากาศที ่ สวยงาม โฆษณาชิน้ นีผ้ ลิตโดยบริษทั JPS ซึง่ เป็นบริษทั โฆษณาทีม่ ชี อ่ื เสียงด้านนีโ้ ดยเฉพาะ ถือเป็นโอกาสใหม่ในการเรียนรูแ้ ละเปิดประสบการณ์่ของนักศึกษาเพื่อนำ�ไปใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาอีกด้วย

หน้ า ที ่ 7

นายจีรวัฒน์ ศักดิ์สมบูรณ์ หรือ น้ อ งเบิ ร ์ ด นั ก ศึ ก ษาคณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการถ่ายทำ�โฆษณาเนสกาแฟตัว ใหม่ล่าสุด เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจ มากที่ มี โ อกาสได้ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการ ทำ � โฆษณาชิ ้ น นี ้ พ ี ่ ๆ ที ม งานเป็ น กั น เอง มาก และเทคแคร์ พวกเราเป็นอย่างดี โดย ตนจะนำ�ประสบการณ์ที่ ไ ด้ จ ากการถ่ า ยทำ � โฆษณาชิ้นนี้ไปใช้กับการเรียนในชั้นเรียน ด้วยอย่างแน่นอน ติดตามผลงานของนักศึกษาทัง้ 6 คน ทางโทรทัศน์ได้แล้ววันนี้ สุกัญญา

ฝากเตื อ น!! เจขอบอก ๊

เทรนด์ห้อยโทรศัพท์มือถือกำ�ลัง มาแรงหันไปทางไหนก็มแี ต่ส่ ายห้อยโทรศัพท์ กั น อย่ า งหลากหลาย ทั ้ ง รู ป แบบ ทั ้ ง สี ส ั น กลายเป็ น ที่ นิ ย มกั น ทุ ก เพศทุ ก วั ย อยู่ ใ น ขณะนี้ ่ แต่รไู้ หมจ๊ะคนดีวา่ ตอนนีม็้ มี จิ ฉาชีพ กระทำ � การอย่ า งไม่ เ กรงกลั ว โดยขี่ม อไซค์ มาเทียบแล้วกระชากโทรศัพท์ง่ายกว่าการ กระชากสร้อยทองอีก แถมจะเอาไปขายที่ ไหนก็ได้ วัยรุน่ หรือไม่วยั รุน่ พึงระวังทีว่ า่ ฮิตๆ กันใครเขาก็แขวน แต่มันอาจเป็นการล่อตา ล่อใจคนกระทำ�ผิด ยังไงล่ะก็ระวังตัวกันหน่อย นะจ๊ะ เดี๋ยวจะหาว่าเจ๊ไม่เตือน


หน้ า ที ่ 8

รํ า ไพโพสต์

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิพฤศจิ ง หาคม ก ายน - 15- 15 กั น ยายน ธั น วาคม พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

Tour Around ผืนป่า 5 จังหวัด

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ธรรมชาติสวยสมบูรณ์ที่สุดในรอบปี มองไปทางไหนก็จะเห็นพืช

พรรณ หลากหลายชนิดต่างพากันผลิดอก ออกใบสวยงาม และฝนที่โปรยปรายยังนำ�ความชุ่มชื้น เขียวขจี มาสู่ ผืนป่ากว้างใหญ่ บรรดาสรรพชีวิตที่อาศัยป่าแห่งนี้เป็นบ้านของพวกมันต่างพากันออกหาอาหารเติมเต็มให้ วิถีธรรมชาติแห่งนี้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

เขาสิ บ ห้ า ชั้ น เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผื น เดี ย วกั น กั บ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี เป็นป่าต้นนำ�้ ลำ�ธารที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใน ท้องที่ตำ�บลขุนซ่อง อำ�เภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และได้ รับการสำ�รวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ครอบคลุมพื้นที่ 120 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,000 ไร่ ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบตำ�่ กว้าง พื้นที่บางส่วน เป็นภูเขาทอดยาวจากทิศเหนือลงมาจรดทิศใต้ มียอดเขา สูงสุดคือ ยอดเขาสิบห้าชั้น ที่สูงจากระดับนำ�้ ทะเล 802 เมตร ด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกและมีอุณหภูมิอยู่เฉลี่ยที่ 27.6 องศาเซลเซี ย ส จึงทำ�ใหมี้ อากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี เขาสิ บ ห้ า ชั้ น เป็ น ป่ า ดิ บ ชื้ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น ผาง มะค่า ตะแบก สมพงษ์ หวาย หนามกราย กระพ้อ กล้วยไม้ป่าหายากและ สมุนไพร เช่น ค้างคาวดำ� ม้ากระทืบโรง กำ�ลังเสือโคร่ง ไหล แดง ชองละอา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่านานาชนิด เช่น กระทิง เก้ง กวาง เลียงผา หมูป่า วัวแดง หมี หมาใน นก และผีเสื้อ หลากหลายสายพันธุ ์ โดยเฉพาะช้าง ที่บางครั้งจะลงจากป่าในตอนกลางคืน ซึ่งชาว บ้านบริเวณใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ จะพบเจออยู่ บ่อยๆ ที่มากสุดโขลงช้างมีจำ�นวนมากกว่า 50 กว่าเชือก เลยทีเดียว เขาสิบห้าชั้น มีนำ�้ ตกที่สวยงามตามธรรมชาติอยู่

3 แห่ง คือ นำ�้ ตกเขาสิบห้าชั้น (นำ�้ ตกนำ�้ เป็น) ซึ่งอยู่ห่างจาก ที่ทำ�การอุทยานฯ 4.8 กิโลเมตร มีจำ�นวนถึง 23 ชั้น นอก จากความสวยงามแล้ว นำ้�ยังไหลแรงตลอดทั้งปี นำ�้ ตกคลองสะบ้า ถัดไปทางทิศตะวันออกอยู่ห่าง จากที่ทำ�การอุทยานฯประมาณ 6 กิโลเมตร มี 6 ชั้นและ เหมาะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของนักท่องเที่ยว นำ้�ตกอีเกก อยู่ห่างออกไปเพียง 12 กิโลเมตร เป็น นำ�้ ตกที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสถานที่สุดท้ายนี้เหมาะสำ�หรับการ กางเต็นท์พักแรมเป็นอย่างยิ่ง

่าง าพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ ษ ก รั ต เข รด จ ื อ ทิศเหน ันทบุรีและป่าสงวน จ ด ั ว ห ง ั จ ว ม งแ า ห ฤาไน อำ�เภอแก่ง อำ�เภอวังสมบูรณ์ ง ่ ิ ก ้ เอ ว า ส น โน ์ จ รร แห่งชาติป่าเขาฉก จังหวัดสระแก้ว ษาพันธุ์สัตว์ป่า ก รั ต เข รด จ ก ทิศตะวันออ าว จังหวัดจันทบุรี ด ย อ ส า เข อ เภ � ำ อ เขาสอยดาว ง บ้านอ่างสีเสียด อ ่ ซ น ุ ข ล บ � ำ ต รด ทิศใต้ จ ว บ้านคลองโปร่ง า งย อ ล ค น า ้ บ ุ ต เก เขาตาอิน บ้านโป่ง ังหวัดจันทบุรี จ ลานมะเดื่อคู่ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบทุ่งหญ้ากว้าง ว ม งแ า ห อ ง ่ ก แ อ อำ�เภ าหินขวาก บา้ นเขาป เข น า ้ บ รด นักท่องเที่ยวสามารถพักกางเต็นท์เพื่อศึกษาธรรมชาติการใช้ จ ก ทิศตะวันต ชีวิตสัตว์ป่ายามคำ�่ คืน ซึ่งถือเป็นอีกแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุม ตำ�บลขุนซ่อง บริเวณนี้อยู่ห่างจากที่ทำ�การอุทยานฯ ประมาณ 14 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวเขาลอย ที่สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ได้โดยรอบ สูงจากระดับนำ�้ ทะเล 331 เมตร อยู่ด้วย การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเริ่มจาก อำ�เภอเมือง โดยเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ตลาดอำ�เภอนายายอามใช้ ทางหลวงสายสุขุมวิท ระยะทางประมาณ 40 กิ โ ลเมตร ขั บ ตรงจากตลาดอำ� เภอนายายอาม ถึ ง ที ่ ท ำ� การอุ ท ยานฯ เป็ น ระยะทางประมาณ 60 กิ โ ลเมตร ก็ จ ะได้ ส ั ม ผั ส กั บ ความงามของธรรมชาติ แ ละอากาศ อันแสนบริสุทธ์สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและรักการ ผจญภัยไม่ควรพลาดทริปเขาสิบห้าชั้นด้วยประการทั้งปวง

วิธีป้องกันทาก

ทุกครั้งที่เราได้เดินทางไปเที่ยวป่า ศัตรูตัวสำ�คัญของคุณคงหนีไม่พ้นตัวทาก แน่นอน เราจะมีวิธีอย่างไรในการป้องกันตัว จากทากเหล่านี้ด้วยกันหลายวิธีคือ 1.ยาฉุนหรือยาเส้น นำ�ยาฉุนมา ผสมน้ำ�แล้วใส่ตามรองเท้าและถุงเท้า 2.สวมถุงเท้าหนาชนิดยาว สวมทับ ขากางเกง ดึงสูงขึ้นมาเกือบถึงหัวเข่า

ขาสิบห้าชั้น

แห่งชาติเ อาณาเขตอุทยาน

3.ยาฆ่าแมลง ชนิดสเปรย์ โดยใช้ฉีดที่เท้าหรือ รองเท้าก่อนเข้าป่า แต่ต้องฉีดพ่นบ่อยๆ 4.สบู่คาร์บอลิก ที่ใช้ฟอกสุนัข เวลาอาบน้ำ� เลือกเอาชนิดเหลว ทาให้ทั่ว ขาทั้งสองข้างก่อนเข้าป่า

ยมตัวแพ๊คกระเป๋าไปป่าแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไป เดิ เตรี น ป่ า เอาอะไรไปดี ! รำ�ไพโพสต์ฉบับนี้ขอแนะนำ�

9) เทียน 1) เต็นท์ หรือเปล 10) ไฟแช็ค 2) ถุงนอน 11) หมวก 3) ฟลายชี๊ต 12) ถุงเท้ากันทาก 4) หม้อสนาม 13) มีด 5) กระติกนำ� ้ ้ (แล้วแต่สถานที่) 14) เชือก 6) ที่กรองนำ� 15) ยาประจำ�ตัว 7) ไฟฉาย

16) กระดาษชำ�ระ 17) ยากันแมลง เอาไปครบขนาดนี้ รับรองเที่ยวสนุก ไม่สะดุดแน่นอน....และที่สำ�คัญอย่า ทำ�ลายธรรมชาติที่มอบความสุขให้ แก่เราด้วยนะคะ ศิริมาส บุญถนอม รายงาน


รํ า ไพโพสต์

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิพฤศจิ งหาคม กายน - 15- 15 กันยายน ธันวาคม พ.ศ.2553 พ.ศ.2552

ห้องสมุดมีชีวิต

มากว่าคำ�ว่า “ห้องสมุด” ก า ร เรี ย นรู้ แ ละสนใจ โรงเรียนคลองขวาง จ.ตราด เรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การเรียนรู้หรือ การน้ อ มนำ � หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ ดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน นอกจากเพื่อความอยู่รอด ความสุขใน การดำ�รงชีวิตแล้วยังเป็นการสนองนโยบายการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาแห่งชาติ (2545 – 2549) ที่เน้น “การนำ� ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นปรัชญาพื้นฐานใน การจัดการศึกษา” การนำ � ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ เ ป็ น พื้นฐานในการจัดการศึกษานั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือ การจัด-

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งระบบที่มี การจัดประมวลประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ตามหลักสูตรใหม่ คือ มุ่งให้นักเรียนรู้จักวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพื่อนำ�ไปสู่การคิดเป็นทำ� เป็นและแก้ปัญหาเป็น ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของ หลักสูตรที่สร้างขึ้นจากการปรับสภาพให้เข้ากับความเป็น ไปของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอั น เนื่ อ งมาจากอิ ท ธิ พ ลของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกระทบต่อสภาวะ ของสังคมในปัจจุบัน ห้องสมุดจึงมีบทบาทสำ�คัญในการ สนับสนุนการเรียนการสอนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การที่จะทำ�ให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ สำ�หรับเด็ก ๆ นั้นควรมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อที่ดึงดูดมิใช่ แต่วิชาการเพียงอย่างเดียว ควรเน้นที่ีความสนุกสนานแบบมี สาระแฝงเข้ า ไปด้ ว ยอย่ า งเช่ น ห้ อ งสมุ ด ของ โรงเรี ย น

หน้ า ที ่ 9 “สาเหตุที่มีกิจกรรมมากมายเพราะว่า อยากให้นักเรียนนั้นได้ เลือก ได้ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่อยากให้ เด็กคิดว่ามาห้องสมุดคือมาอ่านหนังสืออย่างเดียว การมา ห้องสมุดก็สามารถเล่นสนุกได้เช่นกัน ห้องสมุดของเราก็ห้าม เสียงดังเพียงแต่ว่าจะมีโซนกิจกรรมให้ด้วย ถือได้ว่าเป็นการ ดึงดูดได้เป็นเห็นอย่างดีเลยทีเดียว” นอกจากจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่ดีแล้ว บรรยากาศบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนยังสดชื่นและสวยงาม อีกด้วย ผูส้ นใจก็สามารถแวะเยีย่ มชมได้ท่ี โรงเรียนคลองขวาง อำ�เภอเมือง จังหวัดตราด ...

“ไม่อยากให้เด็กคิดว่ามาห้องสมุด คือ มาอ่านหนังสืออย่างเดียว การมาห้องสมุดก็สามารถเล่นสนุกได้เช่นกัน”

กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนฯ คือ พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทส่ ี มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ ั ญา มี ความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาคนไทยให้เข้มแข็ง สมดุลยภาพ สามด้านคือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมปิ ญ ั ญาและสังคมเอือ้ อาทร ปัญหาของห้องสมุดโรงเรียน คือ นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดน้อย และมีหนังสือไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นเป็ น แหล่ ง สำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นา เยาวชนทุกด้าน ช่วยวางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการอ่าน

เทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้วสำ�หรับ เราทุกคน ซึ่งเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ ในเวลาเดียวกัน การเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธีก็จะช่วยให้ทุกท่านปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด วันนี้มีข่าวเตือนอันตรายจากการชาร์จ แบตเตอรี่ของโน๊ตบุ๊คและมือถือมาฝากกันเพราะคงปฏิเสธไม่ ได้ว่าตอนนี้คุณเองก็เป็นเจ้าของหนึ่งในสอง ของเทคโนโลยี เหล่านี้ แบตเตอรี่นับเป็นพลังงานสำ�คัญของโน้ตบุ๊คและ มือถือ ซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยยืดอายุ การใช้ ง านของแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมสภาพ เร็วเกินไป และทีส่ �ำ คัญ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที ่ เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ไม่ถูกต้องอาจเกิด ความเสีย่ งสูงทีจ่ ะก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ จะทำ�ให้เกิดกระแส ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ ทำ�ให้เกิด อันตราย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อเป็นการ ป้ อ งกั น ไว้ ก่ อ น ที ม งานมี ข้ อ แนะนำ�ดี ๆ จาก

คลองขวาง อ.เมือง จ.ตราด ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทางด้านการเรียนรู้ จนได้ชื่อว่าเป็น ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดโรงเรียนคลองขวาง มีกิจกรรมต่าง ๆ กว่า 17 กิจกรรม เช่น หนู..หนอนหนังสือ อ่านหนังสือให้ผู้ปกครอง ฟัง หนู..ทำ�ได้ ประกวดยอดนักอ่าน เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการ จัดกิจกรรมทีส่ ามารถดึงดูดให้นกั เรียนนัน้ มาใช้บริการเพิม่ มาก ขึ้น อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ทักษะในการอ่าน เขียน พูด ของนั ก เรี ย น อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมความรู้สู่ชุมชน ความรู้เคลื่อนที่ คุณครูกัญญา มุสิกา (ผู ้ ด ู แ ลหรื อ ผู ้ ร ิ เ ริ ่ ม ห้ อ งสมุ ด มี ช ี ว ิ ต ) เล่ า ให้ ท ี ม งานฟั ง ว่ า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องวิธีการชาร์จ แบตเตอรี่อย่างปลอดภัยมาฝากกัน การชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์พกพาหรือโน้ตบุ๊ค ถ้าอาหาร คือแหล่งพลังงานของคน แบตเตอรี่ก็คือ แหล่งพลังงานของโน้ตบุ๊ค ดังนั้น จึ ง ควรดู แ ลแบตเตอรี ่ ข อง โน้ตบุ๊คไว้ให้ดีเพื่อให้สามารถจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊คต่อ การใช้งานครั้งหนึ่งได้นาน ๆ แต่การชาร์จแบตเตอรี่โน้ ต บุ ๊ ค ค้ า งไว้ อ าจทำ � ให้ เ กิ ด ไฟฟ้ า ลั ด วงจรจนเครื่ อ งร้ อ นจั ด เกิ ด การระบิดและเพลิงไหม้ขึ้นได้จึงไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค ทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่มีผู้ดูแลหากมีความจำ�เป็นให้ หลีกเลี่ ย งบริ เ วณที่ มี วั ส ดุ ติ ด ไฟเพราะหากไฟฟ้ า ลั ด วงจร วัสดุดังกล่าวจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำ�ให้เพลิงไหม้ลุกลาม อย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง ควรถอดแบตเตอรี่ อ อกจากโน้ ต บุ๊ ค ทุกครั้ง ที่มีการเสียบใช้กับไฟบ้าน เพราะในขณะที่เสียบปลั๊ก

เพราะจำ�ให้เซลล์แบตเตอรี่ร้อน และเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ พร้อมทั้งห้ามนำ�แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพและไม่ได้มาตรฐาน มาใช้งานเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโน้ตบุ๊คควรปิด สวิตซ์แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ ในกรณีที่โน้ตบุ๊คมี ปั ญ หากั บ ระบบไฟควรให้ ช่างที่มีความชำ�นาญดำ�เนินการ แก้ไข อย่าซ่อมด้วยตนเองอย่างเด็ดขาดเพราะอาจก่อให้ เกิ ด อันตรายได้ แม้เป็นเพียงเรื่องง่าย ๆ ที่บางครั้งอาจจะมองข้าม ไปได้เช่นกัน ทีมงานรำ�ไพโพสต์ปรารถนาให้ทุกท่านรู้วิธีการ ใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้ อย่างสูงสุดและมีความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง.

การชาร์จแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อย่างไม่ถูกวิธี ความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ไฟแบตเตอรี่ จ ะทำ � งานตลอด เวลาทั้งชาร์จและจ่ายไฟคราว เดียวกัน ส่งผลให้โน้ตบุ๊คทำ�งาน หนั ก มากขึ้ น จนเกิ ด ความร้ อ น และระเบิดขึ้นได้ ที่สำ�คัญควร หลี ก เลี่ ย งการเก็ บ แบตเตอรี่ โน้ตบุ๊ครวมกับสื่อนำ�ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ในกล่องที่นำ�ไฟฟ้าในที่ร้อน หรือในรถยนต์ที่จอดกลางแดด


หน้ า ที ่ 10

รํ า ไพโพสต์

เกาะกระแสโลก ไปกั บ Apple

Apple เปิดตัว iPhone 4 ในงาน WWDC2010 เมื ่ อ เดื อ นมิ ถ ุ น ายนที่ผ่าน มาหลั ง จากปล่ อ ยให้ บ รรดาสาวกและผู้ ที่ ชื่นชอบเทคโนโลยีของ Apple ต้องคอยลุ้น กับการเปลี่ยนแปลงของเจ้า iPhone รุ่น ใหม่ ไ ปต่ า งๆนานาและสิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นความ สนใจของทุ ก คนย่ อ มหนี ไ ม่ พ้ น รู ป ร่ า ง หน้าตาและระบบปฏิบัติการใหม่มาแรง อย่าง iOS4 รำ � ไพโพสต์ จ ะชวนคุ ณ มา เจาะลึกถึงเจ้าเครื่องมือสื่อสารที่ได้ ชื่ อ ว่ า ทั น สมั ย ที่ สุ ด กั น ว่ า มี อ ะไร น่าสนใจบ้าง

ฮาร์ดแวร์ภายนอก

รูปทรงของ iPhone 4 เปลี่ ย นมาเป็ น สี่ เ หลี่ ย ม มุ ม ฉากเท่ า กั น หมดไม่ มี ส่วนโค้งนูนแบบ iPhone 3GS อีกแล้ว และขนาดของ iPhone 4 เล็ก กว่า iPhone 3GSเล็กน้อย แต่ที่เปลี่ยนไป มากคือความหนาซึ่งลดลงมาเหลือแค่เพียง 9.3 มม. ซึ่งถือว่าบางมาก Appleโฆษณาว่าแผ่นแก้วใสครอบจออัน ใหม่ใช้วัสดุชนิดเดียวกับกระจกของเฮลิคอป เตอร์ แข็งกว่าพลาสติกถึง 30 เท่า และทนต่อ

หนาหนัาดงู น

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก

รอยขีดข่วนมากกว่าเดิม แผ่นแก้วนี้จะมีทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง นอกจากนี้ยังเคลือบ สารกันรอยนิ้วมือที่เรียกว่า oleophobic แม้ว่าจะใช้จอ 3.5” เหมือนเดิมแต่ iPhone4 ได้เพิ่มความละเอียดมาเป็น 960 x 640 พิกเซล ซึ่งถือเป็นความละเอียดที่ สูงที่สุดบนโทรศัพท์มือถือในท้องตลาด จอภาพนีถ้ กู เรียกว่า Retina Display และจุดภาพ ล ะ เ อี ย ด เ กิ น ก ว่ า ส า ย ต า ม นุ ษ ย์ จ ะ แ ย ก แ ย ะ ไ ด้ ข อ บ ข อ ง ตั ว เ ค รื่ อ ง เ ป ลี่ ย น ม า ใช้ stainless steel แบบพิเศษที่ แข็งแรงกว่าเดิม 5 เท่าและยังทำ� หน้ า ที่ เ ป็ น เสารั บ สั ญ ญาณคลื่ น วิ ท ยุ ต่ า งๆ(เ ช่ น W i -Fi,3G)ได้ อี ก ด้ ว ย

ฮาร์ดแวร์ภายใน

เป็นไปตามคาดที่ iPhone4 เปลี่ยน มาใช้ซีพียู A4 ตัวเดียวกับที่ใช้ใน iPad ส่วนของ Wi-Fi นั้นรองรับ 802.11n และการ รองรับความถี่ 3G ถึง 5 แบบ (pentaband) และ iPhone 4 เปลี่ยนมาใช้ Micro SIM เช่น เดียวกับ iPad ด้วย ห่ า งหายกั น ไปพั ก นึ ง ตอนนี้ ก ลั บ มาแล้วครับ ในฉบับนี้ได้คัดสรรทั้งภาพยนต์ ไทยและเทศมาให้เลือกชมกันถึง4เรื่อง ส่วน จะตรงใจกั น ขนาดไหนก็ ต้ อ งอ่ า นกั น ด้ า น ล่างนี้เลย * โ ป ร ด ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใจเลื อ กชมนะครั บ นำ�้ สวยน้อยม.1 หน้าตาธรรมดา จนเรียกว่า ขี้เหร่ ก็ได้ แต่เธอแอบชอบ พี่โชน ม.4 หนุ่มหล่อ เท่ ที่สุดในโรงเรียน แถมใจดีมี นำ�้ ใจ นำ�้ จึงมีคู่แข่งทั้งโรงเรียน แต่เธอลุกขึ้น สู้ทั้งเอามะขามเปียกชัดตัวเป็นนางรำ� (แม้ถูก ไล่) หัดเป่าคาลิเน็ต(แม้ฟังแล้วปวดหู) ด้วย ความช่วยเหลือของเพื่อนๆ แก๊งหน้าแย่ จน ได้เป็นดรัมเมเยอร์มือหนึ่งของโรงเรียนตอน ม.3 แม้น้ ำ�จะเป็นที่สนใจของหนุ่มทั้งโรงเรียน แต่คนที่เธอคอยคือ พี่โชน รักใสๆกุ๊กกิ๊กของวัยรุ่นเรื่องนี้ ได้ ตุ๊กกี้ มาช่วยสร้างสีสันความสนุกด้วย แม้เนื้อ เรื่องจะเป็นแค่เรื่องรัก แต่ก็เชื่อว่าเมื่อได้ชม หนังเรื่องนี้คงจะยิ้มกันแก้มปริ เพราะนึกถึง อดีตวัยเด็กที่เคยแอบชอบรุ่นพี่ จนทำ�ได้ทุก อย่าง ความน่าสนใจ B

หลวงพี ่ เ ท่ ง 3 รุ่นฮาเขย่าโลก

เรื่องราวของพระน้อย(น้อยวงพรู) นั ก ร้ อ งหนุ่ ม มาดเซอร์ ที่ ต้ อ งการบวชเพื่ อ หลบหนีโลกที่วุ่นวายแต่ก็ยังคงเป็นพระที่ ขวางโลก รักความยุติธรรม ตรงไปตรงมา แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง เนื่องจากเพื่อน ร่วมวัด อุ๋ย บุดดาเบลส,โยกเยก เชิญยิ้ม, โน้ต เชิญยิ้ม,เอ็ม บุดดาเบลส,และแจ็ค แฟน ฉัน แขกรับเชิญอีกเพียบ สุดท้ายที่ขาด ไม่ ได้แอ๊ด คาราบาว จากหนั ง ตั ว อย่ า งที่ อ อกมาก็ เ ป็ น หนังตลกปนธรรมะ ตามสไตล์ของโน้ต เชิญ ยิ้ม ซึ่งทำ�ได้ดีกับหลวงพี่เท่ง ทั้ง 2 ภาคที่ ผ่านมา หากใครต้องการคลายเคลียดจาก สถานการณ์บ้านเมือง(เฉียดคุกอีกแล้ว)ก็ไป ดูกันได้สำ�หรับความน่าดูของเรื่องก็ต้องให้ ไว้ ความน่าสนใจ B +

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิ ง หาคม - 15 กั น ยายน พ.ศ.2553

iPhone 4 รู้ ไวใช่ ้ ว่า

กล้องหน้า กล้องหน้าของ iPhone4 ความ มี 5 ประเทศที่ได้สิทธิ์ขาย iPhone 4 ละเอียดระดับ VGA (640x480) หน้าที่สำ�คัญ ก่อนประเทศอื่นได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ของกล้ อ งนี้ เ อาไว้ ส นทนาแบบเห็ น หน้ า ทั้ ง ฝรั่งเศส เยอรมันและญี่ปุ่น นัก สองฝ่ายซึ่ง Apple เรียกฟีเจอร์นี้ว่า Face- วิเคราะห์ฟันธงว่ายอดจำ�หน่ายครั้งนี้ Time จะสามารถคว่ ำ� ยอดจำ�หน่าย iPhone ทุกรุ่นที่ผ่านมาของ Apple ได้ เชื่อ กล้องหลัง อัพความละเอียดขึ้นมาเป็น 5 ล้าน กันว่า iPhone 4 ทำ�ยอดจำ�หน่าย พิกเซล มีแฟลช เป็นไฟส่องสว่างเมื่อต้อง เกิน 1 ล้านเครื่อง เพียง 3 วัน ถ่ายวิดีโอได้ด้วยกล้องหลังของ iPhone 4 • ปรับขนาดหน้าจอของ โปรแกรมเดิมให้เหมาะสำ�หรับ iPhone 4 โดย ระบบปฏิบัติการ อัตโนมัติ การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ ชื่ อ ซึ่ ง • เพิ่มโฟลเดอร์ใน home screen เปลี่ยนจาก iPhone OS หรือ OSX ที่ • เปลี่ยนพื้นหลังได้โดยไม่ต้อง jailbreak เรียกกันตลอด มาเป็น iOS4 และได้ • ฟีเจอร์ tethering (ขึ้นกับโอเปอเรเตอร์) ออกตัวล่าสุดคือ iOS • เพิ่ม Bing เข้ามาเป็นเครื่องมือค้นหา 4.0.1ตามมาติดๆ โดย จากเดิมที่มีแต Yahoo และ Google อุปกรณ์ที่จะได้รับการ Applications ที่เด่นๆ เช่น FaceTime อัพเกรดคือ iPhone3G สำ�หรับสนทนาแบบมองเห็นหน้ากัน , 3GS และ iPod touch และ iMovie iBook เป็นต้น สำ � หรั บ ประเทศไทยจะเริ ่ ม นำ � เข้ า ฟีเจอร์ของ iOS4 เช่น มาขายเดื อ นกั น ยายน โดย TRUE และ Multitasking (ยกเว้น DTAC ศิริมาส iPhone 3G)

Toy Story 3

เรื่ อ งราวผจญภั ย ของเหล่ า ของ เล่นของแอนดี้ ประกอบด้วย วู้ดดี้ , บัซไลท์ เยียร์,เจสซี่,และเหล่าพลพรรคของเล่นแก๊งค์ เดิม ซึ่งครั้งนี้แอนดี้ได้เติบโตขึ้นและจะต้อง ไปเรี ย นต่ อ ทำ � ให้ ต้ อ งทิ้ ง เหล่ า ของเล่ น ที่ รั ก ไว้ เ บื้ อ งหลั ง โดยที่ เ หล่ า ของเล่ น ก็ ไ ม่ อ าจรู้ อนาคตเบื้องหน้าได้ว่าต้องเผชิญกับอะไรบ้าง การกลั บ มาอี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ เ รา รอคอย ในการกลับมาครั้งนี้เราจะได้พบกับ ของเล่ น ชุ ด ใหม่ อี ก เพี ย บและก็ ยั ง เป็ น ครั้ ง แรกของกาตูนชุดนี้ที่ทำ�มาในแบบ 3D ด้วย ที ม ภาคชุ ด เดิ ม (เวอร์ ชั่ น อั ง กฤษ)ครบที ม เสียดายนิดเดียวที่ จังหวัดจันทบุรี ไม่มีโรง หนังระบบ 3D แต่ก็ยังคงทำ�ให้การ์ตูนเรื่องนี้ มีความน่าสนใจอยู่อีกมาก ความน่าสนใจ A

Resident Evil: Afterlife 3D

ไวรัสได้ระบาดไปทั่วโลกและเปลี่ยน เหยื่อของมันให้กลายเป็นผีดิบ อลิซ ยังตาม หาผู้รอดชีวิตและนำ�พวกเขาไปสู่ที่ปลอดภัย ในขณะที่การต่อสู้ของเธอกับ Umbrella ก็ ดุเดือดขึ้นแถมได้การช่วยเหลือที่ไม่คาดคิด จากเพื่อนเก่าเพื่อนำ�ผู้คนสู่ที่หลบภัยในเมือง ลอสแองเจลิสแต่ที่นั่นกลับเต็มไปด้วย..... ในภาค 4 นี้มีจัดทำ�ในระบบ 3D ทำ�ให้เราได้ อัตถรสอย่างสูง พร้อมกับเหล่าสัตว์ประหลาด ที่ ร้ า ยกาจขึ้ น ดุ ขึ้ น แต่ ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งสำ � หรั บ ภาคนี้ น่ า จะเป็ น ที่ เ นื้ อ หาเพราะเมื่ อ ทำ� เป็ น 3D มักจะทำ�ให้เนื้อหาถูกตัดทอนลงไปเพราะ งบประมาณที่ สู ง ขึ้ น อั น นี้ ค งต้ อ งคอยดู เ มื่ อ เรื่องเต็มออกมาแต่ก็แทบจะไม่ได้ทำ�ให้หนัง เรื่องนี้ที่คอเกมรอคอยลดความสำ�คัญลง ความน่าสนใจ B + ตัวกลม.


ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ.2553

รํ า ไพโพสต์

ธรรมชาติสมบูรณ์พะยูนกลับมา “พะยูน” สัตว์ชนิดนี้ใครหลายคน ต่ างรู้จักกันดีแต่มีน้อยคนนักที่จะได้ชมโฉม พะยูนตัวจริง วันนีเ้ รามาทำ�ความรูจ้ กั กับพะยูน ที ่ น ั บ วั น จะหาชมได้ ย ากมาก พะยู น เป็ น สั ต ว์ เ ลื อ ดอุ่ น เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมอาศั ย อยู่ ใ น ท้ อ งทะเล มี ล ำ � ตั ว รู ป กระสวยคล้ า ย โลมา มี ส ี เ ทาอมชมพู ห รื อ สี น ำ �้ ตาลเทา สีส่วนท้องอ่อนกว่า กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร พะยู น ถื อ เป็ น สั ต ว์ น ้ ำ � เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์สงวน ซึ่งในปัจจุบัน พะยูนได้ถูกทำ�ลายจากมนุษย์ท้งั โดยตรงและ โดยอ้อม มีจำ�นวนลดลงอย่างรวดเร็ว และ กำ�ลังตกอยูใ่ นสภาวะใกล้สญ ู พันธุ์ การสื บ พั น ธุ์ของพะยูนนั้น พะยูน สามารถคลอดลู ก ได้ เ พี ย งครั ้ ง ละ 1 หนึ ่ ง ตั ว เท่านัน้ ลูกพะยูนจะกินนมแม่และเริม่ หัดกิน หญ้าทะเลเมือ่ โตขึน้ ในช่วงนีล้ กู พะยูนจะอยู่ ติดแม่เป็นระยะเวลา 1 ปี – 2 ปี จนกระทัง่ โต เต็มที่ แ ล้ ว ถึ ง ค่ อ ยแยกออกจากแม่ ข องมั น พะยูนว่ายน้ำ�อยู่ที่อัตราความเร็ว 1.8-2.2 ก.ม./ช.ม. ซ่่ ึ งถื อ ว่ า เป็ น การว่ า ย น้ำ � ที่ ช้ า ม า ก

พะยูนจึงมักถูกอุปกรณ์ประมงรบกวนซึ่งบาง ตัวนีก้ บ็ าดเจ็บบางตัวถึงขัน้ เสียชีวติ เลยทีเดียว แต่สาเหตุหลักที่ทำ�ให้พะยูนสูญพันธ์คือการ ขาดธรรมชาติทส่ี มบูรณ์นน่ั เอง ในอ่ า วคุ้ ง กระเบนของจั ง หวั ด จันทบุรี เป็นที่ทราบโดยทั่วกันอยู่ว่าสมัย ก่อนเคยมี พ ะยู น อาศั ย อยู ่ เพราะอ่ า วคุ ้ ง กระเบน มีแหล่งอาหารที่สำ�คัญของพะยูน คือ หญ้าทะเล ซึ่งอยู่ในแถบป่าชายเลน แต่ ปัจจุบันพะยูนหายไปจากอ่าวคุ้งกระเบน จน กระทั่ง ในวั น ฉลองราชสมบั ติข องพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครบรอบ 50 ปี ทางศูนย์ ศึกษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ ้ ง กระเบน อั น เนื ่ อ ง มาจากพระราชดำ�ริได้รับรายงานว่าพบเจอ พะยูนมากินหญ้าทะเลในเขตอ่าวคุ้งกระเบน จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากของคนจังหวัด จั น ทบุ รี ที่ มี พ ะยู น กลั บ มาอาศั ย อยู่ อี ก ครั้ ง การกลั บ มาในครั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจาก การที่ นายฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการ ประมง ชำ� นาญการศู น ย์ ศ ึ ก ษาการพั ฒ นา อ่าวคุ้งกระเบน ร่ ว มมื อ กั บ ชาวบ้ า นช่ ว ย กันอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ให้คงความอุดม สมบูรณ์โดยเริ่มต้นจากการทำ�ฝายชะลอนำ� จากภูเขาเพือ่ ให้ดนิ ในป่ามีความชุม่ ชืน่ มากขึน้ และความอุดมสมบูรณ์ เมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ ชายฝัง่ ทะเลก็มคี วามอุดมสมบูรณ์ ตามแนว ของป่ า ชายเลนก็ มีก ารฟื้น ฟู ไ ปในทางที่ดี ขึน้ จึงทำ�ให้มหี ญ้าทะเลขึน้ อยูม่ ากมายตาม แนวป่าชายเลน สาเหตุนท้ี �ำ ให้มพี ะยูนกลับ เข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นอ่ า วคุ้ ง กระเบนอี ก ครั้ ง

มหันตภัยร้าย storm surge Strom Surge เป็นการเกิดคลื่นพายุ ซัดฝั่ง หรือระดับนำ้ �ทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นจาก ระดับปกติจากการเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาของ หย่อมความกดอากาศต่่ำ�กำ�ลังแรง หรือพายุ หมุนโซนร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง ทำ�ให้ผิว นำ้�ทะเลยกตัวสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งก่อให้เกิด คลื่นขนาดใหญ่พัดสู่ชายฝั่ง จะมีความรุนแรง ลักษณะเดียวกับสึนามิและมีความรุนแรงกว่า เนื่องจากมีลมแรงเกิดขึ้นด้วย ซึ่งตัวการที่ ทำ�ให้เกิด Strom Surge ได้แก่ ลมแรงจาก พายุ คลื่นสูง และระดับผิวหน้านำ�ที่ยกตัว้ สูง ขึ้น สำ�หรับการเตรียมความพร้อม เพื่อ รับมือกับ Storm surge นั้น สิ่งสำ�คัญที่สุด คือ การรับข่าวสาร และทำ�ความเข้าใจ โดย เฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรศึกษา ลักษณะของการเกิด และความรุนแรงเพื่อที่ จะได้หาทางหนีทีไล่ได้ทัน โดยการหนีนั้นจะ มีหน่วยงานที่ร่วมทำ�แผนที่เสี่ยงภัย ซึ่งหาก

บริเวณใดมีประชากรหนาแน่น บริเวณนั้น จะมีความเปราะบางมาก จึงต้องทำ�แผนที่ให้ ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองท่องเที่ยว ทัง้ นี้ วิธกี ารป้องกันการเกิดพายุหมุน หรื อ คลื ่ น ซั ด เข้ า ชายฝั ่ ง (Storm Surge) นั้นมีอยู่หลายแนวทาง ซึ่งอาจารย์ภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ทางออกที่ดีที่สุด คือ การช่วยกัน รักษาป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ ง หรือปลูก ป่าชายเลนเพิ่มในพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อช่วยลด ความรุนแรงของ Storm surge อีกทั้งควร กำ�หนดเป็นหลักสูตรในเรื่องของภัยพิบัติลง ในแบบเรียน เพราะเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้ เด็กเกิดความตืน่ ตัว จึงต้องสร้างความตระหนัก ให้เกิดขึ้น และต้องมีการซ้อมแผนเตือนภัย อยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงคราวเกิดขึ้นจริง จะได้ ช่วยลดความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สิน ได้

การทำ�ความสะอาดรองเท้าเมื่อมีกลิ่นเหม็น

กลิ่ น เหม็ น อั บ 1 ช้อนชา แล้วนำ�ไปโรยไว้ในรองเท้า ทิ้งไว้ ชื ้ น ในรองเท้ า เป็ น ข้ามคืน รุ่งเช้าก็จะมีรองเท้าคู่เก่าที่มีกลิ่น ปั ญ หาที่ ห ลายๆคน หอมสะอาด น่าใส่รอคุณอยู่ มักส่ายหน้า ไม่รู้ว่า จะจัดการอย่างไร ขอ แนะนำ�ให้ใช้น้ำ�มันหอมระเหยยูคิปตัส หรือ ที-ทรี อย่างใดอย่างหนึ่ง สัก 2 หยด หยด ลงในผงโซดาไฟ (โซเดียมไบร์คาบอเนต)

นายฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการ ประมง ชำ�นาญการ กล่าวว่า “ได้รับรายงาน จากชาวบ้านว่าพบเจอพะยูนเข้ามาอาศัยอยู่ ที ่ อ ่ า วคุ ้ ง กระเบน ถึ ง 4 ตัว แต่ในตอนนี้ไม่ แน่ ใ จว่ า มี เ หลื อ อยู ่ 2 หรื อ 1 ตั ว เพราะชาว บ้านมักจะดักพะยูนไป กิน ตนพยายามเข้าไป ให้ ค วามรู้กับ ชาวบ้ า น แล้ว ชี้แจงให้ทราบถึงกฎหมายที่คุ้มครอง พะยู น เนื่ อ งจากพะยู น เป็ น สั ต ว์ ส งวนมี ไ ว้ ครอบครองไม่ ไ ด้ แต่ ก ็ ม ี ชาวบ้านบางกลุ่ม ที่ยังละเมิดกฎหมายและล่าพะยูนมาประกอบ อาหาร ตนก็ พ ยายามติ ดตามเพื่อที่จะได้ มาซึ ่ ง หลั ก ฐานเพื ่ อ เอาผิ ดอยู่ จึงอยากให้

หน้ า ที ่ 11 ชาวบ้านในหมู่บ้านแถบอ่าวคุ้ง กระเบนช่ ว ยกั น สอดส่ อ งดู แ ล จะได้ มี พ ะยู น ไว้ ใ ห้ ลู ก หลาย เราได้ พ บเห็ น ตั ว จริ ง ดี ก ว่ า เรา ไปพบเจอเป็นรูปปั้นที่ไม่มีชีวิต อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม พ ะ ยู น จะคงอยู่ กั บ พวกเราได้ ถ้ า หากเราช่ ว ยกั น รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ค ง อยูอ่ ดุ มสมบูรณ์ เพือ่ จะ ไ ด้ เ ป็ น แ ห ล่ ง อ า ห า ร แ ล ะ แ ห ล่ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ของพะยูนต่อไป และที่ สำ � คั ญ เราต้ อ งไม่ ทำ � ร้ า ย พะยูนทั้งนำ�ไปเป็นอาหาร ห รื อ แ ม้ แ ต่ มี ไ ว้ ค ร อ บ ค ร อ ง ก็ ต า ม พะยู น สั ต ว์ ท่ี ใ กล้ จ ะสู ญ พั น ธุ์ ก็ ค งอยู่ คู่ กั บ อ่ า วคุ้ ง กระเบนต่ อ ไปตราบนานเท่ า นาน

อภิญญา

อดนอน หมดพลังงาน ชาร์ตพลังได้ด้วย ? สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ ถ้าวัน หนึ่งเราเกิดตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมอาการสมอง มึนๆ เบลอๆ ปฏิกริ ยิ าการตอบสนองทางร่าง กายอย่างต่่ ำ� หน้ามืด ปวดหัว ตาลาย ขอบตา ดำ� โอ๊ยยย..สารพัดอาการทีท่ �ำ ให้เราเบลอ มึน และรูส้ กึ ว่าไม่มแี รง อาการทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด ก็ มาจากการทีเ่ รานัน้ อดนอน นอนไม่พอ ทำ�งาน หนัก พลังงานทีอ่ ยูใ่ นร่างกายของเราก็เปรียบ เสมื อ นน้ำ� ที่ห ล่ อ เลี้ย งต้ น ไม้ ใ ห้ ยืน ต้ น อยู่ไ ด้ ร่างกายของคนเราก็ย่อมต้องการพลังงานที่ จะช่วยขับเคลื่อนร่างกายในการดำ�เนินชีวิต ประจำ�วัน รำ � ไพโพสต์ ฉ บั บ นี้ ก็ มี วิ ธี ก ารเพิ่ ม พลังงาน ง่ายๆ มาแนะนำ� เพื่อช่วยเรียก พลังงานที่สูญเสียไปจากการอดนอน ทำ�งาน หนัก ให้ได้กระชุม่ กระชวย มี แ ร ง ใ น ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ทำ � งานต่ อ ไปนะคะ เรา มาเริ ่ ม วิ ธ ี เ พิ ่ ม พลั ง งาน วิ ธ ี แ รกกั น เลย วิ ธ ี แ รก ที่จ ะแนะนำ � ก็ ง่า ยมากเลย ค่ะ แค่กินอาหารที่อุดม ด้วยวิตามินบีและซี เพราะ เวลาอดนอนระดับฮอร์โมนจากต่อมไพเนียล ปั่นป่วน ทำ�ให้เกิดความเครียดแบบลึกๆ จึง ต้ อ งแก้ ด้ ว ยวิ ต ามิ น คลายเครี ย ดประเภทบี และซี ป ริ ม าณมาก ดั ง นั ้ น ในระยะนี ้ ต ้ อ ง กินข้าวกล้อง กินผัก ผลไม้ กินน้ำ�ผลไม้คั้น สด น้ำ�ส้มคั้นสดๆ หากกินอาหารประเภทดัง กล่าวไม่ได้ ให้ใช้วิตามินบี 100 วันละ 1 เม็ด และกินวิตามินซี 1,000 ม.ก. วันละ 2 เม็ด หลังอาหารเช้า ต่ อ มา เมื ่ อ ถึ ง กลางคื น จำ � เป็ น ต้องเติมพลังงานให้กับตัวเอง เพราะส่วน อาหารที ่ เ รากิ น เข้ า ไปจะใช้ ไ ด้ ป ระมาณ 6 ช.ม.เท่านั้น หากกินอาหารเย็น 6 โมง ถึงเที่ยงคืนพลังงานก็ ห มดแล้ ว จะต้ อ ง เติ ม อาหารทีใ่ ห้พลังงานเข้าไป ทัง้ นี้ ควรเป็น อาหารที่ย่อยง่ายประเภทข้าวต้ม โจ๊ก น้ำ� ข้าว ธัญพืช จะดีกว่าอาหารที่มีไขมันสูงอย่าง นมวัว หรือเครื่องดื่มประเภทโกโก้ หรือมอลต์

เนื่องจากเวลาที่จะนอนมีน้อยอยู่แล้วไม่ควร กวนกระเพาะให้ย่อยอะไรที่ย่อยยาก เพราะ จะทำ�ให้หลับไม่สนิทดีนัก และมีอาหารกลุ่ม คาร์โบไฮเดรตที่ทำ�ให้หลับง่ายกว่า เช่น ข้าว เหนี ย ว กล้ ว ย หากเลื อ กกิ น ยามดึ ก ได้ จ ะ ทำ�ให้นอนเร็วกว่าเดิม ถ้าวันไหนเราจำ�เป็นที่ต้องนอนดึก ก็ควรนอนทันทีหลังจากเสร็จจากดูบอลหรือดู หนังสือ ไม่ควรเสียเวลาออกไปหาข้าวต้ม รอบดึกกินนอกบ้านเพราะจะยิ่งมีเวลานอน น้ อ ย และควรระลึ ก ไว้ ว ่ า น่ า จะมีเวลานอนติดกันประมาณ 4 ชั่วโมง สุขภาพจึงจะไม่เสื่อม ทรุดในระยะนี้ ถ้าต้องนอนตี 3 ก็แปลว่าควรจะตื่นตอน 7 โมง เช้าจึงจะดี เมื่ อ เราเกิ ด อาการง่ ว ง นอนขึ้นมา แต่ก็ยังติดภารกิจ ในการดู โ ทรทั ศ น์ ห รื อ อ่ า น หนังสือ ก็ไม่ควรแก้ง่วงด้วยการดื่มกาแฟ หรือชา เพราะกาแฟมีฤทธิ์ 6 - 8 ชั่วโมง หากกินกาแฟตอน 4 ทุ่มก็แปลว่าจะหลับได้ เอาตอนตี 4 ซึ่งจะทำ�ให้เวลาพักผ่อนไม่พอ หากง่วงก็ควรงีบหลับก่อนแล้วค่อยตื่นมาดู หนังสือหรือดูโทรทัศน์เอาตอนดึก มาถึงวิธีสุดท้ายที่เรานำ�มาแนะนำ� กันนะคะ ตอนตื่นเช้าหลังจากอดนอน ควร กระตุ้นตนเองให้กระปรี้กระเปร่าด้วยวิตามิน ดั ง ที ่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว หรื อ จะใช้ โ สมกิ น ร่ ว ม ด้วยก็ดีกว่าดื่มกาแฟ เพราะการใช้วิตามินกับ โสมจะทำ�ให้สมองปลอดโปร่งกว่ากินกาแฟ รู้อย่างนี้แล้ว ใครที่มักจะอดนอน บ่อย มีอาการมึนๆ เบลอๆ ก็อย่าลืมนำ�วิธีที่ เราแนะนำ�ไปใช้กันนะคะ เพื่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจที่ดีค่ะ


หน้ า ที ่ 12

รํ า ไพโพสต์

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิ ง หาคม - 15 กั น ยายน พ.ศ.2553

เลี ้ ย งกบส่ ง ออกทำ � รายได้ เข้ า ประเทศ กบขาดตลาด ราคาสูงขึน้ ต่างประเทศต้องการผลผลิตสูง

การเลี้ยงกบ เป็นอาชีพที่สามารถ ทำ�รายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง และนำ � ส่ ง ออกซึ่ ง ทำ � รายได้ เ ข้ า ประเทศได้ มากพอสมควร แต่ขณะนี้กบไทยกำ�ลังขาด ตลาดทางฟาร์มเลี้ยงกบต้องเก็บกบค้างสต็ อกไว้ เ พื่ อ กระจายไปตามร้ า นอาหารต่ า งๆ มากมายซึ ่ ง ราคาจะค่ อ นข้างสูง ขณะนี้กบ เป็ น ที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ อาทิ ไต้ ห วั น ฮ่ อ งกง นายวั น ชั ย กิ จ จาอาภา อาศั ย อยู ่

บ้านเลขท ี ่ 11/3หมู ่ 7 ตำ � บ ล ค ล อ ง ขุ ด อำ�เภอ ท่าใหม่จังหวัด จันทบุรี เล่าถึงวิธีการ เลื อ กพ่ อ พั น ธุ์แ ละแม่ พั น ธุ์ ก บในการผสม พันธุ์โดยจะทำ�การคัด เลื อ กขนาดที่ เ หมาะ สำ � หรั บ การผสมพั น ธุ์ ค ว ร จ ะ มี น้ำ � ห นั ก ประมาณ 300-700 กรัม อายุประมาณ 12-16 เดือน ซึ่งจะต้องมีไข่แก่ และน้ำ�เชื้อที่ดี พ่อ พันธุ์และแม่พันธุ์กบต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ มี การเจริ ญ เติ บ โตที่ ป กติ แ ละสม่ำ � เสมอไม่ มี โรคไม่มีบาดแผลตามตัว การผสมพันธุ์กบจะมีในฤดูผสมพันธุ์ แบบธรรมชาติและนอกฤดู การผสมพันธุ์ใน ฤดู ส่วนมากจะเป็นคืนแรกหรือคืนที่สองหลัง จากฝนตก กบจะทำ�การผสมพันธุ์วางไข่แต่ อาจยืดเยื้อไปอีก โดยจะวางไข่หลังจากฝน ตกประมาณ 5-7 วัน เมื่อเลือกกบที่มีลักษณะ

ดี แ ล้ ว จะนำ � มาปล่ อ ย ในบ่ อ ผสมพั น ธุ ์ ใ น อั ต ราตั ว ผ้ ู 2 ตั ว ต่ อ ตั ว เมี ย 10 ตั ว ระดั บ น้ำ � ในบ่ อ ผสมพั น ธุ์ จ ะ ทำ�ให้มีความลึก 10-11 เซนติเมตร โดยภายใน บ่ อ ต้ อ งใส่ ส าหร่ า ยลง ไปพอประมาณ และ รักษาระดับน้ำ�ให้คงที่ ตลอดเวลา ในช่วงผสมพันธุ์ งดการให้อาหาร ประมาณ 2-3 วัน ส่วนการผสมพันธุ์นอกฤดู ได้มีการทดลองปฎิบัติกันหลายวิธี เช่น เมื่อ เข้ า สู่ ฤ ดู แ ล้ ง จะเติ ม น้ำ � จนเต็ ม บ่ อ เลี้ ย งกบ และฉี ด น้ ำ � ให้ ก บชุ ่ ม ชื ้ น อย่ า งน้ อ ย 2 วั น ต่ อ ครั ้ ง แล้ ว ถ่ า ยน้ ำ� ออกปล่อยให้บ่อแห้ง ประมาณ 2-3 วัน เมื่อบ่อแห้งแล้วจึงทำ�การ คลุมหลังคาให้ร่มครึ้มอย่างเดิมอีกครั้ง หลัง จากนั้นฉีดน้ำ�ให้บ่อกบชุ่มชื่น 6-7 วัน แล้ว สั ง เกตว่ า ตอนกลางคื น กบจะส่ ง เสี ย งร้อง พอเช้าขึ้นมาให้ฉีดน้ำ�ในตอนเที่ยงและบ่าย

ฝากเงินอย่างไร? ภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ห

ากย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ ครั้ ง วิ ก ฤติ เศรษฐกิจปี 2540 จะทราบว่าประเทศไทย ได้ เ ริ่ ม มี ก ารประกั น เงิ น ฝากขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก โดยรัฐบาลมีมติให้ผู้ฝากและเจ้าหนี้ใน สถาบันการเงินได้รับการคุ้มครองเต็มจำ�นวน (Blanketguarantee) เพื่อเรียกความเชื่อมั่น ต่อระบบสถาบันการเงินกลับคืนมาจากความ ตื่นตระหนกในช่วงเวลานั้นแต่การประกันเงิน ฝากเต็มจำ�นวนนั้น ย่อมเป็นภาระต่อรัฐบาล เป็ น อย่ า งมากเนื่ อ งจากแหล่ ง เงิ น ที่ นำ � มา จ่ายคืนก็ภาษีอากรจากประชาชนนั่นเอง ดัง นั้น เมื่อภาวะเศรษกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น รัฐบาล จึงกำ�หนดนโยบายที่จะยกเลิกการคุ้มครอง ผู้ ฝ ากเงิ น เต็ ม จำ � นวนโดยมี น โยบายจั ด ตั้ ง หน่วยงานประกันเงินฝากอย่างถาวรขึ้น ซึ่ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเงิ น ฝากจะมี ผ ล บังคับใช้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551 สถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝากมี ฐ านะ เป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฏหมายและเป็ น หน่ ว ย

งานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลจัดสรรทุนประเดิมให้ในวงเงินหนึ่ง พันล้านบาท และสถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องนำ�ส่งเงินเข้ากองทุน ตามอัตราที่กำ�หนดโดย พระราชกฤษฎีกา ซึ่ ง หลั ก การสำ � คั ญ ของ สถาบันคุ้มครองเงินฝากก็คือ การ ให้ความคุ้มครองผู้ฝากรายย่อย โ ด ย จ ะ คุ้ ม ค ร อ ง เ งิ น ฝากของผู้ ฝ ากเงิ น ทุ ก รายใน วงเงินหนึ่งล้านบาทในทุกๆแห่ง ซึ่ ง วงเงิ น คุ้ ม ครองหนึ่ ง ล้ า นบาทต่ อ รายนี้ เป็นการคุ้มครองผู้ฝากรายย่อยที่ครอบคลุม ผู้ฝากเงินมากกว่า 98% ของระบบเลยทีเดียว ในกรณีที่สถาบันการเงินใดถูกเพิก ถอนใบอนุญาต สถาบันคุ้มตรองเงินฝากจะ ประกาศให้ ผู้ ฝ ากเงิ น มายื่ น เรื่ อ งขอรั บ เงิ น ภายใน 40 วัน และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำ�ขอรับเงิน และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในระยะเริ่มแรก และให้ผู้ฝากเงินและสถาบันการเงินมีเวลา ในการปรับตัว ส่วนสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ก็จะทยอยลดการคุ้มครองผู้ฝากเงินจากเต็ม จำ � นวนเป็ น จำ � นวนที่ กำ � หนดตามกฏหมาย

คือ ปี 2553 คุ้มครองเต้มจำ�นวนเงินที่ปรากฏ ในบัญชีปี 2552 คุ้มครอง หนึ่งร้อยล้านบาท

ปี 2553 คุ้มครอง ห้าสิบล้านบาท ปี 2554 คุ้มครอง สิบล้าบาท และปี 2555 เป็นต้นไป คุ้มครอง หนึ่งล้านบาท การปรั บ ลดวงเงิ น การคุ้ ม ครอง เหลือเพียง หนึ่งล้านบาทในปี 2555 นั้น ถือ ได้ ว่ า เป็ น จุ ด เปลี่ ย นที่ ทำ � ให้ ผู้ ที่ มี เ งิ น ฝาก มากกว่า หนึ่งล้านบาท จะต้องหันมาเอาใจ ใส่ แ ละบริ ห ารจั ด การการเงิ น ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง รอบคอบมากขึ้น โดยพิจารณาความมั่นคง ผลการดำ � เนิ น งานที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมการ บริหารจัดการของสถาบันการเงินเป็นสำ�คัญ รวมถึงการลงทุนในตราสารต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็น พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวม ฯลฯ เพราะการบริ ห ารเงิ น ออมอย่ า งชาญฉลาด คือช่องทางการเพิ่มค่าเงินฝากในส่วนที่ไม่ได้ รับการคุ้มครองต้วยตัวเราเอง.

สาร ... จากสคบ.

ครั้งละครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นกบจะวางไข่ เวลา 04.00-05.00 ของวันรุ่งขึ้น กบก็จะ จั บ คู ่ ผ สมพั น ธุ ์ แ ละวางไข่ เมื ่ อ กบวางไข่ เรียบร้อยแล้วให้จับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กบ แยกออก หลั ง จากนั ้ น จะทำ � การอนุ บ าล ซึ่งการอนุบาลจะเเบ่งเป็น 2 ระยะด้วยกัน คือ ระยะแรก (ลูกอ๊อด) ต้องให้อาหาร เช่น ไรแดงและอาหารอย่างผงหรือไข่ตุ๋น ซึ่งควร เตรียมไว้ก่อนในบ่อ การถ่ายน้ำ�ควรทำ�ทุก วัน ส่วนการอนุบาลระยะที่ 2 (กบเล็ก) หลัง จากลู ก กบมี ข นาดครบสมบู ร ณ์ แ ล้ ว ให้ ย้ า ย ลู ก กบเพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ล ู ก กบกั ด กั น เอง การให้ อาหารลูกกบที่มีขาสมบูรณ์แล้วจะให้ลูกกุ้ง ลู ก ปลา ส่ ว นอาหารที ่ เ หลื อ ทำ � ให้ น ้ ำ � เสี ย ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ�บ่อยๆ โดยคำ�นึง ถึ ง การรั ก ษาคุ ณ ภาพของน้ำ � ให้ ดี อ ยู่ เ สมอ จะมีส่วนช่วยให้กบมีสุขภาพสมบูรณ์ กบที่โต เต็มที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 3-4 ตัว ต่อ กิโลกรัม ระยะในการเลี้ยงประมาณ 90 วัน ราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 60-80 บาท ส่วนมากกบจะมี ราคาแพงมากช่วงเดือนมกราคม - เมษายน เพราะเป็นช่วงที่กบจำ�ศีล และผสมพันธุ์กบ ได้ยาก ชไมพร

รู้

หรือไม่ว่าแค่เราไปขีดเขียน วาด รูป ไว้ตามต้นไม้ก็ผิดกฏหมายแล้ว ตามข้ อ กฏหมายที่ป ระชาชนควร รู้ กำ�หนดไว้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความ สะอาด ไว้วา่ ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้ว ผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใส่ที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมี โทษปรับไม่เกิน 200 บาท ห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่ง ใ ด ๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่ สาธารณะโดยไม่บังควรหรือทำ�ให้มองดูแล้ว ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท ห้ามบ้วน สั่ง หรือถ่มนำ�้ลาย น้ำ�มูก นำ�้หมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือทีส่ าธารณะ ถ้าฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าได้ฝ่าฝืนกันเลย นะคะ เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับ บ้านเมืองของเรา

สนใจลงโฆษณาติดต่อ

รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รำ�ไพโพสต์ ห้องวารสารศาสตร์ อาคารเกื้อการุณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี 08-1303-5374, 08-6700-1096 rbru_news@yahoo.com


ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ.2553

รํ า ไพโพสต์

หน้ า ที ่ 13

ในเกมฟุตบอลแล้ว อีกสิ่งที่จะขาด ไม่ได้เลย นั่นคือ ผู้ชม-ผู้เชียร์ ที่จะมาช่วยเติม เต็มความสมบูรณ์แบบของการแข่งขัน เพราะ สิ่งเหล่านี้คือกำ�ลังใจที่จะช่วยให้นักฟุตบอล มีกำ�ลังใจที่จะแข่งขันและนำ�ชัยชนะมาสู่ทีม เราได้สัมภาษณ์แฟนคลับของจันทบุรีเอฟซี รายหนึ่งถึงความรู้สึกที่มีต่อทีมว่า “ ติดตาม และเชียร์จันทบุรีเอฟซี มาตั้งแต่แรกเริ่ม อีก ทั้งยังตามไปเป็นกำ�ลังใจให้ทุกครั้งที่ลงแข่ง ไม่ว่าจะเป็นแมทช์ในบ้านหรือนอกบ้าน และ อยากจะขออยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวจันท์ มาดูบอลจันท์กันเยอะๆนักเตะและผู้บริหาร จะได้มีกำ�ลังใจต่อไป”

“ เมือ่ ไหร่บอลไทย จะได้ไปบอลโลก ” เชื่อว่าประโยคคำ�ถามข้างต้นนี้หลายคนคง เคยได้ยินกันมานาน บางคนถึงกับยกให้เป็น คำ�ถามคลาสสิคของคอบอล เพราะในอดีตที่ ผ่านมาบอลไทยกลายเป็นเรื่องที่ถูกลืมและ ไร้ซึ่งความน่าสนใจ แต่แล้วในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา ฟุตบอลไทยถูกปลุกให้ตื่น ขึ้นอีกครั้งด้วยการพัฒนารูปแบบการแข่งขัน ให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ สโมสรใหม่ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมายความสนุ ก สนานและเสน่ ห์ เฉพาะตัวของบอลไทยจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง และความหวังที่ฟุตบอลไทยจะก้าวไปสู่ระดับ

บอลจันท์ คนจันท์ไม่เชียร์แล้วใครจะเชียร์ โลกคงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การแข่งขันที่ ยิ่งใหญ่ จุดเริ่มต้นก็สำ�คัญไม่แพ้กัน ในฉบับนี้ รำ�ไพโพสต์ จ ะนำ� ผู้ อ่ า นทุกท่านไปพบกับทีม ฟุตบอลของจังหวัดจันทบุรีรูปโฉมใหม่ที่กลับ มาคึกคักและมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ “CASH TODAY Chanthaburi Fc.” หรือ CCFC นายปรัชญา กลับสกุล รองประธาน สโมสรฟุ ต บอลได้ เ ล่ า ถึ ง ประวั ติ ข องที ม กระต่ายป่าให้ฟังว่า เดิมที “สโมสรฟุตบอล จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เ ป็ น สโมสรฟุ ต บอลระดั บ จั ง หวั ด ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร บริหารส่วนจังหวัด จันทบุรีและสมาคม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ไ ด้ เริ่มต้นส่งนักกีฬา เ ข้ า แ ข่ ง ขั น ใ น ระดั บ คั ด เลื อ ก ตั ว แ ท น ภ า ค

สิวและผิวแพ้ง่าย “สิว” ...เป็นปัญหาที่พบกันบ่อยใน วัยรุ่น และก็ยังเป็นปัญหากวนใจสำ�หรับใคร อีกหลายคนอีกด้วย จนต้องหยิบยกคำ�ถาม ปัญหาคาใจมาพูดคุยกัน สิว (Acne) เป็นปัญหากวนใจที่พบ บ่อยมากโดยเฉพาะในวัยรุ่น การที่รูขุมขนอุด ตันทำ�ให้หน้้ำ�มันเกิดจากต่อมไขมั น ระบาย ออกสู่ภายนอกไม่ทัน เกิดสิวอุดตัน เรียกว่า คอมิโดน (Comedone) ตามมา รูขุมขนเหล่านี้ จะอุดตันได้เพราะปัจจัย 2 ข้อ

กลาง 1,2 โปรวินเชียลลีก 2 ดิวิชั่น 2 ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สโมสรฟุตบอลจังหวัดจันทบุรีชนะ เลิศ ได้เป็นตัวแทนภาคกลาง 1,2 เข้าไปชิง แชมป์ประเทศไทยโปรวินเชียลลีก2 ประจำ� ปี 2547 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สโมสรฟุตบอลจังหวัด จันทบุรีได้อันดับ 3 ของโปรวินเชียลลีก 2 ดิวิชั่น 2 สโมสรฟุตบอลจังหวัดจันทบุรีชนะ เลิศรอบ Play off ได้เลื่อนขึ้นโปรวินเชียลลีก 1 จนกระทั่งปี 2550 เปลี่ยนชื่อจากโปรวินเชีย ลลีกมาเป็น ไทยลีก ดิวิชั่น 1 จนถึงปัจจุบัน ” ปี 2553 บริษัท แคช ทูเดย์ จันทบุรี เอฟซี จำ�กัด ได้รับมอบหมายจาก ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ละสมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด จันทบุรี ให้เป็นผู้ดำ�เนินการจัด ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า แข่ ง ขั น โดยใช้ ชื่ อ “สโมสร แคช ทูเดย์ จันทบุรี เอฟ ซี”รายได้หลักมาจาก การสนั บ สนุ น ของ CASH TODAY ซึ่ง งบประมาณที่ใช้ดูแล ที ม ฟุ ต บ อ ล สู ง ถึ ง

หลั ก ล้ า นบาทต่ อ เดือน ถึงแม้จะ มี ก ารเก็ บ ค่ า เข้ า ช ม แ ต่ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ที่ จ ะ นำ � ม า จั ด การบริ ห ารที ม อยู่ดี แต่ด้วยใจรัก และอยากให้ ที ม จั น ทบุ รี มี ชื่ อ เสี ย ง ในระดับประเทศจึงทำ�ให้เข้ามาดูแลส่วนนี้ ในส่ ว นของการดู แ ลฝึ ก ซ้ อ มทาง ทีมจันทบุรเี อฟซี มีโค้ช อนันต์ อมรเกียรติ มา เป็นผู้ฝึกสอนและในส่วนของนักฟุตบอลเอง นั้นนอกจากนักฟุตบอลอาชีพชาวไทยแล้วยัง มีชาวต่างชาติ เช่น แอฟริกาใต้มาร่วมทีม ด้วย และเลก 2 ที่จะถึงนี้ได้มีการนำ�นักเตะ บราซิลที่มีราคาค่าตัวสูงถึงหลักแสนมาเสริม ทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รองประธานสโมสรฯได้กล่าวต่อไป ถึงเป้าหมายที่ต้องการคือ การได้ขึ้นไปเตะ ในไทยพรีเมียร์ลีก ซึ่งตอนนี้ จันทบุรี เอฟซี อยู่อันดับที่ 12 ของ ดิวิชั่น 1 และถ้าได้อัน อันดับ 1-3 ของดิวิชั่นก็จะมีสิทธิ์ได้ไปเตะใน ไทยพรีเมียร์ลีกที่เป็นลีกสูงสุดของบอลไทย ตอนนี้

1.ทางเปิ ด ของรู ข ุ ม ขนอุ ด ตั น ทั ้ ง ๆที ่ ต ่ อ ม ไขมันทำ�งานตามปกติ พบได้จากแรงกระทำ� เช่น การนวด ขัด หรือสครับผิวอย่างรุนแรง ทำ�ให้ขี้ไคลชั้นบนมีการเคลื่อนไปอุดตามท่อ ของรูขุมขน นอกจากนี้ยังพบได้จากสารเคมี จำ�พวกน้ำ�มันเครื่องสำ�อางค์ เช่น ครีมบำ�รุงผิว ครีมรอง พื้น มีก ารไหลย้ อ นไปอุ ด ตามท่อรูขุมขน การทาครีม รองพื้ น เป็ น ประจำ � หรื อ ใช้ ครี ม บำ � รุ ง ผิ ว ที่ มี ส่ ว นผสม ของน้ำ�มันจึงมักเกิดสิวได้ง่าย สุ ด ท้ า ยคื อ พระเจ้ า ลงโทษให้ ใ บหน้ า มี ข นอ่ อ นๆอุ ด อยู่ ตามรูขุมขน ทำ�ให้รูขุมขนขนาดปกติเมื่อถูก เส้นขนอ่อนๆเหล่านี้เบียดอยู่ก็จะทำ�ให้ขนาด รูขุมขนยิ่งเล็กลงไปอีก เมื่อต่อมไขมันผลิต

น้ำ � มั น ออกมาจึ ง มั ก อุ ด ตั น ตามรู ขุ ม ขนได้ ง่าย เกิดเป็นคอมิโดนให้เห็น ลองสังเกตดู ใครที่มีสิวเรื้อรัง หากสังเกตใบหน้าบริเวณ ที่เป็นสิวเรื้อรังใกล้ๆมักพบขนเล็กๆอุดตาม รูขุมขนเต็มไปหมด ซึ่งเชื่อว่าคนเหล่านี้มี ฮอร์โมนเพศชายในร่างกาย สูงผิดปกติ 2.ต่ อ มไขมั น ผลิ ต น้ำ � มั น มากเกิ น ไปจนระบายออก ทางรู ข ุ ม ขนไม่ ท ั น ปั จ จั ย กระตุ้ น ให้ ต่ อ มไขมั น ผลิ ต น้ำ � มั น ม า ก ก ว่ า ป ก ติ คื อ อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ฮอร์ โ มนเพศในร่ า งกาย...อุ ณ หภู มิ ยิ่ ง สู ง ต่อมไขมันจะยิ่งทำ�งานเยอะผลิตน้ำ�มันออก มาเยอะ สิวจึงเป็นโรคเมืองร้อนอย่างบ้านเรา และยิ่งเห่อในช่วงฤดูร้อน ฮอร์โมนที่ทำ�ให้เกิด

นอกจากนี ้ ท าง CASH TODAY ยังได้เปิดร้าน CASH TODAY Chanthaburi Fc. Shop บริเวณทุ่งนาเชย อ.เมืองจันทบุรี เพื่อขายของที่ระลึก เสื้อเชียร์ เสื้อนักฟุตบอล ผ้าพันคอ หมวก สำ�หรับผู้ที่สนใจและชื่นชอบ บอลจันท์ ซึ่งชาวจันท์เองนั้นก็ได้ให้การตอบ รับเป็นอย่างดี อนาคตบอลจั น ท์ จ ะสดใสรุ่ ง โรจน์ เพียงใด นอกจากการพัฒนาฝีเท้าของนัก เตะเองและประสบกาณ์แล้วนั้น กำ�ลังใจจาก คนจั น ท์ ด้ ว ยกั น ถื อ เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ จ ะขั บ เคลื่อนให้ทีมก้าวเข้าสู่ชัยชนะและเป็นความ ภาคภูมิใจของชาวจันทบุรี ศิริมาส - รัชนียา ของต่ อ มไขมั น คนที ่ ม ี ฮ อร์ โ มนเพศชาย ในร่างกายสูงจึงมักมีใบหน้ามัน เป็นสิวง่าย มี ขนดกตามใบหน้าและลำ�ตัว สำ�หรับฮอร์โมน โปรเจสเทอโรนพบได้ ข ณะมี ป ระจำ � เดื อ น ทำ�ให้เกิดสิวบริเวณคาง ด้านข้างใบหน้า หัว คิ้ว มีลักษณะเป็นตุ่มแดงเพียง 2-10 จุด พบได้ แ ทบทุ ก เดื อ นและสามารถหายเอง นอกจากนี้ยังพบออร์โมนชนิดนี้ได้จากการรับ ประทานยาคุมกำ�เนิด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหา อ่านได้ในหนังสือปฏิบัติการแปลงโฉม 2 โดย นายแพทย์โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ ตามร้าน หนังสือทั่วไป หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�


หน้ า ที ่ 14

รํ า ไพโพสต์

ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิ ง หาคม - 15 กั น ยายน พ.ศ.2553

ฃ ขวด หายไปไหน

เมื่อกลับมาถึงบ้าน รีบเปิดหนังสือ เรียนเก่าๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด ให้ เราเรียนกันในสมัยเด็กๆ อ่านไปอ่านมาพัก ใหญ่ ก็มาสะดุ ด พร้ อ มกั บ ความแปลกใจใน พยัญชนะ ที่หายไป นั่นคือ ฃ ขวด ทำ�ไม ฃ ขวด จึงไม่เป็น ฃ ฃวด ล่ะ แล้ว ฃ ใช้ในภาษา ไทยกับคำ�ไหนบ้าง ว่าแล้วก็หยิบเอาโดยยึด พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน ปี พ.ศ.2542 ได้ความว่า ฃ ขวด เป็นอักษรที่ไม่ นิยมใช้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีการใช้อักษร ฃ ขวด ในบางแวดวง นั ย ว่ า เพื ่ อ เป็ น การ อนุรักษ์ให้ตัวอักษรไทยมีใช้ครบ 44 ตัว มี การพูดถึงการฟื้นฟูการใช้งานอักษร ฃ ขวด ขึ้นมาใหม่ด้วย รวมทั้งในแบบเรียนอักษรไทย และบนแป้นพิมพ์ภาษาไทยก็ยังคงมีอักษร ฃ ขวดอยู่ เมื่อไปเปิดประวัติการพิมพ์ก็พบว่า ฃ และ ฅ ถูกตัดทิ้งจากเครื่องพิมพ์ดีดยุคเริ่ม แรก ตามประวัติเล่าว่าผู้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ ดี ด ภาษาไทยเครื ่ อ งแรก คื อ เอ็ ด วิ น ฮั น เตอร์ แมคฟาร์แลนด์ ชาวอเมริกัน ที่เกิด ในกรุงเทพฯ ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2434 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เอ็ดวิน ฮันเตอร์ แมคฟาร์แลนด์ ดัดแปลงมาจากเครื่องพิมพ์ ดีดของโรงงานสมิทพรีเมียร์ แต่อักษรไทยมี มากกว่าอักษรฝรั่ง ไม่สามารถบรรจุอักษร ทั้งหมดลงในแท่นพิมพ์ดีดได้ครบ จึงตัด

กอ เอ๋ยกอ ไก่ ขอ ไข่ ในเล้า ฃ ขวด ของเรา ค ควายเข้านา ฅ คนขึงขัง....... ฯลฯ เสียง เจือ้ ยแจ้วท่องจำ� ในบทแรกๆ ของชีวติ ดังลอดผ่านช่องหน้าต่างของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ที่เป็นที่ศึกษาหาความรู้ของ เด็กๆ ผ่านเข้ามาในโสตประสาท ทำ�ให้ภาพ เก่าๆ ในวัยเด็กกลับมามีชีวิตชีวาในหัวใจ ของผมอีกครั้ง เมื่อหวนนึกถึงบทท่องจำ� กอ เอ๋ยกอไก่เล่นๆ ผมก็ได้ค้นพบตัวเองว่า ผม ท่องเท่าไหร่ก็ไม่จบ วกไปวนมา ครั้นจะไป ถามเอาเด็กๆ ก็เกรงว่าจะอาย เพราะนี่ก็ล่วง เลยมา 10 กว่าปีแล้วที่ไม่เคยหันกลับไปท่อง บทกลอนนี้อีกเลย

คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวต่อหน้า 1

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้จัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์แล้ว การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และ การเปิ ด สอนในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ น ความใฝ่ ฝั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏรำ�ไพพรรณีมาโดยตลอด ดังจะเห็น ได้จากผังแม่บท 30 ปี ขั้นสมบูรณ์ ที่ได้จัดทำ� เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2541 ในขณะที่ยังเป็น สถาบันราชภัฏรำ�ไพพรรณีก็ได้มีการกำ�หนด สถานที่ ตั้ ง ของคณะพยาบาลศาสตร์ แ ล้ ว แต่ยังไม่มีใครมาสานฝันให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ทำ�ให้การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และการ สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็น ได้เพียงโครงการในผังแม่บทเท่านั้น รศ. บัญญัติ สุขศรีงาม ได้มาร่วม แสดงวิสยั ทัศน์ในระหว่างการสรรหาอธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำ� ไพพรรณี เ มื่ อ เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2551 วิ ส ั ยทัศน์ประการหนึ่ง คื อ การจั ด ตั ้ ง คณะพยาบาลศาสตร์ แ ละ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ และยัง เป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยเพิ่มจำ�นวนนักศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้มีอัตราส่วนสูงขึ้น รวม ทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำ � ไพ พรรณีอีกด้วย โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างมาก และ ในการประชุ ม คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ คณะกรรมการสภา มหาวิ ท ยาลั ย เมื ่ อ วั น เสาร์ ท ี ่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553 ปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนจาก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอย่างมาก โดยเฉพาะ

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ให้ความเห็นว่าการ จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ รำ � ไพพรรณี เ ป็ น สิ่ ง สมควรอย่ า งยิ่ ง และเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี จะต้องเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ให้จนได้ ในการดำ�เนินงานระยะแรกนั้น การ ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั ้ ง ที ่ 3/2553 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ได้ให้ความเห็น ชอบในการจั ด ทำ � หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร บั ณ ฑิ ต และในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 4/2553 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ได้ให้ความเห็น ชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการดำ �เนินการ ร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อธิการบดีร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วม เป็ น คณะกรรมการร่ า งหลั ก สู ต รพยาบาล ศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการดังกล่าวได้ เร่งการร่างหลักสูตรเป็นผลให้มีการก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว ซึ่งอธิการบดีได้รายงานให้สภา มหาวิทยาลัยได้ทราบตลอดมา ด้วยเหตุที่ ต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ สำ�หรับ การเปิ ด สอนและรั บ การตรวจจากสภาการ พยาบาล เช่น บุคลากร ห้องปฏิบัติการ การ จัดซื้อหนังสือพยาบาลศาสตร์ และอุปกรณ์ การสอนจึงจำ�เป็นต้องจัดหาบุคลากรมาเป็น คณาจารย์อย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ในการ ประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 จึงมีมติ อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร์ เ ป็ น หน่วยงานภายในหมาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพ พรรณี มีฐานะเทียบเท่าคณะ รศ. บัญญัติ สุขศรีงาม กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาส อธิการบดีในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ทำ � ให้ ค วามใฝ่ ฝั น ของชาวมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏรำ � ไพพรรณี รวมทั ้ ง ประชาชนชาว จันทบุรี และภาคตะวันออกเป็นจริงขึ้นมา จึ ง ขอให้ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ

พยัญชนะออก 2 ตัว คือ ฃ และ ฅ อย่างไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 6 ตัว ฃ และ ฅ ก็ ไ ด้ ม ี โ อกาสได้ ใ ช้กันอย่างแพร่ หลายอีก จนมาถึงในสมัยต้นรัชกาลที่ 7 ปี พ.ศ. 2470 ได้มีการยกเลิกการใช้ ฃ และ ฅ ดร.นันทนา ด่านวิวัฒน์ กล่าวว่าการ ยกเลิกนั้นไม่ได้กล่าวถึงที่มาของการ ยกเลิก ฃ และ ฅ เพียงสันนิษฐาน ว่า เนือ่ งจาก ปทานุกรม ทีก่ ระทรวง ธรรมการ (ถ้ า สมั ย นี ้ ก ็ ค ื อ กระทรวงศึกษาธิการ) จัดพิมพ์ ออกมาเป็ น ครั ้ ง แรก ในปี พ.ศ. 2470 ได้ อธิบายไว้เมื่อถึงหัวข้อ ตัว ฃ และ ฅ ว่า 2 ตัวนี้เลิกใช้แล้ว แถมไม่ได้เก็บคำ�ศัพท์ใดๆ ที่ใช้ ฃ และ ฅ ไว้ในปทานุกรม นั้นเลย ล่าสุด ในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ได้มีความ รำ�ไพพรรณีทุกท่านได้ร่วมมือกันดำ�เนินงาน ให้คณะพยาบาลศาสตร์ได้พัฒนาไปสู่ความมี คุ ณ ภาพเช่ น เดี ย วกั บ คณะอื ่ นๆ เพื่อจะได้ ผลิตบัญฑิตที่ที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

ประกวดดีเจ-วีเจ นักศึกษารำ�ไพพรรณีร่วมเข้าแข่งขัน ประกวดดีเจ วีเจชนะเลิศคณะนิเทศศาสตร์ ชนะใจกรรมการกวาดเรียบ เมือ่ วันเสาร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2553 คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยยราชภัฏรำ�ไพ พรรณีรว่ มกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันและ IC คลืน่ วิทยุเราเข้าใจคุณของ CTV ได้ร่วมกัน จัดโครงการประกวดดีเจ วีเจ หาแววนักจัด รายการหน้าใหม่ในวงการเสียงเพลงซึ่งได้รับ การตอบรับจากจำ�นวนผู้เข้าแข่งขันมากมาย และมีผ้ทู ่สี นใจเข้ารอลุ้นการประกวดในครั้งนี ้ กั น อย่ า งล้ น หลาม สร้ า งความหนั ก ใจให้ กับกรรมการไม่น้อย แต่ละคนที่เข้าประกวด ล้วนทำ�การบ้านมากันอย่างดีเยี่ยม แม้จะ เป็นเวทีแรกสำ�หรับหลายต่อหลายคนที่ร่วม เข้าประกวดก็ตาม แต่มีฝีไม้ลายมือไม่แพ้มือ อาชีพกันเลยทีเดียว หลายคนฉายแววเด่น จนได้รบั คำ�ชมจากคนรอบข้างทีร่ อลุน้ กันอยูผ่ ล การคัดเลือกนักจัดรายการหน้าใหม่ในวงการ เสียงเพลงจาก 10 คนเหลือ 5 คน ปรากฎว่า คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพ พรรณีกวาดเรียบ ผู้ ท่ี ฝ ากฝี ไ ม้ ล ายมื อ ไว้ ค รั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ นางสาววลัยรัตน์ กฤตภาสชญานนท์ เอก ประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ได้ใจกรรมการไป แบบพกพาความเก๋าที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติมามาก ตามติดด้วย

พยายามในการรื้อฟื้นการใช้งานตัวอักษร ฃ และ ฅ ขึ้นใหม่ พร้อมกับเสนอให้แก้ข้อความ ในพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ใหม่เป็นคำ�ว่า “ปัจจุบันไม่ปรากฏ ที ่ ใ ช้ ง าน” แทนคำ � ว่ า “เลิ ก ใช้ แ ล้ ว ” เพื ่ อ ป้องกันความสับสนด้วย โดยรวมไปถึงการคง อักษร ฃ และ ฅ บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้ ว ยความสงสั ย ที่ มี ม านานแสน นานว่า ฃ ขวดหายไปไหน จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ แล้วได้ค้นพบจนหายสงสัย ซึ่งจะสามารถ ตอบคำ � ถามของบุ ค คลอื่ น ที่ อ าจจะมี ค วาม สงสัยเช่นเดียวกันและอีกประการ ห นึ่ ง ใ น ฐานะที่ พ วก เราเป็ น คน ไทยก็ ค วร ที่ จ ะ มี ก า ร ศึ ก ษาภาษา ไทยและใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ไ ว ย า ก ร ณ์ ข อ ง ภาษาเพื่ อ เป็ น การ รักษาเอกลักษณ์ความ เป็ น ไทยให้ ค งอยู่ สืบไป ถึ ง รุ่ น ลู ก รุ่ น หลานตราบนานเท่านาน ..คนหาเรื่อง นางสาวยาใจ ทองมาก เอกวิทยุโทรทัศน์ ชัน้ ปีท่ี 4 มากันแบบสาวเต็มพลังผสมผสานเสียง ได้อย่างกลมกลืน เรียกได้ว่านิ่มแบบโดน ใจกรรมการกันเลยที่เดียว อันดับสามมาเป็น แพ็คคูแ่ บบซือ้ 1 แถม 1 กับแฝดสาวแสนสวย นางสาวรสจรีย์ โยธี และนางสาวศรีสรุ ตั น์ โยธี เอกประชาสัมพันธ์ชน้ั ปีท่ี 4 บวกกับความเก่ง ในแบบฉบับทีล่ งตัวของทัง้ คูส่ ง่ ผลให้กรรมการ ต้องปล่อยคะแนนในความสามารถของทัง้ คู่

ฟุตปาธ ไม่ใช่ ฟุตบาท คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ "footpath" นั ้ น แปลเป็ น ไทยตรงตั ว ได้ ว ่ า "ทางเท้ า " (foot = เท้า, path = ทาง) คือทางสำ�หรับ คนเดินเท้าซึ่งทำ�ยกขึ้นเป็นขอบขนานไปกับ ถนน คนไทยมักเขียนทับศัพท์ว่า "ฟุตบาท" แทน ที่จะเป็น "ฟุตปาธ" ตามแบบที่ถูกต้องที่ กำ�หนดโดยราชบัณฑิตยสถาน ส่วนสาเหตุที่ผิดนั้นก็คือ ผู้เขียนไม่ ได้พิจารณาความหมายของคำ�ศัพท์ ภาษา อังกฤษให้ละเอียด จึงเข้าใจผิดคิดว่าคำ�ว่า "path" นั้นน่าจะถ่ายเสียงมาเป็น "บาท" ซึ่ง เป็นคำ�บาลีสันสกฤต แปลว่า "เท้า" ซึ่งน่าจะ เข้ากับความหมายว่า "ทางเท้า" แท้จริงแล้ว "ฟุตบาท" หากแปลแล้วจะได้ความหมาย ซ้อน คือ ฟุตแปลว่าเท้า และบาทก็ยังแปลว่า เท้าอีก สรุปคือแปลว่า "เท้าเท้า" ซึ่งเป็นการ ผิดยิ่งนัก ดังนั้น คำ�ทับศัพท์ที่ถูกของ “footpath” จึงต้องเป็น “ฟุตปาธ” ไม่ใช่ “ฟุตบาท” โดย “ปาธ” นั้นไม่ใช่คำ�ที่มีความหมายใน ภาษาไทย แต่เป็นการเขียนรูปที่ใกล้เคียงกับ เสียงอ่าน ของ “path” ตามหลักการการทับ ศัพท์ นั่นเอง


ฉบั บ ประจํ า วั นที ่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ.2553

หน้ า ที ่ 15

รํ า ไพโพสต์

ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ที่ถูกลืมเลือนจากสังคม “จะส่ ง ลู ก ไปเรี ย นศิ ล ปะการแสดง พื้ น บ้ า นเพื่ อ หวั ง จะใช้ เ ป็ น ความสามารถ พิเศษในการสอบเข้ามหาลัยฯ��������������� ”�������������� มักเป็นคำ�พูด ของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมซึ่ ง กำ � ลั ง เตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การสอบเข้ า เรี ย นใน ระดับอุดมศึกษา เมือ่ ได้ยนิ แล้วก็เกิดความรูส้ ึก ดีขึ้นมาในใจ ที่สังคมปัจจุบันยังมีการปลูก ฝังและเห็นความสำ �คัญของศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นอยู่ แต่ลองย้อนคิดอีกมุมหนึ่ง ศิลปะ พื้นบ้านมีไว้เพียงใช้ประโยชน์เท่านี้เองหรือ? ������������������������������� เท่ ง ตุ ๊ ก ยั น แย่ รำ � สวด หงษ์ ฟ าง ฯลฯ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้อยู่คู่กับ ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีมาช้านาน แต่ถ้า ถามคนจันท์เองว่ารู้จักการแสดงประเภทนี้ ไหม ส่วนใหญ่มักจะถามกลับมาว่า มันคือ อะไร? บางส่วนจะรู้จักเพียงแค่ชื่อ แต่ไม่ เคยเห็นการแสดง จะมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่จะรู้จักการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้เป็นอย่างดี ซึ่งก็มักจะเป็นคนในกลุ่มชุมชนที่มีการแสดง เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าศิลปะพื้น บ้านเหล่านี้กำ�ลังจะกลายเป็นอดีต ถ้าขาด ผู้ ที่ มี ใ จรั ก และมีค วามมุ่งมั่นที่จะสานต่อให้ ศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้ได้ดำ�รงอยู่ต่อไปจริงๆ ดั ง ที่ ท ราบกั น ว่ า เทคโนโลยี ก าร สื่ อ สารและศิ ล ปะการแสดงยุ ค ปั จ จุ บั น มี ความเข้าถึงกับชีวิตของผู้คนทั่วไปในสังคม มากกว่าศิลปะพื้นบ้านที่ต้องยอมรับว่าดูแล้ว เข้าใจยาก และมีความเยิ่นเย้อของการแสดง โดยจะเป็นไปในลักษณะดำ�เนินเนื้อเรื่องหรือ เนื้อร้องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ศิลปะการแสดง ถูกต้องตามแบบแผนมากกว่าที่จะคำ�นึงถึง ความต้องการของผู้ชม ซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นจุด หนึ่งที่ทำ�ให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านนั้นได้รับ ความนิยมแค่คนเฉพาะกลุ่ม และยังมีปัจจัย อีกหลายอย่างที่ทำ�ให้การแสดงเหล่านี้ยิ่งนับ วั น ยิ ่ ง ถู ก กลื น และเลือนหายไปจากสังคม โดยเหตุผลหลักดังที่กล่าวมาคือ ไม่สามารถ นำ�มาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยได้ ในส่ ว นนี้ ป ราชญ์ ช าวบ้ า นและครู ศิลปะการแสดงศิลปะพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ในการแสดงต่ า งๆ ได้ ม ี ก ารมาพู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาของแต่ ล ะในภาคส่ ว นการแสดง โดยได้วิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงร่วมกันว่าศิลปะ

เชื้อราแก้วมังกร

ข่าวต่อหน้า 1 ท่าใหม่เป็นเขตภัยพิบัติพบเชื้อราใน แก้วมังกรโดไทโอเรลล่าเชื้อราร้ายแรงระบาด ในแก้วมังกรชาวท่าใหม่ จ. จันทบุรี ชาวบ้าน ต่างพากันเดือดร้อนเจอมรสุมเชื้อราตัวใหม่ ขาดรายได้มากว่าแสนบาท ชาวบ้านอำ�เภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ต่ า งพากั น เดื อ ดร้ อ นเนื่ อ งจากพบเชื้ อ รา ตั ว ใหม่ ช ื ่ อ โดไทโอเรลล่ า ระบาดมากใน แก้วมังกรกว่า 14 ตำ�บลที่ได้รับความเดือด ร้ อ นกั น ถ้วนหน้าอาการระยะเริ่มแรกบริเวณ ที่ผิวของแก้วมังกรจะเป็นจุดเล็กๆ สีเหลือง อาจมี จ ุ ด เดี ย วหรื อ หลายจุ ด มั ก จะเป็ น ที่ กิ่ ง ก่ อ นต่ อ มารอบๆจุ ด แผลจะมี ลั ก ษณะ อาการช้ำ� ฉ่ำ�น้ำ� บริเวณแผลจะขยายต่อไป เรื่อยๆ บางครั้งจะพบการเน่าของโรคทั้งกิ่ง ของแก้วมังกร เมื่อแผลเริ่มแห้งกิ่งแก้วมังกร จะเป็ น สี ข าวออกน้ำ � ตาลมี จุ ด สีดำ�กระจาย ไปทั ่ ว บริ เ วณที ่ เ ป็ น แผลที ่ เ ห็ น เป็ น จุ ด สี

“เป็นการยากที่การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ประเพณีไทยที่สืบ ทอดต่อๆ กันมาจากบรรพบุรุษจะเข้าถึงคนในสังคมส่วนใหญ่ และ ได้รับความนิยมเหมือนในอดีต แต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเผยแพร่ให้ ศิลปะการแสดงเหล่านี้เป็นที่รู้จักของผู้คน เพื่อไม่เลือนหายไป จากสังคม” การแสดงพื้นบ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกวัน นี้มีปัญหาจากหลายส่วน ทั้งในด้านพื้นที่ฝึก ซ้ อ มและพื้ น ที่ ก ารจั ด แสดงที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี เ วที ให้จัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านเหล่านี้ให้คน ทั่วไปได้ ร ู ้ จ ั ก รวมถึ ง การที ่ ก ลุ ่ ม การแสดง ศิลปะพื้นบ้านแต่ละชนิด มีการเดินไปใน แนวทางที่ เ รี ย กได้ ว่ า คนละทิ ศ คนละทาง ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนส่วนใหญ่หันมา สนใจการแสดงตรงนี้ได้ รวมถึงจิตวิญญาณ ที่เข้าถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านนั้นๆ กำ�ลัง เลื อ นหายจากเทคโนโลยี ที่ ก้ า วเข้ า มาใน ชีวิต ดังเช่นเพลงหงษ์ฟางที่ใช้ละเล่นในการ เก็บเกี่ยวข้าวซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถูกกลืนไป ด้วยเทคโนโลยีการทำ�การเกษตรที่ย่นระยะ เวลาและแรงงานของชาวนา ทำ� ให้ ก ารละ เล่ น ตรงนี ้ น ้ อ ยลงจนเหลือแต่เพียงแค่การ แสดงที่ได้รับการฝึกฝนต่อๆกันมาแต่ไม่เข้า ถึงบรรยากาศอย่างแท้จริง และการแสดง ที่ อ าศั ย การร้ อ งเพลงโต้ตอบกันบนเรือเมื่อ ถึงเทศกาลประเพณีต่ า งๆก็ ถู ก กลื น หายไป ดำ � คือ สปอร์ เ ป็ น ส่ ว นขยายพั น ธุ ์ ข องโรค ส่ ว นการแพร่กระจายของโรคจะแพร่กระจาย โดยทางลม ทางนำ้� หรือพาหะอื่น เช่น แมลง มด มนุษย์ โดยการสัมผัสบริเวณที่เป็นแผล ที่มีสปอร์ของเชื้อรา ในการเป็นโรคถ้าต้น แก้วมังกรติดผลโรคนี้สามารถเกิดกับผลได้ เช่นเดียวกัน คุณลุงชงวน ลินจง ให้สัมภาษณ์ ว่าเชือ้ ราชนิดนีเ้ กิดขึน้ มานาน 2-3 ปี แต่มา ระบาดหนักในช่วงปีนี้วิธีการป้องกันของลุง คือฉีดยาดูดซึมและคอยดูแลต้นให้สมบูรณ์ และมี ค วามต้ า นทานต่ อ โรคสู ง เพราะว่ า ถ้ า ไม่ มี ค วามต้ า นทานต่ อ โรคเชื้ อ ราก็ ส ามารถ แพร่กระจายไปกิ่งอื่นได้อย่างรวดเร็วเชื้อรา ชนิดนี้ทำ�ให้คุณลุงขาดรายได้มากพอสมควร สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอท่าใหม่ จ. จันทบุรี ได้ เ ข้ า ช่ ว ยเหลื อ ชาวบ้ า นโดยชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ไร่ละ 912 บาท และบอกถึงวิธีการ ป้องกันเชื้อราชนิดนี้ โดยนำ�กิ่งไปทำ�ลายนอก แปลงที่ปลูก ควรรักษาต้นให้มีความต้านทาน

เพราะผู้ ค นหั น มาใช้ รถยนต์ในการเดินทาง กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านส่วน ใหญ่ ใ ช้ เ รื อ เพื่ อ การหาปลาและจั บ สั ต ว์ น้ำ � เท่านั้น จะเห็นว่าการแสดงศิลปะประเพณี พื ้ น บ้ า นส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ เ ด็ ก และผู ้ ส ู ง อายุ เป็นนักแสดง ซึ่งไม่กล่าวรวมถึงสถาบันที่ มี การฝึกสอนศิลปะการแสดงประเพณีศิลปะ ไทยได้อย่างจริงจัง ซึ่งเข้าใจได้ว่าสังคมใน ยุคปัจจุบันไม่มีเวลาพอที่จะมาสนใจในศิลปะ การแสดงพื้นบ้านเหล่านี้ที่ได้รับค่าตอบแทน น้อย และไม่เป็นทีน่ ยิ มในคนหมูม่ าก วัยรุน่ รวม ถึงคนวัยทำ�งานหันไปสนใจกิจกรรมอย่างอืน่ มากกว่า จะเหลือแต่เพียงกลุม่ เด็กๆทีบ่ รรดาพ่อ แม่ พ ามาฝากไว้ กั บ ครู ใ ห้ ช่ ว ยฝึ ก การแสดง เหล่ า นี ้ ใ ห้ ใ นเวลาว่ า ง หรื อเด็กที่พอมีแวว บรรดาครูผู้สอนก็จะไปทาบทามให้มาฝึกฝน ในส่วนนี้ ส่วนบรรดาผู้สูงอายุที่ว่างเว้นจาก การทำ�งานแล้วก็จะใช้เวลาว่างมาสนใจและ ช่ ว ยในการสื บ สานศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า น เหล่านี้ ซึ่งการที่มีบรรดาเด็กๆ มาร่วมแสดง ต่อโรคไม่ควรใส่ปุ๋ยคอก งดการใส่ปุ๋ยยูเรีย เมื่ อ พบแก้ ว มั ง กรที่ เ ป็ น โรคควรตั ด กิ่ ง ที่ เป็นโรคออกแล้วฉีดพ่นยาดูดซึม ชื่อสามัญ โปรคลอราช หรือยาสัมผัส ชื่อสามัญไอโปไอโอน สามารถฉีดพ่นสลับกัน 5-7 วันประมาณ 3-4 ครั้ง หรือจนกว่าจะควบคุมได้แล้วขณะ เดี ย วกั น เชื้ อ ราชนิ ด นี้ เ ริ่ ม แพร่ ไ ปในหลาย อำ�เภอแล้วเช่น อำ�เภอสอยดาว แต่ยังไม่พบ มากเท่าที่ควร

อ่างเก็บนำ�้ หนองตะพอง

ข่าวต่อหน้า 1

นายดิลก บัวเกิด นายกองค์การ บริหารเทศบาลตำ�บลมะขามเมืองใหม่ เผย ว่า เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะคล้าย แอ่งกะทะซึ่งเปรียบได้ว่าในเขตเทศบาลเมือง จันทบุรีเป็นก้นกะทะหรือที่ลุ่มปัญหาที่พบ คือ เรื่องการระบายน้ำ�ออกนอกพื้นที่ในช่วง ฝนตกหนั ก อี ก ทั ้ ง ยั ง มี น ้ ำ�ที่ไหลบ่ามาจาก ทิ ศ เหนื อ ของจั ง หวั ด ในเขต อ.โป่งน้ำ �ร้อน

และฝึกฝนกิจกรรมตรงนี้ มองโดยรวมก็ถือ เป็นการดีท่อี นาคตจะยังมีบรรดาเด็กๆเหล่านี้ ที่จะยังคอยสืบทอดการแสดงต่อ แต่คำ�ถามที่ ตามมาก็คือ เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้น สิ่งเร้ารอบ ข้างที่พบเจอจะยังทำ�ให้พวกเขาสนใจศิลปะ การแสดงพื้นบ้านเหล่านี้อยู่หรือ? ดั ง ที่ ก ล่ า วมาเป็ น การยากที่ ก าร แสดงศิลปะพื้นบ้านที่เป็นประเพณีที่สืบทอด ต่ อ กั น มา จากบรรพบุ ร ุ ษ จะเข้ า ถึ ง คนใน สั ง คมส่ ว นใหญ่ และได้ ร ั บ ความนิ ย ม เหมือนในอดีต แต่ไม่ใช่การยากที่จะเผย แพร่ให้ศิลปะการแสดงเหล่านี้เป็นที่รู้จักของ ผู้คนและไม่เลือนหายไปจากสังคม โดยใน ปั จ จุ บั น กลุ่ ม การแสดงศิ ล ปะพื้ น บ้ า นกลุ่ ม ต่างๆได้หันมารวมตัวตั้งกลุ่มกันขึ้น โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะสื บ สานวั ฒ นธรรมที่ ถื อ ว่ า เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจนเรียกได้ว่า เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจังหวัดจันทบุรนี น้ั ได้ สืบต่อกั น ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาและ การดำ�เนินไปของสังคม ซึ่งส่วนนี้ได้มีการ พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะหาพื้นที่การแสดง ที่ตั้งขึ้นมา เพื่อที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่วนนี้โดยตรง เพื่อให้มีเวทีแสดงศิลปะพื้น บ้านเหล่านี้ เมื่อมีพื้นที่ให้แสดงอย่างต่อเนื่อง การแสดงก็จะเกิดการพัฒนาและสามารถมี เครือข่ายเกาะกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น กว่าที่เป็น เชื่อว่าในส่วนลึกของผู้คนในสังคม ไม่อยากให้ประเพณีที่สืบต่อกันมาต้องเลือน หายไป ทุกคนอยากที่จะให้ธำ�รงตรงส่วน นี้ไว้ ดังจะเห็นได้ว่าตามสถาบันต่างๆมีวิธี ปลู ก ฝั ง เรื่ อ งศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า นเอาไว้ ในการเรียนการสอนทั้งในด้านการจัดแสดง ของบรรดาเหล่านักศึกษา การอบรมรวมถึง การจั ด การสั ม มนาที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศิลปะพืน้ บ้านเหล่านี้ จนเสมือนว่าสิง่ เหล่านี้อยู่ ในความนึกคิดเพียงแต่ไม่ได้รับความสนใจ เพราะถูกความคิดส่วนอืน่ บดบัง แต่เมือ่ ศิลปะ การแสดงพื้นบ้านเหล่านี้สามารถเข้าถึงสังคม ได้มากขึ้น โดยเริ่มจากเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ เช่นรับน้องในหน่วยงานต่างๆ หรือการบรรจุ การแสดงเหล่านี้ไว้ในพิธี งานประจำ�ปีต่างๆ จะสามารถทำ�ให้ผู้คนหันมาสนใจเพิ่มมากขึ้น ในระดับหนึ่ง ซึ่งกล่าวตามความเป็นจริงว่า ไม่ถึงกับเป็นที่นิยมในสังคม แต่สังคมไม่มี ทางลืมแน่นอน อ.เขาคิชฌกูฎ อ.มะขาม และในช่วงที่ฝน ตกหนั ก ติ ด ต่ อ กั น หลายวั น อาจเกิ ด ปั ญ หา น้ำ�ท่วมขังในเขต 3 อำ�เภอดังกล่าว แต่จะ สามารถระบายน้ำ � ออกจากพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง รวดเร็ ว เพราะน้ ำ � ไหลลงสู ่ อ ำ � เภอเมื อ ง ส่วนเทศบาลตำ�บลมะขามเมืองใหม่ได้ท�ำ การ ขุ ด ลอกบริ เ วณอ่ า งเก็ บ น้ำ � หนองตะพอง ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยวั ช พื ช จนทำ � ให้ ตื้ น เขิ น จนไม่ สามารถรองรับน้ำ �ได้ในปริมาณมาก ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทให้ ก าร สนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น งาน ครั้งนี้ โดยช่วยแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วมแล้วยัง ต่อเนื่องไปถึงปัญหาภัยแล้งอีกด้วย เนื่องจาก อำ�เภอมะขามเป็นแหล่งเกษตรกรรมเป็นอัน ดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งผลไม้ รายใหญ่เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ฯลฯ ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ ประชาชนชาวสวนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำ� ไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต


Rambhai Post 12  

This is newspaper of RBRU

Advertisement