Page 1

ORFEÓ MARTINENC 11

Carnaval: Grease

L’Assemblea general de socis

març 2012


> SECCIONS


11 març 2012

L’Assemblea

EDITORIAL

Davant de la crisi fem pinya!! Vivim un temps difícil, de crisi, de pessimisme, induïts per uns mitjans de comunicació que ens han influït en el consum i en el desig del que no podíem assolir. Però de les crisis en surten oportunitats i hem de aprofitar-les.

La Junta informa: L’Assemblea 4-5 Entrevista: Maria Nuri

6-7

Seccions: Penya Barcelonista Cloteatre Diables del Clot Centrals: Carnaval i Premis

9 10 11 12-13

Seccions: Esbart Montserratí Martinenc Escola de Música La Cruz del Sur Orfeó Martinenc Benèfica i Social Cercle Filatèlic Plaques de Cava

14 15 15 16 16 17 17

Històries del barri: El carrer del Coronel Sanfeliu 18 Destacat: Toni Trigueros Agenda Passatemps Pissarra

19 20-21 22 23

Edita: Orfeó Martinenc info@orfeomartinenc.cat www.orfeomartinenc.cat Coordinació i redacció: Ángel Morán, Sara Plaza i Jordi Gras Disseny i maquetació: Marta Oró Assessorament lingüístic: Maria Dolors Martí Imprimeix: Gràfiques Trialba

Cal fer una aturada i pensar qui som, d’on venim, on ens trobem i què volem. L’Orfeó és una associació de persones a qui agrada la cultura i voluntàriament aportem el nostre esforç personal per a realizar-nos i passar-nos-ho bé. Venim d’altres societats menys consumistes i amb valors que hem anat perdent. I en el procés cap a la societat del benestar hem desembocat en una societat del consum que ens ha abocat a una crisi que hem de redreçar. Amb els nostres valors personals hem de descobrir que amb coses més senzilles, humanes i creatives podem disfrutar molt més que amb l’oci i el desig de consum. La nostra entitat és un espai on desenvolupem activitats i serveis. Cal anar més enllà per aconseguir un espai de trobada i creixement personal mitjançant activitats culturals i artístiques grupals, cercant punts de confluència que ens reafirmin amb la part més humana i social que portem dins i transmetent dins del marc de l’amistat i del respecte, els valors de l’associacionisme, el voluntariat i la solidaritat. Fem pinya perquè aquesta crisi no pugui amb nosaltres.

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 08

SUMARI

3


> SECCIONS

LA JUNTA INFORMA

Assemblea general de socis

La convocatòria de l’Assemblea Extraordinària ha estat determinada per la necessitat d’adaptar els Estatuts a la nova normativa legal del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, sense que això signifiqui cap canvi en les activitats i finalitats de l’associació.

Assemblea que es va fer en primer lloc hi varen assistir 30 socis i sòcies.

També s’ha aprofitat aquesta circumstància per actualitzar alguns apartats que relacionarem a continuació:

Després d’una pausa de mitja hora i respectant l’horari de la convocatòria, també en segona convocatòria i amb l’assistència de 51 socis i sòcies es va fer l’Assemblea General Ordinària. Després de l’aprovació de l’acta anterior es va fer la lectura de les activitats generals i es va informar de la creació de la nova web, es va col·laborar en una exposició itinerant dedicada al que fou President de la Generalitat el Sr. Francesc Macià pel mes de maig i es va fer una cessió gratuïta de llibres del nostre fons de la Biblioteca que ja no tenen utilitat per al servei de lectura pels socis. També s’informa que es va fer un curset per instruir sobre mesures de protecció a les persones en les activitats del foc i s’està realitzant un estudi del consum d’energia elèctrica per intentar reduir-lo ja que és molt elevat. A més es col·labora en la recollida d’aliments en repetides ocasions i es participa com sempre a totes les activitats del barri. El Taller d’Art fa les seves activitats d’aprenentatge i n’ exposa els treballs, s’han fet classes de cuina, i també el programa de Concerts de Música de Jazz i alguna representació del Grup Operíssimo.

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

a. la definició de les activitats culturals com a populars i tradicionals, b. la condició que els socis no han de ser únicament persones naturals, c. la revocació de la presentació dels nous socis per part d’altres dos socis, d. la integració de l’activitat econòmica de les Seccions als comptes generals, com ja es fa ara, e. la composició de les Comissions o Juntes de les Seccions, no necessàriament han de tenir un nombre concret de membres, sinó un mínim de tres, f. la convocatòria de les Assemblees Ordinàries dins dels tres primers mesos de l’any, g. la inclusió de nous punts a una Assemblea ja convocada, però encara no celebrada, h. el compliment dels deures comptables, tal com ja es fa, i. l’ampliació i concreció dels detalls de les possibilitats de finançament, j. la possibilitat d’atorgar poders a una persona per algun assumpte concret, a excepció de la delegació del govern de l’associació a d’altres persones, k. el foment del civisme, la sostenibilitat i el respecte a les persones i totes les coses, l. la desaparició del vocal de torn i la contemplació de l’encàrrec de servei a un soci/sòcia per a millor funcionamentde l’entitat.

4

A més a tot el text s’ha inclòs el femení a la denominació dels càrrecs directius i s’ha canviat el “Vice” per “Sots” als càrrecs afectats i també s’ha fet alguna correcció d’estil en la redacció. El text presentat ha estat aprovat per unanimitat i tot seguit serà presentat a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, per a la seva inscripció definitiva. Aquesta

En no haver cap més assumpte, el Sr. President va aixecar la sessió a les 10.30 h.

Quant a les relacions de l’entitat dins del món associatiu, es va participar al Congrés d’Associacions de Barcelona i es va col·laborar tant a la consulta popular 10A, Barcelona decideix i assistir a l’Assemblea de la Federació d’Ateneus de Catalunya. El mes de juny, al nostre local es va reunir el Consell d’Associacions de Barcelona amb la participació d’un bon nombre de Federacions i Coordinadores de la ciutat per presentar un informe jurídic sobre la Llei d’espectacles i activitats recreatives amb les repercussions de les assegurances a fi que tothom estugui cobert de possibles riscos. El mes de juliol es va reunir també al nostre local la Comissió de la Dignitat per fer un manifest, repartir uns premis i escoltar l’actuació del cantautor Pep Sala. Vàrem rebre l’agraïment per col·laborar al 12è


> SECCIONS

El mes d’’octubre, també al nostre local, la Taula del Tercer Sector va fer un acte amb gran assistència de públic on es va fer una exposició dels problemes socials que ocasiona l’actual precarietat econòmica amb les bosses de pobresa que hi ha i es va assitir a un Curset de Formació per a Entitats amb continguts per a optimitzar la publicitat, l’organització interna, l’economia i les relacions amb mitjans de comunicació a les entitats amb pocs mitjans econòmics, Es va donar detall de les subvencions demanades i de les entregues fetes a la Fundació, dels actes socials celebrats i de les tres edicions fetes de la Revista Informativa “Orfeó Martinenc”. Tots els socis i sòcies assistents varen rebre un exemplar de la Memòria de les activitats de totes les Seccions. El moviment de socis i sòcies, l’any 2011, ha enregistrat una xifra de 20 associats menys. Per haver arribat als 18 anys, 6 socis i sòcies aspirants varen passar a socis actius. Es varen recordar les defuncions dels socis Francesc Fabregat Escobar, Carles Torné Garrido i de la sòcia Maria Inés Sanchez Lozano. També les defuncions de la mare del directiu David Salvadores Francés, de l’esposa i mare dels socis Andreu Buxaderas i Maria Carme Buxaderas i també de la mare del soci Agustí Campos i familiar de la família Buxaderas. A causa de la dimissió de la majoria de membres de la Junta de Cloteatre, excepte de la delegada i el tresorer, a poc temps d’acabar la temporada, la Junta Directiva de l’entitat va acordar assumir la representació de la Secció, delegant la gestió en la delegada i el tresorer, fins a la reunió ordinària de la Secció, que es va celebrar el dia 30 de juny amb l’elecció d’una nova Junta de la Secció i l’exposició dels projectes per la següent temporada 2011/2012. Es va felicitar a la Sra. Rosario Adanero per haver estat anomenada consellera del districte de Sant Martí i al Sr. David Salvadores per haver guanyat el concurs del cartell de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa. Recentment s’ha començat a informar setmanalment per correu electrònic a tots els associats que en tenen, de totes les activitats que es fan a l’entitat i que s’ha contractat una pòlissa de Responsabilitat Civil d’administradors i Directius.

En el punt de l’elecció de la Junta Directiva, el senyor. President va informar que no hi havia cap proposta per a nous directius i que havia aconseguit dels actuals directius l’oferiment de continuar en els seus càrrecs, cosa que va proposar a l’Assemblea i que va ser acceptada per unanimitat, la Junta Directiva és la següent: President Sr. Jordi Gras Mateu Sots-President Sr. Jordi Miralles Casellas Tresorer Sr. Marcel·lí Marca Carrera Secretari Sr. Albert Torroja Voltas Comptadora Sra. Cecília Farrús Cuartiella Sots-Secretària Sra. Sara Plaza Mateo Bibliotecària Sra. Cristina Sanchez Gonzalez Vocal 1 Manteniment Sr. Mateo Nogueras Boher Vocal 2 Dinamització Sr. Ot Lluch Carrera Vocal 3 Relacions Públiques. Sra. Cecília Bosch Nuri Vocal 4 Comunicació i imatge Sr. David Salvadores Francés

La Junta Directiva, d’acord amb el delegat de la Secció Pericos-Orfeó Martinenc, va proposar a l’Assemblea la dissolució de la Secció, que no obstant això pot continuar com a activitat. El motiu és la manca de persones per atendre al seu funcionament. El delegat Angel Moran va recordar el senyor Eduard Amat, que en el seu dia en va ser l’iniciador. La proposta va ser aprovada amb dues abstencions. En aquest punt de l’ordre del dia, el President va manifestar que la Junta Directiva havia decidit no proposar aquest any l’augment de la quota de soci. Els Revisors de Comptes varen informar que havien trobat correctes els comptes de l’any 2010. Pel comptes de l’any 2011, varen ser elegits els mateixos socis, les senyores Josepa Garcia Muñoz i Montserrat Balaguer Bruguera i el senyor Josep Ros Berenguer. Finalment al torn de Precs i Preguntes, hi va haver cinc intervencions referents a assumptes de funcionament intern de l’entitat, a les quals el President va donar les corresponents raons i aclariments. No havent més assumptes per tractar, el President va agrair a tothom la seva assistència i col·laboració i va aixecar la sessió a les 11.50 h. Albert Torroja

info@orfeomartinenc.cat www.orfeomartinenc.cat

+ INFO

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

Mercat Solidari, en suport de Sant Martí pel Sàhara i Mestres per Bòsnia.

5


> SECCIONS

ENTREVISTA

Per Ángel Morán

Maria Nuri Maria Nuri i Fontseré, presidenta de la Secció Benèfica Social durant 25 anys i en porta 60 a l’Orfeó amb tota la seva família. Actualment hi conviuen quatre generacions. Parlem amb la Maria Nuri al voltant de la seva dilatada vida a la nostra entitat, com a protagonista molt activa, i en especial destaquem la seva tasca a la Secció Benèfica Social > Maria, com va començar tot? Doncs, tot va començar fa més de seixanta anys quan vaig venir amb el meu marit i les meves filles grans. En un primer moment anàvem al teatre com a públic espectador perquè ens agradava molt i poc després vam començar a participar activament. > Què fou el primer que vau fer? Recordo que el meu marit, en Joan Bosch, va començar a fer classes de declamació als joves als quals més tard va dirigir en moltes obres de teatre. Ja aleshores les meves filles, Cecília i Teresita, formaven part d’aquest grup de joves. Més endavant, la meva filla petita i els meus néts també es van incorporar al teatre i a la sarsuela.

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

> I el seu marit, quines altres activitats va dur a terme? A més d’ajudar i col·laborar en el grup de joves, dins de la secció de teatre, va ser president de Cloteatre i vicepresident de l’aleshores Centre Moral amb la junta de Vicenç Rovira, president de la casa.

6

> Com podem constatar tota la família hi estava implicada. Doncs sí, la veritat és que tota hi ha estat i continua present al llarg de quatre generacions de manera molt activa en la vida i en les activitats de la entitat. > Com van ser els seus inicis a la secció Benèfica Social? Bé, qui em va introduir en aquesta aventura fou la dona d’en Joaquim Voltes.Ho va fer amb la intenció que en fos la sots-delegada, això era si fa no fa cap a l’any 1972.


> SECCIONS

> I, quan en fou la delegada? Cinc anys més tard, l’any 1977 es va retirar la presidenta, la senyora Rosalia Tomàs de Malet, aleshores em van escollir per al càrrec. Vaig estar al davant d’aquesta responsabilitat durant 25 anys, fins al 2003. > Expliqui’ns, quines activitats duien a terme? Al llarg d’aquest quart de segle s’hi han fet moltes accions a favor dels més necessitats. S’hi feien altres activitats com excursions, visites culturals, classes de cuina i de manualitats, classes d’anglès i també s’hi organitzaven dinars i sopars, tòmboles, paneres i un llarg etcètera de coses. > També tenim entès que abans com ara, la Benèfica col·labora amb altres entitats, parli’ns-en. Cal destacar la nostra participació i estreta col·laboració amb l’Associació de lluita contra el càncer ja que durant molts anys, un cop a l’any, ajudàvem a la AECC amb dues taules que recaptaven fons, una se situava al carrer Aragó / Meridiana i l’altra a la plaça de les Glòries. D’aquesta manera aconseguíem diners per a combatre aquesta malaltia. També hem apadrinat nens al Perú a través de la ONG Ajuda en Acció i per descomptat sempre hem estat al costat de la parròquia del Clot en la recollida d’aliments i roba.

> I dels famosos festivals de la Benèfica, què ens en pot dir? Era una de les opcions més importants per aconseguir els diners necessaris per tirar endavant la nostra tasca d’ajut a les persones més necessitades. Ho organitzaven i dirigien les meves filles Mariona i Teresita. Es tractava d’una mena de revista amb un fil argumental a partir del qual es feien tot tipus de representacions, sobretot musicals i en la quals els artistes col·laboraven desinteressadament. Ens aportaven molts ingressos, com ja he dit, i ens permetien tirar endavant tota la nostra activitat. > Més records? Especialment vull agrair a tots els socis de la Benèfica el seu suport i ajut econòmic, així com a totes les companyes de la secció que al llarg de 25 anys em van fer costat, tant elles com els seus marits i un record especial per al meu marit que sempre el vaig tenir ben a prop en aquesta generosa tasca. Vull fer esment que durant molts anys les meves filles també han estat membres de la junta de la Benèfica, així com la meva néta Mariona. I no oblidar que els meus néts col·laboren com a socis i actors en els festivals.

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

Ens acomiadem de la Maria després d’haver-nos transmès l’orgull d’haver compartit amb la seva família el treball més important de la seva vida: participar activament en la secció Benèfica Social.

7


> SECCIONS

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

DES DEL 1922 AL SERVEI DEL BARRI

8

www.mariacasasbiologa.es


> SECCIONS

SECCIONS

Us esperem a tots per disfrutar del joc del nostre gran equip F.C. Barcelona! Visca el Barça!

Celebrant els triomfs Per tal de celebrar els triomfs de la temporada passada, la Penya se’n va anar tot un cap de setmana amb alguns socis a Tossa de Mar. Es va allotjar en un hotel en pensió completa i es va dedicar a visitar tots els racons d’aquest bonic poble de la Costa Brava. La Penya Barcelonista Orfeó Martinenc va començar la temporada el mes de setembre amb el partit R. Sociedad – Barça amb una notable afluència de públic. El mes de desembre vam preparar la sala insonoritzada per veure el partit Reial Madrid – Barça, amb la victòria acostumada del Barça, i després el dia 18 de desembre es va organitzar la final del Mundial de Clubs a la sala de dansa, plena de gom a gom. En aquesta ocasió com que era un diumenge al matí, la penya va organitzar a la sala insonoritzada una festa infantil. Es va preparar un pica-pica per a celebrar la victòria del mundial de Clubs i les festes nadalenques amb els socis i simpatitzants blaugranes que cada diumenge ens acompanyen per veure els partits del Barça. El mes de gener vam veure els partits Espanyol-Barça i la copa del Rei, anada i tornada, contra el Reial Madrid. L’afluència de públic va fer que la sala quedés petita. El mateix està passant amb els partits del mes de febrer que cada cop congreguen més gent. La Penya aprofita aquest espai i ocasió per convidar a tots els socis de l’entitat a venir i compartir amb nosaltres una tarda o vespre de futbol i a més conversar, xerrar i gaudir d’uns moments de bon futbol i bon ambient amb la nostra companyia. Charo Adanero

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

PENYA BARCELONISTA ORFEÓ MARTINENC

9


> SECCIONS

CLOTEATRE

L’oci de la imaginació Sembla que tot estigui envoltat d’una atmosfera comuna que es diu crisi econòmica. I malgrat la pressió dels mitjans de comunicació, que ben segur són fidels a la realitat, el fet és que nomes es fa referència a l’economicisme, o com diria un primmirat, a l’economia monetarista. Però no tot afecta de la mateixa manera. Fins i tot quan venen mal dades, les adaptacions poden ser reconfortants. I es aquí on el panorama pot esdevenir enlluernador per a les entitats d’activitats de voluntariat com el nostre Orfeó Martinenc. Si els recursos escassegen per esmerçar-los en l’oci del consum, haurem de dirigir-los cap a l’oci de les sensacions, de la imaginació, d’explicar i escoltar als que tenim al voltant per saber què volen dir-nos en diferents llenguatges i per voler escoltar-los..., i el teatre és una via multicolor de molt agradables resultats. Estem començant a notar aquests efectes.Arriba nova gent i és el moment de saber incorporar-ne més, amb noves inquietuds, imaginació i il·lusió per assolir moments teatrals més plaents, tant per als actors com pels que es troben a l’expectativa sempre d’una cosa millor. I ho fem i ho farem des del resultat de les nostres humils, però il·lusionades mostres de treball.

> La Tabernera del puerto

> Nàufrags

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

La temporada ha pres la inèrcia d’anar estrenant les obres programades i el plaer del treball assolit ens reconforta de tot l’esforç esmerçat.

10

Volem involucrar a tot aquell, ja sigui de la casa o de fora, que cregui, de bona voluntat, que cultivar l’esperit és un camí millor per buscar la felicitat que el de l’oci de consum o que el del desig del consum que ja no podem assolir. Joaquim Campanyà i Carné

> L’Ocell blau


DIABLES DEL CLOT

> SECCIONS

Som els diables petitons! Aquest any els nens i les nenes de la secció de Cultura han volgut participar d’una manera especial a la Festa Major. L’Arnau els va proposar organitzar un correfoc protagonitzat pels diables més petits i la resposta no es va fer esperar: Ningú s’ho volia perdre!

Aquest Nadal també vam fer cagar el Tió a l’Orfeó.Va ser el passat 23 de desembre. Vam cantar nadales davant d’un pessebre ben especial que enguany hi havia a sobre del Tolc. El Tió va cagar regals per a tots els nens i nenes i vam aprofitar aquesta trobada de grans i petits de la colla per a desitjar-nos un feliç 2012. A reveure! Berta Mozas

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

El diumenge 13 de novembre, després del dinar de Festa Major, les nenes i nens de la colla van començar els preparatius. Van anar a buscar els vestits de diables i les forques, i van sortir junts mentre cridaven: “Som els diables petitons! Som els diables petitons!”. El “petit correfoc” va tenir lloc a la Meridiana amb una mica de foc i una gran dosi d’il·lusió. Els petits van gaudir molt amb aquest acte i els grans tampoc es van quedar curts. Tothom s’ho va passar d’allò més bé.

11


EL CARNAVAL Els Diables del Clot per Carnaval Un cop més els Diables del Clot van ser presents al Carnaval d’enguany. Van desfilar sota la pancarta de GREASE per tot el barri amb bon humor, ball i gresca des del passeig Maragall fins al Parc del Clot. Tota la secció va participar-hi: els grans, els joves i els més petits. Espi, Berta, Ot, Meritxell, Alex, Edu, Jordi, Alba, Carla, Arnau, Martina, Eva, Cristina i d’altres van fer pinya com és habitual i van conviure gratament amb la resta de comparses del barri.

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

Com cada any al carrer Rogent, un jurat implacable va emetre el veredicte sobre la millor comparsa. El resultat va ser el de menys perquè el millor havia estat la gresca i el bon ambient. Felicitats als Diables del Clot!

12


> SECCIONS

Fotos: Toni Galitó / Federació d’Ateneus de Catalunya.

L’espectacle Orfefoc, premiat La Federació d’Ateneus de Catalunya va otorgar a l’Orfeó Martinenc el Tercer premi en la categoria de Creativitat en Cultura Tradicional i Popular, en la 22a edició dels Premis Ateneus, a l’espectacle Orfefoc, realitzat amb motiu del Centenari de l’entitat pels Diables del Clot i l’Orfeó.

Cartell guanyador

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

El disseny d’en David Salvadores, membre de la secció de Cultura, del Cartell de Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa va ser el guanyador per a l’edició 2011.

13


> SECCIONS

> Mª Teresa Torra, al centre.

ESBART MONTSERRATÍ MARTINENC

65è Festival de Tardor L’ Esbart Montserratí Martinenc fidel a la seva tradició El passat 20 de novembre, dins d’una llarga tradició, l’Esbart Montserratí Martinenc va celebrar el 65è Festival de Tardor a la nostra entitat, acompanyats del grup Juventus de l’Esbart Maragall i de l’Esbart Gaudí. A la primera part, l’Esbart Maragall va ballar la Rapsòdia valenciana i el Contrapàs de Sant Genís. Per la seva part, l’Esbart Gaudí va interpretar La Caracola i el nostre Esbart, el Ball del vano i el ram i el Ball del pi de Centelles. A la segona part, l’Esbart Gaudí va ballar Danses de Vilanova i Tot caminant, l’Esbart Maragall, la Quadrilla de Martorell i nosaltres, els amfitrions, la Contradansa de Barcelona, que va posar punt final a l’acte.

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

En acabar l’acte, Esbart Montserratí Martinenc va demanar el reconeixement per al professorat dels tres

esbarts: Mª Dolors Pérez per part de l’ Esbart Maragall; Daniel Cester per l’ Esbart Gaudí i Jaume Rovira, Mª Teresa Llorca i Anna Mª Alcrudo pel Montserratí Martinenc. El passat diumenge 15 de gener a l’Auditori de l’ONCE es va celebrar el 25è aniversari de l’Esbart Sagrat Cor (1987-2012).Vam participar en la celebració juntament amb l’Esbart Espiga d’Or, dirigit per Pilar Delgado, l’Esbart Gaudí, dirigit per Daniel Cester, l’Esbart Gualba, dirigit per Ricard Capdevila, l’Esbart Juventus amb Mª Dolors Perez, l’Esbart Monistrol amb Pep Farrell i el nostre esbart amb Mª Teresa Torra. L’acte va servir d’homenatge a un esbart que ha actuat a nombrosos festivals, tant a Catalunya com a l’estranger on ha visitat ciutats com Zúric, Toulouse i Brussel·les. Ángel Morán

Bunyols de Quaresma i Mones de Pasqua

14

www.fornelias.com

C/ Freser, 90 i 110 08026 Barcelona tels. 93 455 61 76 93 435 8404


ESCOLA DE MÚSICA DE L’ORFEÓ MARTINENC

Concert de Nadal

LA CRUZ DEL SUR > SECCIONS ESCUELA DE DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS

Con la música a otra parte Cada viernes primero de mes, la sección de Danzas Folclóricas Argentinas La Cruz del Sur venimos organizando un recital artístico que hemos llamado Con la música a otra parte. Se trata de que artistas de toda índole, -músicos, cantantes, poetas, magos, bailarines...- tengan un espacio para expresarse. Se les otorgan los medios técnicos y durante un tiempo se “suben” al escenario para mostrar su arte.

Tots els nens i nenes van participar i fins i tot els més menuts van tenir les ganes i el coratge de pujar a l’escenari per mostrar una mica del que havien après. Uns van actuar com a solistes i van interpretar peces amb la guitarra, el violí i el piano, d’altres van actuar, acompanyats pel seu mestre, a quatre mans o amb dos instruments. I com a cloenda del concert van disfrutar de la Carlota Cerrillo i la seva veu. La Carlota va estar acompanyada de la petita orquestra de cambra dirigida pel Jorge Blengino, amb el piano de Diego Palacios, les guitarres de Laura García I Laura Palacios i la Carlota al violí I la veu. Podeu veure el video al següent enllaç http:// youtube/hXNhmMXIjQw o bé buscant Rolling in the deep Orfeo Martinenc a la mateixa pàgina de youtube. Tots, pares i alumnes, vam quedar molt contents de la vetllada i us avancem que per al final de curs, abans de l’estiu tornarem a fer un altre concert. Us animem a venir-hi! Luis Sánchez-Diezma

Esta experiencia se llama Open Mic, y son muy frecuentes en nuestra ciudad. Nosotros hemos tenido hasta el momento una muy buena recepción y hemos mejorado la oferta de artistas, ya que la calidad se ha ido superando hasta alcanzar verdaderas cotas de talento. El público, superagradecido, feliz... Normalmente dura el espectáculo unas tres horas, durante las cuales pueden beber una cervecita o unos vinos, acompañados de empanadas argentinas y los típicos chorizos criollos: choripan. La sala de danzas donde realizamos esta fiesta se está quedando pequeña. Intentaremos subir al Teatro, y al correr las butacas tendremos más comodidades para también bailar y mostrar las danzas que enseñamos en nuestras clases todos los lunes y martes. Como siempre, invitamos a todos los socios del Orfeo Martinenc a participar, como público o artistas.Todos tienen lugar en este evento. La entrada es gratuita, y en estos tiempos de crisis esto se agradece. ¡Les esperamos! Jorge Cozachcow ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

Aquest Nadal com tants d’altres vam celebrar el nostre concert de l’Escola de Música.

15


> SECCIONS

ORFEÓ MARTINENC CANT CORAL

BENÈFICA I SOCIAL

Concert de Nadal Dissabte 17 de desembre el cor de l’Orfeó va oferir el seu concert de Nadal a la parròquia de Sant Josep de Calassanç. Enguany l’acte es va revestir d’una gran sobrietat produïda per la tria del repertori que s’allunyava de les cançons convencionals i ens apropava a un Nadal antic, amb reminiscències precristianes. Sota la direcció de l’Antoni Trigueros, la mezzosoprano Marta Rodrigo i l’organista Sergi Mestres acompanyats del cor van interpretar El Cant de Sibil·la com a peça principal. L’amplitud i la presència d’una veu poderosa van farcir l’església de melodies medievals arabitzants i missatges apocalíptics conclosos pel batec contundent del timbal que sonà de la mà de la Marta Gras, membre dels Diables del Clot. Tot seguit, l’Antoni Trigueros ens conduí fins al Renaixement amb la interpretació d’unes composicions per a flauta de bec del músic holandès Jacob Van Eyck, que tenen com a singularitat l’aprofitament de la reverberació, que garanteix el mateix recinte litúrgic, per crear la sensació auditiva d’una duplicació dels instruments. Les darreres peces que van concloure la celebració apaivagaren l’esperit del públic remuntant-lo a melodies més recents com Santa Nit, amb la qual el cor aconseguí crear tot allò que té de màgic el Nadal. La vetllada es va acabar amb un sopar de germanor que encetava les celebracions nadalenques i acomiadava l’activitat del cor fins al gener.

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

Núria Berrio

16

Seguim treballant per al nostre barri Des d’aquest racó de la nostra revista us donem a conèixer la feina realitzada per la nostra Secció des de la darrera publicació. Del 10 al 24 de novembre de 2011 vàrem fer la Canpanya de recollida d’aliments per a persones necessitades. Vam obtenir una excel·lent resposta, posteriorment continuàrem amb el tradicional sorteig de la panera de Nadal per recaptar fons. El 8 de desembre de 2011 es va celebrar la festa de la nostra patrona, la Immaculada Concepció, amb la celebració de la missa a la Parròquia de Sant Marti del Clot, seguida d’un dinar de germanor al bar de l’Orfeó, en un bon ambient. En aquesta ocasió es varen rifar diferents regals donats per diverses persones i establiments, als quals reiterem el nostre agraiment. Finalment el 18 de desembre de 2011 vàrem gaudir de la Gala Lirica organitzada per Cloteatre, als quals agraïm la seva aportació en homenatge a la nostra Secció. Les nostres reunions amb la Coordinadora de Grup d’Acció Social del Clot-Camp de l’Arpa les continuem realitzant així com les diferents tasques socials: repartiment de lots, bolquers, roba, ajuts personals, atenció a nens sense recursos, visites a persones grans i donatius que han anat destinats com sempre als menys afavorits. Agraïm el suport de tots els socis i sòcies de la Benèfica i de totes les persones que ens ajuden amb la seva col·laboració. No perdem les forces per continuar treballant pel barri. Mariona Mombrú


PLAQUES DE CAVA

Continuem fent esment de les rutes que els correus o Porters de la Bústia de la Confraria portaven a terme a Catalunya: a Collbató hi havia el famós hostal de la Fumada, Igualada era un nucli postal i la de Tarragona – Castelló – València per Sitges. És curiós, però aquestes mateixes rutes continuen actualment com a ambulants de ferrocarril. L´adveniment de la Casa d´Austria va portar dificultats a la Confraria perquè els reis, possiblement ignorant l´organització postal del Regne d´Aragó, i veient que a la resta de l´Estat espanyol no hi havia res fet en matèria de Correus, varen encarregarne l´organització, amb caràcter de monopoli, a un estranger anomenat Francisco de Tassis, com a “Maestro de Postas e Correos de los Reynos de España”, tot perquè a Alemanya i Austria els Correus havien estat muntats pels Tassis. Aquests, en arribar a Espanya, varen implantar el seu propi sistema, pels beneficis que rebien amb l´exclusiva del servei postal i perquè entenien que si el Rei els nomenava “Maestros de Postas e Correos de los Reynos de España” també ho eren del Regne d´Aragó. Lògicament van trobar-se enfront la Confraria, que tenia el servei del Correu a tot Catalunya, Aragó i el Regne de València, i van començar una llarga lluita, amb litigis i maquinacions, abusos i maniobres amb el fi de posar sota la seva influència els Correus de la Confraria. Aquesta lluita va començar ja quan regnava Carles I, amb el primer hereu de la família Tassis, de nom Bautista. Amadeu Puchal

Col·leccionistes de Plaques de Cava

El passat dia 5 de novembre de 2011 es va celebrar la 17ª Trobada d’intercanvi de Sant Martí de Provençals, com sempre a l’auditori de la nostra entitat, l’Orfeó Martinenc. A part de les dues plaques commemoratives, es va editar una placa especial de l’escut de sant Martí. Aquesta placa ha tingut molta acceptació, és un motiu de tipus històric, ja que correspon a l‘escut de l’antic municipi de Sant Martí de Provençals, abans d’annexionar-se a Barcelona. Podem considerar aquesta trobada, a l’igual que les anteriors, tot un èxit. S’hi van apropar més de 200 persones , atretes per les bones referències que circulen entre els afeccionats a les nostres trobades de plaques. Posteriorment, abans de Nadal, el 17 de desembre de 2011 vam fer la 18ª Trobada. Amb motiu d’aquesta darrera trobada es va editar una placa especial de tiratge limitat amb el motiu de l’escut de Sant Andreu del Palomar. Aquesta nova placa dedicada al barri veí va tenir una molt bona acceptació com les dues plaques commemoratives de la trobada: una de l’Orfeó i l’altra dedicada a l’esmorzar. Aquestes plaques de l’”esmorzar” es donen com a obsequi a les persones que vénen al bar de l’Orfeó a esmorzar el matí corresponent de la Trobada, que se celebra sempre en dissabte. Donem les gràcies a tots per l’assistència i desitgem que aquest any sigui tan bo com l’anterior. Jaume Pérez

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

Organització dels correus a Catalunya Pinzellades històriques (4)

> SECCIONS

17


> SECCIONS

Per Joan Vintró

HISTÒRIES DEL BARRI

El carrer del Coronel Sanfeliu En temps de la primera dictadura del segle XX, van canviar els noms d’alguns carrers, i el del Coronel Sanfeliu va desplaçar el carrer de l’Ebre, situat entre el carrer del Clot i el d’Escultors Claperós. El coronel Sanfeliu fou cap de Voluntaris, destacat amb el general Prim, a la campanya d’Àfrica i es va significar a la batalla de Castillejos com a capità. A títol pòstum se li atorgà el grau de coronel. Fou nomenat fill emèrit i predilecte de Sant Martí de Provençals. El coronel Sanfeliu era nat en una de les cases del carrer de l’Ebre, al qual es va donar el seu nom l’any 1927. El carrer Coronel Sanfeliu doncs, té l’entrada pel carrer del Clot, a la cantonada amb aquest hi havia la casa on va néixer el Coronel Sanfeliu, just on ara hi ha una sucursal bancària; on estava col·locada una placa commemorativa del seu naixement. En una de les primeres cases del carrer tenen l’habitatge el matrimoni del Josep Casas i l’Anna Mª Bosch, ell és el delegat de l’Esbart Montserratí Martinenc de l’Orfeó Martinenc. Formen aquest esbart un grup de dansaires que mantenen, recuperen i difonen les danses catalanes, guiats pel seu delegat. Seguint avall, a mà esquerra, trobem el petit carrer Washington que queda tallat per l’entrada subterrània al pàrquing, del mercat del Clot, així com també per l’esplèndida façana posterior del mercat.

ORFEÓ MARTINENC MARTINENC REVISTA REVISTA 11 11 ORFEÓ

> L’actual seu del Banc de Sabadell, era la antiga casa on va néixer el Coronel Sanfeliu

18

Continuant avall, hi ha la llar del matrimoni Perfecte Ribalta i Rosa Comas, la casa on viuen fou construïda, segons targeta d’escala, l’any 1873. Els avantpassats de la Rosa , per línia materna, segons constància escrita, hi viuen des de l’any 1926 i es desconeixen dades anteriors escrites, però, per converses, podria ser que estrenessin la casa. El matrimoni té una llar neoclàssica natural , i dic natural, perquè durant tants anys s’ha anat vestint i decorant per decisions pròpies. Així com també el pati on es va plantar l’últim arbre de Nadal que l’Eduard Amat va portar a l’antic edifici de l’Orfeó, abans de l’enderrocament. El carrer és tranquil, sense gaire trànsit: s’hi viu sense estrés.


> AGENDA

DESTACAT

Toni Trigueros, Intèrpret, divulgador i professor de música

A la nostra ciutat, en Toni treballa amb el grup Música Reservada , que interpreta obres de polifonia renaixentista. Amb aquest grup ha fet molts concerts per tot Espanya des de fa més de 20 anys. Es tracta d’una tasca molt estable. Com a director de cor, treballa amb grups amateurs i aquesta activitat l’omple molt. També es dedica a la tasca de divulgador de la música entre adults, la qual cosa li agrada força. En aquests moments està duent a terme diversos projectes, un dels quals al Museu de la Música, al Foro, on prepara audicions per a adults: els ensenya a escoltari a gaudir de la música com a públic.

En l’àmbit de la música i de la cançó és intèrpret, divulgador i professor i es mou en aquestes tres vessants professionals des dels 21 anys fins als 44 sense interrupció. Va començar amb el grup L’Espiga de les Corts i posteriorment a l’Orfeó Català, com a amateur. Com a professor ha estat a l’Escola de Música de la Llagosta i de Cornellà, abans de presentar-se a oposicions per fer de professor de música a l’ensenyament secundari. En el camp de l’ensenyament en Toni hi disfruta de veritat, tant amb els alumnes de secundària on la música és una matèria del currículum que han de cursar com amb els adults a través de les audicions que ha dut a terme pertot arreu, en entitats públiques i privades. En aquest camp ell es veu com un mediador entre les persones i la música, ja que els ajuda a escoltar i a treure’n el màxim profit. Ángel Moran

MERCAT DEL CLOT Parades 80 al 85 i 90 al 91 Tel. 93 231 84 60 Especialistes en tot tipus de carns nacionals i importades. Menuts, elaborats i precuinats amb cuina pròpia

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

En Toni, el director de la coral de l’Orfeó Martinenc, és músic, flautista, cantant i professor. Ensenya música a l’Institut Picasso, a Ciutat Meridiana. Com a cantant tenor i músic treballa professionalment amb grups musicals d’aquí i de Bèlgica, que conreen principalment música del Renaixement i del Barroc.

19


> SECCIONS

AGENDA

> Divendres 23 de març, a les 22.30 h Nit de Jazz Organitza: Nit de Jazz > Dissabte 24 de març a les 18 h Òpera: Mozartmania A càrrec d’Operíssimo

> Dijous 1 de març, a les 17.30 h Conferència: El dolor A càrrec de la farmacèutica Anna Mª Parera Organitza: Passa-t’ho bé > Divendres 2 de març, a les 21.30 h Con la música a otra parte Organitza: Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas La Cruz del Sur > Dijous 8 de març, a les 17.30 h Conferència: El dolor A càrrec de la farmacèutica Anna Mª Parera Organitza: Passa-t’ho bé > Divendres 9 de març, a les 21.30 h > Dissabte 10 de març, a les 20 h > Diumenge 11 de març a les 18 h Teatre: L’Aniversari, d’Anthon Txekhov Direcció: Mª Carme Buxaderas i Gente bien, de Santiago Rusiñol Direcció: Núria Peidró Organitza: Cloteatre > Diumenge 11 de març, a les 11.45 h. Participació dels Gegants del Clot a la XIV Trobada de Gegants d´escola De Catalunya a l’Escola Virolai de Barcelona

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

> Dijous 15 de març, a les 17.30 h La Plena Organitza: Passa-t’ho bé

20

> Diumenge 18 de març Participació dels Gegants del Clot a les festes de Ullastrell > Diumenge 18 de març, a les 17.30 h Gala lírica en benefici de la secció Benèfica i Social, amb la col·laboració de Cloteatre > Dijous 22 de març Excursió a la Catalunya Central Organitza: Passa-t’ho bé

> Dijous 29 de març a les 17.30 h Cinema: Desiree Organitza: Passa-t’ho bé > Dissabte 31 de març, a les 18.30 h > Diumenge 1 d’abril, a les 17.30 h Sarsuela: La Canción del Olvido del mestre Serrano Direcció: Jordi Miralles. Direcció musical: Aníbal Gil Organitza: Cloteatre > Dijous 12 d’abril, a les 17.30 h Berenar: Dia de la Mona Organitza: Passa-t’ho bé > Dissabte 14 d’abril (matí) Participació de la Secció Benèfica i els Gegants del Clot a la recollida d’aliments de la Mona Solidària de la Pastisseria La Palma. > Dissabte 14 d’abril a les 19 h Concert de Primavera amb la Coral Ambrosio Cotes de Villena, Cor Jove de l’Orfeó Martinenc i Orfeó Martinenc Organitza: Orfeó Martinenc > Diumenge 15 d’abril a les 17.30 h Concert i ball de swing. Barcelona Big Blues Band > Divendres 20 d’abril, a les 21.30 h > Dissabte 21 d’abril, a les 20 h > Diumenge 22 d’abril, a les 18 h Teatre: Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter Direcció: Albert Gómez Organitza: Cloteatre > Diumenge 22 d’abril Els Gegants del Clot a les Festes de Mediona > Dijous 23 al 26 d’abril Excursió al Sur de França Organitza: Passa-t’ho bé > Divendres 27 d’abril a les 22.30 h Nit de Jazz


> AGENDA

+ INFO

> Dijous 3 de maig a les 17.30 h Xerrada: Història del barri A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa Organitza: Passa-t’ho bé

> Divendres 1 de juny a les 21 h Con la música a otra parte Organitza: Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas La Cruz del Sur

> Divendres 4 de maig, a les 21.30 h Con la música a otra parte Organitza: Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas La Cruz del Sur

> Divendres 1 de juny, a les 21.30 h > Dissabte 2 de juny, a les 20 h > Diumenge 3 de juny, a les 18 h Teatre: Pigmalió, de George Bernard Shaw, Joan Oliver Direcció: Montse Miralles Organitza: Cloteatre

> Dissabte 5 de maig Participació dels Gegants del Clot a la cercavila de Festa Major del Barri de Navas > Diumenge 6 de maig, a les 17.30 h Concert i ball de swing. Barcelona Big Blues Band > Dijous 10 de maig a les 17.30 h Berenar de primavera Organitza: Passa-t’ho bé > Divendres 11 de maig Participació dels Diables del Clot al Correfoc de la Festa Major del barri de Navas > Divendres 11 de maig, a les 21.30 h > Dissabte 12 de maig, a les 20 h > Diumenge 13 de maig, a les 18 h Teatre musical: Historietes, de Dagoll Dagom Direcció: Albert Gómez i Francesc Gómez Organitza: Grup Jove de Cloteatre > Dijous 17 de maig Excursió Organitza: Passa-t’ho bé > Divendres 18 de maig, a les 22.30 h Nit de Jazz Organitza: Nit de Jazz > Dijous 24 de maig a les 17.30 h Cinema: Eva al desnudo Organitza: Passa-t’ho bé > Divendres 25 de maig, a les 21.30 h > Dissabte 26 de maig, a les 20.30 h > Diumenge 27 de maig, a les 18 h Espectacle: Festa modernista Organitza: Cloteatre > Dijous 31 de maig La Plena Organitza: Passa-t’ho bé

> Dissabte 2 de juny Participació al Vermut Solidari (recollida d’aliments per a la gent del barri) > Dijous 7 de juny Excursió a la Comarca del Bages Organitza: Passa-t’ho bé > Dissabte 9 de juny, a les 18.30 h > Diumenge 10 de juny, a les 17.30 h Sarsuela: Don Joan de Serrallonga, d’Enric Morera Direcció: Montse Miralles. Direcció musical: Aníbal Gil Organitza: Cloteatre > Dijous 14 de juny a les 17.30 h Cinema Organitza: Passa-t´ho bé > Dissabte 16 de juny a les 19 h Concert de final de curs A càrrec de la Coral Icària, Cor Jove de l’Orfeó Martinenc i Orfeó Martinenc Organitza: Orfeó Martinenc > Diumenge 17 de juny, a les 17.30 h Concert i ball de swing. Barcelona Big Blues Band > Dijous 21 de juny, a les 17.30 h La Plena Organitza: Passa-t’ho bé > Dijous 28 de juny, a les 17.30 h Berenar: Coca de Sant Pere Organitza: Passa-t’ho bé > Divendres 29 de juny a les 22.30 h Nit de Jazz Organitza: Nit de Jazz > Dissabte 30 de juny Participació de l’Orfeó Martinenc al XIIIè Festival de Cant Coral de Villena (Alacant)

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

info@orfeomartinenc.cat www.orfeomartinenc.cat

21


> SECCIONS

PASSATEMPS

Per Toni Martínez Miró

El xeic i els dos beduins Cavalcaven pel desert dos beduïns camí de Bagdad quan van trobar un vell xeic tombat a terra, ferit, amb gana i assedegat. Els beduïns el van guarir i li van donar una mica d’aigua, i quan es va trobar més bé els digué que havia estat assaltat per un grup de lladres, els quals, després de robar-li tot, el van deixar mal ferit. El xeic va preguntar si portaven quelcom per menjar, i un beduí digué que encara li quedaven cinc pans i l’altre que en tenia tres. El xeic els hi digué que si compartien tots tres el menjar, en arribar a Bagdad els recompensaria amb 8 monedes d’or, i així ho van acordar.

SOLUCIÓ AL SUDOKU

Quatre dies més tard van arribar a Bagdad quan justament s’havien acabat de menjar els vuit pans entre els tres, i el xeic va agafar vuit monedes d’or i digué: • Donaré cinc monedes d’or a qui ha posat cinc pans, i tres monedes d’or a qui n’ha posat tres, d’acord ? • Em sembla un repartiment just, - digué el beduí que havia posat tres pans. • De just no en té res, - contestà l’altre beduí, - perquè si jo vaig posar cinc pans em corresponen set monedes d’or, i a qui en va posar tres, solament li correspon una moneda d’or. !

Per què va dir això aquest beduí ? Tenia raó o era un estafador ? Si penseu bé, podreu arribar a saber la resposta.

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS Mercat Municipal Fira de Bellcaire ELS ENCANTS VELLS DEL CLOT

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

Des d’un botó fins a un canó! OBERT DE SOL A SOL

22

Dilluns, dimecres, divendres i dissabtes

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT LA NOSTRA OFERTA Conjuguem el nou i el vell

PÀRQUINGS: Consell de Cent, Plaça de les Glòries,

Independència, Av. Meridiana, Gran Via METRO: Glòries, Clot BUS: 18, 33, 34, 43, 44, 48, 51, 54, 56, 62, 92

SUBHASTES dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí de MOBLES I TRASTOS VELLS. OFERTES PERMANENTS


No us perdeu:

MOZ ARTMANÍA,

a càrrec d’Operíssimo les 18 h dissabte 24 de març a CON LA MÚSICA A OTRA PARTE

Espai obert d’expr essió artística, 1r divendres de ca da mes a les 21 h, organitzat per Escu ela de Danzas Argentinas La Cruz del Sur

Amb el bon temp des, amanides fresques i varia i... no va carta d’entrepans els millors gin-tònics

ORFEÓ MARTINENC REVISTA 11

rfeó TresB, el bar s,denol’O vetats:

23


> La Tabernera del puerto

> SECCIONS

> Myriam Swanson, Barcelona Big Blues Band > Sunny Side Trio

> Festa Major, els Diables petitons

> La Cruz del Sur

info@orfeomartinenc.cat

www. orfeomartinenc.cat

revista 11  

revista 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you