Page 1

A6B688=>C6 E:GK:GH6 Hidg^VY^jcigVY^bZcid^cjcXa^bVY^deegZhh^dcZ CZhhjcdh[j\\ZVaaVbZY^dXg^i|

;Za^eZ=#8VkV ;ZYZg^XdYZa7Vgg^d


i^idaddg^\^cVaZ/:aVgiZ[VXideZgkZghd &..+!'%%-;Za^eZ=ZgcVcY‚o8VkVZ;ZYZg^XdK^cXZciZ7Vgg^d?^bZc‚o Ijii^^Y^g^ii^g^hZgkVi^# &..+!'%%-YZ\a^Vjidg^ Ijii^^Y^g^ii^g^hZgkVi^# eZgaÉZY^o^dcZ^iVa^VcV

E^VooVGddhZkZai!) )%&'(7dad\cV IZa$[Vm%*&'(',%' lll#XdbbV''#Xdb Z"bV^a/^c[d5XdbbV''#Xdb ^hWc.,-"--"--.+%")("' Y^gZo^dcZZY^idg^VaZ/9Vc^ZaZ7gdaa^ gZYVo^dcZ/>gZcZ7dooZYV!;gVcXZhXV<jZggV igVYjo^dcZ/:a^hV9Zb^Z8dbbV'' hXZaiVYZaiZhidZegdYjo^dcZ/<^VcajXV8dhiVci^c^ j[ÒX^dhiVbeV/8^co^VCZ\]ZgWdc X#cZ\]ZgWdc5XdbbV''#Xdb 8daaVcVOdY^VXd CZaaVhiZhhVXdaaVcV/ 9Vc^_ZaOZoZa_!Hjc8^in ?dZH^bdc?VX`@^gWn!GZVaAdkZ  HiVbeVVXjgVY^AVE^ZkZEda^\gVÒXV:Y^idgZK^aaVKZggjXX]^dhga \ZccV^d'%%.


AVbZbdg^V! fjZhidgdbVcod Manuel Vázquez Montalbán

BV bZbdg^V ƒ jc gdbVcod X]Z d\c^ ZhhZgZ jbV"

cd XjhidY^hXZ ^c jc bV\Voo^cd ^ciZg^dgZ Y^ Y^[ÒX^aZ adXVa^ooVo^dcZ#ÝjcgdbVcodX]ZgVXXdci^VbdVcd^ hiZhh^!fjVh^hZbegZXdcaÉV^jidYZ\a^Vaig^#9VabV" \Voo^cdYZaaVbZbdg^VZhXdcdgVXXdci^dgVa^dhXg^ii^ X]ZcZaiZbed]Vccd[dg\^Vidjc\ZcZgZaZiiZgVg^dZ jcV gVooV/ gdbVcod Z gdbVco^ZgZ# FjZhid eZgXdghd eZgŒ VeeVgZ g^Yjii^kd VaaV ajXZ YZaaV egdedhiV ZhiZ" i^XVY^;ZYZg^XdYZa7Vgg^dZ;Za^eZ=Zgc{cYZo8VkV gVeegZhZciViVYV AVbVXX]^cVeZgkZghV!jcgdbVc" od V [jbZii^ X]Z ji^a^ooV Y^kZgh^ eVig^bdc^ cVggVi^k^! YV fjZaa^ heZX^ÒXVbZciZ aZiiZgVg^ Òcd V fjZaa^ i^e^X^ YZaaVXjaijgVVjY^dk^h^kVZ^ceVgi^XdaVgZYZ^[jbZi" i^!XdbZaV[VXdai|Y^k^hjVa^ooVgZaVbZbdg^VigVb^iZ ÓVh]WVX`# H^VbdcZaYded\jZggV#AVbZbdg^Vh^ƒigVh[dgbViV ^cjcVbVXX]^cVVaadhiZhhdiZbedeZgkZghVZeZg^" XdadhV#>k^ci^g^jhX^gVccdVhdegVkk^kZgZhdadhZeZg" YZgVccdaVbZbdg^VdaVcVhXdcYZgVccd!kVaZVY^gZ hZ g^cjcXZgVccd VaaV adgd ^YZci^i|! hZ h^ dbdad\]Z" gVccd^ciZ\gVcYdh^^cfjZaaVBVYg^Y!iVcideZgX^iVgZ jcedhid!X]Z9{bVhd6adchdcZa&.)*b^hZ^ckZgh^ XdbZaVX^ii|ÆY^jcb^a^dcZY^XVYVkZg^Ç#K^hdcdYZ" hXg^iiZijiiZaZi^edad\^ZY^hdegVkk^hhjid!YVX]^kjdaZ idgcVgZ cZaaÉdbWgV YZaaÉdWa^d! V X]^ cdc ]V eZghd aV hjVgVWW^V!bVciZcZcYd^cVaiZgViZaZegdeg^Z^YZZVa XdheZiidY^jcediZgZX]Zh^ƒegZhdXVhV!XVkVaadZ e^hidaV#Jc^ciZaaZiijVaZb^cdgZg^ZhXZVhdegVkk^kZgZ Y^hZ\cVcYd[jbZii^Y^Xdchjbd!cZaadhi^aZY^GdWZg" id6aX{oVgnEZYg†c!X]ZVaadhiZhhdiZbedVaiZgVcd aZXdcY^o^dc^YZaaVgZVai|!bVg^egdYjXdcd[ViVabZc" iZ ad he^g^id Y^h\gZ\Vid YZa adgd VjidgZ# CZaaV BVX" X]^cVeZgkZghVh^XdbW^cVcdigZbdbZci^Y^kZgh^/aV gZVai|!^[jbZii^Y^hZ\cVi^YVaegdiV\dc^hiVZ^g^XdgY^ YZ^ eZghdcV\\^ eg^cX^eVa^! ^cigZXX^Vi^ Xdc aV gZXZciZ <jZggVX^k^aZ!X]ZXZgXVcdY^bjdkZgh^igVaÉZi^XVYZa"


aV gZh^hiZcoV Z fjZaaV YZaaV hdegVkk^kZcoV! X]Z ejŒ XdcYjggZVaigVY^bZcid#:cg^fjZ!^aY^hZ\cVidgZegd" iV\dc^hiV! cdc ]V aV [dgoV Y^ deedgh^ bV cdc kjdaZ cZVcX]Z k^kZgZ \gVo^Z Va igVY^bZcid0 Òc^hXZ fj^cY^ eZgYZh^YZgVgZaÉdWa^d!aVcdcbZbdg^V!eZgX]‚kjdaZ hdegVkk^kZgZ#>XdbeV\c^YZ\a^Vcc^YZaaVadiiVgZhj" hX^iVcdXdcaZWgVXX^ViZhZkZghdY^aj^eZgg^edgiVgad VaeVZhZYZaaVheZgVcoV!Zaj^XZgXVY^V[[gdciVgZfjZ" hidg^hX]^dhZcoVeZgYZgZaVY^\c^i|daVk^iV# AV aZiiZgVijgV Z ^a X^cZbV ]Vccd XZgXVid heZhhd Y^ g^XgZVgZfjZaaÉVibdh[ZgVYZaYded\jZggVX]ZgZhiZg| eZghZbegZaZ\ViVVaaVedZi^XVWZaa^hh^bV!V\gdYdaXZ Z ^c X]^VgdhXjgd YZaaV GZh^hiZcoV# 8dc ^a Xdcig^Wjid Y^;ZYZg^XdYZa7Vgg^dZ=Zgc{cYZo8VkV!^a[jbZiid Y^kZciVjcdhigjbZcidVahZgk^o^dY^fjZhiVedZi^XVZ ad[VVjca^kZaadhigVdgY^cVg^d!iVcidcZaXdY^XZheZX^" ÒXdYZa\ZcZgZfjVcidcZaaVXdZgZcoVYZaaViZbVi^XV XdbbZbdgVi^kVZXg^i^XVX]ZY|XdgedVa[jbZiid#B^ hdcd VaadciVcVid YV eVgZXX]^d iZbed YVaaZ bZgVk^" \a^ZYZ^[jbZii^heV\cda^!bVhdcd[Za^XZY^g^igdkVgZ =Zgc{cYZo8VkV!VeeVgiZcZciZVaXdaaZii^kd:a8jWg^ ZXdc^afjVaZ]dXdaaVWdgVidVkVg^ZejWWa^XVo^dc^cZa eZg^dYdY^igVch^o^dcZYVa[gVcX]^hbd!Xdh‡XdbZYZa 7Vgg^d!jcdYZ^XgZVi^k^YZaaV bdk^YV#Kd\a^dhdiida^" cZVgZ^aeVgi^XdaVgZ^ciZgZhhZY^fjZhiVegdedhiVYVa ejcidY^k^hiVYZaaVhigViZ\^VcVggVi^kV#DaigZVaaÉjhd YZ^iZbe^YdWW^VbdXdch^YZgVgZaVXdbW^cVo^dcZY^ egdedhiZhZb^di^X]ZY^[[ZgZci^VhZXdcYVYZaaZh^ijV" o^dc^ YZhXg^iiZ/ ^a YZchd X]^VgdhXjgd YZaaV k^iV gZVaZ cZaaV X^ii| ^c eZg^Xdad! ^a Y^hZ\cd X]Z g^heZXX]^V aV WVcVa^i|YZabdcYdYZ^[jbZii^igVY^o^dcVa^Y^EZYgd <job{cZ^abVakV\^d7Za^Va!ZaZdbWgZXdc[jhZYZa eVhhVid! igZ bdbZci^! igZ h\jVgY^! igZ Y^hZ\c^ eZg g^Xdhigj^gZjcVhdaVX^ii|/fjZaaVYZaaVbZbdg^V#AV cdhigV^ch^ZbZVfjZaaVYZ^egdiV\dc^hi^#


2*9743499*

A6 B688=>C6 E:GK:GH6 La città in pericolo - Primo capitolo -

FELIPE HERNÁNDEZ CAVA E FEDERICO DEL BARRIO

*((4*((4

(48&;:41*+&7*$

(-*(«´$

9.).(*3.*39*.1342* ).&1+43847.;*7&$

+*724)4;*8*.*;.*3.3*1;.(414 ;*14(*

3431«-4)*3:3(.&94.4,.:74

*

89&«':434


1&541.?.&8&5*;&(-*8.3&8(43)*;& 1&541.?.&8&5*;& )&1(&1?41&.4 (-*8.3&8(43)*;&)&1(&1?41&.4

,.7&9.

*82*99.1&).97*2&7*

343-&.8*39.94:37:247* (42*:35*9&7)4$

*37.6:*$

843489&94.4 2.´(&):94:3(&1&2&.4

343;4,1.4

&85*99&;&)4&57*3)*7* :34897&((.4

3*-&.&3(47& 5*724194$

+

8¸)42&3.)*;4(438*,3&7* *843424194.3).*974


;*).&24

5*747&-4+&9948414:3&;.,3*99&

- L’ARMA GIUSTA !A!!IATORE: VORREI UN BUON FU!ILE PER PES!ARE MERLUZZI. NEGOZIANTE: VORRÀ DIRE UNA !ANNA. !A!!IATORE: SI VEDE !HE LEI NON VA AL MER!ATO! ALTRIMENTI SI SAREBBE A!!ORTO !HE I MERLUZZI SONO ALLE STELLE!

5*7(-g3431&8(.5*7)*7* *;&.&1*994$2&,&7.)42&99.3& 9.&1?.*8*.5.¿.85.7&94

34;4,1.4;*)*7* 8*3*':994,.¿ :3«&197&&12*34

,


343842439*743431484

3431*5.&((.434$

6:*11&)*.2*71:??.343´2&1*2&6:*89«&197&

;477*.*;.9&7*&197.574'1*2. (431&(*38:7&

2&´)*19:994 .334(*39*

- RAGAZZA !OERENTE UNA SIGNORA: QUELLA DEV’ESSERE VEGETARIANA… LE PIA!!IONO SOLO I VE!!HI !ETRIOLI.

(42:36:*1&8(.&2. .19*254).5*38&7(.  *5&88.&24&)&1974

1484343´2*(-*)*;.(43;.3(*7* 2.89484142*99*3)43*.5&33.)*1+:3?.43&7.4 (-*1&,.:).(-*7¢

-

1&7.;.89&343;*3)* ´6:*894;*74$


(42*´&3)&9&(431«47(4$

9.-&3347.+.:9&94 .11&;474$

2&1.88.24

¨2*9743499*&88&88.3&94 )&2&1;.;*39.©

8.*).9.1&(*3&´57439&

*-&.5*38&94 &(48&+&7*$

1&7.;.89&;&8*257*5*,,.4 *-&334)*(.84).(-.:)*71&

2.-&3345&71&94).:3& (&8&*).97.(*).;&1*3(.& (-*+&+:2*99.).&;;*39:7&

*9:8&.+&7*.+:2*99.$

.

-&.)*994 6:&1(48&$

94((-*7¢574;&7(.


(48&8:((*)*$

8¸*37.6:*843489&94.4&:((.)*714

/48.9&

:3&8479&). 74'*794&1(²?&7

3.*39*(439.3:&&)472.7*

8*39. (-*3*).(.).5*)74,:?2²3(42*342* 5*7:35*7843&,,.4)*.+:2*99.$  :3&;;*39:7.*74.39*73&?.43&1*$

47&34354884894 '&99*3)4.9&55*9.

8:43&'*3*5*)74,:?2²3 9.´;*3:94.32*39*5*7,:?2²3 .1':434$

8¸

&%

La macchina perversa  
La macchina perversa  

comic book

Advertisement