Page 1

pinterest

เสนอ อาจารย์ประทานพร อุ่นออ จัดทาโดย นางสาวจิตตารณ์ วิริยารัมภะ รหัสนักศึกษา 540306406117


Pinterest คือ social network ที่มีจุดเด่นคือการสร้างกระดานส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็นาเรื่ องราวหรื อรู ปที่น่าสนใจนั้นไปปั กหมุดเอาไว้ ทั้งนี้การปั กหมุด (เรี ยกว่าการ Pin) เราสามารถที่จะค้นหาจากเว็บ, บุคคลที่เราติดตาม หากเจอสิ่ งที่ชอบเราก็สามารถจะ Pin เอาไว้ที่บอร์ดของเราได้ บางคนอาจจะใช้ Pinterest ไปทาอะไรที่มากกว่านี้ เช่น วางแผนเรื่ องการแต่งงานหรื อเก็บเมนูโปรดของตนเองเอาไว้ และที่สาคัญที่สุดก็คือ Pinterest คือแหล่งข้อมูล ใครจะเชื่อว่าแท้จริ งแล้วทุกรู ปภาพและความ เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน Pinterest เป็ นข้อมูลทางการตลาดชั้นยอด ทุกการเคลื่อนไหวไม่วา่ จะเป็ นการ pin, repin, comment หรื อ like แสดงให้เห็นพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้า ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้จะนาเราไปสู่ การคิดค้นและพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ แถมเรายังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้อีกด้วย นอกจากจะใช้ Pinterest เป็ นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและเก็บข้อมูลแล้ว เรายังสามารถใช้ เป็ นพื้นที่สาหรับสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้อีกด้วย วิธีการก็ไม่ต่างจากการใช้ Facebook และ Twitter เท่าไรนัก นั้นคือทาให้ผใู ้ ช้หรื อกลุ่มลูกค้ามา follow และสื่ อสารกันผ่านการ repin และคอมเม้นท์ และพยายามอัพเดทบอร์ ดและตอบคอมเม้นท์เป็ นประจา เพื่อให้เกิดการคลื่นไหวและการปฎิสัมพันธ์กบั ลูกค้าเสมอ เพราะคงไม่มีใครอยากตามบอร์ ดที่นิ่งร้างและไร้ชีวติ หรอก แล้วเราจะสร้างความโดดเด่นบน Pinterest ได้จริ งๆ หรื อ แน่นอนว่าทาได้ แม้วา่ จะรู ปภาพมากมาย หลายแสนรู ปก็ตาม เพียงแค่ทาตามวิธีต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ทั้งการสร้างบอร์ ดให้น่าสนใจจนมีผใู ้ ช้มา follow มากมายและการปั่ นกระแสความเคลื่อนไหว สิ่ งต่างๆ และเชื่อเถิดว่ารู ปภาพแสดงเอกลักษณ์ได้ มากกว่าที่คิด ทั้งสไตล์การถ่ายภาพและแสงมุม เมื่อนารวบเข้ากับเอกลักษณ์ของสิ นค้าก็จะยิง่ ทาให้สินค้าตัว นั้นโดดเด่นเตะตามากขึ้น และเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นบ่อยๆ ก็ทาใ้้หเ้ กิดการจดจาแบรนด์ของเรามายิง่ ขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้ลูกค้า คิดถึงเราเป็ นคนแรกเมื่อต้องการสิ นค้าประเภทนั้น และการเป็ นผูบ้ ุกเบิกใน Pinterest ก็จะยิง่ เพิ่มโอกาสใน การเป็ นผูน้ ากระแสได้อีกด้วย เช่นการสร้างบอร์ ดสิ นค้าสาหรับผูช้ าย แม้วา่ ผูใ้ ช้ Pinterest ส่ วนมากจะเป็ นหญิงสาว แต่แนวโน้ม ผูใ้ ช้งานชายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเราเป็ นกลุ่มแรกที่เริ่ มสร้างบอร์ ดให้เป็ นแห่งข้อมูลก่อนคู่แข่งราย อื่นๆ ก็อาจเพิม่ โอกาสที่จะดึงดูดผูใ้ ช้ชายเหล่านั้นมาเป็ นกลุ่มลูกค้าได้ง่ายๆ และด้วยคู่แข่งที่มีนอ้ ยนิด ก็จะยิง่ ช่วยให้เราโดดเด่นได้ไม่ยากเลย


Pinterest เป็ นสื่ อประเภท : Social Media ผู้ผลิต : โดย

Pinterest, Inc

newmedia,pinterest  

newmedia,pinterest

newmedia,pinterest  

newmedia,pinterest

Advertisement