Page 1

skype ประวัติ ผูส้ ร้างของ Skype แรกพบกันที่ Tele2 ซึ่งเป็ น บริ ษทั โทรคมนาคมสวีเดนที่พวก เขาทั้งลูกจ้าง ในปี 1999 พวกเขาวางใน resignations ของพวกเขาและตัดสิ นใจ ที่จะฟอร์มทีมพัฒนา Skype ก่อนถูกปล่อยออกมาในปี 2003 ทั้งสอง Zennström และ Friis มีอยูแ่ ล้วได้รับชื่อของตัวเองในปี 2001 สาหรับการ สร้างไฟล์ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้งานร่ วมกันที่เรี ยกว่า Kazaa, ซึ่งเป็ นหนึ่งในโปรแกรม ที่ดาวน์โหลดมากที่สุดในโลก

Skype คือ.... โปรแกรมส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ช่วยให้สาหรับ Voice over IP, และที่มีชื่อในภาษาพื้นเมืองทัว่ ไปสวีเดนหมายถึง"โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์"ถูกสร้างขึ้นในปี 2003 โดย Niklaz Zennström จากประเทศสวีเดน และ Janus Friis จากประเทศเดนมาร์ก นอกจากการส่ งข้อความบน Skype แล้ว จุดเด่นที่สาคัญของ Skype ก็คือ การ พูดคุยแบบเห็นหน้า หรื อที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า วีดีโอคอล (Video Call) แต่การจะ ใช้วดี ีโอคอลได้น้ นั เราจาเป็ นจะต้องมี Web Cam หรื อกล้องดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับ คอมฯ ของเราก่อน แต่ถา้ เป็ น Skype ผ่านโทรศัพท์มือถือ ก็จาเป็ นจะต้องมีกล้อง ด้านหน้าเช่นเดียวกัน

การทางาน Skype ก็คือการส่ งข้อความถึงเพื่อนๆ ด้วยกัน นอกเหนือจากการใช้วดี ีโอคอล (พูดคุยแบบเห็นหน้า) เราสามารถส่ งข้อความถึงเพื่อนๆ ผ่าน Skype นายสวิทย์ เบิกบาน 530309401820

สุวิทย์ เบิกบาน  

ส่งงานด่วน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you