Page 1

New mwdia เรื่อง blogger

จัดทาโดย นายจตุรพัฒน์ จตุโชคชัย 540305405970 เสนอ อ. ประทานพร อุ่นออ


สื่อใหม่คืออะไร?

New Media สื่อใหม่ คือ การรวมตัวของสื่อ มวลชนเดิ มอันได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อกลางในการ ทางาน ซึ่งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิต ตัดต่อ นาเสนอ สื่อใหม่ ยังรวมถึง การนาเสนองานในระบบ Interactive ต่างๆ นอกเหนือจากการนาเสนองานโดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่ อแล้ ว ยังมีการนาเสนอ งานทั้งด้าน CD-ROM, Interactive Television, Broadband, DVD ตลอดจนการนาเสนองานในนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมกันทางาน ระหว่างสื่อ( Media) และ เทคโนโลยี (IT)


ทิศทางและแนวโน้มของสื่อใหม่ต่องานข่าว พื้นฐานที่สาคัญของการเป็นนักข่าวทั้ง Print และ Online ก็คือ Good Writing, Good Interviewing, Good Reporting รวมทั้ง การคิดประเด็นข่าวที่เด่นและ ทันสถานการณ์ ดังนั้นนักข่าวที่พัฒนาทั้งเทคโนโลยีและงานข่าวจึงเป็น สิ่งที่จาเป็นต่ อ งานสื่อใหม่ เนื่องจาก New media ยังเป็นตลาดใหม่ในสายงานข่าว ทาให้รูปแบบการทางานยังอาศัยพื้นฐานการทา ข่าวแบบเดิม (Traditional) เป็นหลัก ผู้ที่ทาข่าวหนังสือพิมพ์ จะได้เปรียบในแง่การให้ข้อมูลข่า วสารแก่ ประชาชนที่ครบ องค์ประกอบ ของข่าว ในสังคมของ Knowledge-based Society, New Economy และธุรกิจก้าวสู่ E-Business สื่อใหม่ จะเป็นทิศทางที่สอดคล้องกั บสังคม และตอบสนองต่อผู้บริโภค ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ ที่รวดเร็ว ตรงจุดมุ่งหมาย Content ( เนื้อหา) ยังเป็น หัวใจหลักในการตัดสินใจในการเลือกบริโภค ข่าวสารของผู้อ่าน เสน่ห์ คือ คุณค่าของข่าว ( News Values) ข้อมูลข่าวสารที่แ ตกต่าง และมีมุมมองที่ใหม่ ซึ่งสื่อใหม่จะ ให้ความสด โดยเฉพาะ Breaking News Story, Unexpected Story, Sociocultural values โดยต้องสอดคล้องกับวั ฒนธรรมของผู้ บริโภคของแต่ละสังคมอย่างใกล้ชิ ด


สื่อใหม่ที่ น.ศ. ค้นคว้า http://www.blogger.com/


Blogger เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่จะช่วยให้คุณมีพื้นที่สาหรับเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณต้องการ ในลักษณะของ Webblog บริการเหล่านี้คุณสามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สาหรับคนที่อยากมี เว็บไซต์ส่วนตัว แต่ไม่อยากมีค่าใช้จ่าย blogger สามารถช่วยคุณได้ หากคุณต้องการใช้ blogger เพียงแค่ สมัคร Gmail ก็สามารถสร้าง blog ได้อย่างมากมาย นอกจากนี้การสร้าง blog ด้วย blogger นั้นเชื่อมโยงพื้นที่ เก็บรูปภาพเข้ากับ picasa ซึ่งเป็นบริการด้านภาพถ่าย ทาให้คุณมีพื้นที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรูปภาพที่ สัมพันธ์กัน

Webblog กับ Website ต่างกันอย่างไร 1. Website ต้องมี Domain Name และ Hosting เป็นของตนเอง และเสียค่าใช้จ่าย ส่วน Webblog นั้น เราสามารถสมัครใช้บริการได้ฟรี แต่เราต้องใช้ Domain ของผู้ให้บริการ Webblog นั้น ๆ อยู่ในชื่อ domain ของเราด้วย เช่น http://ninetechno.blogspot.com เป็นต้น 2. Website คุณสามารถสร้างรูปแบบของเว็ บไซต์ไ ด้เองมีความยื ดหยุ่น ส่วน Webblog นั้นมี Template ให้เลือก โดยการเขียน blog ก็จะมีโครงสร้างที่ตายตั วไม่ สามารถปรั บเปลี่ ยนได้มากนัก 3. Website หากคุณต้องการเขียนเองต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ห ลายภาษาอยู่พอสมควร แต่ Webblog คุณเพียงแค่เรียนรู้การใช้งานเล็กน้อยคุณก็สามารถใช้งานได้

Webblog ทาอะไรได้บ้าง 1. ทาเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว 2. ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องเว็บล่ ม 3. เขียนเรื่องราวต่าง ๆ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น 4. หารายได้กับ google เช่น การเขียนบทความ และนาโฆษณาของ google มาติดลง webblog ของ ตนเอง 5. ทาธุรกิจที่เรียกว่า E-commerce ก็พอจะใช้ได้อยู่บ้างครับ


นายจตุรพัฒน์ จตุโชคชัย 540305405970

นายจตุรพัฒน์ จตุโชคชัย 540305405970  

540305405970