Page 1

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ En relació a la situació dels funcionaris al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya Com és sabut, des fa ja més de dues setmanes els funcionaris al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya estan en vaga indefinida per reivindicar una àmplia plataforma reivindicativa que fa referència a aspectes no sols retributius i de condicions de treball, sinó també a aspectes que tenen molt a veure amb la qualitat del servei que es presta als ciutadans i ciutadanes i a garantir el seu caràcter públic i accessible a tothom. Els treballadors fan aquesta vaga també per rebutjar les retallades retributives sofertes per aquest col·lectiu imposades per l’actual Govern en aplicació de l’Acord de Govern 20/2013 de 26 de febrer, de reducció de les retribucions dels funcionaris de Justícia a Catalunya en una quantia equivalent a una paga extra. Els Pressupostos de 2012 prorrogats per al 2013 mitjançant el Decret 170/2012 de 27 de setembre no incloïen el personal de Justícia a Catalunya dins la relació d’administracions i institucions que l’article 34 defineix com a personal afectat per l’àmbit d’aplicació. Així resulta que la retallada retributiva que s’aplica a aquest col·lectiu al 2013 és superior en quantia a la practicada al 2012, el què implica un greuge respecte de la resta de funcionaris públics de Catalunya, que pateixen la mateixa retallada quantitativa que al 2012. Els cossos de funcionaris al servei de l’Administració de Justícia tenen un estatut jurídic propi regulat a la LOPJ 6/1985 d’1 de juliol, regulant entre d’altres la seva estructura retributiva de forma homogènia per al conjunt de l’Estat. La Llei Orgànica del Poder Judicial estableix les funcions que desenvolupen, coadjuvant l’exercici de la potestat jurisdiccional de jutges i magistrats com a poder independent de l’Estat i marcades per un grau de penositat i responsabilitat inherents a la complexitat dels procediments judicials i les diferents lleis que els regulen, el què determina les seves condicions de treball, regulades de forma específica a la Mesa de negociació del personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya. Els funcionaris de Justícia a Catalunya es troben en una situació de precarietat retributiva en relació al mateix personal de la resta de l’Estat, per tal com estan a la cua: són els pitjor retribuïts des de fa anys fins i tot sense tenir en compte aquestes retallades últimes aplicades pel govern de la Generalitat, tant més si es té en compte que Secretaris, Jutges i Fiscals que exerceixen a Catalunya no pateixen retallades retributives al 2013.

El Parlament de Catalunya insta al govern a:


PRIMER.- Que es reconegui l’especificat de la situació funcionarial i de les condicions de treball del personal al servei de l’administració de justícia a Catalunya i, en aquest sentit, es mantingui la necessària continuïtat de la Mesa de negociació del personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya, constituïda en data 6 de juny de 1.997 amb plena autonomia. SEGON.- Que adopti les mesures pressupostàries necessàries per compensar la pèrdua retributiva soferta l’any 2013 per als treballadors/es de l’Administració de Justícia. TERCER.- Que en els propers pressupostos per l’exercici 2014 no s’apliquin retallades retributives als treballadors/es de l’Administració de Justícia a Catalunya, com tampoc a la resta de personal al servei de l’Administració de Catalunya. QUART.- Que en el desplegament de la nova oficina judicial, a Catalunya es garanteixi el manteniment de la dotació de personal, en especial tenint en compte que el volum de càrregues de feina/assumptes judicials a Catalunya és dels més elevats de l’Estat i que no s’han creat nous òrgans judicials durant els últims anys. Aquest desplegament en cap cas pot suposar un nou empitjorament de les condicions retributives i laborals. CINQUÈ.- Fer l’esforç per negociar i arribar a un acord amb el Comitè de Vaga a la resta de punts que han estat el motiu de convocatòria de la vaga indefinida dels personal al servei de l’Administració de Justícia, per aconseguir finalitzar el conflicte existent.

Palau del Parlament a vint-i-cinc de setembre de 2013

Interpelaciópolitgral  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you