Page 1

GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Ensenyament Escola Josep Madrenys Vilobí d’Onyar

PREINSCRIPCIÓ CURS 2014/2015 Només han de fer la preinscripció els alumnes que començaran P3 al setembre del 2014 i els alumnes d'altres nivells, nous o que volen canviar de centre el curs vinent. Presentació de sol·licituds: de l’11 al 21 de març de 2014 al centre demanat en primera opció. Horari de secretaria: Matins : dilluns, dimecres, i divendres de 9 a 13 hores. Tardes : dilluns, dimecres i divendres de 15:05 a 16:00 hores. Divendres 21: de 9 a 11 hores. (La preinscripció es pot fer telemàticament però tant la documentació com el resguard de sol·licitud que haureu d'imprimir s'han de portar al centre demanat en primera opció en les dates i horaris indicats ).

Documentació: -

-

-

Sol·licitud omplerta (demanar a la secretaria del centre, al Departament d'Ensenyament, a l'Ajuntament o a la pàgina web:http://www.gencat.cat/preinscripcio). Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare i de la mare o dels tutors de l'alumne/a. Original i fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne/a, si en té. Si el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI cal presentar certificat o volant municipal de convivència (demanar a l'Ajuntament). En el cas que el domicili que es faci constar sigui el del lloc de treball, s'ha de presentar una còpia del contracte o un certificat de l'empresa, i en el cas de treballadors autònoms cal presentar original i còpia del model 036 (formulari censal d'alta a l'Agència Tributaria). Original i fotocòpia del llibre família o de la partida de naixement. Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a. Original i fotocòpia del carnet de salut (pàgina de les vacunes) o certificat mèdic oficial. 2 fotografies mida carnet ( amb el nom al darrera).

Si s'escau: -

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció. Certificat de discapacitat, igual o superior a un 33%, de l'alumne/a o de pares/tutors o germans/es del Departament de Benestar social o per l'ICAM. Informe o certificat mèdic per malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2014/2015 Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l'oferta de places Presentació de sol·licituds Barem (puntuació de cada família) Sorteig (quan no hi hagi prou places i es produeixin empats en el barem) Reclamacions Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions Publicar l'oferta de places definitiva Publicació de les llistes d'admesos Període de matriculació (Infantil, Primària i 1r. d'ESO)

5 de març 11 al 21 de març 1 d'abril 2 d'abril 2 al 4 d'abril 10 d'abril 6 de maig 15 de maig 10 al 13 de juny


Doc preinscripció curs 2014 15  
Doc preinscripció curs 2014 15  
Advertisement