Page 1

KN³kmμaFikaredIm,Ikare)aHeqñatedayesrI nigyutþiFm’enAkm<úCa ¬K>b>s>y¦ Committee For Free And Fair Elections In Cambodia (COMFREL)

TIsñak;karkNþal pÞHelx 138 pøÚv 122 sgáat;Twkl¥k; 1 x½NÐTYleKak raCFanIPñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa xumE®hVl COMFREL

Central Office: #138, St. 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh, CAMBODIA. P.O. Box 1145, Tel: (855) 23 884 150/12 942 019, Fax: (855) 23 883 750 E-mail: comfrel@online.com.kh, comfrel@comfrel.org or comfreladmin@online.com.kh, Site : www.comfrel.org

KN³kmμaFikarnayk ខុមែ្រហ្វល អនកឃ្លេំ មើល / អតថបទេលខ ៨៨

ៃថងទី ២៦ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១០

BOARD OF DIRECTORS

1.

elak Fn saray

Mr. THUN Saray

េសចក្ដី្របកសព័ត៌មន

RbFanKN³kmμaFikarnayk nigCaRbFan ADHOC 2.

elak suk sMeGOn

Mr. SOK Sam Oeun

GnuRbFanKN³kmμaFikarnayk nigCanayk CDP

ស្ដព ី ី របយករណ៍េវទិកស្តព ី ីករេបះេឆនត និង្របជធិបេតយយ កនងេខត្ត េសៀម ប ុ

elak ywm b:U GKÁehrBaØik nigCanayk CCPCR

3.

គណៈកមមធិករ

Mr. YIM Po

ខុមែ្រហ្វល

សហករណ៍ជមួយ

ខ/ប

្ត ញៃនអងគករ

សមគមករពរសិទិម ធ នុស

និងអភិវឌ ន៍

GñkRsI s‘un can;Esn smaCika nigCaRbFan KYA

សងគមសុីវ ិលេនេខត្តេសៀម ប

elak yg; KimeGg smaCik nigCanayk PDP-Center

និងជំេរឿនករពរសិទិធមនុស

elak muM sarin Mr. MOM Sarin smaCika nigCanayk HRCDO

េសរ ី និង្រតឹម្រតូវេនកមពុជ (NICFEC) បនេរៀបចំេវទិកស្តីពី ករេបះេឆនត និង្របជធិ

4.

Mrs. SUN Chansen

5.

Mr. YONG Kim Eng

6.

GñkRsI TIv saraeyt Ms. TIV Sarayet smaCika nigCashnayika WMC 7.

8.

kBaØa sy sara vDÆnI

Miss. SAY Sara Vathany

smaCika nigCanayika CWCC elak Kwm suvNÑ smaCik nigCanayk VIGILANCE 10. nayk LAC (NA) 11. nayk KKKHRO (NA) 9.

Mr. KIM Sovann

GñkRsI Bwg yk;ehob Ms. PEUNG Yok Hiep smaCika Ca\sSrCn Dignitary

12.

elak sWn Est Mr. SEN Set smaCik Ca\sSrCn Dignitary

13.

រួមមន

េនកមពុជ (ADHOC) អងគករកមពុជេដើមបីជួយ្រស្តីមនវ ិបត្តិ (CWCC) អងគករសមព័នធែខមរ

(LICADHO) អងគករសហករណ៍េដើមបីករអភិវឌ ន៍េន

កមពុជ(PADEK) និង គណៈកមមធិករអពយ្រកឹតយ និងយុតិ្តធម៌ េដើមបីករេបះេឆនតេ

បេតយយ (FOREDS) េនេខត្ដេសៀម ប ែដលមនសិកខកម្របមណ ១០០ នក់ ចូល រួម កនុងេនះមន ្រស្ដី ២០% មកពីសហគមន៍េផ ងៗ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន

ជីវករ/ពណិជជករ ម្រន្ដី ជករ សិស /និស ិត កសិករ ែដលមកពី្រកុង និង្រគប់្រសុក

កនុងេសៀម ប េដើមបីពិភក រកអនុ

សន៍ឲយ

ថ ប័នពក់ព័នធននេដើមបីែកលម្អករេបះ

េឆនត និងករអនុវត្តលទធិ្របជធិបេតយយឲយបនកន់ែតល្អែថមេទៀត។ េ

ក េយ៉ង វ ីរៈ នយក្របតិបត្តិៃនមជឈមណ្ឌលអប់រ ំចបប់ស្រមប់សហគមន៍

បនេធ្វើករចប់

រមមណ៍េទេលើបញ ្ហ ្របជធិបេតយយថ

«្របជធិបេតយយែដលល្អមន

វ ិធនចបប់ ែដលចបប់្រតូវែតេគរពទំងអស់គន ែដលចបប់្រតូវែតបងកលកខណៈឲយ្រសួល

ដល់សិទិធបេញចញមតិេនះ និងសិទិធមួយចំនួនេទៀតផងែដរដូចជ សិទិធទទួលបនព័ត៌មន សិទិធបេងកើតជសមគម ែដរ។ អនុ

និងសិទិធ្របមូ លផ្តុំែដលជែផនកមួយៃនេសរ ីភពបេញចញមតិផង

សន៍ស្រមប់បញ ្ហ សំខន់ៗរបស់សិកខកមរួមមន ករព្រងឹងករ្រគប់្រគង

កនុងករេចញទ្រមង់ ១០១៨ ឲយមនតម្លភព ករស្រមួលដល់ករែកទិននន័យអនកេបះ

េឆនត គណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆនត ែកលម្អ្របព័នធេបះេឆនត និងេសរ ីភព

TMB½r 1 én 8


ៃនករបេញចញមតិ និង្របមូលផ្តុំ េបើេទះបីមនករែខ្វងេយបល់េទេលើអនុ

សន៍ខ្លះក៍

យ។

តំ

ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី េ

កជំទវ ែក សុវណ្ណ រតន៍ មនេយបល់

ជំទស់កុងកររក ន ទុកទ្រមង់១០១៨ ប៉ុែន្តេសនើឲយេ្របើមេធយបយផ្តល់អត្តសញញណប័ណ្ណ ជំនួសវ ិញ។

សមជិក្រកុម្របឹក េខត្តេសៀម បមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ ឯកឧត្តម ចន់ សុផល បនមន្រប សន៍ថ «...ខញុំសូមគំ្រទអនុ សន៍ែដល្រកុមទីបួនបនេលើក េឡើងទក់ទងេទនឹងេសរ ីភពៃនករបេញចញមតិនិងេសរ ីភពៃនករ្របមូលផ្តុំ...»។ ចំែណកតំ

អនុ

ង្រកសួងម

ៃផទ េ

សន៍របស់េវទិកេទជូនថនក់ដឹកនំ

ក ្របក់ សំេអឿន បនែថ្លងថ «ខញុំនឹងពំនំ

អំពីករេបះេឆនតថនក់្រកុម្របឹក ឃុំ/សងកត់

គួរែតេ្របើ្របព័នធឯកត្តនម»។ េ

ក យង់ គិមេអង អនកស្រមបស្រមួលេវទិក និងជ្របធន មជឈមណ្ឌល

្របជពលរដ្ឋេដើមបីអភិវឌ ន៍ និងសន្តិភព បនសនយថ “អនុ េ

សន៍ែដលបនរកេឃើញ

យមចស់េឆនតទំងេនះ នឹង្រតូវបញូ ជ នដល់ម្រន្តី និងភគីពក់ព័នធននេដើមបីសិក

ពិចរ

េដើមបីែកលម្អឲយករេបះេឆនត

និង

និងករអនុវត្តលទធិ្របជធិបេតយយ្រប្រពឹត្តេទ

កន់ែតល្អែថមេទៀត”។ ជលទធផល េឃើញនូវអនុ ្រទនូវអនុ

្របជពលរដ្ឋជអនកចូលរួមកនុងេវទិកេនេខត្តេសៀម ប

សន៍ េហើយភគេ្រចើនេលើសលប់ (៨០% េទ ៩០%) បនេបះេឆនតគំ សន៍ទំងេនះ។ តំ

ង ្រស្ត េ

្របឹក េខត្ត ឯកឧត្តម ចន់ សុផល និងតំ បនទទួលយកអនុ យកអនុ អនុ

បនរក

កជំទវ ែក សុវណ្ណ រតន៍ សមជិក្រកុម ង្រកសួងម

ៃផទ េ

សន៍របស់មចស់េឆនតបនទប់ពីេវទិកផងែដរ

ក ្របក់ សំេអឿន េហើយសនយថនឹ ង

សន៍ទំងេនះេទពិភក បន្តេទៀត។ សន៍ទំងេនះដូចែដលបនភជប់មកជមួយ

្រតូវបនែចកជូនដល់សិកខ

កមទំងអស់កុងេវទិ ន ក ករេបះេឆនត និង្របជធិបេតយយ កលពីៃថងទី១១ ែខវ ិចឆិក ឆនំ

២០១០ កនុងេខត្តេសៀម ប។ េវទិកេនះបនករគំ្រទហិរញញវតថុ និងផ្តល់េយបល់បេចចក េទសពីកមមវ ិធីអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជជតិ (UNDP)។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទំនក់ទំនង៖ េ

ក ច័នទ

រ ិទធ អនកស្រមបស្រមួលែផនកព័ត៌មនខុមែ្រហ្វល ទូរស័ព៖ ទ ០១២ ៨៤៥ ២១១

TMB½r 2 én 8


TMB½r 3 én 8


អនុ ល.រ. ១

អនុ

សន៍

សន៍របស់មចស់េឆនតកនុងេខត្ត េសៀម ប ស្រមប់កំែណទ្រមង់្របព័នេធ បះេឆនត និង្របជធិបេតយយ

ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ

បញជ ីេឈមះេបះេឆនត និងករចុះេឈមះេបះេឆនត៖

ភគរយសេម្លង

រក ទ្រមង់ ១០១៨ េហយ ឹ ករ្រគប់្រគងបែនថម។ ី ្រតូវព្រងង

លុបបណ្ណ័ព័តម ៌ ន េហយ ី បន្តបត ិ បញជ ីេឈមះ អនកេបះេឆនត មភូមិ ។

ករចុះេឈមះេបះេឆនត បញឈប់ករេធ្វ្រី បតភ ំ ្របគល់ជូន គ .ជ.ប ជអនកចុះេឈមះ នង ី ពី ិ ូកមមេទ េសម ន ឬឃុ។ ិ មនករឃ្លេំ មល

អងគករសងគមសុវី ិល។ ្រតូវព្រងង ឹ សមតថភពម្រន្តី គ.ជ.ប ្រគប់លំ ប់ថនក់។ បញជ ីេឈមះអនកេបះេឆនត្រតូវផ ព្វផ យ

ម្របពនធអ ័ ុន ី េធែី ណត សុឌ ី .ី ..។

់ ត ័ ម ៌ នេ យ ប្តូរករយល័ យ ប្តូរេឈមះទី ង ំ ្រតូវផ្តលព ិ

ពទ យេបះេឆនតេ យបនចបស់ ី ក ី ែន្លងៃនករយល័ ិ

មខ ្ល ង ់ ត ័ ម ៌ ន ឹ ជមុននង ី ួនបនដ ិ ផ្តលព

គ.ជ.ប គំ្រទ ៧៨%

ស់។

មិនគំ្រទ ១៦%

ចូលរួមសេងកតករណ៍ ឬេធ្វស ី វនកមមេ យបនេទៀងទត់ មេពលេវ ចូលរួមសេងកតករណ៍េ យបនេទៀងទត់ មេពលេវ

សូមកុឲ ំ យេមឃុ ំ េមភូមិ េម្រកុម ម្រន្តន ី គរបល ្រសងេ់ ឈមះអនកេបះេឆនត កនុងៃថងេបះេឆនត

អងគករសងគមសុវី ិល

អនុ ទ ៧%

គណបក នេយបយ ជញធរមូល ្ឋ ន និងអនកអនុវត្តចបប់

គណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆនត សមសភព គ.ជ.ប គួរមនសមជក ួ ៗ ែដលមនអសនៈេនកនុងរដ្ឋសភ នង ិ ចំរះុ េចញមកពគ ី ណបក នេយបយនម ិ យ ិ

អងគករសងគមសុវី ិល េហយ ួ ៗ ី សមសភពេនះមនដូចគនេន្រគប់លំ ប់ថនក់ ៃន គ.ជ.ប។ មនមួយ រូប ៃនគណបក នម ី យ

រដ្ឋសភ និងរ ្ឋ ភិបល

គំ្រទ៨៦% មិនគំ្រទ១២%

TMB½r 4 én 8


ឬតំ

ករេ្រជស គណៈកមមធក យ ី េរសសមសភព ី ិ រេខត្តេរៀបចំករេបះេឆនត គណកមមកឃុេំ រៀបចំករេបះេឆនត នង ិ ម្រន្តក ី រយល័ ិ េបះេឆនត ជបនទុករបស់ គ.ជ.ប េ យមនករចូលរួមពី គណៈកមមករេ្រជស ី េរសមួ ី យ (ធនថឲយមនសមសភពចំរះុ )។

បេងកត ី អងគភពេសុប ី អេងកត ជបនទុករបស់ គ.ជ.ប េហយ ី ឲយមនមួយ្រកុមកនុងមួយេខត្ត)។ ី អេងកតចល័តមួយ (គណៈកមមករេសុប ករេ្រជស ជបនទុករបស់ គ.ជ.ប េ យមនករចូលរួមពី គណៈកមមករច្រមុះ។ ី េរសសមសភព ី

្របព័នេធ បះេឆនត

អនុប ទ២%

ង មកពស ួ មួយរូប។ បញចូ ល ថ ប័ន គ.ជ.ប េទកនុងចបប់រដ្ឋធមមនុញ។ ញ ី ងគមសុវី ិលចំនន

គ.ជ.ប

អជញធរមូល ្ឋ ន និងអនកអនុវត្តចបប់

ករេបះេឆនតថនក់ជតិ (រដ្ឋសភ) េ្រប្រី បពន័ស ធ មម្រត ថនក់មូល ្ឋ ន (ឃុ ំ សងកត់) េ្រប្រី បពនធឯ ័ កត្តនម។ ្របពនធេ័ បះេឆនតថនក់ជត្រិ តូវែបងែចក សន:

មរូបមន្តសម័យ អ៊ុន ក់។

ស្រមប់ពរី ឬ បី ណត្តេិ ទមុខេទៀត ្របេទសកមពុជគួរែតពច ិ រ

េឆនត។

អំពប ី ញជ ីេឈមះេបកខជនឯក ជយ កនុងករឈរេឈមះេបះ

ឲយមនចំនន ួ កូ ្រស្តី ៥០% េនកនុងបញជ ីេឈមះជេបកខជនឈរេឈមះេបះេឆនត របស់គណបក នេយបយនម ួ ៗ។ ី យ

េលក ួ កូ ្រស្តឈ ី ចំនន ី ទក ឹ ចត ិ ្ត នង ិ ជ្រមុញគណបក នេយបយឲយបេងកន ី រេឈមះេបះេឆនត ឲយបនយ៉ងតច ិ ចប់ពី ២០ %

រដ្ឋសភ និង រ ្ឋ ភិបល

គំ្រទ៩០% មិនគំ្រទ៦% អនុប ទ៤%

េឡង ក់ កនុងបញជ ីេលខេរៀងឆ្លស់គន ប់ពខ ី េទ េហយ ី ី ងេល។ ី

៉ ងយូរបំផុតពរី ណតិ្ត កនុងមួយជវី ិត ។ ណត្តរិ បស់នយករដ្ឋម្រន្តី ្រតូវែតកំណត់កុ ងរយះេពលយ ន

ចូលរួមជរំ ញ ុ ឲយមនចំនន ួ កូ

្រស្តី ៥០% េនកនុងបញជ ីេឈមះជេបកខជនឈរេឈមះេបះេឆនត របស់គណបក នេយបយ

នម ួ ៗ។ េលក ួ កូ ្រស្តឈ ី ចំនន ី យ ី ទក ឹ ចត ិ ្ត នង ិ ជ្រមុញគណបក នេយបយឲយបេងកន ី រេឈមះេបះេឆនត ឲយបនយ៉ងតច ិ ចប់ពី ២០ % េឡង ក់ កនុងបញជ ីេលខេរៀងឆ្លស់គន ប់ពខ ី ងេល។ ី ី េទ េហយ ី

យល់្រសបឲយមនចំនន ួ កូ ្រស្តី ៥០% េនកនុងបញជ េី ឈមះជេបកខជនឈរេឈមះេបះេឆនត របស់គណបក នេយបយ

នម ួ ៗ។ បេងកន ួ កូ ្រស្តឈ ក់ កនុងបញជ ីេលខេរៀង ី ចំនន ី យ ី រេឈមះេបះេឆនត ឲយបនយ៉ងតច ិ ចប់ពី ២០ % េឡង ី េទ េហយ ី ឆ្លស់គន ប់ពខ ី ងេល។ ី

គ.ជ.ប

គណបក នេយបយ

TMB½r 5 én 8


ណត្តេិ បកខភពនយករដ្ឋម្រន្តី ្រតូវែតកំណត់កុ ងរយះេពលយ ន ៉ ងយូរបំផុតពរី ណត្តិ កនុងមួយជវី ិត។

េសរ ីភពៃនករបេញចញមតិ និង្របមូលផ្តុំ

កំណត់នយ ៃនករបេញច ញមតឲ ិ មន័យ នង ិ ពនយល់ពកយ េសរភព ី ិ យបនចបស់ បទផ ព្វផ យព័តម ៌ នមន ិ ពត ិ ... ផ ព្វផ យឲយបនទូ វណ្ណៈ។

ស់។ ឧទហរណ៍ ៖ បទបរ ិ

យអំពេី សរភពៃនករបេញច ញមតិ ពេិ សសេទដល់ ជញធរ្រគប់លំ ប់ថនក់ នង ី ិ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់

គ ល់ករបេញច ញមតរិ បស់្របជពលរដ្ឋេទេលទ ី េង្វរី បស់បុគល

ករេចទ្របកន់។

ធរណៈ នង ថ ប័ន ិ

ធរណៈ ្រតូវេលក ី ែលង

ល់ករបេញច ញមតិ នង ិ សំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយ ី តប នង ិ ដេំ

ទន់េពលេវ ទី

ថនក់្រសុកផងែដរ។

ល់ករេធ្វប ី តុកមមេ យសន្តវិ ិធេី នទក ី ែន្លង

ចូលរួមជួយផ ព្វផ យឲយបនទូ ពលរដ្ឋ្រគប់វណ្ណៈ។

ធរណៈ

យឲយបន

រ ្ឋ ភិបល

គំ្រទ៨៧%

នេសរភព គួរែតបេងកត ី េន ី

មិនគំ្រទ៧%

ំ ឹ ង្រតម មួយ ្រតូវជូនដណ ជញធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។ ឹ

អនុប ទ៧%

យអំពេី សរភពៃនករបេញច ញមតិ ពេិ សសេទដល់ ជញធរ្រគប់លំ ប់ថនក់ នង ី ិ ្របជ

ល់ករបេញច ញមតរិ បស់្របជពលរដ្ឋេទេលទ គ ី េង្វរី បស់បុគល

ធរណៈ នង ថ ប័ន ិ

ធរណៈ ្រតូវេលក ី ែលងករ

ល់ករបេញច ញមតិ នង ី តប នង ិ ដេំ ិ សំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយ

េពលេវ

ះ្រ

រដ្ឋសភនិង

ំ នែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នង ន ចូលរួម។ ទី នេសរភព គួរែតបេងកត ី េនកែន្លងទ្រី បជុជ ី ិ មន ិ កំណត់អក

េចទ្របកន់។

រេករ ្ត ិ៍

ះ្រ

យឲយបនទន់

គ.ជ.ប

ជួយផ្តលក ់ រពភ ៃនករបេញច ញមតឲ ិ ក េលក ី រកំណត់នយ ិ មន័យ នង ិ ពនយល់ពកយ េសរភព ី ិ យបនចបស់

ស់។

អងគករសងគមសុវី ិល

TMB½r 6 én 8


ផ ព្វផ យឲយបនទូ ្រគប់វណ្ណៈ។

យអំពេី សរភពៃនករបេញច ញមតិ ពេិ សសេទដល់ ជញធរ្រគប់លំ ប់ថនក់ នង ី ិ ្របជពលរដ្ឋ

ល់ករបេញច ញមតរិ បស់្របជពលរដ្ឋេទេលទ គ ី េង្វរី បស់បុគល

ករេចទ្របកន់។

ធរណៈ នង ថ ប័ន ិ

ធរណៈ ្រតូវេលក ី ែលង

ល់ករបេញច ញមតិ នង ី តប នង ិ ដេំ ិ សំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយ

េពលេវ ទី

ះ្រ

ំ នែកបរ នេសរភព គួរែតបេងកត ី េនកែន្លងទ្រី បជុជ ី

ល់ករេធ្វប ី តុកមមេ យសន្តវិ ិធេី នទក ី ែន្លង

ធរណៈ

ថ ប័នរដ្ឋ នង ន ចូលរួម។ ិ មន ិ កំណត់អក

ំ ឹ ង្រតម មួយ ្រតូវជូនដណ ជញធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។ ឹ

ជួយផ្តលក ់ ពភ ៃនករបេញច ញមតឲ ី ក េលក ី រកំណត់នយ ិ មន័យ នង ិ ពនយល់ពកយ េសរភព ី ិ យបនចបស់ ផ ព្វផ យឲយបនទូ ្រគប់វណ្ណៈ។ ករេចទ្របកន់។

ធរណៈ នង ថ ប័ន ិ

ធរណៈ ្រតូវេលក ី ែលង

ល់ករបេញច ញមតិ នង ិ សំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយ ី តប នង ិ ដេំ

ទី

ស់។

យអំពេី សរភពៃនករបេញច ញមតិ ពេិ សសេទដល់ ជញធរ្រគប់លំ ប់ថនក់ នង ី ិ ្របជពលរដ្ឋ

គ ល់ករបេញច ញមតរិ បស់្របជពលរដ្ឋេទេលទ ី េង្វរី បស់បុគល

េពលេវ

យឲយបនទន់

ះ្រ

យឲយបនទន់

គណបក នេយបយ

ំ នែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នង នេសរភព គួរែតបេងកត ន ចូលរួម។ ី េនកែន្លងទ្រី បជុជ ី ិ មន ិ កំណត់អក

ល់ករេធ្វប ី ែន្លង ី តុកមមេ យសន្តវិ ិធេី នទក

ធរណៈ

ំ ឹ ង្រតម មួយ ្រតូវជូនដណ ជញធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។ ឹ

អនុវត្ត មករកំណត់នយ ៃនករបេញច ញមតឲ ិ មន័យ នង ិ ពនយល់ពកយ េសរភព ី ិ យបនចបស់ ផ ព្វផ យឲយបនទូ ្រគប់វណ្ណៈ។

យអំពេី សរភពៃនករបេញច ញមតិ ពេិ សសេទដល់ ជញធរ្រគប់លំ ប់ថនក់ នង ី ិ ្របជពលរដ្ឋ

ល់ករបេញច ញមតរិ បស់្របជពលរដ្ឋេទេលទ គ ី េង្វរី បស់បុគល

ករេចទ្របកន់។

ស់។

ថ ប័ន ធរណៈ នង ិ

ធរណៈ ្រតូវេលក ី ែលង

អជញធរមូល ្ឋ ន និងអនកអនុវត្តចបប់

TMB½r 7 én 8


ល់ករបេញច ញមតិ នង ិ សំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយ ី តប នង ិ ដេំ

េពលេវ ទី

ះ្រ

យឲយបនទន់

ំ នែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នង នេសរភព គួរែតបេងកត ន ចូលរួម។ ី េនកែន្លងទ្រី បជុជ ី ិ មន ិ កំណត់អក

ល់ករេធ្វប ី តុកមមេ យសន្តវិ ិធេី នទក ី ែន្លង

ធរណៈ

ំ ឹ ង្រតម ជញធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។ មួយ ្រតូវជូនដណ ឹ

TMB½r 8 én 8

FOREDS Press_SR_Final  
FOREDS Press_SR_Final  

ខុមែ្រហ្វល អនកឃ្លំេមើល / អតថបទេលខ ៨៨ ៃថងទី ២៦ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១០ េសរ ី និង្រតឹម្រតូវេនកមពុ ជ (NICFEC) បនេរៀបចំេវទិកស្តីពី ករេបះេឆនត និង្របជធិ...