Page 1


OXFAM NETHERLANDS


matika TMB½r buBVkfa ............................................................................................................................................................................... 1 Gnusasn_ .......................................................................................................................................................................... 3  esckþIsegçblT§plkarsegát ....................................................................................................................................... 5  karsegátsPa nigtMNagra®sþ .................................................................................................................................. 10  RkahVikTI 1³ KNbkS nigcMnYnGasn³EdlTTYl)ankñúgGaNtþiTI 4 ................................................................................... 10  RkahVikTI 2³ GayutMNagra®sþkñúgGaNtþiTI 4 .................................................................................................................. 11  RkahVikTI 3³ cMnYntMNagra®sþCab;fμI nigFøab;Cab;kñúgGaNtþiknøgmk ................................................................................. 11  1>  dMeNIrkarsm½yRbCMurdæsPaeBjGgÁ...............................................................................................................12  RkahVikTI 4³ PaKrytMNagra®sþtamKNbkScUlrYmRbCuMkñúgmYydgeFobeTAnwgcMnYntMNagra®sþcUlRbCuM........................... 13 

RkahVikTI 5³ PaKrytMNagra®sþtamKNbkSCamFümcUlrYmRbCuMkñúgmYydgeFobeTAnwgcMnYntMNagra®sþsrubKNbkS rbs;xøÜn.......................................................................................................................................................................... 13 1>1>karBiPakSa nigGnum½trebobvar³¼esckþIRBagc,ab;kñúgsm½yRbCMusPaeBjGgÁ ..................................... 14  1>2>karbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþkñúgsm½yRbCMueBjGgÁrdæsPa ........................................................... 17  RkahVikTI 6³ PaKrytMNagra®sþeLIgbeBa©jmtikñúgsm½yRbCuMeBjGgÁ nigcMnYntMNagra®sþeLIgbeBa©jmtitamKNbkS ...18  RkahVikTI 7³ PaKrytMNagra®sþeLIgbeBa©jmtikñúgsm½yRbCuMeBjGgÁeFobnwgtMNagra®sþsrubkñúgKNbkSrbs;xøÜn.........18  1>2>1> karbeBa©jmtiCabrimaNrbs;GñktMNagra®sþkñúgsm½yRbCMusPaeBjGgÁrdæsPa.......................... 20  RkahVikTI 8³ cMnYntMNagra®sþ nigry³eBlbeBa©jmti ¬KitCanaTI¦ tamKNbkSneya)ay............................................... 20  1>2>2> xøwmsarénkarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþtamKNbkSeFobnwgry³eBlsrub ........................21  RkahVikTI 9³ cMnYnnaTI nigPaKryénxøwmsarbeBa©jmti ¬GBüaRkwt viC¢man GviC¢man¦rbs;GñktMNagra®sþ ..........................22  RkahVikTI 10³ cMnYnnaTI nigPaKryénkarbeBa©jmtikñúgn½yGBüaRkwtrbs;GñktMNagra®sþtamKNbkS ............................ 23  RkahVikTI 11³ cMnYnnaTI nigPaKryénkarbeBa©jmtikñúgn½yGviC¢manrbs;GñktMNagra®sþtamKNbkS ............................. 23  RkahVikTI 12³ cMnYnnaTI nigPaKryénkarbeBa©jmtikñúgn½yviC¢manrbs;GñktMNagra®sþtamKNbkS ................................. 24  1>2>3> xøwmsarénkarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþeFobnwgry³eBlsrubrbs;KNbkS ....................... 24  RkahVikTI 13³ cMnYnnaTI nigPaKrykarbeBa©jmti GBüaRkwt viC¢man GviC¢man rbs;GñktMNagra®sþKNbkS smrgSúI ......... 24  RkahVikTI 14³ cMnYnnaTI nigPaKrykarbeBa©jmti GBüaRkwt viC¢man GviC¢man rbs;GñktMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa.. 25  RkahVikTI 15³ cMnYnnaTI nigPaKrykarbeBa©jmti GBüaRkwt viC¢man GviC¢man rbs;GñktMNagra®sþKNbkSCatiniym ........ 25  1>2>4> xøwmsarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþtamKNbkSeTAelItYGgÁ sßab½n nigcMnucepSg² .......... 25  taragTI1³ KuNPaBkarbeBa©jmtirbs;smaCiksPatamKNbkSneya)ayTaMgbIelIcMNucsMxan;²mYycMnYn ....................... 26  RkahVikTI 16³ cMnYnnaTIénkarbeBa©jmtieTAelIrebobvar³kMBugBiPakSa tamKNbkS .........................................................27 


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 buBVkfa

karsegátsPa nigtMNagra®sþ KWCaKeRmagmYyrbs;xumE®hVlEdl)anGnuvtþtaMgBInItikalTI 3. kñúgnItikalTI 3 knøgmk xumE®hVl )ancjr)aykarN_RbcaMEx nigRbcaMqñaMsþIBIlT§plsegátrbs;xøÜn cMeBaHsßab½nrdæsPa nig GñktMNagra®sþ. enAkñúgnItikalTI 4 enH skmμPaBenHenAEtbnþ edayxumE®hVl)anecjr)aykarN_segátsPa nigtMNagra®sþ RbcaMEx EdlkarsegátenHbnÞab;mkk¾viPaK nigcgRkgCar)aykarN_RbcaMqñaM. kñúgqñaMTI 1 énnItikalTI 4 énrdæsPaenH xumE®hVl kMNt;ykBIéf¶TI 24 kBaØa 2008 dl; 30 kBaØa 2009 enHk¾edaysarEtrdæsPanItikalTI 4 rbs;xøÜn )ancab;epþImdMeNIrkarRbCuMelIkTI 1 rbs;xøÜn enAéf¶TI 24 kBaØa 2008. kñúglT§plsegátsPa nigtMNagra®sþqñaMenH xumE®hVl)anepþateTAelIkarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþ enAsm½yRbCuMeBjGgÁ nig]bsKÁEdltMNagra®sþCYbRbTHkñúgkarbMeBjParkic©rbs;xøÜn. dMeNIrkarrbs;sßab½nrdæsPa pÞal;k¾RtÚvelIkykmkbgðaj ehIykarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþ k¾RtÚv)anbBa©ÚlCaEpñkd¾sMxan;mYyEdrenAkñúg r)aykarN_enH. CarYm skmμPaBtMNagra®sþ nigRBwtþikarN_epSg²EdlekIteLIgcMeBaHsßab½nrdæsPa nigGñktMNara®sþ RtÚv)an bBa©ÚlenAkñúgr)aykarN_lT§plenH. karviPaKeTAelIskmμPaBtMNagra®sþ®sþIdac;edayELkk¾RtÚv)anbgðajEdr. dUcenH RbCaBlrdæEdlCam©as;eqñatGaceRbIR)as;r)aykarN_enHedIm,IføwgEføg nigvaytémøskmμPaB tMNagra®sþTaMgkñgú sm½yRbCusM Pa nigkarcuHeTAmUldæan nigsßanPaB k¾dcU CabriyakasEdlekIteLIgcMeBaH GñktMNagra®sþ. eRBaHfa PaBCam©as;eqñat minRtwmEteRCIserIsGñktMNagrbs;xøÜnEtkñúgGMLúgeBle)aHeqñat[)anGñkEdleBj citþenaHeT b:uEnþk¾RtÚvtamdan nigsegátskmμPaBrbs;GñktMNagra®sþTaMgcenøaHeBlkare)aHeqñatpgEdr. vanwgnaMmk karseRmccitþ)anRtwmRtÚv enAeBle)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþelIkeRkay² nigBRgwgKNenyüPaB nigkarTTYl xusRtÚvrbs;GñktMNagraRsþ b¤KNbkSCab;eqñat. r)aykarN_enH k¾CaRbPBB½t’mand¾sMxan;sRmab;GñksikSa b¤GñkRsavRCavEdlTak;TinsPa nigGñktMNagra®sþpgEdr. kñúgkarviPaKlT§plsegátmYyqñaMenH xumE®hVl )anxitxMRbmUlTinñn½y nigB½t’manedIm,IviPaK nigerobcM r)aykarN_enHedayQrelICMhr GBüaRkwt nigminlem¥óg ehIyr)aykarN_enH k¾GacqøúHbBa©aMgBImtiRbCaBlrdæ Cam©as;eqñatpgEdr. TMB½r 1


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 xumE®hVl sUmEføgGMNrKuNcMeBaHGKÁelxaFikardæanrdæsPa smaCik smaCikamYycMnYn RBmTaMgGñk tMNagra®sþmYycMnYnEdl)anpþl;kic©shkary:agCitsñiT§kñúgkarpþl;B½t’manepSg²Tak;TinnwgskmμPaBrbs;xøÜn nig bgá[kargarsegátenHRbRBwtþeTAedayeCaKC½y. eTaHbIy:agNa kñúgkarcgRkglT§plsegátenH xumE®hVl k¾CYb]bsKÁmYycMnYnEdlCaktþararaMgdl;karTMnak; TMngrvagxumE®hVl CamYynwgtMNagra®sþ KW lixit nigÉksarEdlbBa¢ÚneTAGñktMNagra®sþtamry³rdæ)alsPa RtÚv)anGKÁelxaFikarBinitü nigGnuBaØateTIbGacbBa¢ÚnbnþeTAGñktMNagra®sþ)an ehIyCalT§pllixit b¤Éksar mYycMnYnmin)andl;édtMNagra®sþenaHeT. xumE®hVl manemaTnPaBCamYyRkúmkargarrbs;xøÜnebIeTaHbICaCYb]bsKÁmYycMnYnk¾eday k¾xMkñúgkartamdan segátkarN_ nigRbmUlB½t’maneTAtamviFIsa®sþEdl)ankMNt; ehIycgRkgr)aykarN_lT§plsegátsPa nig tMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 énnItikalTI 4 enHeLIg. smasPaBRkúmkargarcgRkgr)aykarN_enH rYmman elak sux BiTUrü elak kn sav:agS kBaØa lI ma:lIn elak eqg PkiIþ elak mI suPRta RBmTaMgGñksRmbsRmÜl elxaFikar nigbNþajraCFanI¼extþ rbs;xumE®hVlenATUTaMgRbeTs. CacugeRkay xumE®hVl sUmEføgGMNrKuNcMeBaHm©as;CMnYyCaeRcIn dUcCa EU, UNDEF/UNDP, Novib, Forum Syd, NPA Edl)anbnþCy Y KaMRT nig]btßmEÖ pñkhirBaØvtßsú Rmab;deM NIrkarkmμvFi sI egátsPa nigtMNagra®sþ RBmTaMgkarcgRkgkare)aHBumk< RmgÉksarenH.

Kl; bBaØa naykRbtibtþi énKN³kmμaFikarxumE®hVl

TMB½r 2


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 Gnusasn_

- rcnasm<½n§énkarRKb;RKgGMNacenAkñúgrdæsPaEdlmanEcgenAkñúgrdæFmμnuBaØ nigbTbBa¢aépÞkñúgrdæsPaKYrrkSa

karGnuvtþl¥énGaNtþimun²kñúgkarEbgEckGMNacrvagKNbkSkan;GMNac nigKNbkSCMTas;kñúgkardwknaMKN³ kmμkarnanaénrdæsPa. kñúgn½yrkSatulüPaBGMNacrvagKNbkSQñHeqñatTaMgGs; nigkñúgnamCasßab½ntMNag [lT§iRbCaFibetyüsRmab;kitþiysRbeTsCati rdæsPaRtÚvEbgEcktYnaTIdwknaMkñúgsParvagKNbkSTaMgGs; EdlmansmamaRttamGasn³rbs;KNbkSnImYy².

- bTbBa¢aépÞkñúgrdæsPaRbkar 48fμI ¬BIr¦ Tak;TgnwgkareLIgbeBa©jmtienAsm½yRbCuMeBjGgÁEdltRmÚv[ tMNagra®sþCasmaCikRkúmEdlmYyRkúmRtÚvmansmaCiky:agtic 10 rUbenaH )ankMBugEtkøayCaynþkarbiT semøgKNbkSEdlQñHGasn³ticCag 10 kñúgsPa. edIm,IFanaral;semøgrbs;GñktMNagra®sþmkBIRKb; KNbkSneya)ayRtÚv)anB¤ smaCiksPa nigKNbkSneya)ayTaMgGs;KYreFVIviesaFnkmμRbkarenH eday

RbeyaKcugeRkayénkfaxNÐTI 1 énRbkarenHdUrdak;fa KNbkSneya)ayNamanGasn³ticCagdb;Gac begáItRkúm)anmYysRmab;tMNagra®sþKNbkSrbs;xøÜn. karEklMGRbkarenH eFVI[RsbtamsμartIrbs; rdæFmμnuBaØmaRta 51 fμI EdlEcgfa {RBHraCaNacRkkm<úCa Gnuvtþneya)ayRbCaFibetyüesrIBhubkS.}

- RKb;esckþIRBagc,ab; b¤rebobvar³enAsm½yRbCuMeBjGgÁrdæsPasuT§EtRtÚv)anGnum½tedayKμankarEkERbxøwmsar b¤tamsMeNIrrbs;PaKIBak;B½n§mYycMnYnenaHeT. sm½yRbCuMeBjGgÁsPaeFVIeLIghak;dUcCaedIm,IRKan;EtGnum½t rebobvar³ b¤esckþIRBagc,ab;b:ueNÑaH. esckIþRBagc,ab;TaMgenaHRtÚv)anBiPakSaedjedalenAkñúgKN³kmμkar CMnajrbs;rdæsPa EdlCaTIkEnøgsRmab;pþl;Gnusasn_[esckþIRBagc,ab;kan;Etl¥EfmeTot. k¾b:uEnþ karBiPakSaenAkñúgKN³kmμkarCMnajrdæsPaKWeFVIeLIgedaysm¶at;. RbkarenH)aneFVI[plRbeyaCn_rbs;PaKI Bak;B½n§mYycMnYnRtÚv)an)at;bg. edIm,IFanaplRbeyaCn_rbs;RbCaBlrdæRKb;rUb KN³kmμkarCMnajrdæsPaRtÚv

ebIkcMhsRmab;RbCaBlrdæTUeTAcUlrYmsþab; nigsegát karRbCuMrbs;xøÜn. KN³kmμkarCMnajrdæsPak¾RtÚv GeBa¢IjGgÁkarsgÁmsuIvil shKmn_mUldæan EpñkÉkCn b¤PaKIBak;B½n§cUlrYmpþl;eyabl;elIesckþIRBagc,ab;¼ esñIc,ab; nigkarGnum½tTaMgLayNaEdlb:HBal;dl;BYkeK.

- karTTYl)annUvGtßbTrebobvar³ b¤esckþIRBagc,ab;munsm½yRbCuMeBjGgÁsPasmRsbmYy KWCaktþasMxan; sMrab;PaKIBak;B½n§ nigCMnajnanapþl;Gnusasn_eTAsmaCikrdæsPa b¤KN³kmμkarCMnaj. eTaHbIy:agNa karsegátbgðajfa GtßbTrebobvar³ b¤esckþIRBagc,ab;RtÚv)anEckpSayCasaFarN³dl;smaCiksPa EtenA eBlrdæsPaRbkasebIksm½yRbCuMeBjGgÁb:ueNÑaH ¬CaTUeTA 2-3éf¶ munéf¶RbCuM¦ EdlCaehtunaM[PaKIBak;B½n§ nigtMNagra®sþmYycMnYnminmaneBlRKb;RKan;sikSa. edIm,IFanasßab½nsPa Casßab½nmantmøaPaB nigtMNag

RbCaBlrdæ sßab½nrdæsPa CaBiessGKÁelxaFikardæanrdæsPa KYreFVIkarEckpSayGtßbTrebobvar³ b¤esckþI TMB½r 3


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

RBagc,ab;dl;tMNagra®sþRKb;rUbenAeBlesckþIRBagc,ab;enaHcUleTAKN³kmμkarCMnajrdæsPa. esckþI RBagc,ab;enH k¾RtÚvpþl;[PaKIBak;B½n§nanadUcCasßab½nÉkCn sgÁmsuIvil nigRbCaBlrdæ.l. enAeBlmankar esñIsuM. - GKÁelxaFikardæanrdæsPa KWCaTIkEnøgy:agsMxan;sRmab;karTMnak;TMngrvagm©as;eqñat nigtMNagra®sþ. eTaHbIy:agNa karsegáteXIjfa ynþkarbc©úb,nñrbs;GKÁelxaFikardæanEdltRmÚv[ral;lixit nigÉksarCUn tMNagra®sþ RtÚvmankarGnuBaØatBIGKÁelxaFikar eTIbGacbBa¢Ún[tMNagra®sþ)anKWCakarbegáInbnÞúkdl;GKÁ elxaFikar ehIyeFVI[Éksar b¤lixitmYycMnYnmin)andl;édtMNagra®sþEdlm©as;eqñatcg;pþl;[. edIm,IsRmÜl

dl;karTMnak;TMngrvagm©as;eqñat nigGñktMNagra®sþ ynþkarenHKYrRtÚv)anEkERbvij edayral;lixit nigÉksar nanaepJIeTAtMNagra®sþ qøgRtwmrdæ)alsPaRtÜtBinitü)anehIy ehIyebIBinitüfa Éksar b¤lixitepJICUn tMNagra®sþminmanpÞúk]bkrN_ b¤sarFatuxusc,ab; b¤eRKaHfñak;GIeT buKÁlikrdæ)alRtÚvRbKl;lixitenH[ tMNagra®sþ b¤dak;kñúgRbGb;sMbuRttMNagra®sþ.

- GKÁelxaFikardæanrdæsPaenAExkBaØa qñaM2009 )anecjesckþICUndMNwgmYykMNt;fa RbCaBlrdæEdlcg;cUl TsSnavimanrdæsPaRtÚvesñIsuMGKÁelxaFikardæanrdæsPa tamry³GaCJaFrmUldæanedaymankarbBa¢ak;eQμaH muxrbr nigGas½ydæan[)anc,as;las;. KN³kmμaFikarxumE®hVlyl;eXIjfa edIm,IsRmÜldl;karTMnak;TMng

rvagm©as;eqñat nigtMNagra®sþ RbkarenHKYrRtÚvlubecal edayGnuBaØat[RbCaBlrdæcUlkñúgrdæsPaeday mincaM)ac;manlixitBIGaCJaFrmUldæanenaHeT ehIyRbCaBlrdæeRbIRtwmGtþsBaØaNb½NÑ b¤b½NÑsMKal;xøÜnepSg² eTot)anehIy.

- kariyal½ytMNagra®sþenAtammNÐlraCFanI-extþ CaTIsxM an;sRmab;karTMnak;TMngm©as;eqñatkñúgmNÐl nig tMNagra®sþ. eTaHbIy:agNa karsegátbgðajfa kariyal½yenHenAextþmYycMnYnmindMeNIrkarenaHeT b¤ dMeNIrkarmineTogTat;. CagenHeTAeTot GñktMNagra®sþmYycMnYneBlcuHeTAmUldæanmin)aneTAkariyal½y tMNagra®sþ. dUcenH rdæsPaRtÚvbegáInsmtßPaB nigfvikasRmab;kariyal½ytMNagra®sþ nigCYsCulEklm¥

GaKarkariyal½ytMNagra®sþcas;²eLIgvij.

- GñktMNagra®sþminRtÚv)andkGP½yÉksiT§iedaysarkarbeBa©jmti b¤eyabl;rbs;xøÜn. maRta 5 énc,ab;sþIBI

lkçnþik³tMNagra®sþKYrEtRtÚveFVIviesaFnkmμedaylb;ecalkñúgn½yeFVI[RsbtamsμartIrdæFmμnuBaØmaRta 80.

TMB½r 4


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 esckþIsegçblT§plkarsegát

lT§plénkare)aHeqñatqñaM 2008 eRCIstaMgtMNagra®sþnItikalTI 4 KNbkSRbCaCnkm<úCa )anTTYlGasn³ 90 enAkñúgrdæsPa ¬b¤esμInwg 73° b¤RbEhl 3¼4 énGasn³kñúgrdæsPasrub¦. lT§plenH)an pþl;semøgelIsBIRKb;RKan;sRmab;KNbkSRbCaCnkm<úCakñúgkarebIksm½yRbCuMeBjGgÁGnum½tesckþIseRmc¼ rebobvar³nanakñúgrdæsParYmTaMgkare)aHeqñatpþl;esckþITukcitþdl;raCrdæaPi)al e)aHeqñateRCIserIsfñak;dwknaMrdæsPa kare)aHeqñatdk b¤RbKl;GP½yÉksiT§isPaBItMNagra®sþ karGnum½tesckþIRBag¼esñIc,ab;nana.l. cMENkKNbkSCMTas; KWKNbkS smrgSúI )an 26Gasn³ nigKNbkSsiT§iminusS)ancMnYn 3 Gasn³. KNbkSEdlcUlrYmCamYyKNbkSkan;GMNac KWKNbkS hV‘únsuinbuic nigKNbkSCatiniym ¬GtItKNbkS neratþmrNb£T§i¦ )anmñak; 2 Gasn³. lT§plrbs;xumE®hVleTAlIkarsegátsPa nigGñktMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬24 kBaØa 2008 dl; kBaØa 2009¦ énrdæsPanItikalTI 4 )anbgðaj[eXIjfa³ - rcnasm<½n§kñúgrdæsPa ³ enAkñúgqñaMTI 1 énkarsegátenH xumE®hVlsegáteXIjfa skmμPaB nigkarseRmccitþ épÞkñúgnanarbs;sßab½nrdæsPa ¬KN³kmμaFikarGcié®nþy_ nigKN³kmμkarCMnajénrdæsPa¦ RtÚv)aneFVIeLIgeday EtGñktMNagra®sþmkBIKNbkSRbCaCnkm<úCab:ueNÑaH. tYnaTIRbFan GnuRbFanTaMgBIrénrdæsPa RbFan nigGnuRbFan KN³kmμkarCMnajTaMg 9 rbs;rdæsPaRtÚv)ankan;kab;edaysmaCiksPamkBIKNbkSRbCaCnkm<úCaEtmYyKt; xN³EdlKNbkSCMTas;RtÚv)an[sßitenAeRkABIkargarépÞkñúgTaMgenH ¬karRbCuM nigkarseRmcrbs;KN³kmμkar CMnaj nigKN³kmμaFikarGciéRnþy_¦. - GKÁelxaFikardæanrdæsPa³ Rbkar 14fμIénbTbBa¢aépÞkñúgrdæsPaEcgfa :>>GKÁelxaFikardæan [rdæsPa ]enHTTYl

r:ab;rgnUvRKb;kic©karrdæ)al nigesvananaCUnrdæsPa nigKN³kmμkarTaMgGs;RBmTaMgTMnak;TMngepSg²eRkAsPa.}

eTaHbIy:agNa karsegát)anbgðajfa kñúgnItikalTI 4 enH karTMnak;TMngrvagm©as;eqñat nigGñktMNagra®sþ tamry³GKÁelxaFikardæanrdæsPahak;mansPaBBi)akCagnItikalmun² edayGKÁelxaFikardæanrdæsPa)anbegáIt nItiviFI b¤esckþIENnaMepSg²EdlmanlkçN³kariyal½yFibetyüsRmab;m©as;eqñatkñúgkarTMnak;TMngCamYytMNag rbs;xøÜn. ]TahrN_ ral;lixit nigÉksarepSg²EdlbBa¢Ún[smaCikrdæsPatamry³rdæ)alsPa nwgminRtÚv)an bBa¢ÚnteTAdl;GñktMNagra®sþenaHeT RbsinebIminmankarGnuBaØatBIGKÁelxaFikarrdæsPa. enABak;kNþalExkBaØa qñaM 2009 GKÁelxaFikardæanrdæsPa )anecjesckþICUndMNwgmYyniyayBIlkçxNÐnanaedIm,IcUlsegátkarN_sm½yRbCMu rdæsPaeBjGgÁ karcUlmkTsSnavimanrdæsPa nigTsSnkic©sikSaenAvimanrdæsPaEdlRtÚv)anGñktMNagra®sþ xøHyl;fa CakarrwtbnþwgsiTi§esrIPaBrbs;RbCaBlrdækñúgkartamdan nigTsSnaGñktMNagra®sþ nigsßab½nrdæsPa. TMB½r 5


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 - GP½yÉksiT§isParbs;GñktMNagra®sþ ³ kñúgqñaMsegátenH GP½yÉksiT§isParbs;tMNagra®sþKNbkSRbqaMg gayRsÜlnwgRtÚv)anBüÜr b¤dkCaTIbMput[EtmankaresñIsuMBItulakartamry³RksYgyutþiFm’. kñúgmYyqñaMenH rdæsPa EdlRKb;RKg nigsmaCikelIslb;mkBIKNbkSkan;GMNacRbCaCnkm<úCa )andkGP½yÉksiT§isPatMNagra®sþ KNbkSRbqaMgcMnYn 3 rUb edaysarEtbNþwgTak;Tgnwgbriharekrþ× EdlekIteLIgedaykarbeBa©jmtirbs;Gñk tMNagra®sþ. mankarriHKn;eTAelIkardkGP½yÉksiT§isPaBIGñktMNagra®sþfa smaCikrdæsPaPaKeRcInEdl)anelIk éddkGP½yÉksiT§isPaBIGñktMNagra®sþ KWKitEteTAelITRmg;c,b; ¬nItiviFI¦ Etmin)anKiteTAelIKtic,ab;enaHeLIy ehIykardkGP½yÉksiT§ienaHminRtÚv)aneFVIeLIgCasaFarN³enaHeT cMENkGñktMNagra®sþEdlRtÚv)andkGP½y ÉksiT§ienaHminRtÚv)anpþl;»kas[niyayenAkñúgsPaeBjGgÁedIm,IkarBarxøÜnenaHeLIy. - karedaHdUrGñktMNagra®sþ ³ edaysarEtc,ab;e)aHeqñatRbeTskm<úCapþl;GMNacdl;KNbkSneya)ay[man siT§iRKb;RKgtMNagra®sþrbs;xøÜntamry³kardUr dkb¤EtgtaMgCasmaCikrdæsPa. cab;BIeRkayeBlRbkassuBlPaB GñktMNagra®sþenAéf¶TI 24 ExkBaØa rhUtdl;cugqñaMsegátenH manGñktMNagra®sþsrub 29 rUb EdlsuT§EtmkBI KNbkSRbCaCnkm<úCaRtÚv)anedaHdUrecj. karedaHdUrGñktMNagra®sþmYycMnYnRtÚv)anBnül;ehtupldUcCamantYnaTI b¤tMENgenAkñúgsßab½nnItibBaØtþi xN³Edl karlaElg b¤karedaHdUrtMNagra®sþmYycMnYneTotminRtÚv)anBnül;ehtupleLIy. RbkarEdlc,ab;Ecg[smaCik PaBsPasßitenAkñúgkNþab;édKNbkSneya)ayrbs;xøÜnenaH KWBitCaeFVI[smaCiksPaminGacbMeBjtYnaTIxøÜn [)aneBjeljCaGñktMNagRbCaBlrdæTUTaMgRbeTsdUcEdlrdæFmμnuBaØ)ankMNt;enaHeT. - karRbCuMrdæsPaeBjGgÁ ³ karTTYl)anGasn³d¾eRcInenAkñúgrdæsParbs;KNbkSkan;GMNacRbCaCnkm<úCa )an eFVI[karRbCuMsPaeBjGgÁkñúgqñaMsegátenHRbRBwtþeTA)any:agrlUnedayminmanbBaðaxVHcMnYnkUr:um ¬2¼3 b¤ 50° ÷ 1 énsmaCikrdæsPaTaMgmUl¦ sRmab;RbCuMenaHeT ehIykarGnum½trebobvar³nanak¾ElgCa]bsKÁsRmab;KNbkS kan;GMNaceTotEdr. Tinñn½yxumE®hVlbgðajfa rdæsPa)aneFVIkarRbCuMeBjGgÁcMnYn 23dg1 ¬1 dg KWmanry³eBl 1 RBwk¦ edaykñúg 1dg manvtþmanGñktMNagra®sþcUlrYmCamFümcMnYn 99 rUb. xumE®hVlsegáteXIjfa tMNagra®sþEdlmantMENgkñúgraCrdæaPi)al ¬cMnYn 11rUb ¦ PaKeRcInkRm)ancUlrYmsm½yRbCuMeBjGgÁrbs;rdæsPa Nas;. - karBiPakSa nigGnum½tesckþIRBagc,ab;¼rebobvar³epSg² ³ kñúgkic©RbCuMeBjGgÁTaMg 23dg manreobvar³cMnYn 33. eTaHbIy:agNa rebobvar³EdltRmÚv[mankarBiPakSa nigGnum½tenaHmanEt 32 b:ueNÑaH. edayrebobvar³ mYyeTot KWCakareqøIybMPøWrbs;m®nþIraCrdæaPi)alcMeBaHGñktMNagra®sþ EdlmintRmÚv[mankarGnum½tGVIeLIy. eTaHbIy:agNa kñúgcMeNamrebobvar³TaMg 33 enaH karsegátrkeXIjfa manrebobvar³cMnYn 15 EdlrdæsPamin 1

enAkñúgr)aykarN_enH kMNt;karRbCuMmYydg esμInwgkarRbCuM 1 RBwk

TMB½r 6


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 ebIk[mankarBiPakSaenaHeT KWGnum½tykEtmþg. rebobvar³TaMg 15 enaH KWTak;Tgnwgkare)aHeqñatpþl;esckþITukcitþ dl;smaCikraCrdæaPi)al e)aHeqñateRCIstMagsmaCik GnuRbFan b¤RbFanKN³kmμkarCMnajrdæsPa karRbkasTTYl sÁal;tMNagra®sþfμI nigkardkGP½yÉksiT§isPaBItMNagra®sþCaedIm. ebIeFVIkarviPaKeTAelIsm½yRbCuM nigcMnYnrebobvar³EdlBiPakSa b¤¼nig Gnum½t )anbgðajfa rdæsPa kñúgkarRbCuM eBjGgÁmYydg CamFüm)anBiPakSa nig¼b¤Gnum½t rebobvar³)ancenøaHBI 1 eTA 2 rebobvar³. kñúgrebobvar³ TaMg33 Edl)anBiPakSa b¤¼nigGnum½trYmmanGtßbTc,ab; ¬esckþIRBagc,ab; nigbTbBa¢aépÞkñúgrdæsPa¦ cMnYn17 kare)aHeqñatpþl;esckþITukcitþ 15 nigkareqøIybMPøWenArdæsPacMnYn 1 elIk ¬karbMPøWenAsPaminmankarGnum½teT¦. edaysarEtKNbkSkan;GMNacmansemøgeRcInelIslb;enAkñúgrdæsPa ral;rebobvar³¼esckþIRBagc,ab;EdlesñIeLIg edayraCrdæaPi)al b¤smaCiksPamkBIKNbkSkan;GMNacsuT§EtRtÚv)anGnum½tedayKμanEkERbxøwmsareLIy ebIeTaHbIeBlxøHmankarTTUcBItMNagra®sþKNbkSCMTas;[mankarEktMrUvxøwmsarxøHk¾eday. kñúgqñaMTI1enH Kμanrebob var³NamYyEdlelIkeLIgkñúgsm½yRbCuMeBjGgÁrdæsPaminRtÚv)anGnum½tenaHeT minfa rebobvar³ b¤esckþIRBagc,ab; EdlkMBugBiPakSaenaHRtÚv)anCECkBiPakSaedaycRmÚgcRmaskñúgsßab½nsPak¾eday. enAkñúgkarBiPakSa nigkarGnum½tesckþIRBagc,ab;¼rebobvar³ xumE®hVlsegáteXIjfa GñktMNagra®sþhak;sßitenA kñúgbnÞat;neya)ay b¤CMhrrbs;KNbkSrbs;xøÜn CaCagCMhrCaGñktMNagra®sþEdlmanÉkraCü. enAeBlBiPakSa esckþIRBagc,ab; b¤ rebobvar³ GñktMNagra®sþKNbkSRbCaCnEdl)aneLIgbeBa©jmtiKWsuT§EtmanKMnitKaMRTrebob var³EdlkMBugBiPakSa ehIyenAeBlGnum½tRKb;tMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa EdlcUlrYmRbCuMsuT§Et)anelIkéd e)aHeqñatKaMRTrebobvar³. cMENkKNbkSCMTas;k¾dUcKñaEdr enAeBlEdlKNbkSrbs;xøÜnminKaMRTrebobvar³kMBug BiPakSa RKb;GñktMNagra®sþEdlcUlrYmRbCuM KWmin)ane)aHeqñatKaMRTeTAelIrebobvar³enaHeT. bTbBa¢aépÞkñúgrdæsPaEdltRmÚv[tMNagra®sþRtÚvbegáIt nigcUlrYmRkúmsRmab;karbeBa©jmti ¬kñúgmYyRkúmRtÚvman GñktMNagra®sþy:agtic 10 rUb¦ enAsm½yRbCuMeBjGgÁrdæsPa)aneFVI[tMNagra®sþmkBIKNbkSEdlmansemøgtic ¬ticCag10 rUb¦ minGacmanlT§PaBbegáItRkúmxøÜnÉg)an. CalT§pltMNagra®sþKNbkSh‘Vúnsuinbuic nigKNbkS Catiniym RtÚvcUlrYmenAkñúgRkúmbeBa©jmtiCamYyKNbkSRbCaCnkm<úCa. tMNagra®sþKNbkSsiT§imnusSEdlCa KNbkSCMTas;min)ancUlrYmCamYyRkúmbeBa©jmtiNaeLIy edayyl;eXIjfa mincg;[tMNagra®sþrbs;xøÜnsßitenA eRkamdMbUlrbs;KNbkSepSg. CalT§pl KμantMNagra®sþKNbkSsiT§imnusSNamYy)aneLIgbeBa©jmtienAkñúg sm½yRbCuMeBjGgÁrdæsPaenaHeTenAkñúgqñaMsegátenH. cMENkkarbeBa©jmtienAkñúgsm½yRbCuMeBjGgÁvij xumE®hVl segáteXIjfa kñúgkic©RbCuMTaMg 23dg Edl)an BiPakSa nig¼b¤Gnum½trebobvar³cMnYn33 mantMNagra®sþcMnYnEt 29rUb ¬esμInwg 24° énsmaCiksPaTaMg 123rUb¦ mkBIKNbkS cMnYn 3b:ueNÑaHeLIgbeBa©jmti)an 19elIk eRbIry³eBl 1 240 naTI ¬esμInwg 20em:ag TMB½r 7


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 40 naTI¦ xN³EdlGñktMNagra®sþEdlmin)anbeBa©jmtimanrhUtdl; 94rUb. enHmann½yfa enAkñúgkic©RbCuMkñúg mYydg GñktMNagra®sþ)anbeBa©jmtiCamFümeTAelIrebobvar³)anRbmaN 5 elIk¼dg EdleRbIeBlevlaCa mFümRbmaN 54 naTIb:ueNÑaH. CamYyKñaenHEdr KuNPaBénkarBiPakSa nigGnum½trebobvar³k¾kan;EtKYr[)armÖedaysarEtkarBiPakSa nig¼b¤ karGnum½t rebobvar³ 1 cMNayeBlCamFümEt 33naTI b¤mankarBiPakSaEt 3 elIk¼dg b:ueNÑaHkñúgcMeNam smaCiksPa. smaCiksPamkBIKNbkSCMTas;k¾Føab;)anelIkeLIgpgEdrfa tMNagra®sþKNbkSrbs;xøÜneBlxøH BuMsUvmaneBlevlaRKb;RKan;sikSaBIesckþIRBagc,ab; b¤rebobvar³EdlRtÚvBiPakSaedIm,Ipþl;Gnusasn_kñúgsm½yRbCuM eBjGgÁeT edaysarEtkarRbKl;GtßbT¼esckþIRBagc,ab;EdlRtÚvBiPakSaenaH maneBlevlaCitdl;eTAnwgéf¶RbCuM eBjGgÁrdæsPa ehIyedaysarEttMNagra®sþKNbkSrbs;xøÜnminEmnCasmaCik nigmantYnaTIenAKN³kmμkarCMnaj nana. dUcenH GtßbTénrebobvar³¼esckþIRBagc,ab;EdlRkúmtMNagra®sþrbs;xøÜnTTYl)an KWenAeBlEdl KN³kmμaFikar Gcié®nþy_rdæsPaseRmcdak;kñúgrebobvar³sRmab;RbCuMeBjGgÁ ¬CaerOyBI 2-3 éf¶munkarRbCuM¦. - kareBa©jmtirbs;tMNagra®sþenAsm½yRbCuMsPaeBjGgÁ ³ KN³kmμaFikarxumE®hVlsegáteXIjfa minmankar erIseGIgEpñkneya)aykñúgkarGnuBaØat[tMNagra®sþeLIgbeBa©jmtieTAelIRbFanbTkMBugBiPakSaenaHeT drabNa karbeBa©jmtienaHRsbeTAtamnItiviFI nigbTbBa¢aépÞkñúgrdæsPa. eTaHbIy;agNa RbFanGgÁRbCuMmþgmáal)anraraMgkar beBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþmkBIKNbkSCMTas;EdleBlxøHelIkeLIgBIbBaðaeRkARbFanbTkMBugBiPakSa. kñúgcMeNamtMNagra®sþTaMg 29 rUbEdl)anbeBa©jmtiry³eBl 1 240 naTI manGñktMNagra®sþmkBIKNbkS RbCaCnkm<úCacMnYn 18 rUb ¬esμInwg 20° éntMNagra®sþKNbkSenHsrub 90 rUb¦ smrgSúIcMnYn 10 rUb ¬38° énsmaCiksPaKNbkSenHsrub 26 rUb¦ nigKNbkSCatiniymcMnYn 1 rUb ¬kñúgcMeNam 2rUb¦. eTaHbIcMnYntMNagra®sþKNbkSsmrgSúIeLIgbeBa©jmtiticCagcMnYnKNbkSRbCaCnkm<úCak¾eday Etry³eBl tMNagra®sþKNbkSsmrgSúI)anbeBa©jmti KWeRcInCagtMNagra®sþdéTeToteday)aneRbIeBlevlaGs; 739 naTI ¬RbEhl 12 em:ag 19 naTI b¤ 60° énry³eBlbeBa©jmtisrubkñúgsPa¦. cMENktMNagra®sþKNbkSRbCaCn km<úCavij )anbeBa©jmtisrubcMnYn 462 naTI ¬RbmaN 8 em:ag¦ nigGñktMNagra®sþKNbkSCatiniym )anry³eBlEt 39 naTIb:ueNÑaH. - karcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþ ³ kñúgqñaMsegátenH B½t’manxumE®hVl )anTTYlbgðajfa manGñktMNagra®sþ y:agticcMnYn 98rUb ¬esμInwg 80° énGñktMNagra®sþsrub 123 rUb¦ mkBIRKb;KNbkS)ancuHmUldæansrub TaMgGs;cMnYny:agtic 1 018 elIk. b¤CamFümGñktMNagra®sþmYyrUb)ancuHmUldæansrubcMnYnRbmaN 10 dg kñúgmYyqñaM. karcuHmUldæanrbs;tMNagra®sþPaKeRcInepþateTAelIkarsYrsuxTukç EckGMeNay b¤sem<aFsmiT§plnana TMB½r 8


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 nigkarcuHBRgwgbNþajKNbkSrbs;xøÜn. cMENk karcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþedIm,IGnþraKmn_ KWmantictYc b:ueNÑaH KWEt 14 elIkb:ueNÑaH. kñúgcMeNamtMNagra®sþEdl)ancuHmUldæan manGñktMNagra®sþmkBIKNbkSRbCaCnkm<úCacMnYn 69rUb ¬esμInwg 77° éntMNagra®sþKNbkSenHsrub 90rUb¦ )ancuHmUldæansrub 822 elIk. b¤CamFümtMNagra®sþKNbkSenHmYyrUb )ancuHmUldæan)anRbmaN 12 elIk. tMNagra®sþKNbkSsmrgSúI )ancuHmUldæanmancMnYn 22 rUb ¬esμInwg 85° énsmaCikKNbkSenHsrub 26rUb¦ )ancuHmUldæansrubcMnYn 156 elIk b¤CamFümtMNagra®sþmYyrUb)ancuHmUldæan cMnYn 7elIk. KNbkSsiT§imnusSTaMgbIrUb)ancuHmUldæansrub 24elIk b¤CamFümmYyrUbcuH)an8elIk ehIyKNbkShV‘unsuinbuic)an 9elIk nigKNbkS Catiniym)an 7elIk. karcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþPaKeRcInepþateTAelImNÐlrbs;xøÜnEdlmansrub 875 elIk nigeRkAmNÐlEt 143 elIkb:ueNÑaH. eKalbMNgénkarcuHmUldæanrYmmankarsaksYrsuxTukç EckGMeNay nigsem<aFsmiT§plnana karcuHBRgwgépÞkñúg nigbNþajKNbkS karcuHGmdMeNIrdñak;dwknaMCaRkúm karcUlrYmevTika¼sikçasalasaFarN³ nigkarGnþraKmn_ edaHRsaybBaðanana.

TMB½r 9


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

karsegátsPa nigtMNagra®sþ ¬qñaMTI 1³ kBaØa 2008- kBaØa 2009¦

RbeTskm<úCa)aneFVIkare)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþelIkTI 4 ¬nItikalTI 4¦ rbs;xøÜnenAéf¶TI 27 Exkkáda qñaM2008. eTaHbIy:ag rdæsPanItikalTI 4 )ancab;epþImbnÞab;BIKN³kmraFikarCatierobcMkare)aHeqñat)anRbkas lT§plpøÚvkar ehIybnÞab;mksmaCiksPak¾)ancUlrYmkarRbCuMelIkTI 1 rbs;xøÜnenAéf¶TI 24 ExkBaØa qñaM 2008 edIm,IRbkassuBlPaBrbs;GñktMNagra®sþEdl)anCab;eqñat. KNbkSneya)ayEdl)anQreQraHRbkYtRbECgkare)aHeqñatqñaM 2008 mancMnYn 11 KNbkS k¾b:uEnþ lT§plpøÚvkarbgðajfa manKNbkSneya)ayEt 5 b:ueNÑaHEdlmanlT§PaBTTYlsemøgeqñatRKb;RKan;sRmab; Gasn³kñúgrdæsPa. RkahVikTI 1³ KNbkS nigcMnYnGasn³EdlTTYl)ankñúgGaNtþiTI 4 lT§ple)aHeqñatKWfa KNbkS RbCaCnkm<úCa )anTTYlGasn³ 90 enAkñúgrdæsPa ¬b¤esrInwg 73° b¤RbEhl 3/4 énGasn³ kñúgrdæsPasrub¦. lT§plenH )an pþl;semøgelIsBIRKb;RKan; sRmab;KNbkSenHkñúgkar ebIk sm½yRbCuMeBjGgÁGnum½tesckþI seRmc¼rebobvar³nana kñúgrdæ sParYmTaMgkare)aHeqñatpþl;esckþITukcitþdl;raCrdæaPi)al e)aHeqñateRCIserIsfñak;dwknaMrdæsPa kare)aHeqñatdk b¤RbKl;GP½yÉksiT§isPaBItMNagra®sþ karGnum½tesckþIRBagc,ab;nana.l. cMENkKNbkSCMTas; KWKNbkS smrgSúI )an 26Gasn³ nigKNbkSsiT§iminusSEdlCaKNbkSbegáItfrI )ancMnYn 3 Gasn³. KNbkS hV‘únsuinbuic )an2 Gasn³ nigKNbkSCatiniym ¬GtItKNbkS neratþmrNb£T§i¦ )an 2 Gasn³Edr.

TMB½r 10


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 RkahVikTI 2³ GayutMNagra®sþkñúgGaNtþiTI 4 GñktMNagra®sþkñúgnItikalTI 4 cMnYn enH PaKeRcIn KWmanGayucab;BI 50 qñaMeLIgeTAEdlmansrub cMnYn 103 rUb ¬esμInwg 84° éntMNagra®sþsrub¦. cMENk tMNagra®sþ EdlmanGayu eRkam 50 qñaM mkRtwm 30 qñaM manEt 20 rUb b:ueNÑaH. Gayu RkahVikTI 3³ cMnYntMNagra®sþCab;fμI nigFøab;Cab;kñúgGaNtþiknøgmk tMNagra®sþFøab; Cab;kñúgGaNtþimun² 81 rUb ¬66°¦³ - 1GaNtþi 29 rUb - 2 GaNtþi 23 rUb - 3 GaNtþi 29 rUb

tMNagra®sþEdlCab;kñúgnItikalTI 4 enH PaKeRcIn KWCatMNagra®sþEdlFøab;RtÚv)an eRCIstMagkñúgGaNtþiknøgmk. cMENk tMNagra®sþEdlCab;fμI manEt 42 rUb b:ueNÑaH esμInwg 34° éntMNagra®sþsrub. cMENk tMNagra®sþEdlFøab;CatMNagra®sþkñúgGaNtþi mun ¬cab;BI qñaM 1993¦mancMnYn 81 rUb ¬66° éntMNagra®sþsrub¦.

tMNagra®sþ Cab;fμI 42 rUb ¬34°¦

eRkayBIkarRbkaslT§plpøÚvkarEdltRmÚv[rdæsPanItikalTI 4 dMeNIrkar k¾Rsab;EtmanPaBcRmÚgcRmas eTAelIkarbegáItsPanItikalTI 4 enH enAeBltMNagra®sþEdlmanGasn³tic)anKMrameFVIBhika mincUlrYmRbCuM elIkTIdMbUgedIm,IbegáItsßab½nsPanItikalTI4enH. GñkxøH)anelIkeLIgedayeFVIkarbkRsayma®taxøHénrdæFmμnuBaØ nig c,ab;Bak;B½n§nanafa kareFVIBhikarrbs;KNbkS)ansemøgticnwgeFVI[KNbkSRbCaCnkm<úCaminmansemøgRKb;RKan; eLIyedIm,IdMeNIrkarsm½yRbCuMelIkdMbUg. eTaHbIy:ag KNbkSRbCaCnkm<úCa )aneFVIkarKMramvijedayeFVIkarbk RsayeTAelIrdæFmμnuBaØ nigc,ab;Bak;B½n§nanaEdrfa GñkEdlmincUlRbCuMelIkTI1 sRmab;sPanItikalTI 4 GacRbQm nwgkar)at;bg;Gasn³rbs;xøÜneTA[KNbkSQñHeqñatepSgeTot. TMB½r 11


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 CalT§pl rdæsPanItikalTI 4 )andMeNIrkarRbCuMelIkdMbUgrbs;xøÜnedaybnSl;nUvPaBcRmÚgcRmasTaMgTidæPaB neya)ay nigTidæPaBpøÚvc,ab;. kñúgr)aykarN_qñaMTI 1 nwgRtÚvrab;bBa©ÚlB½t’man nigTinñn½yTak;TgnwgrdæsPa nigtMNagra®sþEdlekIteLIgcab; BIExtula qñaM 2008 dl;ExkBaØa qñaM 2009. eTaHbIy:agNa edayrdæsPanItikalTI 4 )andMeNIrkarenAcugExkBaØa qñaM 2008 r)aykarN_enH k¾rab;bBa©ÚlRBwtþikarN_epSg²Tak;TgrdæsPa nigtMNagra®sþkñúgExkBaØaqñaM 2008 pgEdr. kñúgr)aykarN_enH nigpþl;enAB½t’man nigkarviPaKeTAelIlT§plEdlsegþtrYmmansm½yRbCuMrbs;rdæsPa nigskmμPaBrbs;tMNagra®sþnImYy²enAeRkAvimanrdæsPa. B½t’manepSg²Tak;Tgnwgsßab½nrdæsPa nigtMNagra®sþ k¾RtÚv)anbgðaj nigviPaK.

1> dMeNIrkarsm½yRbCMurdæsPaeBjGgÁ rdæFmμnuBaØRbeTskm<úCa)ankMNt;fa rdæsPaeFVIkarRbCuMsamBaØBIrdgkñúgmYyqñaM ehIysm½yRbCuMnImYy²man ry³eBly:agtic 3 Ex. kñúgkrNIminsßitenAkñúgcenøaHénry³eBlkarRbCuM rdæsPaGacekaHRbCuMvisamBaØ)antam sMNUmBrBIRBHmhakSRt b¤esckþIesñIBInaykrdæm®nþI b¤BIsmaCikrdæsPacMnYnmYyPaKbIy:agtic. kñúgkrNIRbCuM visamBaØ rebobvar³Cak;lak;RtÚvpSaydl;RbCara®sþCamYynigéf¶kMNt;RbCuM. rdæFmμnuBaØk¾)ankMNt;Edrfa karRbCuMrdæsPaRtÚveFVICasaFarN³. k¾b:uEnþk¾ebIkpøÚv[mankarRbCuMsm¶at;)an tam karesñIsuMBIRbFan b¤smaCikcMnYnmYyPaKdb;y:agtic BIRBHmhakSRt b¤BInaykrdæm®nþI. edayELkkUr:umsRmab;karRbCuMrdæsPaEdlykCakar)anKWRtÚvkarkUr:umelIsBI BIrPaKbI ¬82 rUb¦éncMnYn smaCikrdæsPasrub sRmab;karGnum½tTaMgLayNaEdltRmÚv[ykmtiPaKeRcIn BIrPaKbI éncMnYnsmaCikrdæsPa TaMgmUl. nigkUr:umelIsBIBak;kNþal ¬62 rUb¦ sRmab;karGnum½tTaMgLayNaEdltRmÚvykmtiPaKeRcIndac;xat éncMnYnsmaCikrdæsPaTaMgmUl. lT§plsegátkñúgqñaMenH)anrkeXIjfa rdæsPa)anebIksm½yRbCuMeBjGgÁcMnYn 2 elIk Edlmankic©RbCuMcMnYn 23 dg ¬23RBwk¦. kñúgenaHsm½yRbCuMsamBaØcMnYn 2 elIk ¬elIkTI 1 BIEx kBaØa - FñÚ 2008 nigelIkTI 2 BIExemsa-mifuna 2009¦ edaysm½yRbCuMmYyelIk²sßitenAkñúgcenøaH 3 Ex. cMENkkarRbCuMvisamBaØcMnYn 2 dg ¬manry³eBl 2 RBwk¦ RtÚv)aneFVIenAEx mIna nigsIha qñaM 2009. kñúgkarRbCuMTaMg 23 dgenaH rdæsPa)aneFVIkarRbCuMCasaFarN³cMnYn 22 dg nig 1 dg)aneFVIkarRbCuMsm¶at; tamkaresñIsuMrbs;RbFanrdæsPaedIm,IdkGP½yÉksiT§iGñktMNagra®sþmkBIKNbkSRbqaMg. TMB½r 12


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 enAkñúgqñaMsegátTI1 enH rdæsPamin)anCYb]bsKÁxVHkUr:umsRmab;karRbCuMrbs;xøÜnenaHeT minfaRtÚvkarsemøg elIsBI 2¼3 b¤50° énsmaCiksPaTaMgmUlenaHeT eRBaHkñúgkarRbCuMmYydgmanvtþman GñktMNagra®sþcUlrYmRbCuM CamFümRbmaN 80° ¬esrInwg 99¦ rUbénsmaCiksPasrub. RkahVikTI 4³ PaKrytMNagra®sþtamKNbkScUlrYmRbCuMkñúgmYydgeFobeTAnwgcMnYntMNagra®sþcUlRbCuM ¬CamFüm99 rUb¦ ebIeRbobeFobeTAnwg cMnYntMNagra®sþ Edl)ancUlrYmRbCuM ¬CamFüm 99 rUbkñúgmYydg¦ tMNagra®sþ KNbkS RbCaCnkm<úCamanvtþ 77° KNbkS smrgSúI 18° KNbkS siT§imnusS hV‘únsuibuic nigCatinym 5°. PaKry enHbBa¢ak;BIsmamaRteTAnwg Gasn³ EdlKNbkSneya)aynImYy²man semøgenAkñúgrdæsPa EdlKNbkSRbCaCnkm<úCaman73° KNbkSsmrgSúI21° KNbkSsiT§imnusS hV‘únsuinbuic nigCatiniymrYmKñaRbEhl 6°. xumE®hVlsegáteXIjfa tMNagra®sþEdlmantMENgkñúgraCrdæaPi)al ¬cMnYn 11rUb ¦ PaKeRcInkRm)ancUlrYm sm½yRbCuMeBjGgÁrbs;rdæsPaNas;. RkahVikTI5³ PaKrytMNagra®sþtamKNbkSCamFümcUlrYmRbCuMkñúgmYydgeFobeTAnwgcMnYntMNagra®sþsrubkñúgKNbkSrbs;xøÜn kñúgenaH vtþmantMNagra®sþmkBIKNbkS RbCaCnkm<úCamanCamFümRbmaN 76 rUb ¬b¤ esrInwg 84° énsmaCiksPaKNbkSenHsrub 90rUb¦. cMENktMNagra®sþ KNbkSsmrgSúICa mFümmancMnYn 18 rUb ¬esrInwg 67° én smaCiksPaKNbkSenHsrub 26rUb¦. tMNagra®sþKNbkSsiT§imnusS nigKNbkSCati niymCamFümmantMNagra®sþ 2 rUbcUlrYm RbCuMkñúgmYydg xN³EdlKNbkShV‘únsuinbuicCamFümmantMNagra®sþEtmñak;b:ueNÑaHcUlrYmRbCuM.

TMB½r 13


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 1>1 karBiPakSa nigGnum½trebobvar³¼esckþIRBagc,ab;kñúgsm½yRbCMusPaeBjGgÁ2

bTbBa¢aépÞkñúgrdæsPaRbkar 48 fμI ¬BIr¦ )ankMNt;BIGasnanuRkmRkúmtMNagra®sþ EdlRtÚverobCaRkúm²tam KNbkSneya)ay. RkúmnImYy²RtÚvmansmaCiky:agtic 10 rUb ehIyKNbkSneya)ayNaEdlmanGasn³tic Cag 10 rUb RtÚveRCIserIsRkúmNamYyEdlxøÜneBjcitþenACamYy. smaCikénRkúmnImYy²mansiT§ieLIgbeBa©jmtienAkñúgsm½yRbCuMsPaeBjGgÁ. dUcenH )ann½yfa ebIsinebI tMNagra®sþNamYymincUlrYmkñúgRkúmeT enaHtMNagra®sþenaHnwgminmansiT§ikñúgkarbeBa©jmtienAsm½yRbCuMeBjGgÁ rdæsPaeLIy. Rbkar 48 enH )ankøayCa]bsKÁskñúgkarbeBa©jmtisRmab;tMNagra®sþmkBIKNbkSneya)ayTaMgLayNa EdlmanGasn³ticCag 10 enAkñúgrdæsPa ehIybgçM[KNbkSenaHRtÚvenArNbCamYyKNbkSEdlmanGasn³y:ag tic 10 edIm,I[xøÜnGaccUlrYmRkúmedIm,IeLIgbeBa©jmti. enAkñúgrdæsPanItikalTI 4 enH manKNbkSneya)aycMnYn 3 KW KNbkSsiT§imnusS KNbkShV‘únsuinbuic nigKNbkSCatiniym EdlmanGasn³ticCag 10 ehIykñúgenaHmanKNbkSneya)aycMnYn 2 RtÚvenArNbCamYy KNbkSdéTeTotedIm,IGacbeBa©jmtienAsm½yRbCuMeBjGgÁsPa)an. cMENkKNbkSsiT§imnusSmin)ancUlrYmCa mYyRkúmNaenaHeT ehIyCalT§plsiT§ibeBa©jmtirbs;tMNagra®sþenHenAsm½yRbCuMeBjGgÁRtÚv)anhamXat;. Rbkar 48 k¾)anEcgenAPaBRseBcRsBilBIlT§PaBEdlKNbkSneya)aymanGasn³ticCag 10 rYmKña begáItCaRkúmEdr. cMNucEdlfa KNbkSneya)ayEdlGasn³ticCag 10 RtÚveRCIserIsRkúmNamYyEdl xøÜneBjcitþenACamYy GacRtÚvbkRsaytamEbbneya)ayfa KNbkSenaHdac;xatRtÚvEtcUlrYmCamYyKNbkS neya)ayEdlmanGasn³y:agtic 10 EdlGacmanlT§PaBbegáItRkúmrbs;xøÜnÉg)an. sMNYrfa cuHebIsinCaKNbkSEdlmanGasn³ticCag 10 TaMgGs;rYmKña ehIymansmaCikRKb; 10 rUb etIBYk eKGacbegáIt)anRkúmmYyEdrb¤eT? eTaHbIy:agNa edIm,IFananUvsiT§ibeBa©jmti nigeKalneya)ayrbs;tMNagra®sþPaKticEdltMNag[RbCa BlrdæmYycMnYnNaenaH Rbkar 48 enHKYrRtÚv)aneFVIviesaFnkmμedayGnuBaØat[KNbkSneya)ayNaEdl)an Gasn³y:agtic 1 EtticCag 10 enAkñúgrdæsPaGacmanlT§PaBbegáItRkúmrbs;xøÜn)an 1 Edr. edaysarEtRbkar 48 enH eTaHbICatMNagra®sþenAsPamkBI 5 KNbkSkþI EtmantMNagra®sþmkBI 3 KNbkS b:ueNÑaHEdl)anbeBa©jmtiBiPakSaeTAelIGtßbTrebobvar³enAeBlRbCuM. 2

rebobvar³Bisþar semøg nigkalbriecäTGnum½tmanenAkñúg]bsm<½n§TI 1

TMB½r 14


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 karBiPakSa nigGnum½tesckþIRBagc,ab;¼rebobvar³epSg² ³ kñúgkic©RbCuMeBjGgÁTaMg 23dg manrebobvar³cMnYn 33. eTaHbIy:agNa rebobvar³EdltRmÚv[mankarBiPakSa nigGnum½tenaHmanEt 32 b:ueNÑaH. edayrebobvar³ mYyeTot KWCakareqøIybMPøWrbs;m®nþIraCrdæaPi)alcMeBaHGñktMNagra®sþ ehIymintRmÚv[mankarGnum½tGVIeLIy. eTaHbIy:agNa kñúgcMeNamrebobvar³TaMg 33 enaH karsegátrkeXIjfa manrebobvar³cMnYn 15 EdlrdæsPaminebIk [mankarBiPakSaenaHeT KWGnum½tykEtmþg. rebobvar³TaMg 15 enaH KWTak;Tgnwgkare)aHeqñatpþl;esckþITukcitþdl; smaCikraCrdæaPi)al e)aHeqñateRCIstMagsmaCik GnuRbFan RbFanKN³kmμkarCMnajrdæsPa nigkarRbkasTTYl sÁal;tMNagra®sþfμICaedIm. kñúgrebobvar³TaMg33 Edl)anBiPakSa b¤¼nigGnum½trYmmanGtßbTc,ab; ¬esckþIRBagc,ab;¦ cMnYn17 kar e)aHeqñatpþl;esckþITukcitþ 15 nigkareqøIybMPøWenArdæsPacMnYn 1 elIk ¬kareqøIybMPøWenAsPamintRmÚv[mankar Gnum½tenaHeT ehIyk¾minkMNt;cMnYnkUr:umEdr¦. edaysarEtKNbkSkan;GMNacmansemøgeRcInelIslb;enAkñúgrdæsPa ral;rebobvar³¼esckþIRBagc,ab;Edl RBageLIgedayraCrdæaPi)al b¤smaCiksPamkBIKNbkSkan;GMNacsuT§EtRtÚv)anGnum½tedayKμanEkERbxøwmsar eLIy ebIeTaHbIeBlxøHmankarTTUcBItMNagra®sþKNbkSCMTas; [man karEktMrUvxøwmsarxøHk¾eday. kñúgqñaMTI1enH Kμanrebobvar³Na mYy EdlelIkeLIgkñúgsm½yRbCuMeBjGgÁsPaminRtÚv)an Gnum½tenaHeT minfa rebobvar³ b¤esckþIRBagc,ab;EdlkMBug BiPakSaenaHRtÚv)anCECkBiPakSa GñktMNagra®sþKNbkSkan;GMNac eqøIysMNYrtMNagra®sþKNbkSRbqaMgCMnYs edaycRmÚgcRmaskñúgsßab½nrdæsPak¾eday. karsegátk¾eXIjEdrfa sßab½nrdæsPahak;ElgedIrtYCa m®nþIraCrdæaPi)al enAkñúgsm½yRbCuMeBjGgÁrdæsPaBiPakSa esckþIRBag sßab½nEdlRtÜtBinitüeTAelIsßab½nnItiRbtibtþi ¬raCrdæaPi)al¦. c,ab;sþIBIeTscrN_ GñktMNagra®sþKNbkS smrgSúI CaerOy² sßab½nrdæsPaEdlRKb;RKgedayKNbkSRbCaCn lI RsIvINa )ansYreTAtMNagraCrdæaPi)alEdl)an km<úCa EtgEtkarBarsßab½nraCrdæaPi)alEdlmkBiPakSaesckþI mkkarBarc,ab; Tak;Tgnwgsþg;darsRmab;vaytémø RBagc,ab; ehIyeBlxøHtMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCaedIr KuNPaBplitplfa :CYybBa¢ak;RtÜs²BIlkçN³énkar tYCatMNagraCrdæaPi)alkarBaresckþIRBagc,ab; nigkarecaT dak;Casþg;dasRmab;plitpl. sþg;daRtÚv)ankMnt; sYr b¤riHKn;BItMNagra®sþKNbkSCMTas;. etIÉk]tþmeRbIR)as;sþg;daNa? : enAkñúgkarBiPakSa nigkarGnum½tesckþIRBagc,ab;¼ GñktMNagra®sþ Qag vun mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCa rebobvar³ xumE®hVlsegáteXIjfa GñktMNagra®sþhak;sßit )aneFVIkareqøIyCMnYsfa {RbeTsnImYy²eKmansþg;dar enAkñúgbnÞat;neya)ay b¤CMhrrbs;KNbkSrbs;xøÜnCaCag tamRbeTsrbs;eKehIy. Gay eGs GU KWeKmkvay CMhrCaGñktMNagra®sþEdlmanÉkraCü.

tMél.}

TMB½r 15


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 1>2 karbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþkñúgsm½yRbCMueBjGgÁrdæsPa3

enAeBjmYyqñaMsegátenH xumE®hVl rkeXIjfa mantMNagra®sþcMnYnEt 29rUb ¬esμInwg 24° énsmaCiksPa TaMg 123rUb¦ mkBIKNbkScMnYn 3b:ueNÑaHeLIgbeBa©jmti)an 119 dg eRbIry³eBl 1 240 naTI ¬esμInwg 20em:ag 40 naTI¦ kñúgkic©RbCuMTaMg 23dg Edl)anBiPakSa nig¼b¤Gnum½trebobvar³cMnYn33. ebIKitCamFümvij)ann½yfa kñúgmYykic©RbCuMmanGñktMNagra®sþ)anbeBa©jmtiRbmaNEt 3 dg b:ueNÑaH b¤)ann½yfa kñúgmYykic©RbCuMCamFümKWmantMNagra®sþminelIsBI 3 nak;enaHeT)aneLIgbeBa©jmti. vamanktþaCaeRcInEdlCH\T§iBldl;cMnYnéntMNagra®sþEdleLIgbeBa©jmtiedayminmanGñktMNagra®sþeRcIn³ - nItiviFI nigeBlevlakñúgkarbeBa©jmti³ tMNagra®sþGaceLIgbeBa©jmti)anluHRtaEtCasmaCikkñúgRkúm Edl kñúgmYyRkúmGaceLIgbeBa©jmtimþg)anEt 20naTIb:ueNÑaHsRmab;mYyCMBUk b¤mYymaRta ehIyRkúmnImYy²manRbFan nigGnuRbFan. smaCikRkúmEdlcg;eLIgbeBa©jmtiRtÚvbMeBjTRmg; b¤sresrelIRkdas;bBa¢ak;BIcMnucEdlxøÜncg; beBa©jmtieyabl; ehIyRbFanRkúmnwgcuHhtßelxa ehIybBa¢Ún[elxaGgÁRbCuMedIm,I[RbFanGgÁRbCuMCaGñkseRmc [tMNagra®sþenaHeLIgbeBa©jmti b¤k¾Gt;. bBaðaGacCa RbsinebIkñúgRkúmmYymantMNagra®sþcg;eLIgbeBa©jmti 5 rUb k¾b:uEnþGñktMNagra®sþTI 1 )aneLIgbeBa©jmtiGs; 20 naTIeTAehIy. dUcenH GñktMNagra®sþ 4 rUbeTot eTaHbIesñIsuMeTARbFanGgÁRbCuMtamry³RbFanRkúmrbs;xnøÜ k¾eday k¾ElgmansiT§ibeBa©jmtieTotEdr. b¤mYyeTot RbFanGgÁRbCuMk¾Gacmin[tMNagra®sþeLIgbeBa©jmti)anEdr. - qnÞ³rbs;tMNagra®sþpÞal;kñúgkarbeBa©jmti³ manEttMNagra®sþcMnYn 3 rUbb:ueNÑaHEdlminEmnCasmaCikkñúg RkúmeLIgbeBa©jmti. dUcenH GñktMNagra®sþEdlmansiT§ieLIgbeBa©jmti)anKWmanrhUtdl;eTA 120 rUb ehIyebI sinCaminrab;bBa©ÚlRbFan nigGnuRbFanTaMgBIrénrdæsPaeT k¾cMnYnGñktMNagra®sþEdlmansiT§ibeBa©jmtimancMnYn 117 rUbEdr. kgVHqnÞ³kñúgkareLIgbeBa©jmtiGacmkBItMNagra®sþxøÜnÉgmincg;eLIgbeBa©jmti b¤edayxøÜnyl;fa esckþIRBagc,ab;enHRtÚv)anBiPakSaenAKN³kmμkarCMnajrbs;rdæsPaeTAehIy. karsegáteXIjfa KNbkS RbCaCnkm<úCamantMNagra®sþcMnYn 90 rUb b¤ esμInwg 9 Rkúm k¾b:uEnþkñúgqñaMsegátenHmantMNagra®sþEt 18 rUbb:ueNÑaH eLIgbeBa©jmtiEdlmkBIRkúmTaMg 9. dUcenH)ann½yfa CamFüm kñúgmYyRkúmrbs;KNbkSRbCaCnkm<úCa KWmantMNagra®sþEt 2 rUbb:ueNÑaHEdl)aneLIgbeBa©jmti.

3

ry³eBlbeBa©jmti nigeQμaHGñktMNagra®sþEdl)anbeBa©jmtimanenAkñúg]bsm<½n§TI 2

TMB½r 17


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 karsegáteXIjfa RbFanGgÁRbCuMKWEtgEtdak;kRmit[smaCiksPaTaMgGs;beBa©jmtiEtelIrebobvar³NaEdl kMBugBiPakSa edayral;karbeBa©jmticakRbFanbTCaerOy²RtÚv)anhamXat; minfatMNagra®sþmkBIKNbkSkan; GMNac b¤RbqaMgenaHeT. k¾b:uEnþkarsegáteXIjfa GñktMNagra®sþEdlRtÚv)anRbFansþIbenÞas b¤hamXat;PaKeRcIn KWmkBIKNbkSCMTas;. krNIxøHénkarbeBa©jmticakRbFanbTBiPakSa ehIyRtÚvRbFanhamXat;

enAéf¶TI1 emsa 2009 eBlrdæsPakMBugBiPakSaelIesckþIRBagc,ab; sþIBIkarGnum½t yl;RBmelIkic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alén saFarNrdæEqksþIBIkarCMruj nigkarkarBareTAvijeTAmknUvkarvinieyaK GñktMNagra®sþ ywm suvNÑ mkBIKNbkSsmrgSúIRtÚv)anRbFanGgÁRbCuMsþIbenÞasfa ecHEtbeBa©jmti ehIycak RbFanbT enAeBlEdlGñktMNagra®sþrUbenH)anelIkeLIgBI pllM)akkñúgkarbMeBjtYnaTI rbs;xøÜnCatMNagra®sþ EdleBlxøHRtÚv)aneKecaTRbkan;fa júHjú:genAeBlEdlxøÜncuH GnþraKmn_bBaðaRbCaBlrdæ. enAéf¶dEdlenHEdr GñktMNagra®sþ Ek suvNÑr½tñ mkBIKNbkSsmrgSúI dEdlRtÚv)ansemþc RbFanrdæsPabiTmIRkÚhVÚn 2dgPøam² min[niyayteTAeTot enAeBlGñktMNagra®sþrUbenH niyayeTAdl;karkat;eTasDuc enAsalakþIExμrRkhm. enAéf¶TI27 emsa 2009 eBlRbCuMBI esckþIRBagc,ab;sþIBIeTscrN_ GñktMNagra®sþ sux \san mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCaminGacbeBa©jmtiteTot edayRbFanGgÁRbCuMbiT mIRkÚhVÚnmin[niyay eRBaHniyaycakRbFanbT edayelIkeLIgBIbBaðaadIRkhm. enAéf¶TI28 emsa 2009 eBlRbCMueBjGgÁelIesckIþRBagc,ab;sþIBIeTscrN_ dEdl GñktMNara®sþ lI RsIvINa mkBIKNbkSsmrgSúIminRtÚv)an RbFanGnuBaØat[eLIgbeBa©j mtieT eRBaHelxarbs;sPaeBjGgÁfa karsMuenaHKWsMubeBa©jmtielICMBUkmuneT minEmn CMBUkenHeT. GñktMNagra®sþ ywm suvNÑ )anegIb niyayCYyGnþraKmn_ famineXIjelxa yklixitsMuniyayeTACUnsemþcRbFan. EtenAEtminRtÚv)anGnuBaØt.

TMB½r 19


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 1>2>1 karbeBa©jmtiCabrimaNrbs;GñktMNagra®sþkñúgsm½yRbCMueBjGgÁrdæsPa

karbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþRtÚv)anrab;CaelIkenAeBlEdlGñktMNagra®sþ)aneLIgbeBa©jmtimþg ehIy nigvas;ry³eBlEdleLIgbeBa©jmtienaHedayKitCanaTI. mantMNagra®sþmkBIKNbkSneya)ayEt 3 b:ueNÑaHEdl)aneLIgbeBa©jmtienAkñúgsm½yRbCuMTaMg 23 dg Edlmanry³eBlsrub 1 240 naTI ¬esrInwg 20 em:ag 40 naTI¦ kñúg1 qñaM. kñúgenaHtMNagra®sþKNbkSsmrgSúI nigKNbkS RbCaCnkm<úCa)anbeBa©jmtieRcIn cMENktMNagra®sþKNbkS Catiniym )anbeBa©jmtitictYcb:ueNÑaH. karsegáteTAelIry³eBlénkarbeBa©jmtiénqñaMsegátenH)anbgðajfa CamFümGñktMNagra®sþKNbkS smrgSúI )anbeBa©jmtieRcInCagKNbkSkan;GMNacRbCaCnkm<úCa ehIyeRbIR)as;ry³eBlEdlpþl;[ ¬20 naTI kñúg mYyRkúm¦ )aneRcInCagKNbkSRbCaCnkm<úCa. eTaHbIy:agNa mtirbs;tMNagra®sþKNbkSsmrgSúI minRtÚv)an[ témø nigTTYlykedaytMNagraCrdæaPi)al nigsmaCiksPaKNbkSRbCaCnkm<úCaeLIy. edaysarRKb;rebovar³TaMgGs;suT§EtRtÚv)anGnum½tedayKrankarEkERb enaHvahak;bgðajfa tMNagra®sþ KNbkSRbCaCnkm<úCa minRtÚvkarbeBa©jmtieRcInTak;TgnwgeTAsMNYr b¤pþl;Gnusasn_eTAelIrebobvar³enaHeT k¾b:uEnþ karsegátbgðajfa tMNagra®sþenH KWykeBlevlaenHkarBar nigtbtkarriHKn;rbs;KNbkSRbqaMgeTAvij ebIman. dUcenH ebIeTaHbItMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCamanRkúmeRcInk¾eday k¾tMNagra®sþenHbeBa©jmtimin)an eRcIneTAtamsmamaRtRkúmrbs;xøÜnEdlmanenaHeT. RkahVikTI 8³ cMnYntMNagra®sþ nigry³eBlbeBa©jmti ¬KitCanaTI¦ tamKNbkSneya)ay PaKryéncMnYntMNagra®sþmk BIKNbkSsmrgSúI Edl)an beBa©jmti KW 35° ¬esrInwg 10 rUb¦ énGñk tMNagra®sþ Edl)anbeBa©jmti k¾b:uEnþ GñktMNagra®sþ KNbkSenH )anbeBa©jmtirhUt dl;eTA 739 naTI ¬esrInwg60° énry³eBl EdltMNagra®sþ TaMgGs;)anbeBa©jmti¦. enH mann½yfa kñúgceNam TMB½r 20


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 tMNagra®sþKNbkSsmrgSúIEdl)aneLIgbeBa©jmti tMNagra®sþmñak;CamFüm)aneLIgbeBa©jmti)anry³eBl RbmaN 74 naTI kñúgsm½yRbCuMTaMg 23dg. cMENkKNbkSRbCaCnkm<úCaEdlmantMNagra®sþeLIgbeBa©jmtirhUtdl; 18 nak;)aneLIgbeBa©jmtisrub ry³eBl 462 naTI ¬esμInwg 37° énry³eBlbeBa©jmtisrub¦. b¤CamFümkñúgcMeNamtMNagra®sþKNbkS RbCaCnkm<úCaEdl)aneLIgbeBa©jmti GñktMNagra®sþmñak;beBa©jmti)anRbmaN 26 naTI kñúgsm½yRbCuMTaMg 23 dgenH. cMENktMNagra®sþKNbkSCatiniymEdlmancMnYnEt 2 nak; enaH manEtmYyrUbeTEdl)aneLIgbeBa©jmti rhUtdl; 39 naTI ¬esμInwg 3° énry³eBlbeBa©jmtisrub¦. GñktMNagra®sþbeBa©jmtieRcInCageKeFobnwgtMNagra®sþKNbkSrbs;xøÜn

- KNbkS smrgSúI ³ GñktMNagra®sþmNÐl PñMeBj ywm suvNÑ KWCaGñktMNagra®sþEdl)an beBa©jmti)an ry³eBleRcInCageKkñúgcMeNamtMNagra®sþKNbkS smrgSúI nigkñúgcMeNamsmaCik sPaTaMgmUl. kñúgqñaMsegátenH GñktMNagra®sþ ywm suvNÑ )anbeBa©jmti 12 elIk esμInwg 185 naTI ¬3 em:ag 5naTI¦. - KNbkS RbCaCnkm<úCa ³ GñktMNagra®sþmNÐl éRBEvg Cam eyob KWCaGñktMNagra®sþ Edl)anbeBa©jmti eRcInCageKkñúgcMeNamtMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa. GñktMNagra®sþ Cam eyob k¾CaGñkbeBa©jmtieRcIn CageKlMdab;TI 4Edr kñúgcMeNamGñktMNagra®sþEdl)anbeBa©jmti. kñúgqñaMsegátenH GñktMNagra®sþ Cam eyob )anbeBa©jmti 9 elIk esμInwg 87 naTI ¬1 em:ag 27naTI¦. - KNbkS Catiniym ³ kñúgcMeNamtMNagra®sþKNbkSenHEdlmanBIrrUb manEttMNagra®sþ yU hukRKI eTEdl)aneLIgbeBa©jmti 4elIk esμInwg 39naTI . 1>2>2> xøwmsarénkarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþtamKNbkSeFobnwgry³eBlsrub xøwmsarmtirbs;GñktMNagra®sþEdl)anbeBa©jenAkñúgGMLúgeBlRbCuMeBjGgÁRtÚv)anviPaKedayEbgEckCabI KW xøwmsarGBüaRkwt xøwmsarEbbviC¢man nigxøwmsarEbbGviC¢mancMeBaHsßab½n rebobvar³ b¤tYGgÁ¼buKÁlNa4mYyEdl GñktMNagra®sþniyaysMedAeTA. xøwmsarGBüaRkwtKWsMedAelImtiFmμtaeTAtYGgÁ b¤sßab½nNamYy cMENkÉviC¢manKW epþatelIkarelIksresIrBIKuNsm,tþitYGgÁ b¤sßab½nNamYy rWÉGviC¢man KWniyayBIKuNvibtþitYGgÁ b¤sßab½nNamYy. 4

sUmemIltaragTI 1 sRmab;tYGgÁ b¤sßab½nEdlGñktMNagra®sþbeBa©jmtieTAkan;

TMB½r 21


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 RkahVikTI 9³ cMnYnnaTI nigPaKryénxøwmsarbeBa©jmti ¬GBüaRkwt viC¢man GviC¢man¦rbs;GñktMNagra®sþ lT§plsegátbgðajfa GñktMNagra®sþbeBa©jmtiPaKeRcInmin famkBIKNbkSkan;GMNac b¤RbqaMgKWkñúgn½yGaBüaRkwt CaBiess karbeBa©jmtieTAelIkarBiPakSaesckþIRBagc,ab;Edl minmanlkçN³riHKn; Rbmaf b¤sresIr elIkdMekIgbuKÁl b¤sßab½n NaeLIy EdlkarbeBa©jmtiEbbenHmanrhUtdl;RbmaN 14 em:ag ¬b¤esμInwg 68° énry³eBlbeBa©jmtisrubrbs;Gñk tMNagra®sþTaMgGs;Edlmanry³eBl 20 em:ag nig 40 naTI. cMENkkarbeBa©jmtiEbbGviC¢manrbs;GñktMNagra®sþeTAkan;tYGgÁ b¤sßab½nNamYyenaH KwsßitenAkñúglMdab; elx 2 Edlmanry³eBlsrub 4 em:ag 7 naTI ¬b¤esμInwg 20° énry³eBlbeBa©jmtisrub¦. karbeBa©jmtiEbbviC¢manKWmanry³eBlticCageK KW 2 em:ag nig 34 naTI ¬esμInwg 12°¦.

GñktMNagra®sþbeBa©jmtiEbbGBüaRkwt viC¢man nigGviC¢man eRcInCageK - xøwmsarEbbGBüaRkwt³ GñktMNagra®sþ mNÐlPñMeBj sun q½y mkBIKNbkSsmrgSúI KWCaGñk tMNagra®sþEdlbeBa©jmtiEbbGBüaRkwt)aneRcInCageKEdlmanry³eBlsrub 141 naTI ¬2 em:ag 1 naTI¦. kñúgqñaMsegátenH GñktMNagra®sþrUbenH beBa©jmti)aneRcInCageKlMdab;TI 2KW)an srubRbmaN 3 em:ag ¬178 naTI¦. ]TahrN_³ enAkñúgkarBiPakSaesckþIRBagc,ab;sþIBI eTscrN_ GñktMNagra®sþ sun q½y )anelIkeLIgfa {maRta12 Ecgfa RksYgBak;Bn§nwgRtÚvBieRKaHeyabl;

eTscrN_BIRksYgeTscrN_. etIsiTi§GMnacrbs;RksYgeTscrN_manb:uNÑaedIMm,ITb;saáb;karrMelaP epSg²Tak;Tgnwgvis½yeTscrN_ dUcCaKYrdak;bwgbY eqñrsmuRT eRkamkarRKgRKgrbs;RksYg eTscrN_?}

- xøwmsarEbbviC¢man ³ GñktMNagra®sþmNÐl )at;dMbg Qag vun mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCa KWCa GñktMNagra®sþEdlnaMmuxeKkñúgkarbeBa©jmtiEbbviC©manEdlmanry³eBl 24 naTI. kñúgqñaMsegát enH GñktMNagra®sþ Qagvun )anbeBa©jmtisrub)an 83 naTI ¬1 em:ag 23 naTI¦ QrenAlMdab;TI 5 éntMNagra®sþEdl)anbeBa©jmtieRcInCageK. enAkñúgeBlBiPakSaelIesckþIRBagc,ab;sþIBI hirBaØ vtßúsMrab;RKb;RKgqañM2009 GñktMNagra®sþ Qag vun )anEføgeXasnafa {KMeragd¾manmhic©ta

rbs;KNbkSRbCaCn nigsemþc h‘un Esn EdlmaneKaledAsMxan;BRgwgGFibetyüPaB nigsnþisux elIksÞÜykitþiysRbeTselIqakGnþrCati. >>>e)assMGatmInedIm,I[ykdICUnRbCaCneFIVERscMkar.} TMB½r 22


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 RkahVikTI 12³ cMnYnnaTI nigPaKryénkarbeBa©jmtikñúgn½yviC¢manrbs;GñktMNagra®sþtamKNbkS tMNagra®sþmkBIKNbkSneya)ayTaMg 3 suT§Et)anbeBa©j mtiEbbviC¢man. eTaHbIy:agNa 67° ¬esrInwg 1 em:ag 43 naTI¦ énry³eBlbeBa©jmtiEbbviC¢mansrub KWeFVIeLIgeday tMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa. cMENktMNagra®sþ KNbkS smrgSúI Edl)anbeBa©jmtieRcIn CageKenaHminsUvepþateTAelIkarbeBa©jmti EbbviC¢manenaHeT edaymanry³eBlEt 44 naTI ¬esrInwg 29°¦ nigKNbkS Catiniym man 7 naTI ¬4°¦.

1>2>3> xøwmsarénkarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþeFobnwgry³eBlsrubrbs;KNbkS ebIeFobxøwmsarénkarbeBa©jmtirb;stMNagra®sþtamKNbkSeTAnwgry³eBl EdlKNbkSrbs;xøÜn)anbeBa©j mti KWfatMNagra®sþkñúgKNbkSTaMgbIenH suT§EtepþateTAelIkarbeBa©jmtikñúgn½yGBüaRkwt. eTaHbIy:agN eRkABI karepþateTAelIxøwmsarGBüaRkwt KNbkSsmrgSúI nigKNbkSRbCaCnkm<úCamanninñakarxusKñakñúgkarbeBa©jmtiEbb viC¢man nigEbbGviC¢man edayKNbkSRbCaCnkm<úCaepþateTAelIkarbeBa©jmtiEbbviC¢man eRcInCagGviC¢man ehIy tMNagra®sþKNbkSsmrgSúI EbbGviC¢man eRcInCagviC¢man. RkahVikTI 13³ cMnYnnaTI nigPaKrykarbeBa©jmti GBüaRkwt viC¢man GviC¢man rbs;GñktMNagra®sþKNbkS smrgSúI eRkABIkarepþatkarbeBa©jmti Ebb GBüaRkwt eTAelIsaß b½n b¤tGY gÁ b¤bKu lÁ enAkñgú sm½yRbCueM BjGgÁrdæsPa Edl manry³eBl 8 em:ag nig 22 naTI tMNagra®sþKNbkS smrgSúI k¾epþatxøagM eTAelIkarriHKn; nigbeBa©jmtiEbb GviCm¢ ansMedAeTAelIsaß b½n nigtYGgÁmyY cMnnY EdrEdlmanrhUtdl;eTA 3 em:ag nig 13 naTI. cMENkarbeBa©jmtisresIr b¤EbbviCm¢ anmanEt 44 naTI b:eu NÑaH. TMB½r 24


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 RkahVikTI 14³ cMnYnnaTI nigPaKrykarbeBa©jmti GBüaRkwt viC¢man GviC¢man rbs;GñktMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa tMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<Cú a k¾ dUcCatMNagra®sþKNbkS smrgSúI Edr KWPaKeRcInbeBa©jmtirbs;xnÜø kñgú n½y GBüaRkwt Edlmanry³eBldl;eTA 5 em:ag 05 naTI. eTaHbIy:agNa KNbkS kan;GN M acenH)anepþateTAelI kar beBa©jmtiEbb viCm¢ anpgEdrEdlman ry³eBl 1 em:ag 43 naTIxN³kar beBa©jmtiEbbGviCm¢ anRbEhlCa 1 em:ag. RkahVikTI 15³ cMnYnnaTI nigPaKrykarbeBa©jmti GBüaRkwt viC¢man GviC¢man rbs;GñktMNagra®sþKNbkSCatiniym KNbkSCatinyi mmantMNagra®sþ yU hukRKI CaGñkbeBa©jmtiEtmñak;Kt; kñgú cMeNamGñktMNagra®sþKNbkSenH Edlman 2 nak;. GñktMNagra®sþ KNbkSenH)anbeBa©jmti Etkñgú n½y GBüaRkwt ¬32 naTI ¦ nigviCm¢ an b:eu NÑaH ¬7naTI¦. karbeBa©jmtiEbb GviCm¢ an KWminmaneT.

1>2>4> xøwmsarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþtamKNbkSeTAelItYGgÁ sßab½n nigcMnucepSg² taragxageRkam nwgbgðajBIcMnucepSg² b¤tYGgÁepSg² EdlRtÚv)anGñktMNagra®sþelIkeLIgenAsm½yRbCuM eBjGgÁTaMg 23 dg nigxøwmsarEbbGBüaRkwt viC¢man GviC¢man pgEdr.

TMB½r 25


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

taragTI1³ KuNPaBkarbeBa©jmtirbs;smaCiksPatamKNbkSneya)ayTaMgbIelIcMNucsMxan;²mYycMnYn sMKal;³ G>Rkwt = GBüaRkwt/ l>r

cMNucEdlBak;B½n§

v>man = viC¢man/

G>Rkwt v>man G>man 1 rebobvar³kMBugBiPakSa 131 7 0 2 naykrdæm®nþI 10 22 3 raCrdæaPi)al 36 47 4 RbFanrdæsPa 4 5 rdæsPa 12 8 11 6 KN³kmrkarrbs;rdæsPa 15 2 7 KNbkSxøÜnKat; 4 14 1 8 KNbkSdéTeTot 7 12 9 tMNagra®sþxøÜnÉg 16 10 tMNagra®sþdéTeTot 52 3 27 11 tulakar 8 1 12 RsþI 2 2 13 bBaðaepSg² 8 srubCanaTI nigPaKry 462 ¬37°¦

G>man = GviC¢man

srubCanaTI G>Rkwt v>man G>man G>Rkwt v>man G>man nigPaKry 12 0 0 279 10 18 457 ¬37°¦ 3 2 10 2 49 ¬4°¦ 16 5 107 22 137 370 ¬30°¦ 4 8 ¬1°¦ 11 4 46 ¬4°¦ 4 21 ¬2°¦ 25 44 ¬4°¦ 4 3 2 28 ¬2°¦ 19 35 ¬3°¦ 1 10 8 1 102 ¬8°¦ 2 13 24 ¬2°¦ 6 1 16 27 ¬2°¦ 21 29 ¬2°¦ 39 ¬3°¦ 739 ¬60° 1240 ¬100°¦

taragTI 1 bgðajfa mancMnucBIrEdltMNagra®sþ)anepþatykcitþTukdak; nigbeBa©jmtiKWeTAelIrebobvar³kMBug BiPakSa ¬PaKeRcInKW esckþIRBagc,ab;¦ nigkarbeBa©jmtieTAelIraCrdæaPi)al rYmTaMgnaykrdæm®nþI EdlCaerOy² sßab½nenHKWmanTMnak;TMngCamYyrebobvar³kMBugBiPakSa. cMnucTaMgBIrenH KWRtÚv)antMNagra®sþbeBa©jmtieRcInk¾ edaysarEtvaCarebobvar³EdlRtÚvRbCuM ehIyk¾edaysarEtGñktMNagra®sþminRtÚv)anRbFanGgÁRbCuM[elIkyk RbFanbTNamkBiPakSaEdlminRtÚvnwgrebobvar³Edr. TMB½r 26


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 cMNucTaMgBIrxagelIenH RtÚv)antMNagra®sþbeBa©jmtiGs;ry³eBl 71° ¬esrInwg 876 naTI b¤ 14 em:ag 36 naTI¦ énry³eBlbeBa©jmtisrubrbs;tMNagra®sþ. cMENkkarbeBa©jmtiRtg;cMnucepSg²dUcCasßab½nsPa GñktMNagra®sþ>>>manRbmaN 29° ¬esrInwg 364 naTI b¤ 6 em:ag 4 naTI¦. - karbeBa©jmtielIrebobvar³kMBugBiPakSa³ ry³eBlPaKeRcInénkarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþKWepþateTAelIkarbeBa©jmti eyabl; sMNYr Gnusasn_ elIGtßbTc,ab; nigbBaðananaEdlTak;TgnwgesckþIRBagc,ab;manry³eBl 457naTI ¬esrInwg 7 em:ag 37naTI b¤ 37°énry³eBlbeBa©jmtisrub¦. RkahVikTI 16³ cMnYnnaTIénkarbeBa©jmtieTAelIrebobvar³kMBugBiPakSatamKNbkS GñktMNagra®sþKNbkS smrgSúI manPaBskmrkñúgkar beBa©jmtiTak;Tgnwgrebobvar³kMBugBiPakSa CaBiess esckþIRBagc,ab;Edlmanry³eBlsrub 307 naTI b¤ 5 em:ag 7 naTI ¬esrInwg 67° énkarbeBa©jmtirbs; GñktMNagra®sþTak;TgnwgesckþIRBagc,ab;¦. cMENkarbeBa©jmti 30° eTotTak;Tgnwgrebobvar³ kMBugBiPakSa KWeFVIeLIgedayGñktMNagra®sþmkBI KNbkSRbCaCnkm<úCa. RbEhl 3° eTotRtÚv)anelIk eLIgedaytMNagra®sþKNbkSCatiniym. karsegátbgðajfa tMNagra®sþKNbkSsmrgSúIeRkABIeFVIkarbeBa©jmtieTAelIesckþIRBagc,ab; k¾manPaBskmr kñúgkarpþl;Gnusasn_eTAelIrebobvar³BiPakSa nigecaTCasMNYrpgEdr. pÞúyBIKNbkSsmrgSúI GñktMNagra®sþ KNbkSRbCaCnkm<úCa CaerOy)aneFVIkarBnül;BIesckþIRBagc,ab; b¤rebobvar³kMBugBiPakSa nigeBlxøH)anedIrtYCMnYs tMNagraCrdæaPi)alkñúgkarbkRsay b¤eqøIysMNYrbs;tMNagra®sþKNbkSRbqaMgTak;Tgnwgrebobvar³. ry³eBlbeBa©jmtiEbbGviC¢man nigviC¢mancMeBaHesckþIRBagc,ab;¼rebobvar³kMBugBiPakSa KWRbhak;RhEhl KraRbmaN 18 naTI. eTaHbIy:agNa xøwmsarriHKn;eTAelIsesckþIRBagc,ab;KWRtÚv)aneFVIeLIgedayEttMNagra®sþmkBI KNbkS smrgSúI b:ueNÑaH. ]TahrN_ enAkñúgsm½yRbCuMBiPakSa nigGnum½tesckþIRBagc,ab;sþIBIkarGnum½tyl;RBm elIkarFanaTUTat;rbs;rdæPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa[Rkúmh‘unqayNaeNsinNlehvIma:siIunNIrI xbePIIersin GñktMNagra®s KIm sYrPIriT§ )anEføgfa {xJúMcg;bgðajBIkarRBÜy)armÖfa ebIeyIgKitBIeKalneya)ayéføedImx<s;

EbbenH RbeTseyIgnwgCYbbBaðaGPivDÆeTAéf¶GnaKtCaminxan ebIeRbobeFobeTAnwgRbeTsCitxagdUcCaLav tMél TMB½r 27


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 KWsresIrraCrdæaPi)al Edl)anGPivDÆRbeTsCati nigEdl)anRBagesckþIRBagc,ab;sRmab;rdæsPa. KNbkSRbqaMg k¾)aneRbIR)as;eBlevlarbs;xøÜnsresIrraCrdæaPi)alpgEdr kñúgyuT§sa®sþedIm,IsRmÜldl;PaBtantwgmYycMnYnEdl ekIteLIgkñúgeBlBiPakSa nigRbEhlCakñúgn½ycg;[mti b¤Gnusasn_rbs;xøÜnRtÚv)anraCrdæaPi)alTTYlyk. EtCalT§pl KWmin)aneCaKC½yenaHeT. enAkñúgsm½yRbCuMBiPakSaesckþIRBagc,ab;sþIBIkci ©karBar nigelIkkm<s;CnBikar GñktMNagra®sþ Qag vun mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCa )anekatsresIrkic©xitxMRbwgERbg nigqnÞ³rbs;m®nþIraCrdæaPi)alkñúgkarksagc,ab; enHeLIg. cMENktMNagra®sþKNbkSRbqaMgvijk¾Føab;)ansresIrraCrdæaPi)alpgEdr edaymanP¢ab;CamYynwgkariHKn; dUcCakñúgsm½yRbCuMBiPakSaesckþIRBagc,ab; hirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqañM 2009 GñktMNagra®sþ ywm suvNÑ )anEføgfa {rdæaPi)albegIátesckþIRBagc,ab;mansar³sMxan;enHedIm,ICatinigkUnecAeyIg. ´KaMRT nigRtUvBiPakSa[)an

l¥itl¥n;. eyIgCiHTUkTaMgGs;Kña eyIgKμanectnararaMgelITUkeyIgkMBugCiHTaMgGs;KñaeT. EtRtUvmanGnusasn¾l¥² edIm,IraraMgvibtiþesdækic©BiPBelak. kalmunsemþcfa ebIKNbkSRbCaCnQñH dIeT,Igéfø Et\T,ÚvdIFaøk;éfø. mRnþIraCkarb:HBal;elIR)ak;Ex eBlTMnijenAeT,Igéfø.}

- tMNagra®sþdéTeTot³ karbeBa©jmtieTAelItMNagra®sþdéTeToteRkABIxøÜnÉg KWsßitenAlMdab;TI 3 Edlman ry³eBlsrub 102 naTI ¬1 em:ag 42 naTI¦. karbeBa©jmtiEbbenH PaKeRcInKWeFVIeLIgedayGñktMNagra®sþ KNbkSRbCaCnkm<úCaEdlmanry³eBlsrub 82 naTI b¤ 1 em:ag 22 naTI ¬esμInwg 80° énkarbeBa©jmtielIcMNuc enHsrub¦. cMENk 19° eTot KWeFVIeLIgedaytMNagra®sþKNbkS smrgSúI. karsegáteXIjfa Rtg;cMNuckarniyayBItMNagra®sþdéTeTot GñktMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCaPaKeRcIn )anniyaykarBar k¾dUcCaKaMRTmtirbs;tMNagra®sþEdlmkBIKNbkSRbCaCnkm<úCadUcxøÜn. cMENkxøwmsarGviC¢man vij KWCariHKn;eTAelItMNagra®sþKNbkSRbqaMg enAeBlNaEdltMNagra®sþKNbkSsmrgSúIenH eFVIkarriHKn;raC rdæaPi)al b¤rebobvar³kMBugBiPakSa. cMENktMNagra®sþKNbkSsmrgSúI min)aneFVIkarriHKn;eTAelItMNagra®sþdéTeTotenaHeT EteBlxøH)anyk eBleLIgbkRsay nigkarBarmtitMNagra®sþmkBIKNbkSrbs;xøÜn EdlRtÚv)anriHKn;edaytMNagra®sþKNbkSkan; GMNac. ]TahrN_ GñktMNagra®sþ XYn sudarI mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCakñúgsm½yRbCuMeBjGgÁBiPakSa esckþI RBagc,ab;sþIBIkarGnum½tyl;RBmelIBiFIsartamCeRmIsénGnusBaØasþIBIkarlubbM)at;ral;TRmg;erIseGIgRbqaMgnarIePT )aneFVIkareqøIytb nigriHKn;mtiGñktMNagra®sþþ ywm suvNÑ mkBIKNbkSsmrgSúI EdlriHKn;rdæaPi)alfa bBaðarbs; ®sþICaeRcIn rdæaPi)alminTan;CYyedaHRsay Biessvis½yGb;rM nigsuxaPi)al. GñktMNagra®sþ XYn sudarI TMB½r 29


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 )anRbtikmrriHKn;tbvijfa {manEtGñkmanEPñkminRBmemIl manRtecokminRBmsþab;eTEdlBi)ak ebIenAEtminebIk EPñk mindwgfa eyIgedIrdl;kEnøgNaeT}. - cMnucepSg²³ cMNucepSg²eTotEdlsmaCiksPa)anbeBa©jmtieTAelIenAkñúgGMLúgeBlsm½yRbCuMeBjGgÁ rYmman³ sßab½nrdæsPa ¬75 naTI¦ KNbkSneya)ay nigtMNagra®sþxøÜnÉg ¬107 naTI¦ sßab½ntulakar ¬24 naTI¦bBaða®sþI ¬27naTI¦ nigbBaðaepSg²eTot ¬29naTI¦ EdlrYmKñamanry³eBlsrub 262 naTI ¬esrInwg 4 em:ag 22naTI b¤ 37° énry³eBlbeBa©jmtisrub 1240 naTI¦.

taragTI 2 ³ kar)a:n;RbmaNKuNPaBkarbeBa©jmtirbs;tMNagra®sþ 10 rUb EdlQanmuxeKkñúg karbeB©ajmti tamlMdab;BIeRcIneTAtic ¬ry³eBlCanaTI¦¬ sUmemIlbEnßmenA]bsm<½n§TI 2 ¦ -sMKal;³ É>]> = Ék]tþm/ l>C> = elakCMTav cMnYndg GBüaRkwt viC¢man GviC¢man eLIgniyay

l>r

eQqaHtMNagra®sþ KNbkS

srub

1

É>]> ywm suvNÑ

12

85

23

77

185

2

É>]> sun q½y

13

141

8

29

178

3

l>C> mUr suxhYr

7

67

5

21

93

4

É>]> Cam eyob

9

71

10

6

87

5

É>]> Qag vun

13

56

24

3

83

6

É>]> KImsYr PIriTi§

7

43

3

27

73

7

l>C> lI RsIvINa

5

42

1

19

62

8

É>]> sm rgSúI

5

42

3

13

58

9

É>]> Cam c½nÞnI

4

51

0

4

55

10 É>]> yU hukRKI

4

32

7

0

39

taragTI2 bgðajfa kñúgcMeNamGñktMNagra®sþTaMg 10 rUb EdlnaMmuxkñúgkarbeBa©jmti PaKeRcInKWmkBI KNbkS smrgSúI EdlmancMnYn 7 rUb nigKNbkS RbCaCnkm<úCacMnYn 2rUb. tMNagra®sþEdl)anbeBa©jmti TMB½r 30


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 eRcInCageKcMnYn 3 rUb KWsuT§EtmkBIKNbkSsmrgSúI. karsegátbgðajfa GñktMNagra®sþKNbkS smrgSúI PaKeRcIn beBa©jmtikñúgn½yGBüaRkwt nigGviC¢man xN³EdltMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCaPaKeRcInkñúgn½yGBüaRkwt nigviC¢man. GñktMNagra®sþ ywm suvNÑ mNÐlPñMeBjmkBIKNbkS smrgSúI )aneLIgbeBa©jmtieRbIry³eBleRcInCageK eday)an 12 elIk eRbIeBlGs; 185 naTI ¬esμInwg 3 em:ag 5 naTI¦EdlkñúgenaH kñúgn½yGBüaRkwtü 85 naTI viC¢man 23 nigGviC¢man 77 naTI. GñktMNagra®sþ sun q½y mkBIKNbkS smrgSúImNÐlPñMeBjdEdl)aneLIgbeBa©jmtieRcInCageKlMdab;TI 2 eday)aneLIgcMnYn 13 elIk nigeRbIry³eBlGs; 178 naTI ¬esμInwg 2 em:ag 58 naTI¦ EdlkñúgenaHxøwmsarkñúg n½yGBüaRkwtry³eBl 141naTI viC¢man 8naTI nigGviC¢man 29 naTI. GñktMNagra®sþmNÐlkMBt mUr suxhYr mkBIKNbkSsmrgSúI)anbeBa©jmtieRcInCageKlMdab;TI 3 Edlmanry³eBlsrub 93naTI ¬1 em:ag 33 naTI¦. xN³EdltMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa mNÐléRBEvg Cam eyob )aneRcInlMdab;TI 4 manry³eBl 87 naTI ¬1 em:ag 27 naTI¦ nigGñktMNagra®sþmNÐl)at;dMbg Qag vun )anlMdab;TI 5 Edlmanry³eBlsrub 83 naTI ¬1 em:ag 23 naTI¦.

2> karcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþ rdæFmμnuBaØmaRta 77 )ankMNt;fa tMNagra®sþkñúgrdæsPa CatMNagRbCaCatiExμrTaMgmUl BuMEmnRKan;EtCa tMNagRbCaBlrdækñúgmNÐlrbs;xøÜnenaHeT. maRta 83 k¾)ankMNt;Edrfa rdæsPaRbCuMCasmBaØBIrdgkñúgmYyqñaM edaysm½yRbCuMmYydgmanfir³evlay:agtic bI Ex. dUcenH )ann½yfa smaCiksPaGacmaneBlsRmakBIkarRbCuM 6 Ex kñúgmYyqñaM sRmab;skmμPaBkargar epSg²kñúgnamCatMNagRbCaBlrdæ. eTaHbICaenAkñúgry³eBlsm½yRbCuM 3 Exk¾eday k¾karsegátbgðajfa rdæsPaminEmnRbCuMeBj 3 ExenaHEdr. dUcenH tMNagra®sþeRkABIkarRbCuMBiPakSaenAvimanrdæsPa k¾)ancMNay eBlevlarbs;xøÜncuHeTAmUldæanCYbm©as;eqñatpgEdr. karcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþRtÚv)anrab;Cadg. eTaHbIy:agNa xumE®hVl mankarCYb]bsKÁxøHkñúgkar RbmUlB½t’manTak;TgnwgkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþ5. QrelImUldæanenH xumE®hVl yl;fa karcuHmUldæan 5

sUmemIl]bsm<½n§ 4 sRmab;viFIsa®sþBisþarkñúgkarsegátkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþ

TMB½r 31


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 rbs;GñktMNagra®sþ KWGacmaneRcInCagTinñn½yEdlxumE®hVlRbmUl)an. dUcenH karviPaKenAkñúgr)aykarN_enH KWEpñkeTAelIEtTinñn½yEdlxumE®hVlRbmUl)anEtb:ueNÑaH. RkahVikTI 18³ cMnYndg ¬elIk¦ énkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþmñak;CamFümkñúgmYyqñaM nigmYyEx kñúgGMLúgqñaMsegátenH xumE®hVl segáteXIjfa karcuH mUldæanrbs;GñktMNagra®sþ KWenAmancMnYntictYcenAeLIy xN³Edl bBaðaRbQmnanarbs;m©as;eqñatenAEtbnþman CaBiess karcuHmUldæankñúgeKalMbNgGnþraKmn_edaH RsaybBaðaCUnRbCaBlrdæ. mantMNagra®sþy:agticcMnYn 98 rUb mkBIKNbkSCab; eqñatTaMg5 EdlesμInwg 80° éntMNagra®sþsrubTaMg 123 rUb )ancuHeTAkan;mUldæan edIm,I CYbCamYyRbCaBlrdæm©as;eqñatsrubTaMgGs;esμInwg 1 018 elIk. dUcenH kñúgcMeNamtMNagra®sþEdl)an cuHmUldæan GñktMNagra®sþmñak;CamFüm)ancuHmUldæan)anEt 10 elIkb:ueNÑaH kñúgry³eBlmYyqñaMenH b¤CamFüm GñktMNagra®sþmñak; cuHmUldæan)anEtmþgb:ueNÑaHkñúgmYyEx. bBaðafvikaGackøayCa]bsKÁmYydl;GñktMNagra®sþkñúg karcuHmUldæan. tamsnÞrkfarbs;GKÁelxaFikarrdæsPa éf¶TI 23 tula 2008 )anEcgBItYnaTIrbs;naykdæan hirBaØvtßúEdlmanraynamEtKN³kmμkarCMnajsPaEdlman fvikardæ nigrbbmYycMnYneTotsRmab;eFVIskmμPaB ebskkmμ nigfñak;dwknaMrdæsPaEdlRtÚvbMeBjebskkmμenAeRkA RbeTs. GñktMNagra®sþmYycMnYnk¾Føab;)anelIk eLIgEdrfa karcuHmUldæanrbs;xøÜnKWeRbIR)as;fvikapÞal;xøÜn. RkahVikTI 19³ cMnYnelIk ¬dg¦ énkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþsrub tamEx ¬BItula 2008-kBaØa 2009¦ karcuHmUldæan rbs;GñktMNagra®sþ hak;manTMnak;TMngCamYynwgsm½y RbCuMeBjGgÁ nigRBwtþikare)aHeqñat. karcab;epþImdMbUgénnItikalTI 4 nig Casm½yRbCuMelIkTI1 ¬tula - FñÚ 2008¦ karcuHmUldæanrbs;Gñk tMNagra®sþ KWenAmantictYc. enA cenøaHry³eBlsRmakBIRbCuM ¬mkra - mIna 2009¦ cMnYncuHmUldæank¾ TMB½r 32


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 mankarekIneLIgvij. eTaHbIy:agNa cenøaHsm½yRbCuMelIkTI 2 ¬emsa - mifuna 2009¦ cMnYncuHmUldæanrbs;tMNagra®sþkan;Et ekIneLIg CaBiessenAEx]sPaenHk¾edaysarEtkñúgGMLúgeBlenH RbeTskm<úCa RtÚverobcMkare)aHeqñateRCIserIs RkúmRbwkSaraCFanI extþ Rsúk x½NÐ Rkúg tamEbbGskl. ehIyenAkñúgkarsMrak BIEx kkáda - kBØa 2009 cMnYncuHmUldæank¾mankarekIneLIgpgEdr. RkahVikTI 20³ PaKry nigcMnYntMNagra®sþtamKNbkScuHmUldæaneFobnwgcMnYntMNagcuHmUldæansrub tMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa)ancuHmUl dæaneRcInCageK ¬69 rUb¦ eFobnwgcMnYn tMNagra®sþTaMgGs;Edl)ancuHmUldæan. enH k¾edaysarEttMNagra®sþKNbkSenH man cMnYneRcInCageKEdr. cMENktMNagra®sþ KNbkS smrgSúI eRcIlMdab;TI 2 ¬22 rUb¦ KNbkSsiT§imnusS 3 rUb KNbkSCatiniym 2rUb nigKNbkShV‘únsuinbuic 2rUb. RkahVikTI 21³ PaKrytMNagra®sþcuHmUldæaneFobeTAnwgcMnYntMNagra®sþkñúgKNbkSrbs;xøÜnsrubError! Bookmark not defined. eTaHbIy:agNa ebIeFobcMnYntMNagra®sþ Edl)an cuHmUldæaneTAnwgcMnYntMNagra®sþkñúgKNbkSrbs;xøÜnsrub lT§pl bgðajfa PaKrytMNagra®sþKNbkS RbCaCnkm<úCaEdl)ancuHmUldæanKW Tab CageKeTAvij. cMnYntMNagra®sþ KNbkS RbCaCnkm<úCaEdl)ancuH mUldæanKWEt 77° ¬esrInwg 69 rUb¦ én cMnYntMNagra®sþrbs; KNbkSenHsrub

TMB½r 33


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 90 rUb¦ b:ueNÑaH Edl)ancuH mUldæan. cMENktMNagra®sþKNbkS smrgSúI KW 85° ¬esrInwg 22 rUb¦ éncMnYntMNagra®sþrbs;KNbkSenHsrub 26 rUb )ancuHmUldæan. GñktMNagra®sþKNbkS siTi§mnusS KNbkSh‘Vúnsuinbuic KNbkSCatiniym TaMgGs;srub 7 rUb suT§Et)ancuHmUldæan.

2>1> cMnYndgénkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþtamKNbkSError! Bookmark not defined. kñúgGMLúgqñaMsegátenH KNbkSRbCaCnkm<úCa)ancuHmUldæaneRcInCageK enHk¾edaysarEtKNbkSenHkan; kab;Gasn³enAkñúgrdæsParhUtdl; 73°. RkahVikTI 22³ cMnYntMNagra®sþcuHmUldæan nigcMnYnelIktamKNbkS

kñúgmYyqñaMenH tMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCacMnYn 69 rUb ¬esrInwg 77° éntMNagra®sþKNbkSenHsrub¦ )ancuHeTA kan;mUldæaneRcInCageKcMnYn 822 elIk ¬esrInwg 81° éncMnYn cuHmUldæansrub¦b¤ CamFümGñk tMNagra®sþmñak; kñúgcMeNam 69 rUbenH cuHmUldæan)an 10 elIk kñúgmYyqñaM. tMNagra®sþKNbkS smrgSúI cMnYn 22 rUb ¬esrInwg 85° éntMNagra®sþKNbkSenHsrub¦)ancuHeTAkan;mUldæaneRcIn lM dab;TI2 bnÞab;BIKNbkS RbCaCnkm<úCaKWcMnYn 156 elIk ¬esrInwg 15° éncMnYncuHmUldæansrub¦ b¤CamFüm tMNagra®sþmañ k; cuH mUldæan)an 6 elIk kñúgmYyqñaM. tMNagra®sþKNbkS siTi§mnusS TaMg 3 rUb )ancuHeTA kan;mUldæaneRcInlMdab;TI3 bnÞab;BIKNbkS RbCaCnkm<úCa nig KNbkSsmrgSúI KWcMnYn 24 elIk b¤ CamFüm tMNagra®sþmñak; cuHmUldæan)an 8 elIk kñúg 1 qñaM. tMNagra®sþKNbkShV‘únsiunbiucTaMg 2 rUb )ancuHeTAkan;mUldæan)anEt 9 elIk b¤ CamFüm tMNagra®sþmñak; cuHmUldæan)an 5 elIk b:ueNÑaH. TMB½r 34


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

tMNagra®sþKNbkSCatiniymTaMg 2 rUb )ancuHeTAkan;mUldæanticCageKKWcMnYn 7 elIk Cf $BN'™N tMNagra®sþmñak; cuHmUldæan)an 4 elIk kñúgmYyqñaM. 2>2> eRbóbeFobeKalbMNgénkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþénKNbkSnImYy² eKalbMNgcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþRtÚv)anEbgEckCa 5 KW 1> cuHsYrsuxTukç EckGMeNay sem<a'smiT§plnana 2> karcuHmUldæanedIm,IBRgwgbNþajKNbkSrbs;xøÜn 3> karcuHGmdMeNIrCaRkum bfGmdMeNIrfañk;dwknaM 4> karcUlrYmevTika¼sikçasalasa'arN³ nig 5> cuHCYyGnþraKmn_ nigedaHRsaybBaðanana.

taragTI 3 ³ cMnYnelIkénkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþénKNbkSneya)aynImYy²tameKalbMNg eKalbMNgénkarcuHmUlrdæanTaMg 1 018elIk rbs;tMNagra®sþTaMg98rUb sYrsuxTukç EckGMeNay nig LBSTFNB'TNJ5iQMOBOB karcuHBRgwgépÞkúñg nigbNþajKNbkS LBSDV)(NE.F/*S$B3LVNCf(NE.F/*SGB“LEXLOBM LBSD6MS:NL˜“HFW5JLBTB'BS/pvTJLBTBMB karGnþraKmn_ nigedaHRsaybBaaðnana

KNbkSneya)ay 69rUb 22rUb 3rUb 2rUb 2rUb 580

48

6

0

srubén eKalbMNg

1 633 ¬62°¦

144 81 14 6 3 250 ¬25°¦ 77 4 1 0 1 83 ¬8°¦ 1 19 3 3 2 38 ¬4°¦ 10 4 0 0 0 14 ¬1°¦ 822 156 24 9 7 1 018 srubCaPaKry³tamKNbkS ¬81°¦ ¬15°¦ ¬2°¦ ¬1°¦ ¬1°¦ ¬100°¦  UBSBH5*CH’BKGBF,BMC./HT.YBO'.o#*SSCT(k“ tMNagra®sþEdlcuHmUldæanKW karsYrsuxTukç Eck (.F/BZOJHLBSTFNB'TNJ5iQMOBOBOJHF,BM./HN:ZF5PUKW edIm,IBRgwgépÞkñúg nigbNþajKNbkSrbs;xøÜn FEBZTBS&UL“˜HR“B.TFH‹UFO)NBOF'7*LBSF B)FR“BU(TLMF3LBN$BUJ,8LBSF B)FR“BU3L˜N3CXL4BSB$'BO*FYUš3T˜LY/ Rkúg. eKalbMNgTaMgBIrenHrYmKñamanrhUtdl; 87° ¬esrInwg 883dg¦ énkarcuHmUldæansrubrbs;Gñk tMNagra®sþTaMgGs;.

TMB½r 35


36


38


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

GñktMNagra®sþcuHmUldæankñúgeKalbMNg GmdMeNIrfñak;dwknaM eRcInCageK eFobnwgKNbkSrbs;xøÜn - KNbkSRbCaCnkm<úCa³ GñktMNagra®sþ mNÐl)at;dMbg lI Kwmelog nig eTs h‘aj )annaMmux GñktMNagra®sþkñúgKNbkSrbs;xøÜnkñúgkarcuHGmdMeNIrfñak;dwknaMrbs;xøÜncMnYn 6 elIk. kalBI éf¶TI31

Ex]sPa qñaM2009 GñktMNagra®sþþ lI Kwmelog )ancuHGeBa¢IjGmdMeNIr Ék]tþmbNÐit Cam eyob RbFanKN³kmμkar esdækic© hirBaØvtßú FnaKar nigsvnkmμ énrdæsPaCYbR)aRs½ykargar CamYyKN³GPi)alextþ nigm®nþIraCkarBak;B½n§enARsúk )at;dMbg extþ)at;dMbg. kñúgqñaMgsegátenH GñktMNagra®sþ lI Kwmelog )ancuHmUldæansrub 53 elIk QrenAlMdab;TI 3 kñúgcMeNam tMNagra®sþEdlcuHmUldæan)aneRcInCageK. - KNbkSsmrgSúI³ GñktMNagra®sþ Em:n sufavri®nÞ mNÐlkMBg;FM)ancuHGmdMeNIrfñak;dwknaM rbs;xøÜneRcInCagtMNagra®sþdéTeTotkñúgKNbkSrbs;xøÜnEdlsrub)an 4 elIk. ]TahrN_ GñktMNagra®sþrUbenH )ancuHGmdMeNIr Ék]tþm sm rgSúI RbFanKNbkS rbs;xøÜnEdl)anGeBa¢Ij cuHsaksYrsuxTukçskmμCnKNbkSrbs;xøÜn kalBIéf¶TI23 Exkkáda qñaM 2009 enABn§naKarKW elak TYt sar:n CMTb;TI1XMuRClg extþkMBg;FM EdlCab;ecaTBIbTXMuXaMgmnusSxusc,ab;. kñúgqñaMsegátenH GñktMNagra®sþ Em:n sufavri®nÞ )ancuHmUldæansrub 14 elIk. - KNbkSsiT§imnusS ³ tMNagra®sþKNbkSsiT§imnusS)ancuHGmdMeNIrfñak;dwknaM rbs;KNbkSxøÜn EtmYyelIkKt;KW GñktMNagra®sþ Ey:m buBaØb£Ti§ mNÐléRBEvg)ancuHGmdMeNIrRbFanKNbkS rbs;xøÜncUlrYmRbCMuenAPUmibwgELg XMuéRCXμúM RsúksIuFrkNþal extþéRBEvg eKalbMNgsMeNH sMNalsYrsuxTukçRbCaBlrdæedaymankarcUlrYmRbEhl200nak;. kñúgqñaMsegátenH GñktMNag ra®sþ Ey:m buBaØb£T§i )ancuHmUldæansrub 4 elIk. - KNbkSCatiniym ³ GñktMNagra®sþKNbkSCatiniym)ancuHmUldæanGmdMeNIrfñak;dwknaMrbs;xøÜn EtmþgKt;KW GñktMNagra®sþ esA ra:nI mNÐléRBEvg)ancuHmUldæanGmdMeNIrGñktMNagra®sþ yU hukRKI cUlrYmCaKNGFibtIBiFIsmaCvisamBaØedIm,IbþÚreQμaHKNbkSneratþmrNb£Ti§ eTACaKNbkS CatiniymenAraCFanIPñMeBj.

TMB½r 39


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 4> karcuHmUldæanedIm,IcUlrYmevTika¼sikçasalasaFarN³TaMgGs; 11 elIk³ enAkñúgqñaMsegátenH tam B½t’manEdl xumE®hVl)anTTYlbgðajfa cMnYnelIkEdlGñktMNagra®sþ)ancuHmUldæanedIm,IcUlrYmevTika saFarN³ sikçasala Edlpþl;»kasdl;m©as;eqñatCYbCamYytMNagrbs;xøÜn nigedIm,IbgðajCasaFarN³nUvkgVl; bBaðaplvi)ak EdlxøÜn)anCYbRbTH nigedIm,IRtÚvkarCMnYyBIGñktMNagrbs;xøÜnKWmantictYcbMput ebIeRbóbeFobeTAnwgkarcuHmUldæan kñúgeKalbMNg 3 xagelI. eTaHbIy:agNa tMNagra®sþRKb;KNbkSTaMgGs;suT§Et)ancUlrYmenAkñúg evTika nigsikça sala. kñúgqñaMsegátenH cMnYnelIkEdltMNagra®sþmkBIKNbkSTaMg 5 cUlrYmevTikasaFarN³ nigsikaç salasrub KW 38 elIk ¬esμnI gw 4° énkarcuHmUldæansrub¦ kñgú enaH KNbkSCMTas;KW KNbkSsmrgSú)I annaMmxu eKKW 19elIk KNbkSRbCaCnkm<Cú a cMnYn 11 elIk KNbkS siTi§mnusS cMnYn 3 KNbkS hV‘únsuinbuic cMnYn 3 elIk nigKNbkS Catiniym 2 elIk.

krNIxøHénGñktMNagra®sþcuHmUldæankñúgeKalbMNg cUlrYmevTika b¤sikçasa - KNbkSRbCaCnkm<úCa smrgSúI nigCatiniym³ GñktMNagra®sþmNÐl éRBEvg mkBIKNbkScMnYn 3 rYmmanGñktMNagra®sþ mwn s‘an mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCa GñktMNagra®sþ Kg; bUra: mkBI KNbkS smrgSúI nigGñktMNagra®sþ esA ra:nI mkBIKNbkS Catiniym )anrYmKñaeFVICavaKμinenAkñúg sikçasalasþIBI {kMNt; lkçxNÐsnÞsSn_énvis½yGaTiPaB} EdlerobcMedayKN³kmμaFikaredIm,Ikar e)aHeqñatedayesrI nigyutþiFm’enAkm<úCa ebaAkat;fa xumE®hVl kalBI éf¶TI 15 Ex kBaØa qña2M 009 enAsNæaKarGgÁrFM extþéRBEvg. kñgú sikaç salaenH GñktMNagra®sþ TaMgbIrbU )anpþlc; N M ab; GarmμNf_ anwgCYyedaHRsaybBaðamYycMnYnEdlRbCaBlrdæ )ansMNUmBrdUcCakarksagpøÚv CYsCul pøÚv rkTIpSarCUnRbCaCn bBaðaEpñksuxaPi)al kat;bnßybTelμIssgÁmepSg² Edlmansikçakam CaRbCaBlrdæcUlrYmCag 100 nak;. GñktMNagra®sþ mwn s‘an kñúgqñaMsegátenHcuHmUldæan)ansrub 6 elIk. GñktMNagra®sþ Kg; bUr:a )ancuHmUldæansrub 8elIk. - KNbkSsiT§imnusS ³ GñktMNagra®sþ G‘U c½nÞb£T§i mNÐlkNþalKNbkS siTi§mnusS )ancUlrYm evTikasaFarN³rbs;GgÁkar Guin DI Gay eKalbMNgedaHRsaybBaðananaedIm,IbM)at;PaBRkIRk enAXMuéCkMBk RsúkRBHesþc extþéRBEvg enAéf¶TI21 ExkumÖ³ qañM2009. - KNbkSCatiniym ³ GñktMNagra®sþ KuC mU:lI )ancuHeTAPUmiRkeBIha sgáat;ERBkb¤sSI RkúgtaexμA extþkNþal edIm,IcUlrYmevTikasaFarN³sþIBI :tMNagRbCaBlrdæ GMBIbBaaðdIFøI :enAéf¶TI26 sIha qañM 2009. kúñg»kasenaH GñktMNagra®sþ)ansnüaCamYyRbCaCnfanwgeTA CYbBiPakSaCamYyGaCJaFr extþnigRksYgBak;B½n§edIm,IrkdMeNaHRsayCUnRbCaCnEdlrgeRKaHeTAtamTidæPaBCak;Esþg. TMB½r 40


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 5> karcuHGnþraKmn_ nigedaHRsaybBaðananaTaMgGs; 14elIk³ karcuHmUldæanrbs;tN M agra®sþkgúñ eKalbMNg GnþraKmn_ nigedaHRsaybBaðananamancMnnY tictYcbMputK; WEt 1° ¬esμInwg 14 elIk¦ énkarcuHmUldæansrubrbs; tMNagra®sþ ebIeTaHbICakarsegátCarYmeXIjfa RbCaBlrdæenAtammUldæanCaeRcIn kMBugEtCYbbBaðanana CaBiess CemøaHdIFøI karbiTLÚensaT ¬pþac;mux¦ karbUmxSac;TenørWbwg bBaðaCamYyGaCJaFr EdleBlxøHRbCaBlrdæ)annaMKña mktv:adl;muxvimanrdæsPaenAraCFanIPñMeBjedIm,IsuM[GñktMNagra®sþCYyGnþraKmn_ nigeBlxøHRbCaBlrdæ)aneFVI dMeNIrBIextþEdlmanCemøaHmkmnÞIrrdæsPaedIm,IsuMGnþraKmn_k¾eday. mantMNagra®sþmkEtBIrKNbkSb:ueNÑaHEdl)ancuHmUldæanedIm,IGnþraKmn_ nigedaHRsaybBaðaCUnRbCaBlrdæKW tMNagra®sþmkBIKNbkS RbCaCnkm<úCa cMnYn 10 elIk nigtMNagra®sþmkBIKNbkSsmrgSúIcMnYn 4 elIkb:ueNÑaH.

GñktMNagra®sþEdl)annaMmuxGñktMNagra®sþkñúgKNbkSrbs;xøÜn kñúgeKalbMNgGnþraKmn_ nigedaHRsaybBaðaCUnRbCaBlrdæ - KNbkSRbCaCnkm<úCa ³ GñktMNagra®sþ sYs kaNan mNÐlRBHsIhnu )ananMmux tMNagra®sþ KNbkSrbs;xøÜnkñúgkarcuHGnþraKmn_Edlsrubman 3 elIk. ]TahrN_ enAéf¶TI 01 ExsIha qñaM 2009 GñktMNagra®sþrUbenH)ancuHeTAPUmi1 sgáat;elx 3 RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu edIm,I BinitüemIl nigCYyedaHRsayvivaTdIFøIenATIenaH. - KNbkSsmrgSúI ³ GñktMNagra®sþ mUr suxhYr mNÐlkMBt)annaMmuxtMNagra®sþdéTeTotkñúg KNbkSrbs;xøÜnkñúgkarcuHGnþraKmn_ nigedaHRsaybBaðaCUnRbCaBlrdæEdlsrub)ancMnYn 2 elIk. enAéf¶TI23 ExkumÖ³ qñaM2009 GñktMNagra®sþrUbenH )ancuHCYyGnþraKmn_GaCIvkrpSarGUrLaMBik Edl)anmktv:aenAmuxvimanrdæsPaedIm,IsMu[rdæsPaCYykuMeGayGaCJaFr edjGaCIvkrBIkEnøglk; cas; ¬elIcieBa©ImpøÚv¦ eTAlk;enAkEnøgfμIEdltUbmantMéléfø ekþA niglk;elIkEnøgbgðÚrlUTwks¥úy. bnÞab;mkGñktMNagra®sþ mUr suxhYr )andak;lixiteTAsalaRkúgPMñeBjedIm,ICYyGnþraKmn_ Etkar GnþraKmn_enHmin)aneCaKC½yenaHeT.

TMB½r 41


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 taragTI 4 ³ raynamGñktMNagra®sþskmrCageK 11rUb Edl)ancuHmUldæan ¬erobtamlMdab;BI eRcIneTAticcab;BIéf¶TI 01 tula 2008 dl;éf¶TI 30 kBaØa 2009¦ ¬É>]> =Ék]tþm/ l>C>=elakCMTav¦ l>r

eKalbMNg eQqaH KNbkS tMNagra®sþ GnþraKmn_ sYrsuxTukç BRgwgKNbkS evTika GmdMeNIr

srub

1 É>]> eTs h‘aj

0

66

6

1

6

79

2 l>C> CYj suéq

0

58

1

0

5

64

3 l>C> lI Kwmelog

0

39

8

0

6

53

4 É>]> muy cat

0

39

6

0

5

50

5 É>]> sarI ekaslü

0

38

4

0

4

46

6 É>]> kaeTI tUey:b

0

33

6

0

0

39

7 É>]> s exg

0

30

4

0

0

34

8 l>C> Rtwg favI

2

13

13

1

0

29

9 l>C> Ém b:uNÑa

0

21

3

0

3

27

10 É>]> sYs kaNan

3

14

4

0

1

22

11 É>]> CIv ktþa

0

19

3

0

0

22

kñúgtaragTI 4 xagelIenHbgðajfa kñúgcMeNamGñktMNagra®sþskmrCageK 11 rUbkñúgkarcuHmUldæanenaH KWPaKeRcInmkBIKNbkS RbCaCnkm<úCa Edlman 10 rUb bnÞab;mkKNbkS smrgSúI 1rUb. GñktMNagra®sþ eTs h‘aj mNÐl)at;dMbgmkBIKNbkS RbCaCnkm<úCa )ancuHeTAmUldæaneRcInCageKrhUtdl; 79 elIk EtsuT§EtkñúgmNÐlrbs;xøÜn ehIyGñktMNagra®sþ CIv ktþa mNÐl)at;dMbgmkBIKNbkS smrgSúI )ancuHmUldæan eRcInlMdab;TI10 CamYytMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa sYs kaNan mNÐlRBHsIhnu. ¬sUmemIllm¥iteQraH GñkttMNagra®sþTaMgGs;Edl)ancuHeTAkan;mlU dæaneTARKb;mNÐlraCFanI-extþ kñgú ]bsm<n½ T§ I 2¦.

TMB½r 42


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 2>3> eKalbMNgcuHmUldæanrbs;tMNagra®sþtamKNbkSneya)aynImYy²

ebIviPaKeTAelIcMnYncuHmUldæan GñktMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa)annaMmuxesÞIrRKb;eKalbMNg elIkElg EtkarcUlrYmevTika b¤sikçasalaEdlnaMmuxedaytMNagra®sþKNbkSsmrgSúI. eTaHbIy:agNa ebIviPaKeTAtam KNbkSnImYy²bgðajfa KNbkSRbCaCnkm<úCa)anepþatsMxan;eTAelIEtkarsaksYrsuxTukç EckGMeNay nigsem<aF smiT§plnana xN³EdltMNagra®sþmkBIKNbkSneya)aycMnYn 4 epSgeTot KWepþateTAelIkarcuHmUldæanedIm,I BRgwgbNþajKNbkSrbs;xøÜn. RkahVikTI 23³ cMnYn nigPaKryéneKalbMNgcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa tMNagra®sþKNbkS RbCaCnkm<úCa TaMg69rUb EdlcuHmUldæansrub 822 elIk )anepþateTAelIkarsYrsuxTukç EckGMeNay nigsem<aF smiT§pl nana EdlmanrhUtdl;71°énkarcuH mUldæansrubTaMgGs; rbs;KNbkS enHxN³EdlkarcuHBRgwgbNþajKN bkSman 18° nigkarcuHGmdMeNIr fñak;dwknaMrbs;xøÜnman 9°. cMENk karcUlrYmevTika b¤sikçasala nig karcuHGnþraKmn_ b¤edaHRsaybBaða CUnRbCaBlrdærYmKμanmanEt 2° b:ueNÑaH. RkahVikTI 24³ cMnYn nigPaKryéneKalbMNgcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþKNbkSsmrgSúI xusBIKNbkSRbCaCnkm<úCa tMNagra®sþ KNbkSsmrgSúITaMg 22 rUb Edl)ancuHmUl dæansrub 156 elIk epþatkarcuHmUldæanxøaMg eTAelIkarBRgwgbNþajKNbkS rbs;xøÜn EdlmanrhUtdl; 52° ¬81 elIk¦ énkar cuHmUldæansrubrbs;tNagra®sþ KNbkS enH. karcuHsYrsuxTukçEckGMeNay k¾RtÚvtMNagra®sþKNbkSenHykcitþTukdak;Edr Edlman TMB½r 43


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 31° ¬48 elIk¦ bnÞab;mkKWkarcUlrYmevTika b¤sikçasalananaEdlmanrhUtdl; 12° xN³EdlkarcuHGmdMeNIr nigkarGnþraKmn_ edaHRsaybBaðaCUnRbCaBlrdærYmKμanman 5° ¬8 elIk¦.

RkahVikTI 25³ cMnYn nigPaKryéneKalbMNgcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþKNbkSsiT§imnusS CagBak;kNþal ¬58°¦ énkarcuH mUldæansrubTaMg 24 elIk rbs; tMNagra®sþKNbkSsiT§imnusS TaMg 3 rUb KWedIm,IBRgwgbNþajKNbkS rbs;xøÜn cMENkkarcuHsYrsuxTukç b¤ EckGMeNaydl;RbCaBlrdæ man 25° ¬esμInwg 6 elIk¦ karcUlrYm evTika b¤sikçasalaman 13° ¬3 elIk¦ nigkarcuHGmdMeNIrman 1 elIk. xumE®hVlmin)anTTYlB½t’man sþIBIkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþKNbkSenH kñúgeKalbMNgGnþraKmn_ b¤edaHRsaybBaðaCUnRbCaBlrdæeLIy. RkahVikTI 26³ cMnYn nigPaKryéneKalbMNgcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþKNbkShV‘únsuinbuic tMNagra®sþKNbkShV‘únsuinbuicEdlmanEt 2 rUb )ancuHmUldæansrub 9 elIk kñúgeKalbMNgEt 2 b:ueNÑaH KWBRgwgbNþajKNbkS 67° nig cUlrYmevTika b¤sikçasala 33°. xumERhVlmin )anTTYlB½t’man Tak;TgnwgkarcuHmUldæanrbs; tMNagra®sþKNbkSenHedIm,IsYrsuxTukçRbCaBlrdæ GmdMeNIrfñak;dwknaM b¤cuHGnþraKmn_enaHeT.

TMB½r 44


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 RkahVikTI 27³ cMnYn nigPaKryéneKalbMNgcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþKNbkSCatiniym tMNagra®sþKNbkSCatiniymTaMg 2 rUb Edl)an cuHmUldæansrub)an 7 dg )ancuHmUldæankñúg eKalbMNgRbhak;RbEhlKña. kñúgenaHkarcuH BRgwgbNþajKNbkS 43° ¬3 elIk¦ karcUl rYmevTika¼sikçasalasaFarN³ 2 elIk ¬29°¦ nigkarsYrsuxTukçEckGMeNay nigkarcuHGmdMeNIr rYmKña 28° ¬2 elIk¦. xumE®hVlmin)anTTYl B½t’manTak;TgnwgkarcuHmUldæan rbs;tMNagra®sþ KNbkSenHkñúgeKalbMNgCYyGnþraKmn_ b¤edaH RsaybBaðaCUnRbCaBlrdæenaHeT.

2>4> mNÐlraCFanI-extþnanaEdlGñktMNagra®sþ)ancuH eTaHbICardæFmμnuBaØ)anEcgfa GñktMNagra®sþCatMNagRbCaBlrdæExμrTaMgmUlk¾eday6 EtkarsegáteXIjfa karcuHmUldæanrbs;tMNagra®sþPaKeRcInelIslb;KWepþateTAelImNÐlrbs;xøÜn. karcuHeTAmUldæankñúgmNÐl rbs;xøÜn manrhUtdl;eTA 873 elIk xN³EdlkarcuHeTAmUldæaneRkAmNÐlmancMnYnEt 145 elIk b:ueNÑaH ehIyPaKeRcIn énkarcuHmUldæaneRkAmNÐlKWeFVIeLIgedaytMNagara®sþmkBIKNbkS RbCaCnkm<úCa EdlmancMnYn 74 elIk bnÞab; mkKWKNbkS smrgSúI EdlmancMnYn 37 elIk KNbkS siTi§mnusS 19 elIk KNbkS hV‘únsuinbuic cMnYn 7 elIk nig KNbkS Catiniym cMnYn 6 elIk. tamry³karsrubr)aykarN_rbs;GñksegátkarN_xumE®hVl GMBIkarcuHmUldæanrbs;tMNagra®sþTUTaMg 24 raCFanI-extþ eXIjfa kñúgcenøaHBIExtula 2008 dl;ExkBaØa 2009 enH mNÐlEdlman GñktMNagra®sþcuHeRcIn CageKKW mNÐl)at;dMbg EdlmancMnYn 323 elIk Edl 317 elIk KWcuHedaytMNagra®sþ kñúgmNÐlenHTaMg 7 rUb rYmmanGñktMNagra®sþKNbkS RbCaCnkm<úCa Ék]tþm eTs h‘aj elakCMTav CYj suéq elakCMTav lI Kwmelog Ék]tþm s exg Ék]tþm muy cat Ék]tþm Qag vun nigÉk]tþm eha NaMhug nig tMNagra®sþKNbkSsmrgSúI Ék]tþm eGg éqG‘ag nigÉk]tþm CIv ktþa. mNÐlEdlmanGñktMNagra®sþcuHeTAeRcInTIBIrKWmNÐleBaF×sat; EdlmanGñktMNagra®sþcuHeTAcMnYn 110 6

maRta 77 énrdæFmμnuBaØénRBHraCaNacRkkm<úCa³ {tMNagra®sþkñúgrdæsPa CatMNagRbCaCatiExμrTaMgmUl BuMEmnRKan;EtCa tMNagRbCaBlrdæ kñúgmNÐl

rbs;xøÜnenaHeT}

TMB½r 45


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 elIk nigbnÞab;mkmNÐl RkecH cMnYn 79 elIk. cMENkmNÐlEdlGñktMNagra®sþcuHeTA)antictYc rYmmandUcCa mNÐl sÞwgERtg cMnYn 8elIk mNÐlkMBg;cam mancMnYn 7 elIk mNÐl esomrab cMnYn 6 elIk mNÐl mNÐlKirI cMnYn 1 elIk. xumE®hVl min)anTTYl B½t’manBIkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþmNÐl Ekb nigrtnKIrIeT. ¬sUmemIllm¥itkñúgRkahVikTI 23 ¦. RkahVikTI 28³ mNÐlraCFanI-extþEdltMNagra®sþ)ancuH mNÐlKIrI ekaHkug esomrab kMBg;cam ]tþrmanC½y sVayerog sÞwgERtg éb:lin RBHvihar RkugRBHsIhnu taEkv kMBt kNaþl bnÞaymanC½y kMBg;s<W kMBg;qñaMg kMBg;FM PñMeBj éRBEvg RkecH eBaFisat; )at;dMbg

1 2 6 7 8 8 8 14 14 18 20 27 28 36 49 50 55 77 78 79 110 323 0

50

100

150

cMnnY dgénkarcuHmUldæan

TMB½r 46

200

250

300

350


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 2>5>kariyal½ytMNagra®sþenAtammNÐlraCFanI-extþ

karcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþ k¾GaRs½yeTAelIkariyal½ytMNagra®sþenAmNÐlraCFanI-extþ pgEdr. kariyal½ytMNagra®sþ KWCaTIkEnøgeFVIkarrbs;GñktMNagra®sþenAeBlEdltMNagra®sþcuHmUldæanenaH ehIyk¾Cas<an TMnak;TMngrvagtMNagra®sþ nigm©as;eqñatenAkñúgmNÐlenaHEdr. kariyal½tMNagra®sþ CaTIkEnøgEdlRbCaBlrdæmk CYbtMNagra®sþ sresr nigdak;BakübNþwgCUntMNagra®sþCYyGnþraKmn_bBaðaepSg² nigCYysRmÜldl;tMNagra®sþkñúg karbMeBjParkic©epSg²kñúgmNÐlenaH. rhUtmkdl;eBlenH mankariyal½ytMNagra®sþEtkñúg 21 raCFanI-extþ b:ueNÑaH cMENk 3 extþeTotKW Ekb éb:lin nig]tþrmanC½y KWminmankariyal½ytMNagra®sþenaHeT. CamYyKñaenHEdr karsegáteTAelIkariyal½ytMNagra®sþbgðajfa kariyal½ytMNagra®sþmYycMnYnmin dMeNIrkar b¤dMeNIrkarmineTogTat; b¤xVHsmÖar³bec©keTsEdlminGacbMeBjParkic©beRmIdl;GñktMNagra®sþ nigm©as; eqñat. CamYyKñaenH tMNagra®sþénKNbkSmYycMnYnCaBiessKNbkSRbqaMgenAminTan;manPaBeCOCak;eTAelI ÉkraCüPaBrbs;buKÁlikbMerIkarenAkariyal½ytMNagra®sþmYycMnYn. kgVHxatTaMgGs;enHehIy CalT§plGñktMNagra®sþmYycMnYnminfamkBIKNbkSkan;GMNac b¤CMTas;enaHeT min)ancUleTAkariyal½ytMNagra®sþkñúgmNÐlEdlxøÜn)ancuHenaHeT ehIyeBlxøHKWeTATIsñak;karKNbkSrbs;xøÜn enAextþCMnYsvij. bNþajxumE®hVlenAtam 23 raCFanI-extþ CaerOyRtÚveTAkariyal½ytMNagra®sþenAkñúgmNÐledIm,IRbmUl B½t’mannanaTak;TgnwgGñktMNagra®sþEdlkñúgmYyEx bNþajxumE®hVlRtÚvcuHeTAcenøaHBI 2 eTA 4 dg b¤eRcIndg eTAtamRBwtþikarN_Cak;EsþgedIm,IGacCYbbuKÁlikbMerIkarenATIenaH. extþmYycMnYnEdlkariyal½ytMNagra®sþmanbBaðadUcCa³ - extþeBaF×sat; ³ kariyal½ytMNagra®sþRTúDeRTam ehIyGaKarbiTTaVr cMEnkGñkeFIVkareTAPaKeRcInEtéf¶ c½nÞ nigGgÁar ehIyeFIVkarenAtUblk;nMxagmuxkariyal½ytMNagra®sþ. - extþrtnKIrI ³ kariyal½ytMNagra®sþPaKeRcInbiTTVar. - extþkMBg;s<W ³ kariyal½ytMNagra®sþPaKeRcInbiTTVar. cMEnkkariyal½ytMNagra®sþmYycMnYneTot enACYb]bsKÁkgVHxatsmÖar³kariyal½yeRbIR)as; dUcCam:asuIn kuMBüÚT½rCaedIm. TMB½r 47


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 4> karecjlixitGnþraKmn_rbs;GñktMNagra®sþ

tamB½t’manEdlxumE®hVl)anTTYl kñúgGMLúgqñaMsegátenH mantMNagra®sþsrubcMnYn 13 rUb mkBI 3 KNbkSEdlmanGasn³kñúgrdæsPab:ueNÑaHEdl)anecjlixitsrubcMnYn 58 c,ab; CUnraCrdæaPi)al nigCUn sßab½nBak;B½n§nana. eKalbMNgsMxan;²enAkñúglixitTaMgenaHrYmman karGeBa¢Ij b¤dak;sMNYrdl;tMNagraCrdæaPi)al b¤sßab½n Bak;B½n§nanamkeFVIkareqøIybMPøWenArdæsPa karGMBavnav karesñIcat;viFankar karbeBa©jmtieyabl;. kñúgcMeNamtMNagra®sþTaMg 13 rUb Edl)anecjlixit PaKeRcInKWmkBIKNbkSsmrgSúI Edlsrub man 11 rUb)anecjlixitsrub 56 c,ab; KNbkSRbCaCnkm<úCa 1rUb nigKNbkSsiT§imnusS 1rUb )anecjlixitmYyc,ab; mñak;². xumE®hVlmin)anTTYlB½t’manBIkarecjlixitedaytMNagra®sþKNbkSCatiniym nigKNbkShV‘únsuinbuiceT. lixitPaKeRcInrbs;GñktMNagra®sþeFVIeLIgkñúgeKalbMNgGnþraKmn_ nigGMBavnav[cat;viFankarnanaEdlsrub man 47 lixit ¬b¤esrInwg 81° énkarecjlixitsrubTaMgGs;¦. ehIylixitGeBa¢IjtMNagraCrdæaPi)almkbMPøWenA sPa mancMnYn 6lixit niglixitdak;sMNYrdl;raCrdæaPi)almancMnYn 3 lixit. xN³EdllixitbeBa©jmtirbs; GñktMNagra®sþmancMnYn 2. kñúgcMeNamlixitrbs;GñktMNagra®sþTaMg 58 xumE®hVl )anTTYlB½t’manfa mankareqøIytbcMeBaHtMNag ra®sþvij Et 12 lixitb:ueNÑaH.

taragTI 5 ³ eQraHGñktMNagra®sþTaMg 13 rUbEdl)anecjlixit - sMKal;³ É>]> = Ék]tþm/ l>C> = elakCMTav eKalbMNgénlixit KN kar l>r eKatþnam nignam srub dak; bkS GnþraKmn_ GMBavnav beBa©jmti bMPøWenAsPa eqøIytb sMNYr 21 10 10 0 0 1 8 1 É>]> Em:n sufavri®nÞ 2 É>]> sm rgSúI

10

0

6

1

1

2

3

3 É>]> XIm LaKI

9

7

2

0

0

0

0

4 É>]> sun q½y

4

0

0

0

1

3

0

5 É>]> eGg éqG‘ag

3

3

0

0

0

0

0

TMB½r 48


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 eGaykmμkrry³eBl3Ex kúñgkrNIEdleragcRkRtÜvbiTTVarCayfaehtu. kareqøIyrbs;raCrdæaPi)altbnwglixit rbs;GñktMNagra®sþvijfa raCrdæaPi)alEtgykcitþTukdak;Canic©cMeBaHkmμkr nieyaCit k¾dUcCanieyaCkpgEdr sMedA karBarplRbeyaCn_KUPaKITaMgGs;edIm,IrYmKñaGPivDÆRbeTsCati EdlmanRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ Ca esnaFikar.

3> GñktMNagra®sþ®sþI karedaHdUrtMNagra®sþtaMgBIedImqñaMdl;cgu qñasM egátenH )aneFV[I tMNagra®sþ®sþmI ankarekIneLIgy:agKYr[kt; smÁal;rhUtdl;cnM nY 26 rUb. enAéf¶RbkassuBlPaBGñktMNagra®sþnaéf¶TI 24 kBaØa 2008 GñktMNagra®sþ ®sþmI ancMnnY 20rUb. eRkayBIkarRbkassuBlPaBtMNagra®sþ karedaHdUrtMNagra®sþke¾ kItmaneLIgCabnþeTot sRmab;KNbkSRbCaCnkm<Cú aEdl kñgú karedaHdUrenaH eFV[I tMNagra®sþ®sþmI ankarekIneLIg 6 rUbbEnßmeTot. RkahVikTI 29³ cMnYn nigPaKryéntMNagra®sþtamePT

dUcenH KitRtwmcugqñasM egátenH manKNbkSEt 2 b:eu NÑaHEdl mantMNagra®sþ®sþsI rubcMnnY 26 rUb ¬esμnI gw 21° énsmaCik sPasrub 123 rUb¦ kñgú enaHKNbkSRbCaCnkm<Cú a man tMNagra®sþ®sþcI nM nY 20 rUb ¬esμnI wg 22° éntMNagra®sþ KNbkSenHsrub 90 rUb¦ nigKNbkSsmrgSúI mancMnnY 6 rUb ¬esμnI gw 23° éntMNagra®sþKNbkSenHsrub 26 rUb¦. cMENkKNbkSsiTmi§ nusS Catinyi m nighVnú‘ suni buci min mantMNagra®sþ®sþeI T. enAkñúgqñaMsegátenH xumE®hVlrkeXIjfa skmμPaBtMNagra®sþ®sþI CamFümenAmanPaBtictYcCaburs b¤min smamaRteTAnwgPaKryEdlxøÜnmanenAkñúgsPaTaMgskmμPaBenAsm½yRbCuMeBjGgÁ nigkarcuHmUldæan. ebIeTaHbICa cMnYntMNagra®sþ®sþIeFVIskmμPaBtictYck¾eday EttMNagra®sþ®sþIEdleFVIskmμPaB KWCamFümmanPaBskmμCag tMNagra®sþburs ehIyk¾mantMNagra®sþ®sþImYycMnYnEdlmanPaBelceFøapgEdrkñúgkarbMeBjParkic©rbs;xøÜn. karerIseGIg b¤karminelIkTwkcitþtMNagra®sþ®sþICaBiessmkBIKNbkSRbqaMg kñúgkarbMeBjParkic©rbs;xøÜn RtÚv)anbgðajCasaFarN³edayfñak;dwknaMraCrdæaPi)al nigsßab½nsPaxøÜnÉgpÞal;Edr. TMB½r 50


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 tMNagra®sþ®sIþbkSRbqaMgRtÚv)anerIseGIgkñúgkarbMeBjtYnaTIrbs;xøÜn

GñktMNagra®sþ®sþI mUr suxhYr enAkñúgqñaMsegátenH)anCYb]bsKÁCaeRcInelIkkúñgkareFIVskmμPaB kar beBa©jmti k¾dUcCakarsIþbenÞasrbs;RbFanrdæsParhUtdl;kardkGP½yÉksiT§i nigRtÚvRbQmmuxnwg tulakarBIbTbriharekrþ×. enAéf¶TI 8 Ex FñÚ qñaM 2008 kñúgsm½yRbCuMeBjGgÁrdæsPa sþIBI c,ab;hirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqñaM 2009 GñktMNagra®sþrUbenHRtÚv)anTTYlkarcMGkBInaykrdæm®nþI nigCatMNagra®sþmNÐlkNþal semþc h‘un Esn enAeBlEdltMNagra®sþrUbenH)anecaTsMNYrdl;tMNagraCrdæaPi)afa {cMeBaHvis½ysgÁm

RtÜvKitdl;erOgkumar nig®sþIgayrgeRKaH etI®sIþmanbBaaðGIVxøH? fvikaminqøúHbBa©aMgBIqnÞ³rbs;rdæaPi)al CamYyRbCaCn Biess®sþI nigkumareT. } eRkayBIsMNYrenH semþc h‘un Esn )aneFVIkarvaybkvijfa {cMEnknarI eKcayem:cedIm,InarI edIm,IeGaynarI)ancay KitykluyeGaynarIya:gemc? eKeFVIpøÚvfñl; min edIm,InarI? eKeFIVsalaeronminedIm,InarI? eKeFVIeBTü minedIm,InarI eKeFVIGIVTaMgGs; minedIm,InarI b¤ykluy dak;ehae):AnarIEtmþg eTIbehAfaeGaynarI. kMuemIléRBEteQImYyedIm² Gs;elakKYrebIkEPñkemIl.} enAéf¶TI 3 Ex mIna qñaM 2009 GñktMNagra®sþ mUr suxhYr )anesñIsalRbCuMrbs;rdæsPaedIm,I RbCMuCamYyRKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßúGMBIkarEsVgrkdMeNaHRsaycMeBaHbMNulEdlRbCaksikr)anCMBak;. Et RtÚv)anGKÁelxaFikarrdæsPabdiesFedaycarlixittbvijfa {GKÁelxaFikardæsPaBuMGnuBaaØttamkaresñI

sMuenaH)aneT edayehtufa salRbCMurbs;rdæsPa KWsRmab;EtkarRbCMuépÞkúñgEtb:unenaH nigkarRbCMusikça salaCalkçN³pøÚvkartamkarGnuBaaØtBIsemþcRbFanEtb:ueNÑaH. :

éf¶TI5 ExmIna 2009 rdæsPa)an)anR)arB§BiFIéf¶buNüsiTi§narIGnþrCatienAvimanrdæsPa. eBlenaH RbFan rdæsPasemþc ehg sMrin )ancMGkcM²dl;GñktMNagra®sþ mUr suxhYr EdlriHKn;dMeNIrkardk GP½yÉksiT§i GñktMNagra®sþ smrgSúI kalBIéf¶TI 26 ExkumÖ³ 2009. RbFanrdæsPa)anEføgkñúg »kasenaHfa :munnwgelIkeT,IgnUvmti b¤karniyayedayesrINamYy RtÚvEtBicarNa minEmnecHEt

niyayenaHeT. müa:geTot karBüÜrGP½yÉksiTi§sParbs;elak sm rgSúI KWsPaeFIVtamEtc,ab;kMNt; b:ueNaÑH. : enAéf¶TI 05 ExkumÖ³ qñaM 2009 GñktMNagra®sþrUbenH RtÚv)anhamXat;min[cUlrYmevTikaesdækic© elIkTI3 EdlerobcMedayGKÁGaCJaFresdækic©Cati eRBaHfaGñktMNagra®sþrUbenHminmanlixitGeBaI¢j[ cUlrYm ebIeTaHbICaGñktMNagra®sþrUbenH)aneTAdl;kEnøgevTikak¾eday. ehIyenAéf¶TI 09 Ex mIna qñaM 2009 GñktMNagra®sþrUbenH RtÚv)ansnþisuxraraMgmin[cUlrYmsikçasalarbs;shPaBGnþrsPaEdlerob TMB½r 51


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 nigtMNagra®sþ®sþImkBIKNbkSRbCaCnkm<úCaEtmYyrUbb:ueNÑaH ¬esμInwg 5° éntMNagra®sþ®sþIKNbkSenHsrub 20 rUb¦. GñktMNagra®sþ®sþIBIrrUb k¾sßitkñúgcMeNamtMNagra®sþ 10 rUbEdl)anbeBa©jmtieRcInCageKpgEdr KWGñktMNagra®sþ mNÐlkMBt mUr suxhYr beBa©jmtieRcInCageKlMdab;elx 3 edaybeBa©jmtisrub)an 93 naTI ¬esμInwg 1 em:ag 33 naTI¦ nigGñktMNagra®sþmNÐlPñMeBj lI RsIvINa beBa©jmti)an 62 naTI ¬1 em:ag 2 naTI¦. - karcuHmUldæan³ karsegáteXIjfa kñúgcMeNamtMNagra®sþTaMg 98rUb Edl)ancuHmUldæan mantMNagra®sþ®sþI cMnYn 19 rUb ¬esμInwg 73°éncMnYntMNagra®sþ®sþITaMgGs; 26 rUb¦ )ancuHmUldæancMnYn 286 elIk ¬esμInwg 28° éncMnYncuHmUldæanedayGñktMNagra®sþTaMgGs;¦. cMENktMNagra®sþbursEdl)ancuHmUldæanmansrub 79 rUb ¬esμInwg 81° éntMNagra®sþburssrub 97 rUb¦.

kñúgcMeNamtMNagra®sþ®sþIEdlcuHmUldæan tMNagra®sþ®sþImYyrUb CamFümcuHmUldæan 15 elIk kñúgmYyqñaM xN³Edl tMNagra®sþbursCamFümcuHmUldæan)anEt 9 dgb:ueNÑaHkñgú mYyqñaM. enH)ann½yfa ebIeTaHbICaPaKerytMNagra®sþ tMNagra®sþ®sþIcuHmUldæanticCagburs EttMNagra®sþ®sþIEdlcuHmUldæanCamFüm KWcuH)ancMnYneRcIndgCagtMNag ra®sþburs. karsegáteXIjfa tMNagra®sþ®sIþKNbkSRbCaCnkm<úCamanPaBskmμCagtMNagra®sþ®sþIKNbkSsmrgSúI nigCag tMNagra®sþbursxøHeTotkñúgkarcuHmUldæan. kñúgcMeNamtMNagra®sþ®sþIEdlcuHmUldæan man 15 rUb mkBIKNbkS RbCaCnkm<úCa ¬esμInwg 75° éntMNagra®sþ®sþIKNbkSenHsrub 20 rUb¦ eday)ancuHmUldæansrub 262 elIk. b¤CamFümGñktMNagra®sþ®sþIKNbkSenHmYyrUbcuHmUldæan)an 17 elIk kñúgmYyqñaM. cMENkKNbkSsmrgSúImantMNagra®sþ®sþIcMnYn 4 rUb ¬esμInwg 67° éntMNagra®sþ®sþIKNbkSenHsrub 6 rUb¦ )ancuHmUldæansrubEt 24 elIkb:ueNÑaH b¤)ann½yfa CamFümtMNagra®sþ®sþIKNbkSsmrgSúImYyrUbcuHmUldæan)anEt 6 elIkb:ueNÑaH. GñktMNagra®sþ®sþIcMnYn 4 rUb k¾sßitenAkñúgcMeNamtMNagra®sþEdlcuHmUldæan)aneRcInCageK 11 rUbpgEdr EdltMNagra®sþ®sþITaMg 4rUb suT§EtmkBIKNbkSRbCaCnkm<úCa. kñúgenaHrYmman GñktMNagra®sþ CYj suéq mNÐl)at;dMbg)ancuHmUldæansrub 64 elIksßitenAlMdab;TI 2 GñktMNagra®sþ lI Kwmelog )an 53 elIk TMB½r 53


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 sßitenAslMdab;TI 3 GñktMNagra®sþ Rtwg favI )an 29 elIk sßitenAlMdab;TI 8 nigGñktNagra®sþ Ém b:uNÑa )an 27 elIk sßitenAlMdab;TI 9. 4> segçbRBwtþikarN_nanaTak;TgsPa nigtMNagra®sþ karbegáItrdæsPanItikalTI4 eFIV)anrlUn EtbnSl;TuknUvPaBcRmÚgcRmas

sm½yRbCuMelIkTImYy én rdæsPanItikalTI 4 edIm,IseRmcsuBlPaBGñktMNagra®sþ)aneFVIeLIgedayrlUn ebIeTaHbICamankareFVIBhikarBIsmaCiksPa 3rUb mkBIKNbkSsiT§imnusS nigPaBcRmÚgcRmasEpñkc,ab;xøHk¾eday. cMnYntMNagra®sþEdlRbkassuBlPaB nig)ans,fcUlkan;tMENgEt 119 nak; )aTecaTCasMnYrfa etIrdæsPanItikalTI 4 RtÚv)anbegáItehIyEmnb¤? eRBaHfa tamesckþIseRmcrbs;RkúmRbwkSaFmμnuBaØ ¬esckþIseRmc elx 054¼ 005¼ 2003 kbF>c cuHéf¶TI 22 Exkkáda qñaM 2008¦ )anbkRsayfa³ vaküx½NÐTI 1énmaRta 76

énrdæFmμnuBaØEcgfa rdæsPamansmaCiky:agtic 120rUb. Rtg;enH mann½yfa y:agticNas;RtÚvmansmaCik CatMNagra®sþcMnYn 120rUb eTIbGacbegáItrdæsPakñúgnItikalnImYy²)an.

eTaHbIy:agNa enARBwk éf¶TI25 ExkBaØa rdæsPa eRkampøaknItikalTI 4 )anebIksm½yRbCuMrbs;xøÜnedIm,I Gnum½tkare)aHeqñatCakBa©b;eRCIstaMgfñak;dwknaMrdæsPa nigraCrdæaPi)al. eTaHbICaesckþIseRmcdEdlrbs; RkúmRbwkSaFmμnuBaØEcgbnþeTot }vaküx½NÐTI 1 ¬smaCik 120 rUb¦enH Cal½kçx½NÐcaM)ac;sRmab;karbegáItrdæsPa b:uEnþ rdæsPanItikalTI 4 minTan;nwg)anbegáItpg etIGacdMeNIrkar)anedayrebobNa? eRBaHfa tMNagra®sþ 4 rUbepSg eTotsuT§Et)ans,fcUlkan;tMENgeRkayéf¶TI 25 Ex kBaØa qñaM 2008. GñktMNagra®sþcMnYn 119 rUb mkBI 4 KNbkS )ancUlrYmsm½yRbCuMsPaelIkTI 1 nigs,fcUlkan;tMENg kalBIéf¶TI 24 kBaØa kñúgenaHman KNbkSRbCaCnkm<úCa 90rUb hV‘únsuinbuic 2 rUb Catiniym ¬GtIt neratþmrNb£Tæi¦ 2 rUb nig smrgSúI 25 rUb ¬Gvtþman 1 rUb¦ Edl)anseRmccitþcUlrYmRbCuMPøam² munkic©RbCuMcab;epþImbnþic. KYrrMlwkpgEdrfa KNbkS smrgSúI nig KNbkS siT§imnusS )anrYmKñaCMTas;nwglT§ple)aHeqñat taMg EtBIeRkaykarRbkaslT§plbeNþaHGasnñ nig)anrYmKñaRBmanfa nwgeFVIBhikarsm½yRbCuMsPa. EtenAnaTIcugeRkayRBwkéf¶TI 24 Ex kBaØa GñktMNagra®sþ KNbkS smrgSúI cMnYn 25 rUb)ancUlrYmsm½y RbCuMenHEdr edayesøókBak;sMelokbMBak;Fmμta xN³EdlGñktMNagra®sþ 94 rUb epSgeTotesøókÉksNæan tMNagra®sþ. GñktMNagra®sþKNbkS smrgSúI )ankarBarxøÜnfa karcUlrYmRbCuMenaHKWedaysarEtmankic©RBmeRBóg neya)aymYycMnYn EdlkñúgenaHKNbkSRbCaCnkm<úCa)ansnüafa nwgeFVIviesaFnkmμmaRtamYycMnYnénbTbBa¢a TMB½r 54


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 épÞkñúgrdæsPapgEdr dUcCakarTTYlsÁal;tYnaTIrbs;KNbkSRbqaMgenAkñúgrdæsPaCaedIm. edayELk tMNagra®sþrbs; KNbkS siT§imnusS RtÚv)anRbkassuBlPaB nigs,fcUlkan;tMENgenAéf¶TI 09 Extula qñaM 2008 ehIyGñktMNagra®sþ CULúg sUmYr:a mkBIKNbkS smrgSúI )ans,fcUlkan;tMENg enAéf¶TI 13 Extula qñaM 2008.¼ rdæsPasßiteRkamkarRtÜtRtarbs;KNbkS RbCaCnkm<úCa

smaCiksPaKNbkS RbCaCnkm<úCa )ankan;kab;tMENgRbFan GnuRbFanrdæsPa KN³kmμaFikarGcié®nþy_ nig KN³kmμkarCMnajTaMgGs;rbs;rdæsPa. kare)aHeqñateRCIstaMgfñak;dwknaMrdæsPaCakBa©b; kalBIéf¶TI 25 Ex kBaØa qñaM 2008 )aneRCIstaMgRbFan nigGnuRbFanrdæsPaTaMgBIr mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCa nigRbFan nigGnuRbFanKN³kmμkarCMnajnImYy² rbs; rdæsPa k¾mkBIKNbkSRbCaCnkm<úCapgEdr EdlxusBITMlab;l¥Edl)anGnuvtþenAnItikal TI1 TI2 nigTI3 EdltMENgTaMgenHmankarEbgEck rvagKNbkSTaMgGs;EdlCab;eqñat. karRtÜtBinitü nigtulüPaBGMNacrvagsßab½nnItibBaØtþi nignItiRbtibtþi)ankøayCakgVl;d¾cm,gmYy. CamYyKñaenH smaCikKN³kmμkarnimYy² KWsuT§EtmkBIKNbkSkan;GMNacRbCaCnkm<úCa elIkElgEt KN³kmμkarTI4 EdlmansmaCikmYyrUbmkBIKNbkSCatiniym ¬GtIt neratþmrNb£Tæi¦ nigKN³kmμkarTI9 EdlsmaCikmYyrUbmkBIKNbkShV‘únsuinbuic. karsegáteTAelIskmμPaBsmaCiksPakñúgnItikalknøgmk)anbgðajfa smaCiksPamkBIKNbkS RbCaCnkm<úCa rYmTaMgRbFan nigGnuRbFanKN³kmμkarCMnajpgEdr minEdl)aneFVIkarsYredjedaleTAelIkargar rbs;raCrdæaPi)alenaHeT xN³EdltMNagra®sþKNbkSCMTas;CaerOy²)an GeBa¢Ij nigekaHehAsmaCik raCrdæaPi)almkbMPøWCuMvijkargar nigPaBminRbRktInanarbs;raCrdæaPi)alkñúgnItikalknøgmk. cMENkkñúgnItikalTI 4 kñúgqñaMsegátTI 1 enH tMNagra®sþKNbkSRbCaCnkm<úCa EdlCaRbFanKN³kmμkar CMnajrdæsPamin)anGeBa¢IjtMNagraCrdæaPi)almkbMPøWenAKN³kmμkarbs;xøÜnenaHeT.¼ bTbBa¢épÞkñúgrdæsPaminRtÚv)aneFVIviesaFnkmμeT

tMNagra®sþKNbkS smrgSIú enAkñúgqñaMsegátenHenAEtbnþesñIsMuEkERbbTbBa¢aépÞkúñgrdæsPa ebIeTaHCa tMNagra®sþKNbkSkan;GMNacfa kareFIVviesaFnkmμenHminGaceTArYck¾eday. TMB½r 55


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 GñktMNagra®sþ mUr suxhYr mNÐlkMBtmkBIKNbkS smrgSúI )anEføgfa karsRmbsRmÜlEpñkneya)ay KW Caktþacm,gkñúgkareFIVviesaFnkmμbTbBa¢aépÞkúñgrdæsPa edIm,IFanatYnaTIrbs;KNbkSRbqaMgkúñgrdæsPa. GñktMNagra®sþrUbenH )anEføgfa{KNbkS smrgSúI mankarsgÇwmfa nwgmankarsRmbsRmÜlxagneya)ayBIxagKNbkS

kan;GMNac. GIVEdlxagRbqaMgkMBugeFIKV WminEmncrcaykGMNac nigtMENgenaHeT.}

tMNagra®sþKNbkS smrgSúI kalBIEx tula Føab;)anesñIeFIVviesaFnkmμenHmþgehIyEdr EtRtÚv)anKN³ kmμaFikarGcié®nþy_rdæsPabdiesFecaledaycMnYntMNagra®sþesñIsuMminRKb;cMnYn 31 rUb tamnItiviFI. kalBIéf¶17 viciäka GnuRbFanKNbkSRbCaCnkm<úCa nigCanaykrdæm®nþI semþcGKÁmhaesnabtIeteCa hu‘n Esn )anRbkasCasaFarN³fa nwgKμankarEkERbbTbBa¢aépÞkúñgenaHeT. semþc )anelIkeT,Igfa {karEkERbnwg

hYsehtu minGacTTYlyk)an edayEkdl;eTA 26 elI 82 cMnuc ehIysuT§EtkEnøgxøaj;minGac[)aneT.}

eTaHbIy:agNa RbFanKN³kmμaFikarnayk xumE®hVl elak Fn saray )anmanRbsasn_fa karEbgEck GMNacenAkñúgsParvagKNbkSCab;eqñatTaMgGs; KWCaRKWHsRmab;lT§iRbCaFibetyü³ {eKalkarN_RbCaFibetyü KW

KNbkSEdlmansemøgtic KWKYrEtmansemøgenAkñúgsPa[)aneRcInedIm,I[mankarRtÜtBinitüGMNac BIeRBaHsPa minEmnCaGMNacEdlGnuvtþeT KWCaGMNactak;Etgc,ab; ehIynigXøaMemIlGñkGnuvtþhñwgRbRBwtþRtÚv b¤minRtÚvy:ag em:c.}

xøwmsarsMxan;²énviesaFnkmμelIbTbBa¢aépÞkúñgenHrYmman karEbgEckGMNacRbFanrd§sPaeTAtamkaresñI rbs;KNbkSEdlmanGasn³eRcInCageKkñúgrdæsPa GnuRbFanTImYytamkaresñIrbs;KNbkSmanGasn³eRcInlMdab; TI2 nigGnuRbFanTI2 tamkaresIñrbs;KNbkSeRcInlMdab;TI3 ehIyk¾mankarEbgEckGMNackñúgRbFanKN³kmμkar CMnajxøH² nigmanxÞg;fvikasMrab;KNbkSRbqaMgpgEdr. enAqñaMsegátenH bTbBa¢aépÞkñúgrdæsPaminRtÚv)aneFVIviesaFnkmμenaHeT edIm,ITTYlsÁal; nigpþl;GMNacdl; KNbkSRbqaMgkñúgsPaenAeLIyeT. GñktMNagra®sþmYycMnYnminGacbMeBjtYnaTIeBjeljkñúgkarBiPakSaesckþIRBagc,ab;

GñktMNagra®sþKNbkSCMTas;dUcCaKNbkS sm rgSúI nigKNbkS siT§imnusS )anelIkeLIgBIkarlM)ak rbs;xøÜnkñúgkarbMeBjtYnaTIkñúgkarRtÜtBinitüemIlesckþIRBagc,ab; b¤¼nigCaPaBtMNagrbs;KNbkS nigmNÐl rbs;xøÜn edaysarEtmin)anTTYl)anB½t’manTak;TgnwgdMeNIrkarsPa nigkarBiPakSaesckþIRBagc,ab;¼esñIc,ab;nana edaysar EtKμantMNagra®sþNamYykñúgKNbkSrbs;xøÜnCasmaCikKN³kmμkarCMnajrbs;rdæsPa nigkarbegáItRkúm tMNagra®sþ EdltRmÚv[mancMnYn 10GñkeLIgeTA. TMB½r 56


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 GñktMNagra®sþ ywm suvNÑ mNÐlPñMeBjmkBIKNbkS smrgSúI nigFøab;CaRbFanKN³kmμkarCMnajTI 4 énrdæsPanItikalTI 3 TTYlbnÞúkmhaépÞ Gegát e)assMGat nigmuxgarsaFarN³)ancat;TukrdæsPakñúgnItikal enHesÞIrEtCa {rbbpþac;karkñúgkarpþl;B½t’man} . GñktMNagra®sþrUbenH)anEføgfa karKμanvtþmanenAkñúgKN³kmμkarCMnaj b¤Gcié®nþy_ KWmann½yfa tMNagra®sþKWcaMEtcUlRbCuMeBjGgÁEtb:ueNÑaH. GñktMNagra®sþ ywm suvNÑ )anbnþeTotfa {kaleyIgenAkñúg

KN³kmμkar KWeyIgTTYl)anB½t’maneRcInTak;TgnwgesckþIRBagc,ab; b¤sm½yRbCuMnana ehIyeyIgGacmaneBleRcIn edIm,IsikSa nigEkERbesckþIRBagc,ab; nigrebobvar³nanaedIm,Ipþl;Gnusasn_ nigBenøÓndl;kic©RbCuMsPaeBjGgÁ>>> Et\LÚvKW B½t’manGt;maneT}.

GñktMNagra®sþ Ey:m buBaØb£T§i mkBIKNbkS siT§imnusS )anbgðajBIkarlM)akdUcKñaenHEdr. GñktMNagra®sþ rUbenH)an[dwgfa {eyIgGt;enAkñúgKN³kmμkarCMnajrbs;sPaeT. eyIgmin)anTTYl)anB½t’manBIesckþIRBagc,ab;

b¤rebobvar³nanaeBlcUlKN³kmμkarCMnajmYy²rbs;sPaenaHeT ehIyvabgálkçN³lM)akdl;tMNagra®sþeyIg KW eBlEdleyIgTTYl)anesckþIRBagc,ab;enaH KWvaekokeTAnwgéf¶RbCuMeBjGgÁeTAehIy ehIykarKitKUrrkÉksarTaMg b:unμanKWhak;eFVIedayRbjab;Rbjal;eBk. dUcCac,ab;fvika 2009 KW´TTYl)aneBl´cUlrYmsikçasala>>>.} tMNagra®sþRbqaMgTMagBIrKNbkSenH )anTTYlsÁal;fa karminGacTTYl)anB½t’manBIesckþIRBagc,ab;nana eBlcUlKN³kmμkarCMnajrdæsPa nigeFVI[BYkxøÜnminmaneBlRKb;RKan;edIm,IsikSaesckþIRBagc,ab;TaMgenaHEdleFVI[ xøÜnCYb]bsKÁkñúgkarBiPakSa b¤pþl;Gnusasn_eTAraCrdæaPi)al. eTaHbIy:agNa GñktMNagra®sþTaMgBIr)an[dwgfa KNbkSrbs;xøÜnminmanEpnkaredIm,IesñIsuMbBa©ÚlsmaCik sParbs;xøÜncUlkñúgKN³kmμkarCMnajrbs;rdæsPaenaHeT ebIsinCaminmankarEklm¥bTbBa¢aépÞkñúgedIm,ITTYlsÁal; siT§i nigtYnaTIrbs;tMNagra®sþ KNbkSRbqaMgEdlGaccUlrYmkñúgkardwknaMKN³kmμkarsPaxøH²EdrenaHeT. CalT§pl kñúgqñaMgsegátenH tMNagra®sþKNbkSTaMgBIrenHminmanvtþmanenAkñúgKN³kmμkarNamYyrbs; rdæsPaenaHeT. bTbBa¢aépÞkúñgrdæsPaeFIV[tMNagra®sþKNbkSmanGasn³tic)at;bg;siTi§beB©ajmti

tMNagra®sþKNbkS siTi§mnusS TaMg3 rUb )an)at;bg;siTi§rbs;xøÜnkúñgkarbeBa©jmtienAkúñgsm½yRbCuMsPa eBjGgÁkñúgqñaMsegátenH edaysarEtkareFVIBhikarmincUlrYmCamYyRkúmmbeBa©jmtimkBIKNbkSd¾éTeTot. RbFanKNbkSsiTi§mnusS GñktMNagra®sþ kwm suxa )anmanRbsasn_fa {nwgmincUlCamYyRkúmbeBa©j

mtiepSgeT edaysareyIgCaKNbkSneya)aymYy [eyIgeTAeRkamKNbkSdéT vaminsmrmütameKalkarN_ RbCaFibetyü.{ TMB½r 57


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 GñktMNagra®sþrUbenH)an[dwgfa RkúmtMNagra®sþKNbkSsiTi§mnusS EdlmancMnYn 3rUb esñIsMuviesaFnkmμ bTbBa¢aépÞkúñgrdæsPaedIm,I[KNbkSmanGasn³ticCag 10 GacbegIátRkúmbeBa©jmti)an. eTaHbIy:agNa karesñIsuMenHmin)anTTYleCaKC½yenaHeT. KN³kmμaFikarxumE®hVl yl;eXIjfa edIm,I[semøgPaKticEdltMNag[semøgRbCaBlrdæmYycMnYnNa enaH kareFIVviesaFnkmμbTbBa¢aépÞkñúgTak;TgnwgRkúmeLIgbeBa©jmtiKWsMxan; edayGnuBaØat[KNbkSEdlman tMNagra®sþticCag10nak; GacbegáItRkúmbeBa©jmti1Rkúm)an edIm,IkarBareKalneya)ayrbs;xøÜnEdlRbCaBlrdæ )ane)aHeqñat[. sUmrMlwkEdrfa rdæsPaeRkamehtupledIm,I[mansNþab;Fñab;kñúgsm½yRbCuMrdæsPa)aneFVIviesaFnkmμ bTbBa¢aépÞkñúgrdæsPakñúgqñaM 2005 EdltRmÚv[smaCikrdæsPaGaceLIgbeBa©jmti)anluHRtaEtxøÜnCasmaCikRkúm eLIgbeBa©jmtikñúgrdæsPa EdltRmÚvmYyRkúmmansmaCiky:agtic 13rUb. eTaHbIy:agNa eRkayBIkarRtÚvr:UvKñaEpñk neya)ayrvagKNbkSsmrgSúI nigKNbkSkan;GMNacRbCaCnkm<úCakñúgqñaM2006 xumE®hVlsegáteXIjfa mankar EklMGd¾RbesIrmYyCMhaneTot edayrdæsPa)aneFVIviesaFnkmμRbkar 48fμI énbTbBa¢aépÞkñúgrdæsPa kñúgExemsa qñaM2006 edaybnßycMnYnsmaCikRkúmeLIgbeBa©jmtiBI 13 rUb kñúgmYyRkúm mkRtwmEt10 rUb vijkñúgmYyRkúm. GñkÉkeTsc,ab;)anelIkeLIgfa { rdæsPakm<úCa)anelIkehtuplfa karbegáItRkúmenHKWykKMrUtamrdæFmμnuBaØ

rbs;RbeTsGaLWm:g; EtCak;Esþg karbegáItRkumGñktMNagra®sþkñúgrdæsPaRbeTsGaLWm:g;enH KWedIm,ItMNag[ KNbkSneya)aynImYy²EdlmanGasn³kñúgrdæsPaEtb:ueNÑaH minEmnsMrab;EckCacMnYnRkúmeLIgbeBa©jmtieT. eBalKWebIkñúgrdæsParbs;RbeTsGaLWm:g; KNbkSneya)ayCab;eqñatcMnYn 3 dUcenHrdæsPanwgmanEt 3 RkúmGñktMNagra®sþb:ueNÑaHsMrab;tMNag[KNbkSnImYy².{ Rbkar 48 fμI ¬BIr¦ énbTbBa¢aépÞkñúgrdæsPaminRsbtamsμartIrdæFmμnuBaØmaRta 51 EdlEcgfa {RBHraCaNacRkkm<úCaGnuvtþneya)ayRbCaFibetyüesrIBhubkS} nigminRsbtameKalkarN_RbB½n§e)aHeqñat smamaRtbBa¢IKNbkSEdlmanEcgenAkñúgc,ab;e)aHeqñat. qñaMTI 1 énnItikalTI 4 mantMNagra®sþ 3 rUbRtÚv)andkGP½yÉksiT§isPa

GP½yÉksiT§isParbs;GñktMNagra®sþRtÚv)andkCabnþbnÞab;tamkaresñIsuMrbs;tulakarenAkñúgbNþwg EdlekIt ecjBIkarbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþ bnÞab;BIsPanItikalTI 4 )ancab;epþImminTan;)anmYyqñaMpg . enAéf¶TI22 Exmifuna qñaM 2009 EdlCaExcugeRkayénsm½yRbCuMelIkTI2 rbs;rdæsPa munsRmakvisSmkal rdæsPaCati)anebIksm½yRbCuMsm¶at; ehIyGñktMNagra®sþEdlmkBIKNbkSkan;GMNacRbCaCnkm<úCa KNbkS TMB½r 58


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 hV‘únsuinbuic nigCatiniym ¬GtItKNbkS neratþmrNb£T§i¦ )ane)aHeqñatdkGP½yÉksiT§ismaCiksParbs;Gñk tMNagra®sþ 2rUb mkBIKNbkSRbqaMgsmrgSúI tamkaresñIsMurbs;tulakaredIm,Icat;viFankarelIbNþwgTak;TgnwgbT briharekrþ× karjúHjg;EdlekIteLIgedaysarkarbeBa©jmti eRkayBIkardkGP½yÉksiT§isParbs;GñktMNagra®sþ sm rgSIú kalBIcugExkumÖ³. bnÞab;BIkardkGP½yÉksiT§i sm<½n§GgÁkarsgÁmsuIvilmYycMnYnEdleFVIkarsegátelIsPa nigsiT§imnusS)anecj esckþIEføgkarN_rYmfa dMeNIrkarBüÜrGP½yÉksiT§iGñktMNagraRsþedaysarEtbNþwgbriharekrþ× nigkarbeBa©jmti)an eFVI[b:HBal;dl;kitþiysrbs;RbeTskm<úCakñúgvis½yGPivDÆn_RbCaFibetyü nigBRgwgnItirdæenAelIqakGnþrCati . sgÁmsuIvil)anelIkeLIgfa GP½yÉksiTi§rbs;GñktMNagra®sþmmkBIKNbkSRbqaMgkúñgGaNtiþTI4 enHkMBug sißtenAkúñgPaBgayRsÜlkúñgkardktamkaresñItamrbs;tulakar ehIyrdæsPa)anRtwmBicarNaelITMrg;c,ab; Etmin BicarNaelIKtic,ab;EdlCacMnucsMxan;sMrab;eFIVkarsMerccitþenaHeT. kardkGP½yÉksiT§irbs;GñktMNagra®sþTaMgenH KWminRsbtamsμartIrdæFmμnuBaØmaRta 80 EdlkMNt;fa tMNagra®sþmanGP½yÉksiT§isPa. tMNagra®sþrUbNak¾edayminGacRtÚv)anecaTRbkan; cab;xøÜn Xat;xøÜn b¤XuMxøÜnedayehtuBI)ansMEdgeyabl; b¤beBa©jmti kñúgkarbMeBjmuxgarrbs;xøÜneLIy. GñktMNagra®sþ mUr suxhYr nigsemþcnaykrdæm®nþI h‘un Esn )anbþwgKañeTAvijeTAmkeTAkan;tulakarBIbT briharekrþ×. k¾b:uEnþ bNþwgrbs;GñktMNagra®sþ mUr suxhYr RbqaMgsemþc h‘un Esn RtÚv)antulakartMkl;Tuk \tcat;kar xN³EdlbNþwgrbs;semþcnaykrdæm®nþI h‘un Esn RtÚv)antulakarbnþcat;viFankar nigesñIsPa[dk GP½yÉksiTi§GñktMNagra®sþrUbenH. enAkñúgExkkáda qñaM 2009tulakarraCFanIPñMeBj)ankat;esckþI[GñktMNagra®sþ mUr suxhYr caj;edayRtÚvbg;R)ak;Bin½yCUnsemþc h‘un Esn nigraCrdæaPi)alcMnYnCag 16 lanerol. Et GñktMNagra®sþ mUr suxhYr )anbþwg]T§rN_. GñktMNagra®sþ hUr va:n; mkBIKNbkSsmrgSúI RtÚv)anRkúmm®nþIeyaFaCan;x<s;km<úCa rYmTaMgÉk]tþm b:ul saerOn GKÁembBa¢akarkgeyaFBlexmrPUminÞpgEdr )anbþwgBIbTbriharekrþ× nigjúHjg;enAeBlEdl GñktMNagra®sþ hUr va:n; )anriHKn;BIsBaØab½RtEdlm®nþICan;x<s;enHTTYl)anBIviTüansßankgT½BeCIgeKakevotNam . enAExkBaØaqñaM 2009 tulakarraCFanIPñMeBj)ankat;esckþI[GñktMNagra®sþrUbenHKμaneTas k¾b:uEnþ[GñkkarEstrbs; Dw exmbUDa edlI RtÚvbg;R)ak;dl;m®nþIeyaFaTaMg 22 rUb. EtGñkkaEstTaMg 2 rUb )anbþwgeTAsala]T§rN_ CaehtueFV[sMNuM erOgrbs;GñktMNagra®sþ hU v:an; minTan;cb;. cMENkGñktMNagra®sþ sm rgSúI RtÚv)anKN³kmμaFikarGcié®nþy_énrdæsPa)ansMercdkGP½yÉksiT§isPa éf¶TI 26 ExkumÖ³ edImI,ebIkpøÚv[tulakarGaceFIVkarecaTRbkan;BIbTeCrRbmaffñak;dwknaMKNbkSRbCaCnkm<úCa kñúgGMLúgeBlyuT§nakareXasnae)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþqñaM 2008. TMB½r 59


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 eRkayBIkardkGP½yÉksiTi§Pøam GñktMNagra®sþ sm rgSúI enAéf¶TI 26 kumÖ³ dEdl )anbg;R)ak;Bin½yeTA K>C>b cMnYn 10 lanerol ehIy K>C>b k¾)andkBakübNþwgrbs;xøÜnBItulakarRkúgPñMeBjEdr ehIyGP½yÉksiT§i sParbs;GñktMNagra®sþ smrgSúI k¾RtÚv)anRbKl;[vijEdr. viFankarfqIenArdæsParwtbnþwgkarTsSna nigsegátkarN_enAvimanrdæsPa

GKÁelxaFikardæanrdæsPa kalBIBak;kNþalExkBaØa qñaM 2009 )anecjesckþICUndMNwgmYyniyayBIlkçxNÐ nana edIm,IcUlsegátkarN_sm½yRbCMusPaeBjGgÁ karcUlmkTsSnavimanrdæsPa nigTsSnkic©sikSaenAviman rdæsPa. esckþICUndMNwgsþIBIviFankarfrIenHRtÚv)anGñktMNagra®sþxøHyl;fa CakarraraMgsiTi§esrIPaBrbs;RbCaBlrdæ kñúgkartamdan nigTsSnaGñktMNagra®sþ nigsßab½nrdæsPa xN³EdlGñktMNagra®sþxøHeTotfa vaCakarkarBar snþisuxdl;GñktMNagra®sþ nigsßab½nenH. enAkúñgesckþICUndMNwgcuHéf¶TI15 kBaØa qñaM 2009 rbs;GKÁelxaFikardæanrdæsPa sþIBIkarsMucUlsegátkarN_ kúñgsm½yRbCMurbs;rdæsPa nigTsSna b¤eFIVTsSnkic©sikSaenAkúñgvimanrdæsPa)ankMNt;fa karcUlmksegátkarN_ sm½yRbCMueBjGgÁrbs;rdæsPa saFarNCnRtÚveFIVBaküsMumkGKÁelxaFikardæsPa3éf¶ ¬éf¶eFIVkar¦ ya:gtic munéf¶esIñsMucUlmksegátkarN_ ehIyRtÚvmankarGnuBaØatBIsemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa. eTaHbIya:gNa esckþICUndMNwgenHmin)anbBa¢ak;BIlkçxNÐNaEdlRtÚv)anGnuBaØat ehIylkçxNÐNaEdlRtÚv)an bdiesdenaHeT. CagenHeTAeTotedaysarRtÚvkarGnuBaØatBIRbFanrdæsPa KWkúñgkrNIdak;BaküsMuehIy Etmin mankareqøIytb etIvamann½yfa GnuBaØatb¤k¾Gt;? cMENkTak;TgkarcUlTsSnavimanrdæsPa ebICaRbCaBlrdæFmrta BaküesñIsMuRtÚvepJICUnGKÁelxaFikardæan rdæsPatamry³GaCaJFrmUldæanedaymankarbBa¢ak; eQraH muxrbr nigGas½ydæan[)anc,as;las;. ebICanisSit b¤sisS BaküesñIsMuRtÚveFIVtamry³nayksala b¤naykRKwHsaßnsikSa edaymanbBa¢ak;GMBIkMritsikSa ehIyRtÚvbMeBj eQraH Gas½ydæan[)anc,as;las;. ebIRbCaBlrdæcg;cUlTsSnavimanrdæsPa RtÚvmankarbBa¢ak; eQraH muxrbr nigGas½ydæan[c,as;las;. Rtg;enHGacniyayfa ebIeTaHbIRbCaBlrdæenaHmanGtþsBaØaNb½NÑExrrk¾eday k¾minGacCalixitbBa¢ak;GtþsBaaØN enaHeTedIm,IcUlTsSnardæsPa. edIm,IcUlTsSnavimanrdæsPa RbCaBlrdæRtÚveFIVlixitbBa¢ak;BIGaCJaFrmUldæan b:uEnþ esckþIENnaMenaHminbBa¢ak;fa fññak;raCFanI extþ Rkúg Rsúk¼xNÐ b¤XMu¼sgáat; b¤PUmieT. TMB½r 60


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 ]bsm<½n§TI 1 ³ kar)a:n;RbmaNKuNPaBénkarbeBa©jmtirbs;tMNagra®sþ ¬tamlMdab;BIeRcIneTAtic¦

- sMKal; ³ É>]> = Ék]tþm/ l>C> = elakCMTav l>r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7

eQaHtMNagra®sþ

É>]> ywm suvNÑ É>]> sun q½y l>C>> mUr suxhYr É>] Cam eyob É>] Qag vun É>] KKIImsYr PIriTi§ l>C>> lI RsIvINa É>] sm rgSúI É>] Cam c½nÞnI É>] yU hukRKRRKI É>] gYn júil É>] sux \san É>] Eb:n bBaØa É>] Gay xn É>] v:an; esglI l>C>> XYn sudarI É>] m:um Cwmh‘uy É>] b‘ín Qin

cMnYn7 GBüaRkwt viC¢man GviC¢man KNbkSS elIk CanaTI CanaTI CanaTI

12 13 7 9 13 7 5 5 4 4 5 2 5 3 2 2 3 1

85 141 67 71 56 43 42 42 51 32 26 2 23 11 22 11 16 4

¬cMnYnelIk³ CacMnYneLIgbeBa©jmtimþg²rbs;GñktMNagra®sþkñúgeBlBiPakSaRbCMueBjGgÁ¦.

TMB½r 61

23 8 5 10 24 3 1 3 0 7 1 22 6 10 0 9 0 3

77 299 21 6 3 27 199 13 4 0 10 8 0 5 0 2 0 8

srub CanaTI

185 178 93 87 83 73 62 58 55 39 37 32 29 26 22 22 16 15


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 ]bsm<½n§TI2 ³ esckþIRBagc,ab; nigrebobvar³Edl)anBiPakSa nigGnum½tkñúgsm½yRbCMusPa

enAkñúgsm½yRbCuMTaMg 23 dg rdæsPa)anBiPakSa b¤¼nigGnum½t rebobvar³)an 33rYmmanGtßbTc,ab; ¬esckþIRBagc,ab; nigbTbBa¢épÞkñúgrdæsPa¦ cMnYn17 kare)aHeqñatpþl;esckþITukcitþ 15 nigkareqøIybMPøW enArdæsPa cMnYn 1 elIk ¬kareqøIybMPøWenAsPamintRmÚv[mankarGnum½tenaHeT ehIyk¾minkMNt;cMnYnkUr:umEdr¦. l>r éf¶ExqñaM rebobvar³ 1 24-09-08 karGnum½tbTbBa¢aépÞkñúgénrdæsPanItikalTI 4. kare)aHeqñatCakBa©b;edIm,IeRCIstaMgRbFan GnuRbFanrdæsPa RbFan GnuRbFanKN³ 2 25-09-08 kmμkarCMnajénrdæsPa nigpþl;esckþITukcitþdl;raCrdæaPi)al. RbkasTTYlsÁal;GñktMNagra®sþCab;eqñatfμIxagKNbkSRbCaCnkm<úCa cMnYn17rUb 3 10-09-08 CMnYsGñktMNagra®sþ 17 rUbEdl)ansMulaElg. RbkasTTYlsÁal;GñktMNagra®sþCab;eqñatfμIxagKNbkSRbCaCnkm<úCa cMnYn 09rUb 4 10-10-08 CMnYsGñktMNagra®sþ 09 rUbEdl)ansMulaElg. 5 10-10-08 kare)aHeqñateRCIstaMgsmaCik KN³kmμkarCMnajrdæsPaTI 1 dl;TI 5 kare)aHeqñatsMEdgkarTukcitþelIGñktMNagra®sþxagKNbkS RbCaCnkm<úCa EdlQreQμaH 6 10-10-08 CaebkçCnelxaFikarKN³kmμkarTI 1 dl;TI 5 nItikalTI 4 7 16-10-08 kare)aHeqñateRCIstaMgsmaCikKN³kmμkarCMnajrdæsPaTI 6 dl;TI9 kare)aHeqñatsMEdgkarTukcitþelIGñktMNagra®sþ xagKNbkS RbCaCnkm<úCa EdlQreQμaH 8 16-10-08 CaebkçCnelxaFikarKN³kmμkarTI 6 dl;TI 9 nItikalTI 4 9 12-08-08 TTYlsaÁl;Ék]tþm G‘íc sar:U tMNagra®sþmNÐléb:lin CMnYsÉk]tþm sM sanþ 10 12-09-08 esckIþRBagc,ab;sþIBIhirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqañM 2009 11 12-11-08 e)aHeqñatTuukcitþelIkarEtgtaMgÉk]tþm etg savgS CardæelxaFikarRksYgmhaépÞ 12 29-12-08 kare)aHeqñateRCIstaMgÉk]tþm G‘íc sar:U CasmaCikKN³kmμkarnItikmμ nigyutiþFm’ 13 29-12-08 esckþIRBagc,ab;sþIBIkarTUTat;fvikaTUeTArbs;rdæsRmab;karRKb;RKgqañM 2006 esckþIRBagc,ab;sþIBIkarGnum½tyl;RBmelIkarFanaTUTat;rbs;rdæaPi)alénRBHraCaNacRk 14 30-12-08 km<úCa eGayRkumh‘unqayNa eNsinNl ehvIma:siIunNIrI xbePIIersin

TMB½r 63

sMelg 119¼119 94¼94 105¼105 103¼106 103¼106 103¼106 106¼107 106¼107 105¼105 81¼95 87¼92 94¼104 85¼103 87¼103


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 ]bsm<½n§TI 4 ³ eKalbMNg kmμvtßú viFIsa®sþ

1> eKalbMNg kñúgsμartIelIktemáIglT§iRbCaFibetyüenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa kare)aHeqñatCaerOgd¾sMxan;mYyEdl KN³kmμaFikaredIm,Ikare)aHeqñatedayesrI nigyutþiFm’enAkm<úCa ¬xumE®hVl¦ epþatkarykcitþTukdak;CaxøaMg. RBmCamYyKñaenaH erOgd¾sMxan;mYyeTotKWkarsegátelIkarGnuvtþtYnaTIParkic©rbs;m®nþICab;eqñat8 nigkarbMeBj karsnüakúñgeBle)aHeqñat eRBaHkarTTYlxusRtÚvrbs;m®nþICab;eqñatKWCasnÞsSn_d¾cm,gmYykúñgcMeNamsnÞsSn_nana éneCaKC½yrbs;dMeNIrkarRbCaFibetyü. karpþl;nUvtmøaPaBkúñgkarGnuvtþkargarrbs;m®nþICab;eqñat nwgRtÚvBwgEp¥kpgEdreTAelITMhMénkarsegátEdl manRbsiT§PaB nigkarcUlrYmy:agskmμBIRbCaBlrdæfñak;mUldæanelIdMeNIrkarRbCaFibetyüPavUbnIykmμkñúgkar tamdan segátemIlBIskmμPaBnanarbs;GñktMNagra®sþEdlCatRmÚvkard¾caM)ac;. dUecñHkarsegátRbkbeday cIrPaB nwgCa]bkrN_d¾sMxan;mYysRmab;pþl;B½t’mandl;mNÐlraCFanI-extþ GMBIkarbMeBjkarsnüanana nigkarTTYlxusRtÚv rbs;m®nþICab;eqñatTaMgenaHcMeBaHRbCaBlrdæCam©as;eqñatTaMgGs;. edIm,IseRmcnUveKalbMNgenH xumE®hVl )aneFVIkarsegátXøaMemIlnUvskmμPaBnanarbs;m®nþICab;eqñat TaMgGs; bnÞab;BIkare)aHeqñatrYcmk nwg)ancgRkgCar)aykarN_segátsPa nigtMNagra®sþenHeLIg. 2> kmμvtßú kmμvtßúénr)aykarN_segátsPa nigtMNagra®sþenH KWedIm,IeFVIeGayRbesIreLIgnUvtmøaPaBénskmμPaBrbs; GñktMNagra®sþ nigkarGnuvtþkarsnüanaeBle)aHeqñatrbs;xøÜneRkamrUbPaB ³ - begánI karyl;dgw rbs;RbCaBlrdæceM BaHtMNagrbs;xnÜø GMBdI eM NIrkarEckrMElkGMNacenAkñgú rdæsPa. - CYypþl;B½t’mansþIBItMNagra®sþ nigsPaeTAdl;RbCaBlrdæ EdlenHGacCakarelIkTwkcitþtMNagra®sþkñúgkar bMeBjeTAtamkarsnüarbs;xøÜnnaeBlknøgmk. - bgðajnUvTMnak;TMngrvagRbCaBlrdæenAtammNÐlCamYynwgtMNagrbs;xøÜn. - bgðajnUveKalbMNgrbs;GñktMNagra®sþkñúgkarcuHebskkmμeTAtammNÐlnana. - bgðajnUvkarelIkeLIgnUvkgVl; nigkarRBÜy)armÖnanarbs;RbCaBlrdæenAkñúgmNÐl edIm,I[tMNagra®sþ rbs;xøÜnepþatkarykcitþTukdak;cMeBaHbBaðaTaMgenaH. 8

m®nþICab;eqñatsMedAelIGñktMNagra®sþ b¤smaCikrdæsPa

TMB½r 71


xumE®hVl 3> viFIsa®sþ

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

kñúgkarcgRkgnUvr)aykarN_enH xumE®hVl)anbegáItRkúmkargarmYy EdlmansmasPaBmkBIEpñkGegát xumE®hVl Gñksμ½RKcitþxumE®hVl RBmTaMgGñksRmbsRmÜl nigelxaraCFanI-extþ rbs;xumE®hVlenATUTaMgRbeTs km<úCa. viFIsa®sþEdlbuKÁlikxumE®hVl)aneRbIR)as;;kñúgkarykB½t’mansRmab;r)aykarN_enH rYmmandUcCa³ cUlrYm segátenAkñúgvimanrdæsPa eFVIkarTak;TgCamYytMNagra®sþ nigbuKÁlikGKÁelxaFikardæanrdæsPa eFVIkarTak;TgCamYy buKÁlikénkariyal½ytMNagra®sþenAtammNÐlnImYy² cuHsegátemIlkarcuHeTAkan;mNÐlrbs;tMNagra®sþ sþab;nUv karelIkeLIgBIsMNUmBr b¤karesñIsuMrbs;;RbCaBlrdæ nigBinitüemIlÉksarnanapþl;edaytMNagra®sþ. CalT§pl r)aykarN_segátsPaenHRtÚv)ancgRkgB½t’manEdlRbmUl)anedayviFI 2 y:ag KWkarsegátemIlBIdMeNIrkarsm½y RbCuMsPa nigkarcuHmUldæanrbs;tMNagra®sþenAtammNÐlnana. 3>1> karsegátsm½yRbCuMsPa buKÁlikxumE®hVl nigGñksμ½RKcitþrbs;xumERhVl 2 rUb )ancUlrYmsegátemIlral;sm½yRbCuMsPa. GñksegátkarN_tRmÚv[bMeBjnUvTRmg;segátsPa ¬rebobvar³RbCuM nigkarsMEdgmtirbs;smaCiksPanaeBlRbCuM¦9 nigftsemøgGñktMNagra®sþBiPakSaKñaenAsm½yRbCuMeBjGgÁnImYy². smþIxøwmsarrbs;tMNagra®sþkñúgsm½yRbCuMsPaeBjGgÁ RtÚv)anviPaKfa etIniyaysMedAeTAelIbBaðaGVI sßab½n b¤buKÁlNa ehIykñúgxøwmsarGBüaRkwt viC¢man b¤k¾GviC¢man. xøwmsarGBüaRkwtKWsMedAelImtiFmμtaeTAtYGgÁ b¤ sßab½nNamYy cMENkÉxøwsarviC¢manKW epþatelIkarelIksresIrBIKuNsm,tþitYGgÁ b¤sßab½nNamYy rIÉGviC¢manKW niyayBIKuNvibtþitYGgÁ b¤sßab½nNamYy. CamYyKñaenH ry³eBlbeBa©jmtirbs;GñktMNagra®sþnImYy²k¾RtÚv)an KitpgEdr. 3>2> karsegátkarcuHmUldæanrbs;GñktMNagra®sþ GñksegátkarN_sμ½RKcitþrbs;xumE®hVlenAtamraCFanI-extþTaMg2310 RtÚv)an[segátemIlral;skmμPaB rbs;GñktMNagra®sþenAeBlcuHmUldæanenAtammNÐlnana. GñksegátkarN_tammNÐltRmÚv[TMnak;TMngB½t’man CamYynwgbuKÁlikEdleFVIkartamkariyal½yGñktMNagra®sþ nigTIsñak;karKNbkSCab;eqñatTaMgGs;enAtammNÐl

9

sUmemIlTRmg;segátenA]bsm<½n§TI 5 xumE®hVlmanGñksegátkarN_Etmñak;sRmab;extþkMBt nigextþEkb.

10

TMB½r 72


xumE®hVl lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4 TaMgenaH b¤TnM ak;TnM gedaypÞal;CamYyGñktMNagra®sþ b¤CnM yY kar nigtRmÚv[bMeBjnUvTRmg;segát11rbs;xumE®hVl ehIybnÞab;mkB½t’manTaMgenH)anbBa©ÚleTAkñúgRbB½n§RKb;RKgTinñn½y12 . 3>3> RbPBB½t’man

r)aykarN_enHeFVIeLIgedaymanPaBGBüaRkwt minlem¥óg ehIyTinñn½yEdlRbmUl)anEp¥kelIkarGnuvtþ nig karbMeBjtYnaTICak;Esþgrbs;tMNagra®sþnImYy². eTaHCay:agNak¾edayk¾manTIsñak;karKNbkS b¤kariyal½y tMNagra®sþxøHBi)akkñúgkarsaksYrB½t’man. kñúgkrNIEdltMNagra®sþmin)anpþl;B½t’mandl;GñksegátkarN_ xumE®hVl)anEp¥keTAelITinñn½yTIBIr KWB½t’man dkRsg;ykecjBIRbB½n§pSBVpSay ]TahrN_dUcCakaEst nigGuInFWENtrbs;KNbkSneya)ayCaedIm. eTaHbICa xumE®hVl xitxMedIm,IcgRkgr)aykarN_enH[mansuRkwtPaBy:agNak¾eday k¾manskmμPaBcuHmUldæanrbs; tMNagra®sþmYycMnYnminRtÚv)anbBa©Úlkñúgr)aykarN_enHEdr edaysarkarxkxanmin)anpþl;B½t’man. CakarBit kñúgkarbMeBjkargarenH GñksegátkarN_xumE®hVl)anCYbRbTHnUvkarlM)akmYycMnYndUcCa³ Bi)akyk B½t’manenAtamkariyal½ytMNagra®sþ nigsñak;karKNbkSneya)ayenAtammNÐlextþmYycMnYn.

11

sUmemIlTRmg;segátenA]bsm<½n§TI 6. KWCaRbB½n§EdlxumE®hVl eRbIsRmab;rkSaTuknUvB½t’manTaMgLayEdlTak;TgnwgGñktMNagra®sþ rYmTaMgTRmg;segátkarcuHeTAkan;mNÐl TRmg;segátRbCMusPa bBa¢IRbvtþirUbsegçbGñktMNagra®sþ. 12

TMB½r 73


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

najrdæ esckþI xumE®hVl RBagc,ab;dl;tMNagra®sþRKb;rUbenAeBlesckþIRBagc,ab;enaHcUleTAKN³kmkarCM TRmg;Gegátsm½yRbCu MrdæssPanIPa. tikalTI 4 ¬k-1-1¦ RBagc,ab;enH kareLI k¾RtÚvpþlg;[beBa© PaKIBj ak;Bmti ½n§nanadU ab½nÉkCn sgÁmmsuYyIvil²kñniúggRbCaBlrdæ .l.M enAeBlmankar rbs;cCasß smaCi ksPanI sm½yRbCu esñIsuM. ¬TRmg;mYy sRmab;kareLIgbeB©jmti 1dg¦

elxaFikardæanrdæsPa KWeQaHsmaCi CaTIkEnøgky:rdæsagsM xan;sRmab;karTMnak;TMngrvagm©as;ePT³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eqñat nigtMNagra®sþ. kalbri-ecäTGKÁ ³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pa³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

eTaHbIkTIy³>>>>>>>>>>>>>>>>> :agNa karsegáem:taeXI ynþkarbc©úb,nñrbs;Gem:KÁaegbBa© lxaFi kardæanEdltRmÚvry³eBlKi [ral;ltixCanaTI it nig³>>>>>>>>>>>>>>>>>> ÉksarCUn gcab;jefa pþIm³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b;³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eLIgniyayelI tMNagra®sþ RtÚvmankarGnuBaØatBIGKÁelxaFikar eTIbGacbBa¢Ún[tMNagra®sþ)anKWCakarbegáInbnÞúkdl;GKÁ

elIRbFanbT³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

dl;karTMnak;TMngrvagm©as;eqñat nigGñktMNagra®sþ yn

edIm,IsRmÜl

xøwmsarénsMdI IeTAtMyayBak; Nagra®sþ gRtwmtrdæü )alsPaRtÜvitC¢mBiannitü) cMNucnanaepJ eKalEdlni B½n§ qøGBüaRki GviC¢man efrevlasrubCanaTI eRKaHfñak;GIeT1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> buKÁlikrdæ)alRtÚvRbKl; lixitenH[ 1-rebobvar³kMBugBiPakSa 1-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2-naykrdæm®nþI 2-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3-raCrdæaPi)al 3-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GKÁ e lxaFi k ardæ a nrdæ s PaenAExkBaØ a qñ a M 2 009 )ane 4-RbFanrdæsPa 4-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5-rdæsPaTsSnavimanrdæsPaRtÚvesñ5-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> IsuMGKÁelxaFikardæanrdæ5-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sPa tamry³GaCJ aFrmUldæanedaymankarbBa¢ ak;eQaH rdæsyPadæan[)anc,as; 6-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6-KN³kmakarnanarbs; muxrbr nigGas½ las;. KN³kmaFi karxumE®hVlyl;1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eXIjfa edIm,IsRmÜldl;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> karTMnak;TMng 7-RbFanRBwT§sPa 7-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ecal edayGnu1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BaØat[RbCaBlrdæcUl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kñúgrdæsPaeday 8-sßab½nRBwT§sPa nigsmaCik 8-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 8-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> mincaMx)øÜnac;manlixitBIGaCJaFrmU ldæanenaHeT ehI9-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yRbCaBl 9-KNbkSrbs; 9-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10-KNbkSd¾ éTeTot y. 10-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10-2³>>>>>>>>>>>>>>>>> 1-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eTot)anehI 11-tMNagra®sþxøÜnÉg 11-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 11-2³>>>>>>>>>>>>>>>>> 11-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kari y al½ y tM N agra®sþ e nAtammNÐ l raCFanI extþ CaTI s x M an; s Rmab; karTMnak;TMngm©as;eqñatkñ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> úgmNÐl nig 12-tMNagra®sþdéTeTot 12-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> agra®sþ karsegátbgða13-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>> jfa kari 13-mNÐltMN¬extþ ¼Rkúg¦.rbs;eTaHbI xøÜn y:agNa 13-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 14-mNÐldMe¬extþ ¼Rkúg¦nd¾eTogTat; éTeTot . 14-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 14-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NIrkarmi CagenHeTAeTot Gñ14-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ktMNagra 15-tulakar 15-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tM N agra®sþ . dU c enH rdæ s PaRtÚ v begá I n smtß P aB ni g fvi k asR 16-bBaða®sþI 16-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 17-Gnusasn_elIc,ab;kMBugBiPakSa 17-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 17-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 17-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18-sMN 18-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> - Yr¼suMkarbMPøWelIrebobvar³BiPakSa18-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18-2³>>>>>>>>>>>>>>>> 19-yuvCn 19-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19-2³>>>>>>>>>>>>>>>>> 19-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> edaylb; e calkñ ú g n½ y eFV I [ RsbtamsartI r dæ F mnu B aØmaRta 80. 20-epSg²>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20-1³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20-2³>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20-3³>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

rMlwk ³

¬bnÞab;BIelakGñkeRCIserIsRbGb;nImYy² nig)anvas;efrevlaCanaTI sUmeFVItMNt;Rta edaybg;elxEdlelakGñkKUs nigeFVIesckþIbriyayB½t’mankñúgTMrg;lMGit¦.

TMB½r 75 4


xumE®hVl

lT§plsegátsPa nigtMNagra®sþRbcaMqñaMTI 1 ¬kBaØa 2008 - kBaØa 2009¦nItikalTI 4

ajrdæ Pa.tikalTI 4 ¬k-1-1¦ esckþI xumE®hVl RBagc,ab;dl;tMNagra®sþRKb;rUbenAeBlesckþIRBagc,ab;enaHcUleTAKN³kmkarCM TRmg;Gegátsm½ynRbCu MrdæssPanI RBagc,ab;enH k¾RtÚvpþl;[PaKIBak;B½n§nanadUcCasßab½nÉkCn sgÁmsuIvil nigRbCaBlrdæ.l. enAeBlmankar esñIsuM. kMNt;RtaxøwmsarlMGitrbs;tMNagra®sþEdl)anelIkeLIg ¬eRbIP¢ab;CamYysnøwk {kareLIgbeBa©jmtirbs;smaCiksPanImYy²kñúgsm½yRbCuM}¦

- GKÁelxaFikardæanrdæsPa KWCaTIkEnøgy:agsMxan;sRmab;karTMnak;TMngrvagm©as;eqñat nigtMNagra®sþ. elxkUd eTaHbIyesckþ yay teXIjfa ynþkarbc©úb,nñrbs;GKÁelxaFikardæanEdltRmÚv[ral;lixit nigÉksarCUn :agNaIbrikarsegá >>>>>>>>>>>>> tMNagra®sþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RtÚvmankarGnuBaØatBIGKÁelxaFikar eTIbGacbBa¢Ún[tMNagra®sþ)anKWCakarbegáInbnÞúkdl;GKÁ >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> edIm,IsRmÜl >>>>>>>>>>>>> dl;karTM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nak;TMngrvagm©as;eqñat nigGñktMNagra®sþ yn >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> IeTAtMNagra®sþ qøgRtwmrdæ)alsPaRtÜtBinitü) >>>>>>>>>>>>> nanaepJ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eRKaHfñak;GIeT buKÁlikrdæ)alRtÚvRbKl;lixitenH[ >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>- GKÁelxaFi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kardæanrdæsPaenAExkBaØa qñaM2009 )ane >>>>>>>>>>>>> TsSnavi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> manrdæsPaRtÚvesñIsuMGKÁelxaFikardæanrdæsPa tamry³GaCJaFrmUldæanedaymankarbBa¢ak;eQaH >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> muxrbr nigGas½ydæan[)anc,as;las;. KN³kmaFikarxumE®hVlyl;eXIjfa edIm,IsRmÜldl;karTMnak;TMng >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ecal edayGnuBaØat[RbCaBlrdæcUlkñúgrdæsPaeday >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ac;manlixitBIGaCJaFrmUldæanenaHeT ehIyRbCaBl >>>>>>>>>>>>> mincaM)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> y. >>>>>>>>>>>>> eTot)anehI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>- kariyal½>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ytMNagra®sþenAtammNÐlraCFanI-extþ CaTIsxM an;sRmab;karTMnak;TMngm©as;eqñatkñúgmNÐl nig >>>>>>>>>>>>> tMNagra®sþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> . eTaHbIy:agNa karsegátbgðajfa kari >>>>>>>>>>>>> dMeNIrkarmi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> neTogTat;. CagenHeTAeTot GñktMNagra >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> . dUcenH rdæsPaRtÚvbegáInsmtßPaB nigfvikasR >>>>>>>>>>>>> tMNagra®sþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> edaylb;ecalkñúgn½yeFVI[RsbtamsartIrdæFmnuBaØmaRta 80. >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TMB½r 76 4


6


xumEÂŽhVl

lT§plsegĂĄtsPa nigtMNagraÂŽsĂžRbcaMqĂąaMTI 1 ÂŹkBaĂ&#x2DC;a 2008 - kBaĂ&#x2DC;a 2009ÂŚnItikalTI 4

RBagc,ab; dl;etnAkEnø MNagraÂŽsĂž enaHcUleTAKNÂłkmr 5-karsnĂźakĂą Ăşgebskkmr gxagelIRKb; enHrUbenAeBlesckĂž ÂŹetItMNagraÂŽsĂžIRrUbBagc,ab; enH )ansnĂźaCamY yRbCaBlSEÂ&#x17D;vk(Â&#x201C;arCM LD6nMajrdĂŚ S:NFO"5*sLPa. &OÂ&#x2014;HFO)&ESCfesckĂž F5 h I Â&#x2026;RBagc,ab; )ansnĂźaenH kžkarsnĂźalu Rta Beqøak;IyBtbnw gtRmĂ&#x161;cvkarrbs; TIenaH]TahrN_ ,BUTOÂ&#x2122;BOXH.<TBMBYÂ&#x201C; HCf(/Â&#x161;Â&#x2021;H RtĂ&#x161;vpĂžl;[HPaKI ½n§nanadU CasĂ&#x;ab½RnbCaBlrdĂŚ Ă&#x2030;kCn sgĂ msuIvil nigÂłRbCaBlrdĂŚ l. enAeBlmankar Â&#x2026;esĂąmiIs n)ansnĂźa FO"F#M/BN:Z#JU3 BLECf$BLBSTOÂ&#x2122;B(7*FQ4HF5PU&EMc,as;las; GacTTYl)an nigmaneBlkMNt; ehIy uM.   

   NBO3CFZB$O@EM#MSEÂ&#x17D;Cf(Â&#x201C;LD6MS:NFO"5*FOB)OJHC.F#KU3NÂ&#x2021;WLBSSCT3C$B#MSEÂ&#x17D;QH&ES]TahrN_ÂłKat;fa sPa KWBE*C'aTIÂ&#x2014;*< BO2Â&#x201C; kEnøgy:)aCfgsMZxan;BHFIBDLx sRmab; BOTH3 BL karTMnak;TYÂ&#x2014;)MnMlLBSTOÂ&#x2122;B,J grvagmŠas;eqĂąatU#*&YUVnigMtMBRÂ&#x201C;NBagraÂŽsĂž . - GKĂ elxaFi  kardĂŚOXanrdĂŚ HFEB)3TBZC#BÂ&#x2019; .h y:agNaNTSFTSMNg karsegĂĄtJUeXI fa ynĂž BOTOÂ&#x2122;B< BOD BT karbcŠúb,nĂąrbs;GFE*KĂ eNlxaFi anEdltRmĂ&#x161; v[ral;lixit nigĂ&#x2030;ksarCUn FC*NeTaHbI BOLBSTOÂ&#x2122;BT6 #*(j7*&EM,BU * BOF'7k*LardĂŚ BSUBNEBOÂł >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

tMNagraÂŽsĂž RtĂ&#x161;vmankarGnuBaĂ&#x2DC;atBIGKĂ elxaFikar eTIbGacbBa¢Ă&#x161;n[tMNagraÂŽsĂž)anKWCakarbegĂĄInbnĂ&#x17E;Ăşkdl;GKĂ elxaFikar ehIyeFVI[Ă&#x2030;ksar b¤lixitmYycMnYnmin)andl;ĂŠdtMNagraÂŽsĂžEdlmŠas;eqĂąatcg;pĂžl;[. edIm,IsRmĂ&#x153;l

dl;karTMnak;TMngrvagmŠas;eqĂąat nigGĂąktMNagraÂŽsĂž ynĂžkarenHKYrRtĂ&#x161;v)anEkERbvij edayral;lixit nigĂ&#x2030;ksar 6- karBinnanaepJ itĂźelIebskkmr bs;tMNagraÂŽsĂž TIkEnøgenHtlFU* 'Â&#x2014;BCDV)NL#* IeTAtMNragraÂŽsĂž qøgRtwmsRmab; rdĂŚ)alsPaRtĂ&#x153; Binit,BUĂź)anehI y NVOehIEHEHCf yebIBinitĂźfa $BFM* Ă&#x2030;ksarL5*vFM* b¤lLixE.itC6HepJICh Un Â&#x2026; CaelIkTI1ÂźelIkdMbUg ÂŹebICaelIkTI1ÂźelIkdMbUg sUmrMlgeTAelx10ÂŚ tMNagraÂŽsĂžminmanpĂ&#x17E;Ăşk]bkrN_ b¤sarFatuxusc,ab; b¤eRKaHfĂąak;GIeT buKĂ likrdĂŚ)alRtĂ&#x161;vRbKl;lixitenH[ Â&#x2026; Føab;cuHmkTIenHBImun l,JUDBC#*&YUVMBRÂ&#x201C;B.FC*'Â&#x2014;BCT6NC.F#KCOÂ&#x161;F5"FMYh tM N agraÂŽsĂž b¤ d ak; k Ăą Ăş g RbGb; NagraÂŽsĂž 7-karFøab;)ansnĂźaÂźCab;snĂźa taMgBIelIksmuMbnuR²ttMenATI kEnøgenH. Â&#x2026; Føab;)ansnĂźa ÂŹebIminFøab;)aanCab; nĂźa sU)anecjesckĂž mrMlgeTAelx10h - GKĂ mienlxaFi kardĂŚanrdĂŚsPaenAExkBaĂ&#x2DC; qĂąaM2s009 ICUndMNwgmYykMNt;fa

RbCaBlrdĂŚEdlcg;cUl Â&#x2026;TsSnavi Føab;)ansnĂźaÂźCab; snĂźavesĂąlC*Is'uMGÂ&#x2014;BCKĂ eBOTOÂ&#x2122;BT6 F#KCOÂ&#x161; NTSFTSMNg HC#BdBL#*LBMCSJ DÂ&#x152;5paH manrdĂŚsPaRtĂ&#x161; lxaFikardĂŚNC.anrdĂŚ sPaF5"FMYhT6 tamryÂłGaCJ aFrmUJU#*lLdĂŚBSTOÂ&#x2122;BOJ anedaymankarbBa¢ ak;eFQr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> muxrbr nigGas½ydĂŚan[)anc,as;las;. KNÂłkmraFikarxumEÂŽhVlyl;eXIjfa edIm,IsRmĂ&#x153;ldl;karTMnak;TMng >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

rvagmŠas;eqĂąat nigtMNagraÂŽsĂž RbkarenHKYrRtĂ&#x161;vlubecal edayGnuBaĂ&#x2DC;at[RbCaBlrdĂŚcUlkùúgrdĂŚsPaeday

8-kareqøIytbeTAnwgkarsnĂźaelIkmun² Edl)anbMeBj elx 9 xagelIenH ÂŹsUmbBa¢ak; GMBIkaSFRÂ&#x2014;*ZUCSCTU./BHSBmTÂ&#x161;S6CFO)h )ac;)maneqøanliIyxtbe5 itBIGaCJaFrmU dĂŚanenaHeT ehIysURbCaBlrdĂŚ eRbIRtwmGtĂžsBaĂ&#x2DC;aNb½NĂ&#x2018; b¤b½NĂ&#x2018;sMKal;xøĂ&#x153;nepSg² Â&#x2026;minmicaM n5an; ÂŹebImlinTan; )aneqøIytbeT mrMlHe5AelxÂŚ Â&#x2026;eTot)anehI )aneqøIytb y. ÂŹsUmsresrlmÂĽitBIkareqøIytbenaH edaysaksYrRbCa#MSEÂ&#x17D;(B$+B'SOJHC#BdBL#*LBMCSJFDÂ&#x152;5p

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- kariyal½ytMNagraÂŽsĂženAtammNĂ?lraCFanI-extĂž CaTIsxM an;sRmab;karTMnak;TMngmŠas;eqĂąatkùúgmNĂ?l nig tMNagraÂŽsĂž. eTaHbIy:agNa karsegĂĄtbgĂ°ajfa kariyal½yenHenAextĂžmYycMnYnmindMeNIrkarenaHeT b¤ 9- cMNab;GarmrN_rbs;RbCaBlrdĂŚcMeBaHkareqøIytb elx8 xagelIenH lT6NC#BdBL(.#*5XLDJUÂ&#x161;SCT3C$B#MSEÂ&#x17D;h dMeNIrkarmineTogTat;. CagenHeTAeTot GĂąktMNagraÂŽsĂžmYycMnYneBlcuHeTAmUldĂŚanmin)aneTAkariyal½y Â&#x2026; RbCaBlrdĂŚmankareBjcitĂžyagxøaMgNas; lT6NF'7*LBSTBLT:S3C$B#MSEÂ&#x17D;(B$+B'S$B#JFTT(Â&#x201C;LSHF3,B)edIm,IRbmUl agraÂŽsĂž.mankareBjci dUcenH rdĂŚtĂžxsøH²Edr PaRtĂ&#x161;vbegĂĄInsmtĂ&#x; aB niHgFIUV fvikQMD BT asRmab;MkBTari(y.#*Eal½.F/B)3TBZvFRÂ&#x2014; ytMNagraÂŽsĂž*ZUCSCT nigCYs(Â&#x201C;LCuU.l/EklmÂĽ Â&#x2026;tMN RbCaBlrdĂŚ #wUPaNBOOJ BH Â&#x2026;GaKarkari RbCaBlrdĂŚymal½ankarmi tĂžesaH ytMNneBjci agraÂŽsĂž cas;²eLIgvijKat; . CYy)anEtxøH²

CYyEtKùaKat; CYyeday ekgcMeNj.l. sUmbBa¢ak;³

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- GĂąktMNagraÂŽsĂžminRtĂ&#x161;v)andkGP½yĂ&#x2030;ksiT§iedaysarkarbeBaŠjmti b¤eyabl;rbs;xøĂ&#x153;n. maRta 5 ĂŠnc,ab;sĂžIBI

nĂžikÂłtMRbCaBlrdĂŚ NagraÂŽsޟGĂąKkYrcUEtRtĂ&#x161; IviesaFnkmr eFVI[Rsbtamsr dĂŚFBmr'S$B#J nuBaĂ&#x2DC;mFaRta 80. 10-sMNlkç UmBrrbs; lrYmveFV cMeBaHtM NagraÂŽsĂžedaylb; rUbenHlFRÂ&#x2014;e*ZcalkĂą $B,.OĂşgJUn½S:NyFEBZT: S3C$B#MSEÂ&#x17D;artI Cfr(B$+ TT$OSHF3,B)h

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ÂŹebIpĂžl;B½tâ&#x20AC;&#x2122;manlmÂĽitsUm sresr bEnĂ&#x;medayELkÂŚ r)aykarN_enH RtĂ&#x161;vbBa¢Ă&#x161;nmktamkMNt;rbs;sĂąak;karkNĂžal xumEÂŽhVl CfZBHZ6S3UXNÂ?Gs5*FSPHSBM&Yc

TMB½r 78 4


xumEÂŽhVl

lT§plsegĂĄtsPa nigtMNagraÂŽsĂžRbcaMqĂąaMTI 1 ÂŹkBaĂ&#x2DC;a 2008 - kBaĂ&#x2DC;a 2009ÂŚnItikalTI 4

dl;tMNagraÂŽsĂž RKb;rUblenAeBlesckĂž IRBagc,ab; eTAKNÂłkmr karCMnKajrdĂŚ sPa. esckĂžI ÂŹsUmsmĂ&#x2013;RBagc,ab; asn_ RbCaBlrdĂŚ Edl)ancU rYmkùúgebskkmq rbs;GeĂąknaHcU tMNlagraÂŽsĂž nigBnĂźl; at;pgÂŚ 11-karsĂ&#x17E;RBagc,ab; g;mtiRbCaBlrdĂŚ enH kžRtĂ&#x161;vpĂžl;[PaKIBak;B½n§nanadUcCasĂ&#x;ab½nĂ&#x2030;kCn sgĂ msuIvil nigRbCaBlrdĂŚ.l. enAeBlmankar sUesĂą mKUsIseRCI uM. serIsykcemøIyEt1 sRmab;1TRmg;enH nigebImanb:unranTRmg;RtĂ&#x161;vsmĂ&#x2013;asn_CamYyRbCaBlrdĂŚ)anb:ueNĂ&#x2018;aHnak;EdrÂł Â&#x2026; cuHCYyGnĂžraKmn_ bf edaHRsaybBaĂ°aCUnRbCaBlrdĂŚ Â&#x2026; sYrsuxTukç bf EckGMeNaybnĂžicbnĂžĂ&#x153;ckùúgBiFInana -Â&#x2026;GKĂ pĂžellxaFi nrdĂŚsPasmiT§plFM KWC²aTIkEnøgy:agsMÂ&#x2026;xan;BRgw sRmab; TMngrvagmŠaas;ĂŠpĂ&#x17E;ekqùùúgaKNbkS t nigtMNagraÂŽsĂž. ;fvikaKaMkardĂŚ RT aKeRmag gbNĂžkaarTM j bfnak;edaHRsaybBaĂ° :agNa karsegĂĄ teXIkareRkArdĂŚ jfa ynĂž ,nĂąrbs; v[ral; lixit nigĂ&#x2030;ksarCUn Â&#x2026;eTaHbI cUlrYymevTi ka erobcM edayGgĂ aPi)kalarbcŠúbÂ&#x2026; GmdMGeKĂ NIelxaFi rfĂąak;dwkknaMardĂŚanEdltRmĂ&#x161; Â&#x2026; epSg²sU mbMeBjÂł>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ehtu rUbenaH Âł >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tMNplrbs; agraÂŽsĂžRbCaBlrdĂŚ RtĂ&#x161;vmankarGnu BaĂ&#x2DC;atBIGKĂ elxaFikar eTIbGacbBa¢Ă&#x161;n[tMNagraÂŽsĂž)anKWCakarbegĂĄInbnĂ&#x17E;Ăşkdl;GKĂ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

elxaFikar ehIyeFVI[Ă&#x2030;ksar b¤lixitmYycMnYnmin)andl;ĂŠdtMNagraÂŽsĂžEdlmŠas;eqĂąatcg;pĂžl;[. edIm,IsRmĂ&#x153;l

dl;karTMnak;TMngrvagmŠas;eqĂąat nigGĂąktMNagraÂŽsĂž ynĂžkarenHKYrRtĂ&#x161;v)anEkERbvij edayral;lixit nigĂ&#x2030;ksar

12-karTMnak;TMngCamYykariyal½yGĂąktMNagraÂŽsĂž lFU*FMBL(Â&#x201C;L'Â&#x2014;BC5.OBL5.OH$BN:ZLBSJZBMwZ(Â&#x201C;LU./BHSBmTÂ&#x161;&ESCfF5 h mrdĂŚapĂ&#x17E;)al;alsPaRtĂ&#x153; ehIyeNIebIkBarinitÂ&#x2026;ĂźfaminsĂ Ă&#x2030;ksar ixitepJICUnÂŚ Â&#x2026;nanaepJ minFøIeab;TAtM Tak;N TgagraÂŽsĂž ÂŹeRBaH Â&#x2026;qøKrgaRtw nbBaĂ° xøĂ&#x153;n Â&#x2026;mintTuBiknciittĂź)anehI ĂžBYkeK Â&#x2026;yminmandM al;esaH Â&#x2026;b¤l>>>>>>>>>>>>>>>>> Ăşk]bkrN_BL#b¤*Ms5iQarFatu xusc,ab; b¤eRKaHfĂąak;GIeT buKĂ likrdĂŚ)alRtĂ&#x161;vRbKl;lixitenH[ Â&#x2026;tMN FøaagraÂŽsĂž b;)an5ak;m5inHmanpĂ&#x17E; ÂŹsUmTSFTSC#Bd Mp>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

tMNagraŽsÞ b¤dak;kùúgRbGb;sMbuRttMNagraŽsÞ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- GKĂ elxaFikardĂŚanrdĂŚsPaenAExkBaĂ&#x2DC;a qĂąaM2009 )anecjesckĂžICUndMNwgmYykMNt;fa RbCaBlrdĂŚEdlcg;cUl

13-karBwgBak; eFVIsMeNIeTAGĂąktMNagraÂŽsĂžpĂ&#x17E;al; lFU*FMBL(Â&#x201C;L'Â&#x2014;BCF'7*LBS#XH#BLCfF'7*T.F/*QÂ&#x2030;BMF5"(Â&#x201C;LU./BHSBmTÂ&#x161;&ESCfF5 h vesĂąÂ&#x2026; IsuMGKrKĂ anbBaĂ° elxaFi Pa mnwgCYtamryÂłGaCJ aFrmUleNaHRsay dĂŚanedaymankarbBa¢ aH Â&#x2026;TsSnavi minFøab;mBanrdĂŚ wgBak;seTPaRtĂ&#x161; ÂŹeRBaH apĂ&#x17E;al;kardĂŚ xøĂ&#x153;n anrdĂŚ Â&#x2026;KrsansgĂ&#x2021;w y Â&#x2026;minEdlmandM Â&#x2026;minsĂ al;aKk;at;eQr esaHÂŚ nigHGas½ n[)anc,as; . KNÂłkmr Fikarxu mEÂŽhVlyl;eXIjfa edIm,IsRmĂ&#x153;ldl;karTMnak;TMng Â&#x2026;muxFørbr ab;)anBX Bak;ÂŹysUdĂŚmaTSFTSC#Bd BL#*Ml5ias;QMOJ HLBSFRÂ&#x2014;*ZaUCp >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

rvagmŠas;eqĂąat nigtMNagraÂŽsĂž RbkarenHKYrRtĂ&#x161;vlubecal edayGnuBaĂ&#x2DC;at[RbCaBlrdĂŚcUlkùúgrdĂŚsPaeday mincaM)ac;manlixitBIGaCJaFrmUldĂŚanenaHeT ehIyRbCaBlrdĂŚeRbIRtwmGtĂžsBaĂ&#x2DC;aNb½NĂ&#x2018; b¤b½NĂ&#x2018;sMKal;xøĂ&#x153;nepSg² 14-skmreTot)anehI PaBkargarrbs; yk.ariyal½yGĂąktMNagraÂŽsĂž lFU*NBOE.F/*SLBS&ESCfF5 h

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Â&#x2026;minmandMeNIrkaresaHÂźbiTTVarrhUt Â&#x2026; eFVIkarEt1 bf2ĂŠfÂś kùúg1GaTitĂź Â&#x2026; minTTYlBakĂźbNĂžwg Â&#x2026;epSg²>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-T6NkariTSFTSC#Bd yal½ytMBLNp>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> agraÂŽsĂženAtammNĂ?lraCFanI-extĂž CaTIsxM an;sRmab;karTMnak;TMngmŠas;eqĂąatkùúgmNĂ?l nig >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tMNagraÂŽsĂž. eTaHbIy:agNa karsegĂĄtbgĂ°ajfa kariyal½yenHenAextĂžmYycMnYnmindMeNIrkarenaHeT b¤ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dMeNIrkarmineTogTat;. CagenHeTAeTot GĂąktMNagraÂŽsĂžmYycMnYneBlcuHeTAmUldĂŚanmin)aneTAkariyal½y tMNagraÂŽsĂž. dUcenH rdĂŚsPaRtĂ&#x161;vbegĂĄInsmtĂ&#x;PaB nigfvikasRmab;kariyal½ytMNagraÂŽsĂž nigCYsCulEklmÂĽ

GaKarkariyal½ytMNagraŽsÞcas;²eLIgvij.

- GĂąktMNagraÂŽsĂžminRtĂ&#x161;v)andkGP½yĂ&#x2030;ksiT§iedaysarkarbeBaŠjmti b¤eyabl;rbs;xøĂ&#x153;n. maRta 5 ĂŠnc,ab;sĂžIBI

lkçnĂžikÂłtMNagraÂŽsĂžKYrEtRtĂ&#x161;veFVIviesaFnkmredaylb;ecalkùúgn½yeFVI[RsbtamsrartIrdĂŚFmrnuBaĂ&#x2DC;maRta 80.

ÂŹebIpĂžl;B½tâ&#x20AC;&#x2122;manlmÂĽitsUm sresr bEnĂ&#x;medayELkÂŚ r)aykarN_enH RtĂ&#x161;vbBa¢Ă&#x161;nmktamkMNt;rbs;sĂąak;karkNĂžal xumEÂŽhVl CfZBHZ6S3UXNÂ?Gs5*FSPHSBM&Yc

TMB½r 79 4


5~nW~~i:S!!flfi~~ent~ f~~fii Gm~~~~

~nsJ

~~~$~ ~

ens

Mi'ifij nni1 Mia 00~ lJ~~ ~~~

(D

iJiiafiY nrn ruiiU}i1 00~ lJ06 ~6CV

(D

iJiiafiY tUM rqa 00~ C<6r1l~mo

(D

iJiiafiY ~a nYiLMi1

(i)

OCV~

r1lr1l~

0~r1l

Gm~~~~ ~~~~~

crz

:a

s:

00~

r1llJr1l 6CVC<

(i)

iC .~

ens

UIJ1iiiJ911tga MHa 00~ 60~ OC<~

Q)

U1J1iiiJ911sa Mltla I 00~ 66lJ 00lJ

Q)

iJiiafiY tijm Ml1~ 00~ r1l~m ~~c<

Q)

iJiiafiY Hiln qij 00~ r1l~r1lr1l~r1l

(i)

UIJ1iiiJ911 t:Ji11run

iJiiafiY n;1 f1J~a 00~ 6lJ6 ~mc<

(D

U1J1iiiJ911

000 lJr1l~6~lJ

Q)

U1J1iiiJ911rma mam I

(i)

M

iJiiafiY iMi i~i1 000 lJ~O 0~r1l

Q)

,.

000

~6cf C<C<~

(i)

iJiiany n

if" Maa 00~ mcf60~~

(a)

U1J1iiiJ911 tijy Mlt1

(i)

iJiiafiY~tU~aina

0

6C<0 606

UIJ1iiiJ911fig fa 1 I 00~

lJr1l0 mlJr1l

00~

60r1l 0r1l0

0

(i)

:a

n

.

iJiiaeiY mtU u1a

s:

00~r1l0lJ

G\ G\ :;c

r1lr1lr1l

iJiiafiY iUiM MlfY

G -:s;! G; .8::

00~ moo 6lJ~ iJiiany n i1a . Myma I c<~o 0C<0

iJiiafiY MYmj 06~ lJlJcf000 iJiiany un ys11Ul n I no 00~ lJ~m 0mc< 000 lJ60 006 iJiiafiY thy U~s OCV~ lJ@[J lJr1l~

UIJ1iiiJ911 mn fUlS 00~ 6r1lCVlJ~CV

.

t;~.

ffig

iJiiany fiYMi

f!!t

I

00~n lJ~lJ c<~~ .,

C\

(i)

iJiiafiY th rqg 00CVlJlJ~ 0~lJ

(i)

(i)

iJiiafiYmn rure

(i)

goo'1/,:! (;IJ'

00~

lJOlJ 0r1l0

iJiiafiYrig rqB1 I

OCVCVr1lr1lr1lr1l~0

iJiiafiY tIJ U}iiLfi 00~ lJOO lJlJlJ

n

.

iJiiany Hij Mli 066

~r1l~

r1l~r1l

Q)

0 0 0 0 0

iJiiafiYiei

M

OCV~ lJlJC< CV6lJ

iJiiafiY i{) L~ 00~ 6C<C< ~c<~

Ml1Y

/I

U1J1iiiJ911

DOc<

(D

iMlY

fiYMii OCVer 60~

(D

6r1llJ

(D

crz

iJiiany iMlYija

s:

00~nlJOC< ~r1l~

(D

iJiiany SY uamn 00~nlJr1llJm~~

Q)

iJiiafiY Mli9J: iMa

(D

:a go G; .8::

Q)

UIJ1iiiJ911 Yi Mami OCV~lJm0.0C<0 .

0

Q)

UIJ1iiiJ911 dii1 m1 00~ 6~C< 00C<

Q)

iJiiany n mi9 nmlu .

Q)

:a UIJ1iiiJ911 tยฃjij Mma OCV~lJ6lJ ~C<O

Q)

s: 5

OCV~ C<6~ lJ~CV

00

~

UIJ1iiiJ911 ifUlii iBi1

:a

00~ 666 6lJ~ 00~ Mo OlJ~

(D

n ~?I~

iJiiafiYitljU ~1a 00~ m0~ ~66

Q)

crz

s:

.!OJ G\

UIJ1iiiJ911~~i1 f1J~n 00~

'Eon

6~C< ~;;j~

06~lJcfcf iJiianyn

.

OO~ my M11Ul I no

00~ r1llJlJ666 iJiiafiY rqa iltU OCV~ lJ~cf

cf~r1l

.M

iJiiany mi n

(i) (i)

00~ ~OCV~lJm

crz

D

02

ยง B

ruraI

iJiianyta nlrun 00~nlJ00

H 00~

02

. no

00CV lJ00 ~6r1l

,{OJ

crz

dCi ':::J ,....

ens

Q)

iJiiaeiY taii MHa n I OCV~lJm~ lJ~m

00~

Gm~~~~ ~~~$~ ~

iJiiafiY rqa ma 00~ lJlJlJ lJdlJ

OCV~66lJ r1l~r1l

13

iJiiafiY M iMi1m

~ ~e6re8~f~~d~~fid~e ft1i:Si:SnbJre

OCV~ r1l~m cfr1lr1l

n ~~t

is lia crz

E

0 0

I

m Udirun

00~ 660 6lJlJ 06~ lJlJlJoom

,. '<:",..'

0

,. ",-

0

iJiiany U tli1 00~n6~C< m00

Q)

iJiiafiy1g MlUY 00~ 6M 0C<0

Q)

iJiiafiY mtU aa

Q)

00~

02UIJ1iiiJ911

OCV~ C<C<Gc<mlJ

iJiiafiY ~i11

i:;" ;;=J

.~ ~<=J-

;

lJ~~ r1l~r1l

iJiiafiY filii MiHi1 00~ ~r1lr1l r1l~c<

Q)

iJiiany Ma Hatli n I OCV060m ~00

Q)

00~ r1lCV6 @[J~

Q)

"fiij~" '.!"OlJ0 mum. OCV~r1l6lJ


pw report 2008  

pw report 2008