Page 1

COMENIUS – CIVITAS 2009 ­ 2011

Economie

Aşa cum am prezentat  şi în numărul anterior al revistei, grupul de elevi  şi profesori  implicaţi în desfăşurarea cercetărilor din domeniul economic, şi­a finalizat cu succes prima  etapă a proiectului. Această etapă a constat în identificarea   tendinţelor în construirea unei  cariere, verificarea cunoaşterii ofertei pe piaţa muncii locale.  In urma acestor studii, efectuate prin metodele prezentate anterior, elevii au reuşit să  înţeleagă mai bine fenomenul de dezindustrializare produs la nivelul  Câmpulungului, precum  şi efectele acestui fenomen. Prin chestionarele aplicate  în liceele muscele    şi interviurile  în cadrul focus­grupului,  elevii implicaţi în proiect au putut   identifica ca efect principal al dezindustrializării migraţia  forţei de muncă.  Această migraţie   s­a răsfrânt asupra tuturor locuitorilor, dar mai ales, asupra elevilor  nevoiţi să rămână să­şi continue studiile acasă, în timp ce părinţii lor lucrau în străinătate.      Elevii carolişti au realizat o statistică a elevilor  cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate,  existenţi la nivelul oraşului. Rezultatele acestei statistici precum şi modalităţile pe care ei le­ au identificat spre a­şi susţine colegii aflaţi în această situaţie vor fi prezentate pe larg într­o  sesiune de dezbateri ce va avea loc de Zilele Colegiului Naţional Pedagogic „CAROL I”.   Tot atunci va fi prezentat şi planul pentru activităţile viitore ale grupului nostru. Aceste  activităţi   vor   viza   o   mai   bună   cunoaştere     a   administraţiei   publice   locale,   pornind   de   la  conceptul   de   administraţie   publică   locală   şi   principiile   de   organizare   şi   funcţionare,   ce  înseamnă     administraţia   publică   locală   autonomă,   care   sunt     instituţiile   electorale   pentru  constituirea autorităţilor publice locale, constituirea şi componenţa consiliilor locale, care sunt  atribuţiile şi funcţionarea consiliilor locale, cum este ales  primarul si care este rolul  acestuia.

1


COMENIUS – CIVITAS 2009 ­ 2011

Acţiunea va atrage după sine o mai bună cunoaştere a autorităţii locale, o colaborare  directă cu instituţiile ei, precum şi o implicare mai activă  în viaţa comunităţii.  Totodată,   această   activitate   va   fi   coroborată   cu   cea   a   elevilor   de   la   celelalte   şcoli  implicate în proiectul COMENIUS ­ CIVITAS, urmând ca la întâlnirea din martie 2011, ce va  avea loc la Câmpulung, să fie elaborat  un studiu comparativ. Prof. Pascu Daniela

Comme nous   l'avons   présenté   dans   le   numéro   précédent   de   la   revue,   le   groupe  d'étudiants   et   d'enseignants   impliqués   dans   les   recherches   du   domaine   économique,   a  accompli avec succès la première étape du projet. Cette phase a consisté à identifier les  tendances dans la construction d'une carrière, à vérifier la connaissance de l'offre d’emploi  du marché local du travail. Suite à ces études, menées par les méthodes décrites ci­dessus,  les   étudiants   ont   réussi   à   mieux   comprendre   le   phénomène   de   l'industrialisation   produit  Câmpulung et les effets de ce phénomène. Grâce à des enquêtes et des entretiens dans les écoles, les élèves impliqués dans le  projet ont identifié comme principal effet de la désindustrialisation la migration de la main  d’oeuvre.   Cette   migration   a   eu   des   conséquences   concernant   les   résidents,   mais   en  particulier sur les élèves qui ont dû rester à la maison pour poursuivre leurs études pendant  que leurs parents travaillent  à l'étranger. Les étudiants de notre lycée ont développé une  statistique concernant le nombre d’élèves dont les parents sont partis travailler à l'étranger.  Les résultats de ces statistiques et la façon dont ils ont été identifiés afin de soutenir  leurs collègues dans cette situation seront présentés en détail dans une session de débat qui  aura   lieu   lors   de   la   Fête   du   Collège   National   Pédagogique   "Carol   I".   En   outre,   on   va  présenter et planifier les futures activités de notre groupe.  Ces activités viseront à une meilleure connaissance de l'administration publique locale,  basée   sur   le   concept   de   l'administration   locale   et   les   principes   d'organisation   et   de   fonctionnement,  que   signifie   l’administration   locale   autonome,  quelles sont  les  institutions   électorales qui ont permis la constitution des autorités publiques locales, la constitution et la  composition des conseils locaux, comment est élu le maire et quel est son rôle, etc. L'action   se   traduira   par   une   meilleure   connaissance   de   l’autorité   locale,   par   une  collaboration   directe   avec   ses   institutions   et   par   une   participation   plus   active   à   la   vie  communautaire. En outre, cette activité sera corrélée à celle des étudiants d'autres écoles  qui participent au programme CIVITAS, projet Comenius et à la réunion de Mars 2011 qui se  tiendra à Câmpulung, visant à préparer une étude comparative. 2


COMENIUS – CIVITAS 2009 ­ 2011

3

Economie et industrie  

Economie, travail de Campulung

Advertisement