Page 1

Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

    OPLEIDINGSPLAN 2008‐2013  COMENES  Consortium Volwassenenonderwijs Menes vzw  Update ‐ versie 2010 

 


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 2


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

Inleidende opmerkingen    

Voorliggend opleidingsplan 2008‐2013, versie 2010 van het Consortium Volwassenenonderwijs  MENES, COMENES is een update van het opleidingsplan versie 2009. Beide opleidingsplannen dienen  samen gelezen te worden.   Het opleidingsplan 2008‐2013 versie 2009 was niet af, en kon ook niet af zijn gezien de beperkte  tijdsspanne die aan het kleine team van het consortium en aan de al zwaar belaste  partners/bestuurders van de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie   in 2009 gegeven werd. Meer en beter kon nog niet.  Intussen zijn we een goed jaar verder. We blijven dit opleidingsplan uitdrukkelijk  als een plan in  ontwikkeling zien. We zien (visie) het opleidingsplan immers als een soort jaarlijkse stand van zaken  van de ontwikkeling van het consortium en van de manier waarop de partners binnen dit consortium  naar de toekomst van het volwassenenonderwijs in onze regio kijken. Die ontwikkeling krijgt vorm in  de vele bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, op de tweedaagse van de Raad van Bestuur,  doorheen denk‐ en studiedagen, dank zij de vele werk‐ en projectgroepen, in bijna dagdagelijks  gesprek, uitwisseling en overleg. Samenwerking is mensenwerk, COMENES is een lerend netwerk.    In vergelijking met de versie 2009 zijn een aantal opmerkelijke zaken gerealiseerd.  (1) In de samenwerkingsovereenkomsten tussen de consortia en de Vlaamse overheid heeft die  overheid zich geëngageerd tot het ter beschikking stellen van de gegevens die de overheid via de  verplichte registratie (via EDISON) van de centra krijgt. Omwille van een samenloop van  omstandigheden was de overheid daar in het voorjaar 2009 niet in geslaagd. Intussen is dit wel  gebeurd. De overheid leverde in permanent overleg met de consortia volwassenenonderwijs de  gegevens (deelnemersprofielen en lesurencursist) van de laatste  twee referteperiodes (08‐09 en   09‐10) aan. Veel dank voor deze niet evidente realisatie.  Belangrijkste manco wat betreft de gegevensverzameling is momenteel nog het ontbreken van de  gegevens van de Centra voor Basiseducatie. We hopen dat dit voor de lopende referteperiode   (10‐11) kan opgelost worden.    (2) Zoals aangekondigd in de versie 2009 van het opleidingsplan maken de onderzoeksrapporten van  de studie “Levenslang Leren in West‐Vlaanderen” een integraal deel uit van de versie 2010.   In samenwerking met het consortium volwassenenonderwijs WEBROS ( het andere consortium in de  provincie West‐Vlaanderen) en de dienst Economie van de provincie West‐Vlaanderen heeft  COMENES immers een studie betreffende “Levenslang Leren” in de provincie West‐Vlaanderen  besteld bij het WES (West‐Vlaams Economisch Studiebureau). De rapporten van deze studie werden  in het voorjaar 2010 opgeleverd. Wat betreft aanbod en deelnemers heeft het WES zich gebaseerd  op gegevens van de referteperiode 08‐09 (of gelijkaardige periodes voor de andere aanbieders op  het domein van de volwasseneneducatie).  Deze rapporten geven ruimschoots invulling aan de meer  analytische elementen van het opleidingsplan. Deze worden echter nog aangevuld met eigen  analyses en nieuwe data (referteperiode 09‐10).    Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 3


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     (3) Op niveau van COMENES is in de loop van 2009‐2010 verder werk gemaakt van een databank  waarin onderwijsbevoegdheden, vestigingsplaatsen en het effectieve aanbod in 08‐09, 09‐10 en 10‐ 11  van de partners van COMENES in het werkingsgebied van COMENES bijgehouden wordt. In het  opleidingsplan werd een beperkte selectie van mogelijke analyses op deze databank verwerkt. We  houden deze databank uiteraard ter beschikking van de overheid.   Vanaf morgen begint het werk aan ‘versie 2011’ waarin we verder samen werk willen maken van  meer en nog beter volwassenenonderwijs in de regio Kortrijk‐Roeselare.  

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 4


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

Dank   Aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van COMENES voor het vertrouwen dat ze  aan het team en de Afgevaardigd Bestuurder tijdens deze eerste werkjaren geschonken hebben.  Voor de constructieve inbreng tijdens de vele en soms te lange bijeenkomsten van de Raad van  Bestuur en Algemene Vergadering. Voor de aangename samenwerking. Speciale dank aan voorzitter  Tine Baert die vanuit een onafhankelijke en onbevangen positie en op vrijwillige basis mee vorm  geeft aan dit consortium.  Aan Tine en Delphine die op zeer korte termijn een hard werkend, krachtig, deskundig en leuk team  geworden zijn. Dit team wordt alom geprezen om zijn professionaliteit. Het blijft één van de  belangrijkste realisaties van COMENES en hét fundament voor de verdere ontwikkeling van  COMENES tijdens de volgende jaren.  Aan minister, administratie en kabinet voor hun geloof in en hun visie op regionale samenwerking  binnen het volwassenenonderwijs. Met de vraag en de bede om deze nieuwe structuur ook op lange  termijn te blijven steunen. Samenwerking vorm geven in een competitief kader als dat van het  volwassenenonderwijs en de volwasseneneducatie is immers geen werk van korte termijn. Alleen  met een voldoende zeker toekomstperspectief kan het concept consortium volwassenenonderwijs  ten volle ontwikkeld worden.   Aan de collega’s Afgevaardigd Bestuurders die door ons maandelijks overleg, de uitwisseling van  documenten en informatie, hun enthousiasme en steun… dit opleidingsplan mee vorm gegeven  hebben. Speciale dank aan Antoon en Viki met wie ik een West‐Vlaamse tandem vorm(de) en aan  Pieter van consortium L4 met wie ik als tandem functioneer als woordvoerder/gespreksleider van het  AB‐overleg.  Aan het hele veld van het (volwassenen)onderwijs voor de kansen die zij aan deze nieuwe speler  geven. Hopelijk kunnen wij ook in de volgende jaren op hun volle steun rekenen. Wij willen in elk  geval investeren in een intensieve samenwerking.  Aan Friedl, Claus, Ruth en Pavel en de vele vrienden voor de blijvende steun. Samenwerking aan  meer en nog beter volwassenenonderwijs is geen nine‐to‐five‐job.    Eddy Demeersseman,   Afgevaardigd Bestuurder COMENES  dinsdag 12 oktober 2010   

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 5


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 6


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

Inhoud   Inleidende opmerkingen ............................................................................................................................................................ 3  Dank ........................................................................................................................................................................................... 5  Inhoud ........................................................................................................................................................................................ 7  1. 

HISTORIEK & SITUERING VAN HET CVWO ........................................................................................................................ 9  1.1. 

Ontstaansgeschiedenis ........................................................................................................................................... 9 

1.2.

Bestuurlijke gegevens ............................................................................................................................................. 9 

1.3.

Menselijk & financieel potentieel ......................................................................................................................... 10 

1.4.

Afbakening van het werkingsgebied CVWO .......................................................................................................... 10 

1.5.

Oplijsting van de centra waarvan het centrumbestuur aangesloten is bij het CVWO .......................................... 11 

2.

MISSIE ............................................................................................................................................................................. 13 

3.

VISIE ................................................................................................................................................................................ 15  Procedure en criteria aanvraag nieuwe onderwijsbevoegdheid en vestigingsplaats .......................................................... 15  Aanvullende afspraken ........................................................................................................................................................ 18  Het consortium als notaris van de gemaakte afspraken tussen de partners....................................................................... 19 

4.

INTERNE ANALYSE .......................................................................................................................................................... 21  4.1.  Administratieve toestand m.b.t. de onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen van de centra waarvan de  centrumbesturen aangesloten zijn bij het CVWO ............................................................................................................... 21  4.2.  Effectieve situatie m.b.t. het onderwijsaanbod en de vestigingsplaatsen van de centra waarvan de  centrumbesturen aangesloten zijn bij het CVWO ............................................................................................................... 21  4.3. 

Onderwijs aan gedetineerden ............................................................................................................................... 41 

4.4.

Duale trajecten en geïntegreerd leren .................................................................................................................. 43 

4.5.

Gecombineerd onderwijs ...................................................................................................................................... 45 

4.6.

Profiel huidige cursistenpopulatie ........................................................................................................................ 49 

4.7.

Studievoortgang .................................................................................................................................................... 55 

4.8.

Inventaris infrastructuur ....................................................................................................................................... 55 

4.9.

Inventaris samenwerkingsverbanden ................................................................................................................... 55 

4.10. 5. 

6.

Gesignaleerde probleemstellingen en knelpunten vanwege de centra ........................................................... 55 

EXTERNE ANALYSE op MACRONIVEAU ........................................................................................................................... 57  5.1. 

Demografie ........................................................................................................................................................... 57 

5.2.

Economisch ........................................................................................................................................................... 57 

5.3.

Sociaal – economisch ............................................................................................................................................ 57 

5.4.

Welzijn .................................................................................................................................................................. 57 

5.5.

Educatieve participatie ......................................................................................................................................... 57 

EXTERNE ANALYSE op MESONIVEAU .............................................................................................................................. 59  6.1. 

Volwassenenonderwijs (aangrenzende CVWO) .................................................................................................... 59 

6.2.

VDAB ..................................................................................................................................................................... 59 

6.3.

SYNTRA.................................................................................................................................................................. 59 

6.4.

Sociaal cultureel werk ........................................................................................................................................... 59  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 7


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     6.5. 

Onderwijsactoren ................................................................................................................................................. 59 

6.6.

Andere .................................................................................................................................................................. 59 

7.

ANALYSE LEERBEHOEFTEN EN LEERVRAGEN .................................................................................................................. 61 

8.

SWOTANALYSE ............................................................................................................................................................... 63 

9.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN ................................................................................................................................... 71 

10.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ............................................................................................................................. 83 

11.

EVALUATIE & MONITORING ...................................................................................................................................... 85 

  Figuren  Figuur 1 Evolutie LUC per Centrum voor Volwassenenonderwijs (07‐08 tot 09‐10) ................................................................ 11  Figuur 2 Aandeel personen van vreemde herkomst in de totale bevolking per gemeente in het Vlaamse Gewest (1 januari  2004) (bron beleidsnota Inburgering) ...................................................................................................................................... 25  Figuur 3 Evolutie 07‐10 van het aantal intakes in het Huis van het Nederlands West‐Vlaanderen (CVO en CBE), (bron : Huis  van het Nederlands West‐Vlaanderen) .................................................................................................................................... 26  Figuur 4 Verhouding leergebieden CBE 2009‐2010 – COMENES .............................................................................................. 26  Figuur 5 Verhoudingen leergebieden CBE 2009‐2010 – Vlaanderen ....................................................................................... 27  Figuur 6 Evolutie Alfa NT2 ‐ 2002‐2010 (CBE COMENES – Vlaanderen) ................................................................................... 28  Figuur 7 Evolutie NT2 en Alfa NT2 ‐ 2002‐2010 (CBE COMENES en Vlaanderen) ..................................................................... 28  Figuur 8 Evolutie ICT ‐ 2002‐2010 (CBE COMENES en Vlaanderen).......................................................................................... 29  Figuur 9 Evolutie Nederlands Moedertaal 2002‐2010 (CBE COMENES en Vlaanderen) .......................................................... 29  Figuur 10 Evolutie aandeel NT2 COMENES in totale aanbod NT2 Vlaanderen ........................................................................ 38 

Tabellen  Tabel 1 Effectief uitgevoerde onderwijsbevoegdheid per vestigingsplaats 08‐09 ten opzichte van 10‐11 .............................. 21  Tabel 2 Procentueel aandeel van het aanbod VWO in COMENES ten aanzien van het aanbod VWO in Vlaanderen (per  studiegebied en voor de referteperiodes 06‐07, 07‐08, 08‐09, 09‐10) .................................................................................... 22  Tabel 3 Vergelijking van het aandeel van de grootste studiegebieden in COMENES en Vlaanderen (referteperiode 09‐10) .. 24  Tabel 4 Evolutie (2006‐2007 ten aanzien van 2009‐2010) van het aanbod in de grootste studiegebieden (Vlaanderen en  COMENES) ................................................................................................................................................................................ 24  Tabel 5 Intakes Huis van het Nederlands per antenne (voor Antennes in werkingsgebied COMENES) ................................... 26  Tabel 6 Bereik van Algemene Vorming binnen de regio COMENES pet gemeente (referteperiode 08‐09) ............................. 34  Tabel 7  Evolutie van het aantal aanmeldingen in de Huizen van het Nederlands 2006‐2009 per Huis van het Nederlands  (bron: beleidsnota Inburgering) ............................................................................................................................................... 37  Tabel 8 Aanmeldingen in het Huis van het Nederlands West‐Vlaanderen in 2009 per type doorverwijzing (bron : Huis van  het Nederlands) ........................................................................................................................................................................ 37  Tabel 9 NT2‐aanbod in de regio COMENES per RESOC‐gebied en vestigingsplaats ................................................................. 38  Tabel 10 Gerealiseerde LUC van NT2(en Alfa NT2) aanbod in regio COMENES per CVO en CBE  (referteperiode 2009‐2010) 39  Tabel 11 Stand van zaken duale trajecten – september 2010 .................................................................................................. 43  Tabel 12 Stand van zaken gecombineerd onderwijs september 2010 ..................................................................................... 45  Tabel 13 LUC per organisatievorm en CVO (referteperiode 09‐10) ......................................................................................... 46  Tabel 14 Evolutie LUC per organisatievorm (08‐09 en 09‐10) .................................................................................................. 46  Tabel 15 Aantal unieke deelnemers per Centrum voor Volwassenenonderwijs (08‐09 en 09‐10) .......................................... 49  Tabel 16 Deelnames per deelnemer per Centrum voor Volwassenenonderwijs (referteperiode 08‐09) ................................ 50  Tabel 17 Aantal en aandeel (procent) deelnemers van een CVO dat ook in een ander CVO ingeschreven is ......................... 51  Tabel 18 Aantal blijvers en nieuwe cursisten per CVO (cursisten referteperiode 09‐10 en 08‐09) .......................................... 52  Tabel 19 Trouw en uitwisseling deelnemers in het volwassenenonderwijs in de regio COMENES (referteperiode 08‐09 en 09‐ 10) ............................................................................................................................................................................................ 53  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 8


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

1.

HISTORIEK & SITUERING VAN HET CVWO 

1.1. Ontstaansgeschiedenis    Geen wijzigingen. 

1.2. Bestuurlijke gegevens    Eind oktober 2010 is de samenstelling van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering als volgt:  Raad van Bestuur  Baert Tine (CBE Kortrijk‐Roeselare), Evendijk oost 130, Blankenberge ‐ voorzitter  Butaye An (CBE Kortrijk‐Roeselare), Sterrestraat 2, 8511 Aalbeke  Degrande Dorine (CVO VIVA West‐Vlaanderen), Annuntiatenstraat 86, 8000 Brugge  Demeersseman Eddy (COMENES), Koningstraat 20, 8800 Roeselare – afgevaardigd Bestuurder  Heus Thomas (PCVO West‐Vlaanderen), Burg. Vandenbogaerdelaan 54 bus 4, 8870 Izegem ‐ ondervoorzitter  Kelchtermans Mario (CVO HITEK), Kleine Ardooisestraat 169, 8800 Roeselare  Leleu Emmy (CVO 3 Hofsteden), Mollevangenstraat 9, 8550 Zwevegem ‐ secretaris  Lombaert Christophe (CVO Sint‐Paulus Waregem), Milleniumstraat 14, 8793 Sint‐Eloois‐Vijve  Temmerman Dirk (CVO SNT Brugge), Vossensteert 106, 8310 Brugge  Tsiobbel Bart (CVO De Vlaamse Ardennen), Fiertelmeers 129, 9600 Ronse     Vandenbroucke Bart (CVO Roeselare), Iepersestraat 262, 8800 Roeselare ‐ penningmeester  Vanheule Gudrun (CVO Roeselare campus Kokelarestraat), Armoedestraat 31, 8800 Roeselare  Van Ryckeghem Gerda (CVO VSPW), Kempstraat 22 a, 8790 Waregem  Vermaut Patrick (CVO De Avondschool), Kapelhoekstraat 75, 8800 Roeselare  Villyn Jean‐Claude (CVO Avelgem‐Harelbeke), Leopoldstraat 55D, 8580 Avelgem  Wullaert Carmen (CVO VIVO), Hadewijchlaan 16, 8500 Kortrijk  De mandaten van de bestuurders lopen statutair vijf jaar waarvan de eerste periode afloopt op 31/12/2012. 

Algemene Vergadering  De leden van de Raad van Bestuur aangevuld met :  Casteleyn Marc (CVO 3 Hofsteden), Schuiferskapellestraat 14, 8750 Wingene  Carmans Gwen (PCVO West‐Vlaanderen), Amelbergastraat 1, 8583 Bossuit  Compernolle Christiaan (CVO Roeselare), Westlaan 476, 8800 Roeselare  Decock Serge (CVO Avelgem‐Harelbeke), Grote Herreweg 36, 9690 Kluisbergen  Delzeyne Eric (CVO Roeselare campus Kokelarestraat), Lijsterstraat 10, 8800 Roeselare   Dewispelaere André (CVO VIVO), C. Verschaevestraat 1, 8510 Marke  Dursin Bernard (CVO HITEK), Veldstraat 33, 8560 Wevelgem  Eeckhout Mario (CVO VSPW), De Patine 58, 8980 Zonnebeke  Oppeel Geert (Huis van het Nederlands), Blauwhuisstraat 7, 8750 Wingene  Kindt Bart (CVO Sint‐Paulus Waregem), Drafstraat 27, 8790 Waregem  Normon Patricia (CVO VIVA West‐Vlaanderen), Generaal Deprezstraat 109, 8530 Stasegem 

Kunnen deze vergaderingen bijwonen:    Vanneste Tine (stafmedewerker COMENES)  Corneillie Delphine (management assistant COMENES)  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 9


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

1.3. Menselijk & financieel potentieel    { MENSELIJK POTENTIEEL }    Geen wijzigingen. 

{ FINANCIEEL POTENTIEEL }    Besparingen 2009  Het consortium beschikte in 2009 over een jaarlijks budget van € 247022,29. Dit bedrag werd voor een periode  van vijf jaar ter beschikking gesteld na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 2008‐2013 van  COMENES met de Vlaamse Overheid. Dit bedrag werd in het kader van besparingen op de Vlaamse begroting  met 20 % verminderd tot € 201781,81 (2010).  Deze onverwachte inperking van de middelen heeft belangrijke gevolgen voor de werking van het consortium.  De verhouding tussen personeelskost en werkingsmiddelen is volledig uit balans.  Door de opgebouwde  reserves tijdens het eerste werkjaar (2008) is COMENES in staat om te “overleven” tot het einde van de  samenwerkingsovereenkomst. De werkingsmiddelen worden echter beperkt tot het strikte minimum. Doordat  de stijgende personeelskost (anciënniteit) niet verrekend wordt naar een stijgend jaarlijks budget, wordt de  situatie naar het einde van de samenwerkingsovereenkomst penibel. Vanaf 2010 zal op jaarbasis met verlies  gewerkt worden. Dit verlies wordt bijgepast vanuit de reserve.    Wellicht komen er in het najaar 2010 (in functie van financiering 2011 en volgende) opnieuw wijzigingen in de  financiering van COMENES. Er wordt wellicht een sokkelfinanciering voor de consortia volwassenenonderwijs  ingevoerd, wat een licht positief effect zou moeten hebben op onze financiering. Maar mogelijks komen er  andere en grotere wijzigingen.     Het consortium engageert zich, in de mate van het mogelijke en binnen de financiële marges die door de  overheid ter beschikking gesteld worden, tot het nastreven van de in de samenwerkingsovereenkomst  beschreven doelen en resultaatsgebieden.   

1.4. Afbakening van het werkingsgebied CVWO     Geen wijzigingen. Zie editie 2009 4.01. 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 10


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

1.5. Oplijsting van de centra waarvan het centrumbestuur  aangesloten is bij het CVWO    Geen wijzigingen. Zie editie 2009 4.02.  Typologie van de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie  Een analyse van de evolutie van de LUC per Centrum voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor  Basiseducatie leert ons dat er zich drie types centra kristalliseren. Een typologie op basis van de omvang van  het pakket lesurencursist :  

Grote centra (LUC tussen 440.000 tot 600.000, 5 centra) : CVO 3 hofsteden, CVO VIVO, CVO Roeselare,  CVO VSPW, CVO HITEK. Er dient hierbij opgemerkt dat door de overname van CVO Stedelijk  Volwassenenonderwijs Roeselare door de inrichtende macht van CVO Roeselare er in Roeselare  virtueel een CVO bestaat van 670.000 LUC. Deze groep van CVO’s is groot en groeit verder en sterker  dan de andere centra.  Middelgrote centra (LUC tussen 150.000 en 250.000, 5 centra ) : CVO Avelgem, CVO Sint‐Paulus, PCVO  West‐Vlaanderen en CVO Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare en het Centrum voor  Basiseducatie. We zien dat er een opmerkelijk grote kloof ligt tussen de ‘grote’ en de ‘middelgrote’  centras : het verschil is groter dan 200.000 LUC. De meeste van deze centra stagneren of dalen licht.  Het Centrum voor Basiseducatie is er in de laatste twee referteperiodes in geslaagd om de sprong te  maken van een ‘klein’ naar een middelgroot centrum.   Kleine centra (LUC onder de 100.000, 4 centra): CVO Vlaamse Ardennen, CVO VIVA, CVO De  Avondschool, CVO SNT Brugge. Deze centra zijn allen regiovreemd. Evolutie is stabiel of licht dalend. 

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0 2007-2008

2008-2009

2009-2010

CBE

CVO Avelgem

CVO De Avondschool

CVO 3 hofsteden

CVO VIVO

CVO Roeselare

CVO Sint-Paulus

CVO SNT

CVO Stedelijk Roeselare

CVO VIVA

CVO Hitek

CVO Vl Ardennen

CVO VSPW

PCVO

Figuur 1 Evolutie LUC per Centrum voor Volwassenenonderwijs (07‐08 tot 09‐10) 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 11


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 12


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

2.

MISSIE

Geen wijzigingen 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 13


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 14


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

3.

VISIE   

Aanvulling  In de vorige versie van het opleidingsplan waren onbedoeld de gemaakte afspraken (procedure en criteria)  betreffende aanvragen van nieuwe onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen niet opgenomen. Toch  maken ze deel uit (zijn ze de concretisering van) de visie van COMENES. In deze update wensen we de  procedure en afspraken (goedgekeurd op AV COMENES van oktober 2008) dan ook op te nemen. 

Procedure en criteria aanvraag nieuwe onderwijsbevoegdheid en  vestigingsplaats  Procedure  -

Vroegtijdige bekendmaking van de intenties.   Ten laatste 3 maanden voor de beslissende Algemene Vergadering maken de partnerinstellingen hun  intenties bekend aan de Afgevaardigd Bestuurder van het consortium, deze verspreidt deze intenties  aan de leden van de Raad van Bestuur. 

-

Timing. Een dossier wordt ten laatste 15 werkdagen voor de beslissende Algemene Vergadering ingediend op  het secretariaat van het consortium   

-

Volledig dossier  Een  dossier moet minstens volgende elementen bevatten:  o

Duidelijke omschrijving van de gevraagde onderwijsbevoegdheid/vestigingplaats. De vraag  naar extra onderwijsbevoegdheid wordt gekoppeld aan vestigingsplaatsen. Eventueel aan te  vullen met specificaties over dag (week/weekend), intensiteit (in uren per  week),gecombineerd onderwijs,….  

o

Plaats van deze vraag in het opleidingsplan van het consortium 

o

De intentie de opleiding gedurende het volgende semester in te richten of een argumentatie  die rechtvaardigt dat de opleiding op dit moment aangevraagd wordt 

o

Verwijzing naar voorafgaande bekendmaking van de intenties 

o

Verslag van eventueel voorafgaand overleg met partnerinstellingen 

o

Argumentatie van de maatschappelijke relevantie en behoefte (vragen van derden, VDAB‐ knelpuntberoepen, vragen uit samenwerkingsverbanden, wachtlijsten, vastgestelde  leervragen bij cursisten…). Inschatting van het potentieel. 

o

Omgevingsanalyse van dit aanbod in de volwasseneneducatie in de regio. Welke andere  CVO’s of opleidingsorganisaties (VDAB, Syntra,…) hebben een dergelijk aanbod in de regio (of  in een aangrenzende regio) ? Wat is de succesratio van deze andere opleidingen (deelnames,  diploma’s/getuigschriften,…) 

o

Beschikbare infrastructuur en expertise. 

o

Advies LOC 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 15


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     -

Decreet Aanvraag moet voldoen aan de decretale  bepalingen 

-

Loyauteit Het aanvragende centrum moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

-

o

Het centrum stelt aan het consortium (en daardoor aan alle partnerinstellingen) alle  beschikbare gegevens betreffende (1) aanbod, (2) deelnemers, (3) deelnames ter beschikking.  De in te zamelen gegevens worden jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur. 

o

Het centrum participeert actief aan het overleg, de projecten, de werkgroepen en andere  acties of activiteiten van het consortium.  

o

Het centrum handelt conform de afspraken binnen het consortium. 

Administratief o

Secretariaat van het consortium onderzoekt de ontvankelijkheid (voldoet het dossier aan de  formele eisen) binnen de vijf werkdagen. 

o

Indien ontvankelijk:  

Formuleert het secretariaat van het consortium een voorstel van advies 

De aanvraag en het voorstel van advies wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur formuleert een advies aan de Algemene Vergadering 

Algemene Vergadering formuleert een definitief advies 

Criteria   Criteria onderwijsbevoegdheid  1.

Noodzaak/behoefte het CVO toont aan dat er een nood is om deze opleiding te organiseren vanuit de maatschappelijke  relevantie (bv. knelpuntberoep) of vanuit het centrum.    Zolang er geen gemeenschappelijk opleidingsplan uitgewerkt is kunnen enkel aanvragen die door een  duidelijke nood/behoefte gerechtvaardigd worden, positief geadviseerd worden. 

2.

Expertise/infrastructuur Het CVO toont zijn expertise aan m.b.t. tot de opleiding waarvoor zij onderwijsbevoegdheid aanvraagt.  Of kan garanties voorleggen dat deze expertise kan opgebouwd worden.  Het CVO toont aan voldoende infrastructuur ter beschikking te hebben of kan garanties voorleggen  over de infrastructuur te beschikken. 

3.

Intenties Het CVO heeft vooraf zijn intenties dienaangaande kenbaar gemaakt, tenzij het een geval van  overmacht betreft.  De AV beoordeelt of het al dan niet een geval van overmacht betreft. 

4.

Programmatie Het CVO heeft expliciet de intentie om de opleiding onmiddellijk of in het semester volgend op de  goedkeuring van de aanvraag in te richten of rechtvaardigt via argumentatie het tijdstip van de  aanvraag  Het CVO koppelt de aanvraag aan specifieke vestigingsplaatsen gelegen in het werkingsgebied van het  consortium volwassenenonderwijs COMENES.  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 16


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     5.

Concurrentie Indien de aangevraagde onderwijsbevoegdheid interfereert met de onderwijsbevoegdheid of de  plannen van een ander CVO in het consortium moeten er gesprekken gevoerd zijn om tot duidelijke  afspraken te komen tussen de betrokken CVO's, desgevallend begeleid door het consortium. 

6.

Gevolgen voor andere opleidingenverstrekkers en/of andere opleidingsniveaus 

7.

Conformiteit met de beleidslijnen van de minister van Onderwijs en/of Vlaamse adviesraden 

8.

Leefbaarheid van opleiding  Inschatting van het potentieel aantal cursisten op korte en lange termijn. 

9.

Advies LOC 

Criteria voor vestigingsplaatsen  1.

Noodzaak/behoefte het CVO toont aan dat er een nood/behoefte is om deze opleiding in een bijkomende vestigingsplaats  te organiseren vanuit de maatschappelijke relevantie (bv. knelpuntberoep) of vanuit het centrum.    Zolang er geen gemeenschappelijk opleidingsplan uitgewerkt is kunnen enkel aanvragen die door een  duidelijke nood/behoefte gerechtvaardigd worden, positief geadviseerd worden. 

2.

Infrastructuur Het CVO toont aan in de vestigingsplaats voldoende infrastructuur ter beschikking te hebben of kan  garanties voorleggen over de infrastructuur te beschikken. 

3.

Intenties Het CVO heeft vooraf zijn intenties dienaangaande kenbaar gemaakt, tenzij het een geval van  overmacht betreft.  De AV beoordeelt of het al dan niet een geval van overmacht betreft. 

4.

Programmatie Het CVO heeft expliciet de intentie om de opleiding op deze vestigingsplaats onmiddellijk of in het  semester volgend op de goedkeuring van de aanvraag in te richten of rechtvaardigt via argumentatie  het tijdstip van de aanvraag  Het CVO koppelt de aanvraag van een bijkomende vestigingsplaats aan specifieke  onderwijsbevoegdheid. 

5.

Concurrentie Indien de aangevraagde vestigingsplaats interfereert met (de plannen van) een ander CVO in het  consortium moeten er gesprekken gevoerd zijn om tot duidelijke afspraken te komen tussen de  betrokken CVO's, desgevallend begeleid door het consortium. 

6.

Gevolgen voor andere opleidingenverstrekkers en/of andere opleidingsniveaus 

7.

Conformiteit met de beleidslijnen van de minister van Onderwijs en/of Vlaamse adviesraden 

8.

Leefbaarheid van opleiding  Inschatting van het potentieel aantal cursisten op korte en lange termijn. 

9.

Advies LOC 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 17


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

Aanvullende afspraken  Naast en aanvullend op de procedure en criteria betreffende aanvragen voor nieuwe onderwijsbevoegdheden  en vestigingsplaatsen werden ook afspraken gemaakt betreffende andere “vernieuwingen in het aanbod”.  Het  principe van zo open mogelijke en vroege communicatie stond hierbij centraal. Eén en ander mag uiteraard  niet leiden tot extra planlast en/of vertragende procedures. De Raad van Bestuur van COMENES zocht en vond  een evenwicht. Dit werd vertaald in onderstaande tabel die een overzicht biedt van mogelijke “vernieuwingen”  samen met te ondernemen acties.    Wijziging  Meer specifiek  Actie T 

behorende tot een verworven studiegebied  Uitbreiding met een  nieuwe opleiding  behorende tot een nieuw  studiegebied  Uitbreiding van een  bestaande opleiding in  een andere  vestigingsplaats  Uitbreiding van een  bestaande opleiding  door inrichten van  nieuwe modules  Uitbreiding van een  bestaande opleiding via  een inhouds‐ verandering van één of  meerdere modules 

Afbouwen (definitief  stopzetten) van het  aanbod 

T   VM  M  N 

V M

in hoofdvestiging 

x

In vestiging in eigen regio 

x

in vestiging in andere regio 

Kan niet

in hoofdvestiging 

x

in vestiging in eigen regio 

x

in vestiging in andere regio 

Kan niet

naar een vestigingsplaats in eigen regio  naar een vestigingsplaats in een andere regio 

M

x

Kan niet

van één naar andere leslocatie in een vestigingsplaats 

x

in de hoofdvestiging 

x

in een vestigingsplaats in eigen regio 

x

in een vestigingsplaats in een andere regio 

x

in een andere locatie van een vestigingsplaats 

x

in de hoofdvestiging 

x

in een vestigingsplaats in eigen regio 

x

in een vestigingsplaats in een andere regio 

x

in een andere locatie van een vestigingsplaats 

x

in gelijk welke leslocatie 

x

in gelijk welke vestigingsplaats 

x

in gelijk welke leslocatie 

x

in gelijk welke vestigingsplaats 

x

opleiding

module(s)

= Toestemming van het consortium vereist  = Vroegtijdig melden inclusief overleg met betrokken partners  = Mededeling in het consortium  = Nihil, geen enkele verplichting tot toestemming van of mededeling in het consortium 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 18

N


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

Het consortium als notaris van de gemaakte afspraken tussen de  partners  Sinds het najaar 2009 werd door de partners van COMENES afgesproken om de afspraken die op niveau van de  Raad van Bestuur gemaakt zijn en die verder gaan dan het decretale kader aan mogelijkheden biedt  (bijvoorbeeld de koppeling onderwijsbevoegdheid en vestigingsplaats, zie boven) te bekrachtigen door de  opmaak en de officiële ondertekening van een overeenkomst tussen de partners (vertegenwoordigd door de  directies)  enerzijds en het consortium (vertegenwoordigd door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder  van COMENES) anderzijds. We noemen dit de notarisfunctie van het consortium.   We hebben deze dienst/functie ook uitgebreid voor de partners die samenwerkingsafspraken wensen te  bekrachtigen die voor of buiten de werking van het consortium volwassenenonderwijs tot stand kwamen.  Tot op heden (oktober 2010) werden 8 overeenkomsten op deze manier opgemaakt en ondertekend.  

 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 19


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 20


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

4.

INTERNE ANALYSE 

Voor de interne analyse van het aanbod verwijzen we ook naar volgende documenten :  -

Opleidingsplan 2008‐2013, versie 2009  Onderzoek Levenslang Leren : fase 1 “Analyse van het aanbod” 

4.1. Administratieve toestand m.b.t. de onderwijsbevoegdheden  en vestigingsplaatsen van de centra waarvan de centrumbesturen  aangesloten zijn bij het CVWO     In het najaar 2008 werd op niveau van het consortium een databank ontwikkeld die zowel de administratieve  toestand op vlak van onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen, als de effectieve situatie op vlak van  onderwijsaanbod en vestigingsplaatsen ontsluit. Deze databank wordt sindsdien jaarlijks (in het najaar)  geüpdatet.    Deze databank is consulteerbaar op het secretariaat van het consortium of kan, indien gewenst en relevant,  aan de overheid (administratie of kabinet) opgestuurd worden.    De databank wordt gebruikt bij het formuleren van een advies over het toekennen van  onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen.   

4.2. Effectieve situatie m.b.t. het onderwijsaanbod en de  vestigingsplaatsen van de centra waarvan de centrumbesturen  aangesloten zijn bij het CVWO     Evolutie toestand m.b.t. de onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen  Op basis van de gegevens in de eigen databank (door de CVO’s en het CBE aangeleverd in het najaar van 2008,  2009 en 2010) kunnen we een vermindering van het aantal combinaties effectief aanbod per vestigingsplaats  vaststellen. Deze cijfers zeggen op zich niets over het aantal modules dat aangeboden wordt, maar kunnen wel  geïnterpreteerd worden als een maat van regionale spreiding van het aanbod. Hoe minder combinaties aanbod  per vestigingsplaats hoe kleiner de regionale spreiding van het aanbod. Wat we dus vaststellen, kan als een  impliciete rationalisatie van het aanbod geïnterpreteerd worden.  Tabel 1 Effectief uitgevoerde onderwijsbevoegdheid per vestigingsplaats 08‐09 ten opzichte van 10‐11 

Effectief uitgevoerde  onderwijsbevoegdheid per  vestigingsplaats  2008‐2009  ONWAAR  WAAR  Eindtotaal 

2010‐2011 ONWAAR                                                WAAR  Eindtotaal  94 171  457 551

628

Bovenstaande tabel is niet zo eenvoudig om lezen. De tabel toont aan dat er een daling is van het aantal  combinaties effectief uitgevoerde onderwijsbevoegdheid per vestigingsplaats (van 628 in het werkjaar 2008‐

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 21


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     2009 tot 551 in het werkjaar 2010‐2011). Dit is een daling met ongeveer 13 % in twee jaar.     Als je de tabel van naderbij bekijkt dan merk je dat achter de globale daling van 77 combinaties (de 13 %)  echter nog veel meer wijzigingen schuilgaan : 171 combinaties van 2008‐2009 verdwenen in 2010‐2011 maar  er kwamen anderzijds ook 94 nieuwe combinaties bij. Deze grote verschuivingen hebben voor een groot stuk te  maken met wijzigende opleidingsprofielen (van lineair naar modulair). Een wijziging van opleidingsprofiel wordt  in deze tabel weergegeven als één of meer combinaties die verdwijnen en één of meer combinaties die er bij  komen.    Indien we de globale daling van het aantal combinaties ingerichte onderwijsbevoegdheid/vestigingsplaats  analyseren op niveau van studiegebied, merken we dat deze daling zich zeer ongelijkmatig spreidt.  Een aantal  studiegebieden daalt een stuk sterker. Vooral Huishoudelijk onderwijs (‐ 35 %), Talen richtgraad 3 en 4 (‐21 %),  Mechanica‐elektriciteit (‐20 %), Talen richtgraad 1 en 2 (‐19 %) springen hierbij in het oog. Een beperkt aantal  kleinere studiegebieden gaat dan weer tegen de trend in : Auto (+17%) en Voeding (+17 %). De daling doet zich  het sterkst voor in de Centra voor Volwassenenonderwijs van het gemeenschapsonderwijs en het minst in die  van het vrij onderwijs.   Wellicht is het hierboven beschreven fenomeen het gevolg van het nieuwe decreet op het  volwassenenonderwijs (invoeren van delers per studiegebied, koppeling van financiering van CVO aan de  gepresteerde LUC, het regionaal overleg op niveau van het consortium). De CVO’s gaan bewuster om met de  regionale spreiding van hun aanbod in de regio, en grijpen sneller in in studiegebieden die “onder druk” staan  (te weinig deelnemers tov de delers).     Andere vaststelling : slechts 16 % van de beschikbare combinaties onderwijsbevoegdheid/vestigingsplaats  wordt effectief aangeboden.  Dit is een zeer klein aantal. Dit kleine aantal toont de beperking aan van de  huidige regelgeving op het vlak van onderwijsbevoegdheden die nu (met een uitzondering voor de  regiovreemde vestigingsplaatsen) in principe gelden voor alle vestigingsplaatsen van het Centrum voor  Volwassenenonderwijs. In COMENES werd daarom beslist om die koppeling wel te maken. Deze koppeling is  binnen de bepalingen van het decreet volwassenenonderwijs echter niet mogelijk. Daarom de suggestie aan de  overheid om dit mogelijk te maken.  Hoe verhoudt het aanbod VWO in COMENES zich ten aanzien van het aanbod VWO in Vlaanderen ?  Een andere manier om het aanbod volwassenenonderwijs in onze regio te analyseren is om het te vergelijken  met het aanbod volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Om de tabel correct te analyseren is het goed om weten  dat ongeveer 8 % van de Vlaamse bevolking (volwassenen) in de regio COMENES woont. Aanbod (per  studiegebied) dat daar verhoudingsgewijs sterk van af wijkt (onder de 6 %, hoger dan 10 %) heeft een  knipperlichtfunctie. Van deze studiegebieden dienen we ons af te vragen wat de oorzaak van deze afwijking  zou kunnen zijn.  Tabel 2 Procentueel aandeel van het aanbod VWO in COMENES ten aanzien van het aanbod VWO in Vlaanderen (per  studiegebied en voor de referteperiodes 06‐07, 07‐08, 08‐09, 09‐10) 

Studiegebied Algemene vorming  Auto  Boekbinden  Bouw  Chemie  Decoratieve technieken  Diamantbewerking 

06‐07 10,7 10,14 0 8,17 0 69,94 0

07‐08 6,13 16,45 0 7,83 0 78,79 0

08‐09 5,69  15,17  0  9,27  0  81,40  0 

09‐10 7,81 13,37 0 7,67 0 75,88 0

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 22


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     Grafische technieken  Handel  Hout  Huishoudelijk onderwijs  Juwelen  Kant  Koeling en warmte  Land‐ en tuinbouw  Lederbewerking  Lichaamsverzorging  Maritieme opleidingen  Mechanica – elektriciteit  Muziekinstrumentenbouw Nederlands tweede taal  Personenzorg  Smeden   Textiel  Toerisme  Voeding  Bijzondere educatieve noden  Mode  ICT   Talen richtgraad 1,2,3 en 4 Industriële wetenschappen  Handelswetenschappen  Onderwijs  Gezondheidszorg  Sociaal‐agogisch werk  Biotechniek 

9,88 6,81 8,28 11,11 0 0 2,02 7,97 0 2,56 0 8,56 0 5,26 10,94 0 16,34 0 1,97 28,57 0 9,45 6,67 8,94 4,2 5,37 0 12,59 82,42

8,26 6,25 10,6 9,82 0 0 0,45 6,63 0 3,12 0 11,83 0 4,86 10,5 0 13,76 0 1,7 21,25 9,36 10,13 6,84 9 3,52 7,26 0 15,33 2,48

5,70 6,83  8,59  14,04  0  0  6,75  14,35  0  2,45  0  13,33  0  4,71  10,41  0  4,25  0  2,18  10,20  9,90  10,30  6,81  9,28  4,51  9,51  0  16,37  0,91 

7,48 8,72 9,34 14,64 0 0 5,33 14,77 0 2,97 0 12,89 0 5,65 10,80 0 4,81 0 3,25 21,31 10,9 10,72 7,3 7,55 4,2 6,97 0 16,75 0,07

Voor een aantal studiegebieden scoren wij met COMENES sterk boven de verwachte 8 % : Auto, Decoratieve  Technieken, Huishoudelijk Onderwijs, Land‐ en Tuinbouw, Mechanica‐elektriciteit, Personenzorg, Bijzondere  Educatieve Technieken, Mode, ICT en Sociaal‐agogisch werk. Deze hoge score heeft meervoudige verklaringen.  Vooreerst zijn er enkele unieke (of bijna unieke) opleidingen binnen onze centra : bijvoorbeeld in het  studiegebied Decoratieve technieken en het studiegebied Bijzondere Educatieve Noden. Voorts zijn er binnen  COMENES een aantal studiegebieden waarvoor we binnen de provincie West‐Vlaanderen de unieke of heel  sterke aanbieder zijn : het studiegebied Sociaal‐agogisch werk, Personenzorg. Vervolgens zijn er enkele  regionale kenmerken die zeker meespelen : het belang van land‐ en tuinbouw, en de tweedehands auto markt  zijn wellicht bepalend voor de hogere aandelen in de betreffende studiegebieden.  Voor andere studiegebieden scoren wij in COMENES opmerkelijk lager dan de verwachte 8 %. Voor het  studiegebied Nederlands tweede taal kan dit zeker verklaard worden door de kleinere regionale vraag.  Alhoewel die vraag (zie verder) nog ruimschoots het aanbod overtreft. De andere laag scorende  studiegebieden zijn moeilijker te verklaren en verdienen zeker verder onderzoek : studiegebied Koeling en  Warmte, Textiel, Lichaamsverzorging, Voeding, Handelswetenschappen. Wellicht is hier potentieel voor  verdere groei aanwezig. 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 23


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     In de, meestal kleinere, studiegebieden waar COMENES geen aanbod genereert is er meestal een goede  regionale verklaring voor het niet‐organiseren van aanbod. Wat betreft Juwelen organiseert CVO 3 Hofsteden  vanaf het werkjaar 2010‐2011 een aanbod in Kortrijk.  Aandeel van de grootste studiegebieden in het totaal aanbod VWO (COMENES en Vlaanderen)  Voor de grootste studiegebieden (in LUC) hebben we geanalyseerd wat hun aandeel is ten aanzien van het  totale aanbod VWO. Indien we de Vlaamse cijfers als benchmark nemen scoort COMENES ondermaats voor het  studiegebied Talen richtgraad 1 en 2, de specifieke lerarenopleiding en NT2. Voor NT2 kan dit verklaard worden  door de regionale kenmerken (lagere aanwezigheid van de doelgroep). Voor de andere studiegebieden is er  niet onmiddellijk een verklaring voor de lagere scores. Voor alle overige studiegebieden scoren we boven de  Vlaamse benchmark.  Tabel 3 Vergelijking van het aandeel van de grootste studiegebieden in COMENES en Vlaanderen (referteperiode 09‐10) 

Studiegebied (2009‐2010) Talen richtgraad 1 en 2  Nederlands tweede taal  ICT  Huishoudelijk onderwijs  Sociaal‐agogisch werk  Specifieke lerarenopl.  Personenzorg  Handel 

Aandeel in Vlaanderen 18,56% 20,25% 11,04% 5,25% 3,45% 5,14% 4,35% 3,09%

Aandeel in COMENES 17,45% 14,14% 14,61% 9,50% 7,14% 4,42% 5,80% 3,33%

Evoluties van studiegebieden in COMENES ten aanzien van evoluties in studiegebieden Vlaanderen  Het aanbod volwassenenonderwijs is uiteraard geen stabiel gegeven en is aan sterke evoluties onderhevig.  Analyseren we de belangrijkste (in termen van aantal LUC) studiegebieden en hun evolutie over de laatste 4  referteperiodes en dit zowel in Vlaanderen als in COMENES bemerken we een aantal positieve vaststellingen.  In bijna alle grote studiegebieden evolueert het aanbod van COMENES positief ten aanzien van de evoluties op  Vlaams niveau. In groeiende studiegebieden NT2, Handel en SLO groeien wij nog sterker. Enige uitzondering is  het studiegebied Personenzorg, maar het verschil is minimaal en dit is voor ons reeds een sterk studiegebied  (zie boven).  In alle grote studiegebieden die krimpen, krimpt het aanbod van COMENES in mindere mate. Relatief gezien  groeien we dus in volgende studiegebieden : Talen richtgraad 1 en 2, ICT en Huishoudelijk Onderwijs. In het  studiegebied Sociaal‐agogisch werk gaan we zelfs tegen de trend in.   Tabel 4 Evolutie (2006‐2007 ten aanzien van 2009‐2010) van het aanbod in de grootste studiegebieden (Vlaanderen en  COMENES) 

Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2  Nederlands tweede taal  ICT  Huishoudelijk onderwijs  Sociaal‐agogisch werk  SLO  Personenzorg  Handel 

Evolutie Vlaanderen ‐16,20% 13,77% ‐24,34% ‐36,37% ‐19,30% 20,63% 19,43% 21,47%

Evolutie in COMENES ‐8,64% 22,18% ‐14,20% ‐16,19% 7,32% 56,62% 17,84% 55,67%

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 24


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     4.2.1.  Opleidingen Basiseducatie   Indien we op basis van de gepresteerde LUC voor de referteperiode 2009‐2010 het aanbod van het Centrum  voor Basiseducatie in de regio COMENES bekijken en dit vergelijken met het aanbod van alle Centra voor  Basiseducatie in Vlaanderen, vallen meteen de grote gelijkenissen tussen beide profielen op.   Het aanbodsprofiel van het Centrum voor Basiseducatie Kortrijk‐Roeselare lijkt dus heel sterk op het  gemiddelde profiel voor Vlaanderen van de Centra voor Basiseducatie : een overwegend deel NT2, aangevuld  met een groot blok Alfa NT2. De Centra voor Basiseducatie, in het algemeen, en het CBE in COMENES, in het  bijzonder, zetten heel sterk in op het aanbod dat zich richt op anderstaligen. Dit is zeker opvallend voor het  eigen CBE gesitueerd in een regio die niet onmiddellijk gekenmerkt wordt door een grote aanwezigheid van  anderstaligen (zie figuur 2). Anderzijds (zie ook verder) meldt het Huis van het Nederlands dat er gezien de  alsmaar stijgende vraag (zie figuur 3, en tabel 5) zeker binnen CBE onvoldoende aanbod is om op de leervragen  NT2 en Alfa NT2 een afdoend antwoord te geven.      Binnen de aan het CBE toegekende middelen wordt dan ook maximaal ingezet op anderstaligen, en nog kunnen   lang niet alle vragen van laaggeschoolde anderstaligen snel en effectief opgevangen worden. Er is duidelijk  nood aan extra middelen voor op deze groep afgestemd aanbod, ook in onze regio. Het groeipad van het  Centrum voor Basiseducatie  (zeker voor NT2 en Alfa NT2) volgt al jaren het stijgende aantal leervragen niet.  Vóór het decreet op het volwassenenonderwijs van 2007 was geen groeimechanisme in de wetgeving  ingebouwd, sinds het decreet van 2007 wordt de groei heel sterk afgetopt.  

Figuur 2 Aandeel personen van vreemde herkomst in de totale bevolking per gemeente in het Vlaamse Gewest (1 januari  2004) (bron beleidsnota Inburgering) 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 25


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

Figuur 3 Evolutie 07‐10 van het aantal intakes in het Huis van het Nederlands West‐Vlaanderen (CVO en CBE), (bron :  Huis van het Nederlands West‐Vlaanderen)  Tabel 5 Intakes Huis van het Nederlands per antenne (voor Antennes in werkingsgebied COMENES)  Doorverwijzing Huis van het Nederlands WestVlaanderen Antenne Kortrijk

Antenne Roeselare

CBE

CVO 180u

CVO 120u

CVO 80u

1347

280

3300

132

443

79

1136

97

48

412

14

221

Het CBE van COMENES heeft een zeer groot aanbod Alfa NT2. Hiermee richt het CBE zich, conform zijn  maatschappelijke opdracht, op een zeer moeilijke doelgroep. Het leerproces van deze Alfa NT2 groep wordt  echter ook gekenmerkt door zeer lange leertrajecten. Gevolg is dat ook in de toekomst dit aanbod en deze  doelgroep een behoorlijk aandeel van het CBE zullen vormen. 

Centrum voor Basiseducatie ‐ 2009‐2010 1,89% 3,24% Alfa NT2

30,85% 41,63%

ICT Maatwerk MO 7,40%

Nederlands NT2 Talen

0,71% 7,12%

7,16%

Wiskunde

Figuur 4 Verhouding leergebieden CBE 2009‐2010 – COMENES 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 26


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

CBE ‐ Vlaanderen ‐ 2009‐2010 2,04%

1,90%

Alfa NT2

25,41%

ICT Maatwerk

43,74% 11,94%

MO Nederlands NT2

1,56% 6,39%

6,84%

Talen Wiskunde

Figuur 5 Verhoudingen leergebieden CBE 2009‐2010 – Vlaanderen 

Opvallend voor het eigen CBE is het relatief kleine aandeel ICT (7,4 % ten opzichte van 11,94 % in Vlaanderen)  in het aanbod. Het CBE biedt 40 % minder ICT aan dat het gemiddelde Vlaamse Centrum voor Basiseducatie. Er  is nochtans op het eerste gezicht geen kleinere regionale vraag naar ICT aanbod voor laaggeschoolden. Voor  andere leergebieden lijkt het profiel sterk op dat van Vlaanderen. Het kleine leergebied Wiskunde doet het wel  opmerkelijk goed (3,24% tov 1,9%).    In algemene termen kunnen we dus stellen dat de extra inspanningen die het CBE levert op het vlak van NT2 en  vooral van Alfa NT2 in de eerste plaats ten koste gaan van het ICT‐aanbod voor laaggeschoolden in onze regio.   Als er al sprake is van een verdringingseffect ten aanzien van een leergebied met grote maatschappelijke  waarde en waarvoor (zeer) gemakkelijk gerekruteerd kan worden (ICT), is dit zeker zo ten aanzien van een hele  resem opdrachten die misschien minder populair, maar maatschappelijk zeer relevant zijn. We denken daarbij  aan : de organisatie van onderwijs aan gedetineerden, het opzetten van geïntegreerde geletterdheidstrajecten,  de ontwikkeling van  aanbod voor ouders op school, het aanbieden van een pretest screening geletterdheid,  aanbod op maat van laaggeschoold overheidspersoneel, voortraject in de opleiding EDAS (Ervaringsdeskundige  in de Armoede en Sociale Uitsluiting), samenwerking met en doorstroom naar CVO, …      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 27


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00%

Comenes

10,00%

Vlaanderen

5,00% 0,00%

Figuur 6 Evolutie Alfa NT2 ‐ 2002‐2010 (CBE COMENES – Vlaanderen) 

80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Comenes

30,00%

Vlaanderen

20,00% 10,00% 0,00%

Figuur 7 Evolutie NT2 en Alfa NT2 ‐ 2002‐2010 (CBE COMENES en Vlaanderen)  Technische opmerking : de cijfers van de Centra voor Basiseducatie werden voor de invoering van de decreet op het  Volwassenenonderwijs van 2007 op een andere manier opgevraagd en verwerkt (kalenderjaren) dan na het decreet  (referteperiodes). 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 28


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%

Comenes

4,00%

Vlaanderen

2,00% 0,00%

Figuur 8 Evolutie ICT ‐ 2002‐2010 (CBE COMENES en Vlaanderen) 

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% Comenes

6,00%

Vlaanderen

4,00% 2,00% 0,00%

Figuur 9 Evolutie Nederlands Moedertaal 2002‐2010 (CBE COMENES en Vlaanderen) 

De grafieken met de evoluties per leergebied voor de periode 2002‐2010 voor COMENES en voor Vlaanderen  bevestigen de gemaakte analyses. Groot en stijgende aandeel NT2 en vooral Alfa NT2 ten nadele van (?) het  aanbod Nederlands moedertaal (van groter aandeel, naar gemiddeld niveau), en ICT (van voorsprong in 2002  naar achterstand in 2010). 

 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 29


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 30


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     4.2.1.1  Afstemming van aanbod CBE en de CVO’s  Wederzijdse afstemming van het aanbod van het Centrum voor Basiseducatie en het aanbod van de Centra  voor Volwassenenonderwijs veronderstelt (a) een goede samenwerking en (b) dat de Centra voor Basiseducatie  en de Centra voor Volwassenenonderwijs elkaars aanbod goed kennen. Dit “elkaar kennen” mag niet beperkt  blijven tot het niveau van de directies maar dient uitgebreid te worden tot op het niveau van adjunct‐ directeurs, coördinatoren en onthaalmedewerkers van de Centra voor Volwassenenonderwijs, en iedereen die  mee verantwoordelijk is voor het doorverwijzen van cursisten.   De ronde van de CVO’s  Daarom investeerde het Centrum voor Basiseducatie Kortrijk‐Roeselare vanaf het najaar 2009 in een  voorstellings‐ en kennismakingsronde bij de Centra voor Volwassenenonderwijs in de regio Comenes.  Tijdens  deze ronde van de CVO’s werden de werking, de doelgroep en het aanbod van de Centra voor Basiseducatie  voorgesteld, met uiteraard ruimte voor verdere vraagstelling en overleg.   In de loop van 2009‐2010 zijn de verantwoordelijken van het Centrum voor Basiseducatie langs geweest  in  CVO VSPW,  CVO HITEK, PCVO West‐Vlaanderen, CVO Roeselare, CVO Stedelijk Volwassenenonderwijs  Roeselare, CVO VIVO en CVO VIVA.   Staan nog op de agenda voor 2010‐2011 : CVO De Avondschool, CVO 3 Hofsteden, CVO Avelgem‐Harelbeke,  CVO Vlaamse Ardennen, CVO Sint‐Paulus Waregem.   Trajecten CBE ‐ CVO  Eén van de doelstellingen van deze kennismaking en het overleg is uiteraard om het aantal opleidingstrajecten  van het CBE naar CVO  te  vergroten. In de loop van het werkjaar  09‐10 liepen volgende trajecten :   

Opstap Talen:  o Engels:    In Roeselare met CVO Roeselare   In Kortrijk met CVO HITEK  o Frans:   In Roeselare met CVO Roeselare   In Kortrijk met CVO 3 Hofsteden  Oorspronkelijk was in Kortrijk een jaarlijkse rotatie afgesproken. Waarbij het eerste jaar deelnemers  van de opleidingen Opstap Talen doorverwezen en begeleid werden naar CVO HITEK en het  daaropvolgende jaar hetzelfde gebeurde naar CVO 3 Hofsteden. In afspraak met beide CVO’s is  afgesproken om deze rotatie te vervangen door een afspraak om voor Engels door te verwijzen en te  begeleiden naar CVO HITEK en voor Frans naar CVO 3 Hofsteden.    ICT  o In Roeselare met CVO Roeselare  o In Kortrijk met CVO VIVO    EDAS (Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting):   o In Kortrijk met CVO VSPW (dit werkjaar niet, volgend jaar opnieuw)    Cursisten NT2  o In november start “Koken met Annelies” in (samenwerking met) CVO VIVA.   Dit aanbod “koken” richt zich op cursisten van het Centrum voor Basiseducatie die  momenteel de groep NT2 Waystage volgen. Het verder oefenen van het Nederlands wordt in  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 31


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     de promotie benadrukt. De promotie gebeurt door de educatieve medewerkers het CBE, de  teamcoördinator van het  CBE zal de 1ste les mee instaan voor het onthaal en de  inschrijvingen. De teamcoördinator van het CBE heeft de leerkracht van CVO VIVA intussen  ingewerkt in het werken met de NT2‐doelgroep van het CBE.  Belangrijk gegeven in al deze trajecten is het concept van de “warme overdracht” van cursisten van het  Centrum voor Basiseducatie naar het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Willen we deze “warme  overdracht” realiseren dan dienen volgende elementen aanwezig te zijn :    

 

de eerste vervolgmodule(s) van het Centrum voor Volwassenenonderwijs worden waar mogelijk  georganiseerd in de vertrouwde omgeving van het Centrum voor Basiseducatie  de eerste vervolgmodule(s) van het Centrum voor Volwassenenonderwijs bestaan exclusief of  hoofdzakelijk uit de cursisten vanuit het Centrum voor Basiseducatie  de eerste vervolgmodule(s) van het Centrum voor Volwassenenonderwijs zijn inhoudelijk en op vlak  van aanpak en begeleiding volledig afgestemd op de doelgroep vanuit het Centrum voor  Basiseducatie  de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor deze eerste vervolgmodule(s) hebben de nodige  competenties om met deze doelgroep te werken. Het Centrum voor Basiseducatie staat hen bij in de  opbouw van deze competenties.  leerkrachten van het Centrum voor Basiseducatie zijn aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de  vervolgmodule, waarop meteen ook de inschrijving in die vervolgmodule georganiseerd wordt.  op het Centrum voor Basiseducatie wordt indien mogelijk een neventraject “oefeningen in het Open  Leercentrum” opgezet. De cursisten worden in het Open Leercentrum van het Centrum voor  Basiseducatie begeleid bij het maken van oefeningen van de vervolgmodule(s).   er wordt voorzien in een intensieve opvolging en trajectbegeleiding van deze cursisten.   

Bij de bestaande trajecten wordt de “warme overdracht” soms nog onvoldoende en/of onvolledig gerealiseerd.  Evaluatie  Er dient verder geïnvesteerd te worden in de omvang en de regionale spreiding  van aansluitende trajecten  CBE‐CVO. Bij de nieuwe en de reeds bestaande trajecten CBE‐CVO dient het concept “warme overdracht”  waar  mogelijk maximaal gerealiseerd te worden. 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 32


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     4.2.2.  Opleidingen van het studiegebied algemene vorming  Het aanbod Algemene Vorming is feitelijk beperkt tot het aanbod van CVO VIVO in Kortrijk. CVO Avelgem‐ Harelbeke heeft eveneens deze bevoegdheid maar heeft deze tot nu toe enkel gebruikt om enkele modules uit  dit opleidingstraject aan te bieden. Deze functioneerden als een subregionale (Avelgem) aanvulling op een  traject Algemene Vorming dat voorts in Gent aangeboden werd. Het CVO Avelgem heeft niet de ambitie om  het aanbod binnen het studiegebied Algemene Vorming volwaardig uit te bouwen.   Diplomagerichte opleidingen  CVO VIVO biedt in samenspraak en afspraak met verschillende partners een ruime keuze aan studierichtingen  binnen het volwassenenonderwijs, die in combinatie met Algemene Vorming tot een diploma secundair  onderwijs leiden.  Voor volgende opleidingen wordt enerzijds geput uit het eigen aanbod van het CVO VIVO  maar wordt tevens in overleg beroep gedaan op opleidingstrajecten van CVO’s binnen (CVO 3 Hofsteden, CVO  VSPW, CVO Sint‐Paulus Waregem, CVO Roeselare)  en buiten (CVO WW Ieper, CVO Spermalie Brugge, CVO  Waas en Durme, CVO Leerdorp Gent) het consortium volwassenenonderwijs COMENES.  Doelstelling is om  deze lijst verder uit te breiden.    Studiegebied Auto:  ‐ Fietsenmaker en mecanicien BSO3  ‐ Koetswerkhersteller BSO3   ‐ Mecanicien personen‐ en lichte bedrijfswagens TSO3   Studiegebied Bijzondere educatieve noden:  ‐ Vrachtwagenchauffeur BSO3   Studiegebied Chemie:  ‐ Chemie TSO3   Studiegebied Grafische Technieken:  ‐ Fotografie TSO3  Studiegebied Handel:  ‐ Boekhouden‐Informatica TSO3  ‐ Secretariaat‐Talen TSO3  ‐ Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3  Studiegebied Koeling en warmte:  ‐ Sanitair installateur   Studiegebied Lichaamsverzorging:  ‐ Schoonheidsverzorging TSO3   Studiegebied Mechanica‐Elektriciteit:  ‐ BMBE‐lasser + MIG/MAG Lasser BSO3  ‐ MIG/MAG Lasser + TIG Lasser BSO3  ‐ BMBE‐lasser + TIG Lasser BSO3   ‐ Plaatlasser   Studiegebied Personenzorg:  ‐ Jeugd‐ en gehandicaptenzorg TSO3   ‐ Begeleider ‐Animator voor Bejaarden TSO3   Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 33


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     ‐ Kinderzorg/Begeleider in de kinderopvang BSO3  ‐ Logistiek assistent/Polyvalent verzorgende BSO3   Studiegebied Toerisme:  ‐ Toerisme en onthaal TSO3   Er wordt onderzocht of een nog breder pallet aan opleiding aangeboden kan worden.  Bereik van het studiegebied Algemene Vorming    In vorig versie van het opleidingsplan werd reeds aangetoond dat het bereik van de opleiding Algemene  Vorming zich niet gelijk spreidt over de regio van COMENES. Als je deze cijfers leest als “een kans” op het  volgen van Algemene Vorming, dan heeft een (jong)volwassene in Kortrijk ruim 2 (bijna 3) keer zoveel kans om  Algemene Vorming te volgen dan een (jon)volwassene in Roeselare en Izegem. Steden die zowel met de auto  als met openbaar vervoer een zeer goede verbinding hebben met Kortrijk.    Tabel 6 Bereik van Algemene Vorming binnen de regio COMENES pet gemeente (referteperiode 08‐09) 

Fusie  Midden‐West‐Vlaanderen  Ardooie  Ingelmunster  Izegem  Ledegem  Lendelede  Lichtervelde  Meulebeke  Moorslede  Oostrozebeke  Pittem  Roeselare  Staden  Wielsbeke     Hooglede  Zuid‐West‐Vlaanderen  Anzegem  Deerlijk  Harelbeke  Kortrijk  Kuurne  Menen  Spiere‐Helkijn  Waregem  Wevelgem     Zwevegem 

Aantal inwoners  9111 10646  26486  9379  5411  8438  10983  10697  7458  6609  56268  10995  9093  9867  14105 11372  26294  73777  12626  32439  2047  35831  30926  23809 

Inschrijvingen 9 3  53  3  14  6  7  9  2  6  108  2  5  8  5 38  61  401  16  68  3  77  63  98 

Bereik in gemeente  0,10%  0,03%  0,20%  0,03%  0,26%  0,07%  0,06%  0,08%  0,03%  0,09%  0,19%  0,02%  0,05%  0,08%  0,04%  0,33%  0,23%  0,54%  0,13%  0,21%  0,15%  0,21%  0,20%  0,41% 

Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. In termen van correlatie is er negatieve correlatie van afstand tussen  de woonplaats en Kortrijk en de kans op deelnemer van 0,70. Er is een positieve correlatie van 0,73 indien de  woonplaats van de deelnemers ook een vestigingsplaats van VIVO Kortrijk is.  Deze vaststelling kan verschillende oorzaken hebben : 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 34


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     

Een duidelijke oorzaak is zeker afstand en bereikbaarheid. Hoe verder de woonplaats van de  potentiële deelnemers van Kortrijk ligt hoe kleiner de kans op deelname. Een andere factor die kan  meespelen is de bereikbaarheid van de lesplaatsen van CVO VIVO (aan de rand van stad Kortrijk, een  eind verwijderd van het station)  Eén en ander heeft zeker ook te maken met gebrek aan informatie (en naambekendheid). De  promotie‐ en informatiepolitiek van CVO VIVO richt zich op de bestaande vestigingsplaatsen en  omliggende. Dit is logisch voor het klassieke aanbod van CVO VIVO. Dit is niet logisch en misschien  nefast voor de doelgroep van het Tweedekansonderwijs. We stellen immers vast dat voor de  Specifieke Lerarenopleiding deze problematiek niet (of veel minder) speelt.  Een derde oorzaak zou kunnen liggen in de begeleiding. Deze doelgroep heeft een duwtje (of meer  dan één duwtje) in de rug nodig, deze doelgroep dient gestimuleerd en opgevolgd worden. Dit is op  afstand of door een onbekende een stuk moeilijker.   

De oplossingen die zich aandienen zijn wellicht logisch:  •

De subregionale organisatie van opstap‐ of kennismakingsmodules. Vraag moet wel gesteld worden of  dit organisatorisch en financieel haalbaar is, en wat dus de kost/efficiëntie van een dergelijke  maatregel is. 

Belangrijker en efficiënter lijkt ons het opzetten van centrumoverstijgende en netoverstijgende  informatie (folders, website, enz …), indien mogelijk ook geïntegreerd in de communicatie die alle  partners van COMENES zelf opzetten.  

Minstens even belangrijk lijkt ons het opzetten van centrumoverstijgende en netoverstijgende  trajectbegeleiding. Deze doelgroep dient aangesproken en gestimuleerd te worden. Dit is echter een  opdracht die de mogelijkheden van het volwassenenonderwijs, laat staan één centrum voor  volwassenenonderwijs ver overstijgt. We moeten hier dan ook dringend op zoek naar een ruim  samenwerkingsverband met de verschillende opleidingsverstrekkers, de CLB’s, steden en  gemeenten,… 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 35


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 36


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     4.2.3.  Opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal  Het aantal aanmeldingen bij de regionale antennes van het Huis van het Nederlands is wellicht een goede  indicator van de regionale vraag naar NT2. In paragraaf 4.2.1 betreffende het aanbod van het Centrum  Basiseducatie is reeds aangetoond dat er een grote vraag naar aanbod NT2 bestaat. Tabel 7 betreffende de  evolutie van het aantal aanmeldingen in de Huizen van het Nederlands in de periode 2006‐2009 per Huis van  het Nederlands toont aan dat er ook in de provincie West‐Vlaanderen en de regio van COMENES een groeiende  vraag naar NT2‐aanbod is.  Tabel 7  Evolutie van het aantal aanmeldingen in de Huizen van het Nederlands 2006‐2009 per Huis van het Nederlands  (bron: beleidsnota Inburgering) 

Een kleine 50 % van de aanmeldingen in West‐Vlaanderen (zie tabel onder) situeert zich dan weer in de regio  COMENES. Dit betekent dat tussen de 3,5 à 4 % van de Vlaamse aanmeldingen en intakes in de Huizen van het  Nederlands zich voordoet in de regio COMENES.  Tabel 8 Aanmeldingen in het Huis van het Nederlands West‐Vlaanderen in 2009 per type doorverwijzing (bron : Huis van  het Nederlands) 

Type doorverwijzing  HVN West‐Vlaanderen  Antenne Kortrijk  Antenne Roeselare 

CBE CVO 180u 1347 280 443 79 221 48

CVO 120u 3300 1136 412

CVO 80u/UT  132  97  14 

Totaal 5059  1755  34,69% 695  13,74%

Bekijken we het aandeel NT2 binnen de CVO’s (maar bekijk ook de analyse die we gemaakt hebben voor het  CBE) dan organiseren onze CVO’s een goede 5 % van het aanbod NT2 in Vlaanderen. Verhoudingsgewijs  en als  we het Vlaamse gemiddelde als norm zouden hanteren, is het aanbod in onze regio iets hoger dan de vraag.  Toch stellen we op het terrein vast dat de NT2‐groepen overbezet zijn en amper (of niet, zie analyse CBE) de  reële vraag kunnen dekken.     Conclusie moet zijn dat het aanbod NT2 in de regio, zowel voor CVO’s als voor CBE, te klein is. Dat de nood  vooral het hoogst is op het vlak van aanbod voor de laagst‐geschoolden. En dat, maar de analyse dient hiervoor  uiteraard op een ander niveau gevoerd te worden, deze beide conclusies heel zeker ook op Vlaams niveau  gelden.   

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 37


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     6,00% 5,00% 4,00% 3,00% Evolutie 2,00% 1,00% 0,00% 2006‐2007

2007‐2008

2008‐2009

2009‐2010

Figuur 10 Evolutie aandeel NT2 COMENES in totale aanbod NT2 Vlaanderen 

Het aanbod van de CVO’s  is uiteraard gespreid over verschillende vestigingsplaatsen en de twee RESOC‐ gebieden.  Het aanbod volgt hierbij heel sterk de vastgestelde aanmeldingen. 28 % van de aanmeldingen bij het  Huis van het Nederlands in onze regio gebeurt in de Antenne Roeselare; in dezelfde regio wordt door de CVO’s  26 % van het aanbod georganiseerd. 72 % van de aanmeldingen in de regio COMENES gebeurt in  de Antenne  Kortrijk; daartegenover staat 74 % van het aanbod (uitgedrukt in LUC).  Dit is enerzijds logisch (want de aanmeldingen zijn verplicht), maar het bevestigt ook dat het concept van  centrale aanmeldingen via het Huis van het Nederlands en een planning van het aanbod in overleg met de  betrokken partners een garantie is voor een goede afstemming van het regionale aanbod op de regionale  vraag.   Tabel 9 NT2‐aanbod in de regio COMENES per RESOC‐gebied en vestigingsplaats 

Resoc MW‐Vlaanderen 

Totaal MW‐Vlaanderen  ZW‐Vlaanderen 

Totaal ZW‐Vlaanderen  Totaal  COMENES 

Vestigingsplaats Izegem  Roeselare  Tielt  Avelgem  Harelbeke  Kortrijk  Menen  Spiere‐Helkijn  Waregem 

LUC   12180  97180  19320  128680  3720  1440  262700  59040  17280  33000  377180  505860 

Analyseren we het NT2‐aanbod op niveau van de CVO’s  en het CBE dan merken we grote verschillen.  Er zijn  duidelijk twee grote spelers op dit domein : CVO 3 Hofsteden ( 29 % van het NT2‐aanbod) en CVO HITEK (26%),  beide exclusief of vooral actief in RESOC Zuid‐West‐Vlaanderen (Kortrijk).  Een tweede groep centra wordt  gevormd door het Centrum voor Basiseducatie (18 %) en CVO Roeselare (14 %). Dit laatste centrum is exclusief  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 38


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     actief in RESOC Midden‐West‐Vlaanderen (Roeselare). Het CBE richt zich uiteraard op de specifieke doelgroep  van de laagst geschoolden. De overige centra organiseren allen slechts 5 % of minder van het aanbod. Er liggen  hier, rekening houdend met de spreiding van het aanbod binnen de regio, zeker nog mogelijkheden tot verdere  specialisatie.   Tabel 10 Gerealiseerde LUC van NT2(en Alfa NT2) aanbod in regio COMENES per CVO en CBE   (referteperiode 2009‐2010)  CVO en CBE  CVO De Vlaamse Ardennen  CVO De Avondschool Oostende  CVO HITEK  CVO 3 Hofsteden  CVO Roeselare  CVO Sint‐Paulus Waregem  CVO Avelgem/Harelbeke  PCVO West‐Vlaanderen  CBE Kortrijk‐Roeselare  Eindtotaal 

LUC 1320  13560  160580  180480  83620  31680  22440  12180  108120  613980 

   

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 39


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 40


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

4.3. Onderwijs aan gedetineerden    We verwijzen hierbij naar het afzonderlijk uitgewerkte opleidingsplan voor gedetineerden binnen het  PLC Ruiselede.     

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 41


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 42


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

4.4. Duale trajecten en geïntegreerd leren    Tabel 11 Stand van zaken duale trajecten – september 2010 

Centrum CBE Kortrijk‐ Roeselare 

Duaal traject  nvt in 10‐11  (zie ‘intenties”) 

Opleiding

CVO Avelgem‐ Harelbeke  CVO 3  Hofsteden  CVO HITEK 

nvt

ja doorverwijzing 

NT2

CVO Roeselare  CVO Sint‐ Paulus 

nvt

nvt

NT2‐hout

CVO VIVO 

ja           doorverwijzing 

TKO           heftruck    TKO 

CVO VSPW 

ja

Beroepsopleidingen comb. met TKO  EDAS  polyvalent verz. 

PCVO CVO VIVA  CVO Vlaamse  Ardennen  CVO De  Avondschool  CVO SNT 

nvt nvt  nvt 

   

   

nvt (wel in  Oostende)  nvt 

interne duale trajecten  in voorbereiding   

i.s.m. VSPW (EDAS) of  tussentraject (opstap)  beroepsopleiding 

VIVO (heftruck) VSPW (kinderverzorger‐ polyvalent verzorgende) 

intenties EDAS (voortraject) om  2 jaar (niet in 10‐11,  wel opnieuw in 11‐12)   

interne duale trajecten  in voorbereiding   

interne opleidingen org. i.s.m. Rode Kruis en  LOI (Lokaal  OpvangInitiatief)  Diploma‐opleidingen  (specifiek gedeelte) in  andere CVO’s (oa VSPW,  CVO 3H,…)      HITEK‐NT2    HBO5 Verpleegkunde 

VIVO CBE  VDAB  HBO5 Verpleegkunde 

09‐10: NT2‐ sanitair  installateur of ICT  bedrijfsbeheer  Graag meer afspraken  op consortiumniveau,  om meer  diplomagerichte  trajecten mogelijk te  maken  en een update te  krijgen van het  overzicht van mogelijke  diploma‐trajecten in de  Comenes‐CVO’s   

Analyse : (zie opleidingsplan versie 2009)     

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 43


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare        

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 44


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

4.5. Gecombineerd onderwijs    Update gegevens betreffende gecombineerd onderwijs  Tabel 12 Stand van zaken gecombineerd onderwijs september 2010 

nvt

ELO als ondersteuning  bij contactonderwijs  nvt

nvt

ja

Dokeos

Talen, NT2, ICT, CAD

nvt

neen

Chamillo

neen

Dokeos

aantal cursussen, bijv.  ICT  aantal cursussen

CVO Roeselare 

neen

Smartschool Dokeos

(nog) nvt    Bedrijfsbeheer & meerdere HBO‐ modules  Bedrijfsbeheer, met Smartschool  ICT voor leerkrachten, met Dokeos 

CVO Sint‐ Paulus 

neen

EloV (spin off  Toledo) 

CVO VIVO 

ja

CVO VSPW 

neen

EloV (spin off  Toledo)      Vanaf 2011‐ 2012  Smartschool  (in  voorbereiding  10‐11)  Smartschool

PCVO

ja (Kortrijk)  neen  neen 

Smartschool

aantal cursussen

alle opleidingen   alle projecten goedgekeurd tot 2013 afstand‐contact: varieert tss 20‐80  & 75‐25  nvt

nvt Moodle 

nvt nvt

nvt nvt

neen

Smartschool

Talen, NT2 en ICT

neen

nvt

nvt

nvt in Roeselare en Izegem   (wel in Oostende)  nvt

Centrum

OLC

naam ELO 

CBE Kortrijk‐ Roeselare  CVO Avelgem‐ Harelbeke  CVO 3  Hofsteden  CVO HITEK 

ja

CVO VIVA  CVO Vlaamse  Ardennen  CVO De  Avondschool  CVO SNT 

ICT‐cursussen Talen: proefproject  lesondersteunend   blogsysteem  Aantal cursussen:  autocad‐ homenetwerken  In een aantal cursussen  in ICT  Alle cursussen in TKO 

aantal cursussen

ELO in gecombineerd onderwijs 

nvt

ICT: aantal projecten goedgekeurd  voor 5 jaar  TKO: aantal projecten goedgekeurd  voor 5 jaar  TKO‐HBO verpleegkunde: volledig  aanbod  SLO: alles in gecomb ond  gem. verhouding contact‐afstand  65‐35 

 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 45


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     Tabel 13 LUC per organisatievorm en CVO (referteperiode 09‐10) 

Centrum CVO ‐ Stedelijk VWO Roeselare  CVO De Vlaamse Ardennen CVO De Avondschool  CVO HITEK  CVO 3 Hofsteden  CVO Roeselare  CVO Sint‐Paulus  CVO Avelgem/Harelbeke  CVO VIVA West‐Vlaanderen  CVO VIVO  CVO VSPW  PCVO West‐Vlaanderen  CVO SNT  Eindtotaal 

Gecombineerd onderwijs Contactonderwijs  181060  32480  81820  434200  582280  500180  223860  228800  85080  357340  358060  193460  2240  3260860 

12288

189984 115248

317520

Eindtotaal 181060 32480 81820 446488 582280 500180 223860 228800 85080 547324 473308 193460 2240 3578380

Tabel 14 Evolutie LUC per organisatievorm (08‐09 en 09‐10) 

Organisatievorm Gecombineerd onderwijs Volledig contactonderwijs Eindtotaal 

08‐09 313849 3093720 3407569

09‐10 317520 3260860 3578380

Evolutie Evolutie in % 3671  1,17% 167140  5,40% 170811  5,01%

Aanvullende analyse   Het aanbod gecombineerd onderwijs is in de referteperiode 09‐10 (zie tabel 14) slechts licht gestegen (1,17 %),  of mogen we zeggen gestagneerd. Ten aanzien van het totale volume is het volume LUC in gecombineerd  onderwijs zelfs gestagneerd.  De tabel 12 stand van zaken gecombineerd onderwijs september 2010 en tabel 13 tonen aan dat het  gecombineerd onderwijs zich beperkt tot de Centra voor Volwassenenonderwijs met een aanbod HBO, SLO en  TKO.  Voorts zijn er enkele kleinere projecten (of staan ze op stapel) die zich richten op bepaalde en specifieke  doelgroepen (leerkrachten, jongvolwassenen,…) in de studiegebieden bedrijfsbeheer en ICT.  De opportuniteit op het vlak van ondersteuning voor gecombineerd onderwijs die zich in onze regio in 2009  ontwikkelde door de overname van de vzw Eduwest door de provincie West‐Vlaanderen onder de vleugels van  het PCVO West‐Vlaanderen is intussen verdwenen.   Standpunt van de Raad van Bestuur COMENES ten aanzien van gecombineerd onderwijs  Tijdens een bespreking op de denkdag van 7 oktober 2010 bleek dat de RvB van COMENES zich eerder  terughoudend opstelt ten aanzien van een uitbreiding van het aanbod gecombineerd onderwijs, dit op basis  van onderstaande argumenten:  -

Investeren in gecombineerd onderwijs vergt zware inspanningen van een centrum. De (20 %) extra  omkadering die de overheid toekent aan centra ifv projecten gecombineerd onderwijs, kan  momenteel nog niet (volledig) gegenereerd worden, wegens de gefaseerde uitwerking van het  financieringsmechanisme dat vastgelegd werd door het decreet volwassenenonderwijs van 2007. 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 46


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     -

-

-

Bevraging bij cursisten van een groot centrum dat uitsluitend Secundair Volwassenenonderwijs  aanbiedt, wees uit dat gecombineerd onderwijs niet attractief is voor de cursisten.  Ook de studie Levenslang Leren (bevraging van de bevolking en bevraging van de bedrijven) laat zien  dat slechts een beperkt deel van de volwassenen een voorkeur heeft voor het gecombineerd  onderwijs.   Enkele centra zijn bezig met proefprojecten binnen het aanbod Secundair Volwassenenonderwijs  (Talen, Bedrijfsbeheer). Deze projecten verlopen moeilijk binnen de ‘klassieke’ avondgroepen. De  enige uitzondering daarop vormt het aanbod Bedrijfsbeheer dat CVO’s in samenwerking met  middelbare scholen organiseren, en dat in gecombineerde formule wel aanslaat bij de scholieren.  Uit de ervaring van een centrum dat al meerdere jaren gecombineerd onderwijs aanbiedt, blijkt dat de  formule alleen goed werkt met groepen die in een Open Leercentrum komen werken. De cursisten  blijken nood te hebben aan deze vorm van ‘contact’ met het centrum. 

De Raad van Bestuur COMENES staat dan ook kritisch ten aanzien van een veralgemeende invoer van het  gecombineerd onderwijs in het volwassenenonderwijs. De Raad van Bestuur COMENES wenst het  gecombineerd onderwijs echter wel prioritair te ontwikkelen voor die specifieke doelgroepen die  voldoende competenties hebben om gecombineerd onderwijs succesvol te volgen. De Raad van Bestuur  denkt daarbij aan : het Hoger Beroepsonderwijs, de Specifieke Lerarenopleiding, het Tweedekansonderwijs  en aan specifieke doelgroepen (leerkrachten, jongvolwassenen,…) binnen het klassieke aanbod  volwassenenonderwijs. De Raad van Bestuur beoordeelt het bestaande mechanisme dat de ontwikkeling  van gecombineerd onderwijs wenst te ondersteunen en stimuleren (door het creëren van extra LUC)  binnen de huidige decretale context met heel beperkte groeimogelijkheden voor de Centra voor  Volwassenenonderwijs als sterk onvoldoende.     De Raad van Bestuur staat uiteraard wel positief ten aanzien van de introductie en het gebruik van  moderne en aangepaste elektronische leermiddelen zoals bijvoorbeeld het gebruik van ELO’s  (elektronische leeromgevingen).     

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 47


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare        

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 48


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

4.6. Profiel huidige cursistenpopulatie    Ook wat het cursistenprofiel betreft, verwijzen we graag naar :   -

Opleidingsplan 2008‐2013, versie 2009  Onderzoek Levenslang Leren : fase 1 “Analyse van het aanbod” 

Dankzij de inspanningen van de dienst AHOVOS in overleg met de consortia volwassenenonderwijs (werkgroep  data van het AB‐overleg) konden de consortia volwassenenonderwijs beschikken over de geanonimiseerde  gegevens van de deelnames en deelnemers in de Centra voor Volwassenenonderwijs. Deze anonimisering die  uitgevoerd werd door CEVI in opdracht van de dienst AHOVOS maakt het, dankzij de unieke code die  deelnemers krijgen, mogelijk om de data op niveau van individuele cursisten/personen te analyseren.  Het betreft voorlopig enkel de deelnemers van de Centra voor Volwassenenonderwijs. De data van de  deelnemers van de Centra voor Basiseducatie konden omwille van technische problemen met het  registratiepakket nog niet opgeleverd worden. Dit zou vanaf referteperiode 2010‐2011 wel mogelijk moeten  zijn.  De analyse op niveau van individuele cursist is technisch echter niet eenvoudig en dient zeker nog verder  ontwikkeld te worden. De eerste analyses die wij uitgevoerd hebben in functie van ons opleidingsplan tonen  ons enkele, toch wel verrassende gegevens.   Analyse van unieke cursisten  Eerste oefening die we kunnen maken, is de evolutie van het aantal unieke deelnemers per CVO.  Tabel 15 Aantal unieke deelnemers per Centrum voor Volwassenenonderwijs (08‐09 en 09‐10) 

CVO CVO SNT  CVO Roeselare  CVO 3 Hofsteden  PCVO West‐Vlaanderen CVO De Vlaamse Ardennen  CVO VIVA West‐Vlaanderen  CVO VIVO  CVO de Avondschool  CVO Sint‐Paulus  CVO Avelgem/Harelbeke  CVO ‐ Stedelijk VWO Roeselare  CVO VSPW  CVO HITEK  Unieke deelnemers totaal  

aantal 08‐09 aantal 09‐10 evolutie  evolutie in % 13 26 13  100% 406  11% 3845 4251 357  8% 4473 4830 196  10% 1884 2080 ‐47  ‐13% 352 305 ‐136  ‐17% 810 674 ‐204  ‐5% 3739 3535 ‐50  ‐7% 725 675 ‐212  ‐10% 2231 2019 ‐59  ‐3% 2057 1998 102  10% 1061 1163 ‐39  ‐2% 2497 2458 549  19% 2926 3475 608  2,36% 25810 26418

Eerste vaststelling is dat, door het aanleveren van deze data door AHOVOS, we nu voor het eerst weten  hoeveel unieke personen of deelnemers in een bepaalde referteperiode ingeschreven werden in onze regio.  Daarvoor was het enkel gissen omdat er geen gegevens op niveau van personen (enkel op niveau van  inschrijvingen) aangeleverd konden worden. Het zijn er ruim 25.000, en dat is een behoorlijk groot aantal. Dit  cijfer stemt overeen met het cijfer dat kan berekend worden indien de cijfers en verhoudingen die de 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 49


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     bevraging van de bevolking opgeleverd heeft (zie studie LLL) zouden worden geëxtrapoleerd. Voor beide (de  studie en deze registratie) is dit een bevestiging van de grootteorde van dit cijfer.  Kijken we naar de evolutie van de totale cijfers, dan zien we voor de regio COMENES een groei van 2,36 % in de  referteperiode 2009‐2010 ten opzichte van de referteperiode 2008‐2009. De  groei van het aantal deelnemers  spreidt zich echter niet gelijk over de CVO’s. Zo is het deelnemersaantal vooral toegenomen in CVO HITEK (+19  %) en CVO Roeselare (+11  %). In een aantal CVO’s is er zelfs sprake van een daling. De grootste procentuele  daling doet zich voor in CVO VIVA West‐Vlaanderen (‐17 %), CVO De Vlaamse Ardennen (‐13 %) en CVO Sint‐ Paulus Waregem (‐10 %).   Deelnemers en deelnames  Een unieke persoon (deelnemer) schrijft zich eventueel in voor meerdere modules (deelnames) per  referteperiode. Analyseren we dit op niveau van COMENES  dan volgt één deelnemer gemiddeld 2,3 modules  per referteperiode.   Het aantal deelnames per deelnemer per CVO verschilt sterk. Dit lijkt ons sterk bepaald te worden door het  opleidingsprofiel van de Centra voor Volwassenenonderwijs. Zo scoort CVO VSPW, waarvan het aanbod voor  een heel groot deel uit langerlopende opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs bestaat,  logischerwijze het  hoogst, gemiddeld bijna 4 modules per deelnemer. CVO VIVO, eveneens met een aandeel Hoger  Beroepsonderwijs, maar evenzeer met de Specifieke Lerarenopleiding en het Tweedekansonderwijs (maar  anderzijds ook met een behoorlijk groot aandeel aanbod uit het secundair onderwijs), haalt net een  gemiddelde van 3 deelnames per deelnemer.  Het zijn niet toevallig de centra die zich toeleggen op het  Huishoudelijk onderwijs (CVO Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare en CVO VIVA West‐Vlaanderen) die  het laagste gemiddelde aantal deelnames per deelnemer (1,3 à 1,4) halen.  Tabel 16 Deelnames per deelnemer per Centrum voor Volwassenenonderwijs (referteperiode 08‐09) 

CVO

Aantal deelnames per deelnemer

CVO ‐ Stedelijk VWO Roeselare  CVO "De Vlaamse Ardennen"  CVO HITEK  CVO Kortrijk‐Menen‐Tielt  CVO Roeselare  CVO Sint‐Paulus Waregem  CVO van het GO Avelgem/Harelbeke  CVO van het GO Oostende  CVO VIVA West‐Vlaanderen vzw  CVO VIVO  CVO VSPW  PCVO West‐Vlaanderen  CVO SNT 

1,42 2,20 2,48 2,07 1,96 1,88 1,74 1,85 1,32 3,02 3,96 1,87 1,00

COMENES

2,30

Deelnemers en de Centra voor Volwassenenonderwijs  De oplettende lezer is het misschien opgevallen dat (cfr tabel 13) de optelsom van de unieke deelnemers per  centrum groter is dan het totaal aantal unieke deelnemers op niveau van het consortium. Unieke personen  (deelnemers) kunnen zich binnen dezelfde referteperiode immers ook inschrijven in verschillende Centra voor  Volwassenenonderwijs. Dit gebeurt zowel op initiatief van de cursist die op zoek is naar het meest geschikte 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 50


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     aanbod en daarvoor shopt bij verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs, als op initiatief of aansturen  van de Centra voor Volwassenenonderwijs zelf die bijvoorbeeld in functie van het behalen van een diploma  secundair onderwijs een duaal traject opzetten waarbij de beroepsopleiding in centrum A gevolgd wordt en de  Algemene Vorming in centrum B.  Op niveau van COMENES is het aantal deelnemers dat in meer dan één Centrum voor Volwassenenonderwijs  binnen dezelfde referteperiode (08‐09) ingeschreven was 3,3 %.  Dit is, ons inziens, een relatief klein aandeel.  Het overgrote deel van de deelnemers blijft binnen dezelfde referteperiode dus bij hetzelfde CVO.   Ook hier kleurt het profiel van de verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs op basis van het eigen  opleidingsprofiel. Niet toevallig scoren CVO Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare en CVO VIVA West‐ Vlaanderen hoog op dit criterium. Beide centra hebben een zeer beperkt gamma opleidingen in het aanbod  (beperkt tot Huishoudelijk onderwijs). Deelnemers van deze centra zijn voor hun andere leervragen dan ook  sneller aangewezen op het aanbod van de overige centra. Ook CVO VIVO scoort in deze boven gemiddeld.  Verklaring ligt hier enerzijds in de combinatie van modules uit de opleiding Algemene Vorming (TKO) met  modules uit beroepsgerichte opleidingen van andere CVO’s en anderzijds in de traditie binnen CVO VIVO om  heel sterk te investeren in samenwerkingsprojecten. De CVO’s met een lagere score zijn eerder “brede” (met  een breed opleidingsaanbod) CVO’s in een specifieke deelregio (Avelgem, Waregem, Roeselare).  Tabel 17 Aantal en aandeel (procent) deelnemers van een CVO dat ook in een ander CVO ingeschreven is 

CVO CVO ‐ Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare  CVO De Vlaamse Ardennen  CVO HITEK  CVO 3 Hofsteden  CVO Roeselare  CVO Sint‐Paulus Waregem  CVO Avelgem/Harelbeke  CVO De Avondschool  CVO VIVA West‐Vlaanderen   CVO VIVO  CVO VSPW  PCVO West‐Vlaanderen      Hoe trouw zijn onze deelnemers aan het eigen centrum ? 

Aantal 94 11 219 289 163 103 85 48 92 398 110 151

Procent 8,86%  3,13%  7,82%  6,51%  4,27%  4,65%  4,15%  7,00%  11,36%  10,67%  4,41%  8,02%   

Andere vraag die kan gesteld worden is hoeveel deelnemers over verschillende referteperiodes blijven  participeren aan het volwassenenonderwijs. Voor het eerst kunnen we ook deze analyse maken omdat we  zowel voor 08‐09 als voor 09‐10 over de geanonimiseerde gegevens op niveau van deelnemers beschikken.  Vooreerst enkele kanttekeningen bij het cijfermateriaal. De procedure van het anonimiseren is wellicht niet  100 % sluitend. Geen enkele dergelijke procedure zal wellicht ooit volledig sluitend zijn. Op basis van  persoonsgegevens (rijksregisternummer, naam, adres, enz…) wordt een unieke code aan elke persoon gegeven.  Dit lukt wellicht aardig zolang het rijksregisternummer gekend is. Indien dit niet het geval is (en dat komt nog  behoorlijk veel voor), valt CEVI voor de anonimisering terug op meer foutgevoelige informatie (naam). Gevolg is  dat dezelfde persoon soms aanzien wordt als twee verschillende personen. We gaan er echter vanuit dat de  omzetting voor 99 % (bij wijze van spreken) correct verloopt. Hoe beter de registratie van de inschrijvingen in  de centra in de toekomst zal verlopen, hoe correcter dit cijfermateriaal. 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 51


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     Andere kanttekening is uiteraard de beperkte periode (2 referteperiodes) waarbij we de evoluties in kaart  kunnen brengen. Cursisten slaan al eens een jaar of een semester over. Door de evolutie tussen 2  referteperiodes te vergelijken, overschatten we heel waarschijnlijk de groep “nieuwe cursisten”. In de groep  die wij als “nieuw” inschatten zullen wellicht heel wat “oude” cursisten van voorgaande referteperiodes zitten.   Tabel 18 Aantal blijvers en nieuwe cursisten per CVO (cursisten referteperiode 09‐10 en 08‐09) 

CVO CVO Roeselare  CVO 3 hofsteden  PCVO West‐Vlaanderen  CVO De Vlaamse Ardennen CVO VIVA West‐Vlaanderen CVO VIVO  CVO De Avondschool  CVO Sint‐Paulus   CVO Avelgem/Harelbeke  CVO ‐ Stedelijk VWO Roeselare  CVO VSPW  CVO HITEK   

aantal 09‐10 4251 4830 2080 305 674 3535 675 2019 1998 1163 2458 3475

blijvers 2320 2888 1070 179 211 1865 328 1117 759 505 1396 2087

nieuwe procent nieuwe 1931  45% 1942  40% 1010  49% 126  41% 463  69% 1670  47% 347  51% 902  45% 1239  62% 658  57% 1062  43% 1388  40%

Op niveau van het consortium zijn volgens onze gegevens in de referteperiode 09‐10 48,28 % nieuwe cursisten  ingeschreven. Of anders gesteld, indien we de deelnemers van de referteperiode 09‐10 analyseren, vinden we  daar 51,72 % deelnemers terug die ook in de referteperiode 08‐09 ingeschreven waren.  De cijfers van “nieuwe” cursisten lijken ons verrassend hoog. Dit noopt zeker tot verder onderzoek en analyse.  Een deel van het antwoord ligt alvast in het feit dat bepaald aanbod, bijvoorbeeld Bedrijfsbeheer, bijna per  definitie tijdelijk is. Maar op zich lijkt dit onvoldoende om dit hoge cijfer te verklaren.  Ook hier merken we grote verschillen tussen de profielen van de Centra voor Volwassenenonderwijs. Het  kleinste percentage nieuwe cursisten (en omgekeerd het grootste percentage trouwe cursisten) zien we bij  CVO HITEK en CVO 3 Hofsteden (40 % nieuwe cursisten). Het grootste percent nieuwe cursisten zien we bij CVO  VIVA West‐Vlaanderen (69 %, verklaring ligt hier gedeeltelijk in een manke vergelijking van referteperiodes),  CVO Avelgem‐Harelbeke (62 %) en CVO Stedelijk volwassenenonderwijs Roeselare (57 %). Delen van de  verklaring van de verschillen tussen de centra liggen ook hier zeker bij het opleidingsprofiel. Het aanbod  Huishoudelijk onderwijs (koken, bloemschikken,…) heeft duidelijk een minder trouw publiek.   Trouw aan het volwassenenonderwijs ?  Met dezelfde gegevens in de hand kunnen we echter ook een stap verder gaan. In hoeverre blijven deelnemers  over referteperiodes heen deelnemen aan het volwassenenonderwijs binnen Centra voor  Volwassenenonderwijs in onze regio? Volgende tabel zou hier enige klaarheid in moeten brengen.  Onderstaande tabel toont de blijvers : alle deelnemers van de referteperiode 08‐09 per CVO (de rijen) en in  welk CVO ze in de referteperiode 09‐10 ingeschreven waren (de kolommen). De eerste rij zijn dus alle blijvers  van CVO HITEK. Deze deelnemers waren in de referteperiode 08‐09 allen ingeschreven in CVO HITEK. 82,33 %  van deze blijvers/deelnemers was in 09‐10 opnieuw ingeschreven in CVO HITEK. De overige 17,67 %  schreef  zich in (of ook in, zie boven) bij andere Centra voor Volwassenenonderwijs. Van de cursisten 08‐09 van CVO  HITEK  die in 09‐10 (ook) in een ander CVO inschrijven, gaat het grootste aandeel (ook) inschrijven in CVO 3 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 52


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     Hofsteden. Omgekeerd voor de cursisten 08‐09 van CVO 3 Hofsteden is in 09‐10 CVO HITEK eveneens een  aantrekkelijke optie. 

CVO - Stedelijk

CVO Avelgem/Harelbeke

CVO De Avondschool

CVO VIVO

CVO VIVA West-Vlaanderen

CVO De Vlaamse Ardennen

CVO 3 hofsteden

CVO Roeselare

0,53%

0,47%

0,95%

1,01%

0,12%

4,33%

0,59%

0,12%

7,06%

1,60%

0,89% CVO HITEK

0,60% 91,16%

0,43%

0,17%

0,17%

0,17%

3,95%

0,09%

0,00%

1,97%

0,69%

0,60% CVO VSPW

0,77%

0,39% 84,90%

0,00%

0,00%

1,16%

0,52%

0,00%

0,00%

1,29%

9,03%

1,94% CVO - Stedelijk

1,19%

0,30%

0,00% 92,32%

0,52%

0,00%

1,71%

0,52%

0,30%

2,24%

0,00%

0,89% CVO Avelgem

1,85%

0,37%

0,09%

2,78% 83,60%

0,00%

1,95%

1,67%

1,58%

4,63%

0,37%

1,11% CVO Sint-Paulus

0,94%

0,23%

1,64%

0,00%

0,00% 81,46%

0,00%

0,00%

0,00%

1,17%

8,92%

5,63% CVO Avondschool

1,00%

0,05%

5,70%

1,00%

3,42% CVO VIVO

3,47% 80,24%

0,17%

4,33%

1,04%

2,60% CVO VIVA

PCVO West-Vlaanderen

CVO VSPW

82,33%

CVO Sint-Paulus Waregem

CVO HITEK

Tabel 19 Trouw en uitwisseling deelnemers in het volwassenenonderwijs in de regio COMENES (referteperiode 08‐09 en  09‐10) 

4,94%

1,62%

0,29%

1,81%

0,67%

0,19% 79,33%

1,56%

0,87%

0,52%

2,43%

2,43%

0,35%

0,00%

0,00%

0,00%

1,92% 12,82%

0,00%

2,56%

0,00% 80,77%

1,28%

0,64%

0,00% CVO Vl Ardennen

4,65%

0,69%

0,34%

0,99%

1,38%

0,17%

4,43%

0,73%

0,04% 83,53%

1,46%

1,59% CVO 3 hofsteden

1,10%

0,50%

3,65%

0,09%

0,37%

1,46%

1,37%

0,05%

0,00%

1,73% 88,13%

1,32%

0,25%

1,65%

0,33%

0,41%

1,32%

5,04%

0,66%

0,17%

2,89%

1,55% CVO Roeselare

2,56% 83,40% PCVO West-Vl

Wat we uit deze tabel leren, is dat de uitwisseling van deelnemers tussen de verschillende Centra voor  Volwassenenonderwijs in de regio wellicht een stuk groter is dan de 3,3 % die we op basis van een analyse op  basis van één referteperiode konden vaststellen. Ongeveer 15 % van de blijvers (en dat zijn er ongeveer 50 %,  zie tabel 16), of ongeveer 7,5 % van de deelnemers gezien over twee referteperiodes proeft van het aanbod  van verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs. Het is onze overtuiging dat, als we de analyseperiode  zullen uitbreiden over meerdere referteperiodes, dit cijfer nog aanzienlijk zal stijgen.  Interessant is ook tussen welke centra er een grote uitwisseling van cursisten plaatsvindt.  De uitwisseling is,  bijna vanzelfsprekend, sterk subregionaal gekleurd. Er is een grote uitwisseling tussen de centra in Kortrijk  (vooral VIVO, HITEK, 3 Hofsteden en in mindere mate PCVO), tussen de centra in Roeselare en Izegem (CVO  Roeselare, CVO Stedelijk VWO Roeselare en PCVO) en tussen de centra in Waregem (CVO Sint‐Paulus en CVO  Vlaamse Ardennen). CVO Avelgem (omwille van zijn ligging) en CVO VSPW (omwille van zijn specifiek aanbod)  wisselen opmerkelijk minder cursisten uit met andere centra. Ook CVO Roeselare wisselt minder dan  gemiddeld deelnemers uit met andere CVO’s. Dit komt wellicht door de dominante positie van dit centrum  (zeer breed aanbod in vergelijking met de partners) in de subregio Roeselare. 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 53


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 54


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

4.7. Studievoortgang    Zie opleidingsplan 2008‐2013, versie 2009.  Zie punt 4.6 (trajecten) 

4.8. Inventaris infrastructuur    Zie opleidingsplan 2008‐2013, versie 2009. 

4.9. Inventaris samenwerkingsverbanden    Zie opleidingsplan 2008‐2013, versie 2009. 

4.10. Gesignaleerde probleemstellingen en knelpunten vanwege de  centra    Zie opleidingsplan 2008‐2013, versie 2009. 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 55


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 56


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

5.

EXTERNE ANALYSE op MACRONIVEAU 

Zie  opleidingsplan 2008‐2013, versie 2009 

5.1. Demografie   

5.2. Economisch   

5.3. Sociaal – economisch   

5.4. Welzijn   

5.5. Educatieve participatie       

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 57


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 58


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

6.

EXTERNE ANALYSE op MESONIVEAU  

Zie Studie Levenslang Leren :  -

fase 1 : Analyse van het aanbod volwasseneneducatie in West‐Vlaanderen   

6.1. Volwassenenonderwijs (aangrenzende CVWO)   

6.2. VDAB   

6.3. SYNTRA   

6.4. Sociaal cultureel werk   

6.5. Onderwijsactoren   

6.6. Andere     

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 59


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 60


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

7.

ANALYSE LEERBEHOEFTEN EN LEERVRAGEN 

Zie Studie Levenslang Leren :  -

fase 2 : bevraging van de bevolking  fase 3 : bevraging van de bedrijven 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 61


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 62


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

8.

SWOTANALYSE  

Situering    Op de denkdag van 7 oktober 2010 van de Raad van Bestuur werden in deelgroepen gesprekken gevoerd  betreffende een SWOT‐analyse van het volwassenenonderwijs in de regio enerzijds en van (de werking van)  COMENES anderzijds.  Het gesprek betreffende de SWOT volwassenenonderwijs gebeurde in drie deelgroepen,  het gesprek betreffende de SWOT COMENES gebeurde in twee deelgroepen.    Onderstaand verslag probeert op basis van de verslagen de inbreng vanuit de deelgroepen te bundelen en op  een coherente manier te beschrijven.       

SWOT Volwassenenonderwijs in de regio    Sterkte    ‐ Algemeen gekend, grootste speler op het veld van de volwasseneneducatie    ‐ Voordelen ten opzichte van andere opleidingsverstrekkers is de klantvriendelijkheid (klassiek  onderwijs, VDAB, Syntra, …):  o Sterk verspreid  o Bereikbaar, dichtbij  o Laagdrempelig  o Variatie aanbod  o Door overheid gegarandeerde kwaliteit, kwaliteitscontrole (2x)  o Prijsvoordeel     ‐ Cursisten:  o Groot bereik volwassenen (maar zwakte: niet alle categorieën)  o Heel gemotiveerd publiek    ‐ Groeiende samenwerking   o Er is een basis van regionale afspraken aanwezig, deze worden bestendigd en verder  uitgebouwd  o Netoverschrijdende leerplannen    ‐ Andere  o Het door de provincie zelf organiseren van  volwassenenonderwijs kan een garantie bieden  voor de bestaanszekerheid van kleine unieke opleidingen bijv. textiel. Andere oplossingen zijn  mogelijk maar dienen nog ontwikkeld te worden.    Zwakte    ‐ Nog onvoldoende onderlinge samenwerking, of moeilijkheden binnen de bestaande samenwerking:  o Afspraken nog onvoldoende uitgediept (concrete voorbeeld situatie in Tielt, afspraken  zouden moeten leiden naar sterkere lokale verankering) (2x)  o We zijn nog veel te versnipperd. Spreken te weinig met 1 stem naar buiten uit.   o Ontbrekende zelfregulering (waardoor we onszelf ondergraven)  o Voordelen van samenwerking zijn niet altijd onmiddellijk duidelijk.  Samenwerking zorgt immers niet automatisch of onmiddellijk voor stijging LUC’s in de  afzonderlijke centra.   o Ongelijkheid tussen centra die in stedelijk gebied gelegen zijn en daarbuiten (centra landelijke  gebieden verliezen cursisten aan centra in steden)  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 63


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     Moeizame aansluiting tussen CBE en CVO  In welke mate is regio COMENES een ‘echte’ regio? Spanningsveld tussen regionale en  subregionale, lokale belangen  o Netgebonden denken is soms nog te sterk  o Evolutie naar samenwerking in twee blokken (vrij net enerzijds en officieel en onafhankelijk  anderzijds) kan consortiumbrede samenwerking bemoeilijken    Onvoldoende samenwerking met andere partners, of te onduidelijke positie van  volwassenenonderwijs binnen de samenwerking:  o Er is voorlopig geen eensgezindheid over het belang van samenwerking. Enkele partners  hebben twijfels over de opportuniteit van samenwerking.   o Samenwerking met SO: extra vergaderlast, afhankelijkheid mbt infrastructuur, kleine  ergernissen (lawaai, vuile lokalen, …), soms extra investeren in uren voor die samenwerking  o Ook hier spanningsveld tussen regionale en subregionale, lokale belangen    Ongelijk bereik doelgroepen:  o Heel verscheiden doelgroepen binnen het volwassenenonderwijs (TKO, CBE, SLO, HBO, CVO)   o Te weinig volledige diploma‐ en beroepsgerichte trajecten aanwezig  o Moeizame aansluiting naar VWO na primair traject NT2  o We weten nog te weinig over de uitstroom    Niet of weinig gekend in bedrijfswereld:  o Onvoldoende flexibel aanbod (vs vraag naar kortere opleidingen, vraag naar opleidingen die  inhoudelijk afgestemd zijn op de vragen van de werkvloer)   o Vooral SYNTRA is gekend in bedrijfswereld.  Dit komt door historische sterke verankering van  SYNTRA in West‐Vlaanderen en de regio COMENES (verschillend van andere regio’s)  o Onderbenutting potentieel bloeiende regio (bijv. land‐ en tuinbouw)    Gebrek aan flexibiliteit:  o Weinig ruimte om zelf beleid uit te stippelen, bijv. beslissing met betrekking tot  opleidingscheques  o Onvoldoende flexibel aanbod: voor nieuw aanbod dienen nieuwe opleidingsprofielen  uitgewerkt te worden (of oude herwerkt) + minimumduur cursussen (vs vraag naar kortere  opleidingen)  o Te weinig middelen om alle maatschappelijke opdrachten naar behoren te realiseren    Infrastructuur:  o Verouderde infrastructuur, vergeleken met Syntra en VDAB  o Afhankelijkheid van dagonderwijs (gedeelde lokalen, geen uitbreidingsmogelijkheden)    Structuur van het volwassenenonderwijs :  o Sterk verspreid aanbod binnen 1 centrum kan ook nadeel zijn: verdeling van middelen +  moeilijke doorstroom (enkel beginjaren decentraal ingericht). Doorstroom naar ander  centrum verloopt niet altijd vlot.  o Rigide regelgeving met betrekking tot kwaliteitscontrole, zware investering voor centra  o De onduidelijke situatie en het toekomstperspectief van de regiovreemde vestigingsplaatsen  o Te hoge delers bepaalde opleidingen, bijv. talen, textiel, HBO  o Kostprijs: sommige opleidingen zijn te duur voor de cursist  o Weinig ruimte/draagvlak in centra om gecombineerd onderwijs uit te werken  o Te kleine Centra voor Volwassenenonderwijs. Groeiende kloof tussen grote CVO’s,  middelgrote CVO’s en kleine CVO’s en de gevolgen voor omkadering en  beleidsondersteuning.  o Personeelsproblematiek in centra:   Vastbenoemd personeel (tussen de Centra grote verschillen op het vlak  benoemingsbeleid en benoemingsgraden)   Rigide personeelswetgeving (niet of te weinig aangepast aan volwassenenonderwijs)  o o

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 64


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Onevenwicht in leeftijdspyramide personeel (sterke bloei centra in verleden →  overwicht van 1 leeftijdscategorie in personeel)  Te klein middenkader in centra 

Kansen    ‐ Onderlinge samenwerking versterken:  o Netoverschrijdend denken   o We kunnen/dienen nog meer te zoeken naar complementariteit en specialisatie  binnen/tussen de verschillende partners  o Samenwerking CBE‐CVO dient intenser uitgebouwd te worden      ‐ Beleidsmatige en financiële verzelfstandiging van de Centra voor Volwassenenonderwijs : een verdere  financiële en beleidsmatige verzelfstandiging van de Centra voor Volwassenenonderwijs die  momenteel ingebed functioneren binnen een scholengroep of scholengemeenschap is een belangrijke  randvoorwaarde voor het volwaardig uitbouwen van het volwassenenonderwijs in de regio.    ‐ Samenwerking met andere partners (bijv. dagschool) kan verder ontwikkeld worden: bijv. gedeelde  kosten infrastructuur, gemeenschappelijke preventieadviseur, …    ‐ Werken aan grotere bekendheid bij bedrijven:  o Samenwerking met sectoren, RESOC  o EVC/EVK‐procedure: CVO als testcentrum ervaringsbewijs (MAAR heel zware investering – zie  ook bedreiging)    ‐ Uitbouw aanbod voor specifieke doelgroepen, met veel aandacht voor begeleiding leertraject:  o Duale trajecten sterker ondersteunen/mogelijk maken  o Aanbod voor de groeiende groep van allochtonen na primair taaltraject met educatief  perspectief   Trajectbegeleiding/opvolging (2x)   Specifiek aanbod voor de groep nodig ? Wellicht is een gefaseerd traject de te  onderzoeken weg ? Van NT2 over speciale groepen voor allochtonen naar inclusie in  bestaand aanbod? Zeker nood mbt beroepsgerichte opleidingen.    ‐ Flexibiliteit zou kans moeten worden: delers vlotter aanpassen aan de markt, kortere opleidingen  mogelijk maken     Bedreigingen    ‐ Politiek en maatschappij  o Maatschappelijke perceptie van delen van het volwassenenonderwijs als een luxeproduct  (hobby ?), en de idee dat enkel de zogenaamde “beroepsgerichte” opleidingen (welke zijn dit  ?) de moeite waard zijn en dus ondersteund moeten worden.   o Onvoldoende gekend in politieke middens  o Interne staatshervorming (Vlaamse regering)  o Europese dienstenrichtlijn ‐ vrije marktregels   o De tendens om de oplossing van problemen te zoeken in de integratie van kleinere  organisaties met specifieke doelstellingen in grotere organisaties met vagere doelstellingen.  Problemen worden hierdoor minder zichtbaar, maar worden niet aangepakt, en neigen om  groter te worden.  Voorbeelden : CBE integreren in CVO, HBO5 integreren in hogeschool.  Telkens kan de vraag gesteld worden in hoeverre de doelgroep hierbij gediend is.     ‐ Onderwijsbeleid  o Onzekerheid met betrekking tot toekomst van het Hoger Beroepsonderwijs in het  volwassenenonderwijs  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 65


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     Te weinig voeling vanwege beleid met het werkveld. (bijvoorbeeld beslissingen van  overheidswege zoals bijv. herwerking bepaalde structuurschema’s, optrekken  inschrijvingsgeld naar € 1,00/lestijd, herschikking regeling mbt opleidingscheques, afschaffen  mentoruren, …)   o Stijging planlast    Onderwijswereld ‐ opleidingswereld  o Overwicht SO in koepels (geen of onvoldoende belangenverdediging van het  volwassenenonderwijs an sich, VO komt altijd in deals met SO terecht)  o Versnipperd landschap opleidingsverstrekkers    Lobby van de grotere spelers  o Regionaal Antwerpen/Brussel  o Onderwijssectoren (SO en HO)  o VDAB en Syntra  o

 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 66


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

SWOT COMENES    Sterkte  ‐

‐ ‐

Imago naar externe partners toe:  o Opgebouwd imago: centraal aanspreekpunt voor externe partners uit het regionale  maatschappelijke veld en andere opleidingsverstrekkers  o Extra spreekbuis voor centra naar overheid en andere partners toe (naast o.m. koepels)    Professionele werking team COMENES    Nuttige diensten:  o Gegevensverzameling en ontsluiting van het cijfermateriaal zijn zeer sterke punten van dit  consortium. Gebruik op niveau van de centra dient verder aangemoedigd en ondersteund te  worden.   o Belangrijke informatiebron voor (evoluties binnen) het veld van volwassenenonderwijs en  volwasseneneducatie  o Onderwijscoördinatie in PLC: groei aanbod, minder werk voor CBE    Goed functionerende Raad van Bestuur:  o Partners hebben elkaar beter leren kennen, vertrouwen gewonnen   o Consensusmodel  o Open platform: mogelijkheid om af te toetsen bij collega’s 

Zwakte  ‐

Samenwerken is niet gemakkelijk:  o Het is een verplicht samenwerkingsverband  (maar we maken er het beste van)  o Spanning tussen verschillende “samenwerkingen” : hoe kan gewerkt worden in loyauteit naar  deze verschillende groepen?   Verticaal (de netten, koepels, begeleidingsdiensten)   Horizontaal (het consortium)   Horizontaal (binnen de scholengroep of scholengemeenschap)  o Samenwerking op beurzen levert ongelijk rendement op voor de verschillende centra. Voor  bepaalde centra betekent de samenwerking het verlies aan eigenheid en rendement, voor  andere betekent het een kans die er anders niet zou zijn (bijv. Stoffenspektakel en  Hobbysalon)  o Loslaten eigen logo, naambekendheid is moeizaam proces in centra cfr. project  Communicatie (zie vorig punt)  o Voorlopig geen akkoord of afstemming om “samen” of “binnen een afsprakenkader” naar  externen (overheden, VDAB, ….) toe te gaan. Consortium zou hier een centrale rol in kunnen  opnemen. Dit is voorlopig niet gebeurd. Dit zou dringend aangepakt moeten worden, want  zorgt voor heel wat wrevel.  o Te weinig samenwerking met CBE  o Door toevoeging van extra beslissingsniveau (zijnde het consortium) worden sommige  beslissingsprocessen complexer en/of langer. Dit zet soms druk op de motivatie van de eigen  medewerkers.     Blijvende werkpunten voor de Raad van Bestuur:  o Noodzaak aan een meer open/creatieve/dynamische houding (ipv defensieve houding).   o Noodzaak aan het verder uitwerken van een beleidslijn (criteria dienen verfijnd te worden)  met betrekking tot het aanvragen van onderwijsbevoegdheid? Evenwicht tussen voldoende  vrijheidsmarges enerzijds en voldoende stimulansen naar afstemming anderzijds.  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 67


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     ‐

  Noodzaak om werking verder te verbreden:  o Consortium nog te weinig gedragen/onbekend  bij personeel vd centra    Gevaar van extra taakbelasting:  o Voor directies.   o CBE stopt veel energie in consortium, soms ten koste van contacten met andere partners  (sociale werkveld), voorlopig weinig return  o Groot aantal werkgroepen: logisch in deze opstartfase, maar weegt soms zwaar door – niet  ieder overleg is even zinvol    Spanningsveld tussen personeelskost consortium versus werkingsmiddelen voor projecten. Ten  gevolge van besparingen zijn er minder “easy wins” mogelijk (projecten die centra alléén niet kunnen  realiseren, en die wel mogelijk zijn dankzij ondersteuning en tussenkomst vanuit het consortium)    Regioafbakening :   o spanningsveld tussen regionale afbakening consortium versus subregionale belangen  o Huis van het Nederlands: verschillende invulling NT2‐overleg in verschillende subregio’s 

Kansen ‐

Uitbouwen van gemeenschappelijke diensten:  o PR‐functie consortium: kans om het volwassenenonderwijs nog veel sterker als de grootste  aanbodsverstrekker te positioneren: dit zowel naar de publieke opinie (pers,…) als naar het  maatschappelijke en politieke veld. Aanzet is aanwezig (oa in jaaropening), dit moet nog  sterker uitgebouwd te worden.  o Meerwaarde creëren door hiaten (in centra) in te vullen met mankracht vanuit het  consortium (ipv bijdrage te vragen aan centra voor bepaalde activiteiten): bijv. verdere  uitbouw dienst mbt cijfermateriaal, ronde van de regio (uitleg in de centra, waarbij  beschikbare cijfers in groter geheel kunnen geplaatst worden), onderwijscoördinatie aan  gedetineerden, trajectbegeleiding allochtonen in diplomagerichte/beroepsgerichte trajecten    Verdere uitbouw samenwerkingsvormen:  o Concretiseren/verfijnen/intensifiëren samenwerkingsovereenkomst met Huis van het  Nederlands. Een halfjaarlijks overleg tussen AB consortium en coördinator Huis is  onvoldoende.  o Provincie als partner: mogelijkheden onderzoeken  o Overleg met VDAB/Syntra uitbouwen aan de hand van persoonlijke contacten, alleen zo kan  het werken    Duale trajecten binnen het volwassenenonderwijs zijn nog onderbenut. Consortium kan hier een  activerende/ondersteunende rol opnemen.    Consortium kan gebruik maken van brede cursistenbasis, sterkte van het VWO      Rationalisatie aanbod: een rationalisatie van het aanbod biedt grote kansen voor de ontwikkeling van  ander en nieuw aanbod, en dient dus niet enkel als een bedreiging beschouwd te worden. Dit  kan/dient uiteraard enkel/vooral voor aanbod in nood, of onder druk te gebeuren. 

  Bedreigingen  ‐

Onzekere toekomst consortium: 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 68


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     Korte termijn: wijziging mbt financiering  Middellange termijn: toekomst decreet volwassenenonderwijs? Wat na tussentijdse  evaluatie? Na 2012?  o Houding koepels/netten ten aanzien van netoverschrijdende, regionale samenwerking ?    De gevolgen van de interne staatshervorming (groenboek)    Imago consortium:  o Deels afhankelijk van hoe de andere consortia ‘presteren’  o Geen impact over hoe er over Comenes gesproken wordt op andere niveaus  o o

‐ ‐

 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 69


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 70


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

9.  

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN  

Ontwikkeling strategische nota  In de editie 2009 van het opleidingsplan van COMENES publiceerden we de eerste versie van de strategische  doelstellingen die binnen de RvB vooropgesteld werden in functie van de ontwikkeling van meer en (nog) beter  volwassenenonderwijs in onze regio. We deden dit aan de hand van een mindmap en een doorlopende tekst.  Rekening houdend met de evoluties en besprekingen binnen de RvB van het voorbije jaar, waarbij een aantal  doelstellingen bijgewerkt werden, en met de nood om van de strategische nota een gemakkelijk hanteerbaar  “werkdocument” te maken, kozen we voor een meer schematische lay‐out, met daarin onderscheid tussen    

strategische doelstellingen voor het VOLWASSENENONDERWIJS (VWO) in de regio van COMENES:  welke doelen willen we bereiken voor en met het VWO in onze regio?  operationele doelstellingen voor COMENES: welke doelen dient het consortium te verwezenlijken,  om de strategische doelstellingen voor het VWO te helpen realiseren?  concrete verwijzing naar de (jaar)planning van COMENES: welke acties onderneemt COMENES om  haar operationele doelstellingen te realiseren? 

Structuur van de strategische nota    De strategische doelstellingen worden in 2 delen voorgesteld:   1.

2.

Ontwikkeling van meer en (nog) beter volwassenenonderwijs, afgestemd op de actuele  maatschappelijke en regionale context:  het volwassenenonderwijs heeft een maatschappelijke rol in het stimuleren van  1.1 Zelfredzaamheid  1.2 Individuele zelfontplooiing  1.3 Diplomagerichtheid  1.4 Professionele vervolmaking  1.5 Doelgroepgericht aanbod  1.6 Verdere afstemming aanbod op regiospecifieke context  1.7 Differentiatie aanbod op maat van cursist  1.8 Centrumoverstijgende, regionale trajectbegeleiding  Versterking van het proces van ontwikkeling van meer en (nog) beter volwassenenonderwijs,  afgestemd op de actuele maatschappelijke en regionale context:  2.1 Opbouw van vertrouwen als basisvoorwaarde voor overleg en samenwerking  2.2 Overleg en samenwerking binnen COMENES  2.3 Sterkere profilering van het volwassenenonderwijs  2.4 Structurele samenwerkingsverbanden met andere opleidingsverstrekkers  2.5 Kwaliteitszorg 

 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 71


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 72


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VWO  REGIO COMENES 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN: ROL COMENES 

LINK MET (JAAR)PLANNING COMENES 

1

Ontwikkeling van meer en (nog) beter VWO, afgestemd op actuele maatschappelijke en regionale context: maatschappelijke  rol in stimuleren van    algemeen:   

‐ ‐

1.1 ZELFREDZAAMHEID     verder uitbouwen en vernieuwen  aanbod CBE 

‐ ‐ ‐

opvolgen tendensen in maatschappij (sociaal,  economisch, cultureel) en  onderwijs/volwasseneneducatie in brede zin  uitbouwen en onderhouden netwerk op provinciaal en  regionaal niveau  profileren VWO als grootste aanbieder binnen  volwasseneneducatie 

ondersteunen promotie aanbod CBE  onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op het vlak  van aanbod en trajecten  stimuleren overleg en samenwerking CBE‐CVO         

‐ ‐

organiseren eigen activiteiten ifv profilering VWO in de  regio: nieuwsbrieven, persberichten, jaaropening  opvolgen pers, publicaties/infomomenten van overheid en  andere instanties in functie van opbouw van eigen  documentatiecentrum en het actief informeren van de  partners van COMENES  uitbouwen en onderhouden overlegstructuren:  o op niveau RESOC  o op regionaal niveau  o op provinciaal niveau  o op Vlaams niveau  bijwonen vergaderingen, opvolgen TO DO’s na overleg +  afhankelijk van afspraken instaan voor  organiseren/voorzitten vergadering, en/of verslaggeving   opmaken inventaris samenwerkingsvormen CBE‐CVO  (opleidingsplan 2010)  promotie CBE opnemen in jaarplan Communicatie 2011 


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     1.2  INDIVIDUELE ZELFONTPLOOIING     verder uitbouwen opleidingen  met groeicapaciteit 

‐ ‐

streven naar vernieuwing aanbod  ‐ ‐

uitwerken strategie mbt promotie  ‐ van de aspecten ‘kwaliteit’en  ‘klantvriendelijkheid’ van het  VWO  uitwerken strategie mbt promotie  ‐ van de brugfunctie die het VWO  vervult in de overgang tussen  ‘vrije‐tijdsbesteding’ en  professionele gerichtheid                           

opvolgen tendensen socio‐economische context  modereren overleg tss centra over nieuw of uitbreiding  ‐ bestaand aanbod ifv evenwichtige afsprakenkaders  (afstemming aanbod en spreiding)  onderzoeken mogelijkheden mbt nieuwe opleidingen  onderzoeken en voorleggen aan RvB   inventariseren vragen mbt herwerking en ontwikkeling  nieuwe opleidingsprofielen 

‐ ‐

uitwerken strategie mbt promotie van de aspecten  ‘kwaliteit’ en ‘klantvriendelijkheid’ in het VWO 

uitwerken strategie mbt promotie van deze troef van  het VWO 

bespreken tendensen in RvB, o.m. aan de hand van  onderzoeksresultaten studie LLL  voorbereiden en coördineren besprekingen mbt  afsprakenkaders, al dan niet gekoppeld aan aanvragen  onderwijsbevoegdheid of vestigingsplaats in RvB  terugkerend thema ‘nieuwe opleidingen’ voorleggen aan  RvB tijdens tweedaagse (telkens in voorjaar)  coördineren inventarisering, bespreken binnen RvB en  communiceren naar decretale stuurgroep: jaarlijks, in  voorjaar  opnemen in planning voor werkgroep Communicatie –  voorlopig ON HOLD 

opnemen in planning voor werkgroep Communicatie –  voorlopig ON HOLD 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 74


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     1.3  DIPLOMAGERICHTHEID     ontwikkelen NIEUWE en  uitwerken VOLLEDIGE:  o duale en geïntegreerde  trajecten CBE    o diplomagerichte  opleidingen SO (TKO) 

‐ ‐

o

HBO4 Sense‐opleidingen 

‐ ‐

o

HBO5‐opleidingen

faciliteren overleg tss centra onderling/met andere  opleidingsverstrekkers (streven naar structurele  samenwerkingsovereenkomsten)  inventariseren bestaande trajecten  onderzoeken nieuwe mogelijkheden en streven naar  afspraken ifv uitbreiding/vervollediging bestaand  aanbod, zodat de cursist binnen de regio op minstens  één plaats het volledige traject kan doorlopen  ondersteunen promotie diplomagerichte trajecten  onderzoeken mogelijkheden uitbouw HBO4‐aanbod  binnen VWO  uitwerken gezamenlijke strategie met Webros, andere  consortia, internettenwerkgroep HBO5 en West‐ Vlaamse scholen HBO5 Verpleegkunde  uitwerken promotie HBO5 in West‐Vlaanderen, ism  Webros en scholen HBO5 Verpleegkunde 

‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐

verder uitwerken EVC/EVK‐ procedures, vooral mbt HBO5‐ opleidingen                 

stimuleren ontwikkeling aanvullingstrajecten ism  hogescholen 

opmaken stavaza duale trajecten binnen werkingsgebied:  jaarlijks, in najaar (ifv update opleidingsplan)  onderzoeken nood aan nieuwe/bijkomende opleidingen:  link maken met behoeftenonderzoek studie LLL +  inventariseren noden in overlegstructuren (Leerwinkel,  RTC West‐Vl, Regionaal platform LLL) → bespreken  jdens  tweedaagse 2011  belangrijk thema voor projectgroep Technische  opleidingen   opnemen in planning werkgroep Communicatie –  voorlopig ON HOLD  voorbereiden en/of opvolgen AB‐overleg, overleg  consortia met overheid, internettenwerkgroep HBO5,  overleg met AB Webros  organiseren deelname aan SID‐IN ism Webros: jaarlijks in  januari (bijwonen vergaderingen, afspreken met centra ifv  bemanning stand, bedeling folders enz.)  up‐to‐date houden website www.hbowest.be:   (doorlopend)  voorbereiden en organiseren update en verspreiding  studiegids HBO WEST, ism Webros: jaarlijks, september  coördineren regionaal HBO5‐overleg 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 75


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     1.4  PROFESSIONELE VERVOLMAKING     verder uitbouwen gezamenlijke  strategie ivm HBO5 

uitwerken gezamenlijke strategie  ‐ ‐ mbt bijscholingsaanbod  ‐

ontwikkelen gemeenschappelijke strategie HBO5, in  onderling overleg en met hogescholen, en in  overeenstemming met internettenwerkgroep HBO5  initiëren en sturen overleg met hogescholen en andere  potentiële aanbieders (VDAB, Syntra, secundair  onderwijs)  inventariseren bestaand aanbod  onderzoeken nieuwe mogelijkheden  ondersteunen promotie bijscholingsaanbod 

‐ ‐

‐ 1.5 DOELGROEPGERICHT AANBOD     verder uitbouwen specifiek  aanbod voor anderstaligen,  aanvullend op het NT2‐traject 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

opvolgen afsprakenkader met Huis vh Nederlands  intensifiëren contacten met het Huis vh Nederlands  onderzoeken (uitbreidings)mogelijkheden structurele  samenwerking met VDAB  opzetten trajectbegeleiding voor deze doelgroep:  oriëntering naar beroeps‐/diplomagericht aanbod  onderzoeken behoefte aan nieuw aanbod, specifiek  gericht op anderstalige doelgroep  bepalen gezamenlijke strategie nav analyse  behoeftenpeiling studie LLL 

uitwerken gezamenlijke strategie  ‐ mbt samenwerking VWO met  overheidsinstellingen, bedrijven  en social profit  zie opleidingsplan PLC Ruiselede  verder uitbouwen strategie mbt  onderwijs aan gedetineerden   

‐ ‐ ‐

‐ ‐

Bepalen regionale strategie mbt HBO5: ‘intern’ HBO5‐ overleg (tussen 4 centra met HBO5‐aanbod binnen  COMENES): 3 à 4 vergaderingen per werkjaar + regionaal  HBO5‐overleg met hogescholen  actieve rol spelen in bovenlokale strategiebepaling mbt  HBO5:  in AB‐overleg, en in overeenstemming met  internettenwerkgroep HBO5  opmaken inventaris huidig aanbod, gepromoot als  ‘bijscholing’: januari 2011  onderzoeken nood aan bijscholingen: link maken met  behoeftenonderzoek studie LLL + inventariseren noden in  overlegstructuren: Leerwinkel, RTC West‐Vl, Regionaal  platform LLL → bespreken tijdens tweedaagse 2011  opnemen in planning voor werkgroep Communicatie –  voorlopig ON HOLD  intenser uitbouwen overleg AB met coördinator Huis vh  Nederlands   zie ook 1.8: centrumoverstijgende, regionale  trajectbegeleiding   zie ook 2.4: uitbouwen Regionaal platform LLL Midden‐ en  Zuid‐West‐Vlaanderen    opvolgen studie LLL ism dienst Economie vd provincie  coördineren besprekingen en keuzebepaling binnen RvB,  werkjaar 2010‐2011 

zie opleidingsplan PLC Ruiselede 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 76


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     1.6  VERDERE AFSTEMMING AANBOD OP REGIOSPECIFIEKE CONTEXT    ‐ onderzoeken oorzaken ‘ondervertegenwoordiging’   verder uitbouwen aanbod land‐  aanbod land‐ en tuinbouw in VWO in vergelijking met  en tuinbouwopleidingen  impact sector in regionale economie + gezamenlijk plan  van aanpak uitwerken   ‐ in overleg met provincie strategie bepalen om dit     bepalen strategie mbt  unieke, regio‐eigen aanbod in stand te houden  textielopleidingen  ‐ opvolgen tendensen via contacten met RESOC, VDAB,     verder uitbouwen aanbod ifv  RTC West‐Vlaanderen e.a.  regionale knelpuntberoepen en  ‐ streven naar structureel contact met sectoren i.s.m. de  groeisectoren  andere consortia 

‐ ‐

opnemen in overleg met RTC W‐Vl  bepalen strategie op tweedaagse 2011 

voorleggen voorstel aan AB‐overleg om structureel overleg  met sectoren uit te werken: agenderen in werkjaar 2010‐ 2011  analyseren nood aan extra aanbod ifv  knelpuntberoepen/groeisectoren: link maken met  behoeftenonderzoek studie LLL + noden inventariseren in  overleg W‐Vl consortia met RTC W‐Vl (bijzondere aandacht  voor Voeding en Zorg) en Regionaal platform LLL Midden‐ West‐Vlaanderen en Zuid‐West‐Vlaanderen → bespreken  op tweedaagse 2011 

1.7 DIFFERENTIATIE AANBOD OP MAAT VAN CURSIST  ‐    vastleggen gezamenlijke strategie  ‐ opvolgen evoluties gecombineerd onderwijs  ‐ ondersteunen centrumoverschrijdende projecten  mbt gecombineerd onderwijs  gecombineerd onderwijs, met focus op diplomagerichte  ‐   trajecten (SLO, HBO, bepaalde beroepsgerichte  trajecten)  ‐ onderzoeken noden cursisten mbt start‐ en einduren,     verder uitbouwen aanbod op  zomer‐ of vakantiecursussen, e.d.  maat van behoeftes cursisten mbt  lesmomenten               

opmaken stavaza gecombineerd onderwijs: jaarlijks, nav  update opleidingsplan (oktober)  onderzoeken noden ivm gecombineerd onderwijs: analyse  resultaten behoeftenonderzoek LLL – bespreking  conclusies en voorstellen tweedaagse 2011 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 77


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     1.8  CENTRUMOVERSTIJGENDE, REGIONALE TRAJECTBEGELEIDING     uitbouwen centrumoverstijgende  ‐ onderzoeken mogelijkheden  ‐ indien mogelijk investeren in proefprojecten   trajectbegeleiding 

‐ ‐

 

verder uitbouwen regionale  ombudsdienst   

‐ verder uitbouwen regionale (tweedelijns)ombudsdienst  ‐

2010‐2011: onderzoek naar middelen om regionaal project  op te zetten  inspiratie zoeken bij andere projecten bijv. projecten TB  inburgeraars andere consortia  bepalen strategie mbt anderstalige doelgroep  opm.: evolutie afhankelijk van aantal en aard  binnenkomende klachten 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 78


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VWO  REGIO COMENES 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN: ROL COMENES 

LINK MET (JAAR)PLANNING COMENES 

2

Versterking van het proces van ontwikkeling van meer en (nog) beter volwassenenonderwijs in de regio, afgestemd op de  actuele maatschappelijke en regionale context 

2.1 OPBOUW VAN VERTROUWEN ALS BASISVOORWAARDE VOOR OVERLEG EN SAMENWERKING  ‐ investeren in initiatieven die ons toelaten elkaar (nog)     verder werken aan opbouw  beter te leren kennen, en het vertrouwen te laten  onderling vertrouwen  groeien    2.2  OVERLEG EN SAMENWERKING BINNEN COMENES  ‐ uitwerken interne analyse aanbod en strategie,     uitwerken beleid op basis van  gebaseerd op cursistengegevens administratie  interne analyse     Onderwijs en studie LLL  ‐ streven naar duidelijke invalshoek volgens thema:  o regionale benadering  o subregionale benadering  ‐ ondersteunen en stimuleren analyse op centrumniveau  (en in het centrum) van de beschikbare gegevens 

‐ ‐

‐ ‐ ‐

uitwerken nieuwe en/of verfijnen  ‐ bestaande afsprakenkaders 

ontwikkelen afsprakenkaders tss centra ifv optimale  ontwikkeling en spreiding aanbod (bijv. ICT, Talen, HH, 

organiseren tweedaagse RvB en team COMENES, jaarlijks  in voorjaar  organiseren ‘ronde van de centra’, jaarlijks (bezoek  centrum, of informele werklunch met directeur)  opvolgen studie LLL in overleg met Webros en provincie  W‐Vl: oplijsten TO DO’s + beleidsaanbevelingen, ter  bespreking voorleggen aan RvB in werkjaar 2010‐2011  updaten analyse cursistengegevens administratie: na  ontvangst gegevens vorige referteperiode, september  verwerken analyseresultaten in update opleidingsplan:  jaarlijks, oktober  ontwikkelen dienst “analyse eigen centrum”, waarbij de  staf van COMENES ter plaatse in de centra toelichting  verstrekt mbt de beschikbare cijfergegevens  verwerken analyseresultaten in voorbereiding  besprekingen aanvragen OB/vestigingsplaats en  afsprakenkaders mbt afstemming en spreiding aanbod  bij besprekingen in werk‐ en projectgroepen, RvB:  duidelijke keuze maken voor regionale dan wel  subregionale invulling + nadien evalueren    coördineren en opvolgen projectgroepen: definiëren  concrete doelstellingen per werkjaar (min. 2 vergaderingen  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 79


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

‐ ‐

bevorderen van efficiënt beheer  door het uitwerken van  gemeenschappelijke diensten 

‐ ‐

Technische opleidingen, ...).   Hierbij niet enkel aandacht besteden aan aanbod onder  druk  opstarten subregionaal overleg ifv opstellen  subregionale afsprakenkaders  ‐ uitbouwen werking LOCCO  ‐  

verder uitbouwen bestaande gemeenschappelijke  diensten op niveau consortium  onderzoeken nood aan nieuwe gemeenschappelijke  diensten op niveau consortium 

‐ ‐

‐ 2.3 STERKERE PROFILERING VAN HET VWO IN DE REGIO  ‐ uitwerken en opvolgen gemeenschappelijke     verder uitwerken gezamenlijke  communicatie‐aanpak, met aandacht voor de 3  strategie mbt promotie van het  “merken”: CBE, HBO5 en ‘CVO voor iedereen’  aanbod VWO  ‐ uitwerken gezamenlijke initiatieven die het VWO als     ondersteunen promotie van de  geheel bekender/sterker maken naar de buitenwereld  samenwerking   toe                   

per werkjaar)  o Talen, ICT, Technische opleidingen: ontwikkeling  afsprakenkaders  o Bedrijfsbeheer: projectgroep als platform voor  netoverschrijdende uitwisseling tss leerkrachten  opstarten werkgroep ‘Tielt’: najaar 2010  vastleggen en bekrachtigen afspraken tss centra onderling  in samenwerkingsovereenkomsten (notariaatsfunctie  consortium)  opstarten LOCCO in najaar 2010  opvolgen bestaande diensten en waar mogelijk  optimaliseren: notariaat, databank externe relaties,  hosting ICT, ombudsdienst, uitleendienst, PR (opmaak  website, nieuwsbrieven, brochures, flyers, coördinatie  beursstand), coördinatie onderwijs aan gedetineerden, …   onderhouden provinciale website www.blijvenleren.be  (zodra operationeel) 

opmaken jaarlijks actieplan Communicatie 

organiseren gemeenschappelijke jaaropening, telkens in  tweede week september 

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 80


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     2.4  STRUCTURELE SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE OPLEIDINGSVERSTREKKERS  ‐ onderzoeken (uitbreiding/verfijning)     bepalen gezamenlijke strategie  samenwerkingsmogelijkheden met Vormingplus, VDAB  mbt:  en Syntra West  o samenwerking met andere  ‐ actief participeren in overlegorganen en telkens  opleidingsverstrekkers  terugkoppelen naar RvB  ‐ zelf opstarten nieuwe overlegcircuits indien afwezig  ‐ investeren in persoonlijke relaties met  verantwoordelijken      o (sub)regionale initiatieven  ‐ opvolgen en ondersteunen (sub)regionale initiatieven  

o

samenwerking met SO 

uitbouwen samenwerking met middelbaar onderwijs 

‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

o

o

samenwerking met  hogescholen  samenwerking consortia  binnen provincie 

uitbouwen samenwerking met hogescholen 

uitbreiden structurele samenwerking met Webros 

‐ ‐

verder uitbouwen structureel overleg met Vormingplus  (gestart in voorjaar 2010)  initiëren en uitbouwen Regionaal platform LLL in Zuid‐ West‐Vlaanderen en Midden‐West‐Vlaanderen: start  najaar 2010  onderzoeken mogelijkheden mbt provinciale  overlegstructuur  opvolgen samenwerkingsvormen VE in andere consortia  (bespreken in AB‐overleg, overleg AB’s met overheid)  opvolgen overleg in Leerwinkel Kortrijk  opvolgen vertegenwoordiging in vzw Portaal Roeselare  opvolgen verslaggeving mbt Huis vd Voeding Roeselare  telkens terugkoppelen naar RvB  verder uitbouwen samenwerking en overleg met scholen  HBO5 Verpleegkunde: HBO WEST, strategiebepaling ivm  HBO5  onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking in  functie van de nijverheidsopleidingen met  technische  scholen die nu nog niet samenwerken met CVO’s.  Eigenlijk  heeft elke school (lagere school, BUSO, ASO‐TSO‐BSO,…)  belang bij samenwerking met CVO’s.    Al is het maar om  hun ruimtes open te stellen voor een ruimer publiek in het  kader van ‘brede school’ op momenten waarop geen  schoolactiviteiten zijn.  opvolgen regionaal HBO5‐overleg  opvolgen studie LLL in overleg met Webros en provincie  W‐Vl: oplijsten TO DO’s + beleidsaanbevelingen, ter  bespreking voorleggen aan RvB in werkjaar 2010‐2011  organiseren jaarlijkse samenwerking ifv SID‐IN:  gemeenschappelijke stand, gemeenschappelijke brochure  verder uitbouwen gezamenlijk overleg met scholen HBO5  Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 81


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare     ‐

2.5 KWALITEITSZORG     verder uitbouwen procedures ifv  zelfevaluatie 

uitbouwen procedures voor interne kwaliteitscontrole 

‐ ‐

Verpleegkunde organiseren  of deelnemen aan overleg  onderwijscoördinatoren mbt gemeenschappelijke thema’s  West‐Vlaamse gevangenissen    opvolgen verantwoordelijkheden financieel comité:  controle en opvolging begroting + financiële verslaggeving  COMENES (min. 2 bijeenkomsten per jaar)  coördineren besprekingen RvB: opmaak SWOT‐analyse ifv  update opleidingsplan oktober 2010  organiseren jaarlijkse terugkoppeling naar strategische  nota en SWOT‐analyse (telkens tijdens tweedaagse, in  voorjaar, eventueel ook nav studiedag/denkdag)  team COMENES: opstellen en evalueren jaarlijkse  afspraken mbt jaarplanning en taakverdeling 

     

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 82


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

10.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  

De operationele doelstellingen werden geïntegreerd in hoofdstuk 9 strategische doelstellingen.    


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 84


Samen werken aan meer en nog beter volwassenenonderwijs  in de regio Kortrijk‐Roeselare    

11.

EVALUATIE & MONITORING  

Het consortium volwassenenonderwijs COMENES heeft verschillende structuren en instrumenten  opgezet die de evaluatie en monitoring van de werking moeten garanderen. Richtinggevend principe  is hier om zowel intern als extern een zo vlot mogelijk functionerende feedbackcirkel te organiseren.  We proberen om dit waar mogelijk te integreren in de bestaande processen.    Raad van Bestuur  Belangrijkste element is de werking van de Raad van Bestuur waarvan elke partner van COMENES via  de directie volwaardig lid is. De Raad van Bestuur komt 10 keer per jaar samen, minstens gedurende  een dagdeel (meestal een voormiddag). Deze maandelijkse bijeenkomsten worden aangevuld met  open denk‐ en studiedagen, en een jaarlijkse tweedaagse. Het gezamenlijk opstellen van dit  opleidingsplan met inbegrip van de strategische en operationele doelstellingen, de discussie  betreffende het opstellen van een jaarplan, de begroting en afrekening zijn jaarlijkse en quasi  permanente evaluatie‐ en monitoringactiviteiten.  Daarnaast functioneren ook tal van werkgroepen en projectgroepen waarbinnen de werking van  COMENES telkens kan bevraagd worden. Ten slotte probeert het team van COMENES via een jaarlijks  individueel gesprek met elk van de directies de werking van COMENES permanent te monitoren en  bij te sturen.  Open informatiepolitiek  Alle documenten (inclusief de databanken) van COMENES staan via een uitwisselingsplatform (in  case dropbox) ter beschikking van al onze partners. Via de website en de 3 nieuwsbrieven proberen  we de werking van het consortium ook sterk te communiceren. Op die manier worden zowel interne  als externe partners voldoende geïnformeerd en uitgedaagd.  Deze open en intensieve manier van werken garandeert en genereert een permanente feedback en  bijsturing van de werking van COMENES vanwege de partners.  Financieel comité  Op niveau van het financieel beheer van de middelen van het consortium werd een specifieke  werkgroep met afvaardiging vanuit RvB en AV opgericht. Dit financieel comité adviseert de  Rvb en  de AV bij begroting en afrekening.  Team/personeel  COMENES  heeft in 2009 een eigen evaluatiereglement uitgewerkt.  Op het einde van de  proefperiode werd voor elk van de deelnemers een intensieve evaluatieprocedure uitgewerkt.      

Opleidingsplan 2008-2013 van COMENES, update versie 2010 - 85

Opleidingsplan Consortium Volwassenenonderwijs 2008-2013 - COMENES - versie 2010 update  

Opleidingsplan Consortium Volwassenenonderwijs 2008-2013 - COMENES - versie 2010 update

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you