Page 1

plemkamon Pornprasert 5541120172

คณะครุศาสตร สาขาคอมพิวเตอรศึกษา


เสนอ ภาพ


ภาพ

B&W


ไมวาที่ไหน ก็บอกรักได บอกรักบนหาด ทรายในความ มืดของฉัน


ถนน แห่ง ความ เหงา

เส้นทางแสนไกลกับความเงียบเหงาบนเขาหมอก


เราคือคอมศึกษา2555

เพื่อนพองรวมใจเปนหนึ่ง


มุมเหงาๆ ของคน ไกลบาน


แสงสอง ทางสู ความสุข


มุงสูแสง แหงธรรม


แสงสองนําทางสู ความงดงาม


เงามืดสู เสนทาง ความสี้ลับ


แสงสะท้อน ของมุมมอง ความสงบ นิ่ ง


แสงธรรม นํา โชคชะตา


ชัดเตอร B


c o m Education2012


รักแท คือ แสง นําทาง


ใครคือ คนขาง หลัง หัวใจ


สวรรคสรรคสรางใหมีเธอ


ภาพใกล


ความ บริสุทธิ์ ในความ งดงามของ ธรรมชาติ


ดอกหญา งามบนผืน แผนดินไทย


สิ่งเล็กๆที่เรียกวารัก


โฮมฮัก


ทิวทัศน


ตะวันลับขอบฟา


อาวมะนาว ที่พักผอนของเราชาวนรา


แสงทอตะวันบนเมฆหมอก ฟาคราม


ชีวิตบนเสนทางแหงทองนที


ใครคนนั้นที่รอคอยเรา


ภาพเรื่องราว


สามัคคี คือพลัง อันยิ่งใหญ


ความอดทน เอาชนะทุกสิ่ง


ตางเชื้อชาติ ตางศาสนา แตเราก็อยูรวมกันไดโดยสันติ


สุดเสนทางของชีวิต


ภาพธรรมมะ


เสนทางนําความสุข ธรรมมะสูดวงใจ


เจริญตา เจริญธรรม นําปญญา


บัตรรับธรรมะ


บัตรเข้าอบรมชั้นธรรมมะ


ภาพปจจุบัน


เราคือผูเสียสละ


นี้คือความสําเร็จของเรา


ภาพบุคคล


แฝดคนละฝา


ภาพสถานที่โบราณ


มัสยิดกือเซะ ปตตานี


วัดเขากง นราธิวาส


CHIANGMAI ZOO


The End By Plemkamon Pornprasert 2013

ภาพถ่าย50รูป  

ภาพถ่าย50รูป

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you