Issuu on Google+

คู่มือการใช้โปรแกรม Proshow Gold

จัดทาโดย นายกฤษณพล พรหมขุนทอง 5541120180


1.ดับเบิลคลิกเพื่อเปิ ดโปรแกรม

2.ได้โปรแกรมดังภาพ


3.เปิ ดไฟล์รูปภาพที่จะนามาทา

4.เลือกรู ปภาพแล้วลากมาวางที่ช่อง Slide ตามต้องการ


5.เมื่อเลือกรู ปภาพแล้วก็เลือกการนาเสนอแต่ละรู ป โดยให้โปรแกรมสุ่ มให้เอง

6.เราสามารถเพิม่ ไฟล์เพลงที่เราต้องการได้โดยกดตรงที่คาว่า Soundtrack


7.เมื่อเราได้รูปภาพและเพลงตามที่เราต้องการแล้ว กดบันทึกไฟล์ กดตรงที่ Create แล้วเลือก Video File

8.รอสักครู่ เพื่อทาการบันทึกไฟล์

9.เราก็จะได้วิดีโอสาหรับเก็บเป็นภาพความทรงจา สิ่ งดีๆที่ทาร่ วมกันหรื อจะมอบให้ คนรักก็ได้คู่มือการใช้โปรแกรม Proshow Gold