Page 1

คู่มือการใช้โปรแกรม Proshow Gold

จัดทาโดย นายกฤษณพล พรหมขุนทอง 5541120180


1.ดับเบิลคลิกเพื่อเปิ ดโปรแกรม

2.ได้โปรแกรมดังภาพ


3.เปิ ดไฟล์รูปภาพที่จะนามาทา

4.เลือกรู ปภาพแล้วลากมาวางที่ช่อง Slide ตามต้องการ


5.เมื่อเลือกรู ปภาพแล้วก็เลือกการนาเสนอแต่ละรู ป โดยให้โปรแกรมสุ่ มให้เอง

6.เราสามารถเพิม่ ไฟล์เพลงที่เราต้องการได้โดยกดตรงที่คาว่า Soundtrack


7.เมื่อเราได้รูปภาพและเพลงตามที่เราต้องการแล้ว กดบันทึกไฟล์ กดตรงที่ Create แล้วเลือก Video File

8.รอสักครู่ เพื่อทาการบันทึกไฟล์

9.เราก็จะได้วิดีโอสาหรับเก็บเป็นภาพความทรงจา สิ่ งดีๆที่ทาร่ วมกันหรื อจะมอบให้ คนรักก็ได้


คู่มือการใช้โปรแกรม Proshow Gold  

นายกฤษณพล พรหมขุนทอง รหัส 5541120180

คู่มือการใช้โปรแกรม Proshow Gold  

นายกฤษณพล พรหมขุนทอง รหัส 5541120180