Page 1

นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์ สกุล 5541120168 คณะครุ ศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คู่มือการใช้ งานโปรแกรม JAlbum 8.1.5 JAlbum เป็ นโปรแกรมใช้ ทำ Photo Gallery ที่มีลกู เล่นและ template สำหรับ Album ของคุณให้ เลือกมำกมำย โปรแกรมก็ใช้ งำนง่ำย เพียงลำกรูปทังหมดไปวำงไว้ ้ ในโปรแกรม เลือก หน้ ำตำอัลบัมจำก ้ template ที่มีหลำยแบบ และโปรแกรมจะสร้ ำงอัลบัมตั ้ งแต่ ้ หน้ ำ index จน ไปที่หน้ ำแต่ละรูป พร้ อมย่อรูปให้ เรี ยบร้ อย พร้ อมทำลิงก์ระหว่ำงหน้ ำเสร็จสรรพ โปรแกรม Jalbum 8.1.5 เป็ นโปรแกรมสร้ ำงอัลบัมรู ้ ป เว็บอัลบัมส่ ้ วนตัวให้ คณ ุ มีแกลอรี่ สว่ นตัว JAlbum โปรแกรมที่จะทำให้ คณ ุ สำมำรถมีอลั บัมภำพออนไลน์ ้ แบบง่ำยๆ และสำมำรถที่จะจัดกำรอัลบัม้ ของคุณได้ อย่ำงง่ำยดำยแต่มีประสิทธิภำพ ที่สำคัญโปรแกรมนี ้เปิ ดให้ ดำวน์โหลดใช้ งำนฟรี JAlbum 8.1.5 ไม่ใช่เพียงโปรแกรมสำหรับกำรสร้ ำงอัลบัมภำพออนไลน์ ้ แบบธรรมดำๆ เท่ำนัน้ แต่เครื่ องมือหรื อฟั งก์ชนั่ กำรใช้ งำนต่ำงๆ มีเพียงพอและน่ำใช้ งำนอย่ำงมำก ที่พิเศษคือรูปแบบ อัลบัมแบบให้ ้ เลือกใช้ กนั มำกมำย ปรับแต่งสีสนั กันได้ ตำมใจชอบ อีกทังยั ้ งคงควำมง่ำยต่อกำร ใช้ งำนโดยใช้ ฟังก์ชนั่ กำรลำกและวำงเท่ำนัน้ JAlbum 8.1.5 ช่วยคุณสร้ ำงอัลบัมออนไลน์ ้ ภำพ สไลด์บนหน้ ำเว็บ ที่ดงึ มำจำกภำพในอัลบัมของคุ ้ ณ และคุณสำมำรถส่งอัลบัมที ้ ่คณ ุ ได้ สร้ ำงขึ ้น สูโ่ ลกออนไลน์ได้ ทนั ที คุณสมบัตบิ างส่ วนของโปรแกรม รูปแบบหน้ ำจอที่งำ่ ยต่อกำรใช้ งำน ให้ เห็นลำดับขันกำรท ้ ำงำนกับอัลบัมของคุ ้ ณ คุณ สำมำรถที่จะจัดกำรภำพ เช่น กำรหมุน ปรับภำพและอื่นๆ เข้ ำกันได้ กบั หลำยระบบปฏิบตั ิกำร โปรแกรมนี ้สำมำรถทำงำนได้ ดีกบั ทุกระบบปฏิบตั กิ ำร เช่น Mac OSX, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, OS2 มันสำมำรถรองรับภำษำสำหรับกำรใช้ งำนมำกกว่ำ 32 ภำษำกันเลยทีเดียว รูปแบบ เท็มเพลตให้ เลือกใช้ งำนอย่ำงง่ำย โปรแกรมนี ้ได้ เตรี ยมเท็มเพลตสำหรับสร้ ำงอัลบัมแบบ ้ สำเร็จรูปโดยที่คณ ุ ไม่จำเป็ นต้ องมีทกั ษะกำรสร้ ำงเว็บอัลบัมแต่ ้ อย่ำงใด โปรแกรมนี ้ได้ เตรี ยมไว้ ให้ คณ ุ เรี ยบร้ อยแล้ วและเครื่ องมือในกำรจัดกำรอัลบัมอี ้ กมำกมำย


กำรสร้ ำงอัลบัมส่ ้ วนตัว ด้ วย โปรแกรม JAlbum เวอร์ ชนั่ ล่ำสุด 8.1.5 ค่ะ (นำยกบน่ำรัก) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ก่อนอื่นไป download โปรแกรมมำติดตังก่ ้ อนครับที่ jalbum.net ติดตังโปรแกรม ้ (ข้ ำมไปแล้ วกันค่ะ) สร้ ำงโปรเจคสำหรับเก็บงำน ตังชื ้ ่อตำมต้ องกำรครับ แล้ วก็เพิ่มรูปภำพของตัวเอง เป็ นไฟล์ (ได้ ทีละหลำยไฟล์) ก็ได้ หรื อ เลือกทังโฟลเดอร์ ้ ก็ได้ จำกนันก็ ้ สร้ ำงอัลบัมเลยค่ ้ ะ เชิญชมตำมสบำย หำกต้ องกำรเอำขึ ้นเว็บก็แล้ วแต่คะ่ ที่สำคัญโปรแกรมฟรี คะ่ อัพเดทตลอด

ภาพประกอบ


JAlbum (โปรแกรม ช่วยสร้ ำงเว็บอัลบัม้ เก็บรูปภำพส่วนตัว ง่ำยและสวยมำกๆ) หำก คุณเป็ นคนนึงที่ชื่นชอบในกำรถ่ำยภำพและอยำกจะเอำมำแบ่งให้ เพื่อนได้ ดบู นเว็บ ส่วนตัวของคุณแล้ วล่ะก็ โปรแกรมนี ้น่ำจะเข้ ำทำงคุณเลนะครับ เพรำะจะช่วยสร้ ำง เว็บเป็ นอัลบัมให้ ้ ได้ เปิ ดดูได้ อย่ำสวยงำม สำมำรถโหลดขึ ้นไปโชว์บนเว็บได้ อย่ำง รวดเร็วและมีรูปแบบหน้ ำจอให้ เลือกหลำกหลำย คนชอบถ่ำยภำพห้ ำมพลำดนะค่ะ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม JAlbum 8.1.5  

นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล

คู่มือการใช้งานโปรแกรม JAlbum 8.1.5  

นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล

Advertisement