Page 1

บทที่ 1 การตง้คาพนฐานของโปรแกรม ้ ้้ 1. การเขาใชงานโปรแกรมสามารถทาไดโดยการคล กท้ไอคอนดานลางน ้้ ้ ้ ้ ้ ้

2. เมอเปดโปรแกรมขน้ม้ าจะพบกบหนาจอโปรแกรมซงจะมแถบเครองมอใหเลอกใชงานมากมายดง้ ้ ้ ้้ ้ ้ ้ รู ป

• Tool Bar กลองเครองมอ ้ • Navigation Panel แผงนาทาง ้ • Content Manager สวนจดการเนอหา้ ้ ้ • Scene Manager สวนจดการกบฉาก ้ ้ • Timeline สวนกากบเวลา ้ ้ 3. เราสามารถต งคาพ้ กทไอคอน ้ นฐานโปรแกรมไดโดยการคล ้ 4. จากนนจะมหนา้ ต าง Project Setting ขนม้้าใหเราปรบแตงดงภาพ ้้ ้ ้ • Time Setting การตงคาการแสดงผลของ Time Line ซงค้ า ้้ เร่ มตนจะเป็ ้ น 30 เฟรมตอ 1 วนาท ้


• Camera Setting การตงคากลอง ถ ้้ ้ายในการบนทกวดโอขณะแสดงผลของตวการตู ้ ้ นหรอฉาก • Background Setting การปรบสพ ้หลง้ น • Video การนาเขาวดจากขางนอกโปรแกรมมาใชงา้ ้ ้ ้ น 5. อกสวนคอสวน Export (สงออก) สวนนจะเป็ ้ นการต งคาชน ้ ดของไฟลงานของเราซงสามารถแบง ้ ้้ ไดเป็้ น 3 ประเภท • Video การสงออกไฟลในรู้ปแบบของวดโอ • Image การสงออกไฟลในรู้ปแบบของรู ปภาพ • Web การสงออกไฟลในรู้ปแบบของงานท้ใชสาหรบเวบไซต ้ ้ ้้ ็

6. ชนดของไฟลว้ ดโอท้มใหเลอกหลายประเภท ้ สามารถเลอกไดตามตองการ ้ ้


7. การปรบขนาดของการแสดงผลของหนาจอวดโอตามความเหมาะสม ้ ้ ้ ู้้้ ้้

8. การสงออกท้เป็ นชนดรู ปภาพ ซงม้ใหเลอกมากมายหลายประเภท ้ ซงสามารถนาไปใชใหเหมาะกบ ้้ ้ ้ ้ งานนนๆ ้้

9. การสงออกประเภทของการใชงานบนเวบ้ ้ ไ ้ซ็ ตซงสามารถ ้ ้้ ปรบแตงคาตางๆดงรู ้ป • Video Quality ความละเอยดของไฟลวดโอ ้ • Audio Quality ความละเอยดของไฟลเส้ยง • Standard Size ขนาดมาตรฐานของหนาจอแสดงผล ซง ้้ ้ คามาตรฐานของหนาจอโดยทวไปจะอยท 800x 600 ้ ้้ ้ป(ู้้ ้จจ • Frame Rate การแสดงผลเฟรมตอวน้้าท บนต งอยท 15 เฟรม ตอ 1 วนาท) ้ บทที่ 2 Import Sound & Object


1. ในการ Import Sound สามารถทาไดโดยการคลกท้ปม 2. จากนนจะมหนาตาง Import Sound้ใหเราไดเลอกชน ดของไฟลเสยงท้ เราตองการแทรกเขามาในใช ้ ้้ งาน ้้ ้ • Sound FX1 คอ เสยงเอฟเฟ็ ค

้้

• Sound FX2 คอ เสยงเอฟเฟ็ ค • Background Music คอ เสยงเพลงพนหลง ้้ ้

3. โดยไฟลเสยงทโปรแกรมนรองรบมอยู้้ 2 นามสกล ไดแกไฟลนามสกล.wav และ .mp3 ้

4. การแทรกสออ ้ นเชนไฟลรปภาพตางๆสามารถทาไดโดยการคลกทปม 5. เม้อคลกแลวจะมหนาตาง้Import ู้้ Media ใหเราไดเล ้้อกดงน • Props คอ้วตถยอยท้สามารถนามาใชงานได ้

(Import Media)

้้

• Image Layer คอ ้ ้เป็้นเลเยอร ้ ้ ้ รู ป้ภาพท • Background คอ ภาพพ นหลง ้ ้

6. และเมอตองการแทรกเสยงใหกบตวละครของเราก็สามารถทาไดโดยการคลกท้ปมAdd Voice ้

้ ้ ้

้ ้

้้


7. จากนนจะมเมนู ้้ ใหเลอกวาตองการแทรกเสยงแบบใน ้ ้


• Record Voice การบนทกเสยงดวยไมโครโฟน • Text to Speech ใหโปรแกรมอานตามคาพดท้เราไดพมพลงไป (ใชไดเฉพาะภาษาองกฤษ ้้ ้ ้ เทานน) • Wave File การนาเขาไฟลท้บนทกไวแลว • CrazyTalk Scipt นาเขาจากไฟลของโปรแกรมท้มให ้บทที่ 3 การ Export้ & Format ้ Setting ้

้้

1. ในการ Export หรอสงออกนนเราสามารถทาไดโดยการคลกท้แถบ Export บน Navigation Bar ้

้ ู้้

้ ้

้ ้

้ ้ 2. จากนนจะ้มรู้ปแบบไฟลท้เราจะสงออกใหเลอกวาตองการท จะใหออกมาในรู ปแบบใด 3. ชนด Video

้ ้ ้ ้้ ้ ้ ้

้้ ้ 4. ก็จะมไฟลวดโอแตละนามสกลใหเราไดเลอก ้

้ ้

5. จากนนใหเลอก Export

6. โปรแกรมจะทาการแปลงไฟลของเราใหเป็ นนามสกลตามท้ไดเลอกไวในขอท้4

7. ชนด Image หรอรู ปภาพ


8. ก็จะมไฟลรปภาพใหเราเลอกหลายนามสกล ซงสามารถเลอกไดตามความตองการ

้ ู้้

้้


้้ ้ ท กเป็ นไฟลนามสก ้ ลตามท้เราไดเลอกไวในตอนแรก ้ ้ 9. จากนนโปรแกรมจะใหเราบน้

10. นอกจากนนเรายงสามารถบนทกรู ้้ ้ ้ ปภาพใหเป็ นภาพพ นหลงแบบโปรงใสไดดว้ ้ ้ ยโดยการเลอก Transparent

11. การสงออกในรู ปแบบของไฟลท้เหมาะสาหรบการใชงานประเภทเวบไซต ้ ้ ้้ ็


12. ซงเม้อเราบนทกโปรแกรมจะใหเราบนทกเป็ นไฟลนามสกล.flv ( Flash Video ) เพยงอยางเดยว ้ ้ ้

้้ ้ ้้ ้ ้ ้ ้ ้้ ้ ้้ บทที่ 4 Scene & Background

้ ้ ้

ในการใชงานฉากและพนหลงนนเราสามารถใชงานไดโดยการนาฉากทโปรแกรมมไวใหมาใชงาน ไดเลย แคเพยงลากเอามาวางทหนาจอ โดยมขนตอนดงน ้้ ้ ้ ้ 1. ใหเราเลอกทแถบ Scene บน Navigation Panel

้้

้ 2. จากนนจะมเมนู ยอยใหเราไดเลอกอก 4 หมวด

้ ท้โู้ ปรแกรมมให ้้ ้้ 3. หมว Scene อ หมวดท้ เป็ น ไฟล เ ่ ก้ ยวกบฉากตางๆ ซงเราสามารถนามาใชงาน ด ค ท ้ ้ ้ ้ ้ ้ ้ ้ ไดเลย

4. ในสวนของ Content Manager คอสวนท้แสดงขอมลของไฟลยอยในแตละหมวด ซงในหมวดของ Scene ก็จะมฉากใหเลอกมากมาย


5. ซงเราสามารถนาเมาสไปเลอกฉากทตองการแลวลากวางทหนาจอแสดงผลไดเลยทนท

้้

้ ้


6. เม้อนาฉากมาใชงานหนาจอแสดงผลก็ จะแสดงฉากตามท้เราไดเลอกไวออกมาแสดง ้ ้ ้ ้ ้

7. หมวด Image Layer คอการเลอกใชงานเลเยอรรู ปภาพ ซงจะเป็ ้ ้้ นรู ปภาพท้โปรงใส การใชงานจะใช ้ หลกการเดยวกนกบการใชงานScene ้ ้ ้ ้


8. ก็จะมเลเยอรใหเราไดเลอกใชงานกน้ ้ ้ ้ ม้ากมา้ ้ ย

้้ ้ ้ ้

9. หมวด Props เป็ นหมวดท้เก็บไฟลรปภาพยอยใหเราเลอกใชงานกน้ ้ ู้้ ้ ้ ้

10. ซงจะแบงเป็ นหมวดๆ ใหเราไดใชงานกน ้้ ้ ้ ้ ้ซงเราสามารถดงมาใชงานไดเลย ้้ ้ ้ 11. หมวด Background เป็ นหมวดท้เก็บพนหลงของแตละฉากไว

12. มพนหลงใหใชงานมากมายเราสามารถนามาใชงานไดโดยการเลอกแลวลากวางท้หนาจอ


้ ้

้้

้้

้ ู้้ ้ ้

้้

้้

้ ้

บทที่ 5 การใชงาน Actor 1. การใชงาน Actor หรอตวละครนน เราสามารถใชงานไดโดยการเลอกท้แถบ Actor บน Navigation Bar

2. จากนนจะมหมวดใหเราเลอกอก ซงหมวดแรกจะเป็ นหมวด Character หรอตวละคร

3. ซงจะเป็ นขอมลไฟลตวละครทโปรแกรมมใหเราเลอกใชงานกนหลายชนด


4. เราสามารถนามาใชงานไดโดยการเลอกตวละครนนๆแลวนามาวางไวบนหนาจอแสดงผล

้้ ้ ้


5. หมวด Head จะเป็ นหมวดทเก็บสวนหวของตวละครท้ ้ ้ โปรแกรมมใหใชงานกน ้ ้

6. ซงม้ ใหเราไดเลอกใชงานกนหลายประเภท ้ ้ ้ ้

7. เราสามารถใชเรยกใชงานไดโดยการคล กเลอกท้รู ปภาพแลวลากเอามาวางท้ ้ ้ ้ ้ ้ตวละครทมอย้ ู้นน จาก้้้ ้ หวของตวละครตวนนๆก็จะเปลยนไป ้ ้้


้้บขอมลท ้ ้็เปู า) 8. หมวด Body หมวดนจะเก็ นสวนตว้( ต้งแตสวนคอจนถงเท้

9. ซงะแบงเป็ จ้ นประเภทใหเราไดเลอกใช ้ ้

้ ้ ้ตวละครท้้มอยเด ้ม ู้้ 10. โดยการเลอกท้ชดของตวละครและนามาวางท้


11. จากนนตวละครของเราก็จะเปล้ยนชดไปเป็ นชดทเราไดเลอกไว

บทที่ 6 การใช้ งาน Animation & Motion

ในบทนจะเป็ นการใชงานตวละครใหสามารถเคล้อนทและเคลอนไหวไดซงมขนตอนดงน


1. ใหเลอกทแถบ Animation บน Navigation Bar

2. จากนนจะมหมวดใหเลอกอก 4 หมวด 3. ในหมวด Motion จะเป็ นหมวดท้เก็บการแสดงทาทางอารมณของตวละครซงจะแบงเป็ นประเภท มากมายใหเราไดเลอกใชงานกน 4. มประเภทใหเราไดเลอกใชงานมากมาย


5. จากนนใหเราเลอก ทาทางของตวละครแลวนาไปวางท้ตวละครทมอยบนหนาจอ

6. และเม้อนาทาทางมาวางทตวละครนนแลว ตวละครจะทาการแสดงทาทางตามท้เราไดเลอกไว

้ ้ ว้ ้ ้ ในการควบคม้ระยะเวลาในการแสดงผลของต ละครจะขนอยกบ

้ หรอเสนกากบเวลา ้ Timeline เรา

สามารถเรยกใชงาน Timeline ไดโดยการคลกท้ปมShowTimeline 7. จากนนจะมหนาตาง Timeline แสดงขนมาใหเราไดปรบแตง โดยใหเราเปดใชงานในหมวด Transform และ Body Motion ซงเป็ นการจดการกบตวละครขนพ นฐานกอน


8. จากนนใหคล ้้ ้ กท้ปม้Puppet Editor คอ จะเป็ นการจดการกบทาทางของตวละคร ้ ้ ้

9. จากนนจะมหนา้ ต างแสดงขน้มาใหเราไดเลอกดงน ้้ ้ ้ ้ • Move การเคล้ ้ ้้อนท • Idle เพกเฉย • Talk พดคู้้้ย • Mood การแสดงอารม

10. เราสามารถดูตวอยางการเคล อนไหวของตวละครไดโดยการคล กท้ปม ้ ้ ้ ้ ้้ 11. หรอถาตองการบนทกใหตวละครนน นแบบ ้ ้ ้ ้ ้ ้้แ สดงผลเลยก็ใหเราเลอกเป็ ้ 12. จากนน้้ก ดท้้ปม้ Spacebar ท้แปนพมพ้ตวละครก็จะทาตามทาทางท้ เราไดเลอ กไว ้


13. จากนนเ้ ้ ม ้อเรมบ ้้ น้ทกโปรแกรมจะแสดงเวลาในการแสดงผลเป็ น้วนาทใหเราดู ้ และเมอตองการ ้ หยดการบนทกก็ ปมSpacebar ท้แปนพมพอ้ ้้ ้ ใหเรากดท้ ้ ้้ ก 1 ้ครงเพ ้ อหยด้้

14. จากนน้้จ ะสงเกตเห็ (แสดงสแดง) จะเคลอนทไปตามจานวนเฟรม ค ดจากการต้งคา ้ นเสนแสดงเวลา ้ ้ (คาเดมจะเป็ น 30 เฟรม ตอ 1 วนาท) 7 วนาท ้ เพราเฉพาะฉะนน้ถา้210 ้ ้ เฟรมก็จะใชเวลาประมาณ ้ ในการแสดงการเคล้อนไหวของตวละค ้

15. เราสามารถเล้อนเสนแสดงเวลาไดดงรู ้ ้ ้ป

16. จากนน้ใ้ หเราคล ้ กท้เครองหมาย + เพ้ อเพ ้ มKeyFrame้ใหกบ ้ Timeline


7. จากนนใหยายตวละครจากตาแหนงเดมไปวางไวท้ตาแหนงใหม

18. แลวจากนนใหคลกท้ปม

Play เพอแสดงผลการเคล้อไหวของตวละคร


บทที่ 7 การใชงาน Special Effect ในโปรแกรมนมเอฟเฟ็ คพเศษใหเราไดเรยกใชงานกนมากมายโดยมขนตอนดงน 1. ไปทแถบ Special FX บน Navigation Bar 2. จากนนจะมหมวดใหเราไดเลอก 3 หมวด 3. ในหมวด Object จะเป็ นหมวดท้เก็บวตถทเป็ นรู ปภาพเคลอนไหวตางๆไวใหเราไดใชงานกน 4. ซงใชหลกการเลอก ลาก วาง เหมอนเดม

5. การใชงาน Object ใหเราเลอกวตถทเราตองการนามาใชงาน จากนนใหลากนามาวางไวทตาแหนงท ้ เราตองการใหแสดงผลดงรู ป


6. ในหมวด Text หรอกลองขอความ มใหเราไดเลอกใชงานกนใน ้ หมวดนจะเก็ ้้บกลองขอความท้ ้ ้ ้ ้ ้ ลกษณะตางๆมากมาย ้

7. ซงก้ ารใชงานสามารถทาไดโดยการเลอกท้ กลองขอความแลวลากเอามาวางไวท้ ้ ้ ้ ้ ้ ้ หนาจอแสดงผล ้

8. หมวด Sound หรอเสยง หมวดนจะเก็ ้้บเสยงท้เป็ นเสยง Effect หรอเสยงตางๆทโปรแกรมมให

9. เราสามารถนาไฟลเสยงท้ เสยงแลวลากนามาวางท้ ตว ้ ้ โปรแกรมมไวมาใชงานไดโดยการเลอกท้ ้ ้ ้ ้ ้ ละครหรอวตถ ้ นนๆ ้้ดงรู้ป นาย มนูญ เรื อนแกว 05 5541120192


CrazyTalk Animator PRO  
CrazyTalk Animator PRO  

นาย มนูญ เรือนแก้ว 5541120192 05

Advertisement