__MAIN_TEXT__

Page 1

Núm.134 Novembre 2011 gener 2012

Servei d’INFORMACIÓ COL·LEGIAL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA

22 5

El COMB presenta les propostes del Fòrum de la Professió per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic

El 2012, any del Doctor Antoni Pujadas i Mayans

20

Debat sobre cooperació en zones de conflicte en l’acte de lliurament de les beques bada

Miquel Vilardell, president del COMB, i Jaume Padrós, vicepresident primer de la institució col·legial i coordinador del Fòrum de la Professió Mèdica, van donar a conèixer, en un acte institucional i en una

El Col.legi de Metges de Barcelona demana un pacte d’Estat per a la sanitat

26

Inaguració al COMB de l’exposició “Dr. Pere Mata: metge, polític, escriptor, filòsof”

roda de premsa posterior, el document “Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic”, que recull les conclusions dels diferents grups de treball del Fòrum de la Professió Mèdica.

13

El Col·legi de Metges de Barcelona ha reclamat, en diverses declaracions als mitjans de comunicació, un pacte d’Estat entre totes les forces polítiques, els agents socials, els professionals i els ciutadans, amb la finalitat de preservar el sistema sanitari públic i promoure aquells canvis que facin viable la seva sostenibilitat.

16

Premis a l’excel·lència professional 2011 per a quaranta-dos metges i quatre equips assistencials

28

“Diario médico” premia el projecte healthequity com una de les millors idees de l’any EDITA: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Passeig de la Bonanova 47, 1a planta, 08017 Barcelona; Telèfon 935678888 - Fax 935678899 - email col.metges@comb.cat

01_28 SIC 134.indd 1

24/02/12 17:33


informació col·legial

2

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 2

24/02/12 17:34


informació col·legial

opinió i anàlisi

Fòrum de la Professió Mèdica Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona

El Col·legi de Metges de Barcelona, al Fòrum de la Professió Mèdica, dóna les respostes que ha redactat un grup de 300 professionals per ajudar a la continuïtat i a l’excel·lència del nostre sistema. Cal que tots, utilitzant les tecnologies de la informació que el COMB posa a l’abast de tothom, opinem i aportem solucions, ja que l’única manera de sortir d’aquesta crisi és treballant tots junts

D

es de fa un any, la crisi econòmica colpeja intensament el sector sanitari. Els professionals n’estan patint els efectes, però la seva responsabilitat fa que els efectes sobre la qualitat de l’atenció sanitària siguin més petits del que en un principi podíem pensar, tot i que hagi estat a base de molts esforços i sofriments dels professionals i dels treballadors sanitaris. En el moment actual es diu que ja no es produiran més canvis conjunturals i que es començarà a parlar més de canvis estructurals. Pensem que aquests s’han de produir amb la participació activa de tots els professionals i aquí rau la necessitat de recuperar la confiança entre tots els agents sanitaris, fonamentalment entre els gestors que han executat les mesures i que, a causa d’això, en alguns moments s’han hagut d’enfrontar amb els professionals i els treballadors. Recuperar la confiança és fonamental, tot marcant camins per a la sortida de la crisi, és a dir, donant esperances per a un futur millor.

si que poden afectar la salut dels professionals i les relacions entre els diferents agents del sistema. Tot això és necessari per continuar mantenint el sistema sanitari públic d’excel·lència. Les reformes estructurals són necessàries si no volem que s’hagin de tornar a aplicar mesures conjunturals, que tan mal han fet i poden fer. El Col·legi de Metges de Barcelona, al Fòrum de la Professió Mèdica, dóna les respostes que ha redactat un grup de 300 professionals per ajudar a la continuïtat i a l’excel·lència del nostre sistema. Cal que tots, utilitzant les tecnologies de la informació que el COMB posa a l’abast de tothom, opinem i aportem solucions, ja que l’única manera de sortir d’aquesta crisi és treballant tots junts.

És el moment de desplegar el pla estratègic de salut, que cal que s’expliqui molt bé a tothom i que es faci amb la participació activa dels professionals. Tota crisi comporta pèrdua de tranquil·litat i moltes vegades condiciona alteracions psíquiques i socials a les persones al lloc de treball i al seu entorn, que és evident que són més o menys importants depenent de com s’hagin executat els canvis i la forma com s’hagin viscut. Cal analitzar tots els efectes de la criServei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 3

3

24/02/12 17:34


informació col·legial

Servei d’INFORMACIÓ Núm. 134 COL·LEGIAL Novembre 2011-Gener 2012

sumari informació col·legial

3

Declaracions de la Junta de Govern del COMB sobre les propostes per afrontar la crisi

13

Lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional 2011 a quaranta-dos metges i quatre equips assistencials

16

Taula rodona sobre “Cooperació en zones de conflicte” en l’acte de lliurament de les beques “Dr. José Luis Bada” 2011 Antoni Pujadas i Mayans, un pioner de la psiquiatria espanyola

20 22 25

Onze empreses innovadores presenten els seus projectes davant d’inversors

Inauguració de l’exposició sobre el doctor Pere Mata Actualitat professional

27

26

37 39

Els aspectes ètics i medicolegals de les contencions a les residències geriàtriques

Conveni per constituir l’Observatori sobre Salut, Autonomia, Competència i Drets Humans

Mirades d’Anantapur

40

Delegacions i Seccions Col·legials En record de...

47

Novetats legislatives sanitàries Consultori Terminològic Petits anuncis

55

49

41

48

Museu d’Història de la Medicina de Catalunya informació grup MED

Consell Miquel Vilardell, Jaume Padrós, editorial Ricard Gutiérrez, Maria Pilar Arrizabalaga, Lurdes Alonso, Jaume Sellarès Coordinador Jordi Pons del SIC Redacció Aitor Mora

Editorial informació grup MED

Fotografia Isabel Calaf i arxiu Disseny Pilar Villuendas i gràfic Josep Ramon Gómez Dipòsit legal B. 14.998-88

29

Com desenvolupar una idea a Internet La reforma de les pensions

31

61

30

33 34

L’actual crisi econòmica i els efectes sobre el crèdit en el sector privat Tractament de la Informació i de la Protecció de Dades

Correcció Esther Roig

La llibreria recomana..

34

Islàndia: Un paradís natural a la “terra del gel” en els últims confins d’Europa El nou entorn financer: més formació, compromís i servei

4

5

Fòrum de la Professió Mèdica

Edita COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA Passeig de la Bonanova, 47, 1a. planta. 08017 Barcelona Tel. 935 678 888. Fax 935 678 899 e-mail col.metges@comb.cat publicacions@comb.cat http://www.comb.cat Junta de President Govern Miquel Vilardell i Tarrés Vicepresident primer Jaume Padrós i Selma Vicepresident segon Ricard Gutiérrez i Martí Secretària Maria Pilar Arrizabalaga Clemente Vicesecretària Lurdes Alonso Vallés Tresorer-Comptador Jaume Sellarès i Sallas Vocal 1r Jaume Roigé i Solé Vocal 2a Roser Garcia Guasch Vocal 3r Ramon Torné i Escasany Vocal 4t Gustavo Andrés Tolchinsky Wiesen Vocal 5è Mireia Sans Corrales Vocal 6è Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon Vocal 7è Adriana Bataller i Bassols Vocal 8è Ramon Pujol i Farriols Vocal 9è Elvira Bisbe Vives Vocals Suplents a Càrrecs Nominals Joaquim Camps Domènech Josep Maria Benet i Martí Vocals Suplents a Vocalies Enric Roche i Rebollo Àngels López i Pol Maria Montserrat Gaya i Catasús

Opinió i anàlisi

35

36

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 4

24/02/12 17:34


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Un fòrum professional a favor del sistema sanitari

1

L

’aplicació de les retallades pressupostàries no ha possibilitat fins fa ben poc el plantejament de com afrontar amb serenitat molts dels reptes que el nostre sistema sanitari té pendents d’abordar des molt abans de la crisi econòmica. Amb l’escenari actual, aquest és un bon moment per escometre els canvis imprescindibles per no situar la sanitat en un atzucac, i que poden suposar grans oportunitats. Amb aquesta finalitat, el COMB ha convocat un fòrum professional per donar veu als professionals i reivindicar el paper de lideratge d’aquests en la presa de decisions sobre la qualitat assistencial i l’organització del sistema sanitari i fer-ne possible la sostenibilitat. Les primeres conclusions s’han concretat en el document “Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic” i van dirigides a tots els agents implicats, inclosos els mateixos professionals i la població. Els grans eixos, condicionats per un entorn d’envelliment de la població amb pluripatologia, de cronificació de la malaltia, de necessitat d’innovació constant i incorporació de noves tecnologies sanitàries, també incideixen en el fet que serà molt difícil disminuir els recursos que es destinen en l’actualitat sense que se’n ressentin els signes d’identitat del sistema sanitari i sense

2

Els metges volem assumir la nostra quota de responsabilitat per fer viable un futur esperançador. Reclamem, per tant, les condicions que ho facin possible

una redistribució racional dels recursos que prioritzi el màxim benefici al menor cost possible. Aquests eixos es concreten a través de: 1. Una gestió més eficient dels recursos en l’equip assistencial; 2. Trobar fórmules per millorar la motivació i promoure el professionalisme; 3. La incentivació de l’avaluació cost-efectivitat en la pràctica clínica; 4. Subratllar la formació mèdica, com a eix de la qualitat del sistema sanitari; 5. Continuar promovent la investigació i la innovació, com a pilars bàsics presents i futurs del sistema; 6. La millora de la coordinació entre nivells assistencials; 7. La introducció decidida de noves formes d’organització del sistema; 8. Concreció de les prestacions sanitàries d’acord amb el cost-efectivitat; 9. Redefinir la coparticipació del ciutadà en el manteniment del sistema i, 10. Reivindicar un gran Pacte d’Estat per la sanitat, per situar-la en l’eix de prioritats compartides entre totes les forces polítiques, agents socials i professionals i continuar situant el sistema com a instrument cohesionador social basat en la confiança.

Ara més que mai es fa necessari escometre aquests canvis si volem mantenir l’equitat, l’universalitat i l’excel·lència del nostre sistema sanitari. I també que es plantegi obertament el problema del seu finançament per poder-ne assegurar la pervivència, ja sigui per la correcció de la injustícia fiscal que pateix Catalunya, ja sigui per l’augment de la via impositiva directa, ja sigui per la introducció de taxes per l’ús d’alguns serveis, sempre d’acord amb el nivell de renda individual. Els metges volem assumir la nostra quota de responsabilitat per fer viable un futur esperançador. Reclamem, per tant, les condicions que ho facin possible. Jaume Padrós Selma, vicepresident COMB. Coordinador del Fòrum de la Professió Mèdica 1. Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, en la presentació del Fòrum de la Professió Mèdica. 2. Dolors Quera, geriatra i presidenta de la Secció Col·legial de Metges de l’Àmbit Sociosanitari; Lurdes Alonso, metge de família i vicesecretària del COMB; Jaume Padrós; Elvira Bisbe, anestesiòloga i vocal del COMB, i Lluís Albaigès, psiquiatre i president de la Secció Col·legial de Metges Psiquiatres, durant la celebració del Fòrum.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 5

5

24/02/12 17:34


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

1 1. Document de Propostes del Fòrum. 2. Sala d’actes del COMB durant la celebració del Fòrum.

2

Síntesi de les propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic

E

l treball que ha elaborat el Fòrum de la Professió Mèdica està realitzat pels metges que presten serveis assistencials al sistema sanitari finançat públicament. És a dir, per metges i metgesses que treballen en la pràctica clínica. Des d’aquesta perspectiva pretén, com podreu comprovar a l’enllaç al web del COMB (http://forumprofessiomedica.comb.cat) amb els documents dels 26 grups de treball, aportar diferents experiències sobre el terreny del que es pot fer per racionalitzar la despesa i utilitzar millor els recursos de què disposem. En aquest document tractarem de fer una síntesi dels temes que creiem que són més rellevants i que apareixen a la majoria dels documents aportats pels grups de treball. Hem treballat per identificar quins són els problemes més importants, fugint de l’anècdota i tractant d’aportar possibles solucions. En aquesta anàlisi, al llarg del document, hem ordenat els temes d’acord amb qui recau la major responsabilitat de proposar solucions, tot i que com podreu comprovar els problemes i les propostes de solucions no són exclusives de cap grup professional i afecten els metges, els gestors, els responsables polítics i els ciutadans. 6

En qualsevol cas, els metges, amb més o menys responsabilitats, volem participar i comprometre’ns en la cerca de solucions, entenent que estem en un entorn canviant i que caldrà flexibilitat per poder avançar. En un entorn d’envelliment de la població amb pluripatologia, de cronificació de la malaltia, de necessitat d’innovació constant i incorporació de noves tecnologies sanitàries, serà molt difícil disminuir els recursos que es destinen a sanitat. En aquest context entenem que caldrà redistribuir els recursos i prioritzar allà on veiem que podem aportar el màxim benefici al menor cost possible. Per fer-ho caldrà un esforç per part de tots i trencar els compartiments estancs de l’organització del nostre sistema sanitari. En aquest marc, els diferents grups han treballat en:

1- Gestió eficient dels recursos en l’equip assistencial Es basa en la gestió clínica i la millora de la informació, de manera que permeti conèixer als metges el nivell de despesa de la seva activitat perquè puguin actuar amb criteris de cost-eficiència. Revisar algunes prestacions sanitàries en funció de l’evidència cientí-

fica disponible i el millor cost-efectivitat. La redefinició dels rols dels components de l’equip assistencial, metges, infermeres i personal no sanitari, ajustant les activitats a les competències dels diferents professionals i establint mecanismes explícits de delegació d’activitats dintre de cada equip assistencial. Als diferents nivells assistencials, potenciar l’atenció domiciliària. Un aspecte fonamental és el maneig del pacient crònic i la coordinació als diferents nivells assistencials, amb especial incidència en la despesa diagnòstica i de tractament. És important que, en funció de la patologia i del pronòstic del pacient, el sistema sanitari incentivi el nivell assistencial on cal que sigui atès mitjançant un nou sistema de pagament que permeti a les organitzacions i als professionals col·laborar i ser més eficients.

2- Com millorar la motivació i promoure el professionalisme Incentivar el professionalisme, és a dir, el compromís amb el pacient i amb l’organització, l’autonomia professional, l’excel·lència, el lideratge, la flexibilitat i adaptació a les necessitats socials i la capacitat de gestió.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 6

24/02/12 17:34


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

1

 Fomentar l’autonomia de gestió per arribar als màxims nivells d’autogestió quan les condicions de l’equip i l’organització ho permetin en els diferents àmbits assistencials. Promoure canvis en el sistema de retribució dels metges en relació amb els seus resultats quantitatius i qualitatius. No retribuir per qui s’és, sinó pel que es fa i els resultats. Facilitar la capacitat resolutiva dels metges i retribuir en conseqüència. És imprescindible millorar els sistemes d’informació. Facilitar la presència de professionals reconeguts als òrgans de govern de les empreses sanitàries.

2

Hem treballat per identificar quins són els problemes més importants, fugint de l’anècdota i tractant d’aportar possibles solucions

3- L’avaluació cost-efectivitat en la pràctica clínica És necessari elaborar guies de pràctica clínica basades en l’evidència i cost-efectivitat i arribar a acords entre nivells assistencials per grups de pacients i patologies. Cal desenvolupar i instaurar comissions d’avaluació de resultats clínics que siguin independents. Cal promoure agències d’avaluació tècniques i de caràcter independent i vinculant amb especial incidència en l’àmbit del medicament i de les noves tecnologies que vetllin per criteris d’efectivitat, utilitat i oportunitat.

 Cal incorporar a la formació especialitzada i continuada elements de gestió clínica i utilització eficient dels recursos amb criteris ètics. També és necessari fomentar l’esperit innovador i de “retre comptes”. Els responsables de formació dels centres han de participar activament en la direcció del centre i han de ser avaluats pels seus resultats. Cal augmentar el reconeixement del valor del formador i recompensar l’esforç d’acord amb els resultats. Cal redefinir la formació especialitzada amb la incorporació de la troncalitat, un nou sistema d’organització dels residents als centres i que ampliï l’accés formatiu del resident fora del seu centre. La planificació formativa cal realitzar-la en l’àmbit de la unitat docent que agrupa diferents centres i de nivells assistencials. Cal incorporar noves tecnologies docents que permetin una ampliació d’horitzons formatius.

4- Formació mèdica, eix de la qualitat del sistema sanitari És imprescindible planificar les necessitats d’especialistes a formar en el sistema públic de salut en funció de les necessitats de salut de la població.

5- Recerca i innovació, present i futur No es pot deixar d’impulsar la recerca i la innovació en temps de crisi econòmica, però aquesta ens obliga a ser més objectius, explícits, eficients i compromesos èticament en la utilització dels recursos disponibles.

 Cal establir objectius de recerca i innovació del sistema sanitari, en els quals prioritzar els possibles projectes a partir de les necessitats de salut dels ciutadans i pacients i a la possible contribució complementària del finançament privat. Cal crear o potenciar les xarxes de recerca i d’innovació biomèdica que permetin la canalització de les millors propostes, la suma d’esforços i la participació integrada de centres i professionals. Cal prioritzar la recerca sobre l’eficàcia, efectivitat i cost-efectivitat tant dels fàrmacs com dels altres procediments terapèutics o diagnòstics i alhora promoure la incorporació d’aquelles innovacions que hagin demostrat el seu valor afegit. Cal que existeixi una avaluació continuada de les activitats de recerca i innovació que tingui en compte els resultats assolits i les noves necessitats o oportunitats.

6- Coordinació entre nivells assistencials Les TIC han de facilitar l’accés a la lliure elecció del pacient tant del metge de família com de l’especialista. Un dels temes de més consens entre els diferents grups de treball és la necessitat de millorar la coordinació entre els professionals i entre les organitzacions. És imprescindible compartir un sistema compatible d’informació en tot el sistema sanitari que incorpori la història clínica única i la carpeta de salut del pacient. En el cas de pacients amb multimorbilitat cal abordar de manera de-

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 7

7

24/02/12 17:35


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

3

cidida i conjunta els diferents dispositius assistencials i socials. En pacients terminals cal la integració de tots els equips a fi i efecte d’optimitzar els ingressos als hospitals i millorar la resposta efectiva en el domicili. En el cas concret del procés terapèutic del pacient crònic, cal continuar insistint en la coordinació de tots els actors per promoure la seguretat clínica i evitar medicació innecessària.

7- Noves formes d’organització del sistema Incorporem les idees relacionades amb l’organització territorial dels centres sanitaris que permeti un circuit per malalt amb accés, en temps real, a la informació clínica i econòmica del pacient. En concret, en el cas de proves complementàries, aquest esforç repercutirà en la millor gestió dels recursos. Cal canviar el sistema de pagament dels centres per fomentar-ne la coordinació i l’avaluació de resultats. Sistemes com el pagament per càpita (base poblacional) i la responsabilitat econòmica en la compra de serveis a l’atenció primària han de servir per clarificar les responsabilitats dels centres i dels professionals. 8- Concretar les prestacions sanitàries d’acord amb el cost-efectivitat És fonamental definir públicament una cartera de serveis que permeti que els ciutadans/pacients es moguin pel sistema coneixent quin són els seus drets i els seus deures. Amb unes regles del joc prèviament defi8

Els metges volem participar i comprometre’ns en la cerca de solucions, entenent que estem en un entorn canviant i que caldrà flexibilitat per poder avançar nides, que prevegin que els recursos són limitats, és imprescindible que els professionals recolzats per sistemes d’avaluació independents puguin decidir quines prestacions són cost-efectives i quines no. Pel que fa a la incorporació de noves tecnologies, innovacions clíniques, etc., és necessari establir mecanismes independents d’avaluació amb els quals es pugui mesurar la seva eficiència tenint en compte tot el procés assistencial. És necessari reordenar l’activitat d’alta complexitat, tecnificació i alt cost d’acord amb criteris territorials, d’excel·lència i d’eficiència. Els professionals dels diferents centres hauran de posar-se d’acord a coordinarse i planificar els recursos pensant en la xarxa territorial i no en el seu centre en concret.

9- La participació del ciutadà Qualsevol canvi ha de comptar amb la participació del ciutadà i dels pacients de manera que tots puguem participar en la definició de drets i deures. Cal fomentar mesures per tal que el ciutadà, amb informació, tingui un paper a l’hora de gestionar la seva

4

malaltia i el manteniment de la salut, i la decisió sobre la seva coresponsabilització. En l’activitat de la prevenció cal avaluar quins programes, exploracions, fàrmacs i activitats són prescindibles segons la millor evidència científica i l’anàlisi cost-benefici.

10- Pacte d’Estat per a la sanitat. La política sanitària com a prioritat de les polítiques públiques És necessari que, igual que es va fer en els pactes de Toledo per garantir el sistema de pensions, es produeixi un gran pacte entre totes les forces polítiques, els agents socials, els professionals i els ciutadans, amb la finalitat de preservar els principis del nostre sistema sanitari i promoure aquells canvis que facin viable la seva sostenibilitat. Cal evitar utilitzar de forma partidista els problemes actuals del sistema sanitari. El sistema sanitari ha estat un del eixos vertebradors del nostre model social i de cohesió i, si se’l sotmet a pressions alienes a l’interès general, es pot fer perdre la confiança dels ciutadans i dels seus professionals.

1. Miquel Vilardell, en l’acte de cloenda del Fòrum. 2. Sala d’actes del COMB, en una de les sessions del Fòrum. 3. Elvira Bisbe, anestesiòloga i vocal del COMB, en l’exposició de les conclusions de l’àmbit hospitalari del Fòrum. 4. Antònia Sans, nefròloga i presidenta de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya; Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, i Xavier Bonfill, director del Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública i del Centre Cochrane Iberoamericà. Hospital de Sant Pau, en l’exposició dels grups de treball.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 8

24/02/12 17:35


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

El COMB presenta les propostes dels metges sobre el sistema sanitari públic

Miquel Vilardell, president del COMB, i Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB i coordinador del Fòrum de la Professió Mèdica, van donar a conèixer, en roda de premsa, les conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica amb les propostes dels metges de Barcelona sobre el sistema sanitari públic. El document “Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic”, que recull les conclusions dels diferents grups de treball del Fòrum de la Professió Médica, s’ha fet arribar al president de la Generalitat, Artur Mas, i al conseller de Salut, Boi Ruiz. Vegeu a la Revista de Premsa més informació sobre la presentació del document del Fòrum de la Professió als mitjans de comunicació. Miquel Vilardell, president del COMB, i Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, en la presentació, en roda de premsa, de les propostes del Fòrum de la Professió Mèdica.

El

Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va donar a conèixer, en roda de premsa, el document final del Fòrum de la Professió Mèdica amb les propostes dels metges de Barcelona sobre el sistema sanitari públic. Miquel Vilardell i Jaume Padrós van presentar el document “Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic” als mitjans de comunicació. El COMB va convocar, el juliol de 2011, un Fòrum de la Professió Mèdica amb l’objectiu de donar veu als professionals i reivindicar el paper de lideratge d’aquests en la presa de decisions sobre la qualitat assistencial i l’organització del sistema sanitari. El Fòrum de la Professió del COMB s’ha desenvolupat amb la participació directa dels metges i s’ha estructurat en sis àmbits de debat: Hospitals; Atenció Primària; Atenció Sociosanitària; Salut Mental; Docència i Formació, i Recerca i Innovació. El Fòrum de la Professió Mèdica ha comptat amb la participació de més de tres-cents metges i metgesses de diferents perfils professionals, assistencials i d’especialitat. Vint-i-sis grups de treball, organitzats en funció de la temàtica a tractar, han debatut per Internet i presencialment per aportar propostes per mantenir o millorar els resultats assistencials del sistema sanitari públic davant l’actual crisi pressupostària. Per Miquel Vilardell, “els resultats del Fòrum de la Professió reflecteixen clarament que els metges volem participar a fer que el sistema sanitari sigui més efi-

cient. Aquest document pot contribuir a millorar el present i a proporcionar algunes de les claus de futur”. Durant l’acte de presentació, Vilardell va demanar “un gran pacte d’Estat per mantenir el Sistema Nacional de Salut, similar al que es va fer amb les pensions amb el Pacte de Toledo, i que es defineixi una cartera única de serveis”. El president del COMB va explicar, així mateix, que el document del Fòrum de la Professió proposa la constitució “d’una agència d’avaluació independent que s’encarregui de descriure guies de pràctica clínica universals, no esbiaixades pels interessos de la indústria, per protocolitzar l’actuació mèdica adequada per a cada malaltia”. En referir-se a les retribucions dels metges, Vilardell va assenyalar que “és necessari un sistema retributiu més just i més ben retribuït en el qual es valori el què es fa i els resultats que s’obtenen”. Per Jaume Padrós, “només a partir del lideratge de la professió serà possible que d’aquesta crisi no en resulti malparada la qualitat i l’excel·lència del nostre sistema sanitari”. Padrós va recordar que “fa molts anys que la nostra institució està denunciant la infradotació financera que té el nostre sistema de salut i la necessitat de guanyar espais d’eficiència que només són possibles a partir del compromís de totes les parts, no només dels gestors i dels responsables institucionals o polítics, sinó sobretot dels professionals i també de la ciutadania”.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 9

9

24/02/12 17:35


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Revista de premsa Els metges demanen més rigor científic al sistema sanitari El Col·legi de Barcelona considera necessari un pacte d’Estat Una agència independent que avaluï la cartera de serveis que avui té la sanitat pública amb absoluta transparència i garantia tècnica. Aquesta és una de les principals mesures que demanen els metges per assegurar la sostenibilitat del sistema. I així ho han plasmat en un informe més de 300 professionals que han participat en el Fòrum de la Professió Mèdica, organitzat al Col·legi de Metges de Barcelona al llarg de sis mesos.[...] La Vanguardia, 2 de desembre de 2011

Els metges demanen que la sanitat elimini els serveis ineficaços El catàleg de serveis que ofereix la sanitat pública catalana, igual que el de la resta de comunitats autònomes espanyoles, hauria de ser analitzat i redissenyat, i mantenir només les prestacions que hagin demostrat ser eficaces, equitatives i assumibles des del punt de vista del seu benefici i cost. Aquesta és una de les propostes del document elaborat per 325 metges catalans, coordinats pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).[...] El Periódico,

que el sistema pot ser més eficient. El Col·legi de Metges va exigir ahir un pacte d’estat per fer sostenible la sanitat i la revisió de la cartera de serveis amb criteris de cost-efectivitat. [...] Els metges defensen la universalitat i equitat del sistema públic com una qüestió irrenunciable. “Si no arriben més recursos, serà difícil mantenir aquest sistema”, va advertir Vilardell. [...] Ara, 2 de desembre de 2011

Els metges reclamen que es revisi la cartera de serveis

Els metges exigeixen un pacte d’estat per la sanitat

El model sanitari finançat amb recursos públics i de caràcter universal és “irrenunciable”, però, per mantenir-lo, cal prendre un seguit de decisions que els

10

facultatius

defensen

El Punt Avui, 2 de desembre de 2011

2 de desembre de 2011

Els

polítics ja no poden continuar ajornant. Aquest és el missatge d’alerta que el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va adreçar ahir al Departament de Salut i a tots els representants polítics tant catalans com d’àmbit estatal , als quals va exigir la responsabilitat de subscriure un gran pacte d’Estat per promoure els canvis necessaris per garantir el futur del sistema sanitari públic. [...]

Els metges demanen que el sistema no exclogui a ningú [...] Per al Col·legi de Metges és imprescindible que es mantingui un sistema “universal”, condició sine qua non per portar a terme

qualsevol tipus de mesura. “La cartera de serveis ha de garantir l’atenció a tots els ciutadans”, va remarcar Vilardell després de llançar un al·legat en defensa del model sanitari “públic”. [...] El Mundo, 2 de desembre de 2011

Les mesures anticrisi dels metges Si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya. Amb aquesta premissa i després d’un any de retallades sanitàries sense que els metges poguessin participar de manera clara i transparent en els ajustos, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va presentar ahir el primer compendi de propostes

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 10

24/02/12 17:35


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB promogudes pel Fòrum de la Professió Mèdica per a la Sostenibilitat i Millora del Sistema Sanitari públic. [...] La Razón, 2 de desembre de 2011

El COMB reclama el Pacte d’Estat i despolititzar el SNS Un Pacte d’Estat i despolititzar la sanitat són les principals reivindicacions recollides en un document elaborat pel Fòrum de la Professió Mèdica del Col·legi de Metges de Barcelona, un treball en el qual han participat des de juny 300 metges de la província. [...] Diario Médico, 2 de desembre de 2011

Els metges reclamen redefinir la cartera de serveis amb criteris cost-efectivitat Europa Press - El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Miquel Vilardell, ha reclamat aquest dijous una redefinició de la cartera de serveis sanitaris en funció de criteris de cost-efectivitat, fruit de l’anàlisi d’una agència d’avaluació independent, que podria descartar algunes prestacions existents i afegir-ne d’altres de noves i efectives. [...] Vilardell i Padrós s’han felicitat per la coincidència amb el pla sanitari del Govern català, que s’ha elaborat en paral·lel, però han recordat que el Col·legi de Metges s’ha mostrat crític amb les retallades que, segons Vilardell, han introduït mesures precipitades que “no passa res per fer enrere” [...]. El País.com, 1 de desembre de 2011

Els metges demanen una Agència d’Avaluació independent que elabori guies clíniques Un informe del Col·legi de Metges de Barcelona reclama la creació d’una Agència Independent, que estigui fins i tot per sobre del Ministeri de Sanitat, que elabori amb transparència guies clíniques que siguin d’obligat compliment, per garantir la igualtat de la pràctica clínica. [...] També s’ha referit a les retribucions dels professionals sanitaris, especialment els metges, i ha recordat que “es necessari un sistema retributiu més just i mes ben retribuït en el qual es valori el que es fa i els resultats que s’obtenen”. [...]

El Col·legi de Metges insta a revisar la cartera de serveis i el finançament de la sanitat pública El Col·legi de Metges de Barcelona de Barcelona ha instat aquest dijous a revisar la cartera de serveis de la sanitat pública, però també que es garanteixi el bon finançament del sistema. Segons el seu president, Miquel Vilardell, segurament s’haurien d’incloure més prestacions, però també treure’n alguna, tenint en compte criteris de cost-eficàcia. [...] ACN,

Els metges catalans demanen un pacte d’Estat per a la sanitat [...] Els metges reclamen un pacte d’Estat per “preservar els principis del sistema sanitari i promoure aquells canvis que facin viable la seva sostenibilitat”. Per poder optimitzar el model demanen més autonomia i que se’ls permeti “participar tant en la gestió clínica com en la definició del nou model sanitari i la cartera de serveis”. [...] ABC, 1 de desembre de 2011

1 de desembre de 2011

Efe, 1 de desembre de 2011 Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 11

11

24/02/12 17:36


12

Practicar amb l’exemple i transmetre a la societat, des del col·lectiu mèdic, que els hàbits esportius estan relacionats directament amb una millor salut. Això és el que ens motiva a continuar organitzant Medijocs, els jocs esportius del COMB que aquest any arriben a la vuitena edició. En aquesta vuitena edició dels jocs esportius per a metges fem una aposta decidida perquè aquest missatge es continuï transmeten malgrat la crisi que ens afecta. En aquest sentit volem agrair l’esforç de tot l’ equip organitzador i el dels espònsors que ens donen suport. Destaquem la cursa de 5 milles, que com cada any tindrà lloc a Sant Cugat i la BTT Sanitària que novament recorrerà els voltants de l’Hospital de Mataró pel que fa a activitats gratuïtes pels metges, juntament amb l’activitat de senderisme prevista pel mes de juny. D’altra banda, l’eslàlom gegant a Soldeu (GRANDVALIRA) permet viure l’experiència de participar en un eslàlom gegant de competició, amb una pista marcada i reservada per Medineu 2012. Al voltant d’aquesta cursa d’esquí s'estructura una oferta complementària d’esbarjo amb allotjaments amb tarifes preferents per gaudir d’un bon cap de setmana a la neu. Aquesta activitat només comporta el pagament del forfet a un preu especial i que es pot gaudir tot el dia un cop finalitzada la prova. El golf, amb un preu de participació ajustat, serà l’altre dels esports que es duran a terme i finalment el Simposi ens permetrà posar punt i final amb una temàtica d’actualitat lligada al món de l’esport des de la vessant mèdica. Esperem comptar amb la vostra participació. El Comitè Organitzador de Medijocs 2012

Medineu: Cursa d’Esquí per a metges i familiars Del 23 al 25 de març de 2012 Grandvalira (Soldeu, Andorra) Cursa atlètica Dissabte 14 d’abril de 2012 Sant Cugat del Vallès BTT Sanitària Dissabte 19 de maig de 2012 Circuit Hospital de Mataró

2012

http://medijocs.comb.cat

8ns Jocs Col·legials Esportius

2012

informació col·legial

Golf Data a concretar Senderisme Data a concretar (juny de 2012) 7è Simposi sobre Salut, Medicina i Esport Dijous 24 de maig de 2012 Sala d’Actes del COMB

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 12

24/02/12 17:36


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB

Declaracions de la Junta de Govern del COMB sobre les propostes per afrontar la crisi

Entrevistes a Jaume Padrós a TV1 i TV3

59 segons de TV1:

Miquel Vilardell, president del COMB, en el programa Els Matins de TV3.

El Col·legi de Metges de Barcelona ha donat a conèixer les propostes del Fòrum de la Professió Mèdica per a la sostenibilitat i la millora del sistema sanitari públic. La Junta de Govern del COMB va constituir el Fòrum de la Professió, el juliol de 2011, amb l’objectiu de donar veu als professionals i reivindicar el paper de lideratge dels metges en la presa de decisions sobre la qualitat assistencial i l’organització del sistema sanitari. Miquel Vilardell, president del COMB, ha manifestat que els resultats del “Fòrum de la Professió reflecteixen

clarament que els metges volen participar a fer que el sistema sanitari sigui més eficient”. En declaracions al programa Els matins de TV3, Vilardell va demanar un gran pacte d’Estat per la sanitat i va dir que “els professionals volem continuar mantenint aquest sistema públic de salut i volem millorar-ne l’eficiència”. Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, va declarar, d’altra banda, que “només a partir del lideratge de la professió serà possible que d’aquesta crisi no en resulti malparada la qualitat i l’excel·lència del nostre sistema sanitari”.

Declaracions de Miquel Vilardell a Els matins de TV3

som molt conscients dels moments difícils que estem vivint. El fet que s’haguessin de prendre mesures ràpides va provocar un conflicte important i és el que va crear desànim als professionals”. Vilardell va afegir que “això ha fet que ens reuníssim els professionals en fòrums per discutir fórmules de com es podia realment

15 de En una entrevista al desembre programa Els matins

de TV3, emesa el 15 de desembre, Miquel Vilardell, president del COMB, va declarar que “els professionals i treballadors sanitaris

• “Els metges, més enllà de posicionar1 de desembre se en contra de les retallades, vàrem creure que l’aposta positiva que havíem de generar era la de fer propostes de quins canvis i en quina línia s’haurien de produir per procurar la sostenibilitat del sistema. No només per fer encàrrecs als polítics i gestors, sinó també a nosaltres mateixos i als ciutadans.” • “Si el model organitzatiu es transforma, si l’Administració fa els canvis que ha de fer i compta amb els professionals, veig moltes possibilitats de poder mantenir els indicadors que han fet tan excel·lent i reconegut el nostre sistema sanitari.”

Àgora de TV3: • “El nostre sistema sanitari necessita re29 de novembre cursos i també gua-

nyar espais d’eficiència i de models organitzatius diferents, necessita que siguin liderats pels mateixos professionals.” • “El compromís dels metges és ben explícit, aquesta setmana presentarem els resultats del treball de més de 300 metges que és una aposta per la sostenibilitat, pel futur i per millorar l’eficiència del sistema sanitari. Les propostes del Fòrum de la Professió les farem, no sols a la societat i als gestors sinó també als polítics i als mateixos professionals.”

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 13

13

24/02/12 17:36


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB Vilardell va declarar que “nosaltres volem tenir els recursos necessaris per mantenir la qualitat assistencial. Protestem quan pensem que no podrem fer la feina ben feta. Però que quedi clar que el professional encara manté la il·lusió. Ser crític no és dolent si va acompanyat de solucions. Des del Col·legi de Metges sempre demanem diàleg. Hem reunit 300 professionals [al Fòrum de la Professió Mèdica] per presentar propostes al Govern que permetin fer sostenible el sistema”. Entrevista de Vilardell al suplement MediSalut de La Vanguardia Entrevista de Vilardell al diari ARA Sota el títol “No és bo crear por, ha de quedar clar que es mantindrà el sistema públic”, el diari Ara va publicar, a la seva edició del 25 de gener, una entrevista amb Miquel Vilardell, president del COMB, sobre l’estat de la sanitat a Catalunya.

25 de gener

millorar l’eficiència d’aquest sistema sanitari”. El Col·legi de Metges de Barcelona va presentar públicament, l’1 de desembre, les propostes del Fòrum de la Professió Mèdica sobre el sistema sanitari públic. En resposta a una pregunta d’Ariadna Oltra, presentadora del programa, el president del COMB va manifestar que “les retallades no han suposat una disminució de la qualitat de la sanitat perquè l’esforç dels professionals ha compensat la retallada”. Vilardell va explicar, en un altre moment de l’entrevista, que “hi ha un tema en què els metges podem intervenir i és la variabilitat de la pràctica clínica”. El president del COMB va proposar que “treballem amb guies de pràctica clínica, en què una mateixa malaltia sigui tractada per tots d’una manera similar”. El president del COMB va reiterar que aquestes guies “haurien de fer-les un comitè d’experts, sense conflicte d’interessos, que formin part d’una agència d’avaluació o de qualitat i aquesta hauria de ser el màxim d’independent possible”. El president del COMB va assenya14

Sota el títol “Els metges mantenen la qualitat del sistema públic”, el suplement MediSalut del diari La Vanguardia va publicar, el 24 de gener, una àmplia entrevista amb Miquel Vilardell sobre els metges i la crisi pressupostària al sistema sanitari públic. El president del COMB va manifestar que “no

24 de gener

lar, més endavant, que “cal un gran pacte d’Estat que deixi de banda les ideologies per poder salvar el sistema” i que “els professionals volem continuar mantenint aquest sistema públic de salut i volem millorar-ne l’eficiència”. Per Vilardell, “els professionals demanem dues coses: més autonomia en la gestió clínica; que allò que sabem fer, que és l’acte sanitari, ens deixin autonomia per poder-ho fer, i l’altra cosa que demanem és la descentralització, que no ha de suposar la privatització del sistema públic de salut, sinó que ha de ser una descentralització dins el sistema públic de salut”. Sobre el Pla de Salut, que recentment ha presentat el Departament de Salut, Vilardell va dir que “és un full de ruta que s’ha d’implementar amb consens i fer-ho progressivament, per tornar a donar tranquil·litat al sistema sanitari”. Vilardell va indicar que, per implementar-lo, hi ha d’haver “una taula de negociació on hi han de ser les forces sindicals, els col·legis professionals i les acadèmies científiques”.

crec que aquest sistema sanitari públic pugui mantenir la qualitat sense comptar amb els professionals. Atès que els recursos són escassos, el primer ha de ser millorar l’eficiència del sistema. Tanquem els forats per on s’escapen recursos, millorem els models de gestió... però asseguem-nos a una taula polítics i metges i prenguem mesures conjuntament, per sentir-les nostres. Els metges podem indicar les que condueixen a una pràctica deficient i les que no”. Sobre el tiquet moderador, el president del COMB va insistir, novament, que “les taxes no poden trencar l’equitat del sistema nacional de salut”. Vilardell va manifestar que “el ciutadà que no té recursos ha de poder accedir a tota la cartera de serveis i, a més a més, crec que és important que ens posem d’acord a tot l’Estat, per no trencar l’equitat entre territoris”. Carta de Miquel Vilardell sobre les mesures del Govern Davant les mesures anunciades pel Go24 de novembre vern de la Generalitat

sobre la implantació d’una taxa per recepta, el president del COMB, Miquel Vilardell va fer pública una nota al web col·legial, el 24 de novembre, en la qual manifestava que “per a la implantació de qualsevol sistema de taxa cal que es tinguin en compte tres variables: no ha de suposar més burocràcia, no pot penalitzar les persones amb patologies cròniques i greus i els ciutadans amb rendes més baixes han de quedar-ne exclosos”. També demanava que totes les mesures

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 14

24/02/12 17:36


informació col·legial La crisi del sector sanitari i la posició del COMB que suposin la introducció d’alguna taxa “tinguin extensió també al conjunt de l’Estat”. Vilardell va advertir a la seva declaració pública, entre d’altres consideracions, que “durant els últims dos anys, el sistema sanitari i els seus professionals són un dels sectors econòmics que més esforços han fet. Creiem que és del tot necessari tenir-ho molt present amb les noves mesures a prendre, per tal de fer un repartiment just i equitatiu dels sacrificis”. Vegeu el text íntegre de la carta de Miquel Vilardell. Declaracions de Jaume Padrós sobre el tiquet moderador Jaume Padrós, vice-

23 de president primer del novembre COMB, va fer sen-

gles declaracions a les agències de notícies Efe i Europa Press, que van recollir diversos mitjans de comunicació, sobre la proposta del Govern d’implantar una taxa per recepta. L’agència Efe va editar, el 24 de novembre, una informació sota el títol “Els metges demanen que el tiquet moderador de Catalunya s’estengui a la resta del país” i, d’altra banda, l’agència Europa Press va recollir, el 23 de novembre, les declaracions de Padrós sota el títol “El Col·legi de Metges demana que la taxa farmacèutica no recaigui sobre els malalts crònics”. En la informació de l’agència Efe es deia que “el Col·legi de Metges de Barcelona reclama un debat i un gran pacte d’Estat perquè el que es faci a Catalunya en qüestions com el ‘tiquet moderador’, perquè l’usuari pagui per les receptes mèdiques, s’estengui a la resta del país, així com un gran pacte polític i de tots els professionals”. Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, va declarar a l’agència Efe que els metges catalans estan a favor d’una taxa per recepta mèdica, com l’anunciada pel president Artur Mas, “sempre que no afecti les rendes més baixes, i que es defineixi clarament un catàleg de prestacions”. D’altra banda, el Col·legi de Metges de Barcelona va demanar, en declaracions que va recollir l’agència Europa Press, que l’eventual introducció d’una nova taxa farmacèutica addicional per la dispensació de medica-

Carta del president del Col·legi de Metges de Barcelona

D

avant les últimes mesures anunciades pel govern de la Generalitat i a l’espera que es concretin, volem manifestar el següent:

1- Per fer front a la limitació dels recursos econòmics és necessària una major eficiència del sistema sanitari i trobar més recursos, així com desenvolupar mecanismes per racionalitzar la demanda. 2- Pel que fa a l’eficiència, el Col·legi de Metges de Barcelona des de fa molt temps reivindica una participació més activa dels professionals en la presa de decisions, és a dir, l’augment de l’autonomia professional i la disminució de la burocràcia als nostres centres mitjançant organitzacions adaptades a la població a qui es presta el servei. 3- Per a la implantació de qualsevol sistema de taxa cal que es tinguin en compte tres variables: no ha de suposar més burocràcia, no pot penalitzar les persones amb patologies cròniques i greus i els ciutadans amb rendes més baixes n’han de quedar exclosos. En el context actual de fer front a la crisi econòmica al nostre país volem recordar que, durant els últims dos anys, el sistema sanitari i els seus professionals és un dels sectors econòmics que més esforços ha fet. Creiem que és del tot necessari tenir-ho molt present a l’hora de prendre les noves mesures, per tal de fer un repartiment just i equitatiu dels sacrificis. Demanem que totes aquelles mesures que puguin proposar-se a Catalunya i que suposin la introducció d’alguna taxa tinguin també extensió al conjunt de l’Estat. Des del COMB apel·lem, un vegada més, a la responsabilitat de les parts implicades per tal de cercar tots els espais de diàleg i els acords que facin possible la sostenibilitat i la millora del sistema sanitari. Miquel Vilardell, president del COMB Barcelona, 24 de novembre de 2011

ments no s’apliqui en el cas dels pacients crònics i que tingui en compte el nivell de renda. En les declaracions a Europa Press, Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, va demanar a la Generalitat “que baixi al terreny de la concreció” i defineixi com aplicar una mesura que, si s’aplica bé, “ha de redundar en benefici de la sanitat”, va precisar. “Si serveix per incorporar més recursos, ho rebrem favorablement”, va manifestar Padrós. El vicepresident primer del COMB va insistir en la necessitat que les mesures anunciades pel Govern no recaiguin sobre els pacients crònics ni sobre els que menys recursos tenen.

La posició del COMB sobre el vídeo electoral del PSC El vicepresident pri-

10 de mer del COMB, Jaume novembre Padrós, va expressar,

en declaracions al programa El món a RAC1, la seva indignació i decepció pel vídeo electoral del PSC que vincula les retallades

en sanitat amb la mort d’un pacient. “Personalment expresso —va dir a primera hora del matí al programa que dirigeix Jordi Basté— una gran indignació i decepció perquè entenc que no es poden caricaturitzar temes com la vida, la mort i els patiments dels altres. No m’ha agradat gens [el vídeo]. Molts professionals s’han sentit ofesos personalment”. Padrós va apel·lar, en les declaracions a RAC1 i d’altres mitjans de comunicació, a la “serenitat i a l’ètica de la responsabilitat” de la classe política per arribar a un consens i resoldre el conflicte sanitari. El vicepresident del COMB va advocar, així mateix, per un pacte d’Estat per evitar crear desconfiança sobre un sistema “que ha ajudat a cohesionar el nostre país”. Jaume Padrós va celebrar, hores més tard, la retirada del vídeo de campanya per part del PSC i va expressar el seu desig que “tot plegat serveixi per reconduir el debat de la sanitat, la situació actual demana diàleg i complicitat”.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 15

15

24/02/12 17:36


informació col·legial

Acte institucional al Teatre Romea

En la vuitena edició dels Premis a l’Excel·lència Professional, el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va distingir quaranta-dos metges i, aquest any per primera vegada, quatre equips assistencials de Barcelona que han destacat, a criteri dels jurats constituïts per metges de reconegut prestigi, per l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. Durant la sessió el COMB va recordar la figura de Miquel Servet (1511-1553) en el 500 aniversari del seu naixement.

Guardonats amb els Premis a l’Excel·lència Professional 2011 en l’acte del Teatre Romea.

16

Lliurament dels Premis a l’Excel·l Professional 2011 a quaranta-dos equips assistencials

E

ls Premis a l’Excel·lència Professional es concedeixen anualment i són el reconeixement de la professió mèdica als metges i metgesses i a equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar d’exercici de màxima qualitat i per l’enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic. Al voltant de 500 assistents es van aplegar al Teatre Romea en l’acte institucional que va comptar amb la presència de Miquel Vilardell, president del COMB; Boi Ruiz, conseller de Salut; Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, i Pilar Arrizabalaga, secretària del COMB. També hi va participar Màrius Petit, cap del Departament de Cardiologia del Centre Cardiovascular Sant Jordi, que va pronunciar la conferència Miquel Servet. Una indignació coherent, i Roser Marquet, metgessa premiada que va parlar en nom dels metges guardonats. Miquel Vilardell, en la presentació de la sessió, va dir que “en lliurar

aquests premis sobretot reconeixem valors personals” i va destacar tot seguit que “en moments de crisi es fa més necessària la professionalitat, la solidaritat, la companyonia, la dedicació i l’esforç”. Vilardell també va ressaltar que “avui tots nosaltres, professionals de la medicina, tenim les motxilles plenes d’il·lusió, de força per emprendre un camí, segur que difícil, però convençuts que sabrem trobar la direcció correcta”. Boi Ruiz va assenyalar en la seva intervenció que “estem disposats a treballar constructivament en la cerca de solucions d’atenció sanitària als ciutadans, amb els recursos de què disposem, lluitarem per tenir-ne més i intentarem que tot això sigui el més satisfactori per a tots”. Jaume Padrós i Pilar Arrizabalaga van donar a conèixer quins són els professionals i equips assistencials premiats. Jaume Padrós va destacar que els Premis a l’Excel·lència Professional, que foren instaurats l’any

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 16

24/02/12 17:36


informació col·legial

1

·lència os metges i quatre 2004, són “una necessitat col·lectiva d’autoafirmació” i un reconeixement a “trajectòries professionals basades en l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, la feina ben feta, l’excel·lència”. Per Padrós, aquests guardons són “un reconeixement moral” que s’atorguen per distingir metges i metgesses amb un comportament exemplar, i els quals se subratllen valors professionals en el terreny de l’assistència, l’educació mèdica, la recerca o la bioètica. Padrós va dir que “en l’edició d’enguany s’ha incorporat la categoria de premis per a equips assistencials, per tal de poder reconèixer el lideratge i l’excel·lència dels metges que treballen en equip”. Màrius Petit en la seva conferència sobre la figura de Miquel Servet va tractar, després d’una breu referència biogràfica i històrica del personatge, sobre l’aportació de Servet al coneixement científic en relació amb el moment a Europa i a Barcelona i,

2

3

4

5

així mateix, sobre la seva “aportació filosòfica i social, especialment pel que fa a la llibertat de pensament i de consciència, a l’autonomia personal, i a la tolerància i la seva relació amb els drets humans”. Un cop lliurats els Premis a l’Excel·lència va intervenir Roser Marquet en nom de tots els metges premiats. Marquet va dir que el que guia els professionals és “posar els pacients al centre del nostre interès professional, mantenir els coneixements al dia, conèixer i respectar els límits de la nostra competència i allunyarnos dels conflictes d’interès”.

7 1. Sala del Teatre Romea durant el lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional 2011. 2. Miquel Vilardell, president del COMB, en la presentació dels Premis a l’Excel·lència Professional 2011. 3. Boi Ruiz, conseller de Salut, en l’acte institucional. 4 i 5. Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, i Pilar Arrizabalaga, secretària del COMB, en el lliurament dels Premis. 5. Màrius Petit, cap del Departament de Cardiologia del Centre Cardiovascular Sant Jordi, en la conferència sobre la figura de Miquel Servet. 6. Roser Marquet, metgessa premiada que va parlar en nom dels metges guardonats.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 17

6

17

24/02/12 17:36


informació col·legial

Acte institucional al Teatre Romea

Commemoració del 500 aniversari del naixement de Miquel Servet

E Màrius Petit Guinovart, cap del Departament de Cardiologia del Centre Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona, va pronunciar la conferència Miquel Servet (1511-1553). Una indignació coherent durant l’acte de lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional 2011.

Màrius Petit Guinovart durant la conferència a l’acte del Teatre Romea.

18

n l’acte de lliurament dels Premis a l’Excel·lència Professional del 2011 i l’homenatge a la figura de Miquel Servet en el 500 aniversari del seu naixement, el doctor Màrius Petit Guinovart, cap del Departament de Cardiologia del Centre Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona, va llegir la conferència Miquel Servet (15111553). Una indignació coherent, exposant una breu nota de la seva avui ben coneguda biografia i de la seva aportació al coneixement científic de la circulació pulmonar, de la qual va fer la primera descripció coneguda al món occidental, com a producte del coneixement per revelació —el bíblic— i el de l’observació directa de la natura. El doctor Petit féu un recull detallat de l’estat del coneixement sobre aquesta qüestió a l’època de Servet a Europa i Catalunya durant els segles XVI i XVII. El doctor Petit va explicar, seguidament, com Servet es rebel·la contra l’estament Vaticà en constatar, a Bolonya, els seus costums, que interpreta com a antievangèlics, alhora que es posiciona contra l’autoritat dogmàtica de l’Església que, a partir del Concili de Nicea, sota els auspicis de Constantí, s’associa al poder polític, i que, l’any 342, proclama el dogma de la Santíssima Trinitat, quan, segons ell, no hi havia una base bíblica ni teològica suficient per fer-ho. Des dels 17 anys Servet està fora de la Península i roda per Europa canviant de residència, de nom i de feina, mantenint relació amb personatges d’una gran rellevància cultural i humanística. Servet, amb un coneixement profund de la Bíblia estudiada críticament als textos hebreus antics, i de la patrística, es posiciona també en desacord amb els principals representants de la Reforma, especialment de Calví. El 1553, és condemnat per heretge per la Inquisició calvinista, acusat d’anabaptista i antitrinitari i és cremat viu a Ginebra després d’ésser jutjat

iniquament i desprès d’haver estat cremada la seva efígie, per la Inquisició catòlica, a la Viena del Delfinat. Per aquests motius, les idees teològiques i científiques de Servet foren silenciades, ignorades, oblidades i mal interpretades fins no fa gaire. El doctor Petit afirmà que la comprovació correcta de la circulació pulmonar s’hauria fet sense Servet poc després de fer-ho ell, per raons òbvies i que, per tant, el valor del descobriment sobre el qual s’ha fet molta literatura és en certa manera relatiu. El que de debò importa és que és el primer pensador cristià que fa una defensa explícita i continuada de la llibertat de consciència a l’Edat Moderna, després que la intolerància fos justificada i practicada per la mateixa Església com a norma des de principis del segle IV, de tal manera que el mateix Calví va considerar aquella defensa una de les seves heretgies. El doctor Petit va fer un record de la història local de Catalunya, sobre la tolerància i la llibertat de pensament sota l’amenaçant guaita de la Inquisició espanyola. Seguidament va fer unes consideracions sobre les aportacions a la llibertat de pensament i de consciència de grups d’unitaristes d’arreu d’Europa, de Sebastià Catellio i, després, de John Locke, de la Constitució Americana, de Voltaire, de la Revolució francesa amb la Declaració dels drets de l’home (1789), de la Declaració dels drets humans de l’Assemblea de les Nacions Unides de 1948, i de la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans del 19 d’octubre de 2005. El doctor Petit va destacar que la llibertat de què fruïm avui al món occidental, per investigar, per pensar, per parlar i per decidir sense amagar-nos, la devem inicialment a aquell jovencell rebel, indignat i coherent d’un poblet dels Monegres, Miquel Servet.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 18

24/02/12 17:37


informació col·legial

Guardonats Premis a l’Excel·lència Professional 2011

Atenció hospitalària M. Teresa Gallart i Gallart, Jaume Candell Riera, Jordi Garriga i Vianya, Manel Monreal Bosch, Xavier Espiga Tugas, Enric Esplugas Oliveras, Esteve Cugat Andorra

Educació mèdica Albert Bové Boada, Josep M. Miró Meda, Manel Cerdà Vila, Josep A. Capdevila Morell, Josep Lloret Roca, Josefa Cortadellas Àngel, Maria Rosa Pou Vila

Atenció primària Enric Juncadella Garcia, Pere Toran i Montserrat, Roser Marquet Palomer, Isabel Montaner Gomis, Humbert Salvadó Llauradó, Maria Leon Sanromà, Consuelo I. Simon Muela

Recerca Biomèdica Eduard Vieta Pascual, Joan Córdoba Cardona, Antoni Lluís Andreu Periz, José Miguel Baena Díez, Fidel Tizzano Eduardo, Josep M. Grinyó Boira, Aurelio Ariza Fernández

Altres àmbits assistencials Joan C. Rovira Pascual, Helena Camell Ilari, Josep Fàbregas Poveda, Josep Oller Macia, Ricard Pruna Grive, Carme Cabezas Peña, Miquel Vilardell Ynaraja

Humanitats mèdiques Jaume Enric Ollé i Goig, Francesc Ferrer Ruscalleda, Concha Violan Fors, Joan Padrós i Bou, Edelmira Domenech i Llaberia, Joan Sala i Pedrós, Josep Manuel Picas i Vidal

Equips Assistencials Quirúrgica Cirurgians Associats, Equip Atenció Primària - Ciutat Badia, Servei Medicina Interna de l’Hospital Parc Taulí, Unitat de Pal·liatius (ICO) de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 19

19

24/02/12 17:37


informació col·legial

Àrea de Cooperació El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va organitzar una taula rodona sobre Cooperació en zones de conflicte, amb motiu del lliurament de les beques “Dr. José Luis Bada” 2011 per a la formació de metges cooperadors. L’acte, convocat per l’Àrea de Cooperació i la Secció Col·legial de Metges Cooperadors del COMB, va comptar amb la participació de diversos experts en temes de cooperació i relacions internacionals.

Taula rodona sobre “Cooperació en conflicte” en l’acte de lliurament d “Dr. José Luis Bada” 2011

L

’acció humanitària, l’ajuda al desenvolupament i els reptes de la cooperació internacional van ser els temes que es van tractar a la taula rodona celebrada al COMB en una jornada que també va ser l’escenari del lliurament de les beques Bada 2011 a 9 metges per formar-se en cooperació. Jaume Roigé, vocal del COMB, va presentar la taula rodona sobre Cooperació en zones de conflicte, en la qual van intervenir Xavier de las Cuevas, president de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors del COMB; David Noguera, coordinador d’Emergències de Metges Sense Fronteres-Espanya; Patricia García Amado, investigadora de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, i Josep Antoni Pujante, director de Relacions Internacionals i Cooperació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Jordi Craven-Bartle, membre de la Secció de Metges Cooperadors del COMB, va fer el lliurament de les beques, que tenen l’objectiu de promoure la formació mèdica de metges

20

cooperants. En la celebració de la divuitena edició el COMB ha atorgat les beques “Dr. José Luis Bada” 2011 als doctors Cristina Bocanegra, Núria Costa, Aleix Elizalde, Eva Guisantes, Jaume Ignasi Miñano, María del Pino Alonso, Maria de Robles, Fernando Salvador i Roser Savall. La beneficiària d’una beca l’any 2010, Blanca de Gispert, va explicar la seva experiència a la Fundaçao de Medicina do Amazona Manaus-Brasil durant els mesos de maig i juny de 2011. Jaume Roigé va destacar que “els metges en general ja fa moltíssims anys que fan cooperació perquè tenen íntimament vinculat al seu ADN el concepte de solidaritat”. Roigé també va insistir que “la cooperació no deixa de ser una feina complexa que necessita coneixements, coneixements de les patologies concretes que existeixen a les zones on fan la cooperació, però també coneixements legislatius, normatius i organitzatius d’aquestes zones”. David Noguera va remarcar la necessitat de “professionalització de les institucions que treballen en aquest

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 20

24/02/12 17:38


informació col·legial

en zones de t de les beques

2

1

tipus de contexts sensibles a temes de seguretat”, ja que segons Noguera “estem vivint un moment amb molts incidents de seguretat i això necessàriament implica una reflexió”. Patricia Garcia va explicar la situació a la Banya d’Àfrica a causa de les sequeres i un dels reptes és “aprendre a prevenir abans que curar i entre una crisi i una altra tenim un interval de sis anys i no podem esperar fins a l’últim moment per intervenir-hi”. Xavier de las Cuevas va expressar la necessitat que els metges que van a fer cooperació “hi vagin amb un permís retribuït laboralment”; així mateix, que hi haurien d’anar amb una assegurança de responsabilitat civil i també va dir que “s’hauria de garantir una assegurança de repatriament”. El paper de les Administracions públiques en aquest sector el va abordar Josep Antoni Pujante que va dir que “poden ajudar des del punt de vista polític i diplomàtic, facilitant les entrades i sortides dels cooperants en aquells països en els quals hi ha un govern amb el qual es pot dialogar”. En fer el lliurament de les beques,

3

Jordi Craven-Bartle va dir que en concedir les beques Bada, dotades amb 27.500 euros, la comissió avaluadora “ha volgut prioritzar el metge que es vol formar per fer una acció concreta en unes circumstàncies i un lloc determinats”.

4 1. Jordi Craven-Bartle, membre de la Secció de Metges Cooperadors del COMB; Jaume Roigé, vocal de la Junta del COMB; Josep Antoni Pujante, director de Relacions Internacionals i cooperació del Departament de Salut; i Xavier de las Cuevas, president de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors del COMB, amb els metges que han rebut les beques “Dr. José Luis Bada” 2011. 2. David Noguera, coordinador d’Emergències de Metges Sense Fronteres - Espanya; Xavier de las Cuevas; Jaume Roigé; Josep Antoni Pujante, i Patricia García Amado, investigadora de l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB, en la taula rodona sobre “Cooperació en zones de conflicte”. 3. Jordi Craven-Bartle en el lliurament de les Beques “Dr. José Luis Bada”. 4. Blanca de Gispert, beneficiària d’una beca l’any 2010.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 21

21

24/02/12 17:38


informació col·legial

2012, Any del Dr. Antoni Pujadas

Antoni Pujadas i Mayans, un pioner de la psiquiatria espanyola

La vida del doctor Pujadas és una vida plena d’aventures, d’èxits i de fracassos. La seva contribució al desenvolupament de la psiquiatria catalana és notable i justifica per si sola que el COMB li dediqui l’any 2012, en què es commemora el bicentenari del seu naixement a Igualada. Va ser el fundador del manicomi de Sant Boi, que fou el més important i modern de l’Estat espanyol del seu temps i també on s’aplicaven els tractaments més actuals.

T

22

ot i que va ser un home que va fer moltes coses en la faceta de promotor i com a empresari d’iniciatives sanitàries, i se’l pot considerar el creador de la primera empresa d’hospitalització privada que hi ha hagut a Catalunya, Pujadas és ara un personatge molt poc conegut, a excepció de la seva vila nadiua on té una placa en un carrer. Hi ha una biografia molt interessant de Pujadas, escrita per J.L. Ausín, que no ha tingut la difusió que es mereix. El seu interès per la psiquiatria comença de jove quan, abans d’acabar la carrera de metge que havia començat als divuit anys, marxa l’any 1836 a l’estranger on viurà uns anys quan només li quedava un any per ser metge. No es coneix be la raó de la seva partida, però potser va ser una fugida per evitar una detenció com van fer coetanis seus que militaven al partit progressista, com el doctor Pere Mata. A Montpeller coneix un destacat psiquiatre francès, el doctor Rech, deixeble d’Esquirol. El 1841 marxa a Londres on s’hi està un any i visita els manicomis més importants de la ciutat i més tard va a Paris, on fa estades a l’Hôpital de Bicêtre i al de La Salpetrière. En aquests anys sobreviu amb el que guanya fent de traductor i el que li envia el seu pare. El 1844 torna a Barcelona perquè aquest ha mort i es veu carregat de deutes. Aquell mateix any, amb l’ajuda econòmica d’un comerciant de Barcelona adquireix les fonts de La Puda, situades sobre el Llobregat, entre Esparreguera i Olesa per dedicar-les a construir un balneari on es fessin terapèutiques termals. La companyia que funda per explotar l’establiment es diu Compañía de Aguas La Puda, Casa de Curación, Convalescencia y Recreo. És l’època on els balnearis i les cures termals tenen molt prestigi a tot Europa. Pujadas ja te la intenció

de dedicar el centre a tractament per a alienats, però el projecte fracassa i ha de tancar. Ve un temps després d’aquesta experiència en què Pujadas tracta de trobar un espai com a periodista i també intenta dedicar-se activament a la política, atesa la seva militància al sector progressista, com altres metges de l’època: Mata, Monlau, Ribot o Fontseré. També fracassen els seus intents, perquè no es elegit en cap de les eleccions a què es va presentar. El 1848 reprèn els estudis de medicina que havia abandonat, acaba la carrera i immediatament funda una revista denominada El Bañista, on anuncia un establiment que havia fundat l’any 1846 amb finalitat terapèutica a la Rambla de Sant Josep de Barcelona, i que l’any 1850 trasllada al carrer Canuda a un edifici on ofereix, a més de banys, assistència a malalts mentals. Pujadas te visió comercial perquè edita fulletons anunciant els seus establiments i crea un sistema d’assegurança privada d’assistència sanitària i hospitalització, que es podria considerar un precedent de les mútues, tot i que no va tenir èxit. Una altra de les seves iniciatives precursores va ser la seva participació en la fundació l’any 1847 de l’Associació Protectora de la Industria Nacional i de la Classe Treballadora, que va crear les primeres guarderies-escola d’Espanya. L’any 1853 ha de tancar l’establiment que tenia al carrer Canuda per les queixes dels veïns i, després de la desamortització de Mendizábal, trasllada els seus malalts mentals a un convent abandonat, que era propietat dels pares Servites, situat a Sant Boi de Llobregat. Allà crea un manicomi que es podria considerar molt modern, perquè aplica tractaments inspirats en els que es feien a Anglaterra i altres països europeus, que es denominaven

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 22

24/02/12 17:39


informació col·legial

“non-restraint”, es a dir sense lligar els malalts agitats, amb molta higiene, estades a l’aire lliure, bons aliments, i seguint teràpies ocupacionals. Pujadas edita una revista, La Razón de la Sinrazón, el 1865, que es la primera revista psiquiàtrica editada a Espanya. Pujadas creu en la publicitat i sempre edita fulls informatius dels seus establiments. També l’hem de considerar un home emprenedor perquè constantment està pensant en nous projectes o en l’ampliació dels que ja té en marxa. Una conseqüència d’aquesta manera de fer el portarà a la ruïna, perquè es proposa ampliar el nombre de malalts atesos a Sant Boi, oferint a les Diputacions rebre els malalts mentals pobres a preu de beneficència, i fins i tot ofereix al Ministeri de Gràcia i Justícia rebre els malalts psiquiàtrics judicials. Això desborda la capacitat del seu manicomi i el porta a la ruïna, i es veu obligat a vendre el manicomi. No sabem la raó d’aquesta aspiració per créixer. Potser volia ser el director del manicomi més gran i amb més malalts del país, però no va tenir en compte les dificultats que li plantejaria, sobretot pel fet que l’arribada de malalts pobres faria fugir de la institució malalts de famílies benestants que pagaven la seva estada. Amb la dedicació de l’any 2012 a l’Antoni Pujadas, el COMB vol recordar als metges d’avui que el nostre país ha tingut des de sempre metges emprenedors, entusiastes i amb empenta per crear coses que no existien o per millorar les existents. El nostre país continua necessitant aquest tipus de metges. Pujadas va ser el modernitzador de l’hospitalització psiquiàtrica a Espanya. Amb la commemoració del seu naixement volem aprofitar també per fer una mirada interessada a com va ser l’inici de la psiquiatria a Catalunya i rememorar les institucions de l’època, com el sanatori de la Nova Betlem, a Sant Gervasi de Barcelona, l’Instituto Frenopático a Les Corts i el manicomi de Reus, ara nomenat Institut Pere Mata a Reus, i també a personatges tant interessants com Giné i Partagás, Rodríguez Méndez, Galceran, Dolsa, Rodríguez Morini o Pi Molist.

Miquel Bruguera, expresident del COMB i director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del COMB

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 23

23

24/02/12 17:39


informació col·legial

24

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 24

24/02/12 17:39


informació col·legial

El Metge Emprenedor

Onze empreses en creixement de l’àmbit de la Biotecnologia, els Medical Devices, els serveis sanitaris i les TIC salut van presentar el seu pla de negoci i les seves necessitats de capital al V Fòrum d’Inversió Healthcare 2011 davant d’un centenar d’inversors privats i representants de fons de capital risc. El Fòrum és una iniciativa impulsada i organitzada pel Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Barcelona Activa i Biocat, juntament amb la xarxa d’inversors de Keiretsu Fòrum.

Jaume Baró, responsable de finançament i estratègia de Barcelona Activa; Lluís Pareras, gerent de l’Àrea d’Innovació i Tecnologia del COMB; Jaume Aubia, director-gerent del COMB; Xavier Casares, president de Keiretsu Fòrum Espanya, i Marta Príncep, directora d’innovació de Biocat, en la presentació del V Fòrum Healthcare Barcelona.

V Fòrum d’Inversió Healthcare Barcelona

Onze empreses innovadores presenten els seus projectes davant d’inversors

E

n la cinquena edició del Fòrum d’Inversió Healthcare, el COMB va facilitar que es posessin en contacte un centenar d’inversors amb onze empreses seleccionades prèviament per un jurat integrat per representants d’hospitals catalans, fons de capital privat i els promotors del Fòrum. Els projectes seleccionats van ser: Microlitix, Regenear, Life Science Entrepreuner, Quantium Medical, Wirs, Bioglane, Qgenomics, Leadartis, Immunnovative Developments, Salupharma Biosimilars, Som Innovation Biotech. En la taula de presentació del Fòrum van participar Jaume Aubia, directorgerent del COMB; Jaume Baró, responsable de finançament i estratègia de Barcelona Activa; Marta Príncep, directora d’innovació de Biocat; Xavier Casares, president de Keiretsu Fòrum Espanya, i Lluís Pareras, gerent de l’Àrea d’Innovació i Tecnologia del COMB. Jaume Aubia, en la seva intervenció, va animar a participar els assistents “atès que en el marc de les anteriors quatre edicions, 10 empreses participants han aconseguit capital per un valor total de 5 milions d’euros”. Per Aubia, “aquest tipus d’empreses seran clau en la transformació del país i del sector per encarar la crisi i per sortir-ne molt reforçats”.

Jaume Baró va destacar que “des de l’Administració pública podem ajudar a posar oli en els engranatges perquè les empreses que tenim aquí puguin accedir a capital, generar riquesa i llocs de treball estables a la nostra ciutat”. Marta Príncep va dir que “en l’àmbit europeu admiren la feina feta en aquests anys a Catalunya”. Príncep va donar dades: “a dia d’avui som el 20 % de les companyies innovadores d’aquest sector a l’Estat, som el 23 % de les noves empreses creades i, sobretot, generem el 60 % de les patents a nivell estatal”. Segons Marta Príncep, “això dóna fe de l’aplicabilitat i de l’esforç que aquesta recerca arribi al mercat i l’interès a parlar amb vostès com a inversors aquí”. Xavier Casares va esperonar els presents perquè “contactin directament amb els emprenedors ja que es presenten projectes que considerem d’interès i que un conjunt de moltes persones ha seleccionat”. Lluís Pareras va assenyalar que “més de 30 companyies han presentat plans de negoci i se n’han seleccionat onze, però vull transmetre a les altres companyies el nostre respecte per la seva tasca emprenedora i que segurament en properes edicions hi podran participar”. Es poden seguir les intervencions del Fòrum a: www.combtv.cat

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 25

25

24/02/12 17:39


informació col·legial

2011, Any del Dr. Pere Mata

Inauguració de l’exposició sobre el doctor Pere Mata en un acte acadèmic sobre la seva figura com a metge, polític, escriptor i filòsof

1

Amb motiu de la inauguració a la seu col·legial de l’exposició “Pere Mata (1811-1877): metge, polític, escriptor, filòsof ”, el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va celebrar un acte acadèmic que s’emmarca dins dels actes de l’“Any Dr. Pere Mata” que el COMB li dedica amb motiu del 200 aniversari del seu naixement.

1. Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya; Josep Arimany, comissionat de l’ “Any Dr. Pere Mata”; Miquel Vilardell, president del COMB, i Emili Huguet, catedràtic de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona, en l’acte acadèmic. 2. A la pàgina següent: Exposició Pere Mata (1811-1877): metge, polític, escriptor, filòsof.

26

L

’acte va ser presentat per Miquel Vilardell, president del COMB, qui va indicar que “Pere Mata va ser metge i polític i un es pregunta si això és compatible”. Vilardell va dir que “evidentment que és compatible perquè els metges tenim com a tasca fonamental resoldre problemes que presenten els ciutadans i per resoldre problemes de la ciutadania cal tenir els elements necessaris per poder-ho fer bé i qui els dóna és el polític”. Per Vilardell “que els metges vulguin participar i fer sentir la seva veu en els organismes polítics és cabdal i per això ser metge i polític és compatible”. El president del COMB va destacar que “a la història de Catalunya hem tingut molts metges i polítics i Pere Mata n’és un exemple”. Pere Mata, segons Vilardell, “es va implicar en el camp polític; a vegades, un s’ha de mullar i això, a vegades, és difícil”. També van participar-hi Josep Arimany, comissionat de l’“Any Dr. Pere Mata”, i Emili Huguet, catedràtic de Medicina Legal de la Universitat d e Barcelona, que van parlar sobre l’aportació de Pere Mata a la Medicina. Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, va presentar l’exposició sobre l’obra de Pere Mata. En explicar com s’ha estructurat l’exposició, Alfons Zarzoso va dir que “no resulta agosarat afirmar que mai no s’havia reunit una mostra tan completa

de l’obra original d’aquest polifacètic personatge”. L’exposició fa una revisió a la biografia del doctor Pere Mata, des dels anys d’estudi a Reus i Barcelona fins a la seva etapa formativa com a metge tant a Barcelona com a Montpeller i París. La mostra s’acompanya d’una acurada i exhaustiva selecció de publicacions escrites pel doctor Mata o alguns dels seus col·legues i mestres. Aquestes obres procedeixen de nombroses biblioteques, arxius i museus que han col·laborat en aquesta exposició. Zarzoso va destacar que per realitzar l’exposició ha comptat amb el suport de l’Arxiu Històric, el departament d’Activitats i Congressos i el Centre d’Estudis Col·legials del COMB. Josep Arimany va concloure que “una aportació molt important de Pere Mata és que va ser el primer al nostre país que va determinar l’establiment del grau de responsabilitat dels malalts mentals si feien un delicte”. Arimany va dir que Pere Mata “va establir que hi podia haver un eximent sota el terme enajenación mental”. Segons Arimany, Pere Mata és una figura cabdal de l’aportació de la medicina lligada a la justícia. Arimany també va detallar les activitats que s’han fet durant l’any per celebrar el bicentenari del naixement de Pere Mata. Emili Huguet va destacar l’aportació de Pere Mata unificant els estudis de medicina i cirurgia en una carrera única.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 26

24/02/12 17:39


informació col·legial

Descobriment d’una placa commemorativa dedicada al doctor Pere Mata a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya

Actualitat Professional El COMB manté congelada la quota col·legial per segon any consecutiu

E

Pilar Fernández Bozal, consellera de Justícia, i Ramon Torné, president de la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure i vocal de la Junta del COMB , en l’acte de descobriment de la placa en homenatge al doctor Pere Mata a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

E

l Col·legi de Metges de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya van organitzar un acte de descobriment d’una placa commemorativa en homenatge al doctor Pere Mata a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. L’acte va estar presidit per Pilar Fernández Bozal, consellera de Justícia, i per Ramon Torné, president de la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure del COMB i vocal de la Junta de Go-

2

vern del COMB. També van destacar la figura de Pere Mata com a creador de la primera càtedra de Medicina Legal a la Universitat, com a impulsor de la creació d’un cos de metges forenses i també per la seva personalitat i implicació política. Torné va dir que “amb aquest descobriment de la placa s’ha volgut fer memòria a la figura de Pere Mata a l’edifici on s’ha consolidat l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, ubicat a la Ciutat de Justícia”.

l Col·legi ha congelat la quota de col·legiació per als metges de Barcelona per segon any consecutiu, a causa de la situació econòmica del col·lectiu a Catalunya, i eximeix de pagar la quota els metges que demostrin estar en situació d’atur. L’Assemblea de Compromissaris del COMB ha aprovat els pressupostos per al 2012 amb especial sensibilitat per les necessitats dels metges amb problemes. Per això, s’incrementen els recursos per a l’Assessoria Jurídica i l’Àrea Ocupacional del COMB, que ja han estat reforçats durant el darrer trimestre per respondre a la demanda del col·lectiu. També s’ha decidit augmentar la despesa en participació per a iniciatives com el Fòrum de la Professió, que al mes de gener en concret va debatre sobre la situació dels estudiants MIR, i, posteriorment, s’obrirà a noves iniciatives. D’altra banda, es mantenen els pressupostos per al Programa de Protecció Social, que es nodreix de les quotes col·legials, i per als projectes de col·laboració, com les beques Dr. Bada, que queden a nivell de 2011. L’any passat van tenir un increment del 2,16% i 10%, respectivament. D’aquesta manera, les quotes es mantenen com el 2011, en 59 € trimestrals, i 29,50 € per als metges joves, a diferència d’anys anteriors en què s’ha ajustat a l’increment de l’IPC.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 27

27

24/02/12 17:39


informació col·legial

Actualitat professional

E

l lliurament dels premis de Diario Médico a les millors idees de la sanitat 2011 es va celebrar al Teatre Nacional de Catalunya a Barcelona a on, en la seva novena edició, es va concedir un premi a Healthequity, projecte del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) d’ajuda als metges emprenedors. Representants del món sanitari de Catalunya, del govern central i de diverses comunitats autònomes van participar a l’acte. Javier Olave, director de Diario Médico, va assenyalar durant el lliurament dels premis que “Diario Médico no es conforma amb informar dels avenços que es produeixen al sector, i per això existeixen aquests premis, que prenen més importància en temps de crisi”.

Foto: José Luis Pindado. Cedida per Diario Médico

“Diario Médico” premia el projecte Healthequity d’ajuda als metges emprenedors

Miquel Vilardell, president del COMB, i Javier Olave, director de Diario Médico, en l’acte de lliurament dels premis a les millors idees de la sanitat 2011.

Miquel Vilardell, president del COMB, en recollir el premi va dir que “en aquests temps el guardó té una doble importància perquè amb iniciatives com aquesta es poden crear llocs de treball i sortir de la crisi”. A l’acte, en representació del COMB, van assistir Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB; Jaume Sellarés, tresorer del COMB; Jaume Aubia,

director-gerent del COMB, i Marc Soler, director A. Corporatiu del COMB. També hi va assistir Ricard Gutiérrez, vicepresident segon del COMB i vicepresident de l’OMC.

El 48H Open House BCN obre l’edifici del COMB als ciutadans

EDIMSA guardona Vilardell com a “Metge de l’any 2011”

L Entrevista a Miquel Vilardell, Noticias Médicas, desembre de 2011.

M

iquel Vilardell, president del COMB, va rebre el premi “Metge de l’Any 2011”, que lliura anualment Edimsa (Editores Médicos, S.A), per la seva trajectòria professional i per la seva tasca al Consell Assessor del Govern de la Generalitat en matèria de sanitat. La 28ena edició dels Premis Edimsa va celebrar-se a Madrid el passat desembre i reconeix les persones i les institucions més destacades de l’any en l’àmbit de la sanitat i la medicina a Espanya. 28

Vilardell, en recollir el premi, va expressar el seu desig que “el sistema nacional de salut continuï sent públic, d’excel·lència i de qualitat”. El president del COMB també va ressaltar que “aquest sistema nacional de salut es fonamenta en la qualitat humana i científica dels professionals sanitaris que, amb dedicació, vocació i capacitat d’adaptació, segur que serem capaços d’avançar”.

’edifici del COMB es va poder visitar de forma guiada en la segona edició del 48H Open House BCN, festival d’arquitectura gratuït i dirigit als ciutadans que obre les portes de 160 construccions emblemàtiques de la ciutat de Barcelona. L’edifici actual del Col·legi es va construir el 1965 pels arquitectes Robert Terrades i Jordi Adroer. Els seus fills van comentar en una entrevista a combTV les característiques de l’arquitectura de l’edifici col·legial. Es pot seguir l’entrevista a: http:// blogcomb.cat/2011/10/20/48hopen-house-bcn-obre-les-portesdel-col%c2%b7legi-i-altres-edificisde-la-ciutat/

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

01_28 SIC 134.indd 28

24/02/12 17:39


informació Núm. 88

L’EDITORIAL

Grup MED

Serveis per als col·legiats del COMB

F

novembre 2011-gener 2012

inalitzat l’exercici 2011, és el moment que el Grup MED —que agrupa les activitats de les empreses de serveis del COMB— faci balanç d’un exercici que s’inscriu en la crisi econòmica, a la qual no podem ser aliens.

En el decurs de l’exercici s’han iniciat diversos projectes, com són liderar la creació de la societat de capital risc Healthequity, projecte impulsat a través de MEDITECNOLOGIA, destinada a finançar projectes emprenedors vinculats al sector salut, i s’ha estat capaç de reunir en el projecte diverses entitats, tant públiques com privades, en un moment en el qual és molt complicat cercar recursos financers. Un altre gran projecte que s’ha treballat els darrers exercicis, i que finalment es plasmarà l’any 2012 (acaben de començar-ne les obres), és la promoció, construcció i explotació d’un pàrquing sota els terrenys dels Jardins del doctor Roig i Raventós, que ha de permetre millorar l’accessibilitat a la seu col·legial per a aquells col·legiats que es desplacin al COMB en cotxe. Mereix especial menció que un dels darrers projectes promoguts per la Junta de Govern del COMB, el Programa de Protecció Social (PPS) per als metges i familiars, ha estat molt ben acollit per altres col·legis i associacions professionals als quals s’ha presentat el projecte durant l’exercici 2011, i MEDINANKEIA, societat del Grup MED que desenvolupa i gestiona el PPS del COMB, espera en el decurs de l’exercici 2012, signar nous convenis per promoure, desenvolupar i gestionar programes personalitzats per a aquests col·lectius, molt necessaris en aquests moments.

29

Al marge dels projectes nous abans esmentats, cal no oblidar les empreses amb serveis més madurs del Grup MED, que han contribuït que el Grup MED assolís uns resultats equilibrats durant l’exercici 2011 segons les primeres dades de tancament disponibles. Els serveis financers, a través de MEDONE, MEDSASA I MEDIVALOR, han continuat oferint productes bancaris i financers en condicions preferencials, finançament hipotecari i al consum, pel consum privat o les activitats professionals dels col·legiats, en uns moments en què l’accés al crèdit es troba restringit. L’activitat asseguradora, desenvolupada a través de MEDICORASSE, la corredoria d’assegurances, ha continuat oferint solucions asseguradores per cobrir els riscos patrimonials, personals i professionals dels metges. Cal fer notar que s’ha aconseguit mantenir el nivell de cobertura i el cost de l’assegurança de responsabilitat civil professional contractada conjuntament i coordinada amb el CatSalut. També cal fer notar les activitats d’assessorament fiscal, laboral i comptable realitzades a través de MEDICONSULTING, la possibilitat de gaudir d’ofertes de viatges on line o contractar les vacances a través del nou cercador disponible al web de MEDIVIATGES o els serveis d’equipament i utillatge mèdic per a les consultes de MEDISERVEIS I CONSUM. Al llarg de l’exercici 2012, el Grup MED afronta el repte de mantenir el nivell de contribució econòmica al COMB i oferir valor afegit en termes qualitatius, desenvolupant projectes que permetin al Col·legi tenir presència i incidir en temes vinculats al sector sanitari i oferint solucions personalitzades a les necessitats dels col·legiats, sempre seguint els valors de professionalitat i confiança que el defineixen.

EDITA: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. PRESIDENT EXECUTIU DEL GRUP MED: Jaume Aubia. CONSELLER-DIRECTOR GENERAL: Albert Lluch. COORDINADOR DEL SERVEI D’INFORMACIÓ COL·LEGIAL: Jordi Pons. ASSESSORIA LINGÜÍSTICA: Esther Roig

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 29

24/02/12 17:29


informació Grup MED

COM DESENVOLUPAR UNA IDEA A INTERNET MEDITECNOLOGIA

“L’experiència de l’equip de professionals de Meditecnologia permet aconsellar al metge sobre el que li pot ser més útil per desenvolupar un projecte d’èxit a internet”

novembre 2011-gener 2012

uan un metge veu la necessitat de crear una pàgina web per donar a conèixer i fer visible el seu projecte (consultori, clínica...) pot confiar en Meditecnologia, l’empresa d’innovació tecnològica del Col·legi de Metges, avalada per més de 15 anys d’experiència i líder en creativitat i desenvolupament de projectes web al sector sanitari.

Q

En la creació d’un web el primer pas és registrar l’adreça i començar a treballar amb els dissenyadors sobre com organitzar la informació i quina imatge ha de tenir. L’experiència de l’equip de professionals de Meditecnologia permet aconsellar el metge sobre el que li pot ser més útil per desenvolupar un projecte d’èxit a internet. Durant aquesta etapa es quan hi ha més contactes entre el client i Meditecnologia, que es poden fer tant en persona com de forma on-line. Els dissenyadors estudien i elaboren diferents propostes que es van adaptant fins a aconseguir l’objectiu marcat en un inici, perquè així els programadors elaborin la part del web que no es veu però que la fa funcionar. Si a més, es vol actualitzar la pàgina freqüentment, poden construir a mida un autogestor de continguts per treballar fàcilment i amb comoditat. Un cop publicat el web amb disseny i continguts, la relació entre Meditecnologia i el client continua per oferir les tasques de manteniment tècnic, l’actualització de continguts i per resoldre qualsevol dubte. Des de Meditecnologia s’ofereix un servei integral i personalitzat que pot incloure totes les tasques que implica la creació i posada en marxa d’un lloc web, des de la gestió de dominis i l’allotjament web fins a aspectes d’usabilitat i accessibilitat. Per a més informació, ens trobarà a www.meditecnologia.com

30

Servei d’Informació Col·legial. Núm 134

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 30

24/02/12 17:29


informació Grup MED

LA REFORMA DE LES PENSIONS MEDICORASSE CORREDORIA D’ASSEGURANCES

“... com més llunyà sigui el moment de la jubilació, més gran és la possibilitat que es produeixin canvis respecte a la situació actual.”

novembre 2011-gener 2012

L

a corba de demografia del nostre país ens indica que cada vegada hi haurà menys cotitzants i més pensionistes. Això possiblement conduirà a la disminució de les prestacions públiques futures, tenint en compte que la Seguretat Social està plantejada amb un sistema de repartiment. No es pot saber com canviarà la normativa respecte a aquest tema en el futur, el que és segur és que com més llunyà sigui el moment de la jubilació, més gran és la possibilitat que es produeixin canvis respecte a la situació actual. A partir d’aquí, qualsevol cotitzant que vulgui cobrir realment la seva jubilació per mantenir el nivell de vida adequat, és molt probable que necessiti complementarla amb altres elements (rendes d’immobles, sistemes de previsió social, etc.). Els sistemes de previsió social que permeten aconseguir uns ingressos extres per al futur són els plans de pensions o plans de previsió assegurats per diversos motius: en primer lloc, no necessiten un capital previ (a diferència dels béns immobles); en segon lloc, es poden adaptar les aportacions a la disponibilitat que es tingui en cada moment i, en tercer lloc, incorporen internament l’obtenció de rendibilitats (a diferència d’arrendaments per cobrir el cost hipotecari o de manteniment). Actualment, l’àmplia gamma existent de diferents productes orientats a l’estalvi futur fa que no sigui fàcil escollir el més adient. Aquesta elecció depèn de molts factors, entre els quals destaquen l’edat, la situació laboral actual i el perfil de risc de cada persona. Val la pena escoltar el consell de professionals experts en aquesta matèria. Des de Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Col·legi de Metges, posem al seu abast un equip d’assessors que, de forma gratuïta, poden ajudar-lo a triar l’opció que més li convingui. Pot trucar al telèfon 93 567 88 70 o escriure al correu electrònic medicorasse@med.es per concertar una visita.

31

MEDICONSUM SUGGEREIX... Microlife AFIB, el tensiòmetre digital amb tecnologia patentada per a la detecció primerenca de la fibril·lació atrial •

Alt grau de sensibilitat després de prendre tres mesures consecutives.

Facilitat d’us, tecnologia digital i cinc anys de garantia.

L’equip de professionals de Mediconsum l’assessorarà sobre aquest producte i altres tensiòmetres del mercat. Ens trobarà a la planta -1 del COMB, al telèfon 93 567 88 10 o a consum@med.es. Mediserveis i Consum és l’empresa del grup MED que ofereix una completa selecció de material mèdic professional al sector sociosanitari, amb solucions personalitzades a les necessitats de compra i avantatjoses condicions de preu, finançament i servei.

Servei d’Informació Col·legial. Núm 134

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 31

24/02/12 17:29


informació Grup MED

novembre 2011-gener 2012

“Bo TPV” de BBVA Faciliti el pagament amb targeta als seus clients de la forma més econòmica i senzilla Des de MED1 Serveis Financers, li presentem el “Bo TPV” de BBVA, un servei amb el què sempre pagarà el mateix pel seu terminal. Amb quatre modalitats de tarifes diferents, adaptades al seu nivell de facturació, vostè tria quant vol pagar cada mes, a partir de només 10€/mes.

Informi-se’n a les oficines de MED1 Serveis Financers o trucant t t all telèfon t lèf 93 567 88 28 serveisfinancers@med.es www.med.es

1

MEDONE SERVEIS S.L.U. NIF B-61910865. RM de Barcelona, tom 31642, foli 5, full B-196873, inscripció 7a.

32

Servei d’Informació Col·legial. Núm 134

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 32

24/02/12 17:29


informació Grup MED

novembre 2011-gener 2012

L’ACTUAL CRISI ECONÒMICA I ELS EFECTES SOBRE EL CRÈDIT EN EL SECTOR PRIVAT MED1 SERVEIS FINANCERS

“l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), ...ofereixen excel·lents condicions per finançar inversions en equipament electromèdic”

’actual crisi econòmica ha tingut múltiples efectes sobre el sector privat català i espanyol. Per una banda, les empreses han vist com es reduïen els seus ingressos a causa del descens de la demanda, i per l’altra han hagut de patir un important increment dels impagats. Aquesta situació ha provocat que moltes empreses solvents hagin tingut, i tinguin encara, problemes de liquiditat en un moment en el qual s’està produint una gran restricció al crèdit per a empreses, a causa de l’altra crisi, la financera.

L

En aquest complicat context, des de MED1 Serveis Financers fem costat a les empreses i professionals vinculats al COMB, assessorant-los de forma individual i facilitant-los l’accés a diferents formes de finançament, de forma preferent. Gràcies a l’acord de col·laboració que mantenim amb BBVA, posem a l’abast dels col·legiats solucions per a qualsevol tipus de necessitat financera, des de cobrir tensions puntuals de tresoreria fins al finançament d’inversions en equipament mèdic i altres actius fixos. Algunes d’aquestes solucions s’ofereixen a través d’organismes públics com l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofereixen excel·lents condicions per finançar inversions en equipament electromèdic (especialment l’ICO). Per altra banda, durant l’any 2011, des de MED1 Serveis Financers hem començat a oferir el servei de Factoring, que permet a les empreses mèdiques anticipar el cobrament de les factures, especialment les emeses pel Servei Català de la Salut. L’actual context econòmic també requereix que les empreses optimitzin els seus costos. En aquesta línia, des de MED1 Serveis Financers tenim com a prioritat oferir productes sense cost de manteniment o amb despeses mínimes, com ara comptes corrents, targetes de crèdit i dèbit o el servei de datàfon.

33

En moments d’incertesa econòmica com els actuals és vital comptar amb socis que entenguin la realitat del sector sanitari i siguin capaços d’implicar-se per oferir solucions, i aquesta és la principal missió de MED1 Serveis Financers i el seu departament d’empreses i negocis.

FINANÇAMENT A LES SOCIETATS NO FINANCERES RESIDENTS A ESPANYA Taxes de variació internual Font: BE. Residents a Espanya

Servei d’Informació Col·legial. Núm 134

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 33

24/02/12 17:29


informació Grup MED

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I DE LA PROTECCIÓ DE DADES MEDICONSULTING SERVEIS JURÍDICS

“En les relacions econòmiques i contractuals ... és imprescindible poder identificar per establir mesures que donin seguretat i cobertura legal al metge o centre que les transmet.”

novembre 2011-gener 2012

E

l Servei de Tractament de la Informació i de Dades del COMB té com a missió proporcionar assessorament a metges i centres mèdics en matèria de protecció de dades i del tractament d’aquella informació que es necessita per a la prestació de servis mèdics. Les relacions econòmiques i contractuals en un entorn de finançament dels actes mèdics per mitjà de les entitats asseguradores configuren unes comunicacions de dades de caràcter sanitari que és imprescindible poder identificar per establir mesures que donin seguretat i cobertura legal al metge o centre que les transmet. Des del Servei de Tractament de la Informació i de Protecció de Dades podem ajudar-vos a detectar situacions que, en la pràctica diària, comporten un major risc de vulnerar la normativa de protecció de dades i establir les prevencions que ajudin a reduir o eliminar el risc. El Servei de Tractament de la Informació i de Protecció de Dades adapta la prestació dels serveis a les necessitats concretes de la vostra activitat i pressupostem les actuacions que realment són necessàries per donar compliment a les exigències de la Llei, de manera especial en activitats de reduïda dimensió i que s’inicien. Això ens permet ajustar els pressupostos a les possibilitats dels que decideixen començar una activitat per compte propi.

Si desitja més informació pot adreçar-se al COMB, trucar al telèfon 93 567 88 88 o enviar-nos un correu electrònic a lopd@comb.cat i ens posarem en contacte amb vostè. Pot trobar més informació a www.med.es

34

LA LLIBRERIA RECOMANA EL TEMPORAL DE LES FAVES Dr. Jordi Carbonell Editorial El Toll

OROMOTOR DISORDERS IN CHILDHOOD M. Roig-Quilis Editorial: L. Pennington, 2011

En aquesta història, tothom sembla amagar algun secret: mossèn Canudes, l’administrador de la casa del Delme; en Joan Baron, el boter; en Ferriol Sala, el president de la confraria de Sant Elm; mossèn Pujol, l’organista, i els misteriosos senyors Molas, que arriben accidentalment a aquesta vila portats pel temporal...

Aquest llibre editat per Manuel Roig del Servei de Neurologia Pediàtrica (Hospital Universitari Vall d’Hebron) i Lidsay Pennington (Institute of Health and Society, Newcastle University) aprofundeix en el grup de malalties que porten a trastorns oromotors, que afecten principalment els estímuls sensorials, sistemes motors i organització dels moviments involucrats en la succió, masticació, deglució, articulació de la parla i comunicació facial no verbal. Més de 30 autors internacionals han participat en aquesta publicació.

A la venda a la llibreria de Mediconsum; llibreria especialitzada en el sector sanitari. També disposa de les darreres novetats editorials. consum@med.es - www.med.es - Tel: 93 567 88 10 Servei d’Informació Col·legial. Núm 134

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 34

24/02/12 17:29


informació Grup MED

ISLÀNDIA: Un paradís natural a la “terra del gel” en els últims confins d’Europa MEDIVIATGES

“Aquest indret és sinònim de paradís natural, de bones infraestructures turístiques i d’una gastronomia fabulosa”

novembre 2011-gener 2012

uan l’astronauta nord-americà Neil Armstrong va posar el peu a la Lluna, les seves primeres paraules van ser: “Aquest lloc és igual que Islàndia”. No en va els tripulants de la nau espacial Apol·lo XII van estar entrenant a Islàndia per la seva extraordinària semblança a la superfície lunar.

Q

Banyar-se en un llac geotermal amb tot els voltants coberts de neu, ser a la gran Falla Atlàntica que separa Europa d’Amèrica, acostar-se a Gullfoss una impressionant doble cascada, veure una llacuna inundada d’icebergs, sentir la força d’un guèiser al país que va donar nom a tots els guèisers del món o la travessa per albirar balenes són algunes de les activitats sorprenents que aquesta destinació ofereix. Islàndia, o el que també és anomenat el país de les Sagues, ofereix una infinitat d’històries de batalles de víkings, d’amor i venjança, i les llegendes dels trolls i elfs, que a tots ens fan somiar. Aquest indret és sinònim de paradís natural, de bones infraestructures turístiques i d’una gastronomia fabulosa que ens permet assegurar que és, sens dubte, una destinació ideal tant per a adults com nens, així com per a famílies o grups d’amics. Mediviatges, l’agència de viatges del Col·legi de Metges, gestionada pel grup Bestours, organitza viatges a aquest destí. A dia d’avui un gran nombre de col·legiats ja han tingut l’oportunitat de gaudir d’aquest paradís on les forces de la natura estan constantment presents: volcans, guèisers, deserts de lava, cascades, glaceres, aigües termals, cràters i penya-segats cohabiten amb sorprenent harmonia. Ens trobarà a www.mediviatges.com

35

Servei d’Informació Col·legial. Núm 134

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 35

24/02/12 17:29


informació informació Grup Grup MED MED

novembre novembre 2011-gener 2011-gener 2012 2012 ar clar que es

r, ha de qued o és bo crear po

tema públic”

mantindrà el sis

cial. Protesalitat assisten fessional r mantenir la qu pe pro s el ari e ss qu ce r os ne edi cla tenir els recurs l Col·legi a. Però que qu de fet lem s n vo De be es s. na ltr ion fei sa soluc fer la [...] No fessió acompanyat de que no podrem Pro va em la si t ns de pe len an rum do [al Fò tem qu tic no és ] 0 professionals [... il·lusió. Ser crí 30 a. la nit tem nté reu sis ma m el ra enca leg. He sostenible re demanem dià e permetin fer de Metges semp s al Govern qu al diari Ara, sentar proposte pre r pe a] quel Vilardell dic Mè 2012 Entrevista a Mi 25 de gener de

Vilardell: “N

GRUP MED EL NOU ENTORN FINANCER: MÉS FORMACIÓ, COMPROMÍS I SERVEI “... els saldos i dipòsits dels nostres col·legiats s’han incrementat un 20% en els últims 12 mesos.” 36

E

l nou Govern d’Espanya ha pres les decisions normatives oportunes per tal de reestructurar definitivament el sector financer, establint les bases per a un sanejament dels riscos immobiliaris problemàtics que les entitats financeres tenen en el seu balanç. Aquesta nova —i esperem que definitiva— fase de reestructuració provocarà una transformació radical del mapa bancari, tant espanyol com català. En sortiran menys entitats d’un major volum. La nova configuració ha de quedar enllestida abans del primer semestre d’aquest any i s’ espera que el nombre d’entitats que integrarà el sector, després d’ aquest procés, serà entre 10 a 15 grups. D’aquesta manera, tant els que prestem serveis bancaris i financers com els usuaris/clients estarem obligats a adequar-nos a aquest nou entorn, format per menys entitats, amb menys oficines i, en conseqüència, amb menys empleats. En aquest context cal afegir el canvi de comportament de l’estalviador a l’hora de gestionar el seu patrimoni financer. Segons dades recentment publicades per INVERCO (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva), per primera vegada en més d’ una dècada, més del 50% de l’estalvi de les famílies està col·locat en dipòsits o comptes corrents. Això marca una clara tendència d’estalvi per productes de caire conservador i amb rendiment prèviament fixat. Aquest fet també es fa palès als serveis bancaris del grup MED que oferim al COMB; així els saldos i dipòsits dels nostres col·legiats s’ han incrementat un 20% en els últims 12 mesos. Hem d’afegir que aquest augment, que en saldo mitjà representa un increment superior als 20 milions d’euros, està afavorit per dos factors concrets. Primer, poder comptar amb un compte corrent absent de tota comissió i remunerat al 0,4% i, amb una sèrie de serveis gratuïts, com és el cas de l’emissió de targetes de crèdit i transferències i de retirada de diners a la xarxa Servired gratuïtes. Al contrari del que ha succeït al sector financer que ha apujat totes les seves comissions per serveis de forma significativa. I, segon, pel fet de poder disposar d’una àmplia gamma de serveis i productes específics per al col·lectiu mèdic, que possibilita fer més rendible l’estalvi, amb les màximes garanties de solvència, aconseguint d’aquesta manera poder donar solucions adients en la majoria dels casos. És en aquest nou mapa financer i amb aquest canvis en la forma de gestionar l’estalvi on des dels serveis bancaris del Grup MED haurem d’oferir un millor assessorament de tot allò que pugui ser d’interès per al col·legiat del COMB per poder prendre les decisions d’estalvi i de finançament més adients. Aquest esforç el durem a terme amb més formació contínua i especialitzada del nostre personal, una adequació dels productes i serveis que oferim i un constant ajustament als requeriments que les famílies i els professionals mèdics ens vagin formulant, cercant sempre el compromís, la confiança i l’excel·lència en el servei que els metges requereixen i ens reclamen.

Servei d’Informació Col·legial. Núm 134

29-36ok INFOGRUPMED134.indd 36

24/02/12 17:29


informació col·legial

Debat al COMB

P

rofessionals de l’àmbit mèdic es van reunir al Col·legi de Metges de Barcelona en una jornada de debat sobre l’ús de contencions en residències geriàtriques. Aquestes contencions són les intervencions terapèutiques que consisteixen en la utilització d’un dispositiu físic, mecànic o farmacològic per restringir el moviment a fi de prevenir una situació de risc a una persona malalta o d’altres persones del seu entorn. Jaume Padrós, vicepresident del COMB, va dir en la presentació de la Jornada que s’havia organitzat “a partir de la preocupació manifestada per molts professionals per una iniciativa de la Fiscalia Provincial de Barcelona sobre com s’havia de procedir en situacions en què podria estar indicada o amb quines garanties s’havia de procedir”. El vicepresident del COMB va assenyalar que “el 2010 la Fiscalia va enviar una directiva sobre l’ús de contencions que insta a comunicar les immobilitzacions o restriccions de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics que s’imposin a les persones ingressades i els seu manteniment cada sis mesos fins que desaparegui el motiu que va dur a adoptar-la o sigui substituïda per una altra”. Padrós també va anunciar que el COMB estudiarà fer un Document de Posició o un Quadern de la Bona Praxi sobre l’ús de contencions en residències geriàtriques.

Els aspectes ètics i medicolegals de les contencions a les residències geriàtriques

1. Jaume Padrós, vicepresident del COMB, en la presentació de l’acte. 2. Josep Arimany, director del Servei de Responsabilitat Professional del COMB, en l’exposició de les conclusions. 3. Lluís Juan Castán, director de la Residència Adegiu; Josep Manuel Menchón, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Bellvitge; Josep Gasol, president de la Secció Col·legial de Residències Geriàtriques; Esperanza Gómez, metgessa forense especialista en psiquiatria, i Fina Vernet, infermera i directora de la Residència l’Olivaret, en la jornada de debat.

La Jornada va tractar el tema des de quatre vessants diferents: eticodeontològic, medicolegal, visió mèdica i de gestió, i des del punt de vista d’altres professionals sanitaris. Van participar en l’acte Pau Sánchez, Cap de l’Àrea Sociosanitària del Consorci Sanitari Integral; Josep Gasol, president de la Secció Col·legial de Metges de Residències Geriàtriques; Josep Manuel Menchón, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Bellvitge; Esperanza Gómez, metgessa forense especialista en psiquiatria; Lluís Juan Castán, director de la Residència Adegius; Fina Vernet, infermera i directora de la Residència l’Olivaret, i Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi i del Servei de Responsabilitat Professional del COMB, qui va exposar les conclusions de la jornada.

Conclusions de la Jornada 1. La contenció o restricció física o farmacològica és un acte mèdic, per tant, és una prescripció facultativa i està indicada pel metge. De forma excepcional es pot utilitzar sense prescripció, en cas que hi hagi un risc greu per al pacient. En aquests casos, segons la Llei 12/2007, s’haurà de comunicar directament a la Fiscalia. 2. Hi ha una legislació específica al nostre país: Llei d’enjudiciament civil en el seu article 763, Llei d’autonomia

del pacient 1/2002 que parla totalment de la informació i del consentiment. A Catalunya la Llei 12/2007 de Serveis Socials, sobretot l’article 12. 3. La documentació clínica i el seu registre a la història clínica és clau. Complim així amb els criteris de normopraxi assistencial. És una mesura de seguretat clínica. 4. La legislació que hi ha al nostre país és, a vegades, inespecífica i confusa. Hem de tenir en compte, amb el tema de les restriccions i contencions, els principis d’ètica mèdica. 5. La indicació de contenció ha de ser clara, específica i individual. S’ha d’argumentar a la documentació clínica. Per tant, no s’ha de fer de forma rutinària. 6. Hem de considerar la indicació de contenció farmacològica. Evitem la sobremedicació. 7. La informació. S’ha de plantejar el tema del consentiment informat per representació. És molt important l’explicació a la família. 8. Utilitzar sempre el sistema menys restrictiu possible i revisar periòdicament la contenció. 9. És molt important la bona col·laboració amb els altres professionals sanitaris. L’equip multidisciplinari és clau. 10. Procurar una formació continuada del personal sanitari.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 37

37

24/02/12 17:25


informació col·legial

38

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 38

24/02/12 17:25


informació col·legial

Actualitat professional

Per a la constitució de l’Observatori sobre Salut, Autonomia, Competència i Drets Humans, es va signar un conveni, el passat 16 de novembre de 2011, entre el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), la Fundació Alzheimer Centre Educacional (ACE), el Consejo General del Poder Judicial, l’Obra Social de Catalunya Caixa i la Fundació Privada de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Aquest conveni té com a objectiu principal la realització d’un projecte de camp, descriptiu i de qualitat del procés d’incapacitació.

Conveni per constituir l’Observatori sobre Salut, Autonomia, Competència i Drets Humans

E

l projecte de l’Observatori sobre Salut, Autonomia, Competència i Drets Humans es centrarà a conèixer el grau de satisfacció i els beneficis obtinguts amb les sentències, per tal d’informar dels punts forts i febles dels actuals processos d’incapacitació a les autoritats competents nacionals i europees, i que això serveixi de fonament per a les sentències que es dicten, en la línia que es proposa a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les persones que pateixen discapacitat. Els treballs que realitzarà l’Observatori consistiran bàsicament a elaborar un mapa amb les característiques de les persones afectades; promoure la formació juridicomèdica específica que permeti resolucions i diagnòstics de qualitat, i promoure un gabinet estratègic o grup d’experts que es dediqui a la investigació en aquesta matèria. D’aquesta manera es formalitzaran i impulsaran recomanacions tant pel que fa a iniciatives legislatives com a serveis i recursos necessaris. L’Observatori estarà codirigit i coordinat per la magistrada Sílvia Ventura Mas i per la neuròloga Mercè Boada Rovira.

S’estima que el projecte durarà dos anys i que s’editarà un Quaderns de la Bona Praxi amb aquesta temàtica. Per a la posada en marxa d’aquest conveni, el COMB col·laborarà amb un metge i un advocat que portaran a terme l’estudi i l’anàlisi de tots els casos de procediments d’incapacitats. La voluntat de signatura d’aquest conveni és la implicació que vol tenir la Junta de Govern del COMB amb la societat col·laborant en el terreny de la salut, l’autonomia de l’individu, la competència i els drets humans.

Àrea de Praxi del COMB D’esquerra a dreta: Ramon Camp Batalla, vocal del CGPJ; Mercè Boada, neuròloga i directora mèdica de Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades i coordinadora del projecte de l’Observatori; Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB; Jerónimo Sancho Rieger, president de la Sociedad Española de Neurología; Sílvia Ventura, magistrada del Jutjat de Capacitat número 40 de Barcelona; Eugenio Rojas, cap de Dependència i Centres Sociosanitaris de l’Obra Social de CatalunyaCaixa com a representant de Marta Lacambra, directora de l’Obra Social de Catalunya Caixa, que no va poder assistir a la signatura; Lluís Tárraga Mestre, director general de Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades, i Jordi Matias-Guiu Guia, vicepresident primer de la Sociedad Española de Neurología, en l’acte de signatura del conveni.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 39

39

24/02/12 17:25


informació col·legial

Àrea de Cooperació

El 2 de febrer de 2012 va tenir lloc al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona la presentació oficial de l’exposició fotogràfica Mirades d’Anantapur, que mostra l’activitat realitzada pels cooperants de la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa en el seu projecte d’oftalmologia “Lluita contra la ceguesa a l’Índia”, al municipi d’Anantapur (regió d’Andhra Pradesh), a l’Índia rural. Les fotografies són obra de la fotògrafa professional Elisenda Pons i estaran exposades a la planta baixa del COMB fins al dimarts 28 de febrer de 2012. La presentació de l’exposició va incloure una xerrada informativa dels projectes de l’entitat per part de Rosa Maria Sust, cirurgiana oftalmòloga, vicepresidenta de la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa i coordinadora dels projectes de salut visual de la Fundación Vicente Ferrer. Posteriorment es difonguè un vídeo del projecte d’atenció precoç amb infants amb discapacitat visual que l’entitat realitza a la mateixa àrea de l’Índia de forma paral·lela amb el projecte oftalmològic. La Fundació Ramon Martí i Bonet es va instituir a Barcelona l’any 2008 a partir de la iniciativa i la il·lusió d’un grup de professionals de l’àmbit oftalmològic i té seu a Barcelona. És una fundació privada sense ànim de lucre, registrada legalment amb el número 2.490 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i té com a missió lluitar contra la ceguesa evitable en zones del món sense recursos. Els seus principals objectius són els següents: · Crear, atendre i supervisar serveis oftalmològics. · Visitar i operar de forma gratuïta i cobrir les despeses de tractaments, cirurgies i ulleres. · Establir programes de prevenció de ceguesa infantil i de detecció i atenció precoç. 40

La Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa presenta al COMB l’exposició fotogràfica

“Mirades d’Anantapur”

Fotografies de l’exposició Mirades d’Anantapur.

· Formar els professionals mèdics locals, aportar nous coneixements tècnics especialitzats i telemedicina. · Sensibilitzar i informar l’opinió pública respecte de la precària situació oftalmològica dels països més pobres. Des dels seus inicis, la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa ha creat i consolidat dos projectes a l’Índia: el projecte oftalmològic de “Lluita contra la ceguesa” i el projecte d’atenció precoç amb infants discapacitats. En aquests moments l’entitat vol expandir la seva activitat a altres països i té un tercer projecte oftalmològic al Perú que actualment es troba en fase de logística i negociacions. El projecte “Lluita contra la ceguesa a l’Índia” es va crear fa gairebé quatre anys (coincidint amb el naixement de la Fundació). És un projecte de cooperació internacional en matèria d’oftalmologia que té com a missió detectar, tractar i operar tots els casos de ceguesa evitable possibles que hi ha entre les famílies del municipi d’Anantapur. El projecte vol lluitar contra la dura realitat que pateixen les persones invidents a l’Índia, una situació que és força desconeguda per a la resta del món. L’Índia és el país del món on hi ha més casos de ceguesa. Es calcula que dels 37 milions d’invidents que hi ha al món, 15 milions viuen a l’Índia, i en la meitat dels casos es tracta de patologies visuals evitables. El projecte es realitza en una zona ru-

ral, on més del 70% de la població viu sota el llindar de la pobresa. La majoria d’aquestes persones pertanyen a la casta inferior (la casta “dàlid”) i pateixen una gravíssima situació de discriminació per a la resta de la societat a tots els nivells. Cal afegir que a l’Índia rural les persones cegues o amb seriosos problemes de visió que no tenen accés a atenció oftalmològica no poden treballar ni estudiar, depenen de la seva família i no reben cap tipus d’ajuda social. Sovint això representa un greu obstacle econòmic i social per a les famílies. En el cas dels nens, la detecció de ceguesa o baixa visió és imprescindible, ja que amb unes simples ulleres o amb una cirurgia correctiva a temps s’aconsegueix que puguin anar a l’escola i estudiar per tenir un futur millor. Els cooperants voluntaris que col·laboren en aquest projecte són oftalmòlegs cirurgians, infermeres instrumentistes i òptics amb coneixements d’anglès, sensibilitat per a la cooperació i molta il·lusió. Són persones que, de manera altruista, ofereixen part del seu temps i coneixements professionals per atendre aquestes persones amb patologies visuals. Les activitats que realitza la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa en aquest projecte i amb l’imprescindible ajuda dels seus cooperants són les següents: - Equipament d’una consulta i d’un quiròfan d’oftalmologia a l’Hospital de Kalyandurg (Anantapur). - Proporcionar a l’Hospital de Kalyandurg els materials i instruments mèdics necessaris per a la pràctica oftalmològica. - Visitar, tractar i operar pacients sense recursos econòmics amb casos de ceguesa evitable, mitjançant la col·laboració dels nostres cooperants experts en oftalmologia. - Consolidació d’un programa de prevenció de ceguesa infantil. - Proporcionar formació continuada del personal sanitari local per assegurar la continuïtat i sostenibilitat del projecte. Fundació Ramon Martí i Bonet

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 40

24/02/12 17:25


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials Secció Col·legial d’Assegurança Lliure

La Secció d’Assegurança Lliure es reuneix amb les principals companyies del sector per conèixer la seva situació i plantejar la necessitat de l’augment d’honoraris

E

n el darrer quadrimestre d’aquest any s’han produït alguns fets que us exposo: La Direcció General de Sanitas va decidir distingir entre primera visita i successives, i va reduir el preu de la 2a visita quan aquesta es fa en el període d’un mes. El posicionament del COMB respecte d’això és que no hi ha d’haver diferència en la valoració de preu entre 1a i 2a visita, ja que tota visita comporta responsabilitat, dedicació i temps per fer un acte mèdic.

Per aquest motiu es va parlar amb el director territorial de Sanitas a fi que conegués el nostre posicionament, alhora que des del COMB s’ha enviat una carta signada pel president del COMB, on queda palesa la nostra oposició a aquesta mesura i se’n demana la revocació, perquè es traslladi a la Direcció General de Sanitas (Madrid). Aquesta carta es va publicar a la newsletter d’Assegurança Lliure, i al web del COMB (http://asselliure. comb.cat)

Ara cal que els professionals, com ja han fet alguns, es posicionin a títol individual. Pel que fa a l’Aliança, segueixen els retards en el pagament, a causa de la falta de liquiditat, i també en aquest cas el COMB ha comunicat a la Direcció de l’Aliança, mitjançant una carta del nostre president, la difícil situació en què es troben els professionals que no cobren els seus honoraris, ja que això posa en risc econòmic els professionals i pot comprometre la viabilitat del seu exercici professional. Els mesos de novembre i desembre, ens hem reunit amb les principals companyies del sector assegurador per conèixer la seva situació actual i, com cada any, recalcar la importància de la necessitat d’augment d’honoraris. Hi ha un grup de companyies, la majoria d’àmbit autonòmic, que apujaran el valor de l’IPC, però d’altres, que majoritàriament tenen seu a Madrid, no ho faran. En el marc actual de la legislació que no permet als col·legis imposar honoraris, cal que cadascú de nosaltres reflexioni si està disposat a fer front individualment a aquestes companyies. També us comunico que estem acabant l’Enquesta de la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure per conèixer la situació actual del nostre sector. Aquesta vegada s’ha fet des del COMB via telefònica amb els col·legiats. La participació dels enquestats ha estat molt alta i us agraeixo la vostra col·laboració. Una vegada tinguem els resultats definitius es farà pública. Us recordo que qualsevol problema que tingueu o qualsevol situació en què us trobeu, podeu contactar amb nosaltres via correu electrònic secretaria_asselliure@comb.cat o al telèfon 935 678 888 (Albert Marcos / Araceli Navarro). Ramon Torné Escasany, president de la Secció d’Assegurança Lliure Vocal de la Junta de Govern del COMB

Newsletter de la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 41

41

24/02/12 17:26


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials Secció Col·legial de Metges Cooperadors

Acreditació en Salut Internacional

L

a Junta de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors, la Junta de Govern del COMB i l’Oficina Tècnica (OTA) del COMB hem treballat per aconseguir el reconeixement professional de metges i metgesses que, d’acord amb les seves diferents especialitats, es dediquen a la salut internacional. S’ha elaborat, d’una banda, un barem per acreditar la capacitació en Salut Internacional i, de l’altra, un barem per acreditar la formació bàsica en Salut Internacional per a metges que s’hi dediquen de manera voluntària. Així, els metges que aconsegueixin l’acreditació rebran el Diploma Acreditatiu de Capacitació en Salut Internacional (DIACAP) o bé el Diploma Acreditatiu Bàsic en Salut Internacional, respectivament, i seran registrats com a tals en el mateix Col·legi. El passat 17 de novembre i dins de l’acte de lliurament de les Beques Dr. Bada del COMB, la secció va organitzar la taula rodona Cooperació en zones de conflicte, amb la participació de P. Garcia, J.A. Pujante, J. Rouge, X. de las Cuevas, i D. Noguera. Seguidament es lliuraren els primers Diplomes Bàsic i Diplomes Acreditatius de Capacitaciò en Salut Internacional. Vegeu més informació sobre aquest acte a la pàg. 20 de la present publicació. Xavier de las Cuevas, president de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors

42

Xavier de las Cuevas, president de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors, i Jaume Roigé, vocal de la Junta del COMB, en el lliurament dels primers Diplomes Bàsics i Diplomes Acreditatius de Capacitació en Salut Internacional.

Secció Col·legial de Metges d’Estètica

Crisi de l’ètica o ètica de la crisi risi: la societat, l’economia, la sanitat, la medicina cosmèticaestètica, tot està en crisi. Darrerament, qualsevol problema, acció, mesura o declaració queda justificat màgicament per aquesta paraula. Els experts ens diuen que la crisi també és una oportunitat per a la imaginació. Que si sabem abordar-la bé, pot servir-nos d’estímul a la creativitat, a la investigació de noves formes de treballar, fins i tot de pensar. Aquest punt de vista aplicat a la nostra activitat, “la medicina estètica i cosmètica”, àrea mèdica jove, però molt consolidada en implantació social, hauria de ser-nos molt útil per afermar-la i reforçar-la, però sobretot per aconseguir aquest reconeixement oficial pel qual molts companys i societats científiques han lluitat i lluiten. Afrontar-la amb imaginació és formarnos, és analitzar els nostres tractaments per tal de millorar-los, és ampliar la nostra cartera de serveis, és oferir la garantia de la nostra continuïtat i resultats, és escoltar els pacients. En resum, és conèixer millor la nostra activitat per poder oferir els millors resultats, i això acabarà portant-nos més pacients. Afrontar-la amb imaginació (això pensem des de la Secció), no és “tot s’hi val”, no és caure en el marquetisme pur i dur, tampoc és rebaixar el nostre nivell de professionalitat, fent actes poc ètics o ineficaços en el millor dels

C

casos, o perillosos i imprudents en el pitjor. No és en definitiva oblidar-nos que sobretot som metges, i que els nostres actes han de respondre en tot moment i per sobre de qualsevol conjuntura (econòmica o personal) al que ha de ser una actitud mèdica, amb tot el que això implica. No podem oblidar que la responsabilitat moral i legal dels actes mèdics no quedarà justificada per la crisi. Alhora hi ha una realitat socioeconòmica que no podem obviar, i que repercuteix de forma directa en la sostenibilitat de les nostres consultes, com ho fa en tots els sectors sanitaris i socials. La majoria de nosaltres oferim els nostres serveis en l’àmbit de consultes privades, amb estructura empresarial de petita empresa. Si en volem la continuïtat, hem d’adaptar les nostres estructures empresarials a la situació econòmica actual, però mai no pot ser en detriment de la qualitat dels serveis que oferim als ciutadans. Pensem en la imatge que oferim com a empresa i com a col·lectiu quan el que fa un temps oferíem com a tractaments excel·lents a preus determinats, ho oferim ara, els mateixos professionals i amb els mateixos productes, amb un gran percentatge de descompte. Quin és el preu idoni, el primer o el segon. Sigui quina sigui la resposta, l’usuari se sentirà decebut d’una manera o altra. A l’últim, cal recordar la incidència negativa que ha tingut sobre la nostra activitat l’aparició en premsa d’accidents o mals resultats, fins i tot en època de bonança econòmica, on tots hem vist com una actuació individual poc ortodoxa repercutia en tot el col·lectiu.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 42

24/02/12 17:26


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials Així com totes les etapes històriques són cícliques, aquesta crisi passarà, i és molt important que la medicina cosmètica i estètica en surti reforçada perquè els que ens hi dediquem hem estat capaços de superar el repte, amb imaginació i esforç. Això almenys és el que desitgem l’actual Junta de la Secció, i us convidem que utilitzeu tots els canals de comunicació de què disposem (web, secretaria, etc.) perquè ens feu arribar els vostres suggeriments i consultes, ja que amb cooperació solucionarem millor els problemes. Petra Mª Vega López, presidenta de la Secció Col·legial de Metges d’Estètica

Secció Col·legial de Metges Jubilats

Activitats del darrer trimestre de la Secció de Metges Jubilats

A

mb la celebració del Dia del Metge Jubilat, el 16 de juny del 2011, dia en el qual es va celebrar l’Assemblea Ordinària de la Secció Col·legial de Metges Jubilats, es van donar per finalitzades les activitats programades fins al mes d’octubre. A l’Assemblea, presidida pel president de Col·legi, Miquel Vilardell, es van atorgar els títols de col·legiats honorífics als companys que havien complert els 70 anys des de la darrera Assemblea. En acabat, va tenir lloc un “Dinar de Germanor”, que comptà amb una notable assistència. Però aquest any, amb aquest acte, la Secció de Metges Jubilats no va tancar del tot les seves activitats ja que es van haver de celebrar moltes reunions amb el Departament d’Activitats i Congressos del COMB, per preparar el Quart Congrés de Metges Jubilats que, per delegació del Consejo de Colegios Médicos de

Espanya, organitzà la Secció, els dies 30 de setembre i 1 d’octubre. Al Congrés, a més dels actes de inauguració i de cloenda, d’extraordinari interès, va haver-hi una taula rodona sobre Situació i necessitats socials dels metges a Espanya, i tres conferències: Envelliment i professió mèdica, Envelliment actiu, Metges per metges, un concert ofert per la Coral de l’Hospital de Sant Pau i unes visites turístiques a diferents llocs de la nostra ciutat. Una novetat d’aquest trimestre ha estat l’enviament de l’Agenda Cultural en substitució d’una publicació, Informació als Seniors, que s’enviava trimestralment, per tal com la major part d’activitats culturals s’organitzen a través de la nostra Secció. Hi ha, però, altres seccions del Col·legi que ofereixen activitats o esdeveniments que també ens poden interessar. Per aquest motiu, tant aquestes com les que organitzem des de la Secció de Jubilats, s’han inclòs a l’Agenda. Així el programa queda a l’abast de tots els col·legiats. Les activitats culturals i d’oci d’aquest trimestre han continuat com els darrers anys: els dimarts, sessió a la sala d’actes del Col·legi, per donar compliment a la programació anunciada a l’Agenda. Les activitats pròpiament d’aquest trimestre es van iniciar el dia 4 d’octubre proppassat amb un concert de piano a càrrec del professor Rafael Salinas, membre de l’Escola Superior de Música de Catalunya. S’han llegit tres conferències a càrrec, respectivament, del professor August Moragas, d’un membre dels Amics de la Unesco, (en substitució del professor Bassegoda) i del doctor Oriol Casassas. A més a més, hi ha hagut dues conferències-musicals a càrrec del professor Roger Alier. S’han projectat dues pel·lícules dins del cicle denominat “Les pel·lícules que anàvem a veure a Perpinyà”. I amb motiu de Santa Cecília, patrona de la música, la Coral de l’Hospital de la

Santa Creu i Sant Pau, sota la direcció de Jordi Craven, va oferir un concert. El dia 3 de novembre es recordà els companys difunts de l’any en curs, amb una missa celebrada a la sala d’actes del nostre Col·legi. Per celebrar les festes nadalenques, el dia 20 de desembre es féu una lectura del Conte de Nadal de Charles Dickens i, al final, un tast de torrons i neules. Pel que fa a les visites culturals o excursions i viatges, cal esmentar que el 14 d’octubre es va anar a Figueres per visitar el Castell de Sant Ferran i el Museu Dalí i des del 20 al 25 d’octubre un grup reduït va viatjar a Astúries. La Secció, a banda de les activitats culturals i d’oci, ha continuat col·laborant amb el Programa de Protecció Social, programa molt pendent de la nostra Secció, ja que és en aquesta etapa de la vida, la de jubilació, quan les necessitats es presenten o s’aguditzen. Carme Martín Vega, vocal de la Junta de la Secció de Metges Jubilats

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 43

43

24/02/12 17:26


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials Delegació Comarcal de l’Anoia

4a Edició de la Nit de la Professió

P

rop de 140 professionals de la salut de l’Anoia van assistir a la Nit de la Professió de l’Anoia, un acte de benvinguda, reconeixement i trobada organitzat per diverses entitats professionals de la comarca: la filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la delegació comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona, la delegació del Col·legi d’Infermeria i la delegació del Col·legi de Farmacèutics. L’acte va comptar amb la presència de Manel Estiarte, exjugador de waterpolo i actualment cap de relacions externes del FC Club Barcelona, qui va fer la conferència “Com fer un gran equip”. Durant la sessió es va fer un acte de reconeixement a aquelles persones que han dedicat la seva vida a la salut, a aquells professionals que han dedicat els millors anys de la seva vida als altres. Aquest any van ser homenatjats: Joan Rofes, Jordi Zapater, Laia Ventura i Josefina Badia. A cada un d’ells se’ls va lliurar un diploma en el qual se’ls reconeix “la tasca desenvolupada i la dedicació a les persones, durant l’exercici professional al servei de la salut”.

44

Seguidament, es va donar la benvinguda a aquells que ja han acabat la carrera universitària i que comencen la seva etapa professional. Els metges i metgesses, els farmacèutics i farmacèutiques, les infermeres i infermers: Saray Fernández, Gemma Escribano, Cecilia Capavadal, Jessica Herrera, Lucia Pérez, Katia Padron, Noelia Villa i Lidia Blay. A ells se’ls va lliurar el llibre que narra la història de l’Hospital d’Igualada i que va escriure el doctor Ferran Garcia. L’acte se celebra anualment i, a més de ser punt de trobada, és un fòrum d’actualitat entre tots els professionals de la salut. Cada any es convida una personalitat que fa una breu exposició d’un tema del seu àmbit que pugui anar relacionat amb el dia a dia i el treball sanitari dels professionals. Manel Estiarte va recordar algunes anècdotes de la seva trajectòria esportiva, del treball que actualment desenvolupa al primer equip del Barça i de les claus per aconseguir un bon treball en equip. Així, va parlar de passió, equip, lideratge i valors. Delegació Comarcal de l’Anoia Jordi de Dalmases, president del Col·legi de Farmacèutics; Albert Tort, president del Col·legi d’Infermeria; Jaume Sellarès tresorer del COMB; Alvar Net, president de l’ACMCB; Joan Rofes; Laia Ventura, infermera de primària; Josefina Badia, infermera d’Hospital, i Jordi Zapater, en la quarta edició de la Nit de la Professió de l’Anoia.

Delegació Comarcal del Bages

Els metges del Bages celebren la vigília de Sant Lluc 2011

L

a professió mèdica del Bages va celebrar la vigília de Sant Lluc 2011 amb un acte que va congregar un centenar de persones al Monestir de Sant Benet. La tradicional festa dels metges de la comarca complia aquest any la seva quinzena edició i va servir per fer el lliurament dels quatre premis anuals a la pràctica mèdica i la recerca. Els guardons lliurats van ser els següents: Premi Vivències Mèdiques “Dr. Pere Tarrés i Claret” a Santi Cervera Olives; Premi del Bages al Metge Jove a Marta Obiols Torrebadella. Premi del Bages de Ciències Mèdiques al treball titulat Podem millorar la detecció de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) des de l’atenció primària? dels autors Antoni Garde, Laia Font, Marta Obiols, Montserrat Soler, Cristina Sant i Ainhoa Gorriz. Premi d’Història de la Medicina Catalana “Oleguer Miró i Borràs” a Salvador Tió i Sauleda pel treball El metge Innocent Paulí i Galceran (1854-1921). Visió d’una figura polifacètica. A la vetllada van assistir representants sanitaris i polítics de la comarca i hi van participar Miquel Vilardell, president del COMB, i Pere Bonet, president de la Junta Comarcal del Bages; ambdós van remarcar durant les seves intervencions que són moments en què tots han d’anar junts en la tasca de dignificar el paper dels metges i la defensa de la professió. L’acte compta cada any amb una conferència magistral que enguany va realitzar el professor Adolf Tobeña, catedràtic de Psicologia Mèdica i Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb el títol Píndoles o Freud, remeis per als neguits de

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 44

24/02/12 17:26


informació col·legial

Salvador Tió, premi d’Història de la Medicina Catalana; Santiago Cervera, premi Vivències Mèdiques; Marta Obiols, premi Bages metge jove, i Ainhoa Gorriz, integrant de l’equip guanyador del Premi Bages de Ciències Mèdiques.

Delegació Comarcal del Vallès Oriental

Homenatge als metges jubilats del Vallès Oriental

L l’ànima, Tobeña va reflexionar sobre la depressió fent un repàs als estudis epidemiològics sobre aquesta patologia. Delegació Comarcal del Bages

Delegació Comarcal del Maresme

Homenatge als metges jubilats del Maresme

L

a Junta Comarcal del Maresme del COMB va homenatjar els metges jubilats de la comarca amb un acte de reconeixement a la seva trajectòria professional celebrat el passat 1 de desembre a Mataró. L’acte vol ser una forma de mantenir viva l’amistat llaurada entre professionals durant molts anys de treball conjunt. La sessió va ser conduïda per Joan Gurí, president de la Junta Comarcal del Maresme, Maribel Nieto, vocal de la mateixa Junta, i per Miquel Bruguera, expresident del COMB. Inicialment, Joan Gurí va fer una breu explicació dels motius que han conduït la Junta Comarcal a efectuar aquest acte, incidint en la importància de recordar la figura dels companys; posteriorment, va donar la paraula a Maribel Nieto, que va lliurar els diplomes de reconeixement als metges homenatjats i va glossar la figura de cadascun d’ells amb una petita biografia. Els metges homenatjats van ser: Mohamed Fawaz Abougeib Dek-Al-Bab; Encarnación Anglada Burniol; Xavier de Balanzó Fernández; Santiago Bardagí Forns; Juan Batlle Díaz; Eduardo

Cacho Cacho; Jordi Carbonell Roure; José Maria Casals Maestu; Jordi Folch Soler; Elisabet Ana Odell Hall; Francesc Xavier Querol Piera; Antoni Ribas Aguilera; Teresa Roig Perera; Ernesto Sánchez Sánchez; Vicente Soriano Zaplana; José Maria Teniente Noguera. Xavier de Balanzó, en representació de tots els metges homenatjats, va fer una breu reflexió agraint al COMB aquesta iniciativa, i per tancar l’acte, Miquel Bruguera va narrar la seva experiència personal com a metge jubilat, desitjant molta sort i, sobretot, salut a tots els companys, i animantlos a prendre part activa en totes les activitats que organitza la Secció de Metges Jubilats del COMB. Delegació Comarcal del Maresme

’hospital de Mollet va acollir l’acte celebrat per la Junta Comarcal del Vallès Oriental per homenatjar els metges de la comarca de més de 75 anys. En l’acte, German Morlans, president de la Delegació Comarcal del Vallès Oriental, va dir que “es vol fer un reconeixement als professionals que han dedicat tota una vida d’exercici de la medicina”. Miquel Vilardell, president del COMB, va mostrar el seu reconeixement personal als més de 30 metges homenatjats, “per formar part de la història de la medicina”. Vilardell va recordar “com ells han estat testimoni de les grans transformacions del sistema sanitari, d’una època de medicina privada i de beneficiència al sistema sanitari actual”. En fer referència a la crisi actual, Vilardell va dir “tinc la confiança i l’esperança perquè crec en la gent d’aquest país i crec en els seus professionals sanitaris. Crec que junts ho podem tirar endavant”. Per això va recalcar Vilardell el paper dels metges veterans. Durant la jornada també es va presentar el Programa de Protecció Social (PPS), el programa d’ajuts del Col·legi per als metges i les seves famílies. Vi-

Joan Batlle, Santiago Bardagí, Francesc Xavier Querol, Ernest Sánchez, Encarnació Anglada, Xavier de Balanzó, Elisabet Ana Odell, Josep Maria Teniente, Teresa Roig, Vicente Soriano, Antoni Ribas, Jordi Folch, Jordi Carbonell, Josep M. Casals, amb Joan Gurí, president de la Delegació Comarcal del Maresme

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 45

45

24/02/12 17:26


informació col·legial

Delegacions i seccions col·legials

Comunicacions Miquel Vilardell, president del COMB, amb els metges jubilats del Vallès Oriental.

Rehabilitacions i Suspensions de l’exercici professional Rehabilitacions esprés d’haver regularitzat la seva situació collegial, el Plenari de la Junta de Govern del COMB, en sessió del dia 3 de novembre de 2011, va acordar aixecar la suspensió de l’exercici professional que el mateix Plenari havia acordat anteriorment als doctors: José Rafael Garcia Garcia i Vicky Lisette Coronado Arias. Anteriorment, en una sessió del 26 de maig de 2011, va aixecar la suspensió de l’exercici professional als doctors: Michale Klentze, Jorge Manuel Rodriguez Purata i Gabriela Julia Olmos.

D

lardell va remarcar que “el programa hi és per ara, i també per al futur, perquè no hi hagi cap metge que estigui en el llindar de pobresa”. Vilardell va afegir que, “no podem tenir metges en solitud i que no estiguin ben cuidats, això el Col·legi no ho pot permetre”. Tot seguit Antoni Calvo, director del PPS, va presentar el programa. Els metges jubilats homenatjats van ser els següents: Jaime Agustín Bochaca; Teresa Batllori Mestres; Juan María Bruna Massana; Ignacio Cantarell Fontcuberta; Francisco Casano-

vas Carnicer; Amador Conde Gómez; Josue-Alonso Corredor Parra; Francisco Duran Obiols; Jaime Español Viñas; Manuel Fuentes Lojo; Joaquim González Ruiz; Joan Grau Gasch; Joan Guarch Corcellas; Luis-Mariano Hernández Rivas; Jose M. Hernansáez Rabay; Luis-Segundo Iriondo Pernas; Lluís Marine Oliveras; Jaime Martín Font; Gabriel Montagut Galan; Àngel Moreno Moreno; Mariano Morlans Mañas; Amos Pascual Aguirre; Damià Pedrola Guixe; Jose Podall Rodríguez; Miguel Puig Massana; José Rubies

Ferrer; Marina Soliva Corominas; Luis Til Barbany; Máximo Torres García; Guillermo Torres Sastre; Elies Valverde Llor; Antoni Viscasillas Garcia; Eduardo Xalabarder Miramanda. Delegació Comarcal del Vallès Oriental

FUNDACIÓ FONS D’AUXILI AL METGE POBRE Àngel Soler Daniel El nostre col·legi professional ens cedeix gentilment aquest espai i ens dóna l’ocasió de fer arribar als metges de Barcelona i comarques una petita descripció de què és i quina és la raó d’ésser de la Fundació Fons d’Auxili al Metge Pobre A. Soler Daniel, prou coneguda per la majoria de companys, sobretot els més grans, que també saben que la seva finalitat és ajudar aquells metges ja jubilats que, per diverses raons, necessiten socors econòmics. La Fundació, obra del doctor Àngel Soler Daniel, que comptà amb la col·laboració del doctor Enric Fernández i Pellicer, es va endegar fa gairebé mig segle i des del primer moment va voler remarcar que els beneficiaris dels Fons fossin els companys jubilats de Barcelona i comarques en estat de necessitat. Els Patrons del Fons, ho són com a representants del COMB, de la Secció de Metges Jubilats del COMB, de Mutual Mèdica de C. I B., del Montepío Sans Solà d’ASC i de la Fundació Mèdica Catalana. El seu president, ho és com a representant de la família Soler Daniel. El Fons es nodreix d’aportacions voluntàries que fan els metges, que poden ser trimestrals, anyals, o bé esporàdiques i úniques, normalment amb ocasió de la petició que cada any els fem per Nadal, a la qual responen amb gran generositat. En menor mesura, comptem també amb d’altres ajuts econòmiques procedents d’algunes de les institucions dites més amunt. La Fundació Soler Daniel està a disposició de tots els metges i metgesses als telèfons: 93 254 02 06, senyor Jordi Soler i 93 330 99 61, doctor Francesc Martínez. NOTA. Restem molt agraïts a tothom, especialment a aquells metges jubilats que han respost generosament a la nostra petició d’ajuda d’aquest Nadal. Farem carta de regraciament a tots els donants, quan a l’abril-maig els enviem la certificació per desgravar a Hisenda, ja que fent-ho així estalviem despeses. Moltes gràcies Barcelona, gener de 2012

46

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 46

24/02/12 17:26


informació col·legial

En record de...

Josep Maria Rovira i Fius (1939-2011)

D

edico aquestes línies amb tot l’amor, devoció i admiració al professor doctor Josep Maria Rovira i Fius. Nasqué a Barcelona el 16 d’agost de 1939, va estudiar amb els germans de La Salle i va fer Medicina a la Facultat de la nostra Universitat de Barcelona. Va ser dels primers residents contractats per l’Hospital Clínic, l’any 1972, al Servei de Radiodiagnòstic, on tingué grans mestres entre els quals destaquen els professors Vilaseca, Pera, Vilar Bonet, Badell i Teixidor. Enamorat de la medicina destacà des de l’inici el seu interès per la radiologia digestiva, de la qual fou mestre i mentor. Es va doctorar l’any 1981 amb la tesi Aportació a l’estudi radiològic de les neoplàsies de la regió faringolaríngia que va ser qualificada amb

excel·lent cum laude i obtingué el premi extraordinari de doctorat. Va ser professor titular de radiologia i medicina física i va impartir les seves classes amb amor i saviesa. Fou una gran persona, que ajudava els altres desinteressadament, tant des del vessant humà com professional, ja fos de forma particular o des del seu lloc de treball com a consultor del Servei de Radiodiagnòstic. Va publicar diversos llibres entre els quals destaca Mitjans de diagnòstic en la medicina primària (Salvat Editors). Dirigí tesis doctorals i mai tingué una negativa per a ningú. Gran amic dels seus amics, fou amant de la família, savi, intel·ligent, humanista i estudiós fins al final. Rosa Brugués

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 47

47

24/02/12 17:26


informació col·legial

Assesoria jurídica

Novetats legislatives sanitàries Seleccionades per l’Assessoria Jurídica del COMB (octubre 2011 - gener 2012) Legislació

Podeu consultar el text íntegre de les normes, així com les novetats posteriors al tancament d’aquesta edició al web de l’Assessoria Jurídica on també trobareu un recull de la legislació imprescindible per a l’exercici de la professió i una selecció de les referències a oposicions, ajuts i nomenaments publicades en els últims 30 dies, i actualitzades diàriament. www.comb.cat/cat/juridics/assessoria/juridica

48

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 48

24/02/12 17:26


informació col·legial

F

a poc més d’un any us donàvem compte, en el Consultori terminològic corresponent,1 de la renovació del web del TERMCAT. Un dels objectius principals de la nova plataforma web era oferir als usuaris més possibilitats de consulta i d’accés als productes terminològics i facilitar-los nous canals de diàleg aprofitant els recursos tecnològics actuals. Cal tenir en compte que la interacció constant amb els usuaris i els experts dels diferents àmbits del coneixement és un dels pilars bàsics del treball del Centre de Terminologia TERMCAT. Per això, passats dotze mesos d’aquesta renovació, en aquest Consultori terminològic us parlarem d’alguns dels canals de comunicació web que, gràcies al desenvolupament de la plataforma, els usuaris tenen a l’abast com a vies de participació directa en la creació i la difusió de terminologia. No hem d’oblidar, però, que aquests canals són bidireccionals. Per això, d’una banda us recordarem com podeu utilitzar el Cercaterm i les bústies de suggeriments per fer les vostres aportacions (per exemple, en el procés de normalització terminològica). D’una altra, us explicarem com fem partícips el conjunt d’usuaris de les novetats que es deriven de la seva col·laboració, mitjançant la publicació de notícies en el web i, eventualment, en la resta de canals (Butlletí del TERMCAT, Twitter, RSS). Una de les línies d’actuació del TERMCAT per promoure l’ús de la terminologia catalana en els àmbits especialitzats és la prestació de serveis d’assessorament terminològic a tots els usuaris que ho sol·liciten. Des de la pàgina inicial del web s’accedeix directament al Cercaterm, que permet la consulta de més de 240.000 fitxes terminològiques fruit de tota l’activitat desplegada pel TERMCAT: productes terminològics propis, projectes en curs i treballs de cooperació amb altres organismes i professionals. A més a més, el Cercaterm constitueix una plataforma per a l’intercanvi d’informació entre el TERMCAT i els seus

La participació dels experts en la terminologia

usuaris, bé a través de les respostes a les consultes que aquests usuaris ens fan arribar, bé a través dels suggeriments de millora o esmena que ens adrecen. Les notícies titulades “Consultes amb resposta” de la secció d’Actualitat del web mostren algunes de les consultes formulades pels especialistes o professionals i les respostes que des del Servei de Consultes s’hi ha donat.2 Alguns dels darrers exemples de l’àmbit de les ciències de la salut són: mutar, tensiòmetre/tensímetre o plaquejar. Les notícies que duen per títol “Actualització del Cercaterm”, a més a més de les novetats incorporades, detallen casos en què s’han aplicat canvis arran de les observacions dels usuaris.3 Alguns dels termes de les ciències de la vida i de la salut que s’han actualitzat per aquest procediment són sinusitis infecciosa aviària, processionària del pi o ratites. D’altra banda, el TERMCAT obre la participació als experts de cada àmbit durant el procés de normalització terminològica en la difusió de les propostes que el Consell Supervisor estudia quinzenalment per establir les denominacions catalanes més adequades dels termes. El canal de comunicació en aquest cas s’articula a través de la notícia titulada “Nous termes en estudi”.4 Es presenten els termes en la forma amb la qual han arribat a la Secretaria del Consell Su-

pervisor, acompanyats de la proposta o propostes alternatives que s’estan estudiant i d’una definició provisional, i s’ofereix un termini perquè els usuaris puguin fer aportacions a través de la Bústia de suggeriments.5 Alguns dels termes de l’àmbit de les ciències de la salut que han passat per aquest procés de consulta oberta són: ressuscitació (ressuscitació, reanimació cardiopulmonar); modified-release tablet (comprimit d’alliberació modificada); pulsioxímetre (pulsioxímetre). Finalment, i atès que actualment l’edició en línia de les obres permet als usuaris l’actualització constant de la terminologia que s’hi inclou, el TERMCAT també ofereix la possibilitat de fer arribar comentaris, dubtes o suggeriments a través de la Bústia de suggeriments de la interfície sobre els termes presents en qualsevol dels reculls de l’àmbit de les ciències de la salut. Maria Cortés M. Antònia Julià TERMCAT, Centre de Terminologia Notes 1 Julia, M. Antònia. “El web del TERMCAT es renova”. Servei d’Informació Col·legial (2010-2011), núm. 131, p. 50. <http://www.comb.cat/cat/ actualitat/publicacions/sic/sic131.pdf> 2 Com a exemple, veg. http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/226/ 3 Com a exemple, veg. http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/210/ 4 Com a exemple, veg http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/223/ 5 Bústia de suggeriments: http://www.termcat.cat/ca/Contacte

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 49

49

24/02/12 17:26


Diplomes Acreditatius de Capacitació (DIACAP)

informació col·legial

El COMB va endegar a mitjan 2004 els Diplomes Acreditatius de Capacitació en Acupuntura, Medicina Cosmètica i Estètica, Medicina de Residències de Gent Gran i Medicina Naturista; i posteriorment el DIACAP en Medicina Homeopàtica, en Medicina Pericial i Avaluadora i en Sinologia i Patologia Mamària. La superació de la puntuació mínima necessària, d’acord amb un barem que inclou formació bàsica, formació continuada, treball, docència, publicacions i altres, per obtenir el Diploma de Capacitació en una pràctica professional determinada obeeix a la voluntat d’impulsar la regulació d’un sector professional que no ho està. Trobareu tota la informació al web del COMB www.comb.cat, a l’apartat de PRÀCTICA PROFESSIONAL/Acreditació Competència: http://www.comb.cat/cat/professional/ acreditacio/diplomes/home.htm A continuació, relacionem els diplomes atorgats fins al mes de desembre de 2011.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ACUPUNTURA Alarcón Bozal, Alejandro Albares Tendero, Francisco Javier Alcalde Ordax, Ana Aldea Bueno, Carlos Alkhatib Felo, Faouaz Alorda Esquinas, Maria Luisa Aluart Bardalet , M Estel Alvarez de la Vega Sancristobal, Andres Amengual Vicens, Josep Carles Arquer Porcell, Andreu Arteaga Galobardes, Cristina Ateca Díaz, Javier Badillo Caro, Jose Luis Badosa Collell, Gemma Bai Xiu, Chun Bárzano Julvez, Cristina Bellver Garcia, David Blasco Catalan, Jose M Blasco Riera, Edmon Borja Aguirre, Lourdes Borràs Verdera, Miquel Bosch Tubert , Rosa Botella Ruiz, Elisenda Boto López, Pilar Bramona Beatove, Jordi Bretos Peral , Felisa Buenaventura Sanclemente, Gloria Cadena García, M Luisa Cagide Rodríguez, Angela Camerino Foguet, Oriol Campos Suarez, Juan Manuel Cancer Villacampa, Luis Cárceles Jurado, Silvia Carrete Pellicer, Carlos Casañas Lopez, Guillermo Casas Crosas, Montserrat Castillo Isern, Daniel Castro Cañete , Guillermo J Cazorla Cazorla, Enrique Claramunt Peña, Elisenda Clemente Piñol, Francesca Corretje Nicolau, Imma Costa Clara, Josep M Costa Guardiola, Francesc Cruz Garcia, Mercè Dalmau Santamaria, Ishar De Legórburu Bella, Margarita De Miguel Blanco, Carles De Vicente Solé, Jorge Dezcallar Leoz, Mariano Diez-Caballero Murua, Maria Eres Charles, Natalia Escriche Badiella, M Mercè Espiga Garrofé, Víctor Fernández Baizán, César Ferran Gracia, Josep Ferrer Añel, Isabel Figa Alonso, Salvador Filella Subirà, Josep Maria Font Casas, Yolanda Fuertes Armengol, M Teresa Garcia Fernandez , Alicia Garcia Janeras, Albert Garcia Rojo, Darío Garcia Soriano, Ana M. Gascon Castelló, Jaume Gimeno Esteve, Francisca Giralt Sampedro, Isabel González Garcia, M. Teresa Gonzalez Platero, Francisco Javier Gracia Alonso, Pau Gracia Gozalo, Rosa M. Guitart Vela, Jordi Gurruchaga Zabala, Iñaki Gutierrez Heras, Lidia Hernández Hernández, J. Alberto Hidalgo Sarés, M José Huertas-Portocarrero Gomez-Moran, Daniel Jaime Rentero, Ana JovalCepria, M. Teresa Justo Nevado, Maria Edurne Lago Rodríguez, Manuel de Jesús Lisbona Roquer, M Del Carme Lloret Puig, Isabel Llucià Gibert, Montserrat Lomban Torres, Maria Ester Lopez Carcel, Gemma López Pujol, Antoni Lorente Gascón, Marian Macip Esteller, Santiago Marco Aznar, Pere Marín Gozàlvez M. Teresa Martí Hernandez, Margarita Martín Pèrez , Anastasi Martínez Castejón, Rubén Martorell Sabater, Carmen Meix i Falcó, Montserrat Mendialdua Ugarte, M. Lourdes Mestres Capdevila, Rosa Miguel Pérez, Maria Isabel Millet Fite, Asuncion Monaco Rosich, Antoni Moncho Rodriguez, Jose Miguel

50

Monsó Fernández , Carles Montala Bosch, Josefina Moranta Mesquida, Jose G Muñoz Fernandez, M Isabel Muñoz Ortego, Juan Mur Auqué , Daniel Murillo Companys, Montserrat Nin Giménez, Ignasi Oliva De Frutos, Ana Oriol Peregrina, Mercè Ortiz Reparaz, Ana Ortiz Santamaria, Vera Padrisa Muntal, Encarnacion Pagès Serra, Gloria Parer Farell, Maria Peña Garcia, Pilar Pérez Aguado, M. Carmen Perez-Calvo Soler, Jorge Permanyer Casanovas, Montserrat Pichot Sagi, Ana Maria Pino Sebastia, Josefa Plaza Requena, Gerard Polidura Navío, Antonio Prats Rocavert, Carmen Prats Sanchez, Carles Puig Pons , Santiago German Ramon Sauri, Cristina Ravella Mateu, Ramon Riba Pedrola, M. Dolors Ribé Sànchez, Montserrat Ribera Gonfaus, Mercè Ripoll Espiau, Enric Ripolles Justribo, Joan Rodelas Montalvo, Francisco Rodellar Oncins, M Teresa Rodríguez Gaspà, Silvia Rodriguez Miralles, Joaquim Rodriguez Quintosa, Jaime A. Roquet Silva, José Antonio Ruiz Morilla, M. Dolors Ruiz Perez, Consol Ruiz de Conejo Viloria, M. Isabel Sacristan Tarrago, Joseph Maria Salabarnada Torras, Jordi Sanchez Cuadal, Bernardo Sánchez Falcó, Anna Cinta Santiña Vila, Manuel Santos Coca, Carmen Santos Forrellad, Alex Sarasà Solà, Blanca Sauné Castillo, Margarita Seano Pujol, M Estrella Seco Baró, Antoni Seguer Toirán, Albert Serrano Coronado, M. Isabel Stuart Palacios, Juan Francisco Tegiacchi Schvetz, Marcelo Horacio Tejel Gorgas, Montserrat Tellez Navarro, Josep C. Torner Ribé, Montserrat Torras Bernaldez, M Teresa Tudela Cullell, Juan Jose Valles Balasch, Rosa Vallve Gonzalez, Carlos Vázquez Ignacio, Juan Manuel Vera Bernal, Carmen Lucia Vera Moreno, Jesús Vidal Fernandez, Montserrat Sonia Vilà Díez, Ana Maria Villarroya Martin, Josefa Gloria Zueras Gelabert, Rosalia

MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Abella Avilés, Neus Acosta Sosa, Iliana Alvarez Suriaca, Xavier Andreu Bruguera, Imma Añon Marin, Teresa Aragon Roman, Miguel Juan Arcas Mir, Ana Arnal Monreal, Moises Avila Ballesteros, M. Estrella Ayala Vicedo, Eladio Barbero Gonzalez, Abraham Moisés Beltrán Redondo, Beatriz Boix Cuesta, Otilia Bonet Puig, M. Isabel Bordonaba Pueyo, Pascual Borges, Valeria Maria Bramona Beatove, Jordi Burgues Camarasa, M. Josep Busquets Romagosa, Marta Cabaní Tuset, Inmaculada Campoy Sánchez, Mercè Cardona Peña, Federico Caro Cordero, Jose Manuel Casas Sabé, Carme Casermeiro Costa, José Antonio Castillo Galiana, Marta Cervantes Sanchez, Miquel Ciscar Gracia, Silvia Ciscar Gracia, Eva Costa Palau, Concepció Crespi Morro, M. Luisa De la Barrera Dacasa, Olimpia De los Mozos Ortiz, Luisa Maria De los Rios Barrier, Silvia

Delgado Ribas, Juan Manuel Delso Velazquez, Myriam Diaz Aller, Maria Belen Diaz Bravo, Marian José Diaz Jiménez, Carolina Escoda Delgado, Nuria Espaulella Viñolas, Núria Esteban Herrero, Margarita Esteve Perez, Silvia Fabregas Planas, M. Rosa Fervienza Cortina, Nieves Font Pons, M Angela Fuentelsaz Benavent, Enrique Galvez Comas, Susana Galvez Ruiz, Rafael Gálvez Amate, Enrique Garbayo Garcia, Alicia García Alvárez, Claudia Inés García Giménez, José Víctor Garcia Juncosa, M. Montserrat Garcia Manzanares, Margarita García Milla, Consuelo García Rojas Jaile, Juan Jacobo Gimenez Gonzalez, M Luisa Gómez Viñas, Montserrat Gonzalez Platero, Francisco Javier Gonzalez Sanchez, Ana Rosa González Fernández, Inmaculada Goñi Peña, Sara Govantes Lopez, Pilar Grau Besoli, Marta Guayan, Jorge Guillén Sanchez, Mercedes Guxens Barriendos, Jordi Herrero Zerpa, Rosalba Jarne Navalón, Carlos Lamilla Riera, Alvaro Laporta Clanchet, Mercedes Lazaro Fuste, Jorge López Avendaño, Magaly López Garcia, Joan Lorente Prieto, Enrique Lozoya Florit, M. Enriqueta Luna Soto, M. Alejandra Lleal Duran, Silvia Llorens Morera, Daniel Madan Rodriguez, Maria Dolores Marcos Vidal, Concepció Marquez Mateos, Josep Manel Martí Domingo, M. Montserrat Marti Goma, Juan Marti Tarazona, Victor Manuel Martín Nuñez, Virginia Martinez Esnaola, Rosario Martínez Poyato, M Del Carmen Masdeu Badenes, Laia Melamed Pinto, Graciela Miguel Fernández, Vanesa Molina Lacasa, Ana Maria Morales Soldado, M. Carmen Moreno Marin, Javier Muñoz del Olmo, Juan Luis Navarro Flo, Nestor Daniel Navarro García, Juan Negre Dalmau, Rosa-Ana Nieto Fernandez Arroyo, Manuel Oliva Sanchez, Ana M Olivera Gil, Joaquim Ordiales Benayas, Gerardo Manuel Oyola Palacios, Denebola Oyola Palacios, Christopher Padilla Pardo, Gemma Pascual Casacuberta, Jordi Perales Rodríguez, Fco. Javier Pérez Ballestero, M Carmen Pérez Burillo, M Pilar Perpiñá Singla, Marta Pinto, Hernán Raúl Pinto, Raul Pons Mañosa, Marta Teresa Povedano Carpintero, Javier Puig Garcia, Noemi Pujol Gali, Jordi Quintillà Brescò, Mercè Rey Quintas, José Antonio Riba Camprubí, Salvador Ribé Subirà, Natalia Ripoll Sanchez, Manuel Rodenas Garrido, Elvira Rodrigo Anoro, Pilar Rodriguez Perez, Constantino Roman Onsalo, Andres Roura Igartua, Roser Rovira Orriols, Eulalia Ruiz Sánchez, Virtudes Ruiz-Lluch López, Ricard Rupérez Caballero, Elena Saez Manubens, Joan Salvador Casas, Librada Sanchez Dominguez, Ana Maria Sanchez Sanchez, Manuel Santiago Clavero, Miguel Ángel Sanz Manonellas, Lourdes Serena Sánchez, Rafael Serra González, Bárbara Serra Rueda, Rosa Maria Serrano Adan, Jose Serrano Sánchez, Vicenç Xavier Soler Gonzalez, Silvia Soriano Corral, Jose Ramon Subirachs Amigó, Esther Tauler de Luque, Pilar

Tomás Benedicto, Neus Torrejon Rueda, Carmen Torres Fito, Marta Torres Perea, Jorge Torrubia Marcano, Juan Carlos Tufet Opi, Jaime Tuñon Alvarez, M Isabel Vazquez Ruiz, Rocio Vega Lopez, Petra M Vicario Hernandez, Virginia Villares Moreno, Ml Jose Wang Saegusa, Ana J Ch Xalabarder Sagalès, Maria Xammar Alonso, Jorge

MEDICINA DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN Arguindegui Pons, Rafael Cancio Trujillo, Josep Manuel Domenech Carpena, Carmen Esquirol Caussa, Jordi Fontseca Martin, Eulalia Gasol Lascorz, Josep Gonzalez Acosta, Marielo Herrero Vila, Elisabeth Iglesias Hernández, Maria Isabel Monferrer Bort, Miguel Angel Monserrat Delgado, Jose Luis Olivé Torralba, Anna Perelló Alonso, M. Montserrat Pérez Edo, Maria Isabel Riu Subirana, Sebastià Rovira Rovira, Josep Sanchez Aldeguer, Josep Vila Garcia, Francesc Vilarmau Dolcet, Maria Teresa Zapater Dolz, Josep Maria

MEDICINA NATURISTA Abilla Lumbiarres, Araceli Alesón Cabrerizo, Ana Andrés Ortuño, Josep-Gabriel Baulies Romero, M. Gemma Bernabeu Mur, Francisco Beza Fredes, Mario Borràs Boneu, Maria Glòria Casañas López, Guillermo Celaya Noguera, Montserrat Estevez Dominguez, Herminia Galindo Lorente, Ana Garcia Martinez, Noel de Jesús Gonzalez López, Guillem Guxens Ràfols, Joan Junyent Gasulla, Rosa Martinez Garcia, M. Carmen Nogués Orpí, Inmaculada Oriol Peregrina, Mercè Pérez-Calvo Soler, Jorge Pérez Plana, Daniel Pifarré Montaner, Paloma Pino Sebastià, Josefa Pros Casas, Miquel Ródenas López, Pedro Sagrera Ferrandiz, Jorge Tomás Rajadell, Maria Beatriz Verdaguer Balmes, Carme Vila Cardona, Anna Vinyes Casajoana, David

MEDICINA HOMEOPÀTICA Aldea Bueno, Carlos Amaya Ribó, Albert Armenter Ramos, M. Luisa Assens Mampel, Montserrat Baulies Romero, M. Gemma Bech Peiró, Susana Bergé Lafont, Rosa M. Bernabeu Mur, Francisco Bernal Dzekonki, Guennad Bernal Jimenez, Montserrat Borés Saladich, Victor Borràs Julivert, Ariadna Borràs Schierloh, Jaume Bravo Garcia, M. Teresa Bretau Viñas, Frederic Bulashenko , Elena Buron Leandro, M. Raquel Cabré Playà, Xavier Cardona Capdevila, Montserrat Carrau Capilla, Josep Xavier Carrera d’Espona, M. Àngels Casajuana Casanovas, M. Consolación Casamayor Lloria, Carme Casañas López, Guillermo Casas Crosas, Montserrat Català Amatller, Montserrat Català Ferrer, Maria Lluïsa Clapers Pladevall, Josep M. Clemente Piñol, Francesca Codina Grau, Maria Gema Colom Gabarró, M. Teresa Coloma Anadon, Laura Cuadrat Chico, Pilar Cuerda Aguado, Esther Cuevas Exposito, Manuela Curzio Fernandez- Shaw, Paola Dallarés Angulo, Juan José Dalmau Carre, Jordi Diez Llambrich, Xavier

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

Informació: OFICINA TÈCNICA D’ACREDITACIÓ (OTA) Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Pg. de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Tel. 935 678 888 Ext. 1135 E-mail: ota_ca@comb.cat

37-64 SIC 134.indd 50

24/02/12 17:26


Diplomes Acreditatius de Capacitació (DIACAP) informació col·legial Dolcet Romeo, Patricia Espejo Arenas, Rosa M. Espin Sabaté, Alberto Esteban Anton, Irene Esteban Villanueva, Carme Esteve, Marie-Christine Estrems Membrado, Maria Soledad Falcó Esteva, Montserrat Falip Cabaner, M. Teresa Fernandez Domene, Adoracion Fernandez Quiroga, Gonzalo Fernandez Sole, Maria Josep Ferrara, Jorge Marcelino Ferre Ferrate, Fe Ferré Rodríguez, M. del Mar Ferrer Escola, Roser Filella Subirà, Josep Maria Fischbach Sabel, Ute Flores Montero, Natàlia Folguera Bertran, M. Lluïsa Font Casas, Yolanda Forés Colomer, Jordi Garcia Caballero, Teresa Garcia Flores, Alejandra Garcia Janoher, Josep M. Garcia Malagon, Basilia Garcia Parra, Carme Gaya Catasús, M. Montserrat Gelabert Vea, M. Carme Gimenez Lozano, Carmen Gómez Viñas, Montserrat González López, Guillem Graells Serradell, Antoni Griell Bernadó, Pilar Gutierrez Albala, Montserrat Heras Montero, Josep Fèlix Herrerias Ortiz, M. Teresa Hidalgo Sares, M. Jose Ibañez Farners, Pau Juan Andrés, Ana Junyent Camanyes, Rubèn Lamarca Lopez, Rodolfo Jose Lebron Campos, Victòria Lianes Barragan, Pilar Lombarte Bel, Paz López Antich, Marta Lorido Gutierrez, Julio Luqui Garde, Miguel Marin Olmos, Juan Manuel Martin Alcaraz, Dolores Martín Aparicio, Rafael Martínez Costa, Xavier Martinez Cuadros, Rosalaura Martinez Garcia, M. Carmen Martínez Gris, Antonio Martinez Jubitero, Joseph Maria Martinez Marco, Mercedes Matas Heredia, Gema Mateu Ratera, Manuel Maya Garcia, Manuel Meler Forcadell, Núria Meseguer Rico, Merce Mestre Blabia, Assumpta Mestre Blabia, Carme Montalà Bosch, Josefina Morera Ventura, Elisa Berta Moya Hiniesta, Francisco de Asis Muñoz Barrera, Antoni Lluis Muntasell Peradejor, Irene Nabona Francisco, Joaquim Nacher Miguel, Ferran Nadal Navarra, Santiago Navarro Sola, M. Angels Noguera Vilalta, Aurora Ordás Roncalés, M. Angeles Oriol Peregrina, Merce Ortega Soriano, Antonio Ortemin Fagoaga, Jose Miguel Ortí Ponsa, Josep Palau Del Mas Armella, Francesc Pallarès Sarri, Mercè Palomares Ajo, Jose M.

Palou Beser, Amàlia Pares Grahit, Joan Pares Perez, Jose Pares Santilari, M. Carme Pau Jansat, Pilar Perez Benitez, M. Lucrecia Pérez Rengel, M. Del Carmen Perpiña Singla, Marta Pichot Sagi, Ana Maria Pifarré Matas, Albert Pinsach Coromina, Anna Pla Castellsague, Anna Pluma Haldon, M. Isabel Ponce Dachs, Meritxell Ponce Martínez, M. Ángeles Prats Rocavert, Carmen Puga Lombardo, Monica Puig Pous, Salvador Queralt Gimeno, Lluïsa Quirós Julià, Ignasi Rabella Meneses, M. Carme Ratera Alonso, Roxana Reig Gourlot, Anna Renalias Sullà, Elisabet Rivas-Plata Diaz, Jorge Roch Pallisa, Gemma Rodriguez Aviles, Maria Teresa Rodríguez Gaspà, Sílvia Ros Vergara, M. Assumpta Rosell Arnold, Elena Rovira Berggren, Isabel Sala Pallàs, Josep Sallés Planas, Lluís Sanchez Rubira, Montse Sánchez Ufarte, M. Carmen Sanmartí Sanmartí, Sergi Sastre Requena, Carmen Secall Estallo, M. Teresa Serrano Barahona, Carme Sirvent Sentis, M. Teresa Soler Medina, Alberto Soriano Badia, Ana M. Sotomayor Rodríguez, Montserrat Tatjer Baldrich, Montserrat Tomas Rajadell, Maria Beatriz Torner Ribe, Montserrat Tornos Sales, Lourdes Torrella Yagüe, Ester Torrellas Font, Eulàlia Torres Inglès, Luis Traveria Solas, Miquel Tunica Boils, Lidia Uribe Alcaraz, M. Pilar Uriel Escoz, Ana Elena Valiente Martín, Ana Carmen Vallès Runge, Anna Maria Vera Moreno, Jesús Vidal Gutierrez, Claudina Vide Sauquillo, Albert Vila Alcalde, Jordi Vila Cardona, Ana Vilà Rodríguez, Dèlia Villar Sanchez, Encarnacion Villarroya Martin, Josefa Gloria Viñals Cañellas, Consol Viñas Trullas, Virginia Vouillamoz Pajaro, M. Ángeles Yago Escriva, M. Gracia Zemba Vieytes, Maria Zueras Gelabert, Rosalia

MEDICINA PERICIAL I AVALUADORA Acosta Placeres, Esperanza Aguado Albillos, M. Inmculada Aixendri Beltran, Josep M. Alarcon Blasco, Julian Alvarez Domínguez, Jose Luis Amigó de Bonet Sans, Narciso Arias Anglada, Rosa Maria

Ballesta Alcaraz, Juan Bartralot Soler, Jordi Benalcazar Cueva, Edgar Patricio Bertran Casas, Xavier Bertran Marquès, LluÏsa Bos Lopez de Armentia, Jaime Bosch Tercero, Lluís Buira Lopez, Jaime Buxadé Arribas, Jorge Carbó Salvador, Jaime Carme Luesma, Antonio Carrasco Pons, Ramon Casado Buisan, Luisa Casalots Pujadas, Carlos Celaya Noguer, Montserrat Céster Balletbó, Joaquim Collado Roura, Francesc De Cruylles de Peratallada, Andreu Roman De Jesus Perez, Manuel De la Poza Marcos, José Escorsa Mill, Jordi Escrig Ortí, M. Del Carmen Estévez Domínguez, Herminia Filomeno Mayans, Agustí Galindo Lorente, Ana Garcia Ariza, M. Pilar Garcia Martínez, Luis Ignacio Garcia Parellada, Alfonso Gerónimo Blasco, Carolina Gili Cirera, Gabriel Giménez Casado, Isabel Gonzalvo Orero, Carlos Gorriz Quevedo, Javier Heimann Cella, Miguel Hereu Nus, Rosa Maria Herranz Muñoz, Gerardo Humet Romero, Francisco Ibañez De La Chica, M. Dolores Jiménez Anton, Alvaro Jover Avalos, Aurora Lapuente Cubells, Fermin-Enrique Lendinez Palacios, Juan Ligero Benavides, Eduardo José López Navas, Lorenzo López Pol, M. Àngels Marce Mota, Sara Marinel·lo Canaleta, Marta Martí Amengual, Gabriel Martí Riola, Griselda Martínez Gris, Antonio Mateos Del Collado, Nuria Mazaira Cabana-Verdes, Antonio Mendoza López, Manuel Mendoza Vera, Juan José Mir Garcia, Isabel Miralbell Roquet-Jalmar, Carlos Miro Martin, Rafael Molina De Heras, Miguel Montero Marin, Carlos Montoya Lahoz, Isabel Moreno Calvo, Lidia Morera Prunés, Ricard Morgenstern Lopez, Rudof Muela Ribera, Jordi Naya del Río, M. del Carmen Olmedillo Vila, Teofilo Padilla Vilaseca, Irene Pancorbo Figueroa, Rina Pérez Guitián, Patricia Prestinoni Vill-Lloch, Roberto J. Pua Dolader, Rafael Puentes Zamora, Yolanda Pueyo Anton, Rafael Puig Pou, Salvador Puiggrós Frezza, Cristina Rosa Pulgar Espin, Pedro Raba Simon, Miguel Ramírez Rueda, Isabel Ramon Aliaga, Alejandro Ribera Castella, Celesti Rios Martinez, Ignacio Ripolles Vicent, Juan Vicente

Riverola Gurruchaga, Enrique Rodrigo de Larrucea, Carmen Rodríguez García, José Carlos Rosés Acinas, Bernardino Ruber Martin, Maria Carmen Ruiz Bassols, M. dels Àngels Ruiz Gonzalez, Sebastian Sabaté Aguilar, Primitiva Salvat Maria, Sebastián Sanroque Saixo, Jose Daniel Segura Cobo, Eva Serra Malfeito, Carles Simon Asensio, Juan Antonio Sotelo Vazquez, M. Aurora Such Faro, Patrícia Tomeu Deulofeu, Pere Trave Vidal, M. Dolors Treserra Soler, Eusebi Trullàs Puig, Josep M. Ubiñana Santos, Enric Uribe Uribe, Maria Vazquez Prieto, Felix Verdaguer Marti, Ricard Vidal Candiot, Francisco Rafael Vila Cardona, Ana Vilaret Reig, Joan Villegas Canovas, Damaso Viver Bernadó, Eduard Zorzano Reguera, Pilar

SINOLOGIA I PATOLOGIA MAMÀRIA Algueró Ruiz, Martí Vicenç Bisbal Piazuelo, Javier Carabias Casellas, Joaquim Casas Vazquez, Lilian Cristobal Valés, Enric Culell Oliveras, Pere Domenech Trepat, Elisabeth Encinas Méndez, Javier Fandos Morera, Adelaida Font Renom, Josep Herranz Martí, Montserrat Janer Torner, Joan Just Roig, Ernest Moreno Muñoz, Nuria Pérez González, Beatriz Pérez Molina, Maria de la Olas Prats de Puig, Miquel Puig Gris, Pere Solernou Juanola, Lluis Zanón Navarro, Gabriel

SALUT INTERNACIONAL Dopico Ponte, Eva Garces Jarque, Jose M. Lopez Linares, Ramon Planell Garcia, Xavier Roca Saumell, Carme Salvadó Pérez, Elisa Solsona Díaz, Luis Vinuesa Aumedes, Teresa

DIPLOMA BÀSIC SALUT INTERNACIONAL Aguiló Lúcia , Ferran Canudas Rovira, Pep Corominas Roura, Andrea Gutierrez de Pando Coronas, Rosa M. Millan Guasch, M. Montserrat

Col·legiats que han obtingut el Diploma d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdica Continuada/ Desenvolupament Professional Continuat (DAC-FMC/DPC) Al mes de juliol del 2011 es va complir el 11è any de funcionament del DAC-FMC que a partir de juliol de 2005 s’anomena DAC-FMC/DPC, afegint una nova opció per a la seva obtenció DPC: Desenvolupament Professional Continuat, a més de la ja existent abans FMC: Formació Mèdica Continuada. La finalitat del DAC-FMC/DPC és el reconeixement de l’esforç individual realitzat en formació mèdica continuada/desenvolupament professional continuat. Qualsevol col·legiat pot optar voluntàriament a l’obtenció del diploma si compleix els requeriments fixats. El DAC-FMC/DPC té una validesa de dos anys. Trobareu tota la informació al web del COMB -www.comb.cat - a l’apartat PRACTICA PROFESSIONAL/Acreditació Competència: http://www. comb.cat/cat/professional/acreditacio/dac/home.htm A continuació es presenta la relació de metges que han obtingut el Diploma entre desembre de 2009 i desembre de 2011.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Alcorta Loyola, Ignacio Alvarez Serra, Javier Andreu Oliete, Isabel Balcells Sàiz, Trinitat Barceló Cormano, Maria Elena Bartlett Bosch, M. Carmen Blanca Tamayo, Milagrosa Blasco Riera, Edmon Bonet Martí, Umbelina Carmona Gonzalez de Chaves, M. Dolores Carreres Molas, Carme

Casellas Bartumeus, Joan Castro Bohorquez, Francisco José Cervantes Sanchez, Miquel De la Barrera Dacasa, Olimpia De Luis Sanchez, Albert Escobedo Monge, Marlene Fabiola Alejandra Farrús Lucaya, M. Blanca Garcia Fructuoso, Fernando José Gonzalez Fernandez, Ana Elvira Guinto Gasull, Misericòrdia Insensé Pons, Alberta Izquierdo Sanz, Màxim Manubens Grau, Montserrat Manzano Prado, Esperanza

Marquez Mateos, Josep Manel Martín Martínez, M. Gloria Martínez Lanao, M. Angeles Molera Bartrolí, Marta Morgades Trabal, M. Carme Motos Brossa, Pere Joaquim Olivé Torralba, Anna Oriol Peregrina, Mercè Pacreu Terrades, Susana Perales Rodríguez, Fco. Javier Pérez Santos, Josep M. Poca Dias, Violant Porras Fortes, Francisco Antonio Pou Sanchís, Edmon Ribé Subirà, Natàlia

Rodríguez Tesouro, Ana Belén Ruiz Losada, Anna M. Sala Magallon, M. Rosa Salas Medina, Maria Josefa Samarra Riera, Josep M. Sánchez Borrego, Rafael Sarlat Ribas, Miguel Ángel Sivecas Maristany, Joan Solé Lara, M. Pilar Suárez Ortega, Larisa Ticó Falguera, Neus Torres Soberano, Gemma Tresserra Casas, Francisco Tuñi Picado, Josep Valentines Pont, Joan

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

51

Informació: OFICINA TÈCNICA D’ACREDITACIÓ (OTA) Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Pg. de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Tel. 935 678 888 Ext. 1135 E-mail: ota_ca@comb.cat

37-64 SIC 134.indd 51

24/02/12 17:26


informació col·legial

CENTRE D’ESTUDIS COL·LEGIALS Màsters i diplomes de competència

CURSO 2011-2012

CUARTA EDICIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS COLEGIALES Colegio Oficial de Médicos de Barcelona

MÁSTER en NUTRICIÓN ESPECIALIZADO en SOBREPESO y OBESIDAD Modalidad semipresencial

Con la colaboración de:

MATRÍCULA OBERTA FINS AL 30 DE JUNY Per a més informació i matrícules: Passeig de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Telèfon 935 678 888 (ext. 1131 a 1134) Fax 935 678 859 De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 h http://cec.comb.cat e-mail: cecfmc@comb.cat 52

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 52

24/02/12 17:26


informació col·legial

CENTRE D’ESTUDIS COL·LEGIALS Propers cursos Abril Atenció pediàtrica en atenció primària On-line

A partir del 19 d’abril de 2012 (durada 3 mesos). Objectius: • Facilitar conceptes pràctics aplicables a tots els infants que vagin a la consulta. • Tractar problemes sanitaris d’especial actualitat a les consultes pediàtriques d’AP. • Taules essencials a la consulta d’AP.

Marc legal i aspectes pràctics en la realització d’assaigs clínics i estudis postautorització Dies 19 i 20 d’abril de 2012. De 9 a 15 h al Centre d’Estudis Col·legials Objectius: • Actualitzar els coneixements de legislació per a la realització d’assaigs clínics i estudis postautorització a Espanya. • Organitzar la cronologia dels aspectes ètics, legals i logístics per iniciar un assaig clínic i un estudi postautorització. • Conèixer la situació dels diversos estats membres en referència amb la transposició de la Directiva Europea 2001/20/CE al reglament jurídic intern, i el seu impacte en els assaigs clínics multinacionals.

Introducció al coaching per a professionals de la salut Del 26 d’abril al 24 de maig de 2012. Dijous, de 17 a 21 h al Centre d’Estudis Col·legials Objectius: • Aprendre a prioritzar segons els nostres objectius i ser capaços de trobar el temps perdut per al que volem fer. • Ampliar la nostra capacitat de comunicació, d’emissor i de receptor de missatges i ajustar-la a la nostra finalitat. • Conèixer les nostres respostes envers l’estrès per tal de detectar en quin moment pot tenir conseqüències negatives en el nostre organisme i poder intervenir-hi. • Conèixer la importància de les nostres emocions en la nostra vida diària, presa de decisions i la nostra manera de relacionar-nos amb el món. • Conèixer els principis del coaching, la seva utilitat i maneig. Ser conscients de la seva aplicació en qualsevol procés que vulguem dur a terme.

Maig El model FQM d’ex-cel·lència: Gestió assistencial de qualitat. Del 8 al 22 de maig de 2012. Dimarts de 18 a 21 al Centre d’Estudis Col·legials Objectius: • Conèixer els diferents sistemes de gestió de la qualitat que s’estan utilitzant als centres assistencials: ISO 9001:2008, model EFQM 2010, etc. • Adquirir coneixements generals sobre el model EFQM d’Excel·lència 2010. • Aprendre a utilitzar la metodologia de l’autoavaluació com a eina de diagnòstic. • Valorar els beneficis que es deriven d’implantar una sistemàtica d’autoavaluació de la gestió sanitària per a la millora dels resultats assistencials, econòmics, de satisfacció dels clients i dels professionals i d’imatge extern. Comunicació i lideratge per a docents del sector sanitari Dilluns 8 i 15 de maig de 2012, de 15 a 20 h. Objectius: • Facilitar eines de lideratge per conduir grups. • Incrementar els recursos dels assistents per aconseguir un impacte més gran en les seves intervencions públiques i incrementar el seu grau de seguretat i autoconfiança. • Potenciar la imatge global del professional com a comunicador, així com la imatge de l’organització que representen.

Juny Salut mental i addiccions en atenció primària Del 5 de juny al 19 de juny de 2012. Dimarts i dijous de 16,30 h a 20,30 h al Centre d’Estudis Col·legials. Objectius: • Capacitar els metges i altres professionals sanitaris per a una adequada actuació inicial, seguiment i derivacions a l’especialista davant els problemes de consulta freqüent sobre salut mental i addiccions en l’àmbit de l’assistència primària. • Adquirir els coneixements necessaris per contribuir en el seguiment interdisciplinari i en les derivacions a l’especialista de forma coordinada. Jornades de suport vital

Per a més informació i matrícules: Passeig de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Telèfon 935 678 888 (ext. 1131 a 1134) Fax 935 678 859 De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20 h http://cec.comb.cat e-mail: cecfmc@comb.cat

Dies 6 i 7 de juny de 2012 (dimecres de 16 a 19 h i dijous de 9 a 20 h) Objectiu: • Conèixer els fonaments teòrics per a l’actuació en les situacions d’emergència i les habilitats de suport vital bàsic i (SVB) i suport vital avançat (SVA), d’acord amb les recomanacions de l’European Ressuscitation Council (ERC).

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 53

53

24/02/12 17:26


informació col·legial

54

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 54

24/02/12 17:26


petits anuncis

petits anuncis Consultes mèdiques Rbla. de Catalunya-Mallorca. Centre mèdic en funcionament lloga amplis despatxos, molt ben equipats, tot nou, servei de recepció, calefacció, aire condicionat, telèfon, àmplia sala d’espera. Matins i tardes. INFORMACIÓ: Teresa. Tel. 619 701 701 Lloguer despatxos equipats Situació: Zona Casanova-Diagonal. Centre mèdic en funcionament lloga despatxos equipats, telèfon, aire condicionat, secretària, servei de neteja, calefacció, etc. Matins i tardes. INFORMACIÓ: Tel. 934 195 121 Es necessiten especialistes Per compartir despatx. Situació: Barri del Clot. Es necessiten especialistes (pediatre, otorino, dermatòleg...) per a centre mèdic en funcionament en zona de vianants molt cèntrica del barri del Clot. INFORMACIÓ: Tels. 932 073 743 (tardes) / 600 281 703 Lloguer de despatxos completament equipats Situació: Rda. Gral. Mitre-Muntaner. Matins o tardes, aire condicionat i calefacció, amb servei de recepció, secretaria, etc. Pàrquing. Instal·lacions de disseny i confortables. Gran qualitat i preu econòmic. INFORMACIÓ: Srta. Maria. Tel. 696 498 661 Despatxos mèdics Situació: Zona Pg. de Gràcia-Diagonal.Amb tots els serveis, es lloguen de dilluns a dissabte. Atenció secretaria 12 hores. Anàlisis clíniques. Servei d’infermeria. Neteja diària. Informàtica. Personalització i màrqueting. INFORMACIÓ: Zona Mèdica. Tels. 933 906 716 / 627 561 091 Llogo despatxos per a consulta mèdica Balmes-Rosselló. Llogo despatxos per a consulta mèdica, completament equipats, amb serveis de recepció, calefacció, aire condicionat, etc. Àmplia sala d’espera. Matins i tardes. Hi ha un despatx que té 2 habitacions i 1 bany. INFORMACIÓ: Tels. 934 870 525 / 609 369 912 Lloguer de despatxos Situació: Situat a la Diagonal-Pau Claris. Centre mèdic dedicat a la ginecologia, urologia i psicologia, en ple funcionament. Ofereix lloguer de despatxos a metges. Matins i tardes.Totalment equipats, amb recepció telèfon, fax, calefacció, aire condicionat, servei neteja, etc. INFORMACIÓ: Tel. 656 886 688 Despatxos a Barcelona ZONA MÈDICA, SL, empresa especialitzada en gestió mèdica disposa de despatxos propis a Barcelona. Cobertura de dilluns a divendres de 8 a 21 hores. Dissabtes: matins. Interiorisme, creació i gestió de nous centres a Barcelona i província. INFORMACIÓ: Zona Mèdica.Tels. 933 906 716 / 627 561 091. E-mail: zonamedica@zonamedica.es.

Despatx Via Augusta 106 m2 Consultoris 2 grans i 1 menor. Sales d’espera: 1 gran, 2 petites. 1 Habitació arxiu, etc. 2 lavabos. Façana transparent. Abundants busos i metro. 3 pàrquings pròxims. INFORMACIÓ: Tel. 634 258 220 Lloguer despatxos Situació: Diagonal-Pg. de Gracia. Centre mèdic d’alt nivell, lloga despatxos totalment equipats per a mòduls de matins o tardes. Li oferim tots els serveis necessaris perquè vostè sols hagi de preocupar-se de visitar els seus clients. INFORMACIÓ: Tels. 934 161 011 / 934 161 638 Lloguer despatxos Situació: Zona Hospital Clínic. CENTRE MÈDIC en funcionament lloga despatxos, matins i tardes. Tots els serveis. INFORMACIÓ: Tel. 934 516 869 Es lloga despatx mèdic Situació: Sant Cugat. Zona estació, recepció, calefacció, neteja, secretaria. Mòdul matí o tarda INFORMACIÓ: Tel. 629 724 271 Serveis integrals de secretaria telefònica CALLMED. Serveis integrals de secretaria telefònica. Recepció de trucades personalitzada. Gestió d’agenda on-line. Sense esperes telefòniques. Sense costos addicionals. Atenció 12 hores diàries. URGÈNCIES. INFORMACIÓ: CallMed.net. Tel. 933 906 700 Despatxos mèdics amb tots els serveis es lloguen de dilluns a dissabte. Situació: Zona Balmes-Madrazo. Davant Clínica del Pilar. Atenció secretària 12 hores. Anàlisis clíniques. Servei d’infermeria. Neteja diària. Informàtica. Personalització i màrqueting. INFORMACIÓ: Zona Medica. Tel. 933 906 716 Centre mèdic lloga despatxos moblats en zona cèntrica CarrerValència amb Casanova.Totalment equipats: aire condicionat, calefacció, ADSL, sala d’espera, secretària, etc. INFORMACIÓ: Tels. 934 511 636 / 934 535 808 Consultes externes a Policlínica Barcelona Oferta; mitjançant concessions. Inclou: suport tecnològic renovat, complet i suport humà. Cartera de pacients privats i mutuals i visites. INFORMACIÓ: Tel. 932 001 047 Despatx apte per a consulta mèdica Situació: Av. Carles III amb Diagonal. Despatx de 100 m2. Apte per a consulta mèdica. 4 estances. Aire condicionat. INFORMACIÓ: Tel. 934 161 616. E-mail: info@consultorisvallirana.com

CONSULTORI PER COMPARTIR Situació: Sant Antoni Maria Claret, 139-145. Castillejos-Cartagena, al costat de l’Hospital de Sant Pau i l’Aliança. Completament equipat. Recepció i sala d’espera. Conserge. Molt bones condicions. 60 m2. INFORMACIÓ: Tels. 659 989 395 / 933 223 562 / 934 356 948 Consulta pediàtrica Situació: Davant Clínica Sagrada Família. Es lloga un despatx matins o tardes amb tota la infraestructura de suport. INFORMACIÓ: Jaume Mas. Tel. 677 400 040 Lloguer dos despatxos Situació: PLAÇA KENNEDY (Balmes-Sant Gervasi). Exteriors, amplis i moderns, un amb quiròfan, l’altre amb box per a cures o tractaments. Estètica acurada. Confortables i amb totes les prestacions d’informàtica i telefonia. Ideals especialitats i gestionat per metges. INFORMACIÓ: Matins i tardes. Tel. 658 848 398 Compartir despatx Situació: General Mitre, entre Balmes i Lesseps. M’agradaria compartir despatx amb ginecòleg/ oga. Matins o tardes. INFORMACIÓ: Tels. 932 128 973 / 609 319 181 Oficina/Consultori mèdic en lloguer Edifici consultes mèdiques. Zona Hospital Clínic, carrer Provença. INFORMACIÓ: Tel. 659 085 043 Lloguem despatxos mèdics per a mòduls, matins/tardes. Situació: Centre de Barcelona: Carrer València/ Balmes. Tots equipats per diferents especialitats i medicina alternativa. Tres sales d’espera. En els preus van inclosos els serveis de llum, aigua, telèfon, calefacció, aire condicionat i manteniment. INFORMACIÓ: Araceli Armengol. Tels. 678 540 931 / 935 313 563. E-mail: www.cml.cat Es lloguen despatxos en Centre Mèdic i Psicològic Zona cèntrica, molt ben comunicada. Roger de Llúria-Còrsega. Serveis inclosos: secretària, sala d’espera, aire condicionat, calefacció, neteja. INFORMACIÓ: Tel. 932 379 239 Lloguer despatxos mèdics a estrenar Situació: Calvet, 30/ Diagonal/ Francesc Macià, Barcelona. Decoració de luxe, completament equipats, a punt per treballar, amb tots els serveis, recepció trucades, agenda telefònica A/C,ADSL, etc. Mòduls matí o tarda. Bones condicions econòmiques. INFORMACIÓ: Dr. Soler. Tel. 606 376 797

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 55

55

24/02/12 17:26


petits anuncis

Es lloga espai per a consultoris/centre mèdic (Diagonal/Ganduxer) Situació: Planta 11a en edifici mixt. (oficines/ habitatges/clínica); 120 m2; distribució versàtil: recepció, zona central diàfana, 3 sales addicionals, WC i gran terrassa. Abundant llum natural i silenci. Vistes sobre Barcelona. Divisions en fusta i vidre. Calefacció i A/C. Preu: Terra en parquet. Consergeria. Preu competitiu. INFORMACIÓ: Anna Ruiz. Tel. 932 023 604. E-mail: aspius1@telefonica.net Lloguer despatx mèdic Situació: General Mitre a prop de Clínica Corachan. Situat a peu de carrer. Pàrquing proper. Zona molt ben comunicada. Centre mèdic en funcionament, amb decoració i servei d’alt nivell. Lloguer de despatx un o diversos matins/setmana. Horari de 10 a 15 hores. Equipat amb tots els serveis: Gestió agenda, etc. Preu: 300 €/mes: 1 matí setmanal INFORMACIÓ: Conxita. Tel. 932 050 566 Compartir despatx a Mataró Es comparteix despatx amb un altre metge, al centre de Mataró els dilluns, dimecres i divendres. INFORMACIÓ: Tel. 937 964 452 Traspàs de consulta mèdica (zona Clínica Corachan) Situació: Al costat de Clínica Corachan. Es traspassa consultori actualment en funcionament. Superfície total de 100 m2, amb accés des del carrer. Recepció, sala d’espera, 4 consultoris de diferents superfícies i lavabo. Instal·lació d’aire condicionat i d’aigua a totes les cabines. Preu: Traspàs de 50.000 € i lloguer de 1.320 €/mes. INFORMACIÓ: Sr. Carlos.Tel. 667 410 042. E-mail: car_prieto@hotmail.com Es lloga local de 700 m2 a Sant Adrià de Besòs Situació: Velázquez, 7, baixos (edifici Velázquez). Ideal per a serveis mèdics. Planta baixa completa a 4 façanes, enfront del CAP “Doctor Barraquer” (l’ambulatori). INFORMACIÓ: Tel. 629 791 655 Centre terapèutic cerca professionals responsables de l’àmbit de la Psiquiatria o Psicologia Situació: Les Corts-Diagonal (prop de l’Illa). Compartir despatxos en mòduls de matins i tardes o col·laborar amb l’equip de professionals. Ideal poder oferir una especialitat de treball. Es requereix estar donat d’alta d’autònoms i tenir pacients. Despatxos totalment equipats, confortables i lluminosos. INFORMACIÓ: Tels. 636353620 / 608534532. E-mail: barnapsico@gmail.com Centre mèdic d’alt nivell lloga despatxos totalment equipats Situació: Granollers Centre. Per a mòduls de matins o tardes, o espai de 300 metres a distribuir. Completament equipats: aire condicionat, calefacció, recepció secretaria, etc. Instal·lacions modernes i adaptades a persones amb discapacitat. Pàrquing a l’edifici. INFORMACIÓ: Tel. 936 934 456. E-mail: jmruiz@cemav.cat

56

Lloguer de local de 35 m2 a peu de carrer Situació: Dos de Maig-Indústria. Distribució: recepció, 1 despatx i lavabo. Totalment nou. Instal·lacions fetes. Bomba de calor i fred. Ideal consulta psiquiatria, dietètica, cosmètica, estètica, homeopatia, acupuntura, etc. Davant metro L5. Preu: 350 € al mes. INFORMACIÓ: Sílvia. Tel. 600 420 186. E-mail: svaldesfabregat@gmail.com Compartir consulta mèdica amb traumatòlegs, ginecòlegs, medicina general i d’altres especialitats Edifici senyorial Balmes-Travessera de Gràcia. Diposa de 140 m2., 4 ascensors, conserge diürn. Aire condicionat centralitzat. Recepció, sala d’espera, 3 despatxos, quiròfan, sala de cures, esterilització, 2 banys. Pàrquing a l’edifici. Preus a convenir. INFORMACIÓ: Ruben Quispe Tels. 93 237 41 24 / 666 674 121 E-mail: omarrubenquispearoyo@hotmail.com Llogo despatx darrere Illa Diagonal Nou i tot decorat i amb Internet. Lloguer per dies complets. Preu mensual 250 € (per 1 dia complet per setmana), en horari lliure. Opció plaça de pàrquing 30 € al mes. Carrer Berguedà, 21-23, baixos-5, Barcelona. INFORMACIÓ: Esther. Tel. 645 915 438 S’ofereix consulta mèdica Matins o tardes, amb servei de secretaria inclòs, al Passeig Bonanova. Interessats: INFORMACIÓ: Tel. 932 199 291 Consultori mèdic molt ben ubicat per compartir Situació: Doctor Pi i Molist, 2, pral. L5 metro. Busco compartir consultori mèdic. Immillorable ubicació al costat de la plaça Virrei Amat. Zona molt poblada. 1 despatx, 2 sales d’exploració, 1 petit laboratori, àmplia sala d’espera. Qualsevol especialitat, excepte Obstetrícia/Ginecologia. Preu: Preu a convenir. INFORMACIÓ: Dr. A. Navarro. Tel. 626 520 696. E-mail: anavarrogine@yahoo.es Es lloga local antic dispensari Hospital Clínic Situació: Carrer València. Directe de la propietat. Totalment condicionat com a dispensari. Grup electrogen, aire condicionat, llicència d’activitats com a dispensari o centre mèdic. 750 m2 + altell de 70 m. Preu: 6.500 euros mensuals INFORMACIÓ: Sra. Bosque. Tel. 932 063 134 Lloguer o venda de despatx mèdic Al costat de l’antiga Clínica Quiron. Consulta de Nefrologia amb clientela. Equipada amb tots els serveis. INFORMACIÓ: Tel. 932 040 697 Despatx en lloguer Llogo despatx en Centre de Rehabilitació a Cardona (Barcelona) per a dermatòleg i ginecòleg. INFORMACIÓ: Maite. Tels. 625 572 061 / 938 691 495. E-mail: maitelopez1@live.com

Es traspassa consulta mèdica de Medicina General / Família Situació: Pals (Girona). Negoci orientat al turisme estranger i nacional. Tots els clients paguen al comptat just després de la visita. Possibilitat de combinar-ho amb altres feines (obre de maig a setembre, sense guàrdies nocturnes). Inclou habitatge i pàrquing. Alta rendibilitat. INFORMACIÓ: Dra. Solans. Tel. 660 875 011

Diversos Boomerang-secretaria telefònica Atenem trucades en tres idiomes, donem hores de visita, des de 50 € al mes. Altres serveis: mecanografia per ordinador en diversos idiomes, des de 1,50 €/full. INFORMACIÓ: Srta. Gemma o Manel Tel. 934 173 547. Fax 934 186 644; www.centroboomerang.com Empresa de serveis ENKASA. Empresa de serveis ofereix personal de servei domèstic, cuidadors infantils i assistència geriàtrica. Formació individualitzada segons les necessitats de cada llar. INFORMACIÓ: Tels. 932 056 239 / 638 929 953 / 638 929 955 Postgrau en teràpia racional emotiva conductual (TREC) Dirigit a metges/psicòlegs clínics. Duració: 150 hores lectives. Inici 12/11/11. Professorat internacional i nacional. Organitza Institut RET Barcelona. INFORMACIÓ: Tel. 934 541 424. E-mail: francesc@institutret.com Casa aparellada per llogar Situació: Urbanització Cala Nostra, a Tamariu. 4 habitacions, 3 banys, zona comunitària amb piscina i pista de tennis, gran garatge i jardí. Preu:A convenir, per temporada. INFORMACIÓ: Tel. 616 246 351 Fora preocupacions!! La Secretaria on line de Salut Diària us proporcionarà tots els serveis propis d’una secretaria a preu LOW COST. Informeu-vos-en sense cap compromís o consulteu la nostra pàgina web: www.salutdiaria.es INFORMACIÓ: Tel. 936 996 291. E-mail: salutdiaria@salutdiaria.es Clínica Privada i en expansió busca inversor a partir de 60.000 €, bona rendibilitat. INFORMACIÓ: Tel. 625 355 958

Habitatge Es lloga pis moblat 110 m2 Situació: Bailèn-Còrsega. Zona ben comunicada. Acabat de pintar, exterior i molt assolellat (3 balcons al carrer Bailèn), 3 hab. (suite), 1 despatx i 1 bany. Gran menjador i sala d’estar amb sortida al balcó. Cuina completament equipada (electr. Nous). Aire Cond., calefacció, veles i ascensor. INFORMACIÓ: Tel. 663 990 355

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 56

24/02/12 17:26


petits anuncis

Pis gran (184 m2) i llarg, perfecte per a habitatge+despatx (entrada al centre) Situació: Prop de Pl. Molina. Pis al Carrer Balmes molt ben comunicat. Consta de 2 sales, 5 habitacions (una de les quals per a la bugada), cuina i 2 banys. Pis antic renovat completament. Preu: 750.000. INFORMACIÓ: Glòria. Tel. 607 801 350 A Comarruga es lloga apartament nou moblat Vista al mar, piscina, pàrquing amb jardí privat.Aire climatitzat. Llogo per temporada, preu a convenir. INFORMACIÓ: Tel. 677 266 539 Lloguer pis: 675 €/mes Arenys de Mar-Centre Poble. Moblat: 3 habitacions (2 de matrimoni), 1 bany - 1 lavabo - safareig - cuina - ampli saló menjador. Balcó. Molta llum. INFORMACIÓ: Tel. 608 506 833. E-mail: cblavert@gmail.com VENDA. Urb.”LaVirreina”(TIANA ). Pis de 90 m2, finca de 14 anys, obra vista, exterior mar i muntanya. Situació: TIANA. 3 hab. (1 suite), 2 banys, salómenjador 30 m2, terrassa, pàrquing, 2 piscines, 2 pistes de tennis, camp de futbol i bàsquet. Zona enjardinada amb àrees per a nens petits i animals de companyia. Molt bona comunicació:5 minuts Ronda B20, NII i autopista Mataró…. INFORMACIÓ: Esther. Tel. 609 335 856. E-mail: esmica65@hotmail.com

Treball Auxiliar d’infermeria, recepcionista/telefonista i tasques administratives S’ofereix per treballar en consultori mèdic. Informàtica, català, experiència i bones referències. 48 anys. INFORMACIÓ: Àngels. Tel. 932 851 742 S’ofereix noia per treballar en consulta mèdica o clínica Com a recepcionista o telefonista. 8 anys d’experiència. Informàtica a nivell usuari. Curs de telefonista-recepcionista. Disponibilitat tot el dia i immediata. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Rosa Maria. Tels. 657 573 234 / 932 115 176 Diplomada en relacions públiques amb experiència S’ofereix per treballar en consultori mèdic o clínica. Preferentment en horari de 9 a 16 h. INFORMACIÓ: Srta. Sílvia. Tel. 607 481 194 M’ofereixo per a consulta mèdica Màxima disponibilitat, bona presència, bon caràcter, amabilitat, simpatia i efectivitat. Cinc anys en consulta oftalmològica i dos en traumatologia. Àmplia experiència en tracte amb el públic. Bones referències. INFORMACIÓ: Isabel.Tels. 616 986 114 / 933 530 686. E-mail: ramostauro@hotmail.es S’ofereix per treballar en consulta S’ofereix senyoreta de 39 anys per treballar com a auxiliar de clínica o recepcionista en consulta mèdica. Experiència en mútues. INFORMACIÓ: Begoña. Tels. 622 161 034 / 933 137 733

M’ofereixo per treballar d’auxiliar d’infermeria En consultoris mèdics. Els meus estudis realitzats són: Auxiliar clínica FP1, Tècnic sanitari FP2, Auxiliar administratiu FP1, nivell C de català. Curs d’informàtica. Zona Sabadell,Terrassa o Barcelona. Mitja jornada matins o tardes. INFORMACIÓ: Cati Granero. Tels. 937 111 918 / 635 118 480 S’ofereix secretària recepcionista Amb 15 anys d’experiència per treballar en consulta, clínica o consultori. Coneixements d’informàtica. Experiència en tracte amb el públic. Torn de matí. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Mariela Pilar Albes.Tel. 619 141 780 S’ofereix administrativa-comptable i recepcionista Amb deu anys d’experiència en consulta mèdica. Idiomes: català, anglès i francès. Coneixement de programes d’ofimàtica i Internet. 41 anys. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Silvia. Tels. 686 290 219 / 934 566 797 S’ofereix persona per treballar en consulta Matins o tardes. Persona treballadora i responsable amb molta experiència en el tracte amb el públic. Treball amb ordinador. Experiència en oficina de farmàcia i farmàcia hospitalària. Català nivell S. Tècnic en administració i aux. diplomat en farmàcia. INFORMACIÓ: Cristina. Tels. 678 360 129 / 933 332 383 S’ofereix per treballar en consulta mèdica o clínica Dona de 54 anys amb experiència de 13 anys de treball en consultes d’endocrino, ginecologia i cardiologia. Auxiliar de clínica i experiència en terminals i pal·liatius. Castellà, català i francès. Informàtica a nivell d’usuari. Matins o jornada completa. INFORMACIÓ: Asun. Tel. 617 281 396 S’ofereix secretària i auxiliar d’infermeria Edat 45 anys, ferma i de confiança, per treballar en recepció i atendre consulta mèdica.Amb flexibilitat horària. Amb referències. Trucar INFORMACIÓ: Laia. Tel. 627 806 335 S’ofereix auxiliar tècnic d’infermeria amb 15 d’experiència Com a recepcionista-telefonista per treballar en consulta, clínica o similar. Tracte amb el públic, agenda mèdica. Castellà, català nadius, francès bàsic. Experiència a la Vall d’Hebron i despatx mèdic. Disponibilitat horària. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: M. Carmen. Tels. 627 531 750 / 933 450 004. E-mail: mcoso3@hotmail.com Administrativa de 25 anys amb experiència Coneixements dels programes Nominaplus i Contaplus. S’ofereix per treballar a jornada completa, intensiva o parcial. Sense problemes de desplaçament. Disponibilitat immediata. INFORMACIÓ: Esther. Tel. 637 880 331

S’ofereix dona de 59 anys activa i amb bona presència. Per realitzar tasques de recepció, en consultori mèdic. Llarga experiència en tracte amb el públic, i de tracte humà amb teràpies complementàries. Informàtica, català i castellà a nivell usuari. Disponibilitat horària a convenir. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Àngela Mas. Tel. 670 298 203. E-mail: angelamas@hotmail.es Llicenciada en Hispàniques amb nivell C i Diploma English Proficiency Amb bona presència, simpatia i experiència en recepció s’ofereix per a consulta mèdica. INFORMACIÓ: Irene Jiménez. Tel. 618 100 568. E-mail: ijimenezremacha@yahoo.es Recepcionista-telefonista i administrativa Amb 25 anys d’experiència en atenció al públic i administració. Per treballar en consultori mèdic o clínica (experiència en mútues). Batxillerat, secretariat, informàtica, català (nivell C), castellà i nivell mitjà d’anglès. Disponibilitat horària. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Montse. Tels. 606 063 107 / 935 804 141. E-mail: montsemolins@gmail.com Catalana, 49 anys Per treballar a les tardes, nits o caps de setmana, de cangur, cura de persones grans o incapacitades, feines domèstiques, en un despatx, etc. Responsable, afectuosa, amb bones aptituds per al tracte amb les persones. Català, castellà, francès i anglès. INFORMACIÓ: Rosa. Tel. 655817555 S’ofereix administrativa-recepcionista per a consulta o centre mèdic Àmplia experiència al sector. Responsable i resolutiva. Disponibilitat horària. Català i castellà. Informàtica. INFORMACIÓ: Gemma. Tel. 637 523 795. E-mail: gemmmaba@gmail.com Auxiliar d’infermeria, recepcionista Tasques administratives i suport al metge. S’ofereix per treballar en consultori mèdic.Amb experiència en consultori de ginecologia, dermatologia i medicina estètica. Informàtica i català. Disponibilitat completa i immediata. INFORMACIÓ: Rebeca Blanco. Tel. 618 492 420. E-mail: rbkita13@hotmail.com Auxiliar de farmàcia bilingüe Amb coneixements de francès nivell mitjà i amb títol de secretariat comercial, s’ofereix com a recepcionista o treballs administratius per a consultori mèdic. Molts anys d’experiència en tracte amb el públic.Total disponibilitat. Es poden demanar referències INFORMACIÓ: Montse. Tels. 934 243 035 / 654 324 751 S’ofereix recepcionista/telefonista Per a consulta mèdica. Coneixements de català, castellà, francès, italià i anglès. Horari de matins o jornada intensiva matins. Disponibilitat immediata. INFORMACIÓ:Virginia. Tel. 676 777 041

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 57

57

24/02/12 17:26


petits anuncis

Noia de 25 anys s’ofereix per treballar com a recepcionista, telefonista, auxiliar administrativa Tinc experiència en clíniques dentals. Informàtica, català i castellà. Disponibilitat d’horari. INFORMACIÓ: Sandra. Tel. 671 51 94 30. E-mail: justiredondo@hotmail.com S’ofereix recepcionista-administrativa per treballar en consulta mèdica o clínica. Experiència a portar les agendes de metges, cobraments, gestions administratives, etc. Disponibilitat d’horari. Persona responsable i sense càrregues familiars. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Tel. 616 91 94 84. E-mail: marga.sospedra@gmail.com S’ofereix administrativa per a consulta mèdica, mútues o clínica 45 anys. Llicenciada en Filosofia. Anglès bilingüe, Italià alt i Català nivell C. Informàtica Mac, OSX i Office. Experiència en tasques d’oficina, telèfon, arxiu, i en tracte amb públic. Persona responsable i excel·lent capacitat organitzativa. INFORMACIÓ: Sílvia. Tel. 618 908 377 M’ofereixo com a secretària-recepcionista en consultori mèdic He desenvolupat aquesta activitat els últims quatre anys. A més dels estudis de Batxillerat, he fet cursos d’informàtica i anglès. Experiència en tracte amb el públic. Disponibilitat horària. Incorporació immediata. Zona: Barcelona. Referències. INFORMACIÓ: Carme Pérez. Tels. 933 057 528 / 616 420 732. E-mail: mcarme717@gmail.com Secretària/administració, per treballar en consultori Molta experiència laboral, atenció i tracte amb pacients. Informàtica, Excel 2010 Professional, Word, PowerPoint. Català i castellà materns, francès i anglès intermedi. Envio CV. INFORMACIÓ: Anna Maria. Tel. 654 171 054. E-mail: am_mataro@yahoo.es S’ofereix secretària Amb amplis coneixements d’administració en comptabilitat, agenda diària, atenció al client, ús d’Internet, paquet informàtic Office de Windows XP, Excel, correu electrònic. Disponibilitat jornada completa. En clíniques o consultes mèdiques. INFORMACIÓ: Anna Vicente. Tel. 646 553 262 M’ofereixo per treballar en consulta mèdica o clínica Amb àmplia experiència en atenció telefònica, contacte amb el públic i despatx mèdic. Informàtica. Català nivell C. Anglès bàsic. Capacitat organitzativa i tracte humà. Disponibilitat horària. Incorporació immediata. 46 anys. INFORMACIÓ: Sílvia.Tels. 933 114 420 / 692 837 049. E-mail: silvialatatu@yahoo.es S’ofereix com a secretària, administrativa, recepcionista Noia de 25 anys amb molta experiència en atenció als clients i amb moltes ganes de treballar. Disponibilitat immediata i jornada indiferent. INFORMACIÓ: Pili. Tel. 646 257 565

58

S’ofereix administrativa Per treballar en consulta mèdica. Edat 30 anys. Disponibilitat total. INFORMACIÓ: Celia. Tel. 657 751 798. E-mail: celiuska81@hotmail.com S’ofereix administrativa Per treballar en consulta mèdica. Disponibilitat total. INFORMACIÓ: Juana. Tel. 635 383 433. E-mail: juana-fb@hotmail.com Noia per treballar en consultori mèdic Com a recepcionista, telefonista i auxiliar administrativa. Portant l’agenda pertinent. He treballat 12 anys a la Clínica Corachan de secretària del director mèdic realitzant electrocardiogrames i posant Holters. 7 anys a la Clínica Sagrada Família. INFORMACIÓ: Maria Antonia Solanes Tomas. Tels. 934 340 221 / 617 302 149 Busco feina de secretària, administrativa, recepcionista Sóc persona responsable, seriosa, amb iniciativa, experiència en llocs de tasques de coordinació i amb ganes de treballar. INFORMACIÓ: Montserrat. Tels. 630 923 734 / 934 390 142. E-mail: montserrat_vallejo@yahoo.es Recepcionista s’ofereix per a consultori o despatx mèdic Informàtica a nivell usuari, català i castellà. Experiència en tracte amb el públic. Preferentment horari matins. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Pilar Amo. Tel. 645 950 729 S’ofereix auxiliar administrativa. 37 anys d’edat. Experiència com a recepcionista i administrativa i al sector sanitari (4 anys en un hospital). Capacitat d’adaptació i de fer múltiples funcions a l’hora. M’agrada marcar-me objectius i treballar en equip. INFORMACIÓ: Gemma Obis. Tel. 636 385 140 Diplomada en Infermeria i Llicenciada en Psicologia Busco lloc de treball en consulta mèdica com a recepcionista, infermera, psicòloga... Disponibilitat tot el dia. INFORMACIÓ: Tels. 669 297 257 / 932 852 236 Llicenciada en biotecnologia s’ofereix per treballar En consultori mèdic. Experiència en recepció i tasques administratives. Coneixements d’informàtica, català, castellà i anglès. INFORMACIÓ: Mar. Tel. 658 598 959 S’ofereix persona per treballar En consulta mèdica matins o tardes. Persona treballadora i responsable amb experiència en el tracte amb el públic. Experiència en oficina de farmàcia i farmàcia hospitalària general. Bilingüe: Català i castellà INFORMACIÓ: Raquel. Tels. 934 357 203 / 665 136 392

S’ofereix secretària, recepcionista, administrativa Dona de 60 anys (reducció de la SS) amb experiència en tracte amb el públic. Català-Castellà-AnglèsItalià-Ofimàtica. Bona presència, treballadora i responsable. Disponibilitat horària. INFORMACIÓ: Núria Castellanos Peris. Tels. 934 068 148 / 650 321 272 Més de 15 anys d’experiència en l’atenció al públic i organització d’events en l’àmbit sanitari També en tasques administratives. Sóc responsable, amb molta capacitat d’organització, adaptable i acostumada a treballar sota pressió. Domino eines ofimàtiques. Busco feina en consultori mèdic o clínica. INFORMACIÓ: Isabel. Tel. 667 749 091. E-mail: isaibanez@telefonica.net Noia de 40 anys s’ofereix com a recepcionista, secretària, auxiliar administrativa Per a consulta mèdica, despatx, consultori. Experiència en Educació Infantil i curs d’Auxiliar Dental. Incorporació immediata. INFORMACIÓ: Begoña Suescun.Tel. 607 605 528. E-mail: begsues@hotmail.com S’ofereix auxiliar administratiu i tècnic comptable Experiència en gestions de cartera de clients i proveïdors. Domini bàsic d’eines i suports informàtics elementals (Word, Excel, etc.). Ordenada, puntual i responsable. Disponibilitat immediata. INFORMACIÓ: Marta. Tel. 629 339 519. E-mail: marta_estape@hotmail.com S’ofereix per a consulta mèdica, clínica i similar Àmplia experiència en consultori i tracte amb el públic, secretariat mèdic. Amb disponibilitat horària fins i tot festius. Amb incorporació immediata. INFORMACIÓ: Dolors. Tel. 650 804 681 Noia de 28 anys, s’ofereix per a secretària, recepcionista o administrativa Amb experiència al sector mèdic, clínica Dexeus i clínica Birbe. Disponibilitat de matins. INFORMACIÓ: Miriam Rivas Gabarró.Tel. 667 591 761. E-mail: miriamrg20@hotmail.com S’ofereix secretària-administrativa Experiència en atenció al client, programació de visites i cirurgies, elaboració d’informes, gestió de mútues i atenció telefònica. Amb carta de recomanació. INFORMACIÓ: Alicia. Tel. 639 384 488 Per treballar en consulta mèdica, s’ofereix secretària administrativa Tracte amb el pacient, recepció de trucades i visites. Català, castellà i anglès. Coneixements d’informàtica i contables. Flexibilitat horària. INFORMACIÓ: Begoña Guijarro.Tel. 932 001 047. E-mail: begonaguijarro@hotmail.com

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 58

24/02/12 17:26


petits anuncis

Utillatges Làser per llogar Tecnologia IPL-Quantum possibilitat, apte per a depilació, rejoveniment, eliminació de taques i lesions vasculars. Possibilitat de lloguer per dies. Amb total flexibilitat. Servei a tota la província de Barcelona. INFORMACIÓ: LASERQUALITY.Tel. 606 269 076 Aparell seminou de Potencials Evocats d’Estat estable Audera En perfecte estat amb portàtil i impressora es ven per defunció de la doctora. Negociable. INFORMACIÓ: Tel. 667 812 749. E-mail: abellodesign@gmail.com

Venda mobiliari ginecològic Per jubilació venc mobiliari de consulta ginecològica. INFORMACIÓ: Tel. 630 861 970

Es ven maquina automàtica per a anàlisi d’orina Marca: Analyticon (Alemanya). Model Combi Scan XL. INFORMACIÓ: Tels. 934 189 932 / 609 109 527

En venda instrumental de traumatologia Serra elèctrica, cisalles, pinces d’ànec, estisores, etc. En molt bones condicions. INFORMACIÓ: Dr. Ferran de Cots.Tel. 934 586 483 (matins a partir de 9 h). Es ven Doppler Periferic (Laboratori Vascular) sense estrenar Marca Artyc Medical Basic Plus. Característiques: Doppler continu 4 i 8 Mhz, dos canals foto pletismògraf, portàtil, impressora tèrmica, connexió PC, carro rodes. Preu a convenir. INFORMACIÓ: Tel. 934 189 666

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 59

59

24/02/12 17:26


petits anuncis

60

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 60

24/02/12 17:26


informació col·legial

Un tast de la col·lecció... www.museudelamedicina.cat

Patronat de la Fundació - Museu d’Història de la Medicina de Catalunya • Dr. Miquel Bruguera i Cortada, president • Dr. Lluís Duran Barrionuevo • Dr. August Salazar i Palau • Dr. Ramon Trias i Rubiès • Dr. Àlvar Net i Castel • Dr. Josep A. Bombi Latorre • Dr. Jacint Corbella i Corbella • Dr. Joaquim Ramis i Coris • Dr. Josep Maria Ustrell i Torrent • Dr. Joaquim Coll i Daroca • Dr. Francesc Cardellach i López • Dr. Carles Hervàs i Puyal • Dr. Modest García i Moll • Sr. Jaume Carrasco i Nualart, secretari

E

l tancament de l’exercici 2011 per al Museu d’Història de la Medicina de Catalunya es pot compendiar a partir de les dues imatges que il·lustren aquest escrit. Per un costat, la concessió al Museu d’Història de la Medicina de Catalunya del Premi Bonaplata 2011 en la categoria de col·laboració amb el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) atorgat per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. En un acte discret que va tenir lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el lliurament constituí la dinovena edició d’uns premis destinats a posar en valor el patrimoni industrial, tècnic i científic de Catalunya a partir de les actuacions portades a terme per gestors, arquitectes, enginyers, historiadors, museòlegs, així com estudiants de batxillerat i acadèmics. Dinou anys lliurant aquests premis són un bon indicador de la preocupació, empenta i lluita pel patrimoni del país, en aquest cas industrial, científic i tècnic, tal i com va deixar palès el director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Pluma. Una aposta per la recuperació, preservació i estudi del patrimoni, entès així de manera exhaustiva, sense les ulleres limitadores a allò purament artístic o estètic, que es remunta als mateixos orígens de la lluita per crear el mNACTEC a finals dels anys 1970. El lligam del nostre Museu amb els interessos del mNACTEC busca potenciar i fomentar aquest interès pel patrimoni, en aquest cas mèdic i tècnic.

D’altra banda, l’aparició de l’article de Jordi Busquets “El museu politòpic” al diari del passat 4 de desembre de 2011 d’El Punt Avui també ens permet recordar l’interès que suscita el nostre Museu, la necessitat de trobar noves formes de visibilitat per tal d’arribar a un públic més gran i la importància de continuar el treball per la recuperació i difusió del patrimoni mèdic entre tota mena de públics. L’article recull, de manera precisa, les línies de treball del Museu, a la seu administrativa de Terrassa, a la seu del COMB a Barcelona, al mNACTEC de Terrassa amb un programa d’exposicions permanent i un altre de temporals, al projecte de crear una exposició permanent i un programa d’activitats de suport a Sant Feliu de Guíxols, i a Barcelona, a la cerca d’un espai a l’antic Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Els camins del Museu es mostren oberts i plens de possibilitats en temps d’incertesa. Malgrat les dificultats, l’existència del patrimoni mèdic, la capacitat d’explicar i comunicar “històries” mèdiques i de fer pedagogia mèdica, i la posició intel·lectual guanyada en els darrers anys ens permeten plantejar aquests camins amb il·lusió i amb l’esperança d’ampliar i fixar el nostre treball.

1 2

Coordinadors de la Secció • Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya • Sara Fajula, arxivera del COMB

1. Premi Bonaplata 2011 concedit al MHMC. 2. El Punt Avui, 4 de desembre de 2011.

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 61

61

24/02/12 17:26


informació col·legial

Donacions

U

na de les línies d’especialització del Museu és la cerca, preservació i difusió de les revistes mèdiques editades a Catalunya abans de 1939. Per això, fem aquí de nou esment a una nova donació efectuada pel Dr. Carles Hervàs i Puyal: la revista El médico en casa, editada a Barcelona durant l’any 1914. Aquesta publicació escrita per metges i professionals de la salut tenia com a objectiu explicar medicina i donar consells de salut a la població en general. Això resta evident al subtítol: Revista de utilidad práctica para las familias. En la presentació de la publicació es llegeix que: “la salud es la base, el punto de partida de toda felicidad...”. Aquest és l’objectiu clau de la revista: la recuperació i sobretot la preservació d’aquest bé tant preuat que és la salut. Per aquest motiu El médico en casa intentava, a través dels seus articles, eradicar tots aquells remeis “casolans” no vàlids i les falses creences i substituir-los pels preceptes lògics i científics de la medicina. Per a aconseguir aquesta fi, la publicació plantejava l’afer a partir d’uns agents científics i uns públics d’aquesta ciència. És a dir, comptava amb la col·laboració i participació activa dels metges i s’adreçava a un públic no expert, format per homes i dones alfabetitzats, membres de la burgesia barcelonina de les primeries del segle XX. Una mostra dels continguts de la revista ve proporcionada per alguns dels temes de comunicació, com ara: “Modo de esterilizar el agua”, “Un insecto que es vehículo de muchas enfermedades ¡Guerra a las moscas!”, “La higiene de la boca en los niños”. Alhora, la revista feia pedagogia mèdica i sanitària mitjançant articles com ara: “El Còlera”, “La ciencia de los microbios”. La publicitat també formava part d’aquesta

2

1

interessant publicació amb tot tipus d’anuncis, de base mèdica i adreçats a profans, des de medicaments a productes alimentaris i fins i tot bàlsams per a la recuperació de cabells, tot passant per la comunicació de laboratoris i metges que ofereixen els seus serveis com a especialistes. Un altre objecte donat pel doctor Hervàs és una Orla de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona del curs 1897-1898. Les orles també constitueixen un dels apartats en què el Museu s’ha anat especialitzant al llarg dels darrers anys: l’àmbit de les imatges fixes i animades relacionades amb la pràctica mèdica catalana. Les orles són una font d’informació rellevant no només per la possibilitat que ofereixen de posar cara als metges de finals del segle XIX i segle XX, sinó també per la informació que transmeten a través de les iconografies i guarniments emmarcades dins l’estètica de cada època. En aquest cas, l’orla mostra la promoció del curs de 1897-1898, formada per dinou metges, entre els quals Ramon Girona i Trius, així com els catedràtics de la Facultat de Medicina, com ara

1. Orla de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona del curs 1897-1898. 2 i 3. Revista El médico en casa, editada a Barcelona durant l’any 1914.

3

Bartomeu Robert i Yarzabal, Miquel A. Fargas i Roca o Jaume Pi i Sunyer, entre d’altres, i el llavors degà de la Facultat Joan Giné i Partagàs. A l’orla destaquen les paraules “Barcelona”, “Ciència” i “Pàtria”, així com un escut de Catalunya. El contingut polític i alhora estètic resta ben clar en aquest exemple.

ANUNCI DE RECOLLIDA DE DONACIONS

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, amb l’objectiu de preservar i fomentar el nostre patrimoni mèdic, ofereix als col·legiats i les seves famílies la possibilitat de realitzar donacions d’instruments mèdics i d’arxius professionals de documentació personal o institucional. Des del Museu ens encarreguem de la gestió i l’avaluació d’aquest material. Els interessats poden trucar al Museu 937 845 380 o bé mitjançant el correu electrònic info@museudelamedicina.cat 62

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 62

24/02/12 17:27


petits anuncis

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 63

63

24/02/12 17:27


informació col·legial

64

Servei d’Informació Col·legial. Novembre 2011 - Gener 2012

37-64 SIC 134.indd 64

24/02/12 17:27

Profile for Col·legi de Metges de Barcelona

SIC134  

Servei d'Informació Col·legial

SIC134  

Servei d'Informació Col·legial

Profile for comb