Page 1

ISV’s willen groeien Op zoek naar nieuwe wegen om goed personeel te vinden

Productsoftware ontwikkelen in 2011 Productsoftware ontwikkelen in 2011

1


2

coMakeIT


Voorwoord Voor u liggen de uitkomsten van de benchmark productsoftware ontwikkelen in 2011. Het onderzoek informeert u over de trends op het gebied van personeelsbeleid binnen de productsoftwareontwikkeling. De branche van Independent Software Vendors (ISV’s) in Nederland wil groeien, maar hoe komen de bedrijven aan voldoende gekwalificeerd personeel? In dit rapport wordt geprobeerd, aan de hand van bevindingen van mensen uit de sector zelf, om daar een antwoord op te geven. Uiteraard willen we alle personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek hartelijk bedanken voor hun medewerking. Voor het onderzoek zijn in totaal 337 bedrijven uit de branche benaderd. Bij ieder bedrijf is contact gezocht met de algemeen directeur of de developmentmanager. Uiteindelijk heeft ruim 20 procent deelgenomen aan het onderzoek, een zeer goede score. De respondenten vertegenwoordigen daarmee een representatieve dwarsdoorsnede van de gehele branche. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de arbeidsmarkt voor productsoftwareontwikkelaars. We wilden achterhalen wat de ambities van bedrijven uit de branche zijn en hoe zij hun personeelsbeleid daar op afstemmen. We hebben ook gekeken of offshoring in dit verband een rol van betekenis kan spelen. Het onderzoek is op initiatief van coMakeIT uitgevoerd door Goals Marktbewerking. coMakeIT faciliteert bedrijven met offshoring in India. De resultaten van dit onderzoek bieden u de mogelijkheid om uw eigen personeelsbeleid te vergelijken met dat van uw branchegenoten. Daarmee heeft u informatie in handen om onderbouwd beslissingen te nemen op het gebied van personeelsbeleid en krijgt u inzichten aangereikt in de mogelijkheden van offshoring. Wij wensen u bij het doornemen van dit rapport veel inspiratie toe. Harderwijk, augustus 2011

Productsoftware ontwikkelen in 2011

3


Een greep uit de resultaten Aan de benchmark namen 72 respondenten deel. Een ruime meerderheid (79 procent) van de ondervraagden verwacht dit jaar een groei van de omzet. Het doorontwikkelen van de huidige softwareproducten wordt door 70 procent van de ondervraagden gezien als de belangrijkste doelstelling van dit jaar. Ook innovatie en het vergroten van de afzetmarkt worden als belangrijke doelstelling gezien. Als belangrijkste uitdagingen voor 2011 worden diverse zaken genoemd die te maken hebben met het verbeteren van het eigen product en het vergroten van de omzet, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt. De branche zal andere wegen moeten bewandelen om met deze uitdagingen om te gaan. Een grote groep ondervraagden (46 procent) geeft aan binnenkort meer mensen in dienst te willen nemen. Het ideale team bestaat volgens 88 procent van de ondervraagden alleen uit eigen mensen, of uit eigen mensen aangevuld met externen. De branche is matig tevreden over de eigen flexibiliteit waar het gaat om het personeelsbestand. Bedrijven schakelen externen met name in vanwege capaciteitsgebrek maar ook vanwege kennisgebrek. Liefst 56 procent van de respondenten geeft aan wel eens een opdracht te zijn misgelopen door een tekort aan mankracht. Productsoftwareontwikkelaars blijken relatief lang bij een bedrijf te blijven werken. Ontstaat er een vacature, dan duurt het in 72 procent van de gevallen langer dan zes weken om deze in te vullen. Dit komt meestal door het te geringe kennisniveau van de sollicitanten, of simpelweg door het gebrek aan sollicitanten. De meeste bedrijven hebben wel eens gedacht aan het uitbesteden van werkzaamheden. Inlenen vanuit Nederland is door 55 procent van de respondenten overwogen, 44 procent heeft offshoring overwogen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden noemt een capaciteitsprobleem als belangrijkste aanleiding om werk uit te besteden.

4

coMakeIT


1. Trends en ontwikkelingen in de productsoftwareontwikkeling

Bijna iedereen wil groeien in 2011 De omzet moet gaan stijgen, de kosten hoeven niet te dalen Wat zijn de trends binnen de productsoftwareontwikkeling op dit moment? Waar houden de branchegenoten zich mee bezig? Verwacht men groei? En hoe wordt die groei bewerkstelligd? Hoe gaat men om met arbeidskrapte, kennisborging en ook: hoe denkt men over alternatieve vormen van sourcing? We probeerden er achter te komen middels een benchmark, die we verspreidden onder 337 bedrijven. Daarvan hebben 72 mensen uiteindelijk deelgenomen, wat neerkomt op een nette score van 21,4 procent. Alle respondenten richten zich op het ontwikkelen van software. Gemiddeld hebben de bedrijven 47 FTE in dienst. Veertig procent van de respondenten voert één product of productfamilie, 15 procent van de ondervraagden voert vier producten of meer. Het aantal medewerkers dat betrokken is bij de productontwikkeling varieert van de categorie 0-10 (57 procent) tot meer dan 50 (7 procent). Daarmee is de groep ondervraagden een representatieve dwarsdoorsnede van alle ISV’s in Nederland. Groeien Voor dit jaar verwachten de meeste ondervraagden een behoorlijke omzetgroei. Liefst 58 procent van hen verwacht dat de productsoftwareontwikkeling met meer dan 5 procent gaat groeien, 21 procent van de respondenten voorziet zelfs een groei van meer dan 15 procent.

21%

23%

uitbreiden 0 - 5% productsoftwareontwikkeling uitbreiden 6 - 10% productsoftwareontwikkeling uitbreiden 11 - 15% productsoftwareontwikkeling uitbreiden met meer dan 15%

21%

25%

wij gaan niet groeien

10%

Grafiek 1: Wat zijn uw groeiambities voor 2011?

Deze groei heeft grote impact op een organisatie. Niet voor niets staat ‘Inkomsten verhogen’ bovenaan het lijstje van uitdagingen die in 2011 de meeste invloed op de bedrijfsvoering zullen hebben. Maar er zijn meer ontwikkelingen waarvan de respondenten merkbare gevolgen verwachten. Enerzijds gaat het dan om de kwaliteit van de productie (hoge kwaliteitseisen, technische veranderingen en concurrenten voorblijven), anderzijds gaat het om de krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte kan er uiteindelijk immers weer voor zorgen dat een bedrijf niet kan voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. Het besparen van kosten wordt maar zelden genoemd en is dus waarschijnlijk geen doel op zich.

Productsoftware ontwikkelen in 2011

5


inkomsten verhogen

62%

hoge kwaliteitseisen aan de productsoftware

56%

technische veranderingen voorblijven

51%

ontwikkeldruk om concurrentie voor te blijven

37%

krapte/schaarste op de arbeidsmarkt

30%

kostenbesparingen doorvoeren

20%

anders

6% 0%

10%

20% 30%

40%

50%

60%

70% 80%

Grafiek 2: Welke uitdagingen hebben in 2011 het meeste invloed op uw bedrijfsvoering?

Doelstellingen De omzet moet dus omhoog en dat moet vooral gebeuren door je als bedrijf te blijven ontwikkelen. De doelstellingen voor 2011 laten zich dan ook raden: doorontwikkelen van de eigen software, innoveren, de markt vergroten en er tegelijkertijd voor zorgen dat de klanten tevreden blijven. Opnieuw wordt kostenbesparing nauwelijks genoemd. Voor bedrijven zou het dus ideaal zijn als bij gelijke kosten de capaciteit kan worden vergroot. Offshoring maakt dat mogelijk, maar daarover later meer in dit rapport. doorontwikkelen huidige softwareproducenten

70%

innovatie

61%

vergroten afzetmarkt

41%

klanttevredenheid verhogen

36%

internationaal uitbreiden

29%

uitbreiden softwareproducten

29%

verhogen kwaliteit dienstverlening

27%

kosten besparen

11% 0%

10%

20% 30%

40%

50%

60%

70% 80%

Grafiek 3: Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor uw organisatie in 2011?

Klanttevredenheid Een aantal belangrijke doelstellingen van 2011 hebben direct of indirect te maken met de tevredenheid van de klant. Er moeten betere en meer producten komen en de dienstverlening moet worden verbeterd. Maar hoe zien de respondenten dat zelf? Hoe denken zij over het vergroten van de klanttevredenheid? Welke factoren spelen daarin een rol?

6

coMakeIT


4%

4%

productkwaliteit mate van betrokkenheid van klant bij de productontwikkeling

16% 52% 24%

snelheid van aanpassingen op bestaande producten mate van innovatie snelheid van introductie nieuwe producten

Grafiek 4: Welk van de onderstaande aspecten heeft volgens u de meeste invloed op de klanttevredenheid van uw bedrijf?

Volgens iets meer dan de helft van de ondervraagden is de kwaliteit van het product van doorslaggevend belang. Leveren productsoftwareontwikkelaars goede producten, dan is de klant tevreden. Het spreekt voor zich dat voor het ontwikkelen van goede producten ook goede medewerkers nodig zijn. Of deze mensen nu en ook in de toekomst te vinden zijn, daarover gaat het volgende hoofdstuk.

Productsoftware ontwikkelen in 2011

7


2. Bedrijven lopen geregeld orders mis door capaciteitsproblemen

Branche voorziet tekort, maar wil toch graag meer personeel Hoe ziet het eigen team eruit: nu en in de toekomst? In het vorige hoofdstuk lazen we al dat vrijwel alle bedrijven in de branche willen groeien. Het spreekt voor zich dat een dergelijke groei eigenlijk niet mogelijk is zonder enige groei van het aantal personeelsleden, al is de relatie tussen omzetgroei en personele groei niet één op één. Voor productsoftwarebedrijven is personeel op een andere manier cruciaal dan voor de meeste ICT-organisaties. Er is uiteraard wel een relatie tussen goede ontwikkelaars en de kwaliteit van de producten, maar die relatie heeft ook te maken met bijvoorbeeld de organisatie van de Research&Development-afdeling. Louter mensen toevoegen heeft geen zin, maar toegang hebben tot gekwalificeerde mensen en die op de juiste manier met elkaar laten samenwerken is de sleutel tot succes. ISV’s hebben daar echt hun eigen speciale dynamiek. Een grote groep respondenten (46 procent) wil -om succesvol door te kunnen groeien- binnen maximaal drie jaar opschalen. Het aantal ondervraagden dat verwacht in diezelfde periode te moeten downsizen is slechts 3 procent. Dat beeld past bij de eerder uitgesproken groeiambities ten aanzien van de omzet.

blijft gelijk

15%

0% 3%

36% 11%

binnen nu en een jaar gaan we opschalen binnen 2 tot 3 jaar gaan we opschalen binnen nu en een jaar gaan we downsizen binnen 2 tot 3 jaar gaan we downsizen onbekend

35%

Grafiek 5: Op welke termijn verwacht u dat er verandering komt in het aantal medewerkers dat betrokken is bij de softwareontwikkeling?

Samenstelling team Voor veel bedrijven is duidelijk dat zij op (korte) termijn willen groeien en het team moet dus meegroeien. De logische vervolgvraag is dan: hoe ziet het ideale team er uit? De respondenten verschillen op dat vlak van mening.

8

coMakeIT


2% 0% alleen eigen mensen

10%

eigen mensen aangevuld met externen geen vast beleid 50%

flexibel inlenen alleen externen

38%

Grafiek 6: Wat is de ideale bezetting van uw productsoftwareontwikkelteam?

Twee antwoorden springen er duidelijk uit: het ideale team bestaat volledig uit eigen mensen, zegt de helft van de ondervraagden. Een iets kleinere groep (38 procent) beschouwt een team van eigen mensen, aangevuld met externen, als ideaal. Flexibel inlenen of zelfs uitsluitend werken met externen wordt door vrijwel niemand als wenselijk beschouwd. Mogelijk zijn bedrijven bang dat inlenen van personeel na afloop van de contractperiode leidt tot verlies van kennis binnen het bedrijf (braindrain). Offshoring kan hier uitkomst bieden: de ingehuurde capaciteit is flexibel, hoewel de mensen en hun kennis toch deel uitmaken van het eigen bedrijf. Hoe flexibel is de markt? Binnen de branche bestaat een grote voorkeur om te werken met eigen mensen, al dan niet aangevuld met externen. Het is dan natuurlijk wel zaak om flexibel met het eigen personeelsbestand om te kunnen gaan. De markt beweegt, een moderne organisatie moet daarop kunnen inspelen. We vroegen hoe flexibel de respondenten hun eigen organisatie op dit moment vinden.

7%

8%

erg flexibel flexibel 19%

24%

gemiddeld flexibel inflexibel erg inflexibel

42%

Grafiek 7: In hoeverre bent u flexibel in het opschalen/downsizen van productsoftwareontwikkelaars?

Slechts een zeer kleine groep (8 procent) vindt de eigen organisatie erg flexibel. Een ongeveer even grote groep (7 procent) vindt het eigen bedrijf juist erg inflexibel. De groep ‘inflexibel’ (31%) is groter dan de groep ‘flexibel’ (27%) en over het algemeen lijken de ondervraagden dus maar mondjesmaat tevreden over de mogelijkheden om het aantal productsoftwareontwikkelaars aan te passen aan ontwikkelingen in de markt. Productsoftware ontwikkelen in 2011

9


Deze matige flexibiliteit kan in tijden van groei worden ondervangen door het inhuren van externe krachten. Een fors deel van de ondervraagden blijkt dat ook al te doen. Het inhuren van externen gebeurt vaker vanwege capaciteitsproblemen, dan vanwege kennisgebrek.

0 - 5% 43%

11 - 15% > 15%

39%

48%

6 - 10% 11 - 15% > 15%

wij hebben geen capaciteitsproblemen

9% 6%

0 - 5%

6 - 10%

29%

10%

13%

wij hebben geen kennisgebrek

3% 0%

Grafiek 8: Welk percentage van uw product-

Grafiek 9: Welk percentage van uw product-

ontwikkelaars wordt ingevuld door externe

ontwikkelaars wordt ingevuld door externe

medewerkers vanwege capaciteitsproblemen?

medewerkers vanwege kennisgebrek bij uw vaste medewerkers?

Een minderheid van 29 procent geeft aan nooit capaciteitsproblemen te hebben, alle andere ondervraagden huren bij capaciteitsproblemen externe medewerkers in. In 15 procent van de gevallen gaat het om een behoorlijk grote groep externe medewerkers (meer dan tien procent van het eigen personeelsbestand). Kennisgebrek kan ook een reden zijn om externen in te huren, zegt 52 procent van de ondervraagden. De overige 48 procent zegt nooit kennisgebrek te hebben. Meerderheid loopt orders mis door personeelstekort Er kunnen dus verschillende redenen zijn om externe medewerkers aan te trekken. Maar wat zijn de gevolgen als dat niet of niet tijdig lukt? We vroegen of de respondenten wel eens een opdracht zijn misgelopen vanwege een tekort aan mankracht. Liefst 56 procent van de ondervraagden gaf aan dat dat wel eens was gebeurd. Zeven procent gaf zelfs aan dat dat al meerdere malen was gebeurd. Voor een onderneming kan dat uiteraard grote gevolgen hebben. Er doen zich binnen de branche geregeld capaciteitsproblemen voor, die leiden tot het missen van opdrachten. Eerder zag we al dat 30 procent van de respondenten het omgaan met krapte op de arbeidsmarkt ziet als een van de grootste uitdagingen voor dit jaar. Dat klinkt logisch: nu al worden er opdrachten gemist door personeelstekort en zonder goedopgeleide nieuwe arbeidskrachten kan de beoogde groei veel moeilijker of zelfs niet worden behaald. De respondenten staan niet alleen in hun zorgen. Volgens marktmonitor 2011 van de branchevereniging ICT~Office zal het tekort aan hoogopgeleide ICT’ers in 2015 oplopen tot 10.000. Dat is overigens nog een voorzichtige schatting. Ton Ketelaars, directeur van onderzoeksbureau Heliview, stelt in de Automatisering Gids (nr. 16, 2011) dat het tekort over vier jaar zelfs tussen de 14.000 en 16.000 zal uitkomen. Het aantal studenten aan ICT-opleidingen op het HBO en WO in Nederland daalde het afgelopen schooljaar juist fors; in 2010 verminderde het aantal inschrijvingen met 14 procent.

10

coMakeIT


Respondent aan het woord “Goed personeel vinden in Nederland is lastig en de globalisering neemt alleen maar toe. Door aan offshoring te doen, verander je ook de focus van de eigen organisatie naar een meer internationale oriëntatie en daardoor ontstaan er ook meer kansen.” Jos Dohmen, Carerix

Expert aan het woord De krapte op de arbeidsmarkt “De Nederlandse arbeidsmarkt is beperkt qua omvang, maar niet in kwaliteit. Je kunt hier hele goede mensen vinden en voor langere tijd aan je binden als je daar serieus werk van maakt. Wel hoort daar een stevig kostenplaatje bij. Helaas is het aantal mensen dat afstudeert in Nederland klein en de concurrentie groot. Interessante banen genoeg, vandaar dat het moeilijk is om aan voldoende gemotiveerde en goede mensen te komen. De aantallen zijn al laag, maar ze worden de komende jaren nog lager, terwijl een groot deel van de oudere medewerkers de arbeidsmarkt zal verlaten. Dat betekent dat je ook voor minder goede en minder gemotiveerde mensen nog steeds flink moet betalen. En zelfs dan krijg je je capaciteitsbehoefte nog niet ingevuld. Betekent dit dat bedrijven Nederland moeten verlaten? Of dat bedrijven kansen op groei willens en wetens moeten laten liggen? Volgens ons niet. Het land in de wereld waar precies het omgekeerde aan de hand is, is India. Een jonge, sterk groeiende bevolking, met meer en meer mensen die aan de universiteiten afstuderen en die zeer gemotiveerd zijn. Door deze mensen in te zetten, en te koppelen aan Nederlandse kennisintensieve bedrijven, worden innovatieve Nederlandse bedrijven met ideeën en potentie verbonden met gemotiveerde, intelligente en goed opgeleide Indiase professionals die de capaciteitsvraag kunnen invullen. Door middel van moderne communicatiemedia en regelmatige reizen, is effectief samenwerken geen probleem. Zeker niet als je over je eigen team beschikt. Op deze manier blijven Nederlandse bedrijven in staat te groeien en hebben Indiase professionals uitdagende banen met een internationaal georiënteerd perspectief.” Gertjo Tigelaar, VP coMakeIT

Productsoftware ontwikkelen in 2011

11


Personeelsbeleid De vraag naar personeel gaat stijgen, het aanbod blijft achter bij die groei. Het ligt dan ook voor de hand dat bedrijven er op dit moment alles aan doen om hun huidige personeel te behouden. Dat klopt inderdaad, zo blijkt uit onze benchmark. Respondenten noemen het verloop van hun productsoftwareontwikkelaars in overgrote meerderheid ‘laag’ (85 procent). Ongeveer de helft van de ondervraagden (49 procent) geeft daarnaast aan dat productsoftwareontwikkelaars gemiddeld langer dan zes jaar bij het bedrijf blijven werken. Het probleem zit hem op dit moment dus niet in het zogeheten jobhoppen. Waar bedrijven wel wat meer moeite mee hebben, is het invullen van ontstane vacatures. Een derde van de respondenten zegt meer dan twaalf weken bezig te zijn om een vacature in te vullen. Verdere navraag in de branche leert ons dat dit een veelvoud kan zijn van 12 weken, zeker als het gaat om meerdere vacatures.

6% 22%

34%

8%

tot 3 weken

kennisniveau

10%

4 - 6 weken

aantal kandidaten

6 - 9 weken 9 - 14 weken 13%

49%

15%

anders

12 weken of langer

salariseisen van de kandidaat

18%

25%

te specifieke kenniseisen

Grafiek 10: Hoe lang duurt het gemiddeld voor

Grafiek 11: Wat is voor u de grootste uitdaging

u een vacature heeft ingevuld?

bij het invullen van een vacature?

Uit de rechtergrafiek blijkt dat het kennisniveau van de kandidaten vaak het probleem is bij het snel invullen van vacatures. Al noemt ook 18 procent van de ondervraagden het aantal kandidaten, een probleem dat we al eerder in dit rapport signaleerden. Kennis is vooralsnog het belangrijkste struikelblok bij het aannemen van nieuwe mensen en dus mogen we er van uit gaan dat werkgevers momenteel alles doen om de reeds aanwezige kennis binnen de organisatie te borgen. Dat blijkt inderdaad het geval, zoals valt af te lezen uit onderstaande grafiek.

3% 6%

combinatie van bovenstaande

7%

goed personeelsbeleid met laag verloop van mensen informatiesessies en kennissessies 49%

32%

functionele of technische documentatie van de producten worden regelmatig bijgewerkt afspraken en klantinformatie worden vastgelegd in documenten anders

Grafiek 12: Hoe gaat u om met kennisborging binnen de productsoftwareontwikkelafdeling?

12

coMakeIT


3. Samenwerking

Waar haal je goede mensen vandaan? Ruime meerderheid heeft uitbesteden van werk wel eens overwogen Eerder constateerden we al dat veel bedrijven binnen de branche te maken hebben (gehad) met een capaciteitsprobleem. Deze problemen zullen in de toekomst naar verwachting alleen maar groter worden. We vroegen of respondenten daarom wel eens hebben gedacht over het uitbesteden van werk. Slechts 22 procent van de ondervraagden antwoordt ‘nee’ op deze vraag. Alle anderen hebben dus wel aan deze mogelijkheid gedacht, vaak blijken verschillende soorten van uitbesteden te zijn overwogen. Inlenen vanuit Nederland werd door 55 procent genoemd, offshoring door 44 procent en nearshoring door 33 procent.

inlenen vanuit Nederland

55%

offshoring

44%

nearshoring

34%

nee

22%

detacheren vanuit buitenland

20% 0%

10%

20% 30%

40%

50%

60%

70%

Grafiek 13: Heeft u wel eens vormen van uitbesteden van werkzaamheden overwogen?

Rest alleen de vraag waarom bedrijven werk zouden willen uitbesteden. Het belangrijkste antwoord laat zich ook hier raden: capaciteitsproblemen. Iets meer dan de helft van de respondenten zegt aan uitbesteding te denken als het eigen personeel het werk niet meer aan kan. Zoals we eerder hebben gezien, gaat die situatie zich in de toekomst vaker voordoen. De voorgenomen omzetgroei kan niet worden gerealiseerd zonder groei van het personeelsbestand. Omdat de arbeidsmarkt alleen maar krapper wordt, moet de branche op zoek naar andere wegen om goed en gemotiveerd personeel te vinden.

3% capaciteitsprobleem

11%

kostenbesparing 17%

52%

eenmalige versnelling toepassen om een technologie achterstand in te lopen technologie die we niet in huis hebben te weinig kennis bij huidige team

17%

Grafiek 14: Wat zou voor u de belangrijkste aanleiding zijn om werkzaamheden te gaan uitbesteden?

Productsoftware ontwikkelen in 2011

13


Expert aan het woord Offshoring is samen gaan voor succes “Als je iets voor elkaar wilt krijgen, heb je gemotiveerde mensen nodig. Mensen motiveer je door ze interessante uitdagingen te bieden en met elkaar te laten samenwerken aan de dingen waar ze een passie voor hebben. Dat geldt in het algemeen, maar nog meer in het geval van kennisintensieve zaken als softwareontwikkeling. Standaardwerk bestaat hier immers niet. Je moet het hebben van de creativiteit en de drive van je teamleden. Daarom is onze visie op offshoring dat dit alleen maar kan werken als offshore en onsite medewerkers nauw met elkaar samenwerken en als één integrale organisatie functioneren. En dat het werk uitdagend is, zodat je optimaal gebruik maakt van de capaciteiten van je mensen. Daarbij is het van groot belang, dat de betrokken medewerkers gekwalificeerd zijn, maar nog veel belangrijker dat ze gemotiveerd zijn en dat ook voor langere termijn. In traditionele sourcingmodellen wordt dat vaak vergeten. Terwijl dit de kern is van succes. Daarom bieden wij uitsluitend vaste, klantspecifieke teams in India aan, die nauw en intensief samenwerken met hun collega’s in Nederland. Die bij de klant horen. Die samen gaan voor succes. Wij organiseren de rest, waardoor onze klanten zich alleen maar druk hoeven te maken om hun kernproces: de beste software producten maken. coMakeIT is betrouwbaar en betrokken en continu bezig met verbeteren zodat onze klanten kunnen groeien. Onze indruk is dat de ISV’s in Nederland zich nog maar nauwelijks realiseren dat deze oplossing ook bestaat. Veel software bedrijven denken dat je alleen met een eigen team op locatie die noodzakelijk voorwaarden voor succes kunt realiseren: Kwaliteit, laag verloop, hoge mate van betrokkenheid. Wij laten in ons model zien dat dat ook anders kan, met je eigen team op afstand, waarbij we het heikele punt van Nederland oplossen: beschikbaarheid van voldoende talent. Het is heel motiverend om dit ook echt te zien werken bij onze klanten!” Steven ten Napel, CEO coMakeIT

14

coMakeIT


Meer informatie Gertjo Tigelaar VP Sales & Accountmanagement Drielandendreef 42-44 3845 CA Harderwijk 0341 - 27 44 55 coMakeIT helpt u als productsoftwarebedrijf om door te groeien. Wij doen dat door u in staat te stellen uw R&D-organisatie uit te breiden via ons unieke Offshore Development Center. Dit concept bestaat uit speciaal voor u gerekruteerde teams, die naadloos worden ingepast binnen uw eigen organisatie. U kunt zo beschikken over uw eigen software-ontwikkelteam, zonder u zorgen te hoeven maken over de randvoorwaarden, die nemen wij namelijk geheel voor onze rekening. coMakeIT is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Harderwijk en heeft een eigen delivery center in Hyderabad, India. Het kernteam van mensen achter coMakeIT, zowel in Nederland als in India, heeft meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten en managen van gedistribueerde software development-afdelingen tussen Nederland en India. Deze ervaring maakt het mogelijk om offshoring echt succesvol te maken. Een greep uit onze referenties - To Increase: bouwer van ERP-oplossingen voor de maakindustrie en groothandels, op basis van Microsoft Dynamics AX en NAV. To Increase zag groeikansen die ze onvoldoende konden benutten. Zij kozen voor coMakeIT vanwege de kennis van productontwikkeling en support voor een sourcing strategy. Het gaat nu zo goed dat To Increase de capaciteit wil uitbreiden. In India staat inmiddels een compleet team dat ook zelfstandig producten ontwikkelt. - LeanApps: een softwarehuis dat producten voor polismanagement van levensverzekeraars en pensioenfondsen maakt op basis van Java technologie. LeanApps zag grote behoeften in de markt, met een snelle groei van het bedrijf tot gevolg. Om dat vol te houden hadden ze meer mensen nodig dan ze konden vinden. In India zijn deze mensen dankzij de samenwerking met coMakeIT wel gevonden. Het Indiase team is echt onderdeel van LeanApps geworden. - Planon: marktleider in facility management-solutions op basis van Delphi en Java. Jaar op jaar forse groei dreigde te stagneren zonder toegang tot meer talent. Daarom is er tot offshoring overgegaan. Planon wil zelf eindverantwoordelijk blijven, en dus worden Nederlandse teams opgesplitst en aangevuld met coMakeIT-teamleden. - CCS: oplossingen voor de verzekeringsmarkt op basis van Progress en .Net technologie. Een agressieve groeistrategie en internationalisatie was mogelijk volgens analisten. Maar waar haal je de mensen vandaan zonder de regie te verliezen? Eigen teams op afstand leken ideaal, maar zelfstandig zoiets opzetten was te tijdrovend en risicovol. coMakeIT kon die opdracht voor CCS invullen.

Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV in opdracht van coMakeIT. Š 2011 Goals Marktbewerking BV, alle rechten voorbehouden.

Productsoftware ontwikkelen in 2011

15


16

coMakeIT

coMakeIT Drielandendreef 42-44 3845 CA Harderwijk 0341 - 27 44 55

ISV rapport coMakeIT  
ISV rapport coMakeIT  

Rapport obv een onderzoek onder ISV's over groeien en nieuwe manieren om personeel te vinden.

Advertisement