Page 1

Algemene Ledenvergadering Columni 2008-2009

Verslag Algemene Ledenvergadering Columni 21 november 2008 Aanwezig: Krista van der Lugt, Elsbeth Sonnega, Peggy Limburg, Janneke Nijholt, Sicko van Dijk, Berber van Oyen, John Brouwer, Myra de Koning

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 13.13 uur. Verslag van de ALV 2007 Geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 2. Verslag secretaris We begonnen dit verenigingsjaar met zes bestuursleden. Helaas hebben zowel Maya Radstake als Kim Spinder hun werkzaamheden voor het Columnibestuur eerder dan het einde van het bestuursjaar moeten beëindigen. Ze konden hun baan niet combineren met de werkzaamheden voor Columni. Het aantal betalende leden was aan het eind van het verenigingsjaar 153. Dat zijn 2 leden meer dan vorig jaar. Er waren hebben zich twee nieuwe leden aangemeld. Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar hebben zich 10 mensen afgemeld, twee leden zijn geschrapt van de ledenlijst omdat zij niet betaalden (ondanks herhaaldelijke verzoeken). Het Columnibestuur heeft dit jaar de schoonmaakactie van het ledenbestand van vorig jaar vervolgd. Bij het afsluiten van het verenigingsjaar resteerden er nog twee niet-betalende leden in de ledenlijst. Er hebben afgelopen verenigingsjaar twee activiteiten plaatsgevonden. We hebben een bezoek gebracht aan het Universiteitsmuseum in Groningen. Op uitnodiging van Cato van der Vlugt, studieadviseur van onze studie, hebben we meegedacht over mogelijkheden om het Universiteitsmuseum op de kaart te zetten. Ook brachten we een bezoek aan Woningcorporatie Welkom in Heerenveen. Tijdens de bijeenkomst hoorden we over hoe de organisatie de afgelopen tijd heeft gewerkt aan een nieuw imago. Aan de aanwezige leden werd gevraagd hoe ze het nieuwe imago ook door de medewerkers van de organisatie kan laten uitdragen. Dit verenigingsjaar heeft Columni achter de schermen gewerkt aan de nieuwe website. Niet alleen de opzet en uitstraling is veranderd, maar ook de inhoud is deels herschreven. Uiteraard is voor het ontwerp de nieuwe huisstijl, die we in 2007 hebben ontwikkeld, toegepast. Door technische problemen is de nieuwe website helaas nog niet in de lucht. Het bestuur werkt eraan dit zo snel mogelijk te realiseren. 3. Verslag penningmeester Peggy heeft de financiële bijlage bij zich. Het gaat financieel heel goed met Columni. Ondanks het feit dat de incasso 2008-2009 nog niet heeft plaatsgevonden, hebben we genoeg geld in kas. Op dit moment is dat 3600 euro. We hebben relatief goedkope activiteiten gehad (vooral zaalhuur, cateringkosten, cadeautje voor sprekers). De Columnist is maar één keer uitgekomen. Verwachting was dat de website opgeleverd was en dat we die kosten dit jaar zouden maken. Dat is niet gebeurd. Ook geld uitgegeven aan de administratieve kosten bij de Postbank. Deze kosten gaan steeds meer omhoog, vraag is of dat nog wel een goede bank voor ons is. Dat zou volgend jaar uitgezocht moeten worden.

1


Algemene Ledenvergadering Columni 2008-2009

Vorig jaar hadden we meer betalende leden dan dit jaar, toch leveren de leden dit jaar meer op omdat er nu meer ‘duurdere’ leden zijn. Omdat nieuwe leden minder betalen dan leden die langer lid zijn. Dit jaar stond een activiteit op het Binnenhof gepland, maar door verbouwing op het Binnenhof ging de activiteit niet door. Daarom ook geen kosten. Soms betalen we b.v. de entree bij activiteiten, soms vragen van de leden een kleine bijdrage. Ligt aan de activiteit. Er zijn tien leden die wel betalen, maar niet in de almanak staan. Ze worden dus niet voor activiteiten uitgenodigd. Ze zijn dus een soort sponsoren. Bij elke digitale uitnodiging krijgen we ongeveer 40 e-mails terug van mensen die dus hun adresgegevens niet wijzigen. Het is onbegonnen werk om dit als bestuur bij te houden. 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring De kascommissie bevestigd wat Peggy vertelt heeft. Ze hebben geen opmerkingen. De kascommissie geeft haar goedkeuring. 5. Voorstel samenstelling bestuur 2008-2009 Van het zittende bestuur stelt Janneke Nijholt zich opnieuw beschikbaar. De nieuwe kandidaat bestuursleden hebben vooraf aan deze ALV een gesprek gehad met Janneke. Dat was een goed gesprek en de kandidaat bestuursleden zijn enthousiast.

• • • • •

De nieuwe rolverdeling is ook besproken: Drs. J. Nijholt (Janneke): penningmeester Drs. S. van Dijk (Sicko): voorzitter Drs. B. van Oyen (Berber): secretaris Drs. Y. Meinema (Yvette): algemeen bestuurslid Drs. J. Brouwer (John): algemeen bestuurslid Sicko verwoordt namens de nieuwe bestuursleden hun conclusie n.a.v. hun eerste gesprek: we zijn vereerd dat we de taken van het voorgaande bestuur mogen overnemen. Wel is belangrijk dat we goed afspreken hoe we de overdracht doen. Krista stelt voor dat de oude bestuursleden bij de volgende vergadering van het nieuwe bestuur aanschuiven. Ook worden de adresgegevens uitgewisseld na de ALV.

6. Goedkeuring samenstelling bestuur 2008-2009 Het nieuwe bestuur wordt goedgekeurd door de aanwezigen. De oud bestuursleden worden bedankt door de voorzitter. 7. Geplande activiteiten Omdat het nieuwe bestuur nog geen kans heeft gehad om hier goed over na te denken, komt het bestuur hier later in het jaar op terug. 8. Ondertekening agendastukken door bestuur De agendastukken worden ondertekend door het oude bestuur. 9. Rondvraag - Peggy: geeft een bedankje aan de kascommissie. - Peggy: nog een puntje voor het nieuwe bestuur. Ze is benaderd per e-mail door een mevrouw van de RUG over de alumnidag van de RUG. Opleidingen gaan een deel van het programma invullen. Ze stuurt de informatie nog aan Peggy en die mailt het door aan het nieuwe bestuur. De alumnidag is in mei 2009.

2


Algemene Ledenvergadering Columni 2008-2009

-

-

Myra: Columni heeft een enquĂŞte rondgestuurd aan de leden over de Masterclass. Wat kwam daar uit? Janneke legt uit dat er twintig reacties terug zijn gekregen en de bevindingen komen overeen met onze ideeĂŤn over de Masterclasses. De voorbereidingen van de Masterclasses zijn even blijven liggen. Tip van Berber: stuur volgende keer een retourenveloppe erbij en liever digitaal. Sicko: belangrijk dat we de juiste gegevens uitwisselen over providers e.d. John: wat is het toekomstperspectief van Columni? Is er voldoende draagvlak? Moeten we het accent verleggen? Is er behoefte aan activiteiten bij de leden? Deze discussie wordt met de aanwezigen na de ALV gevoerd.

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 14.03 uur.

3

Verslag ALV Columni 2008-2009  

Verslag ALV Columni 2008-2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you