Page 1

SLABIKÁŘ NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA DĚTECH Vážení čtenáři slabikáře, berete do ruky příručku, která je určená výhradně dospělým. Představuje Vám méně známé příklady interpersonálního násilí, kterými dítě bývá nejčastěji ohroženo v rodině které zanechávají na duši dítěte jizvy na celý život.


IGNORACE A NEZÁJEM RODIČŮ O SPOLEČNÝ ČAS TRÁVENÝ S DÍTĚTEM Ignorace a nezájem rodičů je psychickým násilím, které může vyústit v hrubé zanedbání tělesných potřeb dítěte. Krátkodobá ignorace může být také naučená metoda řešení stresu, konfliktu či frustrace a hrozí ztráta úcty a respektu k rodiči.


VYUŽÍVÁNÍ DĚTÍ PRO MANIPULACI A VYDÍRÁNÍ je formou nepřímé agrese. Dítě se stává pouhou šachovou figurkou, se kterou druzí manipulují tak, aby dosáhli určitého prospěchu bez ohledu na pocity a zájmy dítěte. Je tomu tak často u rodičovských sporů a případů sexuálního zneužívání dětí.


ODMÍTÁNÍ POMOCI Odepření oprávněně očekávané pomoci je kruté citové násilí, které obtížněji prožívají zranitelnější skupiny dětí. Děti by měly vědět, že vyžádání pomoci je pozitivní dovednost a proto by měly mít s rodiči dohodu na koho se obrátit o pomoc.


DĚTI V ROLI SVĚDKŮ DOMÁCÍHO NÁSILÍ Děti bývají svědky rodičovského násilí buď přímo nebo nepřímo za zavřenými dveřmi v situacích rozvodových sporů nebo rodinných konfliktů. Svědci mívají stejné obtíže jako přímé oběti agrese a u dětí se rozvíjí ambivalentní vztah k rodičům.


PŘEHNANÉ NÁROKY Děti mohou být vystavené tlaku nepřiměřených nároků ve škole, v rodině a mezi vrstevníky. Je-li mu dítě vystaveno dlouhodobě, mohou být následky zničující. Důsledkem bývá extrémně velký stres, který zavádí děti do náruče alkoholu a drog.


SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ Pod pojmem SZ rozumíme všechny kontaktní a nekontaktní aktivity dospělé osoby, které vedou k uspokojení jejich sexuálních potřeb. U obětí se rozvíjí posttraumatická stresová porucha a také víme, že traumatizované děti SZ končí v oblasti sexbyznysu.


PŘEHNANÉ OPEČOVÁVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ SVOBODY Bývá vedeno motivem nadměrného ochraňování dítěte na jeho úkor a může být spojené s omezováním svobody a rozhodování. U dětí se rozvíjí přetrvávající závislost na rodiči, nesamostatnost, egocentrismus, pocity nejistoty a méněcennosti.


ZÁMĚRNÉ VYSTAVOVÁNÍ STRACHU A STRESU Je-li dítě záměrně vystavováno situacemi, které v něm budí strach, lze to označit jako kruté citové násilí. Záměrné i nevědomé přetěžování dítěte je zdrojem stresu, který snižuje předpoklady dítěte k radostnému prožívání jeho dětství.


PONIŽOVÁNÍ Ponižování může mít podobu verbálního ponižování, emocionálního zanedbávání, znevažujícího jednání nebo formu vysokých nároků nepřiměřených věku dítěte. Ponížení je propojeno se zahanbením, demotivací a vede ke ztrátě sebedůvěry.


FYZICKÉ TÝRÁNÍ Patří mezi zjevné formy násilí, kterému bývají více vystavené malé děti. Tělesný trest bitím předmětem, na citlivou část těla nebo když dítěti zůstanou na těle stopy, je vždy tělesným týráním. Týrání prudce útočí na sebepojetí. dítěte.


ŠIKANOVÁNÍ je poruchou vztahové sítě, k rozvoji musí být přítomný agresor, oběť a klima příznivé pro šikanu. Mezi charakteristické vnější rysy patří záměrné, samoúčelné jednání s cílem uspokojení agresora z pocitu moci a nepoměr síly mezi agresorem a obětí.


VEDENÍ KE ŠPATNÝM NÁVYKŮM Mezi špatné návyky patří zlozvyky - okusování nehtů a dloubání v nose, prohřešky tzv. slušné výchovy - nemytí rukou před jídlem, ale také režimové návyky – často nepravidelný spánek či vynechávání snídaně. Všechny děti sociálně znevýhodňují.


Vládní kampaň Stop násilí na dětech email: info@stopnasilinadetech.cz Všechna práva vyhrazena: Úřad vlády ČR ***

Kocabuv Slabikar  

Slabikar pro rodice

Kocabuv Slabikar  

Slabikar pro rodice

Advertisement