Page 1

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH Wygodne zarządzanie i dostęp do danych z Twojego biura rachunkowego dzięki internetowej platformie Taxxo

Oszczędź na dojazdach i wyślij zeskanowane dokumenty do biura

Sprawdź przychody, koszty i dochód Twojej firmy

Szybko wyszukaj dokument, sprawdź dane i wydrukuj kopię

Otrzymuj przypomnienia e-mailem i SMS o podatkach

Oceo kondycję swojej firmy na wykresie

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

Zobacz ile płacisz podatków i ZUS

1


PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo ................................................................................................................................ 3 Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód ............................................................................................ 4 Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo e-mail/SMS ......................................................................... 6 Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego .................................................................................................................. 8 Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-Fakturze .................................................................................................... 9 Taxxo na skróty ................................................................................................................................................................... 11

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

2


Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo Biuro rachunkowe założy Twojej firmie konto klienta na Platformie Taxxo. Otrzymasz wtedy wiadomośd e-mail z możliwością aktywacji swojego konta.

Przykład e-maila z informacją o aktywacji konta w Taxxo

Wiadomośd zawierad będzie login do Taxxo (najczęściej jest nim Twój adres e-mail) oraz link do ustawienia nowego hasła. Aby się zalogowad należy otworzyd wiadomośd e-mail i kliknąd w przycisk „Zaloguj się i sprawdź”, następnie wprowadzid podany login i ustawid swoje tajne hasło. Ważne! Link służący do ustawienia hasła jest aktywny przez 7 dni. Po tym terminie wymaga on reaktywacji.

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

3


Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód Taxxo udostępnia podgląd książki przychodów i rozchodów lub księgi handlowej z bieżącymi danymi.

Strona startowa Taxxo: Podgląd podsumowania przychodów i kosztów

Dzięki temu masz wygodny dostęp do danych finansowych swojej firmy w każdym czasie i miejscu. Analizuj Przychody i Koszty – szczegółowe informacje i raporty Dane widoczne są w wersji uproszczonej na stronie startowej Firma na dziś lub w postaci szczegółowych raportów w menu Analizuj przychody i koszty

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

4


Taxxo umożliwia graficzną wizualizację danych o firmie poprzez moduł e-Analizy.

e-Analizy: Przejrzysta graficzna ocena kondycji firmy

Dostępne są różne rodzaje analiz graficznych, zależne od rodzaju prowadzonej księgowości. Dla książki przychodów i rozchodów jest to np. Analiza operacji gospodarczych (np. analiza kosztów opisanych jako „paliwo”, „telefony”) lub Analiza transakcji z kontrahentem (np. sprzedaż danemu klientowi w czasie) Dla ksiąg handlowych można stworzyd wykres z wybranych kont księgowych. Dodatkowo dostępny jest moduł eAnalizy Finansowe dla MS Excel, który umożliwia raportowanie w Excelu z dostępem do danych online. PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

5


Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo e-mail/SMS Biuro rachunkowe cyklicznie wylicza wartośd podatków i ZUS do zapłaty oraz wprowadza je do Platformy Taxxo.

Strona startowa Taxxo: Podgląd aktualnych podatków i ZUS

Bieżące informacje o podatkach i ZUS są widoczne na stronie startowej Firma na dziś. Z tego miejsca masz dostęp do listy aktualnych podatków, a klikając w link z nazwą podatku przejdziesz do szczegółów –numeru konta bankowego do przelewu czy automatycznej kalkulacji odsetek podatkowych.

1. Światełko czerwone oznacza, że podatek/ZUS nie został jeszcze zapłacony 2. Po zapłaceniu kliknij w „Zapłacone” – światełko stanie się zielone 3. Kliknij w link z nazwą podatku/ZUS, aby zobaczyd szczegóły, w tym numer konta bankowego do przelewu

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

6


Szczegółowe informacje o podatkach są też dostępne po wybraniu z menu Sprawdź podatki i ZUS. Domyślnie lista prezentuje tylko niezapłacone podatki i ZUS. Aby zobaczyd wszystkie płatności należy zmienid opcję „Czy opłacone” na "wszystkie”.

Sprawdź podatki i ZUS – szczegółowe informacje, dane do przelewu, odsetki

1 2

3

1. Podgląd danych do przelewu bankowego, 2. Oznaczanie zapłaconego podatku, 3. Automatyczne wyliczanie odsetek przy przekroczeniu terminu płatności Zmiana ustawieo powiadomieo e-mail i SMS wysyłanych przez Taxxo

Taxxo czuwa nad terminową płatnością podatków i ZUS poprzez automatyczne wysyłanie przypomnieo e-mail i SMS. Zmiana lub wyłączenie powiadamiania jest możliwa po wejściu w Mój Profil – Powiadomienia (4)

4

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

7


Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego Kiedy chcesz zgłosid sprawę do biura rachunkowego (np. prośbę poradę) – wprowadź ją do Taxxo w menu Sprawy. Wybierz „Nowa sprawa” (1), określ temat i datę wyjaśnienia oraz opisz szczegóły. Biuro otrzyma powiadomienie, a kiedy odpowie na sprawę otrzymasz e-mail z informacją. Podobnie jeśli biuro zgłosi sprawę do wyjaśnienia przez Ciebie otrzymasz powiadomienie na e-mail. Po kliknięciu w link sprawy podany w e-mailu zostaniesz przeniesiony do Taxxo, gdzie możesz udzielid odpowiedzi (2).

Sprawy: Przegląd zleconych i odebranych spraw do wyjaśnienia

1

Sprawy: Wprowadzanie nowej sprawy i odpowiadanie na sprawę

2

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

8


Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-Fakturze W Taxxo możesz wystawiad faktury VAT swoim klientom. W tym celu wejdź w moduł e-Faktura i wybierz Wystaw nową fakturę.

e-Faktura: wystawianie nowej faktury sprzedaży

Dane Twojej firmy pojawią się automatycznie, możesz je zmienid w „Edytuj dane” (1). Ustaw też logo swojej firmy (2). Następnie wybierz format numeracji (miesięczny, roczny) oraz numer początkowy faktury (3).

3 2

1

Wprowadź dane kontrahenta oraz pozycje faktury. Informacje zostaną zapamiętane i podpowiadane przy kolejnych fakturach. Zapisz i wydrukuj fakturę. PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

9


Wystawione faktury możesz przeglądad wybierając Przeglądaj listę faktur

e-Faktura: przeglądanie faktur i wystawianie wezwao do zapłaty

Aby oznaczyd fakturę jako opłaconą kliknij w zieloną fajkę (1). Jeśli wejdziesz w Akcje (2) przy danej fakturze możesz ją wydrukowad, wystawid korektę lub pojedyncze wezwanie do zapłaty.

3

1

2

Jeśli chcesz wydrukowad wezwania do zapłaty dla wszystkich nieopłaconych faktur lub faktur dla danego kontrahenta wybierz na górnym pasku „Wezwanie do zapłaty” (3), a następnie określ kryteria (np. faktury opóźnione powyżej 14 dni).

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

10


Taxxo na skróty 1. Jak zalogowad się po raz pierwszy do platformy Taxxo? Otwórz e-maila od Taxxo z informacją o aktywacji konta i kliknij w podany tam link. Zaloguj się podanym loginem i ustaw swoje hasło. Jeśli nie otrzymałeś maila – sprawdź w skrzynce Spam lub poproś biuro o aktywację konta. 2. Jak sprawdzid wartośd przychodów, kosztów i zysku firmy? Na stronie Firma na Dziś sprawdź tabelę przychodów i kosztów. Jeśli potrzebujesz szczegółowych danych przejdź do menu Analizuj przychody i koszty i wybierz odpowiedni raport. Następnie określ kryteria wyszukiwania danych. 3. Jak wyszukad dokument zaksięgowany lub zeskanowany? Na stronie Firma na Dziś wpisz numer dokumentu lub nazwę kontrahenta, a następnie wciśnij „Szukaj w dokumentach” (przeszukiwanie bazy zaksięgowanych dokumentów) lub „Szukaj w skanach” (przeszukiwanie bazy skanów - jeśli skany zostały wcześniej przesłane do Taxxo). 4. Jak wysład dokumenty skanowane do księgowania do biura rachunkowego? Wejdź do menu Wyślij dokumenty, następnie naciśnij Dodaj dokument. Wybierz dokumenty i naciśnij Wyślij. Przy dużej ilości dokumentów możesz skorzystad ze specjalnej aplikacji Taxxo Skany, która wyśle dokumenty bezpośrednio z Twojego folderu Windows wprost do Taxxo. 5. Jak wygenerowad własny raport finansowy? Jeśli Twoja firma rozliczana jest na pełnej księgowości, możesz skorzystad z e-Analiz Finansowych dla MS Excel. Wejdź w e-Analizy, następnie e-Analizy Finansowe i naciśnij Pobierz e-Analizy Finansowe. Następnie postępuj według PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

11


wskazówek. Po uruchomieniu Excela będziesz mied dostęp online do wszystkich danych księgowych i szybko utworzysz dowolny raport. Usługa e-Analiz Finansowych jest dodatkowo płatna po 30 dniowym okresie próbnym. Więcej informacji uzyskasz na pomoc@taxxo.pl 6. Jak sprawdzid podatki i ZUS do zapłaty? Zaloguj się do Taxxo i sprawdź Asystenta Taxxo na stronie Firma na Dziś. Zobaczysz tam bieżące podatki i ZUS do zapłaty. Jeśli chcesz przejśd do bardziej szczegółowych danych wybierz menu Sprawdź Podatki i ZUS. 7. Jak zobaczyd łączną wartośd podatków i ZUS w tym roku? Dane o łącznych obciążeniach podatkowych widoczne są na wykresie na stronie startowej Firma na dziś. Można je też zobaczyd wchodząc w Sprawdź podatki i ZUS, a następnie ustawiając filtr w górnej belce „Czy opłacone” -> „Wszystkie” i okres na „Roczny”. W ten sposób zobaczymy wszystkie podatki i ZUS wpisane przez biuro rachunkowe za ten rok. 8. Jak pobrad dane do przelewu za ZUS? Należy wejśd w Sprawdź Podatki i ZUS a następnie kliknąd ikonkę 9. Jak obliczyd odsetki podatkowe? Należy wejśd w Sprawdź Podatki i ZUS a następnie odczytad wartośd odsetek w kolumnie „Odsetki na dziś”. Aby wyliczyd odsetki na inny dzieo płatności należy kliknąd w ikonkę strzałki przy wartości odsetek kalkulator odsetkowy, w którym można określid szczegółowe dane do wyliczeo.

. Otworzy się

10. Jak zmienid lub wyłączyd powiadomienia e-mail i SMS?

PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

12


Należy w górnej belce Taxxo wybrad „Mój Profil”, a następnie zakładkę „Powiadomienia”. Dla każdego rodzaju zdarzenia można ustawid oczekiwany sposób powiadomienia (e-mail /SMS) lub wyłączyd to powiadomienie. 11.Jak zlecid sprawę do biura rachunkowego? Należy wejśd w menu Sprawy, a następnie wybrad przycisk „Nowa sprawa”. Wymagane jest podanie tematu i opisu sprawy oraz do kogo jest kierowana (księgowa prowadząca/kadry/właściciel biura). Opcjonalnie można też podad oczekiwany termin wyjaśnienia sprawy. 12.Jak wystawid fakturę sprzedaży dla klienta? Wejdź do menu e-Faktura, a następnie wybierz Wystaw Fakturę. Wybierz rodzaj faktury (faktura sprzedaży, faktura pro-forma) i wypełnij wszystkie pola z danymi oraz dodaj pozycje. Po zapisaniu możesz wydrukowad dokument.. 13.Jak wystawid korektę faktury? Z menu e-Faktura należy wybrad Przeglądaj listę faktur. Następnie należy odnaleźd fakturę, do której chcemy wystawid korektę. Przy danej fakturze trzeba wybrad przycisk „Akcje” i „Wystaw korektę do faktury”. Następnie istotne jest wprowadzenie pozycji po korekcie. Po zapisaniu możliwe jest wydrukowanie korekty. 14.Jak wydrukowad wezwanie do zapłaty dla przeterminowanych faktur? Z menu e-Faktura wybierz opcję Przeglądaj listę faktur. Jeśli chcesz wydrukowad pojedyncze wezwanie do zapłaty wybierz fakturę z listy i naciśnij przycisk „Akcje” – „Wydrukuj wezwanie do zapłaty”. Jeśli natomiast potrzebujesz wygenerowad zbiorczo wiele wezwao do zapłaty wybierz z belki nad listą faktur „Wezwania do zapłaty”. Następnie pojawi się okienko, w którym można określid kontrahenta (wszyscy bądź konkretny wybrany) oraz rodzaj wezwao (wszystkie przeterminowane faktury lub faktury opóźnione wskazaną liczbę dni). PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

13

Platforma Taxxo e-biuro rachunkowe - poradnik 5 krokow  

Platforma Taxxo e-biuro rachunkowe - poradnik 5 krokow

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you