Page 1


editorial

TERCERA ÈPOCA ANY XXXIX NÚM. 434 GENER - FEBRER 2007 Director en funcions:

LA TERRA ÉS PER A QUI LA TREBALLA

ANTONI PORTELA Comitè de Redacció: JOAN ASTOR MARTA CALVET JOSEP MANUEL RICART Edita: COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS DE CATALUNYA Òrgan de difusió de: ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS DE CATALUNYA Redacció: Av. Portal de l’Àngel, 24, 1r 08002 Barcelona Tel.: 93 317 92 49 Telefax: 93 317 92 99 e-mail: quimics@quimics.cat web: quimics.cat Maquetació i creació arxiu PDF: Joan Astor Realització gràfica: Editorial Estel Grup EMA - S. L. Equador, 32-34 ent. 1a, 2a 08029 Barcelona Tel. 93 419 33 21 Publicitat: Gecap S. L. - Ricard Piqué Tel. 93 459 33 30 Dipòsit Legal: B-14.622 -1969 ISSN 1577-4600 Nombre d’exemplars: 4.000 NPQ no es responsabilitza de les opinions expressades en els articles signats

l setembre de 1976 vaig participar –com a membre del Comitè Científic– en un congrés internacional sobre tensioactius que es va celebrar a Moscou (capital de la llavors URSS). A l’hotel –situat molt a prop de la plaça Roja– se’ns facilitava premsa en espanyol, i també teníem a la nostra disposició documentació en el nostre idioma sobre els plantejaments polítics i èxits del sistema de govern en aquell moment. La meua impressió personal va ser la d’una societat que el 1917 –any del triomf de la revolució popular– vivia a l’edat mitjana, amb grans diferències entre les classes socials, que era terreny abonat per al triomf de les idees de Karl Marx –el que no havia succeït a l’Europa occidental que ja havia tingut segles abans la seua revolució francesa–, i que el 1976 estava ja en els albors de la denominada societat de consum, perquè tot el món tenia a nivell personal cobertes les necessitats bàsiques per viure: vivenda, vestit, alimentació i treball, amb un culte a la personalitat de Lenin i als valors de l’amistat, el treball i la pàtria. La transició pacífica a la societat de consum –amb presència de capitalisme– va ser uns deu anys, aproximadament, més tard i de la mà de M. Gorbatxov. Ara bé, en la documentació de 1976 es defenia una societat que es guanyara el pa amb la suor del seu front –frase bíblica– o, en altres paraules, el capital no pot treballar per a tu –frase marxista–. Però el sistema començava a tolerar els xicotets negocis familiars i, sobretot, que els llauradors –a més de treballar en les grans extensions comunals– tingueren una porció xicoteta de terra per cultivar i vendre els seus productes en mercat lliure. La terra és per a qui la treballa. Em congratula indicar-vos que l’equip del degà continua treballant la terra de què som responsables, que tenim plans nous per al 2007 que comença –que vos anirem donant a conèixer– i que per això novament comptem amb una ajuda econòmica desinteressada de la mateixa quantia que l’anterior, donada per la Fundació Cellex, que agraïm enormement pel que això significa: confiança en la nostra labor. Feliç any 2007 i que es complisquen tots els vostres desitjos de pau i prosperitat.

PORTADA: Santa Pau (la Garrotxa). Fotografia: Iolanda Astor.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

José Costa Degà CQC President AQC

3


juntes i sumari

COL·LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA Degà: José Costa. Vicedegà: Alfredo Vara. Secretari: Agustí Agustí. Vicesecretari: Aureli Calvet. Tresorer: Antoni Tuells. Vocals: Xavier Albort, M. Cruz Anglés, Joan Bertrán, Carme Borés, Francisco José España, Mireia Estrada, Sebastià Estrades, Carmen González, Enrique Julve, Margarita Luria, Claudi Mans, Joan Mata, Juan Carlos Montoro, Roger Palau, Josep Manuel Puente, Josep Manuel Ricart, Marta Rico, Emilio Tijero, Alfred Vara, Josep M. Viñas, Àngel Yagüe.

ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS DE CATALUNYA

GRUPS DE TREBALL DEL COL·LEGI I DE L’ASSOCIACIÓ

President: José Costa.

Borsa de Treball: Antoni Portela.

Vicepresident: Alfredo Vara.

Escola de Graduats: Alfredo Vara.

Secretari: Agustí Agustí.

NPQ: Joan Astor.

Vicesecretari: Aureli Calvet.

Olimpíada Química: Carme González.

Tresorer: Antoni Tuells.

COMISSIONS:

Vocals: Joan Astor, Joan Bertrán, Carme Borés, Francisco José España, Mireia Estrada, Jordi Galván, Marta García, Claudi Mans, Pere Molera, Roger Palau, Josep Manuel Ricart, Alfred Vara, Àngel Yagüe.

• Cultura: Carme Borés.

Assembleistes Electes: Victoria Abella, Agustí Agustí, M. Cruz Anglés, Joan Astor, Joan A. Bas, Carme Borés, Aureli Calvet, F. José España, Santiago Esplugas, Roser Fusté, Marta García, Carmen González, Enrique Julve, Margarita Luria, Pere Molera, J. Manuel Ricart, Emilio Tijero, Antoni Tuells, Alfred Vara, Àngel Yagüe. Assembleistes Nats: José Costa, Alfredo Vara.

EDITORIAL La terra és per a qui la treballa .................................................. 3

SECCIONS TÈCNIQUES: • • • • • • • • • • • •

Alimentària: Gemma Barceló. Anàlisis Clíniques: Jorge Morancho. Biotecnologia: Jaume Mir. Corrosió: Enrique Julve. Energies alternatives: Carles Hernández. Ensenyament: Roser Fusté. Medi Ambient: Xavier Albort. Metal·lúrgia i Ciència dels Materials: Joan Antoni Bas. Pintures: Carles Olsina. Prevenció de riscos laborals: Ramon Pou. Química Farmacèutica: Sònia Guasch. Química Forense: José Costa. SERVEIS DEL COL·LEGI I DE L’ASSOCIACIÓ

Escola de Graduats Químics de Catalunya • Cursos postgrau. Borsa de Treball

56 ASSEMBLEA ANQUE

• Rep i cursa peticions laborals per als nostres col·legiats.

Crònica d’un assembleista novell .............................................. 5

Publicacions • NPQ.

Acuerdos y recomendaciones aprobados en la asamblea ....... 7

• Química e Industria. Serveis Professionals • Visat de projectes. Certificacions.

COL·LABORACIONS

• Defensa jurídica professional. • Peritatges legals.

José Ramón de Luanco: químico y química en transición ........ 9

Serveis d’Assistència • Assessoria jurídica i laboral.

Cafè descafeïnat i cafè liofilitzat .............................................. 21

• Assistència mèdica. El Col·legi té subscrita una pòlissa amb ARESA. • Assegurances.

ACTIVITATS

– Mutualidad General de Previsión Social de los Químicos Españoles.

Jornadas de magnetismo industrial ......................................... 23

– Eurogestió bcn. El Col·legi disposa dels serveis d’una corredoria d’assegurances que pot orientar-vos i subscriure les pòlisses que desitgeu.

2006: ara fa 50 anys ................................................................ 29

Serveis Financers

Sant Albert 2006. Un any més ................................................. 30 Els estaquirots de la rambla ..................................................... 32 Fotokímia 2006 ......................................................................... 34

• Proporcionen als col·legiats avantatges excepcionals en les seves gestions financeres a través de les següents entitats: – Santander Central Hispano. – Caixa d’Enginyers. – Tecnocrèdit - Banc Sabadell. Si voleu més informació truqueu a la secretaria del Col·legi

4

NPQ 434 • gener-febrer 2007


56 assemblea ANQUE

56 ASSEMBLEA DE L’ANQUE CRÒNICA D’UN ASSEMBLEISTA NOVELL Aureli Calvet

Enguany la 56 Assemblea General de l’Asociación Nacional de Químicos de España es celebrà a Còrdova, els dies 13 i 14 d’octubre. La representació de l’Associació de Químics de Catalunya encapçalada pel nostre degà-president, José Costa, comptà a més amb la presència d’Alfredo Vara, Agustí Agustí, Antoni Portela, Marta García, Enrique Julve, Emilio Tijero i qui subscriu, Aureli Calvet. Com assembleista novell, vaig rebre l’encàrrec dels companys d’escriure un article sobre l’assemblea i les meves impressions al respecte de la mateixa. L’ordre del dia contenia, a més dels punts a tractar en l’assemblea, un programa d’activitats que començava amb un sopar de benvinguda, gentilesa de Bodegas Moreno, el dijous 12 d’octubre, que fou l’acte de retrobament amb els assembleistes de les associacions de químics de la resta d’autonomies de l’estat. Entre canapè i canapè, els comensals anàvem compartint anècdotes i canviant impressions sobre els temes més diversos. Després de l’àpat, ens van obsequiar amb un present i un curt recorregut per les bodegues, atenent al fet que s’havia fet tard i calia matinar per assistir l’endemà a l’assemblea. El divendres, al saló d’actes del jardí botànic, es procedí a la presentació de credencials i al lliurament de la documentació a més d’un centenar d’assembleistes. Tot seguit es constituí la mesa de l’assemblea, presidida per Leopoldo Martínez, i el ple de la mateixa. L’acte d’ober-

NPQ 434 • gener-febrer 2007

Inauguració de l’Assemblea per les autoritats.

tura va anar a càrrec del delegat provincial de l’ANQUE a Còrdova, Rafael Marín, i del tinent d’alcalde, José Antonio Cabanillas, en representació de l’alcaldessa de Còrdova, Rosa Aguilar. Seguint amb l’ordre del dia previst es procedí a l’aprovació de l’acta de la 55 Assemblea General i després del nomenament d’interventors d’acta, els presidents de les associacions informaren a l’assemblea de les activitats de llurs respectives associacions, precedint a l’informe de l’Il·lustríssim President de la Junta de Govern de l’ANQUE, Baldomero López. Posteriorment, es continuà amb la discussió i aprovació de la gestió de la Junta de Govern i la presentació i aprovació del pressupost de les despeses estructurals de la Junta de Govern.

Arribats a aquest punt, val a dir que, sens dubte, seria convenient que el desenvolupament de futures assemblees fos diferent, en el sentit que hi hagi més debat i menys monòlegs, doncs del relatat fins ara, es pot comprovar que tot han estat parlaments adreçats a l’assemblea sobre les diferents activitats dutes a terme entre juny de 2005 i juny de 2006, sense més opció que la d’aprovar o no l’acta de l’assemblea anterior, la gestió i el pressupost de les despeses amb curtes interpel·lacions per part dels assembleistes. Sembla lògic que, més que dedicarse a informar de paraula, els informes haurien d’estar a disposició dels assembleistes per escrit abans de la celebració de l’assemblea, per tal que una vegada avaluats es po-

5


56 assemblea ANQUE

ca e Industria, del president de la Mutualitat de Previsió Social dels Químics Espanyols i de les seccions tècniques, és a dir, més i més parlaments que consumiren les hores dedicades a la primera jornada de l’assemblea, sense pràcticament cap debat. Després de l’elecció dels càrrecs vacants de la mesa de l’assemblea i de la Junta de Govern, estava previst que hi hagués una reunió de comissions. Respecte a aquest punt de l’ordre del dia, indicar que exceptuant les comissions d’ensenyament i la de seccions tècniques, no n’hi havia d’altres de previstes i en tot cas s’havien de formar espontàniaInterior de la mesquita de Còrdova. ment. Al meu parer, penso dessin preparar les qüestions que que això es deu també al fet que en es consideressin oportunes i s’esno haver hagut debat, no hi va hatablís un debat al voltant de cadasver una necessitat de formar d’alcun dels informes. D’altra banda i tres comissions per mirar de desen relació a l’informe del president envolupar les idees que s’haguessin de la Junta de Govern, indicar que pogut abocar en les interpel·lacions va comentar a mode d’èxit que acarran dels informes presentats. D’altualment el nombre d’associats de tra banda, el nombre de participants l’ANQUE arriba als 11.274 memen les susdites comissions va ser bres, xifra que si bé es pot considemés aviat minso. rar com respectable, contrasta amb la xifra que posteriorment va donar Per acabar el primer dia de l’asde 60.000 químics exercint la prosemblea, es celebrà el sopar de gala fessió a Espanya, el que ens fa penal Círculo de la Amistad, institució sar que hi ha quelcom que no deu dedicada a desenvolupar tasques rutllar prou bé, doncs ràpidament es de promoció cultural. L’edifici en el pot extreure que tan sols una cinque es troba fou un hospital en el quena part dels químics espanyols segle XV i un convent de monges formen part de l’ANQUE. Com és de l’ordre de sant Agustí el segle que la resta no en formen part? On següent; el 1850 el jutge José rau l’explicació d’aquest fet? Quina Miguel Henares fundà el Casino és la proporció a Catalunya? Fóra Cordobés, que va prendre el nom bo plantejar-se aquestes qüestions de Círculo de la Amistad el 1853. i mirar de trobar-hi solucions. En el decurs del sopar es procedí al lliurament de les medalles d’or de Havent dinat, l’ordre del dia prel’ANQUE, condecoració destinada a veia la presentació dels informes de reconèixer els mèrits, la tasca i la l’Il·lustríssim Degà-President del dedicació dels professionals de les Consejo General de Colegios de ciències químiques i del moviment Químicos de España, del president associatiu en el sector. En aquesta de la Comissió Consultiva Superioportunitat, els homenatjats varen or, del director de la revista Químiser José García Blasco, Antonino de

6

Diego Sánchez, Ginés Guzmán Jiménez, Antonio Soto Cartaya i Manuel Tremoleda Dilmer, fundador de la Mutualitat de Químics i del Col·legi de Químics de Catalunya i Balears, on ocupà distints càrrecs executius, entre ells, el de degà, essent escollit el 1972 president de la mesa de l’assemblea de l’ANQUE. S’homenatjà també al jove cordovès, Juan Sánchez Caballero, guanyador de la dinovena Olimpíada Nacional de Química celebrada el mes d’abril a Vigo, i que representà a Espanya en l’Olimpíada Internacional de Química a Corea del Sud i en l’Olimpíada Iberoamericana de Química a Portugal. Malgrat això, aquest any ha iniciat el seus estudis a la Facultat de Medicina; reconeix però que «la Química té molt a veure amb la vida, ens ajuda a comprendre el nostre metabolisme i les reaccions que es produeixen en el nostre cos», de manera que encara que no cursi els estudis de química, n’és conscient de la importància d’aquesta ciència. El dissabte, segon dia de l’assemblea, es dedicà a debatre, sense aprofundir amb massa detall, les propostes d’acord i les recomanacions a la mesa de l’assemblea per tal que els assembleistes decidissin al respecte. Així es varen aprovar fins a un total de catorze acords i cinc recomanacions. Cal destacar l’aprovació de l’acord a proposta de l’assembleista Antoni Portela, que vàrem subscriure la resta de representants de l’Associació de Químics de Catalunya, adreçat a la Junta de Govern de l’ANQUE, a fi que es dugués a terme una autocrítica del desenvolupament de la present Assemblea General i s’introduïssin les mesures necessàries encaminades a aconseguir unes assemblees més vives, participatives i que abordin els problemes reals que afecten a les associacions. A continuació el químic cordovès Cristino Lobillo fou l’encarregat de pronunciar la conferència magistral, que portava per títol Maridatge de l’oli i del vi.

NPQ 434 • gener-febrer 2007


56 assemblea ANQUE

Ja per la tarda, es presentà a l’assemblea, per a la seva aprovació, el pressupost d’activitats de la Junta de Govern de l’ANQUE i el pressupost total com a suma del primer, més l’aprovat en l’anterior jornada de l’assemblea, referent a les despeses estructurals de la Junta de Govern. Amb el nomenament de censors de comptes i la lectura de les conclusions de les dues jornades de treball, es procedí a la clausura de la 56 Assemblea General de l’ANQUE i a l’anunci de la celebració de la propera assemblea en terres de la comunitat de Madrid. Com a comiat, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Còrdova oferí una recepció a l’Alcázar de los Reyes Cristianos, construcció que des de l’època romana va tenir el caràcter de fortalesa per la seva privilegiada situació a la riba del riu Guadalquivir. Durant la llarga permanència dels musulmans en terres andaluses, l’Alcázar formava part del conjunt d’edificis que constituïen el Palau Califal. Després de la conquesta cristiana el 1236 pel rei

Ferran III el Sant, l’alcàsser es convertí en residència reial, reedificant-se completament un any més tard pel rei castellà Alfons XI el Justicier, conferint-li la fisonomia de castell amb la que ha arribat fins els nostres dies. A partir de l’any 1482 fou el quarter general de les tropes dels Reis Catòlics, des d’on s’organitzà l’estratègia de la conquesta del regne de Granada. Una vegada aconseguit l’objectiu, el 1492 els Reis Catòlics abandonaren Còrdova cedint l’Alcázar al tribunal de la Inquisició, on hi romangué fins la seva abolició per les Corts de Cadis, el 1812. L’edifici fou destinat a presó del 1822 al El nostre president informa a l’Assemblea. 1931, per ser posteriorment destinat a instal·lacions miliés que fou una experiència molt gratars fins el 1955 en què fou cedit a ta i enriquidora si bé, com ja s’ha l’Ajuntament de Còrdova. indicat anteriorment, caldrà introduir alguns ajustos que permetin fer en En definitiva, la consideració gloun futur unes assemblees més dibal de la participació en la 56 Asnàmiques i participatives i menys semblea General i de la convivència ☯ feixugues. amb els companys assembleistes

ACUERDOS Y RECOMENDACIONES APROBADOS EN LA ASAMBLEA ACUERDOS 1. Conste en acta el sentimiento de la asamblea de la ANQUE por el fallecimiento de los químicos acaecido desde la anterior asamblea, teniendo un recuerdo especial para D. Enrique Tojo, de la Asociación de Químicos de Galicia, colaborador activo de nuestras instituciones. 2. Se aprueba la gestión de la Junta de Gobierno, incluyendo el balance de situación y cuenta de resultados del ejercicio 2005.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

3. Se aprueba el presupuesto de gastos estructurales de la Junta de Gobierno de la ANQUE para el ejercicio del próximo año 2007. 4. Se aprueba el presupuesto de actividades de la ANQUE para el año 2007. 5. Se nombran interventores de acta a D.a Rosa María Martínez, de la Asociación de Químicos del Principado de Asturias, y a D. Enrique Gómez Benito del Valle, de la Asociación de Químicos de

las Illes Balears (punto 5 del orden del día). 6. Se nombran censores de cuentas a D. Carlos Rincón Hernández y a D. Álvaro Badiola de la Paz, ambos de la Asociación de Químicos de Madrid (punto 24 del orden del día). 7. Se nombran, tras resultar elegidos (punto 17 del orden día), los siguientes cargos: • Secretario de la Junta de Gobierno, a D. Juan Manuel

7


56 assemblea ANQUE

presupuesto de 10.000 euros para la realización de las II Jornadas de Enseñanza de la Química.

RECOMENDACIONES 1. Se recuerda la vigencia del artículo 16 del actual reglamento de secciones técnicas, para su puntual cumplimiento.

Detall d’un edifici típic del domini musulmà a Còrdova.

García Monar (por dos años). Asociación de Madrid. • Vicesecretario de la Junta de Gobierno, a D. Enrique Nebot Gil. Asociación de Andalucía. • Vicepresidente de la mesa de la asamblea, a D. Julio Tijero Miquel. Asociación de Madrid. • Secretaria de la mesa de la asamblea, a D.a María Dolores Jaén Cañadas (por dos años). Asociación de Andalucía. • Vicesecretaria de la mesa de la asamblea, a D.a Begoña Delgado Barrientos. 8. Que se designe Asturias como sede de un próximo congreso internacional de la ANQUE con el tema Gestión integral del agua. Se propone la fecha del 2010. 9. Que se mantenga la suscripción al Servicio de Actualización de Legislación Medioambiental, Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial (SALDMA). El presupuesto es de 3.000 euros (presupuesto aprobado en la

8

anterior asamblea), incrementado, en su caso, con la actualización. 10. Que en la Junta de Gobierno de la ANQUE se haga una autocrítica del desarrollo de esta última Asamblea Nacional y que se introduzcan las medidas necesarias para conseguir unas asambleas más vivas, participativas y que aborden los problemas reales que afectan a las asociaciones y agrupaciones territoriales. 11. Que el II encuentro de profesores (de enseñanza secundaria) se celebre coincidiendo con la Olimpiada Nacional de Química, en colaboración con la organización de la misma. 12. Que se apoye a las asociaciones y agrupaciones que organicen miniolimpiadas de química destinadas a los alumnos de la ESO.

2. Se reitera como garantía de futuro la necesidad perentoria de utilizar los medios de comunicación para transmitir a todos los estamentos de la sociedad que la química es cultura, desarrollo y vida. 3. Que todas las secciones técnicas exalten en sus respectivos campos los logros conseguidos, como refuerzo de la recomendación anterior. 4. Que se promueva que cada asociación impulse la creación de un grupo que estudie propuestas de márketing a gran escala para informar a la sociedad de las bondades de la química y que la ANQUE, sola o en colaboración con otras sociedades, lo ponga en práctica. 5. Parece que las circunstancias actuales son más favorables que nunca para que la ANQUE o las asociaciones de Valencia y Murcia, por ejemplo, propongan a las autoridades autonómicas correspondientes la lluvia artificial o provocada como complemento a otros enfoques para solucionar el problema del agua.

OTROS 13. Que se dote a la Comisión de Enseñanza de la Química con 8.000 euros. 14. Que se ayude a la Asociación de Químicos de Murcia con un

Que conste en acta el deseo de la Asociación de Químicos del Principado de Asturias, de que las III Jornadas de Enseñanza de la Quí☯ mica tengan lugar en Oviedo.

NPQ 434 • gener-febrer 2007


col·laboracions

JOSÉ RAMÓN DE LUANCO: QUÍMICO Y QUÍMICA EN TRANSICIÓN * Claudi Mans i Teixidó Departament d’Enginyeria Química Facultat de Química · Universitat de Barcelona

«Las recomendaciones deben abrirse después de terminados los exámenes» José Ramón de Luanco

AGRADECIMIENTO E INTRODUCCIÓN «Grande honor alcanza hoy el que por los rigores de la suerte, y no conforme a su voluntad y menos conforme aún con su deseo, viene a esta cátedra para llevar la voz del respetable Claustro de la por más de un título insigne Universidad de Barcelona...». Me permito empezar esta intervención en una institución tan prestigiosa con las mismas palabras con las que José Ramón de Luanco inició su oración inaugural del año académico 1879-1880 de la Universidad de Barcelona, pues imagino que el espíritu con que las pronunció es el que está presente en mi ánimo en este momento. Al iniciar esta conferencia debo manifestar mi agradecimiento en primer lugar al Real Instituto de Estudios Asturianos en la persona de su presidente José Luis Pérez de Castro, por acogerme e invitarme a pronunciarla. Mi interlocutor inicial fue el prof. Dr. Justo García Sánchez que, junto con el prof. Dr. Ricardo Panero, de la Universidad de

Barcelona, se dirigió a mí para sugerir mi participación, o, al menos, mi orientación, para una conferencia sobre «un rector químico de la Universidad de Barcelona llamado Luanco». Por pura casualidad acertaron en la persona, pues desde hace algunos años estoy dirigiendo la tesis doctoral de María Pilar Ricol, licenciada en química, catedrática de instituto de bachillerato e interesada en la historia de la química, en concreto en la introducción de la tabla periódica de Mendelejev en España y, más en particular, en Cataluña y en la Universidad de Barcelona. Debo agradecerle su ayuda, sus comentarios y toda su documentación. Y agradezco asimismo a la Dra. Inés Pellón González, de la Universidad del País Vasco –Euskal Herriko Unibertsitatea– su buena disposición y su suministro de la mejor información disponible, pues su tesis doctoral –publicada, como se cita en la bibliografía– tiene por título La recepción de la Teoría Atómica Química en la España del Siglo XIX, trabajo en el que Luanco tiene un protagonismo indiscutible.

* Transcripció de la conferència pronunciada a la seu del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) d’Oviedo el 15 de desembre de 2005 per commemorar el centenari de la mort de José Ramón de Luanco, catedràtic de química de la Universitat de Barcelona. L’autor pot fer arribar el text en el format de l’opuscle editat pel RIDEA a aquells lectors que ho desitgin.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

José Ramón de Luanco.

La última película de Alfred Hitchcock se llamó La trama (Family Plot), y es de 1976. Les quiero recordar uno de sus planos iniciales. La cámara va siguiendo a una pareja protagonista durante un rato hasta que toman un vehículo, van hablando y, de pronto, al pararse ante un semáforo, cruza por delante del vehículo otra persona, desconocida hasta aquel momento. La cámara, como si tuviera vida propia, abandona a la pareja anterior y se afana en seguir a la recién llegada a la película, con la que inicia un nuevo episodio totalmente independiente del anterior y

9


col·laboracions

con el que confluirán mucho más adelante. Pues algo de esto ocurrió en mi vida en el momento en que Panero y Justo García entraron en mi despacho de la Universidad de Barcelona hace unos meses. Al cabo de unos veinte minutos de conversación, mi vida había dado un brusco giro, si no existencial, desde luego, sí de ocupación horaria. Dejé de consultar páginas virtuales de Internet para pasar a consultar expedientes polvorientos de archivos remotos, dejé de abrir libros sobre nuevos materiales y nuevos productos para desembalar y leer legajos y expedientes escritos a mano, entré en bibliotecas para mí desconocidas, tuve que hacerme lector de la biblioteca del Ateneo Barcelonés, de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, de la Biblioteca Pública Arús, tuve que entrar en la zona de reserva de la biblioteca de la Universidad de Barcelona. Como decía Paul Éluard, «hay otros mundos, pero están en éste». Se refería a otra cosa, pero la cita es oportuna. Aquí tienen el resultado de mi trabajo. No es una tesis, pues una tesis ya ha sido escrita y otra se está escribiendo. No es un trabajo de investigación, no soy investigador de historia, ni de filosofía de la ciencia. No conozco los métodos, ni las referencias, ni las técnicas. No es tampoco un trabajo erudito en laudatio de una figura local. Mi planteamiento ha sido simplemente el de preguntarme qué me dice hoy a mi antepasado científico. Porque, con toda la modestia del mundo, una vez he leído los papeles de Luanco, una vez he consultado su correspondencia entre él y la universidad –correspondencia con algunos aspectos casi íntimos–, una vez me he paseado por las calles por las que caminaba, una vez me he sentado en los sillones de las instituciones y bibliotecas en las que trabajaba, y he leído algunos de los libros que él leía, me siento heredero de Luanco, y me

10

siento ahora un eslabón más en la cadena de la transmisión y la generación del saber de la que Luanco fue un miembro eminente en su momento. He titulado esta exposición Químico y Química en transición. Pero el título más preciso sería, probablemente: España, Cataluña, Química y Químico en transición, porque realmente a lo largo de su vida, y visto con la perspectiva del tiempo, vemos que su entorno nacional y local cambió, y de qué manera. Y la ciencia que él conocía cambió, y de qué manera. Y él se adaptó y también debió cambiar, y de qué manera. No conozco con detalle la biografía personal de Luanco. Era soltero, se declaraba católico, dedicaba las mañanas a la universidad, las tardes a las bibliotecas, los archivos o las librerías de viejo, y las noches a las tertulias del Ateneo u otras. Pero a partir de lo que escribía y de lo que sugería, de lo que hacía o de los escritos de otros sobre él y de los cargos que aceptaba se puede atisbar su manera de pensar y sus opiniones personales, su filosofía y su actitud ante la vida y la sociedad en la que vivió. Y todo ello nos lleva a reflexionar sobre nuestra filosofía y nuestra actitud ante la vida y la sociedad en que vivimos.

TRANSICIÓN DE ESPAÑA Y DE CATALUÑA A LO LARGO DE LA VIDA DE LUANCO Luanco vivió de 1825 a 1905. Pasó, por tanto, la mayor parte de su vida, y toda su vida activa, en el siglo XIX. En 1825, cuando nació, España, que ya había visto la independencia de Argentina y Chile, estaba en la fase final de la guerra de la independencia de Nueva Granada y Perú. Los Cien Mil Hijos de San Luis acababan de invadir la península. La década ominosa de 1823 a 1833 reinando Fernando VII el Deseado fue seguida de la primera re-

gencia de María Cristina de Borbón (1833-1840), y la segunda regencia de Espartero (1840-1843), durante las cuales ocurría la Primera Guerra Carlista. Después, con el reinado de Isabel II «la de los tristes destinos», entre 1843 y 1868, se dieron principalmente gobiernos moderados (1843-1854) con los avatares de la Segunda Guerra Carlista (1846-1849). El bienio progresista (1854-1856) fue seguido de un nuevo gobierno moderado unionista (1856-1868). Prácticamente toda la vida profesional de Luanco anterior a su estancia en Barcelona se dio durante el reinado de Isabel II. En el momento del cambio llega Luanco a Barcelona. Los principales avatares políticos españoles que vivió en su estancia en Barcelona son, con la perspectiva del tiempo, muy notables: La Revolución de Septiembre «la Gloriosa» con el reinado de Amadeo I (1870-1873), el tercer alzamiento carlista (1872) y el advenimiento de la Primera República (1873), la restauración borbónica (1874) con el reinado de Alfonso XII el Pacificador entre 1875 y 1885, la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1886) y el reinado de Alfonso XIII (a partir de su nacimiento en 1886), y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas (1898). El sentimiento de frustración colectiva que se generó no debieron hacer fácil la vida académica de los últimos años de Luanco. En 1900, a los 75 años, en plena madurez avanzada, Luanco se jubila justo después de haber sido rector de la Universidad de Barcelona. La legislación universitaria, entonces como ahora, daba bandazos entre unos gobiernos y otros. Al plan Caballero (1807) le siguieron las reformas fernandinas de 1818 y el reglamento general de 1821. Posteriormente hubo el plan Calomarde (1824) al que siguieron, entre otros, el plan Rivas (1836), el arreglo Quintana (1836), las reformas de

NPQ 434 • gener-febrer 2007


col·laboracions

Espartero (1842) el plan Pidal (1845), el plan Pastor Díaz (1847), el plan Seijas (1850), el proyecto Alonso Martínez (1856) y finalmente el famoso plan Moyano (1857) que, con los decretos de Ruiz Zorrilla (1868) y Chao (1873) ha sido la lejana –y no tan lejana– inspiradora de la legislación universitaria española durante más de un siglo. Le siguieron el plan Lasala de 1880 y las reformas de García-Alix. Las universidades eran organismos escolásticos y casi sin ninguna vinculación con el mundo económico, industrial y empresarial del país, y bastante o muy cerradas a las corrientes europeas. Pretendían formar médicos, farmacéuticos, miembros de la jurisprudencia, profesores o funcionarios. El mundo industrial, más dinámico ante las necesidades de formación de técnicos que la tímida revolución industrial española, creó asociaciones y entidades con el objetivo de facilitar los conocimientos y técnicas que las universidades no sabían proveer. Las Sociedades Económicas de los Amigos del País, con éste u otros nombres, crearon academias y cátedras dinamizadoras, con científicos preocupados por estos temas, provinentes de las universidades o de otros campos. Así, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Bilbao fundó en 1777 la primera cátedra de química de España, y en 1786 se fundó la de Valencia. En el caso de Barcelona, se instituyó la Escuela de Química de la Junta de Comercio en 1805, ocupada por Francesc Carbonell Bravo (Barcelona 1786-1837), farmacéutico y formado en Montpellier, al que sustituyó Josep Roura Estrada (1787-1860), también formado en Montpellier, que llegó a ser director de la Escuela Industrial de Barcelona. La Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias funda en Oviedo una cátedra de química, con profesor y material, que traspasará posteriormente a la Universidad de Oviedo. También en Santiago de Compostela y en otros lugares se da el mismo mecanismo.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

Estas estructuras, inicialmente independientes de las universidades, pretendían formar técnicos para su empleo en las industrias. La química entrará en las universidades vía medicina y farmacia, y posteriormente vía la filosofía. La Facultad de Filosofía, que era una facultad menor, admitió asignaturas de física y química en 1836 por la vía de los estudios de ampliación. Pasará a facultad mayor en1843, y en 1847 se dividirá en dos secciones: la sección de literatura y ciencias filosóficas, y la sección de ciencias fisicoquímicas y ciencias naturales. La ley Moyano de 1857 consolidará la estructura con la creación de la Facultad de Literatura y Filosofía, y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Antes, en 1850, se habían creado las Escuelas de Ingenieros Industriales, con la vocación de la formación de técnicos para las industrias y el estado. Las medidas uniformistas impuestas por las monarquías borbónicas española y francesa no habían conseguido hacer desaparecer el sentimiento de comunidad diferenciada del pueblo de Cataluña. En 1836 y 1856 se dieron movimientos independentistas diversos. Por parte de los carlistas se reclamaba el restablecimiento de los fueros; los republicanos propugnaban el federalismo; y los liberales y progresistas la descentralización, que propugnaban en el seno de la monarquía constitucional. El pujante movimiento obrero y la pérdida de base social del régimen de Espartero generaron graves revueltas populares en Barcelona en la década de los 40, duramente reprimidas por el ejército, y generaron la rotura entre Espartero y la sociedad catalana, que indujo a diversos pronunciamientos, entre ellos el del general Prim. La Renaixença fue el movimiento literario liderado por una élite in-

telectual concienciada, como Aribau o Víctor Balaguer, que , en conexión con las nuevas ideas románticas de toda Europa, generaron y extendieron una conciencia de cultura catalana propia y específica en la lengua, el arte, el folklore y la historia: el catalanismo. Este movimiento se limitó inicialmente a los aspectos culturales y literarios. Tuvo en la Universidad de Barcelona, especialmente en sus facultades de filosofía y jurisprudencia, y en la Academia de Buenas Letras, sus principales centros de difusión y desarrollo. En ambos centros estaba Luanco, como profesor y como miembro, respectivamente.

LA QUÍMICA EN TRANSICIÓN A LO LARGO DE LA VIDA DE LUANCO El siglo XIX fue el siglo de la química. A lo largo de un siglo esta ciencia se concretó, se definió, se descubrieron sus principales leyes, se descubrieron o se inventaron productos de todo tipo, se desarrollaron las principales teorías químicas, y del caos inicial se generó una ciencia sistemática y estructurada. El siglo había empezado mal. La guillotina decapitó en 1794 a Lavoisier («la Republique n’a pas besoin de savants»), pero su principio, el de conservación de la materia, siguió vivo y fecundo. A partir del mismo se dedujeron todo tipo de leyes experimentales ponderales. Pero la proliferación de sustancias y la necesidad de una sistematización de sus propiedades y constitución requerían una suerte de gran unificación. Y ello se produjo a lo largo del siglo XIX. Dalton fue su autor. Publicó su teoría en la obra A New System of the Chemical Philosophy (parte I de 1808; parte II de 1810; parte primera del vol. II de 1827) y es ampliamente difundida por toda Europa, pero ni mucho menos aceptada por todos. En su obra, Dalton da sus

11


col·laboracions

razonamientos basados en la experimentación para postular la existencia de los átomos de elementos, que son iguales entre sí para cada elemento y distintos para elementos distintos. Calcula los pesos atómicos relativos de los distintos elementos, y da reglas simples para la estructura química de los distintos compuestos que se obtienen al combinar elementos entre sí. Implícitas en la teoría de Dalton había dos subteorías: la Teoría atómica química, que asigna un peso atómico relativo y característico a cada uno de los elementos, procurando representar a todas las sustancias como formadas por múltiplos enteros de esos pesos; y la Teoría atómica física, que detalla las formas, tamaños y configuraciones de los átomos. Las ideas de Dalton, basadas en la tradición británica inspirada en Newton y que daba importancia destacada a la masa de los objetos, sustancias y partículas, no fueron completamente aceptadas en Francia, de tradición cartesiana, donde Berthollet era un antiatomista convencido, y Gay-Lussac acepta una cierta teoría atómica, pero no caracterizada por los pesos de los átomos sino por sus volúmenes. Pero Dalton no acepta los resultados experimentales de Gay-Lussac –a pesar de que era un excelente experimentador– y por su parte GayLussac se decanta, si bien con reparos, por la idea de Berthollet, desarrollada por Gmelin, de equivalentes. El concepto de equivalente es útil para los cálculos de las masas de las combinaciones y compuestos químicos, pero sin referencia real a la estructura de la materia y a la existencia de átomos postulados por Dalton. Hacia 1850 el número de teorías alrededor de los conceptos de átomo, molécula y equivalente era considerable, y las familias y escuelas de científicos cada una con su opinión coincidían aproximadamente

12

con las fronteras de los estados. En 1860 se celebró un congreso de químicos europeos en Karlsruhe 1 para aclarar la confusión. En él la teoría atomista o teoría unitaria es claramente reforzada, si bien algunos importantes químicos como Berthelot no la aceptó hasta 1891. El desfase entre la ciencia española y la europea se atribuye, por distintos autores, a la política absolutista de Fernando VII, agravada por la Guerra de la Independencia. Si antes de estos avatares el nivel científico era aproximadamente homologable con Europa, veinticinco años más tarde se intentó recuperar el desfase, pero manteniendo contactos y relaciones con el país equivocado, Francia, cuando la innovación en química se había ya desplazado a Gran Bretaña y, sobre todo, a Alemania. En España, a lo largo del siglo XIX se publicaron más de 200 textos de química. Entre ellos, el primero que publicó algo de teoría atómica fue el de Mateu Orfila (1787-1853) de 1822, y progresivamente los textos posteriores van incorporando elementos de esta teoría, mezclándola con la teoría de los equivalentes. Sin embargo, no fue hasta la segunda edición del libro de texto de Luanco, en 1878, que una obra española se basará exclusivamente en la teoría unitaria atómica. Éste es un mérito de Luanco. Luanco recibe en 1868 un libro de G. Brélaz, profesor de química de la Suiza de habla francesa, con las nuevas ideas de la teoría unitaria. Lo traduce en 1871, hace suyas las ideas del libro y a partir de aquel momento las escribe, las enseña y las difunde. No obstante, en sus obras, y por razones didácticas –alega Luanco– mantiene la clasificación de los elementos químicos según la teoría de los tipos basada en la dinamicidad, que es una propiedad relacionada con el número de átomos de hidrógeno con el que se combina un átomo del elemento

considerado. Se clasifican así los elementos en monodínamos, didínamos, tridínamos y tetradínamos. El mismo año de la llegada de Luanco a Barcelona –1868– Mendelejev publicaba su primera versión de tabla periódica de los elementos químicos, que no era sólo una simple ordenación sino un instrumento de predicción. Esta capacidad predictiva permitía intuir que representa una realidad más profunda que la simple ordenación, como años a venir se demostrará por parte de Moseley. Éste afirmará que no debe ser el peso atómico el criterio ordenador, sino el número atómico de ubicación en la tabla, que indicará una realidad estructural: el número de protones y electrones del átomo del elemento. Pero todo ello se dio después de la muerte de Luanco, por cierto el mismo año triunfal de Einstein, cuando publicó sus tres artículos fundamentales sobre el movimiento browniano –que permitiría probar la existencia real de átomos y moléculas–, el efecto fotoeléctrico –que permitiría escudriñar la estructura interna del átomo– y la teoría de la relatividad especial, que modificaría el rumbo de la física. Luanco no llegó a explicar en sus obras las ideas de Mendelejev, lo cual es sorprendente, porque un compañero de claustro, Mascareñas, en su propio libro de texto de 1884 explicaba el sistema periódico de Mendelejev y Meyer. Luanco sólo lo citó en el programa de su asignatura en 1892 y en la edición postrera de su libro de texto de 1893, y aun como una nota en letra pequeña al final de un tema, y sin destacar. ¿Rivalidad entre catedráticos colegas? ¿Reparto de zonas 1

Sólo un español acudió al congreso de Karlsruhe: Ramón Torres Muñoz de Luna (Madrid 1822 – Málaga 1890) catedrático de química general de la Universidad de Madrid, que, si bien introdujo paulatinamente ideas de la teoría atómica en sus textos, fue hasta su muerte un equivalentista convencido.

NPQ 434 • gener-febrer 2007


col·laboracions

de juego? ¿Dudas por parte de Luanco del futuro de la virtualidad del instrumento de Mendelejev, dudas por otra parte presentes en buena parte de químicos mundiales? Los escritos de Luanco no permiten suponer cuáles eran realmente sus ideas al respecto. De hecho, ni siquiera el número, tipo y nombre de elementos conocidos era un consenso por parte de los químicos. El descubrimiento de nuevos minerales procedentes de tierras remotas, o invención de nuevas técnicas químicas permitía el aislamiento de nuevos elementos. Fue una constante a lo largo del siglo XIX el descubrimiento –a veces frustrado– de elementos químicos. Se pasó de unos cincuenta al iniciar el siglo a unos noventa al terminarlo, y ello sin contar con una pluralidad de tentativas de elementos que se creyó descubrir y que luego se vio que eran mezclas de elementos ya existentes, o que desaparecieron de la literatura sin dejar rastro. Luanco cita en sus obras, por ejemplo, elementos como los siguientes: davio, decipio, didimio, etereo, filipio, ilmenio, neptunio 2, norio, norvegio y prasadinio. Luanco cita la mayor parte de dichos elementos ya en su obra de 1878 y los sigue manteniendo en su texto divulgativo de 1902, cuando de gran parte de ellos ya se había desacreditado su existencia. Luanco usa ya en 1878 el concepto de afinidad como base de la explicación de la estructura de las sustancias formadas por átomos y también como explicación de su reactividad. Afirma que dicha afinidad, característica de cada sustancia y de cada reacción, depende del calor, de la luz, del magnetismo, de la electricidad, de la presión, de la densidad, de la cohesión, de la masa, del estado del cuerpo resultante, de la fuerza catalítica, de la fuerza cristalogénica y de la fuerza orgánica. Hay en esta enumeración una mezcla de ideas: atribuir a una

NPQ 434 • gener-febrer 2007

única propiedad tanto la capacidad de explicar la estructura como la reactividad es muy ambicioso. Muchos de los términos de los que se hace depender dicho concepto son meramente especulativos, sin evidencia experimental de su existencia, lo cual era común en las teorías fisicoquímicas de la época. La termodinámica química, la cinética y las nuevas teorías atómicas basadas en evidencias permitirán ordenar el caos relativo del que iba saliendo la química del siglo XIX, que se había iniciado con un caos absoluto.

LUANCO EN TRANSICIÓN A LO LARGO DE SU VIDA La vida de Luanco, observada en perspectiva global, es la vida típica de un catedrático español de los siglos XIX-XX. Estudiante brillante, pronto decide dedicarse a la enseñanza superior, y sigue la carrera universitaria clásica. Pasa por todos los puestos del servicio, imparte toda clase de clases, se mueve de una ciudad a otra en busca de mayor estabilidad y mayor sueldo; finalmente se instala en una ciudad de provincias donde pasa a formar parte de la élite intelectual local ocupando los cargos académicos, institucionales y representativos que sus conocimientos y relaciones le permitían. La transición de Luanco empieza por su mismo nombre. Pierde pronto el Fernández, abandona también el Riego –desde su primer libro traducido, en 1871, firma José Ramón de Luanco– y al final cede también el de, pasando a ser simplemente el Dr.Luanco en la última de las obras de divulgación que escribió. Su periplo por España –periplo en sentido estricto, de Castropol a Castropol– siguió el camino siguiente: Oviedo (11 años), primero como ayudante cobrando 1.250 Pta al año,

y luego como catedrático, cobrando 3.000. Nombrado catedrático de Sevilla, no llega a tomar posesión y va a Santiago durante 2 años. Se traslada a Madrid 3 años, cobrando 4.500 Pta como catedrático provisional, luego otra vez a Santiago, y a Zaragoza por 6 años, y a Barcelona donde estará 32 años. Empieza cobrando 3.100 Pta/año; en 1872 se le sube a 4.000 Pta (era el n.º 90 del escalafón); a partir de 1880 cobra 5.000 Pta; en 1882, 6.500 Pta (n.º 64 del escalafón); en 1888, 7.500 Pta (en el número 45 del escalafón); y, por fin, en 1900 se jubila cuando cobraba 10.000 Pta, siendo el n.º 5 del escalafón. Un itinerario habitual entre profesores universitarios del siglo XIX y del siglo XX. En Barcelona sucedió a Joan Agell i Torrents (Sanaüja 1809 – Barcelona? 1868). Fue científico y catedrático de química de la Universidad de Barcelona, y predecesor de Luanco en muchas de las actividades y asociaciones de las que Luanco formó parte. Como Luanco después, fue decano y rector de la universidad, y miembro de la Acadèmia de Ciències i Arts. Desconozco si se conocían personalmente –probablemente sí, por ser ambos del mismo cuerpo de catedráticos y tener la misma actividad–, pero en todo caso Luanco le dedicó mucho más adelante un resumen biográfico leído en la Reial Acadèmia de Ciències i Arts en 1896. La Universidad de Barcelona, fundada en 1450 por Alfonso IV, fue suprimida en 1717 por Felipe V como castigo a la universidad y a la ciudad, partidarias del archiduque de Austria en la Guerra de Sucesión. El rey fundó la Universidad de Cervera, única en todo el principado de Cataluña. Se intentó la restauración de la Universidad de Barcelona en 1796, una restauración momentá2

Con este mismo nombre se conoce actualmente un elemento radiactivo, descubierto muchos años más tarde.

13


col·laboracions

dia y poco interés del claustro. La erección del nuevo edificio de la universidad cambió las condiciones físicas de la enseñanza de forma radical. El nuevo edificio, de 1874, fue obra del arquitecto neomedievalista Elies Rogent. El rector encarga a Luanco que sea miembro de la comisión que realiza el seguimiento de las obras del nuevo edificio. Allí los laboratorios están –pueden estar– en condiciones, el espacio y las condiciones de salubridad, ventilación y luz son los adecuados, y el único problema es la poca asignación de recursos que se le asigna para Claustro del Carmen, sede de la Universidad de Barcelona antes del traslado al actual edificio histórico. su docencia experimental. Sus quejas nea entre 1822 y 1823, una tímida orales y escritas al decano y al recrecuperación de actividades en tor son continuas, y aparentemente 1835 y el traslado definitivo de la infructuosas. Nada nuevo en Espauniversidad de Cervera a Barceloña, por otra parte 4. na en 1842. Se instaló provisional¿Por qué se quedó Luanco en mente –quince años– en el convenBarcelona? No tengo pistas directo del Carmen, con las facultades tas pare responder a esta cuestión. de filosofía y teología, jurisprudenProbablemente su objetivo debía ser cia civil y canónica, medicina y farMadrid, pero debía ser imposible por macia. En 1845 pasó a ser la única estar ocupadas las plazas de su inuniversidad de Cataluña, y se reesterés. Se integró en la universidad tructuró en las facultades de teoloy en la ciudad de Barcelona perfecgía –suprimida en 1868–, derecho, tamente. Quizá vio que, justo al llemedicina, farmacia y filosofía. A pargar, se estaba construyendo un nuetir de 1857, con la ley Moyano, su vo edificio para la universidad. Un régimen pasa a ser el común de toedificio monumental, que se iba endas las universidades españolas. riqueciendo con pinturas y escultuEsta universidad fue la que enconras, y que en su salón principal, el tró Luanco a su llegada a BarceloParaninfo, expone una serie de cuana. Sus intentos de plantear una dros en los que se vinculan la cienenseñanza de la química basada en cia y las humanidades, en distintos la experimentación se veían limitamomentos históricos de la corona de dos o impedidos por las malas conAragón. El amante de la historia de diciones de las instalaciones en las la ciencia que era Luanco debía esque debía impartirla, por el poco ditar muy satisfecho de que su uninero del que disponía 3 y por la desi-

14

versidad mostrara gran sensibilidad por este tema. Al llegar a Barcelona eran obligatorias las obras de química siguientes: Curso de Química General arreglado a las explicaciones de D. Vicente Santiago de Masarnau, de José Pérez Morales y Benito Tamayo; Lecciones elementales de Química General, de Ramón Torres Muñoz de Luna; y Tratado de Química General, de Antonio Casares y maestro de Luanco. El 21-10-1868 la ley de Libertad de Enseñanza permite a cada profesor escoger sus propias obras. Esta ley es derogada en 1875, pero en la práctica no tuvo efecto ninguno, y en 1884 la reinstauran de nuevo. De hecho Luanco publica su propia obra de texto en 1878, en plena prohibición. 3

Mascareñas, en su discurso inaugural del curso 1899-1900, siendo rector Luanco, afirma: «... para tener idea de la escasez de los recursos (...) baste decir que las cátedras de química mineral y orgánica (...) reciben cada una la mezquina consignación trimestral de noventa pesetas, con destino al sostenimiento del laboratorio, enseñanza experimental de la cátedra y prácticas de los alumnos». Un catedrático a término tenía un sueldo de unas 7.500 Pta anuales.

4

Joseph Louis Proust (1754-1826) fue un prestigioso químico francés contratado directamente por el gobierno español como director del laboratorio de química de la corte. Veamos sus propias palabras de 1791: «Hoy hace seis años y medio que entré a servir a S. M. C., cinco y medio que vine a España; tres que estoy en Segovia y dos que tomé posesión de mi laboratorio. El primero de ellos se ha consumido en aguardar por mis cristales (...) en fabricar, en una palabra, una muchedumbre de mecánicas menudencias que en cualquier otra parte se compran o se mandan hacer, y sin las cuales no se puede dar éxito a las demostraciones de química; prendas todas que en ninguna capital de este mundo se toman el trabajo de fabricar los profesores de esta ciencia; prendas que no se suplen con las palabras pero cuya escasez saben disimular cuando se les obliga a ello, invirtiendo el método de enseñar propio de esta ciencia, es decir, enseñándola con palabras en lugar de enseñarla con cosas... En cuanto al segundo año...» (citado por Riera).

NPQ 434 • gener-febrer 2007


col·laboracions

A lo largo de su estancia en Barcelona la evolución de la universidad fue significativa y puede visualizarse por la matrícula de sus alumnos. En 1860 estaban matriculados en toda la universidad 1.500 alumnos. Pocos años después de la llegada de Luanco, en 1872, había 2.386 alumnos, de los cuales 177 en ciencias, con 12 profesores. Pero en 1902, dos años después de su jubilación, había en toda la universidad 10.000 alumnos, de los que 2.652 eran de ciencias. Luanco ocupó diversos cargos académicos, entre ellos los de decano de la Facultad de Ciencias, rector accidental y rector. Como rector accidental, en 1896, tuvo que enfrentarse a un conflicto de orden público entre estudiantes y la policía. Con motivo de la Guerra de Cuba, el Senado de los Estados Unidos reconoció a los insurrectos cubanos como beligerantes y les dio su apoyo. El 2 de marzo de 1896 los estudiantes, a los gritos de ¡Viva España!, ¡Viva el ejército!, ¡Abajo los Estados Unidos! y ¡Mueran los insurrectos! se manifestaron por la rambla de Santa Mónica, se enfrentaron violentamente a la policía y enviaron un telegrama de felicitación al general Weyler. Al día siguiente los estudiantes apedrearon a la policía, que los persiguió hasta el interior del edificio de la universidad. Luanco, como rector accidental, interceptó a la fuerza pública y logró su salida del edificio, así como el abandono de la universidad por parte de los estudiantes, que no fueron apaleados al salir. Inmediatamente suspendió las clases por un mes entero. Ya como rector, el 9 de mayo de 1900 Luanco firma una nueva nota: «En vista de las actuales circunstancias, se suspenden las clases en esta universidad hasta nueva orden». El aviso de reanudación se dio el 14 de mayo. En ninguno de los dos documentos se dan pistas sobre qué clase de disturbios tuvieron lugar, pero pueden imaginarse.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

Edificio histórico de la Universidad de Barcelona de la época de su inauguración.

El Archivo General de la Universidad de Barcelona contiene diversos documentos en relación con la vida académica de Luanco. Me han llamado especialmente la atención los que dan la visión más humana del personaje. Entre ellos, diversas cartas al rector –al menos siete– donde le daba cuenta de la necesidad de prolongar su estancia de vacaciones en Castropol para recuperarse de lumbago o reumatismo articular. O diversos escritos donde solicita material o equipos para la realización de las prácticas de laboratorio. Así, en 5-12-1876 escribía al rector Casaña: «... al mismo tiempo recordaré a V. S. que la balanza de análisis (...) está colocada en un paraje de tan malas condiciones que no permite servirse de ella en los casos frecuentes en que me es necesario su uso; por lo cual debo suplicar a V. S. consienta en que se traiga a sitio más próximo a mi laboratorio a fin de conservar en buen estado y utilizar cuando sea preciso este indispensable aparato.» El rector, magnánimo, accede a la petición de Luanco. De estas co-

sas se ocupaba el rector de la universidad. Luanco se integró perfectamente a la élite intelectual científica local. Así, al cabo de sólo un año de su llegada, en 1869, pasó a ser presidente del Ateneo Barcelonés. Es una asociación fundada en 1860 con el nombre de Ateneu Català, que al fusionarse en 1872 con el Casino Mercantil Barcelonès tomó su actual nombre. Su primer presidente fue Joan Agell, biografiado por Luanco como químico. El Ateneu ha tenido y tiene un notable impacto en la vida social, cultural y política de Barcelona y Cataluña. Han sido sus presidentes notables intelectuales y políticos, entre ellos Àngel Guimerà –que pronunció la primera lección inaugural en catalán en 1895–, Valentí Almirall, Lluís Domènech i Muntaner, o Joan Maragall. Después de la Guerra Civil Española sus presidentes eran designados con intervención de la autoridad gubernativa. Lo fue Ignacio Agustí, y en la actualidad Oriol Bohigas. Su sede es monumento histórico-artístico y posee una biblioteca de más de 500.000 ejemplares, y un enorme número de suscripciones a revistas y periódicos.

15


col·laboracions

Sigue siendo un centro cultural de primer orden. Inmediatamente después de su llegada a Barcelona, en 1869, pasó a ser miembro de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Esta entidad fue fundada en 1764 con el nombre de Conferencia Físico-matemática Experimental, limitada a 16 miembros, que se reunían en la rebotica de una farmacia y en el zaguán de una vivienda, donde realizaban experimentos diversos. Posteriormente se denominó Conferencia Física, y en 1770 Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts. Su nombre actual data de 1892. Actualmente consta de 45 miembros de todas las ramas científicas. Algunos científicos destacados miembros de la entidad fueron Antoni Martí i Franquès, que mejoró los cálculos de Lavoisier de la composición del aire, los ya citados Francesc Carbonell, notable químico y farmacéutico y predecesor de Luanco, y Josep Roura, quien introdujo el alumbrado a gas en España, Francesc Domènech, que a su vez introdujo en España la iluminación eléctrica, Esteve Terradas, que introdujo a Einstein en unas conferencias de las cuales él y pocos más fueron los únicos en comprender su sentido, y Pius Font i Quer, botánico y autor de El Dioscórides renovado, entre muchos otros. Luanco fue su vicepresidente entre 1882 y 1884. Después de su llegada a Barcelona, en 1874, había redactado su conocido informe sobre los aerolitos que cayeron en Cangas de Onís en 8 de diciembre de 1866. Este informe, con la precisión de un científico experimental, detalla la ubicación, morfología, pesos, volúmenes, superficie y estructura de diversas piezas recogidas en una amplia zona de caída de los aerolitos, que generaron una notable conmoción entre la población. Luanco transcribe el comentario de una campesina, «en el lenguaje bable de los as-

16

turianos»: «¡Ay de Dios, que cayeren munches piedres del cielo y se va acabar el mundiu!». Luanco trabajó, entre otras cosas, en análisis de aguas de determinados balnearios, para juzgar de su idoneidad para su uso mineromedicinal. El informe que he leído, de las aguas del manantial Sagalés, de Tona, es irreprochable desde el punto de vista científico. Pero leamos algún texto escrito por Luanco al rector de la universidad en el que le reclama el cobro de sus honorarios, que debían hacerse vía la institución: «... año y medio transcurridos en inútiles gestiones son la prueba más clara de su ineficacia; y el no lograr siquiera la declaración pedida en reciente solicitud... para conocer la persona a quien el pago corresponda son testimonio elocuente de que los estafadores encuentran todavía amparo donde menos debían esperarlo.» Se le debían 750 Pta. Las cobró en junio de 1880, dos años después de terminar el trabajo. Luanco fue también, durante dos años, inspector de Instrucción Pública, elegido por votación entre los catedráticos. Debió tener algún problema con sus congéneres por los informes que evacuó, probablemente críticos, porque el rector envía al director general de Instrucción Pública la memoria de Luanco como inspector, y le añade: «... este Rectorado debe hacer presente a VI que no se halla conforme con algunas de las apreciaciones emitidas por el Sr. Luanco.» La Biblioteca Pública Arús fue fundada en 1895 por Valentí Almirall, cumpliendo el encargo testamentario de Rossend Arús Arderiu (Barcelona 1845-1891). Éste fue un

periodista y dramaturgo barcelonés militante republicano y secretario del Primer Congreso Catalanista (1880). A su muerte dejó un legado para distintas obras de educación y divulgación catalanista y republicana, entre las que destaca la Biblioteca Pública Arús, de cuyo primer patronato Luanco fue vicepresidente. Fue inaugurada con 25.000 ejemplares, y actualmente posee unos 70.000. Se especializó en movimientos sociales obreros y revolucionarios, francmasonería, anarquismo y federalismo. Fue cerrada en 1939 y reabierta en 1967 como dependencia de la Diputación de Barcelona. De la documentación que he manejado no he podido deducir qué vínculos unían a Luanco con Arús, si Luanco llegó a pertenecer a alguna logia de Barcelona –hipótesis muy dudosa por declararse Luanco católico–, o si simplemente se le encargó la vicepresidencia del patronato por nombramiento de la Diputación. Desconozco la relación que pudo tener Luanco con el Anís del Mono. Pero permítaseme un comentario. En la etiqueta del citado anís, el mono –con una sospechosa cara humana– sostiene un papel con la frase: «Es el mejor. La ciencia lo dijo y yo no miento». Esta sorprendente frase, que sostiene que la calidad de una bebida puede ser evaluada por la ciencia, es una muestra del clima de fe en la ciencia que se vivía a finales del siglo XIX en determinados ambientes. Hay autores que enmarcan la etiqueta del anís en la pugna entre darwinistas y creacionistas, pugna científica pero sobre todo social y moral aún vigente. El claustro de la Universidad de Barcelona, y Luanco en él, vivieron esta pugna apasionadamente, y la presencia en el claustro de un acérrimo darwinista, Odón de Buen, polarizó las opiniones. Buen fue finalmente expulsado del claustro a principios del siglo XX, con Luanco ya jubilado en Castropol. No conozco la opinión de Luanco, pero ex-

NPQ 434 • gener-febrer 2007


col·laboracions

trapolo que debía ser moderadamente darwinista. Y lo deduzco de su posición frente a otro debate similar de aquel momento, el de la fuerza vital frente a la esencial identidad de los compuestos químicos independientemente de que sean sintetizados en laboratorio o a partir de un ser vivo. Luanco defendía explícitamente la identidad y negaba la existencia de la fuerza vital. Seguía en esto las ideas de Wöhler, que había sintetizado la urea –producto del metabolismo animal– a partir de sustancias inorgánicas. Luanco recibió muchas distinciones y cargos, como la Legión de Honor de Francia, o la medalla Berzelius sueca. Pero no de todas las distinciones estaba igualmente orgulloso. El 21 de junio de 1886 le fue concedida la distinción de Comendador ordinario de la Orden de Isabel la Católica, y al recibir la noticia exclamó: «Sería un parvo si no dejase caducar dicha Encomienda que me encomiendan, pues creo que tales distinciones no significan nada en España, y ésta menos». Repitió en 18 de marzo de 1889, pues al ser nuevamente obsequiado como Comendador de número de la misma Orden por su colaboración a la Exposición Universal de Barcelona de 1888 dijo: «No pagué los derechos y quedó sin efecto el nombramiento, pues necio sería haciendo lo contrario; pagar yo los servicios hechos en la Exposición de Barcelona dando dinero encima, téngolo por una simpleza».

VALORACIONES DE LA OBRA DE LUANCO La Enciclopedia Espasa dice de Luanco: «Fue modelo de profesores, y se debió siempre a sus alumnos, á los que había comunicar sin esfuerzo aparente y con la mayor sencillez todos los secretos de la ciencia. Su espíritu estaba por igual abierto al amor de las letras humanas “en las que no sólo podía califi-

NPQ 434 • gener-febrer 2007

carse de aficionado, sino de conservador muy experto” según frase de Menéndez y Pelayo, y al de las ciencias experimentales, que profesó siempre con verdadero entusiasmo y cariño». El rector Rubió i Ors, en 1898, le autoriza a solicitar la categoría de términos «por ser uno de los profesores de más alta reputación... goza de grande prestigio por sus lecciones y por sus libros entre la juventud y el profesorado, y es, por lo mismo, uno de los catedráticos que más honra a esta universidad literaria». Cita Marcelino Menéndez y Pelayo: «Entre las principales fortunas de mi vida cuento el haber pasado algunos años de mi primera juventud al lado de don José Ramón de Luanco, paisano y fraternal amigo de mi padre. En aquel varón excelente no vi más que sanos ejemplos, y, aunque he cultivado muy distintos estudios que él, bien pudo llamarme discípulo suyo, puesto que su vasta y sólida cultura se extendía a varios ramos del saber y muy particularmente a las letras humanas, en las que no sólo podía calificarse de aficionado, sino de conservador muy experto. Él me comunicó su afición a los libros raros y me hizo penetrar en el campo, poco explorado, de nuestra bibliografía científica. Sus trabajos eruditos, interesantes y hasta la fecha únicos, sobre la alquimia en España, prueba lo que valía como investigador, al tiempo que como hombre de ciencia». «S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino han tenido a bien declarar que las obras “Compendio de las lecciones de Química General” merecen informe muy favorable y que se tengan en cuenta como méritos para los ascensos de su autor.» Manuel Lora Tamayo comenta que Luanco «se sitúa en línea perfecta con la química moderna que

Último libro escrito por José Ramón de Luanco.

se explicaba en Europa. (...) En otros países y con otros medios hubieran sido fecundos sus descubrimientos porque había en su genio y en su educación los elementos necesarios al investigador». En su obra sobre la historia de la ciencia catalana, Santiago riera afirma que «Luanco creó una verdadera escuela de química en la Ciudad Condal». «Mereció ser considerado hijo adoptivo de Barcelona, y en su cariño y consideración a los catalanes no menguaron jamás, tomando siempre parte activa en nuestros estudios y trabajos. En la cátedra y en otros centros docentes ha dejado recuerdo imperecedero de laboriosidad y constancia» (Francisco de Bofarull, 1906). Con motivo de su designación como rector, el periódico El Diluvio, radicalmente catalanista, publicó: «... fuerza es reconocer que por esta vez no podrá aplicarse el refrán de “parir tarde y parir niña”, desde el momento que el acuerdo de nombrar rector de la Universidad de Barcelona a D. José Ramón de Luanco

17


col·laboracions

resulta ajeno a toda intriga y a todo espíritu de favoritismo. Con seguridad que será el único acto bien hecho que habrán realizado los de la regeneración». Eugenio Mascareñas Hernández (Almagro 1853-1934), como Luanco, desarrolló su mejor obra en la Universidad de Barcelona. Llegó a Barcelona en 1879 como catedrático de química inorgánica. Se le considera continuador de Luanco, de quien escribió una oración fúnebre. En ella destaca: «Tenía Luanco como profesor la primera de las condiciones de verdadero pedagogo, la vocación, y sus palabras llevaban a la inteligencia y al ánimo del discípulo, no sólo el concepto claro de la verdad expuesta, sino aquel fuego sagrado que, a semejanza del que puso Dios en los labios de los apóstoles de la fe, (...) deben poseer también los apóstoles de la ciencia para enardecer al discípulo y convertir la tarea, a primera vista, árida del estudio, en motivo de satisfacción y de contento. Que ésta y no otra es la diferencia grande que hay entre la ciencia estudiada en un libro y la que se recibe de boca de un excelente profesor; aquélla es una ciencia fría, cristalizada, inerte; en ésta, por lo contrario, hay el calor de la vida, la circulación de la idea, los efluvios mágicos y misteriosos a la vez del espíritu, del entusiasmo y del fervor del maestro».

FINAL Un pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Y si conoce su historia pero de dicho conocimiento no extrae experiencia y escarmiento en cabeza ajena, también repetirá su historia. Leyendo la oración inaugural del curso 1879-80 que Luanco pronunció, uno siente que la desesperanza le vence. Muchos defectos y problemas que Luanco detecta en la universidad de su tiempo siguen presentes en la universidad española del siglo XXI.

18

Entonces como ahora había una excesiva intromisión de las ideologías en el pensamiento científico.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Entonces como ahora había falta de cultura científica por parte de los filósofos.

García Teijeiro, Miguel (1926). Benemérito castroplense. El Doctor Don José Ramón F. de Luanco y Riego. Datos de su vida reunidos por M.G.T. Lugo, Tip. de la viuda de A. Suárez Sal.

Entonces como ahora había la necesidad de una justa libertad de la ciencia y la necesaria dignidad de la enseñanza. Entonces como ahora faltaba un verdadero pacto para la educación. Entonces como ahora había demasiada fe en los papeles escritos y poca fe en el trabajo. Entonces como ahora tenían los gobiernos desconfianza en las universidades. Entonces como ahora faltaban adecuadas dotaciones para la enseñanza experimental y de laboratorio. Pero también entonces como ahora había personas que, a pesar de todo, motivadas por el puro conocimiento, por el afán de ser útiles a la sociedad o por la seducción de la experimentación, dedicaban sus horas, sus días, sus años a estudiar, a buscar, a experimentar, a difundir sus conocimientos. Valgan para ellos las palabras de Luanco en su discurso de inauguración de curso: «Si vuestra inclinación os llevare al estudio de las verdades naturales y filosóficas, inagotable manantial de satisfacción arrobadora, no enturbiéis sus aguas con el revuelo de aventuradas opiniones, de atrevidas hipótesis o de infundadas conjeturas, y permaneciendo exentos de todo dogmatismo, contrario siempre al progreso de las ciencias, ni materialicéis el espíritu, ni espiritualicéis la materia.»

Enciclopedia Espasa, 31, 410-411. Barcelona.

Lora-Tamayo, Manuel (1981). La investigación química española. Alhambra, Barcelona. Mascareñas, Eugenio (1909). Sesión pública extraordinaria del día 1 de mayo de 1909 en honor del académico difunto Exmo. Sr. D. José Ramón de Luanco. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, tercera época, vol VIII n.º 1. Pascual Vila, José (1951). La Química de la Facultad de Ciencias de Barcelona. Discurso inaugural del año académico 1951-52. Universidad de Barcelona. Pellón González, Inés (1997). La recepción de la teoría atómica química en la España del siglo XIX. Tesis doctoral dirigida por Ramón Gago. Leioa, Universidad del País Vasco –Euskal Herriko Unibertsitatea–. Servicio editorial. Ricol Escandón, M. Pilar (1988). J. R. Luanco i la introducció de la taula periòdica de Mendelejev a la Universitat de Barcelona en Història de la Universitat de Barcelona. I Simposium 1988. Edicions de la Universitat de Barcelona. Riera Tuèbols, Santiago (1983). Síntesi d’història de la ciència catalana. La Magrana, Barcelona. Rodríguez Moruelo, José (1905). D. José Ramón Luanco. Separata de la Revista de la Real Acade-

NPQ 434 • gener-febrer 2007


col·laboracions

mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, t. 3 n.º 5. Termes, Josep; Alcolea, Santiago; Casassas, Jordi; Lluch, Ernest (1991). La Universitat de Barcelona. Publicacions de la Universitat de Barcelona.

ANEXO 1. CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE LUANCO 14-11-1825. Nace en Castropol (Asturias). 14-6-1841. (15) Bachiller en filosofía. 1846. (21) Obtiene una de las 20 plazas de pensionados normalistas para estudiar para acceder a institutos. Internado en la Escuela Normal de Ciencias de Madrid. 1849. (24) Termina estudios con sobresaliente. Título de licenciado y regente de primera clase. Conmuta el título de Regente por el de Doctor en ciencias físicomatemáticas. Ayudante preparador de cátedras de física experimental y química general de Oviedo. 21-10-1850. Ayudante de las cátedras de física experimental y química general de la Universidad de Oviedo. Encargado de cátedra de química general. (1851-53). 25-4-1851. Clases de historia natural en el Instituto de Oviedo por ausencia del titular. 1856. (29) Catedrático de química de la Escuela Industrial de Sevilla, que no ocupó. Presentó para ello la memoria Examen de los fenómenos llamados catalíticos. 1856. Catedrático de química general de Oviedo. Se suprime la Facultad de Ciencias de Oviedo en 1860.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

1860. (35) Catedrático de Santiago (álgebra superior, complementos de geometría analítica). 1862. (37) Catedrático provisional de química inorgánica en Madrid. 1865. (40) Vuelve a Santiago hasta la supresión de los estudios de ciencias en dicha universidad. 1867. (42) Catedrático de química y física (medicina) de Zaragoza, donde imparte química general y ampliación de física. 22-4-1868. (42) Nombramiento como catedrático de química general procedente de Zaragoza. 17-6-1868. Toma de posesión como catedrático de química general de la Universidad de Barcelona. 15-9-1868. Se le encarga también la ampliación de química (química orgánica y química inorgánica).

1879. (54) Pronuncia la lección inaugural del curso 1879-90 UB Cuadro de los conocimientos humanos en el momento presente. 1880. Le suben el sueldo 1.000 Pta anuales. 1882. Es el n.º 64 del escalafón, cobrando 6.500 Pta. 1882-1884. (57) Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 22-4-1882. Es nombrado Inspector de Instrucción Pública del distrito de Barcelona, por votación del claustro de la Universidad de Barcelona y propuesta al ministro. Cobra una gratificación de 2.500 Pta más otras 630 Pta por visitas. 24-9-1883. El ministro suprime los Inspectores propuestos por el claustro.

1869. (44) Presidente del Ateneo Barcelonés.

1886. (61) Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.

1869. Académico de la Academia de Ciencias de Barcelona. En su entrada lee la memora titulada Raimundo Lulio como alquimista.

1886. Comendador Ordinario de la Real Orden de Isabel la Católica.

1871. (46) Traducción del libro de G. Brélaz.

1887-1892. (62) Coincide en la Universidad de Barcelona con Santiago Ramón y Cajal (el «Doctor Bacteria»).

1872. (47) Traslado al nuevo edificio de la plaza Universidad. Sueldo de 3.500 Pta anuales, que se le incrementan en 500 por ascender en el escalafón hasta el n.º 90.

13-3-1888. (63) Es el n.º 45 del escalafón, con sueldo de 7.500 Pta. 1889. Comendador de número de la Real Orden de Isabel la Católica.

1877. (52) Académico de la Academia de Buenas Letras de Barcelona.

1889-1890. (64) Presidente del Ateneo Barcelonés.

5-12-1877. Encargado del análisis de las aguas del manantial Sagalés, en Tona.

6-4-1889. Es elegido decano de la Facultad de Ciencias. Incremento de 750 Pta.

19


col·laboracions

14-1-1891. Solicita traslado a la Universidad central de Madrid. 1895. (70) Vicepresidente de la Biblioteca Pública Arús. 1895. Officier de l’instruction publique de Francia. 13-5-1896. (71) Es nombrado vicerrector por haber dimitido el anterior y por ser el decano más antiguo. 23-9-1896. Es rector accidental por dimisión del rector. 8-8-1898. Pide una categoría de términos para ir a Madrid. 1-7-1899. Rector accidental por ser el decano más antiguo. 29-12-1899. (74) Toma posesión como rector de la UB, siendo ministro de Fomento Luis Pidal (nombramiento de 7-12-1899). 18-1-1900. (74) Se le concede la categoría de términos. 23-4-1900. Es el n.º 5 del escalafón, y cobra 10.000 Pta. 29-9-1900. Es nombrado oficial de la Legión de Honor de Francia. 22-10-1900. Por RD 20 de octubre es nombrado rector encargado de la Universidad de Barcelona. 27-10-1900. (74) Se jubila. Cesa de la cátedra de química general, que queda vacante. 7-11-1900. (74) Cesa como rector. 30-1-1901. Se queja al nuevo rector de que aún ha de firmar documentos sin ser ya rector, y se lo dice «para ponerme así a cubierto de toda responsabilidad». 5-4-1905. (79) Muere en Castropol (Asturias).

20

ANEXO 2. ALGUNAS OBRAS REPRESENTATIVAS DE JOSÉ RAMÓN DE LUANCO 1853. Consideraciones acerca de las circunstancias en que debe fermentar el zumo de manzana en la preparación de la sidra. Recopilación de artículos publicados en El Ovetense en 1851. 1857. Análisis cualitativa del agua de los manantiales y fuentes de Oviedo y sus inmediaciones, con León Salmeán. Publicación del Ayuntamiento de Oviedo, reproducida en la Revista de los Progresos de las Ciencias, tomo VII. 1867. Noticia del aerolito que cayó en las inmediaciones de la ciudad de Oviedo el 5 de agosto de 1856, seguida de su análisis cualitativa y cuantitativa. Revista de los Progresos de las Ciencias, tomo XVII. 1869. Experimentos hechos con el papel reactivo de Schoenbein para conocer la existencia de ácido cianhídrico y Acción del fósforo sobre el oxígeno del aire comprimido o dilatado. Anales de Química y Farmacia (cuaderno último) y Crónica científica, tomo I (Barcelona). 1870. Raimundo Lulio considerado como alquimista. Discurso de entrada como académico numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona, imprenta de J. Jepús. 1871. Traducción de la obra Introducción a la Química Moderna de G. Brélaz. Barcelona Imp. J. Jepús, 117 páginas, ilustrado. Redacta el prefacio. 1874. Descripción y análisis de los aerolitos que cayeron en el distrito de Cangas de Onís (Asturias) el día 6 de diciembre de 1866. Madrid, imprenta de Fontanet. Publicado también en los

Anales de la Sociedad Española de Ciencia Natural, tomo III, y tirada aparte. 1874. Tentativas para establecer en España la industria del yodo y noticia de algunas reacciones que pueden contribuir a este propósito, en las Memorias de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, vol. 1874-75. 1878. Compendio de las lecciones de Química General explicadas en la Universidad de Barcelona. 1ª ed. Imp. J. Jepús, 886 pág. 1880. Oración inaugural año académico de 1879-80 leída en la Universidad de Barcelona. Imprenta de Jaime Jepús, Barcelona. 1884. Compendio de las lecciones de Química General explicadas en la Universidad de Barcelona, 2.ª edición. Tipografía E. Ullastres, 862 pág. 1889. El Neologismo en las Ciencias. Revista Crítica de Historia y Literatura, año III, n.º 6 a 9. 1889. D. Juan Agell y sus trabajos científicos. Barcelona, imprenta López Rober. 1892. Química General, programa de las cuestiones que han de ser objeto de examen. Tipografía Redondo y Xumetra. 1893. Compendio de las lecciones de Química General explicadas en la Universidad de Barcelona, 3.ª edición. Tipografía Redondo y Xumetra, 922 pág. 1889. Inicio de la serie de fascículos reunidos como libro: La Alquimia en España. 2 vol. Reproducida en facsímil (1995) por Ediciones Obelisco, Barcelona. 1902. Química general. Biblioteca Manuales Soler, n.º 1, Barce☯ lona.

NPQ 434 • gener-febrer 2007


col·laboracions

CAFÈ DESCAFEÏNAT I CAFÈ LIOFILITZAT Marta Calvet Cornet Departament d’Enginyeria Química Universitat Politècnica de Catalunya

HISTÒRIA El químic alemany Runge, l’any 1820, va efectuar la primera extracció de cafeïna dels grans de cafè. Però, el progrés de veritat no va ésser fins el pròxim segle, quan Ludwig Roselius va pretractar els grans de cafè amb vapor abans de posarlos en contacte amb el solvent extractor de la cafeïna. Els grans, en estar humits i inflats, tenien una superfície més gran, i això feia més fàcil l’eliminació de la cafeïna. A partir de l’any 1906 ja es va fer comercial aquest mètode.

MÈTODES PER DESCAFEÏNAR EL CAFÈ Tots els mètodes per descafeïnar el cafè consisteixen en remullar els grans de cafè verds amb molta aigua. Els tres més importants es basen en la utilització de:

tinuació s’extreu la cafeïna mitjançant un solvent, sota pressió, a una temperatura a la vora del punt d’ebullició del solvent. Però el solvent ha d’extreure la cafeïna sense afectar el cafè. Després de descafeïnar-se, només queden traces de solvent en el cafè. El químic, en aquest cas s’ha d’assegurar que aquestes traces no afectaran a la salut de les persones que prenguin el cafè. Per aixó, tots els solvents passen uns controls molt rigorosos. Els solvents més emprats són: el clorur de metilè (diclormetà), l’acetat d’etil i el carbó actiu. El clorur de metilè té l’avantatge que el seu punt d’ebullició és baix (40 oC) i, per tant, es pot fer servir a baixa temperatura. L’acetat d’etil és una de les substàncies químiques reconegudes com a segures. Està present en forma natural en moltes fruites, per això a aquest procés se l’anomena natural.

• Solvents químics. • Gasos supercrítics.

Als Estats Units el cafè es considera descafeïnat si perd el 97 % de la cafeïna original.

• Aigua i extractes descafeïnats.

Descafeïnació per solvents químics En primer lloc els grans verds de cafè es tracten amb vapor d’aigua a pressió. D’aquesta manera, els grans s’inflen i augmenta la seva superfície, amb la qual cosa la cafeïna es més fàcil de treure. A con-

NPQ 434 • gener-febrer 2007

Primer es tracta el cafè verd al vapor, i desprès s’aplica el diòxid de carboni a una temperatura d’uns 70 oC i a alta pressió. La cafeïna es separa del gas, per adsorció, i el gas es recicla.

Mètodes que utilitzen aigua y extractes lliures de cafeïna Aquests mètodes no eliminen la cafeïna del gra de cafè, sinó d’un extracte de substàncies solubles en aigua que s’obtenen per immersió del cafè en aigua calenta. Aquest mètode es coneix com el mètode del solvent indirecte o, d’una altra manera, la cafeïna pot ser separada mitjançant adsorció per una substància tal com el carbó actiu. En el procés suís de l’aigua, es remullen els grans verds, en aigua calenta, per extraure la cafeïna i molts responsables del sabor del cafè. S’elimina la cafeïna mitjançant filtres de carbó actiu i queda una solució saturada amb els compostos aromatitzants.

Regulacions del cafè descafeïnat Descafeïnizació per gasos supercrítics A temperatures per sobre del seu punt crític i sota pressió, els gasos es comporten com a líquids i poden ser utilitzats com a solvents. El diòxid de carboni supercrític es fa servir com un solvent selectiu per a la cafeïna.

Segons la UE, el contingut de cafeïna dels grans de cafè verds no pot passar del 0,1 %, i si el cafè és instantani no pot sobrepassar el 0,3 %. Tots els mètodes que s’utilitzen eliminen almenys un 97 % de la cafeïna, com ja s’ha dit anteriorment.

21


col·laboracions

Una tassa de cafè descafeïnat conté aproximadament de 1 a 5 mg de cafeïna.

CAFÈ LIOFILITZAT Des de l’any 1954, el cafè soluble s’ha convertit en un article de consum molt estimat. Això és degut a la facilitat de preparació, bon gust, bona conservació i cost molt més barat. Els fabricants garantiren que el cafè liofilitzat és un cafè 100 % soluble i instantani, de molt fàcil preparació i que només afegint aigua tenim un cafè d’una qualitat excel·lent.

hidratat. El cafè liofilitzat manté millor l’aroma i el gust.

perfície i facilitar així l’extracció dels sòlids solubles.

Es considera que per ser un bon cafè aquest ha de tenir quatre qualitats: aroma, cos, acidesa i gust.

Extracció

A part d’avaluar les bones propietats del cafè, s’ha d’observar que no tingui gustos diferents que poden provenir de l’addició de cereals o d’altres substàncies. També s’ha d’observar la humitat, no pot superar el 4 %, que el contingut de cafeïna correspongui al tipus de cafè especificat i que el contingut en cendres no superi el 12 %.

Liofilització Hem de pensar que d’un quilo de cafè verd, torrat i mòlt s’obtenen unes 100 a 120 tasses de cafè; de la mateixa quantitat de cafè liofilitzat es poden obtenir de 360 a 390 tasses.

Elaboració Per obtenir cafè soluble és necessari fer un extracte per liofilització (congelant l’extracte a baixes pressions, per obtenir més tard el producte soluble per evaporació, després d’augmentar la pressió) o per atomització, que és la polvorització de l’extracte per aire calent, i per tant obtenim el producte ja des-

22

El procés de liofilització consta de les parts següents: torrat, mòlta, extracció, clarificació i congelació. Torrat En primer lloc s’han de torrar els grans de cafè, els quals són sotmesos a elevades temperatures que provoquen canvis químics i físics necessaris per desenvolupar les qualitats d’aroma, gust i color del cafè. Mòlta Durant el procés de mòlta es redueix la mida per augmentar la su-

Un cop mòlt, el cafè es carrega en dipòsits tancats, on té lloc un procés d’extracció sòlid-líquid, mitjançant la injecció d’aigua calenta a alta pressió. Clarificació A continuació es filtra per treure els components no solubles. Com que hi ha un alt contingut d’aigua, s’ha de refredar l’extracte disminuint la temperatura fins que es formen cristalls de gel, que es treuen quan tenen una certa mida. El treballar a baixes temperatures permet que es retinguin els components volàtils. Després, es fa passar aire sec a baixes temperatures, per augmentar la porositat, facilitar la liofilització i ajustar bé el pes específic i el color del producte final. Aquest extracte ja es pot utilitzar en el procés de cafè liofilitzat. Congelació Per a la fabricació de cafè liofilitzat, com ja s’ha comentat anteriorment, l’extracte es congela a –50 oC. El producte resultant s’empaqueta al buit i es tanca hermèticament, per evitar la humitat i l’acció de l’oxigen de l’aire; així es podrà conservar ☯ durant molt de temps.

NPQ 434 • gener-febrer 2007


activitats

JORNADAS DE MAGNETISMO INDUSTRIAL Los pasados días 26 y 27 de octubre tuvo lugar en la sala de actos del Centro Tecnológico de Applus+ unas Jornadas de Magnetismo Industrial, organizadas por nuestra Sección Técnica de Metalurgia y Ciencias de los Materiales, conjuntamente con el Club de Magnetismo Industrial. Colaboraron en su difusión otras entidades: Sociedad de Técnicos de Automoción, Centre Metal·lúrgic de Sabadell, Sernauto e Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC de Barcelona y de Madrid. Las jornadas fueron un éxito total, tanto por el número de asistentes, cerca del centenar, como por la calidad de las ponencias y de los ponentes. Ofrecemos a continuación un resumen de estas ponencias. EL CLUB ESPAÑOL DE MAGNETISMO Y SUS ACTIVIDADES José Manuel Barandiarán. Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

momento se ha desarrollado en reuniones anuales monográficas (Bilbao 2003, Santander 2004, Oviedo 2005). Este año organiza las Jornadas de Magnetismo Industrial en colaboración con el Colegio de Químicos de Cataluña y se está preparando una Escuela de Magnetismo, en Jaca, para la primera semana de julio de 2007, que tendrá como título: Nuevas fronteras del magnetismo.

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA MEDIDAS MAGNÉTICAS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MAGNÉTICOS Avelino López. Universidad Politécnica de Madrid, Laboratorio de Medidas Magnéticas de la E.U.I.T. Industrial.

Se describe brevemente la historia del magnetismo en España a partir de D. Blas Cabrera, hasta la creación del Club de Magnetismo. En los años 70 aparecen numerosos grupos de investigación en toda España, y se crea el Instituto de Magnetismo Aplicado, Laboratorio Salvador Velayos, en Madrid en 1988. Tras la primera Escuela de Magnetismo desarrollada en Jaca en 1989 y una serie de reuniones universidad-empresa en los años 1995 (Madrid) y 1996 (Bilbao), se crea formalmente el Club de Magnetismo en Madrid en 2002. Su vocación es aunar esfuerzos entre centros de investigación públicos y empresas para potenciar el magnetismo en España. La actividad del club hasta el

NPQ 434 • gener-febrer 2007

Se describe la calibración de los equipos utilizados para la medida de magnitudes magnéticas y su trazabilidad, así como las propias medidas de inducción magnética, intensidad de campo magnético, flujo magnético, o la caracterización de materiales magnéticos (permeabilidad relativa, pérdidas en el hierro, inducción remanente, fuerza coercitiva, momentos magnéticos, etc.) en el Laboratorio de Medidas Magnéticas José Palacios Bregel de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (U.P.M.). Este laboratorio está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000 (CGAENAC-LEC), para la realización de las calibraciones en el área de magnetismo.

NEW TRENDS IN ELECTRICAL STEEL TESTING FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS Stefan Siebert. Brockhaus Messtechnik Advanced Measuring Technologies, Germany.

23


activitats

MAGNETIC PROPERTIES OF SOFT MAGNETIC MATERIALS IN DC AND AC. DETERMINATION STANDARDS AND INSTRUMENTATION Andrea del Prete. Laboratorio Electrofisico Engieneering.

Se describen los métodos tradicionales de ensayo de chapa magnética: cuadro de Epstein y ensayo en chapa única (single sheet apparatus). Una de las normas en uso es la medida a flujo sinusoidal, lo que lleva aparejado un sistema de retroalimentación para ajustar en todo momento la corriente de excitación. Las nuevas tendencias exigen cada vez mejores medidas y en condiciones más complejas. Se describen una serie de ellas como: medida continua de pérdidas on line, aparato de chapa única robotizado, medidores de chapa única realizados a medida del cliente, etc. Por otra parte las necesidades de los clientes no se limitan a la determinación de pérdidas en condiciones estándar, sino que se necesita cubrir campos tales como: medidas a muy alta inducción, curvas de permeabilidad, magnetostricción, etc., y todo ello sin perder los efectos del procesado del material.

MULTIPOLE MAGNETIZATION OF SENSOR RING WITH INDEX POLE: A PROJECT REVIEW Peter Ulrich. Magnet Physik. Se describe el proceso de imanación y medida de un anillo de ferrita plástica isótropa para utilizar como encoder en un sensor de ABS en automóviles o en otras aplicaciones. El anillo cuenta con 115 polos de 3o de extensión y un polo de inicio (index pole) de 15o que producen una señal de imanación casi sinusoidal, si se mide con un elemento Hall. Esta distribución de la imanación se ve interrumpida en el polo de inicio que es más largo. La detección de posición angular se mejora sensiblemente mediante el uso de un sensor Hall diferencial, llegando a alcanzar una precisión de 0,02o para un solo polo y un error máximo acumulado menor de 0,15o. Estas especificaciones hacen al anillo apto para su aplicación como sensor de posición angular.

24

La dificultad de medir materiales de alta permeabilidad radica fundamentalmente en el campo desimanador. Para eliminarlo se utilizan dos disposiciones: el material forma un circuito magnético cerrado (toroide, cuadro de Epstein) o se introduce en un permeámetro de yugo. Ambos métodos son apropiados para medidas magnéticas según los estándares IEC 60404-2 a 60404-6. La medida en DC no plantea dificultades. En AC es necesario medir con flujo sinusoidal y se presenta un sistema digital de generación de corriente primaria que produce la deseada salida sinusoidal. La medida de ciclos de histéresis en AC a distintas frecuencias permite la separación de pérdidas según el esquema de: pérdidas por histéresis + corrientes inducidas + pérdidas anómalas. Por otra parte la norma IEC 60404-7 permite determinar el campo coercitivo de piezas de cualquier forma en circuito abierto, mediante un instrumento (coercímetro) que mide el campo creado por la pieza en el exterior mediante sondas Hall apropiadas.

CORRIENTES INDUCIDAS EN CONDUCTORES NO MAGNÉTICOS: CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE DEFECTOS CON ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (NDT) José Ignacio Íñiguez de la Torre. Universidad de Salamanca. Las corrientes inducidas se usan desde hace tiempo en ensayos no destructivos (NDT), aunque las expresiones analíticas son escasas. En campos magnéticos variables de elevada frecuencia dichas corrientes dependen del producto de la frecuencia, la permeabilidad y la conductividad eléctrica, por lo que es imposible separar completamente su influencia; ésta es la razón por la cual se ha optado por el estudio en conductores tubulares no magnéticos, tanto desde el punto de vista teórico, donde son posibles las expresiones analíticas, como del experimental, para lo que se ha construido un sistema propio. En ellos se puede alcanzar una precisión del 0,1 % en la medida de espesores o en la conductividad si los otros parámetros son conocidos. La sensibilidad para detectar defectos es muy alta, aunque el tipo de defecto sólo puede dilucidarse aún por comparación con defectos conocidos.

NPQ 434 • gener-febrer 2007


activitats

NUEVOS AVANCES EN DISEÑOS Y SIMULACIONES DE CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y DE MOTORES ELÉCTRICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ELEMENTOS FINITOS EN 2D Y 3D PARA SU OPTIMIZACIÓN Vicente Aucejo.INDIELEC, Ingeniería de Diseño Electrotécnico, S. L. Se describe el paquete FLUX que es una herramienta basada en el método de elementos finitos, que permite llevar a cabo análisis eléctricos, magnéticos y térmicos en régimen estático, estacionario y transitorio. Algunos avances recientes aplicados al diseño de máquinas eléctricas son: análisis multiparamétrico, importación de geometrías desde CAD, generador de malla mixto, acoplamientos con la ecuación del circuito y acoplamiento cinemático avanzado de rotación y traslación, acoplamientos con MATLAB-Simulink e incorporación de subrutinas de usuario, así como inclusión de pérdidas en el hierro e inclinación de las ranuras. Estos avances permiten diseños adecuados de motores modernos y acceso a magnitudes difíciles de obtener por otros medios y se incrementarán en un futuro próximo.

MATERIALS SOFT MAGNETIC COMPOSITES (SCM), FOR MOTORS AND MAGNETIC CIRCUITS IN SUBSTITUTION OF MAGNETIC SHEETS. DESIGN, MODELLING AND APPLICATIONS Alan Jack. University of Newcastle.

Los composites magnéticos blandos (SCM) presentan una serie de ventajas (e inconvenientes) cuando se comparan con las laminaciones clásicas de Fe o acero al silicio. Su uso en inductores está bien establecido y pueden competir en algunos transformadores para aplicaciones específicas. En motores convencionales de imán permanente también presentan ventajas, debido a la facilidad de producción de piezas polares, lo que permite, en ciertos casos, una reducción de hasta 1/3 del tamaño y peso del servo-motor con las mismas prestaciones. Una aplicación reciente es la de los motores con claw pole armatures, donde la facilidad de fabricar piezas complejas hace que puedan competir favorablemente con los motores de chapa doblada, reduciendo las pérdidas de flujo. En conclusión, el uso de composites magnéticos en motores compite favorablemente con la chapa apilada.

PRECAUCIONES TÉRMICAS EN EL DISEÑO DE MOTORES ELÉCTRICOS CON IMANES PERMANENTES Josep Camino. Consultor. El diseño de motores con los modernos superimanes de NdFeB puede tener graves complicaciones debido a la limitada temperatura de operación de estos imanes, consecuencia de su rápido decremento de coercitividad. Se describe el diseño de un motor de potencia media (12 kW / 400 V) para aplicaciones tales como elevadores, y las posibles alternativas del mismo (rotor interno o externo, utilización continua o intermitente, circulación de aire natural o forzada). La circulación de aire forzada es esencial para mantener el motor en condiciones de operación, ya sea continua o intermitente (temperatura inferior a los 145 oC). Otra posibilidad no explorada es la utilización de radiadores de convección externos, que podrían quizá paliar el calentamiento del motor.

INFLUENCIA DE LAS RANURAS DEL ESTÁTOR Y ROTOR DEL MOTOR EN EL COGGING Ivan Flotats. Mavilor. Se describe el efecto de reluctancia y par en vacío (cogging) creado por los polos de un motor de imán permanente y el efecto de la inclinación de las ranuras del estátor que suprime el cogging. Este procedimiento, sin embargo, lleva aparejada una mayor longitud del bobinado, por lo que no siempre es aconsejable. Se propone entonces la supresión total de los polos bobinando directamente sobre un estátor liso. Este procedi-

NPQ 434 • gener-febrer 2007

25


activitats

miento suprime radicalmente el cogging y tiene ventajas de rapidez de respuesta, mayor espacio para bobinados y otros.

MAGNETIZATION OF ASSEMBLIES WITH MULTIPLE MAGNETS: POSSIBILITIES AND RESTRICTIONS Sebastian Wältring. M-Pulse GmbH & Co. KG, Germany. En diversos sistemas electromagnéticos es corriente encontrar varios imanes distintos cuya carga supone una serie de operaciones discretas y costosas. En concreto se mencionan los casos de servomotores en que hay un sensor de posición o velocidad acoplado en el eje del rotor, los sistemas de movimiento del brazo lector de discos duros (VCM = Voice coil magnet) o los grandes imanes de motores lineales con cientos de polos. Se presentan dos procedimientos para simplificar el proceso: imanación en dos pasos usando dos bobinas pero sin mover el dispositivo, e imanación en un solo paso haciendo uso de las propiedades anisótropas de los imanes. En todo caso cada sistema exige un estudio particular y, con imaginación, son posibles nuevas aproximaciones.

MESA REDONDA: SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA DE MEDICIÓN, NORMALIZACIÓN, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE MATERIALES Y CIRCUITOS MAGNÉTICOS Alan Jack, Josep Camino, Vicente Aucejo, Ivan Flotats, Joan Antoni Bas, José Manuel Barandiarán (moderador).

tismo práctico para estudiantes de ciencias e ingeniería. El club podría recabar financiación y ayudas (exención de impuestos, por ejemplo) para desarrollar tales trabajos por parte de estudiantes.

MATERIALES NANOMAGNÉTICOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE ALTA FRECUENCIA Javier Tejada. Universidad de Barcelona. Se presentan técnicas modernas de medida de propiedades magnéticas en el rango de las microondas. En esencia, el sistema utilizado consta de un magnetómetro SQUID y de una serie de analizadores de redes/espectros en el margen de los GHz. La absorción de potencia desde resonadores específicos se puede detectar mediante la respuesta de la imanación, utilizando el SQUID. Se encuentran así diversos fenómenos de absorción que pueden achacarse al resonant spin tunneling en el caso de sistemas de spin discretos como los nanoclusters de Mn12. Por otra parte la generación de ondas elásticas de superficie en cristales magnéticos da origen al fenómeno de la deflagración magnética, con características similares a los efectos de combustión química ordinaria, pero que obedece leyes cuánticas, en concreto en los nanoclusters magnéticos como el Mn12.

HILOS MAGNÉTICOS AMORFOS DE INTERÉS INDUSTRIAL M. Vázquez, K. Pirota, G. Badini and J. Torrejón. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC.

Se comienza destacando la disponibilidad de laboratorios de calibración y de herramientas de diseño y modelización altamente desarrolladas, pero se constata la pérdida de saber práctico debido a la jubilación de ingenieros y técnicos de empresas que raramente han tenido continuidad por parte de personas jóvenes. La experiencia perdida puede hacer peligrar el desarrollo de la industria magnética no sólo española, sino también europea (y americana) en favor de países orientales (China, Japón, Corea, India) que forman muchos más ingenieros y científicos en magnetismo aplicado. La solución parece provenir de una mayor colaboración entre la industria y las universidades en formación práctica (el nivel del magnetismo teórico en España no tiene nada que envidiar al de los países más avanzados). Un mecanismo adecuado a esta interacción sería la propuesta y financiación por parte de las empresas de trabajos y proyectos fin de carrera relacionados con el magne-

26

NPQ 434 • gener-febrer 2007


activitats

Se describen las características de los materiales amorfos, dentro del panorama general de los materiales magnéticos, destacando sus posibles aplicaciones. En concreto, se desarrollan los métodos de producción de hilos por enfriamiento ultrarrápido en agua rotando, microhilos metálicos amorfos recubiertos de pírex por fusión y estiramiento, y de hilos multicapa blando-duro mediante electrodeposición sobre microhilos previamente obtenidos. Se repasan los métodos de caracterización magnética de estos hilos, así como sus aplicaciones en sensores, a través del efecto de magnetoimpedancia gigante, efectos magnetoelásticos e interacciones magnetostáticas en hilos multicapa. En cada caso se describen aplicaciones concretas de los sensores.

de los materiales magnéticos como CoPtCr-SiO2 en forma de película delgada nanoestructurada se lleva a cabo por sputtering, mientras los nanohilos de Fe requieren técnicas de deposición electrolítica en plantillas de alúmina autoensambladas. Otras técnicas posibles son la deposición por láser pulsado o la epitaxia de haces moleculares. Esta última permite la preparación de superredes de Co/Pt.

MATERIALES MAGNÉTICOS DULCES SINTERIZADOS: CLASIFICACIÓN, PROPIEDADES Y APLICACIONES J. A. Bas. AMES.

FERRITAS BLANDAS: APLICACIONES AVANZADAS Miguel París. Hispano Ferritas. Las ferritas son óxidos semiconductores de Fe y otros metales que presentan una estructura ferrimagnética y elevada resistividad, lo que les hace imprescindibles para aplicaciones de alta frecuencia. Las ferritas blandas son cúbicas y tienen Mn, Ni o Zn en su composición; sin embargo, hay una relación inversa entre la permeabilidad y la frecuencia máxima a la que pueden operar (ley de Snoek). Sus principales aplicaciones se concretan en: a) supresión de interferencias (basada en la dependencia de la permeabilidad y pérdidas de la ferrita con la frecuencia), un uso típico es el de filtros de red o de señal en modo común para compatibilidad electromagnética, b) aplicaciones de potencia, especialmente como transformadores de pulsos en fuentes de alimentación conmutada, y c) aplicaciones de radiofrecuencia, como transponders de identificación de uso en automóviles, ganadería, deportes, etc., o como núcleos para calentamiento por inducción.

TECNOLOGÍAS DE PELÍCULAS DELGADAS MAGNÉTICAS DE INTERÉS INDUSTRIAL Joan Esteve. Universidad de Barcelona. Se presentan las tecnologías de almacenamiento de datos mediante grabación magnética (discos duros) y los avances espectaculares de los últimos 50 años. Hoy en día el cuello de botella ya no son las cabezas de lectura / escritura, sino el material magnético que permita una mayor densidad de bits (está previsto llegar hasta un Terabit / pulgada cuadrada con la nueva tecnología de grabación perpendicular), para lo que cada uno de ellos deberá ser inferior a los 10 nm. La fabricación

NPQ 434 • gener-febrer 2007

Tras una pequeña introducción a la pulvimetalurgia y sus principales métodos (prensado y sinterizado, metal moulding injection, prensado isostático en frío o caliente), se describen los principales tipos de materiales magnéticos blandos sinterizados, que pueden clasificarse en tres generaciones: las dos primeras se distinguen por la diferente compactación conseguida. Sus aplicaciones más interesantes se dan en piezas que necesiten alta precisión dimensional y buenas propiedades mecánicas y que trabajen en corriente continua o a baja frecuencia (< 10Hz). Un sector especialmente interesado en estos materiales es el del automóvil. Los materiales de tercera generación están constituidos por granos recubiertos de una capa aislante y pegados entre sí mediante un polímero. Estos composites de tercera generación pueden competir con la chapa magnética tradicional en ciertas aplicaciones de corriente alterna (hasta 1MHz), especialmente en motores, donde pueden suponer un ahorro del 30 % de material.

27


activitats

NUEVOS MATERIALES PARA SENSORES Y ACTUADORES MAGNÉTICOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL Luis Martínez. ATIPIC. La empresa ATIPIC es un spin off del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, dedicada a dar respuesta a las necesidades industriales utilizando ciencia y tecnología de materiales. Se presentan varias aplicaciones recientes de materiales magnéticos en sensores, especialmente magnetorresistentes y de efecto Hall que permiten una mayor vida útil de los dispositivos dada la ausencia de contactos, la posibilidad de actuar a través de otros materiales no magnéticos, bajo coste y consumo, y acondicionamiento de la señal relativamente simple. Algunos ejemplos explicados son: detección magnética para posicionamiento de palancas (cambios de automóvil, joystick...), detector de ángulo ciego en automóviles, medidas de campo magnético en satélites, etc.

tipo NiFe2O4 para uniones túnel magnéticas, y materiales multiferroicos como el BiMnO3 que es a la vez ferromagnético y ferroeléctrico.

SUPERCONDUCTORES DE ALTA TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL NUEVOS MATERIALES PARA SENSORES Y ACTUADORES MAGNÉTICOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL Josep Fontcuberta. ICMAB. Se presenta el grupo de materiales magnéticos del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), que dispone de un laboratorio para fabricación de películas delgadas de óxidos y metales, experiencia en técnicas de caracterización estructural y magnetoeléctrica, así como desarrollo de materiales magnéticos para aplicaciones. Se comenta el desarrollo de varios materiales magnéticos modernos de uso en sensores y dispositivos magnetoelectrónicos. En concreto: óxidos magnetorresistentes como las manganitas de fórmula AlMnO3 de uso en potenciómetros sin contacto, los óxidos tipo Zn1-X(Mn,Co,Al)XO que son transparentes y magnéticos a temperatura ambiente, óxidos de hierro

Xavier Obradors. ICMAB. Se presentan las características principales de los materiales superconductores, con especial énfasis en los de alta temperatura crítica descubiertos en los años 80. Éstos pueden operar a temperaturas de nitrógeno líquido, lo que permite pensar en aplicaciones masivas. Las aplicaciones actuales de los superconductores se limitan prácticamente a la creación de campos magnéticos y la detección de los mismos mediante sensores SQUID; con todo, tienen ya aplicación en medicina (RMN y magneto encefalografía), y las nuevas generaciones de superconductores de alta temperatura en forma de cinta de muchos kilómetros permiten su utilización en transporte de energía eléctrica a grandes distancias, creación de campos magnéticos para confinamiento de plasma en reactores de fusión, motores marinos de alta ☯ eficiencia, trenes de levitación magnética, etc.

K-REACH “consultora integral para la industria química” • Legislación y registros, formación, innovación y gestión de la empresa química. • Registro de productos, auditorías y estudios de situación, consultoría, externalización de servicios y elaboración de documentación.

K-REACH, soluciones a la medida de sus necesidades para afrontar REACH. Amplíe información en nuestra web o contacte directamente con nosotros en nuestra dirección específica para REACH.

www.kiralia.esreach@kiralia.es

KIRALIA, S.L.  Av. Príncep d’Astúries, 63-65, 5è 2a  08012  BARCELONA  Tel. +34 934 153 530  Fax. +34 934 155 671

28

NPQ 434 • gener-febrer 2007


activitats

2006: ARA FA 50 ANYS LLEGÍEM: ... aquest any 2006, fa mig segle que uns quans estudiants de la Universitat de Barcelona varen acabar la llicenciatura de química...

ressantíssima història i visitar en profunditat la seva universitat, sempre defugint d’allò que pogués semblar una visita exclusivament turística.

LA VISITA A CERVERA SORPRESA: ... aquests érem nosaltres! 50 anys són molts; les bodes d’estany, normalment dites d’or (l’estany és l’element 50 de la taula periòdica). 50 anys són únics; calia fer festa grossa, però què fer? quants? on? com? Els companys feia anys que no ens trobàvem. Hi havia una feina prèvia, calia localitzar la promoció 1956. Uns no havíem deixat de veure’ns de tant en tant; d’altres, que no havíem vist de temps, s’alegraven molt que ens recordéssim d’ells i els haguéssim localitzat. Quasi tots estàvem ja jubilats. Alguns estaven malalts. I altres, malauradament, companys molt estimats, havien mort.

Entre químics i acompanyants fórem quaranta-set, tot un èxit. Unes setmanes abans ens havien atès magníficament a l’Oficina de Turisme de Cervera, ajudant-nos a preparar la trobada. Ens va fer de guia, i molt bé que ho va fer, el senyor Armand Forçat i Morros. L’objectiu principal de la visita era, és clar, els edificis que componen la universitat, i per aquí començàrem. Més enllà de les ferides del pas del temps –l’erosió de la pedra, les guerres, els saqueigs i l’abandó que les restauracions escalonades dels últims cinquanta anys han contribuït força a reparar–, aquests edificis són d’una concepció grandiosa. Són notables les dues façanes, els amplis patis i, sobretot, el paranimf. En aquest và-

rem poder admirar el magnífic grup escultòric del conjunt de l’altar, obra de Jaume Padró; la imatge de la Immaculada que presideix el retaule, i també la façana, ens evocà el segell magne de la Universitat de Cervera, conegut per nosaltres perquè subsistia en el de la Universitat de Barcelona quan nosaltres hi estudiàvem. Els edificis de la universitat parlen d’una passada grandesa, ara millor coneguda: la d’aquells anys, potser només una cinquantena, en què la Universitat de Cervera fou una de les millors de les Espanyes, com deia sovint l’epigrafia de l’època. Això, malgrat el seu origen trist, lligat a la desaparició de les dues universitats més antigues i importants del Principat, la de Lleida i la de Barcelona; i malgrat una contínua intromissió en la vida acadèmica dels nous governants, que dictaven fins i tot quines doctrines s’havien d’ensenyar i quins llibres s’havien de llegir. Els carrers de Cervera, així com altres edificis relacionats amb la uni-

Però no vàrem desanimar-nos. La idea de retrobar-nos, els que quedàvem, era una constant quasi unànime i tots coincidíem que valia la pena obtenir una llista d’adreces. Mentrestant el Col·legi / ANQUE ens va ajudar cedint els seus locals, col·laborant i acollint-nos per a les reunions prèvies. Hem d’agrairlos-hi. Per retrobar-nos dins d’una reunió solemne hi varen haver diferents propostes. Finalment, vàrem acordar fugir de Barcelona, anar a Cervera per conèixer la seva inte-

NPQ 434 • gener-febrer 2007

29


activitats

versitat o amb històries molt més velles, les muralles, la façana de la Paeria i, finalment, l’església de Santa Maria, cobraven vida gràcies a les explicacions erudites però sempre molt àgils i encertades del nostre guia. A Santa Maria, bellament restaurada, a la capella del Santíssim Misteri, ens trobàrem novament amb altre grup escultòric esplèndid de Jaume Padró. Allà aprofitàrem per dir un parenostre pels companys que ens han anat deixant al llarg d’aquests cinquanta anys.

EL DINAR La proposta havia estat un bon encert; estàvem satisfets amb temps suficient per reconèixer-nos, xerrar i recordar temps passats. També l’aperitiu i el dinar a l’hotel Font, prop de Cervera, va ser una agradabilíssima sorpresa. Un rellotge-despertador, record dels 50 anys, va ser benvingut per tothom, però la traca final va ser el vi. Un company de la nostra promoció, l’Emili Borràs, ha aconseguit, en

jubilar-se, el millor de la química: l’obtenció a les seves bodegues de Cabacés al Priorat, d’un producte químic que podem qualificar d’excels. Es tracta d’un vi negre de taula que hi canten els àngels; quin goig!, és digne dels alquimistes!, us el recomanem! Podeu trobar el vi del Mas de les Vinyes a Cabacés. O millor, contactant per telèfon o mail: Tel.: 934 392 155 e-mail: masdelesvinyes@hotmail.com

SANT ALBERT 2006 un any més Un any més els químics de Catalunya hem celebrat el nostre patró Sant Albert amb diferents actes. Actes que es repeteixen any rera any i que formen ja part de les nostres tradicions, com poden ser els Tres Tombs o les Caramelles. Un any més hem celebrat la missa a la sala d’actes del Col·legi, i un any més el celebrant fou el nostre company Mn. Joan Bertran. L’assistència va ser nombrosa (també

un any més); això vol dir que l’acte és ben acollit pels nostres companys. No podem dir el mateix del dinar de Sant Albert. Ja fa uns quatre o cinc anys que vàrem canviar el sopar pel dinar, per veure si així els companys s’animaven més, però no hem obtingut el resultat esperat. De l’Orde del Manganès només hi havia sis companys, però és que del Zirconi només n’hi havia

dos, i en canvi de l’Estany n’hi havia nou. Altres actes celebrats al voltant de Sant Albert foren: l’estand del Dia de la Química, que aquest any es va muntar davant la Facultat de Química de la UB, l’acte de lliurament de l’Orde del Neodimi i el nomenament del Sr. Ferran Adrià com a Col·legiat d’Honor. En el proper número d’NPQ farem sengles crò☯ niques d’aquests actes.

EMPRESES COL·LABORADORES SANT ALBERT 2006 BANC SABADELL

GALLETAS BIRBA

BASF ESPAÑOLA

GAS NATURAL

CADBURY

JOIERIA BAGUÉS

CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS

LA SEDA DE BARCELONA

COMPAÑÍA INDUSTRIAL METALÚRGICA (JAER)

LABORATORIOS DR. ESTEVE

COTY PRESTIGE

LUCIANO AGUILAR

CRODA OLEOCHEMICALS IBÉRICA - MEVISA SITE

MIGUEL TORRES

30

NPQ 434 • gener-febrer 2007


activitats

Guardonats amb l’Orde del Manganès.

El Dr. Costa adreçant unes paraules als assistents.

Guardonats amb l’Orde del Zirconi.

Guardonats amb l’Orde de l’Estany.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

31


activitats

ELS ESTAQUIROTS DE LA RAMBLA Per uns dies el passadís del Col·legi de Químics s’ha transformat en les Rambles de Barcelona. A dreta i esquerra estava ple d’estaquirots, aquestes persones que vestides i guarnides de maneres ben diferents emulen estàtues per la seva immobilitat. Se’ls coneix també com a estàtues humanes. El nostre company Antoni Portela ha recollit en una cinquantena de fotos un mostrari d’aquests estaquirots barcelonins. Amb la càmera penjada del coll, i rambla amunt, rambla avall, durant uns vuit anys, ha aconseguit una bona col·lecció de fotos d’aquesta manifestació artística en la que Barcelona va ser pionera.

32

NPQ 434 • gener-febrer 2007


activitats

Si l’exposició de fotos ja era un bon mostrari, què podem dir de l’audiovisual que ens va mostrar el dia 21 de novembre. Amb més de setcentes fotos, corresponents a uns cent cinquanta personatges diferents, ens va enamorar d’aquests estaquirots als que potser per les presses no els hi prestem tota l’atenció que es mereixen, i que sens dubte constitueixen una demostració artística. Des d’aquestes pàgines us convidem a ramblejar i a observar aquestes estàtues sense presses, com si estiguéssiu visitant un museu. Hi ha peces que mereixerien estar en ell... però són humanes i no se’ls pot retenir allà com si fos☯ sin de pedra o de metall.

Una petita mostra de les més de set-centes fotos i uns cent cinquanta personatges diferents que vàrem poder veure a l’audiovisual.

NPQ 434 • gener-febrer 2007

33


activitats

FOTOKÍMIA 2006 RELIGIÓ 1r Premi: Joan García (CQC). 2n Premi: Antoni Portela (CQC). 3r Premi: Francesc García (AFC).

ELECCIONS 1r Premi: M. Rosa Bernabeu (AFC). 2n Premi: Manuel García (AFC). 3r Premi: Antoni Portela (CQC). AFC - Agrupació Fotogràfica de Catalunya. CQC - Col·legi de Químics de Catalunya. Pel que fa als Premis Sant Albert de fotografia, el veredicte va ser:

1r Premi tema religió i 1r premi sant Albert. Joan García.

El passat 29 d’octubre es varen donar cita per catorzena vegada els fotògrafs del nostre Col·legi i de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, a fi i efecte de competir en una nova edició de la tradicional FOTOKÍMIA. Com és habitual, tot va començar amb el sorteig dels dos temes obligats, que aquest any foren: Religió i Eleccions. Després del debat de costum entre els membres del jurat, el veredicte va ser el següent:

1r Premi: Joan García. 2n Premi: Antoni Portela. 3r Premi: Carme Borés. Finalment volem agrair la col·laboració de: Banc Sabadell Pentrilo

Montana Color Riera Fotografia

1r Premi tema eleccions. M. Rosa Bernabeu.

2n Premi tema religió i 2n premi sant Albert. Antoni Portela.

34

NPQ 434 • gener-febrer 2007


NPQ 434  

Revista del Col·legi de Químics de Catalunya. Gener-febrer 2007.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you