Page 1

Lokálne noviny Október, 2013 – 1. vydanie

Slovo autora

Dôležitosť vyššieho územného celku a volieb kandidátov do VÚC Vojtech Tóth Prečo je vôbec dôležité sa zaujímať o voľby do Vyššieho územného celku? ČO JE VÚC? Vyšší územný celok je vyššou samosprávnou jednotkou v členení samosprávy stojacou nad obcami a mestami. Je to samostatný územný samosprávny ako aj správny celok. Napriek svojej vyššej samosprávnej forme nie je nadriadeným obciam ani mestám. Má svoju zákonom vymedzenú pôsobnosť v samospráve ako aj v miestnej štátnej správe, pričom na plnenie zákonom prenesených úloh miestnej štátnej správy poskytuje materiálne a finančné zastrešenie štát.

oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracujú s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb, spolupracujú s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí. 4) Kultúra V rámci samosprávnej pôsobnosti sa samosprávny kraj podieľa na základe zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti na výkone divadelnej činnosti zriaďovaním, zakladaním alebo zrušovaním profesionálnych divadiel, podporou divadelných aktivít poskytovaním účelových prostriedkov, podporuje kultúrne aktivity národnostných menšín na svojom území a zabezpečuje činnosť menši-

O čom rozhoduje VÚC 1) ŠKOLSTVO VÚC zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti VÚC v rámci svojej originálnej kompetencie napríklad zriaďuje a zrušuje niektoré školy (základné umelecké školy, jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách, školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské hospodárstva a strediská odbornej praxe, strediská služieb školy, školy v prírode, centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, školské strediská záujmovej činnosti), vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie atď. Pri prenesenom výkone štátnej správy VÚC napríklad zriaďuje a zrušuje stredné školy a strediská praktického vyučovania. 2) ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Starostlivosť o životné prostredie prestavuje oblasť života samosprávneho kraja, ktorý v sebe zahŕňa nielen ochranu životného prostredia, ale aj jeho tvorbu a využívanie prírodných zdrojov. Ide o odvetvie, v ktorom samosprávny kraj vykonáva na jednej strane samosprávnu pôsobnosť zverenú zákonom o samosprávnych krajoch. Okrem starostlivosti o životné prostredie samosprávny kraj v rámci výkonu svojej samosprávnej pôsobnosti obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov a plní si povinnosti na úseky ochrany pred povodňami. 3) Sociálne veci Samosprávne kraje v zmysle zákona č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) sa starajú o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov – zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, obstarávajú a schvaľujú program rozvoja v

nových kultúrnych inštitúcií. Samosprávny kraj môže byť podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach zriaďovateľom alebo zakladateľom vedeckej, akademickej, verejnej, školskej alebo špeciálnej knižnice za splnenia zákonných podmienok. Vyšší územný celok môže ďalej podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty zriaďovať múzeá alebo galérie pre uchovávanie kultúrnych hodnôt a predmetov, ktoré vypovedajú o vývoji spoločnosti a majú vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Toto sú podľa mňa štyri oblasti prečo je dôležité isť voliť!

Čerpané z: www.samosprava.sk


Váš hlas rozhodne

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. Albert Einstein

Bližšie o autorovi Narodil som sa 7. Novembra 1980 v Košiciach. Od štyroch rokov som vyrastal na sídlisku KVP, kde žijem doteraz. Navštevoval som Základnú školu na Drábovej ulici, v štúdiu som pokračoval na strednej škole v odbore slaboprúd, ktorú som ukončil maturitnou skúškou. V decembri tohto roku končím MBA v Central European Management Institute, Praha. Som šesť rokov ženatý s manželkou Lenkou a máme spolu štvorročnú dcéru Noemi. Zamestnaný som ako národný riaditeľ medzinárodnej neziskovej organizácii Carpe Diem NGO. Profesionálna prax 2000 – 2001 Náhradná vojenská služba - Campus Crusade for Christ Slovakia - Košice, Bratislava 2001 – 2003 Campus Crusade for Christ - Organizačný pracovník - styk s verejnosťou 2004 – 2008 Manažér Carpe Diem n.o. - Riadenie pracovnej skupiny projektantov z viacerých krajín pracujúcich na rôznych úrovniach 2009 – 2011 Campus Crusade for Christ - školiaci pracovník NLTC 2010 – trvá Národný riaditeľ medzinárodnej neziskovej organizácii Carpe Diem Slovakia - Zameranie na koordináciu medzinárodných projektoch EÚ v oblasti práce s mládežou 2010 – trvá Miestny poslanec KVP, Košice Aktivity, kurzy, diplomy, školenia 2004 – trvá Zúčastňovanie sa na školení písania projektov a manažérskych kurzov - (osobný rast) November 2004 kurz odbornej spôsobilosti - Ministerstvo Vnútra SR

2006 – 2009 Člen Sociálnej platformy pri magistráte- poradný orgán primátora mesta Košice Marec 2008 – jún 2008 školiteľ Projektový manažment – Slovensko a v Srbsko (Nový Sad, Stará Pazová) September 2008 Reprezentovanie SR na medzinárodnom seminári "Na každém záleží " Praha, ČR November 2008 Diplom AERS (Association for Education and Regional Development) - Srbsko Marec 2009 Usporiadanie medzinárodnej konferencie za účasti piatich krajín "Youth in Europe (Slovensko, Česká Republika, Estónsko, Lotyšsko a Veľká Británia) Január 2011 Vedenie medzinárodného seminára "Common Europe" v Košiciach za účasti ôsmych krajín Európy (Slovensko, Česká Republika, Srbsko, Poľsko, Rumunsko, Anglicko, Estónsko a Ukrajina) 2011 – trvá Vytvorenie KPPSM (Košická Platforma práce s mládežou) Platforma združujúca deväť neformálnych skupín a neziskových organizácii pracujúcich s mládežou v Košickom kraji Január 2012 Garant medzinárodného projektu v Českej Republike Intercultural - we you they. Podporený Ministerstvom Školstva ČR a Európskou Úniou. Máj 2012 Diplom o spolupráci udelený Strednou Katolíckou pedagogickou školou, Košice Október 2012 Youthpass – Certifikát o neformálnom vzdelávaní - Manažment ľudských zdrojov Osobné záujmy Top témou pre mňa je rodina a všetko čo sa týka jej. Preto sa chcem venovať školstvu a sociálnej pomoci. Ako poslanec som členom sociálnej a finančnej komisii.


Na zamyslenie

MOC, ktorú máte vo svojIch rukách Vzhľadom na nedávne udalosti v spojitosti s vedením vlády Slovenskej republiky, som si nanovo uvedomil vážnosť úlohy poslanca na lokálnej úrovni a jeho význam pre miestnu komunitu, v ktorej by mal predovšetkým hájiť záujmy občanov. Ako človek si uvedomujem skutočnosť, že Slovenský národ je už značným spôsobom frustrovaný. Má už dosť privátne orientovaných politických strán, poslancov, ich diskutabilných rozhodnutí a správania sa. Slovenský národ by sme mohli prirovnať k vysileném bojovníkovi na pokraji svojich síl, ktorý už stratil skutočný obraz o svojej sile, sile svojho hlasu, resp. úlohy ktorú zastáva. Najdôležitejšie je však nezabudnúť na moc, ktorú má aj naďalej vo svojich rukách. Dovoľte mi vyjadriť sa k niektorým charakteristickým znakom dnešnej spoločnosti, ktoré vplývajú na naše rozhodnutia vo veci politickej.

Apatia Apatia je v nás zakorenená dlhodobo. Jej koreňom je všeobecný a nebezpečný názor, že všetko okolo nás už "nemá zmysel", resp. že situácia okolo nás nevyzerá tak, ako by sme chceli. Z nejakého dôvodu sa občanom táto situácia nechce riešiť. Takto nám hrozí nebezpečenstvo toho, že apatia prenikne do všeobecnej nálady spoločnosti a nakazí ju. Výsledkom tohto môže byť, že na otázky sa nebude odpovedať a problémy

sa nebudú riešiť. Uvedomme si však, že takto sa situácia okolo nás nemusí nikdy zmeniť.

Záujem o lokálnu politiku Šancou na boj proti všeobecne vládnucej nespokojnosti a apatii je vzbudiť záujem občanov o lokálnu politiku. Ľudia by sa podľa môjho názoru mali aktívne zaujímať o veci politické. Ak občan ukáže, že má záujem o to, čo sa okolo neho deje a bude sa zaujímať o rozhodnutia, ktoré poslanci na lokálnej úrovni urobia, máme šancu na zmenu. Samotní poslanci, zastupujúci konkrétnu mestskú časť alebo VÚC budú motivovaní k tomu, aby svoju prácu konali v súlade s verejným záujmom a svoje úlohy plnili maximálne zodpovedne. Položte si preto ruku na srdce a zodpovedajte sami sebe otázku: Kedy ste boli naposledy na zasadnutí poslancov mestskej časti? Náš záujem o lokálnu politiku je v neposlednom rade aj formou verejnej kontroly. Zamyslime sa ešte nad problémom vlastného názoru. Je náš názor podmienený verejnou mienkou alebo ho tvorí dav ľudí? Kde nemusí byť vždy korektnosť nášho názoru správna? Je náš názor osobným presvedčením, ktoré je tak pevné, že ním nepohne ani zmena okolností, na základe ktorých je tvorený? Názor každého z nás by mal mať svoje miesto vo veciach verejných a je povinnosťou nás všetkých zaujímať sa o to, čo sa okolo nás deje. Uvedomujem si, že názor spoločností ovplyvňuje jej rozhodovanie. Máme právo na vlastný názor, ktorý je tvorený na základe pravdivých a relevantných informácií a zároveň je natoľko flexibilný, že sa dokáže meniť, ak sa menia okolnosti na základe ktorých je tvorený. Je potrebné mať názor, ktorý nie je ovplyvňovaný pekným úsmevom na billboardoch, srdce trhajúcimi frázami a mottami politických kampaní. Som presvedčený, že voliči potrebujú odpovede na svoje otázky, a ako raz niekto múdry povedal: "pýtajte sa prečo. Pýtajte sa prečo aspoň päťkrát, lebo vtedy sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostávate k jadru veci." Situácia okolo nás sa zmenila, pretože okolnosti sa zmenili. Zbavme sa preto svojho nezáujmu, buďme aktívni a rozhodujme sa podľa aktuálnej situácie. Ak sa niekoho rozhodnete voliť, voľte ho preto, kým v skutočnosti je a nie na základe toho, ako sa "len" prezentuje.

SLOVO NA ZÁVER Uvedomujem si, že niektorí z vás by už najradšej so všetkým skoncovali. Mnohí sa nezaujímajú o lokálnu politiku, o voľby do VÚC či miestnych zastupiteľstiev. Chcem vám povedať, že ja vám rozumiem. Avšak je čas na zmenu. Zmenu, ku ktorej vás vyzývam je zmenou myslenia a konania. Potrebujeme zmenu oboch. Chcem Vás povzbudiť k účasti na voľbách do VÚC. Je načase dosiahnuť zmeny, po ktorej tak túžime. Moc niečo zmeniť je vo vašich rukách!


Politika

Rodina ako základ spoločnosti alebo „Na čom staviam“ V osobnom ale aj vo verejnom živote staviam hlavne na troch piliéroch o ktorých som presvedčený, že každý verejný funkcionár a to hlavne v politickej oblasti, by mal týmto piliérom venovať zvýšenú pozornosť a staviať na nich svoje politické rozhodnutia.

Rodina Som presvedčený, že rodina je základ spoločnosti. Najnovšie psychologické výskumy potvrdzujú skutočnosť, že práve rodina je výnimočným miestom v živote dieťaťa. Rodinu vnímam ako manželstvo založené na vzťahu muža a ženy, kde práve harmonický vzťah rodičov je určitým vzorom a zároveň vytvára najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný vývoj naších detí. Rodina je miesto, kde muž a žena spoločne vychovávajú svoje potomstvo a táto výchova nie je tvorená len na základe zákazov alebo príkazov, ale hlavne je synomimom odovzdávania samého seba, celého svojho srdca, duchovného bohatstva rodiny a lásky deťom. Naše budúce generácie sa práve doma – v rodinách učia láske, porozumeniu, úcte a rešpektu. Mnohí z nás považujú rodinu a život v nej za samozrejmosť. Až keď sa rodinná pohoda naruší, začneme sa touto témou zaoberať. Preto je veľmi dôležité, aby deti vyrastali v rodine, ktorá sa právom pokladá za základnú bunku spoločnosti.

Mládež Už viac ako osem rokov pracujem ako riaditeľ neziskovej organizácie, ktorá sa hlavne venuje mladým ľuďom a práci s mládežou. Počas mojej pôsobnosti som si mohol uvedomiť, že kľúčom pred negativným vplyvom dnešného sveta okolo nás je práve voľný čas mládeže. Mládežník sa vždy môže slobodne rozhodnúť, ako svoj voľný čas strávi. Podľa toho ako ho využije sa dostavia aj výsledky, ktoré výraznym spôsobom ovplyvnia smerovanie mladého človeka. Tento jav, by som prirovnal vzťahu vo fyzike: „Akcia a reakcia“ Niekto raz povedal, že: „Čas je jediná komodita, ktorá sa nedá recyklovať“ Preto je mojou snahou venovať dostatočnú

pozornosť mládeži nášho mesta. Vytvárať tak vhodné príležitosti využitia voľného času mládeže a potenciálu obsiahnutého v nej. Som presvedčený, že pokiaľ mladý ľudia nášho mesta budú zhodnocovať svoj voľný čas spôsobmi, ktoré po fyzickej, duševnej, vedomostnej alebo duchovnej stránke pomôžu mládežníkovi napredovať, je práve tento spôsob dlhoočakávaným riešením problematiky voľného času mládeže.

Politika Vezmúc do úvahy, že každý z ľudí a teda aj politikov, kdeže vládu tvoria ľudia je rozdielný vzniká aj skutočnosť, že je mnoho rozdielných spôsobov ako môže verejný predstaviteľ – politik, viesť svoju politiku vo vzťahu k spoločnosti. Rozdielnosť ako takú, môžeme vnímať ako konflikt záujmov, kde cieľom nášho snaženia je hľadanie kompromisov, alebo našu rozdielnosť vnímame pozitívne a sme rozhodnutí využiť ju v prospech našej spoločnosti. V každom prípade osobne zastávam tri hlavné body správnej politiky. Čo je pre mňa pravda? Skutočná pravda je tá, ktorú možno dokázať na základe relevantných a podložených informácii (najlepšie z viacerích zdrojov), kde poskytnutá informácia nemení svoju podobu postupom času, ale ostáva nemennou a stálou. Čo pre mňa znamená zodpovednosť? Uvedomenie si vážnosti svojho postavenia voči spoločnosti, ktorej záujmy v prvom rade obhajujem a svojím konaním sa snažím docieliť všeobecné blaho spoločnosti. Čo je pre mňa slušnosť? Konanie prejavujúce sa v správaní, kde beriem do úvahy pravidlá spoločenského správania a dôležitosti korektnosti svojích rozhodnutí voči spoločnosti.

Osobne ma môžete stretnúť na doleuvedených miestach a časoch 21. 10. 2013 | pondelok Cyklus 1

OC Jednota - KVP

1600 – 1730

KVP

22. 10. 2013 | utorok

Luník l

1500 – 1700

TERASA

23. 10. 2013 | streda

Luník 2

1500 – 1700

TERASA

24. 10. 2013 | štvrtok

Nemocnica

1130 – 1230

TERASA

25. 10. 2013 | piatok

Galéria

15 – 17

TERASA

Moldavská ulica

00

15 – 17

TERASA

1500 – 1700

TERASA

28. 10. 2013 | pondelok Cyklus 2

29. 10. 2013 | utorok

Od terasa

30. 10. 2013 | streda

Podchod Iskra

31. 10. 2013 | štvrtok

Poliklinika

04. 11. 2013 | pondelok Cyklus 3

Billa

00

00

00

00

15 – l8

KVP

1000 – 1200

KVP

00

15 – 17 00

00

KVP

05. 11 2013 | utorok

Galéria

1500 – 1700

TERASA

06. 11. 2013 | streda

Pošta

1600 – l800

KVP

07. 11. 2013 | štvrtok

Podchod Iskra

1500 – 1700

KVP

Lokálne noviny  

Lokálne noviny | Vojtech Tóth